Phan Thuy, Ellen Hansen ve David Price. Çevlren: Metin Çulhaoglu ULUSLARARASI ÇALI MA OFÍSÍ ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Phan Thuy, Ellen Hansen ve David Price. Çevlren: Metin Çulhaoglu ULUSLARARASI ÇALI MA OFÍSÍ ANKARA"

Transkript

1 101B09 8 turk Degi en i gücü piyasasinda kamu istihdam hizmeti Phan Thuy, Ellen Hansen ve David Price Çevlren: Metin Çulhaoglu /8 turk cp.5 ULUSLARARASI ÇALI MA OFÍSÍ ANKARA

2 Uluslararasi Çaliçma Örgütü Uluslararasi Çahçma Örgütü 1919 yihnda, sosyal adaleti yayginla tirmak ve böylece evrensel ve kalici barifa katkida bulunmak amaciyla kurulmu tur. ILO'nun ûç tarafli yapisi, bu kurulu a Birle mi Milletler'e bagh örgütler arasmda özgün bir nitelik vermektedir. 1LO Yönetim Kurulu, hükümetlerle iççi ve içveren kurulu larinin temsilcilerinden olu maktadir. Bu ûç bileçen, ILO tarafmdan düzenlenen bölgesel ve diger toplantilara aktif biçimde katilmakta, ayrica toplumsal yaçam ve iççi-i veren iliçkileh konularini gorü mek üzere her yil toplanan Uluslararasi Çaliçma Konferansi'nda da yer almaktadir. ILO, kuruluçundan bugüne dek uzanan sürede, çaliçma ya amina iii kin çe itli sôzleçmeler ve tavsiye kararlari hazirlami, pek çok çevre tarafmdan saygiyla kar ilanan bu belgelerin üye Devletlerce benimsenmesini istemiçtir. Söz konusu sözle meler ve tavsiye kararlari, baçkalarmm yanisira, sendikalaçma özgürlügü, istihdam, sosyal politikalar, çaliçma koçullan, sosyal güvenlik, iççi-i veren ill kileri ve içgûcû yönetimi gib! konulan kapsamaktadir. ILO, 40'tan fazla ülkedeki ofisleri ve farkli disiplinlerden gelen ki ilerden oluçan ekiplerl lie üye Devletlere uzmanlik ve teknik yardim hizmetleri sunmakladir. Bu yardimlar, i çi hakian ve iççi-içveren ili kileri damçmanligi, istihdamin geliçtirilmesi, kùçûk içyerlerinin geliçtirilmesinde egitim, proje yönetimi, sosyal güvenlik alanmda tavsiyeier, içyeri güvenli^i ve çali?ma koçullan, içgûcû istatistiklerinin derlenmesi ve yaymlanmasi ve iççi egitimi gibi alanlarda gerçekle mektedir. ILO Yaymlan Uluslararasi Çali?ma Ofisi kuruluçun sekretaryasi, ara tirma kurulu ve yaym birimidir. Yaym Bûrosu, belli ba li sosyal ve ekonomik egilimler konusunda materyal hazirlamakta ve dagitmaktadir. Büro, tüm dünyada i gücünü ilgilendiren konularda politikalar oluçturmakta, baçvuru kaynaklari hazirlamakta; ayrica teknik kilavuzlar, araçtirmaya dayali kitaplar ve monografiler, uzmanlarca hazirlanan saglik ve güvenlik kurallan ve egitim el kitaplan yaymlamaktadir. Büro, yaym faaliyetlerinin bir parçasi olarak International Labour Review'u da ingilizce, Fransizca ve ispanyolca hazirlamaktadir. Bu yaym, özgün araçtirmalarm sonuçlanna, ortaya çikan konulara ili?kin perspektiflere ve kitap ele tinlerine yer vermektedir. Yeni yayinlarm kataloglan ve listeleri açagidaki adresten ücretsiz olarak edinilebilir; ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kuruluçun web sayfasi se 'dur.

3 Degiçen i gücü piyasasinda kamu istihdam hizmeti

4 Degifen i gücü piyasasinda kamu istihdam hizmeti Phan Thuy Ellen Hansen ve David Price Çeviren: Metin Çulhaoglu ULUSLARARASI ÇALIÇMA OFÍS ANKARA Iii

5 Copyright Uluslararasi Çali ma ÖrgiitU 2001 Birinci baski 2001 Uluslararasi Çalijma Ofisi yaymlari, Uluslararasi Yayin Hakki Sözlejmesi'nin 2 numarah Protokolü auin.1.-. y-y:r. hi-vi""''»" yararlamr. Bununiu Pirükif.. k«yiuik bcürtme ko u!uylí>, i/in alinmaksizm kisa ahntilar yapilabilir. Çogaltma veya çeviri haklari için baçvurular, Publications Buicau (Rl^Uu and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland adresine yapilmahdir. Uluslararasi Çali ma Ofisi, bu tür baçvurulan memnuniyetle karçilar. Phan, T; Hansen, E; Price, D. Degi en içgiicû piyasasinda kamu istihdam hizmeti Ankara, Uluslararasi Çahçma Ofisi, 2001 ISBN X Ayni zamanda, Ingilizce The public employment service in a changing labour market (ISBN ), Geneva, 2001 olarak da yayimlanmiçtir. Birleçmi Milletler uygulamasina uygun olarak ILO yayinlannda kullanilan isimlendirmeler ve bu yayinlardaki bilgilerin sunuluçu, Uluslararasi Çahçma Ofisi'nin hiçbir ekilde, berhangi bir Ulke, saha ya da toprak veya bunlarin yetkililerinin vasal statiilerine veya onun simrlanni tabdide iliçkin görü bildirmesini ima etmez. Imzali makaleler, çahçmalar ve diger katkilarda belirtilen görü lerin sorumlulugu, miinhasiran bunlann yazarlari üzerindedir ve yayimlama, bunlara ifade edilen gôriiçlerin Uluslararasi Çaliçma Ofisi'nce onaylanmasi anlamma gelmez. Firma, ticari Uriinler ve içleme siireçlerine ismen atif yapilmasi, bunlarm Uluslararasi Çahçma Ofisi'nce onaylanmasi anlamina gelmeyecegi gibi, belirli bir firma, ticari ürün veya i leme siirecinden söz etmede ihmal, bir desteklememe i areti degildir. ILO yaymlan, baçlica kitapçilarindan. ya da birçok ülkedeki ILO yerel ofislerinden veya dogrudan dogruya ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland'dan temin edilebilir. Yeni yaymlann katalog veya listesi ücretsiz olarak yakandaki adresten veya elektronikposta adresi yoluyla gönderilecektir. Web sitemizi ziyaret ediniz: Türkiye'de Demircioglu Matbaacihk <0312)414 M 7/ tarafindan basilmiç ve ciltlenmijtir. iv

6 ÖNSÖZ Geçtigimiz yirmi yil içinde ekonomik liberallesme ve klireselleçme dünya ekonomisini degi tirmi tir ve bunun sonucunda piyasa giiçleri gerek sermaye gerekse i gücü piyasalarinda daha egemen bir rol oynamaktadir. Bu arada, eldeki kaynaklar sinirliyken, kamu hizmetlerinde yönelik beklentiler daha da artmi tir. Bu degi ikliklerm, kamu istihdam hizmeti (KÍH) üzerinde önemli etkileri olmu tur. 1990'li yillar, özellikle geli mi ülkelerde, KÍH'in operasyonel etkinligini ve hizmet kalitesini artirmayi amaçlayan çe itli reform giri imlerine tamk olmu tur. Bu giri imler, geleneksel bürokratik KÍH'ten, gerek agirlikli olarak hizmet ahcismi odak alan, gerekse hükümetin sosyal güvenlik yönetimi ve ekonomik-toplumsal kalkinma gibi alanlardaki etkinliklerine daha içselle mi bir KÍH yaklaçunina dogru önemli bir dönü göstermi tir. Bu reformlarm KÍH açismdan bir dizi yarar getirdigi açik olsa bile, aym reformlar bir karga a ortaminin dogmasina, birbirleriyle rekabet eden degerler ve amaçlar arasindaki gerilimlerin artmasma da yol açmi tir. Binyilm ba langicmda KÍH'in önündeki sorunlar önemlidir. KÍH'i etkileyen di etmenler ise çe itlidir: yapisal i sizlik; toplumsal di lanma, insana yaki ir i imkanlarmin smirli olu unun birçok çali ani olumsuz etkilemesi; istihdam ve kariyer alanlarinda istikrarsizlik; ya am boyu ögrenme taleplerinin artmasi; sosyal güvenligin giderek artan maliyetlerinin yarattigi genel kaygilar; birçok ülkede KÍH'in tekel konumundan çikartilmasi; ve i gücü piyasasmda özel ve kamusal aktörlerin çogalmasi bunlar arasmdadir. Bir örgütlenme olarak KÍH'i etkileyen etmenler arasinda ise, kaynaklarin azaltxlmasx yönündeki baskilar ile kamu hizmetlerinin sunumuna daha fazla rekabet katma çabalari yer almaktadir. Uluslararasi Çah ma Örgütü'nün (ILO) KÍH'e yönelik destegi, 1919 yilrnda Washington D.C.'de yapilan ilk çaliçma konferansma kadar gerilere gitmektedir. Bu konferansta kabul edilen Í sizlik Sözle mesi (No.2) ile, üye Devletlerde kamu istihdam hizmetlerinin örgütlenmesi tavsiye V

7 uogiçen lyyücü piyasasinda kamu istihdam hizmeti edilmisti. iy48 yiimda ulubiararasi Çali ma Konleransi isdhdani hizmctinin örgiitlenmesi ile ilgili ístihdain Hizmeti Sözle mesi'ni (No. 88) kahil etti. KIH birçok ülkedc bir vt- isçi uü1jií3 kurumu olarak gündeme gelmi tir ve i e yerle tiime hizmeti, 1933 tarih ve 34 sayih Ücret Alan îstihdam Kurulu lari Sözle mesi ile ayni sözle mede 1949 yilinda degiçiklikler yapan 96 sayih Sözle me uyarinca genellikle tekel koçuûarmcia verilmistir. Bununla birlikte, i e yerle tirmede KÎH tekeli, son yirmi yii içinde 15 ve i çi butiiia hizmctlcrinin serbestlestiriimesi ve deregülasyonu ile özel istihdam kurulu larinin (ÖIK) sayica artmasi sonucunda sarsilmi tir. Bu geli meler sonueunda 96 sayih Sôzleçmede de degi iklikler yapilmiçtir yilx Haziran aymda kabul edilen 181 sayih Özel Istihdam Kurulu lari Sözle mesi ÔÎK'nin i gücü piyasasinm i leyi ine ve geçici iççilerin korunmasina katkilarini kabul etmekte, ayrica KÍH ile ÖlK (özel istihdam kurulu lari) arasinda içbirligini te vik etmektedir. Dolayisiyla, degi en i gücü piyasasma e lik eden kari iklik ortammda ILO'nun KÍH'le ilgili son geli meleri degerlendirip gelecek için yol gösterici ilkeler belirlemesi yararli olacaktir. Elinizdeki kitap, Sergio Ricca'nm 1982 yilindan yayinlanan Les services de l'emploi: leur nature, leur mandat et leurs functions ba likla çali masindan bu yana ILO'nun KÎH'e iliçkin ilk kapsamh yaymidir. Yaym, resmi görevde olup KÎH'i etkileyen istihdam politikalariyla ilgilenenler ve bu sorunlan giindelik olarak yaçayan KÍH yöneticileri için hazirlanmi tir. Kitap, KÎH'in son dönemde çe^itli ülkelerde yöneldigi reformlann nedenlerini, içerigini ve yöntemlerini incelemektedir.. Kitap önce KÎH'in tarihçesini ve bugünkü i gücü piyasasi baglamindaki yerini anlatmakta, daha sonra KÎH'in genel rolünü, dort önemli i levini ve bunlarin nasil bir olu um içinde yer aldiklanm anlatmaktadir. Ardindan, çagdaç bir KÎH'in ba arisi açismdan kritik önem ta iyan yönetim ve i birligi konulari ele almmaktadir. Son olarak iizerinde durulan konu ise, halen gündemde oían reformlann ilerde nasil bir olu um geçirebilecegidir. Burada savunulan görü e göre, bugünkü reform yönelimlerinin yararli olabilmesi için, bir yanda birbirleriyle rekabet halindeki degerler ve amaçlar, diger yanda da istikrar ( sürekli bir tedrici geli meye imkan tanimak üzere) ile köktenci degiçim (ki bu da belirsiz ve sürekli degi en ortamlardan kaynaklanmaktadir) arasinda bir denge tutturulmasi gerekmektedir. Ayrica, KÎH ne ôlçûde etkin olursa olsun, bu sistemin etkililigi kismen hizmet ettigi hükümetin istihdam politikasinm ne ôlçûde tutarlilik ta idigma bagh olacaktir. vi

8 Önsöz Bu yayin, ILO'nun eski Sinai iliskiler ve Çali ma ídaresi Bölümü Çahsma ídaresi ubesinin Çaliçma Programmin bir parçasi olarak Îstihdam Hizmetleri Birimi tarafindan hazirlanmi tir. Ülke uzmanlarinin 12 ülkeyi kapsayan arastirmalarim temel almaktadir. Sözü edilen ülkeler unlardir: Arjantin, Kanada, Fransa, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, íspanya, Tunus, Birle ik Krallik, ABD ve Hong Kong (Çin). Çali ma, bunlara ek olarak, Ekonomik Içbirligi ve Kalkinma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu (AK) ve Diinya Kamu îstihdam Hizmetleri Birligi (WAPES) tarafindan diizenlenen toplantilar ve grup çali malarindan derlenen bilgi ve yorumlari da kullanmaktadir. Birçok iilkedeki KÍH yöneticilerine yaptiklari i in kalitesi ve bize sagladiklari yardim dolayisiyla te ekkür borçluyuz. Bu yayinda saglanan bilgilerin, 1998 ile 1999 yillarinda i lerlikte olan politikalara ve uygulamalara dayandigi ve bunlarin da degi ime tabi olduklan unutulmamalidir. Bu nedenle, okurlarin daha giincel bilgilere ula abilmelerini ve daha aynntih konulara girebilmelerini saglamak amaciyla kitabin sonuna ilgili web sayfalarim ekledik. Belirtilmesi gereken bir ba ka nokta da u: Ömegin kadinlar, özürlü i çiler, yerlerinden edilenler ve genç çahçanlar gibi çe itli özel gruplann marjinalleçmelerine kar i mücadelede açisindan gerekli olan stratejilere burada diger ILO yayinlarmdaki derinlikte yer verilmemi tir. Bununla birlikte elinizdeki yayin, KÍH'in bu programlann yönetimine yaptigi katkilardan söz etmektedir. Son olarak göz önünde tutulmasi gereken bir nokta da, kaynak ve zaman kisitliliklannin, sonuç bölümünde bu konuda kimi dü üncelere yer verilmesine kar m, KÍH'in geli mekte olan birçok ülkede kar ila tigi farkh sorunlarm derinlikli çôziimlemesine olanak tammamasidir. Çali maya yaptiklari degerli katkilardan ötürü eski Çali ma ídaresi Çubesi Ba kani Jean Courdouan'a; çah ma arkadaçlan Bjom Dolvik, Yves Malepart, Junko Nakayama'ya; iki uzman Ralph Cantrell ve Vincent Merle'ye (özellikle 8. bölümün ilk taslagmi hazirlayan Ralph Cantrell'e) te ekkiir borçluyuz. ídari ve sekreterlik desteklerinden ötürü Ruby Correa, Sol Dobberstein ve Jane Trotter'e de te ekkür ediyoruz. H.T. Perret-Nguyên Uluslararasi Çahçma Araçtirmalan Enstitüsü (Sinai Iliskiler ve Çahsma Ídaresi Bölümü eski Direktörü) vü

9 ÇiNDEKiLER Yönetici Özeti xv 1 Kökler ve tarihsel olu um 1 Giri 1 Kökler 1 tki sava arasinda 'ten 1970'lerin ortasina 'lerin ortasindan bu yana egilimler 6 Sonuç 9 2 Degi en i$gücü piyasasi 11 Giriç 11 Demografik ve toplumsal egilimler 11 Küresel degi im gûçleri 13 Kamu kesimi 16 Mesleki degi me 16 Esnek i gücü piyasasi 17 i sizlik 18 E itsizlik ve toplumsal di lanma 20 Sonuç 21 3 Kamu istihdam hizmetlerinin rolü, i levi ve kaynaklan 25 Giri 25 Gerekçe, rol ve görev 25 Hukuki statü ve kurumsal karakter 27 Misyon ve strateji 29 ix

10 Dogisen içgûcû piyasasinda kamu istihdam hizmeti X Aimn.i lidc Mil. Kuzey Amerika'da KÍH 30 Uimovflni'ii Asva'da KÍH 31 Ulevier 31 Kaynaklar 34 KÍH'in günümüzdeki evrimi 40 Geli mts ülkelerdeki bugünkü egilimler 41 ricyl.-;.-.iirccindcki ü'.ks'.crde bugünk" föilimler 42 Ueii mekle oían ülkekrüe bugünkü cgihmlcr 42 Binyil e iginde KÍH'in giindemindeki konular 44 4 Í ve i çi bulma 47 Giri 47 Í ve i çi bulma hizmetinin genel yönleri 48 I arayanlann ve bo içlerin kayda geçirilmesi 49 KÍH hizmetlerinin sunumu 51 í le e le tinne ve enformasyon sergileme yöntemleri 52 KÍH'te yenilikler ve ömek uygulamalar 56 Kendi kendine yardim ve giiçlendirilmiç kiçisel hizmetler 58 í ve i çi bulma hizmetlerinin etkisinin ôlçûlmesi 60 Sonuç 62 5 Í gücü piyasasina iliçkin enformasyon 65 Giri 65 Í gücü piyasasi enformasyonunda KÍH rolleri 66 KÍH içlevlerinin yan ürünü olarak ÍPE 66 Í gücü piyasasina ili kin birincil istatistiklerin üreticisi olarak KÍH 68 l gücü piyasasi bilgilerinin sentezlenmesi, yorumlanmasi ve dagitilmasi 70 Hizmet sunumunda egilimler 74 Enformasyon talebinde arti 74 Í giicü piyasasi enformasyon hizmeti saglayan alternatifler kanallar 74 Í gücü piyasasi enformasyon analizinde yenilikler 76 ÍPE dagitiminda yenilikler /ÍPE'de kendi i ini gorme 76 Sonuç 77 I gücü piyasasi uyum programlarinm idaresi 81 Giri 81 Hükümetler ve i gücü piyasasi uyum programlart 82 KÍH ve Í gücü piyasasi uyum programlan 83 Uyum programlan türleri 84

11 içindekiler Í aramada yardim 84 Yeti tirme ve Egitim programlan 93 Dogrudan i yaratan programlar 95 Entegre piyasa uyum programlannda yenilikler ve ömek uygulamalar 98 Mesleki rehabilitasyon programlan 99 Kitlesel i ten çikarma programlan 100 Sosyal yardimlardan çah maya yönelten programlar 101 Í gücü piyasasi uyum politikalanmn etkililigi 104 Içe yarayan ne? 104 Sonuç i$sizlik yardimlan ve kamu istihdam hizmeti 111 Giri 111 Içsizlik yardimlarmm ba lica biçimleri 111 i sizlik yardimlan: Genel politika konulan 113 Í sizlik yardimlannda KÍH'in rolil 115 i aramada yardim ya da yeniden istihdam hizmetleri 115 Seçilebilirligin sürmesi ve i arandiginin dogrulanmasi 120 Genel i sizlik yardimlan programinin idaresi 122 Sonuç: Egilimler ve konular Hizmetin örgütlenmesi ve yönetimi 127 Giri 127 Hükümetin çerçevesi ve sorumlulugu 128 ilgili taraflar 128 Stratejik ve operasyonel planlama 130 Performans yönetimi 132 Programlarm degerlendirilmesi 136 Örgütsel konular 137 Desantralizasyon 137 Hizmetlerin bütünle tirilmesi 139 Rekabetçi hizmet sunumu 144 Yönetim stratejileri ve araçlan 148 Kalite yönetimi 148 Enformasyon ve iletiçim teknolojisinin kullammi 155 Tesis planlanmasi ve yönetimi 158 Iç ileti im 159 Personel egitimi ve geli tirme 160 Sonuç 163 x

12 Degisen ísqücu piyasasinda kamu istihdam hizmeti " K'iî vc diëer kuruiusiar Giri$ 10/ So-syal iarailaria iüsküer!68 Hukiimet kurumlari ve diger ululai uiganiaila ili^kilcr 169 Yerel ortaklarla ili kiler 171 OiB'lerle ili kiler 174 Kamu istihdam hizmetlerinde iletiçim agi 179 Norme Sonuçlar 183 Girif 183 Genel sonuçlar 183 Di ortamlara yanit verebilme 184 Hiikiimetle ili kiler 185 Entegre hizmet sunumu 186 Yeni tiir bir hizmet i letmesi 187 Geliçmekte oían ülkelerde KÍH'i etkileyen özel etmenler 188 Kamu istihdam hizmetinin önündeki ikilem 190 EKLER I Sözlük 197 II KlH'in bachea içlevleri ve görevleri 202 III 26 OECD ülkesinde uyguyanan programlar için yapilan kamu Harcamalanmn GSMH içindeki payi, IV KÍH yeniliklerine ve ömek uygulamalara ili kin ömekler 207 IV. 1 Kanada: Kompüterize kiosklar 207 IV.2 Fransa: Í ve mesleklere ili kin kompüterize listeler 208 IV.3 Japonya: Genel istihdam enformasyon sistemi (GÍES) 210 IV.4 Meksika: Ulusal istihdam enformasyon hizmet sistemi 211 IV.5 Slovenya: Internet teknolojisi kullanimi 213 IV.6 Isveç: Intemette mûçteri self-servis sistemleri 215 IV.7 Birle ik Krallik: Dogrudan Istihdam Hizmeti: Bo i ler telefonda 218 IV.8 ABD: Amerika'mn Kariyer Dosyasi (ACK) - Intemette istihdam hizmeti sistemi 219 IV.9 Fransa: Fichier historique (FH) - ANPE'ye kayitli i arayanlann Dosyalan 221 IV. 10 Hollanda: Kansmeter - i arayanlann idari girdileri için yeni bir araç 222

13 içindekiler IV. 11 Fransa: i arayanlara yardimda yeni araç ve hizmetler 224 IV. 12 ABD: Entegre i veren hizmetleri mönüsü - Wisconsin Racine ili Í gücü Geliçtiime Merkezi (WDC) ömegi 227 IV. 13 ABD: ís ve isçi bulmada eyaletlerin basarili uygulamalan- Bir degerlendirme çali masi 228 IV. 14 Isveç: i arayanlar için istasyonlar- i arayanlar için self servis 232 IV. 15 Danimarka: Yerel i gücü piyasasinm izlenmesi 233 IV. 16 Kanada: Yerel içgiicû piyasasi enformasyonu 234 IV. 17 Finlandiya: l gücü piyasasina iliçkin kapsamh reformun bir parçasi olarak bireysel istihdam hizmeti siireçlerinin (is aramada yardim) aktifleçtirilmesi ve geli tirilmesi 235 IV. 18 Fransa: Geni letilmi ANPE hizmetleri baglaminda rehberlik kavrami 238 IV. 19 Birlejik Krallik: Yeni Politikalar Dönemi 241 IV.20 ABD: Gônenç Reformu - Muhtaç Ailelere Geçici Yardim (TANF) programi 243 IV.21 ABD: Í sizlik sigortasi idaresi - Telefon talepleri hizmeti 246 IV.22 Fransa: Espaces Cadres - Yönetici ve teknik personell i e yerle tirme Merkezleri 247 IV.23 Hong Kong, Çin: tstihdam Enformasyon ve Geliçtirme Programi (EIPP) 249 IV.24 Isveç: Fikir Bankasi 251 IV.25 Kanada: KÍH personel geli tirme karan 252 IV.26 0ÍK ile ili kiler: Yenilikçi kimi ömekler: 253 A. Belçika 253 B. Fransa 253 C. Birle ik Kralhk 254 V. KÍH'in egitim ve yeti tirme programlanna katihmi: Kimi ömekler 257 VI. Web sayfalan listesi 263 VI. 1 A. Ulusal kamu istihdam hizmetleri 263 B. Uluslararasi kurulu lar 266 VI.2 Seçilmi KÍH özel web siteleri 267 Kaynakça 269 Tablolar 3.1 Seçilmi ülkelerde düzeylere göre KÍH personel dagilimi KÎH'te personel ba ina i siz sayisi, xui

14 uegi^uti i^yoco piyasasmda kamu istihdam hizmeti J.j Kimt Avrupa üikek'riihlf ix-rsoncl hasína \y.,iz k!%! sayim. I S.l Alberta. Kanada'da LM1 Urünleri için veri kaynaklari ILU ülkc arasíimiai:iri kapsaiiiuiuaki i 2 iükcde s.si/.hk sigorta"«.. ijsizük Yardimlan ve sosyal haklar, 117 ekil 8.1 Wisconsin Eyaleti: Tam istihdam hedefi etrafinda i birligi 143 xiv

15 YÖNETiCi ÖZETi 1. Kamu istihdam hizmeti (KÎH), i sizligin toplumsal ve ekonomik etkilerine iligkin duyarliliklarin sonucu olarak 19. yüzyil sonlarmda sanayilesnii ülkelerde ortaya çikti. Bu alandaki ilk giri imler genel olarak i arayanlarin i bulmalarxna ve i verenlerin de bo i leri doldurmalarma yönelik düzenlemeler biçimindeydi. Ancak aralarmda i sizlik sigortasina ili kin yeni sistemler getirenler de vardi. Yeni kurulan Uluslararasi Çaligma Örgütü (ILO) 1919 yilinda, 2. sayili î sizlik Sözle mesi aracihgiyla üye Devletlere KÍH olu turulmasi tavsiyesinde bulundu. Daha sonra ILO uzun yillar boyunca ömegin 34. sayili Ücret Alan istihdam Kurulu lari Sözle mesi ve aym sözle mede 1949 yilinda degi iklikler yapan 96 sayili Sözle me gibi belgelerle KlH'e kendi alaninda tekel konumu saglamayi özel istihdam kurulu larini (0ÍK) kaldirmayi hedefledi. 2. ikinci Dünya Sava i'ni izleyen 25 yil içinde KÎH birçok ülkede normal olarak i ve i çi bulma hizmeti ile i sizlik yardimlarini kayna tiran bir sistem içinde geli me gösterdi. 1970'li yillarda birçok ülkede görülen ekonomik uyumsuzluklar ve i sizligin artmasiyla birlikte, i sizlik sorunlarini çôzmeye yönelik resmi istihdam politikalarinin ya da i gücü piyasasi uyum programlarmin bir araci olarak KlH'e daha fazla ba vuruldu. 1990'larin ekonomik serbestle me ve küreselle me ortami içinde ILO KIH'te tekel anlayi mi terk etti ve i gücü piyasalarinin i leyi ine olumlu katkilar saglayacak düzenlemelerle birlikte ÖtK'yi kabullendi. 3. Bugün KÍH hizla degi en bir i gücü piyasasinda i lev görmektedir. Gliçlû demografik etkenler geli mekte olan ülkelerde giderek ya lanan bir i gücünün olu umuna yol açarken, geli mekte olan ülkelerde sürüp giden nüfus artiçi genç kesimde i sizlik sorunlan yaratmaktadir. Í gücü piyasasinda yaratilan amansiz etkiler açismdan daha çarpici bir olgu ise, küresel rekabetin kizi masi ve enformasyon teknolojisindeki geli melerdir. Enformasyon teknolojisindeki devrimin sonuçlarindan biri geli mi ülkelerde imalat sanayiindeki istihdamin azalmasidir. ímalat sanayiindeki XV

16 Degiçen içgûcu piyasasinda kamu istihdam hizmeti teknolojik altyapiyi sagladigi, bu aityapi iemelinde i çilerle i veren!enn kendilerinin anlastigi koçullarda is ve i sei bulma etkinliklerinin ba ansini hangi ôlçiitierle tartacagidir. 9. KÎH'in i gücü piyasasi enformasyon sistemindeki rolü hem bu enformasyonun üretilmesini (genellikle gündelik i lemlerin yan ürünü olarak) hem de aym enformasyonun kullamlmasmi ve yorumlanmasim iijcia. i.jvci^ ilcrin vc arayanlann artik daha bilinçli hale gelmclcri, egitim ve yeti tirme kurumlariyla ve mesleki rehberlik uzmanlannm bilgi gereksinimlerinin giderek artmasi, KÍH'in saglayabilecegi türden bilgilere yönelik talebi de artirmi tir. Kanada, ABD ve Danimarka gibi kimi ülkeler bu i leve bilinçli tercihlerle yatirim yapmi lardir. ABD ve Kanada söz konusu oldugunda bunun anlami i gücü piyasasma ili kin enformasyonun Intemet'ten saglanmasidir. í gücü piyasasma ili kin bilgilerin etkili biçimde sunumu özel personel kaynaklarmi gerektirir ve bu yamyla kaynaklan yetersiz kalan ve istatistik bilgi kapsami enformel kesim dahil smirli oían geli me sürecindeki ülkeler için uygun olmayabilir. 10. I gücü piyasasi uyum programlarmm yönetilmesi son birkaç onyilda KÍH'in özellikle aktif i levler üslendigi bir alandir. Hükümetlerle birlikte OECD ve Avrupa Birligi (AB) gibi kimi uluslararasi kurulu ve örgütlenmeler dengeyi edilgen i gücü piyasasi politikalanndan (ki bu çerçevede i^sizlere gelir destegi saglanmaktadir) daha aktif politikalara (bu çerçevede ise i siz insanlarm i bulma ansi artirilmaktadir) kaydirmaya çaliçmaktadir. KÍH'in bu programlan uygulamada dogrudan y etkili konumu olmasa bile, bir çok ülkede, smirlan belirleyiei bir rolü olmaktadir. Burada ûç tür program söz konusudur: i aramada yardim programlan; egitim ve yeti tirme programlan; ve dogrudan i yaratma programlan. í aramada yardim programlan, insanlarm kendi i lerini bulmalanm saglama, grup etkinlikleri (i kulüpleri, i fuarlan ve grup çah malari biçiminde) ve ki isel yardim (mesleki rehberlik ve yogun damçmanhk programlan) gibi etkinlikleri içermektedir. KÍH bu alanlarda çogu kez dogrudan hizmet sunucusu konumundadir. Egitim ve yetiçtirme programlan ise, ya am boyu ögrenmenin bir ya am biçimi oldugu çagimizda i sizlerin i bulma anslarini artirmanin önemli bir yolunu olu turmaktadir. KÍH'in buradaki rolü en azmdan katihmcüan bu programlara yönlendirmektir. Ancak KÍH bunun ötesinde, ba kalarina görev olarak verilen egitim kurslarmin yönetimini üstlenebilecegi gibi, daha seyrek olmak üzere kendini de dogrudan dogruya egitim kurslan düzenleyebilir. xviii

17 yönetici özeti Dogrudan is yaratma programlan ise, zaman zaman ekonomideki talebi artirmaya, insanlann i bulma anslarini artinci i deneyimleri kazandirmaya ya da bunlarin her ikisine birden yönelik olabilmektedir. Kamu kesimi i programlan, kendi i inde çali anlara yardim, ücret sübvansiyonlari ve deneme çali malari bunlarin arasinda yer almaktadir. KÍH'in rolü, egitim programlarinda oldugu gibi, katilimcilari ba ka yerlere yönlendirmekten ibaret kalabilir ya da çesitli programlarm düzenlenmesini ve sponsorlugunu da kapsayabilir. 11. Birle ik Krallik ve ABD gibi ülkelerde bugünkü egilim, sosyal yardimlara bagimliligi azaltmak amaciyla bu i levlerden bir bölümünü geni ôlçekli ve degiçken paketlerde kayna tirma yönündedir. Bu egilimin, farkli yakla imlarin giiçlii yanlarindan yararlanma ve i sizlere geni seçenekler sunabilme gibi bir avantaji vardir. Kimi ülkelerde geli tirilen çe itli sistemlerin degerlendirme bulgulari isiginda belirli bir ana kanala baglanmasi gerekmektedir. Yapilan degerlendirmelere göre i arayanlara yardim yöntemi maliyet etkinligi açismdan hay Ii avantajli olabilmektedir. KÍH'in i gücü piyasasi uyumunda etkili bir rol oynayabilmesi için, hem ba kalariyla ortak çali maya hazirlikh olmasi hem de program yönetiminde deney biriktirmesi gerekmektedir. 12. KÍH i levlerinin dördüncüsü, yani i sizlik yardimlannm düzenlenmesi, pirim katkili i sizlik sigortasi ile devlet fonlarmdan gelir destegini içermektedir. Kimi ülkelerde KÍH bu sistemleri dogrudan yönetmektedir. Böyle olmadigi yerlerde bile KÍH normal olarak ve yogun biçimde i in içindedir. Bunun nedeni, i arayanlara yardimci olmasi, i arayanlarm kayitlarmi tutup bu ki ilerin igte çahçabilecek niteliklerini koruyup korumadiklarmi izlemesidir. Bu durum, zaman zaman, KÍH'in i sizlik yardimi alan kiçiler üzerinde gözcülük yapma rolü ile, hem i arayam hem de i vereni tatmin etmeyi amaçlayan i ve i çi bulma rolü konusunda garip gerilimler yaratmaktadir. KÍH yöneticileri kendilerini i sizlik yardimlarindan kolayhkla soyutlayamamaktadirlar; çûnkû KÍH'in insanlari sosyal yardimlardan çahçmaya yöneltme gibi temel bir rol üstlenmistir. O halde KÍH yöneticilerinin bu çahçmamn KÍH kültürü üzerindeki etkilerini izleyip gerektiginde telafi edici girisimlerde bulunmalari gerekmektedir. 13. KÍH'in bugün içinde islev görmeye çalistigi çalkantili ortamda, hizmetin düzenlenmesi ve yönetimi giderek karma ik ve gûç bir is haline xix

18 Uegiçen i^gücü piyasasinda kainu istihdam hizmoti geinu^tir. KiH'in üst düzey yoncticiierinin bûiiici önccligi. Bakanlardan iç arayanlara ve içverenlere uzanan eenis bir alici kesimle iyi ili kiler kurmakîir. KÎH etkmliklerinin. dcgiscn siyasai, topiumsa! ve ekonomik ortami dikkate alan stratejik bir plan çerçevesinde düzenlenmesi gerekir. KÍH'in denetlenebilirligi muhtemelen bir performans yönetimi sistemi içinde saglanacaktir ki, bu sistemin aym zamanda kurulu içindeki farkh birimlenn performan^ini da izlemesi eerekir. Bu tür sistemlere içsel risklerin asgari diizeyde tutulmasi için performans üi^üílerinin tcmcldeki program amaçlarmi yansitmasi gerekir. Aynca, maliyet etkinliginin saglanabilmesi için belli ba li bütün programlar için periyodik degerlendirmeler gerekecektir. 14. Hizmetin örgütlenmesini iiç önemli egilim etkilemektedir. Bunlardan birincisi, yetkinin desantralizasyonu ile gerek yerel yöneticilerin enerjilerinden yararlanmayi gerekse hizmetleri yerel gereksinimlere daha yakindan uyarlamayi saglayacak sorumlulugun üstlenilmesidir. íkinci olarak, KÎH'in çeçitli i levlerinin gerçekle tigi hizmetlerin entegrasyonu söz konusudur. Bu entegrasyon, yerel diizeyde bir kez ugramlan biirolar ile hizmet verilen kesimin gereksinimlerine göre hizmetleri sistematik biçimde aynçtiran kademeli hizmet sunumu aracihgiyla saglanmaktadir. Ûçiinciisû, hizmet sunumundaki rekabetçiliktir. Bu, kamu hizmetlerine damgasim vuran önemli bir egilimdir ve bu egilim sonucunda KÍH'in kimi unsurlari piyasada ba ka hizmetlerle rekabet etmek zorunda kalmaktadxr. O kadar ki, bugün ömegin Avustralya'da sistemin kimi ögeieii dcgil tamamx böyle bir rekabetin içinde olmak zorundadir. Bu ise, gerek maliyet etkin sonuçlar almabilmesi gerekse personelin morali ile ilgili sorunlarm çôziilebilmesi açismdan ustalikh bir yönetimi gerektirmektedir. 15. KÎH'in üst düzey yöneticileri ba ari kazanmak için çe itli yönetim stratejileri izlemektedir. Bu bakimdan be stratejiden söz edilebilir. Bunlardan ilkinde, aliciya dayanan planlama ve i siireci reformlari dahil kalite yönetim ilkeleri benimsenmektedir. îkincisi, enformasyon ve ileti im teknolojisinin kullammi, gerek iç yönetimin iyile tirilmesi gerekse ahcilara dogrudan hizmet ula tmlabilmesi için yayginla tinlmaktadir. Ûçûnciisiinde, tesis ve hizmetlerin planlanmasinda ve yönetiminde iyile tirmelere gidilmektedir. Dördüncüsü, iç ileti ime ve yerel ofis çali anlan merkez arasmdaki iki yönlü bilgi aki ina öncelik tamnmaktadir. Nihayet, personel egitim ve geli tirme programlan, gerek hizmetin amaçlarinda ve tekniklerinde meydana gelen degi iklikleri, gerekse içinde çaliijilan ortami gözetecek biçimde yeniden gözden geçirilmektedir. XX

19 yönetici özeti 16. KÍH programlarinin basansi, ba ka dönemlerde oldugundan çok daba fazla, KÍH ile diger kurulu lar arasindaki iliskilere baghdir. Bu iliskilerin düzenlenmesi büyük beceri gerektirmektedir. Bu alanda çe itli ili ki biçimleri ve muhataplardan söz edilebilir. Bir kere, sosyal taraflarla ili kiler söz konusudur. Bu ili kiler, özerk bir KÍH'in denetim kurulu ya da daha gayn resmi düzenlemeler aracihgiyla çekillenebilir. Sosyal taraflann verecekleri destek, ömegin i gücü piyasasi uyum programlarinin uygulanmasi gibi alanlarda KÍH'in i ini önemli ôlçiide kolayla tirabilir. Ikincisi, i gücü piyasasi programlan bugün giderek daha çok çeçitli hükümet kurulu lari ile hükümet di i kurulu larin i birligi temeline dayanmaktadir; bu ortaklik stratejilerinin önemi AB'deki KÍH yöneticileri tarafindan vurgulanmaktadir ve KÍH bu tür ortakliklarda merkezi bir rol oynayabilecek konumdadir. Ûçiincûsii, yerel gereksinimlere uyarlanmi programlarm uygulanmasi ya da tek kademeli hizmet sunumu amaciyla olu turulan yerel ortakliklar özellikle önemlidir. Dördüncü konuyu ÔÎK ile ili kiler olu turmaktadir. KÍH tekelinin sona ermesiyle birlikte bu ili ki i birligi, tamamlayicilik ya da rekabet biçimlerini alabilir ve bunlarin iiçiinûn de oynayacaklan roller vardir. Kayda deger bir nokta, program uygulamasina sira geldiginde i birliginin daha ön plana çikmasidir. Nihayet KlH'in üst düzey yöneticileri, Dünya Kamu ístihdam Hizmetleri Birligi (WAPES), AB üyeleri arasinda bilgi ali veri i ya da ABD söz konusu oldugunda eyaletler arasi ileti im araciligiyla diger KlH'çilerle uluslararasi ileti ime girip bundan yarar saglayabilirler. 17. A agida siralananlar KÍH açisindan belli ba li zorunluluklardir. Birincisi, KÍH degi im ve istikrar arasindaki dengeyi tuttururken, di ortamlardaki sürekli degi imler i iginda kendi hizmetlerini de degi tirip uyarlayabilmelidir. Íkincisi, KÍH hükümet politikalarinin bir araci olarak kendi konumunun bilincinde olmah, hükümetin bu anlamda güvenini kazanmah ve istihdam politikalarim etkilemelidir. Ûçûncûsû, KÍH bu çaliçmada belirlenen dort i levi mümkün oldugunca deneyip entegre etmelidir. Dördüncüsü, KÍH mümkün oldugu kadar çok sayida ortakla i yapmaya çali mali ve eger gerekliyse önderlik rolünü üstlenmelidir. Nihayet, KÍH, yöneticiler ve personel açismdan yeni profile sahip yeni türde bir hizmet giri imi olmaya çah mah, hizmetlerinin etkisini ve kalitesini sürekli geli tirmek için çaba göstermelidir. 18. KÍH'in geli mekte oían ülkelerdeki özel sorunlanni derinligine ara tirmak mümkün olmami tir. Derleyebildigimiz bilgilere dayanarak, xxi

20 Degiçen ijgüui jhydsasmda kartsu istihriarti hirmoti geii^iiiekte oian ulkeleriii K.I1Í in roiiine.siya>a dcstck saglamakla i^c h as! am alarm! îavsiye ediyoruz. Gelismekte oían ülkeler, geli mi kimi iilkelerdcki ny^iilniikilaii basitve (ckuulaniaktaii kaçiiiinali, bunun yerme ekonomik kaikinmaya genel yakla^imlan bagiaminda i gücü piyasasi alaninda neler yapilmasi gerektigini analiz edip buna göre davranmalidirlar. Ne tür KÍH hizmetlerinin uygun olacagi böyle belirlenmelidir. En for me I sektöriin genis olduëu durumlarda i ve i çi bulma hizmetlerinc özelhklc tiüzlikle egiimeiiuinci. lîii" bû^ka lavs-yerm? rtr» KÍH'in geli mekte olan ülkelerdeki rolüne iliskin daha ileri düzeyde ara tirmalardm yapilmasidir. 19. Son olarak, KÍH'in kar ismda duran ve henüz çôziime baglanamami u ikilemleri belirliyoruz. Birincisi, herkesi kapsayan ve kendi kendine yardim esasina dayanan hizmetle ki isel bazdaki hizmet arasinda bir gerilim söz konusudur. îkinci gerilim, acili yönelimli hizmet sunumu ile i sizlik yardimlarim gözetleme i levi arasindadir. Ûçiincii konu, KÍH'in ya am boyu ögrenme ve mesleki rehberlik alanlarinda gelecekte oynayacagi role ili kindir. Nihayet, özel mülkiyet ve desantralizasyon gibi örgütsel konular gündemdedir. xxii

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TEŞVİK TEDBİRLERİ, KRİZDEN ÇIKIŞI TEHDİT EDEN FAKTÖRLER, KRİZİN DERİNLİĞİ VE NEDENLERİ DOĞRU TEŞHİS EDİLMEDEN HAZIRLANMIŞTIR.

TEŞVİK TEDBİRLERİ, KRİZDEN ÇIKIŞI TEHDİT EDEN FAKTÖRLER, KRİZİN DERİNLİĞİ VE NEDENLERİ DOĞRU TEŞHİS EDİLMEDEN HAZIRLANMIŞTIR. ESFENDER KORKMAZ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BASIN BİLDİRİSİ 05.06.2009 HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI TEŞVİK TEDBİRLERİ, YAŞAMAKTA OLDUĞUMUZ EKONOMİK DEPRASYONDAN ÇIKIŞ İÇİN YETERLİ DEĞİL. TEŞVİK TEDBİRLERİ, KRİZDEN

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1 İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11 2009 Copyright S.K.Mirze 1 PAZARLAMA 1. MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇ VE İSTEKLERİNİ BELİRLEMEYE VE BİR DEĞİŞ TOKUŞ SÜRECİYLE BUNLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY vii İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY 1.1. İNSAN KAYNAĞI KAVRAMI...2 1.2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ...5 1.2.1. İnsan Kaynakları

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR KÜRESEL KRİZİN N ANATOMİSİ MORTGAGE KRİZİ VE HEDGE FONLAR KRİZİ TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA KIRILMA 64 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA D EKONOMİSİNDE, NDE, 18 TRİLYON DOLARLIK MAL VE HİZMET H ONU ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi. Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İş Sözleşmesinin Türleri Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kısmi Süreli İş Sözleşmesi -Çağrı Üzerine

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU *< REKABET KURUMU E?X ENERJi PIYASASI DUZENLEME KURUMU REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU ARASINDAKI i^birligi HAKKINDA PROTOKOL Amac ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Protokolun amaci, enerji

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

Yasli bakim ve huzur evi sektoru: Evde bakim pratigi Hollanda modeli. Tanimlamalar, finansal modeller, gelir ve maliyetler

Yasli bakim ve huzur evi sektoru: Evde bakim pratigi Hollanda modeli. Tanimlamalar, finansal modeller, gelir ve maliyetler Yasli bakim ve huzur evi sektoru: Evde bakim pratigi Hollanda modeli Tanimlamalar, finansal modeller, gelir ve maliyetler Evde bakim tanimi Sektorel veriler Tanimlamalar Veriler Evde bakim nasil finans

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Mevcut Durum ve Gelece e Genel Bakı. ÖNGÖRÜLER ve HEDEFLER GENEL DE ERLEND RME, TÜRK N AAT MALZEMELER SANAY S. 27 Nisan 2011, Ankara

Mevcut Durum ve Gelece e Genel Bakı. ÖNGÖRÜLER ve HEDEFLER GENEL DE ERLEND RME, TÜRK N AAT MALZEMELER SANAY S. 27 Nisan 2011, Ankara TÜRK N AAT MALZEMELER SANAY S GENEL DE ERLEND RME, ÖNGÖRÜLER ve HEDEFLER Mevcut Durum ve Gelece e Genel Bakı MSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Aracı Uluslararası Teknik Hizmet hracatı Konferansı 27 Nisan

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT ARALIK 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 6004 GTIP koduna

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler NISAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 Genel Görünüm: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Sosyal politika çerçevesi neden önemli?

Sosyal politika çerçevesi neden önemli? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Sosyal politika çerçevesi neden önemli? 3 Şubat 2009 Slide 2 Kısaca TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2004 de TOBB un desteğiyle kuruldu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen Proje Amacı: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevreyle ilintili problemlerin azaltmasına yönelik kurumsal kapasitelerinin artırılmasına

Detaylı

: Uluslararası Karşı

: Uluslararası Karşı Türkiye Ekonomisi nde nde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme B : Uluslararası Karşı şılaştırma ve AB ye Yakınsama SüreciS Dr. Şeref SAYGILI TCMB, Araştırma rma ve Para Politikası Gn. Md., Ekonomist

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı