Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU"

Transkript

1 Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. Avrupa Birliği Çevre Hukukunun Tarihsel Gelişimi...7 A. Birinci Evre ( )...7 B. İkinci Evre ( )...8 C. Üçüncü Evre ( )...10 D. Dördüncü Evre ( )...13 E. Beşinci Evre (1999 dan Günümüze) Amsterdam ve Nice Antlaşmaları Avrupa Birliği Anayasa Taslağı Lizbon Antlaşması...19 II. Avrupa Birliği nin Çevre Eylem Programları...27 A. Genel Olarak...27

3 x III. B. Birinci Çevre Eylem Programı ( ) C. İkinci Çevre Eylem Programı ( ) D. Üçüncü Çevre Eylem Programı ( )...31 E. Dördüncü Çevre Eylem Programı ( )...32 F. Beşinci Çevre Eylem Programı ( )...33 G. Altıncı Çevre Eylem Programı ( ) Avrupa Birliği nin Hukuk Düzeni...35 A. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Birincil Kaynaklar a. Kurucu Antlaşmalar b. Örf ve Adet Hukuku c. Hukukun Genel İlkeleri İkincil Kaynaklar a. Tüzük b. Yönerge...42 aa. Genel Olarak...42 bb. Yönergelerin Ulusal Hukuka Aktarılması cc. Yönergelerin Ulusal Hukuka Hatalı Aktarılması veya Hiç Aktarılmaması aaa. Ulusal Hukukun Yönergeye Uygun Yorumlanması...47 bbb. Yönergelerin Doğrudan Etkisi ccc. Tazminat Talebi c. Kararlar...51 d. Tavsiye ve Görüşler Uluslararası Hukuk Birlik Hukukunun Kaynakları Arasındaki Hiyerarşi B. Avrupa Birliği Hukukunun Temel Özellikleri Birlik Hukukunun Birliği Birlik Hukukunun Özerkliği Birlik Hukukunun Üstünlüğü... 56

4 IV. Avrupa Birliği Çevre Hukukunda Temel Aktörler...58 A. Avrupa Birliği Kurumları Temel Kurumlar a. Avrupa Komisyonu b. Avrupa Parlamentosu...65 c. Konsey d. Avrupa Konseyi...70 e. Avrupa Birliği Adalet Divanı...71 aa. Genel Olarak...71 bb. Dava Türleri...74 aaa. İhlal Davası...75 bbb. İptal Davası ccc. Hareketsizlik Davası...79 ddd. Önkarar Usulü eee. Akit Dışı Sorumluluktan Kaynaklanan Tazminat Davası f. Avrupa Sayıştayı g. Avrupa Merkez Bankası Yardımcı Kurumlar a. Avrupa Çevre Ajansı b. Ekonomik ve Sosyal Komite c. Bölgeler Komitesi d. Avrupa Yatırım Bankası e. Avrupa Arabulucusu...89 B. Üye Devletler...89 C. Bireyler...91 D. Baskı Grupları...93 V. Avrupa Birliği nde Hukuk Koyma...95 A. Genel olarak...95 B. Avrupa Birliği ve Üye Devletler Arasındaki Yetki İlişkisi xi

5 xii VI. C. Yetki Bölüşümü ve Kullanımı Bağlamında Önem Arz Eden İlkeler D. Hukuk Koyma Usulleri Olağan Yasama Usulü Danışma Usulü Onay Usulü E. Avrupa Birliği Hukukunun Uygulanması ve Yorumu Avrupa Birliği Çevre Hukukuna Dair Birincil Hukuk Hükümleri A. Avrupa Birliği Çevre Politikasının Genel Çerçevesi (ABÇUİA md. 191) Genel Olarak Avrupa Birliği Çevre Politikasının Hedefleri a. Genel Olarak b. Çevre Kavramı c. Çevre Kalitesinin Muhafaza Edilmesi, Korunması ve İyileştirilmesi d. İnsan Sağlığının Korunması e. Doğal Kaynakların İtinalı ve Rasyonel Kullanımı f. İklim Değişikliği ile Mücadele g. Çevrenin Evrensel veya Bölgesel Sorunlarına Karşı Koymayı Hedefleyen Tedbirlerin Uluslararası Düzeyde Geliştirilmesi Avrupa Birliği Çevre Politikasının İlkeleri a. Genel olarak b. Yüksek Seviyede Koruma İlkesi c. İhtiyat İlkesi d. Önleme İlkesi e. Kaynakta Önleme İlkesi f. Kirleten Öder İlkesi g. Entegrasyon İlkesi

6 xiii h. Diğer İlkeler Korunma Hükmü (ABÇUİA md. 191, f. 2, c. 2) Avrupa Birliği Çevre Politikasının Oluşturulması Sürecinde Dikkate Alınan Faktörler a. Genel Olarak b. Mevcut Bilimsel ve Teknik Veriler c. Bölgesel Çevre Koşulları d. Faaliyette Bulunmanın veya Bulunmamanın Doğurabileceği Fayda ve Maliyetler e. Birliğin Ekonomik ve Sosyal Kalkınması ile Bölgelerinin Dengeli Kalkınması Birliğin Dışsal Yetkileri B. Çevrenin Korunması Alanındaki Yetki Hükümleri Genel Olarak Temel Yetki Normu (ABÇUİA md. 192, f. 1) Oybirliği İle Karara Bağlanacak Alanlar (ABÇUİA md. 192, f. 2) a. Genel Olarak b. Ağırlıklı Olarak Vergi İle İlgili Olan Düzenlemeler c. Alan Planlaması ve Arazi Kullanımını Etkileyen Tedbirler d. Su Kaynaklarının Nicel İdaresi veya Su Kaynaklarının Kullanılabilirliğini Etkileyen Tedbirler e. Üye Devletlerin Farklı Enerji Kaynakları Arasından Tercihi ve Enerji Tedarikinin Genel Yapısını Ciddi Ölçüde Etkileyen Tedbirler Çevre Eylem Programlarının Kabulü (ABÇUİA md. 192, f. 3) Çevre Politikasının Finansmanı ve Yürütülmesi (ABÇUİA md. 192, f. 4)...161

7 xiv 6. Orantısız Mali Yüklerin Ortaya Çıkması (ABÇUİA md. 192, f. 5) C. İç Pazarın Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yetki Hükümleri (ABÇUİA md. 114) D. Birden Çok Yetki Normuna Dayanılması E. Farklı Yetki Normları Arasındaki Ayrım F. Üye Devletlerin Koruma Tedbirleri (ABÇUİA md. 193) G. Temel Özgürlükler ve Çevrenin Korunması Genel Olarak Malların Serbest Dolaşımı (ABÇUİA md. 34) Hukuka Uygunluk Nedenleri (ABÇUİA md. 36) H. Temel Haklar ve Çevrenin Korunması Genel Olarak Çevrenin Korunması (Temel Haklar Şartı md. 37) İkinci Bölüm AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKUNUN ÖZEL KISMI I. Çevresel Etki Değerlendirmesi A. Genel Olarak B. Uygulama Alanı C. ÇED in Usul Aşamaları Proje Sahibinin İdareye Projeyi Gerçekleştirme Yönündeki İradesini Bildirmesi Ön İnceleme Kapsam Belirleme İlgili Makamların Görüşünün Alınması, Halkın Katılımı ve Diğer Üye Devletlerin Katılımı Dinleme Sonuçlarının ve Diğer Bilgilerin Onama Sürecinde Dikkate Alınması

8 xv 6. Kararın İlan Edilmesi D. Yargısal Korunma E. Bilgi Değişimi II. Stratejik Çevresel Değerlendirme A. Genel Olarak B. Uygulama Alanı C. Stratejik Çevresel Değerlendirmenin Usul Aşamaları Ön İnceleme Kapsam Belirleme Çevre Raporunun Hazırlanması Halkın Katılımı ve Konsültasyonlar Katılım ve Konsültasyon Sonuçlarının Göz Önünde Bulundurularak Planın Hazırlanması İzleme III. Çevresel Bilgilere Erişim A. Genel Olarak B. Çevresel Bilgilere Erişim Yönergesi Genel Özellikler Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı Erişime İlişkin Esaslar İstisnalara İlişkin Hükümler C. 1049/2001 Sayılı Tüzük D. 1367/2006 Sayılı Tüzük IV. Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü: IPCC Yönergesi A. Genel Olarak B. Yaklaşım ve Hedefler C. Uygulama Alanı D. İşletmecinin Temel Yükümlülükleri E. İzin İlkesi F. Maddi Nitelikteki Asgari Şartlar

9 xvi 1. Temel Yükümlülüklere Riayet Edilmesi Emisyon Sınır Değerlerinin Belirlenmesi İlave Şartlar İzleme Mekanizmaları G. Bilgilere Erişim, Halkın Katılımı ve Yargısal Başvuru H. Sınıraşan Etkiler V. Eko-Audit Sistemi A. Genel Olarak B. EMAS-III Tüzüğü Temel Nitelik ve İlkeler Eko-Audit Sistemine Katılım Süreci VI. Eko-Etiket Sistemi A. Genel Olarak B. 66/2010 Sayılı Eko-Etiket Tüzüğü Temel Nitelik ve İlkeler Çevre Etiketinin Verilmesi ve Kullanımı VII. Çevresel Sorumluluk Hukuku A. Genel Olarak B. Çevresel Sorumluluk Yönergesi Tarihsel Gelişim Yönergenin Temel Özellikleri Yönergenin Uygulama Alanı Çevresel Zarar a. Korumanın Konusu Olarak Çevre b. Çevresel Zararın Ciddiyeti Sorumluluğun Hukuki Niteliği ve Sınırları a. Kusura Dayanmayan Sorumluluk b. Çevresel Sorumluluğu Sınırlayan Durumlar c. Kusura Dayanan Sorumluluk Sorumluluğun Muhatabı Olarak İşleten

10 xvii 7. Çevresel Sorumluluğun Doğuracağı Hukuki Neticeler a. Zararın Önlenmesine Yönelik Tedbirler b. Zararın Giderilmesine Yönelik Tedbirler Usule İlişkin Haklar VIII. Doğa Koruma Hukuku A. Genel Olarak B. Nesli Tehlikede Olan Türler Tüzüğü C. Yabani Kuşlar Yönergesi D. FFH-Yönergesi E. Natura 2000 Ağının Oluşturulma Prosedürü Genel Olarak Ulusal Listenin Üye devletlerce Hazırlanması Komisyon Tarafından Topluluk Listesinin Hazırlanması Koruma Alanlarının Üye Devletlerce İlan Edilmesi F. Natura 2000 Alanlarında Geçerli Olacak Koruma Rejimi Genel olarak Muhafaza Tedbirleri Genel Kirletme Yasağı a. Kötüleşme Yasağı b. Rahatsız Edilme Yasağı Plan ve Projeler için Özel Hükümler a. Genel Olarak b. Uyumluluk Değerlendirmesi aa. İlk İnceleme bb. Uyumluluk Değerlendirmesi cc. Onama Aşaması c. İstisnai Onama aa. Genel İstisna Hükmü bb. Özel İstisna Hükmü FFH-Yönergesi nin 7. Maddesi...364

11 xviii 6. Potansiyel Özel Koruma Alanları ve Fiili Kuş Koruma Alanları FFH-Yönergesi nin Diğer Koruma Hükümleri IX. Atık Hukuku A. Giriş B. Atık Çerçeve Yönergesi Genel Olarak Atık Kavramı Atık Hiyerarşisi Değerlendirme ve Bertaraf Etme Arasındaki Ayrım Atıkların Önlenmesi Atıkların Değerlendirilmesi Atık Yönetimi Diğer Hükümler C. Atıkların Taşınımı Tüzüğü Genel Olarak Uygulama Alanı Usuli Çerçeve İtiraz Nedenleri Üçüncü Devletlere İlişkin Düzenlemeler D. Diğer Düzenlemeler X. Su Hukuku A. Genel Olarak B. Su Çerçeve Yönergesi Tarihsel Gelişim Temel Nitelikler ve Uygulama Alanı Yönergenin Temel Hükümleri a. Havzaların Belirlenmesi ve Nehir Havza Bölgelerinin Oluşturulması b. Suların Analizi ve İzlenmesi c. Çevresel Hedefler

12 xix d. Önlemler Programı ve Yönetim Planları e. İdari Tedbirler f. Maliyetin Karşılanması İlkesi Su Çerçeve Yönergesi nin Zaman bakımından Uygulanması C. İçme Suyu Yönergesi D. Kentsel Atık Su Arıtma Yönergesi E. Nitrat Yönergesi F. Yüzme Suları Yönergesi XI. Gen Teknik Hukuku A. Giriş B. Sistem Yönergesi C. Serbest Salım Yönergesi Genel Olarak Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Deneysel Amaçlarla Çevreye Salınımı Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Piyasaya Sürülmesi Birlikte Mevcudiyet D. Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yemlere İlişkin Tüzük Genel Olarak İzin Usulü Koruma Tedbirleri ve Etiketleme Ortak Hükümler E. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların İzlenebilirliği ve Etiketlenmesine İlişkin Tüzük F. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Sınıraşan Hareketine İlişkin Tüzük XII. Kimyasallar Hukuku A. Giriş B. REACH Tüzüğü

13 xx 1. Genel Olarak Uygulama Alanı Temel Tanımlar Usul Evreleri a. Kayıt b. Değerlendirme c. İzin ve Kısıtlamalar aa. İzin Yükümlülüğü bb. Kısıtlamalar Bilgilendirmeye İlişkin Hükümler Avrupa Kimyasallar Ajansı C. CLP Tüzüğü Genel Olarak Uygulama Alanı Temel Hükümler a. Sınıflandırma b. Etiketleme c. Ambalajlama d. Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlenmesinin Uyumlulaştırılması e. Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri f. Diğer Düzenlemeler KAYNAKÇA...511

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW Erol ÇİÇEK * Özet: Bu makalede çevre hakkının insan

Detaylı

Yirmi İkinci Oturum, 2000. Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı

Yirmi İkinci Oturum, 2000. Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 14 No lu Genel Yorumu: Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı 10,11,12 Yirmi İkinci Oturum, 2000 Ulaşılabilecek

Detaylı

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU 16 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26436 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET Dr. ESER US Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EVRENSEL HİZMET KAVRAMININ DOĞUŞU I.

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı