Akıllı Deneme Takvimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akıllı Deneme Takvimi"

Transkript

1 Akıllı Deneme Takvimi

2

3 SÖZÜN ÖZÜ AKILLI DENEME TAKVİMİ Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi 8. Sýnýf Akýllý Deneme Ekim 2014 Çarþamba 5. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Ekim 2014 Perþembe 5. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 5. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Çarþamba 5. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Çarþamba 4. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 4. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Çarþamba 4. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 4. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Çarþamba 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 3. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Çarþamba 3. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 3. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Çarþamba 3. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 8. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Çarþamba 2. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 2. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 2. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 2. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 7. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Kasým 2014 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Aralýk 2014 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Þubat 2015 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Mart 2015 Salý 6. Sýnýf Akýllý Deneme Nisan 2015 Salý 2 3

4 2. SINIF TÜRKÇE Kelime Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Kelimelerin Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Bilme Zýt Anlamlý Kelimeleri Bilme Sözcükleri Sýnýflandýrma Hecelerden Kelimeler Oluþturma Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Kelimeleri Hecelerine Ayýrma Verilen Harflerden Kelimeler Üretme Eþ Sesli Kelimeleri Bilme Kelimelerin Sözlük Anlamýný Bulma Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Tamamlama Karýþýk Olarak Verilen Kelimeleri Düzenleyerek Anlamlý Cümleler Oluþturma Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Metin Görsellerin Ýfade Ettiði Sözcükleri Bulma Metin Oluþturma Metnin Konusunu Belirleme Trafik Levhalarýnýn Anlamlarýný Fark Etme Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Metin Tamamlama Metnin Baþlýðýný Bulma Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme Metnin Hikâye Haritasýný Çýkarma Afiþ Yorumlama 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Akrostiþ Þiirin Mantýðýný Kavrama Metnin Ana Fikrini Belirleme Trafik Levhalarýnýn ve Akýllý Ýþaretlerin Anlamlarýný Fark Etme Metne Ýliþkin Sorular Oluþturma Þiirin Ýfade Ettiði Duyguyu Belirleme Yazým Kurallarý Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme Satýr Sonuna Sýðmayan Kelimelerin Yazýmýný Kavrama Yanlýþ Yazýlan Kelimeleri Tespit Etme Noktalama Ýþaretleri Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Kýsa Çizgi, Soru Ýþareti) Tekil ve Çoðul Kelimeler Kelimenin Tekil veya Çoðul Olduðunu Kavrama Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeleri Bilme Ek - Kök Eklerden Yeni Sözcükler Türetme 4

5 2. SINIF MEB YAYINLARI Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar Uzunluklarý Ölçüyorum Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý Tablo Oluþturuyorum Onluklar ve Birlikler Sýra Bildiren Sayýlar Þekiller, Köþeler ve Kenarlar Bütün, Yarým ve Çeyrek Eþlik ve Simetri Zaman Ýlerliyor Farklý Þekillerde Sayalým Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalým Sayýlarý Sýralayalým Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým Çýkarma Ýþlemi Yapalým Verilmeyen Toplananý Bulalým Paralarýmýz Zihinden Toplayalým Hangisine Daha Yakýn? Önce Tahmin Edelim,Sonra Toplayalým Uzunluklarý Tahmin Edelim Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkaralým ve Tahmin Edelim Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým Problem Çözelim ve Kuralým (Toplama-Çýkarma) DÖRTEL YAYINLARI Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar Onluklar ve Birlikler Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým Çýkarma Ýþlemi Yapalým Uzunluklarý Ölçüyorum Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý Zaman Ölçme Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalým Simetri Sayýlarý Sýralayalým Verilmeyen Toplananý Bulalým Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým Þekiller, Köþeler ve Kenarlar Bütün, Yarým ve Çeyrek Tartma Sývýlarý Ölçelim Sayý Örüntüsü Zihinden Toplayalým Zihinden Çýkaralým Çarpma Ýþlemi Bölme Ýþlemi Sýra Bildiren Sayýlar En Yakýn Onluðu Bulalým Toplama Ýþleminde Tahmin Sývýlarý Ölçelim Çarpma Ýþlemini Öðreniyorum 2, 3, 4 ve 5 ile Çarpalým 1 ve 0'ýn Hikayesi Çarpanlarýn Yerlerini Deðiþtirelim 5

6 2. SINIF Okula Hazýrým Unuttuðum Bir Þey Var Mý? Bakýmlý Olmak Ýçin Neredesin? Kurallar Bizim Ýçin Seçim Var! Gazetemiz Bayraðýmýz ve Ýstiklal Marþý'mýz Dengeli ve Düzenli Beslenelim En Ýyi Yaptýðým Ýþ Biz Arkadaþýz Sevinince Ne Yaparsýnýz? Bu Okul Hepimizin Okul Yolu Karþýlaþtýðýmýz Ýnsanlar Vücudumuz Deðerlidir Saðlýðýmýzý Koruyabiliriz Eðlence Var Eðrisi Doðrusu Ýnsanlar Konuþa Konuþa Meslekler ve Özellikleri Okulumu Seviyorum Bilinçli Tüketelim Okulumuzu Koruyalým Öðrenim Hayatým Cumhuriyet Bayramý Dinî Bayramlarýmýz Kitaplardan Öðrenmek Çözüm Arýyorum Yaþadýðýmýz Yer Evimi Seviyorum Güneþ Hangi Yönden Doðar? Eviniz Nerede? Adresini Öðren! Ne Ýle Nasýl Bir Ýletiþim? Organlarým Görev Baþýnda Saðlýklý Büyümek Ýstiyorum Yemekteyiz Planlýyým, Baþarýlýyým Onlar da Çocuktu Devam Ediyor... Meslekler Hayatý Kolaylaþtýrýr Nasýl Bir Çocuktu? Annem, Babam ve Ben Benim de Bir Fikrim Var Evimizdeki Kurallar Aile Ýçi Görevler Eþyalar Özen Ýster Görerek, Duyarak, Dokunarak Sinirlerine Hâkim Ol Bana Güvenebilirsiniz Hayýr Diyebilirim Ders Çalýþabilmek Ýçin Atatürk'ün Önderliðinde Kazandýklarýmýz Þimdi de Ben Liderim Para Biriktirmeliyim Hayatýmýzý Nasýl Kolaylaþtýrýr? Dikkatli Olalým Kaynaklar Tükenebilir Yeterli Param Olursa Ayþe'nin Tatil Planý Doðada Olanlara Bak Bir Baþkadýr Benim Ülkem 6

7 3. SINIF TÜRKÇE Kelime Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Eþ Anlamlý Kelimeleri Bilme Nezaket Bildiren Kelimeleri Bilme Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Fark Etme Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Cümledeki Gereksiz Sözcüðü Belirleme Kelimelerin Sözlük Anlamlarýný Çýkarma Eþ Sesli Kelimeleri Bilme Cümledeki Gereksiz Sözcüðü Belirleme Varlýlarý ve Kavramlarý Sýnýflandýrma Sözcükleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Kavrama Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Kelimelerle Tamamlama Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Fark Etme Cümledeki Hayal Ürünü ve Abartýlý Ýfadeleri Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerden Kurallý ve Anlamlý Cümleler Oluþturma Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Metin Metnin ve Þiirin Baþlýðýný Tahmin Etme Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Metnin Konusunu Belirleme Metnin Ana Fikrini Belirleme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme Trafik Ýþaretlerinin ve Levhalarýnýn Ne Anlama Geldiðini Bilme Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme Metni Uygun Ýfadelerle Tamamlama Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme Karikatür ve Görsel Yorumlama Tablo ve Grafik Yorumlama Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerden Bir Paragraf Oluþturma Devam Ediyor... TÜRKÇE Noktalama Ýþaretlerini Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Soru Ýþareti) Yazým Kurallarý Büyük Harflerin Kullanýmýný Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Bilme Ek - Kök Sözcük Türeten Ekleri Bilme Eklerden Sözcük Türetme Nesnelerin Kime Ait Olduðunu Belirten Ekleri (Ýyelik Ekleri) Kavrama Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Kavrama Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükler Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükleri Bilme Adlar Sayýlarýna Göre Ýsimleri (Tekil, Çoðul, Topluluk) Kavrama 7

8 3. SINIF MEB YAYINLARI Nokta, Düzlem, Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar (Prb.lere kadar) Sayýlardaki Örüntüler Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi Paralarýmýz Doðru, Doðru Parçasý, Iþýn Simetri Örüntü ve Süslemeler Alan Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi Açýlar Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Çember Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Metre ve Santimetre Çevre Uzunluðu Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi MATEMATİK 2 Düzlem Simetri Örüntü ve Süslemeler Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi Tablo Þekil Grafiði Doðru Nokta Sayý Örüntüleri Romen Rakamlarý Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýliþkisi Tartma Paralarýmýz Açý Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Kesirler Uzunluklarý Ölçme Duyu Organlarý ve Görevleri Varlýklarýn Hareket Özellikleri Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma Maddeyi Niteleyen Özellikler Maddenin Hâlleri Iþýðýn Görmedeki Rolü Iþýk Kaynaklarý Sesin Ýþitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým Ben ve Çevrem Doðal ve Yapay Çevre Bilinçli Tüketici Saðlýklý Yaþam 8

9 3. SINIF Okul Hazýrlýðýný Yaptýn Mý? Yaþamýn Zenginlikleri Benim Arkadaþlarým Nasýl Olmalý? Doðru ve Etkili Ýletiþim Beni Anlayýn Lütfen! Duyarlý Olalým Okulda Demokratik Yaþam Tarafsýz Olmalýyýz Çözüm Benim Ýþim Sýnýfýmýzýn Krokisini Çizelim Okulumuzun Tarihi Son Piþmanlýk Fayda Etmez Dostluk Kazansýn Okul Kurallarý Bizim Ýçin Okulumu Seviyorum Acil Durum, Yardým Edelim! Paylaþýlan Neþeli Günler Cumhuriyet Bayramý ný Neden Kutluyoruz? Atatürk ün Öðrenim Hayatý Bilinçli Tüketici Nasýl Daha Ýyi Öðreniyorum? Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Ýletiþim Türleri Sen de Fikrini Söyle Ailede Herkesin Bir Ýþi Var Planlý Hayat, Oh Ne Rahat Baþarýlý Olmak Ýçin Hayalim Ýçin Birbirimizin Haklarýna Saygý Duyalým Atatürk ve Ýnsan Haklarý Görgü Kurallarý Hepimizin Bir Amacý Var Her Þeye Raðmen Eðlenceli Gün Liderin Etkileri Ödünç Eþyalar Ev Kazalarýna Dikkat! Doðal Afetlerden Korunmayý Öðreniyorum Evimi, Okulumu, Ülkemi Seviyorum Ülkem Ýçin Ne Yapmalýyým? Bizim Gezegenimiz Nasýl Kullanýrým? Okul Yolu, Dikkat Yolu Hayýr, Kabul Edemem Birlikte Baþarabiliriz Dürüstlük ve Güven Bana Güveniyorlar Evimdeyim, Güvendeyim Hayalimdeki Ev Ben Adresimi Bilirim Eski Albümlere Bakalým Farklýlýklar Güzeldir Bedenimle Mutluyum Onlar da Çocuktu Benim Mesleðim Ne Olacak? Bedenimizin de Dili Var Ailemiz Bizim Ýçin Özeldir Herkesin Ailesi Farklýdýr Birbirimizi Sevelim, Sayalým Devam Ediyor... 9

10 4. SINIF TÜRKÇE Kelime Kelimelerin Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Bilme Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Eþ Anlamlý Sözcükleri Bilme Zýt Anlamlý Sözcükleri Bilme Eþ Sesli Sözcükleri Bilme Terim Anlamlý Sözcükleri Bilme Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Bilme Önem Belirten Ýfadeleri Bilme Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeleri Bilme Düþüncenin Yönünü Deðiþtiren Ýfadeleri Bilme Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Sözcüklerle Tamamlama Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerle Anlamlý Cümleler Oluþturma Karþýlaþtýrma Yapma Sebep-Sonuç Cümlesini Bilme Anlatým Bozukluðunu Sebep Olan Sözcükleri Belirleme Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlarý Ayýrt Etme Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme Metin Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme Þiirin Ana Duygusunu Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerle Metin Oluþturma Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Metnin Baþlýðýný Tahmin Etme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Metnin Ana Fikrini Belirleme Eksik Býrakýlan Metni Tamamlama Metnin Yardýmcý Fikrini Belirleme Tablo ve Grafik Yorumlama Deyim Deyimlerin Anlamýný Bilme Atasözü Atasözlerinin Anlamlarýný Öðrenme Devam Ediyor... TÜRKÇE Ek - Kök Hâl Eklerini Bilme Sözcük Türeten Ekleri Bilme Yazým Kurallarý Mi Soru Ekinin Yazýmýný Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Kavrama Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme Kýsaltmalarýn Yazýmýný Kavrama Ki'nin Doðru Yazýmýný Bilme De'nin Yazýmýný Kavrama Noktalama Ýþaretleri Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Virgül, Kesme Ýþareti, Nokta, Parantez, Ýki Nokta, Konuþma Çizgisi) Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Bilme Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükler Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükleri Kavrama Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcüðün Ýfade Ettiði Zamaný Belirleme Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükler Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükleri Kavrama Edebî Türler Metnin Türünü Belirleme (Aný, Biyografi, Münazara) 10

11 4. SINIF Açý ve Açý Ölçüsü MEB YAYINLARI TUTKU YAYINLARI Açý ve Açý Ölçüsü Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Simetri Simetri Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler Sütun Grafiði Sayý Örüntüleri Doðal Sayýlar Sütun Grafiði Yýl, Ay, Hafta, Gün Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Tartma Çarpma ve Bölme Ýþleminde Tahmin Sývýlarý Ölçme Tartma Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Olasýlýk Sývýlarý Ölçme Kesirler Kesirler Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Saat, Dakika ve Saniye Alan Ölçme Yýl, Ay, Hafta, Gün Ondalýk Kesirler Destek ve Hareket Soluk Alýp Verme Kanýn Vücutta Dolaþýmý Egzersiz Yapalým Maddenin Özellikleri Maddenin Hâlleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Maddenin Deðiþimi In The Classroom Children's Day Free Time Cartoon Characters My Day Doing Experiments Jobs My Clothes Isý ve Sýcaklýk Saf Madde ve Karýþýmlar Hareketli Varlýklarý Gözlemleyelim Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Þeklini Etkiler Karanlýkta Görebilir miyiz? Geçmiþten Günümüze Aydýnlatma Iþýk Çevreyi Etkiler mi? Her Sesin Bir Kaynaðý Vardýr Ses Nasýl Oluþur? Sesde Çevreyi Etkiler mi? Dünya mýzý Tanýyalým 11

12 4. SINIF Benzer ve Farklý Yönlerim Duygularýmla, Düþüncelerimle Varým Duygularýmý, Düþüncelerimi Nasýl Ýfade Edebilirim? Baþkalarýna Saygýlýyým Ülkemin Vatandaþýyým Ailemin Tarihini Yazýyorum Kültürel Zenginliðimiz Hangi Oyunlarý Oynuyoruz? Kültür Elçisiyiz Kurtuluþtan Kuruluþa Ýzci Kampýndayýz Krokinin Yaþamýmýzdaki Yeri Hava Nasýl Oralarda? Çevremizde Gördüklerimiz Efsane Ve Þiirlerde Yaþayan Yerler Güvenli Yaþam Ýhtiyaç mý, Ýstek mi? Kaynaðým Ne? Alýþveriþteyim Bilinçli Tüketici miyiz? Üretim, Daðýtým ve Tüketim Macerasý Bizim Ýçin Çalýþanlar Hayatýmýzdaki Teknoloji Zamaný Ölçüyoruz Bir Zamanlar Hayatýmýz Hýzlanýyor Bizden Projeler Nasýl Kullanmalýyýz? Toplum - Devlet El Ele Etkin Yurttaþlýk Sosyal Kulüpler 12

13 5. SINIF TÜRKÇE Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Sözcük Daðarcýðýný Zenginleþtirme Eþ Anlamlý Sözcüleri Kavrama Kelime Gruplarýnýn Anlamlarýný Tahmin Etme Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýklarýný Ýfade Etme Genel ve Özel Durum Bildiren Ýfadeleri Belirleme Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama Zýt Anlamlý Kelimeleri Kavrama Varlýklarý ve Olaylarý Sýnýflandýrma Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Gerçek ve Hayal Ürünü Ýfadeleri Kavrama Öznel ve Nesnel Yargýlarý Ayýrt Etme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Kavrama Cümledeki Boþluklarý Tamamlama Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Cümlede Anlatýlmak Ýsteneni Bulma Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Hikayenin Unsurlarýný Kavrama Metnin Ana Fikrini Belirleme Metindeki Soruna Çözüm Üretme Metni Tamamlama Görselleri Yorumlama Metnin Konusunu Belirleme Metindeki Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeleri Fark Etme Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme Farklý Metinleri Karþýlaþtýrma Metne Baþlýklar Bulma Metnin Yardýmcý Fikirlerini Belirleme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Hikayenin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Metindeki Kelime veya Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Tablo ve Grafik Okuma Devam Ediyor... TÜRKÇE Deyimler Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme Atasözü-Özdeyiþ Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme Özdeyiþlerin Konularýný Belirleme Ek - Kök Eklerle Sözcükler Türetme (-lý, -lýk, -cý, -sýz) Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü Betimleme Tekniðini Kavrama Öyküleme Tekniðini Kavrama Açýklama Tekniðini Kavrama Yazým Kurallarý Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Yazýmýný Kavrama 13

14 5. SINIF Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Karesi, Küpü, Parantezli Ýþlemler Hariç) Zaman Ölçme Veri Toplama Verileri Düzenleme ve Yorumlama ("Aðaç Þemasý Yaparak Verileri Düzenler"e kadar) Geometrik Kavramlar Çokgenler Üçgen Çeþitleri Kesirler Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Ondalýk Gösterimler Ondalýk Gösterimlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz Rollerimiz Haklarýmýz ve Sorumluluklarýmýz Var Çocuk Haklarýna Yolculuk Güzel Ülkem Zengin Kültürümüz Atatürk'ü Anlamak Haritanýn Dili Ýklim ve Ýnsan Faaliyetleri Yaþanacak Yerler Doða ve Ýnsan Ülkemizde Afetler Doðal Afetler ve Ýnsan Nerede Yanlýþ Yaptýk? Bölgelerimizdeki Ekonomik Faaliyetler Besinler ve Özellikleri Besinlerin Sindirimi Vücudumuzda Boþaltým Kuvvetin Ölçülmesi Sürtünme Kuvveti Maddenin Hâl Deðiþimi Maddenin Ayýrt Edici Özellikleri Isý ve Sýcaklýk Isý Maddeleri Etkiler Iþýðýn Yayýlmasý Ýnsan ve Ekonomi Üretime Katýlalým, Geleceðimizi Kurtaralým Hayatýmýz Nasýl Kolaylaþtý? Teknolojiyle Gelen Deðiþim Hayatýmýzý Kolaylaþtýranlar Atatürk'ün Gösterdiði Yol Alýyorum, Okuyorum, Öðreniyorum Bilgi Kaynaklarýmýz Bize Hizmet Edenler Elimizde Tutanlar Gönüllüyüz Iþýðýn Madde Ýle Karþýlaþmasý Tam Gölge Sesin Yayýlmasý Sesin Farklý Ortamlarda Farklý Duyulmasý Canlýlarý Tanýyalým My Daily Routines My Town Hello Games and Hobbies Health Movies Party Times Fitness 14

15 6. SINIF TÜRKÇE 5 Ek - Kök Kök ve Eki Kavrama Kelimeyi Kök ve Eklerine Ayýrma Ýsim Kökü Ýle Fiil Kökünü Ayýrt Etme Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama Yapým Ýle Çekim Eklerinin Ýþlevini Kavrama Gövde Türlerini Kavrama Yapým Eklerinin Ýþlevlerini ve Kelimeye Kazandýrdýðý Anlam Özelliklerini Kavrama Hal Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama Ýyelik Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama Ýyelik ve Hal Eki Arasýndaki Farký Kavrama Ses Bilgisi Büyük Ünlü Uyumunu Kavrama Ünsüz Sertleþmesini Kavrama Ünlü Düþmesini Kavrama Ünlü Daralmasýný Kavrama Birleþik Kelimelerdeki Ünlü Düþmesini Kavrama Yardýmcý Ünsüzün Ýþlevini Kavrama Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme Kelimeleri Birbiriyle Ýliþkilendirme Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama Tiyatro Terimlerini Kavrama Varlýklarý Sýnýflandýrma Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Amaç-Sonuç Ýliþkisini Kavrama Cümledeki Örtülü Anlamlarý Bulma Mi Ekinin Cümleye Kattýðý Anlamlarý Kavrama Cümledeki Boþluklarý Tamamlama Öznel ve Nesnel Yargýlar Arasýndaki Farký Kavrama Sözcük Yapýsý Birleþik Kelimeyi Oluþturan Nesneler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Basit, Türemiþ ve Birleþik Kelimeleri Ayýrt Etme Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü 1. ve 3. Kiþi Aðzýyla Anlatýmý Kavrama Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama Metni Dil ve Anlatým Yönünden Deðerlendirme Betimleme Çeþitlerini Kavrama Anlatýmda Duyulardan Yararlanma Devam Ediyor... TÜRKÇE 5 Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Görseli Okuduðu Metinle Ýliþkilendirme Hikayenin Unsurlarýný Kavrama Metinden Hareketle Kelime ve Kelime Görselleri Gruplarýnýn Yorumlama Anlamýný Çýkarma Okuduðu Metnin Ana Fikrini Bulma Okuduðu Metne Uygun Baþlýklar Bulma Metnin Ana Fikir ve Yardýmcýný Fikirlerini Ayýrt Etme Metnin Giriþ Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Metnin Uyandýrdýðý Duygularý Bulma 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Metindeki Anahtar Kelimeleri Belirleme Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Bulma Yazým Kurallarý Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Sözcükleri Ayýrt Etme Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama Sayýlara ve Kýsaltmalara Getirilen Eklerin Yazýmýný Kavrama "Mi" Soru Ekinin Yazýmý "Da" "De" Baðlacýnýn Yazýmý "Ki" Baðlacýnýn Yazýmý Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Kavrama Ayrý ve Bitiþik Yazýlan Birleþik Kelimeleri Kavrama Deyimler Deyimlerini Anlamlarýný Tahmin Etme Edebî Türler ve Söz Sanatlarý Kiþileþtirme Sanatýný Kavrama Benzetme Sanatýný Kavrama Masal Türünün Özelliklerini Kavrama Mektubun Yazýmýyla Ýlgili Kurallarý Kavrama Dilekçe ve Davetiye Arasýndaki Farký Kavrama Biyografi Türünün Özelliklerini Kavrama Gezi Yazýsý Türünün Özelliklerini Kavrama Ýsim (Ad) Özel ve Cins Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Tekil ve Çoðul Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Somut ve Soyut Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Topluluk Ýsminin Anlam Özelliðini Kavrama Zamir (Adýl) Zamirlerin Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme 15 Devam Ediyor...

16 6. SINIF TÜRKÇE 5 Noktalama Ýþaretleri Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama Virgülün Ýþlevlerini Kavrama Ýki Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama Soru Ýþaretinin Ýþlevlerini Kavrama Noktalý Virgülün Ýþlevlerini Kavrama Ýsim Tamlamalarý Ýsim Tamlamalarýnýn Kuruluþ ve Anlam Özelliklerini Kavrama MATEMATİK 5 Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Üslü Ýfadeler) Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Ýþlem Önceliði) Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Ortak Çarpan ve Daðýlma Özelllikleri) Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Dört Ýþlem Problemleri) Bölünebilme Kurallarý Çarpanlar ve Katlar Açýlar Oran Kesirlerle Ýþlemler (Çarpma Ýþlemine Kadar) Ondalýk Gösterim Veri Ýþleme ve Veri Analizi Tam Sayýlar Cebirsel Ýfadeler (4. Sýnavda Sadece Sayý Örüntüleri) Peygamber ve Peygamberlere Ýman Peygamberlerin Ýnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Peygamberlerin Nitelikleri Peygamberlere Gelen Mesajlarýn Ortak Amacý Ýlahî Kitap ve Ýlahî Kitaplara Ýman Allah Niçin Vahiy Göndermiþtir? Ýlahî Kitaplar Asr Suresi ve Anlamý Namaz Nedir? Niçin Kýlýnýr? Namazýn Þartlarý Namaza Hazýrlýk Þartlarý Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm Namaza Hazýrlýðýn Diðer Þartlarý Namazýn Kýlýnýþ Þartlarý Namaza Çaðrý: Ezan ve Kamet Günlük Namazlar (Beþ Vakit Namaz) Cemaatle Namaz Cuma namazý Bayram Namazý Cenaze Namazý Teravih Namazý Namazý Bozan Durumlar Namazýn Ýnsana Kazandýrdýklarý Kunut Dualarý ve Anlamlarý Hz. Muhammed in Çaðrýsý: Mekke Dönemi Ýlk Vahiy: Yaratan Rabb inin Adýyla Oku! Yakýn Çevreye Çaðrý Çaðrýnýn Yaygýnlaþmasý Hicret Olayý Hz. Muhammed in Çaðrýsý: Medine Dönemi Peygamber Mescidi ve Sosyal Ýþlevi Eðitim ve Öðretim Etkinlikleri Toplumsal Barýþýn Kurulmasý Hudeybiye Antlaþmasý ve Mekke nin Fethi Veda Hutbesi Hz. Muhammed in Vefatý Nasr Suresi ve Anlamý Kur an-ý Kerim in Belli Baþlý Konularý Ýnanç Ýbadet Ahlak Kýssalar Sabýr Örneði: Hz. Eyüp Kureyþ Suresi ve Anlamý 5 16

17 6. SINIF After School Yummy Breakfast A Day In My City Weather and Emotions At The Fair Vacation Occupations Detectives At Work 5 Olaylar Kimleri Nasýl Etkiliyor? Olgu ve Görüþü Ayýrt Ediyorum Çözüm Buluyoruz Ben Etkin Bir Vatandaþým Atatürk ve Sosyal Bilimler Dünya Bir Kaðýda Nasýl Sýðar? Farklý Yaþam Þekilleri ve Ýklim Türkiye'nin Ýklimi Geçmiþten Günümüze Yerleþme 5 Hücre Destek ve Hareket Sistemi Solunum Sistemi Dolaþým Sistemi Bileþke Kuvvet Sabit Süratli Hareket Maddenin Tanecikli Yapýsý Fiziksel ve Kimyasal Deðiþmeler Yoðunluk Iþýðýn Yansýmasý Sesin Maddeyle Etkileþmesi Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Geliþme Madde ve Isý 5 Uygarlýklarýn Beþiði Anayurttan, Anadolu'ya Atlý Askerlerden Modern Türk Ordusuna Doðu ile Batýyý Buluþturan Yol: Ýpek Yolu Ýslamiyet'in Doðuþu ve Yayýlýþý Ýlk Türk Ýslam Devletleri Kültürümüzün Yaþayan Deðerleri: Kutlamalar Bozkýrýn Sanatkarlarý Doðal Kaynaklar ve Ekonomi Projeler Yarýþýyor Dünya Alarm Veriyor! Vergi Verelim Nitelikli Ýnsan ve Mesleklerin Özellikleri Dünya'da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler Kaynaklar ve Ýhtiyaçlar Uluslararasý Ýliþkilerimiz Yardýmlaþma ve Ýþ Birliði Toplumlar Arasý Etkileþim 17

18 7. SINIF TÜRKÇE 5 Fiil (Eylem) Fiillerin Anlam Özelliklerini Kavrama Çekimli Fiilin Özelliklerini Kavrama Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama Bildirme ve Dilek Kiplerini Kavrama Bildirme Kiplerinin Anlam Özelliklerini Kavrama Dilek Kiplerinin Kullaným Özelliklerini Kavrama Fiillerin Soru ve Olumsuz Çekimlerini Kavrama Þahýs Eklerini Bilme Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymalarýnýn Nasýl Gerçekleþtiðini Kavrama Deyim Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme Atasözü Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme Yazým Kurallarý Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Kelimeleri Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcükleri Kavrama Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama Kitap, Dergi, Gazete Adlarýnýn ve Levhalarýn Yazýmýný Kavrama Kaynakça Yazýmýný Kavrama Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama Terim Anlamlý Kelimeleri Kavrama Kelimelerin Zihnimizde Oluþturduðu Çaðrýþýmlarý Kavrama Ayný Kavram Alanýna Giren Sözcükleri Bulma Eþ Sesli Sözcükleri Kavrama Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Okuduklarýndaki Örtülü Anlamlarý Bulma Türkçenin Kurallarýna Uygun Olmayan Cümleleri Kavrama Günlük Hayatta Söylenen Dilek Ýfade Eden Cümleleri Kavrama Cümleleri Uygun Ýfadelerle Tamamlama Öznel ve Nesnel Yargýlarý Kavrama Amaç-Sonuç Cümlelerini Kavrama Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama Anlatýmýn Kaçýncý Þahýs Tarafýndan Yapýldýðýný Kavrama Anlatým Biçimlerini Kavrama Devam Ediyor... TÜRKÇE 5 Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Görsel Ögeleri Yorumlama Metindeki Geçiþ ve Baðlantý Unsurlarýný Fark Etme Hikâyenin Unsurlarýný Kavrama Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme Metne Uygun Baþlýklar Bulma Metnin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleme Metindeki Yardýmcý Fikirleri ve Duygularý Belirleme Metnin Konusunu Belirleme Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama Metnin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Edebî Türler ve Söz Sanatlarý Metnin Türünü Kavrama Söz Sanatlarýýný Bilme Sözcük Türleri Kelimeleri Cümlede Farklý Görevde Kullanma Zarf (Belirteç) Zarflarýn Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme Zarflarý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Cümlede Zaman Zarflarýný Fark Etme Noktalama Ýþaretleri Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Virgülü Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Ýki Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Üç Noktayý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Soru Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Týrnak Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Kesme Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Fiil Yapýsý Basit, Türemiþ ve Birleþik Fiillerin Kuruluþ ve Anlam Özelliklerini Kavrama Ek Fiil Ýsim Türünden Kelimelerin Kip ve Kiþi Açýsýnda Çekimlendiðini Fark Etme 18

19 7. SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK 1 5 Tam Sayýlar Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlarla Ýþlemler Tam Sayýlarýn Kuvveti Sayý Örüntüleri Cebirsel Ýfadeler Denklemler (Sadece Denklem Çözme) Koordinat Sistemi Doðrular ve Açýlar Oran ve Orantý Yüzde ve Faiz Hesaplarý Yansýma, Dönme ve Süsleme Çokgenler Çemberin Elemanlarý ve Çemberde Açýlar Türk Bayraðý Çemberde Uzunluk ve Dairede Alan (Sadece Çemberin Uzunluðu) Çokgenlerin Eþliði ve Benzerliði Grafikler (Sadece Daire Grafiði) ADA YAYINLARI MATEMATİK 2 5 Tam Sayýlar Tam Sayýlarýn Kuvveti Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlarla Ýþlemler Cebirsel Ýfadeler Sayý Örüntüleri Denklemler (Sadece Denklem Çözme) Koordinat Sistemi Oran ve Orantý Yüzde ve Faiz Hesaplarý Doðrular ve Açýlar Çokgenler Yansýma,Dönme ve Süsleme Çokgenlerin Eþliði ve Benzerliði Dörtgenlerin Özellikleri Dörtgensel Bölgelerin Alan Baðýntýlarý Çemberin Elemanlarý ve Çemberde Açýlar Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Saðlýðý Boþaltým Sistemimiz Vücudumuzdan Atýklarý Uzaklaþtýrýr Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Duyu Organlarýmýz Vücudumuzdaki Sistemlerin Saðlýðý ve Organ Baðýþý Yaylarý Tanýyalým Ýþ ve Enerji Basit Makineler Enerji ve Sürtünme Kuvveti Cisimleri Elektriklendirelim Elektrik Akýmý Nedir? Seri ve Paralel Baðlama Elementler ve Sembolleri Atomun Yapýsý Elektron Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Kimyasal Bað Bileþikler ve Formülleri Karýþýmlar 5 19

20 7. SINIF Ýletiþim Bir Sanattýr! Bir Tuþla Dünya Evimize Geldi! Özgür Basýn Demokrasinin Temelidir! Herkesi Ayrý Ayrý Dinlemekten Zevk Alýrým Yaþadýðýmýz Yerler Türkiye Nüfusunun Özellikleri Göçün Neden ve Sonuçlarý Eðitim ve Çalýþma Hakký Yerleþme ve Seyahat Özgürlüðü Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Beylikten Devlete: Osmanlý'nýn Kuruluþu Karalarýn ve Denizlerin Hakimi Osmanlý Farklýlýklara Raðmen Gez Dünya'yý Gör Konya'yý Nasýl Etkiledik, Etkilendik? Seyyahlarýn Dilinden Osmanlý Kültürü Yeni Kurumlarla Deðiþen Toplum Hayatý Her Bilimsel Buluþ Yeni Bir Baþarýdýr Söz Uçar Yazý Kalýr Türk ve Ýslam Devletlerinde Yetiþen Bilginler Bilimsel Birikim Nasýl Oluþtu? Düþünce Özgürlüðü Ve Bilim Topraðýn Gücü Devletler Geliþiyor Ýnsan Gücünden Makineye Sosyal Yaþamda Vakýflar Nasýl Eðitim Gördüler? Mesleðimi Nasýl Seçmeliyim? 5 Varlýklar Âlemi Meleklere Ýman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Meleklere Ýmanýn, Davranýþlarýn Güzelleþmesine Katkýsý Kur an a Göre Cin ve Þeytan Þeytanýn Kötülüðünden Korunma Konusunda Kur an ýn Öðütleri Toplumda Yaygýn Olan Bazý Batýl Ýnançlar Ahirete Ýman Kýyamet ve Yeniden Dirilme Dünya Hayatýnda Yapýlanlarýn Karþýlýðý: Ahiret Nâs Suresi ve Anlamý Ramazan Ayý ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayý ve Oruçla Ýlgili Kavramlar Muharrem Orucu Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Oruç Ýbadetinin Kiþiye ve Topluma Kazandýrdýklarý Ramazan Bayramý Sevinci Mâ ûn Suresi ve Anlamý Hz. Muhammed in Ýnsani Yönü Hz. Muhammed in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed Son Peygamberdir Hz. Muhammed Kur an ý Açýklayýcýdýr Hz. Muhammed Ýnsanlýk Ýçin Bir Uyarýcýdýr Hz. Muhammed Ýnsanlýða Bir Rahmettir Hz. Muhammed Güzel Ahlakýn Tamamlayýcýsýdýr Din ve Din Anlayýþý Din Anlayýþýndaki Yorum Farklýlýklarýnýn Sebepleri Ýslam Düþüncesinde Yorum Biçimleri 5 Apperance and Personality Biographies Sports Wild Animals Television Parties Superstitions Public Buildings 5 Ýnançla Ýlgili Yorumlar Fýkhi Yorumlar Tasavvufi Yorumlar Yesevilik Kadirilik Nakþibendilik Mevlevilik Alevilik-Bektaþilik Cem ve Cemevi Razýlýk ve Kul Hakkýnýn Sorulmasý On iki Hizmet Semah Musahiplik (Yol Kardeþliði) 20

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI SINIF DERS KONU SORU SAYISI. SINIFLAR 0.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONULARI UNIT 1 FRIENDSHIP UNIT 2 ROAD

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü ÜNİTE 1 Peygamber ve Peygamberlere İman İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Asr Suresi ve Anlamı Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Namazın Şartları Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Günlük

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır ÜNİTE 1 Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l Kürsi ve Anlamı İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI 30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? ASR SURESİ VE ANLAMI İLAHİ KİTAPLAR NAMAZ NEDİR? NİÇİN KILINIR? NAMAZA ÇAĞRI EZAN VE KAMET NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI NAMAZIN

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12

TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12 2013-2014 3.SAYI BAŞARI İZLEME 2.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12 1 B 9 2 C 10 3 A 11 4 B 12 5 C 13 6 B 14 7 A 15 8 C 16 9 A 1 10 B 2 11 C 3

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Birey ve Toplum. Üretim, Tüketim, Verimlilik

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Birey ve Toplum. Üretim, Tüketim, Verimlilik TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema 1 2 3 4 5 6 Birey ve Toplum Atatürk Sözlü İletişim Okuma Sağlık ve Çevre Üretim, Tüketim, Verimlilik Bilim ve Yaşam Değerlerimiz Güzel Ülkem Türkiyem Dünyamız

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

6-7-8. SINIF 6.SINIF MATEMAT K

6-7-8. SINIF 6.SINIF MATEMAT K 6-7-8. SINIF YAPRAK TEST ÇER KLER 6.SINIF MATEMAT K 01 Nokta, Do ru, Do ru Parças ve I n 02 Do al Say lar I 03 Do al Say lar II 04 Kümeler - I 05 Kümeler II 06 Kümeler III 07 Veri, Tablo ve Grafikler 08

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

Coşku 6. Sınıf Türkçe

Coşku 6. Sınıf Türkçe TEMA 1 TEMA 2 Türkçe SÖZCÜKTE ANLAM: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan anlam, Deyimler CÜMLEDE ANLAM: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama PARÇADA ANLAM:

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF TÜRKÇE 6. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi nde de

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 25.12.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Sebep-Sonuç

Detaylı

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI 6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ÇER KLER 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me. Maddenin Tanecikli Yap Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Is. V

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Noktalama İşaretleri 5 Parçada Anlam 5 Doğal Sayılar 5 Ölçüler Örüntüler

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Değer 4. Sınıf Türkçe

Değer 4. Sınıf Türkçe Değer 4. Sınıf Türkçe 1. TEMA Birey ve Toplum 2. TEMA Atatürk 3. TEMA Üretim Tüketim ve Verimlilik 4. TEMA Yenilikler ve Gelişmeler Okuduğunu anlama-resim Yorumlama Deyimler Atasözleri Şiir tamamlama Yazımı

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Kişisel Gelişim ve Okuma Kültürü temalarına bağlı olarak çeşitli metinler ve Düşünceler

Detaylı

SINIF. Kazanım Değerlendirme Sınavları HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE DENEMELER KONULAR 1 2 3 4 5 6 DENEMELER KONULAR 1 2 3 4 5 6 A TEMASI: OKUL HEYECANIM

SINIF. Kazanım Değerlendirme Sınavları HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE DENEMELER KONULAR 1 2 3 4 5 6 DENEMELER KONULAR 1 2 3 4 5 6 A TEMASI: OKUL HEYECANIM 2. Kazanım Değerlendirme Sınavları HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi Zamanında Yaparım...Planlı Yaşarım, Çantamı Hazırlarım Kişisel Bakım...Kurallar Niçin Var? Haydi Seçime...Bayrağımız,

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇA TURKÇE bilgi@dosyyyinlri.com Konulr DERSİN ADI : TÜRKÇE 8.SINIF KELİME VE KELİME 1 GRUPLARINDA ANLAM 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 CÜMLENİN ANLAM 2 ÖZELİKLERİ 2 2 3 4 2 2 3 1 1 2 1 1 CÜMLELER ARASI 3 ANLAM İLİŞKİLERİ

Detaylı

YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO

YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO OKS SBS YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO OKS de 6,7 ve 8. sınıf konularının tümünden sorumlu olan öğrenciler, yenilenen sistemde yalnızca 8. sınıf konularından sorumlular, ancak Ülkemizde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 0-04 KE00-07.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 4 Ürün Detaylar 0-04 // 7. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test Söz Varlığını Zenginleştirme 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI 5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI Ders Kodu Ders Adı Soru Sayısı Kitapçık Sayısı Satır No TRK TÜRKÇE 19 1 MAT MATEMATİK 16 1 FEN FEN BİLGİSİ 16 1 SOS SOSYAL BİLGİLER 16 1

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! MAYIS 2016 SINAVI KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ (5N 1K) Paragraf Oluşturma Alfabetik Sıralama Anlamlı ve Kurallı

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! NİSAN AYI SINAVI KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Anlamlı Sözcükler Sebep-Sonuç Cümleleri Zıt Anlamlı Sözcükler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

I 8. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 8. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

Detaylı

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 34. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 11. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 12 25. kazanımlar AKDAY

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum

LYS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ KONU TESTİ. Hayvansal Dokular. 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum PİANALİTİK KONU LERİ KONU BAŞLIKLARI BİYOLOJİ 2011 KONU İ 1 Oksijenli ve Oksijensiz Solunum 21 2 Fotosentez ve Kemosentez Reaksiyonlarý 22 3 Fotosentezi Etkileyen Faktörler 23 4 Hücrede Enerji Dönüþüm

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları 5. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 5. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 2.Okuma öncesi,

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Bir etkinliğin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF TÜRKÇE 7. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117 ÝÇÝNDEKÝLER HAYAT B ÝLGÝSÝ 1. TEMA: OKUL HEYECANIM Okula Hazýrlýk- Belirli Günler...7 Kiþisel Bakým- Sýnýfýmýz- Okul Kurallarýmýz...9 Sýnýfta Demokrasi-Kulüplerimiz...11 Bayraðýmýz ve Ýstiklâl Marþý mýz...13

Detaylı

Zambak 8. Sınıf Türkçe

Zambak 8. Sınıf Türkçe 2 3 4 5 Türkçe 23 Ekim 204 Perşembe 8 Kasım 204 Salı 09 Ocak 205 Cuma Mart 205 Çarşamba 0 Nisan 205 Cuma SÖZCÜKTE ANLAM: Çok anlamlılık, Gerçek anlam, Mecaz anlam, Yan anlam, Eş-Zıt anlamlılık, Kelime

Detaylı

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

DÜNYADA MATHANDCHESS

DÜNYADA MATHANDCHESS DÜNYADA MATHANDCHESS AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BREZİLYA ÇİN - EKVATOR FİLİPİNLER GÜNEY AFRİKA - HİNDİSTAN - İSPANYA - KANADA - MALEZYA - NİJERYA PERU - SİNGAPUR - TAYLAND - TAYVAN TÜRKİYE - ÜRDÜN - VİETNAM

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

SINAVLAR SİS. www.okulas.com

SINAVLAR SİS. www.okulas.com SINAVLAR SİS Süreç İzleme Sınavları 4+4+4 sisteminin 1. ve 2. 4 ünü (2-8. sınıflar) kapsamakla birlikte sene içerisinde 7 defa uygulanır. İlk uygulama HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı) formatında olup öğrencinin

Detaylı

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Zaman ve Mekan temasına bağlı olarak çeşitli metinler ve Yaşlı Adam ve Deniz, Sizin

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ 04 Eylül 2013 tarihinde MEB tarafından yapılan basın açıklaması temel alınarak hazırlanmıştır. Soru sayıları ve puan sistemi hakkında yeni açıklamalar olduğunda güncellenecektir.

Detaylı

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder.

3. Deneme 7 Mart. O.2.9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. 1. D.B.1.7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..9 Metindeki amaç - sonuç ilişkilerini fark eder. D.B..7 Basit, türemiş ve birleşik kelimeyi ayırt eder. O..8 Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. O.4.3. Okuduğu metinde geçen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 5. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) FEVZİPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) FEVZİPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) FEVZİPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 1 TEOG Sınav Tarihleri 1. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 25-26 KASIM 2015 Mazeret Sınavı 12-13 Aralık 2015 2. TEOG

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ... 10 Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler... 10 Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler...11 Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler...12 Anlamlý ve Kurallý Cümle Oluþturma...13 Neden

Detaylı

SINAV TARÝHLERÝ. Sayfa. Ýç Kaðýt 70g 1. Hamur Kapak Kâðýt 115g Kuþe, Renkli Baský Ýç Baský Renkli. Deneme Sayýsý. Gönderme Tarihi

SINAV TARÝHLERÝ. Sayfa. Ýç Kaðýt 70g 1. Hamur Kapak Kâðýt 115g Kuþe, Renkli Baský Ýç Baský Renkli. Deneme Sayýsý. Gönderme Tarihi 2012 Deneme Broşürü 2013 ve Müfredatlar İlkokul 4 + 4 +4 www.guvender.com.tr Güvenli Bir Geleceğe... Sınavlara hazırlık en üst düzeyde bilgi, beceri ve deneyim gerektirir. Çünkü sınavlar uzun soluklu yarışmalardır.

Detaylı