ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE."

Transkript

1 TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ZÜBÜK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ANKARA'NIN ÇANTACILARI Turgut Afþaroðlu CTP'NÝN TAHSÝN HAYRANLIÐI Mehmet Levent DERE TEPE DÜMDÜZ (2) Erdoðan Baybars ÝÞGALE KARÞI YÜREÐÝNÝZÝ ORTAYA KOYUN Ali Osman VAKTÝ GELMEDÝ MÝ YOKSA? Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Ali Talat ý seçimlerde kurtarmak için koskoca Amerika da devreye girdi... Obama ve Clinton dan ABD yi ziyaret eden Papandreu ya: Talat ý ÞOFÖRSEN BAS GAZA... Bülent Aykut l 7. sayfada Seçime kilitlenmiþken Yalçýn Okut l 13. sayfada kurtar Ankara ve AKEL'den icazetsiz Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada KONFERANS, ÖKSÜRÜK DEMEKTÝR! Sezan Artun l 6. sayfada KAVUÐUN MARÝFETÝ Kathimerini gazetesinin Washington muhabirinden edindiði bilgilere göre, ABD Baþkaný Obama ile Dýþiþleri Bakaný Clinton, seçimlerde Mehmet Ali Talat a yardýmcý olunmasý için Yunan Baþbakaný Papandreu ya telkinde bulundu... n Papandreu dan Hristofyas üzerindeki nüfuzunu kullanmasý ve Talat la ortak bir açýklama imzalamasý için giriþimde bulunmasý isteniyor. n ABD yetkilileri, müzakerelerle ilgili imzalanacak ortak bir açýklamanýn seçimlerde Talat ýn çok iþine yarayacaðýna inanýyorlar... n ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon, Bir ortak açýklamanýn seçimlerde Sayýn Talat a çok yardýmcý olacaðýný düþünüyoruz dedi... n Papandreu Hristofyas ile telefonda görüþerek geliþmeler hakkýnda kendisini bilgilendirdi... n Papandreu: Talat ýn yardýma ihtiyacý varsaydý, bunca zaman maksimalist tezler ileri sürmezdi. Amerikalýlar ortak açýklama istiyorlarsa, önce Ankara yla konuþsunlar ve Talat ýn olumsuz tezlerini deðiþtirsinler... n Obama nýn Talat a yardým ricasýndan sonra þaþkýnlýk geçiren Papandreu, Ýþgal rejimi ile Ankara arasýndaki baðýmlýlýk iliþkisi Yunanistan ile Lefkoþa arasýnda yoktur. Yunan hükümeti Kýbrýs hükümetine hiçbir þey dayatamaz dedi... n 11. sayfada KTÖS: TC Elçiliði, okulumdan elini çek n Elçiliðin ilkokul müdürlerini toplayarak okullarda anket ve proje çalýþmasýna giriþmesine KTÖS sert tepki gösterdi... n Elcil: Seçimlere müdahale olaðan hale geldiði gibi, þimdi de TC Büyükelçiliði memurlarý okul okul gezip anket çalýþmasýna baþladýlar... n Elcil, Bu faaliyetle tam bir valilik durumuna gelen TC elçiliði, artýk gerçek niyetini de ortaya koydu dedi...n 3. sayfada Selma Bolayýr l 5. sayfada ÜNÝVERSÝTE VE TEKBÝR... Ümit Ýnatçý l 6. sayfada GAF YAPMAK MI, DÝL SÜRÇMESÝ MÝ? Sezan Artun l 10. sayfada MERHABA... Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada AYÞE'YE KARÞI ZEKÝ HOCA... Kazým Denizci l 15. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Ýþte deve, iþte hendek" n 2. sayfada

2 AYNI ODADA KALDIÐI ARKADAÞININ PARASINI ÇALDI; TUTUKLANDI Gazimaðusa' da faaliyet gösteren "Özdemir Ekmek Fabrikasý" isimli iþ yerinin koðuþunda, arkadaþýnýn parasýný çaldýðý tespit edilen bir kiþi polis tarafýndan tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, tutuklanan F.E. (E-36)'nin önceki akþam, ayný odada ikamet eden arkadaþý Amir Kital'a ait bavuldan 310 Euro ve 200 TL nakit parayý çaldýðý belirlendi. AKDOÐAN'DA ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, Ayþe Türkmeneli'ye ait evden muhtelif ziynet eþyalarý çalýndý. Akdoðan'da ise, geçen ay, "Özkul Özyiðit Ýþletmeleri" isimli iþ yerinde çalýþan H.K. (E-46) ve E.A. (E-34)'nýn, satmýþ olduklarý tavuklara karþýlýk tahsil ettikleri 550 TL'nin, 200 TL'sini iþverene verip, geriye kalan 350 TL parayý tasarruflarýna geçirerek çaldýklarý tespit edildi. Polis zanlýlarý tutukladý. ALÝ ADANUR "KALP KRÝZÝ" SONUCU YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Girne'de 44 yaþýndaki Ali Adanur'un, "kalp krizi" sonucu yaþamýný yitirdiði bildirildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, dün saat sýralarýnda evinde aniden rahatsýzlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldýrýlan Adanur, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. Mesele ile ilgili olarak doktordan yapýlan soruþturmada, kiþinin ölüm sebebinin "kalp krizi" olduðu tespit edildi. ODTÜ KAMPUSUNDA KAVGA: 2 KÝÞÝ YARALANDI; 6 KÝÞÝ TUTUKLANDI Kalkanlý'daki ODTÜ kampusunda önceki akþam iki grup arasýnda çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý; olaya karýþan toplam 6 kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Kalkanlý'da, ODTÜ Kampus alaný içerisinde bulunan þantiyenin yemekhanesi önünde, Ý.Y. (E- 41), H.A. (E-28), V.T. (E-23) bir taraf, A.Y. (E-35), M.Y. (E-33) ve M.Ç. (E-25) bir taraf olup, aralarýnda çýkan tartýþma sonucu birbirlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sýrada, A.Y. ve M.Y. tasarruflarýnda bulundurduklarý maket býçaklarý ile Ý.Y.'nin sað ve sol bacaðýna, kalçasýna ve sýrtýna, H.A.'nýn ise sýrtýna sokmak suretiyle yaraladýlar. Olayda yaralananlar kaldýrýldýklarý Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapýlan ilkyardým tedavilerine müteakip müþahede altýna alýnýrken tüm zanlýlar tutuklandý. MEHMET ÇAÐLAR PARÝS'E GÝDÝYOR CTP-BG Milletvekili Mehmet Çaðlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) komisyonlarýnýn toplantýlarýna katýlmak için Paris'e gidiyor. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis'i temsilen AKPA'nýn siyasi iþler, hukuk iþleri ve insan haklarý ve ekonomik iþler komisyonlarýna katýlacak Çaðlar, Paris'e bugün gidecek ve 19 Mart'ta yurda dönecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evet, son Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin mal-mülk konusunda aldýðý karardan sonra Kuzey Kýbrýs'ta gerçeklerin, inkarcýlarýn üzerlerine örttükleri perdeyi çekti aldý. Uluslararasý hukuk çok açýk bir þekilde Türkiye'ye "sen Kýbrýs'ta iþgalci güçsün" dedi. "O nedenle Kuzey Kýbrýs'ta iþgal ettiðin topraklarýn üzerinde kurduðun KKTC adýndaki devletin bir geçerliliði yoktur." "KKTC'de tüm kurumlar senin hükmün altýndadýrlar." "Kýbrýs'ýn Kuzey'inde iþgal ettiðin topraklar Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin hukuken egemenliði altýnda olan topraklardýr." "Bu gerçek durumda, iþgalin altýndaki Kýbrýs topraklarýnda geçerli olan hukuk, senin iç hukukundur." Tabii ki ayný kararda söylenenler, yalnýz Türkiye'ye deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ne de söylenmektedirler. Yani açýkça insan haklarý mahkemesi Kýbrýslýlara, "Siz Türkiye'nin iþgali altýndasýnýz, ben bu iþgale son veremem. Siz de bu iþgal nedeniyle çiðnendiði iddiasýnda olduðunuz haklarýnýz için, Türkiye'nin 'KKTC'de varolan iç hukukunu tüketmeden Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gelmeyeceksiniz." "Ama bu karar mal-mülk sahibinin uluslararasý hukuktan kaynaklanan haklarýna halel getirir þekilde yorumlanamaz." Bu cümleler ve kelimeler tamý tamýna öyle mi kararda? Ben buraya aklýmca, en kolay anlaþýlýr þekilde çok özet olarak temelini anlatmaya çalýþtým. Bu karardan önce Türkiye'nin ve Kýbrýs'taki kuklalarýnýn þöyle bir iddiasý vardý: "Hiçbir uluslararasý kuruluþun Türkiye'nin Kýbrýs'ta iþgalci olduðuna iliþkin bir kararý yoktur. Gerçek olmayan bir iddiaydý. Ama eskiyi býrakalým. Ýnsan Haklarý "ÝÞTE DEVE, ÝÞTE HENDEK" Mahkemesi'nin son kararýna bakalým." Ýþgal sözcüðü gýrla... Bu karar nasýl alýndý? Türkiye ile Ýnsan Haklarý Mahkemesi arasýnda sürdürülen müzakerelerin sonucunda alýndý. "Mal Tazmin Komisyonu", Ýnsan Haklarý Mahkemesi ile Türkiye anlaþarak kuruldu. Ve "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kuruldu. Ýnsan haklarý mahkemesi son kararýnda bu "Komisyon"un "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kurulduðunu da yazar. Nasýl olabildi? Anayasa Mahkemesi'ne UBP, "Bu yasa anayasaya aykýrýdýr" diyerek dava açýnca, Türkiye UBP'ye "Bu davayý geri çek" dedi. UBP geri çekmeyince belli ki Türkiye, Anayasa Mahkemesi'ne emir vererek, "aykýrý deðil" kararýný çýkarttýrttý. "Mal Tazmin Komisyonu", Ýnsan Haklarý Mahkemesi ile Türkiye anlaþarak kuruldu. Ve "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kuruldu. Ýnsan haklarý mahkemesi son kararýnda bu "Komisyon"un "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kurulduðunu da yazar. Böylece Mal Tazmin Komisyonu kuruldu, bir süre denendi, tatminkar bulundu ve Türkiye ile Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin anlaþmasý sonucunda son karar çýktý. Yani Türkiye Kýbrýs'ýn kuzeyinde "KKTC" diye bir devlet olmadýðýný, Kýbrýs'ýn kuzeyinin iþgali altýnda olduðunu ve herþeyin kendinden sorulduðunu uluslararasý bir mahkemenin huzurunda kabul etti. Bu durumda Kuzey Kýbrýs'ta demokrasiden, özgürlükten bahsetmek mümkün mü? Ve seçimlerden... Bahsedebilin ama gülünç olur... "Seçim yapýlýr" diyebilir misin? De da maskara ol dünya nezdinde... Daha önce de söyledik, dün de söyledik, yarýn ve öbür gün de söyleyeceðiz. Ta ki Kýbrýslýlar "biz bu iþgali reddederiz" diyene kadar. Ýþte deve iþte hendek! "Ben iþgale karþýyým, ya istiklal ya ölüm" diyenler oylarýný Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'ye verirler. Esareti içine sindirenler ve özgürlük sayanlar baþka tarafa... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ZÜBÜK Ýsveçli bir hanýmla evlenen bir dostuma sormuþtum bir gün: -Sen neden Ýsveç'te yaþamayý tercih etmedin de Kýbrýs'ta yaþýyorsun? Eþi ile bu sebepten sorunlarý vardý üstelik. Kadýn burada yaþamak istemiyordu. Ýsveç'i istiyordu... Bu tartýþmalarý ayrýlmaya kadar götürdü onlarý... Sevgili dostum neden Ýsveç'i deðil de Kýbrýs'ý tercih ettiðini þöyle özetledi bana: -Ýsveç'te düzen çok iyi, ama hayat çok monoton... Kýbrýs'taki renklilik yok... Entrika yok... Siyaset kazanýnda kaynamayý seven, dedikodusu bol mekanlarda dolaþan, politikacýlarýn bilinmeyen sýrlarýný bilen ve her önemli haberin perde gerisini herkesten önce öðrenen biriydi... Ve bunlar, mezesi gibiydi onun hayatýnýn... Çekip Ýsveç'e gitse, nerde bulabilirdi ki bunlarý? Örneðin, Stockholm'da mumla arasa, Turgay Avcý gibi bir politikacý bulamazdý. Tahsin Ertuðruloðlu gibisini de bulamazdý katiyen... Ne birinin, ne diðerinin eþi emsali yoktu oralarda... Olamazdý da... Ya "Otur derlerse otururum, kalk derlerse kalkarým" diyen bir cumhurbaþkaný... O da yok... Öyleyse neden býrakýp gitsin buralarý? Ýsveç'e yerleþip de bu renkli politikacýlardan neden mahrum býraksýn kendini? Deli mi? Hatýrlayýn bakalým... Bir yýldýz gibi nasýl parlamýþ siyaset sahnemizde Turgay Avcý... Basit bir figüran iken nasýl baþ aktör oluvermiþ bir anda... Kaþla göz arasýnda.. Partisinden kaçmýþ... Baþka parti kurmuþ... Hükümete ortak olmuþ... Derken bakan... Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gül ile ayný karelerde... Muhabbet tamam... Nerde görse Erdoðan "N'aber Turgay'ým" diye sarýlýr ona... Çok þey borçluyuz anavatanýmýza çok... Neler neler ihsan etmiþ bize... Hem mutlu barýþ harekatý... Hem Turgay Avcý... Ferdi Sabit anlamýþ deðerini hepimizden önce... Atmýþ Serdar'ý... Almýþ yanýna onu... Böyle abidik gubidik numaralara aklý erer mi Ýsveçlinin?.. Ermez... Onun için iþ yok Ýsveç'te... Dostum býrakýr da gider mi hiç bu tiyatroyu... Hem Ýsveç'te kimse sormaz, Ýsveç'in geleceði ne olacak diye... Oysa burda her adým baþýnda "Geleceðimiz ne olacak?" diye sorup dururlar ona... Geleceði belirsiz bir toplumda yaþamak, geleceðini çoktan belirlemiþ olan bir toplumda yaþamaktan daha heyecanlý!.. Anavatanýmýz saðolsun... Turgay Avcý ile yetinmemiþ... Bir de Tahsin Ertuðruloðlu ihsan etmiþ þimdi toplumumuza... Parlatýyor yýldýzýný onun da... Ankara'ya buyur etmiþler... Birlikte fotoðraf çektirmiþler... Sonra servis etmiþler o fotoðraflarý bize... Bakýp da deðerini anlayalým diye Tahsin Bey'in... Turgay Avcý gibi, onun deðerini de ilk anlayanlarýmýz CTP'li kardeþlerimiz olmuþ yine... Maþallah zekidir onlar... Leb demeden leblebiyi anlarlar... Ayýp olmasa, kýrmýzý halýyla karþýlarlardý Ercan'da onu... Müjdeli haberlerle dönmüþ çünkü Ankara'dan... Erdoðan ve Gül, -Aday ol, demiþler... Ne yapsýn yiðidim... Aday olmuþ o da... Söyleyin þimdi... Hak vermediniz mi siz de dostuma? Ýsveç'e yerleþmek istemiyor... Yerleþirse bu filmleri kaçýracak... Oralarda "Beni baþbakan yapmazsan seni yakarým" diyen parlak bir politikacý mý var? Aziz Nesin gibi bir yazar olmak istiyor belki o da... Aziz Nesin Ýsveç'te yaþasa öyle bir yazar olabilir miydi hiç?.. "Damda deli var" veya "Zübük" gibi hikayeler yazabilir miydi?... Zübükler Ýsveç'te deðil, Kýbrýs'ta...

3 AFRÝKA dan mektup... AMMA DA ÇETÝN CEVÝZMÝÞÝZ HA... Adamýn inanasý gelmiyor doðrusu... Talat bu kadar mý zorda gerçekten? Koskoca Amerika bile girmiþ devreye onu kurtarmak için... Yunan Baþbakaný Papandreu ABD'yi ziyaret ediyor ve Beyaz Saray'da kendisinden Talat'ý kurtarmasý isteniyor... Kýbrýs'ta altmýþ yýldýr dediði dedik olan ve herþeye yön veren, Kýbrýs'ý parçalayan ve bölen ABD bu hallere mi düþmüþ yani... Þu bizim bir avuçluk yerde seçim gaylesine mi düþüyor? Akdeniz'deki 6. filo, uzaydaki uydular ve aramýzdaki casuslar hiçbir iþe yaramýyor mu artýk? Herkese istediðini yaptýrýyor da bir tek bize mi yaptýramýyor ve ondan bundan yardým istiyor? Meðer amma da çetin cevizmiþ ha... Saddam'ý ipe çekmiþ... Ahmedinejat'a Ýran'da kabuslu geceler yaþatýyor... Afganistan'da Taliban'a kök söktürüyor... Türkiye'de darbe iþtahý ile yanýp tutuþan generallerin elini kolunu baðlamýþ... Ama bize söz geçiremiyor deðil mi? Herkesin hakkýndan gelmiþler de, bir UBP'nin, bir Eroðlu'nun mu hakkýndan gelemiyorlar? * Ne istemiþler Papandreu'dan? Seçimlerde Talat'ý kurtarmasýný... Peki... Nasýl kurtaracak Papandreu Talat'ý?.. Bir Yunan Baþbakaný nasýl yapacak bu iþi? Elinde sihirli deðnek mi var? Yok tabii... Nüfuzunu kullanýp baský yapacakmýþ Hristofyas'a... Talat'la müzakerelerin iyi gittiði yolunda ortak bir açýklama imzalasýn diye... Bu yapýlýrsa, Talat'ýn çok iþine yararmýþ seçimlerde... * Çok þaþmýþ Papandreu bu teklife çok... Ve ne demiþ Amerikalýlara bakýn: "Ýþgal rejimi ile Ankara arasýndaki baðýmlýlýk iliþkisi, Yunanistan ile Lefkoþa arasýnda yoktur... Yunan hükümeti Kýbrýs hükümetine hiçbir þey dayatamaz." Yunanistan'a döndükten sonra telefonla Hristofyas'ý aramýþ Papandreu... Bilgilendirmiþ onu... Ancak Talat'la ortak bir açýklama için baský yapmamýþ... Demiþ ki: "Talat bugüne dek kabul edilemez teklifler sürdü masaya.. Önce bunlarýn deðiþtirilmesi gerekir. Talat'a yardýmcý olmak isteyen Amerikalýlar da Ankara'yla konuþsun." * Ne seçim bu seçim... Tahsin Ertuðruloðlu figürünü sahneye sürmek de yetmemiþ galiba... Talat'ýn kazanmasý için baþka ataklar da lazým... Buradaki seçim kampanyasýný üstlenen ithal þirkette de iþ yok anlaþýlan... "Ya dün, ya dünya" sloganýný keþfetmiþler... Ancak etkili deðil... Pek çok gazetemizdeki CTP rümuzlu, tam sayfa çocuk ilanlarý da geri tepiyor... Biçare Talat ne yapacaðýný þaþýrmýþ... Hafta sonu Bostancý maçýna gitmiþ... Dün de kartinge... Kartingci kaskýný giyerek poz da vermiþ gazetecilere... Bakalým daha neler neler yapacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS: TC elçiliði, okulumdan elini çek! n 31 MART'A KADAR BAÞLAMASI GEREKEN PROJENÝN SIRRI VE AMACI NE? KTÖS, TC Elçiliði'nin ilkokul müdürlerini toplayýp anket ve proje çalýþmasý uygulanmasýný istediðini açýkladý. Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil imzasýyla yayýnlanan basýn bildirisi aynen þöyle: "Adamýzýn kuzeyini kolonileþtirmeye çalýþan Ankara hükümetlerinin karýþmadýðý hiçbir alan kalmamýþtýr. Seçimle müdahale olaðan hale geldiði gibi þimdi de T.C. Elçiliði memurlarý okul okul gezip, anket araþtýrmasýna baþlamýþlardýr. Ükemizin her alanýna el atan, nüfus taþýyarak ülkemizin demografik yapýsýný deðiþtiren anlayýþ, anket çalýþmasý için iþbirlikçi UBP Hükümeti'nden bile izin almaya gerek görmemektedir. Bu faaliyetle tam bir valilik durumuna gelen T.C. elçiliði artýk gerçek niyetini de ortaya koymuþtur. Bir yandan baðýmsýzlýktan, egemenlikten bahsedenlerin diðer yandan ortaya koyduklarý bu icraatlar, adanýn kuzeyinin kolonize edildiði gerçeðini Nedim Gürsel'e DAÜ'de linç Yazarlar Birliði: Rezalet affedilemez DAÜ'de geçtiðimiz hafta yazar Nedim Gürsel'e karþý giriþilen linç olayýyla ilgili olarak Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði adýna Baþkan Zeki Ali bir basýn bildirisi yayýnlayarak üniversite yönetimini kýnadý. Zeki Ali imzalý basýn bildirisi aynen þöyle: Kiþisel özgürlük ve özgür ifade ilkelerinin savunucularý olarak Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði, Doðu Akdeniz Üniversitesinde yaþanan çað dýþý olaylarý ve bu olaylarda yetersiz yönetime sahip Üniversite yönetimini kýnýyoruz. Nedim Gürsel'in DAÜ'de vereceði konferans sýrasýnda yaþanan bir kez daha ispatlamaktadýr. Kýbrýslý Türkler yýllardan beri varlýk ve eþitlik kavgasý verirken, þimdi T.C. asker-sivil makamlarýnýn her iþe karýþtýðý bir düzende siyasi iradeleri ellerinden alýnmýþ halde toplumsal yokoluþa doðru sürüklenmektedirler. Yapýlan seçimler sonucunda makamlara oturup, bizi yönettiðini iddia edenler ise, ancak Ankara'nýn memuru olmaktan öte hiçbir amaca hizmet etmemektedirler. Okullardaki anket çalýþmalarýnýn elçilik memurlarý tarafýndan yapýldýðý bir baþka ülke daha var mýdýr? T.C. elçiliðinin ilkokul müdürlerini toplayýp, anket ve proje çalýþmasýný anlattýðý ve uygulanmasýný istediði baþka ülke var mýdýr? Baðýmsýzlýk ve egemenlik derken mangalda kül býrakmayan iþbirlikçi UBP Hükümeti'nin ve benzerlerinin bizi getirdikleri nokta entegrasyondur. Sendikamýz bu iþbirlikçi, teslimiyetçilere karþý mücadelesini yükselterek sürdürecektir." çaðdýþý olaylar karþýsýnda tüm aydýnlarýmýzý gerekli tepkiye davet ediyoruz. Önceden gerekli planlama ve organize yetersizliðinin neden olabileceði bu tür tepkisel ve çaðdýþý karmaþalar umarýz bilim yuvasý olmasý gereken kurumlara bir ders olur. Ülkemizdeki üniversitelerin birer medreseye dönüþmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Üniversite Yöneticilerinin para ve ilkeler arasýnad bir seçim yaparken bundan böyle daha dikkatli olmalarýný talep ediyoruz. Ülkemiz için bir ayýp olan bu tür olaylarýn 'bilim yuvalarýnda' gerçekleþmesi affedilemez bir durumdur. " EROÐLU PÝKNÝKTE- Cumhurbaþkaný adayý, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Derviþ Eroðlu, Çayýrova'da "Mart 9'u Pikiniði"ne katýldý. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, UBP'li bakan ve milletvekilleri ile diðer yetkililerin eþlik ettiði Derviþ Eroðlu, öðle saatlerinde katýldýðý piknik sýrasýnda vatandaþlarla bir araya gelip sohbet etti. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ANKARA'NIN ÇANTACILARI Gittiler, geldiler... Yine gittiler, yine geldiler... Bir daha gittiler, bir daha geldiler. Ve nihayet kararlarýný verdiler. Cumhurbaþkanlýðýna aday olduklarýný, rötarlý olsa da ilan ettiler. Onlar da biliyordu. Cumhurbaþkanlýðýna giden yol Ankara'dan geçer. Ankara kimi isterse, Cumhurbaþkanlýðýna o seçilir. Bunu Denktaþ da biliyordu. Talat da biliyordu. Eroðlu da biliyordu. Ve nihayet Tahsin Ertoðruloðlu da öðrendi. Tahsin, son Ankara ziyareti öncesinde yakýn çevresine þöyle demiþti: -Abdullah Gül'le görüþmeye gidiyorum. Aday ol derse, adaylýðýmý koyacaðým. Gitti, görüþtü, geldi. Ve adaylýðýný o da ilan etti. Belli ki Ankara bir mavi boncuk da ona verdi. Yani bu Ankara'yý anlamak da mümkün deðil. Eski köye yeni adet getirmeye baþladý. Eskiden bu iþleri böyle yapmazdý. Herkese mavi boncuk daðýtmazdý. Bir tek mavi boncuðu vardý. Mavi boncuðu kime verirse, onun seçilmesi için elinden geleni yapardý. 1957'de Denktaþ'ý Federasyon Baþkaný seçeceðinde öyle yapmýþtý: Faiz Kaymak'ý Ankara'ya çaðýrarak, -Faiz bey, bugüne kadar yaptýðýnýz hizmetler için size çok teþekkür ederiz. Ancak bundan sonra bize atak lazým. O nedenle de sizin aday olmamanýzý ve Denktaþ beye destek vermenizi istiyoruz. Ýþ bu kadar basitti. Faiz bey geri dönünce, aday dahi olmadý. Ve Denktaþ tek aday olarak seçilmiþ sayýldý Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkan Muavinliði seçimlerinde de ayni þeyi yaptý. Bazý çevreler, Ankara'ya raðmen Hakim Zekâ beyi, Dr. Küçük'ün karþýsýna aday olarak çýkarmak isteyince, bu kez Ankara, Kýbrýs'taki Elçisini devreye koymuþ ve münasip bir dille Zeka beyin aday olmasý önlenmiþti. Berberoðlu'na ise daha beteri yapýldý. Ona, aday olmamasý için ev hapsi cezasý verildi seçimlerinde ise, bu kez sýra Dr. Küçük'e gelmiþti. Mavi boncuk bir þekilde Denktaþ'a geçmiþti. Dr. Küçük'ün Denktaþ'a karþý adaylýðýný koymamasý bir þekilde saðlandý. Hem de Ankara dönüþü Dr. Küçük'ün, -Benim etim karttýr. Düdüklü tencerede bile kaynamaz, feryatlarýna raðmen... Onu da yediler seçimlerinde Denktaþ, mavi boncuðun kendisinde olduðundan o kadar emindi ki... Baklayý aðzýndan çýkardý. -Türkiye kimi isterse KKTC'de o Cumhurbaþkaný olur ve Türkiye beni istiyor, deyiverdi. Nitekim 2. turda Eroðlu, -Peþimde 42 MÝT ajaný dolaþýyor deyip... Yarýþtan çekilince, Denktaþ seçilmiþ sayýldý seçimlerinde Ankara'nýn mavi boncuðu Talat'a geçmiþti. Denktaþ zeki adamdý. Ankara'ya raðmen kazanmasýnýn mümkün olmadýðýný biliyordu. Aday dahi olmadý. Yarýþý Talat kazandý. Hem de ilk turdan. Þimdilerde iþler epey karýþýk... Ankara taktik deðiþtirdi. Bir mavi boncuk Eroðlu'na... Bir tane Talat'a, bir de Tahsin'e verdi. Ve haydi bakalým yarýþýn dedi. Üçü de Ankara'nýn adamý... Üçü de Ankara'nýn çantacýsý... Üçü de, - Ankara otur derse oturacak, kalk derse kalkacak cinsten... Üçünün de tek bir misyonu var. Ankara'nýn önünü açmak... Amma rezil bir durum ha! Yýllardýr Türkiye'nin önünü açacaðýz diye... Kendi arkamýzý kapamayý unuttuk. Hala daha akýl da koymayýz. Ýlla ki üçünden birini seçeceðiz. Seçin, seçin... Üçünden biri münasiptir.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL ÝÞGALE KARÞI YÜREÐÝNÝZÝ ORTAYA KOYUN Bakalým nasýl yansýr Ankara'nýn oyunu? Kim çýkar kim düþer bundan sonra anketlerde? Bu garip yavrucuk eðdikçe böyle boynunu Daha çok çekecek öyle icazetlerde Ali OSMAN Periyodik Geçtiðimiz günlerde AÝHM, kuzeydeki Rum mallarýyla ilgili bir karar aldý. Müracaatçi Rumlarý Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Komisyon'a yönlendiriyordu Burada bazý kesimler, KKTC'nin tanýnma yolunda olduðunu Bazýlarý da Tayyip tarafýndan hükümete getirildikleri kýsa süre içinde KKTC'yi dünyaya tanýtmanýn bir sonucu olarak bu kararýn alýndýðýnýn yaygarasýný yaptýlar Topluma yalan söyleme ve ihanet misyonlarýnýn devam ettiðini gösteriyor bu... Geçtiðimiz günlerde, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin bir TV programýnda, iþgal hukukuyla alakalý söyledikleri, içinde bulunduðumuz durumu açýklamaktadýr. AÝHM, bugüne dek emsal teþkil eden birçok karar aldý Alýnan sonuncu karar Kýbrýs'ýn kuzeyindeki durumu vurgulayýcý bir karardýr Cenevre Anlaþmasý'na göre, bir ülkeyi iþgal eden iþgal güçleri, gerekli gördükleri arazilere, mülklere veya kullanabilecekleri taþýnýr veya taþýnmaz mallara el koyabilirler Bu iþgal hukukudur. Ve iþgalci ülke iþgal altýnda tuttuðu ülkeyi veya bölgeyi o hukuka göre yönetir. Cenevre Konvansiyonu'na göre de malmülk sahiplerinin iþgal hüküm sürdüðü müddetçe iþgal güçlerinden mallarýný deðil de kullanamadýklarý süre içindeki zarar ziyanlarýný talep edebilirler AÝHM'nin son aldýðý karar iþte bunu ortaya koymaktadýr. "Ey Kýbrýslýrumlar, yaptýðýnýz müracaatlara ben ne karar alýrsam alayým, Cenevre Konvansiyonu dýþýnda bir eylem yapýlamaz. O nedenle önce iþgal hukukuna göre mallarýnýzý kullanamadýðýnýz süre içindeki zararlarýnýzýn tazmin edilmesini isteyin Malýnýzý da isteyin, verirlerse verirler, ama vermezlerse de iþgal sürdüðü müddetçe yapacaðýnýz bir þey yoktur Kýbrýs'ýn kuzeyi benim topraðým sayýlmasýna raðmen, iþgalciyi bu topraklardan çýkaracak güce sahip deðilim. Siz de durumu idare edin " AÝHM aldýðý kararla bunu söylemek istemiþtir. Televizyon kanalýna çýkan gazeteciler, parti sözcüleri ve de bu sistem içinde bir þey umanlar sýk sýk "demokrasimizden" söz ederler. Mesela bir tanesi, "adaylarýn çokluðu KKTC demokrasisinin güzelliðinden ve çoðulcu anlayýþýndandýr" diye yorumluyordu "KKTC Cumhurbaþkanlýðý" seçimlerini Ankara'nýn müdahalesi olmuyor diyenler halka ve dünyaya yalan söylüyorlar. Ýþgalin olduðu yerde iþgalci senin ona karþý direniþ örgütlemeni kabullenir mi? Onun isteði dýþýnda bir hareketin olmasýna tahammülü yoktur. Seçimleri de böyle deðerlendirmek gerekir. Yüreðiniz söyler mi iþgale karþý mücadele etmeyi Ýþte Yasemin Hareketi'nin adayý, bu pislik deryasýnda bunlara karþý olanlarý toparlamak için yola çýktý! Türkiye, nüfusunu gönderdi, yakýnda valisini de resmen gönderirse kim ne diyebilir? Mahkeme kararýna göre buradaki iþgal hukuku geçerlidir... Kalay Sandýk seçmen listeleri askýya alýndý n LÝSTELER 20 MART'A KADAR ASKIDA KALACAK Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili takvim çerçevesinde, sandýk seçmen listeleri askýya alýndý. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediði seçim takvimine göre dün askýya alýnan sandýk seçmen listeleri, 20 Mart'a kadar askýda kalacak. Vatan Gazetesi'nde yayýmlanan ve BRT'den de gün boyu okunacak olan Sandýk Seçmen Listeleri Aský Bildirisi'nde, seçimle ilgili sandýk numaralarý, nerelerde bulunduklarý, her sandýðýn içine aldýðý mahalle, cadde ve sokaklarla, kütük Talat kartingci de oldu Cumhurbaþkaný adayý Talat'ýn seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, dün eþi Oya Talat ile birlikte ilk etabý Lefkoþa'da gerçekleþtirilen Türkiye Karting Þampiyonasý'nýn sezon açýlýþýný yaptý. Cumhurbaþkaný Talat, yarýþmadan önce yaptýðý konuþmada sporun bir dostluk, kardeþlik ve barýþ aracý olduðunu vurgulayarak, sporda "kazanan da kaybeden de dosttur, kardeþtir" dedi. Türkiye ve KKTC'den gençlerin bu yarýþma vesilesiyle bir araya gelmelerinin mutluluk verici olduðunu belirten Talat, bugüne kadar KKTC'de yapýlan karting yarýþlarýna Güney Kýbrýs'tan da katýlým olduðunu ancak tamamen teknik nedenlerle bugünkü yarýþa Rumlarýn katýlmadýðýný ifade etti. Talat, "Türkiye ve KKTC'den gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn bu yarýþta bir arada olmalarý son derece önemlidir" þeklinde konuþtu. Türkiye Karting Þampiyonasý'nýn HARUN'UN "GARGA"SI HAKARETLER KARÞISINDA "GAK" DEMEDÝ Kanal "T"de Harun Denizkan'ýn "Gargasý" bu sefer doðru yerde "GAK" diyemedi. Doç.Dr. Mehmet Hasgüler'in de konuk olarak katýldýðý program ne yazýk ki, CTP'lilerin telefonlarýyla sulandýrýldý. Telefonla arayan CTP rozetlilerden biri Mehmet Hasgüler'i, güneydeki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýldýðý için bile suçladý. "Ödeneklisin" dedi, hakaret sayýlacak sözcükler kullandý. Tuhaf olan, Harun Denizkan'ýn telefonla programa katýlanlarýn, konuklarýna hakaret etmesine izin vermesiydi. O "Garga" hakaretler karþýsýnda da susacaksa, neye yaradý þimdi? numaralarýna göre hangi seçmenlerin hangi sandýkta oy kullanacaðý gösteriliyor. Listeler, asýlý kalacaðý 7 gün içinde, saatleri arasýnda incelenebilecek ve herhangi bir itiraz veya baþvuru, çalýþma günlerinde saat 17.30'dan 18.30'a, diðer günlerde ise saat 09.00'dan 10.00'a ve 17.30'dan 18.30'a kadar, listelerin asýlý bulunduðu yerde Ýlçe Seçim Kurullarý'nca görevlendirilmiþ bulunan kimseler vasýtasýyla veya doðrudan Ýlçe Seçim Kurulu'na yapýlabilecek. Ýtiraz ve baþvurularýn delillerle desteklenmesi gerekiyor. KKTC'nin kurumlarý ile iþbirliði içerisinde burada baþlatýlmasýnýn da son derece önemli olduðunu belirten Talat, konuþmasýnýn sonunda, çocuklara ve gençlere baþarýlar diledi. Talat, "Her spor müsabakasýna katýlan mutlaka yarýþýr, baþarýlý olmak ister. Yalnýz, eðer bir þampiyona varsa bir kiþi kazanýr, diðerleri onu takip eder; bu da son derece doðaldýr. Baþka bir defasýnda baþka birisi kazanýr. Bu nedenle kazanan ve kaybeden dosttur, kardeþtir. Bütün sporculara baþarýlar dilerken, dediðim gibi, bu yarýþýn sonucunu da normal karþýlayarak mutlu olmalarýný, bu spordan zevk almalarýný dilerim." Konuþmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Talat ve eþi Oya Talat bindikleri karting araçlarý ile pistte tur attýlar. Aracý ilk defa kullandýðýný ancak zorlanmadýðýný belirten Talat, "Keþke vaktim olsa da ben yaþtakilerle yarýþsam" dedi. Cumhurbaþkaný Talat, daha sonra bayrakla yarýþýn startýný verdi ve bir süre yarýþan gençleri izledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent CTP'NÝN TAHSÝN HAYRANLIÐI Dört yýllýk hükümetleri döneminde Kuzey Kýbrýs'ý her alanda bir yolsuzluk bataklýðýna çeviren... Ýlkesizliði ve erdemsizliði politikasýna taç yapan... Sermayeye teslim olarak emeði ve emekçiyi arkadan hançerleyen... Halkýn meydanlara vuran çözüm ve barýþ iradesini götürüp Ankara'nýn ayaklarý altýna atan... Bunun karþýlýðýnda Ankara'nýn bir muhtar mühürü kadar bile deðeri ve yetkisi olmayan mühürünü alýp otur arap kalk arap siyasetine temenna eden... Ve bütün bunlarýn boynuna astýðý aðýr vebal ile, 19 Nisan 2009 seçimlerinde halkýn elden ayaktan tumba götürdüðü CTP'nin, cumhurbaþkanlýðý seçimini fýrsat bilerek, ayaða kalkmak için Tahsin Ertuðruloðlu'na nasýl dört elle sarýldýðýný gördükçe, siyasetin kirlenmiþliðinden bir o kadar daha nefret ettim... Ýðrendim... CTP her haliyle, "Ocaðýna düþtük Tahsin... Kendi ayaðýmýzla düþtüðümüz bu bataklýktan bizi kurtarýrsan ancak sen kurtarýrsýn" diyor! Yenidüzen'i neredeyse Tahsin Ertuðruloðlu'nun emrine verdiler! O, Eroðlu'na aðýza alýnmayacak itham ve iddialarla saldýrdýkça... Zevkten "biddaga" oluyor CTP camiasý... "Vur vur inlesin Eroðlu dinlesin" diye tempo tutuyorlar adeta. Yenidüzen'in sayfalarý sanki yetmiyor Tahsin'i anlatmaya! Tahsin onu dedi... Tahsin bunu dedi... Ve Tahsin, "Artýk bu ülkede kral çýplaktýr" dedi! Çek manþete sütuna punto!.. "Kral çýplak" Ve Tahsin Ertuðruloðlu'ndan Yenidüzen'e "çok özel"! "Derviþ Bey'le deðil, Talat'la yarýþýyorum"! Bütün bunlar sürmanþet baþlýklara çýkarken, Ertuðruloðlu'nun Talat'la ilgili þu sözleri 8 puntolu tek cümleli bir paragrafcýkla en sonunda þöyle veriliyor: "Ertuðruloðlu, Talat'ýn devlete ve oturduðu makama inanmadýðýný iddia ederek, "Gidecek" dedi" (!) M. A. Talat, CTP'nin cumhurbaþkan adayý. Yenidüzen CTP'nin yayýn organý. Ertuðruloðlu'nun Talat'la deðil, Eroðlu ile yarýþtýðýna inanýyorlar. Bu yüzden de güttükleri siyaset þu: "Düþmanýmýn düþmaný benim dostumdur"! Deðil mi ki Tahsin Ertuðruloðlu, ihtiraslarýna yenik düþerek Eroðlu'ndan intikam almak için bu iþe soyunmuþtur... Ve deðil mi ki bu durumun, düþman diye gördükleri Eroðlu'nda Talat lehine kayýplar yaratacaðýna inanýyorlar... Ertuðruloðlu "Talat devlete ve oturduðu makama inanmýyor, gidecek" dese de, bu aþamada bu sözleri anlayýþ ve hoþgörü ile karþýlamak mübahtýr! Çünkü þimdi Tahsin Ertuðruloðlu onlara lâzýmdýr! Tahsin Ertuðruloðlu'nun Eroðlu'ndan kaçýracaðý her oyun Talat'a yarayacaðýný hesaplýyorlar. Bu hesapta bir yanlýþ yok. Zaten Ankara'nýn tezgâhladýðý oyun da budur. Þimdilik oyunun görünen kýsmý bu. Özünde de parçala ve idare et zihniyeti yatýyor! Türkiye'nin Kýbrýs'ta istediði, çözüm deðil statükonun devamýdýr. Talat da, Eroðlu da, Ertuðruloðlu da Ankara'nýn mühürüne bunun için talip oldular. Üçü de Ankara'nýn otur arap kalk araplarý olmaya aday. Bu noktada akla gelen ilk seçenek Yasemin Hareketi'nin desteðindeki Zeki Beþiktepeli'dir. Kýbrýslýtürkler, sýrtýný Çankaya'ya deðil, Dikilitaþ'a dayamýþ Beþiktepeli'yi ne kadar doðru okuyup algýlarlarsa, karanlýk geleceklerini o oranda aydýnlatmýþ olacaklar.

5 15 Mart 2010 Pazartesi 5 Doðrudan Selma Bolayýr Þaziye nin Görüþü: Ertuðruloðlu kazanýrsa herkes ayakta alkýþlar. Kaybederse "kendi etti kendi buldu" denir. * Karikatürist Turhan Selçuk ölmüþ. - Bir karikatüristin ölmesi, bir yazarýn ölmesinden daha acýdýr. Geriye kalan harfleri kullanan baþka yazarlar olur ama o çizgileri bir daha çizen asla olmaz. * UBP koalisyon ortaðý arýyormuþ. - Ýþi çok zor. Kesenin aðzýný açmak zorunda.. Bu zamanda koltuk deðnekleri çok pahalý. * Cumhurbaþkanlýðý için 8 aday yarýþacakmýþ. - Bu kadar çok aday varken DP, TDP, ÖRP gibi partilerin (ve dahi CTP) bir adaycýk bulamamasý ne acý! * Beþiktepeli aday oldu diye partiden ihraç edilmiþ. - Bunlar ne güzel demokrasi örnekleri deðil mi Ayýp bize! * Ertuðruloðlu siyasi geleceðini düþünmeden aday olmuþ. - Hadi caným siz de, olur mu öyle þey. Aksine çok iyi düþünerek aday oldu. Ertuðruloðlu kazanýr mý? Yüzde yüz kazanýr. Aslýna bakarsanýz kazandý bile. Kurulan her 5 cümleden birinde adý geçiyor. Bundan daha büyük kazaným mý olur siyasette? Üstelik hiçbir þey kaybetmedi. Ýntihar-mintihar söylemlerine de kulak asmayýn. Yarýn particiðini de kurar, baþkan da olur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI DERE TEPE DÜMDÜZ (2) Ben deyim yüz, siz deyin bin kamyon toprak döktüler dere yataðýna Þinyalar Azganlar Zakkumlar.. Selviler Çamlar Ada çaylarý Ve daha neler neler.. Hepsi toprak altýnda kaldý. Biraz abartýlý olabilir ama, GAP'ta bile bu kadar toprak döktüklerini sanmýyorum! Dökmüþ olsalar bile, onlarýn niyeti baraj yapmaktý zaten Biz baraj yapmýyoruz ki.. Yol yapýyoruz Yol Üstelik, her karýþ doðasýna özen ve saygý gösterilmesi gereken bir "turizm adasýnda" yapýyoruz bu yollarý. Doðadan baþka satacak ürünü olmayan bir adanýn yöneticileri, doðaya karþý nasýl bu kadar acýmasýz olur Allah aþkýna? Nasýl? Kaplýca'nýn batýsýnda küçük bir körfezdi burasý. Yol, körfezin çevresinden bir yýlan gibi kývrýla kývrýla giderdi metre bir yüksekliði vardý Arabada giderken, deniz sanki altýna girecekmiþ gibi olurdu Güzeldi Hoþtu Seyre deðerdi O bölgenin, o yolun her metresi, seyre deðerdi zaten. Çoðu yerde, denize sýfýr giderdiniz. Þimdi denizi koydunsa bul. Kaybettiler. Þu fotoðrafa bir daha bakýn lütfen. Altta, küçücük bir köprü deliði var. Köprü demeðe bin þahit ister. Bu köprü deðil, olsa olsa bir sýçan deliði. Böyle köprü mü olur Allah aþkýna? Diyeceksiniz ki "onlar bilmez da sen bilin?" Evet, onlar bilmez da ben bilirim. Onlarýn ne kadar bildiðini taþan dereler gösterdi zaten. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ertuðruloðlu intihar etti de, Çakýcý intihar etmedi mi yani?! KAVUÐUN MARÝFETÝ Uzun bir ayrýlýktan sonra yine kürkçü dükkanýna döndüm. "Besmele" çekerek bir hoca fýkrasý ile baþlayacaðým kaldýðým yerden. Adamýn biri bir gün elinde bir mektupla gelir hocaya. "Bu mektubu bana bir okusana" der. Hoca bakar.. "Git baþýmdan, baþkasýna okut" der. Neden baþkasýna okutacakmýþ? Çünkü Türkçe deðilmiþ mektup... Baþtan sona Arapça... Adam gene anlamaz, ýsrar eder ve kendince bir karara varýr ki; hocanýn okumasý yazmasý yok... Açar aðzýný yumar gözünü... "Ayýp hoca ayýp, benden utanmazsan, þu kavuðundan utan" der.. Hoca, kavuðu çýkarýp verir adama.. "Al, marifet kavuktaysa giy de þu mektubunu sen oku bâri" der Yol yorgunusunuz ve gece de uyumamýþsýnýz... Sabahýn köründe, uykunuzun en tatlý yerinde... Bir an, nerede olduðunuzu bilemeden, bu adam odama nasýl girdi diye korkuyla uyanýrsýnýz.. Yatak odanýzda, burnunuzun dibindeymiþ gibi duyduðunuz o ses... Ezan okuyan bir "hoca"nýn banda alýnmýþ metalik sesinden baþkasý deðildir.. Polyanna'cýlýk oynayýp belki de þükretmeniz gerekir. Bir hýrsýz da olabilir burnunuzun dibindeki.. Neyse, bu ruh halini yaþadýktan sonra... Güne besmeleler ve hocalarla baþlamaz da ne yaparsýnýz? Ezan Arapça... Ezaný okuyan hocalarýn, Hoca Nasrettin gibi kavuklarý yok ama sarýklarý var. Sarýðýn marifeti olsa Arapça bileceklerdi belki tüm hocalar ama... Kim kontrol ediyor neyi bilip neyi bilmediklerini? Namaz kýlmayanlara uykularýný haram etmek gibi bir görevi mi var dinin? Ýnsanlarýn, inanmak gibi inanmamak özgürlüðü müdür yadsýnan? Ezan sesini, inadýna, güneydeki Hýristiyanlara duyurmak... Müslümanlýðýndan da, Türklüðünden de þüphelenilen Kýbrýslýyý Müslüman yapmak mýdýr amaçlanan? Çünkü dini görevini yerine getirdiðine inanan "dini bütün bir Müslüman"ýn namaz kýlmak için ezan sesini duymasýna gerek yoktur. Vücut saati zaten onu uyandýrýr. Üstelik kazaya kýlmak gibi de bir þansý var isteyenin. Çok kültürlü bir ortamda yetiþen Kýbrýslýnýn bakýþ açýsýdýr bu.. Kendi dini ve kültürel deðerlerine sahip çýktýðýný kanýtlamak için gösteriþ yapmaya gerek duymaz. Doða üstü bir gücün varlýðýna inanýr da... Vicdaný ve dürüstlüðüdür hayatýný yönlendiren.. Allah korkusu ve hurafeler deðil. Hýristiyan veya Musevi komþusunun inancýna da saygýlýdýr... Ýsa'nýn, Allah'ýn oðlu olduðuna inanmalarýný... Kendi orucundan farklý olsa da belli zamanlarda yalnýzca ot yeyip su içmelerini de yadýrgamaz... Doðaldýr ki farklý kültürden gelen ve belirlenmiþ bir misyonu üstlenen "Müftü Hazretleri Suiçmez" e bunu anlatmak zor. Yeni sarýðý ve cüppesinin, görünüþüne bir görkem katýp katmadýðýný tartýþacak deðiliz... Onu varsýn "edebiyat tarihçileri" düþünsün... Arapça bildiðini biliyoruz... Bu sarýðýnýn marifeti deðil elbet... Ama belli ki sarýðýnýn, Kýbrýslýyý anlamasýna yetecek marifeti de yok. Ne Kýbrýslýyý tanýyor, ne de sesini duyuyor... Duyulsa bile Kýbrýslýnýn sesi, cevap, hazýrdaki suçlama kalýplarýndan biridir.. Veya o anda uydurulan bir yalan.. Týpký Kýbrýs'a dönerken yaþadýklarým gibi... Bilirsiniz, hafta sonlarý uçaklar, kumarcýlarý "kumar cennetine" taþýr. Ada insaný iþsizlikle boðuþup, ekmek parasýna muhtaçken... Yüzleri kýzarmadan, hem de hiç önemsemez havalarda, kumarda kaybettikleri binlerce dolardan söz ettiklerini duyarsýnýz. Ama siz, yanýnýzdaki biri ile günlük olaylarý ve politikalarý konuþurken aldanýp da Ergenekon'dan söz eder, eleþtiriler yaparsanýz.. Önde oturan biri hemen burnunu sokar. "Asker olmasa sen orada oturamazdýn" der. Giydiði hangi takke hangi külahýn marifetidir? Ýki kiþi konuþurken üçüncünün karýþabileceðini düþündüren? Ve de sizi suçlama hakký olduðunu zannettiren... Gene de suç onda deðildir derim... Yaþadýðýmýz ve beðenmediðimiz tüm olumsuzluklar karþýsýnda... "Diklenip dik durmasýný" bilemeyen herkes suçludur.. Baksanýza maþallah! Sekiz tane Cumhurbaþkaný adayýmýz var. Bazýlarý egolarýný doyurur, bazýlarý da kalem oynatarak doyuma ulaþýrken.. Kuklacýlarýn kýs kýs güldüklerini görür gibiyim..

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Konferans nedir? diye bir soru sorulsa çeþitli yanýtlar verilir. Çok ciddi bir durumda açýklama yapmak gerekiyor ise, Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlüðü ne baþvurulur ve en doðru yanýt verilir: Bir topluluma, bir konu hakkýnda bilgi vermek amacýyla yapýlan konuþma. Pratik hayatta, çok da teferruat gerektirmeyen yerlerde, Bilgilendirici konuþma diyerek geçiþtirebilirsiniz. Bana göre ise konferans, bundan farklý bir anlam taþýmaktadýr. Konferans, öksürük ve bir bardak su ile eþanlamlýdýr... Nasýl ki CTP nin eþanlamlýsý UBP- B dir... Talat ýn, Denktaþ týr... Sarkaç Ümit ÝNATÇI Yazýlarýma epeydir ara verdim... asabiyetimi bakýma almak için kendimi resime verdim. Baþýmýzdakilerin incir çekirdeðini doldurmayan lafazanlýklarýna kendimizi kaptýrarak arýzalanýyoruz hepsi bu... tam "biraz kendime geldim" demeye hazýrlanýyorsun tüm sustalar yeniden yerinden fýrlar. Zaten gevþeyen vidalarýna hakim olamýyorsun "bu ne yahu; bu ne?" deyip hop oturup hop kalkýyorsun. Acaba bu yüzden mi milletin çoðunluðu kendini folklöre verdi? Hiç olmazsa hop oturup hop kalkmak iþe yarar öyle deðil mi? Þu manzaraya bakýn: Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde, yani Atatürkçü ve Laik bir eðitim vermeyi kendine model seçmiþ bir üniversitede tekbir sesleriyle söyleþiye gelmiþ bir yazarýn üzerine gidiliyor ve tehditlerle yuhalanýyor. Manzara nasýl ama? Hani insan bir anda medresede mi üniversitede mi diye þaþýrýyor. Konuyu bilmeyen kalmamýþtýr herhalde. Fransa'da yaþayan Türk yazýnýnýn önemli isimlerinden Nedim Gürsel son romaný "Allahýn Kýzlarý"ný tartýþmak için DAÜ'ye davet edildi. Çok da iyi edildi; biz her zaman bir üniversiteye yaraþýr þekilde etkinlikler yapýlmasýnýn yanýnda durduk. Ama gelin görün ki, üniversiteye yakýþmayan etkinlikleri býraktýk üniversiteye yakýþmayan öðrencilerden bahsediyoruz burada. Bir gurup kirli sakallý erkek iþaret parmaklarý havada Nedim Gürsel'e yazdýklarýndan dolayý hesap soruyor; sonra da "dýþarý dýþarý" diye onu kürsüden kovuyor. Bir engizisyon mahkemesi kurulmuþ sanki. Gerekçe de ne? Peygamber Efendilerine hakaret etmiþ. Bakýnýz bu zatlar Allahý o kadar aciz görüyorlar ki onu savunmakla kendilerini vazifelendiriyorlar. Ýnananlarýn inandýklarý kudrete karþý güvensizliði epey ilginç bir inanç psikolojisine iþaret ediyor; KONFERANS, ÖKSÜRÜK DEMEKTÝR! Konferansýn eþanlamlýsý da öksürük.. Hemen itiraz etmeyin. Sonunda bu iddiaya hak verme ihtimalini gözardý etmeyiniz. Konferans, öksürükle eþanlamlýdýr iddiasýna siz de katýlabilirsiniz. Peþinen Böyle þey olmaz demeyin... * * * Öksürük; Ýlköðretim eðitim süremiz, Türkiye den gelen asker ve sivil bürokratlarýn çocuklarý hatýrýna 6 yýldan 5 yýla indirilmeden önce... Ýlköðretimde 6. sýnýflarýn da bulunduðu dönemde, 5. sýnýf bir öðrencinin müsamerede sunduðu bir monolog. Öksürüðün faydalarý ve sýkýya düþen kiþiler için hýzýr gibi yetiþen örneklerini sergileyen bir oyun... Politikacýdan memura, Okuldaki öðrenciden sokaktaki satýcýya, ÜNÝVERSÝTE VE TEKBÝR... Allah'ýn eli kolu baðlý mý ki sen kulunu cezaya çarptýrmaya yelteniyorsun? Peygamberin kahyasý olmayý kendilerine görev bilecek kadar kendilerinden geçiyorlar ve bu da bir üniversitede oluyor. Ha þimdi bunlarýn yerine birkaç solcu ya da Kürt çocuk olsa, anýnda gemiye koyup gönderirlerdi bundan da eminim... çünkü bu daha önce yapýldý. E hadeyin bakalým þimdi; Atatürkçü ve laik bir üniversitenin salonlarýnda "biz Türk Müslüman gençleriz" diye nara atanlara ve tekbir çekenlere ne yapacaksýnýz? Bakýnýz, hiç bir aydýndan bu çirkinlikler karþýsýnda sessiz kalmasýný isteyemezsiniz. Bu bir aydýnlanma sorunudur. Gerici zihinlerin ablukasý altýnda kalmayý aklýmdan bile geçirmiyorum. Üniversite ve tekbir su ve ateþ gibi alaþýmý imkansýz iki elementtir; bu konuda yönetim radikal ve caydýrýcý önlemler almazsa ve ticari düþünerek üniversiteyi mollalarýn gölgesine terkederse bizim gibilerin buralarda bir an bile durmamasý gerekir. Ben bu üniversitenin bir öðretim üyesi olarak yapýlanlardan oldukça esef duydum. Ne yani öðrenci beni yola mý getirecek... ben ateist bir sanatçýyým; gelip bana hade ordan mý diyecekler? Bu iþ bu kadar basit deðil. Bunun önüne geçilecek tedbirler alýnmazsa arkasý gelir ve bu iþin içinden çýkýlmaz. Bir baþka ilginç çýkýþ da "burasý Türkiye'dir" diyen bir gençten geldi. Nedim Gürsel burada da mý rahat yok diyecekti ki cevabýný aldý. Bu romanla ilgili zaten Türkiye'de altý yýl hapisliði istenerek hakkýnda dava açýlmýþtýr. Ama ona hatýrlattýlar: Burasý da Türkiye'dir! Þimdi onlara burasýnýn Türkiye olmadýðýný kim anlatacak; bu dersi onlara kim verecek? Bakýn beyler bu iþi hafife almayýn sonu çok kötü olabilir. Burasý bu kadar yozluk kaldýrmaz. Konuþurken pot kýrmak üzere olan birisini ikazda... Patron ile çalýþana... Hýzýr gibi yetiþir. Öksürük her insan için gereklidir. Sizin de hayatýnýzda bir kez olsun imdadýnýza yetiþmiþtir. * * * Deyin ki Ali sýnavda kopya yapmaktadýr. Kendini o kadar kaptýrmýþtýr ki, yanýna yaklaþan öðretmeni fark edememektedir. Arkadaþý Ahmet Öksürükle imdada yetiþir. Öhö.. Öhö.. Ali hemen kendine gelerek tehlikeyi savuþturur. Veya bir müdür memurlarýna baskýn yapmak üzeredir. Çaycýnýn olmadýk iki öksürüðü, dalga geçen memurlarý kendine getirmeye yeter. Odasýnda genç sekreteri ile dosyalarý inceleyen patronu, öfke ile gelen karýsýndan, kapýcýsýnýn öksürüðü kurtarýr... Politikacýlarýn konuþtuklarý kürsünün üzerine bir bardak su konur. O bardak su konuþmacý aðzýný ýslatsýn diye deðil. Gazeteciler veya vatandaþ tarafýndan sorular ile sýkýþtýrýlan politikacýnýn... iç beklemediði bir soru karþýsýnda cevap için zamana ihtiyacý olur. Boþta bulunup sonradan telafi edemeyeceði bir yanýt verebilir. Þap diye gelmez mantýklý bir açýklama insan aklýna... Oysa iki öksürük ve bunun yanýnda bir bardak su, kendini toparlayýp zaman kazanmasýna yeter de artar bile. -Sayýn......, Kuzey Kýbrýs taki yönetimin, Türkiye nin kuklasý olduðu yönündeki söylemleri nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ýþte tam öksürüklük bir soru. Mesela Talat Türkiye otur derse otururum, kalk derse kalkarým. Aðzýndan kaçýrmadan önce, öksürük hýzýrýný kullanmýþ olsa idi... Kuzey Kýbrýs taki maske düþer miydi? Anlayacaðýnýz öksürük, makamlý, makamsýz birçok kiþiyi badireden atlatan bir kurtarýcý. * * * Gelelim konferansa... Konferansýn da böyle sihirli etkileri ve kamuflaj özelliði vardýr... Eroðlu konferans vermek için Ýstanbul da... Talat konferans vermek için Ankara da Dýþiþleri bakaný konferans vermek için Anavatan da... Ertuðruloðlu konferans vermek için bilmem nerede... Ve listeyi daha da uzatabilirsiniz. Onlar Konferans vermek için gittiklerini iddia ediyorlar... Vatandaþ da talimat almaya gittiler diyor. Ankara talimatlarýný vermek için, kulak çekmek için çaðýrdý. Gidiyoruz diyecek halleri yok ya... Bayram deðil, seyran deðil. Bu ziyaretin amacý ne.. Ýþte Konferans hýzýr gibi yetiþiyor. Bilmem hangi kurumun, hangi düþünce örgütünün davetine icabet ederek, konferans vermek için Anavatana saati birliðine ziyaret. Alýn size hýzýr gibi açýklama... Yoksa, toplan gel komutunu, kamufle edecek bundan daha güzel bir kamuflaj olabilir mi? * * * Gördüðünüz gibi bir konferans, bir öksürük nelere kadirdir. Ve ne kadar ulvi görev ifa etmektedirler... Þimdi baþa gelelim... Öksürük ve Konferans ayni anlamý taþýyor dendiði zaman önceki düþüncenizde kararlý mýsýnýz? Yoksa konferans, öksürük demektir, sözüne siz de sýcak bakmaya baþladýnýz mý? Politikacýlarýmýz Türkiye ye, bilmem hangi üniversiteye öksürmeye gittiler. Kulaðý pek de týrmalamýyor... GÜNLÜK HRANT DÝNK SOKAÐI'NA ÝZÝN YOK Türkiye'de bir sokaða Hrant Dink adýný vermek kolay deðildir. Þiþli Belediye Meclis'i, Hrant'ýn vurulduðu yerdeki sokaklardan birine onun adýný vermeyi Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne teklif etti. Ancak öneri AKP'li üyelerin oylarýyla reddedildi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin AKP'li 170 üyesi buna karþý çýkarken, CHP'li 112 üye Hrant Dink Sokaðý için "evet" dedi. AKP'lilerin bu tavrý ikiyüzlülük olarak deðerlendirildi. Konu Hrant Dink olunca gerekçe bulmak kolaydýr da, bu gerekçelere inanmak çok zor. Ermenistan dahil, dünyanýn deðiþik ülkelerinde Hrant Dink adý, okullara, sokaklara, meydanlara, caddelere veriliyor, ama kendi ülkesinde bu yasak sürüyor. Bir zamanlar Nâzým Hikmet de ayný engellerle karþýlaþýrdý. Oysa bu yýl Hrant'ýn öldürüldüðü 19 Ocak'ta Agos Gazetesi'nin önündeki anmanýn ardýndan törene katýlan Barýþ ve Sanat Giriþimi Grubu, Ergenekon Caddesi'nin adýný Hrant Dink olarak deðiþtirmiþti. Bu sembolik eylem ne yazýk ki gerçekleþemedi. ANKET TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! TWÝST DE YAPAR Seçimler yaramýþ Talat'a... Daha önce hiç yapmadýðý þeyleri yapýyor... Maçlara gidiyor mesela... Hatta karting yarýþlarýna... Piste çýkýp Yeltsin gibi twist de yaparsa þaþmayýn! ASKI Sandýk seçmen listeleri askýya alýnmýþ ve bir hafta askýda kalacakmýþ... Unutmayýn, her koyun kendi bacaðýndan asýlýr! TURGAY'A GÜN DOÐDU Tahsin'i partiden ihraç ettikten sonra UBP'nin meclisteki sayýsý 25'e düþmüþ. Hadi Turgay'ým, gene iyisin iyi... Sana da gün doðmuþ! TALAT'I KURTAR ABD'yi ziyaret eden Papandreu'ya Obama ve Clinton, "Talat'ýn seçilmesi için yardýmcý olun" demiþler... Talat'ý kurtarmak dünya meselesi haline geldiyse, iþimiz zor... Týrnak... "Yaseminler ve YKP, 'sol kanatta' en saðlýklý duruþlarý sergilemiþtir... Gerçek çözüme, gerçek anlaþmaya inanmak demek; ya Yaseminler adayý Zeki Beþiktepeli'ye oy vermektir; ya da sandýða gitmemektir." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Bu üç aday yanýnda geçen seçimlerden aþina olduðumuz sempati þampiyonlarý Zeki Beþiktepeli ve Ayhan Kaymak da yine var. Gerek Sayýn Beþiktepeli, gerekse Sayýn Kaymak, propagamda konuþmalarýnda belki de en fazla 'bravo, adam doðru söyler' övgüsünü alacak iki aday olacak. Ama ne yazýk ki beðeni ve oy verme doðru orantýlý deðil bu ülkede." Artun ÇAÐA (haberdar) "Basýn haberlerine göre, Avrupa emperyalizminin mahkemesi tarafýndan verilen ve de bizim ucube komisyonu ilk baþvuru mercii sayan karar, CTP'nin yalakalarý ve emperyalizmin taþeronlarýnca 'Talat'ýn zaferi' olarak takdim edilmektedir." Fuat VEZÝROÐLU (Vatan) "Türk tarafýnýn takdim etmeye çalýþtýðý gibi AÝHM, Tazminat Komisyonu'nu bir KKTC organý olarak deðil, Türkiye'nin bir alt organý olarak tanýmýþ ve KKTC'yi yok saymýþtýr. Bir Pirrus zaferi deðildir, çünkü bu kararla Rum tarafýna güçlü bir mesaj göndermiþtir." Bekir AZGIN (Havadis) Günün Kahramaný ZEKÝ ALÝ Türkiye'nin seçkin yazarlarýndan Nedim Gürsel'e Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde yapýlan utanç verici yobaz saldýrýsýný tüm partilerimizle örgütlerimizin kýnamasý ve þiddeti protesto etmesi gerekirdi... Ancak ne yazýk bu seçim curcunasý ve Tahsin Ertuðruloðlu hezeyanlarý içinde eriyip gitmiþ bu da... Ses veren olmamýþ hiç... Yazarlar Birliði'nden baþka... Gecikmeli de olsa Kýbrýs Kýbrýs Türk Yazarlar Birliði Baþkaný Zeki Ali dün bir bildiri yayýnlayarak olayý kýnadý ve "Bu rezalet affedilemez" dedi. Günlerce üstünde durmamýz, tartýþmamýz ve irdelememiz gereken bir meseledir bu... Çünkü ne yazýk, toplum olarak ne hale geldiðimiz bu olayda yansýyor en çok.

7 15 Mart 2010 Pazartesi Düdüklü Tencere Bülent Aykut ÞOFÖRSEN BAS GAZA... Türkiye'de uzun bir yol yapýyorsunuz, önünüzde bir kamyon var... Kamyonlarýn yazýlarý da meþhurdur... Gözünüz istemeden bu yazýlara takýlýyor... "Aþýksan vur saza, þöförsen bas gaza", "Düzde geçme beni, yokuþta mahçup ederim seni", "Kamyonum dizelin en güzeli, seni çok sevdim köylü güzeli"... Hiçbir önlem almadan, rampalardan çýkýlýyor, yokuþlardan iniliyor, düz yolda sürat yapýlýyor... Ve kasasýnda 950 adet el bombasý olan bir kamyon haberi var basýnda! Bir þehir, ya da kasaba giriþinde kaza yapsa, bir facia yaþanmamasý mümkün deðil! 950 el bombasý... Hiçbir önlem yok, inanýlýr gibi deðil! Seyahat sýrasýnda geçilen yollardaki insanlarýn hayatlarýyla oynadýklarýnýn farkýndalar mý acaba? Normal bir sivil kamyon... Kamyon þöförü kim? Belli deðil! Askeri malzemeler nakliyat iþi yapan bir kamyonla mý taþýnýr? Memlekette savaþ hali var da, tüm askeri araçlar görevdedir de, sivil nakliye araçlarý seferberliðe mi çaðrýldý? 950 bombayý taþýyan araçta bir assubay ve bir er varmýþ... Bu da ayrý bir muamma? O kamyon teröristler tarafýndan makasa alýnýp durdurulsa ne olacak... Bir assubay ve bir er ne yapabilecek? 950 el bombasý taþýyan kamyona da asker ve polis, sivil eskort olarak çaktýrmadan eþlik etmelidir! Kanunlara göre de geçeceði her ilin jandarma komutanlýðýna, il, ilçe emniyet amirliklerine de haber verilerek tabii. Bu bomba nakliye iþinin karayolu ile olmasý þart mý? Gideceði yere göre hava, ya da deniz yolu kullanýlamaz mýydý? Ben Türkiye'de insan hayatýnýn ucuz olduðunu biliyordum da, bu kadar ucuz olduðunu bilmiyordum! Türkiye'de böyle sivil kamyonla el bombasý taþýnýyorsa ve bu da normal bir uygulama olarak karþýlanýyorsa kimbilir ülkemizde de taþýnýyordur belki de... Ordu ayný ordu... Mentalite ayný mentalite... Bu durumda kamyonlarla aramýza bayaðý mesafe koymamýz gerekir demektir... Karayollarýnda bomba yüklü kamyon bir kaza yapmýþ olsaydý, kimbilir neler olurdu... Ben þu soruyu sorayým: Türkiye'de Milli Savunma Bakaný'nýn iþi nedir? Göstermelik mi? Bu konular onun bakanlýðýnýn kontrolünde. Neden çýkýp bir açýklama yapmýyor? Savcýlýk takipsizlik kararý verdi... Türkiye medyasý günlerdir bu kamyondan bahsediyor! Bu kamyonu durduran polisler neden bir trafik cezasý dahi yazamadýlar? Ne cezasý mý? Ýnsan hayatýný riske sokmak baþta olmak üzere bir sürü gerekçe bulunabilir istedikten sonra... UBP: Ertuðruloðlu UBP üyeliðini kaybetti Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ýrsen Küçük, UBP Lefkoþa Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu'nun, YSK'ya Cumhurbaþkanlýðý adaylýk baþvurusunu yaptýðý andan itibaren UBP Tüzüðü ile Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý'na göre UBP üyeliðini kaybettiðini açýkladý. Küçük, UBP olarak Cumhuriyet Meclisi'nde artýk 25 milletvekili koltuðuna sahip olduklarýný belirterek, hükümetin düþmediðini, çünkü hükümetin düþmesi için 26 oya gerek olduðunu, hükümetin sadece bundan sonra Meclis çalýþmalarýnda zorlanacaðýný kaydetti. UBP Parti Meclisi, dün Genel Baþkan ve Baþbakan Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda saat 17.00'de toplandý. Yaklaþýk 1 saat süren toplantýda, Cumhurbaþkanlýðý seçimi, parti ilçe merkezlerinin çalýþmalarý ve son günlerde kamuoyunu meþgul eden UBP Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu'nun Cumhurbaþkanlýðý adaylýðý görüþüldü, parti meclisi üyelerine bilgi verildi. Toplantý sonrasýnda basýna açýklamada bulunan UBP Genel Sekreteri Ýrsen Küçük, toplantýnýn açýk gündemle baþladýðýný, esas olarak Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve partinin seçim çalýþmalarýnýn görüþüldüðünü ve parti meclisine çalýþmalarla ilgili bilgi verilerek, deðerlendirmeler yapýldýðýný anlattý. Küçük, toplantýda ülke gündemini meþgul eden Tahsin Ertuðruloðlu olayýnýn da görüþüldüðünü belirterek, Ertuðruloðlu'nun UBP üyeliðini, Parti Tüzüðü ile Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý'na göre adaylýðýný YSK'ya sunduðu andan itibaren kaybettiðini söyledi. Küçük, UBP Tüzüðünün 7. maddesinin e fýkrasýnda, "Baþka bir siyasi partiye geçtiði veya aday olduðu tespit edilenler", Tüzüðü Yorumlama Yetkisi baþlýklý 115. Maddesinde, "Bu tüzük kurallarýný yorumlama ve boþluk olmasý halinde ilke kararý alma yetkisi parti meclisinindir", Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý'nýn 53/2 maddesinde ise, siyasi partiler Cumhurbaþkanlýðý, Milletvekilliði, Belediye Baþkanlýðý ve Belediye Meclis üyeliði seçimlerine seçilebilecek kadar aday gösterebilir" kurallarýný anýmsattý. Parti Tüzüðüne bakýldýðýnda 115. Maddeye bile gerek duyulmadýðýný, Halk Oylamasý Yasasý'nýn da Cumhurbaþkanlýðý seçiminde 1 kiþinin seçilecek olmasýndan dolayý gayet açýk olduðunu belirten Küçük, Tahsin Ertuðruloðlu'nun hala daha UBP'li olduðunu söylediðini ancak bunun böyle olmadýðýný, parti üyeliðini kaybettiðini söyledi. Küçük, UBP'nin Cumhurbaþkanlýðý seçimindeki tek adayýnýn Derviþ Eroðlu olduðunu belirterek, YSK'nýn da yaptýðý duyuruda tek partili adayýn UBP'den Derviþ Eroðlu olduðunu diðer adaylarýn baðýmsýz olduðunu duyurduðunu anýmsattý. Ýrsen Küçük, UBP'nin bu sonuçla Cumhuriyet Meclisindeki sayýsýnýn 25'e düþtüðünü, hükümetin bozulmadýðýný çünkü hükümetin ancak 26 ayla bozulabileceðini, sadece hükümetin Meclis çalýþmalarýnda zorlanacaðýný belirtti. Gaziveren ve Çamlýköy direniþleri anýlýyor Gaziveren ve Çamlýköy direniþleri ile þehitleri, 19 Mart Cuma günü Gaziveren ve Çamlýköy'de düzenlenecek törenlerle anýlacak. Güzelyurt Kaymakamlýðý Lefke Bucaðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, ilk tören, Gaziveren'de saat 09.00'da yapýlacak. Gaziveren okul avlusundaki Atatürk büstü önünde yapýlacak olan tören, protokol sýrasýna göre anýta çelenklerin sunulmasý ile baþlayacak. Tören, saygý duruþu saygý atýþý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle devam edecek. Tören, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öðretmeni Duygu Muhtaroðlu'nun yapacaðý günün anlam KKTC standý "En iyi stant" ödülünü aldý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti standý, Uluslararasý Turizm Borsasý Fuarý ITB Berlin 2010'da "En Ýyi Stant" ödülünü aldý. Ödül dün akþam Fuar alanýnda düzenlenen törenle verildi. On alandaki deðerlendirme neticesinde her alanda ilk üçe girenlere ödül verildi. 10. kez düzenlenen fuarda bu yýl "En Ýyilerin En Ýyisi" adý altýnda da bir ödül verildi. Bu ödül Yakýn ve Orta Doðu alanýnda da birincilik alan Ýsrail'e gitti. ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan okunacak þiirlerle tamamlanacak. Çamlýköy'deki tören ise, saat 10.00'da, Þehit Emin Ýzzet'in anýtý önünde düzenlenecek. Buradaki törede de protokol sýrasýna göre çelenkler anýta sunulacak, saygý duruþu saygý atýþý yapýlacak ve Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, öðretmen Ulaþ Sönmez'in yapacaðý konuþmanýn ardýndan öðrencilerin okuyacaðý þiirlerle sona erecek. Bu arada 19 Mart Cuma günü öðle namazýndan sonra Gaziveren, Çamlýköy ve Lefke camilerinde þehitler ruhuna mevlit okutulacak. KKTC'nin en iyi stant ödünü aldýðý Avrupa alanýnda, ikinciliði Yunanistan, üçüncülüðü ise Ýsviçre aldý. KKTC nin ödülünü, KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Almanya Turizm Koordinatörü Önal Dorak, sertifikasýný ise Tanýtma ve Pazarlama Müdürü Derviþ Gezer aldý. KKTC standýnýn birincilik ödülü aldýðý açýklandýðý anda törende hazýr bulunan KKTC görevlileri, coþkuyla sahneye gidip ödül ve sertifikayý aldýlar. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TALAT'I ALLAH DEÐÝL "TAHSÝN" KURTARACAK Bizim Mandra KAZILAN YERLER KAPATILMIYOR... Ýsmi yanýmýzda mahfuz bir bayan vatandaþýmýz Kumsal bölgesi Eti Sokak'ta yapýlan kazýlardan sonra sokaðýn halini gösteren fotoðraflarla birlikte bir de þikayet mektubu gönderdi. Bayan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Belediye Kumsal bölgesinde borularýn deðiþtirilmesi, elektrik, telefon gibi hatlarýn tamiri veya yenilenmesi amacýyla olacak ki, kazý baþlattý. Bu kazý iþlerini yapan taþeron firma Tosunoðlu'dur. Tam üç haftadýr kazý çalýþmalarý devam edip gidiyor. Kazý çalýþmalarý sýrasýnda etraf toprak ve toz duman içinde kalýyor. Pis bir çalýþma. Hem yavaþ ilerliyor hem de kazýlan yerler örtülüp temizlenmediðinden görüntü olarak bir yana, hafif bir esintide tüm topraklar evlerimizin içine giriyor. Kapýlarýmýzý pencerelerimizi açamaz duruma geldik. Evimize giriþ yerleri toprak içinde. Yýkayacak olsak akabinde çamur oluyor. Son üç gündür kazýlan yollar açýk halde bekletiliyor. Üç gündür kazýlan çukurlarla ilgili tek bir kiþi gelip birþey yapmadý. Gerekli ikaz ve levhalarý dahi yerleþtirmedi. Kazdý ve gitti. Durumu belediyeye bildirdik ama bizi dinleyen de olmadý. Baþka bir ülkede olsa yer yerinden oynardý. Eðer bu iþten anlamazlarsa uzaða deðil güneye geçip bir incelesinler, izlesinler yapýlan iþleri... Ýnsanlarýn yaþadýklarý yerlerde yapýlacak bu tür iþler, daha önceden planlanýr, belirlenir ve o bölge halkýna haber verilir. Ayrýca denir ki bu tarihte bu saat baþlanýp bu tarihte bitirilecektir... Ve verilen sürede iþler bitirilir. Ýnsanlar da kendilerini ona göre ayarlarlar. Yapýlan bu iþler ne kadar pis ve problemli olsa da alýnan önlemlerle bunun önüne geçilir. Bir onlara bakýn, bir de bizdekilere... Çevreye ve insana verilen deðeri anlayabilirsiniz." Tahsin Ertuðruloðlu'nun basýn toplantýsýný izleyen gazetecilerin aktardýklarý izlenimler, Ertuðruloðlu'nun inandýrýcý olmadýðýný ve bu seçimde hiçbir þansý bulunmadýðýný duyururlar. Vatandaþlar, "Rakibim Talat'týr" derken, buna Ertuðruloðlu'nun kendisinin bile inanmadýðýný ve bu seçime Eroðlu'ndan intikam almak için girdiðini düþünmektedirler. Sokaktaki adam "Ankara'nýn Kýbrýslýtürklere oynadýðý oyunlar gittikçe çirkinleþiyor" diye kendi kendine söylenir.

8 8 15 Mart 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ankara ve AKEL'den icazetsiz Önümüzdeki Nisan'da yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Kýbrýs Türklerinin sesi ve temsilcisi olabilecek tek ciddi aday Yasemin Hareketinin temsilcisi Sayýn Zeki Beþiktepeli'dir. Sayýn Talat hem Ankara'dan hem de Akel'den icazet almýþtýr. Düne kadar görüþmelerde hiçbir ilerleme yoktur, hatta görüþmeler çökmüþtür diyen Akel Genel Sekreteri Andros Kibrianu, geçen gün CTP heyeti ile yaptýðý görüþmeden sonra, Yönetim ve Güç Paylaþýmý konularý ile AB ve Ekonomi baþlýklarýnda ilerleme saðlanmýþtýr diyerek Talat'a destek vermiþlerdir. Mademki görüþmelerde ilerleme vardýr BM Genel Sekreteri Ban geldiðinde onun huzurunda niye bunlarý açýklamadýnýz? Ayrýca ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton'un liderlerle yaptýðý telefon görüþmesinin nedenini çöken müzakereleri kurtarmak olduðunu söyleyen de Andros Kibrianu deðil miydi? Bu arada Akel'le çok iyi iliþkileri olan Sayýn Ýzzet Ýzcan da Akel'den aldýðý icazetle Sayýn Talat'a destek beyan etmiþtir. Zaten inandýrýcýlýðýný büyük ölçüde yitirmiþ olan Ýzcan bundan sonra Sayýn Talat'ý görüþmeler konusunda hangi yüzle eleþtirecek ve kendisine kim inanacaktýr? Eroðlu ve Ertuðruloðlu'da Ankara'dan icazetlidirler. Gerçi Eroðlu kendisine aday olma demeyen Ankara'nýn, karþýsýna Ertuðruloðlu'nu çýkarmasýndan sonra seçimlere yönelik müdahale vardýr diyerek Ankara'ya olan kýrgýnlýðýný ifade etmiþtir. Sayýn Talat'la Sayýn Eroðlu'nun Ankara'dan icazetli olduklarýný biliyorduk. Ancak ister Juda, ister Brütüs olarak nitelendirin, Tahsin Ertuðruloðlu isimli sýradan bir UBP milletvekilinin defalarca Ankara'ya çaðrýlýp Sayýn Talat lehine aday yaptýrýlmasý Kýbrýs Türklerine yapýlabilecek en büyük hakarettir. Hele hele solcu geçinen CTP yayýn organlarý ve kalemþörlerinin Ankara tarafýndan aday yapýlan ve 2002'de Kopenhag'ta imza atmamak için ortadan kaybolan Ertuðruloðlu'na o gün söverlerken bugün övmelerini anlamak için herhalde CTP'li olmak gerekir. Ancak CTP'li kalemþörlere sormak istiyorum. Eðer Ankara Eroðlu lehine Sayýn Akýncý'yý Ankara'ya çaðýrýp aday yaptýrsaydý, bugün manþet yaptýklarý Ertuðruloðlu gibi Sayýn Akýncý'yý da manþetlere çýkarýp, onunla söyleþi yapacaklar mýydý? Bu arada Sayýn Akýncý'dan adýný böyle bir þekilde andýðým için özür dilerim. Deðil koltuk sevdasý, ne maksatla olursa olsun, Kýbrýs Türklerinin iradesi dýþýnda hiçbir güç Sayýn Akýncý'yý aday olmasý hususunda Ankara'ya çaðýramazdý. Ankara her zaman Kýbrýs Türklerinin seçimlerine müdahale etmiþtir. Arif Hoca'nýn geçen gün yazdýðý gibi hangi seçimlerimize karýþmamýþtýr ki. Sadece siyasi deðil, sendika seçimlerinden dernek seçimlerimize kadar her seçimimize karýþmýþtýr. Geçen gün sevgili dostum Halil Sadrazam telefonla aradý. KKTC'de kaç parti var diye sordu. Biran þaþýrdým. Mecliste beþ, herhalde bir okadar da meclis dýþýnda var dedim. Yahu bir parti dýþýnda hiçbir parti aday gösteremedi, hepsi baðýmsýz. Bunlar nasýl siyasi partidir diye sordu. Verecek cevap bulamadým. Eðer bir siyasal parti bir seçimde aday gösteremez ve seçime katýlmazsa bana göre bu kendi varlýðýný inkâr etmektir. Hele hele aday göstermeyip seçime katýlmayan sol partiler Ankara'nýn açýk müdahalesine raðmen ki müdahaleyi Sayýn Eroðlu da dile getirmiþtir, Kýbrýslý Türkler için gerçek bir seçenek olan Sayýn Beþiktepeli varken, çözümcüdür diye Sayýn Talat'a destek verirlerse, partilerini kapatýp CTP'ne katýlsýnlar. 18 Nisan'da veya seçim ikinci tura kalýrsa 25 Nisan'da kimin kazanacaðýný bilemiyorum. Ancak Nisan seçimlerinin iki kaybedenini adým gibi biliyorum. Biri tamamen hem güvenirliðini hem inandýrýlýcýðýný yitiren Ýzzet Ýzcan, diðeri de siyasi mefta olacak olan Tahsin Ertuðruloðlu'dur. Talat iç meselelerle daha fazla ilgilenme sözü verdi Cumhurbaþkaný adayý, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, eþi Oya Talat ile birlikte dün Mersinlik, Alaniçi, Ýskele ve Çayýrova'yý ziyaret ederek, baharýn geliþini kutlamak amacýyla düzenlenen Mart 9'u pikniklerinde halk ile buluþtu. Talat'ýn seçim ofisinden verilen bilgiye göre, pikniklerde vatandaþlarýn sorunlarýný da dinleyen Talat, bugüne kadar Kýbrýs sorununa odaklanmýþ olmasýna karþýn, bundan sonra iç meselelerle daha fazla ilgilenme sözü verdi. Talat, ziyaretleri sýrasýnda yaptýðý açýklamada "Güzel bir gün geçirdik... Bugün insanlarýn biraraya geldikleri, dostluklarýný pekiþtirdikleri, ailelerin bir araya geldiði bir gün olarak kutlanýyor. Kazalara davetiye n TKÖD: "ANAYOLDA, KARAYOLLARI DAÝRESÝ TARAFINDAN KAPATILIR GÝBÝ YAPILAN KAÇAK GÝRÝÞ-ÇIKIÞLAR YÝNE AÇILARAK ÖLÜME DAVETÝYE ÇIKARIYOR" Trafik Kazalarýný Önleme Derneði, Karayollarý Dairesi'ni "özelde Gönyeli Çemberi ile Boðaz kavþaðý arasýnda ve genelde tüm KKTC karayollarýnda mal sahiplerinin isteklerini deðil yol ve can güvenliðini düþünerek görev yapmaya" çaðýrdý. Dernek Baþkaný Mehmet Z. Avcý, yazýlý açýklamasýnda, "yasal olarak hiçbir yan giriþ-çýkýþ yolun olmamasý gerektiðini" belirttiði Gönyeli Çemberi ile Boðaz kavþaðý arasýndaki yolda, medya yoluyla yaptýklarý uyarýlar sonucu Karayollarý Dairesi tarafýndan, yol giriþlerine toprak dökülerek "kapatýr imajý yaratýldýðýný" ancak iki-üç gün sonra "kapatýlýr gibi konan toprak yýðýnlarýnýn yine arsa sahipleri tarafýndan tekrar açýldýðýný" anlattý. Dernek yetkilileri tarafýndan yapýlan gözlemde, Boðaz-Lefkoþa istikametinde inþa halindeki konutlardan yol kenarý cebe açýlan "kaçak" tali yolun ise hiç kapatýlmadýðýnýn tespit edildiðini savunan Avcý, "bu düþündürücü olduðu kadar, tehlikeleri ve yasa tanýmazlýðý da beraber getirmiþtir" dedi. Avcý açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Son yýllarda bu yolda açýlan kaçak tali yollarla Bu çok eski bir gelenektir" dedi. Bugünün baharýn müjdecisi olarak kabul edildiðini söyleyen Talat, "Bilirsiniz Mart böceklerinin yeþiller arasýnda görülmeye baþladýðý zaman baharýn baþlangýcýdýr. Mart 9'u iþte tam da budur. Yani geleceðe dair bir umut, dünyanýn yeniden canlanmasý, topraðýn yeniden canlanmasý, dünyanýn yeniden yeþermesi ve yeni bir dönemin baþlamasý, yeni bir doðum demektir. Bugünü halkým ile birlikte geçirmek, bu anlamlý günde onlarla birlikte olmak çok güzeldi. Herkese daha mutlu, daha güzel günler diliyorum" þeklinde konuþtu. mücadele eden derneðimizin her uyarýsýndan sonra formalite icabý toprak yýðýncýklarý ile kapatýlmakta, ancak 15 gün sonra açýlmasýna yine göz yumulduðu tespitlerimizdir. Bölgeye yapýlan inþaatlardan, açýlmýþ olan yollardan araçlarýn yola atýlmalarý durumunda toplu katliamýn yaþanacaðý ortada iken bu durumu ilgililerin görmemesi, görmek istememesi, ciddiye almamasý, hatta belki de tekrar açýlabilecek þekilde kapatýlýr gibi yapýlmasý ile yol güvenliðinin tehlikeye girmesine göz yumulmasýnýn izahý olamaz." Avcý, konuyla ilgili fotoðraflarý da basýna daðýttý. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu VAKTÝ GELMEDÝ MÝ YOKSA? (Ýstanbul)- Ronnas Vadisi'nin doldurularak yarýsý piknik alaný, yarýsý gölet yapýlacak olmasý ile baþlayan tartýþmada Karadenizli KKTC'li Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci oradakilere, "Burasý hepimizin diyeceksiniz, olmaz öyle þey,burasý benim bölgem, býrakýn, ben bölgemi geliþtirmeye uðraþýyorum" dedi. Deyim yerindeyse seçimlere kilitlendik tüm halk olarak Yunanistan batmýþ. Türkiye'de yer yerinden oynamýþ, Sarkozy'nin eþi kaçamak yapmýþ Umurumuzda bile deðil Seçimler hayatýmýzýn bir parçasý, olmazsa olmazýmýz sanki. Onsuz, yani seçimsiz geçen aylarda nasýl yaþayabildik? Müracaatlar Cuma mesai bitimine kadardý. Bir ara baktým dört olmuþ kaydýný yapan adaylar, ancak beþ olacaðýný biliyorduk hepimiz ve yorumlarýmýzý yazýlarýmýzý buna göre þekillendirdikti. Akþamki haberlerde müracaat edenlerin sekize çýktýðýný gördüm Ýnanamadým. Adam baþý kaç aday? Memlekette gazeteler fazlaydý, bir de televizyonlar. Þimdiki lider adaylar. Buna Türkçe'de insaf derler. Seçim günü sandýð gidecek KKTC vatandaþlarý listeye baktýklarýnda muhtemelen kafalarý karýþmayacak. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde seçimseçmek ve seçilmek- olmazsa olmazlardan... Ne yazýyor özgür ülke KKTC anayasasýnda? KKTC vatandaþý olan herkes aday olabilir... Olmalý da. Çünkü seçenler, seçtiklerinden beklediklerini alamazlarsa, bir sonraki seçimde onun yerine baþkasýný seçebilmeliler ki yeni seçtiklerinden, istediklerini yapmasýný istesinler. Bir bakýma demokrasinin yara almadan yoluna devam etmesi için bu kural uygulanmalý. Seçilenler bir soldan, bir saðdan olabilir. Üst üste hep saðdan, hep soldan da olabilir Bir döngü gibi. Düzen deðiþmese de çark bir þekilde döner... Zaman geçer. Bu yazdýklarým demokrasi ile yönetilen ülkelerdedir. Bizde de devamlý demokrasiden bahsederler... Ancak biz kapsama alaný dýþýndayýz! Cuma günü aday müracaatlarýnýn son günüydü. Mesai bitimine kadardý kayýtlar. Ekranýn altýndan yazý geçiyordu, 1- M.A.Talat, 2-Derviþ Eroðlu, 3-Tahsin..4- Beþiktepeli.. Tam sekizdi sayýlarý. Yedisi KKTC'li. Biri de Kýbrýslý... Aralarýnda Girne ve Lefkoþalý vardý, Karadenizli KKTC'li yoktu Baflý, Maðusalý da vardý... Hatay ve Gaziantepli KKTC'li yoktu Neden diye merak ettim Oysa mecliste milletvekili seçilen Trabzonlu örneði var. Niçin bir Adanalý KKTC'li cumhurbaþkaný adayý yok? Nüfus daðýlýmýna bakýldýðýnda (KKTC'nin) Türkiyelilerin çoðunlukta olduðu görülür. Ýsteseler ve seçime girseler rahat kazanýrlar. Ne Talat kalýr favori gösterilebilen, ne de Tahsin Dipkarpaz Belediye Baþkaný gerçeði söylemiþ iþte, "Burasý hepimizin diyeceksiniz olmaz öyle þey, burasý benim bölgem." Bir soru sorabilir miyim onlara Neden aday olmuyorsunuz? Tüm meclisle birlikte, cumhurbaþkanlýðý da onlarýn eline geçtikten sonra, bizlere isterlerse bir kanton bölge ayýrabilirler. Neden yapmýyorlar? Yoksa vakti gelmedi mi?

9 15 Mart 2010 Pazartesi 9 Tünel ALINTI ATATÜRK'ÜN PERSPEKTÝFÝ DE AB'DÝR Türkiye'yi AB içinde tahayyül edip edemediðim sorusuna vereceðim yanýt hep ayný, evet. AB'ye katýlým, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te baþlattýðý modernleþme sürecinin devamý açýsýndan bir perspektifdir. Hem AB'den hem Türkiye'den, bu süreci sorgulayan seslerin yükseldiðinin farkýndayým. Kýbrýs'taki açmazý aþmalýyýz. Kýbrýs'ta sürdürülen görüþmeler, adanýn yeniden birleþmesine yönelik çözüme ulaþýlmasý için eþsiz bir fýrsat. Ben, elimdeki tüm olanaklarý kullanarak çözümü destekleyeceðim. Bu konuyu kýsýr bir döngü olmaktan çýkarýp verimli bir döngüye çevirebileceðimize olan inancým tamdýr. Bunu gerçekleþtirmenin kararlýlýk gerektirdiðini biliyorum ve Türkiye'nin bundan yoksun olmadýðýna inanýyorum. Türkiye, Ýslam ve laikliðin birlikte yürüyebildiðini kanýtlayan bir örnek olmasý dolayýsýyla da önemli bir ülkedir. Stefan FULE (Radikal-Avrupa Komisyonu'nun Geniþlemeden sorumlu üyesi) DÝPNOT Denktaþ UBP'li olduðu zamanlarda seçime baðýmsýz aday olarak katýlýrdý. Týpký þimdi CTP'li Talat gibi... MAKAM SEVDALISI DEÐÝLÝM, AMA BAÞBAKANLIK ÝSTERÝM ARÞÝV TARÝH 1 ÞUBAT, 2009 Bugüne dek nice haksýzlýklarýn yaþandýðý polis sýnavlarýnda bu seferki haksýzlýk her zamankini de aþmýþ görünüyor. Maðdur edilenlerin tepkileri çýð gibi büyüyor. Gözden kaçmayanlar... ÇÖZÜM SÝLÂHI KÜFLENMÝÞTÝR Eðer bu ülkede bir hayat varsa ve bu hayatýn daha iyi olmasý için bir mücadele veriliyorsa, CTP'nin elindeki "çözüm ve barýþ silahý"nýn artýk bu mücadelede hükmü kalmamýþtýr. O silah paslanmýþ, küflenmiþ, hurda olmuþtur. Çözüm de, barýþ da istismar edile edile inandýrýcýlýðýný kaybetmiþtir. Tam da bu yüzden, Talat'ýn seçim propagandasýnda müzakere masasýný kullanmasýnýn zerre kadar anlamý kalmamýþtýr. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "7 aday da benim rakibimdir ama o nedenle Tahsin Bey de rakibimdir ama ben tatlý yarýþý severim." Mehmet ALÝ TALAT Aklýnýzda bulunsun 2 çocuk saðlýk için ideal Araþtýrmacýlarýn 1935 ila 1968'de doðan Norveçli 1,5 milyon kadýn ve erkeði kapsayan çalýþmasýna göre, anne baba olup olmama, kanserden kalp hastalýklarýna ve alkolikliðe kadar pek çok rahatsýzlýk üzerinde etkili, ancak anne baba olmanýn saðlýða iyi gelmesinin de çocuk sayýsýna baðlý olduðu vurgulandý. Tek çocuk ya da hiç çocuk sahibi olmama, araþtýrmaya konu olan hastalýklarýn tamamýna yol açabilirken, fazla çocuk da beraberinde getirdiði mali ve duygusal stres yüzünden zararlý olabiliyor. Ýngiliz ve Norveçli araþtýrmacýlarýna göre 3 çocuk saðlýk için hem iyi hem kötü olabilirken, en ideali iki çocuk sahibi olmak. "Makam sevdalýsý deðilim... Koltukta çakýlýp kalmayý düþünmüyorum. Ben halkýmýn sað duyusuna ve desteðine güvenerek bu yola çýktým." Tahsin ERTUÐRULOÐLU Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... HA ÝSRAÝL, HA TÜRKÝYE Ýsrail hükümeti Filistin topraklarýna inþaatlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Doðu Kudüs'te 1600 yeni konutun inþaatýna baþlandý. Tam da ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden Ýsrail'de iken açýkladýlar bunu. Biden çok kýzmýþ yazýlanlara bakýlýrsa. Ýsrail bir yandan Doðu Kudüs'ü Yahudilerle dolduruyor, bir yandan da barýþtan söz ediyor. Kýbrýs'taki durum farklý deðil. Kuzeyde Rum topraklarýnýn yaðmasý ve inþaatlar bütün hýzýyla sürüyor. Türkiye de týpký Ýsrail gibi Kýbrýs'ýn kuzeyine nüfus taþýmaya devam ediyor. The Economist: Türkiye yle ABD nin yaþadýðý anlaþmazlýk her zamankinden büyük Ermenilerin, atalarýnýn Birinci Dünya Savaþý'nda maruz kaldýðý trajediyi kabul ettirme mücadelelerinde adaletin yerini bulduðunu ilk hissediþi deðil bu. Türkiye öfkeli. Kongre komitesinin 1915'teki katliamlarýný soykýrým olarak tanýmasýnýn ardýndan Türkiye'yle ABD'nin Ermeni meselesi yüzünden yaþadýðý anlaþmazlýk, geçmiþteki örneklerinden daha büyük. Türkiye Ýran'a yaptýrým tokadý atmaya isteksiz. Türkler arasýnda Amerikan karþýtlýðý yüksek. Bazý Türkler, Obama'nýn 2008'de senatörken dile getirdiði "Ermeni soykýrýmý bir iddia olmaktan ziyade, belgelenmiþ bir gerçektir" görüþünü muhafaza ettiðini düþünüyor. Türkiye muhtemelen büyükelçisini geri gönderecek ve ABD yönetimi de, milletvekillerini tasarýyý Temsilciler Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... Meclisi genel kurulunda oylamaktan kaçýnmaya ikna edecektir. Bir kez daha bitkin bir diplomatik tören sahnelenecek. Günün birinde bir Türk lider devlet adamlýðý sergileyerek, tartýþmalarýn bastýrýlmasýndan ve doðruyu söyleyenlerin cezalandýrýlmasýndan ziyade Anadolu'da iþlenen günahlarý kabul etmenin ulusal onura daha fazla hizmet edeceðini görebilir. Türkiye'de bazý insanlar bunun farkýnda. Ermeni techirinin sonuçlarý açýk: Yüzbinlerce, muhtemelen bir milyondan fazla insan öldü. Fakat trajedinin planlý cinayet mi, yoksa ihmal mi olduðunu belirlemek amacýyla araþtýrma yapýlabilir. Türkiye, biliminsanlarýný arþivleri incelemeye davet ederek (bunu geçmiþte baþtan savma bir biçimde yapmýþtý) karþýtlarýný silahsýz býrakabilir. Ermeniler için, atalarýnýn kaderinin tanýnmasý kutsal bir dava. Acý hatýralarýný, ABD'nin silah ihracatý riske girecek diye bir kenara býrakmalarý beklenemez. Ancak, Ermeniler Ankara'daki yetkililerin 20'nci yüzyýlýn en karanlýk dönemlerinden biri üzerine araþtýrma yapýlmasýna izin verme ihtimalini artýrmak istiyorsa, Kongre'de yürüttükleri kampanya üzerine biraz daha düþünmelidirler. Türk toplumu, 1923'ten bu yana kendilerine verilen bilgileri ilk kez bu kadar çok sorguluyor. Bu, tarihe daha dürüst bir yaklaþým için mücadele etmek amacýyla hayatlarýný tehlikeye atan yazarlar, gazeteciler ve vatandaþlar sayesinde gerçekleþti. Bunu en iyi yapanlar arasýnda, 2007'de öldürülen Hrant Dink de vardý. Dink, Türklerle Ermeniler arasýnda tarihsel gerçeðin ortaya çýkarýlmasý ve uzlaþma için çaba harcamýþtý. Dink'in ve tarihsel adalet için çaba harcayan diðer Türk vatandaþlarýnýn bakýþ açýsýna göre, Kongre'den gelecek baský milliyetçilerin elini güçlendirerek gerçeði ifade etmeyi zorlaþtýrabilir. Türkiye totaliter bir devlet olsaydý, Ermenilere kendilerini sýnýrlamalarýný tavsiye etmenin savunulacak bir tarafý olmazdý. Ermeniler Türklere ne düþünmeleri gerektiðini söylemek yerine, yetkilileri sorgulamayý ilerletmeye teþvik etmeli; buna, 'Türklüðe hakareti' suç sayan 301'nci maddeye son vererek baþlanabilir. (Baþyazý, 11 Mart 2010)

10 10 15 Mart 2010 Pazartesi AYNA Musa Özmusaoðlu GAF YAPMAK MI, DÝL SÜRÇMESÝ MÝ? Ýnsan hayatýnda herkesin gaf yapabileceði, herkesin dil sürçmesi nedeniyle maksadýný aþan sözleri aðzýndan kaçýrabileceði bir gerçektir. Ancak kiþi, belli bir mevkiyi iþgal ediyorsa, örneðin bakan, baþbakan, müsteþar, müdür, baþhekim veya baþhekim yardýmcýsý ise aðzýndan çýkaný kulaðýnýn iyi duymasý gerekir. Baþka bir deyiþle insan gýrtlaðý dokuz boðummuþ, aðýzdan laf çýkarken, her boðumda ayrý bir deðerlendirme yapýlarak dokuz kez düþünüldükten sonra çýkmalýymýþ. Yani böylesi kiþiler, her aklýna geleni söyleyemez. Hatýrlarsanýz, 2009'un Kasým ayý sonlarýnda, 30 sendikanýn karþý çýkmasýna raðmen, çalýþanlarýn Aylýk (maaþ-ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Tasarýsý KKTC Meclisinde görüþülürken TDP milletvekili Mehmet Çakýcý ile Mustafa Emiroðlularý, Çakýcý dört buçuk, Emiroðlularý iki buçuk saat konuþarak yasanýn geçmesini engellemeye çalýþmýþlardý. Peki diðer muhalefet ne yapmýþtý? CTP Genel Baþkaný, yasaya karþý olduðunu beyan ederek meclisi terk edince, onu CTP'li vekiller takip etmiþ, ÖRP Baþkaný Avcý hasta olduðu için yasaya karþý olduðu ifade ederek oturuma katýlmamýþtý. ÖRP'nin bulunmaz Hint kumaþý Sn. Gökmen, Avcý'nýn karþý olduðunu beyan ettiði yasaya olumlu oy vermiþ, böylece Avcý ile ne kadar uyum içinde olduðunu ispat etmiþti. DP ise o günlerde çok ýlýmlý bir muhalefet yaparak "ret" oyu vermiþti. Sonuç? Dikensiz gül bahçesinde böyle tasarý nasýl geçer? Oy çokluðu ile. Neden bütün bu geçmiþ olaylarý anýmsatýyorum? Çünkü tasarýnýn yasalaþmasýndan bir gün sonra, tasarý yasalaþýrken oturumu yöneten Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ýrsen Küçük, bir televizyon programýnda fenalaþmýþ ve Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak müþahade altýna alýnmýþtý. Neden? Bir gün önceki gergin ve yorucu oturumu yönetmek kolay mýydý? Daha sonra Sayýn Küçük, bir kardiyoloji uzmaný ve bir hemþire refakatinde Ankara'ya Ýbn-i Sina Hastanesine sevk edildi. Buraya kadar her þey doðal. Ancak Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Sn. Nuri Gökþin'in Küçük'ü Ankara'ya Ýbn-i Sina'ya sevk ederken söyledikleri gerçekten düþündürücüdür. Ne demiþti Sayýn Gökþin? "Sayýn Küçük toplum için çok deðerli birisi olmasý dolayýsýyle derhal Ýbn-i Sina'ya sevk edilmiþtir." Demek ki Sayýn Gökþin'e göre kimi insanlar çok deðerli, kimileri ise deðersizdi. Gelelim gerçek haftaki sel felâketine. Daha doðrusu hastanenin bir bölümünü dere yataðýna inþa eden inþaat felâketine. Sel geldi, hastanenin beyni durumdaki bölümleri bastý. Ne elektrik býraktý, ne týbbi cihaz. Tam bir felç hali. Trilyonlar yok oldu gitti. Hastalardan yedisi, bu felç hali nedeniyle hayatýný kaybetti. Ancak ölümlerin ikisi ile ilgili olarak, bu kez Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Ramadan Kamiloðlu'ndan bir açýklama geldi. "Ölümler doðaldý. Elektrik kesintisi ile hiç ilgisi yoktu. Zaten yaþlýydýlar. Birisi 67 yaþýnda, diðeri 85 yaþýndaydý." Sevgili okurlar, bu açýklama karþýsýnda hemen aklýma þöyle bir cümle geldi: -Açýklamaya bak, hizaya gel! Sayýn Kamiloðlu bu açýklamasýyla 65 yaþ ve üzeri kiþiler zaten ekmeðini yedi, suyunu içti, yaþamalarý gereksizdi mi demek istemiþti. Peki bu sel felâketi Sn. Küçük'ün Nalbantoðlu Devlet Hastanesine yatýrýldýðý döneme raslasaydý, "Zaten yaþlýydýlar!" diyebilecek miydi? Sn. Küçük 65'ten küçük mü? Yoksa sadece soyadý mý Küçük? Yoksa Kamiloðlu'nun sözü Sn. Küçük'ü kapsamaz mýydý? Evet sevgili okurlar, Saðlýk Bakanlýðýna ait iki mevki sahibi kiþi ve iki düþündürücü açýklama. Bunlardan hangisi daha isabetli? Bu sözlerden hangisi gaf, hangisi dil sürçmesi? Sayýn Gökþin, Ramadan Kâmiloðlu'nun "Zaten yaþlýydýlar!" yargýsýna katýlýyor mu? Doðrusu þu ki, gýrtlak dokuz boðumdur. Aslýnda bu iki beyefendi, bence halktan özür dilemeli! Ama Ýncili Çavuþ'un özrü gibi olmasýn! Hani Ýncili'nin, kabahatýndan büyük özrü vardý ya! Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Brüksel'deydi Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilciði, Türk ve Rum Sivil Toplum Örgütleri, kadýn temsilcileri ile Kadýn Örgütleri temsilcilerini, 4 gün boyunca Belçika'nýn baþkenti Brüksel'de aðýrladý. Davete 10'u Kýbrýslý Türk olan 23 Sivil Toplum Örgütü Kadýn Temsilcisi birlikte katýldý. Ziyaret, Avrupa Birliði Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Komiteleri hakkýnda daha detaylý bilgilendirme amacýndaydý. Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Kadýn Komitesi Baþkaný Sevgül Borataþ, Avrupa Birliði Komisyonu'nda ve Parlamentosu'nda 2 gün boyunca yoðun geçen üst düzey ziyaret ve toplantýlar gerçekleþtirdi. Eþitlik, ayýrým, insan ticareti, istihdam, kadýnýn çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðý sorunlar konularýnda Avrupa Birliði'nin yaklaþýmlarý, yaptýðý çalýþmalar, öneriler ve politikalarý program kapsamýndaydý. Berlaymont Avrupa Komisyonu Binasý'nda birer buçuk saatlik bilgilendirme toplantýlarý, Avrupa Komisyonu Araþtýrma Genel Müdürü Sabatier ile baþladý. Sabatier, Avrupa Birliði ve Parlamentosu'nun oluþumunu, tarihsel süreç içinde sosyal ve ekonomik geliþimini anlattý. Avrupa'nýn politikalarýnýn aktif yurttaþlýðý teþvik etmek yönünde olduðunu anlatan Sabatier, toplumsal cinsiyete ve kadýn-erkek eþitliði konularýnda da çalýþmalarýn yapýldýðýný; bu konulardaki araþtýrmalara önemli miktarda kaynak aktarýldýðýný anlattý. Bilgilendirme toplantýlarýnýn ikincisi, AB Giriþim ve Endüstri Genel Müdürü Anna Danti ile gerçekleþti. Toplumsal cinsiyete dayalý çalýþmalar kapsamýnda AB'nin kadýn giriþimcileri desteklediði, Kalp kapaðý rahatsýzlýðýna açýk kalp ameliyatý olmadan tedavi Týbbýn geliþtirdiði yeni bir yöntemin, kalp kapaðý rahatsýzlýðýný, açýk kalp ameliyatý olmadan tedavi edebildiði belirtildi. Endovascular Valve Edge-to-Edge Repair Study(EVEREST II) adlý araþtýrma, kalpte bulunan 4 kapaktan biri olan mitral kapaðýndaki bir rahatsýzlýðýn MitraClip adý verilen pens sayesinde tedavi edilebildiðini gösteriyor. ABD ve Kanada'da 279 hasta üzerinde denenen ve ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin 59'uncu yýllýk konferansýnda açýklanan klinik deneyin neticelerine göre, çamaþýr mandalýna benzeyen MitraClip, kateterle, bacaklarý besleyen femoral damara sokuluyor ve tam kapanmayan Mitral kapaðýný yerinde tutuyor. Mitral kapak kalbin sol tarafýný ikiye böler ve tam olarak kapanmamasý sonucunda, kalbin kasýlmasý sýrasýnda kalbin ekonomik alanda güçlenmelerine yönelik yapýlan çalýþmalarý, kadýnlarýn iþ hayatýnda daha fazla yer almalarýyla ilgili kararlarý ve uygulamalarý anlattý. Profesyonel yaþamda esnek çalýþma koþullarýný ve esnek zaman planlanmasýný, kadýnlarýn iþ gücündeki varlýklarýnýn güçlendirilmesine yönelik alýnan önlemler ve fikirler ortaya konuldu. Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü'nden Anna Konstantatou, AB Ýletiþim Genel Müdürü Klaus Sorensen ve Adalet Özgürlük ve Güvenlik Genel Müdürü Michael Carlin'le toplantýlar yapýldý. Ýnsan ticaretiyle ilgili AB'nin çalýþmalarýnýn anlatýldýðý toplantýda, insan ticaretine ve özellikle kadýn ve çocuklarýn maðduriyetlerinin giderilmesine yönelik çeþitli projelerin olduðunu, üye ülkelere yönelik bilgilendirme çalýþmalarýnýn yapýldýðýný ve insan ticaretine engel olabilmek için bir direktifin hazýrlandýðýný anlatýldý. Ayrýca toplumsal cinsiyet eþitliði ve çatýþmalarý konusunda AB'nin politikalarýnýn anlatan, Dýþ Ýliþkiler Müdürü Davide AB'nin 2008 yýlýnda kadýnlara karþý þiddetin önlenmesi ile ilgili bir belgenin kabul edildiðini aktardý. Kadýnlarýn, barýþ ve güvenliðinin saðlanmasý konusunda AB'nin ciddi çalýþmalarý olduðundan ve bu konulardaki yaptýrýmlar bahsetti. Oldukça yoðun geçen günün sonunda, ayni binanýn 13. katýnda Komisyon Üyesi Bayan Vassilliou'nun katýlýmýyla bir akþam yemeðinde buluþuldu. Temaslar çerçevesinde ayrýca Avrupa Parlamentosu da ziyaret edildi. Bir buçuk saat süren ziyarette, parlamento hakkýnda bilgilendirmeler yapýldý. sol karýncýðýna (atrium) kan geri kaçar. ABD'nin Illinois eyaletindeki NorthShore Üniversitesi'nden ve araþtýrmayý yöneten Dr. Ted Feldman, MitraClip tedavisi uygulanan hastalarýn uzun süre hastanede kalmadan yeniden ayaða kalktýklarýnýn tespit edildiðini söyledi. Hastalarýn yüzde 72,4'e uygulanan bu yöntemin baþarýlý olduðunu ortaya koyan araþtýrmaya göre, MitraClip yöntemi ayný zamanda klasik açýk kalp ameliyatýndan daha ucuz ve normalde aðýr bir kalp ameliyatýnýn beraberinde getirdiði riskleri de azaltýyor. Þimdiden Avrupa'da piyasaya sürülen MitraClip, 2011 yýlýnda ABD'de de piyasaya sürülecek. MitraClip, 2009 yýlýnda Amerikalý Abbott ilaç firmasý tarafýndan satýn alýnan Kaliforniyalý Evalve firmasý tarafýndan yapýlmýþ. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Antarktika gençken Afrika gibiymiþ Dünya'nýn en soðuk kýtasý Antarktika'nýn, milyonlarca yýl önce tropikal iklime sahip olduðu ortaya çýktý. Ýklim deðiþikliklikleri tarihini araþtýran 50 biliminsaný, Hint Okyanusu'nun güneyinde, okyanus tabanýný bin metre kadar delerek ipucu topladý. Çalýþma sonrasý biliminsanlarý, 53 milyon yýl önce Antarktika'da sýcak, tropikal bir iklim yaþandýðýný saptadý. Ekibin baþkaný Hollandalý uzman Henk Brinkhuis, milyonlarca yýl içinde iklimin niçin deðiþerek soðuduðunu ve Antarktika'nýn buzlarla kaplandýðýný öðrenmeye çalýþtýklarýný söyledi. Erkeklere göre en iyi icatlar Erkekler arasýnda popüler Amerikan askmen sitesi okuyucualarý araýnda anket yaptý. Ýþte dünyanýn deðiþmesine neden olan bilimsel geliþme: Bilgisayar: 1950'lerde IBM tarafýndan þirketler için üretilen bilgisayarlar o zamanýn parasýyla 100 bin dolara mal oluyordu. 1977'de Apple 2 isimli ilk PC modelini geliþtiren Steve Job, imkânsýz gibi görünen 'her eve bir bilgisayar' fikrinin de gerçekleþmesine sebep oldu. Doðum kontrol hapý: 1951 yýlýnda Carl Djerassi isminde bir kimyagerin bulduðu hap, saðlýklý insanlarýn kullandýðý ilk 'ilaç' olarak tarihe geçti. Cep telefonu: 1947'de ABD'de Bell Laboratuvarlarý tarafýndan geliþtirilen cep telefonlarýndan bugün dünyada 2 milyar adet var. Avrupa Birliði sýnýrlarý içerisindeyse kiþi baþýna birden fazla cep telefonu düþüyor. DNA: 1953 Francis Crick ile James Watson DNA molekülünün yapýsýný keþfetti. Uçak: Amerikalý Wright Kardeþler 1903 yýlýnda ilk motorlu uçaðýn uçuþunu gerçekleþtirdi. Ýnternet: Bugün dünya nüfusunun yüzde 20'sinin baðlý olduðu internet, 1969 yýlýnda ilk geliþtirildiðinde sadece dört bilgisayarý birbirine baðlýyordu. Otomobil: 1769 yýlýnda Nicholas Cugnot isimli bir Fransýz insan gücüne gerek olmadan hareket eden ilk kara taþýtýný tasarladý. Ýngiliz erkekleri: Ev iþi yapýyoruz, fark edilmiyor Ýngiltere'de erkekler arasýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, erkekler kendilerinden beklenenden çok ev iþi yaptýklarýný, ancak bundan "yakýnmadýklarý" için kadýnlarýn fark etmediðini düþünüyor. Araþtýrmaya göre erkekler, tuvalet temizliði dahil, çöpü dýþarý çýkarma, ufak tefek tamiratlar, çocuk bakma ve yatak çarþaflarýný deðiþtirme gibi iþlere haftada 13 saatlerini harcýyor. Daily Telegraph gazetesinde yayýmlanan araþtýrmaya katýlan bin erkeðin yüzde 60'ý bu çabalarýnýn kadýnlar tarafýndan fark edilmediðini, çünkü bunun "yaygarasýný" yapmadýklarýný söylerken, yarýsý da kadýnlarýn yaptýklarý ev iþi miktarýný göstermeye daha meyilli olduklarýný düþünüyor. Erkekler arasýnda yüzde 85'lik oranla çöpü dýþarý çýkarmak en çok yapýlan ev iþi. Erkeklerin yüzde 80'i en çok alýþveriþ torbalarýný taþýdýðýný, yüzde 78'i gýda alýþveriþi yaparak her hafta buzdolabýný doldurmaktan sorumlu olduðunu belirtiyor. Dove firmasý tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmaya göre erkekler, haftada 4,7 saatlerini ev iþlerine, 1,5 saatlerini evdeki tamirat iþlerine ve 6,9 saatlerini çocuk bakýmýna harcýyor. 10 bin kiþi böyle rekor kýrdý Hindistan'ýn kuzeydoðusunda, yerel kýyafetler giymiþ 10 bin 780 Hintli hep birlikte dans ederek bu alandaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Üç kilometreden fazla bir alana dizilen 10 bin 780 Hintli köylü, yazýn geliþini karþýlamak için sekiz dakika boyunca hep birlikte bambu dansý yaptý ve bu alanda daha önce Filipinler'deki Cebu'da 7700 kiþinin kýrdýðý rekoru kýrmýþ oldu. Guinness Rekorlar Kitabý temsilcisi Lucia Sinigagliesi, mükemmel ritmdeki bu bambu dansýyla yeni bir rekorun kýrýldýðýný belirtti. Dans performansýnýn gerçekleþtirildiði Mizoram eyaleti Kültür ve Sanat Bakanlýðýna bir sertifika verildiði kaydedildi.

11 15 Mart 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... KÝTAS ÝTÝRAF ETTÝ Rum Merkezi Cezaevinde müebbet hapis cezasýný çeken, "Al Capone" lakaplý Andonis Prokopiu Kitas'ýn, Rum Yönetimi eski Baþkaný Tasos Papadopulos'un cesedinin çalýnmasý olayýna karýþtýðýný itiraf ettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Kitas'ýn, ilk baþta cesedin çalýnmasý olayýyla ilgili bir þeyler söylediðini ancak yazýlý ifade vermeyi reddettiðini; ancak, uzun saatler süren sorgulardan sonra yazýlý olarak verdiði ifadesinde söz konusu suçla ilgisinin olduðunu kabul ettiðini kaydetti. Haberde, Kitas'ýn, kardeþi Mamas Prokomiu'nun ifade vermesinin ardýndan yazýlý ifade verdiði belirtildi. Araþtýrmalar çerçevesinde bir Hintlinin göz altýna alýndýðýný anýmsatan gazete, verilen ifadelere göre baþka bir Hintlinin daha göz altýna alýnmasýnýn söz konusu olduðunu belirtti. ÝÞSÝZLÝK ORANI KIRMIZIYA VURUYOR Rum tarafýndaki iþsizlik durumunun sorun olduðu, Avrupa Ýstatistik Biriminin bilgilerine göre Ocak ayýnda iþsizlik oranýnýn yüzde 6,2'ye çýktýðý bildirildi. Alithia gazetesi, yukarýndaki baþlýk altýnda verdiði haberinde, Rum Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sotirula Haralambus ile iþsizlik konusuna iliþkin yaptýðý söyleþiye yer verdi. Haralambus, Güney Kýbrýs'ýn küresel ekonomik krizden etkilendiðini, bu nedenle yüksek biri iþsizlik oranýnýn gözlemlendiðini, ancak Rum Hükümetinin konunun göðüslenmesi için önlemler aldýðýný belirtti. Ýþsizlik oranýnýn artýþýnda diðer yýllara orana bir istikrarýn olduðunu belirten Haralambus, 2010 yýlýnda iþsizlik oranýnýn yüzde 6,5 oranýnda olacaðý deðerlendirilmesinde bulunulduðunu kaydetti. HRÝSTOFYAS VE KAROYAN'A LÜKS OTOMOBÝL Mevcut küresel kriz aþamasýnda Rum Yönetiminin lüks arabalar sipariþ ettiði belirtildi. Alithia gazetesi "Hristofyas- Karoyan'a Limuzin Alýnmasý 'Ulusal Güvenlik Meselesi' - Bakanlar Kurulun Kararýyla Ýhaleye Gidilmedi" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde, Rum Baþkanlýk Sarayýnýn, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas için süper lüks arabalar alacaðýný yazdý. Gazete Rum Yönetiminin iki üst düzey yetkilisi Hristofyas ve Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan için yaklaþýk 150 bin Euro deðeri olan limuzinler (Mercedes 600L/S400) sipariþ edildiðini kaydetti. Bakanlar Kurulu kararý ile arabalarýn alýmý için ihaleye çýkýlmadýðýný yazan gazete, limuzinlerin alýnmasýnýn "ulusal güvenlik meselesi" olarak deðerlendirildiðini kaydetti. ABD'den Papandreu'ya: Talat'ýn kazanmasýna yardým edin ABD Baþkaný Barack Hüseyin Obama, Dýþiþleri Bakaný Hilarry Clinton ve Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon'un, hafta içerisinde ABD'yi ziyaret eden Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'a; KKTC'de 18 Nisan'da yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Mehmet Ali Talat'a yardýmcý olunmasý telkininde bulunduðu iddia edildi. Rum tarafýnda Pazar günleri yayýnlanan Kathimerini gazetesi, "Talat'ýn Kazanmasýna Yardým Edin... Obama'dan Papandreu'ya; Hristofyas'a Nüfuzunu Kullanmasý Çaðrýsý" baþlýðýyla yansýttýðý, Washington çýkýþlý ve Apostolis Zubanyotis imzalý haberinde, Amerikalýlarýn; Cumhurbaþkaný Talat ve Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas arasýndaki kiþisel iliþki nedeniyle Ada'da var olan konjonktürün "kaydedilen ilerlemenin devamý ve müzakerelerin iyi sonuçlanmasý için devam etmesi gerektiði" þeklinde bir görüþ geliþtirdiklerini yazdý. Gazete, Beyaz Saray Protokol Müdürü tarafýndan önceki akþam Amerika Baþpiskoposu Dimitriu onuruna verilen ve Yunanistan Baþbakaný'nýn da katýldýðý yemekte ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon'un Yorgos Papandreu'ya Amerika'nýn Kýbrýs sorununa iliþkin tezleri hakkýnda bilgi verdiðini kaydetti. Gazete, diplomatik bir kaynaða dayanarak "Gordon'un Papandreu'ya 'yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerin sona ermesiyle birlikte bir ortak açýklama yapýlmasýný kabul etmesi için Baþkan Hristofyas'a nüfuzunuzu kullanmalýsýnýz. Bir ortak açýklamanýn 'seçimlerde' Sayýn Talat'a çok yardýmcý olacaðýný düþünüyoruz' dediðini" ileri sürdü. Habere göre, Papandreu sabah saatlerinde Baþkan Hristofyas'la telefon görüþmesi yaptý ve kendisine son geliþmeler hakkýnda bilgi verdikten sonra; "Talat'ýn yardýma ihtiyacý Klerides: B planý olmamasý beni endiþelendiriyor Rum Yönetimi eski Baþkaný Glafkos Klerides, Kýbrýs sorununa iliþkin yürütülen doðrudan müzakerelerin baþarýsýzlýða uðramasý halinde Kýbrýs Rum tarafýnýn B planýna sahip olmamasýnýn kendisini endiþelendirdiðini söyledi. Kathimerini gazetesine söyleþi veren Klerides, konuya iliþkin bir soru üzerine, müzakerelerin baþarýsýzlýða uðradýðýnýn varsayýlmasý durumunda, siyasi liderliðin bu konuyu nasýl idare edeceði, ne yapacaðý konusuna karar vermediðini belirtti. Ulusal Konsey'in toplandýðýný ancak çözüm bulunmamasý halinde durumun nasýl göðüsleneceðini deðil çözümü ele aldýðýný ifade eden Klerides, Kýbrýs sorununa iliþkin beþli konferans önerisinin yapýlmasý noktasýna geldiklerini ve kendilerinin "imaj yaratma" oyununun söz konusu olduðundan bahsettiðini ifade etti. Klerides, kendilerine göre imaj yaratma oyunu olan bu öneriyi, Avrupa ve BM'nin göz önünde bulundurduðunu ayrýca Türkiye'nin Kýbrýs sorunun çözümlenmesi niyetini gösterdiðini gördüklerini dile getirdi. Klerides kendilerinin Hristofyas'ýn AÝHM kararý deðerlendirmesi Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, AÝHM'in Taþýnmaz Mal Komisyonu'nu tanýyan kararýný yorumlarken "Konuyu derinlemesine inceleyip görüþmek amacýyla önümüzdeki hafta baþýnda, geniþ ölçekli bir toplantý yapacaðýz" dedi. ALÝTHÝA, "Neden Ýþgal Bölgelerinin Yüksek Mahkemelerine?... Hristofyas: Kýbrýs Sorununun Çözülmesiyle Bu 'Komisyon'un Varlýðý Son Bulacak" baþlýklý haberinde, AÝHM'in son kararýyla ilgili sorulara muhatap olan Hristofyas'ýn; konuyla ilgili olarak, yabancý bir uzmandan istedikleri bilirkiþi görüþünü aldýklarýný belirterek "her þeyi kara yapmayalým" dediðini yazdý. Gazeteye göre, en iyi çarenin Kýbrýs sorununun çözülmesi olduðu görüþünü belirten varsaydý, maksimalist tezler ortaya koyarak oyalama yaptýðý bunca zaman, bunu yapmasý gerektiðini; Amerikalýlarýn da ortak açýklama konusunu ortaya koymalarý halinde olumsuz tezlerini deðiþtirmesi için Ankara'yla konuþmaktan baþka çareleri olmadýðýný" söyledi. Gazete Papandreu'nun, yukarýda kaydedilen görüþünü hem Talat'a yardým edilmesi gerektiðini söyleyen Clinton'a, hem de bugünkü konjonktürün yitirilmemesi gerektiðini söyleyerek Hristofyas'a yönelik olumlu nüfuzunu kullanmasýný isteyen Obama'ya ilettiðini; Rum ve Yunan hükümetlerinin, prosedürün Talat'la devamýný arzuladýðýný ancak (Talat'ýn) bugünkü tezleriyle kendisine yardým edilebileceði görüþünde olmadýklarýný söylediðini de savundundu. Amerikalýlarýn, Ýngilizlerin ve BM'nin bir süreden beridir; Talat'ýn seçimlerdeki baþarýsýzlýðýnýn, prosedür için yýkýcý olacaðý ve Talat'ýn, Kýbrýs Türk toplumunu arzu edilen çözüme götürebilecek tek kiþi olduðuna ikna etmesi için seçmenlere, basit ilerleme unsurlarý göstermesi gerektiði görüþünde olduklarýný öne süren gazete, þunlarý da yazdý: "Buna; Talat'ýn Londra, Brüksel ve Washington'daki üst düzeydeki görüþmeleriyle ve Yönetim, Ekonomi ve AB baþlýklarýnda görüþ birliklerini kanýtlayacak bir ortak açýklama ile vurgu yapýlacak." Fileleftheros da konuyla ilgili haberini, "Yine, 'Ýlerleme' Konusunda Baský Yapýyorlar... Obama Ýle Papandreu'nun Konuþtuklarýný Açýklýyoruz" baþlýðýyla manþete çekti. Gazeteye göre, Obama'nýn talebi üzerine Papandreu, birkaç dakikalýk þaþkýnlýktan sonra, "iþgal rejimi ile Ankara arasýndaki baðýmlýlýk iliþkisi Yunanistan ile Lefkoþa arasýnda yoktur. Yunan hükümeti Kýbrýs hükümetine hiçbir þey dayatamaz" iddiasýnda bulunarak, Obama'dan Türkiye'ye yönelmesini istedi. nihayetinde olaydan suçlu olarak çýkacaklarýný söyledi. Bir baþka soru üzerine Klerides, çoðu kiþinin; çözümsüzlüðün çok kötü bir çözüm olduðunu anlamadýðýný, çözümsüzlüðün bugünkü durumun olduðu gibi kalmasý anlamýna gelmediðini dile getirdi. Klerides, uluslararasý siyaset tarihinde, "status quo"nun uzun yýllar muhafaza edilmesinin, çoðu kez yasal düzen olarak tanýnmasýna yol açtýðýný söyledi yýlýna kadar "status quo" olarak Türkiye'nin addedildiðini dile getiren Klerides, kendileri tarafýndan 5. Annan Planý'nýn ret edilmesi buna paralel olarak Kýbrýs Türk tarafýnca bunun onaylanmasýnýn, olgularý kendi aleyhlerine olumsuz þekilde deðiþtirdiðini, uluslararasý unsurun Kýbrýs Türk tarafýnýn çözüm için siyasi iradeye sahip olduðunu düþündüðünü ifade etti. Klerides "status quo" devam ettiði ve de AB ile BM'nin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin izolasyonlarýnýn kaldýrýlmasýnda ýsrar ettiði sürece, bunun yasal düzen olarak tanýnmasý tehlikesinin büyümekte olduðunu belirtti. Hristofyas "Komisyon yasadýþýdýr. Mahkeme (AÝHM) yasa dýþý olduðunu tanýyor. Bunun, Türkiye'nin bir iç yargý organý olduðunu netleþtiriyor ve sahte devleti tanýmýyor. Ancak neden sahte devletin yüksek mahkemelerine? gibi sorular da var" ifadelerini kullandý. Bu meselenin, Kýbrýs sorununun çözülmesi ve mülkiyetin çözüm aracýlýðýyla halledilmesiyle köklü þekilde göðüsleneceðini anlatan Hristofyas "Tanýmasak ve asla tanýmayacak olsak da bu Komisyonun varlýðý Kýbrýs sorununun çözümü aracýlýðýyla son bulacak" dedi. Rum Yönetimi Baþkaný, bu meseleleri, yapacaklarý geniþ ölçekli bir toplantýyla Rum siyasi liderliðiyle görüþeceklerini, meselenin Rum Ulusal Konseyi'nde de ele alýnmasýnýn muhtemel olduðunu kaydetti. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Türk kýzý Ýngiltere için yarýþtý Londra'da yaþayan 17 yaþýndaki Türk kýzý Esma, Ýngiltere'yi Eurovision'da temsil etmek için yarýþtý. Londra'da yaþayan 17 yaþýndaki Türk kýzý Esma Akkýlýç, Ýngiltere'yi Eurovision'da temsil etmek için yarýþtý. Etkileyici sesi ve muhteþem performansýyla Ýngilizleri þaþkýna çeviren Akkýlýç, finalde 6 yarýþmacý arasýnda 3'üncü oldu.ýngiltere'yi bu yýl Norveç'in baþkenti Oslo'da 29 Mayýs'ta düzenlenecek olan Eurovision'da temsil edecek þarkýnýn seçileceði finale kalmayý baþaran Türk kýzý Esma Akkýlýç, muhteþem performansýyla Ýngilizleri büyüledi. Yarýþmanýn en genç ismi olan Akkýlýç, BBC1'de canlý olarak yayýnlanan ve halkýn verdiði oylarla sonucu belirlenen finalde ilk 3'e girmeyi baþardý. Dört solo þarkýcý ve iki grubun katýldýðý finalde Esma Akkýlýç, Karen Harding, Josh Dubovie, Alexis Gerred, Miss Fitz ve Uni5 gibi þarkýcý ve gruplarla yarýþtý. Final gecesi halkýn verdiði oylarla sonucu belli olan yarýþmada 6 þarkýcý ve grup arasýnda ilk 3'e girmeyi baþarýrken finalde 2'inci olan erkek yarýþmacý Josh Dubovie, yarýþmanýn birincisi oldu. Esma ile birlikte üç þarkýcý ve iki grubun yarýþtýðý final gecesinde Sugababes müzik gurubu ve geçtiðimiz yýl Eurovision þarký yarýþmasýnýn birincisi olan Norveçli ünlü þarýcý Alexander Rybak de sahne alarak geceye renk kattý. Cinsel ayrýmcýlýða ilginç çözüm Oscarlý oyuncu Marion Cotillard cinsel ayrýmcýlýða böyle tepki verdi. Oscarlý oyuncu Marion Cotillard, bir sitede yayýnlanan 'sahte reklam'la cinsel ayrýmcýlýða karþý ilginç bir tepki verdi. 35 yaþýndaki Fransýz aktris, reklamda, erkeklerin tacizlerinden kurtulmak için alnýna bir çift göðüsten oluþan "Forehead Tittaes" adlý ürünü yapýþtýrýyor. Cotillard reklamda erkeklerin göðüsleri yerine yüzüne bakmasý için böyle bir yöntem geliþtiriyor. Þoke eden seks araþtýrmasý Cambridge Üniversitesi'nde kimin eli kimin cebinde belli deðil.. Ýngiltere'nin en saygýn üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi'nde yapýlan "cinsellik" araþtýrmasýnýn sonuçlarýna göre, üniversite öðrencilerinin yüzde 46'sýnýn ayný haftada en az iki farklý kiþiyle cinsel iliþkiye girdiðini ortaya çýkardý.öðrencilerin yüzde 20'siyse, ayný haftada en az üç farklý kiþiyle seks yapýyor. Üniversite'nin öðrenci yayýn organý olan Tab'ýn internet üzerinden yaptýðý araþtýrmadan ortaya çýkan bir diðer sonuca öre, öðrencilerin yüzde üçü de ayný haftada en az beþ kiþiyle cinsel iliþkiye girdiðini belirtti. Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre öðrencilerin yüzde yirmisi hergün cinsel iliþkiye girerken, yüzde 28'i her dönemde en az bir kez tek gecelik iliþki yaþýyor. Öðrencilerin yüzde 25'inden fazlasý "birinci sýnýf bir ödev vermektense", "birinci sýnýf bir seks yapmayý" tercih ediyor. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin yüzde 86.5'inin heteroseksüel, yüzde 7'sinin homoseksüel ve yüzde 7.1'inin de biseksüel olduðu açýklandý. Araþtýrmanýn en korkutan sonuçlarýndan biriyse, öðrencilerin yüzde 29'u, cinsel yolla bulaþan bir hastalýk taþýyan arkadaþa sahip olduðunu söylemesiydi. ''Savaþ çýkartan'' haber! Gürcistan'da bir kanalýn geçtiði alt yazý ülkeyi bir anda karýþtýrdý.. Gürcistan'da hükümet yanlýsý bir televizyon, Rus tanklarýnýn baþkente girdiði ve Cumhurbaþkaný Mikhail Saakaþvili'nin öldürüldüðü yönündeki uydurma haberi ülkeyi ayaða kaldýrdý. Cumartesi akþamý televizyonun haberi yayýnlanmasýndan sonra, birçok yayýn kuruluþu "yanlýþ" haberi SMS yoluyla abonelerine gönderince baþkent Tiblis'te insanlar sokaða döküldü. Rus Interfaks da haberi, flaþ iddia olarak abonelerine duyurdu. Yine bir Rus radyosu yayýn akýþýný keserek haberi verdi. Hükümet yanlýsý Ýmedi TV haberi "ihtimal dahilindeki olaylarýn simülasyonu" þeklinde sunmasýna raðmen, bu uyarýyý kaçýran birçok kiþi Tiflis'te sokaklara döküldü.

12 12 15 Mart 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Hanayým dörd köþeli Ýçi mermer döþeli Mumlar gibi eridim Meraðýna düþeli Göçmenlerin Kimlik Arayýþý Kadir Canatan KÝTABEVÝ KELEPÝR "Demokrasinin ve özgürlüklerin tek garantisi, sokaktaki sýradan insanlarýn onlarýn kýymetini bilmesi, hakkýný vermesidir." Thomas Jefferson Geceleri el kadar bayraklý gemilerin Kýzlarýn uykularýna girip dolaþtýklarý malumunuzdur Ýnsana daima güzel þeyler düþündüren yýldýzlarýn Zil zurnalýðý için cigaralar yakýlýp Ýki gözü iki çeþmedir serseriler için Ýstanbul Dört yanýnda Allaha söve söve yaþanýr Bir meyve gibidir intihar sabah akþam bölüþülür Rakýnýn adý geçtiði yerde ayaða kalkýlýr Sualler tanzim edilir yaþamaya dair sorulmaz Ýlhan Berk "Ýstanbul" adlý þiirinden PAZARTESÝ ÖYKÜLERÝ / Dt. Atilla Bilgen BABA OLUYORUM Yaðmur, iþten çýkmamý bekliyormuþçasýna dýþarý adýmýmý attýðým anda baþlamýþ ve eve varana kadar hiç durmamýþtý. Zili çaldýðýmda iliklerime kadar ýslanmýþtým. Eþim, kapýyý açar açmaz periþan halime dikkat etmeden sevinçle sarýlýp, Sana bir müjdem var dedi. Hayatýmdan o kadar bezmiþ bir durumdaydým ki, aklýmdan geçeni hiç duraksamadan söyledim. Yoksa küveti aðzýna kadar sýcak suyla mý doldurdun? Ne kadar anlayýþlýsýn hayatým, inan bundan daha güzel bir haber veremezdin. Boynuma sýkýca dolanan kollarýný önce gevþetti, sonra üzerimden çekerek, Emin misin? dedi. Hýzlý bir þekilde soyunurken bir yandan da ýslýk çalýyordum. Duþakabini aralayýp içine girdim; küvet boþtu. Soðuk zemine temas eden ayaklarým donmuþ, tüm keyfim bir anda kaçmýþtý. O hayal kýrýklýðýyla, Sevgiiiiiiii diye baðýrdým. Boþ küvetin içinde, ayakta çýrýlçýplak durduðumu görünce gülmeye baþladý. Bu tavrý sinirimi iyice bozmuþtu. Sert bir þekilde, Küvetin içi boþ dedim. Sakin bir ses tonuyla, Biliyorum diye cevap verdi. Onun bu rahat ve kendinden emin tavrý aklýmý karýþtýrmýþtý. Þaþkýnlýðýmý ele veren titrek bir ses tonuyla; Ama sen bana demiþtin ki diye konuþurken birden sözümü kesti. Yanýlýyorsun hayatým, sadece bir müjdem var dedim geri kalan kýsmý sen doldurdun. En azýndan uyarabilirdin. Sen de en azýndan beni dinleyebilirdin dedikten sonra banyodan çýktý. Çaresizce sýcak suyu sonuna kadar açýp aceleyle bir duþ aldým. Mutfaða yanýna gittiðimde tabaklarý masaya koyuyordu. Sandalyeme oturup gözlerimi gözlerine diktim ve Müjden neydi diye sordum. Önemli deðil dedi. Ýnsanýn tüm hevesini kýrmakta üstüne yok doðrusu. Belki çok önemli bir þey söyleyecektim. Terfi etmiþ olamaz mýyým? Ya da ne bileyim hamile Yoksa Birden yüzü kýzardý ve sessizce Evet dedi. Sevinçle ayaða fýrlayýp sýký sýkýya sarýldým. Ýnanmýyorum hayatým. Demek sonunda maaþýna zam yaptýlar. Barýþ Hemen kýzma bir tanem, þaka yaptým sadece. Kulaklarýma inanamýyorum. Demek baba oluyorum, öyle mi? Vay be... Hem sen neden ayakta duruyorsun? Geç otur bakayým söyle. Bundan böyle her iþi ben yapacaðým. Sen kraliçeler gibi dolaþacaksýn bu evde. Þimdi en baþýndan anlat bakalým. Ne zaman öðrendin? Kaç aylýksýn? Doðum ne zaman? Kýz mý erkek mi? Saçmalama Barýþ bir aylýk çocuðun cinsiyeti mi belli olur. Erkektir erkek. Neden bugüne kadar hiç söylemedin? Emin olayým sona söylerim diye düþünüyordum. Bugün doktora gittim ve Çocuðumuzun olacaðýný öðrendin. Harika bir haber bu. Seni çok seviyorum caným Þimdi küveti doldurmamý ister misin? Saçmalama hayatým. Karanlýk bir ormanýn içindeydim. Aðaçlarýn arasýndan geçen dereden, daðlardan akan þelaleden, her taraftan; ama her taraftan su sesleri geliyordu. Ýdrar kesem sonuna kadar dolmuþtu. Yýrtýcý hayvanlardan korkumdan, bir çalý dibi bulup rahatlayamýyordum. Altýma yapýp yapmamak arasýnda bocalarken, birden gözümü açtým. Yataktaydým ve sýkýþmýþtým. Tuvalete gitmek için doðruldum. Dýþarýsý buz gibiydi. Esneyerek etrafýma bakýnýrken, kapýnýn arkasýnda gizlenen bir gölge ile gözgöze geldim. Rüyam hala devam ediyor galiba. Yýrtýcý hayvanlarýn yerini hýrsýz almýþ, bu gidiþle kesin altýma kaçýracaðým diye düþünerek gülümsedim. Refleks olarak týrnaðýmý koluma batýrýyordum ki acý duymamla birden irkildim. Rüyada deðilsem kapýnýn arkasýndaki kim? Gözümü kýsarak tekrar baktým; adam da bana bakýyordu. Ne uykum kalmýþtý, ne de tuvaletim. Kalbim yerinden fýrlayacakmýþçasýna atmaya baþlamýþtý. Korkumdan kaskatý kesilmiþtim. Uyandýðýmý gördüðü halde neden kaçmýyor? Saçmalama. Ben böyle ayakta dikilirken nasýl gitsin? Besbelli fýrsat kolluyor. Tekrar yatma pozisyonuna geçersem rahatlar ve gider. Evet, en doðru karar bu, olay çýkarýp Sevgi yi korkutmanýn hiçbir anlamý yok. Yataða yeniden uzanýp gözlerimi kapattým. Ýçimden yüze kadar Kadýn gözüyle' resim sergisi büyük ilgi gördü 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde hanýmlar sanat dünyasýnda da boy gösterdiler. Maðusalý hanýmlar, Mavi Fýrça Sanat Evi çatýsý altýnda Sanatçý ve resim öðretmeni Zühre Özkaraman ile birlike ortak sergi açtýlar. Uzunca bir süre çalýþan hanýmlar yaðlý boya tablodan oluþan 53 eseri Ýkiz Kiliseler'de izleyicilere sundular. UBP Gazi Maðusa Milletvekili ve Çevre ve Turizm Bakaný Ersan Saner tarafýndan açýlan sergi ilk günden büyük ilgi gördü. Serginin açýlýþýna Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz ve Ayhan Menteþ ile Türksal Ýnce ve sanatseverler katýldýlar. Zühre Özkaraman'ýn eðitmenliði eþliðinde açýlan sergide müzik öðretmeni Erkan Daðlý da canlý performansý ile kilisede sahne aldý. Sergide Gülay Benzincioðlu, Havva Barbaros, Ýkbal Özen, Nebtün Akgün, Nevin Özlem, Saime Ercan, Sevim Pire, Sibel Yenaðralý ve Zerrin Baykur, 'Kadýn Gözüyle' adýný verdikleri eserlerini sergilediler. Resim Sergisi 18 Mart'a kadar açýk kalacak.mha-ismet ezel saydýktan sonra baþýmý çevirip baktým, ayný yerde duruyordu. Gitsene be geri zekâlý, o kadar fýrsat tanýdým sana, daha ne bekliyorsun? Bizi soymayý kesin kafasýna koymuþ olmalý. Bu kadar rahat durduðuna bakýlýrsa boþ deðil. Direnmenin hiç bir anlamý yok. Uyuduðumu ikna etmek için horlamaya baþladýysam da, buna sadece Sevgi inandý. Hayatým lütfen döner misin, çok horluyorsun diye mýrýldandý. Eþim hamile olmasaydý, yerimden fýrladýðým gibi hýrsýza haddini bildireceðimi içimden tekrarlayýp durduysam da, bir iþe yaramadý; hala deliler gibi korkuyordum. Aradan uzun dakikalar geçmiþti ve deðiþen hiçbir þey olmamýþtý. Bu sefer bakýþlarýmý doðrudan üzerine yöneltip kýzgýn bir þekilde bakmaya baþladým, umursamadý. Ya tahmin ettiðim gibi silahlýydý, ya da benim gibi korkudan taþ kesilmiþti. Bu durumda sabaha kadar bakýþacak mýydýk? Elektrik düðmesine kadar uzanýrsam, ortalýk aydýnlanýr, o zaman da kaçar diye düþündüm. Tüm cesaretimi toplayarak ayaklanýp düðmeye dokundum. Yanmadý. Vay namusuz, sigortayý attýrmýþ. Korkuyla yataðýma dönüp yorganý baþýmýn üstüne kadar kapattým. Kesin bizi öldürecek. Ondan önce harekete geçmeli; ama önce Sevgi yi uyarmalýyým. Dirseðimin ucuyla hafifçe dürttüm. Ters dönüp, Ne olursun uyu artýk diye mýrýldandý. Bir daha dokundum. Uykun kaçtýysa kalk salona git dedi. Kalkabilsem çoktan gideceðim; ama kýpýrdayamýyorum. diye içimden geçirip itekledim. Sinirle gözlerini açýp Ne istiyorsun? dedi. Sakýn panik yapma, hýrsýz var diye fýsýldadým. Hýrsýz mý? Evet. Ben þimdi haykýrarak ayaða fýrlayýp üzerine atýlacaðým, korkma sakýn Tamam Adama son bir kez baktým, sessizce bizi seyrediyordu. Avazým çýktýðý kadar, Kim var ulan orada diye baðýrdým. Tepki vermedi. Sevgi ye dönüp, Silahýmý ver benim dedim. Her þeyden korkan karým, nasýl olduysa yataktan fýrlayýp dolabýn yanýndaki elektrik süpürgesinin metal borusunu kapýp bana uzattý. Elime aldýðým gibi, Allah Allah nidalarýyla kapýya doðru hücum edip olanca kuvvetimle boruyu salladým. Duvara çarptý. Etrafýma bakýndým kimse yoktu. On saniye önce kapýnýn önünde duran adam buhar olup uçmuþtu. Antreye kadar elimde boru haykýrarak koþmaya devam ettiysem de sonuç deðiþmedi. Bu arada Sevgi koridorun ýþýðýný yakmýþtý. Vay be adam sadece yatak odasýnýn sigortasýný attýrmýþ dedim. Evin tüm odalarýný aradýysak da kimseyi bulamadýk. Gördüðün gibi ne hýrsýz var ne de girdiðine dair bir görüntü. Gözlüðün yoktu, hayal görmüþ olmayasýn? Kapýnýn önündeydi, eminim. Yatak odasýnýn sigortasýný da mý hayalim attýrdý? Elektriði kapatýp uyumak için yatak odasýna doðru gittik. Sevgi, arkasýný dönüp salona doðru dikkatle baktý, sonra da gülmeye baþladý. Senin hýrsýzýný galiba buldum. Bak bakalým bu muydu gördüðün gölge? Dikkatlice baktým, evet orada duruyordu. Vay alçak geldin demek diye baðýrdýðým sýrada, O sadece bir gölge. Gözlüðünü takarsan daha iyi görürsün. dedi. Dýþarýda mehtap vardý ve salon penceresinden içeriye giren ýþýk portmantodaki paltomu, siluet olarak kapýnýn önüne koymuþtu. Iþýk neden yanmadý? Bilmiyorum. Bir kontrol et istersen. Elleyince yandý. Yorganýn çarpmasýyla gevþemiþ olmalýydý. Gülerek yattýk. Sabah saatin sesiyle uyandýðýmýzda ikimiz de uykusuzluktan ölüyorduk. Zorlukla yataðýmýzdan doðrulurken Sevgi bir çýðlýk attý. Soyulmuþuz Nasýl yani? diyerek ayaða fýrladým. Ortalýk darmadaðýndý "ÝNDEKSLEME SEMÝNERÝ" GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu (KTHDF) ile AB arasýnda imzalanýp yürürlüðe giren "Geleneksel Halk Danslarý ve Müzik Rehberi Projesi" kapsamýnda "Ýndeksleme Semineri" düzenlendi. KTHDF Yönetim Kurulu Baþkaný Erdinç Akün'ün verdiði bilgiye göre, federasyon binasýnda gerçekleþtirilen seminerde, Kültür Dairesi Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Þube Amiri Umure Örs ile Akademisyen ve Halkbilimci Çiðdem Dürüst Falay, ayrý ayrý sunumlarýný gerçekleþtirerek, Ýndeksleme Kurulu üyelerini bilgilendirdi ve çalýþma boyunca dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durdu. Seminer sonunda katýlýmcýlara katýlým belgeleri sunuldu. Bu arada KTHDF Yönetimi, Proje Ekibi ve Ýndeksleme çalýþmalarýna katýlacak kiþilerle "Ýndeksleme Çalýþma Programý" da hazýrlayarak, iki grup halinde üç ay süreyle sürdürülecek olan çalýþmalara fiilen baþladý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 15 Mart 2010 Pazartesi 13 Kalem Yalçýn Okut Seçime kilitlenmiþken KKTC ahalisi seçime kilitlenirken hayat akmaya devam edecek; küçük bir azýnlýða tüm güzellikleriyle gülerek, ezici çoðunluðu da en zalim yöntemlerle ezerekten Aslýnda, bu gidiþatta bizatihi hayatýn kendisinin bir suçu yok. Suç hayatý milyarlarca insana yaþanýlasý olmaktan çýkartan azýnlýðýn azýnlýðý bir avuç finans-kapital haydutunundur, birkaç yüz uluslararasý þirketindir, petrol tekellerinindir, otomotiv tekellerinindir, ilaç-gýda-silah vb vb tekellerindir. Gýda ve ilaç sektörleri insanoðlunu beslemek ve saðlýklý yaþatmak güzel idealleri ile afra tafra atarken, altýný kazýyýnca, insan öldürme sabýkasýndan bugüne dek bin kere yargýlanmalarý gereken silah sanayisi baronlarý ile içli dýþlý sarmýsak baþlý olduklarýný görürüsünüz. Borsalarda yarýþýr, kapýþýr gibi görünseler de; Dünya Bankasý'nda, Dünya Ticaret Örgütü'nde, Davos'ta vb vb en konforlu merkezlerindeki kadife koltuklarýnda en pahalý þampanya ve en pahalý viskilerini yudumlarlarken kolkola görürsünüz. Tek kaygýlarý, bu devran sürsün, kârlarý daha da artsýndýr Bu rezillikler ortasýnda aslolan, hayatýn gidiþatýndaki bu rezilliði ters çevirmek iken toplumlar, uluslar olmadýk maskaralýklarla oyalanmakta, manipüle edilmektedirler. Seçime þunun þurasýnda bir ay zaman kaldý. Kim kazanacak?.. Diðer tüm adaylarýn þansý yok; ya Talat kazanacak ya da Eroðlu. Talat kazansa ne olur, Eroðlu kazansa ne olur?.. Mühür ve son söz Ankara'da olduðu sürece çok bir þey deðiþmez. Görüþme Masasý'ndan Talat alýnýr da, Eroðlu oturtulursa görüþmeler daha da çetin sürer. Taraflardan ne biri ne de öteki, "masadan kaçan taraf" olmamak için görüþmeler daha da uzar, gider Ankara atacaðý adýmý kuþkusuz ki kararlaþtýrmýþtýr; ama o karar bize açýklanmýyor, okadar "Hadi, bir seçim oyunu daha oynayýn veledler, veled-i zinalar" diyorlar, okadar Bu "veledler, veled-i zinalar" kelimelerini yanlýþlýkla yazdýðým düþünülmesin sakýn. Bu 'Kalem'in sýkýcý yazýlarýný izleyenler, daha önceleri de ayný sözleri çok yazdýðýmý anýmsarlar. Veled, çocuk demektir; veled-i zina da: zina'dan doðmuþ olan çocuk, yani piç TC yetkililerinin biz Kýbrýslýtürklere öyle baktýklarýný bilmeyen yoktur; milliyetçi gözlüklerle Anavatan'a þükran üstüne þükran çekenler dýþýnda. "Anavatan"a þükran üstüne þükran çekenler kimlerdi(r)?.. Ganimet ve talandan en alâsýndan yararlananlardý(r). 1974'ten 1990'larýn baþýna kadar, ganimetten "þükrancýlar" gibi yararlanmayan ve sürekli þükrancýlarý eleþtirenler ne yaptýlar hükümete getirilince?.. Þükrancýlarýn yaptýklarýnýn aynýsýný yaptýlar; Ankara'ya tav oldular Ankara da, demir tavýnda dövülür diyerek onlarý dövdükçe dövdü, tav'ý tam kývamýna getirinceye kadar Adaylýk müracaatýnýn son günlerinde birden bire bir aday patlamasý oldu. Yasemin Hareketi'nden Zeki Beþiktepeli ansýzýn adaylýðýný açýkladý, Yasemin Hareketi'nin kimi bileþenlerinin itirazýna raðmen Bunun üzerine Ýzzet Bey, Zeki Beþiktepeli'yi ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevketmek için savunmasýný istedi. Zeki de, "Savunma deðil, istifamý gönderiyorum" diyerek istifa etti. Bu arada UBP cephesinde de kaynaþmalar sürüp gitti. Hep "ben, ben, ben!" diyen hýrslý genç politikacýlardan T.Ertuðruloðlu, kazandýðý taktirde, Eroðlu'ndan baþbakanlýk istedi, üstelik yazýlý bir taahhütname ile Lefkoþa-Ankara arasýnda mekik dokuyup duran Tahsin Ertuðruloðlu, o taahhütnameyi alamayýnca, son anda aday olduðunu açýklayarak UBP'de rahatsýzlýk yarattý. UBP'deki rahatsýzlýk T. Ertuðruloðlu'nun kaç oy götüreceðinden ziyade, Meclisteki sandalye sayýlarýnýn salt çoðunluk altýna düþecek olmasýydý. Politika'da onca yýlýn deneyiminden geçmiþ olan Derviþ Eroðlu da, bu handikapa karþý DP'ye koalisyon yeþil ýþýðý yaktý. Serdar Denktaþ bu öneriyi kabul eder mi, göreceðiz. Dünyada neler neler olurken, bizler bu mandýrada nelerle uðraþtýrýlýyoruz, oyalandýrýlýyoruz Yine bir merhaba ile karþýnýzdayým... Diyeceksiniz ki habire merhaba çekmek ve yazmaya baþlayýp býrakmak niye?.. Haklýsýnýz aslýnda; baþlayýp da ara vermek veya baþlayýp da vazgeçmek doðru deðil genellikle... Genellikle demekten de belli, bazan olmuyor ve ara vermek veya vazgeçmek gerekebiliyor... "Haberdar" gazatesinde ben kadim dostum Hüseyin Çakmak'ýn isteði üzerine yazmaya baþladým... Olmadý, yürüyemedi, beklediðim saygý ve sevgiyi göremedim.. Benim suçum yok mu?.. Var tabii, hem de çok fazla suçum var... Önce gazete sizin mi ki gece yarýlarýna kadar orada duracak ve herkesin iþine müdahale edeceksiniz?.. MERHABA... Gazetede yazý yazacaksýnýz diye niye evinize gitmeyecek ve aile huzurunuzu da bozacaksýnýz.. Bunlar benim suçumdu tabii ki.. Hem de bu konularda özellikle kýzýmýn beni ikaz etmesine raðmen... Haberdar'da son yazýmda size "yoruldum dinleneceðim" dedim.. Yalandý tabii, yorulmamýþ, bilakis yazdýkça ve okunduðumu gördükçe daha da þevkleniyor, daha da dinçleþiyor ve daha da fazla yazmak istiyordum... Ama devam etmemem için sebebler çýktý ve ben döne dolaþa yine kürkçü dükkanýna geldim... "Afrika"ya... Ýsim olarak "Afrika" benim için yeni olabilir ama herkes bilir ki aslýnda "Afrika" demek eskiden benim de yazý ailesi içinde Downer: Ýspanya uluslararasý konferans giriþiminde BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs'taki Özel Danýþmaný Aleksander Downer, AB Dönem Baþkanlýðýný yürüten Ýspanya'nýn, Kýbrýs sorununa iliþkin uluslararasý bir konferans gerçekleþtirilmesi fikrini ileri götürme arzusunda olduðunu açýkladý. Güney Kýbrýs'ta yayýmlanan Politis gazetesinde yer alan söyleþisinde Downer, Kýbrýs sorunu ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Downer, söyleþisinde, Türkiye ve Yunanistan'da gerçekleþtirdiði temaslar ve Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'la yaptýðý görüþmeye deðinerek, Kýbrýslý Rumlarýn birçoðunun Türkiye'nin, siyasi eþitlik ve tek temsiliyete sahip iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümü taahhüdünden kuþku duyduklarýný ancak Erdoðan ve hükümetinin, bu çözüme kesin taahhüdü bulunduðunu ifade etti. Türkiye'deki Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin ortamýn Yunanistan'dakiyle ayný olduðunu ve her iki ülkenin de müzakerelerin baþarýyla sonuçlanmasýný istediklerini vurgulayan Downer, Birleþmiþ Milletler olarak her iki ülkenin de müzakereleri destekledikleri ve birleþik, federal bir Kýbrýs'ýn inþa edilmesi vizyonuna sahip olduklarýndan emin olduklarýný söyledi. Downer, gerek Ankara gerekse Atina'da yaptýðý temaslarda, müzakerelerde zorluklarýn bulunduðunu ancak çözümün kesinlikle mümkün olduðunu dile getirdiðini belirtti. "ALTILI KONFERANS" Ankara temaslarý sýrasýnda dörtlü ya da beþli toplantý konusunun gündeme gelip gelmediðinin sorulmasý üzerine Downer, "Türkiye, Yunanistan, Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türkler, Ýngiltere ve BM'nin yer aldýðý altýlý bir konferanstan söz ediyorlar. Konu görüþmelerim sýrasýnda gündeme geldi ve ele aldýk. Türk tarafý müzakere masasýna mümkün olduðunca çok taraf getirmeyi istiyor. Elbette bu fikrin olgunlaþmasý için herkesin bununla hemfikir olmasý gerekir" yanýtýný verdi. Downer ayrýca, AB dönem baþkanlýðýný yürüten Ýspanya'nýn Kýbrýs sorununu çok iyi idare ettiðini ve yardým etmeyi çok istediðini belirterek, Ýspanya'nýn AB'yi temsil edeceði ve BM ile Kýbrýs'taki tüm taraflarýn katýlacaklarý uluslararasý bir konferansýn gerçekleþtirilmesi önerisinin bulunduðunu açýkladý. Ýspanya'nýn Kýbrýs sorununa gösterdiði ilgiyi memnunlukla karþýladýklarýný ancak nihayetinde müzakerelerin Kýbrýs'ta iki lider arasýnda gerçekleþtirilmesi gerektiðin vurgulayan Downer, uluslararasý toplumun katkýsýnýn her zaman memnunlukla karþýlanacaðýný ancak nihayetinde çözümün Kýbrýs'taki taraflar arasýndaki bir anlaþma olacaðýný ifade etti. Downer, Kýbrýs'ta iki liderin arzu etmesi durumunda uluslararasý bir toplantýya BM'nin de katýlmaya itiraz etmeyeceðini belirtti. 30 Mart tarihinde tamamlanmasý öngörülen þu anki müzakere turuna iliþkin beklentilerinin sorulmasý üzerine ise Downer, "her þey üzerine anlaþmaya varýlmadýðý sürece hiçbir þeyde anlaþýlmýþ sayýlmayacaðý" ilkesinden hareket ettiklerini ancak yönetim, güç paylaþýmý, ekonomi ve AB konularýnda çok önemli uzlaþýlarýn saðlandýðýný söyledi. Downer, Kýbrýs'taki liderler ve danýþmanlarýnýn, daha fazla uzlaþýya ulaþma amacýyla þu anda aðýrlýklý olarak ekonomi ve AB konularýný görüþtüklerini, seçimler için müzakerelere ara verilmesinden önce bunu baþaracaklarýný umut ettiðini ifade etti. Yönetim baþlýðýnýn nerdeyse kapandýðýný mý düþündüðünün sorulmasý üzerine ise Downer, "tüm baþlýklar kapanmadan hiçbirinin kapanmýþ olmayacaðý" yanýtýný verdi. Downer, yönetim baþlýðýnda saðlanan uzlaþýlarýn çok büyük önemi olduðunu belirtirken, KKTC'deki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ardýndan mülkiyet konusunun ele alýnmaya baþlanacaðýný söyledi. "AÝHM YOL GÖSTERDÝ" Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) Kýbrýslý Rumlarýn baþvurularýna iliþkin almýþ olduðu son kararýn müzakereleri nasýl etkileyeceði sorusuna karþýlýk ise Downer, AÝHM'nin kararlarýnýn yaný sýra Ýngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Orams kararýna da her iki tarafýn saygý göstermesi gerektiði, gerek AÝHM gerekse Orams davasýnýn, mülkiyet konusunun müzakere masasýnda çözülmesi gerektiðini gösterdiði dile getirdi. Downer söyleþisinde ayrýca, BM ile sözleþmesinin 13 Temmuz tarihinde sonra ereceðini, müzakerelerin de, kesin söylememekle birlikte, o tarihe kadar sona ermiþ olacaðýný belirterek, niyetinin sürecin sonuna kadar kalmak olduðunu açýkladý. Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu bulunduðum "AVRUPA" demektir.. Ben "AVRUPA" gazetesinde iki yýla yakýn hemen hemen hergün yazmýþtým.. Her zaman yazmýþ ve söylemiþtim, bir gazetede yazmak illa ki o gazetede yazý yazanlarla tamamen hemfikir olmak anlamýna da gelmeyebilir.. Deðiþik fikirleri ayný gazetede okumak olanaðý doðar size.. Tezler antitezler çatýþýr ve hipotezler doðar bence.. Gazateci, temelde daima daha iyisini isteyecek ve iktidarlarýn yaptýklarýný yeterli bulmayacaktýr, dolayýsýyle tenkit edeceksiniz... Buna karþýn yalnýz tenkit yeterli olmaz, öneride de bulunacaksýnýz, sizce doðru nedir yazacaksýnýz, ýþýk tutacaksýnýz.. Bir de þu vardýr benim gazetecilik anlayýþýmda ve köþe yazarlýðýmda.. Ýki türlü köþe yazarý vardýr.. Gerçekleþen olaylarý ele alýr ve deðerlendirirsiniz, fikrinizi yazarsýnýz... Bir de gerçekleþecekleri yazarsýnýz ve geleceðe ýþýk tutarsýnýz.. Birincisi risksizdir çünkü olaylar olmuþtur ve siz yorum yapýyorsunuz, fikrinizi yazýyorsunuz... Riskli olan ikincisidir, yani ileride olacaklarý yazýyorsunuz ve ne olacaðýný tahmin ve iddia ediyorsunuz... Yanýlmaz mýsýnýz? Tabii ki yanýlma riskiniz de vardýr.. Ne kadar yanýlýr veya ne kadar tutturursunuz, iþte baþarýnýz veya baþarýsýzlýðýnýz oradadýr.. Ben yazarlýk hayatým boyunca hep riskli taraftaki gazeteci veya köþe yazarý oldum.. Sürekli olarak ileride olacaklarý yazmaya gayret ettim.. Ne kadar baþardým veya tahminlerim ne kadarý gerçekleþti diyeceksiniz.. Zamaný gelecek ve yazacaðým; geçmiþte ne zaman ne dedim ve bu dediklerim ne kadarý ne zaman oldu yazacaðým.. Öðünebileceðim birçok öngörüm vardýr.. Size yazacaðým ve ileride okuyacaksýnýz.. Bu yazýmla "Afrika" gazetesi yazý ailesine katýlýyorum... Herþeyden önce bana tekrar fýrsat verdiði için Þener Levent'e teþekkürlerimi ifade etmek isterim... Afrika'da yazan arkadaþlarým baþta olmak üzere diðer yazar dostlarýma MERHABA diyorum... En önemlisi siz deðerli Kýbrýs Türkleri'ne ve beni okuyacaðýný bildiðim sevgili okurlarýma en içten saygý ve sevgilerimi sunarým.. Hergün yazacaðým demiyorum ama devamlý yazmaya çalýþacaðým diyebiliyorum... Geçmiþten hatýralar bulacaksýnýz sütünumda.. Rauf Denktaþ'ý çok okuyacaksýnýz benim yazýlarýmda.. Rauf Bey'le ilgili çok hatýralarým vardýr, iyi ve kötü... O'na saygým ve sevgim hiç eksilmez ama inandýklarýyla benim inandýklarým çok farklý yöndedir maalesef.. Yeni Volkan gibi bir gazetede niye yazýyor sürekli, hiç anlayabilmiþ deðilim þahsen.. Þuna da inanýyorum ve iddia ediyorum ki geçmiþ bize ve size doðru aktarýlmamýþtýr.. Ben bu geçmiþi irdelemek ve doðrularý gün ýþýðýna çýkarmak istiyorum.. Yardým edeceksiniz bana.. Diyalog kuracaðýz aramýzda.. Okuyacak ve bana ulaþýp doðrularý dile getirecek, varsa yanlýþlarýmý düzelteceksiniz.. Bir elin nesi, iki elin sesi var derler... Peki birçoðumuz ikþer elimizi birleþtirirsek ne kadar ses çýkar tahmin edebiliyor musunuz?.. Ben þahsen yazmaktan korkmayacaðým, çünkü geçmiþimde korkacaðým veya gocunacaðým bir pisliðim yoktur.. Siz de korkmayacaksýnýz, çünkü Kýbrýs Türkleri olarak siz suçsuzsunuz ve de temizsiniz... Suçlu, þimdiye kadar size hizmet edeceðine dair size söz verip de sizi kandýranlardýr.. Hepinizi seviyor ve hepinize mutluluk diliyorum...

14 14 15 Mart 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Bir kimseyi baþkalarýna karþý korumak, kayýrmak (iki kelime). 2- Kurnazlýk, hilekârlýk. Tersi "Þan, þöhret". 3-Rumcada "Bir". Dikdörtgen masa üzerinde türlü aletleri yönetmek yoluyla küçük bilyeleri belirli deliklere sokmak veya bu deliklere girmesini önlemek amacýna dayanan oyun. 4-Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Rütbesiz asker. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 5-Geçici, düþüncesizce, deðiþken istek. DÜN Hayvan yuvasý. 6-Harekâtýn yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandýðý, teçhizatýn toplandýðý, daðýtýldýðý bölge. Büyük kardeþ, aðabey. Temiz. 7-Tanrý'nýn doksan dokuz adýndan biri. Harf okunuþu. Piþirilerek hazýrlanan yemek. 8-Ýradenin yitimi, dýþ etkilere karþý duygunluðun ortadan kalkmasý ve hareket organlarýna verilen herhangi bir durumun olduðu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom. 9-Eski dilde "Barýndýrma". Müzikte sesin yankýlanmasý. 10-Kýrmýzý. Mikroskopla yapýlan incelemede bazen lamlarýn üstüne kapatýlan dörtköþe, küçük ve ince cam parçasý. 11-Ýlgi. Çeþitli renklerde kareli olan kumaþ. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sezer Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Karþýsý Kermiya Tel: Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/ C Astsubay Orduevi ve Bandabulia Karþýsý Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Türk müziðinde birleþik bir makam (iki kelime). 2-Avrupa'da bir nehir. Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Arýnýn yaptýðý. 3-Bir veya birkaç kasýn irade dýþý, aðrýlý ve geçici olarak kasýlmasý. Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimseler için kullanýlýr. 4-Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. Mekke'nin doðusunda, hacýlarýn kurban bayramýnýn arife günü toplandýklarý tepe. 5-Kabuðu ayýklanmamýþ pirinç. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. 6-Tersi "Köpek diþlerinden sonra içeriye doðru, alt ve üst çenenin iki yanýnda beþer tane bulunan ve yiyecekleri öðütmeye yarayan diþlerin ortak adý". Evlere çeþmeden su taþýmayý iþ edinmiþ olan kimse. 7-Koyun, köpek, at gibi hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý. Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý seçme yarýþý. 8-Yorgunluk, kýrýklýk, kas aðrýlarý ve ateþle beliren, bulaþýcý, salgýn hastalýk. Tersi "Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan". 9-Hatýra. Sodyum'un kýsaltmasý. Bir araba markasý. 10-Gençliði ve körpeliði kalmamýþ. Adale. 11-Bozkýr. Üstünde oturulan, yatýlan, içi yünle, pamukla doldurulmuþ döþek. TV'DE BU AKÞAM Taþýyýcý Türü: Yabancý Sinema FOX TV / 20:00 Oyuncular: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze Yönetmen: Louis Leterrier Orijinal Ýsmi: The Transporter Türkçe Ýsmi: Taþýyýcý Yapým Yýlý: 2002 Fransa-Amerika Tür: Aksiyon-Gerilim Eski Özel Kuvvetler Uzmaný Frank Martin Fransa'nýn Akdeniz kýyýlarýnda kendisine verilen görevleri sakin bir hayat sürerek yerine getirmektedir. O taþýyýcýdýr ve görevinin en önemli özelliði asla soru sormamasýdýr. Bazen gizemli bazen de çok tehlikeli görevleri onu beklemektedir. Fakat o iþi için koyduðu kurallarý asla çiðnememektedir. Frank'in son görevi daha önce yerine getirdiði sayýsýz görevlerden çok da farklý deðildir. Kahraman Pilotlar Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 YÖN : TONY BILL OYN : JAMES FRANCO, SCOTT HAZELL, MAC MCDONALD, JEAN RENO 2006 Yýl Birinci Dünya Savaþý iki yýldan beri tüm þiddetiyle devam etmektedir. Ýngiltere ve Fransa'nýn müttefik güçleri, batý cephesinde Almanlar'ýn saðlam siperlerine karþý verdiði savaþta baþarýlý olamamýþ, milyonlarca insan hayatýný kaybetmiþtir. Öte yandan Avrupalýlar'ý kendi savaþlarýyla baþbaþa býrakmayý tercih eden Birleþik Amerika tarafsýzlýk ve izolasyon politikasýný ýsrarla korumaktadýr. Ancak gönüllü ambulans sürücüleriyle Fransýz lejyonunun üyesi olan bazý Amerikalýlar, müttefiklere yardým etmek için Avrupa'ya geçmiþlerdir. Ýngiliz Hasta Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal Adý: THE ENGLISH PATIENT Yönetmen: ANTHONY MINGHELLA Oyuncular: RALPH FIENNES, JULIETTE BINOCHE, WILLEM DAFOE, KRISTIN SCOTT THOMAS Anthony Minghella'nýn adýný yaþatan The English Patient, hem konusu hem de oyuncularýnýn performanslarý ile akýlda kalan Oscar ödüllü bir yapým. Büyük Sahra'nýn üstünde alçaktan uçan bir uçakla baþlayan The English Patient / Ýngiliz Hasta, seyirciye büyük, umarsýz bir aþkýn yanýsýra, þiddet ve macera da sunuyor. Ýkinci Dünya Savaþý'nýn sonunda, Ýtalya'dayýz. Kendini bitkin, duygusal olarak yaralanmýþ hisseden genç hemþire Hana (Juliette Binoche), terk edilmiþ bir manastýrda, ölüm döþeðindeki hastasýna (Ralph Fiennes) bakma kararý verir. Berbat durumdaki hasta hafýzasýný kaybetmiþtir, elinde de Herodotos'un kitabý vardýr. Kurtlarýn Kardeþliði Türü: Yabancý Sinema STAR / 22:30 YÖNETMEN : Christophe Gans OYUNCULAR : Samuel Le Bihan,Vincent Cassel,Emilie Dequenne,Monica Belluci YAPIM YILI : yy. da Fransa'da insanlar garip bir yaratýk tarafýndan vahþice öldürülmektedir. Kral da bunun üzerine Fronsac Þövalyesi ve bir Kýzýlderili olan Mani'yi bu sorunu halletmeleri için görevlendirir. Bu ikili kurtlarýn kardeþliðinin yaþatacaðý kâbuslara karþý hazýrlýklý olmak zorundadýrlar Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank LAHOR'DA ÖLÜ SAYISI 57'YE YÜKSELDÝ Pakistan'ýn Lahor kentinde güvenlik güçlerinin hedef alýndýðý intihar saldýrýlarýnda ölenlerin sayýsýnýn 57'ye çýktýðý, yaralý sayýsýnýn 136 olduðu açýklandý. Lahor polisinden Malik Raheel Amcad, güvenlik güçlerine ait araçlarýn hedef alýndýðý arka arkaya düzenlenen iki intihar saldýrýsýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn 57'ye yükseldiðini söyledi. Her iki intihar komandosunun da 10'ar kiloluk patlayýcýyý üzerine baðlayarak, güvenlik noktasýna saldýrdýðýný belirten Amcad, saldýrýda 11 iþyeri, 6 otomobil ve 13 motosikletin hasar gördüðünü kaydetti. HÝNDÝSTAN SALLANDI Hindistan'ýn kuzeydoðusundaki Meghalaya eyaletinde 5,6 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Hindustan Times'ýn haberine göre Bölgesel Sismoloji Merkezi, depremin eyaletin pek çok kesiminde hissedildiðini bildirdi. Depremin paniðe yol açtýðý belirtildi. PARTÝ BASKINI: 8 ÖLÜ Meksika'nýn batýsýndaki Navolato kentinde silahlý kiþilerin düzenlediði saldýrýda 8 genç hayatýný kaybetti. Yerel medya, araçlarla konvoy halinde gelen silahlý kiþilerin gençlerin düzenlediði bir partiyi bastýðýný duyurdu. Yetkililer de ölenlerin kimliðinin henüz bilinmediðini, saldýrýda en az 1 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. KAZAKÝSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDÝ Kazakistan'ýn Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev, ülkenin Almatý eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda ölü sayýsýnýn 35'e yükseldiðini ifade etti. Almatý eyaletine baðlý Kýzýl- Aðaç bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanda 257 hane tamamen yýkýldý ve sular altýnda kaldý. Evleri yýkýlan ve maðdur olan 870 kiþinin çevrede bulunan 11 otele yerleþtirildiði açýklandý. SIRBÝSTAN 9 SAVAÞ SUÇLUSUNU TUTUKLADI Sýrp polisi 9 kiþiyi savaþ suçlarý iþledikleri iddiasýyla tutukladý. Savcý Bruno Vekariç yaptýðý açýklamada, eski milis olduklarý belirlenen 9 kiþinin, Kosova savaþý sýrasýnda 200 kiþinin öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklandýðýný söyledi. Halen 26 eski askerin, Mayýs 1999'da Kosova'nýn batýsýndaki Cuska köyünde yaþanan katliam nedeniyle sorguya çekildiðini belirten Vekariç, ''Bu korkunç cinayetlerin iþlenmesinin tek nedeni köyün yaðmalanmasýydý'' dedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 15 Mart 2010 Pazartesi ENDONEZYA'DA 7 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM... Endonezya açýklarýnda TSÝ sularýnda 7 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu, depremin merkezinin Kuzey Mollucas bölgesindeki Labuha Adasýnýn güneydoðusunda, 132 kilometre açýkta ve 56 kilometre derinlikte olduðunu, tsunami uyarýsý yapýlmadýðýný bildirdi. Kurum yetkilileri, sarsýntýnýn bölgedeki Ambon kentinde hissedildiðini, ancak þimdiye kadar can kaybý veya maddi zarar konulu bir haber alýnmadýðýný söyledi. JAPONYA'DA 6.6 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Japonya'nýn kuzeyinde 6.6 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Ýnceleme Merkezi ile bir Japon ajansý tarafýndan yapýlan açýklamada, ilk ölçümlere göre 6.6 büyüklüðünde olduðu belirlenen depremin yerel saatle 17.08'de (TSÝ 10.08) meydana geldiði belirtildi. Baþkent Tokyo'da binalarýn sallanmasýna yol açan deprem nedeniyle can ve mal kaybý olup olmadýðýna iliþkin açýklamada bulunulmadý. KANADA'DA ÇIÐ: 3 ÖLÜ, 12 YARALI Kanada'nýn en batý eyaleti Ýngiliz Kolombiyasý'na baðlý Revelstoke kenti yakýnýndaki Boulder daðýna, kar motosikletçilerinin çalýþma yaptýklarý sýrada çýð düþmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kiþi hayatýný kaybetti, 12 kiþi yaralandý. Kanada Kraliyet Atlý Polisinden yapýlan açýklamada, dün yerel saatle 15.30'da düþen çýðýn ardýndan bölgeye Ýngiliz Kolombiyasý ve Calgary'den kurtarma ekiplerinin sevk edildiði belirtildi. ÝTALYAN ENSTÝTÜSÜ: TÜRKÝYE'DE EKSEN KAYMASI YOK Ýtalyan Uluslararasý Ýliþkiler Enstitüsü, Türkiye'nin dýþ politikada yörünge deðiþtirdiði iddialarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Merkezi Roma'da bulunan düþünce kuruluþunun Türk dýþ politikasý ve Türkiye- AB iliþkilerinin geleceðiyle ilgili analizinde, Soðuk Savaþ döneminde Batý kampýna baðlanan Türkiye'nin Sovyetler Birliði'nin yýkýlýþý ve içerdeki geliþmeler sayesinde "kilidini çözerek" komþularýyla iliþkilerini geliþtirdiði ve AB sürecinin de yardýmýyla daha açýk ve demokratik bir topluma dönüþtüðü anlatýldý. FRANSA'DA BÖLGESEL SEÇÝMLERDE KATILIM ORANI DÜÞÜK Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda, öðle saatleri itibarýyla katýlým oranýnýn düþük olduðu belirlendi. Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, saat itibarýyla seçime katýlým oraný yüzde 16,07. Bu oran, 2004 yýlýndaki bölgesel seçimlerin ilk turunda yüzde 18,48 idi. Bu bölgesel seçimler, 2012'de düzenlenecek cumhurbaþkaný seçimlerinden önce düzenlenen son seçim. ÝSRAÝL, 10 YILDIR ARANAN HAMASLIYI TUTUKLADI Ýsrail askerlerinin Hamas'ýn Ramallah'taki üst düzey bir yetkilisini tutukladýðý bildirildi. Ýsrail ordusu, Hamas'ýn silahlý kanadýnýn Batý Þeria'daki kurucusu Mahir Uda'nýn 10 Ýsraillinin ölümünden sorumlu tutulduðunu bildirdi. Ýsrail güçlerinin 10 yýldýr Uda'yý aradýklarý belirtildi. PAKÝSTAN'DA HAVA SALDIRISI: 9 TALÝBAN ÖLDÜ Pakistan savaþ uçaklarýnýn Afgan sýnýrý yakýnýndaki Taliban sýðýnaklarýný bombaladýðý, 9 Taliban militanýnýn öldüðü bildirildi. Yerel yetkili Raþid Han, aþaðý Orkazai bölgesindeki Mero Bak köyündeki saldýrýda hedefteki evlerden birinin yerel Taliban komutaný Ablam Faruki'ye ait olduðunu söyledi, ancak komutanýn ölüp ölmediðini belirtmedi. Orakzai, bu yýl baþýnda bir hava saldýrýsýnda öldüðü tahmin edilen Pakistan Talibanýnýn komutaný Hekimullah Meshud'un üssü durumunda. Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci Ankara'dan icazet alanlarýn dýþýnda bir toplum lideri ve görüþme masasýnda Kýbrýslýtürkleri temsil edecek icazetsiz bir aday bulmak içi çok uðraþtýk. Sol saydýðýmýz ve sosyaldemokrat olduðunu iddia edenlerle temaslar yapýp nabýz yokladýk. Bazý sivil toplum örgütü ve sendika yöneticileri ile bu konuda istiþarelerde bulunduk. Saraya veya bir yerlere göbekten baðlý olanlar, yani müritleri anlamak mümkündür. Ancak bazýlarý yani o keskin bildiðimiz sözde muhalifler, soldan ikinci bir aday Halk Sanatlarý Vakfý HASDER tarafýndan organize edilen 18. Çocuklararasý Masal Anlatma Yarýþmasý 13 Mart Cumartesi günü gerçekleþtirilen eleme yarýþmasý ile baþladý. Bu yýl Gülver Ticaret sponsörlüðünde merhum Mustafa Güvenir anýsýna düzenlenen Masal Anlatma Yarýþmasýna çocuklarýmýz büyük ilgi gösterdi. Kuzey Kýbrýs'ýn çeþitli okullarýndan ikiyüzyetmiþ çocuk YDÜ Atatürk Kongre Merkezinde yapýlan ön elemelere katýldý. Ön Elemeler sonucunda ilkokul 1. ve 2. sýnýflardan onbeþ ve ilkokul 3,4 ve5. sýnýflardan onbeþ olmak üzere toplam otuz öðrenci finalde yarýþmaya hak kazandý. Etkinliðin baþlangýcýnda HASDER Çocuk Ve Masal Þöleni Komitesi adýna konuþan Fatma Kükrer Halkbilim alanýnda uðraþ veren HASDER'in kültürümüzün önemli öðelerinden olan masallarýmýzý araþtýrmak, derlemek, yayýnlamak ve yaþatmanýn görevleri olduðunu belirtti.gelecekte iyi okuyucu olmanýn temellerinin masal kitaplarý okuyarak atýlacaðýný bu yarýþmayla çocuklara kitap okuma sevgisi kazandýrmayý hedeflediklerini söyledi. YDÜ Atatürk Kongre Merkezi B Salonu dolduran kalabalýk izleyici kitlesi önünde çocuklar masallarýný anlattýlar.fatma Kükrer (Öðretmen ) Þengül Üstüner (Emekli BRT Haber Koordinatörü) Deniz Çakýr, Doðan Erçað, Asu Demircioðlu'dan ( Tiyatro Sanatçýlarý) oluþan jüri tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda, finale kalanlar þunlar: 1. Kategoride (ilkokul 1ve 2 sýnýflar) 1. Ayþe Ata 2. Þevki Yanar 3. Cener Yaðmur Belen 4. Ali Tuðaç 5. Melih Aydýnlatan 6. Ceyda Köklüoðlu 7. Simge Erk 8. Kemal Ata Türkoðlu 9. Dilan Barut 10. Zerin Akgür 11. Ahmet Akacan Akay 12. Serfinaz Ýþkey 13. Özge Erdoðan 14. Ayça Müge Gönül 15. Buket Yalçýcý 2.Kategoride (3,4 ve 5. sýnýflar) 1. Mýsra Aysel Körceðez 2. Ýzlem Gülmez 3. Altan Osmanlý 4. Sevcan Yavþan 5. Gizem Saçar 6. Berkant Kargý 7. Elif Naz Þen 8. Batu Özgün 15 AYÞE'YE KARÞI ZEKÝ HOCA... çýkmasýna karþý çýktýlar. Kendi aralarýnda sözleþmiþ gibi barýþ ve çözüm görüþmelerinin yapýldýðý ve bazý konularda da ilerlemeler saðlandýðý bu dönemde solda ikinci bir adayýn çýkmasý "Talat'a zarar verirmiþ" dediler ve aday çýkmasýnýn önüne takoz koydular. Talat ve destekçilerine sözüm yok, lakin Ankara ve rejime karþý mücadele verdiðini iddia edenlere söyleyecek sözüm çok... Talat 5 yýldýr görevdedir... Rejime muhalif olanlar Ankara'ya ve Talat'ýn teslimiyetçiliðine karþý neler söylediklerini bir hatýrlasýnlar. Artýk konuþmasýnlar, susup yerlerine otursunlar... Çünkü konuþtukça batýyorlar! Masal Anlatma Yarýþmasý 9. Ezgi Emiroðullarý 10. Cisil Avcý 11. Ecem Yýlmaz 12. Meryem Emir 13. Zekiye Mendeli 14. Meral Yaðmur Kavaz 15. Esra Beyit Bu seçimlerin iki turlu olacaðý bu kadar açýkken en azýndan ilk turda çýkacak aday vasýtasýyla iç ve dýþ kamuoyuna yönelik mesaj verilebilirdi. Ne yazýktýr ki talimatlarla yönetilen bir yapýya sahip olduklarý için "peki efendim"ciliðin gereklerini yerine getirdiklerinden, bunun vebali altýnda ezilmekten kurtulamayacaklar. Bu görevi Dr. Zeki Beþiktepeli üstlendi... Aþaðýlýk kompleksi içinde ipe sapa gelmez tavýrlar sergileyenler, küçüldükçe küçülüyorlar. Beþiktepeli, baðýmsýz aday olarak bu seçime "Yasemin Hareketi" desteðinde giriyor. Dr. Zeki Beþiktepeli bakýn ne diyor: "Seçime Cumhurbaþkanlýðý seçimi deniyor ancak bu seçim toplum liderini yani görüþmeciyi seçecek. Ankara'dan icazet alan diðer adaylarýn karþýsýnda, Kýbrýslýtürklerin adayý olduðumu söylemekteyim." Kýbrýs Türkünün sesinin, "Dikilitaþ'tan dünyaya duyurulmasý" gerektiðini ve bu yönde bir siyaset ortaya koyacaðýný söyleyen Beþiktepeli'nin vurguladýklarýndan daha farklý mýydý muhalif geçinenlerin düþünceleri? Þimdi ne oldu da herþey tornistan oldu? CTP halktan aldýðý iradeyi Ankara'ya teslim ederek tükeniþini hazýrladý... Talat da ayni yolu izleyerek kendi sonunu getiriyorsa, bunun suçu bizde mi?. Eðer böyleyse tabanýmýzdan aldýðýmýz gücü yani iradeyi neden götürüp Talat'a teslim edelim? Talat, bu seçimde CTP adayý olarak deðil, baðýmsýz aday olarak yarýþacak. CTP ve yandaþý örgütlerin ve bazý eski sað kökenlilerin de desteðini alarak yola çýkmasý, bizim de onun peþinden gitmemizi gerektirmez ki... Buna "kedinin kuyruðunda maþrapa olmak" denir. Böyle bir derdimiz olamaz elbette... "Ankara otur derse otururum, kalk derse kalkarým" diyen Talat'ýn peþinden gidecek olan varsa yollarý açýktýr, buyursunlar istedikleri yere gitsinler. Ankara karþýtý siyaseti benimseyenlere sünnetçi korkusu vererek sol güçlerin baþka aday çýkarmasýný engellemek için de, ayrýca bildik senaryolarýný devreye koydular. Çünkü onlara göre, baþka aday çýkmasý durumunda "Eroðlu kazanýr"mýþ! Bu tehditle, aba altýndan sopa göstermeye kalkýþmalarý da iþe yaramadý. Barýþa ve sola darbe vurulacaðý masalý ile böylesi yollara baþvuracaklarýna geçen CTP- Talat döneminin bir özeleþtirisini yaparak, toplumdan özür dileyip bir kenara çekilmeleri gerekirdi. Böyle olsaydý barýþ ve çözümden yana olan gerçek sol güçlerin daha az yara alacaklarýný göreceklerdi. Geçen yýllar içinde yaptýklarý teslimiyetçi uygulamalarý ile insanýmýzý, "sað ve sol aynidir, kimi seçersek seçelim farketmez" noktasýna getirenlerin söz söyleme hakký kalmadýðý bilinmeli. UBP geçen beþ yýlda aðzýný bantlayýp hiç konuþmadan tek baþýna 26 milletvekili kazandýysa, bu efendiler sayesinde kazandý. Þimdi baþýmýza "Taksimci Eroðlu" gelecekse bu takým sayesinde gelecek. Yýllardýr çözüm bulmamak için görüþür gibi yapan Denktaþ, 50 yýl dýþ güçlerin çýkarlarý doðrultusunda çalýþarak ömrünü geçirdiði gibi sorunu çýkýlmaz hale getirmeyi baþardý yýlýnda amacýna ulaþmýþ vaziyete gelince aday dahi olmadan saraydan çekildi. Ancak siyasetten de çekilmedi. Kendi yemini ve ideolojisinden taviz vermeden siyasete aðýrlýðýný koyup etkili olmaya devam etti ve ediyor da. Gözü arkada kalmadan Talat'a devrettiði koltuðun hakkýný fazlasý ile veren ve Ankara'nýn çýkarlarýna uygun olarak beþ yýl daha sorunu uzatýp günümüze kadar gelmesini Talat sayesinde baþarmýþ olmanýn keyifli hali ile þimdi Eroðlunu destekleyeceðini açýklayan Denktaþ, 90 yaþýnýn en mutlu günlerini yaþýyor. Geldiðimiz bu noktada seçimi bir amaç deðil bir araç olarak gören, yüreði yurt sevgisi ile çarpan ve bu kavgada ben de varým diyen Dr. Zeki Beþiktepeli icazetli koltuða oturup Ankara'dan gelecek emirleri deðil, kendi toplumunun sesine kulak vererek siyaset yapacak. O yüzden ne Talat, ne de Eroðlu diyoruz, demeliyiz... Mühürlerimiz, yaseminlerimizin simgesi Zeki Hoca'ya!

16 16 15 Mart 2010 Pazartesi

17 15 Mart 2010 Pazartesi 17

18 18 15 Mart 2010 Pazartesi

19 15 Mart 2010 Pazartesi 19 Fly Oil 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Gönyeli Doðan T. B K. Kaymaklý B. Baðcýl Maðusa T.G Lapta T. Ocaðý Ozanköy Çetinkaya T.köy Tatlýsu Cihangir Esentepe G. Gücü 'nci Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzkaya Lefke Yeþilova Yalova Gençlerbirliði Binatlý Hamitköy Görneç Yenicami Baf Ü.Y Mehmetçik Mormenekþe Y. Boðaziçi Deðirmenlik 'ncü Lig Doðu Grubu Puan Durumu Takýmlar O G B M A Y P 1 Dumlupýnar Akova Çanakkale Maraþ M. Hilal Dipkarpaz Ýncirli Vadili 'ncü Lig Doðu Grubu Batý Durumu Takýmlar O G B M A Y P 1 Göçmenköy A. Boðaz Serdarlý Denizli G. Halk Evi Gaziköy Gaziveren Akçay 'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Takýmlar O G B M A Y P 1 Pile Akýncýlar Ergazi Beyarmudu Turunçlu Paþaköy Kumyalý Dilekkaya Aydoðan Yeniceköy Türkiye 2010 Karting Þampiyonasý'nýn ilk yarýþý KKTC'de gerçekleþti Karting Þampiyonasý'nýn startýný Talat verdi Türkiye Otomobil Sporlarý Federasyonu (TOSFED)'nun 2010 Yarýþ Sezonu dün düzenlenen karting yarýþý ile baþladý. Cemsa Karting Pisti'nde gerçekleþen yarýþýn start bayraðýný Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat salladý. TOSFED 2010 Karting Þampiyonasý'nýn ilk ayaðý olan yarýþ öncesinde, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, KKTC'li sporculardan ayni zamanda dünkü yarýþýn birincisi olmayý baþaran Soyhan Çuvalcýoðlu eþliðinde, karting ile birlikte bir de tur attý. KF3 Kategorisi'nde 7, Mini Kategori'de 10 olmak üzere toplam 17 sporcunun mücadele ettiði TOSFED 2010 Karting Þampiyonasý'na katýlan sporcularla birlikte hatýra fotoðrafý çektiren Cumhurbaþkaný Talat, sporculara kazasýz ve baþarýlý bir sezon dileðinde bulundu. KKTC'den de 3 sporcunun katýldýðý TOSFED 2010 Karting Þampiyonasý'nýn ilk yarýþýnýn birincisi KKTC'li sporcu Soyhan Çuvalcýoðlu oldu. Ocak, Esentepe'yi 3 golle geçti Ocak kendine geldi YER: Girne 20 Temmuz Stadý HAKEMLER: Ramadan Göktan, Serkan Durmaz, Hakký Emin TÜRK OCAÐI: Salih, Mustafa Güldoðuþ, Gökhan, Barkýn (Davut), Cahit (Salahi), Nurcan, Hasan (Ahmet), Mustafa Arýkan, Aksel, Ediz, Ertaç ESENTEPE: Ali, Berkan, Vurkan, Oðuz, Ýlyas (Burak), Cengiz, Ömer, Hüseyin, Volkan (Umar), Eser, Emek GOLLER: Dk:52 Ediz, Dk:62 Ertaç, Dk:70 1'inci Yükselme Ligi Batý Grubu Takýmlar O G B M A Y P 1Daðyolu Çýnar Ortaköy Alayköy Doðancý Pýnarbaþý Yýlmazköy Yayla Dikmen Çamlýbel Zümrütköy Tolga Güryel'in 5'inci olduðu dünkü yarýþta; kilo problemi yaþayan Erol Özteknik 7'inci olabildi. Ýkinci Yarýþ ZET'te KKTC'de 15 gün ara ile düzenlenecek 2 yarýþ düzenleyen TOSFED'in ikinci yarýþý 28 Mart 2010, Pazar günü ZET Uluslararasý Karting Pisti'nde gerçekleþecek. Dereceye Girenler TOSFED 2010 Karting Þampiyonasý'nda dereceye girip, ödül alan sporcular þöyle: KF3 Kategorisi'nde 1.Soyhan Çuvalcýoðlu (KKTC) 2.Batuhan Ünlü (TC) 3.Efe Þahiroðlu (TC) Mini Kategorisi'nde 1.Ayhan Can Güven (TC) 2.Berkay Besler (TC) 3.Can Luca Ünsal (TC) Aksel (Türk Ocaðý), Dk:18 Eser (Esentepe) Esentepe konuk olduðu Türk Ocaðý karþýsýnda ilk yarýyý 1-0 önde tamamlamasýna raðmen, ikinci yarýda rakibinin hýzlý oyununa ayak uyduramayýnca sahadan 3-1 maðlup ayrýldý. 18. dakikada saðdan ani geliþen Esentepe ataðýnda Volkan'ýn ortaya çevirdiði topta kaleci Ali'nin temasý ve sonrasýnda defansýn uzaklaþtýramadýðý topu Eser aðlara göndererek takýmýný deplasmanda öne geçiren golü kaydetti (0-1). 52. dakikada Türk Ocaðý ataðýnda Aksel'in uzun topunda ceza alanýna girdiði anda Ediz'in attýðý sert þut aðlarla buluþunca skora denge geldi (1-1). 62. dakikada ani geliþen Türk Ocaðý ataðýnda ceza sahasý içerisinde topla buluþan Aksel pasýný müsait durumda olan Ertaç'a verdi. Ertaç da topu aðlara göndererek takýmýný öne geçirdi (2-1). 70. dakikada saðdan geliþen Türk Ocaðý ataðýnda Ediz son çizgiye kadar indi, ve ortaya çevirdiði topu günün baþarýlý isimlerinden Aksel aðlara göndererek farký ikiye çýkardý (3-1). Toplu sonuçlar FLYOIL 1'inci Lig'de Türkmenköy - Cihangir: B. Baðcýl - Ozanköy: Tatlýsu - K. Kaymaklý: G. Gücü - Lapta: Türk Ocaðý L. - Esentepe: Gönyeli - Çetinkaya: Maðusa T. G. - Doðan T. B.: 'nci Lig'de Düzkaya - Mehmetçik: Deðirmenlik - Hamitköy: Gençler B. - Binatlý: Baf Ü.Y. - Görneç: A. Yeþilova - Y. Boðaziçi: Yenicami - Lefke: Mormenekþe - Yalova: 'üncü Lig DOÐU Grubu'nda Mutluyaka Hilal - Vadili: Akova - Ýncirli: Çanakkale - Maraþ: Dumlupýnar - Dipkarpaz: 'üncü Lig BATI Grubu'nda Girne H. E. - Aðýrdað Boðaz:. 1-3 Denizli - Gaziveren: Göçmenköy - Akçay: Gaziköy - Serdarlý: 'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu'nda Beyarmudu - Kumyalý: Pile - Paþaköy: Turunçlu - Akýncýlar: Ergazi - Aydoðan: Yeniceköy - Dilekkaya: 'inci Yükselme Ligi Batý Grubu'nda Doðancý - Yýlmazköy: Zümrütköy - Dikmen Gücü: Çamlýbel - Ortaköy: Pýnarbaþý - Alayköy: Yayla - Daðyolu Çýnar: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz Kayýp kimlik KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýrfan Aknur SATILIK VAN 2002 model Pejo van. Tel: KÝRALIK EV Girne Ozanköy de müstakil ev MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg TERCÜME YAPILIR Türkçe'den Ýngilizce ve Almanca'ya... Almanca ve Ýngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapýlýr. Tel: I Jean Armstrong (full name), divorcee, of 65, Namýk Kemal Cadd. Girne, TRNC (full address), intend to marry Celal Aslan (full name of fiancee) divorcee, of 65, Namýk Kemal Cadd, (fiancee s full address), at Þehit Kamil, Gaziantep (name and address of place where marriage is to be solemnised) on 23/04/2010 (date of proposed marriage). Any person knowing of any lawfull impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Mehmet Akif Avenue no.:29 Nicosia Tel:

20 Göçmenköy'den Akçay'a 17 gol Futbol 3. Ligi'nde þampiyon olan Göçmenköy dünkü son maçýnda konuk ettiði Akçay'ý gole boðdu. Rakibini 17-3 maðlup eden þampiyon Göçmenöy kupasýný da aldý. Gönyeli'nin kaptaný Hüseyin Amcaoðlu baþarýlý futbolunu attýðý gollerle de süslüyor. Amcaoðlu takýmýnýn 2. golüne imza attý. Fotoðrafta Hüseyin Amcaoðlu'nun golü görülüyor. (Fotoðraflar: Necati Özsoy) 5-0 n Gönyeli konuk ettiði Çetinkaya'yý farklý maðlup etti. Gönyeli'ye galibiyeti getiren golleri Çaðan, H.Kayalýlar, H.Amcaoðlu ve Aziz (2) kaydetti YER: Gönyeli Stadý HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sertan Alkýn, Ozan Kel GÖNYELÝ: Hasan, Yusuf, Serkan, Serhan, H.Amcaoðlu, Tarýk, Tufan, Can (Ýsmail), H.Kayalýlar (Aziz), Kemal, Çaðan (Tahsin) ÇETÝNKAYA: Mehmedemin, Kadir, Mehmet Özkasnak, Çaðakan (Hasan), Ceran, Okyar, Sercan (Fuat), Niyazi (Cemre), Uður, Vural, Salih GOLLER: Dk:2 Çaðan, Dk:21 H.Kayalýlar, Dk:56 H.Amcaoðlu, Dk:67 ve 77 Aziz (Gönyeli) Fly Oil Birinci Ligi'nin 18'inci haftasýnda Gönyeli'den bir tokat da Çetinkaya'ya Gönyeli kendi sahasýnda Çetinkaya'yý 5-0 maðlup etti. Maçýn 2. dakikasýnda Çetinkaya'dan Çaðakan'ýn verdiði yanlýþ pas sonrasý Çaðan ceza alaný içinde topla buluþtu ve vuruþu aðlara gitti (1-0). 21. dakikada Hüseyin Kayalýlar Çetinkaya ceza alaný içinde aldýðý darbe sonucu yerde kaldý ve Gönyeli penaltý kazandý. Vuruþu Hüseyin kullandý ve topu aðlara gönderdi (2-0). 56. dakikada geliþen Gönyeli ataðýnda top sað kanattan ortalandý. Arka direkteki Kemal Uçaner topu altý pas çizgisinde bulunan Hüseyin Amcaoðlu'na kesti, o da topu aðlara gönderdi (3-0). 67. dakikada Çaðan'ýn soldan ortasýna arka direkte Aziz yükselerek kafa ile topu aðlara gönderdi (4-0). 77. dakikada ileri çýkan Hüseyin Amcaoðlu verdiði ara pasý ile Aziz'i kaleci ile karþý karþýya býraktý. Aziz topu aðlara gönderdi (5-0). Yaralý Lefke, Yenicami karþýsýnda 3-1 galibiyet elde etti Lefke'nin Kasým'ý var n 40. dakikada Orçun'un golü ile 1-0 öne geçen ev sahibi Yenicami, ikinci yarýda Lefke futbolcusu Kasým'ýn 59, 66 (penaltýdan) ve 90+3'üncü dakikalardaki gollerine engel olamayýnca, 3 puaný hanesine yazan konuk ekip Lefke oldu YER: Atatürk Stadý. HAKEMLER: Fehim Dayý, Bilgin Çelik, Aziz Dayý. YENÝCAMÝ: Hüseyin, Talat, Erbay, Niyazi, Sertan (Hasan), Umut, Hüseyin Sporcuoðlu (Cemal), Hüseyin, Hakan, Ali (Ercan), Orçun. LEFKE: Ýrfan, Uluç, Gürboy, Aykut, Mehmet, Fýrat, Yakup, Cemal, Eren, Salih (Mert) (Ýsmet) (Utku), Kasým. GOLLER: Dk:40 Orçun (YAK); dk:59, dk:66 (Penaltýdan) ve dk:90+3 Kasým (Lefke). KIRMIZI KART: Dk:66 Umut (Yenicami). 2. Lig'in önemli karþýlaþmasýnda Lefke, dýþ sahada rakibi Yenicami'yi 3-1 maðlup etti. Ev sahibi Yenicami'nin vuruþu ile baþlayan karþýlaþmada ilk golü bulan taraf da Yenicami oldu. Ancak ikinci yarýda, karþýlaþmanýn yýldýzý Kasým'ýn gollerine engel olamadý. 40. dakikada, geliþen Yenicami ataðýnda, Umut'un ara pasýna dalan Orçun, topu kaleci Ýrfan'ýn yanýndan aðlara gönderdi dakikada, Lefke'nin kazandýðý serbest vuruþu Kasým kullandý. Kasým topu barajý kuran futbolcularýn yanýndan aðlara göndererek skora dengeyi getirdi dakikada, Yenicami'den Umut'un ceza sahasý içerisinde Kasým'ý düþürmesiyle, Fehim Dayý penaltý noktasýný gösterirken Umut'u da kýrmýzý kart göstererek oyun dýþýna gönderdi. Penaltý atýþýný Kasým gole çevirdi ve Lefke'yi galip duruma yükseltti, dakikada, Kasým'ýn aþýrtma þutunda Yenicami kalecisi Hüseyin topu güçlükle dýþarý gönderdi dakikada, Yenicami defansý az adamla yakalandý. Kasým'ýn aþýrtma þutunda bu kez top hem Kasým'ýn hem de takýmýnýn üçüncü golü olarak aðlarý buldu ve karþýlaþmanýn skoru 1-3 olarak ilan edildi. Yenicami karþýsýnda Lefke'nin 3 golüne imza atan Kasým sahanýn yýldýzýydý ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu?

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mart 2010 Cumartesi YIL:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR Geçtiðimiz seçimleri dizayn eden ve CTP'yi yönetimden uzaklaþtýran Cemil Çiçek oldu... Þimdi bu seçimi de dizayn ettiðini söylüyorlar. Merak etmeyin, o çiçek bizim yaseminimize kök söktüremeyecek! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþarmýþ... Ama ayaklarý da yere basmalý. Tahsin Ertuðruloðlu 2. tur hayalini býraksýn, bu yarýþta kürekçinin gerisinde kalmamaya baksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı