RAPORU. CALlŞMA ' :b?.}f XXIL GE~NEL KURUL. -.--~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1) T.M.M.Q.B.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPORU. CALlŞMA ' 2310137951. :b?.}f XXIL GE~NEL KURUL. -.--~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1) T.M.M.Q.B."

Transkript

1

2 T.M.M.Q.B. ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI Yayın Sıra No : 52 ' XXIL GE~NEL CALlŞMA KURUL RAPORU l ; :b?.}f Şubat ;,Makina'Mühendisleri Odasıl Toplantı Salonu ANKARA ~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1)... _!_V ' J 1 _), )t-) ~ _

3

4 E:.. İÇİNDEKİLER TÜRKİYE ÇALIŞMALARIMIZ 19, GENEL SEKRETERLiK...' 49 DENETİM KURULU RAPORU BÜTÇE EKLER YÖNETMELİKLER

5

6 ,.. - ""'

7

8 Türkiye 1915 T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odasının yirmibirinci Dönem Kurulu 24 Şubat 1975 günü toplanmış ve yurdumuzun her yöresinden gelen meslektaşlarımızın değerli oylarıyla Yönetim Kurulumuz oluşmuştur. Verdiğiniz görevi, büyük sorumluluğunu her an duyarak yerine getirmeye çalışan Yöne.tim Kurulumuz, yaptığı çalışmaları bir yıl sonra, bugün değerlendirmenize sunuyor. Bu çahşma raporu, tüm eksikliklerine karşın bir yıl süreyle yürütülen iyi niyetli çabalarımızin bir ürünüdür. Bu sürede yapabildikleriroizin meslektaşlarımızın katkılarından ve güveninden doğduğunu biliyor, yapamadıklarımızın yükümlülüğünü ise yalnızca biz taşı- yoruz. Ne yaptık? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle yönetimsüreınizde, yurdumuzda hızlı ve yoğun bir biçimde gelişen ekonomik, şiyasal ve sosyal olaylara kısaca göz atmak gerekir. İçinde yaşanılan ortamdan bağımsız ibir değerlendirme geçerli olamaz. Biz de, «Ne yaptık?» sorusunu «Nerede ve ne zaman yaptık?» sorularıyla birleştirerek, yanıtımızı daha anlamlı ve bütün kılmak istedik. İşte Raporumuzun «Türkiye 1975 başlıklı birinci kesimi, nerede ve ne ı;aman sorularını yanıtlamayı amaçlıyor. 9

9 MC Karuluyor ı;~ ~;~:~ Genel Kurul toplandığında Ülkemizde klasik demokrasilerde hiç görülmemiş bir hükümet vardı. Başbakanı bağımsı~, bakanları çoğunlukla parlamento dışından. Parlamentonun güveninden de yoksun olarak görev yapan bu hükümetin gerek kuruluf şunda gerekse çalışmalarının ardında egemen çevreler bulunmaktaydı. Ancak bu yönetim biçimide 1973 seçiminden sonra siyasal iktidarı kaybeden egemen çevreler için yeterli değildi. Siyasal iktidarın yeniden katarılması için planlar yapılıyor ve bu yoldaki girişimler hızlandırılarak lüks otelierin lobilerinde, bilinen kulüplerin kumarhanelerinde mebus pazarları kuruluyordu. Bununla da yetinilmeyerek olaylar bazı milletvekillerinin konutlanna silahlı saldırıya kadar vardırılmıştı. Kapalı kapılar ardında bu gelişmeler olurken, TÖB-DER'in Anayasa ve yasalardan doğan demokratik hakkını kullanarak 1975 Şubat'ında onbeş ilde düzenlediği yasal toplantılara silahlı saldırılar yapılıyor, ülkenin en büyük siyasal örgütünün, örgüt binalarına bombalar atılıyordu. Sermayenin en küçük siyasal örgütünün militan güçleriyle de Üniversite ve Yüksek Okullardaki demokratik güçler sokağa çekilmeye çalışılıyordu. İşte MC böylesine karanlık bir ortamda kuruldu ve güven oyu aldı. Dört başlı MC iktidarı kendi içindeki tüm Çelişkilere karşın sermaye için en geçerli ve en son çözümdü. lo '

10 "' u\l.pu ~uıamu,uıgıuua,u 'lüüo baldaı. açıkta kaldı. ~~ ~,_... tat Mühendisleri 4 yilda 38 bın-'tön ük 'kaygular içinde çay imha edildi rkut Öıa l 'ın kan ojmasıvıa \- ek derec~li, ı-. ur aı dan l~!_.r b~ş arlı RlZE,THA Çay-Kur Genel Müdürü Teaman Yaym, "Son 9 yılda 37 bin 948 ton çayın çe'itli nedenlerle imha edildi ~ini" açıklamıştır. "Genellikle, ç8y fabrikalannın işleme kapasitesi yetendzlitinden ve üreticilerin yaptak toplama i,je. 1 1 mini belli günlere sıluştırmasından yaş çayın imha edilditizai " belirteri Genel Müdür Yaym, "Son 9 yılda imha edilen :rat çay yaprallj bedelinin 185 milyon 181 bin lira tuttuıtunu söylemiştir. ;.ı. ". ~; vag üstüne vurgun boyver dj C ephe iktidari yerli yabancı büyük seııi yenin aylardır plani: ayaz sinek T8ban gübrenin llribatı ilosu. karaborsat amuk. _ lira'la. vii ksel_d = _. ık. a reticisi. bu yalki taban fiyat' politlkc nd en bo rc:unu _ödeyemez durumdc Gvaltpo- sati'!i'cık ıoruftdo btrakıldığım feri ni satmak zorunda kaldık- kanı izzettin Ö'zgiroy, J yıl, hu- ileri sü1'duo " _hjrını öne s\,jrerek, "hukumetin masında pamuk' üretici go fivot.~ Çukurövo'do yak la~ ık J7Q,... (J?muk Ureticisine reva gördu- çektikleri gu($iukleri ) n ' l (~ı\l.~lşllı\l.~ı\i~iliiz 1~t7:i ZMO Bas.ka:nı:, Akbulut:. ÖZAL TEKRAR 'NIBAKANUGA lll' ıa ıraa mu en ıs en, DEMEci : ~4tı..A..--._ i z f.. h d l O. AKBULUT'UN özal'in bakanhğa "Gübre iııdiri getirili~ni eleştirdi toprak ağala ANKAı~A. ÖZEt, i} e kaçak Çiİat Ziraat Mühendisleri 9dası d Başkanı Orhan Akbulut, dün ı,ıne yara ı~ yaptığı açıklamada, Korkut 0- Zi t MUhendi!lerı Oda.: zal'ı.n yeniden Gıda Tanm v.,e,:. 1 ;:-:.ıraıh nt<h -.&ı..h,hıi J.Jt.vua ru nl,j, D I...L..-~...

11

12 ı T~)ııiiiiil ==--ii~i;::ıı s~,... ; 'Ilc'l)ı-~ s -.,,,.; ;;; j '< o 1!;11/J. ' ~lo do;,. r <~:.. ~'~': d"''''":;;~~,; o /llff!j. i /i:f ~ - ~'U.,_,'Y- ~s,~.,,,_{. ğüj -..; -~o~ ~e,,y- '{aq''''~...,.,..,l~g/a: ""'"-'so~. ~~~:; l:, ~e\e..ı~ 't3 '?a-ı.a(. ~:;;.,~:/:'"~~~;::v 8(j,.;;;;; ~ C Ma«>'(\ ~ ' ~~; ~; ~~.~.~.:';~ J'.1,,.. O ~: ~,_.,s~~ 1\'\ so'~>~ \"B-f\ 't~ \\ l 6 " ~isi ~ 9 '0&..,. c.;i!'- ııt r ~ E TRI ;- ". ~o!'"-o.,. _,, --: "'... ",j; "':~.::~" 1.. ~ın, e~~e ~,~~~: ~-.~;~;.:~~ g e ~!~e~g~~ini y~ymlamasftf~i ~-i.. serwım suçu sayiidi ~~:Jfl~=~.',nv;eı::~~!~. b ~ ~::~~;~,:::~i;t~:~ -i~ TRT Işgal Edildi MC partilerini ilk kez bir araya getiren ortak nokta hepsinin TR T Genel Müd ürüne, daha doğru bir deyişle radyoda ve televizyon ekranında halkın sorunlarının tartışılması ve halkın bilinçlenmesinden korkulmasıydı. MC iktidarı TRT Genel Müdürünü öylesine suçlamıştir ki, işi vatan hainliğine, devlet bölücülüğüne kadar vardırmışlardır. TRT yasası ve Anayasa çiğnenerek genel Müdür görevden alınmıştır. Bunda:q amaç TRT'nin, halkın sorunlarından soyutlandırılması ve halkın bilinçlenmesinin engellenmek istenmesidir. Ancak danıştayın, MC'nin bu ı.ıygulamalarında yürütmeyi durdurma kararı, TRT'nin cephe iktidarının borazanı olmasım kısmen engellemişse de:, MC'nin, yüks!bk yargı organının bu kararlarını hiçe :sayaralk, TRT yi işgal etmesini engellemeye yetmemiştir. Dört başlı iktidarın bu çağdışı ve hukuku hiçe sayan tutumunu sürdürmesine cepheci profesörde isyan etmiş olacak ki, hukuken görevli olmadığı TRT Genel Müdürlüğünden ayrılmak z~runda kalmıştır. Cephe iktidarı yasa dışı tutumunda inad ediyor olacak ki, TR T ye yeni bir Genel Müdür aranmaktadır.. tı

13 ...-::.1'. Yolsuzluklar Artıyor Cephe iktidarının göreve başlanmasıyla birlikte yolsuzluk ve hazinenin yağmalandığı söylentileri de artmaya ibaşlamış, bu yolsuzluklan ve hazinenin yağma edilişini hergün çarşaf çarşaf namushı basın ilan verilmeyerek sindirilmek istenmiştir. Bu yolsuzluklardan birini örtbas etmek için bütün suçu yasaları yerine geı tirrnek olan Ticaret Bakanlığı müsteşarı önce göreviriden alınarak, başka bir yöreye sürülmüş, bununla yetinilmeyerek konutuna silahlı baskınlar düzenlenerek öldürülmek istenmiştir. Ülke Ekonomisini iflasa sürükleyen MC, yolsuzluklarını halktan gizlemek, parlamentonun denetiminden kaçmak, halkın ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne yönelik gündemde bulunan yasa tasarılarını engellemek amacıyla yaz başında Parlamentoyu tatile sürüklemiştir. Cephe iktidarı parlamentonun tatile girmesiyle, halktan giderek bozulan ekonomik durumu gizleyebilece- ğini ummuştur..ancak ilerici basın ve tüm demokratik kuruluşlar Kan1u oyuna bu durumu aktarmaya ve halkı bilgilendirrneye devam etmişlerdir. Ana Muhalefet Partisi liderininde seçim kampanyası boyunca Cephe iktidarının gerçek yüzünü halka göstermeye, halkı :Ou tarihsel ak1şın tersine olan gidişe karşı direnmeye çağırması, cepheyi telaşlandırmış ve faşist saldınlarını Ana Muhalefet liderinin seçim toplantılarını basmaya ve onu sindirmeye yöneltmiştir. rt'f t\l\~ ft.41fl~-a_;q~~ ~ Q ~t.tıcızıiıs' Ut'~~.. ~c :~~., 'Cl.Qt. qrt '"~~.;--( ~.tl... s;,:~ 1ğı 7\ A" ~ıgz'"'~:'ll~~a~ ~. o..-,~~ ~~t$' J.VJ[:11' ".tijı J '-:(l _l.,,f..,.,- 1~~~,_ "~ ı t ~ 1 r-ı. o ı:tıı1\0:9.,;... ~.. ~0,.. 1'1ı.Jro.z;- ı ~~~~~.~~ #.~_gizje.jrcı:rı ~ ~ ~#e ~ ~... $1 ~~t> \~6 ft.o(\ t..f '-'-.. 1~ <;)#. ~\) \\) ~... ı ~-:... ~~ ~ ~ ı.k ''AP 4' ur eş.,.. ~~t;.-v ~~ ~~ '' ~ ~ Amerika'va satın.. '\\ ).~'\1 Ekonomi ljlasa Sürükleniyor Ülkenin ekonomik durumunu doğru değerlendirebilmek ıçın l\ic ekonomi- politikasının nereden kaynaklandığını ve hangi koşul- 12

14 ların bu politikanın oluşmasında etken olduklannın irdelenmesi gerekir. Bu politikamu oluşmasında etken olan faktörlerin arasında ~;ephenin kuruluşuna parasal katkıda bulunan, mebus pazarlarını finanse eden tek tek bireylerin ödüllendrrilmesi vardır. Bu saptamadan yola çıkarsak, MC ekonomi - politikasının bu çevrelerin' istem ve çıkarları doğrultusunda olması doğaldır. MC iktidarı enflasyonu körükleyen, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerini eriten, parakuru ayarlaması adı altında altı ayda 4 kez devalüasyon yapan bir politika izlemiştir. Bu politikanın oluşmasında Senato üçte bir yenileme seçiml,~rinin yaklaşmış olması MC'nin seçimleri etkileyecek bir ekononıi- politikası izlemesi diğer bir etkendi. Bu seçime dönük ekonomi- Po!itikasının doğal sonucu olarak, devlet hazinesi yandaşlarına peşkeş çekilmiş ve döviz rezervleri eritilmiştir. Bununla yetinilnleyerek Merkez Bankasında bloke edilm~iş Banka mevduatları.çekilerek özel kesime yeni kredi olanakları yaratılmış, Tarım Satış kooperatiflerinin pamuk stokları bir avuç imalatçıya kapatılmış, Demir- Çelik Fabrikalarında demir stokları dağ gibi yığılarak, çürümeye terk edilirken, deri:ıir ithaline gidilmiştir. Bu çarpık politikanın doğal uzantısı olarak Dış ticaret açığı 3.5 milyar dolara, 1975 yılı bütçe açığı ise 26 milyar liraya ulaşmış bulun;-ı ınaktadır. Uluslararası tekelci sermayenin örgütü olan Para Fonuna 1975 yılındaki borçlanınada 300 milyon doları aşmıştır. Bu yetmiyormuş gibi hergün manevi kalkınma edebiyatı yapan cep-. he iktidarı dövize çevrilebilir mevduat borçlanması adı altında Vatikanda ki Papa'ya ve Mafiaya bile borçlanmıştır. Klasik De:tnokrasinin temel unsurlarından biri olan SOLUN her türlüsünü Komünizm kabul eden ve resmi sözcüleriyle günde en az 10 kez komünizme söven MC, Bulgaristan ile enerji alış verişine başlamış, Sovyetler Birliğiyle de 10 milyar liraya varan bir andiaşma yaparak, İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının şartelini Kosigine bastırmıştır. Garip bir çelişki olarak görülen bu politi~a MC'nin alaturkaiığının doğal sonucudur. 13

15 Tarım Kesimi Ihmal Ediliyor Halkın beslenmesi, dışa bağımlı olmayan bir sanayileşme, sermaye birikimi, endüstriye hammadde ve _tüketim olanağı sağlamak yönünden tarım kesiminin en büyük özkaynağımız olduğu yadsınamaz. Halkının büyük çoğunluğu tarım kesiminde çalışan, ihracatında ağırlık taşıyan ve ulusal gelirinin büyük kısmı tarım~ sektöründen.sağlanan bir ülkede, tarım kesimi 'bir yana bırakılarak ya da ihmal edilerek sanayileşme ve kalkınma sağlamak söz konusu olamaz. Bugü,n Türkiye'nin tarımsal sorunları ve tarımında bilinen sınırlayıcı etkenleri giderici önlemler üzerinde ciddi ve etkili bir çalışma yapılmamaktadır. Ülkemizde hala geçerli ve etkili bir tarım politikası saptanamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da tarım kesimi planlı arazi kullanma ve çok yıllık üretim planlarından yoksundur. Tarıma ı yön verme görevinin çeşitli kamu kuruluşlarına dağılmış olması ve bunlar arasında eşgüdüın sağlanamaması, ön~ mli eksikliktir. O nedenle tarımsal hizmetlerde temel kuruluş. olan Tarım Bakanlığının görevlerini etkin bir biçimde yürütebilecek bir yapıya kavuşturulması zorunludur. Tarım işletmelerinin küçülmüş ve parçalanmış durumda olması, büyük üretici kitlesinin yeterli araziye sahip bulunmaması, toprak dağılımındaki denge~izlik, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerden biri olarak süregitmektedir. Dengesiz ve plansız arazi kullanma sonucu, giderek büyüyen erozyon tehlikesi, verimli mutlak tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, tarım- orman kesin sınırının saptanmaması, toprak- su, hayvansal ve bitkisel kaynakiarımızm tekniğe uygun kulla~ılmaması süre gitmekte; bunlara ilişkin işlemlerin yasal esaslara bağlanması hep sürüncemed e b ırakılmaktadır. 14

16 Tarımsal ürünleri pazarlama, değerleme, fiat ve kredi sorunları bilimsel bir taıbana oturtulmadığından, uygulanan taban fiat politikası yeterli ve etkili olmaktan uzaktır. Tarımda verimliliği etkileyen girdilerin temini, üretimi, dağıtım ve Hatlarıyla bunların gereği gibi kullanılmaları bakımından gerekli özendirici önlemler alınamamıştır. Hayvancılık ve ürünlerinin hızla geliştirilmesi, yem üretiminin yeterli düzeye getirilmesi~ hayvan hastalıkları ile savaşın yaygın ve etkili biçimde yürütülmesi, hayvan alımlarının düzenlenmesi ve hayvancılık sanayinin geliştirilmesine gereken önem verilmemekte~dir. Tarımsal araştırma, yayın, geliştirme, çiftçi eğitimi hizmetleri iyi bir biçimde planlanmıa.mıştır. Tarıl]) ürünleri fiatları yurt gerçeklerine uygun düzeye getirilmediği gibi, tarım kesiminde çalışanlar 4a bir sosyal güvenceden yoksun bırakılmıştır. Yukarıdan beri değindiğimiz konuları özetlersek 1975',de tarım kesimi plansız, kendi başına bırakılmıştır. 1 A\<bUIUt aı;ıkıau a u i-1 e~r lar~ n kı yj ~~iıuj~("i,fc'a~alar &Yü ri In sal sızca ~:ül ~?flerin Çik, mn lrara1i. :çj!il - :zıraat sım.getirilmcj,; Başkon: :,UJıeod"l n. arl"o~rı,. ı, a,-, 01._ rb<ın A" _Oda " _ IJi ::Jf uı mu kesiminde tek nı _.le1j!3o k1~ımı başla d * Ceph~y"' 1 p ~o ~ cibö'l e v~e '~- *Kamu kesiıııi:ıe hizmet itin yap rarlan. u n ~ıı_g... dia edilen atamalar ve görev yı ;:~~~s.,.., la L deifulirilmesi dinseı" kökenli, fddl v;ı J... \;" 1{,...1*. bir örgiitlenmtye geçildiı may \.T 1 J~k 1 /IJ taılır ür.ıaımilhr,., ~..un. Ortıt 1'~<s4,'%l1,.,z et~n ~... düun,.._ ı>~ı:'oo~a~ T~ C'.. IJ '--. ;;;-~_,ım~ ~~~li(jj'~ 'IT}CJ ı.'* Qh; ~ert.~..,~ l'ltljt~c.fco' vrv # 1 ~~ '5J.,_ ~~O~J'4srJ. ~.,.~~ Jerı ~. -g..,...,.. ~t~ '-/,, 1 :':~ can 'clşl\erld ::j!;c ı..!: s:, ~-4":,. '\ 1,...,., --) -..:; - - ~;,"',..., ~... ~f:4i_.., s ~ a, ~ ~. ~-~-' ~ S J: e ~-.b~ ~~_s;;~~ -- ' MC Eşittir Kıyım MC'nin iktidara gelişinde ilk yaptığ1 iş, tüm yurtsever ve ilerici memur, öğretmen, teknik elemanlan kıymak olmuştur. MC ken,dini iktidara getiren egemen çevreleri:q. çıkarları doğrultusunda bir politikayı izleme yolunda en önemli engel olarak devletin çeşitlt kademelerinde çalışan, ülke ve halkının çıkarlarını kendi günlük 15

17 çıkarlarından üstün tutan namuslu memur ve aydınları görmekte idi. Çarpık ekonomik-politikasınııygulamak için kendi kadrosunu oluşturmak ZOrllJldaydı. Bu nedenle devletin çeşitli organlarında çalışan binlerce yurtsever memur, yasalara aykırı olarak işbaşarısı, yetenek, kazanılmış haklar, sağlık nedenleri, uzmanlık dalları dikkatıe alınmaksızın ya görevinden alınmış, ya da sürülmüştür. MC bu kıyımla da yetinmeyerek çeşitli meslek kuruluşlarına baskı yapmaya ve yöneticilerini görevden alma ya da görev yerini değiştirme yolunu tutmuştur. Ülkemizde varlıkları Anayasa ve yasalarca güvence altında bulunan tüm demokratik meslek kuruluşlarının yönet,icil'erine kıyım politikası yürütülürken, yurtsever Ziraat Mühendislerinin meslek örgütleri yöneticilerinin buna karşı bağışık tutulması beklenemezdi. MC kıyımına tüm demokratik güçler karşı çıkmış ve bu yolda uğraş vermişlerdir. Kıyım öylesine genişlemiş olacak ki, devletin temel unsurlarından biri olan Güvenlik Örgütünde çalışan po: Iisler bile buna karşı çıkmışlar ve MC'nin bu tutumunu mesleık örgütleri aracılığıyla protesto etmişlerdir. S E N A T O S E Ç ı M t' -1!17~...; O Y K A R $ ı L A Ş T 1 R M A S ı CRI' At Mal" DP 1\tltP 1'81' 8eaateMdmf npilaa ı;ı.r Benatiiı u,uı ım ım D7ı lj7) ım ı.ım ır l.ll'i5 Jl";') ım ı:m m) COP lv't.f ArrON 3 :aeo.1e um!~! Tim) ~ı ım7!'lt l m4 mu ---:-- ~---::- o:ı..t.mc.lra., J5II001 ~ ımu m:tı!!xm ftm& ~ ı.'ıs64 ıt&m 'ııı" ıı:ııns a~ıı 19-UIU -.B4Liltll3lll 1 ns&1 Jcrm:J 113tt'l l.t.!150 :!t)6to 1::!3!!3 lotl 1301 fl(l:) 3<D2 Dt JOM '1101 BO!t.8A HlS'l ı~ ı!i'%34'1' u::124o 2~ ı112:3 m11ı 'l2sg COD3 3f'M - tı.5ıı - DltNtZIJ.2 4MDI 7'0.ST.! i07ji VQll '1900 1'113 13:m 9~15 a13 ~; :wji - DİYAB.ABJ:a 2 452M Mıt7 3f.'G2J tt31 ll48t ı 4tll lı» - BlM - rt!zio z»190 32ııs full.yltl :.'111!1 WJI 1T14.mi tlllfı.. - J:IS3 - ISTANBUL 1 at _.,. WJ;ia a54!.4.q'r41 -'llr.5 13'l'U.tnll 1D11 15U16 tıl\1, U'l3ll - ıo.ysmt a &Wts..,. tmı3 maıı: ıca...,. I3M ı:uı lji'if 1531 ıwı *D -. Sağ Oglar Geriledi Ülkemizde 1975 in en önemli gelişmelerinden biri de kuşkusuz 12 Ekimde yapılan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçjmleridir. Seçimlerden önce kasıtlı olarak yaratılan terör ortaraıyla sağ siyasal partiler oylarını arttırabileceklerini, Hiç değilse 1973 seçimlerinde rumış oldukları % 66'lık oy oranını koruyabileceklerini ummuşlardı. Bu amaçla yaratılan sokak eylemler_i öylesine k!şkırtılmıştır ki, silahlı saldırı ve siyasal cinayetler Ana Mu- 16

18 Ç A GR I T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası 22. Olağan Genel Kurulu iki aşamada ve dele:gasyon yöntemiyle yapılacaktır. İlk aşamada 24-0caık-ı976 Cumartesi günü Şube Merklezlerimizin bulunduğu İstanbul ve) İzmir ilieri dışındaki tüm illerimizde il teımsil,qilerimizin Ankara ilinde Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile üyelt2rimiz toplanacaklar ve Yönetmelik uyarınca il delegelerini s~ptıyacaklardır. 22. Olağan Genel Kurulumuz illerden g.elen delegelerin ve doğal üyelerin, katılma;sı ile' 2ı-Şubat-ı976 günü Saat ıo.oo da Anikara'da Selanik Caddesi\ No: 76 daki Makina Mühendisleri OdaJsı Toplantı Salonunda çalışmalarına başlıyacak vie iki gün sürecektir.. Sayın üyelerimize duyurur, katılmalarını rica ederiz. Saygılarıınızla Yönetim Kurulu BİRİNC~ AŞAMA GENEL GÜNDEMi fa.iilkara, İstanbul ve İzmir dışınd:aki iller için) 1 - İl 'fıemsilcisinin açışı 2 - Başkanlık Kurulu Seçimi lı Baş.kan, 2 YazJm_an) 3 -Faaliyet Raporunun okunınası 4 - Seç:iım:leır a) Oy Toplama ve ayırma K urul u ( 2-3 kişi) b) İi Tems.ilcisi seçim~ (ı asil, ı yedek) c) 2. Aşama. Geneli Kurulu için delege seçimi (üye sayısına göre Y 5 - Kapanış._... ANKARA -İLİ BİRİNCİ AŞAMA GENEL KURUL GÜNDEMİ ı - AQ~lış (Toplantı Y.eri: Makina Mühıendisleri _Odası Toplantı Salonu Selanik Caddesi N o; 76) 2 -Başkanlık Kurulu Seçimi (ı Başkan, ı Başkan Vekili, 3l Yazman) 3 - Faaliyet Raporunun Okunması, 4 - Seıçimler a) Oy toplama) ve- ayırma Kurul u ( 9 kişi) b) 2. Aşama Genel Kurul için delegıe seçimi (82 kişi) ı Kapanış. 5

19 İKİNCİ AŞAMA GENEL KURUL GÜNDEMi : ı -Açılış 2 - Başkanlık: Kurulu Seç.imi (ı Başkan, 2 Başkan vekili, 3 Yazman) 3 - Oda Başkanının Konuşması 4 - Kon uldarın KonuşmalarL 5 - Yönetmelik değişiklik öme~rileri ve bütçe tasarısı için Komisyonların oluşturulması 6 - Yönetim ve Denetim Kurulları çall:ş.ma raporlarının okunjması 7 - Haporlann eleştirisi 8 - Adana ve Samsun'da Oda Şubesinin açılmasının eleştirisi 9 - Yödntm,el:i:k değişiklik Komisyonu raporunun görü )şüı1mesi }yılı Bütçe Tasarısının eleştirisi ı 1 - ı2 A\klaırna ----: Dilek ve Öneriler ı3 - Seçimler a) Oy Toplama ve ayırma; Kurulu (6 kişi) b) Yönetim Kurulu (7 asıl, 7 y;edhik) c) Onur Kurulu (5 asıl,. 5 yedek) dd) Denetleme Kurulu (3 asıl, 3 yedek) e) T.M.M.O.B. 'Yönetim Kurulu Üyesi (3 aday) f) T.M.M.O.B. Yüksek Onur Kurulu temısilcisi (ı kişi) g) T.M.M.O.B. Il3netim; Kuruluf Üyeısi (2 aday) h) T.M.M.O.B. Genel Kurulu Delegeleri (loo kişi) ı4 - Kapanış. DUYURU' : Delege kartlarının alınması için Oda KiınJ.ifl{ C iizdanlarının 1976 vizeli gösıteıilmesi zorunludur. Delege kartları kişi~e özeldir ve kaybedene yenisi verilmez. Oy kullanıma işleminde del.ege kartları oy pusulalan ile birlikte «OY toplama ve :ayı~a» kuruluna geri verilir. Delege kartları\ olmıyanların oy pusulaları 6 alınmaz.

20 halefet Liderinin seçim toplantılarını basmaya ve onu sindirerek, toplumdaki uyanışı, demokratik gelişmeyi durdurmaya yönelmiştir. Bu arada cephe iktidarı, özellikle büyük ortağı Anayasayı çiğneyerek Devletin tüm olanaklarını oy avcılığına yöneltmiş ve sağ cephenin kendi bünyesinde bütünleşmesi için yoğun bir çaba göstermiştir. ı ı Ekim günü Başkentte iktidar tarafından yaratılan terör havasıyla girildi seçime. Ancak ı2 Ekim gecesi gelmeye başlayan seçim sonuçları halkımızın kendi iktidarı doğrultusunda bir adım daha attığını gösteriyordu. Bu seçimlerde sağ siyasal partilerin toplam oyu ı 973 seçimlerine göre % 66'dan / 0 SS'e düşmüştür. Ancak sağ cephe iktidarının büyük ortağında ı 973' e kıyasla rbir toparianına görülmüş ve oy oranı % 30'dan / 'e ulaşırken, demokratik solun oyları ~;'0 33.3'den- 0 /o 44'e yükselmiştir. Eki m seçimlertnl demokrasinin ulkemizde kökleşmesi ve hal.kırnızın demokrasiye sahip çıkması açısından olumlu bir gelişrrie olarak değerlendirebhjriz. Baskı Yasaları Yeniden Gündemde MC'nin kuruluş/ öncesi başlayan kanlı olaylar, devriınci işçiogrenci avı, ı2 Ekim Senato seçimlerinde sa~ cephenin bütün oia ~ ak Currıhuriyet dönemi boyunca ağır bir yenilgi almasıyla yeniden hızlandırılmıştır. Kanlı siyasi cinayetierin özellikle, cephe iktidannın meclisleri çalıştırmama, diğer bir deyişle parlemento denetiminden kaçma eğiliminin ortaya çıkmasıyle birlikte artması, tekelci sermayenin sokak'tan medet umduğu izlenimini güçlendirnıektedir. Cephe; hem top_lumun dikkatini hayat pahalılığı, enflasyon, iş 'sizlik, dış ticaret ve bütçe açıklarının büyüınıesi gibi ekonomik l{onulardan uzaklaştırmak, hem de halktaki uyanışı engellemek ve gerek parlamento içi gerekse parlamento dışı demokratik denetimdt~n kurtulmak amacıyla kanlı sokak olaylarım, tezgahlamıştır. Kışkırtıcı ajan ve silahlı militanlar kullanarak yaratılan bu olaylar-. 17

21 J a gündeme baskı yasalarını getirebilmek için ortam hazırlanmak istenmiştir. MC nin sıkı yönetimi yeniden gündeme getirme çabası, tilke: mizdeki tüm demokratik güçlerin bilinçli direnişiyle boşa çıkmıştır. Kooperatifçilik ve Toprak Reformu Yozlaştırildı Tutucular koalisyonunun kuruluş çalışmaları sırasında ı. koalisyon hükümetince hazırlanan bütçe tasarısında kooperatifçiliği geliştirmek amacıyla ayrılmış olan 2 milyar liranın, sağ partilerin oyu ile bütçe Kanununda ı70 milyon TL. (?) gibi sembolik bir değere düşürülmesi MC nin kooperatifçiliğe ilişkin uygulamasının ne yönde olacağını göstermiş idi. Daha Bakanlar Kurulu açıklanırken Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının adından «Kooperatifler» sözcüğünün çıkartılması, Cephe iktidarının ne kadar kooperatifçi ol cl uğunu vurgulamaktadır. Birinci koalisyon döneminde kooperatifçiliğe ilişkin yapılan bütün olumlu girişimler (Kooperatifler Bankası gibi) baltalanmış, b2kanlık bünyesinde kurulmuş olan tarımsal kooperatifiçliğe dönük dört genel müdürlük çalışamaz duruma getirilmiş ve daha önce anılan bakanlıkta bulunan bazı yetkiler Ticaret Bakanlığına devredilmiştir. Toprak Reformu konusunda da ı. koalisyon döneminde yetersizde olsa yapılan olumlu girişimler lmc tarafından yozlaştırılmış, Urta Toprak reformu uygulama bölgesi olmaktan çıkarılarak Cephenin en küçük siyasi ortağının devlet olanaklarıyla militanlarının barındırıldığı bir Eğitim Merkezi haline getirilmiştir. Topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan yüzbinlerce tarım işçisi ve üreticisine dağıtılaoak toprakların temel kaynağı olan kamulaştırma çalışn1aları, feodal ağaların çıkarları gereği durdurulmuştur. Bu yolla toprak reformuna umut bağlayan kı.rsal halkın urnutları 18 söndürülmek istenmiştir.

22 kendimi Toplumsal Gelişme Türkiyenin toplumsal gelişmesi 1975 yılı içinde de tarihsel akışın doğr:uldusunda biçimlenmeye devam etti, sanayileşme olgusu ve tarımdaki kapitalistleşme sürecinin bir doğurgusu olarak kırsal nüfusun kentleşmesi yıl içinde yapılan nüfus sayımı ile de kanıtlandı. (Örneğin; yıl içinde yapılan sayımın geçici sonuçtarına göre İstanbul nüfusu (belediye sınırları içinde) , A:qJcara ve İzmir kent nüfusu ise bine ulaşmıştır. Üç büyük kenttirniz nüfusunda mutlak artışların yanısıra yıllık artış oranlarıda çok anlamlı olup, sağlıklı bir kentleşme olgusu olmadığını kanı damaktadır. Ankara' da yıllık nüfus artış oranı o/o 63,55, İ'zmir'de % 39,97 ve İstanbul'da ise % oranındadır. Bunların yanısıra kent nüfusun, köysel nüfus aleyhinde giderek büyüdüğü gözlemlenmiştir.) Toplumsal gelişmenin göstergelerinden birisi de sol sosyolojik güçlerin içinde büyük ağırlık taşıyan işçi sınıfının örgütlenme davranışlarındaki değişimlerdir. İşçi tabanı öz örgütlerinin devrimci mücadeledeki tutumlarını büyük bir duyarlıkla izlemiş ve sapmanın görüldüğü yerde yöneticilerini günümüz Türkiyesi için en doğru ve geçerli çizgiye getirmeyi başarmıştır. İşçilerin, kendi öz ve sınıfsal çıkarları doğrultusundaki girişimlerini önleyebilmek için sermaye sınıfı ve onun siyasal görün- \ 19

23 tüsü olan MC iktidarı, bu dönemde her türlü anti- demokratik ve yasal olmayan baskılarını arttırmıştır. Toplu işçi çıkarma olayları ve sosyal bir hak olmadığına ipandığımız lokavt uygulamaları 1975'e damgasını vurmuştur. İşçi- memur ayırımını çözme görüntüsüyle, bu dönemde jktidarın özellikle SSK' da yürüttüğü anti- edmokratik ve yas e!. dışı girişimleri tüm demokratik güçler tarafından kınanınıştır. Bu olayların döngüsel bir ürünü olarak memur kesinıinde de ö_rgütlenme olayı hızlanmıştır. Ziraat Mühendisleri açısından 1975'in önemli gelişmelerinden biri de, tün1 çalışanların yanısıra teknik elemanların toplu iş sözleşmesi ve grev haklarıyla donanmış sendikal haklarına kavuşn1alarına yönelik 2. Türkiye Teknik Elemanları Kurultayı'nın gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ziraat Yüks ek Mühendisleri Kurultay öncesi ve sonrası çalışınalara ağırlıklı olarak katıln1ışlardır. Dış Politika Eşittir çok Bil i nmeyenl i Denklem v~- le Monde'un >- ~- sorumsuzluğu, ~. ~ Demirel'in ihtiyatsızlı" ~..'. B JR gazet8nin sorumsuz b~ yayını bazen b r-~- "\, yük karışıklıklar çı.jıarmaya, uluslarorası ~ runlar yaratmaya yetmektedir. Bunun ö ~ neklerine birçok ülkelerde raıtlanmıştır. TUrkiye 'ı ~ '.6-7 Eylül ol!lylarının öyle t.uihsiz bir yayın ytıza..,;~ ~ ' en patlak uerdiki, beuegimi.ukn silinmemiştı ~ Le Monde gibi ıtluslıuıjrgsj il.ne ve güvene sı ~~ ~ ir gazetenin bu ttır bir sonımıuzluk göstere c ~ ~ ~ ff-. '~de kimsenin altlına gelmezdi. O b akımda '-... ~IIO)'unun.. e hakwnıetinin Le Monde 'a S.: 9:~.:%. p. r.epki'y6 kapıbnası arılay ış la kar,, ~~4.~ ~~--. ~ ~.s;~,_% ~ gaaet.ısinin Demirel'tkn, Ttlrk ~ ~~ oq~ <O ~ onusunda aldı/tl karamsar dem ~'b." o-,.: 6,.(p, tam o ilişkilerin yumuşamaya b, IT.... bir sırada yayınlaması, ya bilinçü bir sab iktidar p~rtfii:~ ::Nif yapmak istiyor 1974 yılında 1. koalisyon döneminde kısa bir süre de olsa yürütülen bağımsız dış politika denemesiyle Türk ulusu ve devletinin saygınlığı artmış ve dış politikamız yeni olanaklara ve gelişmelere açılmıştır. Oysa MC iktidarı ünvanına ta!ban tabana zıt bir dış politika yürütmüştür. 20

24 Ege' de kıta sahanlığı, hava sahası ve kara suları sorunları son yılların moda deyimiyle «buzdolabına» konularak çözümü zama* na bırakılıyordu. Kıbrıs politikasıda iktidarın kendi iç çelişkileri yüzünden askıya alınmış bu konuda hiçbir olumlu ginşimde bulunulmadığı gibi Birleşmiş Milletlerde yapılan son ayiarnada ise Türkiye yalnız başına kalmıştır. Uluslararası tekelci sermayenin yeni örgütlerinden biri olan Enerji Ajansı üyeliği korunurken, Ajans -toplantılarına katılmayarak sözde, gelişmekte olan bloksuz ülkelere ters düşülmemeye çalışılıyordu de dış politika açısından önemli gelişmelerden biri de Amerikan silah amborgosuna karşı ülkemizdeki Amerikan üstlerinin kapatılmasıdır. Ülkemizi her an bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakacak ve sıcak savaşa sürükleyecek nitelikte gördüğümüz Amerikan üstlerini hangi siyasal iktidar kapatırsa kapatsın yurtsever Ziraat Mühend,islerinin tutumu böyle bir uygulamayı alkışlamak ve deste klemek olacaktır. Ancak Amerikan üslerinin ~apatılması olayı Kamu oyuna yeterli açıklıkta yansıtılmadı~ından bu konuda daha fazla yorum yapma olanağım bulamıyor ve ABD ile yürütülen çalışmalarının Kamu oyuna daha açık fbir biçimde yansıtılması ve ülkedeki tum demokratik kuruluşların bu tartışmaya katılma sında yarar görüyoruz. Viyana ve Paris Büyükelçileri ve Paris Büyükelçiliği şoförü~ müzürr görevleri başında ısiya:sal cinayetlere uğrayarak, yaşamlati nı roaybetmeleri yurtta derin üzüntüyle karşılanmıştır. Ülke içinde tüm demokratik güçlere, bu arada bağımsız yargı organlarına karşı kabadayılık gösterisinde bulunarak baskı yönetimini getirmek isteyen Cephe iktidarından bağımsız ve onurlu bir dış politikası yürütmesi beklenemezdi. 21

25

26 Çalışmalarımız 7975 Odamızın yirmibirinci. çalışma dönemi boyunca ülkemizde ge~ lişen olaylara, raporumuzun ilk bölümünde kısaca değinmiş bulu nuyoruz. Raporun ikinci bölümü ise, bu ortam içinde T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği çalışmalarını sergilerneyi ve üyelerimizin görüşlerine sunmayı amaçlıyor. Ancak, çalışmalarımızı tek tek ele almadan önce, tümün de egemen olan«genel çalışma ilkeleri» ni belirtmeyi yararlı gör.. dük. Böylece tüm girişimlerimiz arasındaki bütünlüğün ve çalış~ maların doğrultusunu belirleyen Genel çizginin ortaya çıkacağını umuyoruz. Bilindiği gibi Odalar, Anayasamn 122. maddesi gereğince güvence altına alınan demokratik meslek kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların temel görevleri ise üyelerinin çıkarlarını gözetmek ve mesleki denetim yapmaktır. Oc;lamızın 1975 yılı Genel çalışma ilkeleri saptanırken yukarıdaki görevler ölçüt alınmış ve bunlara somut birer içerik verilmesi için günümüzün koşullannda değerlendirilmişlerdir. Bugünün koşullarında «meslektaşların çıkarları» sözcüğü ne anlam taşımaktadır. Buna bazı çevrelerin bilinçli ya da biliçsiz ' olarak çok yüzeyde yanıtlar vetdikleri görülmektedir. Bu çevrelerin öne sürdükleri yan ödeme, fazla mesai ve benzerleri gibi geçici önlemler temel çözünıler değildir. Uzun yılların deney birikimi, bu sorunlar üzerinde odaklaşmanın meslektaşların ekonomik çıkarlarına hiç bir uzun dönemli yarar sağlamadığrm, öte yandan Odaların temel sorunlara eğilmelerini engellediğini ve kısır bir dön- ' günün içine ittiğini açıkça ortaya koymuştur. Bilinmelidir ki, tüm yürtsever Ziraat Mühendisleri, bugünün çarpık düzeni nedeniyle teknik bilgilerini halkının hizmetine sunamamakta olmalarını hiç bir sorunla eşdeğer. tutmamaktadırlar. 25

27 Ne yasama ne de yürütme organı niteliği taşımayan odalar için <'mesleki denetim» görevi ise, Siyasal iktidarın seçmelerinin; ülke ekonomisine, halk kitleleri yararına ve teknik özelliklere uygun olarak alınıp alınmadığmı belirlemek ile sınırlıdır. Tarımımıza da yönü Siyasal iktidarlar verir, kuşkusuz. Tarım alanında yapılanları ya da yapılmayanları irdelemek, bu konularda siyasal yapıyı uyarmak ve kamu oyunu oluşturmak ise Odamıza düşen görevler arasındadır. Burada da unutulmaması gereken tarımımızın sorunlarının ülkemizin sosyo - ekonomik yapısından kaynaklandığı ve diğer sorunlarla içiçe olduğudur. Ziraat Mühendisleri Odası. yirmibirinci dönem yöneticileri «meslek ve meslektaş» sorunlarına yukarıdaki gerçekler açısından bakmışlardır. Odamızın meslek ve meslektaş sorunları anlayışı bazılarının istediği gibi, ~bizi halkçı - devrimci mücadelemizden alıkoyacak bir anlayış olmamış, tam tersine bu mücadelenin bir gereği olmuştur. Yapılan her girişmde, geri bırakılmış ülkemizde Ziraat Mühendislerinin ve tüm teknik elemanların çıkarlarının, halkın çh karları ile özdeş olduğu vurguianmış ve bunun doğal bir uzantısı olarak anti- emperyalist ve anti - faşisıt tüm demokratik güçlerle yoğun ilişkiler kurulmuştur. Yirmibirinci dönemde oda çalışmalarının yurt düzeyinde yaygınlaştırılması çalışma ilkeleri içinde ağırlık taşımıştır. Bu düşünçenin doğuı:ıgusu olarak yedi ilimizde bölge toplantıları düzenlenmiş, bu toplantılar da genel olarak yurt sorunları tartışıln1ış ve oda çalışmaları her toplantıda meslektaşlarımızca onaylanınıştır. Ayrıca, basın ve TRT ile kurulan ilişkiler çalışmalarımızin ülkenin h~r yerinden izlenebilmesine olanak sağlamış, bulunla yetinilmeyerek yayın organımız olan «Oda Haberleri» nin geliştirilmesine çaba gösterilmiştir. Çalışma dönemimiz içinde geleneksel anlamdaki «meslek ve meslektaş» sorunlarının da temel konular yanında önemle ele alındığıcia görülebilir. Bazı çevrelerin bizi «politika yapıyorlar, meslek sorunları ile ilgilenmiyorlar» diye suçladıkları bu dönemde Oda temsilcilerimiz tam ondört radyo açık oturumuna katılmışlar ve en önemli mesleki konular üzerinde görüşlerimizi kamu oyuna duyurmuşlardır. Yine ilk kez bir televizyon progran1ı hazırlayantk, hayvancılık sorunlarının ekranlar aracılığıyla milyonlara iletilmesi «politikadan.. başka hiç ibir işle uğraşmayan» yirmibirinci dönem yöneticilerine nasip olmuştur. Ayrıca yan ödemeler ve diğer güncel sorunlardaki girişlerimiz raporumuzun ileriki sayfalarında gözler önüne serilecektir. 26

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBAT-MAYIS 2010 SAYI: 93

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBAT-MAYIS 2010 SAYI: 93 Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBAT-MAYIS 2010 SAYI: 93 42. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU 42. DÖNEM ı.danişma kurulu TARIM BAKANLIĞI NA SİYAH ÇELENK! 1 42. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU ODAMIZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANIDIR 1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de de 1 Eylül kutlanıyor. Ülkemiz için yeni bir olgu. Yıllar sonra bir mayıs nasıl kutlandıysa,

Detaylı

MART-NISAN 1978 Sayi: 56. tilted. HABERLER. 1 Mims 1978 E

MART-NISAN 1978 Sayi: 56. tilted. HABERLER. 1 Mims 1978 E MART-NISAN 1978 Sayi: 56 tilted. HABERLER 1 Mims 1978 E NATO'YA HAYIR! NATO Kapitalist, emperyalist sistemin çıkarlarını koruyan bir saldırı örgütüdür. NATO İşçilerin,emekçilerin, bütün dünya halklarının

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ T Ü R K M Ü H E N D İS V E M İM A R O D A L A R I B İR L İĞİ BİR L İK HABERLERİ B Ü L T E N İ Şubat-Mart 2006 / Sayı 107 TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90 1 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı 41. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI İSTANBUL DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 17 19 NİSAN

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

KAMUOYUNA. Sivas'ta 37 can alan olay, laik cumhuriyetin yıkılmasına ve. devlet ve hükümet kabul edilemez bir zaafiyet göstermiştir. çağırıyoruz.

KAMUOYUNA. Sivas'ta 37 can alan olay, laik cumhuriyetin yıkılmasına ve. devlet ve hükümet kabul edilemez bir zaafiyet göstermiştir. çağırıyoruz. Karanlık amaçlı Sivas senaryosu için 12 'temmuz 1993 günlü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ve tüm üyelerimizin düşüncelerini yansıttığma inandığımız duyurumuzu aşağıda veriyor ve tüm gerici odakları

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 01 OCAK- 20 MART 2009 SAYI: 89 TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!.. İSTANBUL 1 TARIM HAFTASI

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir Düşünmeden okumak köreltir, Okumadan düşünmek yanıltır. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 7 ŞUBAT - MART 2006 Clainvany Yetkili, Etkili ve Güçlü Sendika

Detaylı

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi l.gün ı. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu ve İstiklaı Marşı 3. Açılış Konuşmaları 4. Konukların Konuşmaları 5. Komisyonların Seçimi 6. Çalışma Raporu ve Denetleme

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ

TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ TÜRKİYE DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ İ. Hakkı İNAN 1 - Bülent GÜLÇUBUK 2 Cemil ERTUĞRUL 3 - Erdoğan KANTÜRER 4 E. Argun BARAN 5, Özcan DİLMEN 6 ÖZET Az gelişmiş ülkelerdeki gibi, ülkemizde de tarım

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 440. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 4MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU 4AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI 484. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI 4KONGRE ve SEMPOZYUMLARIMIZ 1 ODA MIZIN 40. DÖNEM

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş sayı 211 / 10 mayıs 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 85 bini aşkın İnşaat Mühendisleri Ucuz İş Gücü, Diplomalı 10 Mayıs İşsiz Olmak 2011 1 Değil, (Herkes İçin) Güvenceli Bir Yaşam İstiyor...2

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7 ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ CUMHURİYET VE TARIM... 17 2012 YILI TARIM DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Mühendis mimarların, teknik bilgi ve becerilerini halkımızın yararına kullanamamaları, ülkenin içinde bulunduğu somut şartların bir sonucudur.

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6-7

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BOR ÇALIŞTAYI EDİTÖRLER

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BOR ÇALIŞTAYI EDİTÖRLER TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BOR ÇALIŞTAYI EDİTÖRLER Ümit Ragıp ÜNCÜ İsmail Fatih ÖZKAN 19 ARALIK 2014 - ANKARA ATO MECLİS SALONU TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU Başkan Ayhan

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir İÇİNDEKİLER İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir 17. KÖMÜR KONGRESİ 2-4 HAZİRAN 2010 TARİHLERİNDE ZONGULDAK TA YAPILDI...4 TÜRKİYE 17. KÖMÜR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ...7 DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı