ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE."

Transkript

1 TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ZÜBÜK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar ANKARA'NIN ÇANTACILARI Turgut Afþaroðlu CTP'NÝN TAHSÝN HAYRANLIÐI Mehmet Levent DERE TEPE DÜMDÜZ (2) Erdoðan Baybars ÝÞGALE KARÞI YÜREÐÝNÝZÝ ORTAYA KOYUN Ali Osman VAKTÝ GELMEDÝ MÝ YOKSA? Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Ali Talat ý seçimlerde kurtarmak için koskoca Amerika da devreye girdi... Obama ve Clinton dan ABD yi ziyaret eden Papandreu ya: Talat ý ÞOFÖRSEN BAS GAZA... Bülent Aykut l 7. sayfada Seçime kilitlenmiþken Yalçýn Okut l 13. sayfada kurtar Ankara ve AKEL'den icazetsiz Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada KONFERANS, ÖKSÜRÜK DEMEKTÝR! Sezan Artun l 6. sayfada KAVUÐUN MARÝFETÝ Kathimerini gazetesinin Washington muhabirinden edindiði bilgilere göre, ABD Baþkaný Obama ile Dýþiþleri Bakaný Clinton, seçimlerde Mehmet Ali Talat a yardýmcý olunmasý için Yunan Baþbakaný Papandreu ya telkinde bulundu... n Papandreu dan Hristofyas üzerindeki nüfuzunu kullanmasý ve Talat la ortak bir açýklama imzalamasý için giriþimde bulunmasý isteniyor. n ABD yetkilileri, müzakerelerle ilgili imzalanacak ortak bir açýklamanýn seçimlerde Talat ýn çok iþine yarayacaðýna inanýyorlar... n ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Philip Gordon, Bir ortak açýklamanýn seçimlerde Sayýn Talat a çok yardýmcý olacaðýný düþünüyoruz dedi... n Papandreu Hristofyas ile telefonda görüþerek geliþmeler hakkýnda kendisini bilgilendirdi... n Papandreu: Talat ýn yardýma ihtiyacý varsaydý, bunca zaman maksimalist tezler ileri sürmezdi. Amerikalýlar ortak açýklama istiyorlarsa, önce Ankara yla konuþsunlar ve Talat ýn olumsuz tezlerini deðiþtirsinler... n Obama nýn Talat a yardým ricasýndan sonra þaþkýnlýk geçiren Papandreu, Ýþgal rejimi ile Ankara arasýndaki baðýmlýlýk iliþkisi Yunanistan ile Lefkoþa arasýnda yoktur. Yunan hükümeti Kýbrýs hükümetine hiçbir þey dayatamaz dedi... n 11. sayfada KTÖS: TC Elçiliði, okulumdan elini çek n Elçiliðin ilkokul müdürlerini toplayarak okullarda anket ve proje çalýþmasýna giriþmesine KTÖS sert tepki gösterdi... n Elcil: Seçimlere müdahale olaðan hale geldiði gibi, þimdi de TC Büyükelçiliði memurlarý okul okul gezip anket çalýþmasýna baþladýlar... n Elcil, Bu faaliyetle tam bir valilik durumuna gelen TC elçiliði, artýk gerçek niyetini de ortaya koydu dedi...n 3. sayfada Selma Bolayýr l 5. sayfada ÜNÝVERSÝTE VE TEKBÝR... Ümit Ýnatçý l 6. sayfada GAF YAPMAK MI, DÝL SÜRÇMESÝ MÝ? Sezan Artun l 10. sayfada MERHABA... Zübeyir Aðaoðlu l 13. sayfada AYÞE'YE KARÞI ZEKÝ HOCA... Kazým Denizci l 15. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: "Ýþte deve, iþte hendek" n 2. sayfada

2 AYNI ODADA KALDIÐI ARKADAÞININ PARASINI ÇALDI; TUTUKLANDI Gazimaðusa' da faaliyet gösteren "Özdemir Ekmek Fabrikasý" isimli iþ yerinin koðuþunda, arkadaþýnýn parasýný çaldýðý tespit edilen bir kiþi polis tarafýndan tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, tutuklanan F.E. (E-36)'nin önceki akþam, ayný odada ikamet eden arkadaþý Amir Kital'a ait bavuldan 310 Euro ve 200 TL nakit parayý çaldýðý belirlendi. AKDOÐAN'DA ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, Ayþe Türkmeneli'ye ait evden muhtelif ziynet eþyalarý çalýndý. Akdoðan'da ise, geçen ay, "Özkul Özyiðit Ýþletmeleri" isimli iþ yerinde çalýþan H.K. (E-46) ve E.A. (E-34)'nýn, satmýþ olduklarý tavuklara karþýlýk tahsil ettikleri 550 TL'nin, 200 TL'sini iþverene verip, geriye kalan 350 TL parayý tasarruflarýna geçirerek çaldýklarý tespit edildi. Polis zanlýlarý tutukladý. ALÝ ADANUR "KALP KRÝZÝ" SONUCU YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Girne'de 44 yaþýndaki Ali Adanur'un, "kalp krizi" sonucu yaþamýný yitirdiði bildirildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, dün saat sýralarýnda evinde aniden rahatsýzlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldýrýlan Adanur, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. Mesele ile ilgili olarak doktordan yapýlan soruþturmada, kiþinin ölüm sebebinin "kalp krizi" olduðu tespit edildi. ODTÜ KAMPUSUNDA KAVGA: 2 KÝÞÝ YARALANDI; 6 KÝÞÝ TUTUKLANDI Kalkanlý'daki ODTÜ kampusunda önceki akþam iki grup arasýnda çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý; olaya karýþan toplam 6 kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Kalkanlý'da, ODTÜ Kampus alaný içerisinde bulunan þantiyenin yemekhanesi önünde, Ý.Y. (E- 41), H.A. (E-28), V.T. (E-23) bir taraf, A.Y. (E-35), M.Y. (E-33) ve M.Ç. (E-25) bir taraf olup, aralarýnda çýkan tartýþma sonucu birbirlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sýrada, A.Y. ve M.Y. tasarruflarýnda bulundurduklarý maket býçaklarý ile Ý.Y.'nin sað ve sol bacaðýna, kalçasýna ve sýrtýna, H.A.'nýn ise sýrtýna sokmak suretiyle yaraladýlar. Olayda yaralananlar kaldýrýldýklarý Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapýlan ilkyardým tedavilerine müteakip müþahede altýna alýnýrken tüm zanlýlar tutuklandý. MEHMET ÇAÐLAR PARÝS'E GÝDÝYOR CTP-BG Milletvekili Mehmet Çaðlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) komisyonlarýnýn toplantýlarýna katýlmak için Paris'e gidiyor. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis'i temsilen AKPA'nýn siyasi iþler, hukuk iþleri ve insan haklarý ve ekonomik iþler komisyonlarýna katýlacak Çaðlar, Paris'e bugün gidecek ve 19 Mart'ta yurda dönecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evet, son Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin mal-mülk konusunda aldýðý karardan sonra Kuzey Kýbrýs'ta gerçeklerin, inkarcýlarýn üzerlerine örttükleri perdeyi çekti aldý. Uluslararasý hukuk çok açýk bir þekilde Türkiye'ye "sen Kýbrýs'ta iþgalci güçsün" dedi. "O nedenle Kuzey Kýbrýs'ta iþgal ettiðin topraklarýn üzerinde kurduðun KKTC adýndaki devletin bir geçerliliði yoktur." "KKTC'de tüm kurumlar senin hükmün altýndadýrlar." "Kýbrýs'ýn Kuzey'inde iþgal ettiðin topraklar Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin hukuken egemenliði altýnda olan topraklardýr." "Bu gerçek durumda, iþgalin altýndaki Kýbrýs topraklarýnda geçerli olan hukuk, senin iç hukukundur." Tabii ki ayný kararda söylenenler, yalnýz Türkiye'ye deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ne de söylenmektedirler. Yani açýkça insan haklarý mahkemesi Kýbrýslýlara, "Siz Türkiye'nin iþgali altýndasýnýz, ben bu iþgale son veremem. Siz de bu iþgal nedeniyle çiðnendiði iddiasýnda olduðunuz haklarýnýz için, Türkiye'nin 'KKTC'de varolan iç hukukunu tüketmeden Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gelmeyeceksiniz." "Ama bu karar mal-mülk sahibinin uluslararasý hukuktan kaynaklanan haklarýna halel getirir þekilde yorumlanamaz." Bu cümleler ve kelimeler tamý tamýna öyle mi kararda? Ben buraya aklýmca, en kolay anlaþýlýr þekilde çok özet olarak temelini anlatmaya çalýþtým. Bu karardan önce Türkiye'nin ve Kýbrýs'taki kuklalarýnýn þöyle bir iddiasý vardý: "Hiçbir uluslararasý kuruluþun Türkiye'nin Kýbrýs'ta iþgalci olduðuna iliþkin bir kararý yoktur. Gerçek olmayan bir iddiaydý. Ama eskiyi býrakalým. Ýnsan Haklarý "ÝÞTE DEVE, ÝÞTE HENDEK" Mahkemesi'nin son kararýna bakalým." Ýþgal sözcüðü gýrla... Bu karar nasýl alýndý? Türkiye ile Ýnsan Haklarý Mahkemesi arasýnda sürdürülen müzakerelerin sonucunda alýndý. "Mal Tazmin Komisyonu", Ýnsan Haklarý Mahkemesi ile Türkiye anlaþarak kuruldu. Ve "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kuruldu. Ýnsan haklarý mahkemesi son kararýnda bu "Komisyon"un "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kurulduðunu da yazar. Nasýl olabildi? Anayasa Mahkemesi'ne UBP, "Bu yasa anayasaya aykýrýdýr" diyerek dava açýnca, Türkiye UBP'ye "Bu davayý geri çek" dedi. UBP geri çekmeyince belli ki Türkiye, Anayasa Mahkemesi'ne emir vererek, "aykýrý deðil" kararýný çýkarttýrttý. "Mal Tazmin Komisyonu", Ýnsan Haklarý Mahkemesi ile Türkiye anlaþarak kuruldu. Ve "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kuruldu. Ýnsan haklarý mahkemesi son kararýnda bu "Komisyon"un "KKTC" anayasasýna aykýrý olarak kurulduðunu da yazar. Böylece Mal Tazmin Komisyonu kuruldu, bir süre denendi, tatminkar bulundu ve Türkiye ile Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin anlaþmasý sonucunda son karar çýktý. Yani Türkiye Kýbrýs'ýn kuzeyinde "KKTC" diye bir devlet olmadýðýný, Kýbrýs'ýn kuzeyinin iþgali altýnda olduðunu ve herþeyin kendinden sorulduðunu uluslararasý bir mahkemenin huzurunda kabul etti. Bu durumda Kuzey Kýbrýs'ta demokrasiden, özgürlükten bahsetmek mümkün mü? Ve seçimlerden... Bahsedebilin ama gülünç olur... "Seçim yapýlýr" diyebilir misin? De da maskara ol dünya nezdinde... Daha önce de söyledik, dün de söyledik, yarýn ve öbür gün de söyleyeceðiz. Ta ki Kýbrýslýlar "biz bu iþgali reddederiz" diyene kadar. Ýþte deve iþte hendek! "Ben iþgale karþýyým, ya istiklal ya ölüm" diyenler oylarýný Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'ye verirler. Esareti içine sindirenler ve özgürlük sayanlar baþka tarafa... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ZÜBÜK Ýsveçli bir hanýmla evlenen bir dostuma sormuþtum bir gün: -Sen neden Ýsveç'te yaþamayý tercih etmedin de Kýbrýs'ta yaþýyorsun? Eþi ile bu sebepten sorunlarý vardý üstelik. Kadýn burada yaþamak istemiyordu. Ýsveç'i istiyordu... Bu tartýþmalarý ayrýlmaya kadar götürdü onlarý... Sevgili dostum neden Ýsveç'i deðil de Kýbrýs'ý tercih ettiðini þöyle özetledi bana: -Ýsveç'te düzen çok iyi, ama hayat çok monoton... Kýbrýs'taki renklilik yok... Entrika yok... Siyaset kazanýnda kaynamayý seven, dedikodusu bol mekanlarda dolaþan, politikacýlarýn bilinmeyen sýrlarýný bilen ve her önemli haberin perde gerisini herkesten önce öðrenen biriydi... Ve bunlar, mezesi gibiydi onun hayatýnýn... Çekip Ýsveç'e gitse, nerde bulabilirdi ki bunlarý? Örneðin, Stockholm'da mumla arasa, Turgay Avcý gibi bir politikacý bulamazdý. Tahsin Ertuðruloðlu gibisini de bulamazdý katiyen... Ne birinin, ne diðerinin eþi emsali yoktu oralarda... Olamazdý da... Ya "Otur derlerse otururum, kalk derlerse kalkarým" diyen bir cumhurbaþkaný... O da yok... Öyleyse neden býrakýp gitsin buralarý? Ýsveç'e yerleþip de bu renkli politikacýlardan neden mahrum býraksýn kendini? Deli mi? Hatýrlayýn bakalým... Bir yýldýz gibi nasýl parlamýþ siyaset sahnemizde Turgay Avcý... Basit bir figüran iken nasýl baþ aktör oluvermiþ bir anda... Kaþla göz arasýnda.. Partisinden kaçmýþ... Baþka parti kurmuþ... Hükümete ortak olmuþ... Derken bakan... Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gül ile ayný karelerde... Muhabbet tamam... Nerde görse Erdoðan "N'aber Turgay'ým" diye sarýlýr ona... Çok þey borçluyuz anavatanýmýza çok... Neler neler ihsan etmiþ bize... Hem mutlu barýþ harekatý... Hem Turgay Avcý... Ferdi Sabit anlamýþ deðerini hepimizden önce... Atmýþ Serdar'ý... Almýþ yanýna onu... Böyle abidik gubidik numaralara aklý erer mi Ýsveçlinin?.. Ermez... Onun için iþ yok Ýsveç'te... Dostum býrakýr da gider mi hiç bu tiyatroyu... Hem Ýsveç'te kimse sormaz, Ýsveç'in geleceði ne olacak diye... Oysa burda her adým baþýnda "Geleceðimiz ne olacak?" diye sorup dururlar ona... Geleceði belirsiz bir toplumda yaþamak, geleceðini çoktan belirlemiþ olan bir toplumda yaþamaktan daha heyecanlý!.. Anavatanýmýz saðolsun... Turgay Avcý ile yetinmemiþ... Bir de Tahsin Ertuðruloðlu ihsan etmiþ þimdi toplumumuza... Parlatýyor yýldýzýný onun da... Ankara'ya buyur etmiþler... Birlikte fotoðraf çektirmiþler... Sonra servis etmiþler o fotoðraflarý bize... Bakýp da deðerini anlayalým diye Tahsin Bey'in... Turgay Avcý gibi, onun deðerini de ilk anlayanlarýmýz CTP'li kardeþlerimiz olmuþ yine... Maþallah zekidir onlar... Leb demeden leblebiyi anlarlar... Ayýp olmasa, kýrmýzý halýyla karþýlarlardý Ercan'da onu... Müjdeli haberlerle dönmüþ çünkü Ankara'dan... Erdoðan ve Gül, -Aday ol, demiþler... Ne yapsýn yiðidim... Aday olmuþ o da... Söyleyin þimdi... Hak vermediniz mi siz de dostuma? Ýsveç'e yerleþmek istemiyor... Yerleþirse bu filmleri kaçýracak... Oralarda "Beni baþbakan yapmazsan seni yakarým" diyen parlak bir politikacý mý var? Aziz Nesin gibi bir yazar olmak istiyor belki o da... Aziz Nesin Ýsveç'te yaþasa öyle bir yazar olabilir miydi hiç?.. "Damda deli var" veya "Zübük" gibi hikayeler yazabilir miydi?... Zübükler Ýsveç'te deðil, Kýbrýs'ta...

3 AFRÝKA dan mektup... AMMA DA ÇETÝN CEVÝZMÝÞÝZ HA... Adamýn inanasý gelmiyor doðrusu... Talat bu kadar mý zorda gerçekten? Koskoca Amerika bile girmiþ devreye onu kurtarmak için... Yunan Baþbakaný Papandreu ABD'yi ziyaret ediyor ve Beyaz Saray'da kendisinden Talat'ý kurtarmasý isteniyor... Kýbrýs'ta altmýþ yýldýr dediði dedik olan ve herþeye yön veren, Kýbrýs'ý parçalayan ve bölen ABD bu hallere mi düþmüþ yani... Þu bizim bir avuçluk yerde seçim gaylesine mi düþüyor? Akdeniz'deki 6. filo, uzaydaki uydular ve aramýzdaki casuslar hiçbir iþe yaramýyor mu artýk? Herkese istediðini yaptýrýyor da bir tek bize mi yaptýramýyor ve ondan bundan yardým istiyor? Meðer amma da çetin cevizmiþ ha... Saddam'ý ipe çekmiþ... Ahmedinejat'a Ýran'da kabuslu geceler yaþatýyor... Afganistan'da Taliban'a kök söktürüyor... Türkiye'de darbe iþtahý ile yanýp tutuþan generallerin elini kolunu baðlamýþ... Ama bize söz geçiremiyor deðil mi? Herkesin hakkýndan gelmiþler de, bir UBP'nin, bir Eroðlu'nun mu hakkýndan gelemiyorlar? * Ne istemiþler Papandreu'dan? Seçimlerde Talat'ý kurtarmasýný... Peki... Nasýl kurtaracak Papandreu Talat'ý?.. Bir Yunan Baþbakaný nasýl yapacak bu iþi? Elinde sihirli deðnek mi var? Yok tabii... Nüfuzunu kullanýp baský yapacakmýþ Hristofyas'a... Talat'la müzakerelerin iyi gittiði yolunda ortak bir açýklama imzalasýn diye... Bu yapýlýrsa, Talat'ýn çok iþine yararmýþ seçimlerde... * Çok þaþmýþ Papandreu bu teklife çok... Ve ne demiþ Amerikalýlara bakýn: "Ýþgal rejimi ile Ankara arasýndaki baðýmlýlýk iliþkisi, Yunanistan ile Lefkoþa arasýnda yoktur... Yunan hükümeti Kýbrýs hükümetine hiçbir þey dayatamaz." Yunanistan'a döndükten sonra telefonla Hristofyas'ý aramýþ Papandreu... Bilgilendirmiþ onu... Ancak Talat'la ortak bir açýklama için baský yapmamýþ... Demiþ ki: "Talat bugüne dek kabul edilemez teklifler sürdü masaya.. Önce bunlarýn deðiþtirilmesi gerekir. Talat'a yardýmcý olmak isteyen Amerikalýlar da Ankara'yla konuþsun." * Ne seçim bu seçim... Tahsin Ertuðruloðlu figürünü sahneye sürmek de yetmemiþ galiba... Talat'ýn kazanmasý için baþka ataklar da lazým... Buradaki seçim kampanyasýný üstlenen ithal þirkette de iþ yok anlaþýlan... "Ya dün, ya dünya" sloganýný keþfetmiþler... Ancak etkili deðil... Pek çok gazetemizdeki CTP rümuzlu, tam sayfa çocuk ilanlarý da geri tepiyor... Biçare Talat ne yapacaðýný þaþýrmýþ... Hafta sonu Bostancý maçýna gitmiþ... Dün de kartinge... Kartingci kaskýný giyerek poz da vermiþ gazetecilere... Bakalým daha neler neler yapacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS: TC elçiliði, okulumdan elini çek! n 31 MART'A KADAR BAÞLAMASI GEREKEN PROJENÝN SIRRI VE AMACI NE? KTÖS, TC Elçiliði'nin ilkokul müdürlerini toplayýp anket ve proje çalýþmasý uygulanmasýný istediðini açýkladý. Konuyla ilgili KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil imzasýyla yayýnlanan basýn bildirisi aynen þöyle: "Adamýzýn kuzeyini kolonileþtirmeye çalýþan Ankara hükümetlerinin karýþmadýðý hiçbir alan kalmamýþtýr. Seçimle müdahale olaðan hale geldiði gibi þimdi de T.C. Elçiliði memurlarý okul okul gezip, anket araþtýrmasýna baþlamýþlardýr. Ükemizin her alanýna el atan, nüfus taþýyarak ülkemizin demografik yapýsýný deðiþtiren anlayýþ, anket çalýþmasý için iþbirlikçi UBP Hükümeti'nden bile izin almaya gerek görmemektedir. Bu faaliyetle tam bir valilik durumuna gelen T.C. elçiliði artýk gerçek niyetini de ortaya koymuþtur. Bir yandan baðýmsýzlýktan, egemenlikten bahsedenlerin diðer yandan ortaya koyduklarý bu icraatlar, adanýn kuzeyinin kolonize edildiði gerçeðini Nedim Gürsel'e DAÜ'de linç Yazarlar Birliði: Rezalet affedilemez DAÜ'de geçtiðimiz hafta yazar Nedim Gürsel'e karþý giriþilen linç olayýyla ilgili olarak Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði adýna Baþkan Zeki Ali bir basýn bildirisi yayýnlayarak üniversite yönetimini kýnadý. Zeki Ali imzalý basýn bildirisi aynen þöyle: Kiþisel özgürlük ve özgür ifade ilkelerinin savunucularý olarak Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði, Doðu Akdeniz Üniversitesinde yaþanan çað dýþý olaylarý ve bu olaylarda yetersiz yönetime sahip Üniversite yönetimini kýnýyoruz. Nedim Gürsel'in DAÜ'de vereceði konferans sýrasýnda yaþanan bir kez daha ispatlamaktadýr. Kýbrýslý Türkler yýllardan beri varlýk ve eþitlik kavgasý verirken, þimdi T.C. asker-sivil makamlarýnýn her iþe karýþtýðý bir düzende siyasi iradeleri ellerinden alýnmýþ halde toplumsal yokoluþa doðru sürüklenmektedirler. Yapýlan seçimler sonucunda makamlara oturup, bizi yönettiðini iddia edenler ise, ancak Ankara'nýn memuru olmaktan öte hiçbir amaca hizmet etmemektedirler. Okullardaki anket çalýþmalarýnýn elçilik memurlarý tarafýndan yapýldýðý bir baþka ülke daha var mýdýr? T.C. elçiliðinin ilkokul müdürlerini toplayýp, anket ve proje çalýþmasýný anlattýðý ve uygulanmasýný istediði baþka ülke var mýdýr? Baðýmsýzlýk ve egemenlik derken mangalda kül býrakmayan iþbirlikçi UBP Hükümeti'nin ve benzerlerinin bizi getirdikleri nokta entegrasyondur. Sendikamýz bu iþbirlikçi, teslimiyetçilere karþý mücadelesini yükselterek sürdürecektir." çaðdýþý olaylar karþýsýnda tüm aydýnlarýmýzý gerekli tepkiye davet ediyoruz. Önceden gerekli planlama ve organize yetersizliðinin neden olabileceði bu tür tepkisel ve çaðdýþý karmaþalar umarýz bilim yuvasý olmasý gereken kurumlara bir ders olur. Ülkemizdeki üniversitelerin birer medreseye dönüþmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Üniversite Yöneticilerinin para ve ilkeler arasýnad bir seçim yaparken bundan böyle daha dikkatli olmalarýný talep ediyoruz. Ülkemiz için bir ayýp olan bu tür olaylarýn 'bilim yuvalarýnda' gerçekleþmesi affedilemez bir durumdur. " EROÐLU PÝKNÝKTE- Cumhurbaþkaný adayý, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Derviþ Eroðlu, Çayýrova'da "Mart 9'u Pikiniði"ne katýldý. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, UBP'li bakan ve milletvekilleri ile diðer yetkililerin eþlik ettiði Derviþ Eroðlu, öðle saatlerinde katýldýðý piknik sýrasýnda vatandaþlarla bir araya gelip sohbet etti. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra ANKARA'NIN ÇANTACILARI Gittiler, geldiler... Yine gittiler, yine geldiler... Bir daha gittiler, bir daha geldiler. Ve nihayet kararlarýný verdiler. Cumhurbaþkanlýðýna aday olduklarýný, rötarlý olsa da ilan ettiler. Onlar da biliyordu. Cumhurbaþkanlýðýna giden yol Ankara'dan geçer. Ankara kimi isterse, Cumhurbaþkanlýðýna o seçilir. Bunu Denktaþ da biliyordu. Talat da biliyordu. Eroðlu da biliyordu. Ve nihayet Tahsin Ertoðruloðlu da öðrendi. Tahsin, son Ankara ziyareti öncesinde yakýn çevresine þöyle demiþti: -Abdullah Gül'le görüþmeye gidiyorum. Aday ol derse, adaylýðýmý koyacaðým. Gitti, görüþtü, geldi. Ve adaylýðýný o da ilan etti. Belli ki Ankara bir mavi boncuk da ona verdi. Yani bu Ankara'yý anlamak da mümkün deðil. Eski köye yeni adet getirmeye baþladý. Eskiden bu iþleri böyle yapmazdý. Herkese mavi boncuk daðýtmazdý. Bir tek mavi boncuðu vardý. Mavi boncuðu kime verirse, onun seçilmesi için elinden geleni yapardý. 1957'de Denktaþ'ý Federasyon Baþkaný seçeceðinde öyle yapmýþtý: Faiz Kaymak'ý Ankara'ya çaðýrarak, -Faiz bey, bugüne kadar yaptýðýnýz hizmetler için size çok teþekkür ederiz. Ancak bundan sonra bize atak lazým. O nedenle de sizin aday olmamanýzý ve Denktaþ beye destek vermenizi istiyoruz. Ýþ bu kadar basitti. Faiz bey geri dönünce, aday dahi olmadý. Ve Denktaþ tek aday olarak seçilmiþ sayýldý Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkan Muavinliði seçimlerinde de ayni þeyi yaptý. Bazý çevreler, Ankara'ya raðmen Hakim Zekâ beyi, Dr. Küçük'ün karþýsýna aday olarak çýkarmak isteyince, bu kez Ankara, Kýbrýs'taki Elçisini devreye koymuþ ve münasip bir dille Zeka beyin aday olmasý önlenmiþti. Berberoðlu'na ise daha beteri yapýldý. Ona, aday olmamasý için ev hapsi cezasý verildi seçimlerinde ise, bu kez sýra Dr. Küçük'e gelmiþti. Mavi boncuk bir þekilde Denktaþ'a geçmiþti. Dr. Küçük'ün Denktaþ'a karþý adaylýðýný koymamasý bir þekilde saðlandý. Hem de Ankara dönüþü Dr. Küçük'ün, -Benim etim karttýr. Düdüklü tencerede bile kaynamaz, feryatlarýna raðmen... Onu da yediler seçimlerinde Denktaþ, mavi boncuðun kendisinde olduðundan o kadar emindi ki... Baklayý aðzýndan çýkardý. -Türkiye kimi isterse KKTC'de o Cumhurbaþkaný olur ve Türkiye beni istiyor, deyiverdi. Nitekim 2. turda Eroðlu, -Peþimde 42 MÝT ajaný dolaþýyor deyip... Yarýþtan çekilince, Denktaþ seçilmiþ sayýldý seçimlerinde Ankara'nýn mavi boncuðu Talat'a geçmiþti. Denktaþ zeki adamdý. Ankara'ya raðmen kazanmasýnýn mümkün olmadýðýný biliyordu. Aday dahi olmadý. Yarýþý Talat kazandý. Hem de ilk turdan. Þimdilerde iþler epey karýþýk... Ankara taktik deðiþtirdi. Bir mavi boncuk Eroðlu'na... Bir tane Talat'a, bir de Tahsin'e verdi. Ve haydi bakalým yarýþýn dedi. Üçü de Ankara'nýn adamý... Üçü de Ankara'nýn çantacýsý... Üçü de, - Ankara otur derse oturacak, kalk derse kalkacak cinsten... Üçünün de tek bir misyonu var. Ankara'nýn önünü açmak... Amma rezil bir durum ha! Yýllardýr Türkiye'nin önünü açacaðýz diye... Kendi arkamýzý kapamayý unuttuk. Hala daha akýl da koymayýz. Ýlla ki üçünden birini seçeceðiz. Seçin, seçin... Üçünden biri münasiptir.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL ÝÞGALE KARÞI YÜREÐÝNÝZÝ ORTAYA KOYUN Bakalým nasýl yansýr Ankara'nýn oyunu? Kim çýkar kim düþer bundan sonra anketlerde? Bu garip yavrucuk eðdikçe böyle boynunu Daha çok çekecek öyle icazetlerde Ali OSMAN Periyodik Geçtiðimiz günlerde AÝHM, kuzeydeki Rum mallarýyla ilgili bir karar aldý. Müracaatçi Rumlarý Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Komisyon'a yönlendiriyordu Burada bazý kesimler, KKTC'nin tanýnma yolunda olduðunu Bazýlarý da Tayyip tarafýndan hükümete getirildikleri kýsa süre içinde KKTC'yi dünyaya tanýtmanýn bir sonucu olarak bu kararýn alýndýðýnýn yaygarasýný yaptýlar Topluma yalan söyleme ve ihanet misyonlarýnýn devam ettiðini gösteriyor bu... Geçtiðimiz günlerde, Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli'nin bir TV programýnda, iþgal hukukuyla alakalý söyledikleri, içinde bulunduðumuz durumu açýklamaktadýr. AÝHM, bugüne dek emsal teþkil eden birçok karar aldý Alýnan sonuncu karar Kýbrýs'ýn kuzeyindeki durumu vurgulayýcý bir karardýr Cenevre Anlaþmasý'na göre, bir ülkeyi iþgal eden iþgal güçleri, gerekli gördükleri arazilere, mülklere veya kullanabilecekleri taþýnýr veya taþýnmaz mallara el koyabilirler Bu iþgal hukukudur. Ve iþgalci ülke iþgal altýnda tuttuðu ülkeyi veya bölgeyi o hukuka göre yönetir. Cenevre Konvansiyonu'na göre de malmülk sahiplerinin iþgal hüküm sürdüðü müddetçe iþgal güçlerinden mallarýný deðil de kullanamadýklarý süre içindeki zarar ziyanlarýný talep edebilirler AÝHM'nin son aldýðý karar iþte bunu ortaya koymaktadýr. "Ey Kýbrýslýrumlar, yaptýðýnýz müracaatlara ben ne karar alýrsam alayým, Cenevre Konvansiyonu dýþýnda bir eylem yapýlamaz. O nedenle önce iþgal hukukuna göre mallarýnýzý kullanamadýðýnýz süre içindeki zararlarýnýzýn tazmin edilmesini isteyin Malýnýzý da isteyin, verirlerse verirler, ama vermezlerse de iþgal sürdüðü müddetçe yapacaðýnýz bir þey yoktur Kýbrýs'ýn kuzeyi benim topraðým sayýlmasýna raðmen, iþgalciyi bu topraklardan çýkaracak güce sahip deðilim. Siz de durumu idare edin " AÝHM aldýðý kararla bunu söylemek istemiþtir. Televizyon kanalýna çýkan gazeteciler, parti sözcüleri ve de bu sistem içinde bir þey umanlar sýk sýk "demokrasimizden" söz ederler. Mesela bir tanesi, "adaylarýn çokluðu KKTC demokrasisinin güzelliðinden ve çoðulcu anlayýþýndandýr" diye yorumluyordu "KKTC Cumhurbaþkanlýðý" seçimlerini Ankara'nýn müdahalesi olmuyor diyenler halka ve dünyaya yalan söylüyorlar. Ýþgalin olduðu yerde iþgalci senin ona karþý direniþ örgütlemeni kabullenir mi? Onun isteði dýþýnda bir hareketin olmasýna tahammülü yoktur. Seçimleri de böyle deðerlendirmek gerekir. Yüreðiniz söyler mi iþgale karþý mücadele etmeyi Ýþte Yasemin Hareketi'nin adayý, bu pislik deryasýnda bunlara karþý olanlarý toparlamak için yola çýktý! Türkiye, nüfusunu gönderdi, yakýnda valisini de resmen gönderirse kim ne diyebilir? Mahkeme kararýna göre buradaki iþgal hukuku geçerlidir... Kalay Sandýk seçmen listeleri askýya alýndý n LÝSTELER 20 MART'A KADAR ASKIDA KALACAK Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili takvim çerçevesinde, sandýk seçmen listeleri askýya alýndý. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediði seçim takvimine göre dün askýya alýnan sandýk seçmen listeleri, 20 Mart'a kadar askýda kalacak. Vatan Gazetesi'nde yayýmlanan ve BRT'den de gün boyu okunacak olan Sandýk Seçmen Listeleri Aský Bildirisi'nde, seçimle ilgili sandýk numaralarý, nerelerde bulunduklarý, her sandýðýn içine aldýðý mahalle, cadde ve sokaklarla, kütük Talat kartingci de oldu Cumhurbaþkaný adayý Talat'ýn seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, dün eþi Oya Talat ile birlikte ilk etabý Lefkoþa'da gerçekleþtirilen Türkiye Karting Þampiyonasý'nýn sezon açýlýþýný yaptý. Cumhurbaþkaný Talat, yarýþmadan önce yaptýðý konuþmada sporun bir dostluk, kardeþlik ve barýþ aracý olduðunu vurgulayarak, sporda "kazanan da kaybeden de dosttur, kardeþtir" dedi. Türkiye ve KKTC'den gençlerin bu yarýþma vesilesiyle bir araya gelmelerinin mutluluk verici olduðunu belirten Talat, bugüne kadar KKTC'de yapýlan karting yarýþlarýna Güney Kýbrýs'tan da katýlým olduðunu ancak tamamen teknik nedenlerle bugünkü yarýþa Rumlarýn katýlmadýðýný ifade etti. Talat, "Türkiye ve KKTC'den gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn bu yarýþta bir arada olmalarý son derece önemlidir" þeklinde konuþtu. Türkiye Karting Þampiyonasý'nýn HARUN'UN "GARGA"SI HAKARETLER KARÞISINDA "GAK" DEMEDÝ Kanal "T"de Harun Denizkan'ýn "Gargasý" bu sefer doðru yerde "GAK" diyemedi. Doç.Dr. Mehmet Hasgüler'in de konuk olarak katýldýðý program ne yazýk ki, CTP'lilerin telefonlarýyla sulandýrýldý. Telefonla arayan CTP rozetlilerden biri Mehmet Hasgüler'i, güneydeki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katýldýðý için bile suçladý. "Ödeneklisin" dedi, hakaret sayýlacak sözcükler kullandý. Tuhaf olan, Harun Denizkan'ýn telefonla programa katýlanlarýn, konuklarýna hakaret etmesine izin vermesiydi. O "Garga" hakaretler karþýsýnda da susacaksa, neye yaradý þimdi? numaralarýna göre hangi seçmenlerin hangi sandýkta oy kullanacaðý gösteriliyor. Listeler, asýlý kalacaðý 7 gün içinde, saatleri arasýnda incelenebilecek ve herhangi bir itiraz veya baþvuru, çalýþma günlerinde saat 17.30'dan 18.30'a, diðer günlerde ise saat 09.00'dan 10.00'a ve 17.30'dan 18.30'a kadar, listelerin asýlý bulunduðu yerde Ýlçe Seçim Kurullarý'nca görevlendirilmiþ bulunan kimseler vasýtasýyla veya doðrudan Ýlçe Seçim Kurulu'na yapýlabilecek. Ýtiraz ve baþvurularýn delillerle desteklenmesi gerekiyor. KKTC'nin kurumlarý ile iþbirliði içerisinde burada baþlatýlmasýnýn da son derece önemli olduðunu belirten Talat, konuþmasýnýn sonunda, çocuklara ve gençlere baþarýlar diledi. Talat, "Her spor müsabakasýna katýlan mutlaka yarýþýr, baþarýlý olmak ister. Yalnýz, eðer bir þampiyona varsa bir kiþi kazanýr, diðerleri onu takip eder; bu da son derece doðaldýr. Baþka bir defasýnda baþka birisi kazanýr. Bu nedenle kazanan ve kaybeden dosttur, kardeþtir. Bütün sporculara baþarýlar dilerken, dediðim gibi, bu yarýþýn sonucunu da normal karþýlayarak mutlu olmalarýný, bu spordan zevk almalarýný dilerim." Konuþmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Talat ve eþi Oya Talat bindikleri karting araçlarý ile pistte tur attýlar. Aracý ilk defa kullandýðýný ancak zorlanmadýðýný belirten Talat, "Keþke vaktim olsa da ben yaþtakilerle yarýþsam" dedi. Cumhurbaþkaný Talat, daha sonra bayrakla yarýþýn startýný verdi ve bir süre yarýþan gençleri izledi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent CTP'NÝN TAHSÝN HAYRANLIÐI Dört yýllýk hükümetleri döneminde Kuzey Kýbrýs'ý her alanda bir yolsuzluk bataklýðýna çeviren... Ýlkesizliði ve erdemsizliði politikasýna taç yapan... Sermayeye teslim olarak emeði ve emekçiyi arkadan hançerleyen... Halkýn meydanlara vuran çözüm ve barýþ iradesini götürüp Ankara'nýn ayaklarý altýna atan... Bunun karþýlýðýnda Ankara'nýn bir muhtar mühürü kadar bile deðeri ve yetkisi olmayan mühürünü alýp otur arap kalk arap siyasetine temenna eden... Ve bütün bunlarýn boynuna astýðý aðýr vebal ile, 19 Nisan 2009 seçimlerinde halkýn elden ayaktan tumba götürdüðü CTP'nin, cumhurbaþkanlýðý seçimini fýrsat bilerek, ayaða kalkmak için Tahsin Ertuðruloðlu'na nasýl dört elle sarýldýðýný gördükçe, siyasetin kirlenmiþliðinden bir o kadar daha nefret ettim... Ýðrendim... CTP her haliyle, "Ocaðýna düþtük Tahsin... Kendi ayaðýmýzla düþtüðümüz bu bataklýktan bizi kurtarýrsan ancak sen kurtarýrsýn" diyor! Yenidüzen'i neredeyse Tahsin Ertuðruloðlu'nun emrine verdiler! O, Eroðlu'na aðýza alýnmayacak itham ve iddialarla saldýrdýkça... Zevkten "biddaga" oluyor CTP camiasý... "Vur vur inlesin Eroðlu dinlesin" diye tempo tutuyorlar adeta. Yenidüzen'in sayfalarý sanki yetmiyor Tahsin'i anlatmaya! Tahsin onu dedi... Tahsin bunu dedi... Ve Tahsin, "Artýk bu ülkede kral çýplaktýr" dedi! Çek manþete sütuna punto!.. "Kral çýplak" Ve Tahsin Ertuðruloðlu'ndan Yenidüzen'e "çok özel"! "Derviþ Bey'le deðil, Talat'la yarýþýyorum"! Bütün bunlar sürmanþet baþlýklara çýkarken, Ertuðruloðlu'nun Talat'la ilgili þu sözleri 8 puntolu tek cümleli bir paragrafcýkla en sonunda þöyle veriliyor: "Ertuðruloðlu, Talat'ýn devlete ve oturduðu makama inanmadýðýný iddia ederek, "Gidecek" dedi" (!) M. A. Talat, CTP'nin cumhurbaþkan adayý. Yenidüzen CTP'nin yayýn organý. Ertuðruloðlu'nun Talat'la deðil, Eroðlu ile yarýþtýðýna inanýyorlar. Bu yüzden de güttükleri siyaset þu: "Düþmanýmýn düþmaný benim dostumdur"! Deðil mi ki Tahsin Ertuðruloðlu, ihtiraslarýna yenik düþerek Eroðlu'ndan intikam almak için bu iþe soyunmuþtur... Ve deðil mi ki bu durumun, düþman diye gördükleri Eroðlu'nda Talat lehine kayýplar yaratacaðýna inanýyorlar... Ertuðruloðlu "Talat devlete ve oturduðu makama inanmýyor, gidecek" dese de, bu aþamada bu sözleri anlayýþ ve hoþgörü ile karþýlamak mübahtýr! Çünkü þimdi Tahsin Ertuðruloðlu onlara lâzýmdýr! Tahsin Ertuðruloðlu'nun Eroðlu'ndan kaçýracaðý her oyun Talat'a yarayacaðýný hesaplýyorlar. Bu hesapta bir yanlýþ yok. Zaten Ankara'nýn tezgâhladýðý oyun da budur. Þimdilik oyunun görünen kýsmý bu. Özünde de parçala ve idare et zihniyeti yatýyor! Türkiye'nin Kýbrýs'ta istediði, çözüm deðil statükonun devamýdýr. Talat da, Eroðlu da, Ertuðruloðlu da Ankara'nýn mühürüne bunun için talip oldular. Üçü de Ankara'nýn otur arap kalk araplarý olmaya aday. Bu noktada akla gelen ilk seçenek Yasemin Hareketi'nin desteðindeki Zeki Beþiktepeli'dir. Kýbrýslýtürkler, sýrtýný Çankaya'ya deðil, Dikilitaþ'a dayamýþ Beþiktepeli'yi ne kadar doðru okuyup algýlarlarsa, karanlýk geleceklerini o oranda aydýnlatmýþ olacaklar.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu?

UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? UBP'nin DP ile koalisyon flörtü CTP'yi çileden çýkarmýþ... Bir namus meselesi galiba bu! Eski nikahlýsý baþkasýna kaçarsa kimde aramalý suçu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Mart 2010 Cumartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mart 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3006 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. Ýnsan alemde hayal ettiði müddetçe yaþarmýþ... Ama ayaklarý da yere basmalý. Tahsin Ertuðruloðlu 2. tur hayalini býraksýn, bu yarýþta kürekçinin gerisinde kalmamaya baksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3014 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT THE KUMARCILAR Geçtiðimiz seçimleri dizayn eden ve CTP'yi yönetimden uzaklaþtýran Cemil Çiçek oldu... Þimdi bu seçimi de dizayn ettiðini söylüyorlar. Merak etmeyin, o çiçek bizim yaseminimize kök söktüremeyecek! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3011 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH O YILLAR (1) TALAT'TIR. Talat'a göre, AB Dönem Baþkaný Ýspanya 6'lý zirveyi piþirmek için epeyce çalýþmýþ. Ama baþaramamýþ bir türlü. Bilmez ki 6 deðil, 7 kocalýdýr Akdeniz'in Hürmüs'ü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU 1974'ten sonra portokalý biz yedik, üzümü de Rumlar yedi... Doðalgaz ve petrolü ise yabancýlar yutacak, Rumlar payýný alacak ve biz de kör talihimize yanacaðýz þimdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný ilan ettiðine göre, bizim de adayýmýzý þimdiden onun karþýsýna dikmemiz lazým... Akýncý'dan baþka kim olabilir ki bu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri Libya'da ABD elçisinin öldürülmesi üzerine Hillary Clinton, "Özgürleþtirdiðimiz bir ülke bunu nasýl yapar" dedi... Kurtarýcýlarýna bizim gibi þükranlarýný sunmayý öðrenememiþler ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI. Genel seçimleri yaptýk... Ardýndan cumhurbaþkanýný da seçtik. Sýra belediyelerde... Merak etmeyin, buna karýþmaz Türkiye! Muhtarlýk serbest 82. vilayette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI. Hüseyin Özgürgün Kudret Özersay için 'yetkisiz kiþi' demiþ! Ýlahi Hüseyin, o yetkisiz de sen sanki çok mu yetkilisin? KKTC'de muhtarlardan baþka yetkili mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül

Detaylı