COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA"

Transkript

1 7. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRKÇE, MATEMATÝK, FEN BÝLÝMLERÝ, SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 15, MATEMATÝK testin de 15, FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 15 ve SOSYAL BÝLGÝLER testinde 15 olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 75 da ki ka dýr. 2. Her sorunun dört seçeneði vardýr. Dört seçenekten sa de ce bir ta ne si doð ru ce vap týr. Doð ru bul du ðu nuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn üçte biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A TÜRKÇE TEST 1. A a daki cümlelerin hangisinde deyim kullan lmam t r? A) Otobüsteki yolcular oförün arac h zl kullanmas ndan ikâyetçiydi. B) Hay rsever adam birçok insana kanat germi, onlar korumu tu. C) Evde durmaktan bunalan Hülya Han m, hava almak için d ar ç kt. D) Güre çimiz rakibini yenmi, ona âdeta meydan dar etmi ti. 4. A a daki cümlelerin hangisinde durum fiili kullan lm t r? A) Ate yakmak için ormandan çal ç rp toplad k. B) Doktor, ameliyattan birkaç gün sonra hastay taburcu etti. C) Günlerce suda bekletilen zeytinler kararm. D) Konu kom u bu ak am bizim evde toplanacakm. 5. A a daki cümlelerin hangisinde zaman zarf kullan lmam t r? 2. A a daki cümlelerin hangisinde bir i i ba ka bir zamana ertelemek anlam nda bir kelime kullan lm t r? A) makineleri, kapanan yollar açmak için bölgeye gönderildi. B) Yar n s n fça Dar ca Hayvanat Bahçesi ne gidece iz. C) Ferhat Bey, kolileri depoya ta ma i ini yar na b rakt. D) bulma umuduyla evden erkenden ç kt. A) Haziran ay nda arkada larla k r gezisi yapaca z. B) Yar nki toplant ya tüm ö retmenler kat lacakm. C) Ercüment ve Hüseyin biraz sonra d ar ç kacak. D) tfaiye arac gece üçte yang na müdahale etti. 3. A a daki cümlelerin hangisinde türemi yap l bir fiil kullan lmam t r? A) Polisler sahte plakal arac durdurdu. B) Ya l adam küçük çocu u yan na ça rd. C) Ercan, yeni saç modeliyle herkesi a rtt. D) Adam, ya l gözlerle sa a sola bak nd A a daki cümlelerin hangisinde haber kipi kullan lm t r? A) Dedeni ve anneanneni hafta sonlar ziyaret etmelisin. B) Kahvalt ya oturmadan önce elini ve yüzünü mutlaka y ka. C) Bu vak f, çal malar yla birçok hay r kurumuna örnek oluyor. D) Trafik kurallar na uyal m, uymayanlar uyaral m.

4 7. A a daki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç anlam vard r? A) ehrin caddeleri kapal oldu u için i e gidemedi. B) Nehrin kar s na geçmek için bir sala bindi. C) Daldaki elmalar koparmak için a aca t rmand. D) Susuzlu unu gidermek için çe meden su içti Bir elin nesi var, iki elin sesi var : Birlik, beraberlik 2. Ço u zarar, az karar : Ölçülü olma 3. Emek olmadan yemek olmaz : Tembellik 4. Serçeden korkan dar ekmez : Risk alma Numaraland r lm atasözlerinden hangisinin konusu yanl verilmi tir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 9. A a daki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yaz m yla ilgili yanl l k yap lm t r? A) Atlas Okyanusu nu a p Amerika ya ula t k. B) stanbul un bat s ndaki bu küçük köye her zaman u rar m. C) Ali R za Usta musluklar tamir etmek için epey u ra t. D) M s r ve Tunus, kuzey Afrika da bulunur. 10. A a daki alt çizili sözcüklerden hangisi e sesli (seste ) de ildir? A) Hiçbir güç dürüst bir insan dü üncesinden geri döndüremez. B) Sa l kl beslenmenin boy uzamas na ciddi katk lar vard r. C) Dü en her damla ya mur ormandaki a açlara can verir. D) Planl büyüyen ehirlerde binalar n kat say lar ço unlukla ayn d r. 4 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A nsanl k tarihi hakk nda bilgi edinmeye ba lamam za yaz n n çok büyük katk s vard r. nsanlar yaz sayesinde bilgi ve birikimlerini ku- aktan ku a a aktarm t r. Yaz n n bulunu uyla karanl k olan insanl k geçmi i ayd nlanmaya ba lam t r. Bu ayd nlanma süreci ile insanl k geli mi ve insano lu da teknolojik harikalar üretmeye ba lam t r. K sacas yaz, insanl n geli imine katk da bulunan ve geçmi ine k tutan en önemli bulu tur. (11, 12 ve 13. sorular bu parçaya göre cevapland r n z.) 11. Bu parçan n konusu a a dakilerden hangisidir? A) Yaz ve insanl k B) Yaz ve kültür C) Yaz ve teknoloji D) Yaz ve kitap 12. Parçadan a a dakilerden hangisi ç kar lamaz? A) Yaz, insanl k geçmi i hakk nda bilgi edinmemizi sa lar. B) Yaz, insanl n geli imine katk da bulunmu tur. C) Yaz sayesinde insano lu bilgiyi ku aktan ku a a aktarm t r. D) Yaz ile insano lu bütün sorunlar n halletmi tir. 13. A a dakilerden hangisi parçada geçen sözcüklerden birinin e anlaml s de ildir? A) Araç B) Mazi C) cat D) Mühim

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 14. Bir yazar eserinde iç dünyas n yans t r. Bunu yaparken de çok dikkatli davran r. Yaz s n özene bezene kaleme al r. Her insan gibi o da okur taraf ndan takdir edilmeyi bekler. Lakin yazar ne kadar u ra rsa u ra s n baz okurlar n ele i s k gözlüdür, mutlaka yaz da kusur bulurlar. Parçada geçen ve dü üncenin yönünü de- i tiren sözcük a a dakilerden hangisidir? A) Mutlaka B) Ne kadar C) Yazar D) Lakin 15. Çevre kirleticisi denince akla ilk gelenlerden biri olan plastikler, dünya genelinde h zla artan üretimi ve a r kullan m ile son y llarda daha da önemli bir çevre sorunu hâline geldi. Genellikle ambalaj malzemesi olarak kullan lan plastikler, son zamanlarda daha ince torbalar, daha ince i eler eklinde üretiliyor ama maalesef bu ince, yumu ak plastik at klar çe itli kimyasal zehirli kirleticilerin tutunaca bir ortam olu turarak çevrelerinde yo- un bir kirletici kitlenin olu mas na imkân veriyor. Yukar daki parçada üzerinde durulan as l sorun a a dakilerden hangisidir? A) Kimyasal at klar n çevreye verdi i zararlar B) Plastik kullan m n n yayg nla mas ve çevreye olumsuz etkisi C) Hayat m zda plastik maddelerden üretilen e yalar n daha çok yer almas D) Çevre kirlili i ve bu çevre kirlili inin insan sa l na olumsuz etkileri 5

6 MATEMAT K TEST Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 4. 4.(a + 2) + 2 = 7.(3 a) Yukar da verilen denklemin kökü a a dakilerden hangisidir? 1. Bir yar mada hedef tahtas na yap lan her isabetli at için 7 puan verilirken, isabetsiz her at için 3 puan verilmektedir. Bu yar maya kat lan U ur, 10 at tan 4 tanesini isabet ettirdi ine göre kaç puan al r? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 A) 1 2 B) 1 C) 2 D) ( 24) : 4 6.( 2) 3 Yukar da verilen i lemin sonucu kaçt r? A) 6 B) 3 C) 3 D) 6 5. A B C 3. Yukar daki e bölmelere ayr lm say do rusunda A noktas na kar l k gelen say a a dakilerden hangisidir? A) A B) C) 6 D) Yukar da verilen ABC üçgeninde; x AB = cm, AC = x 4 3 cm ve AB = BC dir. AÿBC nin çevresi 73 cm oldu una göre AC kaç cm dir? A) 15 B) 22 C) 26 D) 29

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A ( 1) ( 15) 0 + ( 2) 2 Yukar da verilen i lemin sonucu ile ilgili a a da verilenlerden hangisi do rudur? A) En küçük asal say d r. B) ki basamakl en küçük do al say d r. C) En küçük tek do al say d r. D) Karesi 4 ten büyüktür. 9. 2x y 3 = 2 Yukar daki denklemin grafi i a a dakilerden hangisidir? A) 6 y B) 1 x y x 6 C) y D) y 6 1 x x 6 7. A a da verilen say örüntülerinden hangisinin kural 3 n+1 dir? A) 1, 3, 6, 9,... B) 9, 18, 27, 36,... C) 3, 6, 9, 12,... D) 9, 27, 81, 243, Koordinat düzlemi üzerindeki bir KL do ru parças n n K ucunun koordinatlar (3,7) ve orta noktas n n koordinatlar (3, 1) oldu una göre L ucunun koordinatlar a a- dakilerden hangisidir? A) ( 3,4 ) B) ( 3, 4 ) C) ( 3, 6 ) D) ( 3, 9 ) 10. Serkan, sat n ald bir cep telefonunun ücretinin 2 sini pe in, kalan n ise 14 e it taksitte 9 ödeyecektir. Ödeyece i her bir taksit miktar, pe in ödedi i miktardan 150 TL az oldu una göre bu cep telefonunun fiyat kaç TL dir? A) 900 B) 850 C) 810 D) 720 7

8 x 3 4 =6 Yukar da verilen e itlikte x in de eri kaçt r? A) 7 B) 11 C) 15 D) 19 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 14. Kuruyemi çi Hasan Amca, kurutup satmak için kilosu 4 TL olan ya incirden 90 kg sat n alm t r. Ya incir kurutuldu unda kütlesi %40 azald na göre Hasan Amca n n %50 kâr edebilmesi için kuru incirlerin kilosunu kaç liradan satmas gerekir? A) 10 B) 12 C) 15 D) Ayn nitelikte i çilerin çal t bir atölyede 6 haftada bitirilebilen bir i, atölyeye 8 i çi daha al n nca 4 haftada bitiriliyor. Buna göre ba lang çta atölyede çal an i çi say s kaçt r? A) 12 B) 16 C) 18 D) a ve b harflerine kar l k gelen say lar do ru orant l olarak de i mektedir. a say s 24 iken b say s 8 ise b say s 12 iken a say s kaçt r? A) 4 B) 12 C) 30 D) %20 kârla 90 TL ye sat lan bir ürünün al fiyat kaç TL dir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A FEN B L MLER TEST 2. A a daki ekilde uçan balonlar, üzerinde basit makinelerle ilgili bilgilerin yaz l oldu u yüklere ba lanm t r. Do ru bilgilerin yaz l oldu u balonlar n ipi kesilecektir. 1. A a daki tabloda besin çe itleri ve salg türleri verilmi tir. Kýrmýzý Sarý Mavi Salgý Türü Besin Çeþidi Karbonhidrat Yað Protein Tükürük Mide öz suyu Pankreas öz suyu Kendilerine verilen enerjiden daha fazla iþ yapamaz. Bir iþi daha az enerji harcayarak yapmayý saðlayabilir. Uygulanan kuvvetin büyüklüðünü artýrarak iþ kolaylýðý saðlayabilir. Cemal, besin çe itlerinin hangi salg ile kimyasal sindirime u rad n tablodaki kutucuklar boyayarak göstermek istiyor. Kutucuklar n son görünümü a a da verilenlerden hangisindeki gibi olmal d r? A) B) C) D) Buna göre hangi renge sahip balonlar yukar do ru yükselir? A) K rm z ve sar B) K rm z ve mavi C) Sar ve mavi D) K rm z, sar ve mavi 3. Merkezi sinir sistemini olu turan bölümlerin görevleri ve bu bölümleri temsil eden ekiller a a da verilmi tir. : Kan bas nc n ve vücut s cakl n ayarlar. : Dola m, bo alt m ve solunum gibi olaylar düzenleyen merkezdir. : Kas hareketlerimizin düzenli olmas n sa lar. Bu merkezi sinir sistemi bölümlerinin bulundu u yerler a a dakilerden hangisinde do ru gösterilmi tir? A) B) C) D) 9

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 4. Fen ve teknoloji ö retmeni ö rencilere baz iç salg bezlerinin salg lad hormonu ve hormonun görevlerini sormu ve a a daki cevaplar alm t r. 5. Görüntü Cisim Tiroit bezi, glukagon hormonu salgýlar. Bu hormon kandaki þeker miktarýný düþürür. Hipofiz bezi, büyüme hormonu salgýlar. Bu hormon vücuttaki kimyasal olaylarý düzenler. Görüntü I Cisim II Ali Pankreas bezi, tiroksin hormonu salgýlar. Bu hormon korku ve heyecan anýnda metabolizmayý hýzlandýrýr. Ayþe Böbrek üstü bezleri, adrenalin hormonu salgýlar. Bu hormon diðer salgý bezlerinin çalýþmasýný denetler. Görüntü III Cisim Yukar daki ekilde gösterilen göz kusurlar n n isimleri a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? Efe Zehra Buna göre ö rencilerin verdi i cevaplarla ilgili yap lan a a daki de erlendirmelerden hangisi yanl t r? A) Ali, hormon ismini ve görevini yanl bilmektedir. B) Ay e, hormon ismini do ru, görevini yanl bilmektedir. C) Efe, hormon ismini ve görevini do ru bilmektedir. D) Zehra, hormon ismini do ru, görevini yanl bilmektedir. 6. I II III A) Katarakt Miyop Hipermetrop B) Astigmat Hipermetrop Miyop C) a l k Miyop Hipermetrop D) Astigmat Miyop Hipermetrop I II III IV Ahmet yaylarý çekiyor. Hasan yaylarý itiyor. Yukar da Ahmet ve Hasan n yaylara uygulad kuvvetler verilmi tir. Buna göre yaylarda olu an kuvvetlerden hangileri ayn yönlüdür? A) I ve II B) III ve IV C) I ve III D) I ve IV 10

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 7. Bir cisme uygulanan kuvvet ile cismin hareket doðrultusu birbirine dik olursa iþ yapýlmaz. 8. ekilde kuvvet (F), yük (P) ve deste in konumlar na göre üç farkl kald raç tipi verilmi tir. F P F P I II F P Fen ve teknoloji ö retmeni verdi i bilgiyi örneklendirmek için ö rencilere a a daki resimlerden hangisi göstermelidir? III Baz ö rencilerin bu kald raçlarla ilgili yorumlar a a daki gibidir. A) B) Ceviz kýracaðý, I numaralý kaldýraca Yatayda elinde çanta taþýyan çocuk Kapýyý iten fakat açamayan öðrenci El II numaralý kaldýraca C) D) Çuvalý sýrtýna alýp merdivenden yukarý taþýyan iþçi Masayý iterek yerini deðiþtiren adam Selim Maþa, III numaralý kaldýraca Buna göre hangi ö rencilerin yorumu do rudur? A) Yaln z Fatih B) Bü ra ve Fatih C) Fatih ve Selim D) Bü ra ve Selim 11

12 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 9. X Z Kalýn baðýrsak Böbrekler Vücudumuzdan uzaklaþtýrýlan atýk maddeler Akciðerler Deri Yukar daki emada kal n ba rsak, akci erler, böbrekler ve derinin vücudumuzdan uzakla t rd baz at k maddeler X, Y, Z ve T ile gösterilmi tir. Buna göre X, Y, Z ve T maddesi a a dakilerden hangisi olabilir? A) Safra B) Safra C) X Y Z T Besin at D) Üre Amonyak Karbon dioksit Besin at Üre Y T Karbon dioksit Tuz Tuz Su Su Karbon dioksit Safra Tuz 11. A a da sürtünme kuvvetiyle ilgili yap lan baz uygulamalar ve sonuçlar verilmi tir. Yapýlan Uygulama Karlý havalarda yollara kum ve toprak dökülür. Karlý ve buzlu yollarda arabalarýn lastiklerine zincir takýlýr. Çanta ve bavul gibi araçlar tekerlekli yapýlýr. Buna göre verilenlerle ilgili do ru e le tirme a a dakilerden hangisindeki gibi olmal d r? A) B) C) D) Sonuç Sürtünme kuvveti artar. Sürtünme kuvveti azalýr. 10. K L 12. K L K L ekildeki z t yüklü K ve L elektroskoplar n n topuzlar n birbirine ba layan kablo üzerindeki anahtar kapat l yor. Buna göre K elektroskobunun yapraklar n n hareketi ile ilgili a a da verilenlerden hangisi kesinlikle gerçekle mez? A) Tamamen kapan r. B) Önce kapan p sonra tekrar aç l r. C) Biraz kapan r. D) Biraz daha aç l r. 12 PÝL + iletken tel PÝL + Özde K ve L ampulleri ve bir pil kullan larak olu turulan devrede K ampulünün iki ucu aras na iletken bir tel ba lan yor. Buna göre a a dakilerden hangisi söylenemez? A) K ampulü söner. B) K sa devre olay gerçekle ir. C) Devreden geçen ak m artar. D) L ampulünün parlakl azal r.

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 13. Ebonit çubuk Yün kumaþ 15. Bir elektrik devresinde ampermetrelerin gösterdi i de erler aras ndaki ili ki; A 1 > A 2 > A 3 dir. Buna göre bu elektrik devresi a a dakilerden hangisi olabilir? Ebonit çubuk yün kuma a sürtülerek negatif yüklü küreye yakla t r ld nda ekilde gösterilen durum olu uyor. A) 20 W 20 W 20 W A 2 A 3 Buna göre ebonit çubuk ve yün kuma n birbirine sürtüldükten sonraki yük durumu a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? Ebonit çubuk Yün kuma A) B) + + C) + D) + B) A 1 10 W 20 W 30 W A 1 A 2 A 3 C) 10 W 20 W 30 W A 1 A 2 A D) 30 W 20 W A 2 10 W A 3 A 1 PÝL + I PÝL + II Özde pil ve ampullerle ekildeki devreler haz rlanm t r. Buna göre a a daki ifadelerden hangisi yanl t r? A) I. devrenin e de er direnci daha büyüktür. B) Devrelerdeki tüm ampullerin parlakl klar e ittir. C) II. devrede ana koldan geçen ak m, I. devrede ana koldan geçen ak mdan daha küçüktür. D) Tüm ampullerin uçlar aras ndaki gerilimler ayn d r. 13

14 1. SOSYAL B LG LER TEST Televizyonda tablet yaz s ç kt nda evin babaannesi bunu ilaç tableti, tarih ö retmeni olan evin babas Ali R za Bey bunu lk Ça uygarl klar döneminden kalan kil tablet, evin çocu u clâl ise bunu bilgisayar olan tablet olarak alg lam lard r. leti imle ilgili yukar da verilen hatalar n ya anmamas için a a dakilerden hangisi yap lmal d r? Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 3. I. K y bölgelerimizde denizlerin iklim üzerinde l manla t r c etkisi oldu u için buralarda nüfus daha yo undur. II. Yüksek ve engebeli alanlarda ula m zor oldu u için nüfus buralarda daha azd r. III. Suyun bol oldu u yerlerde yerle meler ve nüfus daha yo undur. IV. Sanayi tesislerinin çok oldu u yerlerde i imkânlar fazla oldu u için nüfus yo- undur. Verilen bilgilerden hangisi nüfusun da l n etkileyen be erî faktörler ile ilgilidir? A) I B) II C) III D) IV A) Aktar lan bilgi aç k, net ve anla l r olmal d r. B) Empati yap lmal d r. C) Ben dili kullan lmal d r. D) Yay n kurulu u tekzip yay mlamal d r. 4. Yýllara Göre Türkiye Nüfusu Milyon kiþi Empati, ki inin kendisini kar s ndakinin yerine koymas ve onun gibi dü ünebilmesidir. A a daki görsellerden hangisi empati ile ilgilidir? A) B) Yukar da say m y llar na göre Türkiye nin nüfusunu gösteren grafik verilmi tir. Verilen grafi e göre Türkiye nin nüfusu ile ilgili a a dakilerden hangisi söylenirse do ru olur? C) D) A) Nüfusun baz y llar art p baz y llar azald B) Türkiye nüfusunun sürekli artt C) y llar aras nda nüfus art h z n n en fazla oldu u D) Erkek nüfusun kad n nüfustan daha fazla oldu u 14

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 5. Do du un yer mi, doydu un yer mi? Yukar da verilen slogan a a daki göç etme nedenlerinden hangisi ile do rudan ilgilidir? A) E itim amaçl göç B) Güvenlik amaçl göç 7...., Güneydo u Anadolu Bölgesi nde kad nlar n toplum içindeki yerini geli tirmek amac yla kurulmu tur. Böylece kad nlar m z n üreten, kendine güvenen ve ülke ekonomisine daha fazla katk yapan bireyler hâline gelmesi amaçlanm t r. Yukar da kurulu amaçlar verilen ve bo b rak lan yere getirilmesi gereken toplumsal kurulu a a dakilerden hangisidir? C) Çal ma amaçl göç A) B) D) Evlilik amaçl göç C) D) %26 %25 %12 %62 %49 %26 8. Anadolu da kurulan ilk Türk beylikleri döneminde yap lan eserlerden baz lar unlard r: Erzurum Ulu Cami: Saltuklular Hizmet Sanayi Tarým Yukar da 1980 ve 2010 y llar nda Türkiye de çal an nüfusun i kollar na göre da l m n gösteren grafikler verilmi tir. Verilen grafiklere bakarak a a dakilerden hangisine ula lamaz? A) Hizmet sektöründe çal an nüfus oran n n artt na B) Çal an nüfus içinde erkeklerin oran n n daha fazla oldu una C) Sanayi sektöründe çal an nüfus oran n n artt na D) Tar m sektöründe çal an nüfus oran n n azald na 15 Divri i Ulu Cami: Mengücekler Mardin Ulu Cami: Artuklular Tokat Ya basan Medresesi: Dani mentliler Verilen bilgiye göre, Anadolu Türk beylikleriyle ilgili a a dakilerden hangisine ula- labilir? A) Beyliklerin Anadolu nun imar na katk da bulunduklar na B) Beyliklerin Anadolu da siyasi birli i sa lad klar na C) Beyliklerin, Anadolu daki milletlerin zorla Türkle ip slamla mas n sa lad klar na D) Beyliklerin d sald r lara kar Anadolu yu koruduklar na

16 9. Haçl Seferleri nin baz nedenleri unlard r: I. Kudüs ü Müslümanlardan almak. II. Türkleri Anadolu dan atmak. III. Do u nun zenginliklerine hâkim olmak. Yukar da verilen bilgilerin ilgili olduklar alanlar ile e le tirilmesi, a a daki seçeneklerin hangisinde do ru yap lm t r? I II III A) Teknik Ekonomik Siyasi B) Dinî Ekonomik Teknik C) Dinî Siyasi Ekonomik D) Siyasi Teknik Ekonomik Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 11. Asker olarak yeti tirilmek üzere Yeniçeri Oca- na al nacak çocuklar seçip toplama i idir. Verilen bilgi a a daki minyatürlerden hangisi ile ilgilidir? A) B) Dev irme sistemi C) D) Medrese Cülûs bah i i Mehter tak m 10. Osmanl Beyli i kuruldu u dönemde beylikler aras nda en küçük olanlardan biriydi. Kom- u beylikler çok daha güçlü ve geni s n rlara sahip bulunuyorlard. Osmanl n n küçük bir beylikten büyük bir devlet hâline gelmesinde a a dakilerden hangisinin etkisi olmam t r? A) Uygulam oldu u adil ve ho görülü siyaset B) Güçsüz bir durumda olan Bizans a yak n bir co rafyada kurulmu olmas C) Fethetti i yerlerde uygulam oldu u iskân politikas D) Çok güçlü bir donanmaya sahip olmas 12. Osmanl Devleti özellikle 16. yüzy lda kazanm oldu u deniz zaferleriyle Akdeniz, Ege ve Karadeniz de önemli bir güç hâline gelmi tir. A a daki sava lardan hangisi verilen bilgiye örnek olarak gösterilebilir? A) Preveze Deniz Sava B) nebaht Deniz Sava C) Çe me Bask n D) Sinop Bask n 16

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 13. Her ilin sembolü olmu eseri veya eserleri vard r. Buna göre a a dakilerden hangisi Konya n n sembolü olan eserlerden biri de ildir? A) B) Alaaddin Camisi C) D) Çifte Minareli Medrese 15. Osmanl da 1847 y l nda Beylerbeyi Saray nda padi ah Abdülmecit in huzurunda ba ar l bir telgrafç l k denemesi yap lm t r. Abdülmecit, telgraf n daha Avrupa da tereddütle kar land bir s rada, ona gerekli alakay göstermi, mucidini bir ni an vererek desteklemi tir. Telgraf n mucidi olan Mors te ekkür için mektup göndermi ve padi ah için unlar söylemi tir: Abdülmecit, bu ni an ve tebrikiyle icad m n de erini anlayan Avrupal, ilk büyük insan olmu tur. (Nesimi Yaz c ) Verilen bilgiye göre a a dakilerden hangisine ula lamaz? A) Abdülmecit in yeniliklere aç k bir ki i oldu una Karatay Medresesi Mevlana Türbesi B) Telgraf n ilk olarak Osmanl Devleti nde kullan lmaya ba land na C) Abdülmecit in Avrupa daki teknolojik geli melerle yak ndan ilgilendi ine D) Abdülmecit in bilimsel çal malar destekledi ine 14. Lale Devri nde yap lan yeniliklerden baz lar unlard r: I. Avrupa devletlerinin ba kentlerine elçiler gönderildi. II. Devlet matbaas aç ld. III. Çiçek a s yap ld. IV. Yeniçerilerden bir itfaiye bölü ü (tulumbac lar) olu turuldu. Buna göre Lale Devri nde yap lan yenilikler, ilgili olduklar alanlar ile e le tirildi inde a a dakilerden hangisi aç kta kal r? A) Siyasi B) Sa l k C) Kültürel D) Askerî 17

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu . Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisindeki çıtalar birbirinin orta dikmesidir?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 3. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME LNI : FZKSEL OLYL ÜNTE 3 : YŞMIMIZDK ELEKTK (MEB) C SE E PLEL BĞLM (5 ST) 1 Dirençlerin Bağlanması 2 Özdeş mpullerin Bağlanması 3 (*) Özdeş Olmayan mpullerin Bağlanması : 4 Kısa Devre 5 Pillerin

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türkiye Ulusal Ajansı) ANTALYA TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SMNYOLU LİSELERİ 4. İLKÖĞRETİM MTEMTİK YRIŞMSI 2008 / MRT KİTPÇIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çoktan seçmeli 30 Test sorusundan oluşan ün süresi 90 dakikadır. Bu bölümün bitiminde kısa bir ara verilecektir. Elinizdeki

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı