ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE."

Transkript

1 TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ZÜBÜK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ANKARA'NIN ÇANTACILARI Turgut Afþaroðlu CTP'NÝN TAHSÝN HAYRANLIÐI Mehmet Levent DERE TEPE DÜMDÜZ (2) Erdoðan Baybars ÝÞGALE KARÞI YÜREÐÝNÝZÝ ORTAYA KOYUN Ali Osman VAKTÝ GELMEDÝ MÝ YOKSA? Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Ali Talat ý seçimlerde kurtarmak için koskoca Amerika da devreye girdi... Obama ve Clinton dan ABD yi ziyaret eden Papandreu ya: Talat ý ÞOFÖRSEN BAS GAZA... Bülent Aykut l 7. sayfada Seçime kilitlenmiþken Yalçýn Okut l 13. sayfada kurtar Ankara ve AKEL'den icazetsiz Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada KONFERANS, ÖKSÜRÜK DEMEKTÝR! Sezan Artun l 6. sayfada KAVUÐUN MARÝFETÝ Kathimerini gazetesinin Washington muhabirinden edindiði bilgilere göre, ABD Baþkaný Obama ile Dýþiþleri Bakaný Clinton, seçimlerde Mehmet Ali Talat a yardýmcý olunmasý için Yunan Baþbakaný Papandreu ya telkinde bulundu... n Papandreu dan Hristofyas üzerindeki nüfuzunu kullanmasý ve Talat la ortak bir açýklama imzalamasý için giriþimde bulunmasý isteniyor. n ABD yetkilileri, müzakerelerle ilgili imzalanacak ortak bir açýklamanýn seçimlerde Talat ýn çok iþine yarayacaðýna inanýyorlar... n ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon, Bir ortak açýklamanýn seçimlerde Sayýn Talat a çok yardýmcý olacaðýný düþünüyoruz dedi... n Papandreu Hristofyas ile telefonda görüþerek geliþmeler hakkýnda kendisini bilgilendirdi... n Papandreu: Talat ýn yardýma ihtiyacý varsaydý, bunca zaman maksimalist tezler ileri sürmezdi. Amerikalýlar ortak açýklama istiyorlarsa, önce Ankara yla konuþsunlar ve Talat ýn olumsuz tezlerini deðiþtirsinler... n Obama nýn Talat a yardým ricasýndan sonra þaþkýnlýk geçiren Papandreu, Ýþgal rejimi ile Ankara arasýndaki baðýmlýlýk iliþkisi Yunanistan ile Lefkoþa arasýnda yoktur. Yunan hükümeti Kýbrýs hükümetine hiçbir þey dayatamaz dedi... n 11. sayfada KTÖS: TC Elçiliði, okulumdan elini çek n Elçiliðin ilkokul müdürlerini toplayarak okullarda anket ve proje çalýþmasýna giriþmesine KTÖS sert tepki gösterdi... n Elcil: Seçimlere müdahale olaðan hale geldiði gibi, þimdi de TC Büyükelçiliði memurlarý okul okul gezip anket çalýþmasýna baþladýlar... n Elcil, Bu faaliyetle tam bir valilik durumuna gelen TC elçiliði, artýk gerçek niyetini de ortaya koydu dedi...n 3. sayfada Selma Bolayýr l 5. sayfada ÜNÝVERSÝTE VE TEKBÝR... Ümit Ýnatçý l 6. sayfada GAF YAPMAK MI, DÝL SÜRÇMESÝ MÝ? Sezan Artun l 10. sayfada MERHABA... Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada AYÞE'YE KARÞI ZEKÝ HOCA... Kazým Denizci l 15. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Ýþte deve, iþte hendek" n 2. sayfada

2 AYNI ODADA KALDIÐI ARKADAÞININ PARASINI ÇALDI; TUTUKLANDI Gazimaðusa' da faaliyet gösteren "Özdemir Ekmek Fabrikasý" isimli iþ yerinin koðuþunda, arkadaþýnýn parasýný çaldýðý tespit edilen bir kiþi polis tarafýndan tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, tutuklanan F.E. (E-36)'nin önceki akþam, ayný odada ikamet eden arkadaþý Amir Kital'a ait bavuldan 310 Euro ve 200 TL nakit parayý çaldýðý belirlendi. AKDOÐAN'DA ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, Ayþe Türkmeneli'ye ait evden muhtelif ziynet eþyalarý çalýndý. Akdoðan'da ise, geçen ay, "Özkul Özyiðit Ýþletmeleri" isimli iþ yerinde çalýþan H.K. (E-46) ve E.A. (E-34)'nýn, satmýþ olduklarý tavuklara karþýlýk tahsil ettikleri 550 TL'nin, 200 TL'sini iþverene verip, geriye kalan 350 TL parayý tasarruflarýna geçirerek çaldýklarý tespit edildi. Polis zanlýlarý tutukladý. ALÝ ADANUR "KALP KRÝZÝ" SONUCU YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Girne'de 44 yaþýndaki Ali Adanur'un, "kalp krizi" sonucu yaþamýný yitirdiði bildirildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, dün saat sýralarýnda evinde aniden rahatsýzlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldýrýlan Adanur, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. Mesele ile ilgili olarak doktordan yapýlan soruþturmada, kiþinin ölüm sebebinin "kalp krizi" olduðu tespit edildi. ODTÜ KAMPUSUNDA KAVGA: 2 KÝÞÝ YARALANDI; 6 KÝÞÝ TUTUKLANDI Kalkanlý'daki ODTÜ kampusunda önceki akþam iki grup arasýnda çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý; olaya karýþan toplam 6 kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Kalkanlý'da, ODTÜ Kampus alaný içerisinde bulunan þantiyenin yemekhanesi önünde, Ý.Y. (E- 41), H.A. (E-28), V.T. (E-23) bir taraf, A.Y. (E-35), M.Y. (E-33) ve M.Ç. (E-25) bir taraf olup, aralarýnda çýkan tartýþma sonucu birbirlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sýrada, A.Y. ve M.Y. tasarruflarýnda bulundurduklarý maket býçaklarý ile Ý.Y.'nin sað ve sol bacaðýna, kalçasýna ve sýrtýna, H.A.'nýn ise sýrtýna sokmak suretiyle yaraladýlar. Olayda yaralananlar kaldýrýldýklarý Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapýlan ilkyardým tedavilerine müteakip müþahede altýna alýnýrken tüm zanlýlar tutuklandý. MEHMET ÇAÐLAR PARÝS'E GÝDÝYOR CTP-BG Milletvekili Mehmet Çaðlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) komisyonlarýnýn toplantýlarýna katýlmak için Paris'e gidiyor. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis'i temsilen AKPA'nýn siyasi iþler, hukuk iþleri ve insan haklarý ve ekonomik iþler komisyonlarýna katýlacak Çaðlar, Paris'e bugün gidecek ve 19 Mart'ta yurda dönecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evet, son Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin mal-mülk konusunda aldýðý karardan sonra Kuzey Kýbrýs'ta gerçeklerin, inkarcýlarýn üzerlerine örttükleri perdeyi çekti aldý. Uluslararasý hukuk çok açýk bir þekilde Türkiye'ye "sen Kýbrýs'ta iþgalci güçsün" dedi. "O nedenle Kuzey Kýbrýs'ta iþgal ettiðin topraklarýn üzerinde kurduðun KKTC adýndaki devletin bir geçerliliði yoktur." "KKTC'de tüm kurumlar senin hükmün altýndadýrlar." "Kýbrýs'ýn Kuzey'inde iþgal ettiðin topraklar Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin hukuken egemenliði altýnda olan topraklardýr." "Bu gerçek durumda, iþgalin altýndaki Kýbrýs topraklarýnda geçerli olan hukuk, senin iç hukukundur." Tabii ki ayný kararda söylenenler, yalnýz Türkiye'ye deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ne de söylenmektedirler. Yani açýkça insan haklarý mahkemesi Kýbrýslýlara, "Siz Türkiye'nin iþgali altýndasýnýz, ben bu iþgale son veremem. Siz de bu iþgal nedeniyle çiðnendiði iddiasýnda olduðunuz haklarýnýz için, Türkiye'nin 'KKTC'de varolan iç hukukunu tüketmeden Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gelmeyeceksiniz." "Ama bu karar mal-mülk sahibinin uluslararasý hukuktan kaynaklanan haklarýna halel getirir þekilde yorumlanamaz." Bu cümleler ve kelimeler tamý tamýna öyle mi kararda? Ben buraya aklýmca, en kolay anlaþýlýr þekilde çok özet olarak temelini anlatmaya çalýþtým. Bu karardan önce Türkiye'nin ve Kýbrýs'taki kuklalarýnýn þöyle bir iddiasý vardý: "Hiçbir uluslararasý kuruluþun Türkiye'nin Kýbrýs'ta iþgalci olduðuna iliþkin bir kararý yoktur. Gerçek olmayan bir iddiaydý. Ama eskiyi býrakalým. Ýnsan Haklarý "ÝÞTE DEVE, ÝÞTE HENDEK" Mahkemesi'nin son kararýna bakalým." Ýþgal sözcüðü gýrla... Bu karar nasýl alýndý? Türkiye ile Ýnsan Haklarý Mahkemesi arasýnda sürdürülen müzakerelerin sonucunda alýndý. "Mal Tazmin Komisyonu", Ýnsan Haklarý Mahkemesi ile Türkiye anlaþarak kuruldu. Ve "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kuruldu. Ýnsan haklarý mahkemesi son kararýnda bu "Komisyon"un "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kurulduðunu da yazar. Nasýl olabildi? Anayasa Mahkemesi'ne UBP, "Bu yasa anayasaya aykýrýdýr" diyerek dava açýnca, Türkiye UBP'ye "Bu davayý geri çek" dedi. UBP geri çekmeyince belli ki Türkiye, Anayasa Mahkemesi'ne emir vererek, "aykýrý deðil" kararýný çýkarttýrttý. "Mal Tazmin Komisyonu", Ýnsan Haklarý Mahkemesi ile Türkiye anlaþarak kuruldu. Ve "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kuruldu. Ýnsan haklarý mahkemesi son kararýnda bu "Komisyon"un "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kurulduðunu da yazar. Böylece Mal Tazmin Komisyonu kuruldu, bir süre denendi, tatminkar bulundu ve Türkiye ile Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin anlaþmasý sonucunda son karar çýktý. Yani Türkiye Kýbrýs'ýn kuzeyinde "KKTC" diye bir devlet olmadýðýný, Kýbrýs'ýn kuzeyinin iþgali altýnda olduðunu ve herþeyin kendinden sorulduðunu uluslararasý bir mahkemenin huzurunda kabul etti. Bu durumda Kuzey Kýbrýs'ta demokrasiden, özgürlükten bahsetmek mümkün mü? Ve seçimlerden... Bahsedebilin ama gülünç olur... "Seçim yapýlýr" diyebilir misin? De da maskara ol dünya nezdinde... Daha önce de söyledik, dün de söyledik, yarýn ve öbür gün de söyleyeceðiz. Ta ki Kýbrýslýlar "biz bu iþgali reddederiz" diyene kadar. Ýþte deve iþte hendek! "Ben iþgale karþýyým, ya istiklal ya ölüm" diyenler oylarýný Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'ye verirler. Esareti içine sindirenler ve özgürlük sayanlar baþka tarafa... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ZÜBÜK Ýsveçli bir hanýmla evlenen bir dostuma sormuþtum bir gün: -Sen neden Ýsveç'te yaþamayý tercih etmedin de Kýbrýs'ta yaþýyorsun? Eþi ile bu sebepten sorunlarý vardý üstelik. Kadýn burada yaþamak istemiyordu. Ýsveç'i istiyordu... Bu tartýþmalarý ayrýlmaya kadar götürdü onlarý... Sevgili dostum neden Ýsveç'i deðil de Kýbrýs'ý tercih ettiðini þöyle özetledi bana: -Ýsveç'te düzen çok iyi, ama hayat çok monoton... Kýbrýs'taki renklilik yok... Entrika yok... Siyaset kazanýnda kaynamayý seven, dedikodusu bol mekanlarda dolaþan, politikacýlarýn bilinmeyen sýrlarýný bilen ve her önemli haberin perde gerisini herkesten önce öðrenen biriydi... Ve bunlar, mezesi gibiydi onun hayatýnýn... Çekip Ýsveç'e gitse, nerde bulabilirdi ki bunlarý? Örneðin, Stockholm'da mumla arasa, Turgay Avcý gibi bir politikacý bulamazdý. Tahsin Ertuðruloðlu gibisini de bulamazdý katiyen... Ne birinin, ne diðerinin eþi emsali yoktu oralarda... Olamazdý da... Ya "Otur derlerse otururum, kalk derlerse kalkarým" diyen bir cumhurbaþkaný... O da yok... Öyleyse neden býrakýp gitsin buralarý? Ýsveç'e yerleþip de bu renkli politikacýlardan neden mahrum býraksýn kendini? Deli mi? Hatýrlayýn bakalým... Bir yýldýz gibi nasýl parlamýþ siyaset sahnemizde Turgay Avcý... Basit bir figüran iken nasýl baþ aktör oluvermiþ bir anda... Kaþla göz arasýnda.. Partisinden kaçmýþ... Baþka parti kurmuþ... Hükümete ortak olmuþ... Derken bakan... Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gül ile ayný karelerde... Muhabbet tamam... Nerde görse Erdoðan "N'aber Turgay'ým" diye sarýlýr ona... Çok þey borçluyuz anavatanýmýza çok... Neler neler ihsan etmiþ bize... Hem mutlu barýþ harekatý... Hem Turgay Avcý... Ferdi Sabit anlamýþ deðerini hepimizden önce... Atmýþ Serdar'ý... Almýþ yanýna onu... Böyle abidik gubidik numaralara aklý erer mi Ýsveçlinin?.. Ermez... Onun için iþ yok Ýsveç'te... Dostum býrakýr da gider mi hiç bu tiyatroyu... Hem Ýsveç'te kimse sormaz, Ýsveç'in geleceði ne olacak diye... Oysa burda her adým baþýnda "Geleceðimiz ne olacak?" diye sorup dururlar ona... Geleceði belirsiz bir toplumda yaþamak, geleceðini çoktan belirlemiþ olan bir toplumda yaþamaktan daha heyecanlý!.. Anavatanýmýz saðolsun... Turgay Avcý ile yetinmemiþ... Bir de Tahsin Ertuðruloðlu ihsan etmiþ þimdi toplumumuza... Parlatýyor yýldýzýný onun da... Ankara'ya buyur etmiþler... Birlikte fotoðraf çektirmiþler... Sonra servis etmiþler o fotoðraflarý bize... Bakýp da deðerini anlayalým diye Tahsin Bey'in... Turgay Avcý gibi, onun deðerini de ilk anlayanlarýmýz CTP'li kardeþlerimiz olmuþ yine... Maþallah zekidir onlar... Leb demeden leblebiyi anlarlar... Ayýp olmasa, kýrmýzý halýyla karþýlarlardý Ercan'da onu... Müjdeli haberlerle dönmüþ çünkü Ankara'dan... Erdoðan ve Gül, -Aday ol, demiþler... Ne yapsýn yiðidim... Aday olmuþ o da... Söyleyin þimdi... Hak vermediniz mi siz de dostuma? Ýsveç'e yerleþmek istemiyor... Yerleþirse bu filmleri kaçýracak... Oralarda "Beni baþbakan yapmazsan seni yakarým" diyen parlak bir politikacý mý var? Aziz Nesin gibi bir yazar olmak istiyor belki o da... Aziz Nesin Ýsveç'te yaþasa öyle bir yazar olabilir miydi hiç?.. "Damda deli var" veya "Zübük" gibi hikayeler yazabilir miydi?... Zübükler Ýsveç'te deðil, Kýbrýs'ta...

3 AFRÝKA dan mektup... AMMA DA ÇETÝN CEVÝZMÝÞÝZ HA... Adamýn inanasý gelmiyor doðrusu... Talat bu kadar mý zorda gerçekten? Koskoca Amerika bile girmiþ devreye onu kurtarmak için... Yunan Baþbakaný Papandreu ABD'yi ziyaret ediyor ve Beyaz Saray'da kendisinden Talat'ý kurtarmasý isteniyor... Kýbrýs'ta altmýþ yýldýr dediði dedik olan ve herþeye yön veren, Kýbrýs'ý parçalayan ve bölen ABD bu hallere mi düþmüþ yani... Þu bizim bir avuçluk yerde seçim gaylesine mi düþüyor? Akdeniz'deki 6. filo, uzaydaki uydular ve aramýzdaki casuslar hiçbir iþe yaramýyor mu artýk? Herkese istediðini yaptýrýyor da bir tek bize mi yaptýramýyor ve ondan bundan yardým istiyor? Meðer amma da çetin cevizmiþ ha... Saddam'ý ipe çekmiþ... Ahmedinejat'a Ýran'da kabuslu geceler yaþatýyor... Afganistan'da Taliban'a kök söktürüyor... Türkiye'de darbe iþtahý ile yanýp tutuþan generallerin elini kolunu baðlamýþ... Ama bize söz geçiremiyor deðil mi? Herkesin hakkýndan gelmiþler de, bir UBP'nin, bir Eroðlu'nun mu hakkýndan gelemiyorlar? * Ne istemiþler Papandreu'dan? Seçimlerde Talat'ý kurtarmasýný... Peki... Nasýl kurtaracak Papandreu Talat'ý?.. Bir Yunan Baþbakaný nasýl yapacak bu iþi? Elinde sihirli deðnek mi var? Yok tabii... Nüfuzunu kullanýp baský yapacakmýþ Hristofyas'a... Talat'la müzakerelerin iyi gittiði yolunda ortak bir açýklama imzalasýn diye... Bu yapýlýrsa, Talat'ýn çok iþine yararmýþ seçimlerde... * Çok þaþmýþ Papandreu bu teklife çok... Ve ne demiþ Amerikalýlara bakýn: "Ýþgal rejimi ile Ankara arasýndaki baðýmlýlýk iliþkisi, Yunanistan ile Lefkoþa arasýnda yoktur... Yunan hükümeti Kýbrýs hükümetine hiçbir þey dayatamaz." Yunanistan'a döndükten sonra telefonla Hristofyas'ý aramýþ Papandreu... Bilgilendirmiþ onu... Ancak Talat'la ortak bir açýklama için baský yapmamýþ... Demiþ ki: "Talat bugüne dek kabul edilemez teklifler sürdü masaya.. Önce bunlarýn deðiþtirilmesi gerekir. Talat'a yardýmcý olmak isteyen Amerikalýlar da Ankara'yla konuþsun." * Ne seçim bu seçim... Tahsin Ertuðruloðlu figürünü sahneye sürmek de yetmemiþ galiba... Talat'ýn kazanmasý için baþka ataklar da lazým... Buradaki seçim kampanyasýný üstlenen ithal þirkette de iþ yok anlaþýlan... "Ya dün, ya dünya" sloganýný keþfetmiþler... Ancak etkili deðil... Pek çok gazetemizdeki CTP rümuzlu, tam sayfa çocuk ilanlarý da geri tepiyor... Biçare Talat ne yapacaðýný þaþýrmýþ... Hafta sonu Bostancý maçýna gitmiþ... Dün de kartinge... Kartingci kaskýný giyerek poz da vermiþ gazetecilere... Bakalým daha neler neler yapacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS: TC elçiliði, okulumdan elini çek! n 31 MART'A KADAR BAÞLAMASI GEREKEN PROJENÝN SIRRI VE AMACI NE? KTÖS, TC Elçiliði'nin ilkokul müdürlerini toplayýp anket ve proje çalýþmasý uygulanmasýný istediðini açýkladý. Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil imzasýyla yayýnlanan basýn bildirisi aynen þöyle: "Adamýzýn kuzeyini kolonileþtirmeye çalýþan Ankara hükümetlerinin karýþmadýðý hiçbir alan kalmamýþtýr. Seçimle müdahale olaðan hale geldiði gibi þimdi de T.C. Elçiliði memurlarý okul okul gezip, anket araþtýrmasýna baþlamýþlardýr. Ükemizin her alanýna el atan, nüfus taþýyarak ülkemizin demografik yapýsýný deðiþtiren anlayýþ, anket çalýþmasý için iþbirlikçi UBP Hükümeti'nden bile izin almaya gerek görmemektedir. Bu faaliyetle tam bir valilik durumuna gelen T.C. elçiliði artýk gerçek niyetini de ortaya koymuþtur. Bir yandan baðýmsýzlýktan, egemenlikten bahsedenlerin diðer yandan ortaya koyduklarý bu icraatlar, adanýn kuzeyinin kolonize edildiði gerçeðini Nedim Gürsel'e DAÜ'de linç Yazarlar Birliði: Rezalet affedilemez DAÜ'de geçtiðimiz hafta yazar Nedim Gürsel'e karþý giriþilen linç olayýyla ilgili olarak Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði adýna Baþkan Zeki Ali bir basýn bildirisi yayýnlayarak üniversite yönetimini kýnadý. Zeki Ali imzalý basýn bildirisi aynen þöyle: Kiþisel özgürlük ve özgür ifade ilkelerinin savunucularý olarak Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði, Doðu Akdeniz Üniversitesinde yaþanan çað dýþý olaylarý ve bu olaylarda yetersiz yönetime sahip Üniversite yönetimini kýnýyoruz. Nedim Gürsel'in DAÜ'de vereceði konferans sýrasýnda yaþanan bir kez daha ispatlamaktadýr. Kýbrýslý Türkler yýllardan beri varlýk ve eþitlik kavgasý verirken, þimdi T.C. asker-sivil makamlarýnýn her iþe karýþtýðý bir düzende siyasi iradeleri ellerinden alýnmýþ halde toplumsal yokoluþa doðru sürüklenmektedirler. Yapýlan seçimler sonucunda makamlara oturup, bizi yönettiðini iddia edenler ise, ancak Ankara'nýn memuru olmaktan öte hiçbir amaca hizmet etmemektedirler. Okullardaki anket çalýþmalarýnýn elçilik memurlarý tarafýndan yapýldýðý bir baþka ülke daha var mýdýr? T.C. elçiliðinin ilkokul müdürlerini toplayýp, anket ve proje çalýþmasýný anlattýðý ve uygulanmasýný istediði baþka ülke var mýdýr? Baðýmsýzlýk ve egemenlik derken mangalda kül býrakmayan iþbirlikçi UBP Hükümeti'nin ve benzerlerinin bizi getirdikleri nokta entegrasyondur. Sendikamýz bu iþbirlikçi, teslimiyetçilere karþý mücadelesini yükselterek sürdürecektir." çaðdýþý olaylar karþýsýnda tüm aydýnlarýmýzý gerekli tepkiye davet ediyoruz. Önceden gerekli planlama ve organize yetersizliðinin neden olabileceði bu tür tepkisel ve çaðdýþý karmaþalar umarýz bilim yuvasý olmasý gereken kurumlara bir ders olur. Ülkemizdeki üniversitelerin birer medreseye dönüþmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Üniversite Yöneticilerinin para ve ilkeler arasýnad bir seçim yaparken bundan böyle daha dikkatli olmalarýný talep ediyoruz. Ülkemiz için bir ayýp olan bu tür olaylarýn 'bilim yuvalarýnda' gerçekleþmesi affedilemez bir durumdur. " EROÐLU PÝKNÝKTE- Cumhurbaþkaný adayý, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Derviþ Eroðlu, Çayýrova'da "Mart 9'u Pikiniði"ne katýldý. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, UBP'li bakan ve milletvekilleri ile diðer yetkililerin eþlik ettiði Derviþ Eroðlu, öðle saatlerinde katýldýðý piknik sýrasýnda vatandaþlarla bir araya gelip sohbet etti. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ANKARA'NIN ÇANTACILARI Gittiler, geldiler... Yine gittiler, yine geldiler... Bir daha gittiler, bir daha geldiler. Ve nihayet kararlarýný verdiler. Cumhurbaþkanlýðýna aday olduklarýný, rötarlý olsa da ilan ettiler. Onlar da biliyordu. Cumhurbaþkanlýðýna giden yol Ankara'dan geçer. Ankara kimi isterse, Cumhurbaþkanlýðýna o seçilir. Bunu Denktaþ da biliyordu. Talat da biliyordu. Eroðlu da biliyordu. Ve nihayet Tahsin Ertoðruloðlu da öðrendi. Tahsin, son Ankara ziyareti öncesinde yakýn çevresine þöyle demiþti: -Abdullah Gül'le görüþmeye gidiyorum. Aday ol derse, adaylýðýmý koyacaðým. Gitti, görüþtü, geldi. Ve adaylýðýný o da ilan etti. Belli ki Ankara bir mavi boncuk da ona verdi. Yani bu Ankara'yý anlamak da mümkün deðil. Eski köye yeni adet getirmeye baþladý. Eskiden bu iþleri böyle yapmazdý. Herkese mavi boncuk daðýtmazdý. Bir tek mavi boncuðu vardý. Mavi boncuðu kime verirse, onun seçilmesi için elinden geleni yapardý. 1957'de Denktaþ'ý Federasyon Baþkaný seçeceðinde öyle yapmýþtý: Faiz Kaymak'ý Ankara'ya çaðýrarak, -Faiz bey, bugüne kadar yaptýðýnýz hizmetler için size çok teþekkür ederiz. Ancak bundan sonra bize atak lazým. O nedenle de sizin aday olmamanýzý ve Denktaþ beye destek vermenizi istiyoruz. Ýþ bu kadar basitti. Faiz bey geri dönünce, aday dahi olmadý. Ve Denktaþ tek aday olarak seçilmiþ sayýldý Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkan Muavinliði seçimlerinde de ayni þeyi yaptý. Bazý çevreler, Ankara'ya raðmen Hakim Zekâ beyi, Dr. Küçük'ün karþýsýna aday olarak çýkarmak isteyince, bu kez Ankara, Kýbrýs'taki Elçisini devreye koymuþ ve münasip bir dille Zeka beyin aday olmasý önlenmiþti. Berberoðlu'na ise daha beteri yapýldý. Ona, aday olmamasý için ev hapsi cezasý verildi seçimlerinde ise, bu kez sýra Dr. Küçük'e gelmiþti. Mavi boncuk bir þekilde Denktaþ'a geçmiþti. Dr. Küçük'ün Denktaþ'a karþý adaylýðýný koymamasý bir þekilde saðlandý. Hem de Ankara dönüþü Dr. Küçük'ün, -Benim etim karttýr. Düdüklü tencerede bile kaynamaz, feryatlarýna raðmen... Onu da yediler seçimlerinde Denktaþ, mavi boncuðun kendisinde olduðundan o kadar emindi ki... Baklayý aðzýndan çýkardý. -Türkiye kimi isterse KKTC'de o Cumhurbaþkaný olur ve Türkiye beni istiyor, deyiverdi. Nitekim 2. turda Eroðlu, -Peþimde 42 MÝT ajaný dolaþýyor deyip... Yarýþtan çekilince, Denktaþ seçilmiþ sayýldý seçimlerinde Ankara'nýn mavi boncuðu Talat'a geçmiþti. Denktaþ zeki adamdý. Ankara'ya raðmen kazanmasýnýn mümkün olmadýðýný biliyordu. Aday dahi olmadý. Yarýþý Talat kazandý. Hem de ilk turdan. Þimdilerde iþler epey karýþýk... Ankara taktik deðiþtirdi. Bir mavi boncuk Eroðlu'na... Bir tane Talat'a, bir de Tahsin'e verdi. Ve haydi bakalým yarýþýn dedi. Üçü de Ankara'nýn adamý... Üçü de Ankara'nýn çantacýsý... Üçü de, - Ankara otur derse oturacak, kalk derse kalkacak cinsten... Üçünün de tek bir misyonu var. Ankara'nýn önünü açmak... Amma rezil bir durum ha! Yýllardýr Türkiye'nin önünü açacaðýz diye... Kendi arkamýzý kapamayý unuttuk. Hala daha akýl da koymayýz. Ýlla ki üçünden birini seçeceðiz. Seçin, seçin... Üçünden biri münasiptir.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL ÝÞGALE KARÞI YÜREÐÝNÝZÝ ORTAYA KOYUN Bakalým nasýl yansýr Ankara'nýn oyunu? Kim çýkar kim düþer bundan sonra anketlerde? Bu garip yavrucuk eðdikçe böyle boynunu Daha çok çekecek öyle icazetlerde Ali OSMAN Periyodik Geçtiðimiz günlerde AÝHM, kuzeydeki Rum mallarýyla ilgili bir karar aldý. Müracaatçi Rumlarý Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Komisyon'a yönlendiriyordu Burada bazý kesimler, KKTC'nin tanýnma yolunda olduðunu Bazýlarý da Tayyip tarafýndan hükümete getirildikleri kýsa süre içinde KKTC'yi dünyaya tanýtmanýn bir sonucu olarak bu kararýn alýndýðýnýn yaygarasýný yaptýlar Topluma yalan söyleme ve ihanet misyonlarýnýn devam ettiðini gösteriyor bu... Geçtiðimiz günlerde, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin bir TV programýnda, iþgal hukukuyla alakalý söyledikleri, içinde bulunduðumuz durumu açýklamaktadýr. AÝHM, bugüne dek emsal teþkil eden birçok karar aldý Alýnan sonuncu karar Kýbrýs'ýn kuzeyindeki durumu vurgulayýcý bir karardýr Cenevre Anlaþmasý'na göre, bir ülkeyi iþgal eden iþgal güçleri, gerekli gördükleri arazilere, mülklere veya kullanabilecekleri taþýnýr veya taþýnmaz mallara el koyabilirler Bu iþgal hukukudur. Ve iþgalci ülke iþgal altýnda tuttuðu ülkeyi veya bölgeyi o hukuka göre yönetir. Cenevre Konvansiyonu'na göre de malmülk sahiplerinin iþgal hüküm sürdüðü müddetçe iþgal güçlerinden mallarýný deðil de kullanamadýklarý süre içindeki zarar ziyanlarýný talep edebilirler AÝHM'nin son aldýðý karar iþte bunu ortaya koymaktadýr. "Ey Kýbrýslýrumlar, yaptýðýnýz müracaatlara ben ne karar alýrsam alayým, Cenevre Konvansiyonu dýþýnda bir eylem yapýlamaz. O nedenle önce iþgal hukukuna göre mallarýnýzý kullanamadýðýnýz süre içindeki zararlarýnýzýn tazmin edilmesini isteyin Malýnýzý da isteyin, verirlerse verirler, ama vermezlerse de iþgal sürdüðü müddetçe yapacaðýnýz bir þey yoktur Kýbrýs'ýn kuzeyi benim topraðým sayýlmasýna raðmen, iþgalciyi bu topraklardan çýkaracak güce sahip deðilim. Siz de durumu idare edin " AÝHM aldýðý kararla bunu söylemek istemiþtir. Televizyon kanalýna çýkan gazeteciler, parti sözcüleri ve de bu sistem içinde bir þey umanlar sýk sýk "demokrasimizden" söz ederler. Mesela bir tanesi, "adaylarýn çokluðu KKTC demokrasisinin güzelliðinden ve çoðulcu anlayýþýndandýr" diye yorumluyordu "KKTC Cumhurbaþkanlýðý" seçimlerini Ankara'nýn müdahalesi olmuyor diyenler halka ve dünyaya yalan söylüyorlar. Ýþgalin olduðu yerde iþgalci senin ona karþý direniþ örgütlemeni kabullenir mi? Onun isteði dýþýnda bir hareketin olmasýna tahammülü yoktur. Seçimleri de böyle deðerlendirmek gerekir. Yüreðiniz söyler mi iþgale karþý mücadele etmeyi Ýþte Yasemin Hareketi'nin adayý, bu pislik deryasýnda bunlara karþý olanlarý toparlamak için yola çýktý! Türkiye, nüfusunu gönderdi, yakýnda valisini de resmen gönderirse kim ne diyebilir? Mahkeme kararýna göre buradaki iþgal hukuku geçerlidir... Kalay Sandýk seçmen listeleri askýya alýndý n LÝSTELER 20 MART'A KADAR ASKIDA KALACAK Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili takvim çerçevesinde, sandýk seçmen listeleri askýya alýndý. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediði seçim takvimine göre dün askýya alýnan sandýk seçmen listeleri, 20 Mart'a kadar askýda kalacak. Vatan Gazetesi'nde yayýmlanan ve BRT'den de gün boyu okunacak olan Sandýk Seçmen Listeleri Aský Bildirisi'nde, seçimle ilgili sandýk numaralarý, nerelerde bulunduklarý, her sandýðýn içine aldýðý mahalle, cadde ve sokaklarla, kütük Talat kartingci de oldu Cumhurbaþkaný adayý Talat'ýn seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, dün eþi Oya Talat ile birlikte ilk etabý Lefkoþa'da gerçekleþtirilen Türkiye Karting Þampiyonasý'nýn sezon açýlýþýný yaptý. Cumhurbaþkaný Talat, yarýþmadan önce yaptýðý konuþmada sporun bir dostluk, kardeþlik ve barýþ aracý olduðunu vurgulayarak, sporda "kazanan da kaybeden de dosttur, kardeþtir" dedi. Türkiye ve KKTC'den gençlerin bu yarýþma vesilesiyle bir araya gelmelerinin mutluluk verici olduðunu belirten Talat, bugüne kadar KKTC'de yapýlan karting yarýþlarýna Güney Kýbrýs'tan da katýlým olduðunu ancak tamamen teknik nedenlerle bugünkü yarýþa Rumlarýn katýlmadýðýný ifade etti. Talat, "Türkiye ve KKTC'den gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn bu yarýþta bir arada olmalarý son derece önemlidir" þeklinde konuþtu. Türkiye Karting Þampiyonasý'nýn HARUN'UN "GARGA"SI HAKARETLER KARÞISINDA "GAK" DEMEDÝ Kanal "T"de Harun Denizkan'ýn "Gargasý" bu sefer doðru yerde "GAK" diyemedi. Doç.Dr. Mehmet Hasgüler'in de konuk olarak katýldýðý program ne yazýk ki, CTP'lilerin telefonlarýyla sulandýrýldý. Telefonla arayan CTP rozetlilerden biri Mehmet Hasgüler'i, güneydeki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýldýðý için bile suçladý. "Ödeneklisin" dedi, hakaret sayýlacak sözcükler kullandý. Tuhaf olan, Harun Denizkan'ýn telefonla programa katýlanlarýn, konuklarýna hakaret etmesine izin vermesiydi. O "Garga" hakaretler karþýsýnda da susacaksa, neye yaradý þimdi? numaralarýna göre hangi seçmenlerin hangi sandýkta oy kullanacaðý gösteriliyor. Listeler, asýlý kalacaðý 7 gün içinde, saatleri arasýnda incelenebilecek ve herhangi bir itiraz veya baþvuru, çalýþma günlerinde saat 17.30'dan 18.30'a, diðer günlerde ise saat 09.00'dan 10.00'a ve 17.30'dan 18.30'a kadar, listelerin asýlý bulunduðu yerde Ýlçe Seçim Kurullarý'nca görevlendirilmiþ bulunan kimseler vasýtasýyla veya doðrudan Ýlçe Seçim Kurulu'na yapýlabilecek. Ýtiraz ve baþvurularýn delillerle desteklenmesi gerekiyor. KKTC'nin kurumlarý ile iþbirliði içerisinde burada baþlatýlmasýnýn da son derece önemli olduðunu belirten Talat, konuþmasýnýn sonunda, çocuklara ve gençlere baþarýlar diledi. Talat, "Her spor müsabakasýna katýlan mutlaka yarýþýr, baþarýlý olmak ister. Yalnýz, eðer bir þampiyona varsa bir kiþi kazanýr, diðerleri onu takip eder; bu da son derece doðaldýr. Baþka bir defasýnda baþka birisi kazanýr. Bu nedenle kazanan ve kaybeden dosttur, kardeþtir. Bütün sporculara baþarýlar dilerken, dediðim gibi, bu yarýþýn sonucunu da normal karþýlayarak mutlu olmalarýný, bu spordan zevk almalarýný dilerim." Konuþmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Talat ve eþi Oya Talat bindikleri karting araçlarý ile pistte tur attýlar. Aracý ilk defa kullandýðýný ancak zorlanmadýðýný belirten Talat, "Keþke vaktim olsa da ben yaþtakilerle yarýþsam" dedi. Cumhurbaþkaný Talat, daha sonra bayrakla yarýþýn startýný verdi ve bir süre yarýþan gençleri izledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent CTP'NÝN TAHSÝN HAYRANLIÐI Dört yýllýk hükümetleri döneminde Kuzey Kýbrýs'ý her alanda bir yolsuzluk bataklýðýna çeviren... Ýlkesizliði ve erdemsizliði politikasýna taç yapan... Sermayeye teslim olarak emeði ve emekçiyi arkadan hançerleyen... Halkýn meydanlara vuran çözüm ve barýþ iradesini götürüp Ankara'nýn ayaklarý altýna atan... Bunun karþýlýðýnda Ankara'nýn bir muhtar mühürü kadar bile deðeri ve yetkisi olmayan mühürünü alýp otur arap kalk arap siyasetine temenna eden... Ve bütün bunlarýn boynuna astýðý aðýr vebal ile, 19 Nisan 2009 seçimlerinde halkýn elden ayaktan tumba götürdüðü CTP'nin, cumhurbaþkanlýðý seçimini fýrsat bilerek, ayaða kalkmak için Tahsin Ertuðruloðlu'na nasýl dört elle sarýldýðýný gördükçe, siyasetin kirlenmiþliðinden bir o kadar daha nefret ettim... Ýðrendim... CTP her haliyle, "Ocaðýna düþtük Tahsin... Kendi ayaðýmýzla düþtüðümüz bu bataklýktan bizi kurtarýrsan ancak sen kurtarýrsýn" diyor! Yenidüzen'i neredeyse Tahsin Ertuðruloðlu'nun emrine verdiler! O, Eroðlu'na aðýza alýnmayacak itham ve iddialarla saldýrdýkça... Zevkten "biddaga" oluyor CTP camiasý... "Vur vur inlesin Eroðlu dinlesin" diye tempo tutuyorlar adeta. Yenidüzen'in sayfalarý sanki yetmiyor Tahsin'i anlatmaya! Tahsin onu dedi... Tahsin bunu dedi... Ve Tahsin, "Artýk bu ülkede kral çýplaktýr" dedi! Çek manþete sütuna punto!.. "Kral çýplak" Ve Tahsin Ertuðruloðlu'ndan Yenidüzen'e "çok özel"! "Derviþ Bey'le deðil, Talat'la yarýþýyorum"! Bütün bunlar sürmanþet baþlýklara çýkarken, Ertuðruloðlu'nun Talat'la ilgili þu sözleri 8 puntolu tek cümleli bir paragrafcýkla en sonunda þöyle veriliyor: "Ertuðruloðlu, Talat'ýn devlete ve oturduðu makama inanmadýðýný iddia ederek, "Gidecek" dedi" (!) M. A. Talat, CTP'nin cumhurbaþkan adayý. Yenidüzen CTP'nin yayýn organý. Ertuðruloðlu'nun Talat'la deðil, Eroðlu ile yarýþtýðýna inanýyorlar. Bu yüzden de güttükleri siyaset þu: "Düþmanýmýn düþmaný benim dostumdur"! Deðil mi ki Tahsin Ertuðruloðlu, ihtiraslarýna yenik düþerek Eroðlu'ndan intikam almak için bu iþe soyunmuþtur... Ve deðil mi ki bu durumun, düþman diye gördükleri Eroðlu'nda Talat lehine kayýplar yaratacaðýna inanýyorlar... Ertuðruloðlu "Talat devlete ve oturduðu makama inanmýyor, gidecek" dese de, bu aþamada bu sözleri anlayýþ ve hoþgörü ile karþýlamak mübahtýr! Çünkü þimdi Tahsin Ertuðruloðlu onlara lâzýmdýr! Tahsin Ertuðruloðlu'nun Eroðlu'ndan kaçýracaðý her oyun Talat'a yarayacaðýný hesaplýyorlar. Bu hesapta bir yanlýþ yok. Zaten Ankara'nýn tezgâhladýðý oyun da budur. Þimdilik oyunun görünen kýsmý bu. Özünde de parçala ve idare et zihniyeti yatýyor! Türkiye'nin Kýbrýs'ta istediði, çözüm deðil statükonun devamýdýr. Talat da, Eroðlu da, Ertuðruloðlu da Ankara'nýn mühürüne bunun için talip oldular. Üçü de Ankara'nýn otur arap kalk araplarý olmaya aday. Bu noktada akla gelen ilk seçenek Yasemin Hareketi'nin desteðindeki Zeki Beþiktepeli'dir. Kýbrýslýtürkler, sýrtýný Çankaya'ya deðil, Dikilitaþ'a dayamýþ Beþiktepeli'yi ne kadar doðru okuyup algýlarlarsa, karanlýk geleceklerini o oranda aydýnlatmýþ olacaklar.

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı