Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i"

Transkript

1 YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi, BF, Kamu Yönetimi Bölümü, KAHRAMANMARA Ara. Gör. Nuh ATE Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi, BF, Kamu Yönetimi Bölümü, KAHRAMANMARA ÖZET Modernle me ve sanayile me süreçleri kenti, her anlamda çekim merkezi haline getirmi ve kentler ana yerle im alanlar olmu tur. Bu anlamda kompleks bir kent ortam içerisinde ya ayan semt sakinlerinin, fiziksel ve toplumsal çevre alg s önem kazanmaktad r. Kahramanmara örne inde, kentle me ve konut politikalar sonucu olarak planl kentle menin sa lanmas ve kentin geli im yönünün de i tirilmesini sa lamak amac yla kent çeperlerinde yerle ime aç lan site alanlar, uygulamal ara t rmam z n kapsam olarak belirlenmi tir. Sosyal ve ekonomik kriterlerden hareketle, söz konusu farkl konut alanlar n n sosyo-ekonomik durumu (SED) belirlenmi ve sosyoekonomik durumun konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal çevre alg s n nas l etkiledi i ara t r lm t r. Hipotezimiz; SED ile konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal alg s aras nda do rusal bir ili kinin oldu u yönündedir. Çal ma sonucundaki bulgular, hipotezimizi (büyük oranda) desteklemi tir: Üst SED den alt SED e do ru konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal alg lar n n olumludan olumsuza do ru de i ti i belirlenmi tir. Anahtar Sözcükler: Semt, Fiziksel Çevre Alg s, Toplumsal Çevre Alg s, Konut Sakinli i Res dents Phys cal And Soc al Percept ons Of The Env ronment In Kahramanmara ABSTRACT The process of the modernization and urbanization has led cities to transform into the center of attraction in many respects. Within this context, the physical and social perception of the residents living within a very complex urban environment gains significance. This study analyzes the new Kahramanmara peripheral settlements areas aimed at channeling the city growth to specific directions in the context of the urban and housing policies. Based on the socio-economic criteria, first the socio-economic status of the residential areas are identified and then their effects on the physical and social perceptions of the residents are analyzed. Our hypothesis was that there was a correlation between SES (socio-economic status) and the physical and social perceptions of the residents. The findings showed that in general our hypothesis was consistent with the results, but a minor exception: there was a change in the negative direction in the physical and social perception of the residents as SES declined. Keywords: Neighbourhood, Housing Environment, Residants Physical Satisfaction, Residants Social Satisfaction Giri Kentle me dar anlamda, kent say s n n ve kentlerde ya ayan nüfusun artmas n anlat r. Kentsel nüfus, do umlarla ölümler aras ndaki fark n birinciler lehine olmas sonucunda ve ayn zamanda köylerden ve kasabalardan gelen göçlerle artar. Kentle menin ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlar n da hesaba katan, geni anlamdaki tan m ise öyle verilebilir; Sanayile meye ve

2 166 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i ekonomik geli meye ko ut olarak kent say s n n artmas ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu do uran, toplum yap s nda, artan oranda örgütle me, i bölümü ve uzmanla ma do uran, insan davran ve ili kilerinde kentlere özgü de i ikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir (Kele, 2002: 21). Kentle me, kapitalistle me ve modernle me süreçleri, kentsel alanlarda yap sal dönü ümleri ortaya ç kar rken, ayn zamanda konut alanlar n n ve sakinlerinin fiziksel ve toplumsal çevre alg s n da de i ime u ratmaktad r. Ki ilerin bar nma ihtiyaçlar n kar layan konut, toplum hayat n n ekonomik ve sosyal bak mdan en önemli unsurlar ndan biridir. Konut aile hayat n n merkezi olarak hayat do rudan etkilemektedir. Bu ba lamda, konut ihtiyac n n kar lanmas sosyal, ekonomik ve kültürel geli meyi etkilemektedir (Toprak, 1988 : 58). nsan n biyolojik, psiko-sosyal ve kültürel gereksinimlerini kar lamas gereken konutun nitelik sorununu konut birimi ve onun çevresinin niteli i olarak irdelemek gerekir. Bu aç dan bak ld nda nitelikli bir konut çevresi güvenli, sa l kl, konforlu, kullan l, bak ml ve anlaml oldu u kadar enerji ve çevreye duyarl olmak zorundad r (DPT, 1996 : ). Ki ilerin ya am ko ullar yla ilgili beklentilerin artt günümüzde, ya am çevresiyle ilgili standartlar n da h zla yükselmesi gerekmektedir.bu ba lamda konutu çevresinden kopuk ve sadece bar nak olarak ele almak art k olanaks zd r ( mamo lu- mamo lu, 1996 : 96). Kentin i yerleri ile konut alanlar aras nda yap labilecek en belirgin ayr m, birincilerin üretim, ikincilerin ise tüketim süreçlerine ili kin olmal d r. Kentin i yerleri, ekonomik anlamda üretim süreçlerinin ve sosyolojik anlamda ikincil grup ili kilerinin ya and yerler iken, konut çevreleri tüketim süreçlerinin ve birincil grup ili kilerinin ya and mekanlard r. Bu ba lamda, insanlar n i d gündelik ya amlar n n önemli bir bölümünün geçti i, kentin ay rt edici bir parças n olu turan konut alanlar, yaln zca bar nma ihtiyac n kar layan bina dokular na ya da fiziksel mekanlara indirgenemez. Konut alanlar n n fiziksel oldu u kadar, sosyal ve kültürel ay rt edicilikleri ve anlamlar da vard r. Di er bir deyi le, konut alanlar hem belli fiziksel hem de sakinlerinin sosyal ili kilerinin ya and, kendilerine özgü sosyo-kültürel dokular olan yerle im yerleridir. Konut dokusunun fiziksel niteli i ve sosyal karakteristikleri aç s ndan yakla t m zda, fiziksel ve sosyal dokunun bir farkl la ma içinde oldu u, bu farkl la man n rastlant sal bir ekilde da l m göstermedi i, belli özelliklere göre y lmalar n ve kümelenmelerin gerçekle ti i, her bir dokunun/alan n kendi içinde fiziksel ve sosyal olarak benze im göstererek di erlerinden ayr ld söylenebilir (Demir, 1998:10-17). Kentlerin fiziki çevre yap s, ülkelerin kültürel tarihini, ekonomik geli mi lik düzeyini oldu u kadar, toplumsal ve sosyal psikolojik özelliklerini de yans t r ( mamo lu- mamo lu, 1996: 1). Fiziksel çevre her hangi bir konut alan ndaki sosyal çevrenin olu umuna da önemli katk larda bulunur. Konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal çevre alg s n n ara t r lmas nda önemli kavramla t rmalardan biri de ya am kalitesidir. Ya am kalitesi, gelir düzeyleri, kültürleri, ahlaklar veya iradeleri göz önünde bulundurulmaks z n

3 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) insanlar n fiziksel ve sosyal çevrelerinde sa l k ve refah içinde öncelikle ya amalar için gerekli olan temel gereksinimlerinin kar lanmas ve daha sonra ise ruhsal ve sosyal geli imlerinin sa lanmas ile ilgilidir. Ya am kalitesine ula lmas nda hedef, sa l k, gelir, güvenlik gibi sosyal çevre d nda iklim, kirlilik ve rekreasyon gibi farkl boyutlar kapsayan fiziksel çevreyi de içine alan geni bir yakla m içermelidir (Avc o lu, 2002: 30-36). Toplu konut alanlar n n fiziksel çevresini olu turan yap l ve aç k alanlar n dokusu, yap lar n büyüklük, yükseklik ve yo unluklar, alan içindeki yaya ve araç trafi i ili kisi sistemi, sosyal altyap alan ve tesislerine eri ebilirlik, toplu ta ma, çöp toplama, su, elektrik ve kanalizasyon gibi altyap hizmetleri ve düzeyleri, i yerlerine uzakl k, telekomünikasyon olanaklar, o ya am alan n n çevresinin niteliksel ve niceliksel yanlar n ortaya koyar (Altaban, 1996 : 38). Konut alanlar fiziksel özelliklerine, çevre ve konut kalitelerine, sakinlerin sosyo-ekonomik konumlar na göre farkl la maktad r. Konut alanlar aras ndaki farkl la may gerek fiziksel, gerekse toplumsal aç dan de erlendirebilmek için çe itli ölçme teknikleri geli tirilmi tir. Ölçme teknikleri yard m yla, amaca göre çe itli nesnel ölçütler (gelir, meslek, e itim, kentsel hizmetlerden yararlanma, çevre kalitesi ve kimi di er toplumsal özellikler) kullan larak, konut alanlar kar la t r labilmektedir. Bu çal malar, genellikle ara t rmac lar n kulland klar nesnel ölçütler temel al narak gerçekle tirilmektedir. Ancak, kimi ara t rmac lar n da ifade ettikleri gibi, nesnel durumlar yan nda, konut sakinlerinin kendi alg sal de erlendirmelerini de dikkate almak gereklidir. Örne in, çevresel alg ara t rmalar yaln zca ara t rmac n n de il, sakinlerin de de erlendirmelerini sunmaktad r (Demir, 1999 : 54-55). Kahramanmara, sosyo-ekonomik anlamda üst, orta ve alt gelir dilimlerine kar l k gelen üç konut s n f na bölünmü durumdad r. Bu gruplar, demografik özellikler, konut tipi, ya am biçimi, kom uluk ili kileri, kent kültürü, tüketim kal plar, kentsel mekan ve kent toplumuna ili kin farkl l klar na bak larak, birbirinden ay rt edilebilir (Ayata ve Ayata, 1996: 7-8 ). De i imin yeni bir boyutu ise son y llarda kent merkezine uzak konut alanlar n n yayg nla mas ve bu durumun yol açt yeni konut çevresi ili kileridir. Bir ba ka ifade ile farkl gelir gruplar için kentlerin d nda yüksek katl binalar n yap lmas farkl sosyal geçmi leri ve farkl s n flara ait olanlar için yak n kom ulu un olu umuna katk da bulunur (Helvacioglu, 2000 : 334). Alttaki bir sosyoekonomik grubun bir üsttekini örnek almas n n güçlü bir e ilim oldu u göz önünde tutuldu unda, konut tercihlerinin, önce yoksullar n apartmanlara kaymas, sonra orta s n flar n yeni uydu kentlere yönelmesi, kültür ve ya am biçimi alanlar nda buna paralel de i imler olabilece i tahmin edilebilir. Türkiye de büyük kentler son dönemde giderek nüfusu artm, yerle im s n rlar alabildi ine geni lemi, fiziksel-sosyal yap s yla farkl la m ve çe itlenmi konuma gelmi lerdir. Farkl la ma ve çe itlenme, bina dokular, konut çevreleri gibi fiziksel yap da ve tabakala ma/s n fla ma, sosyo-kültürel çe itlenme gibi sosyal yap da kendini göstermekte ve bir anlamda, kentler mozaik görünümü sergilemektedir. Bu fakl la ma ve çe itlenmenin mekansal ya da toplumsal 167

4 168 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i düzeyde, art k modern ve geleneksel kesim, düzenli ve düzensiz konut alanlar, gecekondu ve apartman bölgeleri, eski ve yeni kentliler vb. gibi ikili modellerle aç klanamayaca aç kt r. Ne var ki bu ikili modellere kar alternatif olarak getirilebilecek çoklu modellerin boyutlar n n neler oldu u, neler içerdi i, nas l kavramla t r labilece i konusundaki ara t rmalar ve yakla mlar yetersizdir. Art k kentin farkl kesimlerine ait farkl ya am biçimlerinden söz edilebilir. Dolay s yla büyük kentler tek bir kentlilikten ziyade pek çok kentlilik kültürünün ya and mekanlar haline gelmi tir (Demir, 1998:38). Farkl ya am biçimleri kentsel alanda bir ayr may ve e itsizli i de dile getirir. Ayr man n en belirgin göstergesi insanlar n i d gündelik ya amlar n n önemli bir k sm n geçirdikleri konut çevrelerinde, di er bir deyi le oturduklar mahallelerde gözlenir. Konut alanlar ve bu alanda gerçekle en sosyal doku ve ili kiler, kendi içlerinde benze me e ilimleri gösterse de, kentsel alan içinde tedrici ya da keskin geçi lerle birbirinden farkl la an, konut çevreleri biçiminde yay lm lard r. Kent içinde farkl fiziksel dokularda oturan, farkl s n flara mensup, farkl kültürel deneyimleri ya ayan sosyal kesimler olu mu tur. Bu durumda, kentsel farkl la ma ve çe itlenme süreci içinde, konut çevreleri temelinde söz konusu farkl la ma ve çe itlenmenin sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlar n n neler oldu u, konut çevreleri ile ili kili olarak ne tür ya am biçimlerinden söz edilebilece i çal man n sorunsal olarak belirmektedir. Çal mam zda Güvenç ve I k n (1996: 6-60) stanbul un sosyo-ekonomik haritas n ç karmaya çal t klar çal malar ndan, K.Mara ta konut çevrelerinin sosyo-ekonomik düzeylerinin belirlenmesi anlam nda yararlan lm ancak sosyoekonomik haritan n ötesinde konut sakinlerinin alg lar n n belirlenmesine öncelik verilmi tir. Bu ara t rman n amac, farkl fiziksel ve sosyo-ekonomik dokulara ait konut sakinlerinin çevresel alg lar n ( neighbourhood, housing environment ) incelemek ve kar la t rmakt r. Konut sakinlerinin konut tatmini, konut ko ullar na ve güvenli ine ayn zamanda da semt tatminine (neighbourhood satisfaction) ba l d r. ç içe geçmi bu ili kide konut sakinlerinin konut tatmini, semt tatminine ba l d r (Basolo ve Strong, 2002: 1-3). Kahramanmara n farkl fiziksel ve sosyo-ekonomik dokular ndan seçilen konut çevrelerinde yap lan alan ara t rmas ndan elde edilen verilerin analiziyle, kent sakinlerinin kendi fiziksel ve toplumsal çevrelerini nas l alg lad klar ara t r lmaya çal lm t r. I. Kahramanmara ta Konut Alanlar 76 mahalleden olu an Kahramanmara n en eski mahalleleri Ulu Cami ve Kale çevresindedir. Bu mahallelerden Ekmekçi, Fevzipa a, Kurtulu ve Turan Mahalleleri'nde sokaklar dar ve konutlar eski yap lardan olu maktad r. Ta tan yap lm tarihi konutlar Turan ve Divanl mahallelerinde toplanm t r y l nda yeni imar plan ile kentin bat s ndaki eski Göksun-Kayseri karayolu yerle ime aç lm, ekerdere yolunun 1980 y l nda aç lmas ile Fatih, Karamanl ve Yunus Emre Mahalleleri h zla yap la maya ba lam t r. Kentin do usundaki Sütçü mam, Aslanbey, Dulkadiro lu, Nam k Kemal, Yavuz Selim ve Mehmet

5 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) Akif Mahalleleri nde de yerle me h zla geli mektedir (Gürbüz, 2001: 114). Kahramanmara yerle im alanlar incelendi inde, kentsel yerle imin lineer (do rusal) ekilde ilerleyen bir formda oldu u görülmektedir. Ülkemizde nüfus art ve kentle me, özellikle büyük kentlerimizde, konut sorununu 1950 li y llardan bu yana hep gündemde tutmu tur. Yap-sat düzeni ve gecekondu yoluyla konut üretmenin soruna çözüm olamayaca dü üncesiyle, 1960 l y llardan sonra kooperatifle me ve toplu konut yollar denenmi tir. Özel sektör ve yerel yönetimler taraf ndan ba lat lan toplu konut uygulamalar, 1980 li y llarda ç kar lan yasalarla kurumsalla t r lm t r. Toplu konut üretim süreci ile Türkiye nin birçok yerinde çok say da konut yap lm, yeni yerle imler olu turulmu tur ( mamo lu ve mamo lu, 1996:6-11). Kahramanmara özelinde toplu konut üretimi, 1980 li y llarda gerçekle en sanayile me ve kentle meye paralel olarak yo unla m t r. Kahramanmara n sanayile mesinin yo un olarak gerçekle ti i dönem olan 1980 li y llar ve sonras, ayn zamanda Kahramanmara merkezinin bir çekim alan olmas n sa lam, h zl bir göç ve kentle me sürecini beraberinde getirmi tir. Bu dönemde kentle menin yönünün de i tirilmesi amac da güdülerek, kentin Göksun-Kayseri yolundaki Serinkent, Etikent ve Binevler bölgeleri yerle ime aç lm t r. Kentle menin yönünün bat ya kayd r lmas, belediye imar plan ve y ll k program nda yer alm ve a amalar halinde gerçekle tirilmeye çal lm t r. Kentin bat yönünün yerle ime aç lmas ve özendirilmesinin nedenleri; ucuz arsan n varl, üniversitenin yeni kampus alan, emniyet çevik kuvvet birimi ve jandarma alay komutanl gibi kamu kurumlar n n bu bölgede konumland r lmas, jeolojik olarak depreme dayanakl mekan olmas gibi olgularla aç klanabilir. Ancak daha sonra kentle menin do uya kayd r lmas (Do ukent konut alan ) ayr nt l bir planlama ile gerçekle tirilmemi, gerekli konut alan gereksiniminin kar lanmas amac yla, söz konusu alanda toplu konut uygulamas gerçekle tirilmi tir. Toplu konut üretimi, çal mam z n kapsam na giren Binevler, Etikent ve Serinkent te kooperatifler arac l yla, Do ukent te belediye taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Söz konusu bölgelerin yerle ime aç lmas yla konut gereksinimi kar lanm ve kentle menin yönünün bat ya kayd r lmas hedefi büyük oranda gerçekle tirilmi tir li y llar n sonlar ndan itibaren konut alanlar içindeki pay giderek artan toplu konut uygulamalar n n, kent makroformunun de i imini sa lad (Tuna vd., 1996:35), Kahramanmara örne inde de aç kça gözlemlenmektedir. II. Konut Alanlar nda Farkl la ma Bu çal mada, konut alan n n daha ay rt edici parças olarak kullan lan konut çevresi, hemen hemen ayn özellikleri gösteren, birbirine benzer insanlar n kümelendi i, co rafi ve toplumsal çevre anlam nda tan mlanm t r. Birbirine benzer özellikler gösteren bir topluluk, kentsel alan içinde belli bir mekan payla makta ve di er mekanlardan/topluluklardan farkl la maktad r. Bu anlamda konut çevresi, konut dokusunun ya da toplumsal dokunun belli bir 169

6 170 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i homojenli e ula arak di erlerinden ayr lmas /ay rt edilmesidir (Galster, 1986: ). Kentin ay rt edici bir parças olarak konut çevresi/kom uluk birimi, konut dokusunun otoyol, demiryolu, park nehir gibi do al s n rlarla ve/veya belli tip konut dokusuyla ya da toplumsal dokunun belli bir homojenlik sa layarak di erlerinden ay rt edilmesidir. Di er bir deyi le, bu homojenlik bina dokusunun fiziksel ö eleri ya da sakinlerin s n fsal ve di er toplumsal özellikleriyle kendisini gösterir. Örne in Türkiye kentlerinde genellikle konut dokular fiziksel olarak, geleneksel konut dokusu, biti ik-düzen apartman, siteler ve gecekondu alanlar biçiminde ayr m t r. Ancak bunlar n da kendi içlerinde, çevre ve konut standard aç s ndan ve toplumsal özelliklere ba l olarak, çe itli sosyo-ekonomik ve kültürel dokular aç s ndan farkl l klar ta d söylenebilir (Demir, 1998:12). Kentsel mekanlar n ve topluluklar n farkl la mas nda e itsizlik söz konusu oldu unda, ayr ma durumu (segregasyon) ortaya ç kar. Türkiye kentlerinde genellikle, konut dokular fiziksel olarak geleneksel konut dokusu, biti ik-düzen apartman, kent içi ve uydu kent siteleri ile gecekondu alanlar biçiminde ayr m t r. Ancak bunlar n da kendi içlerinde, çevre ve konut standard aç s ndan ve toplumsal olarak, çe itli sosyo-ekonomik ve kültürel doku farkl l klar ta d klar söylenebilir. Kahramanmara örne i, fiziksel özellikleri, çevre ve konut kaliteleri ve sakinlerin sosyo-ekonomik konumlar na göre geleneksel konut dokusuna, Tekke ve Kayaba Mahalleleri; biti ik-düzen apartmana Bahçelievler Semtini, kent içi ve uydu kent sitelere Binevler ve Do ukent semtleri, gecekondu alan na ise Devlet Hastanesi çevresi, eyh amil Mahallesi ve Dulkadiro lu Mahallesi örnek olarak verilebilir. Gecekondu, bay nd rl k ve yap kurallar na ayk r olarak, gerçek ya da tüzel, kamusal ve özel ki ilerin topraklar üzerine, toprak iyesinin iste i ve bilgisi d nda izinsiz olarak yap lan, bar nma gereksinmeleri devletçe ve kent yönetimlerince kar lanamayan, yoksul ya da dar gelirli ailelerin ya ad bar nak türü (Kele, 1998: 53) olarak tan mlamaktad r. Bir ba ka tan ma göre gecekondu, imar yasalar na ayk r olarak, ço u zaman ilkel, denetimsiz ve sa l k ko ullar ndan da yoksun olarak, acele yap lm konutlara verilen isimdir tarihli Gecekondu Yasas ndaki gecekondu tan m ise, imar ve yap yasalar na ayk r olarak, ba kalar na ait arsa ve araziler üzerinde ve arsa sahibinin r zas olmaks z n yap lm yap d r. Ancak, Kahramanmara ta literatürde tart lan gecekondu yerle iminden daha çok izinsiz, ruhsats z ve konutlar n fiziksel durumlar n n kalitesiz oldu u bir yap lanma, yani kaçak yap la ma olgusu gözlenmektedir. Di er bir deyi le Kahramanmara için gecekondular, ço unlukla kamu ve özel ki ilerin arazileri üzerine yap lm konutlar de il, konut sakininin kendi arazisi üzerine sa l k ko ullar ndan ve konut kalitesinden yoksun olarak in a edilmi, ruhsats z konut biçimi olarak varl k göstermektedir. Kent içindeki konut alanlar dura an de il de i me halindedir. Kentlerin büyümesi ile birlikte yeni konut alanlar olu makta, eski konut alanlar da dönü üme u ramaktad r. Yeni kurulan konut alanlar na yeni toplumsal kesimlerin yerle mesi söz konusu oldu u gibi, eski konut alanlar n n da toplumsal ve fiziksel dokusu bu süreç içinde de i ime u ramaktad r. Kentlerde konut alanlar n n

7 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) olu umuna ili kin olarak, gecekondula ma, apartmanla ma ve banliyöle me olmak üzere üç ay rt edici fiziksel-sosyal süreçten söz edilebilir. Kahramanmara ta bu süreçlerden apartmanla ma ve dü ük yo unlukta gecekondula ma gözlenebilmektedir. Kentle me ve modernle me süreçleri ile kentin geleneksel ya da eski konut dokusu olarak tan mlayabilece imiz çekirdek konut alan yetersiz kal nca, yukar da belirtilen süreçlerle birlikte, yeni konut alanlar n n olu turulmas zorunlu hale gelmi tir. Türkiye 1950 ler sonras nda h zl bir kentle me sürecine girmi tir. Ülkemizde metropoliten alanlarda 1950 lerde gerçekle en h zl kentle me, Kahramanmara ta 1980 li y llarda gerçekle mi tir. Özal Dönemi nin ekonomik hareketlilik ve te viklerinden ciddi oranda yararlanan Kahramanmara, bu y llarda sanayile me at l m nda bulunmu, bu da h zl bir kentle me ortam na neden olmu tur. Bu y llardan itibaren, k rdan kente göç yoluyla kentlerin nüfusu h zla artmaya ba lam t r. K rdan kente göç edenler kentin içindeki konut stokunun yetersiz ve pahal olmas nedeniyle, kentin kenarlar na yerle erek gecekondu bölgeleri olu turmu lard r. Kahramanmara ta ise bu olgu genellikle yasal olmayan, düzensiz ve konut standard dü ük kaçak yap la ma olarak ortaya ç km t r. Süreç içinde gecekondu bölgelerinde de konut kalitesinin artmas yönünde bir farkl la ma ve çe itlenme gözlenmektedir. Apartman bölgeleri ise çe itli süreçlerle olu mu tur. Türkiye kentlerinin tipik apartman mekanlar, bir soka n iki yan nda çok katl konutlar n yan yana (biti ik düzen halinde) gelmesiyle olu mu lard r. Apartman bölgelerinin geli imi, ya eski konut dokusunun y k lmas, ya da kentin geli imine ko ut olarak, bo alanlar üzerinde ya da eski gecekondu alanlar üzerinde gerçekle mi tir. Çevre ya da konut standartlar na göre farkl la an apartman alanlar, genellikle toplumun orta ve orta alt kesimlerini bar nd rmaktad r. Banliyöle me en genel anlamda, kent içinde yo unla an nüfusun ve faaliyetlerin kentin kenar alanlar na yerle mesidir. Bu süreçle birlikte, kentin yak n alanlar nda yeni yerle im demetleri olu makta ve bunlar banliyö olarak adland r lmaktad r. Konut banliyöleri ise daha çok uydu kent olarak adland r lmaktad r. Uydu kent, kimi temel gereksinimlerin kar lanmas na yönelik ticari faaliyetlere sahip olmas na kar n, konut alanlar a rl kl d r. Uydu kentlerde apartman tipi konutlar olsa bile, özellikleri, kent içindeki biti ik-düzen apartman mahallelerinden farkl olarak, seyrek nüfusu bar nd rmalar ve yatakhane siteleri biçiminde planlanm olmalar d r. Toplu konut yerle melerinde, site nin daha homojen bir yerle me birimi oldu u söylenebilir (Demir, 1996: ). Kahramanmara n kentle me yap s incelendi inde literatürdeki gecekondu kavram nda oldu u gibi banliyö kavram nda da farkl l klar gözlenmektedir. Kahramanmara ta banliyö den daha çok konut banliyöleri olarak adland r labilecek uydu kentler mevcuttur. Kahramanmara taki uydu kentleri yatakhane biçiminde kullan lan konut alanlar olarak göremeyece imiz için, banliyö yerine uydu kent ve site kavramla t rmalar n n kullan lmas daha uygun olacakt r. 171

8 172 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i III. Yöntem Kent sosyolojisinde konut alanlar n n kar la t r lmas na yönelik, zengin bir literatür vard r. De i ik ara t rmalarda ortaya kondu u gibi, konut alanlar fiziksel, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri ortaya konularak kar la t r lmakta, çe itli ölçütlere göre s n fland r larak/s ralanarak sosyoekonomik ve sosyo kültürel haritalar haz rlanmaktad r. Chicago Okulu nun arazi kullan m biçimleri ile ba layan çal malar daha sonralar toplumsal alan incelemesi ve faktörlü ekoloji gibi daha karma k ara t rma teknikleriyle sürdürülmü tür. Genellikle sosyo-ekonomik durum, aile yap s ve etnik köken gibi de i kenleri kullanarak, kent içindeki konut alanlar n kar la t ran ve s ralayan bu ara t rma teknikleri, ço unlukla nüfus say m verilerine, daha az bir k sm do rudan alan ara t rmalar na dayanmakta, sakinlerin davran lar, tutumlar, duygular, alg lar ve söylemlerine ise yer vermemektedir. Son dönemlerde sosyoloji, antropoloji ve sosyal psikolojideki geli melerden hareketle alg sal, duygusal (sentiment), simgesel, bili sel (cognitive) ö elere a rl k veren alan ara t rmalar gerçekle tirilmi, bu ara t rmalar nda yeni farkl la ma ve sosyo-kültürel haritalama teknikleri geli tirilmi tir (Hummon, 1992: ). Türkiye de büyük kent düzeyinde, konut alanlar n n kar la t r lmas na yönelik alan ara t rmalar n n maliyeti fazla olmas ndan dolay, gerçekle tirilen çal malar seçmeci bir özellik ta m, genellikle kentin tüm alanlar yerine kimi kesitleri ele al n p ara t r lm t r. Örne in, Demir in Kentsel Farkl la ma ve Kimlik: Ankara da Konut Çevreleri Üzerine Bir Ara t rma isimli doktora tezi, Ankara kent ölçe inde, seçilen konut çevrelerinin kentsel farkl la ma ve kent kimli i üzerine incelemelerde bulunmu tur. Ara t rma için seçilen konut alanlar nda anket uygulamas yap lm, elde edilen veriler Tukey-Kramer Testi ile de erlendirilmi tir. Yine Demir in, Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg s, isimli makalesi, Ankara kentinde konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal çevre alg lar n ölçmeye dönük bir alan ara t rmas d r ve seçilen konut alanlar nda anket uygulamas yolu ile gerçekle tirilmi tir. Türko lu, stanbul da konut çevrelerinde konut sakinlerinin kentsel çevre alg s üzerine çal m t r. Bu çal mada, Demir in ve Türko lu nun Ankara ve stanbul kent alanlar nda konut sakinlerinin kentsel çevre alg s üzerine yapt klar çal malar, Kahramanmara kent ölçe inde gerçekle tirilmi tir. Soru ka d n n haz rlanmas nda Geray n gerçekle tirdi i uygulamal çal mas ndan da yararlan lm t r (Geray, tarih yok: 4-16.). Böylece kentle menin önemli aktörlerinden konut sakinlerinin, Kahramanmara ta kentle me ve kentsel çevre alg lar na nas l bakt klar ortaya konmaya çal lm t r. Soru ka d ara t rman n amaçlar na ve hipotezlerine uygun olarak, daha önceki ara t rmalardan da yararlan l p, ara t rmac lar taraf ndan haz rlanan 62 sorudan olu maktad r. Soru ka d nda birinci bölümde ki isel bilgileri saptay c sorular vard r. kinci bölümde konut alanlar n n kentle me ba lam nda de erlendirilmesini sa layacak sorulara yer verilmi tir. Üçüncü bölümdeki sorular daire-sitenin özelliklerini saptay c sorulardan olu maktad r. Konut sakinlerinin fiziksel alg lar n n ölçülmesinde kullan lan altyap ve çevreye yönelik sorular dördüncü bölümü olu turmaktad r.

9 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) Be inci bölüm sitede, konut çevresinde sosyal ya ama yönelik sorular kapsamaktad r. Bu çal ma, kentin konut alanlar n n bütünü yerine, eski konut dokusunu ve kentle menin yap s n ve yönünü de i tiren uydu kent, site özelli indeki dört ana yerle im birimlerinden toplanan bilgilere dayanmaktad r. Alan ara t rmas na dayal çal ma, konut alanlar aras nda fiziksel ve toplumsal farkl la ma oldu u varsay m ndan hareketle, konut sakinleri aras nda alg farkl la mas da olaca ; üst sosyo-ekonomik durum (SED) alanlar nda daha olumlu, alt SED konut alanlar nda daha olumsuz çevre alg s na rastlanaca hipotezi üzerine kuruludur. SED in belirlenmesinde soru ka d nda bulunan gelir, e itim, meslek, konut özellikleri gibi konut sakininin ve konutun özellikleri kullan lm t r. Ancak çal man n baz s n rl l klar da bulunmaktad r. Öncelikle konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal çevre alg lamalar yaln zca sosyo-ekonomik düzey (SED) de i keniyle ölçülmü tür. Ara t rmaya kat labilecek cinsiyet, aile yap s, yerle imsel köken gibi di er de i kenler ara t rmac n n gözlemleri ve anket sorular na verilen yan tlar nda anlaml l k derecesinin dü ük olmas nedeniyle ara t rman n kapsam d nda tutulmu tur. Ancak anket sonuçlar n n de erlendirilmesinde çevre alg lamas üzerine önemli etki etmi de i kenlere yer verilmi tir. Anket uygulamas yaln zca 4 farkl konut alan nda uygulanm t r. Konut alan seçiminde, Kahramanmara kent sakinlerinin çevre alg s n temsil edebilmesine çal lm t r. Ara t rman n bir di er s n rl l ise konut sakinlerinin alg s n belirten üst, orta ve alt olumlu-olumsuz alg düzey aral klar sabit olarak belirlenmemi tir. Her alt alg yüzdelikleri için konut alanlar kendi aralar nda de erlendirmeye tabi tutulmu tur. Ara t rmada, önce Kahramanmara kenti üzerinde yap lm olan ve be eri co rafya perspektifinden Kahramanmara kent yerle imi hakk nda bilgiler veren Kahramanmara Merkez lçenin Be eri ve ktisadi Co rafyas çal mas (Gürbüz, 2001), ara t rma ve di er yaz lar, mevcut literatür, dokümanlar ve ara t rmac lar n kendi gözlemlerinden yola ç k l p, eski konut dokusunu ve kentle menin yap s n ve yönünü de i tiren uydu kent, site niteli indeki dört ana yerle im birimi seçilmi tir. Örneklemin seçilmesinde konut alanlar n n fiziksel çevre özellikleri ve sosyo-ekonomik özellikleri dikkate al nm t r. Böylece sosyo-ekonomik tabakala man n ve konut çevresinin fiziksel durumlar na göre Binevler, Etikent, Serinkent, Do ukent olmak üzere toplam dört semt/konut çevresi seçilmi tir. Ara t rmam z n ikinci a amas nda, seçilen konut alanlar uydu kent/site oldu undan, bu çevrelerin baz lar n n halen olu um düzeyinde bulunmas nedeniyle, bu çevrelerin genel özelliklerini yans tan siteler belirlenmi ve bunlar içerisinde rastlant sal olarak kimi siteler seçilmi tir. Veriler, 2002 y l n n Haziran, Temmuz aylar aras nda deneklerin evlerine gidilerek yüz yüze görü me yoluyla toplanm t r. Binevler de 63 (erkek:47, kad n:16), Etikent te 61 (erkek: 36, kad n:25), Serinkent te 62 (erkek:41, kad n:21), Do ukent te 71 (erkek:55, 173

10 174 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i kad n:16) olmak üzere toplam 257 yeti kin örnekle (kaynak ki iyle) görü me yap lm t r. IV. Hipotezler Alan ara t rmas na dayal çal ma, konut alanlar aras nda fiziksel ve toplumsal farkl la ma oldu u varsay m ndan hareketle, konut sakinleri aras nda alg farkl la mas da olaca ; üst sosyo-ekonomik durum (SED) alanlar nda daha olumlu, alt SED konut alanlar nda daha olumsuz çevre alg s na rastlanaca hipotezi üzerine kuruludur. Konut çevresi faktörü ile konut sakinlerinin fiziksel alg lar n yans tan altyap (H 1 ), ula m (H 2 ), çevre temizli i (H 3 ), ye il alan (H 4 ) do al, sosyal ve kültürel de erleri koruma (H 5 ) alg lar aras nda ili ki vard r. Yine konut çevresi faktörü ile konut sakinlerinin toplumsal alg lar n yans tan hak arama (H 6 ), sayg gösterme (H 7 ), yard mseverlik (H 8 ), kom ularla görü me s kl (H 9 ), k rsal kesime ait özellik bar nd ran aile varl (H 10 ) alg lar aras nda ili ki vard r. Hipotezlerin s nanmas, anketten elde edilen verilerin de erlendirildi i a a daki bölümlerde gerçekle tirilmektedir. V. Bulgular A. Konut Çevrelerinin Sosyo-ekonomik Durumu Ara t rman n yap ld konut çevresi sakinlerinin fiziksel ve toplumsal çevre alg lar n n de erlendirilmesine geçmeden önce, konut çevrelerinin en temel özelliklerini olu turan, sosyo-ekonomik durumlar n incelemek yerinde olacakt r. Çünkü, konut çevreleri sosyo-ekonomik duruma göre s raland r lm ve sakinlerin çevresel alg lar öncelikle bu s raya göre de erlendirilmi tir. Sosyo-ekonomik durum (SED), bu ara t rmada hane halk n n düzeyini gösteren bir de i ken olarak, görü me yap lan ki inin e itim, i durumu, hane halk geliri, konut sahipli i ve özel oto sahipli i toplam n yans tmaktad r. Bu amaçla, önce bütün sosyo-ekonomik de i kenler ölçülebilir hale getirilerek, bir sosyo-ekonomik durum s ralamas gerçekle tirilmi tir. Anket yap lan alanlardan toplanan verilere göre Binevler üst, Do ukent orta, Serinkent ve Etikent alt SED kümelerine girmektedir. Bu konumlar ve kümelendirmeyi, yaln zca Kahramanmara kenti ve ara t rman n gerçekle tirildi i örneklem boyutunda dü ünmek uygun olacakt r. B. Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg s Sakinlerin içinde ya ad klar fiziksel ve toplumsal çevrelerini nas l de erlendirdikleri konusunda, 5 i fiziksel çevreye (altyap, ula m, çevre temizli i, ye il alan, do al, sosyal ve kültürel de erleri koruma), 5 i toplumsal çevreye (hak arama, çevreyi koruma, sayg gösterme, yard mseverlik, k rsal kesime ait özellik bar nd ran aile varl ) ili kin olmak üzere toplam 10 de i kenden olu an özellikler olumsuzdan olumluya do ru bir ölçek içinde s raland r lm t r. Bu sorular, fiziksel ve toplumsal gerçekli e yönelik sorular olsa da sonuçta sakinlerin gündelik ya amdaki de erlendirmelerini, öznel alg lar n yans tmaktad r. Do al olarak, bu alg da sakinlerin kendi çevresini di er çevrelerle

11 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) kar la t rmas n n etkisinin oldu u yads namaz. Konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal alg lar n n olu umu sürecine etki eden temel bir olgu da konut politikalar konusundaki aktörler ve rollerdir. öyle ki, konut alanlar n n planlanmas, kurulmas ve kamusal hizmetlerin sunulmas na en çok etki eden, konut politikalar n özelde ise konut alanlar n üreten aktörlerdir (TMMOB, 2001: ). Burada ayr ca alg konusunda bir saptama yapmak gerekir. Ara t rmam zda, farkl konut çevrelerine ili kin örneklemler oldu u için, fiziksel ve toplumsal özelliklere ili kin alg lar do al olarak söz konusu konut çevrelerinin farkl özelliklerinden kaynaklanmaktad r. Bu bölümde arad m z, insanlar n fiziksel ve toplumsal özelliklere ili kin bilinçlerini ve duyarl l klar n de il, yaln zca kendi konut çevresinin etkisinde, belli konulara kar alg lar n yans tmakt r. C. Fiziksel Çevre Pozitif fiziksel özellikler olan, konutun fiziksel konforu, kalitesi, plan ve hacmi, konut sakinlerinin daha yüksek fiziksel çevre tatmininde önemli faktörlerdir. Bir konut alan nda fiziksel çevrenin kalitesi, burada ya ayan insanlar n sosyo-ekonomik durumlar n da yans t r (Türko lu, 1997: 65-67). Ara t rmam zda, konut çevrelerinin, çevre kalitesinin temel göstergeleri say lan, ula m, altyap, gürültü, çevre kirlili i ve ye il alan bak m ndan nas l görüldü ü konut sakinlerine sorulmu tur. Anketimize verilen yan tlar, konut çevresinin faktörünün, fiziksel çevre alg lar üzerinde etkisi oldu unu göstermi tir. Konut sakinlerine baz fiziksel sorun alanlar n, önem derecesine göre s ralamalar istenmi tir. Konut sakinlerinin altyap, ula m, çevre temizli i, ye il alan, al veri mekanlar n n yetersizli i, sa l k kurulu lar n n yetersizli i, e itim kurumu yetersizli i ve otopark yetersizli i ile ilgili sorun alanlar n önem derecesine göre s ralamalar ndan ç kan sonuçlar de erlendirilmi ve tablola t r lm t r. 1. Altyap : Altyap hizmetleri, yerel yönetimlerin konut alanlar na sa lad kolektif tüketim olanaklar n n ba nda gelir. Konut alan n n kanalizasyon sistemi, yol, kald r m, su, elektrik, vb. gibi hizmetler, genel olarak altyap olanaklar içinde say labilir. Kentlerin giderek büyüdü ü ve yeni gecekondu alanlar n n kuruldu u çeperlerde, altyap aç s ndan yetersizlikler oldu u gibi, eski konut alanlar n n da altyap s n n giderek y pranmas söz konusudur (Demir, 1998: ). Sonuçta, kent içindeki konut alanlar aras ndaki altyap yat r mlar bak m ndan farkl l klar ve e itsizlikler gözlenebilir. Konut sakinlerinin altyap alg s ile ilgili tablo 1 e ili kin Ki-Kare (Bkz: Ergün:1995) sonucu ç km t r. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan Konut çevresi faktörü ile altyap alg s aras nda ili ki vard r hipotezi kabul edilmektedir. Bu ba lamda altyap aç s ndan alt SED konut çevreleri olumsuz yönde alg ya, orta SED konut çevreleri görece daha olumlu bir alg ya, üst SED konut alanlar ise olumlu bir alg ya sahiptir. Tablo 1 den de görüldü ü gibi alt SED den üst SED e gidildikçe çevre alg s daha olumlu olmaktad r. 175

12 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Binevler konut alan, üst SED konut alan iken, altyap sorununun, konut sakinlerince orta önemli bir sorun alan (%26,9) olarak alg land görülmektedir. Binevler in konut alan n ara t rmam z n kapsam ndaki alanlar içerisinde en eski konut alan olmas nedeniyle altyap sorununun bulunmamas gerekirken, bu alan n gerek belediye, gerekse site yönetimi taraf ndan sürekli ve yeterli hizmet alamam olmas n n, konut sakinlerinin bu alg s nda, etkili oldu u ileri sürülebilir. Alt SED konut alanlar olarak belirlenen Etikent ve Serinkent konut alanlar nda ise altyap konusu (%41-%54) üst sorun alan olarak alg lanmaktad r. Konut alan olarak orta SED olarak nitelenen Do ukent in son birkaç y l içinde yap lmas, bu konut alan na konutlar ba lamadan gerekli alt yap n n götürülmü olmas ve yerel yönetimin aç k deste i ile kurulu unu gerçekle tiren bir konut alan olmas nedenleriyle, bu alanda altyap sorunu alt önemli bir sorun alan (%7) olarak alg lanmaktad r. Bu durum tablo 1 de görülmektedir. Tablo-1: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Fiziksel Çevre (Altyap Sorunu) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT ALTYAPI Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Cevaps z , Birinci , kinci 5 7,9 3 4,2 4 6,6 2 3,2 Üçüncü , ,5 Geçerli Dördüncü 6 9, ,8 3 4,8 Be inci 3 4, ,9 3 4,8 Alt nc 4 6, ,2 2 3,2 Yedinci ,3 Toplam Ula m: Ula m, insanlar n i yerlerine ve kent merkezine rahat ve h zl gitmelerini sa layabilen bir sistemdir. Toplu ta mac l a yeterli a rl k verilemeyen ülkemizde, ula m yönünden kentlerde büyük s k nt lar bulunmaktad r. lde ula m alg s nda en olumlu alg ya (%8) Binevler sahipken, Etikent ve Serinkent konut alanlar en olumsuz yönde alg ya (%44,2-%41,3) sahiptir. Do ukent konut alan da Etikent ve Serinkent konut alanlar n n olumsuz alg s na yakla an düzeyde (orta ) olumsuz bir alg ya (%39,4) sahiptir. Bu durumun Do ukent konut alan n n henüz kurulu a amas nda olmas nedeniyle ula m n sistemle ememesinden kaynakland ileri sürülebilir. Tablo 2 de görülen veriler Ki-Kare testine tabi tutulmu, test sonucu bulunmu tur. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan Konut çevresi faktörü ile ula m alg s aras nda ili ki vard r hipotezi kabul edilmektedir. 176

13 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) Tablo-2: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Fiziksel Çevre (Ula m Sorunu) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT ULA IM Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Cevaps z ,5 5 8, Birinci 3 4, kinci 2 3, ,8 4 6,3 Üçüncü 6 9,5 6 8, ,3 Dördüncü Geçerli 4 6, ,6 4 6,3 Be inci ,6 4 6, Alt nc 6 9, Yedinci ,8 6 9, Toplam Çevre Temizli i: Konut çevrelerinin temiz bir ortama sahip olmas, bu çevrenin ya anabilirli inin ve sakinlerin konut alan ile özde im kurmas n n en önemli göstergesidir. Çevre temizli inde yerel yönetimlerin önemli görevleri bulunmakla birlikte, sakinlerin SED inin konut çevresinin kalitesini etkilemesi nedeniyle, SED i yüksek konut çevrelerinde çevre temizli ine daha çok dikkat edilmesi beklenir. Tablo 3 e ili kin Ki-Kare sonucu ç km t r. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan(p 0.05) Konut çevresi faktörü ile çevre temizli i alg s aras nda ili ki vard r hipotezi kabul edilmektedir. Üst SED den alt SED konut çevrelerine do ru gidildikçe konut çevresinin temiz oldu u konusunda olumlu alg ortaya ç kmaktad r. Alt SED bölgesi Etikent ve Serinkent sakinlerinin çevre temizli ine ili kin alg lar olumsuz (%34,5-%23,8) yöndedir. Orta SED konut alan olan Do ukent te (%22.5) yerel yönetimin aç k deste i ve apartman/site yöneticili i olgusunun sistemlili i nedeniyle Binevler e (%15,8) yakla an bir olumlu alg söz konusudur. Bu durum tablo 3 de görülmektedir. 177

14 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Tablo-3: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Fiziksel Çevre (Çevre Temizli i Sorunu)Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT ÇEVRE TEM ZL Frekns Yüzdelk Frekns Yüzdelik Frekns Yüzdelik Frekns Yüzdelk Cevaps z , Birinci kinci Geçerli Üçüncü 6 9, ,6 5 7,9 Dördüncü 6 9, ,8 Be inci 4 6,3 4 5, Toplam Ye il Alan: Konut çevresinin sahip oldu u ye il alan hem çevre kalitesi, hem de insanlar n bo zamanlar n de erlendirmede bir mekan olmas aç s ndan önemlidir. Bo zamanlar de erlendirmek için yap lan yat r mlar n nispi düzeyde de olsa konut sakinlerinin memnuniyetini art rd bilinir (Parkes vd., 2002 : 5). Tablo 4 e ili kin Ki-Kare sonucu ç km t r. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan Konut çevresi faktörü ile ye il alan alg s aras nda ili ki vard r hipotezi kabul edilmektedir. Farkl SED lere ait konut alanlar nda ye il alan alg farkl la mas görülmektedir. Binevler konut alan nda ye il alan alg s (%25.4) orta düzeydedir. Binevler konut alan n n, ara t rmam z içindeki en eski konut alan olmas, site ve apartman yöneticili inin fonksiyonlar n yitirmesi ve yerel yönetimin azalan ilgisi nedeniyle orta düzeyde bir ye il alan alg s na sahip oldu u dü ünülmektedir. Orta SED konut alan olan Do ukent te ise ye il alan alg s en üst olumlu (%11,3) düzeydedir. Do ukent konut alan na yerel yönetimin aç k deste i, site yönetiminin kurumsalla maya ba lamas ve düzenli kent alan ortaya ç karma güdüsünün bu olumlu alg da etkili oldu u ileri sürülebilir. Etikent ve Serinkent konut alanlar ise alt SED konut alan olmalar na uygun olarak ye il alan konusunda olumsuz (%44,3-%34,9) bir alg ya sahiptir. Bu durum a a daki tablo 4 de görülmektedir. 178

15 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) Tablo-4: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Fiziksel Çevre (Ye il Alan Sorunu) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT YE L ALAN Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Cevaps z , Birinci 5 7, kinci ,3 6 9,5 Geçerli Üçüncü Dördüncü , Be inci , Toplam Do al, Sosyal ve Kültürel De erleri Koruma: Ara t rmam zda konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal alg lar n bir bütün olarak ortaya ç karabilmek için Konutunuz; do al, sosyal ve kültürel de erleri koruyacak özelliklere sahip midir? sorusuna yer verilmi tir. Alan ara t rmam z sonucunda Etikent ve Serinkent konut alanlar nda do al, sosyal ve kültürel de erleri koruma konusunda olumsuz (%68,9-%74,6) alg ya rastlanm t r. Bu konuda Binevler konut sakinlerinin alg s orta düzeyde (%52,4) iken, Do ukent sakinlerinin alg düzeyi üst (olumlu) (%23,9) düzeydedir. Bu durum a a daki tablo 5 de görülmektedir. Tablo 5 de görülen, Do ukent konut sakinlerinin ye il alan konusunda alg lar n etkileyen konut alan na yerel yönetimin aç k deste i, site yönetiminin kurumsalla maya ba lamas ve düzenli kent alan ortaya ç karma güdüsünün bu olumlu alg da da etkili oldu u ileri sürülebilir. Binevler konut alan n n ara t rmam z n kapsam ndaki alanlar içerisinde en eski konut alan olmas nedeniyle gerek belediye, gerekse site yönetimi taraf ndan sürekli ve yeterli hizmet alamam olmas n n, konut sakinlerinin bu alg s nda etkili oldu u dü ünülmektedir. Konut çevresi faktörü ile do al, sosyal ve kültürel de erleri koruma alg s aras ndaki ili ki Ki-Kare testi ile ölçülmü, test sonucu olarak bulunmu tur. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan Konut çevresi faktörü ile do al, sosyal ve kültürel de erleri koruma alg s aras nda ili ki vard r hipotezi kabul edilmektedir. Tablo-5: K.Mara Konut Sakinlerinin Fiziksel Çevre (Do al, Sosyal ve Kültürel De erleri Koruma Sorunu) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT Do al Sos. Kült. De. Koruma Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Cevaps z ,6 5 8,2 1 1,6 Evet Geçerli Hay r Toplam

16 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i D. Toplumsal Çevre: Yukar da çal mam z n iki ana ekseninden biri olan fiziksel çevre alg s n ölçmek için geli tirilen alt alg alanlar üzerinde durulmu tur. Konut çevresi, sakinlerinin yaln zca fiziksel özellikleriyle de il, ayn zamanda toplumsal özellikleriyle de alg lad klar ve tan mlad klar yerlerdir. Konut çevreleri sakinlerinin kendi toplumsal çevrelerinin belli özelliklerini nas l alg lad klar ve bu alg laman n bütün konut çevreleri aras nda farkl la ma olu turup olu turmad sorusuna bu k s mda yan t aranmaya çal lm t r. Çal man n içine ald tüm konut alanlar na ait veriler de erlendirilerek tablolar halinde sunulmaktad r. 1. Hak Arama: Ayn konut alan n payla an konut sakinlerinin, konut alanlar na ait sorunlar n çözümünde ve konut alanlar ile ilgili konularda hak ihlallerinde, örgütlü veya örgütsüz birlikte hareket ederek, hak arama mücadelesi vermeleri büyük önem ta maktad r. Tablo 6 ya ili kin Ki-Kare sonucu ç km t r. Bu sonuç önem derecesinden büyük oldu undan Konut çevresi faktörü ile hak arama alg s aras nda ili kisi vard r hipotezi reddedilmektedir. Dolay s yla konut çevresi faktörünün hak arama alg s üzerinde etkisinin olmad ortaya ç km t r. Ancak bu sonuçta konut sakinlerinin alg yüzdeliklerinin birbirine çok yak n olmas n n etkili oldu u ileri sürülebilir. Binevler sakinleri, sorunlar kar s nda hak arama yönünden en yüksek olumlu (%36,5) alg y dile getirirken, Etikent, Serinkent sakinleri ise en dü ük olumsuz alg düzeyini (%21,3-%22,6) temsil etmektedir. Do ukent sakinleri ise alt düzeye yak n, orta bir alg ya (%25,4) sahiptir. Konut sakinlerine, Oturdu unuz sitede kar la lan sorunlar n a lmas nda, ortak hareket edebilme davran kal b n n geli ti ini dü ünüyor musunuz? sorusu yöneltilmi, yan tlar tablo 6 da verilmi tir. Tablo-6: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Toplumsal Çevre (Hak Arama) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT HAK ARAMA Geçerli Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Cevaps z 2 3,2 2 2,8 6 9,8 5 7,9 Evet Hay r Di er 1 1, ,6 Toplam Sayg Gösterme: Sayg gösterme alg s, bu ara t rmada sakinlerin konut çevresi içindeki etkile imleri sürecinde birbirine kar davran lar n n kaba-kibar eksenlerine do ru ne yönde oldu una i aret etmektedir. Tablo 7 e ili kin Ki-Kare sonucu ç km t r. Bu sonuç önem derecesinden büyük oldu undan Konut çevresi faktörü ile sayg gösterme alg s aras nda ili ki vard r hipotezi reddedilmektedir. Ancak hipotezin reddedilmesi yine konut sakinlerinin alg yüzdeliklerinin birbirine çok yak n olmas ndan kaynaklanmaktad r. Sayg gösterme alg s SED e ba l olarak konut çevreleri 180

17 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) aras nda anlaml farkl l k göstermektedir. Binevler sakinlerinin sayg gösterme alg lar yüksek düzeyde (%69,8) Do ukent sakinlerinin orta düzeyde, Etikent ve Serinkent (%21,3-%29) sakinlerinin alt düzeydedir. Orta SED düzeyini temsil eden Do ukent konut alan sakinlerinin genelde yüksek ö renim görmü memur, bürokrat olmas Do ukent sayg gösterme alg s n (%59) Binevler e yakla t rmaktad r. Do ukent sakinlerinin e itim durumu ile sayg gösterme alg s aras ndaki ili ki çapraz kar la t rmaya tabi tutulmu tur. Bu durum a a da tablo 7 de görülmektedir. Tablo-7: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Toplumsal Çevre (Sayg Gösterme) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT SAYGI Frekan Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekan Yüzdelik Frekans GÖSTERME s s Yüzdelik Cevaps z 1 1,6 1 1,4 1 1,6 Alt düzeyde Geçerli Orta düzeyde Yüksek düzeyde Toplam Yard mseverlik: Tablo 8 e ili kin Ki-Kare sonucu ç km t r. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan Konut çevresi faktörü ile yard mseverlik alg s aras nda ili ki vard r hipotezi kabul edilmektedir. Binevler konut alan alg s orta düzeyde (%52,4), Do ukent konut alan alg s üst düzeyde (%70), Etikent ve Serinkent (%45,3-%39,7) konut alanlar alg s alt düzeydedir. Do ukent konut alan sakinlerinin görece yüksek e itimli ve memur olmalar ve Do ukent in yeni kurulan bir yerle im alan olmas, sorunlar ve taahhütlerin izlenmesi aç s ndan sosyal ili kinin güçlü olmas n sa lam t r. Bu durum a a daki tablo 8 de görülmektedir. Tablo-8: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Toplumsal Çevre (Yard mseverlik) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT YARDIM SEVERL K Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Cevaps z 2 3,2 1 1,4 1 1,6 1 1,6 Evet Geçerli Hay r Di er ,6 2 3,3 2 3,2 Toplam Kom ularla Görü me S kl : Ara t rmam za dahil olan konut alanlar ndaki toplumsal alg y ölçmek için ara t rmam zda yer alan sorulardan biri de kom ularla görü me s kl d r. Semt içinde veya d nda ya ayan farkl SED gruplar n n apartmanlar nda veya ev çevrelerinde kendilerine en yak n veya en uzak hissettikleri aile/ki ilerle genellikle ne kadar s kl kla görü tükleri soruldu. Elde edilen verilerin de erlendirilmesi sonucunda tablo 9 e ili kin Ki-Kare testi 181

18 182 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i olarak hesaplanm t r. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan Konut çevresi faktörü ile kom ularla görü me s kl alg s aras nda ili ki vard r hipotezi kabul edilmektedir. SED ile sakinlerin kom ularla görü me s kl aras nda ters yönde bir ili ki vard r. Etikent ve Serinkent te (%52,5-65,1) görü me s kl üst düzeyde iken Do ukent te (%31) orta düzeydedir. Üst SED konut alan olan Binevler de (%19,1) ise kom ularla görü me s kl alt düzeydedir. Bu durum a a da tablo 9 da görülmektedir. Tablo-9: Kahramanmara Konut Sakinlerinin Toplumsal Çevre (Kom ularla Görü me S kl ) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT KOM ULARLA GÖRÜ ME Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik SIKLI Geçerli I Cevaps z 3 4, ,3 5 7,9 Aras ra S k Çok s k 3 4, ,5 Di er , ,6 Bo 1 1,6 1 1, Toplam K rsal Kesime Ait Özellik Bar nd ran Aile Varl : Kahramanmara n Türkiye nin di er metropol alanlar ndan farkl olarak yeni sanayile meye dolay s yla göç almaya ba lamas ve göç edenlerin kendi yerle ik de er-norm sistemlerini, tutum ve al kanl klar n beraberinde götürmeleri (Bal, 1999:64) konut sakinlerinin toplumsal alg lar n n anla lmas nda ara t rmam zda k rsal kesime ait özellik bar nd ran aile varl ile ilgili soruya yer vermemizi gerektirmi tir. Tablo 10 a ili kin Ki-Kare testi ç km t r. Bu sonuç önem derecesinden küçük oldu undan Konut çevresi faktörü ile k rsal özellikli aile varl alg s aras nda ili kisi vard r hipotezi kabul edilmektedir. Binevler konut sakinlerinin alg s (%71) üst düzeydedir. Ancak Do ukent konut sakinlerinin Binevler e yakla an orta düzeyde olumsuz alg s n n (%62) nedeni yerle im alan n n tamamlanmas n n sürmesi ve yeni bir yerle im alan olmas nedeniyle oldu u dü ünülmektedir. Etikent ve Serinkent konut sakinlerinin konut alg s ise tamamen olumsuz (%34,4-23,8) düzeydedir. Bu durum a a da tablo 10 da görülmektedir. Tablo-10: K.Mara Konut Sakinlerinin Toplumsal Çevre (K rsal Kesime Ait Özellik Bar nd ran Aile Varl ) Alg lamalar B NEVLER DO UKENT ET KENT SER NKENT KIRSAL ÖZELL KL A LE Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik Frekans Yüzdelik VARLI I Cevaps z ,2 3 4,8 Evet Geçerli Hay r Di er Toplam

19 Yönetim ve Ekonomi 11/2 (2004) Sonuç Konut çevrelerinin sosyo-ekonomik düzey (SED) özellikleri aç s ndan kendi içlerinde benze im gösterdikleri bulgulanm t r. Bu benze im, onlar di er konut çevrelerinden farkl k lmaktad r. Konut çevreleri aras ndaki fiziksel ve toplumsal çevre farkl l klar, bu çevrelerde ya ayan sakinlerin alg lar na da yans maktad r. Ancak bu alg lamay kesin çizgilerle birbirinden ay rmak do ru olmayacakt r. SED e göre her bir konut çevresinin kendi ay rt edici özelli i olmakla birlikte, bu özellikler bir üst ya da alt SED kümesiyle geçi kenlik göstermektedir. Fiziksel çevre standard n yans tan altyap ; ula m; çevre temizli i; ye il alan; do al, sosyal ve kültürel de erleri koruma bak m ndan konut çevreleri sakinlerinin alg lar farkl l k göstermektedir. Konut sakinlerinin fiziksel alg s ile ilgili hipotezlerimiz kabul edilmektedir. Genel olarak bak ld nda fiziksel çevre alg s n n SED le anlaml ili kisi olmakla birlikte, konut çevrelerinin kendi özel konumlar yla ili kili oldu u görülür. Konut çevrelerinin standard yan nda, kent içine uzakl k, yerle im alan n n kurulu tarihi, yerel yönetimlerin deste i gibi özellikler, alg y olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Konut sakinlerinin alg s n hipotezimizde belirtti imiz SED d nda, e itim durumu, mesleki özellik gibi di er de i kenlerin de dü ük yo unlukta etkiledi i görülmü tür. SED d ndaki di er konut sakini özelliklerinin fiziksel-toplumsal çevre alg s etkisi çapraz kar la t rma ile s nanm t r. Hipotezimizde ortaya koydu umuz gibi orta SED düzeyindeki Do ukent in fiziksel alg s, bazen orta düzeyde de il yüksek düzeyde olumlu alg y i aret etmi tir. Binevler konut sakinlerinin alg s hipotezimizdeki gibi bazen üst olumlu düzeyde de il görece orta düzeyde görülmü tür. Bu sonuçta yukar da say lan de i kenler etkili olmu tur. Toplumsal çevre özelliklerine ili kin alg lar, sakinlerin bulunduklar konut çevresindeki kimi özelliklerine olumlu ya da olumsuz bak lar n sergilemektedir. Sakinlerin alg lar kimi özellikler aç s ndan onlar n de erlendirmeleri yan nda toplumsal çevreyle ne derece özde lik kurabildiklerini de göstermektedir. Konut sakinlerinin toplumsal alg s ile ilgili hak arama (H 6 ) ve sayg gösterme (H 7 ) alg lar d ndaki di er üç hipotezimiz desteklenmi tir. Hak arama ve sayg göstermeye ili kin hipotezlerimizin ret edilmesinde alg yüzdeliklerinin birbirine çok yak n olmas ve konut alanlar n n kendine özgü özelliklerinin etkili oldu u ileri sürülebilir. Toplumsal çevre alg lar nda da (dü ük yo unlukta olmakla birlikte) SED in etkisi gözlenmekte, üst SED konut çevrelerine do ru gidildikçe daha olumlu, alt SED e do ru gidildikçe olumsuz alg ya rastlan lmaktad r. Burada unu da belirtmek gerekir ki; ara t rma verileri yaln zca bir ilde (K.Mara ) ve dört konut alan nda (Binevler, Do ukent, Etikent ve Serinkent) elde edilmi tir. Dolay s yla, sonuçlar genelle tirilebilmek için ara t rma verilerinin daha fazla say da konut alan ndan toplanarak, hipotezlerin yeniden test edilmesine ihtiyaç vard r. Ayr ca, bu çal mada veri toplamada, anket yönteminden yararlan lm t r. Gelecekte yap lacak çal malarda anket yönteminin yan s ra di er yöntemler (görü me, gözlem gibi) kullan larak 183

20 184 U. Y ld r m-n. Ate / Konut Sakinlerinin Fiziksel Ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i ara t rma sonuçlar n n do rulu u kontrol edilmeli ve di er yöntemler arac l yla elde edilen verilerle sonuçlar daha ayr nt l bir ekilde yorumlanmal d r. Belirtilmesi gereken bir ba ka nokta; konut sakinlerinin fiziksel alg s / fiziksel çevre alg s ile sosyal-ekonomik durum (SED) aras nda anlaml ili kiler bulunmu olup bu sonuçlar literatüre katk aç s ndan önemli görülebilir. Bütün bu hususlar belirttikten sonra, bu ara t rman n SED in konut sakinlerinin fiziksel ve toplumsal çevre alg lamalar ile ilgili ara t rmalarda ele al nmas gereken önemli bir de i ken oldu unu ortaya koymas aç s ndan büyük bir i levi yerine getirdi ini söylemenin de sak ncas olmayaca dü üncesindeyiz. KAYNAKÇA Altaban, Özcan, (1996), Toplu Konut Alanlar nda Örgütlenme ve letme, Konut Ara t rmalar Dizisi : 13, TOK Yay nlar, Ankara Avc o lu B., (2002), Türkiye de Ya am Kalitesi, Planlama Dergisi, Ankara, Say 2002/1, s Ayata S., Ayata A., (1996), Konut Kom uluk ve Kent Kültürü, Toplu Konut daresi Ba kanl Yay nlar, Ankara Bal H., (1999), Kent Sosyolojisi,Turhan Kitabevi, Ankara Basolo V., Strong D., (2002), Understanding the Neighborhood: From Residants Perceptions and Need to Action, Housing Policy Debate, Fannie Mae Faundation, Vol:13, ssue:1, s Hummon D.M., (1992), Community Attachment: Local Sentiment and Sense of Place. n: Place Attachment, Plenum, New York, s Demir E., (1996), Banliyöle me ve Kent çi Göç: Ankara n n ki Toplu Konut Banliyösünün Kar la t r lmas. in: II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç. D E ve Sosyoloji Derne i, Ankara, s Demir E., (1998), Kentsel Farkl la ma ve Kimlik: Ankara da Konut Çevreleri Üzerine Bir Ara t rma, Yay nlanmam Doktora Tezi, Ankara Demir E., (1999), Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg s, Ça da Yerel Yönetimler, Say :8, Ankara, s Ergün M., (1995), Bilgisayarla statistik Uygulamalar, SPSS For Windows, Ocak Yay nlar, Ankara DPT, (1996), Konut, 7.BYKP Özel htisas Komisyonu Raporu, DPT Yay n, Ankara Galster, G.C., (1986), What s Neighbourhood: An Externality Space Approach, nternational Journal of Urban and Regional Research, cilt: 10, s. 1-7 Geray C.,(Tarih Yok), Kentle me ve Konut Politikalar Açs s ndan Yeni Yerle meler, Kent Koop. Yay nlar, Ankara Gürbüz M., (2001), Kahramanmara Merkez lçenin Be eri ve ktisadi Co rafyas, K.Mara l Kültür Müdürlü ü Yay nlar, Kahramanmara Güvenç M. Ve I k O., (1996), stanbul u Okumak: Statü-Konut Mülkiyeti Farkl la mas na li kin Bir Çözümleme Denemesi, Toplum ve Bilim, Say : 71, s Helvacioglu, B., (2000), Globalization in the Neighborhood, From the Nation-State to Bilkent Center, International Sociology. June Vol 15(2): mamo lu O., mamo lu V., (1996), nsan, Evi ve Çevresi: Ankara da Bir Toplu Konut Ara t rmas, Toplu Konut daresi Ba kanl Yay nlar, Ankara Kele R., (2002), Kentle me Politikas, mge Yay nlar, 7. Bask, Ankara (1998), Kentbilim Terimleri Sözlü ü, mge Yay nlar, 2. Bask, Ankara Parkes, A. vd., (2002), The Determinants of Neighbourhood Dissatisfaction, January 2002, ( ) TMMOB, (2001) Konut Politikalar : Aktörler, Roller ve De i im Paneli, stanbul Büyük ehir Belediyesi ve TMMOB ehir Planc lar Odas, stanbul Toprak, Z., (1988), Kent Yönetimi ve Politikas, ABAM Yay nlar, zmir

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi,

BÖLÜM I GİRİŞ  Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, BÖLÜM I GİRİŞ Denizli ili, Burdur, Afyon, Manisa, Uşak ve Muğla illeri ile çevrelenmiştir. Denizli ili İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri arasında geçit yeri olup kara yolları ve demir yolları için kavşak

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı