COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA"

Transkript

1 7. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRKÇE, MATEMATÝK, FEN BÝLÝMLERÝ, SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 15, MATEMATÝK testin de 15, FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 15 ve SOSYAL BÝLGÝLER testinde 15 olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 75 da ki ka dýr. 2. Her sorunun dört seçeneði vardýr. Dört seçenekten sa de ce bir ta ne si doð ru ce vap týr. Doð ru bul du ðu nuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn üçte biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A TÜRKÇE TEST 1. A a daki cümlelerin hangisinde deyim kullan lmam t r? A) Otobüsteki yolcular oförün arac h zl kullanmas ndan ikâyetçiydi. B) Hay rsever adam birçok insana kanat germi, onlar korumu tu. C) Evde durmaktan bunalan Hülya Han m, hava almak için d ar ç kt. D) Güre çimiz rakibini yenmi, ona âdeta meydan dar etmi ti. 4. A a daki cümlelerin hangisinde durum fiili kullan lm t r? A) Ate yakmak için ormandan çal ç rp toplad k. B) Doktor, ameliyattan birkaç gün sonra hastay taburcu etti. C) Günlerce suda bekletilen zeytinler kararm. D) Konu kom u bu ak am bizim evde toplanacakm. 5. A a daki cümlelerin hangisinde zaman zarf kullan lmam t r? 2. A a daki cümlelerin hangisinde bir i i ba ka bir zamana ertelemek anlam nda bir kelime kullan lm t r? A) makineleri, kapanan yollar açmak için bölgeye gönderildi. B) Yar n s n fça Dar ca Hayvanat Bahçesi ne gidece iz. C) Ferhat Bey, kolileri depoya ta ma i ini yar na b rakt. D) bulma umuduyla evden erkenden ç kt. A) Haziran ay nda arkada larla k r gezisi yapaca z. B) Yar nki toplant ya tüm ö retmenler kat lacakm. C) Ercüment ve Hüseyin biraz sonra d ar ç kacak. D) tfaiye arac gece üçte yang na müdahale etti. 3. A a daki cümlelerin hangisinde türemi yap l bir fiil kullan lmam t r? A) Polisler sahte plakal arac durdurdu. B) Ya l adam küçük çocu u yan na ça rd. C) Ercan, yeni saç modeliyle herkesi a rtt. D) Adam, ya l gözlerle sa a sola bak nd A a daki cümlelerin hangisinde haber kipi kullan lm t r? A) Dedeni ve anneanneni hafta sonlar ziyaret etmelisin. B) Kahvalt ya oturmadan önce elini ve yüzünü mutlaka y ka. C) Bu vak f, çal malar yla birçok hay r kurumuna örnek oluyor. D) Trafik kurallar na uyal m, uymayanlar uyaral m.

4 7. A a daki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç anlam vard r? A) ehrin caddeleri kapal oldu u için i e gidemedi. B) Nehrin kar s na geçmek için bir sala bindi. C) Daldaki elmalar koparmak için a aca t rmand. D) Susuzlu unu gidermek için çe meden su içti Bir elin nesi var, iki elin sesi var : Birlik, beraberlik 2. Ço u zarar, az karar : Ölçülü olma 3. Emek olmadan yemek olmaz : Tembellik 4. Serçeden korkan dar ekmez : Risk alma Numaraland r lm atasözlerinden hangisinin konusu yanl verilmi tir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 9. A a daki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yaz m yla ilgili yanl l k yap lm t r? A) Atlas Okyanusu nu a p Amerika ya ula t k. B) stanbul un bat s ndaki bu küçük köye her zaman u rar m. C) Ali R za Usta musluklar tamir etmek için epey u ra t. D) M s r ve Tunus, kuzey Afrika da bulunur. 10. A a daki alt çizili sözcüklerden hangisi e sesli (seste ) de ildir? A) Hiçbir güç dürüst bir insan dü üncesinden geri döndüremez. B) Sa l kl beslenmenin boy uzamas na ciddi katk lar vard r. C) Dü en her damla ya mur ormandaki a açlara can verir. D) Planl büyüyen ehirlerde binalar n kat say lar ço unlukla ayn d r. 4 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A nsanl k tarihi hakk nda bilgi edinmeye ba lamam za yaz n n çok büyük katk s vard r. nsanlar yaz sayesinde bilgi ve birikimlerini ku- aktan ku a a aktarm t r. Yaz n n bulunu uyla karanl k olan insanl k geçmi i ayd nlanmaya ba lam t r. Bu ayd nlanma süreci ile insanl k geli mi ve insano lu da teknolojik harikalar üretmeye ba lam t r. K sacas yaz, insanl n geli imine katk da bulunan ve geçmi ine k tutan en önemli bulu tur. (11, 12 ve 13. sorular bu parçaya göre cevapland r n z.) 11. Bu parçan n konusu a a dakilerden hangisidir? A) Yaz ve insanl k B) Yaz ve kültür C) Yaz ve teknoloji D) Yaz ve kitap 12. Parçadan a a dakilerden hangisi ç kar lamaz? A) Yaz, insanl k geçmi i hakk nda bilgi edinmemizi sa lar. B) Yaz, insanl n geli imine katk da bulunmu tur. C) Yaz sayesinde insano lu bilgiyi ku aktan ku a a aktarm t r. D) Yaz ile insano lu bütün sorunlar n halletmi tir. 13. A a dakilerden hangisi parçada geçen sözcüklerden birinin e anlaml s de ildir? A) Araç B) Mazi C) cat D) Mühim

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 14. Bir yazar eserinde iç dünyas n yans t r. Bunu yaparken de çok dikkatli davran r. Yaz s n özene bezene kaleme al r. Her insan gibi o da okur taraf ndan takdir edilmeyi bekler. Lakin yazar ne kadar u ra rsa u ra s n baz okurlar n ele i s k gözlüdür, mutlaka yaz da kusur bulurlar. Parçada geçen ve dü üncenin yönünü de- i tiren sözcük a a dakilerden hangisidir? A) Mutlaka B) Ne kadar C) Yazar D) Lakin 15. Çevre kirleticisi denince akla ilk gelenlerden biri olan plastikler, dünya genelinde h zla artan üretimi ve a r kullan m ile son y llarda daha da önemli bir çevre sorunu hâline geldi. Genellikle ambalaj malzemesi olarak kullan lan plastikler, son zamanlarda daha ince torbalar, daha ince i eler eklinde üretiliyor ama maalesef bu ince, yumu ak plastik at klar çe itli kimyasal zehirli kirleticilerin tutunaca bir ortam olu turarak çevrelerinde yo- un bir kirletici kitlenin olu mas na imkân veriyor. Yukar daki parçada üzerinde durulan as l sorun a a dakilerden hangisidir? A) Kimyasal at klar n çevreye verdi i zararlar B) Plastik kullan m n n yayg nla mas ve çevreye olumsuz etkisi C) Hayat m zda plastik maddelerden üretilen e yalar n daha çok yer almas D) Çevre kirlili i ve bu çevre kirlili inin insan sa l na olumsuz etkileri 5

6 MATEMAT K TEST Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 4. 4.(a + 2) + 2 = 7.(3 a) Yukar da verilen denklemin kökü a a dakilerden hangisidir? 1. Bir yar mada hedef tahtas na yap lan her isabetli at için 7 puan verilirken, isabetsiz her at için 3 puan verilmektedir. Bu yar maya kat lan U ur, 10 at tan 4 tanesini isabet ettirdi ine göre kaç puan al r? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 A) 1 2 B) 1 C) 2 D) ( 24) : 4 6.( 2) 3 Yukar da verilen i lemin sonucu kaçt r? A) 6 B) 3 C) 3 D) 6 5. A B C 3. Yukar daki e bölmelere ayr lm say do rusunda A noktas na kar l k gelen say a a dakilerden hangisidir? A) A B) C) 6 D) Yukar da verilen ABC üçgeninde; x AB = cm, AC = x 4 3 cm ve AB = BC dir. AÿBC nin çevresi 73 cm oldu una göre AC kaç cm dir? A) 15 B) 22 C) 26 D) 29

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A ( 1) ( 15) 0 + ( 2) 2 Yukar da verilen i lemin sonucu ile ilgili a a da verilenlerden hangisi do rudur? A) En küçük asal say d r. B) ki basamakl en küçük do al say d r. C) En küçük tek do al say d r. D) Karesi 4 ten büyüktür. 9. 2x y 3 = 2 Yukar daki denklemin grafi i a a dakilerden hangisidir? A) 6 y B) 1 x y x 6 C) y D) y 6 1 x x 6 7. A a da verilen say örüntülerinden hangisinin kural 3 n+1 dir? A) 1, 3, 6, 9,... B) 9, 18, 27, 36,... C) 3, 6, 9, 12,... D) 9, 27, 81, 243, Koordinat düzlemi üzerindeki bir KL do ru parças n n K ucunun koordinatlar (3,7) ve orta noktas n n koordinatlar (3, 1) oldu una göre L ucunun koordinatlar a a- dakilerden hangisidir? A) ( 3,4 ) B) ( 3, 4 ) C) ( 3, 6 ) D) ( 3, 9 ) 10. Serkan, sat n ald bir cep telefonunun ücretinin 2 sini pe in, kalan n ise 14 e it taksitte 9 ödeyecektir. Ödeyece i her bir taksit miktar, pe in ödedi i miktardan 150 TL az oldu una göre bu cep telefonunun fiyat kaç TL dir? A) 900 B) 850 C) 810 D) 720 7

8 x 3 4 =6 Yukar da verilen e itlikte x in de eri kaçt r? A) 7 B) 11 C) 15 D) 19 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 14. Kuruyemi çi Hasan Amca, kurutup satmak için kilosu 4 TL olan ya incirden 90 kg sat n alm t r. Ya incir kurutuldu unda kütlesi %40 azald na göre Hasan Amca n n %50 kâr edebilmesi için kuru incirlerin kilosunu kaç liradan satmas gerekir? A) 10 B) 12 C) 15 D) Ayn nitelikte i çilerin çal t bir atölyede 6 haftada bitirilebilen bir i, atölyeye 8 i çi daha al n nca 4 haftada bitiriliyor. Buna göre ba lang çta atölyede çal an i çi say s kaçt r? A) 12 B) 16 C) 18 D) a ve b harflerine kar l k gelen say lar do ru orant l olarak de i mektedir. a say s 24 iken b say s 8 ise b say s 12 iken a say s kaçt r? A) 4 B) 12 C) 30 D) %20 kârla 90 TL ye sat lan bir ürünün al fiyat kaç TL dir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A FEN B L MLER TEST 2. A a daki ekilde uçan balonlar, üzerinde basit makinelerle ilgili bilgilerin yaz l oldu u yüklere ba lanm t r. Do ru bilgilerin yaz l oldu u balonlar n ipi kesilecektir. 1. A a daki tabloda besin çe itleri ve salg türleri verilmi tir. Kýrmýzý Sarý Mavi Salgý Türü Besin Çeþidi Karbonhidrat Yað Protein Tükürük Mide öz suyu Pankreas öz suyu Kendilerine verilen enerjiden daha fazla iþ yapamaz. Bir iþi daha az enerji harcayarak yapmayý saðlayabilir. Uygulanan kuvvetin büyüklüðünü artýrarak iþ kolaylýðý saðlayabilir. Cemal, besin çe itlerinin hangi salg ile kimyasal sindirime u rad n tablodaki kutucuklar boyayarak göstermek istiyor. Kutucuklar n son görünümü a a da verilenlerden hangisindeki gibi olmal d r? A) B) C) D) Buna göre hangi renge sahip balonlar yukar do ru yükselir? A) K rm z ve sar B) K rm z ve mavi C) Sar ve mavi D) K rm z, sar ve mavi 3. Merkezi sinir sistemini olu turan bölümlerin görevleri ve bu bölümleri temsil eden ekiller a a da verilmi tir. : Kan bas nc n ve vücut s cakl n ayarlar. : Dola m, bo alt m ve solunum gibi olaylar düzenleyen merkezdir. : Kas hareketlerimizin düzenli olmas n sa lar. Bu merkezi sinir sistemi bölümlerinin bulundu u yerler a a dakilerden hangisinde do ru gösterilmi tir? A) B) C) D) 9

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 4. Fen ve teknoloji ö retmeni ö rencilere baz iç salg bezlerinin salg lad hormonu ve hormonun görevlerini sormu ve a a daki cevaplar alm t r. 5. Görüntü Cisim Tiroit bezi, glukagon hormonu salgýlar. Bu hormon kandaki þeker miktarýný düþürür. Hipofiz bezi, büyüme hormonu salgýlar. Bu hormon vücuttaki kimyasal olaylarý düzenler. Görüntü I Cisim II Ali Pankreas bezi, tiroksin hormonu salgýlar. Bu hormon korku ve heyecan anýnda metabolizmayý hýzlandýrýr. Ayþe Böbrek üstü bezleri, adrenalin hormonu salgýlar. Bu hormon diðer salgý bezlerinin çalýþmasýný denetler. Görüntü III Cisim Yukar daki ekilde gösterilen göz kusurlar n n isimleri a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? Efe Zehra Buna göre ö rencilerin verdi i cevaplarla ilgili yap lan a a daki de erlendirmelerden hangisi yanl t r? A) Ali, hormon ismini ve görevini yanl bilmektedir. B) Ay e, hormon ismini do ru, görevini yanl bilmektedir. C) Efe, hormon ismini ve görevini do ru bilmektedir. D) Zehra, hormon ismini do ru, görevini yanl bilmektedir. 6. I II III A) Katarakt Miyop Hipermetrop B) Astigmat Hipermetrop Miyop C) a l k Miyop Hipermetrop D) Astigmat Miyop Hipermetrop I II III IV Ahmet yaylarý çekiyor. Hasan yaylarý itiyor. Yukar da Ahmet ve Hasan n yaylara uygulad kuvvetler verilmi tir. Buna göre yaylarda olu an kuvvetlerden hangileri ayn yönlüdür? A) I ve II B) III ve IV C) I ve III D) I ve IV 10

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 7. Bir cisme uygulanan kuvvet ile cismin hareket doðrultusu birbirine dik olursa iþ yapýlmaz. 8. ekilde kuvvet (F), yük (P) ve deste in konumlar na göre üç farkl kald raç tipi verilmi tir. F P F P I II F P Fen ve teknoloji ö retmeni verdi i bilgiyi örneklendirmek için ö rencilere a a daki resimlerden hangisi göstermelidir? III Baz ö rencilerin bu kald raçlarla ilgili yorumlar a a daki gibidir. A) B) Ceviz kýracaðý, I numaralý kaldýraca Yatayda elinde çanta taþýyan çocuk Kapýyý iten fakat açamayan öðrenci El II numaralý kaldýraca C) D) Çuvalý sýrtýna alýp merdivenden yukarý taþýyan iþçi Masayý iterek yerini deðiþtiren adam Selim Maþa, III numaralý kaldýraca Buna göre hangi ö rencilerin yorumu do rudur? A) Yaln z Fatih B) Bü ra ve Fatih C) Fatih ve Selim D) Bü ra ve Selim 11

12 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 9. X Z Kalýn baðýrsak Böbrekler Vücudumuzdan uzaklaþtýrýlan atýk maddeler Akciðerler Deri Yukar daki emada kal n ba rsak, akci erler, böbrekler ve derinin vücudumuzdan uzakla t rd baz at k maddeler X, Y, Z ve T ile gösterilmi tir. Buna göre X, Y, Z ve T maddesi a a dakilerden hangisi olabilir? A) Safra B) Safra C) X Y Z T Besin at D) Üre Amonyak Karbon dioksit Besin at Üre Y T Karbon dioksit Tuz Tuz Su Su Karbon dioksit Safra Tuz 11. A a da sürtünme kuvvetiyle ilgili yap lan baz uygulamalar ve sonuçlar verilmi tir. Yapýlan Uygulama Karlý havalarda yollara kum ve toprak dökülür. Karlý ve buzlu yollarda arabalarýn lastiklerine zincir takýlýr. Çanta ve bavul gibi araçlar tekerlekli yapýlýr. Buna göre verilenlerle ilgili do ru e le tirme a a dakilerden hangisindeki gibi olmal d r? A) B) C) D) Sonuç Sürtünme kuvveti artar. Sürtünme kuvveti azalýr. 10. K L 12. K L K L ekildeki z t yüklü K ve L elektroskoplar n n topuzlar n birbirine ba layan kablo üzerindeki anahtar kapat l yor. Buna göre K elektroskobunun yapraklar n n hareketi ile ilgili a a da verilenlerden hangisi kesinlikle gerçekle mez? A) Tamamen kapan r. B) Önce kapan p sonra tekrar aç l r. C) Biraz kapan r. D) Biraz daha aç l r. 12 PÝL + iletken tel PÝL + Özde K ve L ampulleri ve bir pil kullan larak olu turulan devrede K ampulünün iki ucu aras na iletken bir tel ba lan yor. Buna göre a a dakilerden hangisi söylenemez? A) K ampulü söner. B) K sa devre olay gerçekle ir. C) Devreden geçen ak m artar. D) L ampulünün parlakl azal r.

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 13. Ebonit çubuk Yün kumaþ 15. Bir elektrik devresinde ampermetrelerin gösterdi i de erler aras ndaki ili ki; A 1 > A 2 > A 3 dir. Buna göre bu elektrik devresi a a dakilerden hangisi olabilir? Ebonit çubuk yün kuma a sürtülerek negatif yüklü küreye yakla t r ld nda ekilde gösterilen durum olu uyor. A) 20 W 20 W 20 W A 2 A 3 Buna göre ebonit çubuk ve yün kuma n birbirine sürtüldükten sonraki yük durumu a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? Ebonit çubuk Yün kuma A) B) + + C) + D) + B) A 1 10 W 20 W 30 W A 1 A 2 A 3 C) 10 W 20 W 30 W A 1 A 2 A D) 30 W 20 W A 2 10 W A 3 A 1 PÝL + I PÝL + II Özde pil ve ampullerle ekildeki devreler haz rlanm t r. Buna göre a a daki ifadelerden hangisi yanl t r? A) I. devrenin e de er direnci daha büyüktür. B) Devrelerdeki tüm ampullerin parlakl klar e ittir. C) II. devrede ana koldan geçen ak m, I. devrede ana koldan geçen ak mdan daha küçüktür. D) Tüm ampullerin uçlar aras ndaki gerilimler ayn d r. 13

14 1. SOSYAL B LG LER TEST Televizyonda tablet yaz s ç kt nda evin babaannesi bunu ilaç tableti, tarih ö retmeni olan evin babas Ali R za Bey bunu lk Ça uygarl klar döneminden kalan kil tablet, evin çocu u clâl ise bunu bilgisayar olan tablet olarak alg lam lard r. leti imle ilgili yukar da verilen hatalar n ya anmamas için a a dakilerden hangisi yap lmal d r? Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 3. I. K y bölgelerimizde denizlerin iklim üzerinde l manla t r c etkisi oldu u için buralarda nüfus daha yo undur. II. Yüksek ve engebeli alanlarda ula m zor oldu u için nüfus buralarda daha azd r. III. Suyun bol oldu u yerlerde yerle meler ve nüfus daha yo undur. IV. Sanayi tesislerinin çok oldu u yerlerde i imkânlar fazla oldu u için nüfus yo- undur. Verilen bilgilerden hangisi nüfusun da l n etkileyen be erî faktörler ile ilgilidir? A) I B) II C) III D) IV A) Aktar lan bilgi aç k, net ve anla l r olmal d r. B) Empati yap lmal d r. C) Ben dili kullan lmal d r. D) Yay n kurulu u tekzip yay mlamal d r. 4. Yýllara Göre Türkiye Nüfusu Milyon kiþi Empati, ki inin kendisini kar s ndakinin yerine koymas ve onun gibi dü ünebilmesidir. A a daki görsellerden hangisi empati ile ilgilidir? A) B) Yukar da say m y llar na göre Türkiye nin nüfusunu gösteren grafik verilmi tir. Verilen grafi e göre Türkiye nin nüfusu ile ilgili a a dakilerden hangisi söylenirse do ru olur? C) D) A) Nüfusun baz y llar art p baz y llar azald B) Türkiye nüfusunun sürekli artt C) y llar aras nda nüfus art h z n n en fazla oldu u D) Erkek nüfusun kad n nüfustan daha fazla oldu u 14

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 5. Do du un yer mi, doydu un yer mi? Yukar da verilen slogan a a daki göç etme nedenlerinden hangisi ile do rudan ilgilidir? A) E itim amaçl göç B) Güvenlik amaçl göç 7...., Güneydo u Anadolu Bölgesi nde kad nlar n toplum içindeki yerini geli tirmek amac yla kurulmu tur. Böylece kad nlar m z n üreten, kendine güvenen ve ülke ekonomisine daha fazla katk yapan bireyler hâline gelmesi amaçlanm t r. Yukar da kurulu amaçlar verilen ve bo b rak lan yere getirilmesi gereken toplumsal kurulu a a dakilerden hangisidir? C) Çal ma amaçl göç A) B) D) Evlilik amaçl göç C) D) %26 %25 %12 %62 %49 %26 8. Anadolu da kurulan ilk Türk beylikleri döneminde yap lan eserlerden baz lar unlard r: Erzurum Ulu Cami: Saltuklular Hizmet Sanayi Tarým Yukar da 1980 ve 2010 y llar nda Türkiye de çal an nüfusun i kollar na göre da l m n gösteren grafikler verilmi tir. Verilen grafiklere bakarak a a dakilerden hangisine ula lamaz? A) Hizmet sektöründe çal an nüfus oran n n artt na B) Çal an nüfus içinde erkeklerin oran n n daha fazla oldu una C) Sanayi sektöründe çal an nüfus oran n n artt na D) Tar m sektöründe çal an nüfus oran n n azald na 15 Divri i Ulu Cami: Mengücekler Mardin Ulu Cami: Artuklular Tokat Ya basan Medresesi: Dani mentliler Verilen bilgiye göre, Anadolu Türk beylikleriyle ilgili a a dakilerden hangisine ula- labilir? A) Beyliklerin Anadolu nun imar na katk da bulunduklar na B) Beyliklerin Anadolu da siyasi birli i sa lad klar na C) Beyliklerin, Anadolu daki milletlerin zorla Türkle ip slamla mas n sa lad klar na D) Beyliklerin d sald r lara kar Anadolu yu koruduklar na

16 9. Haçl Seferleri nin baz nedenleri unlard r: I. Kudüs ü Müslümanlardan almak. II. Türkleri Anadolu dan atmak. III. Do u nun zenginliklerine hâkim olmak. Yukar da verilen bilgilerin ilgili olduklar alanlar ile e le tirilmesi, a a daki seçeneklerin hangisinde do ru yap lm t r? I II III A) Teknik Ekonomik Siyasi B) Dinî Ekonomik Teknik C) Dinî Siyasi Ekonomik D) Siyasi Teknik Ekonomik Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 11. Asker olarak yeti tirilmek üzere Yeniçeri Oca- na al nacak çocuklar seçip toplama i idir. Verilen bilgi a a daki minyatürlerden hangisi ile ilgilidir? A) B) Dev irme sistemi C) D) Medrese Cülûs bah i i Mehter tak m 10. Osmanl Beyli i kuruldu u dönemde beylikler aras nda en küçük olanlardan biriydi. Kom- u beylikler çok daha güçlü ve geni s n rlara sahip bulunuyorlard. Osmanl n n küçük bir beylikten büyük bir devlet hâline gelmesinde a a dakilerden hangisinin etkisi olmam t r? A) Uygulam oldu u adil ve ho görülü siyaset B) Güçsüz bir durumda olan Bizans a yak n bir co rafyada kurulmu olmas C) Fethetti i yerlerde uygulam oldu u iskân politikas D) Çok güçlü bir donanmaya sahip olmas 12. Osmanl Devleti özellikle 16. yüzy lda kazanm oldu u deniz zaferleriyle Akdeniz, Ege ve Karadeniz de önemli bir güç hâline gelmi tir. A a daki sava lardan hangisi verilen bilgiye örnek olarak gösterilebilir? A) Preveze Deniz Sava B) nebaht Deniz Sava C) Çe me Bask n D) Sinop Bask n 16

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 13. Her ilin sembolü olmu eseri veya eserleri vard r. Buna göre a a dakilerden hangisi Konya n n sembolü olan eserlerden biri de ildir? A) B) Alaaddin Camisi C) D) Çifte Minareli Medrese 15. Osmanl da 1847 y l nda Beylerbeyi Saray nda padi ah Abdülmecit in huzurunda ba ar l bir telgrafç l k denemesi yap lm t r. Abdülmecit, telgraf n daha Avrupa da tereddütle kar land bir s rada, ona gerekli alakay göstermi, mucidini bir ni an vererek desteklemi tir. Telgraf n mucidi olan Mors te ekkür için mektup göndermi ve padi ah için unlar söylemi tir: Abdülmecit, bu ni an ve tebrikiyle icad m n de erini anlayan Avrupal, ilk büyük insan olmu tur. (Nesimi Yaz c ) Verilen bilgiye göre a a dakilerden hangisine ula lamaz? A) Abdülmecit in yeniliklere aç k bir ki i oldu una Karatay Medresesi Mevlana Türbesi B) Telgraf n ilk olarak Osmanl Devleti nde kullan lmaya ba land na C) Abdülmecit in Avrupa daki teknolojik geli melerle yak ndan ilgilendi ine D) Abdülmecit in bilimsel çal malar destekledi ine 14. Lale Devri nde yap lan yeniliklerden baz lar unlard r: I. Avrupa devletlerinin ba kentlerine elçiler gönderildi. II. Devlet matbaas aç ld. III. Çiçek a s yap ld. IV. Yeniçerilerden bir itfaiye bölü ü (tulumbac lar) olu turuldu. Buna göre Lale Devri nde yap lan yenilikler, ilgili olduklar alanlar ile e le tirildi inde a a dakilerden hangisi aç kta kal r? A) Siyasi B) Sa l k C) Kültürel D) Askerî 17

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI MAT-1 DERS NOTLARI Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1 Mustafa YA CI ALTIN NOKTA YAYINEV ADANA 2011 Ç NDEK LER Bölüm Konu Sayfa Bölüm Konu Sayfa 1 Say Kümeleri 005-007

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri.................................. 2 Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar Amerikan ekonomisinin ana hatlar AMER KAN EKONOM S N N ANA HATLARI 2 Giri : Süreklilik ve De i iklik 6 Amerikan Ekonomisi Nas l ler 20 Amerikan Ekonomisi: K sa Bir Tarihçe

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz,

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz, NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir Say : 38 Temmuz - A ustos - Eylül 2009 nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ad na sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yay n Yönetmeni Ali Ensar KILIÇO LU Editör

Detaylı