Akıllı Deneme Takvimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akıllı Deneme Takvimi"

Transkript

1 Akıllı Deneme Takvimi

2

3 SÖZÜN ÖZÜ AKILLI DENEME TAKVİMİ Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi 8. Sýnýf Akýllý Deneme Ekim 2014 Çarþamba 5. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Ekim 2014 Perþembe 5. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 5. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Çarþamba 5. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Çarþamba 4. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 4. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Çarþamba 4. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 4. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Çarþamba 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 3. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Çarþamba 3. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 3. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Çarþamba 3. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Çarþamba 2. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 2. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 2. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 2. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 2 3

4 2. SINIF TÜRKÇE Kelime Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Kelimelerin Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Bilme Zýt Anlamlý Kelimeleri Bilme Sözcükleri Sýnýflandýrma Hecelerden Kelimeler Oluþturma Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Kelimeleri Hecelerine Ayýrma Verilen Harflerden Kelimeler Üretme Eþ Sesli Kelimeleri Bilme Kelimelerin Sözlük Anlamýný Bulma Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Tamamlama Karýþýk Olarak Verilen Kelimeleri Düzenleyerek Anlamlý Cümleler Oluþturma Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Metin Görsellerin Ýfade Ettiði Sözcükleri Bulma Metin Oluþturma Metnin Konusunu Belirleme Trafik Levhalarýnýn Anlamlarýný Fark Etme Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Metin Tamamlama Metnin Baþlýðýný Bulma Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme Metnin Hikâye Haritasýný Çýkarma Afiþ Yorumlama 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Akrostiþ Þiirin Mantýðýný Kavrama Metnin Ana Fikrini Belirleme Trafik Levhalarýnýn ve Akýllý Ýþaretlerin Anlamlarýný Fark Etme Metne Ýliþkin Sorular Oluþturma Þiirin Ýfade Ettiði Duyguyu Belirleme Yazým Kurallarý Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme Satýr Sonuna Sýðmayan Kelimelerin Yazýmýný Kavrama Yanlýþ Yazýlan Kelimeleri Tespit Etme Noktalama Ýþaretleri Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Kýsa Çizgi, Soru Ýþareti) Tekil ve Çoðul Kelimeler Kelimenin Tekil veya Çoðul Olduðunu Kavrama Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeleri Bilme Ek - Kök Eklerden Yeni Sözcükler Türetme 4

5 2. SINIF MEB YAYINLARI Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar Uzunluklarý Ölçüyorum Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý Tablo Oluþturuyorum Onluklar ve Birlikler Sýra Bildiren Sayýlar Þekiller, Köþeler ve Kenarlar Bütün, Yarým ve Çeyrek Eþlik ve Simetri Zaman Ýlerliyor Farklý Þekillerde Sayalým Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalým Sayýlarý Sýralayalým Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým Çýkarma Ýþlemi Yapalým Verilmeyen Toplananý Bulalým Paralarýmýz Zihinden Toplayalým Hangisine Daha Yakýn? Önce Tahmin Edelim,Sonra Toplayalým Uzunluklarý Tahmin Edelim Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkaralým ve Tahmin Edelim Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým Problem Çözelim ve Kuralým (Toplama-Çýkarma) DÖRTEL YAYINLARI Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar Onluklar ve Birlikler Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým Çýkarma Ýþlemi Yapalým Uzunluklarý Ölçüyorum Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý Zaman Ölçme Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalým Simetri Sayýlarý Sýralayalým Verilmeyen Toplananý Bulalým Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým Þekiller, Köþeler ve Kenarlar Bütün, Yarým ve Çeyrek Tartma Sývýlarý Ölçelim Sayý Örüntüsü Zihinden Toplayalým Zihinden Çýkaralým Çarpma Ýþlemi Bölme Ýþlemi Sýra Bildiren Sayýlar En Yakýn Onluðu Bulalým Toplama Ýþleminde Tahmin Sývýlarý Ölçelim Çarpma Ýþlemini Öðreniyorum 2, 3, 4 ve 5 ile Çarpalým 1 ve 0'ýn Hikayesi Çarpanlarýn Yerlerini Deðiþtirelim 5

6 2. SINIF Okula Hazýrým Unuttuðum Bir Þey Var Mý? Bakýmlý Olmak Ýçin Neredesin? Kurallar Bizim Ýçin Seçim Var! Gazetemiz Bayraðýmýz ve Ýstiklal Marþý'mýz Dengeli ve Düzenli Beslenelim En Ýyi Yaptýðým Ýþ Biz Arkadaþýz Sevinince Ne Yaparsýnýz? Bu Okul Hepimizin Okul Yolu Karþýlaþtýðýmýz Ýnsanlar Vücudumuz Deðerlidir Saðlýðýmýzý Koruyabiliriz Eðlence Var Eðrisi Doðrusu Ýnsanlar Konuþa Konuþa Meslekler ve Özellikleri Okulumu Seviyorum Bilinçli Tüketelim Okulumuzu Koruyalým Öðrenim Hayatým Cumhuriyet Bayramý Dinî Bayramlarýmýz Kitaplardan Öðrenmek Çözüm Arýyorum Yaþadýðýmýz Yer Evimi Seviyorum Güneþ Hangi Yönden Doðar? Eviniz Nerede? Adresini Öðren! Ne Ýle Nasýl Bir Ýletiþim? Organlarým Görev Baþýnda Saðlýklý Büyümek Ýstiyorum Yemekteyiz Planlýyým, Baþarýlýyým Onlar da Çocuktu Devam Ediyor... Meslekler Hayatý Kolaylaþtýrýr Nasýl Bir Çocuktu? Annem, Babam ve Ben Benim de Bir Fikrim Var Evimizdeki Kurallar Aile Ýçi Görevler Eþyalar Özen Ýster Görerek, Duyarak, Dokunarak Sinirlerine Hâkim Ol Bana Güvenebilirsiniz Hayýr Diyebilirim Ders Çalýþabilmek Ýçin Atatürk'ün Önderliðinde Kazandýklarýmýz Þimdi de Ben Liderim Para Biriktirmeliyim Hayatýmýzý Nasýl Kolaylaþtýrýr? Dikkatli Olalým Kaynaklar Tükenebilir Yeterli Param Olursa Ayþe'nin Tatil Planý Doðada Olanlara Bak Bir Baþkadýr Benim Ülkem 6

7 3. SINIF TÜRKÇE Kelime Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Eþ Anlamlý Kelimeleri Bilme Nezaket Bildiren Kelimeleri Bilme Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Fark Etme Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Cümledeki Gereksiz Sözcüðü Belirleme Kelimelerin Sözlük Anlamlarýný Çýkarma Eþ Sesli Kelimeleri Bilme Cümledeki Gereksiz Sözcüðü Belirleme Varlýlarý ve Kavramlarý Sýnýflandýrma Sözcükleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Kavrama Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Kelimelerle Tamamlama Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Fark Etme Cümledeki Hayal Ürünü ve Abartýlý Ýfadeleri Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerden Kurallý ve Anlamlý Cümleler Oluþturma Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Metin Metnin ve Þiirin Baþlýðýný Tahmin Etme Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Metnin Konusunu Belirleme Metnin Ana Fikrini Belirleme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme Trafik Ýþaretlerinin ve Levhalarýnýn Ne Anlama Geldiðini Bilme Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme Metni Uygun Ýfadelerle Tamamlama Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme Karikatür ve Görsel Yorumlama Tablo ve Grafik Yorumlama Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerden Bir Paragraf Oluþturma Devam Ediyor... TÜRKÇE Noktalama Ýþaretlerini Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Soru Ýþareti) Yazým Kurallarý Büyük Harflerin Kullanýmýný Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Bilme Ek - Kök Sözcük Türeten Ekleri Bilme Eklerden Sözcük Türetme Nesnelerin Kime Ait Olduðunu Belirten Ekleri (Ýyelik Ekleri) Kavrama Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Kavrama Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükler Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükleri Bilme Adlar Sayýlarýna Göre Ýsimleri (Tekil, Çoðul, Topluluk) Kavrama 7

8 3. SINIF MEB YAYINLARI Nokta, Düzlem, Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar (Prb.lere kadar) Sayýlardaki Örüntüler Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi Paralarýmýz Doðru, Doðru Parçasý, Iþýn Simetri Örüntü ve Süslemeler Alan Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi Açýlar Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Çember Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Metre ve Santimetre Çevre Uzunluðu Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi MATEMATİK 2 Düzlem Simetri Örüntü ve Süslemeler Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi Tablo Þekil Grafiði Doðru Nokta Sayý Örüntüleri Romen Rakamlarý Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýliþkisi Tartma Paralarýmýz Açý Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Kesirler Uzunluklarý Ölçme Duyu Organlarý ve Görevleri Varlýklarýn Hareket Özellikleri Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma Maddeyi Niteleyen Özellikler Maddenin Hâlleri Iþýðýn Görmedeki Rolü Iþýk Kaynaklarý Sesin Ýþitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým Ben ve Çevrem Doðal ve Yapay Çevre Bilinçli Tüketici Saðlýklý Yaþam 8

9 3. SINIF Okul Hazýrlýðýný Yaptýn Mý? Yaþamýn Zenginlikleri Benim Arkadaþlarým Nasýl Olmalý? Doðru ve Etkili Ýletiþim Beni Anlayýn Lütfen! Duyarlý Olalým Okulda Demokratik Yaþam Tarafsýz Olmalýyýz Çözüm Benim Ýþim Sýnýfýmýzýn Krokisini Çizelim Okulumuzun Tarihi Son Piþmanlýk Fayda Etmez Dostluk Kazansýn Okul Kurallarý Bizim Ýçin Okulumu Seviyorum Acil Durum, Yardým Edelim! Paylaþýlan Neþeli Günler Cumhuriyet Bayramý ný Neden Kutluyoruz? Atatürk ün Öðrenim Hayatý Bilinçli Tüketici Nasýl Daha Ýyi Öðreniyorum? Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Ýletiþim Türleri Sen de Fikrini Söyle Ailede Herkesin Bir Ýþi Var Planlý Hayat, Oh Ne Rahat Baþarýlý Olmak Ýçin Hayalim Ýçin Birbirimizin Haklarýna Saygý Duyalým Atatürk ve Ýnsan Haklarý Görgü Kurallarý Hepimizin Bir Amacý Var Her Þeye Raðmen Eðlenceli Gün Liderin Etkileri Ödünç Eþyalar Ev Kazalarýna Dikkat! Doðal Afetlerden Korunmayý Öðreniyorum Evimi, Okulumu, Ülkemi Seviyorum Ülkem Ýçin Ne Yapmalýyým? Bizim Gezegenimiz Nasýl Kullanýrým? Okul Yolu, Dikkat Yolu Hayýr, Kabul Edemem Birlikte Baþarabiliriz Dürüstlük ve Güven Bana Güveniyorlar Evimdeyim, Güvendeyim Hayalimdeki Ev Ben Adresimi Bilirim Eski Albümlere Bakalým Farklýlýklar Güzeldir Bedenimle Mutluyum Onlar da Çocuktu Benim Mesleðim Ne Olacak? Bedenimizin de Dili Var Ailemiz Bizim Ýçin Özeldir Herkesin Ailesi Farklýdýr Birbirimizi Sevelim, Sayalým Devam Ediyor... 9

10 4. SINIF TÜRKÇE Kelime Kelimelerin Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Bilme Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Eþ Anlamlý Sözcükleri Bilme Zýt Anlamlý Sözcükleri Bilme Eþ Sesli Sözcükleri Bilme Terim Anlamlý Sözcükleri Bilme Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Bilme Önem Belirten Ýfadeleri Bilme Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeleri Bilme Düþüncenin Yönünü Deðiþtiren Ýfadeleri Bilme Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Sözcüklerle Tamamlama Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerle Anlamlý Cümleler Oluþturma Karþýlaþtýrma Yapma Sebep-Sonuç Cümlesini Bilme Anlatým Bozukluðunu Sebep Olan Sözcükleri Belirleme Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlarý Ayýrt Etme Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme Metin Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme Þiirin Ana Duygusunu Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerle Metin Oluþturma Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Metnin Baþlýðýný Tahmin Etme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Metnin Ana Fikrini Belirleme Eksik Býrakýlan Metni Tamamlama Metnin Yardýmcý Fikrini Belirleme Tablo ve Grafik Yorumlama Deyim Deyimlerin Anlamýný Bilme Atasözü Atasözlerinin Anlamlarýný Öðrenme Devam Ediyor... TÜRKÇE Ek - Kök Hâl Eklerini Bilme Sözcük Türeten Ekleri Bilme Yazým Kurallarý Mi Soru Ekinin Yazýmýný Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Kavrama Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme Kýsaltmalarýn Yazýmýný Kavrama Ki'nin Doðru Yazýmýný Bilme De'nin Yazýmýný Kavrama Noktalama Ýþaretleri Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Virgül, Kesme Ýþareti, Nokta, Parantez, Ýki Nokta, Konuþma Çizgisi) Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Bilme Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükler Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükleri Kavrama Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcüðün Ýfade Ettiði Zamaný Belirleme Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükler Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükleri Kavrama Edebî Türler Metnin Türünü Belirleme (Aný, Biyografi, Münazara) 10

11 4. SINIF Açý ve Açý Ölçüsü MEB YAYINLARI TUTKU YAYINLARI Açý ve Açý Ölçüsü Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Simetri Simetri Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler Sütun Grafiði Sayý Örüntüleri Doðal Sayýlar Sütun Grafiði Yýl, Ay, Hafta, Gün Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Tartma Çarpma ve Bölme Ýþleminde Tahmin Sývýlarý Ölçme Tartma Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Olasýlýk Sývýlarý Ölçme Kesirler Kesirler Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Saat, Dakika ve Saniye Alan Ölçme Yýl, Ay, Hafta, Gün Ondalýk Kesirler Destek ve Hareket Soluk Alýp Verme Kanýn Vücutta Dolaþýmý Egzersiz Yapalým Maddenin Özellikleri Maddenin Hâlleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Maddenin Deðiþimi In The Classroom Children's Day Free Time Cartoon Characters My Day Doing Experiments Jobs My Clothes Isý ve Sýcaklýk Saf Madde ve Karýþýmlar Hareketli Varlýklarý Gözlemleyelim Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Þeklini Etkiler Karanlýkta Görebilir miyiz? Geçmiþten Günümüze Aydýnlatma Iþýk Çevreyi Etkiler mi? Her Sesin Bir Kaynaðý Vardýr Ses Nasýl Oluþur? Sesde Çevreyi Etkiler mi? Dünya mýzý Tanýyalým 11

12 4. SINIF Benzer ve Farklý Yönlerim Duygularýmla, Düþüncelerimle Varým Duygularýmý, Düþüncelerimi Nasýl Ýfade Edebilirim? Baþkalarýna Saygýlýyým Ülkemin Vatandaþýyým Ailemin Tarihini Yazýyorum Kültürel Zenginliðimiz Hangi Oyunlarý Oynuyoruz? Kültür Elçisiyiz Kurtuluþtan Kuruluþa Ýzci Kampýndayýz Krokinin Yaþamýmýzdaki Yeri Hava Nasýl Oralarda? Çevremizde Gördüklerimiz Efsane Ve Þiirlerde Yaþayan Yerler Güvenli Yaþam Ýhtiyaç mý, Ýstek mi? Kaynaðým Ne? Alýþveriþteyim Bilinçli Tüketici miyiz? Üretim, Daðýtým ve Tüketim Macerasý Bizim Ýçin Çalýþanlar Hayatýmýzdaki Teknoloji Zamaný Ölçüyoruz Bir Zamanlar Hayatýmýz Hýzlanýyor Bizden Projeler Nasýl Kullanmalýyýz? Toplum - Devlet El Ele Etkin Yurttaþlýk Sosyal Kulüpler 12

13 5. SINIF TÜRKÇE Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Sözcük Daðarcýðýný Zenginleþtirme Eþ Anlamlý Sözcüleri Kavrama Kelime Gruplarýnýn Anlamlarýný Tahmin Etme Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýklarýný Ýfade Etme Genel ve Özel Durum Bildiren Ýfadeleri Belirleme Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama Zýt Anlamlý Kelimeleri Kavrama Varlýklarý ve Olaylarý Sýnýflandýrma Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Gerçek ve Hayal Ürünü Ýfadeleri Kavrama Öznel ve Nesnel Yargýlarý Ayýrt Etme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Kavrama Cümledeki Boþluklarý Tamamlama Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Cümlede Anlatýlmak Ýsteneni Bulma Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Hikayenin Unsurlarýný Kavrama Metnin Ana Fikrini Belirleme Metindeki Soruna Çözüm Üretme Metni Tamamlama Görselleri Yorumlama Metnin Konusunu Belirleme Metindeki Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeleri Fark Etme Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme Farklý Metinleri Karþýlaþtýrma Metne Baþlýklar Bulma Metnin Yardýmcý Fikirlerini Belirleme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Hikayenin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Metindeki Kelime veya Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Tablo ve Grafik Okuma Devam Ediyor... TÜRKÇE Deyimler Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme Atasözü-Özdeyiþ Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme Özdeyiþlerin Konularýný Belirleme Ek - Kök Eklerle Sözcükler Türetme (-lý, -lýk, -cý, -sýz) Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü Betimleme Tekniðini Kavrama Öyküleme Tekniðini Kavrama Açýklama Tekniðini Kavrama Yazým Kurallarý Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Yazýmýný Kavrama 13

14 5. SINIF Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Karesi, Küpü, Parantezli Ýþlemler Hariç) Zaman Ölçme Veri Toplama Verileri Düzenleme ve Yorumlama ("Aðaç Þemasý Yaparak Verileri Düzenler"e kadar) Geometrik Kavramlar Çokgenler Üçgen Çeþitleri Kesirler Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Ondalýk Gösterimler Ondalýk Gösterimlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz Rollerimiz Haklarýmýz ve Sorumluluklarýmýz Var Çocuk Haklarýna Yolculuk Güzel Ülkem Zengin Kültürümüz Atatürk'ü Anlamak Haritanýn Dili Ýklim ve Ýnsan Faaliyetleri Yaþanacak Yerler Doða ve Ýnsan Ülkemizde Afetler Doðal Afetler ve Ýnsan Nerede Yanlýþ Yaptýk? Bölgelerimizdeki Ekonomik Faaliyetler Besinler ve Özellikleri Besinlerin Sindirimi Vücudumuzda Boþaltým Kuvvetin Ölçülmesi Sürtünme Kuvveti Maddenin Hâl Deðiþimi Maddenin Ayýrt Edici Özellikleri Isý ve Sýcaklýk Isý Maddeleri Etkiler Iþýðýn Yayýlmasý Ýnsan ve Ekonomi Üretime Katýlalým, Geleceðimizi Kurtaralým Hayatýmýz Nasýl Kolaylaþtý? Teknolojiyle Gelen Deðiþim Hayatýmýzý Kolaylaþtýranlar Atatürk'ün Gösterdiði Yol Alýyorum, Okuyorum, Öðreniyorum Bilgi Kaynaklarýmýz Bize Hizmet Edenler Elimizde Tutanlar Gönüllüyüz Iþýðýn Madde Ýle Karþýlaþmasý Tam Gölge Sesin Yayýlmasý Sesin Farklý Ortamlarda Farklý Duyulmasý Canlýlarý Tanýyalým My Daily Routines My Town Hello Games and Hobbies Health Movies Party Times Fitness 14

15 6. SINIF TÜRKÇE 5 Ek - Kök Kök ve Eki Kavrama Kelimeyi Kök ve Eklerine Ayýrma Ýsim Kökü Ýle Fiil Kökünü Ayýrt Etme Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama Yapým Ýle Çekim Eklerinin Ýþlevini Kavrama Gövde Türlerini Kavrama Yapým Eklerinin Ýþlevlerini ve Kelimeye Kazandýrdýðý Anlam Özelliklerini Kavrama Hal Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama Ýyelik Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama Ýyelik ve Hal Eki Arasýndaki Farký Kavrama Ses Bilgisi Büyük Ünlü Uyumunu Kavrama Ünsüz Sertleþmesini Kavrama Ünlü Düþmesini Kavrama Ünlü Daralmasýný Kavrama Birleþik Kelimelerdeki Ünlü Düþmesini Kavrama Yardýmcý Ünsüzün Ýþlevini Kavrama Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme Kelimeleri Birbiriyle Ýliþkilendirme Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama Tiyatro Terimlerini Kavrama Varlýklarý Sýnýflandýrma Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Amaç-Sonuç Ýliþkisini Kavrama Cümledeki Örtülü Anlamlarý Bulma Mi Ekinin Cümleye Kattýðý Anlamlarý Kavrama Cümledeki Boþluklarý Tamamlama Öznel ve Nesnel Yargýlar Arasýndaki Farký Kavrama Sözcük Yapýsý Birleþik Kelimeyi Oluþturan Nesneler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Basit, Türemiþ ve Birleþik Kelimeleri Ayýrt Etme Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü 1. ve 3. Kiþi Aðzýyla Anlatýmý Kavrama Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama Metni Dil ve Anlatým Yönünden Deðerlendirme Betimleme Çeþitlerini Kavrama Anlatýmda Duyulardan Yararlanma Devam Ediyor... TÜRKÇE 5 Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Görseli Okuduðu Metinle Ýliþkilendirme Hikayenin Unsurlarýný Kavrama Metinden Hareketle Kelime ve Kelime Görselleri Gruplarýnýn Yorumlama Anlamýný Çýkarma Okuduðu Metnin Ana Fikrini Bulma Okuduðu Metne Uygun Baþlýklar Bulma Metnin Ana Fikir ve Yardýmcýný Fikirlerini Ayýrt Etme Metnin Giriþ Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Metnin Uyandýrdýðý Duygularý Bulma 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Metindeki Anahtar Kelimeleri Belirleme Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Bulma Yazým Kurallarý Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Sözcükleri Ayýrt Etme Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama Sayýlara ve Kýsaltmalara Getirilen Eklerin Yazýmýný Kavrama "Mi" Soru Ekinin Yazýmý "Da" "De" Baðlacýnýn Yazýmý "Ki" Baðlacýnýn Yazýmý Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Kavrama Ayrý ve Bitiþik Yazýlan Birleþik Kelimeleri Kavrama Deyimler Deyimlerini Anlamlarýný Tahmin Etme Edebî Türler ve Söz Sanatlarý Kiþileþtirme Sanatýný Kavrama Benzetme Sanatýný Kavrama Masal Türünün Özelliklerini Kavrama Mektubun Yazýmýyla Ýlgili Kurallarý Kavrama Dilekçe ve Davetiye Arasýndaki Farký Kavrama Biyografi Türünün Özelliklerini Kavrama Gezi Yazýsý Türünün Özelliklerini Kavrama Ýsim (Ad) Özel ve Cins Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Tekil ve Çoðul Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Somut ve Soyut Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Topluluk Ýsminin Anlam Özelliðini Kavrama Zamir (Adýl) Zamirlerin Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme 15 Devam Ediyor...

16 6. SINIF TÜRKÇE 5 Noktalama Ýþaretleri Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama Virgülün Ýþlevlerini Kavrama Ýki Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama Soru Ýþaretinin Ýþlevlerini Kavrama Noktalý Virgülün Ýþlevlerini Kavrama Ýsim Tamlamalarý Ýsim Tamlamalarýnýn Kuruluþ ve Anlam Özelliklerini Kavrama MATEMATİK 5 Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Üslü Ýfadeler) Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Ýþlem Önceliði) Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Ortak Çarpan ve Daðýlma Özelllikleri) Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Dört Ýþlem Problemleri) Bölünebilme Kurallarý Çarpanlar ve Katlar Açýlar Oran Kesirlerle Ýþlemler (Çarpma Ýþlemine Kadar) Ondalýk Gösterim Veri Ýþleme ve Veri Analizi Tam Sayýlar Cebirsel Ýfadeler (4. Sýnavda Sadece Sayý Örüntüleri) Peygamber ve Peygamberlere Ýman Peygamberlerin Ýnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Peygamberlerin Nitelikleri Peygamberlere Gelen Mesajlarýn Ortak Amacý Ýlahî Kitap ve Ýlahî Kitaplara Ýman Allah Niçin Vahiy Göndermiþtir? Ýlahî Kitaplar Asr Suresi ve Anlamý Namaz Nedir? Niçin Kýlýnýr? Namazýn Þartlarý Namaza Hazýrlýk Þartlarý Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm Namaza Hazýrlýðýn Diðer Þartlarý Namazýn Kýlýnýþ Þartlarý Namaza Çaðrý: Ezan ve Kamet Günlük Namazlar (Beþ Vakit Namaz) Cemaatle Namaz Cuma namazý Bayram Namazý Cenaze Namazý Teravih Namazý Namazý Bozan Durumlar Namazýn Ýnsana Kazandýrdýklarý Kunut Dualarý ve Anlamlarý Hz. Muhammed in Çaðrýsý: Mekke Dönemi Ýlk Vahiy: Yaratan Rabb inin Adýyla Oku! Yakýn Çevreye Çaðrý Çaðrýnýn Yaygýnlaþmasý Hicret Olayý Hz. Muhammed in Çaðrýsý: Medine Dönemi Peygamber Mescidi ve Sosyal Ýþlevi Eðitim ve Öðretim Etkinlikleri Toplumsal Barýþýn Kurulmasý Hudeybiye Antlaþmasý ve Mekke nin Fethi Veda Hutbesi Hz. Muhammed in Vefatý Nasr Suresi ve Anlamý Kur an-ý Kerim in Belli Baþlý Konularý Ýnanç Ýbadet Ahlak Kýssalar Sabýr Örneði: Hz. Eyüp Kureyþ Suresi ve Anlamý 5 16

17 6. SINIF After School Yummy Breakfast A Day In My City Weather and Emotions At The Fair Vacation Occupations Detectives At Work 5 Olaylar Kimleri Nasýl Etkiliyor? Olgu ve Görüþü Ayýrt Ediyorum Çözüm Buluyoruz Ben Etkin Bir Vatandaþým Atatürk ve Sosyal Bilimler Dünya Bir Kaðýda Nasýl Sýðar? Farklý Yaþam Þekilleri ve Ýklim Türkiye'nin Ýklimi Geçmiþten Günümüze Yerleþme 5 Hücre Destek ve Hareket Sistemi Solunum Sistemi Dolaþým Sistemi Bileþke Kuvvet Sabit Süratli Hareket Maddenin Tanecikli Yapýsý Fiziksel ve Kimyasal Deðiþmeler Yoðunluk Iþýðýn Yansýmasý Sesin Maddeyle Etkileþmesi Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Geliþme Madde ve Isý 5 Uygarlýklarýn Beþiði Anayurttan, Anadolu'ya Atlý Askerlerden Modern Türk Ordusuna Doðu ile Batýyý Buluþturan Yol: Ýpek Yolu Ýslamiyet'in Doðuþu ve Yayýlýþý Ýlk Türk Ýslam Devletleri Kültürümüzün Yaþayan Deðerleri: Kutlamalar Bozkýrýn Sanatkarlarý Doðal Kaynaklar ve Ekonomi Projeler Yarýþýyor Dünya Alarm Veriyor! Vergi Verelim Nitelikli Ýnsan ve Mesleklerin Özellikleri Dünya'da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler Kaynaklar ve Ýhtiyaçlar Uluslararasý Ýliþkilerimiz Yardýmlaþma ve Ýþ Birliði Toplumlar Arasý Etkileþim 17

18 7. SINIF TÜRKÇE 5 Fiil (Eylem) Fiillerin Anlam Özelliklerini Kavrama Çekimli Fiilin Özelliklerini Kavrama Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama Bildirme ve Dilek Kiplerini Kavrama Bildirme Kiplerinin Anlam Özelliklerini Kavrama Dilek Kiplerinin Kullaným Özelliklerini Kavrama Fiillerin Soru ve Olumsuz Çekimlerini Kavrama Þahýs Eklerini Bilme Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymalarýnýn Nasýl Gerçekleþtiðini Kavrama Deyim Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme Atasözü Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme Yazým Kurallarý Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Kelimeleri Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcükleri Kavrama Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama Kitap, Dergi, Gazete Adlarýnýn ve Levhalarýn Yazýmýný Kavrama Kaynakça Yazýmýný Kavrama Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama Terim Anlamlý Kelimeleri Kavrama Kelimelerin Zihnimizde Oluþturduðu Çaðrýþýmlarý Kavrama Ayný Kavram Alanýna Giren Sözcükleri Bulma Eþ Sesli Sözcükleri Kavrama Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Okuduklarýndaki Örtülü Anlamlarý Bulma Türkçenin Kurallarýna Uygun Olmayan Cümleleri Kavrama Günlük Hayatta Söylenen Dilek Ýfade Eden Cümleleri Kavrama Cümleleri Uygun Ýfadelerle Tamamlama Öznel ve Nesnel Yargýlarý Kavrama Amaç-Sonuç Cümlelerini Kavrama Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama Anlatýmýn Kaçýncý Þahýs Tarafýndan Yapýldýðýný Kavrama Anlatým Biçimlerini Kavrama Devam Ediyor... TÜRKÇE 5 Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Görsel Ögeleri Yorumlama Metindeki Geçiþ ve Baðlantý Unsurlarýný Fark Etme Hikâyenin Unsurlarýný Kavrama Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme Metne Uygun Baþlýklar Bulma Metnin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleme Metindeki Yardýmcý Fikirleri ve Duygularý Belirleme Metnin Konusunu Belirleme Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama Metnin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Edebî Türler ve Söz Sanatlarý Metnin Türünü Kavrama Söz Sanatlarýýný Bilme Sözcük Türleri Kelimeleri Cümlede Farklý Görevde Kullanma Zarf (Belirteç) Zarflarýn Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme Zarflarý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Cümlede Zaman Zarflarýný Fark Etme Noktalama Ýþaretleri Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Virgülü Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Ýki Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Üç Noktayý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Soru Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Týrnak Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Kesme Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Fiil Yapýsý Basit, Türemiþ ve Birleþik Fiillerin Kuruluþ ve Anlam Özelliklerini Kavrama Ek Fiil Ýsim Türünden Kelimelerin Kip ve Kiþi Açýsýnda Çekimlendiðini Fark Etme 18

19 7. SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK 1 5 Tam Sayýlar Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlarla Ýþlemler Tam Sayýlarýn Kuvveti Sayý Örüntüleri Cebirsel Ýfadeler Denklemler (Sadece Denklem Çözme) Koordinat Sistemi Doðrular ve Açýlar Oran ve Orantý Yüzde ve Faiz Hesaplarý Yansýma, Dönme ve Süsleme Çokgenler Çemberin Elemanlarý ve Çemberde Açýlar Türk Bayraðý Çemberde Uzunluk ve Dairede Alan (Sadece Çemberin Uzunluðu) Çokgenlerin Eþliði ve Benzerliði Grafikler (Sadece Daire Grafiði) ADA YAYINLARI MATEMATİK 2 5 Tam Sayýlar Tam Sayýlarýn Kuvveti Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlarla Ýþlemler Cebirsel Ýfadeler Sayý Örüntüleri Denklemler (Sadece Denklem Çözme) Koordinat Sistemi Oran ve Orantý Yüzde ve Faiz Hesaplarý Doðrular ve Açýlar Çokgenler Yansýma,Dönme ve Süsleme Çokgenlerin Eþliði ve Benzerliði Dörtgenlerin Özellikleri Dörtgensel Bölgelerin Alan Baðýntýlarý Çemberin Elemanlarý ve Çemberde Açýlar Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Saðlýðý Boþaltým Sistemimiz Vücudumuzdan Atýklarý Uzaklaþtýrýr Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Duyu Organlarýmýz Vücudumuzdaki Sistemlerin Saðlýðý ve Organ Baðýþý Yaylarý Tanýyalým Ýþ ve Enerji Basit Makineler Enerji ve Sürtünme Kuvveti Cisimleri Elektriklendirelim Elektrik Akýmý Nedir? Seri ve Paralel Baðlama Elementler ve Sembolleri Atomun Yapýsý Elektron Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Kimyasal Bað Bileþikler ve Formülleri Karýþýmlar 5 19

20 7. SINIF Ýletiþim Bir Sanattýr! Bir Tuþla Dünya Evimize Geldi! Özgür Basýn Demokrasinin Temelidir! Herkesi Ayrý Ayrý Dinlemekten Zevk Alýrým Yaþadýðýmýz Yerler Türkiye Nüfusunun Özellikleri Göçün Neden ve Sonuçlarý Eðitim ve Çalýþma Hakký Yerleþme ve Seyahat Özgürlüðü Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Beylikten Devlete: Osmanlý'nýn Kuruluþu Karalarýn ve Denizlerin Hakimi Osmanlý Farklýlýklara Raðmen Gez Dünya'yý Gör Konya'yý Nasýl Etkiledik, Etkilendik? Seyyahlarýn Dilinden Osmanlý Kültürü Yeni Kurumlarla Deðiþen Toplum Hayatý Her Bilimsel Buluþ Yeni Bir Baþarýdýr Söz Uçar Yazý Kalýr Türk ve Ýslam Devletlerinde Yetiþen Bilginler Bilimsel Birikim Nasýl Oluþtu? Düþünce Özgürlüðü Ve Bilim Topraðýn Gücü Devletler Geliþiyor Ýnsan Gücünden Makineye Sosyal Yaþamda Vakýflar Nasýl Eðitim Gördüler? Mesleðimi Nasýl Seçmeliyim? 5 Varlýklar Âlemi Meleklere Ýman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Meleklere Ýmanýn, Davranýþlarýn Güzelleþmesine Katkýsý Kur an a Göre Cin ve Þeytan Þeytanýn Kötülüðünden Korunma Konusunda Kur an ýn Öðütleri Toplumda Yaygýn Olan Bazý Batýl Ýnançlar Ahirete Ýman Kýyamet ve Yeniden Dirilme Dünya Hayatýnda Yapýlanlarýn Karþýlýðý: Ahiret Nâs Suresi ve Anlamý Ramazan Ayý ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayý ve Oruçla Ýlgili Kavramlar Muharrem Orucu Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Oruç Ýbadetinin Kiþiye ve Topluma Kazandýrdýklarý Ramazan Bayramý Sevinci Mâ ûn Suresi ve Anlamý Hz. Muhammed in Ýnsani Yönü Hz. Muhammed in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed Son Peygamberdir Hz. Muhammed Kur an ý Açýklayýcýdýr Hz. Muhammed Ýnsanlýk Ýçin Bir Uyarýcýdýr Hz. Muhammed Ýnsanlýða Bir Rahmettir Hz. Muhammed Güzel Ahlakýn Tamamlayýcýsýdýr Din ve Din Anlayýþý Din Anlayýþýndaki Yorum Farklýlýklarýnýn Sebepleri Ýslam Düþüncesinde Yorum Biçimleri 5 Apperance and Personality Biographies Sports Wild Animals Television Parties Superstitions Public Buildings 5 Ýnançla Ýlgili Yorumlar Fýkhi Yorumlar Tasavvufi Yorumlar Yesevilik Kadirilik Nakþibendilik Mevlevilik Alevilik-Bektaþilik Cem ve Cemevi Razýlýk ve Kul Hakkýnýn Sorulmasý On iki Hizmet Semah Musahiplik (Yol Kardeþliði) 20

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

HABER ESTETÝÐÝ. Ýlkeler / Standartlar

HABER ESTETÝÐÝ. Ýlkeler / Standartlar Ýlkeler / Standartlar Aralýk 2009 Sahibi Cihan Haber Ajansý ve Reklamcýlýk A.Þ. Kullaným Alaný Haber Estetiði Ýlkeler/Standartlar kitabýnýn kullaným hakký, Cihan Haber Ajansý ve Reklamcýlýk AÞ'ye ait olup,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5686 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 396 12.?.Y.0002.4189 Her hakkı

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..)

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..) Avril Mars Février Janvier Décembre Novembre Octobre Septembre 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Mois Semaine La grammaire - Les superlatifs

Detaylı

KÜNYE 01 DERGÝ Sayý 1 Mayýs 2007 Ücretsizdir Sahibi Sabancý Üniversitesi Yayýn Sorumlu Müdürü Elif Gülez Yayýn Koordinatörü Demet Oðuz Danýþma Kurulu Hasan Bülent Kahraman Gülayþe Koçak Defne Üçer Nesrin

Detaylı

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 04-05 ÖĞRETİM YILI http://www.meb.gov.tr OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulda kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul

Detaylı