ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER HAYAT B ÝLGÝSÝ 1. TEMA: OKUL HEYECANIM Okula Hazýrlýk- Belirli Günler...7 Kiþisel Bakým- Sýnýfýmýz- Okul Kurallarýmýz...9 Sýnýfta Demokrasi-Kulüplerimiz...11 Bayraðýmýz ve Ýstiklâl Marþý mýz...13 Saðlýklý Beslenme-Güçlü Yanlarýmýz...15 Duygularýmýz-Farklý Yanlarýmýz...17 Eþyalarýmýz-Ulaþým- Trafik...19 Okul Yolu- Vücudumuz-Saðlýðýmýz...21 Arkadaþlýk ve Güzel Davranýþlar...23 Meslekler-Bilinçli Tüketim...25 Atatürk ün Öðrenimi-Millî Bayramlar...27 Dinî Bayramlarýmýz-Kaynak Kitaplar...29 Okul Sorunlarý ve Çözüm Yollarý TEMA: BENÝM EÞSÝZ YUVAM Canlýlar ve Yuvalarý-Yönler...33 Evimiz-Ailemiz-Adres- Telefon- Ýletiþim...35 Organlarýn Ýþlevleri ve Saðlýklý Hayat...37 Görgü Kurallarý-Planlý Hayat...39 Mesleklerin Önemi-Örnek Kiþiler...41 Hak ve Hürriyetler-Evimizdeki Kurallar...43 Eþyalarýn Özenli Kullanýmý-Duyu Organlarý..45 Duygularýmýz-Ahlaki Deðerlerimiz...47 Etkili Reddetme-Evde Öðrenme Ortamý...49 Ailede Liderlik-Tasarruf-Teknoloji...51 Evde Güvenlik-Kaynaklar ve Tasarruf...53 Tatil Planým-Doðal Afetler-Vatanýmýz...55 Vatan Sevgisi ve Eþsiz Yuvamýz TEMA: DÜN BUGÜN YARIN Fiziksel Özelliklerimiz-Bebeklik Yýllarýmýz...59 Oyunlar-OyuncaklarBaþka Ülkelerdeki Çocuklar...61 Öz Geçmiþimiz-Liderlerimiz-Türk Büyükleri...63 Atatürk ün Hayatýný Araþtýrýyorum...65 Suyun Hâl Deðiþtirmesi ve Maddenin Hâlleri..67 Dünya mýzýn HareketleriHava Durumu-Takvim...69 Gökyüzü Gözlemleri-Hava, Su ve Toprak...71 Binalardaki Deðiþim-Baþka Ülkelerde Afetler...73 Canlýlarýn Ýhtiyaçlarý-Doðal ve Yapay Çevreler..75 Çevre Temizliði ve Saðlýðýmýz...77 Bu Yýl Neler Öðrendik?...79 TÜRKÇE 1. TEMA: BÝREY VE TOPLUM Geçen Yýl Neler Öðrendik?...83 Okuma-Anlama Etkinlikleri...85 Görsel Okuma (Resim Yorumlama)...87 Zýt Anlamlý Kelimeler...89 Trafik Ýþaretleri - Yazým ve Noktalama...91 Eþ Anlamlý Kelimeler TEMA: ATATÜRK Ana Fikir...95 Sözlük Çalýþmasý - Ýsimler - Eþ Sesli Kelimeler...97 Þiirde Ana Duygu (Tema)...99 Harf Bilgisi - Hece Bilgisi Kelime (Sözcük) Bilgisi Cümle Bilgisi - Cümlede Anlam TEMA: ÜRETÝM TÜKETÝM VERÝMLÝLÝK Kurallý Cümle Eþ Sesli Kelimeler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeler Satýr Sonuna Sýðmayan Sözcükler Sözlük Sýrasý Yazým Kýlavuzu ndan Yararlanma Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý TEMA: OYUN VE SPOR Hikâye ve Hikâye Unsurlarý Masal ve Masal Unsurlarý Fýkra - Kelimede Anlam Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeler TEMA: HAYAL GÜCÜ Kelimenin Yapýsý Karþýlaþtýrmalar Mektup ve Davetiye Yazalým Sebep-Sonuç Ýliþkisi TEMA: SAÐLIK VE ÇEVRE Metnin Bölümleri (Giriþ, Geliþme, Sonuç) Görsel Okuma (Trafik Ýþaretlerini ve Levhalarý Okuma) Þiir ve Þiir Yazma

2 7. TEMA: DEÐERLERÝMÝZ Olaylarýn Oluþ Sýrasý (Önce, Sonra, Daha Sonra Özel Ýsimler-Tür Ýsimleri Ýsimler-Anahtar Kelime Destekleyici Açýklayýcý Ýfadeler Tasvir (Betimleme) TEMA: EÐÝTSEL VE SOSYAL ETKÝNLÝKLER Cevaba Uygun Sorular Tartýþma (Münazara) Güzel Konuþma (Tanýþma, Selamlaþma, Misafir Karþýlama) Güzel Konuþma (Teþekkür Etme, Özür Dileme, Hasta Ziyareti)..157 Haydi Tekrar Edelim Bu Yýl Neler Öðrendik? MATEMATÝK 1. ÜNÝTE: CÝSÝM ATÖLYESÝ VE SAYILAR Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar Yüzler Köþeler Ayrýtlar Uzunluk Ölçme Birimlerini Kullanýyorum Uzunluk Ölçme Birimlerini Kullanýyorum Uzunluk Ölçüyorum Sayý Doðrusu Modelleri Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Ýsimleri Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý Tablo Oluþturuyorum Onluklar ve Birlikler Deste ve Düzine - A Deste ve Düzine - B Basamak Deðerini Buluyorum Tekrar Testi Sýra Bildiren Sayýlar ÜNÝTE: SAYI AVI Þekiller Köþeler Kenarlar Þekiller ve Modeller Bütün Yarým Çeyrek Þekilleri Eþ Parçalara Ayýrýyorum Eþlik ve Simetri Zaman Ýlerliyor Farklý Þekillerde Sayalým Örüntü Tamamlayalým Ayný Kurala Sahip Yeni Örüntüler Sayýlarý Karþýlaþtýrýyorum Sayýlarý Sýralýyorum ÜNÝTE: TOPLAMA ZAMANI Eldesiz Toplama Ýþlemi Eldeli Toplama Ýþlemi Onluk Bozmadan Çýkaralým Verilmeyen Toplanan Paralarýmýz Tekrar Testi Zihinden Toplayalým Zihinden Toplayalým En Yakýn Onluk Önce Tahmin Et, Sonra Topla Bul! Uzunluklarý Tahmin Edelim Toplama Ýþlemi Problemleri Uzunluk Ölçüsü Problemleri Tekrar Testi ÜNÝTE: ÇIKARMA VE ÇARPMA ÝÞLEMLERÝ Onluk Bozarak Çýkarma Zihinden Çýkarma Ýþlemi Önce Tahmin Et, Sonra Çýkar Bul! Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým Toplama ve Çýkarma Problemleri Sývýlarýn Miktarýný Ölçelim Tekrar Testi Çarpma Ýþlemini Öðreniyorum Toplamadan Çarpmaya Geçiyorum , 3, 4 ve 5 ile Çarpalým ve 0 ýn Hikâyesi Çarpanlarýn Yerlerini Deðiþtirelim ile Zihinden Çarpma Çarpma Ýþlemi Gerektiren Problemler Tekrar Testi ÜNÝTE: BÖLME ÝÞLEMÝ VE ÖLÇME Bölme Ýþleminde Gruptaki Nesne Sayýsý Bölme Ýþleminde Grup Sayýsý Çýkarmadan Bölme Ýþlemine Geçiyorum Sayý Örüntüleri Tekrar Testi Nesne Grafiði Nesne Grafiðini Yorumlayalým Saat, Gün, Hafta, Ay, Mevsim ve Yýl Zaman Ölçüsü Problemleri Tartma Ýþlemleri Yapalým Kilogramla Ýlgili Problemler Tekrar Testi Tekrar Testi CEVAP ANAHTARI...245

3 1. TES T 1.TEMA: Kazaným: 1 ve 2 OKULA HAZIRLIK-BELÝRLÝ GÜNLER 1. Okula gitmek için hazýrlanýrken hangisini ilk önce yaparýz? h ayvanlardan hangisinin etinden ve sütünden yararlanmayýz? 2. Aþaðýdaki 7

4 1. 1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M TES T 3. Ders araç gereçlerini sürek li yanlýþ getiren öðrenci, bu sorunu nasýl çözmelidir? Ders programýný 6. Hayvanlarýn biz insanlara kullanmalýdýr. Büyük bir çanta almalýdýr. Arkadaþýna o günkü dersleri sormalýdýr. 4. Bütün dünyada Hayvan larý Koruma Günü hangi gün kutlanmaktadýr? 23 Nisan günü 4 Ekim günü Okullarýn açýldýðý ilk hafta çeþitli faydalarý vardýr. Yukarýda resimleri verilen hayvanlarýn, ortak yararý nedir? Yumurtasýndan yararlanýrýz. Sütünden yararlanýrýz. Etinden yararlanýrýz. 7. Sena, çantasýný ders prog- ramýna göre hazýrlar. Aþaðýdakilerden hangisi, bu bilgiyi destekleyen görsel unsurdur? 5. Aþaðýdakilerden hangisi, ev cil hayvanlardan deðildir? 8

5 2. TES T 1.TEMA: Kazaným: 3,4 ve 5 KÝÞÝSEL BAKIM-SINIFIMIZ-OKUL KURALLARIMIZ 1. Aþaðýdaki eþleþtirmelerden 3. Ýnsanýn kiþisel hangisi yanlýþ yapýlmýþtýr? düzenli kahvaltý beslenme yapmak dengeli beslenme diþ fýrçalamak kiþisel bakým 4. Aþaðýdaki resimlerden han temiz giyinmek 2. Bir arkada- þýmýza sýnýfýmýzýn ve sýramýzýn yerini tarif etmenin en kolay yolu hangisidir? Anlatýp hayalinde canlandýrmasýný istemek Þekil çizerek anlatmak El ve yüz hareketleriyle anlatmak bakým için, giyimine de dikkat etmesi gerekir. Bu d üþünceye göre, giyeceklerimizin h angi ö zelliðine dikkat etmek gereksizdir? Temiz olmasýna Ütülü olmasýna Pahalý olmasýna gisi, baþkasýndan yardým alarak yapýlan kiþisel bakýmý anlatmaktadýr? 5. Herhangi bir konuda, ihti- yacý olan birine destek olmak deyince aklýmýza gelen kelime hangisidir? yardým ihtiyaç hoþgörü 9

6 Arkadaþlarýmla... için onlara hoþgörülü davranmaya dikkat ederim. 6. Yukarýdaki cümlede, noktalý yere gelebilecek en uygun ifade hangisidir? futbol oynamak iyi geçinmek balýk tutmak OKUL HEYECANIM 1. TEMA: O KUL HE YECANIM 2. TEST 9. Aþaðýdakilerden hangisi, temizlik ve kiþisel bakýmla ilgilidir? 7. Aþaðýdakilerden hangisi, okul hayatýmýzý düzenleyen kurallardandýr? Derslerde yemek yiyip su içmek Koridorda koþup oynamak Okula zamanýnda ve düzenli gelip gitmek TARIK KEMAL ALÝ ORHAN ATIF KEREM TUBA MÝNE KAÐAN pencereler kapý yazý tahtasý öðretmen masasý 8. Okul kurallarýna uymazsak... cümlesi, aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanmalýdýr? baþarýlý oluruz. öðretmenlerimizi sevindiririz. birçok sorunla karþýlaþýrýz. 10. Yukarýdaki þemaya göre, Atýf ýn yeri hangi seçenekte doðru verilmiþtir? Pencere kenarýnda, baþtan üçüncü sýrada Ortada, baþtan ikinci sýrada Duvar kenarýnda en önde 10

7 3. TES T 1.TEMA: Kazaným: 6,7 ve 8 SINIFTA DEMOKRASÝ-KULÜPLERÝMÝZ Yönetenleri seçmek için bugün oy kullandýk kýzým. Okulunuzda buna benzer etkinlikler var mý? Çevre ve Saðlýk Kulübü Etkinlikleri 1. Eðitici kulüp çalýþmalarý- 2. Topluluk önünde konuþma becerisinin geliþmesini isteyen öðrenci, hangi eðitici kulübü tercih etmelidir? Tiyatro Kulübü Görsel Sanatlar Kulübü Çevre Koruma Kulübü 3. Resimdeki çocuðun, anne nýn bir çok faydasý vardýr. Aþaðýdakilerden h angisi bunlardan biridir? Zaman kaybýna yol açar. Dayanýþmayý artýrýr. Yalnýz kalmamýzý saðlar. sine hangi cevabý vermesi daha uygundur? Evet anneciðim, biz de sýnýf baþkanýný seçmek için oylama yapýyoruz. Hayýr anneciðim, demokrasiye göre sýnýf baþkanýný öðretmen seçer! Evet anneciðim, biz de sýnýfça kýr gezisine çýkacaðýz. 4. En çok oy alan öðrencinin sýnýf baþkaný olmasý hangi kuralla ilgilidir? Beslenme kurallarý Trafik kurallarý Demokratik hayat kurallarý 11

8 5. Aþaðýdaki davranýþlardan hangisi, demokratik deðildir? Sýnýf baþkanýný, sadece sýnýf öðretmeninin belirlemesi Öðrencilerin yeteneklerine ve isteklerine göre eðitici kulüplere gönderilmesi OKUL HEYECANIM 1. TEMA: O KUL HE YECANIM 3. TEST 7. Okul kütüphanesini hem kitap hem de CD yönüyle zenginleþtirmek, hangi eðitici kulübün hedefi olabilir? Gençlik ve Spor Kulübü Kütüphanecilik Kulübü Sosyal Yardýmlaþma Kulübü Kulüplere seçilecek öðrencilerin seçimle belirlenmesi 6. Sigara ve alkol gibi zararlý maddelerden insanlarý kurtarmaya çalýþmak hangi eðitici kulübün hedefi olabilir? Saðlýklý Hayat Kulübü Eðitici Oyunlar Kulübü Minik Yazarlar ve Þairler Kulübü... Kulübü müzde, arkadaþlarla bir proje hazýrladýk. Okul yönetimi ve aileler, iþ birliði yaparak boþ bir arazi bulacak. Hepimiz oraya fidan dikeceðiz. O fidanlýða okulumuzun adý verilecek. Böylece kýrsal alanlar aðaçlandýrýlacak. 8. Taha nýn yukarýda anlattýðý proje, hangi eðitici kulübün hedefi olabilir? Çevre Koruma Kulübü Ýzcilik Kulübü Müzik Aletleri Kulübü 12

9 1.TEMA: BAYRAÐIMIZ VE ÝSTÝKLÂL MARÞI MIZ 4. TEST Kazaným: 9,10 ve Aþaðýdakilerden kaç tanesinin korunmasý hepimizin görevidir? tarihî eserlerimiz tabiat güzelliklerimiz vatanýmýz ve bayraðýmýz Aþaðýdakilerden hangisi, baðýmsýzlýðýmýzýn sembolü olan, ay yýldýzlý al bayraðýmýzdýr? Aylanur, babasýný çok seviyor. Ancak babasýnýn bir davranýþý var ki Aylanur u çok üzüyor. Üstelik bu olumsuz davranýþ, Aylanur un saðlýðýna da zarar veriyor. 4 ve 5.sorularý, yukarýdaki metne göre cevaplayýnýz. 4. Aylanur u üzüp rahatsýz eden, babasýnýn hangi davranýþý olabilir? Evde çocuklarýyla oyun oynamasý Aile bireyleriyle birlikte kitap okumasý Evde ara sýra sigara içmesi 3. Ýstiklâl Marþý mýzý yazan deðerli þairimiz kimdir? Zeki Üngör Mehmet Âkif Ersoy Ali Rýza Efendi 5. Aylanur un bu sorununun çözümüyle hangi eðitici kulüp ilgilenmelidir? Hayvanlarý Koruma Kulübü Yeþilay ve Saðlýk Kulübü Kitap Kurtlarý Kulübü 13

10 4. 1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M TES T 6. Okulunuzun Futbol Kulü- Bayraðýmýzdaki hilal..., yýldýz ise... temsil eder. 8. Yukarýdaki cümlede, nok bü ndeki öðrencileri, okullar arasý futbol maçlarýna katýlacaklar. Onlara nasýl yardýmda bulunabilirsin? Kulüpteki arkadaþlarýma birer futbol topu hediye ederim. Maça seyirci olarak katýlýp arkadaþlarýmý coþturan tezahüratta bulunurum. Bizim takýma, bu tür maçlarýn önemli olmadýðýný anlatýrým. talý yerlere hangi sözcüðün gelmesi daha uygundur? temizliði ve egeyiðitliði menliði inancý kahrave yenimanlýðý lenmeyi bilgiyi ve sevgiyi doðruluðu 7. Okulun bahçe kapýsýndan girdiðinizde Ýstiklâl Marþý okunmaya baþlandý. Yerinize geçemediniz. Bu durumda aþaðýdakilerden hangisini yapmalýsýnýz? Hazýr ol. da duruþunda beklemelisiniz. Koþarak yerinize gitmelisiniz. Öðretmenlerin yanýna geçmelisiniz. 14 Ýstiklâl Marþý mýz,... baðýmsýzlýðýnýn sembolüdür. 9. Yukarýdaki cümlede, nok talý yere hangi sözcüðün gelmesi daha uygundur? kültürümüzün milletimizin atalarýmýzýn

11 1.TEMA: SAÐLIKLI BESLENME-GÜÇLÜ YANLARIMIZ 5. TEST Kazaným: 12 ve Saðlýklý beslenmek için bir besin listesi yapýlýyor. Aþaðýdakilerden hangisi, bu listede yer almaz? 3. Dengeli ve düzenli beslenmek, aþaðýdakilerden hangisini pek etkilemez? Seçeceðimiz mesleði Saðlýklý büyümemizi Hastalýklardan korunmamýzý 2. Hangi seçenekteki besin listesi, dengeli beslenmeye uygun deðildir? yoðurt, peynir, ekmek, meyve gazoz, çikolata, tost, gofret makarna, çorba, pilav, nohut 4. Dengeli ve düzenli beslenen bir çocuk, hangi davranýþý sergilemez? Yeterince sebze ve meyve tüketir. Vücudun ihtiyacý kadar su içer. Her gün patates kýzartmasý yer. Alper, sabah kahvaltýsý yapmýyor. Fatma, her gün taze süt içiyor. Sena, hiç balýk yemiyor. 5. Yukarýdaki çocuklardan hangisinin, dengeli ve düzenli beslendiði söylenebilir? Alper Fatma Sena 15

12 5. 1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M 6. Yemekleri- TES T 8. Aþaðýdakilerden mizde, doðal ürünler tüketmemiz gerekir. Buna göre, saðlýklý bir kahvaltý masasýnda hangi besinin bulunmasý uygun olur? hangisi, ressam olabilmek i çin mutlaka gerekli bir yetenektir? Güzel konuþabilmek Güzel þarký söyleyebilmek Güzel resimler yapabilmek 9. Hangi seçenekteki besin, 7. Aþaðýdaki sözlerden hangi- si, insanlarýn güçlü yanlarýnýn birbirinden farklý olabileceðini a nlatmaktadýr? Yemeklerden önce ve sonra eller sabunlu suyla yýkanmalýdýr. saðlýðýmýz için daha yararlýdýr? 10. Saðlýklý hayat için, aþaðý daki b esin l istelerinden hangisini tercih edersin? Bazý arkadaþlarým güzel yazý yazýyor, bazýlarý sporda çok baþarýlý. 16 Aðýz ve diþ temizliði, saðlýklý yaþamanýn ilk þartlarýndandýr.

13 1.TEMA: DUYGULARIMIZ-FARKLI YANLARIMIZ 6. TEST Kazaným: 14 ve Ýnsanlarýn benzer yanlarý çok olsa da yaratýlýþtan gelen farklý özellikleri vardýr. Hangi bilgi, bu görüþü destekler? Bir sýnýftaki bütün öðrenciler eþit haklara sahiptir, kimsenin kimseye üstünlüðü olamaz. Arkadaþlarýmýzdan bazýlarý uzun boylu, bazýlarý sarýþýn ya da esmer tenli olabilir. Birisi bizimle konuþurken bütün vücudumuzla ona dönüp dinlemek saygý göstergesidir. 3. Aþaðýdakilerden hangisi, öðretmeninden duymak istemediðin bir sözdür? Aferin, sen baþarýlý bir öðrencisin. Böyle resim mi olur, dikkat etsene! Güzel davranýþlarýn beni mutlu ediyor. 4. Arkadaþýmýzdan hangi sözü duymak bizi üzer? 2. Anne ve babamýzdan, öðretmenimizden ya da arkadaþlarýmýzdan hangi sözü duymak bizi üzer? Bu kadar tembellik ayýp deðil mi? Sen gerçek bir kitap kurdusun. Yardýmlarýn için çok teþekkür ederim. Yardýmýn için teþekkür ederim. Geçmiþ olsun, aramýza dönmene sevindim. Önüne baksana, kör müsün? 17

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi 21 ARALIK 2008 PAZAR SAYI: 108 Kriz sahaya indi Dünyadaki finans krizi sporu da etkiliyor. Sponsorluða dayalý spor endüstrisi desteðin azalmasýyla sendeliyor. Büyük takýmlar küçülüyor, küçük takýmlar da

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5686 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 396 12.?.Y.0002.4189 Her hakkı

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı