11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH"

Transkript

1 11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 لح ظ امل ف عول به ق ر أا الط الب الد ر س. عال ج الط بيب امل ري ض. ا ش ت ى وال د ي ب ي ت ا. ك ت ب ال سص حابة الأحاديث. م ن ع الرر سول ك تابة الأحاديث يف الب داية الد ر س الث اين: امل ف عول ب ه واملف عول امل ط لق وامل ف عول ل أج ل ه MEFUL BİH (NESNE/DÜZ TÜMLEÇ) الو ح دة 6 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH Öğrenci dersi okudu. Doktor hastayı tedavi etti Babam bir ev satın aldı Sahabeler hadisleri yazdı Hz.Peygamber(sav) başlangıçta hadis yazımını yasakladı meful bih nesne/ düz tümleç امل ف عول ب ه fail الف ع ل fiil الفاع ل امل ف عول ب ه özne ق ر اأ الط الب الدر ر س عال ج الطر بيب امل ري ض ا ش ت ى وال دي ب ي ت ا ك ت ب ال ص حابة الأحاديث م ن ع الرر سول ك تابة 1 77 MEFULUN BİH( Nesne/Düz Tümleç) Mefulun bih Failin işlediği fiilin üzerinde gerçekleştiği isimdir. (yani öznenin yaptığı işten ekilenen isimdir.) Meful bih genel olarak fiil ve failden sonra gelir. Meful bih daima MANSUB gelir.(mansub her zaman fetha demek değildir? امل ف عول ب ه ا س م ي ق ع ع ل ي ه ف ع ل الفاع ل. امل ف عول ب ه ا س م ي أاتي ب ع د الف ع ل و الفاع ل عادة. امل ف عول ب ه م ن صوب دائ م ا. ÖnemliNot: sevgili öğrenciler mefulun bih in yukarıda verilen tanımı eksik. doğrusu: öznenin yaptığı işten etkilenen ve fiilin harfi cer olmadan bağlandığı isme mefulun bih denir. Konuyla ilgili bizim çalışmamızı görmek için lütfen tıklayınız!

2 ر اأي ت امل ع ل م امل ع ل م ني اأباك TÜM İSİMLERİN İRABINI TABLO ŞEKLİNDE GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ! öğretmeni iki öğretmeni öğretmenleri امل ع ل مني bayan öğretmeni امل ع ل مة iki bayan öğretmeni امل ع ل م ت ني bayan öğretmenleri امل ع ل مات öğrencileri الط الب erkek öğretmenleri الأ سات ذة babanı اأخاك kardeşini )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه م ف ر د( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه م ث ن ى( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه ج م ع امل ذ ك رال س ال ) )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه م ف ر د( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الياء ل أن ه م ث ن ى( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الك ش ة ل أن ه ج م ع امل وؤ ن ث ال س ال ) )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه ج م ع ت ك سري( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الف ت حة ل أن ه ج م ع ت ك سري( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الأل ف ل أن ه م ن الأ س ماء اخل م سة( )م ف عول ب ه م ن صوب ب الأل ف ل أن ه م ن الأ س ماء اخل م سة( ع ي امل ف عول ب ه يف اجل م ل الت ال ية ك ما يف امل ثال د خ ل الر سول امل س ج د. امل س ج د 1- ق ر اأت الط ال بة اجل ريدة. 3- غاد ر ت الط ائ رة امل طار. 4- األ ف الع ل ماء الك ت ب ال س ت ة. 5- ح ف ظ ت الط ال بات سورة ي س. 6- اأر س ل اب ني الب يد الإل ك توينر. 7- ك ت ب م راد ر سالة اإىل ص ديق ه يف اإز مري. 8- ا س ت ق ب ل صاح ب الب ي ت ال سض ي ف ل دى الباب. 9- أام ضى الط الب اأ س بوع ا يف اأن طال يا. 10- ق ل احل قر و ل و ع لى ن ف س ك. MEFUL BİHLER ÖRNEKTEKİ GİBİ aşağıdaki cümlelerdeki meful bihleri belirle 2 78

3 ÖRNEKTEKİ GİBİ parantez içinden uygun meful bihi seç ا خ ت امل ف عول ب ه امل نا س ب م ا ب ي الق و س ي ك ما 3 يف امل ثال ر أاى امل ع ل م الط ال ب ني يف ال سص ف. )الط ال ب - الط ال بان- الط ال ب ني ( 1- ك ت ب ت امل ع ل مة الد ر س. )ع ن وان - ع ن وان - ع ن وان ) 2- ش ب الط ف ل. )اللب - اللب - اللب ( )امل ه ن د سني- امل ه ن د سون امل ه ن د سان( يف ح ديقة امل ص ن ع. 3- ر اأي ت )الب ي ت - الب ي تان- الب يوت ). 4- باع الت اج ر )الط عام - الط عام - الط عام ). 5- اأك ل ال ض ي ف )الب ن ت - الب ن تان- الب نات ) يف احل ديقة. 6- ر اأي ت )اجل رائ د - اجل رائ د - اجل رائ د ( ل أق ر اأها. 7- اأخ ذ ت )اأخوك - اأخاك - اأخيك ) ه ناك. 8- د خ ل ت الب ي ت ف ر اأي ت örnekteki gibi aşağıdaki cümlelerdeki FAİL VE MEFUL BİHİ BELİRLE ع ي الفاع ل و امل ف عول ب ه يف اجل م ل الت ال ية ك ما يف امل ثال ي ق ر أا الط ال ب ق ص ة ج ديدة. زار الو زير امل د ر سة. ت ع ل م الط ال ب الع ر ب ي ة. ح ف ظ ت الب ن ت الق ر اآن. ر اأى اأح م د أاخاك يف ال ص ف. ر أاى الوال د اب نه ي ت ج و ل يف ال س وق. ا ن ت خ ب ال ش ع ب اأع ضاء الب مل ان هذا العام. نظ م ت امل د ر سة ح ف لة ل ط ال ب ها. عاجل ت الط بيبة امل ري ض. ر ك ب امل ساف ر الط ائ رة يف امل طار. ق د م الز و ج ه د ي ة ل ز و ج ت ه يف عيد ميالد ها. الفاع ل الط ال ب امل ف عول ب ه ق ص ة

4 Önekteki gibi anlam açısından uygun meful bihi seç ا خ ت م ف عول ب ه م نا س با م ن ح ي ث امل ع نى ك ما يف امل ثال ق ر اأ الأب ق ص ة. )الت ف اح - شار ع ا- ق ص ة ( 5 )الق راءة - الأك ل - ال س ي ارة (. 1- ت ع لر م الت الميذ )الأك ل - اللب - املوز(. 2- ش ب الط ف ل 3- ح ل امل ع ل م. )ال ش اي - امل س األة - الق طار ( 4- د ف ع امل حا س ب. )الك تاب - الب ي ت - الر ات ب ) )ال شاي - الق راءة - امل ش ي ) ع لى الق ه وة. 5- اأ ف ض ل )ال س الم - ال س ت احة - احل ك م ( يف ح ق امل تر ه م. 6- اأع ل ن القا ضي )ق ه و ة - ب ي ت ا- اأر ض ا( ل أبيها. أاح ش ت الب ن ت 7- )اخلاد م - الرر ئي س - امل دير (. 8- ا خ تار اأع ضاء الب مل ان örnekteki gibi fail ve meful bihi belirle ve her ikisinin son harfini harekele ع ي الفاع ل و امل ف عول ب ه يف اجل م ل الآت ية. و ا ض ب ط ب ال ش ك ل اآخ ر ك ل م ن ه ما ك ما يف امل ثال ك ش الط ف ل الق ل م. اجل م لة غ س ل ت اآم نة امل ن ديل. ش ب ت الب ق رة املاء. ح ف ظ ح م زة الق ر اآن. ق ت ل الر ج ل احل ير ة ب احل ج ر. س م ع خال د الأذان و ذ ه ب اإىل امل س ج د. ك ت ب امل د ر س الدر ر س ع لى ال سر ب ورة. ف ت ح الب قر ال الد كر ان يف ال س اعة الثام نة. الفاع ل الط ف ل امل ف عول ب ه الق ل م

5 لح ظ امل ف عول امل ط ل ق MEFULU MUTLAK امل ف عول امل ط ل ق 7 Mutlak meful, fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek,çeşidini bildirmek ve sayısını bildirmek için gelen, fiille aynı kökten VEYA fiilin eşanlamlısı bir mansub masdardır. üç türü ت ف جر ر املاء م ن الأر ض ت ف ج ر ا. "و ك ل م اهلل م و سى ت ك ليم ا")الن ساء 164( ت ر الأي ام م ر ا. ت ط ور ر ت ب الد نا ت ط و ر ا ك بري ا. م ش ى م ش ي ة امل لوك. ن عي ش عي شة الأغ ن ياء. د قر ت ال س اعة دق ة. ق ر اأت الك تاب ق راءت ني. و ق ف ت ث الث و ق فات. امل ف عول امل ط ل ق : هو م ص د ر م ن صوب ي اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه: )1( ل ت اأكيد م ع نى الف ع ل )2( ل ب يان ن و ع الف ع ل )3( ل ب يان ع د د الف ع ل م صاد ر م ن صوبة ت اأ تي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه ل ت وؤ ك د م ع ناه. م صاد ر م ن صوبة ت اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه ل ت ب ني ن و ع ه. م صاد ر م ن صوبة ت اأتي ب ع د ف ع ل م ن ل ف ظ ه لت د لر ع لى ع د د ه. vardır: 1- fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek için fiille aynı kökten gelen MANSUB MASDARLAR Allah Musa ile KESİNLİKLE/gerçekten konuştu. لعب الطفل لعبا örnek: çocuk kesinlikle oynadı 2 fiilden sonra fiilin çeşidini açıklamak için fiille aynı kökte gelen mansub masdarlar Krallar yürüyüşüyle yürüdü zenginlerin yaşayışına benzer yaşıyoruz örnek: لعب الطفل لعبة الكبار çocuk büyüklerin oyununa benzer oynadı 3 fiilden sonra fiilin sayısını gösteren mansub masdarlar örnek: لعب الطفل لعبة çocuk bir kere oynadı saat bir kere çaldı kitabı iki defa okudum üç kere vakfe yaptım Mutlak meful fiilden sonra fiille aynı kökten gelen mansub masdardır 1 fiilin anlamını pekiştirir 2 fiilin türünü açıklar 3 fiilin sayısını açıklar 81

6 Aşağıda mefulleri mutlakları bul ve türünü belirt türü mefulu mutlak 1- ح ف ظ ت الدر ر س ح ف ظ ا. 2- { ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ليم ا} )الأح زاب 56( 3- {وت ب ون املال ح ب ا ج م ا} )الفجر 20( 4- {و ت اأك ل ون الت اث اأ ك ال مل ا}. )الفجر 19( 5- ا ر ت ف ع ت ق ي مة الد ولر ا ر ت فاع ا ك بري ا. ض ع م ف عول م ط ل ق ا م نا س ب ا م ن ع ن د ك يف الف راغات الآت ية 1- أا ش ق ت ال سش م س 2- ش ب ت الك رة 3 -ح ج م مر د الب ي ت احل رام 4- ح ف ر امل زار ع الأر ض 5- ق ر اأت الف تاة الر سالة PEKİŞTİRME/TEKİD TEKİD fiilin türü/çeşidini fiilin türü/çeşidini fiilin türü/çeşidi 9-aşağıdaki boşlukları uygun bir mefulu mutlak ile doldur 9 mefulu mutlak içeren cümlenin başına ; mefulu mutlak içermeyen cümlenin başına getir. 10 ض ع ع المة ( ) اأمام اجل م لة ال تي ت ش ت م ل ع لى م ف عول م ط ل ق و ع المة ( ) اأمام اجل م لة ال تي ل ت ش ت م ل ع ل ي ه 1- ن ص ح ت ز ميلي ن صيح ت ني. 2- ي ذ ه ب امل و ظر ف اإىل ع م ل ه م ب ك ر ا. 3- ت س ب ح امل الئ كة هلل ت س بيح ا. 4- اأ ش ب الع م ال ع ن الع م ل اإ ش اب ا. 5- ا ن ت ظ رونا يف قاعة امل حا ش ات الي و م. 82

7 Meful li-eclih: Fiil cümlesinde fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen meful çeşididir. Niçin, neden? sorusuna cevap veren meful çeşididir. Genellikle açık bir masdar olarak gelir. 11 لح ظ امل ف عول ل أج ل ه امل ف عول ل أج ل ه öğrenciye ödül faaliyetini takdir etmek için verildi. Fuarlar sanayiyi teşvik için düzenlenir Kadın aile gelirine katkıda bulunmak için çalışır. İnsan bilgiyi aramak/araştırmak için okur. م ن ح الط ال ب اجلائ زة ت ق دير ا ل ن شاط ه. ت ن ظر م امل عار ض ت ش جيع ا ل ل ص ناعة. ت ع م ل امل ر أاة إا س هام ا يف د خ ل الأ ش ة. ي ق ر اأ الإن سان ب ح ث ا ع ن امل ع ر فة. امل ف عول ل أج ل ه : هو م ص د ر م ن صوب ي ق ع ب ع د ف ع ل ل ب يان س ب ب و قوع ه. و ي اأتي ج واب ا ل أداة ال س ت ف هام: "مل اذا " أاو " ل ". Meful li-eclih: fiilden sonra fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen mansub masdardır. Niçin, neden? soru edatlarının cevabı olarak gelir. املثال ص فر ق اجل م هور ت ش جيع ا ل لم ن ت خ ب الو ط ني. مل اذا ص فر ق اجل م هور ت ش جيع ا ل لم ن ت خ ب الو ط ني. Seyirciler milli takımı desteklemek için alkış yaptılar. Seyirciler NİÇİN alkış yaptı? milli takımı desteklemek için aşağıdaki cümlelerdeki mefulun li eclihleri belirt ع ي امل ف عول ل أج ل ه يف اجل م ل الآت ية 12 83

8 örnekteki gibi aşağıdaki boşlklara uygun mefulun li eclih getir ض ع م ف عول ل أج ل ه م نا س ب ا يف الف راغات الآت ية كما يف املثال 13 طاع ة ا ب ت غاء د ع م ا ه روب ا ط ل ب ا istemek için kaçmak için desteklemek için talep/dilemek için itaat için örnekteki gibi 1.sutundaki cümlelerle 2.sutundaki uygun ifadeyi eşleştir ص ل ب ي ج م ل الع مود الأو ل ب ا ي نا س ب ها م ن ع بارات يف الع مود 84

9 KAVRAMA SORULARI اأ س ئ لة ال س تيعاب sünnet NEDİR? 5 SATIR YAZ ما م ع نى ال س ن ة ا ك ت ب خ م سة اأ س ط ر م ن ع ن د ك 1 السنة في اللغة: ھي السیرة المتبعة و الطریقة المسلوكة والمثال الذي یقتدى. و تطلق ھذه الكلمة أیضا بمعنى البیان حیث یقال.سن الا مر أي بینھ و أیضا بمعنى ابتداء الا مر السنة في الاصطلاح : ھي كل ما أثر عن النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو سیرة أو صفة خلقیة أو خل قیة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدھا :للسنة أنواع : أنواع السنة الواردة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم السنن الفعلیة : وھي ما كان یقوم بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم (ما رواه مسلم عن عاي شة رضي الله عنھا عن النبي صلى الله علیھ (1 وسلم قال: ركعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیھا )و المراد ھنا ركعتي الفجر الراتبة و ھي من السنن المؤكدة التي لم یتركھا صلى الله علیھ.وسلم حضرا ولا سفرا السنن القولیة: و ھي أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم (لا ن (2 ) أقول سبحان الله و الحمد الله و لا إلھ إلا الله و الله أكبر. أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس السنن التقریریة: و ھي نقل تقریره لھم على أمر شا ھد ھ م یفعلونھ أو أ خ ب ر بھ بفعلھم لھ أي أنھ أقر الصحابة على فعلھا و إن لم یفعلھا (3.ھو علیھ الصلاة والسلام ا ج ع ل ك ال م ن الك ل مات الآت ية م ف عول ب ه يف ج م ل و ا ض ب ط اآخ رها بال ش ك ل 2 1- الق ر اآن 2- ال س ن ة 3- الأحاديث 4- الد ر س 5- الك تاب 6- احل ق 7- الأع مال 8 -اجل م عة Aşağıdaki kelimeleri cümle içinde MEFULUN bih olarak kullan ve son harekesini koy حفظ نا القرأن إت بع نا السنة بحث نا الا حادیث عن صحیح البخاري كتبنا الدرس قرأنا الكتاب قلنا الحق أنجز الا عمال قمنا الا عمال Kur'an'ı ezberledik Sünnete uyduk Hadisleri Sahihi Buhari'den araştırdık Dersi yazdık Kitabı okuduk Gerçeği söyledik İşleri bitirdik/yerine getirdik Cumayı kıldık صل ی نا الجمعة 85

10 ما اخل صائ ص ا لتي ت ي ز ب ي امل ف عول ب ه و امل ف عول امل ط ل ق و ا مل ف عول ل أج ل ه 3 mefûl bîh, mefûl mutlak ve mefûl lieclihi birbirinden ayıran özellikleri yazınız? 1- Mefulun bih : öznenin yaptığı işten etkilenen ve fiilin harfi cer olmadan bağlandığı MANSUB isme mefulun bih denir. ÖRNEK: 2- Mutlak meful, fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek,çeşidini bildirmek ve sayısını bildirmek için gelen, fiille aynı kökten VEYA fiilin eşanlamlısı bir mansub masdardır. üç türü vardır: نام الطفل نوما أقف في الحدیقة وقوف ا طویلا سجدت سجدتین 3- Meful li-eclih: Fiil cümlesinde fiilin meydana geliş nedenini bildirmek için gelen meful çeşididir. Niçin, neden? sorusuna cevap veren meful çeşididir. Genellikle açık bir masdar olarak gelir. سافر الشافعي طلبا للحق تصدقت ابتغاء وجھ الله ((قال تعالى ((ی ج ع ل ون أ ص اب ع ھ م ف ي آذ ان ھ م م ن ال صو اع ق ح ذ ر ال م و ت 86

İMAM HATİP LİSELERİ 12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI YAZARLAR. Prof. Dr. Emrullah İŞLER. Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN

İMAM HATİP LİSELERİ 12. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI YAZARLAR. Prof. Dr. Emrullah İŞLER. Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN İMAM HATİP LİSELERİ 1. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRETMEN KILAVUZ هي ا نتعل م 1 العربية YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Tuba GÜLERDİ SATIR DEVLET KİTAPLARI

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت Page 1 ع ب اء ة ج ع ب اء ات ك مة الم ص ب اح مرادفھا باللغة العربیة الكلمة باللغة التركیة حسب الترتیب الا بجدي aba abajur م ع د اد أ د اة ل لع د abaküs ا ت ك اء ع ل ى ا ع ت م اد ع ل ى ا س ت ن اد ع لى ش

Detaylı

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت

وضوء توضا مبطلات الوضوء عابد قانت Page 1 ع ب اء ة ج ع ب اء ات ك مة الم ص ب اح الكلمة باللغة التركیة حسب الترتیب الا بجدي مرادفھا باللغة العربیة aba abajur م ع د اد أ د اة ل لع د abaküs ا ت ك اء ع ل ى ا ع ت م اد ع ل ى ا س ت ن اد ع لى ش

Detaylı

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11 Sayı: 2, Sayfa: 119-136, ELAZIĞ-2001 ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ The Letters For Negative

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür هب Ömer Faruk Akkaya 1 ب س م الل الر ح م ن الر ح يم TARİFİ, HÜKMÜ VE MAHİYETİ Tesettür kelimesi arapça setretmek, örtmek, gizlemek manasına gelen setere kelimesinden

Detaylı

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI I- Konunun Plânı N. Sabri AKIN A-Evliliğin Mahiyeti B-İslam da Evlilik C-Kur an da Evlilik D-Hadislerde Evlilik E-Evliliğin faydaları 1-Ferdi(bedeni ve sıhhi) faydaları

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Muhlis AKAR A. Helal Ve Haram Konusunda Genel Prensipler Şunlardır: 1.Helal ve Haram kılma yetkisi Allah a aittir. 2.Harama götüren şeyler de haramdır.

Detaylı

Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK

Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK O NUN YOLUNDA REHBERE REHBER 0 İMAM HATİPLERE, KUR AN KURSLARINA, DİN GÖREVLİLERİNE, EĞİTİMCİLERE YÖNELİK HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS NOTLARI Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK Foto: Ali

Detaylı

İÇKİ, KUMAR, FAL VS...

İÇKİ, KUMAR, FAL VS... İÇKİ, KUMAR, FAL VS... MAİDE SURESİ 90. VE 91. TEFSİRİ Tefsir: RUHU-L FURKAN Mahmud USTAOSMANOĞLU Yayınevi: Siraç Kitabevi Manyasızade Cad. No:50/2 Çarşamba-Fatih İSTANBUL Tel:5327956 selam.org selam@selam.org

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY YIL / YEAR: 8 SAYI / NUMBER: 16 TEMMUZ-ARALIK / JULY-DECEMBER

Detaylı

ÇEVİRİNİN ARAPÇA ÜZERİNDE ETKİLERİ *

ÇEVİRİNİN ARAPÇA ÜZERİNDE ETKİLERİ * İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası Sayı 19 (2011-2) 171-296 171 ÇEVİRİNİN ARAPÇA ÜZERİNDE ETKİLERİ * Muhammed Hasen Muhammed Usfûr ** Arapçadan çeviren: Eyyüp Tanrıverdi *** Özet:Bu makalede çeviri nin Arapça üzerinde

Detaylı

MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ

MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 405-426 MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ Mehmet

Detaylı

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM I- Konunun Plânı Dr. Yaşar YİĞİT A) Sıla-i rahim Kavramı B) Sıla-i rahimin âyet ve hadislerle temellendirilmesi C) Bireysel ve Toplumsal Açıdan Sıla-i

Detaylı

Kelimelerin Göçü: Türkçe Nisbet Eki -ci nin Şam Bölgesi (Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan) Arap Halk Ağzında Kullanımı Hakkında Bir Araştırma

Kelimelerin Göçü: Türkçe Nisbet Eki -ci nin Şam Bölgesi (Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan) Arap Halk Ağzında Kullanımı Hakkında Bir Araştırma Kelimelerin Göçü: Türkçe Nisbet Eki -ci nin Şam Bölgesi (Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan) Arap Halk Ağzında Kullanımı Hakkında Bir Araştırma Dr. Musa ALP Atıf / - Alp, M. (2007). Kelimelerin Göçü: Türkçe

Detaylı

ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI

ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI 2002 2 İslâm da Ceza Sistemi İslâm da Ceza Sistemi 3 بسم االله الرحمن الرحيم و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي اأ و ل ي الا ل ب اب ل ع لك م ت تق ون (البقرة:

Detaylı

Dr. Yüksel Salman. Editörden

Dr. Yüksel Salman. Editörden Editörden İ slam dini insanlığa yüksek insani ve ahlaki erdemleri öğretmek üzere gelmiştir. Dinin özünde samimiyet, içtenlik, katışıksız, saf bir inanç ve hayat vardır. İçten olmayan bir inançta nifak,

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

Bir Sorunun Cevabı 1/8

Bir Sorunun Cevabı 1/8 ب س م االله الر ح م ن ال رح يم Bir Sorunun Cevabı Soru: Daha önceleri utanılarak araştırılırken bu günlerde açıkça yaygınlaşan bilimsel araştırmalar vardır ki bunlar, embriyonun dondurulması ve bebeğin

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ Rüstem BEŞLER I- Konunun Planı: 1-Çocuğun tanımı. Kısaca insan hayatının dönemleri. 2-Bebeklik dönemi vazifeler.(isim verme emzirme vb.) 3-Çocukluk dönemi vazifeler 4-Büluğ

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Kur an

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Kur an BAŞLARKEN Hamdolsun, insan kullarına anlayabilecekleri dilden hitab eden Allah a, Salevât olsun, aldığı ilahi mesajı tebliğ etmekle kalmayıp onu açıklayan Efendimiz e, Selam olsun, Kur an ın anlaşılması

Detaylı

Krizlerden Uzak Adaletli Ekonomik Bir Hayatın Temînine Ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî İktisat Nizâmı Muktedirdir

Krizlerden Uzak Adaletli Ekonomik Bir Hayatın Temînine Ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî İktisat Nizâmı Muktedirdir ب س م االله ال رح م ن ال رح يم (Hizb-ut Tahrir tarafından Sudan da düzenlenen İslami Ekonomik Sistemin Gölgesinde İtminanlı ve Güvenli bir Dünyaya Doğru konulu uluslararası ekonomi konferansının kapanış

Detaylı

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER Yazan Halid el- Cureysî Tercüme Muhammed Şahin 2 TAKDİM Hamd, kerem ve cömertliğiyle bilinen, yalnızca kendisine ibâdet edilen, her şeyin sâhibi Allah'adır.

Detaylı

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır.

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. BÜYÜK GÜNAHLAR 1 Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. 3 Onu ibadetle yükümlü kılmış, 4 hayatı ve ölümü ile imtihana tabi tutmuştur. 5 İnsanın bu imtihanda

Detaylı

) veya نحو ( مثل ) gibi lafızların yerine birbiri üstünde şu iki nokta ( : ) konulmuştur. Buna da ta noktateyn ismi verilmişti. İki nokta konulan yerlerde söz, öncesini açıklayıcı mahiyettedir. Bir ibare

Detaylı