RAPORU. CALlŞMA ' :b?.}f XXIL GE~NEL KURUL. -.--~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1) T.M.M.Q.B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPORU. CALlŞMA ' 2310137951. :b?.}f XXIL GE~NEL KURUL. -.--~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1) T.M.M.Q.B."

Transkript

1

2 T.M.M.Q.B. ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI Yayın Sıra No : 52 ' XXIL GE~NEL CALlŞMA KURUL RAPORU l ; :b?.}f Şubat ;,Makina'Mühendisleri Odasıl Toplantı Salonu ANKARA ~i\ M C"'? / ~-:ı <) 1)... _!_V ' J 1 _), )t-) ~ _

3

4 E:.. İÇİNDEKİLER TÜRKİYE ÇALIŞMALARIMIZ 19, GENEL SEKRETERLiK...' 49 DENETİM KURULU RAPORU BÜTÇE EKLER YÖNETMELİKLER

5

6 ,.. - ""'

7

8 Türkiye 1915 T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odasının yirmibirinci Dönem Kurulu 24 Şubat 1975 günü toplanmış ve yurdumuzun her yöresinden gelen meslektaşlarımızın değerli oylarıyla Yönetim Kurulumuz oluşmuştur. Verdiğiniz görevi, büyük sorumluluğunu her an duyarak yerine getirmeye çalışan Yöne.tim Kurulumuz, yaptığı çalışmaları bir yıl sonra, bugün değerlendirmenize sunuyor. Bu çahşma raporu, tüm eksikliklerine karşın bir yıl süreyle yürütülen iyi niyetli çabalarımızin bir ürünüdür. Bu sürede yapabildikleriroizin meslektaşlarımızın katkılarından ve güveninden doğduğunu biliyor, yapamadıklarımızın yükümlülüğünü ise yalnızca biz taşı- yoruz. Ne yaptık? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle yönetimsüreınizde, yurdumuzda hızlı ve yoğun bir biçimde gelişen ekonomik, şiyasal ve sosyal olaylara kısaca göz atmak gerekir. İçinde yaşanılan ortamdan bağımsız ibir değerlendirme geçerli olamaz. Biz de, «Ne yaptık?» sorusunu «Nerede ve ne zaman yaptık?» sorularıyla birleştirerek, yanıtımızı daha anlamlı ve bütün kılmak istedik. İşte Raporumuzun «Türkiye 1975 başlıklı birinci kesimi, nerede ve ne ı;aman sorularını yanıtlamayı amaçlıyor. 9

9 MC Karuluyor ı;~ ~;~:~ Genel Kurul toplandığında Ülkemizde klasik demokrasilerde hiç görülmemiş bir hükümet vardı. Başbakanı bağımsı~, bakanları çoğunlukla parlamento dışından. Parlamentonun güveninden de yoksun olarak görev yapan bu hükümetin gerek kuruluf şunda gerekse çalışmalarının ardında egemen çevreler bulunmaktaydı. Ancak bu yönetim biçimide 1973 seçiminden sonra siyasal iktidarı kaybeden egemen çevreler için yeterli değildi. Siyasal iktidarın yeniden katarılması için planlar yapılıyor ve bu yoldaki girişimler hızlandırılarak lüks otelierin lobilerinde, bilinen kulüplerin kumarhanelerinde mebus pazarları kuruluyordu. Bununla da yetinilmeyerek olaylar bazı milletvekillerinin konutlanna silahlı saldırıya kadar vardırılmıştı. Kapalı kapılar ardında bu gelişmeler olurken, TÖB-DER'in Anayasa ve yasalardan doğan demokratik hakkını kullanarak 1975 Şubat'ında onbeş ilde düzenlediği yasal toplantılara silahlı saldırılar yapılıyor, ülkenin en büyük siyasal örgütünün, örgüt binalarına bombalar atılıyordu. Sermayenin en küçük siyasal örgütünün militan güçleriyle de Üniversite ve Yüksek Okullardaki demokratik güçler sokağa çekilmeye çalışılıyordu. İşte MC böylesine karanlık bir ortamda kuruldu ve güven oyu aldı. Dört başlı MC iktidarı kendi içindeki tüm Çelişkilere karşın sermaye için en geçerli ve en son çözümdü. lo '

10 "' u\l.pu ~uıamu,uıgıuua,u 'lüüo baldaı. açıkta kaldı. ~~ ~,_... tat Mühendisleri 4 yilda 38 bın-'tön ük 'kaygular içinde çay imha edildi rkut Öıa l 'ın kan ojmasıvıa \- ek derec~li, ı-. ur aı dan l~!_.r b~ş arlı RlZE,THA Çay-Kur Genel Müdürü Teaman Yaym, "Son 9 yılda 37 bin 948 ton çayın çe'itli nedenlerle imha edildi ~ini" açıklamıştır. "Genellikle, ç8y fabrikalannın işleme kapasitesi yetendzlitinden ve üreticilerin yaptak toplama i,je. 1 1 mini belli günlere sıluştırmasından yaş çayın imha edilditizai " belirteri Genel Müdür Yaym, "Son 9 yılda imha edilen :rat çay yaprallj bedelinin 185 milyon 181 bin lira tuttuıtunu söylemiştir. ;.ı. ". ~; vag üstüne vurgun boyver dj C ephe iktidari yerli yabancı büyük seııi yenin aylardır plani: ayaz sinek T8ban gübrenin llribatı ilosu. karaborsat amuk. _ lira'la. vii ksel_d = _. ık. a reticisi. bu yalki taban fiyat' politlkc nd en bo rc:unu _ödeyemez durumdc Gvaltpo- sati'!i'cık ıoruftdo btrakıldığım feri ni satmak zorunda kaldık- kanı izzettin Ö'zgiroy, J yıl, hu- ileri sü1'duo " _hjrını öne s\,jrerek, "hukumetin masında pamuk' üretici go fivot.~ Çukurövo'do yak la~ ık J7Q,... (J?muk Ureticisine reva gördu- çektikleri gu($iukleri ) n ' l (~ı\l.~lşllı\l.~ı\i~iliiz 1~t7:i ZMO Bas.ka:nı:, Akbulut:. ÖZAL TEKRAR 'NIBAKANUGA lll' ıa ıraa mu en ıs en, DEMEci : ~4tı..A..--._ i z f.. h d l O. AKBULUT'UN özal'in bakanhğa "Gübre iııdiri getirili~ni eleştirdi toprak ağala ANKAı~A. ÖZEt, i} e kaçak Çiİat Ziraat Mühendisleri 9dası d Başkanı Orhan Akbulut, dün ı,ıne yara ı~ yaptığı açıklamada, Korkut 0- Zi t MUhendi!lerı Oda.: zal'ı.n yeniden Gıda Tanm v.,e,:. 1 ;:-:.ıraıh nt<h -.&ı..h,hıi J.Jt.vua ru nl,j, D I...L..-~...

11

12 ı T~)ııiiiiil ==--ii~i;::ıı s~,... ; 'Ilc'l)ı-~ s -.,,,.; ;;; j '< o 1!;11/J. ' ~lo do;,. r <~:.. ~'~': d"''''":;;~~,; o /llff!j. i /i:f ~ - ~'U.,_,'Y- ~s,~.,,,_{. ğüj -..; -~o~ ~e,,y- '{aq''''~...,.,..,l~g/a: ""'"-'so~. ~~~:; l:, ~e\e..ı~ 't3 '?a-ı.a(. ~:;;.,~:/:'"~~~;::v 8(j,.;;;;; ~ C Ma«>'(\ ~ ' ~~; ~; ~~.~.~.:';~ J'.1,,.. O ~: ~,_.,s~~ 1\'\ so'~>~ \"B-f\ 't~ \\ l 6 " ~isi ~ 9 '0&..,. c.;i!'- ııt r ~ E TRI ;- ". ~o!'"-o.,. _,, --: "'... ",j; "':~.::~" 1.. ~ın, e~~e ~,~~~: ~-.~;~;.:~~ g e ~!~e~g~~ini y~ymlamasftf~i ~-i.. serwım suçu sayiidi ~~:Jfl~=~.',nv;eı::~~!~. b ~ ~::~~;~,:::~i;t~:~ -i~ TRT Işgal Edildi MC partilerini ilk kez bir araya getiren ortak nokta hepsinin TR T Genel Müd ürüne, daha doğru bir deyişle radyoda ve televizyon ekranında halkın sorunlarının tartışılması ve halkın bilinçlenmesinden korkulmasıydı. MC iktidarı TRT Genel Müdürünü öylesine suçlamıştir ki, işi vatan hainliğine, devlet bölücülüğüne kadar vardırmışlardır. TRT yasası ve Anayasa çiğnenerek genel Müdür görevden alınmıştır. Bunda:q amaç TRT'nin, halkın sorunlarından soyutlandırılması ve halkın bilinçlenmesinin engellenmek istenmesidir. Ancak danıştayın, MC'nin bu ı.ıygulamalarında yürütmeyi durdurma kararı, TRT'nin cephe iktidarının borazanı olmasım kısmen engellemişse de:, MC'nin, yüks!bk yargı organının bu kararlarını hiçe :sayaralk, TRT yi işgal etmesini engellemeye yetmemiştir. Dört başlı iktidarın bu çağdışı ve hukuku hiçe sayan tutumunu sürdürmesine cepheci profesörde isyan etmiş olacak ki, hukuken görevli olmadığı TRT Genel Müdürlüğünden ayrılmak z~runda kalmıştır. Cephe iktidarı yasa dışı tutumunda inad ediyor olacak ki, TR T ye yeni bir Genel Müdür aranmaktadır.. tı

13 ...-::.1'. Yolsuzluklar Artıyor Cephe iktidarının göreve başlanmasıyla birlikte yolsuzluk ve hazinenin yağmalandığı söylentileri de artmaya ibaşlamış, bu yolsuzluklan ve hazinenin yağma edilişini hergün çarşaf çarşaf namushı basın ilan verilmeyerek sindirilmek istenmiştir. Bu yolsuzluklardan birini örtbas etmek için bütün suçu yasaları yerine geı tirrnek olan Ticaret Bakanlığı müsteşarı önce göreviriden alınarak, başka bir yöreye sürülmüş, bununla yetinilmeyerek konutuna silahlı baskınlar düzenlenerek öldürülmek istenmiştir. Ülke Ekonomisini iflasa sürükleyen MC, yolsuzluklarını halktan gizlemek, parlamentonun denetiminden kaçmak, halkın ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne yönelik gündemde bulunan yasa tasarılarını engellemek amacıyla yaz başında Parlamentoyu tatile sürüklemiştir. Cephe iktidarı parlamentonun tatile girmesiyle, halktan giderek bozulan ekonomik durumu gizleyebilece- ğini ummuştur..ancak ilerici basın ve tüm demokratik kuruluşlar Kan1u oyuna bu durumu aktarmaya ve halkı bilgilendirrneye devam etmişlerdir. Ana Muhalefet Partisi liderininde seçim kampanyası boyunca Cephe iktidarının gerçek yüzünü halka göstermeye, halkı :Ou tarihsel ak1şın tersine olan gidişe karşı direnmeye çağırması, cepheyi telaşlandırmış ve faşist saldınlarını Ana Muhalefet liderinin seçim toplantılarını basmaya ve onu sindirmeye yöneltmiştir. rt'f t\l\~ ft.41fl~-a_;q~~ ~ Q ~t.tıcızıiıs' Ut'~~.. ~c :~~., 'Cl.Qt. qrt '"~~.;--( ~.tl... s;,:~ 1ğı 7\ A" ~ıgz'"'~:'ll~~a~ ~. o..-,~~ ~~t$' J.VJ[:11' ".tijı J '-:(l _l.,,f..,.,- 1~~~,_ "~ ı t ~ 1 r-ı. o ı:tıı1\0:9.,;... ~.. ~0,.. 1'1ı.Jro.z;- ı ~~~~~.~~ #.~_gizje.jrcı:rı ~ ~ ~#e ~ ~... $1 ~~t> \~6 ft.o(\ t..f '-'-.. 1~ <;)#. ~\) \\) ~... ı ~-:... ~~ ~ ~ ı.k ''AP 4' ur eş.,.. ~~t;.-v ~~ ~~ '' ~ ~ Amerika'va satın.. '\\ ).~'\1 Ekonomi ljlasa Sürükleniyor Ülkenin ekonomik durumunu doğru değerlendirebilmek ıçın l\ic ekonomi- politikasının nereden kaynaklandığını ve hangi koşul- 12

14 ların bu politikanın oluşmasında etken olduklannın irdelenmesi gerekir. Bu politikamu oluşmasında etken olan faktörlerin arasında ~;ephenin kuruluşuna parasal katkıda bulunan, mebus pazarlarını finanse eden tek tek bireylerin ödüllendrrilmesi vardır. Bu saptamadan yola çıkarsak, MC ekonomi - politikasının bu çevrelerin' istem ve çıkarları doğrultusunda olması doğaldır. MC iktidarı enflasyonu körükleyen, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerini eriten, parakuru ayarlaması adı altında altı ayda 4 kez devalüasyon yapan bir politika izlemiştir. Bu politikanın oluşmasında Senato üçte bir yenileme seçiml,~rinin yaklaşmış olması MC'nin seçimleri etkileyecek bir ekononıi- politikası izlemesi diğer bir etkendi. Bu seçime dönük ekonomi- Po!itikasının doğal sonucu olarak, devlet hazinesi yandaşlarına peşkeş çekilmiş ve döviz rezervleri eritilmiştir. Bununla yetinilnleyerek Merkez Bankasında bloke edilm~iş Banka mevduatları.çekilerek özel kesime yeni kredi olanakları yaratılmış, Tarım Satış kooperatiflerinin pamuk stokları bir avuç imalatçıya kapatılmış, Demir- Çelik Fabrikalarında demir stokları dağ gibi yığılarak, çürümeye terk edilirken, deri:ıir ithaline gidilmiştir. Bu çarpık politikanın doğal uzantısı olarak Dış ticaret açığı 3.5 milyar dolara, 1975 yılı bütçe açığı ise 26 milyar liraya ulaşmış bulun;-ı ınaktadır. Uluslararası tekelci sermayenin örgütü olan Para Fonuna 1975 yılındaki borçlanınada 300 milyon doları aşmıştır. Bu yetmiyormuş gibi hergün manevi kalkınma edebiyatı yapan cep-. he iktidarı dövize çevrilebilir mevduat borçlanması adı altında Vatikanda ki Papa'ya ve Mafiaya bile borçlanmıştır. Klasik De:tnokrasinin temel unsurlarından biri olan SOLUN her türlüsünü Komünizm kabul eden ve resmi sözcüleriyle günde en az 10 kez komünizme söven MC, Bulgaristan ile enerji alış verişine başlamış, Sovyetler Birliğiyle de 10 milyar liraya varan bir andiaşma yaparak, İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının şartelini Kosigine bastırmıştır. Garip bir çelişki olarak görülen bu politi~a MC'nin alaturkaiığının doğal sonucudur. 13

15 Tarım Kesimi Ihmal Ediliyor Halkın beslenmesi, dışa bağımlı olmayan bir sanayileşme, sermaye birikimi, endüstriye hammadde ve _tüketim olanağı sağlamak yönünden tarım kesiminin en büyük özkaynağımız olduğu yadsınamaz. Halkının büyük çoğunluğu tarım kesiminde çalışan, ihracatında ağırlık taşıyan ve ulusal gelirinin büyük kısmı tarım~ sektöründen.sağlanan bir ülkede, tarım kesimi 'bir yana bırakılarak ya da ihmal edilerek sanayileşme ve kalkınma sağlamak söz konusu olamaz. Bugü,n Türkiye'nin tarımsal sorunları ve tarımında bilinen sınırlayıcı etkenleri giderici önlemler üzerinde ciddi ve etkili bir çalışma yapılmamaktadır. Ülkemizde hala geçerli ve etkili bir tarım politikası saptanamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da tarım kesimi planlı arazi kullanma ve çok yıllık üretim planlarından yoksundur. Tarıma ı yön verme görevinin çeşitli kamu kuruluşlarına dağılmış olması ve bunlar arasında eşgüdüın sağlanamaması, ön~ mli eksikliktir. O nedenle tarımsal hizmetlerde temel kuruluş. olan Tarım Bakanlığının görevlerini etkin bir biçimde yürütebilecek bir yapıya kavuşturulması zorunludur. Tarım işletmelerinin küçülmüş ve parçalanmış durumda olması, büyük üretici kitlesinin yeterli araziye sahip bulunmaması, toprak dağılımındaki denge~izlik, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen başlıca faktörlerden biri olarak süregitmektedir. Dengesiz ve plansız arazi kullanma sonucu, giderek büyüyen erozyon tehlikesi, verimli mutlak tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, tarım- orman kesin sınırının saptanmaması, toprak- su, hayvansal ve bitkisel kaynakiarımızm tekniğe uygun kulla~ılmaması süre gitmekte; bunlara ilişkin işlemlerin yasal esaslara bağlanması hep sürüncemed e b ırakılmaktadır. 14

16 Tarımsal ürünleri pazarlama, değerleme, fiat ve kredi sorunları bilimsel bir taıbana oturtulmadığından, uygulanan taban fiat politikası yeterli ve etkili olmaktan uzaktır. Tarımda verimliliği etkileyen girdilerin temini, üretimi, dağıtım ve Hatlarıyla bunların gereği gibi kullanılmaları bakımından gerekli özendirici önlemler alınamamıştır. Hayvancılık ve ürünlerinin hızla geliştirilmesi, yem üretiminin yeterli düzeye getirilmesi~ hayvan hastalıkları ile savaşın yaygın ve etkili biçimde yürütülmesi, hayvan alımlarının düzenlenmesi ve hayvancılık sanayinin geliştirilmesine gereken önem verilmemekte~dir. Tarımsal araştırma, yayın, geliştirme, çiftçi eğitimi hizmetleri iyi bir biçimde planlanmıa.mıştır. Tarıl]) ürünleri fiatları yurt gerçeklerine uygun düzeye getirilmediği gibi, tarım kesiminde çalışanlar 4a bir sosyal güvenceden yoksun bırakılmıştır. Yukarıdan beri değindiğimiz konuları özetlersek 1975',de tarım kesimi plansız, kendi başına bırakılmıştır. 1 A\<bUIUt aı;ıkıau a u i-1 e~r lar~ n kı yj ~~iıuj~("i,fc'a~alar &Yü ri In sal sızca ~:ül ~?flerin Çik, mn lrara1i. :çj!il - :zıraat sım.getirilmcj,; Başkon: :,UJıeod"l n. arl"o~rı,. ı, a,-, 01._ rb<ın A" _Oda " _ IJi ::Jf uı mu kesiminde tek nı _.le1j!3o k1~ımı başla d * Ceph~y"' 1 p ~o ~ cibö'l e v~e '~- *Kamu kesiıııi:ıe hizmet itin yap rarlan. u n ~ıı_g... dia edilen atamalar ve görev yı ;:~~~s.,.., la L deifulirilmesi dinseı" kökenli, fddl v;ı J... \;" 1{,...1*. bir örgiitlenmtye geçildiı may \.T 1 J~k 1 /IJ taılır ür.ıaımilhr,., ~..un. Ortıt 1'~<s4,'%l1,.,z et~n ~... düun,.._ ı>~ı:'oo~a~ T~ C'.. IJ '--. ;;;-~_,ım~ ~~~li(jj'~ 'IT}CJ ı.'* Qh; ~ert.~..,~ l'ltljt~c.fco' vrv # 1 ~~ '5J.,_ ~~O~J'4srJ. ~.,.~~ Jerı ~. -g..,...,.. ~t~ '-/,, 1 :':~ can 'clşl\erld ::j!;c ı..!: s:, ~-4":,. '\ 1,...,., --) -..:; - - ~;,"',..., ~... ~f:4i_.., s ~ a, ~ ~. ~-~-' ~ S J: e ~-.b~ ~~_s;;~~ -- ' MC Eşittir Kıyım MC'nin iktidara gelişinde ilk yaptığ1 iş, tüm yurtsever ve ilerici memur, öğretmen, teknik elemanlan kıymak olmuştur. MC ken,dini iktidara getiren egemen çevreleri:q. çıkarları doğrultusunda bir politikayı izleme yolunda en önemli engel olarak devletin çeşitlt kademelerinde çalışan, ülke ve halkının çıkarlarını kendi günlük 15

17 çıkarlarından üstün tutan namuslu memur ve aydınları görmekte idi. Çarpık ekonomik-politikasınııygulamak için kendi kadrosunu oluşturmak ZOrllJldaydı. Bu nedenle devletin çeşitli organlarında çalışan binlerce yurtsever memur, yasalara aykırı olarak işbaşarısı, yetenek, kazanılmış haklar, sağlık nedenleri, uzmanlık dalları dikkatıe alınmaksızın ya görevinden alınmış, ya da sürülmüştür. MC bu kıyımla da yetinmeyerek çeşitli meslek kuruluşlarına baskı yapmaya ve yöneticilerini görevden alma ya da görev yerini değiştirme yolunu tutmuştur. Ülkemizde varlıkları Anayasa ve yasalarca güvence altında bulunan tüm demokratik meslek kuruluşlarının yönet,icil'erine kıyım politikası yürütülürken, yurtsever Ziraat Mühendislerinin meslek örgütleri yöneticilerinin buna karşı bağışık tutulması beklenemezdi. MC kıyımına tüm demokratik güçler karşı çıkmış ve bu yolda uğraş vermişlerdir. Kıyım öylesine genişlemiş olacak ki, devletin temel unsurlarından biri olan Güvenlik Örgütünde çalışan po: Iisler bile buna karşı çıkmışlar ve MC'nin bu tutumunu mesleık örgütleri aracılığıyla protesto etmişlerdir. S E N A T O S E Ç ı M t' -1!17~...; O Y K A R $ ı L A Ş T 1 R M A S ı CRI' At Mal" DP 1\tltP 1'81' 8eaateMdmf npilaa ı;ı.r Benatiiı u,uı ım ım D7ı lj7) ım ı.ım ır l.ll'i5 Jl";') ım ı:m m) COP lv't.f ArrON 3 :aeo.1e um!~! Tim) ~ı ım7!'lt l m4 mu ---:-- ~---::- o:ı..t.mc.lra., J5II001 ~ ımu m:tı!!xm ftm& ~ ı.'ıs64 ıt&m 'ııı" ıı:ııns a~ıı 19-UIU -.B4Liltll3lll 1 ns&1 Jcrm:J 113tt'l l.t.!150 :!t)6to 1::!3!!3 lotl 1301 fl(l:) 3<D2 Dt JOM '1101 BO!t.8A HlS'l ı~ ı!i'%34'1' u::124o 2~ ı112:3 m11ı 'l2sg COD3 3f'M - tı.5ıı - DltNtZIJ.2 4MDI 7'0.ST.! i07ji VQll '1900 1'113 13:m 9~15 a13 ~; :wji - DİYAB.ABJ:a 2 452M Mıt7 3f.'G2J tt31 ll48t ı 4tll lı» - BlM - rt!zio z»190 32ııs full.yltl :.'111!1 WJI 1T14.mi tlllfı.. - J:IS3 - ISTANBUL 1 at _.,. WJ;ia a54!.4.q'r41 -'llr.5 13'l'U.tnll 1D11 15U16 tıl\1, U'l3ll - ıo.ysmt a &Wts..,. tmı3 maıı: ıca...,. I3M ı:uı lji'if 1531 ıwı *D -. Sağ Oglar Geriledi Ülkemizde 1975 in en önemli gelişmelerinden biri de kuşkusuz 12 Ekimde yapılan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçjmleridir. Seçimlerden önce kasıtlı olarak yaratılan terör ortaraıyla sağ siyasal partiler oylarını arttırabileceklerini, Hiç değilse 1973 seçimlerinde rumış oldukları % 66'lık oy oranını koruyabileceklerini ummuşlardı. Bu amaçla yaratılan sokak eylemler_i öylesine k!şkırtılmıştır ki, silahlı saldırı ve siyasal cinayetler Ana Mu- 16

18 Ç A GR I T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası 22. Olağan Genel Kurulu iki aşamada ve dele:gasyon yöntemiyle yapılacaktır. İlk aşamada 24-0caık-ı976 Cumartesi günü Şube Merklezlerimizin bulunduğu İstanbul ve) İzmir ilieri dışındaki tüm illerimizde il teımsil,qilerimizin Ankara ilinde Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile üyelt2rimiz toplanacaklar ve Yönetmelik uyarınca il delegelerini s~ptıyacaklardır. 22. Olağan Genel Kurulumuz illerden g.elen delegelerin ve doğal üyelerin, katılma;sı ile' 2ı-Şubat-ı976 günü Saat ıo.oo da Anikara'da Selanik Caddesi\ No: 76 daki Makina Mühendisleri OdaJsı Toplantı Salonunda çalışmalarına başlıyacak vie iki gün sürecektir.. Sayın üyelerimize duyurur, katılmalarını rica ederiz. Saygılarıınızla Yönetim Kurulu BİRİNC~ AŞAMA GENEL GÜNDEMi fa.iilkara, İstanbul ve İzmir dışınd:aki iller için) 1 - İl 'fıemsilcisinin açışı 2 - Başkanlık Kurulu Seçimi lı Baş.kan, 2 YazJm_an) 3 -Faaliyet Raporunun okunınası 4 - Seç:iım:leır a) Oy Toplama ve ayırma K urul u ( 2-3 kişi) b) İi Tems.ilcisi seçim~ (ı asil, ı yedek) c) 2. Aşama. Geneli Kurulu için delege seçimi (üye sayısına göre Y 5 - Kapanış._... ANKARA -İLİ BİRİNCİ AŞAMA GENEL KURUL GÜNDEMİ ı - AQ~lış (Toplantı Y.eri: Makina Mühıendisleri _Odası Toplantı Salonu Selanik Caddesi N o; 76) 2 -Başkanlık Kurulu Seçimi (ı Başkan, ı Başkan Vekili, 3l Yazman) 3 - Faaliyet Raporunun Okunması, 4 - Seıçimler a) Oy toplama) ve- ayırma Kurul u ( 9 kişi) b) 2. Aşama Genel Kurul için delegıe seçimi (82 kişi) ı Kapanış. 5

19 İKİNCİ AŞAMA GENEL KURUL GÜNDEMi : ı -Açılış 2 - Başkanlık: Kurulu Seç.imi (ı Başkan, 2 Başkan vekili, 3 Yazman) 3 - Oda Başkanının Konuşması 4 - Kon uldarın KonuşmalarL 5 - Yönetmelik değişiklik öme~rileri ve bütçe tasarısı için Komisyonların oluşturulması 6 - Yönetim ve Denetim Kurulları çall:ş.ma raporlarının okunjması 7 - Haporlann eleştirisi 8 - Adana ve Samsun'da Oda Şubesinin açılmasının eleştirisi 9 - Yödntm,el:i:k değişiklik Komisyonu raporunun görü )şüı1mesi }yılı Bütçe Tasarısının eleştirisi ı 1 - ı2 A\klaırna ----: Dilek ve Öneriler ı3 - Seçimler a) Oy Toplama ve ayırma; Kurulu (6 kişi) b) Yönetim Kurulu (7 asıl, 7 y;edhik) c) Onur Kurulu (5 asıl,. 5 yedek) dd) Denetleme Kurulu (3 asıl, 3 yedek) e) T.M.M.O.B. 'Yönetim Kurulu Üyesi (3 aday) f) T.M.M.O.B. Yüksek Onur Kurulu temısilcisi (ı kişi) g) T.M.M.O.B. Il3netim; Kuruluf Üyeısi (2 aday) h) T.M.M.O.B. Genel Kurulu Delegeleri (loo kişi) ı4 - Kapanış. DUYURU' : Delege kartlarının alınması için Oda KiınJ.ifl{ C iizdanlarının 1976 vizeli gösıteıilmesi zorunludur. Delege kartları kişi~e özeldir ve kaybedene yenisi verilmez. Oy kullanıma işleminde del.ege kartları oy pusulalan ile birlikte «OY toplama ve :ayı~a» kuruluna geri verilir. Delege kartları\ olmıyanların oy pusulaları 6 alınmaz.

20 halefet Liderinin seçim toplantılarını basmaya ve onu sindirerek, toplumdaki uyanışı, demokratik gelişmeyi durdurmaya yönelmiştir. Bu arada cephe iktidarı, özellikle büyük ortağı Anayasayı çiğneyerek Devletin tüm olanaklarını oy avcılığına yöneltmiş ve sağ cephenin kendi bünyesinde bütünleşmesi için yoğun bir çaba göstermiştir. ı ı Ekim günü Başkentte iktidar tarafından yaratılan terör havasıyla girildi seçime. Ancak ı2 Ekim gecesi gelmeye başlayan seçim sonuçları halkımızın kendi iktidarı doğrultusunda bir adım daha attığını gösteriyordu. Bu seçimlerde sağ siyasal partilerin toplam oyu ı 973 seçimlerine göre % 66'dan / 0 SS'e düşmüştür. Ancak sağ cephe iktidarının büyük ortağında ı 973' e kıyasla rbir toparianına görülmüş ve oy oranı % 30'dan / 'e ulaşırken, demokratik solun oyları ~;'0 33.3'den- 0 /o 44'e yükselmiştir. Eki m seçimlertnl demokrasinin ulkemizde kökleşmesi ve hal.kırnızın demokrasiye sahip çıkması açısından olumlu bir gelişrrie olarak değerlendirebhjriz. Baskı Yasaları Yeniden Gündemde MC'nin kuruluş/ öncesi başlayan kanlı olaylar, devriınci işçiogrenci avı, ı2 Ekim Senato seçimlerinde sa~ cephenin bütün oia ~ ak Currıhuriyet dönemi boyunca ağır bir yenilgi almasıyla yeniden hızlandırılmıştır. Kanlı siyasi cinayetierin özellikle, cephe iktidannın meclisleri çalıştırmama, diğer bir deyişle parlemento denetiminden kaçma eğiliminin ortaya çıkmasıyle birlikte artması, tekelci sermayenin sokak'tan medet umduğu izlenimini güçlendirnıektedir. Cephe; hem top_lumun dikkatini hayat pahalılığı, enflasyon, iş 'sizlik, dış ticaret ve bütçe açıklarının büyüınıesi gibi ekonomik l{onulardan uzaklaştırmak, hem de halktaki uyanışı engellemek ve gerek parlamento içi gerekse parlamento dışı demokratik denetimdt~n kurtulmak amacıyla kanlı sokak olaylarım, tezgahlamıştır. Kışkırtıcı ajan ve silahlı militanlar kullanarak yaratılan bu olaylar-. 17

21 J a gündeme baskı yasalarını getirebilmek için ortam hazırlanmak istenmiştir. MC nin sıkı yönetimi yeniden gündeme getirme çabası, tilke: mizdeki tüm demokratik güçlerin bilinçli direnişiyle boşa çıkmıştır. Kooperatifçilik ve Toprak Reformu Yozlaştırildı Tutucular koalisyonunun kuruluş çalışmaları sırasında ı. koalisyon hükümetince hazırlanan bütçe tasarısında kooperatifçiliği geliştirmek amacıyla ayrılmış olan 2 milyar liranın, sağ partilerin oyu ile bütçe Kanununda ı70 milyon TL. (?) gibi sembolik bir değere düşürülmesi MC nin kooperatifçiliğe ilişkin uygulamasının ne yönde olacağını göstermiş idi. Daha Bakanlar Kurulu açıklanırken Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının adından «Kooperatifler» sözcüğünün çıkartılması, Cephe iktidarının ne kadar kooperatifçi ol cl uğunu vurgulamaktadır. Birinci koalisyon döneminde kooperatifçiliğe ilişkin yapılan bütün olumlu girişimler (Kooperatifler Bankası gibi) baltalanmış, b2kanlık bünyesinde kurulmuş olan tarımsal kooperatifiçliğe dönük dört genel müdürlük çalışamaz duruma getirilmiş ve daha önce anılan bakanlıkta bulunan bazı yetkiler Ticaret Bakanlığına devredilmiştir. Toprak Reformu konusunda da ı. koalisyon döneminde yetersizde olsa yapılan olumlu girişimler lmc tarafından yozlaştırılmış, Urta Toprak reformu uygulama bölgesi olmaktan çıkarılarak Cephenin en küçük siyasi ortağının devlet olanaklarıyla militanlarının barındırıldığı bir Eğitim Merkezi haline getirilmiştir. Topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan yüzbinlerce tarım işçisi ve üreticisine dağıtılaoak toprakların temel kaynağı olan kamulaştırma çalışn1aları, feodal ağaların çıkarları gereği durdurulmuştur. Bu yolla toprak reformuna umut bağlayan kı.rsal halkın urnutları 18 söndürülmek istenmiştir.

22 kendimi Toplumsal Gelişme Türkiyenin toplumsal gelişmesi 1975 yılı içinde de tarihsel akışın doğr:uldusunda biçimlenmeye devam etti, sanayileşme olgusu ve tarımdaki kapitalistleşme sürecinin bir doğurgusu olarak kırsal nüfusun kentleşmesi yıl içinde yapılan nüfus sayımı ile de kanıtlandı. (Örneğin; yıl içinde yapılan sayımın geçici sonuçtarına göre İstanbul nüfusu (belediye sınırları içinde) , A:qJcara ve İzmir kent nüfusu ise bine ulaşmıştır. Üç büyük kenttirniz nüfusunda mutlak artışların yanısıra yıllık artış oranlarıda çok anlamlı olup, sağlıklı bir kentleşme olgusu olmadığını kanı damaktadır. Ankara' da yıllık nüfus artış oranı o/o 63,55, İ'zmir'de % 39,97 ve İstanbul'da ise % oranındadır. Bunların yanısıra kent nüfusun, köysel nüfus aleyhinde giderek büyüdüğü gözlemlenmiştir.) Toplumsal gelişmenin göstergelerinden birisi de sol sosyolojik güçlerin içinde büyük ağırlık taşıyan işçi sınıfının örgütlenme davranışlarındaki değişimlerdir. İşçi tabanı öz örgütlerinin devrimci mücadeledeki tutumlarını büyük bir duyarlıkla izlemiş ve sapmanın görüldüğü yerde yöneticilerini günümüz Türkiyesi için en doğru ve geçerli çizgiye getirmeyi başarmıştır. İşçilerin, kendi öz ve sınıfsal çıkarları doğrultusundaki girişimlerini önleyebilmek için sermaye sınıfı ve onun siyasal görün- \ 19

23 tüsü olan MC iktidarı, bu dönemde her türlü anti- demokratik ve yasal olmayan baskılarını arttırmıştır. Toplu işçi çıkarma olayları ve sosyal bir hak olmadığına ipandığımız lokavt uygulamaları 1975'e damgasını vurmuştur. İşçi- memur ayırımını çözme görüntüsüyle, bu dönemde jktidarın özellikle SSK' da yürüttüğü anti- edmokratik ve yas e!. dışı girişimleri tüm demokratik güçler tarafından kınanınıştır. Bu olayların döngüsel bir ürünü olarak memur kesinıinde de ö_rgütlenme olayı hızlanmıştır. Ziraat Mühendisleri açısından 1975'in önemli gelişmelerinden biri de, tün1 çalışanların yanısıra teknik elemanların toplu iş sözleşmesi ve grev haklarıyla donanmış sendikal haklarına kavuşn1alarına yönelik 2. Türkiye Teknik Elemanları Kurultayı'nın gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ziraat Yüks ek Mühendisleri Kurultay öncesi ve sonrası çalışınalara ağırlıklı olarak katıln1ışlardır. Dış Politika Eşittir çok Bil i nmeyenl i Denklem v~- le Monde'un >- ~- sorumsuzluğu, ~. ~ Demirel'in ihtiyatsızlı" ~..'. B JR gazet8nin sorumsuz b~ yayını bazen b r-~- "\, yük karışıklıklar çı.jıarmaya, uluslarorası ~ runlar yaratmaya yetmektedir. Bunun ö ~ neklerine birçok ülkelerde raıtlanmıştır. TUrkiye 'ı ~ '.6-7 Eylül ol!lylarının öyle t.uihsiz bir yayın ytıza..,;~ ~ ' en patlak uerdiki, beuegimi.ukn silinmemiştı ~ Le Monde gibi ıtluslıuıjrgsj il.ne ve güvene sı ~~ ~ ir gazetenin bu ttır bir sonımıuzluk göstere c ~ ~ ~ ff-. '~de kimsenin altlına gelmezdi. O b akımda '-... ~IIO)'unun.. e hakwnıetinin Le Monde 'a S.: 9:~.:%. p. r.epki'y6 kapıbnası arılay ış la kar,, ~~4.~ ~~--. ~ ~.s;~,_% ~ gaaet.ısinin Demirel'tkn, Ttlrk ~ ~~ oq~ <O ~ onusunda aldı/tl karamsar dem ~'b." o-,.: 6,.(p, tam o ilişkilerin yumuşamaya b, IT.... bir sırada yayınlaması, ya bilinçü bir sab iktidar p~rtfii:~ ::Nif yapmak istiyor 1974 yılında 1. koalisyon döneminde kısa bir süre de olsa yürütülen bağımsız dış politika denemesiyle Türk ulusu ve devletinin saygınlığı artmış ve dış politikamız yeni olanaklara ve gelişmelere açılmıştır. Oysa MC iktidarı ünvanına ta!ban tabana zıt bir dış politika yürütmüştür. 20

24 Ege' de kıta sahanlığı, hava sahası ve kara suları sorunları son yılların moda deyimiyle «buzdolabına» konularak çözümü zama* na bırakılıyordu. Kıbrıs politikasıda iktidarın kendi iç çelişkileri yüzünden askıya alınmış bu konuda hiçbir olumlu ginşimde bulunulmadığı gibi Birleşmiş Milletlerde yapılan son ayiarnada ise Türkiye yalnız başına kalmıştır. Uluslararası tekelci sermayenin yeni örgütlerinden biri olan Enerji Ajansı üyeliği korunurken, Ajans -toplantılarına katılmayarak sözde, gelişmekte olan bloksuz ülkelere ters düşülmemeye çalışılıyordu de dış politika açısından önemli gelişmelerden biri de Amerikan silah amborgosuna karşı ülkemizdeki Amerikan üstlerinin kapatılmasıdır. Ülkemizi her an bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakacak ve sıcak savaşa sürükleyecek nitelikte gördüğümüz Amerikan üstlerini hangi siyasal iktidar kapatırsa kapatsın yurtsever Ziraat Mühend,islerinin tutumu böyle bir uygulamayı alkışlamak ve deste klemek olacaktır. Ancak Amerikan üslerinin ~apatılması olayı Kamu oyuna yeterli açıklıkta yansıtılmadı~ından bu konuda daha fazla yorum yapma olanağım bulamıyor ve ABD ile yürütülen çalışmalarının Kamu oyuna daha açık fbir biçimde yansıtılması ve ülkedeki tum demokratik kuruluşların bu tartışmaya katılma sında yarar görüyoruz. Viyana ve Paris Büyükelçileri ve Paris Büyükelçiliği şoförü~ müzürr görevleri başında ısiya:sal cinayetlere uğrayarak, yaşamlati nı roaybetmeleri yurtta derin üzüntüyle karşılanmıştır. Ülke içinde tüm demokratik güçlere, bu arada bağımsız yargı organlarına karşı kabadayılık gösterisinde bulunarak baskı yönetimini getirmek isteyen Cephe iktidarından bağımsız ve onurlu bir dış politikası yürütmesi beklenemezdi. 21

25

26 Çalışmalarımız 7975 Odamızın yirmibirinci. çalışma dönemi boyunca ülkemizde ge~ lişen olaylara, raporumuzun ilk bölümünde kısaca değinmiş bulu nuyoruz. Raporun ikinci bölümü ise, bu ortam içinde T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği çalışmalarını sergilerneyi ve üyelerimizin görüşlerine sunmayı amaçlıyor. Ancak, çalışmalarımızı tek tek ele almadan önce, tümün de egemen olan«genel çalışma ilkeleri» ni belirtmeyi yararlı gör.. dük. Böylece tüm girişimlerimiz arasındaki bütünlüğün ve çalış~ maların doğrultusunu belirleyen Genel çizginin ortaya çıkacağını umuyoruz. Bilindiği gibi Odalar, Anayasamn 122. maddesi gereğince güvence altına alınan demokratik meslek kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların temel görevleri ise üyelerinin çıkarlarını gözetmek ve mesleki denetim yapmaktır. Oc;lamızın 1975 yılı Genel çalışma ilkeleri saptanırken yukarıdaki görevler ölçüt alınmış ve bunlara somut birer içerik verilmesi için günümüzün koşullannda değerlendirilmişlerdir. Bugünün koşullarında «meslektaşların çıkarları» sözcüğü ne anlam taşımaktadır. Buna bazı çevrelerin bilinçli ya da biliçsiz ' olarak çok yüzeyde yanıtlar vetdikleri görülmektedir. Bu çevrelerin öne sürdükleri yan ödeme, fazla mesai ve benzerleri gibi geçici önlemler temel çözünıler değildir. Uzun yılların deney birikimi, bu sorunlar üzerinde odaklaşmanın meslektaşların ekonomik çıkarlarına hiç bir uzun dönemli yarar sağlamadığrm, öte yandan Odaların temel sorunlara eğilmelerini engellediğini ve kısır bir dön- ' günün içine ittiğini açıkça ortaya koymuştur. Bilinmelidir ki, tüm yürtsever Ziraat Mühendisleri, bugünün çarpık düzeni nedeniyle teknik bilgilerini halkının hizmetine sunamamakta olmalarını hiç bir sorunla eşdeğer. tutmamaktadırlar. 25

27 Ne yasama ne de yürütme organı niteliği taşımayan odalar için <'mesleki denetim» görevi ise, Siyasal iktidarın seçmelerinin; ülke ekonomisine, halk kitleleri yararına ve teknik özelliklere uygun olarak alınıp alınmadığmı belirlemek ile sınırlıdır. Tarımımıza da yönü Siyasal iktidarlar verir, kuşkusuz. Tarım alanında yapılanları ya da yapılmayanları irdelemek, bu konularda siyasal yapıyı uyarmak ve kamu oyunu oluşturmak ise Odamıza düşen görevler arasındadır. Burada da unutulmaması gereken tarımımızın sorunlarının ülkemizin sosyo - ekonomik yapısından kaynaklandığı ve diğer sorunlarla içiçe olduğudur. Ziraat Mühendisleri Odası. yirmibirinci dönem yöneticileri «meslek ve meslektaş» sorunlarına yukarıdaki gerçekler açısından bakmışlardır. Odamızın meslek ve meslektaş sorunları anlayışı bazılarının istediği gibi, ~bizi halkçı - devrimci mücadelemizden alıkoyacak bir anlayış olmamış, tam tersine bu mücadelenin bir gereği olmuştur. Yapılan her girişmde, geri bırakılmış ülkemizde Ziraat Mühendislerinin ve tüm teknik elemanların çıkarlarının, halkın çh karları ile özdeş olduğu vurguianmış ve bunun doğal bir uzantısı olarak anti- emperyalist ve anti - faşisıt tüm demokratik güçlerle yoğun ilişkiler kurulmuştur. Yirmibirinci dönemde oda çalışmalarının yurt düzeyinde yaygınlaştırılması çalışma ilkeleri içinde ağırlık taşımıştır. Bu düşünçenin doğuı:ıgusu olarak yedi ilimizde bölge toplantıları düzenlenmiş, bu toplantılar da genel olarak yurt sorunları tartışıln1ış ve oda çalışmaları her toplantıda meslektaşlarımızca onaylanınıştır. Ayrıca, basın ve TRT ile kurulan ilişkiler çalışmalarımızin ülkenin h~r yerinden izlenebilmesine olanak sağlamış, bulunla yetinilmeyerek yayın organımız olan «Oda Haberleri» nin geliştirilmesine çaba gösterilmiştir. Çalışma dönemimiz içinde geleneksel anlamdaki «meslek ve meslektaş» sorunlarının da temel konular yanında önemle ele alındığıcia görülebilir. Bazı çevrelerin bizi «politika yapıyorlar, meslek sorunları ile ilgilenmiyorlar» diye suçladıkları bu dönemde Oda temsilcilerimiz tam ondört radyo açık oturumuna katılmışlar ve en önemli mesleki konular üzerinde görüşlerimizi kamu oyuna duyurmuşlardır. Yine ilk kez bir televizyon progran1ı hazırlayantk, hayvancılık sorunlarının ekranlar aracılığıyla milyonlara iletilmesi «politikadan.. başka hiç ibir işle uğraşmayan» yirmibirinci dönem yöneticilerine nasip olmuştur. Ayrıca yan ödemeler ve diğer güncel sorunlardaki girişlerimiz raporumuzun ileriki sayfalarında gözler önüne serilecektir. 26

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON Türkiye de Tarımsal Yayım Kamu Yayımı Özel Yayım Tarımsal Yayım Sistemi Tarımsal yayım ve diğer hizmetlerin

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 TÜSİAD, Türk tarım sektörünün tüm unsurlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ. Prof. Dr. Göksel Armağan 2017

TARIM EKONOMİSİ. Prof. Dr. Göksel Armağan  2017 TARIM EKONOMİSİ Prof. Dr. Göksel Armağan garmagan@adu.edu.tr www.gokselarmagan.com 2017 İçindekiler 1. Tarım Ekonomisinin ve Tarımın Tanımı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001

BASIN AÇIKLAMASI. SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ankara, 19 Mart 2001 BASIN AÇIKLAMASI SÜREYYA SERDENGEÇTİ Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, 19 Mart 2001 Sayın Bakanım, Değerli Basın Mensupları, Bilindiği gibi, Kasım ayı ikinci yarısında mali piyasalarda yaşanan

Detaylı

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 şeması ( 2 / 2 ) Merkez Heyeti ve diğer 3 17 organlardaki görevliler

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin 7.Olağan Genel Kurulu 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara'da Karayolları toplantı salonunda yeterli katılımla

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2090 Kabul Tarihi : 20/6/1977 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1977 Sayı : 15987 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Osman Orkan Özer osman.ozer@adu.edu.tr Ders İçeriği 1. Tarım Ekonomisinin Kapsamı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi (3. ve 4. hafta)

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ......XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi... 2 1921 ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... 4 I. BÖLÜM OSMANLI DÖNEMİNDE İKİNCİ MECLİS Meclis-i Umumî...

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI.

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. ESFENDER KORKMAZ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 30 HAZİRAN 2009 BASIN BİLDİRİSİ 1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. Türkiye 2009 un (Ocak- Şubat-Mart aylarında) ilk çeyreğinde tüm

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIM DURUMU

ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIM DURUMU ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 14 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

«DEPREM DOĞAL BİR AFET DEĞİLDİR».

«DEPREM DOĞAL BİR AFET DEĞİLDİR». «DEPREM DOĞAL BİR AFET DEĞİLDİR». Lice Depremi sonrasında Birlik Haberleri yayın organında çıkan bir yazının başlığım biz de yazımızın basma koyduk. Gerçekteni de deprem doğal bîr afet değildir. İnsanoğlu

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

2. Barit Ortak Toplantısının Düşündürdükleri ODADAN HABERLER. " Sorunlar Konulu Ortak Toplantı

2. Barit Ortak Toplantısının Düşündürdükleri ODADAN HABERLER.  Sorunlar Konulu Ortak Toplantı 1. " Sorunlar Konulu Ortak Toplantı ODADAN HABERLER Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince 7.9.1974 günü oda merkezinde TKİ, ETİBANK ve MTA Enstitüsü Genel Direktör- Müdürleriyle «SORUNLAR» konutu

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı