MUHARREM ERGİN E GÖRE KELİME GRUPLARI 1. Taslak (23 Şubat 2010) Dr.Mustafa Altun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHARREM ERGİN E GÖRE KELİME GRUPLARI 1. Taslak (23 Şubat 2010) www.dilbilimi.net Dr.Mustafa Altun"

Transkript

1 MUHARREM ERGİN E GÖRE KELİME GRUPLARI 1 Taslak (23 Şubat 2010) Dr.Mustafa Altun Kaynak: Muharrem Ergin (1985), Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınları. Kelime gurubu birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve mânâsında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliğidir. Kelime gurbu için birden fazla kelime bir takım kaidelerle belirli bir düzen içinde yan yana getirilir. Böylece belirli bir düzenle kurulduğu için kelime gurubunun yapısında bir bütünlük bulunur. Kelime gurubundaki bütünlük bilhassa mânâ bakımından göze çarpar. Kelime gurubu tek bir nesneyi veya hareketi birlikte karşılayan kelimeler topluluğu demektir. Kelime gurubunun kullanışında da bu bütünlük kendisini gösterir. Kelime gurubu kelimelerle ve diğer kelime gurupları ile bir bütünlük hâlinde münasebete geçtiği gibi, cümlelere de bir bütün hâlinde iştirak eder. Bu arada tek bir kelime gibi çekime tâbi tutulur, sona gelen işletme eki bütün gurubu şumulü içine alır. (Muharrem Ergin (1985), Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınları, s.374.) 1. Tekrarlar 2 : a) Aynen Tekrarlar: ışıl ışıl, dağ dağ, beşer beşer, diye diye, vah vah b) Eş Mânâlı 3 Tekrarlar: eğri büğrü, toz toprak, ipsiz sapsız c) Zıt Mânâlı Tekrarlar: iyi kötü, aşağı yukarı, alt üst d) İlâveli Tekrarlar 4 : adam madam, su mu, iş miş, çarçabuk, sapsarı 2. Bağlama Gurubu: Ali nin babası ile Ahmet in babası, yetmiş ilâ seksen, geldi ve gitti, ancak ve ancak 1 Ergin, grup yerine eserinde gurup yazılışını tercih etmiştir. Biz de sınıflandırma bu yazılışı aynen aktardık. Ancak dipnotlarda grup biçimini kullandık. Köşeli parantezli terimler Ergin in 2 İkilemelerle ilgili bakınız.: TUNA, Osman Nedim (1949), "Türkçede Tekrarlar", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. III, No: 3-4 (Kowalski Özel Sayısı), İstanbul, s TUNA, Osman Nedim (1950) "Türkçede Tekrarlar", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IV, No: 1, Istanbul, s TUNA, Osman Nedim (1983) "Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinden Sıralama Kaideleri ve Tabii Bir Konson Dizisi", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten , s iki tablo. 3 Dilcilerin bir bölümü eşanlamlılık yerine yakın anlamlılık terimini tercih etmektedir. Buna göre hiçbir kelime bir başka kelimeye anlam bakımından eşdeğer değildir. Her kelime bağlamı içinde anlam kazanır. Örneğin Ali akıllı bir çocuktur. cümlesinde Arapça akl kelimesinden Türkçeye geçmiş olan akıl kelimesinin yerine Türkçe kökenli us kelimesini getirdiğimizde anlam değişecektir. 4 İlâveli Tekrarlarda mesela sapsarı örneğinde, kelimenin tekrarından çok, kelimenin içinde bir hecenin tekrar edilmesi söz konusu. Bu durumda Kelime grupları birden fazla kelimeden oluşur. tanımının dışına çıkılmaktadır. Açıkçası bu örneği bir başka sınıflama dahilinde ya da istisna örnekler içinde değerlendirmek doğru olacaktır. 1

2 3. Sıfat Tamlaması: üç kişi, canım İstanbul, arkadaşları ile geçmeğe giderken bindiği tramvaydan düşüp kolu kırılan orta okul öğrencisi 4. İyelik Gurubu: benim kalemim, senin kalemin, onun kalemi 5, bizim kalemimiz, sizin kaleminiz, onların kalemleri 5. İsim Tamlaması 6 : a) Belirli İsim Tamlaması: Ahmet in atı, pencerenin camı, evin yıkılacağı, kuş öttüğü b) Belirsiz İsim Tamlaması: pencere camı, çalışma bakanı, Edebiyat Fakültesi c) İstisnalar ya da Yaygın Yanlışlar 7 : Topkapı> Top kapısı, Mektep Sokak 8, Ahmet palas, Orhan tepe Aitlik Gurubu: tarihten önceki, sizin odanınki 7. Birleşik İsim: Afyon Karahisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, hanımeli, ayakkabı, açıkgöz, kahverengi, Kızılırmak, Çukurova 8. Birleşik Fiil 9 : a) İsimle Birleşik Fiil Yapan Yardımcı Fiiller: mahvet-, rica et-, hasta eyle-, dost ol-, gürültü yap-, alacak olb) Fiille Birleşik Fiil Yapan Yardımcı Fiiller: gelebil-, alıver-, yalvarıgör-, bakakal-, gidedur-, alakoy-, alıkoy- 9. Ünvan Gurubu 10 : Ahmet Bey, Hasan Efendi, Mustafa Kemal Paşa, Nuri Çavuş 10. Sayı Gurubu 11 : on üç, yirmi yedi, yüz otuz sekiz (sayı gurubu), beş yüz, iki bin (sıfat tamlaması) 11. Edat Gurubu: eve doğru, yeşil gözleri ile, sessiz akan bir su gibi 12. İsnat Gurubu: baş açık, ayak yalın, omuzlar düşük, karnı tok 13. Genetif [Tamlayan] Gurubu: bizim kız, senin ev, benim at 14. Datif [Yönelme] Gurubu: cana yakın, dile kolay, aslına uygun 15. Lokatif [Bulunma] Gurubu: geçmişte bugün, dam üstünde saksağan, dörtte bir 16. Ablatif [Ayrılma] Gurubu: gözden uzak, sonradan görme, anadan doğma 17. Fiil Gurubu: a) İsim Fiil Gurubu: yemek yemek, çarşıya gitmek, gözü kör olmak b) Partisip [Sıfatffil] Gurubu: denize giren, sudan gelen, modası geçmiş 5 onun kalemi örneği aldığı ekler bakımından belirli isim tamlaması olarak da kabul edilebilir. 6 İsim tamlamalarında Ergin den farklı olarak zincirleme ve takısız tamlama yapıları da dil bilgisi kitaplarında yer almaktadır. Ergin bu yapıları tanımlamamış hatta takısız tamlama yapısındaki Topkapı, Ahmet palas örneklerini yaygın yanlış olarak nitelemiştir. (Ergin, 1985:384.) 7 Bu alt başlık Ergin in örneklerinden yola çıkarak tarafımızdan verilmiştir. 8 Ergin bu örneklerin yabancı etkilerle yaygınlaştığı düşüncesini taşımaktadır ki aradan yıllar geçmesine rağmen bugün de aynı yanlış kullanımın devam ettiği gözlenmektedir. 9 Ergin, genel bir sınıflandırmayı yeğlemiştir. Kimi kaynaklarda asıl yardımcı fiillerle (et-, ol- gibi) yarı yardımcı fiiller (gel-, ver- vb.) ayrı başlıklarda değerlendirilmektedir. 10 Türkçede Eski Türkçeden bu yana ünvanlar isimden hemen sonra gelmektedir: Kül Tigin, Bilge Kağan vb. Ergin bu noktaya dikkat çekerek Bay Ahmet, Bayan Emel gibi örnekleri yabancı dilden gelen zorlama yapılar olarak tanımlamaktadır. Ünvanların başta olduğu durumlar da ona göre, sıfat tamlaması sayılmalıdır: Sultan Murat, Doktor Ahmet, Yüzbaşı Selim vb. 11 İbrahim Delice, bu grubu belirlemede matematiksel bir ilişkiye başvurulması gerektiğini ifade etmektedir: Sayı öbeğinde sayılar arasında bir toplama /+/ ilgisi mevcuttur: 10+6= on altı gibi. Sayı isimlerinden yapılan sıfat tamlamasında ise bir çarpma /x/ ilgisi bulunmaktadır: 100x1000=yüz bin gibi. (İbrahim Delice (2003), Türkçenin Söz Dizimi, Kitabevi Yayınları, s. 29) 2

3 c) Gerundium [Zarffiil] Gurubu: sağa sola koşa koşa, kadın bütün camları temizleyerek 18. Kısaltma Gurubu: gün aydın < Günün aydın olsun, güle güle < Güle güle git. 19. Akkuzatif [Belirtme] Gurubu: her şeyi borçlu, seni istikbal, yapılanı eleştiri 3

4 ÖNERİLEN KAYNAKLAR: KİTAPLAR: AKSAN, Doğan (Hazırlayan) (1983), Sözcük Türleri (ATABAY, Neşe, KUTLUK, İbrahim, ÖZEL, Sevgi), TDK, Ankara, 2. Baskı, 288 s. (2003), Papatya Yayınları. BANGUOĞLU, Tahsin (1986), Türkçenin Grameri, TDK, Ankara ERGİN, Muharrem (1985), Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, XXVIII+407s. KARAHAN, Leyla (1991), Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, (2006, Akçağ Yayınları, 192 s.). HATİPOĞLU, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, Ankara HATİPOĞLU, Vecihe (1981) Türk Dilinde İkileme Ankara 2. Basım, 119 s. MAKALELER: TOPRAK, Funda (2005), Harezm Türkçesinde İkilemeler, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, cilt 5, sayı 2, s HATİPOĞLU, Vecihe: Kelime Grupları ve Kuralları TDAY Belleten 1963, s TUNA, Osman Nedim (1949), "Türkçede Tekrarlar", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. III, No: 3-4 (Kowalski Özel Sayısı), İstanbul, s TUNA, Osman Nedim (1950) "Türkçede Tekrarlar", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. IV, No: 1, Istanbul, s TUNA, Osman Nedim (1983) "Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinden Sıralama Kaideleri ve Tabii Bir Konson Dizisi", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten , s iki tablo. TEZLER: AKPINAR, Fatma (2006), Sait Faik Abasıyanık ın Son Kuşlar İsimli Eserindeki Hikâyelerin Kelime Grupları ve Türkçe Öğretimi Bakımından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN ALTINTOPRAK ÖZYÜREK, Sevgi (2001), Yahya Kemal in Manzum Eserlerinde Kelime Grupları: Yapılışları ve Kullanılışları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN BAYDAR, Turgut (2001), Ahmet Hamdi Tanpınar ın Huzur İsimli Romanında Kelime Grupları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yusuf TEPELİ DOĞAN, Enfel (2001), Eski Anadolu Türkçesinde Kelime Grupları ve Kullanılışları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN KAYRA, Osman Kemâl (1988), XVII.-XVIII. Yy Metinlerinde Kelime Grupları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Mertol TULUM KÜÇÜK, Mustafa (1988), Partisipli, Mastarlı veya Fiil-İsimli Bir Kelime ve Ondan Sonra Gelen Yabancı Asıllı Bir Kelime ile Teşkil Edilmiş ve Cümlede Zarf Olarak Kullanılan Kelime Gurupları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Mertol TULUM 4

5 ÖZCAN, Alper (2006), Refik Halit Karay ın Gurbet Hikâyelerindeki Kelime Gruplarının Tespiti ve Türkçenin Öğretimi Bakımından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN ÖZDEN, Gümüş (2002), Türkiye Türkçesinde Kelimi Grupları Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Mustafa ARGUNŞAH ÖZKAN, Mehmet Ali (2003), Mustafa Kutlu nun Bu Böyledir Hikâye Kitabı Üzerine Söz Dizimi İncelemesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Erdoğan BOZ ÖZSÖYKE, Atila (2001), Refik Halit Karay ın Memleket Hikâyelerinde Kelime Grupları, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN 5

SAİT FAİK ABASIYANIK IN AZ ŞEKERLİ ADLI HİKÂYE KİTABINDAKİ HİKÂYELERİN KELİME GRUPLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI

SAİT FAİK ABASIYANIK IN AZ ŞEKERLİ ADLI HİKÂYE KİTABINDAKİ HİKÂYELERİN KELİME GRUPLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI i T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAİT FAİK ABASIYANIK IN AZ ŞEKERLİ

Detaylı

AD TAMLAMASI - İYELİK ÖBEĞİ AYRIMI

AD TAMLAMASI - İYELİK ÖBEĞİ AYRIMI AD TAMLAMASI - İYELİK ÖBEĞİ AYRIMI Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA ÖZET İletişim yargılı anlatımlarla kurulur; ancak cümlelerde sunulan bilgiyi, duyguyu, düşünceyi tam olarak aktarabilmek için yargısız anlatımlara

Detaylı

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NECATİ CUMALI NIN AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM ADLI ÖYKÜ KİTABINDAKİ SIFAT TAMLAMALARININ İNCELENMESİ Zeynep Enhar KORKMAZ

Detaylı

REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDA SÖZ DİZİMİ

REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDA SÖZ DİZİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDA SÖZ DİZİMİ Hazırlayan:YASEMİN

Detaylı

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÇÖZÜMLEME

Detaylı

Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Cümle Dışı Unsur

Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Cümle Dışı Unsur SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, Sayı: 33, ss.69-86 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences December 2014, No: 33, pp..69-86 Türkiye Türkçesi ve Türkmen

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

TÜRKÇEDE İSİM CÜMLELERİNDE NESNE * ÖZET

TÜRKÇEDE İSİM CÜMLELERİNDE NESNE * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 985-995, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEDE İSİM CÜMLELERİNDE NESNE * Bağdagül MUSA ** ÖZET Türkçede yüklemin cinsine göre

Detaylı

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ AYŞE NAMLI KÖĞÇE 110101008 TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE

TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE Mustafa Levent YENER * Özet Sözcük türleri, Türk dilinde tartışmalı konulardan biridir. Günümüze kadar pek çok bilim adamı bu konu üzerinde durmuş ve

Detaylı

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN - International Periodical For The Languages, Literature Volume 6/1 Spring 2011, TURKEY PROF. DR. GÜRER GÜLSEVĠN Özgür AY 1. HAYATI Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 27 Kasım 1961 tarihinde Afyon da dünyaya gelmiştir.

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU *

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU * Leyla Karahan, Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi İçindeki Durumu, Uluslar Arası Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum, Dil Araştırmaları, Sayı:1, Ankara 2007, s. 39-48. SONRA,

Detaylı

SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ 1 ÖZET Konuşmada geçen süre, en küçük birim olan sesler için de incelenmelidir. Bu sebeple makalemizde sesleri

Detaylı

İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme

İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme Serdar YAVUZ * Burak TELLİ ** Özet Dilimizin zengin söz varlığı içerisinde yer alan ikilemeler, genellikle anlamı pekiştirmek,

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

Türkçede sözcükler görevleri bakımından iki ana gruba ayrılır:

Türkçede sözcükler görevleri bakımından iki ana gruba ayrılır: SÖZCÜK TÜRLERİ Türkçede sözcükler görevleri bakımından iki ana gruba ayrılır: Ad soylu sözcükler (Ad, Sıfat, Zamir, Zarf, Bağlaç, Edat, Ünlem) Eylem soylu sözcükler (Eylemler) ADLAR Canlı ve cansız varlıklara,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2716 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1679 XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ünite 1) Prof.Dr. Fikret TURAN (Ünite 2, 5, 6) Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

VURGU. *Be-bek durmadan ağlıyordu. /Be-bek te oturuyorlarmış. * * *Bu yazıyı o-ku-ma.

VURGU. *Be-bek durmadan ağlıyordu. /Be-bek te oturuyorlarmış. * * *Bu yazıyı o-ku-ma. VURGU Sözcükte bir hecenin, söz grubunda bir kelimenin, cümlede bir ögenin diğerlerinden baskısı, ezgisi, tonlaması bakımından farklı söylenmesine vurgu denir. Vurgulu hece vurgusuz heceye oranla daha

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

YÜKLEM, YALNIZ ÖZNEYİ Mİ İÇİNDE TAŞIR?

YÜKLEM, YALNIZ ÖZNEYİ Mİ İÇİNDE TAŞIR? YÜKLEM, YALNIZ ÖZNEYİ Mİ İÇİNDE TAŞIR? Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA Özet Türkçede, Sözlüksel özne, yüzey yapıda olsa da olmasa da, yüklemde yer alan kişi ekleri, bize özneyi verir. söylemi yaygındır. Aldım,

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer TÜRK DİL KURUMU YAZIM KILAVUZU VE KURALLAR tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui DERLEYEN: FERİDE

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

YAPI BAKIMINDAN TÜMCE TÜRLERİ VE YAN TÜMCE * ÖZET

YAPI BAKIMINDAN TÜMCE TÜRLERİ VE YAN TÜMCE * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 969-990, ANKARA-TURKEY YAPI BAKIMINDAN TÜMCE TÜRLERİ VE YAN TÜMCE * İbrahim TOSUN ** Ali KOÇ *** ÖZET Dilde

Detaylı