Aile içi şiddetin psikolojik boyutları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile içi şiddetin psikolojik boyutları"

Transkript

1 Aile içi şiddetin psikolojik boyutları Aile içi şiddet, ülkemizde ve dünyada beden ve ruh sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bir sorundur. Aile içi şiddette, çoğunlukla kadın olmak üzere eşler, çocuklar, kardeşler, yaşlılar, bakıma gereksinimi olan özürlüler hedef alınabilmektedir Kadınlar neden daha zedelenebilir konumda? Ekonomik, politik ve toplumsal etmenlerin yanı sıra, bazı psikolojik etmenler de kadınları şiddet karşısında daha savunmasız kılmakta ve çok ciddi örselenmelere yol açmaktadır. (Aslan ve Avcı 1994). Bunlar arsında preödipal gelişimdeki cinsiyete bağlı farklılıkla, özgüvenin düzenlemesi ve kimlik algısındaki ilişkisel etkenlerle, kadınların saldırganlığı ifade etme biçimlerini etkileyen toplumsal etkenlerin psikolojik rolü sayılabilir. Ayrılma- bireyleşme sürecinde, kız çocuklar ayrılmak için, erkek çocukların duyduğu şiddette bir baskı hissetmezler. Gerek anne,gerekse oğul, birbirlerini aynı değil, farklı olarak algılarlar.erkek çocuğu bekleyen gelişimsel süreç, annesinden ayrılıp babasıyla özdeşim kurmasıdır. Bunun anlamı şudur: Kadınların ve erken kimliklerinin önemli bir yönünü başkalarıyla ilişkiler oluşturmaktadır. Erkekler ise kimliklerini büyük oranda kendilerini ayrı ve otonom görmek üzerinden oluştururlar.(peck 1986). Bu durumda, kadın kimliği ilişkileri koparmaktan ziyade, tamir etmeye yatkındır. Kız ve erkek çocuklar, hem anneyle hem babayla özdeşim yaparak büyürler. Hepimiz içimizde kadına ve erkeğe atfedilen özelliklerin dengeli bir karışımını barındırırız. Sağlıklı erkekler aynı zamanda, yapıcı ve onarıcıdırlar. Sağlıklı kadınlar da aynı zamanda, gereğinde hayır ya da dur diyebilirler, yürümeyen ilişkilerini bırakabilirler. Buradaki amaç, bu türden yatkınlıkların örseleyici durumlarda patalojik kısır döngüleri ne yönden etkileyebildiğini anlatmaktır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, kadınlar erkeklerden daha fazla oranda, kendilerini ilişkileriyle tanımlarlar ve dış dünyada ilişkileriyle tanımlanırlar. Bu ilişkisel bağlar, bir çok kadın için özgüvenin düzenlenmesinde önemli rol oynar. (Peck1986). Bu nedenle bazı yazarlar kadınların istismar ilişkilerinden kendilerini kurtarmalarının daha zor olduğunu ima etmektedirler. (Nadelson1996 ;Vahip,2002) Sorunun diğer bir özelliği, kuşaktan kuşağa aktarılma özelliğidir. Aile içinde şiddete maruz kalan çocukların çoğu, büyüdüklerinde şiddet uygulayan eşlere ya da ana babalara dönüşmeseler de şiddet uygulayan yetişkinlerin büyük bölümün de çocuklukta aile içi şiddete maruz kalma öyküsü saptanmıştır. (Kaufman ve Zigler 1987). Kuşaktan kuşağa aktarılan, her zaman basitçe şiddetin kendisi değil, bu durumu çevreleyen duygusal atmosferdir. İçselleştirilen öfke, korku ve çökkünlük duyguları, kişinin tutum ve davranışlarını yaşam boyu etkileyebilmektedir. Şiddet ve ihmal sonucu oluşan intrapşisik yapı, çoğu kez yine çeşitli biçimleriyle şiddet doğuran bir saldırganlık kaynağı yaratmaktadır. Saldırganla özdeşim ve çeşitli durumlarda bu savunma mekanizmasının kullanılması, psikanalitik literatürde ayrıntılı olarak ve kapsamlı biçimde açıklanmıştır(freud 1958). Aile içi şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılmasında yine aynı mekanizmanın işlediği görülse de, bu görüngüyü yalnız bu mekanizma ile açıklamaya çalışmak basite indirgemek olur. Son yıllarda aile içi şiddet uyguluyanların büyük bölümünün, kendisi doğrudan şiddet gören çocuklar

2 arasından değil, anabaları arasındaki şiddete tanık olanlardan çıktığı düşünülmektedir. (Hamilton1989). Çocuk için özdeşim nesnesi olan biri (örneğin baba) aile içinden bir başkasına, yineleyici bir biçimde şiddet uyguluyorsa, çocuğun saldırganla özdeşimi, doğrudan şiddete maruz kalan çocuğun özdeşiminden daha kolay olabilmektedir. Kuşaklararası saldırganlık döngüsü Fonagy ve Target (1995) çocukluktaki fiziksel ve duygusal kötüye kullanımın nasıl saldırganlığa yol açtığına dair bir model sunmaktadırlar. Bu model, hem saldırganlık döngüsünü, hem de şiddetin cinsiyete bağlı doğasını kısmen aydınlatmaktadır. Fonagy ve Target (1995) fiziksel ve duygusal kötüye kullanıma uğrayan çocuklarda dört basamaklı bir olgudan söz ederler: 1. Psikolojik kendilik gelişiminde bozukluk ve kendini güvende hissedememe. 2. Saldırganlık, 3. Kendini ifade etme ile saldırganlığın eş hale gelmesi, 4. Saldırganlığın ketlenmesinde azalma. Birinci basamak:bu modele göre (Fonagy ve Target 1995), bir çocuğun zihin kuramı Yani insan davranışının zihinsel altyapısını kavrayışı, ana babasının psikolojik dünyasını algılamasıyla bağlantılıdır. Ana baba çocuğun bağlanma nensneleridir. Çocuk, onların psikolojik dünyasının farkına giderek dagha çok varır. İşte normal psikolojik kendiliğin gelişmesi, böyle bir sürecin sonucunda olur. Buna paralel olarak annenin, çocuğu psikolojik bir varlık olarak kurgulayabilmesi ve bunu ona hissettirebilmesi gerekir.yani çocuk annenin gözünde, düşünceleri,duyguları, inançları ve arzuları olan, davranışları bunlarla belirlenen bir varlık olabilmelidir. Ocuk büyüdükçe, giderek bunun daha çok farkına varacak ve bu durumu içselleştirecektir. Fiziksel ve duygusal kötüye kullanıma uğrayan çocuklarda ise, gelişim için gerekli olan bu nesneler arası öznel yaşantı eksiktir. Bu eksiklik başka şeylerle doldurulur. Uyum sağlayabilmek için, kendine göre intrapsişik uzlaşmalar yapar. Psikolojik kendilik kırılgan kalır. Çünkü kendiliğin bu bölümüne zemin hazırlayan düşünceli olma, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini dikkate alma süreci yetersizdir. Ana baba olarak tutarlı ve sürekli biçimde, düşünceli/anlayışlı bir tutum sergilemek bir yana, anne ya da babanın çocuk hakkındakidüşünceleri sıklıkla iyi niyetten yoksundur., hatta dayak gibi kötü niyetler içermektedir. Çocuk, nesnesinin yani ana babasının kendi hakkında ne düşündüğünü kavramaya çalışırken, kendisini güvende hissetmemektedir. Bu durum tekrarlandıkça, çocuk insanlarla ilişkisinde kendisini güvende hissetmez olur. İleride bu duygular, yaşanılan zaman diliminin gerçeğine uymasa da, kolayca tetiklenecektir. İşte o zaman, geçmişe ait güvensizlik duyguları bugünün tepkilerini belirleyecektir. İkinci basamak: İkinci adım saldırganlığın devreye girmesidir. Kırılgan psikolojik kendilik, nesnenin varsayılan düşmanlığına karşı kendisini korumak istemektedir. Üçüncü basamak:kendini ifade etme ve saldırganlık arasında patalojik bir birleşme (füzyon) oluşmasıdır. İkisi birbiriyle o kadar sık bağlantılandırılır ki, kendini ifade etme ile saldırganlık eş hale gelir.

3 Dördüncü basamak:başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate alabilme ve eşdu yum yapabilmedeki yetersizlik, saldırganlığın engellenmesini de azaltır. Çünkü kişi için kurban, düşünceden, duygudan ve gerçek acı çekme yetisinden yoksun biri haline gelmiştir.kişi en azından o sırada karşısındakinin ruhsal durumunu kurgulayamamakta, göz önüne alamamaktadır. Böylece şiddetin kapısı açılır. Burada tanımlanan saldırganlık türü, görüngüsel olarak sadizmden ayırt edilebilir. Sadizmde, haz duyabilmek için, karşıdakinin duygularını hayal edebilme yetisinin bulunması gerekir. Yukarıda tanımlanan türde saldırganlıkta ise, saldıran hedef aldığı kişinin psikolojisini hesaba katmamaktadır. Bu bireyler aslında yakınlık aramakta, fakat sonra birdenbire kendilerini kötülük yapan, tehdit eden, saldıran bir nesnenin tuzağına düşmüş gibi hissetmektedirler. Planlanmadan ortaya çıkan saldırganlığın belirli bazı özellikleri vardır. Şiddetten hemen önce içeride tutulamayacak bir gerginlik hissedilir. Öfke anlaşılmaz biçimde tırmanır. Kurban tehdit olarakalgılanır.şiddet eylemi sırasında kontrol kaybı yaşanır. Eylem tehdidi azaltmaya ve intrapsişik dengeyi yeniden kurmaya yöneliktir. Saldırgan davranışları olan bir çok olguda, çocuğun kimliğinin anneden yeterince ayrılamadığı, kimlik sınırlarının belirsiz ya da yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu durumda çocuk birincil ilişki üzerinde düşünemez, düşünsel izlenimler üretemez. (Fonagy ve Target 1995) Kendilik duygusu kırılgandır ve kolayca tehdit altına girer. Saldırganlık, başkalarıyla ilişkisinde, bireyin varolduğunu hissettiği tek yol haline gelir. Aile içindeki şiddete görsel ya da işitsel olarak tanık olan çocuklara sessiz, unutulmuş ya da görünmez kurbanlar adı verilmektedir. (Edleson 1999). Bu çocuklar son yıllarda duygusal kötüye kullanılma kategorisi içinde düşünülmektedir. (Stephens 1999). Annenin şiddet gördüğü durumlarda, çocuğun örselenmesi, annenin dövülmesi bittikten sonra da sürmektedir. Bu çocuklar, yardıma gereksinimi olan, yaralanmış, berelenmiş bir annenin bakımını üstlenmek zorunda kalmaktadırlar. Bu yalnızca fiziksel bir bakım üstlenme durumu ya da şiddet gören annenin, yeterli annelik yeteneklerini kaybetmesinden dolayı ihmale uğrama ile sınırlı değildir. Çocuk, içinde bulunduğu ortamın havasındaki bu çökkünlük duygularını içselleştirecektir. Ayrıca çökkün bir anneden psikolojik olarak ayrılmak ve bireyleşmek (Vahip 1993), çocuk için iki ayrı zorluk taşır. Birincisi, yeterli doyuma ulaşamayan çocuk, tam olarak ne beklediğini bilemeden anneye yapışır. İkincisi, çökkün bir anneyi kendi haline bırakıp da kendi yoluna gidemez, suçluluk duyar. Suçluluk duygusunun kaynaklarından bir, yeterli doyumu sağlamayarak çocuğu engelleyen anneye yönelik saldırganlıktır. Böyle bir çocuk annesine annelik yapma gereksinimi duyar. Rollerin değiştiği bu çarpık ilişki, özerkliği sınırlandıran sağlıksız bir ilişki biçimidir. İçselleştirilen bu ilişki biçimi, gelecekteki kötüye kullanılma ilişkilerindeki bağımlılığın temellerinden birini oluşturacaktır. Her çocuk babasını olumlu anlamda güçlü biri olarak görmek ve o şekilde özdeşim yapmak gereksinimi içindedir. Oysa şiddet uygulayan baba, çocuğun dünyasında güven ve sevgi kaynağı değil; korku kaynağı, öfke kaynağı, tutarsız, güvenilmez biri haline gelir. Çocuk için bir diğer güçlük, şiddet uygulayan baba imgesi ile ailenin bakımını üstlenen, çocuğa sevgi duyan baba imgesi arasındaki gidiş gelişler, değişimlere uyum sağlama güçlüğüdür.

4 Suçluluk, kendisinden öç alınacağı korkusu, ayrılma anksiyetesinin alevlenmesi ve narsisistik bütünlüğe tehdit, yetişkinlikte yaşanan şiddete verilen yanıtlara katkıda bulunurlar. Örselenmeden sonra sıklıkla görülen suçluluk duygusu, beklenmedik bilinçdışı saldırgan dürtülerin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olabilir. Özgüvenin korunması ya da kaybı, kişinin örselenmeye yanıtında önemli bir öğedir. Bilindiği gibi, özgüven, intrapsişik-gelişimsel süreçler ile başarı ya da başarısızlık olarak algılanan yaşam olayları arasındaki karmaşık ilişki tarafından belirlenir. Başarı ya da başarısızlık yargısı, bireyin içselleştirilmiş ego ideali hedefleri ve standartlar ile ilgilidir.(jacobson 1975). Kişinin bir örselenmeyle baş etme ya da edememe algısı, örselenmenin çözümünün gidişini değiştirebilir. Ayrıca özgüveni ve gelecekte örselenmelere yanıt verme yetisini etkileyebilir. Başarılı bir yanıt özgüveni arttırırken, etkisiz bir yanıt özgüveni zedeleyebilir (Nadelson 1996). Wodarski (1987), eşe yönelik saldırgan davranışlar konusunda gerçekleştirdiği çalışmasında, sorunu öncelikle mağdur açısından incelemektedir. Bu çerçevede mağdurun (kadının) ve saldırgan davranışta bulunan kişinin (erkeğin) sosyal, ekonomik ve psikolojik özelliklerini incelemektedir. Ayrıca, kadının saldırgan davranışlara maruz kaldığı bir ilişkiyi sürdürme nedenlerini ve saldırgan davranışların alkol, hamileleik ve stresle ilişkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Wodarski nin önceki araştırma sonuçlarına dayanarak kadın için ortaya koyduğu tablo şöyledir: Saldırgan davranışlara maruz kalan kadın; -Duygusal açıdan katı bir aile ortamında pasif olmaya yöneltilmiştir. -Sosyal açıdan oldukça yalnızdır: Şiddetin bütün evliliklerde varolduğuna inanmaktadır. -Kendisine yöneltilen saldırgan davranışlardan, kendisini sorumlu tutmaktadır. Böylelikle, saldırgan davranışta bulunan kişiye ait sorumluluğu da üstlenmiş olmaktadır. -Buna ek olarak, saldırgan bireye itaat etmesi, saldırgan davranışların sürdürülme olasılığını arttırmaktadır. -Saldırgan davranışta bulunan kişinin, bir gün değişeceğine dair ümidi hiç tükenmediği için, itaatkar olmaktan vazgeçmez. -Cinsiyet rolü, aile ve ev yaşamı çerçevesinde gelenekselcidir. -Oldukça ciddi psikolojik ve fizyolojik sorunları olmasına rağmen, kadın yaşadığı öfkeyi ve şiddeti inkar etme eğilimi taşır. Kadının böyle bir ilişkiyi sürdürme eğiliminin temelinde, farklı nedenlerin bileşimi söz konusudur. Bir tür bağımlılık duygusu, dini inançlar, erkeğin egemenliği ve maddi zorluklar, bu konuda göze çarpan temel faktörlerdir (Wodarski 1987) Esmer in araştırmasında (1991) İstanbul daki kadınların % 49 u kocasından dayak yemeyi hak ettiği durumlar olabileceğini, dayak yiyen kadınların %28 I ise dayağı hak ettiğini söylemiştir. Bu kadınların pek çoğu erkeğin korumasına ihtiyaç duydukları inancıyla yetişmiştir ve saldırıyı önlemedeki yetersizlikleri kendi hayatlarını kontrol etme imkanını tamamen ortadan kaldırmıştır. Kendi kendilerine ayakta duramayacakları inancıyla bu

5 kadınlar, bedeli defalarca meydana gelen fiziksel şiddet olsa bile kocalarına sarılabilmektedirler. Kadınlar hangi sosyo-ekonomik tabakadan olursa olsun, şiddet içeren bir evliliği sürdürme nedeni olarak ilk sırada çocukları babasız bırakmamak nedenini saymaktadırlar (İçli,1995:89-97). Kadınlara karşı şiddete başvuran erkekler üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Bu erkeklerin çoğunda aşırı güvensizlik duygusu göze çarpmaktadır. Bu erkekler bu duyguyu bilinçaltında tutmak için maço görünürler, aşırı saldırgan davranırlar; her şeyi bildiklerini iddia ederler; her zaman özerkliklerine tecavüz edileceği korkusunu yaşarlar. Kendileri şiddete maruz kalmadan ilk darbeyi vurma telaşındadırlar. Narsisistik yaralanmaya eğilimleri çok fazladır. Aşırı bağımlıdırlar.eşlerinin bakımına muhtaçtırlar.en küçük bir ayrılma, boşanma tehdidi bu erkekleri paniğe sokar.eşini veya sevgilisini sürekli aşağılayarak kendi özgüvenlerini yüksek tutma eğilimindedirler. Bu erkeklerin özgüven eksikliği ev dışındaki yer ve zamanlarda işte, patronuyla ilişkisinde- arkadaş gruplarıyla beraber sarsıntılar, yıkımlar yaşanmasına sebep olur. Erkek bunların acısını birlikte yaşadığı kadından çıkarıp, özgüvenini, özsaygısını ayakta tutmaya çalışır. Saldırganın (erkeğin) özellikleri incelendiğinde ise, ortaya çıkan tablo şöyledir: -Saldırgan erkek, büyük çoğunlukla kadının kocasıdır. -Saldırgan koca kavgacıdır ve her an patlamaya hazır bir biçimde, öfke yüklüdür. - Erkeklik rolüne ilişkin yetersizlik duyguları içerisindedir. -Olaylara aşırı tepki gösterir. -Çocukluğu araştırıldığında, ilgisiz büyütüldüğü ve ailesinde, baba tarafından anneye ya da doğrudan kendisine yönelik saldırgan davranışların olduğu ortaya çıkmaktadır (Wodarski 1987). Sonuç olarak aile içi şiddetin tanınıp önlenmesi gelecek kuşakların ruh sağlığı açısından çok önemli bir konudur. KAYNAKLAR 1. Aslan, H., Avcı A. (1994) Kadınların eşleri tarafından fiziksel iistismarı. 3 P Dergisi, 2: Chernoff, N.W., Simon, R.J. (2000) Women and crime the world over. Gender Issues, 18(3): Cole, KE., Fisher,G., Cole. SS. (1968) Women who kill, a sociopsychological study, Archeives of General Psychiatry, 19(1): 1-8, (Loc cit. 82) 4. Edleson, J. L. (1999) Children s witnessing of adult domestic violence, J Interpers Violence, 14: (Loc cit.128).

6 5. Erten, Y., Ardalı, C. (1996) Saldırganlık, şiddet ve terörün psikososyal yapıları, Cogito, Kış-Bahar, s: , İstanbul. 6. Fonagy, P., Target, M. (1995) Understanding the violent patient, the use of the body and role of the father, İnternational Journal of Psychoanalysis, 76: Fromm, E. (1982) Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, 3. Basım, s: 20-32, Çev: Y. Salman ve N. İçten, Payel Yayınevi, İstanbul. 8. İçli,T.G. (1995) Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu. Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, s: 2-3,89-98, Ankara. 9. İlkkaracan, P., Gülçür, L. (1996) Aile içinde Kadına Karşı Şiddet, Sıcak Yuva Masalı, İlkkaracan P., Gülçür L., Arın C. (Yayına hazırlayan ), s: 13-27, Metis yayınları, İstanbul. 10.Kaufman, J., Zigler, E. (1887) Do abused children become abusive parents? American Journal of Orthopsychiatry,57: 186 (Loc cit.128). 11.Krakowsi, M.,Volavko J., Brizer D. (1986) Psychopathology and violence: A review of literature, Comprehensive Psychiatry, 27(2): Nadelson, C.C. (1996) Vulnerability and Response to Trauma in Women: Developmental İssues. Textbook of Psychoanalysis, ( E. Nersessian, R. Kopff, Eds.), (Loc cit.128). 13.Peck, T. (1986) Women s self-definition in adulthood: from a different model. Psychol Women Q, 10: 274. (Loc cit.128) 14.Vahip, I. (1993) Ayrılma- bireyleşme kuramı, Türk Psikiyatri Dergisi, 4: Vahip, I. (2002) Evdeki Şiddet ve Gelişimsel Boyutu, Türk Psikiyatri Dergisi, 13(4): Wodarski, J.S (1987) An examination of spouse abuse, practice issues for the profession, Clinical Social Work Journal, 15: 2,

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt Volume: 1 Sayı Number: 1 Yıl Year: 2013 Bahar Spring KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE AİLE TERAPİSİNİN

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME Yazanlar Kültegin Ögel Itır Tarı Ceyda Yılmazçetin Eke Proje Danışmanları Alper Aksoy Bilge Erol İstanbul -2005 Bu kılavuz Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından Caritas

Detaylı

EVLİ BİREYLERİN, BAĞLANMA STİLLERİNE VE KENDİLİK ALGISINA GÖRE EVLİLİKTE YAŞANAN SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ

EVLİ BİREYLERİN, BAĞLANMA STİLLERİNE VE KENDİLİK ALGISINA GÖRE EVLİLİKTE YAŞANAN SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANAİLİM DALI UYGULAMALI PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVLİ BİREYLERİN, BAĞLANMA STİLLERİNE VE KENDİLİK ALGISINA GÖRE EVLİLİKTE YAŞANAN SORUNLARLA

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KADIN POLİSLERİN BAKIŞ AÇISI: ARTVİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KADIN POLİSLERİN BAKIŞ AÇISI: ARTVİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KADIN POLİSLERİN BAKIŞ AÇISI: ARTVİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Hatice KARAKUŞ ÖZET Kadına yönelik şiddet son günlerin başta gelen toplumsal sorunlarından birisidir.

Detaylı

Kişilik Gelişimi Personality Development

Kişilik Gelişimi Personality Development Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):566-589 doi:10.5455/cap.20120433 Kişilik Gelişimi Personality Development Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Muhammed Tayyib

Detaylı

İnsan İlişkilerinde Yansıtmalı Özdeşim

İnsan İlişkilerinde Yansıtmalı Özdeşim Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(1):46-54 İnsan İlişkilerinde Yansıtmalı Özdeşim Dr. Erol GÖKA 1, Dr. Fatih Volkan YÜKSEL 2, Psk. F. Sevinç GÖRAL 3 ÖZET Bilinçdışının keşfinden bu yana en kullanışlı psikanalitik

Detaylı

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ ISSN:106-111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: C0056 SOCIAL SCIENCES Gülay Günay Received: October 2010 Özgün Bener Accepted: January 2011 Karbük University

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ

AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2743 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1701 AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ Yazarlar Prof.Dr. Gökay AKSARAY (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU

PSİKİYATRİK YARDIM TALEBİ OLANLAR İLE, YARDIM TALEBİ OLMAYAN VE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFTLERDE ; ÇİFT UYUMU TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi Başhekim : Prof. Dr. Musa Tosun Birim Şefi : Dr. Latif Alpkan PSİKİYATRİK

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ENGELLİ KARDEŞE SAHİP OLAN VE OLMAYAN BİREYLERİN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı T.C EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA ÖZYETERLİĞİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE

Detaylı

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI KPJ-YL-2013-0002 DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ Elvan DEMİRBAĞ DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Detaylı

Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri

Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2009, 12 (24), 1-13 Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri Gülsen Erden Ankara Üniversitesi Gökçe Gürdil

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

ISI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 2147-5121 NİŞANTAŞI

ISI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: 2147-5121 NİŞANTAŞI ISSN: 2147-5121 T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ISI NİŞANTAŞI NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt Volume: 1 Sayı Number. 1 Yıl Year: 2013 Bahar Spring NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI Yazarlar Doç.Dr. Sevsen CEBECİ (Ünite 1) Uzm.Dr. Bengü PALA (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Ümit AYDOĞAN (Ünite 3, 4)

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ)

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN HEMŞĐRELERE YÖNELĐK ŞĐDDETĐN BELĐRLENMESĐ NEVĐN ALTINTAŞ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. YASEMĐN KUTLU PSĐKĐYATRĐ

Detaylı

AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR

AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR AYDIN ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA BÜRO AMĠRLĠĞĠ RUH SAĞLIĞI KAVRAMI VE PSĠKOLOJĠK BOZUKLUKLAR AYDIN-2014 1 ÖNSÖZ Dünya sağlık örgütüne göre sağlık; bedensel, ruhsal ve sosyal olarak

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı