RAPORU. CALlŞMA ' :b?.}f XXIL GE~NEL KURUL. -.--~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1) T.M.M.Q.B.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPORU. CALlŞMA ' 2310137951. :b?.}f XXIL GE~NEL KURUL. -.--~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1) T.M.M.Q.B."

Transkript

1

2 T.M.M.Q.B. ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI Yayın Sıra No : 52 ' XXIL GE~NEL CALlŞMA KURUL RAPORU l ; :b?.}f Şubat ;,Makina'Mühendisleri Odasıl Toplantı Salonu ANKARA ~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1)... _!_V ' J 1 _), )t-) ~ _

3

4 E:.. İÇİNDEKİLER TÜRKİYE ÇALIŞMALARIMIZ 19, GENEL SEKRETERLiK...' 49 DENETİM KURULU RAPORU BÜTÇE EKLER YÖNETMELİKLER

5

6 ,.. - ""'

7

8 Türkiye 1915 T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odasının yirmibirinci Dönem Kurulu 24 Şubat 1975 günü toplanmış ve yurdumuzun her yöresinden gelen meslektaşlarımızın değerli oylarıyla Yönetim Kurulumuz oluşmuştur. Verdiğiniz görevi, büyük sorumluluğunu her an duyarak yerine getirmeye çalışan Yöne.tim Kurulumuz, yaptığı çalışmaları bir yıl sonra, bugün değerlendirmenize sunuyor. Bu çahşma raporu, tüm eksikliklerine karşın bir yıl süreyle yürütülen iyi niyetli çabalarımızin bir ürünüdür. Bu sürede yapabildikleriroizin meslektaşlarımızın katkılarından ve güveninden doğduğunu biliyor, yapamadıklarımızın yükümlülüğünü ise yalnızca biz taşı- yoruz. Ne yaptık? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle yönetimsüreınizde, yurdumuzda hızlı ve yoğun bir biçimde gelişen ekonomik, şiyasal ve sosyal olaylara kısaca göz atmak gerekir. İçinde yaşanılan ortamdan bağımsız ibir değerlendirme geçerli olamaz. Biz de, «Ne yaptık?» sorusunu «Nerede ve ne zaman yaptık?» sorularıyla birleştirerek, yanıtımızı daha anlamlı ve bütün kılmak istedik. İşte Raporumuzun «Türkiye 1975 başlıklı birinci kesimi, nerede ve ne ı;aman sorularını yanıtlamayı amaçlıyor. 9

9 MC Karuluyor ı;~ ~;~:~ Genel Kurul toplandığında Ülkemizde klasik demokrasilerde hiç görülmemiş bir hükümet vardı. Başbakanı bağımsı~, bakanları çoğunlukla parlamento dışından. Parlamentonun güveninden de yoksun olarak görev yapan bu hükümetin gerek kuruluf şunda gerekse çalışmalarının ardında egemen çevreler bulunmaktaydı. Ancak bu yönetim biçimide 1973 seçiminden sonra siyasal iktidarı kaybeden egemen çevreler için yeterli değildi. Siyasal iktidarın yeniden katarılması için planlar yapılıyor ve bu yoldaki girişimler hızlandırılarak lüks otelierin lobilerinde, bilinen kulüplerin kumarhanelerinde mebus pazarları kuruluyordu. Bununla da yetinilmeyerek olaylar bazı milletvekillerinin konutlanna silahlı saldırıya kadar vardırılmıştı. Kapalı kapılar ardında bu gelişmeler olurken, TÖB-DER'in Anayasa ve yasalardan doğan demokratik hakkını kullanarak 1975 Şubat'ında onbeş ilde düzenlediği yasal toplantılara silahlı saldırılar yapılıyor, ülkenin en büyük siyasal örgütünün, örgüt binalarına bombalar atılıyordu. Sermayenin en küçük siyasal örgütünün militan güçleriyle de Üniversite ve Yüksek Okullardaki demokratik güçler sokağa çekilmeye çalışılıyordu. İşte MC böylesine karanlık bir ortamda kuruldu ve güven oyu aldı. Dört başlı MC iktidarı kendi içindeki tüm Çelişkilere karşın sermaye için en geçerli ve en son çözümdü. lo '

10 "' u\l.pu ~uıamu,uıgıuua,u 'lüüo baldaı. açıkta kaldı. ~~ ~,_... tat Mühendisleri 4 yilda 38 bın-'tön ük 'kaygular içinde çay imha edildi rkut Öıa l 'ın kan ojmasıvıa \- ek derec~li, ı-. ur aı dan l~!_.r b~ş arlı RlZE,THA Çay-Kur Genel Müdürü Teaman Yaym, "Son 9 yılda 37 bin 948 ton çayın çe'itli nedenlerle imha edildi ~ini" açıklamıştır. "Genellikle, ç8y fabrikalannın işleme kapasitesi yetendzlitinden ve üreticilerin yaptak toplama i,je. 1 1 mini belli günlere sıluştırmasından yaş çayın imha edilditizai " belirteri Genel Müdür Yaym, "Son 9 yılda imha edilen :rat çay yaprallj bedelinin 185 milyon 181 bin lira tuttuıtunu söylemiştir. ;.ı. ". ~; vag üstüne vurgun boyver dj C ephe iktidari yerli yabancı büyük seııi yenin aylardır plani: ayaz sinek T8ban gübrenin llribatı ilosu. karaborsat amuk. _ lira'la. vii ksel_d = _. ık. a reticisi. bu yalki taban fiyat' politlkc nd en bo rc:unu _ödeyemez durumdc Gvaltpo- sati'!i'cık ıoruftdo btrakıldığım feri ni satmak zorunda kaldık- kanı izzettin Ö'zgiroy, J yıl, hu- ileri sü1'duo " _hjrını öne s\,jrerek, "hukumetin masında pamuk' üretici go fivot.~ Çukurövo'do yak la~ ık J7Q,... (J?muk Ureticisine reva gördu- çektikleri gu($iukleri ) n ' l (~ı\l.~lşllı\l.~ı\i~iliiz 1~t7:i ZMO Bas.ka:nı:, Akbulut:. ÖZAL TEKRAR 'NIBAKANUGA lll' ıa ıraa mu en ıs en, DEMEci : ~4tı..A..--._ i z f.. h d l O. AKBULUT'UN özal'in bakanhğa "Gübre iııdiri getirili~ni eleştirdi toprak ağala ANKAı~A. ÖZEt, i} e kaçak Çiİat Ziraat Mühendisleri 9dası d Başkanı Orhan Akbulut, dün ı,ıne yara ı~ yaptığı açıklamada, Korkut 0- Zi t MUhendi!lerı Oda.: zal'ı.n yeniden Gıda Tanm v.,e,:. 1 ;:-:.ıraıh nt<h -.&ı..h,hıi J.Jt.vua ru nl,j, D I...L..-~...

11

12 ı T~)ııiiiiil ==--ii~i;::ıı s~,... ; 'Ilc'l)ı-~ s -.,,,.; ;;; j '< o 1!;11/J. ' ~lo do;,. r <~:.. ~'~': d"''''":;;~~,; o /llff!j. i /i:f ~ - ~'U.,_,'Y- ~s,~.,,,_{. ğüj -..; -~o~ ~e,,y- '{aq''''~...,.,..,l~g/a: ""'"-'so~. ~~~:; l:, ~e\e..ı~ 't3 '?a-ı.a(. ~:;;.,~:/:'"~~~;::v 8(j,.;;;;; ~ C Ma«>'(\ ~ ' ~~; ~; ~~.~.~.:';~ J'.1,,.. O ~: ~,_.,s~~ 1\'\ so'~>~ \"B-f\ 't~ \\ l 6 " ~isi ~ 9 '0&..,. c.;i!'- ııt r ~ E TRI ;- ". ~o!'"-o.,. _,, --: "'... ",j; "':~.::~" 1.. ~ın, e~~e ~,~~~: ~-.~;~;.:~~ g e ~!~e~g~~ini y~ymlamasftf~i ~-i.. serwım suçu sayiidi ~~:Jfl~=~.',nv;eı::~~!~. b ~ ~::~~;~,:::~i;t~:~ -i~ TRT Işgal Edildi MC partilerini ilk kez bir araya getiren ortak nokta hepsinin TR T Genel Müd ürüne, daha doğru bir deyişle radyoda ve televizyon ekranında halkın sorunlarının tartışılması ve halkın bilinçlenmesinden korkulmasıydı. MC iktidarı TRT Genel Müdürünü öylesine suçlamıştir ki, işi vatan hainliğine, devlet bölücülüğüne kadar vardırmışlardır. TRT yasası ve Anayasa çiğnenerek genel Müdür görevden alınmıştır. Bunda:q amaç TRT'nin, halkın sorunlarından soyutlandırılması ve halkın bilinçlenmesinin engellenmek istenmesidir. Ancak danıştayın, MC'nin bu ı.ıygulamalarında yürütmeyi durdurma kararı, TRT'nin cephe iktidarının borazanı olmasım kısmen engellemişse de:, MC'nin, yüks!bk yargı organının bu kararlarını hiçe :sayaralk, TRT yi işgal etmesini engellemeye yetmemiştir. Dört başlı iktidarın bu çağdışı ve hukuku hiçe sayan tutumunu sürdürmesine cepheci profesörde isyan etmiş olacak ki, hukuken görevli olmadığı TRT Genel Müdürlüğünden ayrılmak z~runda kalmıştır. Cephe iktidarı yasa dışı tutumunda inad ediyor olacak ki, TR T ye yeni bir Genel Müdür aranmaktadır.. tı

13 ...-::.1'. Yolsuzluklar Artıyor Cephe iktidarının göreve başlanmasıyla birlikte yolsuzluk ve hazinenin yağmalandığı söylentileri de artmaya ibaşlamış, bu yolsuzluklan ve hazinenin yağma edilişini hergün çarşaf çarşaf namushı basın ilan verilmeyerek sindirilmek istenmiştir. Bu yolsuzluklardan birini örtbas etmek için bütün suçu yasaları yerine geı tirrnek olan Ticaret Bakanlığı müsteşarı önce göreviriden alınarak, başka bir yöreye sürülmüş, bununla yetinilmeyerek konutuna silahlı baskınlar düzenlenerek öldürülmek istenmiştir. Ülke Ekonomisini iflasa sürükleyen MC, yolsuzluklarını halktan gizlemek, parlamentonun denetiminden kaçmak, halkın ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne yönelik gündemde bulunan yasa tasarılarını engellemek amacıyla yaz başında Parlamentoyu tatile sürüklemiştir. Cephe iktidarı parlamentonun tatile girmesiyle, halktan giderek bozulan ekonomik durumu gizleyebilece- ğini ummuştur..ancak ilerici basın ve tüm demokratik kuruluşlar Kan1u oyuna bu durumu aktarmaya ve halkı bilgilendirrneye devam etmişlerdir. Ana Muhalefet Partisi liderininde seçim kampanyası boyunca Cephe iktidarının gerçek yüzünü halka göstermeye, halkı :Ou tarihsel ak1şın tersine olan gidişe karşı direnmeye çağırması, cepheyi telaşlandırmış ve faşist saldınlarını Ana Muhalefet liderinin seçim toplantılarını basmaya ve onu sindirmeye yöneltmiştir. rt'f t\l\~ ft.41fl~-a_;q~~ ~ Q ~t.tıcızıiıs' Ut'~~.. ~c :~~., 'Cl.Qt. qrt '"~~.;--( ~.tl... s;,:~ 1ğı 7\ A" ~ıgz'"'~:'ll~~a~ ~. o..-,~~ ~~t$' J.VJ[:11' ".tijı J '-:(l _l.,,f..,.,- 1~~~,_ "~ ı t ~ 1 r-ı. o ı:tıı1\0:9.,;... ~.. ~0,.. 1'1ı.Jro.z;- ı ~~~~~.~~ #.~_gizje.jrcı:rı ~ ~ ~#e ~ ~... $1 ~~t> \~6 ft.o(\ t..f '-'-.. 1~ <;)#. ~\) \\) ~... ı ~-:... ~~ ~ ~ ı.k ''AP 4' ur eş.,.. ~~t;.-v ~~ ~~ '' ~ ~ Amerika'va satın.. '\\ ).~'\1 Ekonomi ljlasa Sürükleniyor Ülkenin ekonomik durumunu doğru değerlendirebilmek ıçın l\ic ekonomi- politikasının nereden kaynaklandığını ve hangi koşul- 12

14 ların bu politikanın oluşmasında etken olduklannın irdelenmesi gerekir. Bu politikamu oluşmasında etken olan faktörlerin arasında ~;ephenin kuruluşuna parasal katkıda bulunan, mebus pazarlarını finanse eden tek tek bireylerin ödüllendrrilmesi vardır. Bu saptamadan yola çıkarsak, MC ekonomi - politikasının bu çevrelerin' istem ve çıkarları doğrultusunda olması doğaldır. MC iktidarı enflasyonu körükleyen, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerini eriten, parakuru ayarlaması adı altında altı ayda 4 kez devalüasyon yapan bir politika izlemiştir. Bu politikanın oluşmasında Senato üçte bir yenileme seçiml,~rinin yaklaşmış olması MC'nin seçimleri etkileyecek bir ekononıi- politikası izlemesi diğer bir etkendi. Bu seçime dönük ekonomi- Po!itikasının doğal sonucu olarak, devlet hazinesi yandaşlarına peşkeş çekilmiş ve döviz rezervleri eritilmiştir. Bununla yetinilnleyerek Merkez Bankasında bloke edilm~iş Banka mevduatları.çekilerek özel kesime yeni kredi olanakları yaratılmış, Tarım Satış kooperatiflerinin pamuk stokları bir avuç imalatçıya kapatılmış, Demir- Çelik Fabrikalarında demir stokları dağ gibi yığılarak, çürümeye terk edilirken, deri:ıir ithaline gidilmiştir. Bu çarpık politikanın doğal uzantısı olarak Dış ticaret açığı 3.5 milyar dolara, 1975 yılı bütçe açığı ise 26 milyar liraya ulaşmış bulun;-ı ınaktadır. Uluslararası tekelci sermayenin örgütü olan Para Fonuna 1975 yılındaki borçlanınada 300 milyon doları aşmıştır. Bu yetmiyormuş gibi hergün manevi kalkınma edebiyatı yapan cep-. he iktidarı dövize çevrilebilir mevduat borçlanması adı altında Vatikanda ki Papa'ya ve Mafiaya bile borçlanmıştır. Klasik De:tnokrasinin temel unsurlarından biri olan SOLUN her türlüsünü Komünizm kabul eden ve resmi sözcüleriyle günde en az 10 kez komünizme söven MC, Bulgaristan ile enerji alış verişine başlamış, Sovyetler Birliğiyle de 10 milyar liraya varan bir andiaşma yaparak, İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının şartelini Kosigine bastırmıştır. Garip bir çelişki olarak görülen bu politi~a MC'nin alaturkaiığının doğal sonucudur. 13

15 Tarım Kesimi Ihmal Ediliyor Halkın beslenmesi, dışa bağımlı olmayan bir sanayileşme, sermaye birikimi, endüstriye hammadde ve _tüketim olanağı sağlamak yönünden tarım kesiminin en büyük özkaynağımız olduğu yadsınamaz. Halkının büyük çoğunluğu tarım kesiminde çalışan, ihracatında ağırlık taşıyan ve ulusal gelirinin büyük kısmı tarım~ sektöründen.sağlanan bir ülkede, tarım kesimi 'bir yana bırakılarak ya da ihmal edilerek sanayileşme ve kalkınma sağlamak söz konusu olamaz. Bugü,n Türkiye'nin tarımsal sorunları ve tarımında bilinen sınırlayıcı etkenleri giderici önlemler üzerinde ciddi ve etkili bir çalışma yapılmamaktadır. Ülkemizde hala geçerli ve etkili bir tarım politikası saptanamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da tarım kesimi planlı arazi kullanma ve çok yıllık üretim planlarından yoksundur. Tarıma ı yön verme görevinin çeşitli kamu kuruluşlarına dağılmış olması ve bunlar arasında eşgüdüın sağlanamaması, ön~ mli eksikliktir. O nedenle tarımsal hizmetlerde temel kuruluş. olan Tarım Bakanlığının görevlerini etkin bir biçimde yürütebilecek bir yapıya kavuşturulması zorunludur. Tarım işletmelerinin küçülmüş ve parçalanmış durumda olması, büyük üretici kitlesinin yeterli araziye sahip bulunmaması, toprak dağılımındaki denge~izlik, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerden biri olarak süregitmektedir. Dengesiz ve plansız arazi kullanma sonucu, giderek büyüyen erozyon tehlikesi, verimli mutlak tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, tarım- orman kesin sınırının saptanmaması, toprak- su, hayvansal ve bitkisel kaynakiarımızm tekniğe uygun kulla~ılmaması süre gitmekte; bunlara ilişkin işlemlerin yasal esaslara bağlanması hep sürüncemed e b ırakılmaktadır. 14

16 Tarımsal ürünleri pazarlama, değerleme, fiat ve kredi sorunları bilimsel bir taıbana oturtulmadığından, uygulanan taban fiat politikası yeterli ve etkili olmaktan uzaktır. Tarımda verimliliği etkileyen girdilerin temini, üretimi, dağıtım ve Hatlarıyla bunların gereği gibi kullanılmaları bakımından gerekli özendirici önlemler alınamamıştır. Hayvancılık ve ürünlerinin hızla geliştirilmesi, yem üretiminin yeterli düzeye getirilmesi~ hayvan hastalıkları ile savaşın yaygın ve etkili biçimde yürütülmesi, hayvan alımlarının düzenlenmesi ve hayvancılık sanayinin geliştirilmesine gereken önem verilmemekte~dir. Tarımsal araştırma, yayın, geliştirme, çiftçi eğitimi hizmetleri iyi bir biçimde planlanmıa.mıştır. Tarıl]) ürünleri fiatları yurt gerçeklerine uygun düzeye getirilmediği gibi, tarım kesiminde çalışanlar 4a bir sosyal güvenceden yoksun bırakılmıştır. Yukarıdan beri değindiğimiz konuları özetlersek 1975',de tarım kesimi plansız, kendi başına bırakılmıştır. 1 A\<bUIUt aı;ıkıau a u i-1 e~r lar~ n kı yj ~~iıuj~("i,fc'a~alar &Yü ri In sal sızca ~:ül ~?flerin Çik, mn lrara1i. :çj!il - :zıraat sım.getirilmcj,; Başkon: :,UJıeod"l n. arl"o~rı,. ı, a,-, 01._ rb<ın A" _Oda " _ IJi ::Jf uı mu kesiminde tek nı _.le1j!3o k1~ımı başla d * Ceph~y"' 1 p ~o ~ cibö'l e v~e '~- *Kamu kesiıııi:ıe hizmet itin yap rarlan. u n ~ıı_g... dia edilen atamalar ve görev yı ;:~~~s.,.., la L deifulirilmesi dinseı" kökenli, fddl v;ı J... \;" 1{,...1*. bir örgiitlenmtye geçildiı may \.T 1 J~k 1 /IJ taılır ür.ıaımilhr,., ~..un. Ortıt 1'~<s4,'%l1,.,z et~n ~... düun,.._ ı>~ı:'oo~a~ T~ C'.. IJ '--. ;;;-~_,ım~ ~~~li(jj'~ 'IT}CJ ı.'* Qh; ~ert.~..,~ l'ltljt~c.fco' vrv # 1 ~~ '5J.,_ ~~O~J'4srJ. ~.,.~~ Jerı ~. -g..,...,.. ~t~ '-/,, 1 :':~ can 'clşl\erld ::j!;c ı..!: s:, ~-4":,. '\ 1,...,., --) -..:; - - ~;,"',..., ~... ~f:4i_.., s ~ a, ~ ~. ~-~-' ~ S J: e ~-.b~ ~~_s;;~~ -- ' MC Eşittir Kıyım MC'nin iktidara gelişinde ilk yaptığ1 iş, tüm yurtsever ve ilerici memur, öğretmen, teknik elemanlan kıymak olmuştur. MC ken,dini iktidara getiren egemen çevreleri:q. çıkarları doğrultusunda bir politikayı izleme yolunda en önemli engel olarak devletin çeşitlt kademelerinde çalışan, ülke ve halkının çıkarlarını kendi günlük 15

17 çıkarlarından üstün tutan namuslu memur ve aydınları görmekte idi. Çarpık ekonomik-politikasınııygulamak için kendi kadrosunu oluşturmak ZOrllJldaydı. Bu nedenle devletin çeşitli organlarında çalışan binlerce yurtsever memur, yasalara aykırı olarak işbaşarısı, yetenek, kazanılmış haklar, sağlık nedenleri, uzmanlık dalları dikkatıe alınmaksızın ya görevinden alınmış, ya da sürülmüştür. MC bu kıyımla da yetinmeyerek çeşitli meslek kuruluşlarına baskı yapmaya ve yöneticilerini görevden alma ya da görev yerini değiştirme yolunu tutmuştur. Ülkemizde varlıkları Anayasa ve yasalarca güvence altında bulunan tüm demokratik meslek kuruluşlarının yönet,icil'erine kıyım politikası yürütülürken, yurtsever Ziraat Mühendislerinin meslek örgütleri yöneticilerinin buna karşı bağışık tutulması beklenemezdi. MC kıyımına tüm demokratik güçler karşı çıkmış ve bu yolda uğraş vermişlerdir. Kıyım öylesine genişlemiş olacak ki, devletin temel unsurlarından biri olan Güvenlik Örgütünde çalışan po: Iisler bile buna karşı çıkmışlar ve MC'nin bu tutumunu mesleık örgütleri aracılığıyla protesto etmişlerdir. S E N A T O S E Ç ı M t' -1!17~...; O Y K A R $ ı L A Ş T 1 R M A S ı CRI' At Mal" DP 1\tltP 1'81' 8eaateMdmf npilaa ı;ı.r Benatiiı u,uı ım ım D7ı lj7) ım ı.ım ır l.ll'i5 Jl";') ım ı:m m) COP lv't.f ArrON 3 :aeo.1e um!~! Tim) ~ı ım7!'lt l m4 mu ---:-- ~---::- o:ı..t.mc.lra., J5II001 ~ ımu m:tı!!xm ftm& ~ ı.'ıs64 ıt&m 'ııı" ıı:ııns a~ıı 19-UIU -.B4Liltll3lll 1 ns&1 Jcrm:J 113tt'l l.t.!150 :!t)6to 1::!3!!3 lotl 1301 fl(l:) 3<D2 Dt JOM '1101 BO!t.8A HlS'l ı~ ı!i'%34'1' u::124o 2~ ı112:3 m11ı 'l2sg COD3 3f'M - tı.5ıı - DltNtZIJ.2 4MDI 7'0.ST.! i07ji VQll '1900 1'113 13:m 9~15 a13 ~; :wji - DİYAB.ABJ:a 2 452M Mıt7 3f.'G2J tt31 ll48t ı 4tll lı» - BlM - rt!zio z»190 32ııs full.yltl :.'111!1 WJI 1T14.mi tlllfı.. - J:IS3 - ISTANBUL 1 at _.,. WJ;ia a54!.4.q'r41 -'llr.5 13'l'U.tnll 1D11 15U16 tıl\1, U'l3ll - ıo.ysmt a &Wts..,. tmı3 maıı: ıca...,. I3M ı:uı lji'if 1531 ıwı *D -. Sağ Oglar Geriledi Ülkemizde 1975 in en önemli gelişmelerinden biri de kuşkusuz 12 Ekimde yapılan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçjmleridir. Seçimlerden önce kasıtlı olarak yaratılan terör ortaraıyla sağ siyasal partiler oylarını arttırabileceklerini, Hiç değilse 1973 seçimlerinde rumış oldukları % 66'lık oy oranını koruyabileceklerini ummuşlardı. Bu amaçla yaratılan sokak eylemler_i öylesine k!şkırtılmıştır ki, silahlı saldırı ve siyasal cinayetler Ana Mu- 16

18 Ç A GR I T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası 22. Olağan Genel Kurulu iki aşamada ve dele:gasyon yöntemiyle yapılacaktır. İlk aşamada 24-0caık-ı976 Cumartesi günü Şube Merklezlerimizin bulunduğu İstanbul ve) İzmir ilieri dışındaki tüm illerimizde il teımsil,qilerimizin Ankara ilinde Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile üyelt2rimiz toplanacaklar ve Yönetmelik uyarınca il delegelerini s~ptıyacaklardır. 22. Olağan Genel Kurulumuz illerden g.elen delegelerin ve doğal üyelerin, katılma;sı ile' 2ı-Şubat-ı976 günü Saat ıo.oo da Anikara'da Selanik Caddesi\ No: 76 daki Makina Mühendisleri OdaJsı Toplantı Salonunda çalışmalarına başlıyacak vie iki gün sürecektir.. Sayın üyelerimize duyurur, katılmalarını rica ederiz. Saygılarıınızla Yönetim Kurulu BİRİNC~ AŞAMA GENEL GÜNDEMi fa.iilkara, İstanbul ve İzmir dışınd:aki iller için) 1 - İl 'fıemsilcisinin açışı 2 - Başkanlık Kurulu Seçimi lı Baş.kan, 2 YazJm_an) 3 -Faaliyet Raporunun okunınası 4 - Seç:iım:leır a) Oy Toplama ve ayırma K urul u ( 2-3 kişi) b) İi Tems.ilcisi seçim~ (ı asil, ı yedek) c) 2. Aşama. Geneli Kurulu için delege seçimi (üye sayısına göre Y 5 - Kapanış._... ANKARA -İLİ BİRİNCİ AŞAMA GENEL KURUL GÜNDEMİ ı - AQ~lış (Toplantı Y.eri: Makina Mühıendisleri _Odası Toplantı Salonu Selanik Caddesi N o; 76) 2 -Başkanlık Kurulu Seçimi (ı Başkan, ı Başkan Vekili, 3l Yazman) 3 - Faaliyet Raporunun Okunması, 4 - Seıçimler a) Oy toplama) ve- ayırma Kurul u ( 9 kişi) b) 2. Aşama Genel Kurul için delegıe seçimi (82 kişi) ı Kapanış. 5

19 İKİNCİ AŞAMA GENEL KURUL GÜNDEMi : ı -Açılış 2 - Başkanlık: Kurulu Seç.imi (ı Başkan, 2 Başkan vekili, 3 Yazman) 3 - Oda Başkanının Konuşması 4 - Kon uldarın KonuşmalarL 5 - Yönetmelik değişiklik öme~rileri ve bütçe tasarısı için Komisyonların oluşturulması 6 - Yönetim ve Denetim Kurulları çall:ş.ma raporlarının okunjması 7 - Haporlann eleştirisi 8 - Adana ve Samsun'da Oda Şubesinin açılmasının eleştirisi 9 - Yödntm,el:i:k değişiklik Komisyonu raporunun görü )şüı1mesi }yılı Bütçe Tasarısının eleştirisi ı 1 - ı2 A\klaırna ----: Dilek ve Öneriler ı3 - Seçimler a) Oy Toplama ve ayırma; Kurulu (6 kişi) b) Yönetim Kurulu (7 asıl, 7 y;edhik) c) Onur Kurulu (5 asıl,. 5 yedek) dd) Denetleme Kurulu (3 asıl, 3 yedek) e) T.M.M.O.B. 'Yönetim Kurulu Üyesi (3 aday) f) T.M.M.O.B. Yüksek Onur Kurulu temısilcisi (ı kişi) g) T.M.M.O.B. Il3netim; Kuruluf Üyeısi (2 aday) h) T.M.M.O.B. Genel Kurulu Delegeleri (loo kişi) ı4 - Kapanış. DUYURU' : Delege kartlarının alınması için Oda KiınJ.ifl{ C iizdanlarının 1976 vizeli gösıteıilmesi zorunludur. Delege kartları kişi~e özeldir ve kaybedene yenisi verilmez. Oy kullanıma işleminde del.ege kartları oy pusulalan ile birlikte «OY toplama ve :ayı~a» kuruluna geri verilir. Delege kartları\ olmıyanların oy pusulaları 6 alınmaz.

20 halefet Liderinin seçim toplantılarını basmaya ve onu sindirerek, toplumdaki uyanışı, demokratik gelişmeyi durdurmaya yönelmiştir. Bu arada cephe iktidarı, özellikle büyük ortağı Anayasayı çiğneyerek Devletin tüm olanaklarını oy avcılığına yöneltmiş ve sağ cephenin kendi bünyesinde bütünleşmesi için yoğun bir çaba göstermiştir. ı ı Ekim günü Başkentte iktidar tarafından yaratılan terör havasıyla girildi seçime. Ancak ı2 Ekim gecesi gelmeye başlayan seçim sonuçları halkımızın kendi iktidarı doğrultusunda bir adım daha attığını gösteriyordu. Bu seçimlerde sağ siyasal partilerin toplam oyu ı 973 seçimlerine göre % 66'dan / 0 SS'e düşmüştür. Ancak sağ cephe iktidarının büyük ortağında ı 973' e kıyasla rbir toparianına görülmüş ve oy oranı % 30'dan / 'e ulaşırken, demokratik solun oyları ~;'0 33.3'den- 0 /o 44'e yükselmiştir. Eki m seçimlertnl demokrasinin ulkemizde kökleşmesi ve hal.kırnızın demokrasiye sahip çıkması açısından olumlu bir gelişrrie olarak değerlendirebhjriz. Baskı Yasaları Yeniden Gündemde MC'nin kuruluş/ öncesi başlayan kanlı olaylar, devriınci işçiogrenci avı, ı2 Ekim Senato seçimlerinde sa~ cephenin bütün oia ~ ak Currıhuriyet dönemi boyunca ağır bir yenilgi almasıyla yeniden hızlandırılmıştır. Kanlı siyasi cinayetierin özellikle, cephe iktidannın meclisleri çalıştırmama, diğer bir deyişle parlemento denetiminden kaçma eğiliminin ortaya çıkmasıyle birlikte artması, tekelci sermayenin sokak'tan medet umduğu izlenimini güçlendirnıektedir. Cephe; hem top_lumun dikkatini hayat pahalılığı, enflasyon, iş 'sizlik, dış ticaret ve bütçe açıklarının büyüınıesi gibi ekonomik l{onulardan uzaklaştırmak, hem de halktaki uyanışı engellemek ve gerek parlamento içi gerekse parlamento dışı demokratik denetimdt~n kurtulmak amacıyla kanlı sokak olaylarım, tezgahlamıştır. Kışkırtıcı ajan ve silahlı militanlar kullanarak yaratılan bu olaylar-. 17

21 J a gündeme baskı yasalarını getirebilmek için ortam hazırlanmak istenmiştir. MC nin sıkı yönetimi yeniden gündeme getirme çabası, tilke: mizdeki tüm demokratik güçlerin bilinçli direnişiyle boşa çıkmıştır. Kooperatifçilik ve Toprak Reformu Yozlaştırildı Tutucular koalisyonunun kuruluş çalışmaları sırasında ı. koalisyon hükümetince hazırlanan bütçe tasarısında kooperatifçiliği geliştirmek amacıyla ayrılmış olan 2 milyar liranın, sağ partilerin oyu ile bütçe Kanununda ı70 milyon TL. (?) gibi sembolik bir değere düşürülmesi MC nin kooperatifçiliğe ilişkin uygulamasının ne yönde olacağını göstermiş idi. Daha Bakanlar Kurulu açıklanırken Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının adından «Kooperatifler» sözcüğünün çıkartılması, Cephe iktidarının ne kadar kooperatifçi ol cl uğunu vurgulamaktadır. Birinci koalisyon döneminde kooperatifçiliğe ilişkin yapılan bütün olumlu girişimler (Kooperatifler Bankası gibi) baltalanmış, b2kanlık bünyesinde kurulmuş olan tarımsal kooperatifiçliğe dönük dört genel müdürlük çalışamaz duruma getirilmiş ve daha önce anılan bakanlıkta bulunan bazı yetkiler Ticaret Bakanlığına devredilmiştir. Toprak Reformu konusunda da ı. koalisyon döneminde yetersizde olsa yapılan olumlu girişimler lmc tarafından yozlaştırılmış, Urta Toprak reformu uygulama bölgesi olmaktan çıkarılarak Cephenin en küçük siyasi ortağının devlet olanaklarıyla militanlarının barındırıldığı bir Eğitim Merkezi haline getirilmiştir. Topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan yüzbinlerce tarım işçisi ve üreticisine dağıtılaoak toprakların temel kaynağı olan kamulaştırma çalışn1aları, feodal ağaların çıkarları gereği durdurulmuştur. Bu yolla toprak reformuna umut bağlayan kı.rsal halkın urnutları 18 söndürülmek istenmiştir.

22 kendimi Toplumsal Gelişme Türkiyenin toplumsal gelişmesi 1975 yılı içinde de tarihsel akışın doğr:uldusunda biçimlenmeye devam etti, sanayileşme olgusu ve tarımdaki kapitalistleşme sürecinin bir doğurgusu olarak kırsal nüfusun kentleşmesi yıl içinde yapılan nüfus sayımı ile de kanıtlandı. (Örneğin; yıl içinde yapılan sayımın geçici sonuçtarına göre İstanbul nüfusu (belediye sınırları içinde) , A:qJcara ve İzmir kent nüfusu ise bine ulaşmıştır. Üç büyük kenttirniz nüfusunda mutlak artışların yanısıra yıllık artış oranlarıda çok anlamlı olup, sağlıklı bir kentleşme olgusu olmadığını kanı damaktadır. Ankara' da yıllık nüfus artış oranı o/o 63,55, İ'zmir'de % 39,97 ve İstanbul'da ise % oranındadır. Bunların yanısıra kent nüfusun, köysel nüfus aleyhinde giderek büyüdüğü gözlemlenmiştir.) Toplumsal gelişmenin göstergelerinden birisi de sol sosyolojik güçlerin içinde büyük ağırlık taşıyan işçi sınıfının örgütlenme davranışlarındaki değişimlerdir. İşçi tabanı öz örgütlerinin devrimci mücadeledeki tutumlarını büyük bir duyarlıkla izlemiş ve sapmanın görüldüğü yerde yöneticilerini günümüz Türkiyesi için en doğru ve geçerli çizgiye getirmeyi başarmıştır. İşçilerin, kendi öz ve sınıfsal çıkarları doğrultusundaki girişimlerini önleyebilmek için sermaye sınıfı ve onun siyasal görün- \ 19

23 tüsü olan MC iktidarı, bu dönemde her türlü anti- demokratik ve yasal olmayan baskılarını arttırmıştır. Toplu işçi çıkarma olayları ve sosyal bir hak olmadığına ipandığımız lokavt uygulamaları 1975'e damgasını vurmuştur. İşçi- memur ayırımını çözme görüntüsüyle, bu dönemde jktidarın özellikle SSK' da yürüttüğü anti- edmokratik ve yas e!. dışı girişimleri tüm demokratik güçler tarafından kınanınıştır. Bu olayların döngüsel bir ürünü olarak memur kesinıinde de ö_rgütlenme olayı hızlanmıştır. Ziraat Mühendisleri açısından 1975'in önemli gelişmelerinden biri de, tün1 çalışanların yanısıra teknik elemanların toplu iş sözleşmesi ve grev haklarıyla donanmış sendikal haklarına kavuşn1alarına yönelik 2. Türkiye Teknik Elemanları Kurultayı'nın gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ziraat Yüks ek Mühendisleri Kurultay öncesi ve sonrası çalışınalara ağırlıklı olarak katıln1ışlardır. Dış Politika Eşittir çok Bil i nmeyenl i Denklem v~- le Monde'un >- ~- sorumsuzluğu, ~. ~ Demirel'in ihtiyatsızlı" ~..'. B JR gazet8nin sorumsuz b~ yayını bazen b r-~- "\, yük karışıklıklar çı.jıarmaya, uluslarorası ~ runlar yaratmaya yetmektedir. Bunun ö ~ neklerine birçok ülkelerde raıtlanmıştır. TUrkiye 'ı ~ '.6-7 Eylül ol!lylarının öyle t.uihsiz bir yayın ytıza..,;~ ~ ' en patlak uerdiki, beuegimi.ukn silinmemiştı ~ Le Monde gibi ıtluslıuıjrgsj il.ne ve güvene sı ~~ ~ ir gazetenin bu ttır bir sonımıuzluk göstere c ~ ~ ~ ff-. '~de kimsenin altlına gelmezdi. O b akımda '-... ~IIO)'unun.. e hakwnıetinin Le Monde 'a S.: 9:~.:%. p. r.epki'y6 kapıbnası arılay ış la kar,, ~~4.~ ~~--. ~ ~.s;~,_% ~ gaaet.ısinin Demirel'tkn, Ttlrk ~ ~~ oq~ <O ~ onusunda aldı/tl karamsar dem ~'b." o-,.: 6,.(p, tam o ilişkilerin yumuşamaya b, IT.... bir sırada yayınlaması, ya bilinçü bir sab iktidar p~rtfii:~ ::Nif yapmak istiyor 1974 yılında 1. koalisyon döneminde kısa bir süre de olsa yürütülen bağımsız dış politika denemesiyle Türk ulusu ve devletinin saygınlığı artmış ve dış politikamız yeni olanaklara ve gelişmelere açılmıştır. Oysa MC iktidarı ünvanına ta!ban tabana zıt bir dış politika yürütmüştür. 20

24 Ege' de kıta sahanlığı, hava sahası ve kara suları sorunları son yılların moda deyimiyle «buzdolabına» konularak çözümü zama* na bırakılıyordu. Kıbrıs politikasıda iktidarın kendi iç çelişkileri yüzünden askıya alınmış bu konuda hiçbir olumlu ginşimde bulunulmadığı gibi Birleşmiş Milletlerde yapılan son ayiarnada ise Türkiye yalnız başına kalmıştır. Uluslararası tekelci sermayenin yeni örgütlerinden biri olan Enerji Ajansı üyeliği korunurken, Ajans -toplantılarına katılmayarak sözde, gelişmekte olan bloksuz ülkelere ters düşülmemeye çalışılıyordu de dış politika açısından önemli gelişmelerden biri de Amerikan silah amborgosuna karşı ülkemizdeki Amerikan üstlerinin kapatılmasıdır. Ülkemizi her an bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakacak ve sıcak savaşa sürükleyecek nitelikte gördüğümüz Amerikan üstlerini hangi siyasal iktidar kapatırsa kapatsın yurtsever Ziraat Mühend,islerinin tutumu böyle bir uygulamayı alkışlamak ve deste klemek olacaktır. Ancak Amerikan üslerinin ~apatılması olayı Kamu oyuna yeterli açıklıkta yansıtılmadı~ından bu konuda daha fazla yorum yapma olanağım bulamıyor ve ABD ile yürütülen çalışmalarının Kamu oyuna daha açık fbir biçimde yansıtılması ve ülkedeki tum demokratik kuruluşların bu tartışmaya katılma sında yarar görüyoruz. Viyana ve Paris Büyükelçileri ve Paris Büyükelçiliği şoförü~ müzürr görevleri başında ısiya:sal cinayetlere uğrayarak, yaşamlati nı roaybetmeleri yurtta derin üzüntüyle karşılanmıştır. Ülke içinde tüm demokratik güçlere, bu arada bağımsız yargı organlarına karşı kabadayılık gösterisinde bulunarak baskı yönetimini getirmek isteyen Cephe iktidarından bağımsız ve onurlu bir dış politikası yürütmesi beklenemezdi. 21

25

26 Çalışmalarımız 7975 Odamızın yirmibirinci. çalışma dönemi boyunca ülkemizde ge~ lişen olaylara, raporumuzun ilk bölümünde kısaca değinmiş bulu nuyoruz. Raporun ikinci bölümü ise, bu ortam içinde T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği çalışmalarını sergilerneyi ve üyelerimizin görüşlerine sunmayı amaçlıyor. Ancak, çalışmalarımızı tek tek ele almadan önce, tümün de egemen olan«genel çalışma ilkeleri» ni belirtmeyi yararlı gör.. dük. Böylece tüm girişimlerimiz arasındaki bütünlüğün ve çalış~ maların doğrultusunu belirleyen Genel çizginin ortaya çıkacağını umuyoruz. Bilindiği gibi Odalar, Anayasamn 122. maddesi gereğince güvence altına alınan demokratik meslek kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların temel görevleri ise üyelerinin çıkarlarını gözetmek ve mesleki denetim yapmaktır. Oc;lamızın 1975 yılı Genel çalışma ilkeleri saptanırken yukarıdaki görevler ölçüt alınmış ve bunlara somut birer içerik verilmesi için günümüzün koşullannda değerlendirilmişlerdir. Bugünün koşullarında «meslektaşların çıkarları» sözcüğü ne anlam taşımaktadır. Buna bazı çevrelerin bilinçli ya da biliçsiz ' olarak çok yüzeyde yanıtlar vetdikleri görülmektedir. Bu çevrelerin öne sürdükleri yan ödeme, fazla mesai ve benzerleri gibi geçici önlemler temel çözünıler değildir. Uzun yılların deney birikimi, bu sorunlar üzerinde odaklaşmanın meslektaşların ekonomik çıkarlarına hiç bir uzun dönemli yarar sağlamadığrm, öte yandan Odaların temel sorunlara eğilmelerini engellediğini ve kısır bir dön- ' günün içine ittiğini açıkça ortaya koymuştur. Bilinmelidir ki, tüm yürtsever Ziraat Mühendisleri, bugünün çarpık düzeni nedeniyle teknik bilgilerini halkının hizmetine sunamamakta olmalarını hiç bir sorunla eşdeğer. tutmamaktadırlar. 25

27 Ne yasama ne de yürütme organı niteliği taşımayan odalar için <'mesleki denetim» görevi ise, Siyasal iktidarın seçmelerinin; ülke ekonomisine, halk kitleleri yararına ve teknik özelliklere uygun olarak alınıp alınmadığmı belirlemek ile sınırlıdır. Tarımımıza da yönü Siyasal iktidarlar verir, kuşkusuz. Tarım alanında yapılanları ya da yapılmayanları irdelemek, bu konularda siyasal yapıyı uyarmak ve kamu oyunu oluşturmak ise Odamıza düşen görevler arasındadır. Burada da unutulmaması gereken tarımımızın sorunlarının ülkemizin sosyo - ekonomik yapısından kaynaklandığı ve diğer sorunlarla içiçe olduğudur. Ziraat Mühendisleri Odası. yirmibirinci dönem yöneticileri «meslek ve meslektaş» sorunlarına yukarıdaki gerçekler açısından bakmışlardır. Odamızın meslek ve meslektaş sorunları anlayışı bazılarının istediği gibi, ~bizi halkçı - devrimci mücadelemizden alıkoyacak bir anlayış olmamış, tam tersine bu mücadelenin bir gereği olmuştur. Yapılan her girişmde, geri bırakılmış ülkemizde Ziraat Mühendislerinin ve tüm teknik elemanların çıkarlarının, halkın çh karları ile özdeş olduğu vurguianmış ve bunun doğal bir uzantısı olarak anti- emperyalist ve anti - faşisıt tüm demokratik güçlerle yoğun ilişkiler kurulmuştur. Yirmibirinci dönemde oda çalışmalarının yurt düzeyinde yaygınlaştırılması çalışma ilkeleri içinde ağırlık taşımıştır. Bu düşünçenin doğuı:ıgusu olarak yedi ilimizde bölge toplantıları düzenlenmiş, bu toplantılar da genel olarak yurt sorunları tartışıln1ış ve oda çalışmaları her toplantıda meslektaşlarımızca onaylanınıştır. Ayrıca, basın ve TRT ile kurulan ilişkiler çalışmalarımızin ülkenin h~r yerinden izlenebilmesine olanak sağlamış, bulunla yetinilmeyerek yayın organımız olan «Oda Haberleri» nin geliştirilmesine çaba gösterilmiştir. Çalışma dönemimiz içinde geleneksel anlamdaki «meslek ve meslektaş» sorunlarının da temel konular yanında önemle ele alındığıcia görülebilir. Bazı çevrelerin bizi «politika yapıyorlar, meslek sorunları ile ilgilenmiyorlar» diye suçladıkları bu dönemde Oda temsilcilerimiz tam ondört radyo açık oturumuna katılmışlar ve en önemli mesleki konular üzerinde görüşlerimizi kamu oyuna duyurmuşlardır. Yine ilk kez bir televizyon progran1ı hazırlayantk, hayvancılık sorunlarının ekranlar aracılığıyla milyonlara iletilmesi «politikadan.. başka hiç ibir işle uğraşmayan» yirmibirinci dönem yöneticilerine nasip olmuştur. Ayrıca yan ödemeler ve diğer güncel sorunlardaki girişlerimiz raporumuzun ileriki sayfalarında gözler önüne serilecektir. 26

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 TÜSİAD, Türk tarım sektörünün tüm unsurlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 şeması ( 2 / 2 ) Merkez Heyeti ve diğer 3 17 organlardaki görevliler

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin 7.Olağan Genel Kurulu 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara'da Karayolları toplantı salonunda yeterli katılımla

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2090 Kabul Tarihi : 20/6/1977 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1977 Sayı : 15987 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI NA (İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları na) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL GİRİŞ Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır. 2 Ekonominin

Detaylı

2015 Ağustos Ayı Bülteni

2015 Ağustos Ayı Bülteni 2015 Ağustos Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 05.08.2015 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda saat 15:00 te Toprak Koruma Kurulu

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2. Barit Ortak Toplantısının Düşündürdükleri ODADAN HABERLER. " Sorunlar Konulu Ortak Toplantı

2. Barit Ortak Toplantısının Düşündürdükleri ODADAN HABERLER.  Sorunlar Konulu Ortak Toplantı 1. " Sorunlar Konulu Ortak Toplantı ODADAN HABERLER Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince 7.9.1974 günü oda merkezinde TKİ, ETİBANK ve MTA Enstitüsü Genel Direktör- Müdürleriyle «SORUNLAR» konutu

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı.

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. DOĞU KARADENİZ 1. ORGANİK TARIM KONGRESİ BAŞLADI. Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF

DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DEVLET BÜTÇESİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ATTİLA TÜRKER 2 ALİ NURİ TÜRKER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ Ek-1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı nde görevli öğretim elemanlarının nitelikli yayın yapmaya ve proje geliştirmeye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

2015 Ekim Ayı Bülteni

2015 Ekim Ayı Bülteni 2015 Ekim Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 01.10.2015 tarihinde Borsamız, TE - TA Teknik Tarım aracılığıyla Üyelerimize ve Bölgedeki Sektör ilgililerine hitaben " Hayvancılıkta

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı