11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH"

Transkript

1 11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 لح ظ امل ف عول به ق ر أا الط الب الد ر س. عال ج الط بيب امل ري ض. ا ش ت ى وال د ي ب ي ت ا. ك ت ب ال سص حابة الأحاديث. م ن ع الرر سول ك تابة الأحاديث يف الب داية الد ر س الث اين: امل ف عول ب ه واملف عول امل ط لق وامل ف عول ل أج ل ه MEFUL BİH (NESNE/DÜZ TÜMLEÇ) الو ح دة 6 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH Öğrenci dersi okudu. Doktor hastayı tedavi etti Babam bir ev satın aldı Sahabeler hadisleri yazdı Hz.Peygamber(sav) başlangıçta hadis yazımını yasakladı meful bih nesne/ düz tümleç امل ف عول ب ه fail الف ع ل fiil الفاع ل امل ف عول ب ه özne ق ر اأ الط الب الدر ر س عال ج الطر بيب امل ري ض ا ش ت ى وال دي ب ي ت ا ك ت ب ال ص حابة الأحاديث م ن ع الرر سول ك تابة 1 77 MEFULUN BİH( Nesne/Düz Tümleç) Mefulun bih Failin işlediği fiilin üzerinde gerçekleştiği isimdir. (yani öznenin yaptığı işten ekilenen isimdir.) Meful bih genel olarak fiil ve failden sonra gelir. Meful bih daima MANSUB gelir.(mansub her zaman fetha demek değildir? امل ف عول ب ه ا س م ي ق ع ع ل ي ه ف ع ل الفاع ل. امل ف عول ب ه ا س م ي أاتي ب ع د الف ع ل و الفاع ل عادة. امل ف عول ب ه م ن صوب دائ م ا. ÖnemliNot: sevgili öğrenciler mefulun bih in yukarıda verilen tanımı eksik. doğrusu: öznenin yaptığı işten etkilenen ve fiilin harfi cer olmadan bağlandığı isme mefulun bih denir. Konuyla ilgili bizim çalışmamızı görmek için lütfen tıklayınız!

2 ر اأي ت امل ع ل م امل ع ل م ني اأباك TÜM İSİMLERİN İRABINI TABLO ŞEKLİNDE GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ! öğretmeni iki öğretmeni öğretmenleri امل ع ل مني bayan öğretmeni امل ع ل مة iki bayan öğretmeni امل ع ل م ت ني bayan öğretmenleri امل ع ل مات öğrencileri الط الب erkek öğretmenleri الأ سات ذة babanı اأخاك kardeşini )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه م ف ر د( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه م ث ن ى( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه ج م ع امل ذ ك رال س ال ) )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه م ف ر د( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه م ث ن ى( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الك ش ة ل أن ه ج م ع امل وؤ ن ث ال س ال ) )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه ج م ع ت ك سري( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه ج م ع ت ك سري( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الأل ف ل أن ه م ن الأ س ماء اخل م سة( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الأل ف ل أن ه م ن الأ س ماء اخل م سة( ع ي امل ف عول ب ه يف اجل م ل الت ال ية ك ما يف امل ثال د خ ل الر سول امل س ج د. امل س ج د 1- ق ر اأت الط ال بة اجل ريدة. 3- غاد ر ت الط ائ رة امل طار. 4- األ ف الع ل ماء الك ت ب ال س ت ة. 5- ح ف ظ ت الط ال بات سورة ي س. 6- اأر س ل اب ني الب يد الإل ك توينر. 7- ك ت ب م راد ر سالة اإىل ص ديق ه يف اإز مري. 8- ا س ت ق ب ل صاح ب الب ي ت ال سض ي ف ل دى الباب. 9- أام ضى الط الب اأ س بوع ا يف اأن طال يا. 10- ق ل احل قر و ل و ع لى ن ف س ك. MEFUL BİHLER ÖRNEKTEKİ GİBİ aşağıdaki cümlelerdeki meful bihleri belirle 2 78

3 ÖRNEKTEKİ GİBİ parantez içinden uygun meful bihi seç ا خ ت امل ف عول ب ه امل نا س ب م ا ب ي الق و س ي ك ما 3 يف امل ثال ر أاى امل ع ل م الط ال ب ني يف ال سص ف. )الط ال ب - الط ال بان- الط ال ب ني ( 1- ك ت ب ت امل ع ل مة الد ر س. )ع ن وان - ع ن وان - ع ن وان ) 2- ش ب الط ف ل. )اللب - اللب - اللب ( )امل ه ن د سني- امل ه ن د سون امل ه ن د سان( يف ح ديقة امل ص ن ع. 3- ر اأي ت )الب ي ت - الب ي تان- الب يوت ). 4- باع الت اج ر )الط عام - الط عام - الط عام ). 5- اأك ل ال ض ي ف )الب ن ت - الب ن تان- الب نات ) يف احل ديقة. 6- ر اأي ت )اجل رائ د - اجل رائ د - اجل رائ د ( ل أق ر اأها. 7- اأخ ذ ت )اأخوك - اأخاك - اأخيك ) ه ناك. 8- د خ ل ت الب ي ت ف ر اأي ت örnekteki gibi aşağıdaki cümlelerdeki FAİL VE MEFUL BİHİ BELİRLE ع ي الفاع ل و امل ف عول ب ه يف اجل م ل الت ال ية ك ما يف امل ثال ي ق ر أا الط ال ب ق ص ة ج ديدة. زار الو زير امل د ر سة. ت ع ل م الط ال ب الع ر ب ي ة. ح ف ظ ت الب ن ت الق ر اآن. ر اأى اأح م د أاخاك يف ال ص ف. ر أاى الوال د اب نه ي ت ج و ل يف ال س وق. ا ن ت خ ب ال ش ع ب اأع ضاء الب مل ان هذا العام. نظ م ت امل د ر سة ح ف لة ل ط ال ب ها. عاجل ت الط بيبة امل ري ض. ر ك ب امل ساف ر الط ائ رة يف امل طار. ق د م الز و ج ه د ي ة ل ز و ج ت ه يف عيد ميالد ها. الفاع ل الط ال ب امل ف عول ب ه ق ص ة

4 Önekteki gibi anlam açısından uygun meful bihi seç ا خ ت م ف عول ب ه م نا س با م ن ح ي ث امل ع نى ك ما يف امل ثال ق ر اأ الأب ق ص ة. )الت ف اح - شار ع ا- ق ص ة ( 5 )الق راءة - الأك ل - ال س ي ارة (. 1- ت ع لر م الت الميذ )الأك ل - اللب - املوز(. 2- ش ب الط ف ل 3- ح ل امل ع ل م. )ال ش اي - امل س األة - الق طار ( 4- د ف ع امل حا س ب. )الك تاب - الب ي ت - الر ات ب ) )ال شاي - الق راءة - امل ش ي ) ع لى الق ه وة. 5- اأ ف ض ل )ال س الم - ال س ت احة - احل ك م ( يف ح ق امل تر ه م. 6- اأع ل ن القا ضي )ق ه و ة - ب ي ت ا- اأر ض ا( ل أبيها. أاح ش ت الب ن ت 7- )اخلاد م - الرر ئي س - امل دير (. 8- ا خ تار اأع ضاء الب مل ان örnekteki gibi fail ve meful bihi belirle ve her ikisinin son harfini harekele ع ي الفاع ل و امل ف عول ب ه يف اجل م ل الآت ية. و ا ض ب ط ب ال ش ك ل اآخ ر ك ل م ن ه ما ك ما يف امل ثال ك ش الط ف ل الق ل م. اجل م لة غ س ل ت اآم نة امل ن ديل. ش ب ت الب ق رة املاء. ح ف ظ ح م زة الق ر اآن. ق ت ل الر ج ل احل ير ة ب احل ج ر. س م ع خال د الأذان و ذ ه ب اإىل امل س ج د. ك ت ب امل د ر س الدر ر س ع لى ال سر ب ورة. ف ت ح الب قر ال الد كر ان يف ال س اعة الثام نة. الفاع ل الط ف ل امل ف عول ب ه الق ل م

5 لح ظ امل ف عول امل ط ل ق MEFULU MUTLAK امل ف عول امل ط ل ق 7 Mutlak meful, fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek,çeşidini bildirmek ve sayısını bildirmek için gelen, fiille aynı kökten VEYA fiilin eşanlamlısı bir mansub masdardır. üç türü ت ف جر ر املاء م ن الأر ض ت ف ج ر ا. "و ك ل م اهلل م و سى ت ك ليم ا")الن ساء 164( ت ر الأي ام م ر ا. ت ط ور ر ت ب الد نا ت ط و ر ا ك بري ا. م ش ى م ش ي ة امل لوك. ن عي ش عي شة الأغ ن ياء. د قر ت ال س اعة دق ة. ق ر اأت الك تاب ق راءت ني. و ق ف ت ث الث و ق فات. امل ف عول امل ط ل ق : هو م ص د ر م ن صوب ي اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه: )1( ل ت اأكيد م ع نى الف ع ل )2( ل ب يان ن و ع الف ع ل )3( ل ب يان ع د د الف ع ل م صاد ر م ن صوبة ت اأ تي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه ل ت وؤ ك د م ع ناه. م صاد ر م ن صوبة ت اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه ل ت ب ني ن و ع ه. م صاد ر م ن صوبة ت اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه لت د لر ع لى ع د د ه. vardır: 1- fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek için fiille aynı kökten gelen MANSUB MASDARLAR Allah Musa ile KESİNLİKLE/gerçekten konuştu. لعب الطفل لعبا örnek: çocuk kesinlikle oynadı 2 fiilden sonra fiilin çeşidini açıklamak için fiille aynı kökte gelen mansub masdarlar Krallar yürüyüşüyle yürüdü zenginlerin yaşayışına benzer yaşıyoruz örnek: لعب الطفل لعبة الكبار çocuk büyüklerin oyununa benzer oynadı 3 fiilden sonra fiilin sayısını gösteren mansub masdarlar örnek: لعب الطفل لعبة çocuk bir kere oynadı saat bir kere çaldı kitabı iki defa okudum üç kere vakfe yaptım Mutlak meful fiilden sonra fiille aynı kökten gelen mansub masdardır 1 fiilin anlamını pekiştirir 2 fiilin türünü açıklar 3 fiilin sayısını açıklar 81

6 Aşağıda mefulleri mutlakları bul ve türünü belirt türü mefulu mutlak 1- ح ف ظ ت الدر ر س ح ف ظ ا. 2- { ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ليم ا} )الأح زاب 56( 3- {وت ب ون املال ح ب ا ج م ا} )الفجر 20( 4- {و ت اأك ل ون الت اث اأ ك ال مل ا}. )الفجر 19( 5- ا ر ت ف ع ت ق ي مة الد ولر ا ر ت فاع ا ك بري ا. ض ع م ف عول م ط ل ق ا م نا س ب ا م ن ع ن د ك يف الف راغات الآت ية 1- أا ش ق ت ال سش م س 2- ش ب ت الك رة 3 -ح ج م مر د الب ي ت احل رام 4- ح ف ر امل زار ع الأر ض 5- ق ر اأت الف تاة الر سالة PEKİŞTİRME/TEKİD TEKİD fiilin türü/çeşidini fiilin türü/çeşidini fiilin türü/çeşidi 9-aşağıdaki boşlukları uygun bir mefulu mutlak ile doldur 9 mefulu mutlak içeren cümlenin başına ; mefulu mutlak içermeyen cümlenin başına getir. 10 ض ع ع المة ( ) اأمام اجل م لة ال تي ت ش ت م ل ع لى م ف عول م ط ل ق و ع المة ( ) اأمام اجل م لة ال تي ل ت ش ت م ل ع ل ي ه 1- ن ص ح ت ز ميلي ن صيح ت ني. 2- ي ذ ه ب امل و ظر ف اإىل ع م ل ه م ب ك ر ا. 3- ت س ب ح امل الئ كة هلل ت س بيح ا. 4- اأ ش ب الع م ال ع ن الع م ل اإ ش اب ا. 5- ا ن ت ظ رونا يف قاعة امل حا ش ات الي و م. 82

7 Meful li-eclih: Fiil cümlesinde fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen meful çeşididir. Niçin, neden? sorusuna cevap veren meful çeşididir. Genellikle açık bir masdar olarak gelir. 11 لح ظ امل ف عول ل أج ل ه امل ف عول ل أج ل ه öğrenciye ödül faaliyetini takdir etmek için verildi. Fuarlar sanayiyi teşvik için düzenlenir Kadın aile gelirine katkıda bulunmak için çalışır. İnsan bilgiyi aramak/araştırmak için okur. م ن ح الط ال ب اجلائ زة ت ق دير ا ل ن شاط ه. ت ن ظر م امل عار ض ت ش جيع ا ل ل ص ناعة. ت ع م ل امل ر أاة إا س هام ا يف د خ ل الأ ش ة. ي ق ر اأ الإن سان ب ح ث ا ع ن امل ع ر فة. امل ف عول ل أج ل ه : هو م ص د ر م ن صوب ي ق ع ب ع د ف ع ل ل ب يان س ب ب و قوع ه. و ي اأتي ج واب ا ل أداة ال س ت ف هام: "مل اذا " أاو " ل ". Meful li-eclih: fiilden sonra fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen mansub masdardır. Niçin, neden? soru edatlarının cevabı olarak gelir. املثال ص فر ق اجل م هور ت ش جيع ا ل لم ن ت خ ب الو ط ني. مل اذا ص فر ق اجل م هور ت ش جيع ا ل لم ن ت خ ب الو ط ني. Seyirciler milli takımı desteklemek için alkış yaptılar. Seyirciler NİÇİN alkış yaptı? milli takımı desteklemek için aşağıdaki cümlelerdeki mefulun li eclihleri belirt ع ي امل ف عول ل أج ل ه يف اجل م ل الآت ية 12 83

8 örnekteki gibi aşağıdaki boşlklara uygun mefulun li eclih getir ض ع م ف عول ل أج ل ه م نا س ب ا يف الف راغات الآت ية كما يف املثال 13 طاع ة ا ب ت غاء د ع م ا ه روب ا ط ل ب ا istemek için kaçmak için desteklemek için talep/dilemek için itaat için örnekteki gibi 1.sutundaki cümlelerle 2.sutundaki uygun ifadeyi eşleştir ص ل ب ي ج م ل الع مود الأو ل ب ا ي نا س ب ها م ن ع بارات يف الع مود 84

9 KAVRAMA SORULARI اأ س ئ لة ال س تيعاب sünnet NEDİR? 5 SATIR YAZ ما م ع نى ال س ن ة ا ك ت ب خ م سة اأ س ط ر م ن ع ن د ك 1 السنة في اللغة: ھي السیرة المتبعة و الطریقة المسلوكة والمثال الذي یقتدى. و تطلق ھذه الكلمة أیضا بمعنى البیان حیث یقال.سن الا مر أي بینھ و أیضا بمعنى ابتداء الا مر السنة في الاصطلاح : ھي كل ما أثر عن النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو سیرة أو صفة خلقیة أو خل قیة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدھا :للسنة أنواع : أنواع السنة الواردة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم السنن الفعلیة : وھي ما كان یقوم بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم (ما رواه مسلم عن عاي شة رضي الله عنھا عن النبي صلى الله علیھ (1 وسلم قال: ركعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیھا )و المراد ھنا ركعتي الفجر الراتبة و ھي من السنن المؤكدة التي لم یتركھا صلى الله علیھ.وسلم حضرا ولا سفرا السنن القولیة: و ھي أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم (لا ن (2 ) أقول سبحان الله و الحمد الله و لا إلھ إلا الله و الله أكبر. أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس السنن التقریریة: و ھي نقل تقریره لھم على أمر شا ھد ھ م یفعلونھ أو أ خ ب ر بھ بفعلھم لھ أي أنھ أقر الصحابة على فعلھا و إن لم یفعلھا (3.ھو علیھ الصلاة والسلام ا ج ع ل ك ال م ن الك ل مات الآت ية م ف عول ب ه يف ج م ل و ا ض ب ط اآخ رها بال ش ك ل 2 1- الق ر اآن 2- ال س ن ة 3- الأحاديث 4- الد ر س 5- الك تاب 6- احل ق 7- الأع مال 8 -اجل م عة Aşağıdaki kelimeleri cümle içinde MEFULUN bih olarak kullan ve son harekesini koy حفظ نا القرأن إت بع نا السنة بحث نا الا حادیث عن صحیح البخاري كتبنا الدرس قرأنا الكتاب قلنا الحق أنجز الا عمال قمنا الا عمال Kur'an'ı ezberledik Sünnete uyduk Hadisleri Sahihi Buhari'den araştırdık Dersi yazdık Kitabı okuduk Gerçeği söyledik İşleri bitirdik/yerine getirdik Cumayı kıldık صل ی نا الجمعة 85

10 ما اخل صائ ص ا لتي ت ي ز ب ي امل ف عول ب ه و امل ف عول امل ط ل ق و ا مل ف عول ل أج ل ه 3 mefûl bîh, mefûl mutlak ve mefûl lieclihi birbirinden ayıran özellikleri yazınız? 1- Mefulun bih : öznenin yaptığı işten etkilenen ve fiilin harfi cer olmadan bağlandığı MANSUB isme mefulun bih denir. ÖRNEK: 2- Mutlak meful, fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek,çeşidini bildirmek ve sayısını bildirmek için gelen, fiille aynı kökten VEYA fiilin eşanlamlısı bir mansub masdardır. üç türü vardır: نام الطفل نوما أقف في الحدیقة وقوف ا طویلا سجدت سجدتین 3- Meful li-eclih: Fiil cümlesinde fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen meful çeşididir. Niçin, neden? sorusuna cevap veren meful çeşididir. Genellikle açık bir masdar olarak gelir. سافر الشافعي طلبا للحق تصدقت ابتغاء وجھ الله ((قال تعالى ((ی ج ع ل ون أ ص اب ع ھ م ف ي آذ ان ھ م م ن ال صو اع ق ح ذ ر ال م و ت 86

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA DERS KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ DEVLET

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR İLKÖĞRETİM 6 ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI.. 2015 GIRIS CK.indd 1 12.02.2015 09:56:38 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه.

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه. 1 وطن ى تر ك يا عا ش ف ى يها وطى ن ت ر ك ى يا اج دا ى دى و ف ى يها اىعيش و ف ى يها اتر ب تظل لىن واتعلم وتس ى قيىن ساؤها ى مياهها وت غذ يىن خي راهتا و ى هي ىل. لا فانا ول ى ذا ما ا ج لك يا وطىن ف ى جبال

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I Editör Prof.Dr. Ahmet BOSTANCI Yazarlar Prof.Dr. Abdurrahman ÖZDEM R

Detaylı

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ VE DİN GÖREVLİLERİ ARASI 60 HADİS METİN VE MEALİ EZBERLEME YARIŞMASI HADİSLERİ 4 3 2 1 ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Muhlis AKAR A. Helal Ve Haram Konusunda Genel Prensipler Şunlardır: 1.Helal ve Haram kılma yetkisi Allah a aittir. 2.Harama götüren şeyler de haramdır.

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS381 OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM I- Konunun Plânı Dr. Yaşar YİĞİT A) Sıla-i rahim Kavramı B) Sıla-i rahimin âyet ve hadislerle temellendirilmesi C) Bireysel ve Toplumsal Açıdan Sıla-i

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı?

Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı? FIKIH KÖŞESİ YAZISI (XXXIV) Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı? Çocuk odasında namaz kılmakta elbette bir problem söz konusu olmaz. Ancak çocuğun oynadığı oyuncakların

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

أربع/أربعة أربعون إسبانيا

أربع/أربعة أربعون إسبانيا ARAPÇADA ÇOK KULLANILAN 1000 KELİME A. İsimler, Sıfatlar ve Diğer Kelimeler Dört Kırk Ürdün Pirinç/pilav Yer, toprak Dul (er.) Dul (diş.) Terör Koltuk, kanepe Kalabalık Mavi Kriz İspanya Hafta Hoca, profesör,

Detaylı

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 راءة القرآن ىلع امليت عرب مكربات

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

HADİS METİNLERİ I. Hafta 10. Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

HADİS METİNLERİ I. Hafta 10. Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HADİS METİNLERİ I Hafta 10 Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ Rüstem BEŞLER I- Konunun Planı: 1-Çocuğun tanımı. Kısaca insan hayatının dönemleri. 2-Bebeklik dönemi vazifeler.(isim verme emzirme vb.) 3-Çocukluk dönemi vazifeler 4-Büluğ

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) B KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir? ك ب ير (a و اس ع ة (b ح د يق ة (c

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI

PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI 1 Uşeyre veya Useyre Savaşı PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI ب س م الل ه الر ح من الر ح يم ك تاب ال مغاز ي PEYGAMBER İN SAVAŞLARI باب غز وة ال ع شي رة أو ال ع سي رة قال اب ن إ س حاق: أو ل ما غزا الن ب ي صل ى

Detaylı

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 627 Cep Kitaplar / 71 ADİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI Tashih: Yusuf Apayd n Mehmet Ali Soy Grafik &Tasar

Detaylı

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine 10. SINIF KELĐMELER SAYFA 27-35 Soy ağacı Aile kütüğü Öğreniyor, Okuyor الش ج ر ة ا لع اي ل ي ة Polis ي د ر س Öğreniyor, Okuyor Bilgisayar ش ر ط ي Polis Meslek ح اس وب Bilgisayar م ه ن ة Meslek Bilgisayar

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!!

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! BIRAKIN NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! [ Türkçe ] دعونا نخشع في صلاتنا ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi, şemsî-kamerî harf olma yönünden farklıdır? ال ي د (a

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 2151 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com أ و ل ر م ض ان ر ح م ة و أ و س ط ه م غ ف ر ة و آخ ر ه ع ت ق م ن الن ار Ramazan ın Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş tur (Beyhaki, Şuab,

Detaylı

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Arapça 4 konu 4 Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz. Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller. Bu fiiller

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲(

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲( خطبة الحاجة ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

EKİM AYINDA CAMİLERDE NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎME, HADÎS-İ ŞERÎF VE İLMİHAL BİLGİLERİ

EKİM AYINDA CAMİLERDE NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎME, HADÎS-İ ŞERÎF VE İLMİHAL BİLGİLERİ EKİM AYINDA CAMİLERDE NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎME, HADÎS-İ ŞERÎF VE İLMİHAL BİLGİLERİ EKİM 2015 01.10.2015 Tarihinde Namazlardan Sonra Okunacak Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerîf AYET-İ KERİME

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi]

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Fıkıh Soru Sosyal Paylaşım Site Arkadaşlığı Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

RAMAZAN AYININ GİRMESİ MÜNASEBETİYLE BİR ÖĞÜT نصيحة بمناسبة دخول شهر رمضان. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

RAMAZAN AYININ GİRMESİ MÜNASEBETİYLE BİR ÖĞÜT نصيحة بمناسبة دخول شهر رمضان. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz RAMAZAN AYININ GİRMESİ MÜNASEBETİYLE BİR ÖĞÜT نصيحة بمناسبة دخول شهر رمضان ] تر [ Türkçe Turkish Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 010-1431 1 نصيحة بمناسبة دخول

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI YAZARLAR. Prof. Dr. Emrullah İŞLER. Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

İMAM HATİP LİSELERİ 12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI YAZARLAR. Prof. Dr. Emrullah İŞLER. Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN İMAM HATİP LİSELERİ 1. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ هي ا نتعل م 1 العربية YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Tuba GÜLERDİ SATIR DEVLET KİTAPLARI

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية 1436 Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK 1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ ل إ ن ال م ن اف ق ين ي خ اد ع ون للا و ه و خ اد ع ه م و إ ذ ا ق ام وا إ ل ى الصال ة ق ام وا ك س ال ى ي ر آؤ ون الناس و ي ذ ك ر ون للا إ ل ق ل يالا Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun

Detaylı

KASIM AYINDA CAMİLERDE NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎME, HADÎS-İ ŞERÎF VE İLMİHAL BİLGİLERİ

KASIM AYINDA CAMİLERDE NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎME, HADÎS-İ ŞERÎF VE İLMİHAL BİLGİLERİ KASIM AYINDA CAMİLERDE NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK ÂYET-İ KERÎME, HADÎS-İ ŞERÎF VE İLMİHAL BİLGİLERİ KASIM 2015 01.11.2015 Tarihinde Namazlardan Sonra Okunacak Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerîf 3 AYET-İ KERİME

Detaylı

1. MUTKİ İLÇEMİZDE KUTLU DOĞUM FAALİYETLERİ NASIL GEÇİYOR? 2. NEDEN SAMİMİYET? NİÇİN BU KADAR ÖNEMLİ TUTULMUŞTUR? (HAYAT ASLINDA TİYATRO SAHNESİDİR)

1. MUTKİ İLÇEMİZDE KUTLU DOĞUM FAALİYETLERİ NASIL GEÇİYOR? 2. NEDEN SAMİMİYET? NİÇİN BU KADAR ÖNEMLİ TUTULMUŞTUR? (HAYAT ASLINDA TİYATRO SAHNESİDİR) BİTLİS TV PROGRAMI 1. MUTKİ İLÇEMİZDE KUTLU DOĞUM FAALİYETLERİ NASIL GEÇİYOR? Hatimler, Mevlidler, Salatü Selamlar, Hadis Ezberleme Yarışması, Konferans, Semazen Göstermi, Kitap Ve Gül dağıtımları, kadınlara

Detaylı

1) http://www.yok.gov.tr/ 2) http://www.yok.gov.tr/yabanci/turki.htm 3) http://www.yok.gov.tr/yabanci/ikili_kulturel.htm

1) http://www.yok.gov.tr/ 2) http://www.yok.gov.tr/yabanci/turki.htm 3) http://www.yok.gov.tr/yabanci/ikili_kulturel.htm تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع تىرآعية ها آىمعتع دألةتلعك ظوقذش مذآاصات صذلع بعلةن تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع توغرعسعدا تىرآعية ها آىمعتع 1992 -يعلعدعن باشلاص ظوتتذرا ظاسعيا بالقان ظوتتذرا شةرق ظافرعقا رذسية في

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א! " א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 - " و : %... א ) ر و ه 6 $ א ن %!

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א!  א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 -  و : %... א ) ر و ه 6 $ א ن %! # א ذ و ه و و ن א ه ه א א א א ت و א ور و ه א ن و א د ي و : א... و ن א ه و ر כ 20 SORUDA DELÎLLERİYLE ORUÇ FIKHI MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur.

Detaylı

Harf-i cerlerin fiile ayrı ayrı

Harf-i cerlerin fiile ayrı ayrı citation Deliçay, Tahsin. Harf-i cerlerin fiile anlam kazandırması: Kur an-ı Kerim örneği, Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), pp. 37-61. Harf-i cerlerin fiile anlam kazandırması:

Detaylı

MEDİNE-İ MÜNEVVERE Yİ ZİYÂRET REHBERİ

MEDİNE-İ MÜNEVVERE Yİ ZİYÂRET REHBERİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE Yİ ZİYÂRET REHBERİ Yazan Abdulaziz b. Baz Tercüme Muhammed Şahin MEDİ NE-İ MÜNEVVERE Yİ Zİ YÂRET REHBERİ 2 Hamd, yalnızca Allah a, salât ve selâm da ondan sonra kıyâmete kadar peygamber

Detaylı

Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım:

Konuya giriş için Arap Dili nde  ال  nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: " ال " الناهية 1- YASAKLAMA LE si Karşımızdaki veya 3. şahıslardan bir şeyi yapmamasını talep etmektir. Müzari fiilin başına

Detaylı

5. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme faaliyetleri Albaraka Hat Yarışması Sekreterliği tarafından yapılacaktır.

5. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme faaliyetleri Albaraka Hat Yarışması Sekreterliği tarafından yapılacaktır. 1. HAT YARIŞMASI Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında 2005,2008 ve 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Hat Yarışması nın dördüncüsünü 2014 yılında gerçekleştirmenin

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

device Top Detector Cable finder Dünyada güçlü inşaat ve iş makineleri Dedektör su boruları ve elektrik kabloları

device Top Detector Cable finder Dünyada güçlü inşaat ve iş makineleri Dedektör su boruları ve elektrik kabloları device Top Detector Cable finder Dünyada güçlü inşaat ve iş makineleri Dedektör su boruları ve elektrik kabloları Topdetector Boru Bulucu cihazı bir diğer organlarda tüm kusurları ve sorunları önlemek

Detaylı

İSLAM DİNİNİN İNSANA VERDİĞİ DEĞER

İSLAM DİNİNİN İNSANA VERDİĞİ DEĞER İSLAM DİNİNİN İNSANA VERDİĞİ DEĞER TİN SURESİ 95/4-5 ل ق د خ ل ق ن ا الا نس ا ن ف ي أ ح س ن ت ق و ی م ث م ر د د ن اه أ س ف ل س اف ل ی ن (1) ع ل ی ھ وس ل م : «الم س ل م أ خ و ال م س ل م لا یخ ون ھ ولا یك

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

BAŞKASININ ADINA HAC YAPMAK

BAŞKASININ ADINA HAC YAPMAK BAŞKASININ ADINA HAC YAPMAK الا نابة اج ] تر [ Türkçe Turkish Hazırlayan Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2009-430 الا نابة اج» باللغة الية «إعداد بن مسلم شاه مد مراجعة: ع رضا شاه 2009-430 2 قنهما

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (29 Haziran 2013 Cumartesi, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11 Sayı: 2, Sayfa: 119-136, ELAZIĞ-2001 ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ The Letters For Negative

Detaylı

Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni

Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 2013 M.İbrahim TEPE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 1 ب س م اهلل الر ح م ن الر ح يم Allah(c.c.) ın adıyla, Hamd alemlerin rabbine,salatu selam onun habibine olsun.allah(cc)

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

ي ر ع ى ا مير المو مين ت و ل ى. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) Sayfa - 1. Gözetiyor, otlatıyor.

ي ر ع ى ا مير المو مين ت و ل ى. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) Sayfa - 1. Gözetiyor, otlatıyor. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) ربيع الا و ل Rebiul-Evvel حياة Hayat, yaşam ق ل Söyle! و ل د Doğdu سي دنا Efendimiz عاش Yaşadı ت و ف ي Vefat etti ا خ يرا Son olarak ي ص

Detaylı

ABDEST VE NAMAZ KONUSUNDA MÜSLÜMANA NOTLAR

ABDEST VE NAMAZ KONUSUNDA MÜSLÜMANA NOTLAR ABDEST VE NAMAZ KONUSUNDA MÜSLÜMANA NOTLAR 2 3 بسم االه الرحمن الرحيم ÖNSÖZ الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamd Alemlerin Rabbine salat ve selam onun Resûlü

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 127 HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM Değerli kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizde, iman esaslarından olan ahiret gününden ve bugünde Allah a verilecek hesaptan söz etmek istiyorum. İnsan

Detaylı

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Hazırlayan: Abdullah Kuloğlu 9.9.2014 İstanbul GECE TEHECCÜDE KALKTIĞINDA... 3 HELÂYA GİRERKEN... 3 HELÂDAN ÇIKARKEN... 3 ABDESTE BAŞLARKEN... 3 ABDESTTEN

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 11 Haziran 2016, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 11 Haziran 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... 2016CS22-2 2016CS22-2 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2015 2016 BHR DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 11 Haziran 2016, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu

Detaylı

DOĞU ARAŞTIRMALARI. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. A Journal of Oriental Studies. Derginin yer aldığı indeksler:

DOĞU ARAŞTIRMALARI. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. A Journal of Oriental Studies. Derginin yer aldığı indeksler: DOĞU ARAŞTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Derginin yer aldığı indeksler: ASOS INDEX (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) ICI (Index

Detaylı

HADİS METİNLERİ I. Hafta 8. Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

HADİS METİNLERİ I. Hafta 8. Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HADİS METİNLERİ I Hafta 8 Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMİR Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

اقتناء للكب ملسه وتقبيله. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

اقتناء للكب ملسه وتقبيله. şeyh Muhammed Salih el-muneccid EVDE KÖPEK BARINDIRMANIN/BESLEMENİN, KÖPEĞE DOKUNMANIN VE ONU ÖPMENİN HÜKMÜ اقتناء للكب ملسه وتقبيله ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

الاش اط عند الا حرام للحج والعمرة

الاش اط عند الا حرام للحج والعمرة HAC VE UMRE İÇİN İHRAMA GİRERKEN ŞART KOŞMAK الاش اط عند الا حرام للحج والعمرة ] تر [ Türkçe Turkish Hazırlayan Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2009-430 الاش اط عند الا حرام للحج والعمرة» باللغة

Detaylı

Dr. Yüksel Salman. Editörden

Dr. Yüksel Salman. Editörden Editörden İ slam dini insanlığa yüksek insani ve ahlaki erdemleri öğretmek üzere gelmiştir. Dinin özünde samimiyet, içtenlik, katışıksız, saf bir inanç ve hayat vardır. İçten olmayan bir inançta nifak,

Detaylı

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت Page 1 ع ب اء ة ج ع ب اء ات ك مة الم ص ب اح مرادفھا باللغة العربیة الكلمة باللغة التركیة حسب الترتیب الا بجدي aba abajur م ع د اد أ د اة ل لع د abaküs ا ت ك اء ع ل ى ا ع ت م اد ع ل ى ا س ت ن اد ع لى ش

Detaylı