KADIN MESLEĞİ KAVRAMI: ANLAMLILIĞI ve İÇERİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Fatma FİDAN Sakarya Üniversitesi, İİBF, SAKARYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIN MESLEĞİ KAVRAMI: ANLAMLILIĞI ve İÇERİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Fatma FİDAN Sakarya Üniversitesi, İİBF, SAKARYA ffidan@sakarya.edu."

Transkript

1 KADIN MESLEĞİ KAVRAMI: ANLAMLILIĞI ve İÇERİĞİ Yrd. Doç. Dr. Fatma FİDAN Sakarya Üniversitesi, İİBF, SAKARYA Yrd. Doç. Dr. Öznur İŞÇİ Muğla Üniversitesi, FEF, MUĞLA Yrd. Doç. Dr. Tuncay YILMAZ Sakarya Üniversitesi, İİBF, SAKARYA ÖZET Kadının çalışma yaşamına girişi ile birlikte, hem kadın açısından hem de toplum açısından farklı algılayış ve değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Özellikle kadın açısından yeni bir sorgulama yapılmaya başlanmıştır. Kadın çalışmalı mı ya da kadın nerede ve hangi meslekte yer almalı? Günümüzde kadının çalışmasına yönelik olumsuz anlamlandırılışın bir ölçüde değer yitimine uğradığı görülmektedir. Ancak kadının mesleği edinişine ilişkin aykırı yargılamalar halen önemini korumaktadır. Bunun sonucunda da kadınları belirli mesleklere ait kılan ve diğerlerinden dışlayan kadın mesleği kavramı ortaya çıkmıştır. Özelikle kadının ev içi rollerinin uzantısı konumundaki meslekler kadına yakıştırılan meslekler olarak önem kazanmakta ve kadının çalışması bu mesleklerde yer almasıyla değer bulmaktadır. Bundan dolayı da kız çocukları daha eğitimin başlangıcında bu sürece yönlendirilmektedirler. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin mesleklere ilişkin tutumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, erkek ve kız öğrencilere bir anket uygulanmış ve kadın mesleği kavramına bakış açısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında özellikle kadın mesleği kategorisine giren meslekler sorgulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaşamı, Çalışan Kadın, Kadın Mesleği. I. GİRİŞ Ülkelerin büyük bölümünde işlerin kadın ve erkek işleri olarak ayrıldığı görülmektedir. Kadınlar, çoğunlukla kadın işleri olarak belirlenmiş işlerde çalışmakta, düşük statülü işlerde istihdam edilmekte, bulundukları iş kolu veya işyerlerinin alt kademelerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bu şekilde kadınların belli meslek ve işlerde yoğunlaşması birçok sanayileşmiş ülkede azalmakla birlikte halen devam etmektedir. Kadının iş hayatında daha etkin rol alması, gelişen ekonomiler için vazgeçilmez bir zorunluluk halini almıştır. Dünyada olduğu gibi Türkiye de de kadınların iş hayatında daha fazla söz sahibi olabilmeleri, onların üst düzey yönetim kadrolarında yer alabilmelerine bağlıdır. Ancak kadınların büyük kısmı, kadınların yoğun olarak yer aldıkları mesleklerde çalışmakta ve buna göre de öğretmenlik, hemşirelik, sekreterlik gibi kadın meslekleri denilen bazı meslekler ortaya çıkmaktadır. Kadının ücretli çalışmaya başlaması, kadın açısından statüsünün değişmesine ve gelişmesine yol açarken, çelişkiler ve eşitsizlikler de yaşatmaktadır. Ekmeği kazanan erkek, eve çocuklara bakan kadın olurken kadın-erkek arasındaki bu işbölümü toplumsal rol bölüşümü anlamı taşımaktadır. Günümüzde kadın hem anne hem de çalışan olarak başarılı olmayı istemektedir. 1

2 Ülkemizde kadınların en çok tercih ettiği istihdam alanı kamu sektörüdür. Özellikle ekonomik yetersizlik nedeniyle iş hayatına atılan kadınlarımızın hem ev kadını olarak, hem anne olarak karşılaştığı sorunlar beraberinde, olumsuz iş koşullarının ve toplumsal baskıların üzerlerinde bıraktığı olumsuz etkiler, geleneksel toplum yapımız içinde çalışan kadının çok yönlü sorumluluklar ve sorunlar altında kalmasına yol açmaktadır. II. KADIN, ÇALIŞMA VE MESLEK İktisadi ve sosyo-kültürel koşulların yönlendiriciliğinde kadın çalışma yaşamına hızlı ve aktif biçimde girmeye başlamıştır. Kadın açısından işyerinde başlayan işbölümü, etkisini ev yaşamında da hissettirerek ev işlerinde ve çocukların bakımı konusunda sorumluluğu erkek ile paylaşmaya başlamıştır. Bu da kadının sadece ev kadını değil, çalışan kadın rolünü de beraberinde getirmiştir (Pur&Savran& Kuşin,1998:82). Kadın açsından bu süreç güçlenme ve statü kazanması açısından belirleyici olmuştur. Kadınların çalışma yaşamına girmesi aslında birbirini besleyen karşılıklı bir süreci başlatmıştır. Bir yandan kadınlar çalışma hayatına hızlı bir biçimde girme eğilimi sergilerken diğer yandan kadınların ev içinde yürüttüğü rollerin yerine getirilmesi zorunluluğu bazı mesleklerin de kadın işgücünü talep etmesine neden olmuştur. Özellikle, öğretmenlik gibi mesleklerin faaliyet alanı genişlemiş ve ağırlıklı olarak kadının varlığına gereksinim duyulmuştur. Böylece sadece kadınlar açısından değil mesleklerin yapılanmasında da köklü değişimler sergilenmiştir. Özellikle ekonomik temelli nedenlere bağlı olarak kadının kamusal alana çıkışı gerçeği cinsiyetler arası ev içi-ev dışı paylaşımını ortadan kaldırmış ancak meslek sahiplenilmesi noktasında cinsiyetçi tutumlar halen devam etmektedir. Kamusal alandaki varlığı görünürlüğü kabul edilmesine hatta istenmesine rağmen belirli meslekler ve iş alanları kadının meslek edinme talebinde karşılığını bulmuştur. Buna karşı kadınlar da genellikle bu mesleklere girme yönünde daha istekli ve talepkar olmuştur. Bu da kadınların belirli meslek alanlarına girmeleri, meslekleri tanımlayan eril söylemi içselleştirdiklerinin bir kanıtıdır (Cavanagh, 2003). Aytaç ve Bayram ın Üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada benzer sonuca ulaşılmış, sonuç bayanların toplumun kendilerine yüklediği rol gereği öncelikle, eş, aile, çocuk bakımı gibi toplumsal sorumluluklarını üstlenecekleri konulara eğilim gösterdikleri, iş hayatına katılımı ise ikinci planda düşünme eğilimleri ile açıklanmıştır (Aytaç& Bayram, 2003). Kadının bir meslekle bağının kurulmasında biyolojik ve toplumsal cinsiyetin içerdiği temel bakış açısından hangisinin önceliğe sahip olduğu tartışılsa da kadının rol ve sorumlulukları birincil belirleyici olmaktadır. Özellikle günümüzün gerektirdiği bilgi toplumuna geçiş sürecinde bu oluşumun giderek yaygınlaştığı, işverenlerin kadın çalışanlarının ikili rolünü, bir diğer ifade ile ev, aile ve iş sorumluluklarını hafifletmek amacıyla esneklik adı altında bir dizi uygulamaları başlattıkları dikkati çekse de (Betz&Fitzgerald,1987:211) daha iş yaşamına girişte hatta meslek seçiminde bu rolleri tam anlamıyla yerine getirmeyi mümkün kılacak mesleklere giriş tercih edilmektedir. Çalışma yaşamında yer alan kadınların iş ve ev sorumluluğunu yerine getirmesi sorununun bütünsel çözümü mümkün olamamıştır. Bu noktada bazı meslek ve iş dallarında sorunun çözümü daha da güçleşmiş ve de bu meslekler kadına 2

3 yakıştırılmayan meslekler olarak anlamlandırılmıştır. Kadınların toplumsal rolü nedeniyle ev hayatı ve iş yaşamı arasında denge kurmak zorunluluğu, kadınların annelik, eşlik rolünün bir uzantısı gibi değerlendirilen öğretmenlik, hemşirelik, sekreterlik gibi feminen mesleklere yönelmesine yol açmıştır (Koray,1993:27-30) Böylece erkek ve kadın meslek tanımlaması ortaya çıkmıştır. Aslında tarihsel süreç içerisinde kadınların mesleklerde yer alışları incelendiğinde zorunluluk hallerinde (savaş, dönemi veya kadının tek gelir sağlayıcısı olması gibi) erkek mesleği diye tanımlanan meslekleri başarıyla sürdürdüklerine tanıklık edilmiştir. Ancak doğal süreçte kadının çalışma yaşamında yer alışı eğitim seviyesine paralel bir oluşumla gerçekleşmiş ve genellikle belirli alanlarda yoğunlaşıldığı görülmüştür. Buna bağlı olarak da kadınların iş güvencesi ve sınırlı zaman uygulaması nedeniyle de kamu kesimini tercih ettikleri görülmüştür (Nancy & Fitzgerald,1987: ) Aslında kadınların belirli mesleklere yönelmesi biyolojik ayrımdan çok toplumsal cinsiyet tanımlamalarının bir sonucudur. Seks ve toplumsal cinsiyet ayrımı temel bir ayrımdır, erkekler ve kadınlar arasındaki farklar köken bakımından biyolojik nitelikte değildir (Giddens, 2000:97). Cinsiyet ilişkileri hiyerarşiktir, çünkü kadın ve erkek basit sosyal grup değildir, her biri tarafsız seçkin ve genellikle onlar eril norm ve davranış standartlarına göre farklılaştırılarak sıralanmış ve değerlendirilmiştir (Fox, 2001: ). Dolayısıyla kadın ve kadın etkinlikleri büyük ölçüde diğer cinsin özellikleri üzerinden toplum tarafından şekillenmiştir. Kadının varlığı hormonlarıyla ya da bilinmeyen içgüdüleriyle değil, yabancı bilinçler aracılığıyla kendi bedenini ve dünyayla arasındaki ilintiyi yakalayışıyla belirlenmektedir (Beavuoir, 1993:164). Bu bakış açısı da kadının toplumun bu biçimdeki yönlendirmesine bağlı bir yol izlemesiyle pratiğe aktarılmaktadır. Gerçekten de bunu doğrular biçimde kadın çalışanlar, genellikle hizmet sektöründe daha fazla yer almaktadırlar. Günümüzde kadınlar, az para kazanılan, tekdüze mesleklerde yoğunlaşmaktadırlar (Giddens, 2000:340). Buna bağlı olarak kadınların yöneticilik pozisyonlarına ulaşmasında da engellerin varlığı bilinmektedir. Kadın yöneticilerin sayısının az olması, büyük ölçüde geleneksel cinsiyet ayrımcılığına dayalı tutumların eğitim alanına da yansıması sonucu, eğitimde fırsat eşitliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilememesi ve bunun doğal sonucu olarak kadınların, işlerinin gerektirdiği bilgi ve beceriyle yeterince donatılamamış olmalarına bağlıdır (Altan& Ersöz,1994:27). Her ne kadar fırsat eşitliği bağlamında kadınların her meslekte ve her mesleki kademede varlığını sağlam kılma çabaları olsa da kısıtlı çareler üretilebilmiştir. Görüldüğü gibi kadın mesleği kavramının oluşumunda toplumsal cinsiyet tanımlamalarıyla oluşan kadınlık kavramı ile sorumlulukları ve etkinlik alanı asıl belirleyici olmaktadır. Bu da cinsiyetin meslek tasnifinde de araç rolü üstlenmesine yol açmaktadır. Meslek sahiplenmede cinsiyetçi ayrımın sınırları belirlenmiş sorumluluk alanlarını tanımlaması ile yaşamı daha kolay elde edilebilir kılmasıyla hem kadınlar hem de toplum açısından avantajlı olduğu savunulmaktadır. Erkek işi kadın işi insanlara bu günü yaşarken dikkatli ve duyarlı olarak kendi hayatlarının ve geleceğinin sorumluluğunu üstlenme yetkisi sunuyor (Bell, 2003:34). Böylece bu ayrımın biçim değiştirse de davam edeceği tahmin edilebilmektedir. III. ARAŞTIRMA 3.1 Araştırmanın Amacı 3

4 Araştırma, kadın mesleği kavramının ortaya çıkışını belirleyen sosyo-kültürel ve ekonomik dinamikleri ortaya koymayı ve özelikle bu kavramın içeriğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle kadın mesleği kategorisine giren meslekler ve bunların kadına yakıştırılmasındaki temel değişkenleri sorgulamaktır. Yapılan araştırmada üniversite öğrencilerinin mesleklere ilişkin tutumlarını ortaya koymak amaçlamıştır. 3.2 Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan soru yönergesi yardımıyla veri derlenmiştir. Anket formu açık uçlu ve kapalı uçlu soruları içermektedir. Araştırma, Sakarya Üniversitesi nin farklı fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören 752 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemin demografik özellikleri şöyledir: Ankete katılanların % 59,7 si öğrencilerden oluşmaktadır. (n=448) erkek öğrenci, %40,3 ü (n=304) kız Yaş itibari ile incelendiğinde ise, öğrencilerin % 70,8 i 20 yaş üzerinde ve29,2 si 20 yaş altındadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %27,3 sinin (n=206) 22-+ yaş grubunda olduğu görülmektedir. % 23,7 si (n=20) 20 yaşında ve onu da 21 yaşındaki öğrencilerin takip ettiği görülmektedir. IV. BULGULAR Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 10.0 programında analiz edilmiş, frekans ve yüzde dağılımları elde edilmiş ve yapılan chi-square testi ile değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Tablo 1 de Kadın ve ilişkisine yönelik algılamalar verilmektedir. Araştırma bulguları maddeler halinde aşağıda verilmiştir; 1. Kadının çalışmasına yönelik düşünce araştırıldığında % 89,3 (n=671) düzeyinde olumlu bir bakış açısının varlığı dikkat çekmektedir. Günümüzde kadının özel alana konumlandırılması ve kamusal alan dışına itilmesi düşüncesi gözden düşmüş, kadın ve çalışma arasında anlamlı bir ilişki kurulmaktadır. Böylece kadın açısından çalışmak sadece bir alternatif olarak değil, erkeğin çalışması gibi aynı doğallıkta gerçekleşen bir oluşumdur. Geçmişte kadının çalışmasına izin vermeme lüksü gerek iktisadi koşulların dayatması gerek sosyo-kültürel yapının değişmesi ile yok olmuştur. Bu süreçte iki yönlü etki hızlandırıcı olmuştur. Bir yandan kadınların çalışmaya yönelik güçlü arzusu, diğer yandan erkeklerin ve eril bakış açısıyla şekillenen toplumun kabul edişi veya gönüllü oluşu ile süreç olağanlaşmıştır. Yapılan chi-square testi sonucunda cinsiyet ile kadınlar kesinlikle çalışmalıdır yaklaşımı arasında ilişki tespit edilmiştir (pearson chi square, 27,661, sig. 0,000, df:2). Bu noktada erkek öğrencilerin daha olumlu bir bakış açısı sergiledikleri görülmektedir. Erkeğe verilen evi geçindirme veya gelir sağlama rolü günümüz koşullarında sadece erkeğin çabasıyla gerçekleşebilecek niteliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan zorluk kadının bu rolü yüklenmesinde erkeğin gönüllü ve talepkar olmasına yol açmıştır. 4

5 2. Kadın mesleği erkek mesleği ayrımı vardır düşüncesi de kabul edilmektedir. Yapılan chi-square testi sonucunda kız ve erkek öğrenciler arasında Kadın ve erkek mesleği ayırımı vardır yaklaşımı açısından bir farklılık bulunmuştur (pearson chi square, 59,859, sig. 0,000, df:2). Erkek öğrencilerin bu yaklaşıma daha kabul eder bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Geçmişteki kadını çalışma yaşamından dışlayış günümüzde ise belirli mesleklerden dışlayışa dönüşmüştür. Özellikle erkekler kadınların her meslekte varlığını kabul etmemektedirler. 3. Kadın ve erkeklerin yapabileceği meslekler faklıdır düşüncesi de önceki ile paralellik göstermekte ve kabul edilmektedir. Burada kadın ve erkeğin yapabileceği mesleklerin farklılığı kabul edilmiştir. Yapabilirlik kavramının güç, beceri veya bilgi ile ilişkilendirilmesinden daha çok yakıştırılması biçiminde anlamlandırıldığı dikkat çekicidir. Bu da toplum mantığının kadına yönelik kurgulamasının bir sonucudur. 4. Kadınlar her mesleği yapmaya uygun değildir düşüncesi de genel kabul görmektedir. Yine burada kadının fiziki ve psikolojik özellikleri ile meslek arasında uyum arandığı görülmüştür. Buradaki uygunluk kriterinin ise kadının erkeğe eşit olmayan, ondan geride kalan özelliklerinde arandığı görülmüştür. Sadece fiziki açıdan değil, duygusal ve düşünsel bakımdan da uyuma ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır. 5. Kadınlar her meslekte başarılı olamaz düşüncesi de katılımcıların büyük bir kısmı tarafından kabul edilmiştir. Yapılan chi-square testi sonucunda cinsiyet ile kadınlar her meslekte başarılı olamaz yaklaşımı arasında ilişki vardır (pearson chi square, 31,179, sig. 0,000, df:2) Erkek öğrencilerin daha olumlu bir bakış açısı sergilediği görülmektedir. 6. Kadınlar üstülüklerini kullanabileceği mesleği seçmelidir düşüncesi de ön plana çıkan bir bakış açısıdır. Cinsiyet açısından bakacak olursak; yapılan t testi sonucunda kız ve erkek öğrenciler arasında bir fark bulunmuş (F=86,587, sig. 0,032, n=738) ve kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre söz konusu yaklaşım açısından daha olumlu olduğu görülmektedir. Yani kız öğrenciler üstün yönlerini açığa çıkaracak ve kullanmaya imkan verecek mesleklerde yer almanın avantajlı olduğunu düşünmektedirler. Üstünlüklerine bağlı yer alış da yine kadını belirli mesleklere hapseden bir anlayışı geçerli kılmakta ve kadının yetersizliğine vurgu yapılan özelliklerine değer verdiği yönünde sonuca ulaşılmıştır. 7. Kadınlar aile sorumluluğuna imkân verecek meslekleri seçmelidir Yapılan chisquare testi sonucunda cinsiyet açısından bir fark bulunmuştur (pearson chi square, 65,715, sig. 0,000, df:2). Kız öğrencilerin daha olumlu bir bakış açısı sergilediği görülmektedir. Zaten kadın ve meslek arasındaki güçlü bağların kurulmasında aile sorumluluğunun zarar görmemesi belirleyici olmuştur. Bu da gösteriyor kız öğrenciler açısından meslek sahiplenme sürecinde toplumun onlara yüklediği rolleri göz ardı etme eğilimine girmedikleri hatta şekillendirici olarak ele aldıkları görülmüştür. 8. Kadınların bazı mesleklere girişi engellenebilir düşüncesi kabul gören bir bakış açısı değildir. Yapılan chi-square testi sonucunda cinsiyet açısından bir fark bulunmuştur(pearson chi square, 16,420, sig. 0,000, df:2). Kız öğrencilerin daha olumlu bir bakış açısı sergilediği görülmektedir. Kız öğrenciler engellemeyi daha kabul görür bir yaklaşım içerisine girmişlerdir. Bu noktada erkek ve kız öğrenciler arasında söz konusu yaklaşım açısından kız öğrencilerin daha boyun eğici bir tavır 5

6 sergiledikleri görülmüştür. Bu da ataerkil değerlerin yeniden üretiminin bir ölçüde kadınının kendisinden kaynaklandığının bir işaretidir. 9. Kadınlar düşük statülü ve düşük kariyerli işlerde çalışmalıdır yargısı ise neredeyse hiç kabul edilmemiştir. Bu da gösteriyor ki meslek ayrımının kabul edilmesine rağmen meslek içerindeki harekelilikte ayrım kabul edilmemektedir. Kız ve erkek öğrencilerin aynı bakış açısını sergilediği görülmektedir. 10. Kadınlar sadece kadınları ilgilendiren alanlarda çalışmalıdır düşüncesi de kabul görmemiştir. Yapılan chi-square testi sonucunda cinsiyet açısından bir fark bulunmuştur (pearson chi square, 14,054, sig. 0,001, df:2). Kız öğrencilerin anlamlı düzeyde uygun yaklaşımı gösterdikleri gözlenmektedir. Kadın mesleği kavramı Tablo 2 de verilmektedir. Kadın mesleği biyolojik bir içerik mi yoksa toplumsal bir pratik olarak mı algılanmaktadır? Araştırmada kadın ve meslek arasında sıkı bir bağ kurulduğu gözlenmiştir. Kadın mesleği kavramından ne anlaşıldığı araştırıldığında ön plana çıkan değişken kadının fiziki ve psikolojik özelliklerine uygun meslek olgusudur. Araştırmaya katılanların % 53,0 ü (n=398) bu yönde görüş belirtmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi kadın mesleği kadının fiziki ve psikolojik özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Ancak bu tamamen bir biyolojik ele alışı yansıtan bir sonuç değildir. Kadın mesleği kavramının içeriği ve anlamı toplumsal cinsiyet bakış açısından çok biyolojik cinsiyet değerlerine göre oluşturulmuş gibi görünse de toplum tarafından tanımlanan kadınlığın yansıması olduğu dikkat çekmektedir. Burada kadının her meslekte kadın olarak var olamayacağı yargısı da önem taşımaktadır. Bazı iş kolları ya da meslekler rekabet, otorite ve sertlik içermektedir ki bunların da feminenliği bir ölçüde törpülediği savı ön plana çıkmaktadır. Kadını feminen kılan meslekler midir kadın mesleği? Yapılan araştırmada bu sorunun güçlü bir evetle cevaplandırıldığı görülmektedir. Kadını, zarafet, nezaket, hassasiyet, estetik, duygusallık, şefkat gibi özellikleri ile kabul ve var eden ve de bunları gerektiren meslekler kadın mesleği olarak adlandırılmıştır. Erkek değerlerini içeren mesleklerde kadının kendine özgü niteliklerinin aşınacağı veya değer yitireceği de sıkılıkla dile getirilmiştir. Yüz yüze görüşmelerle kız öğrencilerin aslında kadının her mesleği yapabileceğine yönelik güçlü bir inancı taşısalar da kendi cinsine uygun mesleklerin kadın mesleği olduğu düşüncesine içtenlikle sahip çıkmaktadırlar. Diğer yandan % 31,5 i de başarılı, mutlu olabileceği ve yapmak istediği mesleği kadın mesleği olarak ele almıştır. Bu da kadın ve meslek arasında ilişki kurulmasında kadına özgürlük, bireysellik ve irade kazandıran bir oluşumu sergilemektedir. Ancak gizliden gizliye kadının her meslekte başarılı ve mutlu olamayacağı imasını da içermektedir. Elde edilen bulgular kadın mesleği kavramının oluşturulmasında kadının özelliklerinin temel belirleyici olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. Bunların sonucunda da Kadını kadın olarak içselleştiren ve erkekleşmesini talep etmeyen meslek kadın mesleğidir sonucuna varmaktayız. Kadın mesleğinin içeriği incelendiğinde, ahlakilik, namus gibi içeriği olsa da kadın mesleği tanımlaması iki ucu sunmaktadır. Kadınlığı koruyan meslekler ve kadınlığı kullanan meslekler. Dolayısıyla ötekiler olarak adlandırma ve yakıştırma anlayışı üzerine kurulacak bir konumu sunmamaktadır. 6

7 Tablo 3 de kadınların ve erkeklerin meslekleri verilmiştir. Tabloda verilen mesleğin kadınla özdeşleştirilmesinde şöyle bir sıralama söz konusudur; Sağlık hizmeti (hemşire, hasta bakıcı), öğretmenlik, eczacılık, moda-dekorasyon, bankacı, hekim, yönetici, sanatçı, akademisyenlik, mühendislik, siyaset, gazeteci, işletmeci, hukukçu, asker-polis biçimindedir. Kadınların erkeklerden üstün olduğu meslekler ise, hemşirelik, öğretmenlik, eczacılık ve moda-dekorasyondur. Kadın mesleği olgusunun hangi meslekleri içerdiği araştırıldığında kadın mesleğinin en fazla hemşirelik ve öğretmenlik ile tanımlanabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Görüldüğü gibi kadına özgülenen meslekler daha çok, bakım, şefkat ve ilgili gerektiren mesleklerdir. Yapılan araştırmada, meslek dağılımları göz önüne alındığında öğretmenlik mesleğinin yüksek bir değere sahip olduğunu görüyoruz. Öğretmenlik Türkiye de kadınlar için en eski meslek geleneğine sahip alanlardan biri ve ilk kamusal meslek niteliğindedir (Tan, 1996:40). Eğitim içerikli mesleklerin kadına yakıştırılması sürecinde akademisyenliğin düşük değer alması tartışmaya değerdir. Bunun nedeni araştırıldığında zor bir iş olması ve idealist bir eğilimi gerektirmesi gibi gerekçelerin varlığı dikkat çekmektedir. Ülkemizde kadın akademisyen sayısının yüksek olması kabul gören bir gerçektir. Ancak, akademisyenliğe giren kadınların idealist olması ve başarılı eğitim geçirmeleri genel özelliğidir. Akademisyenlik öğretmenliğin içermiş olduğu faaliyet alanının ötesine geçmektedir. Bilimsel ve araştırma yanı ile aslında eril cinse bir aidiyeti yansıtması ile bu sonuca ulaşılmıştır. Kadının meslek ilişkisinin kurulması öncelikli olarak biyolojik cinsiyet temelli gerçekleşmiş gibi görünse de, tanımlamanın toplumsal cinsiyet yargılarıyla güçlendirildiği görülmektedir. Bulgular öğrencilerin cinsiyet ayrımcılığı sergilediği ve ataerkil değerlerin üretimine katkı sağladığı sonucuna götürmektedir. Kadının rollerinin uzantısı mesleklere yakıştırılması yönünde bir eğilim sergilendiği sonucuna bir kez daha ulaşılmıştır. Cinsiyete dayalı iş bölüşümü ve sosyal roller, meslek ve cinsiyet ilişkisinde de bağını kurmuş, böylece toplumun kadını adlandırma, konumlandırma ve anlamlandırma meslek edinmesinde de kabul edilmiş ve yeniden üretilmiştir. V. SONUÇ Günümüzde kadın, özel alanı terk ederek hızla kamusal alana yönelmiştir. Geçmişte kadının özelikle de evli kadının dışarıda her hangi bir işte çalışmasını onaylamayan toplumsal yargılar silinmeye başladıkça kadın-çalışma arasında güçlü bağlar kurulmaya başlanmıştır. Bunu ekonomik koşulların da desteklemesiyle artık kadınlar kamusal hayatın ve çalışma yaşamının aktif üyeleri olarak görülmüş ve kabul edilmiştir. Ancak kadının çalışmasına yönelik genel kabuller kadının belirli alan ve mesleklere girişinde çekince ve geri duruşa dönüşmektedir. Kısaca her çalışma biçimi ve her meslek grubu kadına kapılarını açmamış veya kadın bu kapılardan girmeye yönelmemiş, yönelememiştir. Bunun nedenleri sorgulandığında cinsiyet rollerine ve yaşam gerçeklerine paralel oluşan değerler bütünüdür. Bu ayırımım biyolojik kökenleri olsa da güçlü etkinin toplumsal cinsiyetin sunduğu farklılık üzerinde temellendiğinin işaretidir. Erkek ve kadının işlerinin neler olduğu ve rol alanlarının sınırları konusunda kesin tanımlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle erkeklerin eşlerinin bu mesleklerde olmasını tercih ettikleri ifade edilmiştir. Kadının bu mesleklere yer almasıyla ücretli bir işte ve ev dışında çalışmanın, kadının değerli ve kutsal bir varlık olarak görülmesindeki zayıflamanın önlenebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda kadına yakıştırılan 7

8 mesleklerin kadın mesleği olarak algılanmasının temel nedeni, kadının ailevi sorumluluğunu aksatmamasına imkan vermesidir. Yoksa kadının genel özelliğinin bu mesleğin yapılışında temel belirleyici olduğu yönünde bir zayıf sonuca ulaşılamamıştır. Bu da mesleklerin dağılımının ve tasnifinin tamamen biyolojik temellere tabi kılındığı sonucuna götürmemektedir. Kadın mesleği olarak anılan meslekler genel de şu özellikleri içermektedir; Bazı mesleklerin saygınlık ve statü yetersizliği ile kadına özgülenmesi arasında hep bir ilişki görülmüştür. Mesleğin kadına yakıştırılması özellikle kadının anaç, koruyup-kollayıcı ve boyun eğici gibi kutsanan değerleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerek boyun eğme, gerek direnme yoluyla kadınlık örüntüsüne yakıştırılan meslekler kadının yer almasına ideolojik ve sosyo-kültürel desteğin verildiği mesleklerdir. İlk akla gelen biyolojik belirleyicilik olsa da kadının öteki yer alışlarını engelleyen yeni kültürel nedenler önemlidir. Ancak mevcut değerler ve örüntüler tarihseldir ve değişime tabidir. Toplumdaki tüm ilişkiler de böyledir ve buna bağlı olarak yeni kadınlık biçimleri oluşmakta, eskileri yok olmaktadır. Bu süreçte de kadın ve meslek arasında ilişki kurma biçimi de farklılaşacak, yani kadın mesleğinin içeriği ve kapsamı değişecektir. Kadınlığın toplumsal inşasının değişimiyle cinsler arasındaki meslek sahiplenmesi de değişecektir. Çünkü kadın mesleği kavramı geçişkenliği ve değişkenliği de içermektedir. KAYNAKÇA 1. AYTAÇ, Serpil, Nuran BAYRAM, (2003), Üniversite Gençliğinin İş Ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahp) İle Analizi, İş Güc Endüstri İlişkileri ve Endüstri İlişkileri Dergisi, C.5, S.1, 2. ALTAN, Şengül, Aysel ERSÖZ, (1994), Kadının Çifte Yükümlülüğü, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bülteni, Sayı:2, Mart. 3. BELL, Hannah, Rachel, (2003), Erkek İşi/ Kadın İşi Dünyanın En Eski kültürlerinde Cinsiyetin Tinsel Rolü, Epsilon Yayınları, İstanbul. 4. BEAVUAIR, Simon De, (1993), Kadın-İkinci Cins III. Çev. Bertan ONARAN, 8. Baskı, Payel Yay. İstanbul. 5. BETZ, N.E., & Fitzgerald, L.F. (1987). The career psychology of women. Orlando, Florida: Academic Press. 6. CAVANAGH, S. L., (2003), The Gender of Professionalism and Occupational Closure: The Management of Tenure-Related Disputes by the Federation of Women Teachers Associations of Ontorio, , Gender-Education Vol. 5, No.1, s FOX, Mary Frank (2001), Women, Science and Academia: Graduate Education and Careers, Gender and Society, Vol. 15, No.5, Sage pub. Oct

9 8. GIDDENS, Anthony, (2000), Sosyoloji, Yay. Hazır. H. Özel-C. Güzel, Ankara. 9. KORAY, Meryem, (1993), Türkiye de Çalışan Kadın ve Kamuda Çalışma, Kadın Eğitim Çalışanlarının Sorunları Sempozyumu, Eğitim İş Ankara, 5-9 Şubat. 10. PUR, Necla, Canan SAVRAN, İclal KUŞİN, (1998), Türk Kadınlarının Ev Kadınlığına Karşı Geliştirdikleri Tutumlarının Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi, Ortadoğu Amme İdaresi Kadın Konferansı Bildirileri Kitabı. 11. TAN, Mine, (1996) Bir Kadın Mesleği Öğretmenlik, Kadın Gerçekleri, Der. Necla ARAT, Say Yayınları. İstanbul. 9

10 Tablo 1: Kadın ve İlişkisine Yönelik Algılamalar Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum n % n % n % 1.Kadınlar kesinlikle çalışmalıdır ,3 28 3,7 53 7,0 2.Kadın mesleği-erkek mesleği ayrımı vardır , , ,6 3.Kadın ve erkeklerin yapabileceği , , ,7 meslekler farklıdır 4.Kadınlar her mesleği yapmaya uygun değildir , , ,3 5.Kadınlar her meslekte başarılı olamaz ,0 69 9,2 53 7,0 6.Kadın üstülüklerini kullanabileceği , ,9 68 9,0 mesleği seçmelidir 7.Kadınlar aile sorumluluğuna imkân verecek , , ,5 meslekleri seçmelidir 8.Kadınların bazı mesleklere girişi engellenebilir 89 12, , ,0 9.Kadınlar düşük statülü ve düşük kariyerli işlerde çalışmalıdır 10.Kadınlar sadece kadınları ilgilendiren alanlarda çalışmalıdır Bütün meslekler Tablo 2: Kadın Mesleği Kavramı Başarılı ve mutlu olabileceği meslekler 15 2,0 29 3, ,1 41 5,4 36 4, ,0 Kadının fiziki ve psikolojik özelliklerine uygun meslek Yapmak istediği meslek n % 15,5 16,5 53,0 15,0 Tablo3: Kadın Mesleği Kadın Erkek Her ikisi de n % N % n % Öğretmen ,9 51 6,8, ,4 Akademisyenlik , , ,3 Siyaset 16 2, , ,0 Asker-polis 6 0, , ,0 Halkla ilişkiler 15 2, , ,0 Hukukçu 10 1, , ,0 Sanatçı , , ,1 Eczacı , , ,6 Mühendis 21 2, , ,0 Sağlık Hizmetleri , , ,0 İşletmeci 10 1, , ,0 Gazeteci 12 1, , ,0 Bankacı , , ,0 Moda-dekorasyon 21 2, , ,0 Hekim , , ,0 Yönetici , , ,6 10

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır.

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır. DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Ekonomide Kadın Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Seviyesi Seçmeli Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK

İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK Doç. Dr. Fatih KESKİN Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Cangül TOSUN Sanayi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf DERS 7 Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü DÜZEY: 6. Sınıf Kazanımlar: 1. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine düşünür. 2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını sorgular. SÜRE:

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 YARIŞMANIN ADI: GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu nun düzenlediği 3. Atık Malzeme Proje Yarışması YARIŞMANIN

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU Vedat BAL 1, Buğra ÖZER 2, Murat ORTANCA 3 1 Celal Bayar

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6.

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. 1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. Çalışmanın Kısıtları 7. Araştırma Metodolojisi 8. Kullanılan Değişkenler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması İçindekiler Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması (Haziran 2011)... 2 1-Ankete Katılan Katılımcı

Detaylı

Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara

Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara Sorunsal Cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın istihdamı arasındaki ilişkiyi sorgulamak, Bu politikaların Türkiye

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ ANKET FORMU İÇİN REHBER KİTAPÇIK

İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ ANKET FORMU İÇİN REHBER KİTAPÇIK İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ ANKET FORMU İÇİN REHBER KİTAPÇIK Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işgücü piyasası ile ilgili periyodik ve güvenilir bilgi elde etmek, iş piyasasında mevcut, geçmiş ve gelecek

Detaylı

DERS 8. Erkeklik ve Toplumsal Cinsiyet. DÜZEY: 11. Sınıf

DERS 8. Erkeklik ve Toplumsal Cinsiyet. DÜZEY: 11. Sınıf DERS 8 Erkeklik ve Toplumsal Cinsiyet DÜZEY: 11. Sınıf Kazanımlar: 1. Cinsiyetin toplumsal olarak inşa edildiğini fark eder. 2. Cinsiyet eşitsizliğinin her iki cinsiyet için de sonuçları üzerine düşünür.

Detaylı

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KANTİN HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ... 3 2.1. Anakütle ve Örneklem... 3 2.2. Veri Toplama... 3 3.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011 Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği Ülker Şener 03.05.2011 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 2 İçerik Türkiye'de kadın istihdamı ne durumda? Amasya'da Kadın İstihdamının Artırılmasına

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ) Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 1-10 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 MOBİLYA TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri

ISO 14001 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri ISO 141 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI MART 2007 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 3

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TUBİTAK) LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları Hazırlayan: Uğur KILIÇ - Z. Efşan BAŞER Danışman:

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı