11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH"

Transkript

1 11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 لح ظ امل ف عول به ق ر أا الط الب الد ر س. عال ج الط بيب امل ري ض. ا ش ت ى وال د ي ب ي ت ا. ك ت ب ال سص حابة الأحاديث. م ن ع الرر سول ك تابة الأحاديث يف الب داية الد ر س الث اين: امل ف عول ب ه واملف عول امل ط لق وامل ف عول ل أج ل ه MEFUL BİH (NESNE/DÜZ TÜMLEÇ) الو ح دة 6 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH Öğrenci dersi okudu. Doktor hastayı tedavi etti Babam bir ev satın aldı Sahabeler hadisleri yazdı Hz.Peygamber(sav) başlangıçta hadis yazımını yasakladı meful bih nesne/ düz tümleç امل ف عول ب ه fail الف ع ل fiil الفاع ل امل ف عول ب ه özne ق ر اأ الط الب الدر ر س عال ج الطر بيب امل ري ض ا ش ت ى وال دي ب ي ت ا ك ت ب ال ص حابة الأحاديث م ن ع الرر سول ك تابة 1 77 MEFULUN BİH( Nesne/Düz Tümleç) Mefulun bih Failin işlediği fiilin üzerinde gerçekleştiği isimdir. (yani öznenin yaptığı işten ekilenen isimdir.) Meful bih genel olarak fiil ve failden sonra gelir. Meful bih daima MANSUB gelir.(mansub her zaman fetha demek değildir? امل ف عول ب ه ا س م ي ق ع ع ل ي ه ف ع ل الفاع ل. امل ف عول ب ه ا س م ي أاتي ب ع د الف ع ل و الفاع ل عادة. امل ف عول ب ه م ن صوب دائ م ا. ÖnemliNot: sevgili öğrenciler mefulun bih in yukarıda verilen tanımı eksik. doğrusu: öznenin yaptığı işten etkilenen ve fiilin harfi cer olmadan bağlandığı isme mefulun bih denir. Konuyla ilgili bizim çalışmamızı görmek için lütfen tıklayınız!

2 ر اأي ت امل ع ل م امل ع ل م ني اأباك TÜM İSİMLERİN İRABINI TABLO ŞEKLİNDE GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ! öğretmeni iki öğretmeni öğretmenleri امل ع ل مني bayan öğretmeni امل ع ل مة iki bayan öğretmeni امل ع ل م ت ني bayan öğretmenleri امل ع ل مات öğrencileri الط الب erkek öğretmenleri الأ سات ذة babanı اأخاك kardeşini )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه م ف ر د( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه م ث ن ى( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه ج م ع امل ذ ك رال س ال ) )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه م ف ر د( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه م ث ن ى( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الك ش ة ل أن ه ج م ع امل وؤ ن ث ال س ال ) )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه ج م ع ت ك سري( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه ج م ع ت ك سري( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الأل ف ل أن ه م ن الأ س ماء اخل م سة( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الأل ف ل أن ه م ن الأ س ماء اخل م سة( ع ي امل ف عول ب ه يف اجل م ل الت ال ية ك ما يف امل ثال د خ ل الر سول امل س ج د. امل س ج د 1- ق ر اأت الط ال بة اجل ريدة. 3- غاد ر ت الط ائ رة امل طار. 4- األ ف الع ل ماء الك ت ب ال س ت ة. 5- ح ف ظ ت الط ال بات سورة ي س. 6- اأر س ل اب ني الب يد الإل ك توينر. 7- ك ت ب م راد ر سالة اإىل ص ديق ه يف اإز مري. 8- ا س ت ق ب ل صاح ب الب ي ت ال سض ي ف ل دى الباب. 9- أام ضى الط الب اأ س بوع ا يف اأن طال يا. 10- ق ل احل قر و ل و ع لى ن ف س ك. MEFUL BİHLER ÖRNEKTEKİ GİBİ aşağıdaki cümlelerdeki meful bihleri belirle 2 78

3 ÖRNEKTEKİ GİBİ parantez içinden uygun meful bihi seç ا خ ت امل ف عول ب ه امل نا س ب م ا ب ي الق و س ي ك ما 3 يف امل ثال ر أاى امل ع ل م الط ال ب ني يف ال سص ف. )الط ال ب - الط ال بان- الط ال ب ني ( 1- ك ت ب ت امل ع ل مة الد ر س. )ع ن وان - ع ن وان - ع ن وان ) 2- ش ب الط ف ل. )اللب - اللب - اللب ( )امل ه ن د سني- امل ه ن د سون امل ه ن د سان( يف ح ديقة امل ص ن ع. 3- ر اأي ت )الب ي ت - الب ي تان- الب يوت ). 4- باع الت اج ر )الط عام - الط عام - الط عام ). 5- اأك ل ال ض ي ف )الب ن ت - الب ن تان- الب نات ) يف احل ديقة. 6- ر اأي ت )اجل رائ د - اجل رائ د - اجل رائ د ( ل أق ر اأها. 7- اأخ ذ ت )اأخوك - اأخاك - اأخيك ) ه ناك. 8- د خ ل ت الب ي ت ف ر اأي ت örnekteki gibi aşağıdaki cümlelerdeki FAİL VE MEFUL BİHİ BELİRLE ع ي الفاع ل و امل ف عول ب ه يف اجل م ل الت ال ية ك ما يف امل ثال ي ق ر أا الط ال ب ق ص ة ج ديدة. زار الو زير امل د ر سة. ت ع ل م الط ال ب الع ر ب ي ة. ح ف ظ ت الب ن ت الق ر اآن. ر اأى اأح م د أاخاك يف ال ص ف. ر أاى الوال د اب نه ي ت ج و ل يف ال س وق. ا ن ت خ ب ال ش ع ب اأع ضاء الب مل ان هذا العام. نظ م ت امل د ر سة ح ف لة ل ط ال ب ها. عاجل ت الط بيبة امل ري ض. ر ك ب امل ساف ر الط ائ رة يف امل طار. ق د م الز و ج ه د ي ة ل ز و ج ت ه يف عيد ميالد ها. الفاع ل الط ال ب امل ف عول ب ه ق ص ة

4 Önekteki gibi anlam açısından uygun meful bihi seç ا خ ت م ف عول ب ه م نا س با م ن ح ي ث امل ع نى ك ما يف امل ثال ق ر اأ الأب ق ص ة. )الت ف اح - شار ع ا- ق ص ة ( 5 )الق راءة - الأك ل - ال س ي ارة (. 1- ت ع لر م الت الميذ )الأك ل - اللب - املوز(. 2- ش ب الط ف ل 3- ح ل امل ع ل م. )ال ش اي - امل س األة - الق طار ( 4- د ف ع امل حا س ب. )الك تاب - الب ي ت - الر ات ب ) )ال شاي - الق راءة - امل ش ي ) ع لى الق ه وة. 5- اأ ف ض ل )ال س الم - ال س ت احة - احل ك م ( يف ح ق امل تر ه م. 6- اأع ل ن القا ضي )ق ه و ة - ب ي ت ا- اأر ض ا( ل أبيها. أاح ش ت الب ن ت 7- )اخلاد م - الرر ئي س - امل دير (. 8- ا خ تار اأع ضاء الب مل ان örnekteki gibi fail ve meful bihi belirle ve her ikisinin son harfini harekele ع ي الفاع ل و امل ف عول ب ه يف اجل م ل الآت ية. و ا ض ب ط ب ال ش ك ل اآخ ر ك ل م ن ه ما ك ما يف امل ثال ك ش الط ف ل الق ل م. اجل م لة غ س ل ت اآم نة امل ن ديل. ش ب ت الب ق رة املاء. ح ف ظ ح م زة الق ر اآن. ق ت ل الر ج ل احل ير ة ب احل ج ر. س م ع خال د الأذان و ذ ه ب اإىل امل س ج د. ك ت ب امل د ر س الدر ر س ع لى ال سر ب ورة. ف ت ح الب قر ال الد كر ان يف ال س اعة الثام نة. الفاع ل الط ف ل امل ف عول ب ه الق ل م

5 لح ظ امل ف عول امل ط ل ق MEFULU MUTLAK امل ف عول امل ط ل ق 7 Mutlak meful, fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek,çeşidini bildirmek ve sayısını bildirmek için gelen, fiille aynı kökten VEYA fiilin eşanlamlısı bir mansub masdardır. üç türü ت ف جر ر املاء م ن الأر ض ت ف ج ر ا. "و ك ل م اهلل م و سى ت ك ليم ا")الن ساء 164( ت ر الأي ام م ر ا. ت ط ور ر ت ب الد نا ت ط و ر ا ك بري ا. م ش ى م ش ي ة امل لوك. ن عي ش عي شة الأغ ن ياء. د قر ت ال س اعة دق ة. ق ر اأت الك تاب ق راءت ني. و ق ف ت ث الث و ق فات. امل ف عول امل ط ل ق : هو م ص د ر م ن صوب ي اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه: )1( ل ت اأكيد م ع نى الف ع ل )2( ل ب يان ن و ع الف ع ل )3( ل ب يان ع د د الف ع ل م صاد ر م ن صوبة ت اأ تي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه ل ت وؤ ك د م ع ناه. م صاد ر م ن صوبة ت اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه ل ت ب ني ن و ع ه. م صاد ر م ن صوبة ت اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه لت د لر ع لى ع د د ه. vardır: 1- fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek için fiille aynı kökten gelen MANSUB MASDARLAR Allah Musa ile KESİNLİKLE/gerçekten konuştu. لعب الطفل لعبا örnek: çocuk kesinlikle oynadı 2 fiilden sonra fiilin çeşidini açıklamak için fiille aynı kökte gelen mansub masdarlar Krallar yürüyüşüyle yürüdü zenginlerin yaşayışına benzer yaşıyoruz örnek: لعب الطفل لعبة الكبار çocuk büyüklerin oyununa benzer oynadı 3 fiilden sonra fiilin sayısını gösteren mansub masdarlar örnek: لعب الطفل لعبة çocuk bir kere oynadı saat bir kere çaldı kitabı iki defa okudum üç kere vakfe yaptım Mutlak meful fiilden sonra fiille aynı kökten gelen mansub masdardır 1 fiilin anlamını pekiştirir 2 fiilin türünü açıklar 3 fiilin sayısını açıklar 81

6 Aşağıda mefulleri mutlakları bul ve türünü belirt türü mefulu mutlak 1- ح ف ظ ت الدر ر س ح ف ظ ا. 2- { ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ليم ا} )الأح زاب 56( 3- {وت ب ون املال ح ب ا ج م ا} )الفجر 20( 4- {و ت اأك ل ون الت اث اأ ك ال مل ا}. )الفجر 19( 5- ا ر ت ف ع ت ق ي مة الد ولر ا ر ت فاع ا ك بري ا. ض ع م ف عول م ط ل ق ا م نا س ب ا م ن ع ن د ك يف الف راغات الآت ية 1- أا ش ق ت ال سش م س 2- ش ب ت الك رة 3 -ح ج م مر د الب ي ت احل رام 4- ح ف ر امل زار ع الأر ض 5- ق ر اأت الف تاة الر سالة PEKİŞTİRME/TEKİD TEKİD fiilin türü/çeşidini fiilin türü/çeşidini fiilin türü/çeşidi 9-aşağıdaki boşlukları uygun bir mefulu mutlak ile doldur 9 mefulu mutlak içeren cümlenin başına ; mefulu mutlak içermeyen cümlenin başına getir. 10 ض ع ع المة ( ) اأمام اجل م لة ال تي ت ش ت م ل ع لى م ف عول م ط ل ق و ع المة ( ) اأمام اجل م لة ال تي ل ت ش ت م ل ع ل ي ه 1- ن ص ح ت ز ميلي ن صيح ت ني. 2- ي ذ ه ب امل و ظر ف اإىل ع م ل ه م ب ك ر ا. 3- ت س ب ح امل الئ كة هلل ت س بيح ا. 4- اأ ش ب الع م ال ع ن الع م ل اإ ش اب ا. 5- ا ن ت ظ رونا يف قاعة امل حا ش ات الي و م. 82

7 Meful li-eclih: Fiil cümlesinde fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen meful çeşididir. Niçin, neden? sorusuna cevap veren meful çeşididir. Genellikle açık bir masdar olarak gelir. 11 لح ظ امل ف عول ل أج ل ه امل ف عول ل أج ل ه öğrenciye ödül faaliyetini takdir etmek için verildi. Fuarlar sanayiyi teşvik için düzenlenir Kadın aile gelirine katkıda bulunmak için çalışır. İnsan bilgiyi aramak/araştırmak için okur. م ن ح الط ال ب اجلائ زة ت ق دير ا ل ن شاط ه. ت ن ظر م امل عار ض ت ش جيع ا ل ل ص ناعة. ت ع م ل امل ر أاة إا س هام ا يف د خ ل الأ ش ة. ي ق ر اأ الإن سان ب ح ث ا ع ن امل ع ر فة. امل ف عول ل أج ل ه : هو م ص د ر م ن صوب ي ق ع ب ع د ف ع ل ل ب يان س ب ب و قوع ه. و ي اأتي ج واب ا ل أداة ال س ت ف هام: "مل اذا " أاو " ل ". Meful li-eclih: fiilden sonra fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen mansub masdardır. Niçin, neden? soru edatlarının cevabı olarak gelir. املثال ص فر ق اجل م هور ت ش جيع ا ل لم ن ت خ ب الو ط ني. مل اذا ص فر ق اجل م هور ت ش جيع ا ل لم ن ت خ ب الو ط ني. Seyirciler milli takımı desteklemek için alkış yaptılar. Seyirciler NİÇİN alkış yaptı? milli takımı desteklemek için aşağıdaki cümlelerdeki mefulun li eclihleri belirt ع ي امل ف عول ل أج ل ه يف اجل م ل الآت ية 12 83

8 örnekteki gibi aşağıdaki boşlklara uygun mefulun li eclih getir ض ع م ف عول ل أج ل ه م نا س ب ا يف الف راغات الآت ية كما يف املثال 13 طاع ة ا ب ت غاء د ع م ا ه روب ا ط ل ب ا istemek için kaçmak için desteklemek için talep/dilemek için itaat için örnekteki gibi 1.sutundaki cümlelerle 2.sutundaki uygun ifadeyi eşleştir ص ل ب ي ج م ل الع مود الأو ل ب ا ي نا س ب ها م ن ع بارات يف الع مود 84

9 KAVRAMA SORULARI اأ س ئ لة ال س تيعاب sünnet NEDİR? 5 SATIR YAZ ما م ع نى ال س ن ة ا ك ت ب خ م سة اأ س ط ر م ن ع ن د ك 1 السنة في اللغة: ھي السیرة المتبعة و الطریقة المسلوكة والمثال الذي یقتدى. و تطلق ھذه الكلمة أیضا بمعنى البیان حیث یقال.سن الا مر أي بینھ و أیضا بمعنى ابتداء الا مر السنة في الاصطلاح : ھي كل ما أثر عن النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو سیرة أو صفة خلقیة أو خل قیة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدھا :للسنة أنواع : أنواع السنة الواردة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم السنن الفعلیة : وھي ما كان یقوم بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم (ما رواه مسلم عن عاي شة رضي الله عنھا عن النبي صلى الله علیھ (1 وسلم قال: ركعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیھا )و المراد ھنا ركعتي الفجر الراتبة و ھي من السنن المؤكدة التي لم یتركھا صلى الله علیھ.وسلم حضرا ولا سفرا السنن القولیة: و ھي أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم (لا ن (2 ) أقول سبحان الله و الحمد الله و لا إلھ إلا الله و الله أكبر. أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس السنن التقریریة: و ھي نقل تقریره لھم على أمر شا ھد ھ م یفعلونھ أو أ خ ب ر بھ بفعلھم لھ أي أنھ أقر الصحابة على فعلھا و إن لم یفعلھا (3.ھو علیھ الصلاة والسلام ا ج ع ل ك ال م ن الك ل مات الآت ية م ف عول ب ه يف ج م ل و ا ض ب ط اآخ رها بال ش ك ل 2 1- الق ر اآن 2- ال س ن ة 3- الأحاديث 4- الد ر س 5- الك تاب 6- احل ق 7- الأع مال 8 -اجل م عة Aşağıdaki kelimeleri cümle içinde MEFULUN bih olarak kullan ve son harekesini koy حفظ نا القرأن إت بع نا السنة بحث نا الا حادیث عن صحیح البخاري كتبنا الدرس قرأنا الكتاب قلنا الحق أنجز الا عمال قمنا الا عمال Kur'an'ı ezberledik Sünnete uyduk Hadisleri Sahihi Buhari'den araştırdık Dersi yazdık Kitabı okuduk Gerçeği söyledik İşleri bitirdik/yerine getirdik Cumayı kıldık صل ی نا الجمعة 85

10 ما اخل صائ ص ا لتي ت ي ز ب ي امل ف عول ب ه و امل ف عول امل ط ل ق و ا مل ف عول ل أج ل ه 3 mefûl bîh, mefûl mutlak ve mefûl lieclihi birbirinden ayıran özellikleri yazınız? 1- Mefulun bih : öznenin yaptığı işten etkilenen ve fiilin harfi cer olmadan bağlandığı MANSUB isme mefulun bih denir. ÖRNEK: 2- Mutlak meful, fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek,çeşidini bildirmek ve sayısını bildirmek için gelen, fiille aynı kökten VEYA fiilin eşanlamlısı bir mansub masdardır. üç türü vardır: نام الطفل نوما أقف في الحدیقة وقوف ا طویلا سجدت سجدتین 3- Meful li-eclih: Fiil cümlesinde fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen meful çeşididir. Niçin, neden? sorusuna cevap veren meful çeşididir. Genellikle açık bir masdar olarak gelir. سافر الشافعي طلبا للحق تصدقت ابتغاء وجھ الله ((قال تعالى ((ی ج ع ل ون أ ص اب ع ھ م ف ي آذ ان ھ م م ن ال صو اع ق ح ذ ر ال م و ت 86

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA DERS KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ DEVLET

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız!

konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız! الوحدة 3 الأS سر رة والب ير ت م نر ت ت ك و ن GأSس ت ك الد ررS س الأ و ل : اأ فر راد الأS سر ة ت ر هيد konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız! İHL 9.sınıf Arapça 3.ünite 1.ders Aile ve Ev,

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid!

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid! İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 2 الت ح ية والت عا رف SELAMLAŞMA VE TANIŞMA الوحدة ال ي و م الأ ول يف ا : ال د رس الأ ول مل د رسة تهيد م 1.DERS: OKULDA İLKGÜN GİRİŞ

Detaylı

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim!

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim! الو ح دة 2 8.SINIF iho arapça 2.ünite 1.ders sayfa 31 32 33 34 35 36 37 türkçesi ve alıştırmaların cevapları الم ح بوب ال ول: الد رس ا لد ر س ع إلى الح وار اآلت ي ثم اق رأ ه ا س ت م -1 س ل يم : م ر ح ب

Detaylı

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma iho arapça 8.sınıf 1.ünite 1.ders sayfa 10 11 12 13 14 15 16 türkçe çevirisi ve alıştırmaların cevapları. م راد : س ج ديد الد رس األ و ل: م د ر ه واق رأ ه ثم اك ت ب في د ف ت ر ك ع إلى الح وار اآلتي ا س

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR İLKÖĞRETİM 6 ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI.. 2015 GIRIS CK.indd 1 12.02.2015 09:56:38 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

arapcadersi.com 10.sınıf ARAPÇA 4.ünite 1. konu KAHVALTIda öğünler arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.

arapcadersi.com 10.sınıf ARAPÇA 4.ünite 1. konu KAHVALTIda öğünler arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi. 0.sınıf ARAPÇA.ünite. konu KAHVALTIda sayfa,,,,9 الوج بات öğünler.ders: Kahvaltıda الد رS س الأو ل: يف الف طور ت ناو ل الو ج بات الي و م ي ة امل د رS س : اأنتما, ك م و ج ب ة ت ت ناو الن عادة يف الي و م

Detaylı

arapcadersi.com üniversiteye kaydolundu arapcadersi.com arapcadersi.com

arapcadersi.com üniversiteye kaydolundu arapcadersi.com arapcadersi.com الو ح دة 6 لآح ظ الف ع ل امل ع لوم و الف ع ل امل ج هول و نائ ب الفاع ل etken fiil 1 إذا ذ ك ر ف اجل م لة فاع ل الف ع ل ك ما كان ف امل ج موعة ( أا( Sس م ي الف ع ل م ب ن ي ا ل لم ع لوم و إاذا ل ي ك ن الفاع

Detaylı

ت ر ون م ر ر ت ن هما هما أانتما نحن. 11.sınıf arapça kitabı 8.ünite 2.ders. sayfa

ت ر ون م ر ر ت ن هما هما أانتما نحن. 11.sınıf arapça kitabı 8.ünite 2.ders. sayfa 11.sınıf arapça kitabı 8.ünite.ders MEHMUZ VE MUD'AF FİİL sayfa 104 105 106 107 108 109 110 111 لحهل ظ الفهل ع ل امل ه موز و امل ض ع ف ت اأ ك ل الب نات اجل ب و الز ي تون يف الف طور ك ل Uص باح. Sس أال امل

Detaylı

not: ecvef fiilerin çekim tablosu için lütfen tıklayınız!

not: ecvef fiilerin çekim tablosu için lütfen tıklayınız! .sınıf arapça kitabı sayfa 32 33 34 35 36 37 38 39 40 32 الو ح دة 0 الد رS س الث اين: الف عل الأج و ف لح ظ الف عل الأج و ف املاVضي Uصام املù س ل م يف ر م ضان. Babam Medineyi ziyaret etti زار وال دي امل

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 9. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 9. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 9. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 9 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه.

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه. 1 وطن ى تر ك يا عا ش ف ى يها وطى ن ت ر ك ى يا اج دا ى دى و ف ى يها اىعيش و ف ى يها اتر ب تظل لىن واتعلم وتس ى قيىن ساؤها ى مياهها وت غذ يىن خي راهتا و ى هي ىل. لا فانا ول ى ذا ما ا ج لك يا وطىن ف ى جبال

Detaylı

11.sınıf arapça kitabı 11.ünite 2.ders Nakıs Fiil sayfa türkçe tercümesi ve alıştırmaların cevapları

11.sınıf arapça kitabı 11.ünite 2.ders Nakıs Fiil sayfa türkçe tercümesi ve alıştırmaların cevapları 11.sınıf arapça kitabı 11.ünite 2.ders Nakıs Fiil sayfa 147 148 149 150 151 152 153 154 türkçe tercümesi ve alıştırmaların cevapları لح ظ الف ع ل الن اقü ص املاVضي امل ضار ع االأم ر دعا املù س ل م ر ب

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I Editör Prof.Dr. Ahmet BOSTANCI Yazarlar Prof.Dr. Abdurrahman ÖZDEM R

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ VE DİN GÖREVLİLERİ ARASI 60 HADİS METİN VE MEALİ EZBERLEME YARIŞMASI HADİSLERİ 4 3 2 1 ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب

Detaylı

10.Sınıf Arapça 3.Ünite 3.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,30,31,32,33 KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE

10.Sınıf Arapça 3.Ünite 3.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,30,31,32,33 KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE 0.Sınıf Arapça.Ünite.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,0,,2, الد رS س الث ال ث : يف الك ل ي ة 2 - اأي ن تù س ك ن الط ال بات 2- مل اذا الüص ديقات م ûش غوالت KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE - م تى ت ت ناو ل الüص ديقات العû

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

وصU -6 güneş batımında/akşam eve vardık.

وصU -6 güneş batımında/akşam eve vardık. 12.sınıf Arapça 9.ünite 2.ders ismi zaman ismi mekan ismi alet ve masdar sayfa 100 101 102 103 104 105 106 الو ح دة 9 الد رS س الث اين: اS س م الز مان واSس م امل كان واSس م الآلة واملü ص د ر 1 100 لح ظ

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

12.sınıf arapça kitabı 7.ünite 2.ders el-memnû mine s-sarf sayfa türkçe tercüme ve alıştırmaların cevapları

12.sınıf arapça kitabı 7.ünite 2.ders el-memnû mine s-sarf sayfa türkçe tercüme ve alıştırmaların cevapları 12.sınıf arapça kitabı 7.ünite 2.ders el-memnû mine s-sarf sayfa 79 80 81 82 83 türkçe tercüme ve alıştırmaların cevapları 79 1 الو ح دة 7 لح ظ غ ي امل نü ص ف غ ي امل نü ص ف 1- ر ج ع ت فاط مة م ن م ك ة

Detaylı

11.sınıf Arapça 6.ünite 1.ders SÜNNET Sayfa: 72,73,74,75,76

11.sınıf Arapça 6.ünite 1.ders SÜNNET Sayfa: 72,73,74,75,76 ال وح دة 6 Sس ن ة رS سول اهلل 11.sınıf Arapça 6.ünite 1.ders SÜNNET Sayfa: 72,73,74,75,76 الد رS س الأو ل: الùس ن ة 1 الùس ن ة ه ي اأق وال الررS سول ع ل ي ه الùسر الم و أاف عال ه و ت ق ريرات ه و ق د جاء

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi www.albarakahat.com 1. HAT YARIŞMASI Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında 2005, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Hadis Araştırma Ödevi. -Tahrîc-

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Hadis Araştırma Ödevi. -Tahrîc- İstanbul Üniversitesi Hadis Araştırma Ödevi -Tahrîc- Concordance İstanbul Üniversitesi A. Concordance İstanbul Üniversitesi Bu çalışma Amsterdam Kraliyet Akademisi nin himayesinde ve değişik ülkelere ait

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Muhlis AKAR A. Helal Ve Haram Konusunda Genel Prensipler Şunlardır: 1.Helal ve Haram kılma yetkisi Allah a aittir. 2.Harama götüren şeyler de haramdır.

Detaylı

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM I- Konunun Plânı Dr. Yaşar YİĞİT A) Sıla-i rahim Kavramı B) Sıla-i rahimin âyet ve hadislerle temellendirilmesi C) Bireysel ve Toplumsal Açıdan Sıla-i

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS381 OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

Cenaze namazının kılınışı

Cenaze namazının kılınışı Cenaze namazının kılınışı ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 فة صلاة اجلنازة» باللغة ارت ية «بن صالح العثيم مد رمجة: مد مسلم

Detaylı

45; Müslim, Hacc 445)

45; Müslim, Hacc 445) 1 ع ن 1. أ مير ال م و م ن ين أبي حف ص ع مر بن الخ ط اب ب ن ن ف ي ل ب ن ع ب د ال ع زى بن رياح ب ن عبد الل ه ب ن ق ر ط ب ن رزاح ب ن ع د ي ب ن ك ع ب ب ن ل و ي بن غالب الق ر ش ي العدو ي. رضي االله عنه قال

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 راءة القرآن ىلع امليت عرب مكربات

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin Bir kimsenin doğum gününü kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم االحتفال بعيد ميالد الشخص «باللغة الرتكية» حممد

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI لاي ب ن قق صص ] ريك kish [ Tür kçe Tur Râşid b. Hüseyin el -Abdulker im 0Ter ceme0t 0T: 0TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 لاي ب قق صص» اللغة الرت ية «ن راشد

Detaylı

GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ

GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يعمل زن وقد يطلب منه نقل م ا ير إ الشاحنات ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

Kendi kendine kolay Arapça

Kendi kendine kolay Arapça Sayfa 1 Kendi kendine kolay Arapça 1.kitap Dr. V. Abdur Rahim 'in 3 ciltlik Arapça hazırlık kitabının 1. cildinden ve http://www.madinaharabic.com sitesinden 1-23. derslerinin tercümesine küçük ilaveler

Detaylı

Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı?

Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı? FIKIH KÖŞESİ YAZISI (XXXIV) Çocuk odasında; etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı? Çocuk odasında namaz kılmakta elbette bir problem söz konusu olmaz. Ancak çocuğun oynadığı oyuncakların

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29)

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29) İletişim im Becerisi -Ahlâkın İletişimi imi & İletişimin imin Ahlâkı- İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم اذ ه ب إ ل ى ف ر ع و ن إ ن ه ط غ ى ق ال ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل

Detaylı

HADİS METİNLERİ I. Hafta 10. Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

HADİS METİNLERİ I. Hafta 10. Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HADİS METİNLERİ I Hafta 10 Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

AHISKALI BEYZADE MUSTAFA EFENDİ NİN MALÛM VE MECHÛL RİSALESİ. Risalat of Malum and Majhul of Ahıskalı Mustafa Efendi

AHISKALI BEYZADE MUSTAFA EFENDİ NİN MALÛM VE MECHÛL RİSALESİ. Risalat of Malum and Majhul of Ahıskalı Mustafa Efendi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 35 Erzurum 2007-73- AHISKALI BEYZADE MUSTAFA EFENDİ NİN MALÛM VE MECHÛL RİSALESİ Risalat of Malum and Majhul of Ahıskalı Mustafa Efendi Dr. Nurullah

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) B KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir? ك ب ير (a و اس ع ة (b ح د يق ة (c

Detaylı

Haccın mikat yerleri

Haccın mikat yerleri Haccın mikat yerleri مواقيت ا ج ا نية ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 مواقيت ا ج ا نية» باللغة ال ية «بن صالح العثيم مد تر

Detaylı

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil

MÜSLÜMANLAR İÇİN. Muhammed Salih el-muneccid. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil MÜSLÜMANLAR İÇİN PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN DOĞUM GÜNÜNÜN ÖNEMİ انية سا ل عن يوم و ا أهميته لمسلم ج وما ] تر Turkish [ Türkçe ن Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ Rüstem BEŞLER I- Konunun Planı: 1-Çocuğun tanımı. Kısaca insan hayatının dönemleri. 2-Bebeklik dönemi vazifeler.(isim verme emzirme vb.) 3-Çocukluk dönemi vazifeler 4-Büluğ

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Bir erkeğin,yabancı (namahrem) bir kadınla tokalaşmasının hükmü ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 حكم مصافحة لرجل للمر لا جنبية»

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI

PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI 1 Uşeyre veya Useyre Savaşı PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI ب س م الل ه الر ح من الر ح يم ك تاب ال مغاز ي PEYGAMBER İN SAVAŞLARI باب غز وة ال ع شي رة أو ال ع سي رة قال اب ن إ س حاق: أو ل ما غزا الن ب ي صل ى

Detaylı

Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet. 2. Mütevâtir Hadis sartlarini taşımayan hadise ne denir?

Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet. 2. Mütevâtir Hadis sartlarini taşımayan hadise ne denir? Not: Avrup finali sınavında Raviler de sorulacak. 1. Sünnet I - Kuran ı Kerim ayetlerini pekiştirir II - Kuran ı Kerim ayetlerini açıklar. III - Kuran ı Kerim de izahı yapılmamış hükümleri açıklar IV -

Detaylı

Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir ا كب ا طلق وا قيد أيام ذي ا جة. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir ا كب ا طلق وا قيد أيام ذي ا جة. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir ا كب ا طلق وا قيد أيام ذي ا جة ] تر [ Türkçe Turkish Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00 - ا

Detaylı

10 sınıf arapca 5.ünite 3.ders sayfa yaz tatili

10 sınıf arapca 5.ünite 3.ders sayfa yaz tatili 10 sınıf arapca 5.ünite 3.ders sayfa 68 69 70 71 72 73 yaz tatili ال ص ي ف ية ال عط لة : ال د ر س ال ثال ث زيارة إىل م ص MISIR'A ZİYARET 1. و نريد ثالث غ رف لم دة أ سبوع نحن قاد مات م ن ت رك يا م ر ح با

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi, şemsî-kamerî harf olma yönünden farklıdır? ال ي د (a

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 2151 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA NO:... Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!!

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! BIRAKIN NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! [ Türkçe ] دعونا نخشع في صلاتنا ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine 10. SINIF KELĐMELER SAYFA 27-35 Soy ağacı Aile kütüğü Öğreniyor, Okuyor الش ج ر ة ا لع اي ل ي ة Polis ي د ر س Öğreniyor, Okuyor Bilgisayar ش ر ط ي Polis Meslek ح اس وب Bilgisayar م ه ن ة Meslek Bilgisayar

Detaylı

أربع/أربعة أربعون إسبانيا

أربع/أربعة أربعون إسبانيا ARAPÇADA ÇOK KULLANILAN 1000 KELİME A. İsimler, Sıfatlar ve Diğer Kelimeler Dört Kırk Ürdün Pirinç/pilav Yer, toprak Dul (er.) Dul (diş.) Terör Koltuk, kanepe Kalabalık Mavi Kriz İspanya Hafta Hoca, profesör,

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 627 Cep Kitaplar / 71 ADİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI Tashih: Yusuf Apayd n Mehmet Ali Soy Grafik &Tasar

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

İSMİNİ NASB HABERİNİ REF EDEN HARFLER

İSMİNİ NASB HABERİNİ REF EDEN HARFLER 1 Tahkik için; Şüphesiz Allahu Subhanehu ve Teala her şeyi bilicidir. 2 Tahkik için; Allahu Subhanehu ve Teala nın, Muhakkak her şeye gücü yetici olduğuna itikad ettim. 3 Teşbih İçin; Haram ateş gibidir.

Detaylı

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Arapça 4 konu 4 Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz. Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller. Bu fiiller

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken,

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, ا HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1 لقد خ لق نا ا ل ن س ان ف ى اح س ن تق ويم Peygamber in gerekliliği Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, (et-tîn

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı