YUHANNA YA GĐRĐŞ BAŞLANGIÇ BĐLGĐLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUHANNA YA GĐRĐŞ BAŞLANGIÇ BĐLGĐLERĐ"

Transkript

1 YUHANNA YA GĐRĐŞ BAŞLANGIÇ BĐLGĐLERĐ A. Matta ve Luka, anlatımlarına Đsa nın doğumuyla, Markos Đsa nın vaftiz edilmesiyle başlarken, Yuhanna dünyanın yaratılışından başlar. B. Yuhanna Nasıralı Đsa nın bütünüyle Tanrı olduğunu daha ilk bölümün ilk ayetinde belirtir ve bu gerçeği bütün Müjde boyunca tekrarlar. Sinoptik Müjdeler (Matta, Markos, Luka) bu gerçeği ilerleyen bölümlerde işlerler ( Mesih e Đlişkin Sır ). C. Yuhanna kaleme aldığı Müjde yi görünüşe göre Sinoptik Müjdeler in temel beyanları ışığında geliştirmiştir. Đsa nın yaşamını ve öğretilerini ilk kilisesinin (birinci yüzyılın sonları) ihtiyaçları doğrultusunda tamamlayıp yorumlamaya gayret eder. D. Yuhanna Đsa Mesih hakkındaki sunumunu şu unsurlar etrafında yapılandırmış görünmektedir: 1. Đsa nın gerçekleştirdiği yedi mucize/belirti ve bunlara ilişkin yorumlamalar 2. Đsa nın insanlarla gerçekleştirdiği yirmi yedi görüşme ve/veya diyalog 3. Belirli kutsal günler a. Şabat Günü b. Fısıh Bayramı (krş bölümler) c. Çardak Bayramı (krş bölümler) d. Tapınağın Açılışını Anma Bayramı (krş. 10:22-39) 4. Ben im ifadeleri a. Tanrı nın adına ilişkin (YHVH) 1) Ben O yum (4:26; 8:24,28; 13:19; 18:5-6) 2) Đbrahim doğmadan önce ben varım (8:54-59) b. Yüklem işlevli isimlerle 1) Yaşam ekmeği Ben im (6:35, 41, 48, 51) 2) Ben dünyanın ışığıyım (8:12) 3) Ben koyunların kapısıyım (10:7, 9) 4) Ben iyi çobanım (10:11, 14) 5) Diriliş ve yaşam Ben im (11:25) 6) Yol, gerçek ve yaşam Ben im (14:6) 7) Ben gerçek asmayım (15:1, 5) E. Yuhanna ile diğer Müjdeler arasındaki farklılıklar 1. Yuhanna nın asıl amacının tanrıbilimsel konulara öncelik

2 vermek olduğu doğru olmakla birlikte, tarihi ve coğrafi unsurları son derece doğru ve ayrıntılı biçimde kullanmıştır. Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler arasındaki tutarsızlıkların kesin nedeni bilinmemektedir. Bu tutarsızlıklar şunlardır: a. Đsa nın Yahuda daki hizmetine başlama zamanı (Tapınağı satıcılardan temizlemesi) b. Đsa nın hayatının son haftasının tarihi ve zamandizini 2. Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler arasındaki bariz farkın üzerinde biraz durmak yararlı olacaktır. Bu farklılıklar hakkında George Eldon Ladd in A Theology of the New Testament adlı kitabından alıntı yapmak istiyorum: a. Yuhanna, Sinoptik Müjdeler den o kadar çok farklı ki, Đsa nın öğretilerini doğru biçimde iletip iletmediğini, ya da Hıristiyan inancında olup bitenleri değiştirip değiştirmediğini, tarihin tanrıbilimsel yorumlama içinde kaybolup olmadığını sormak zorunluluğu doğuyor (s.215). b. Bu farklılığın en basit izahı, Đsa nın öğretilerinin Yuhanna nın deyimleriyle anlatıldığıdır. Eğer bu doğru açıklamaysa ve Dördüncü Müjde nin Yuhanna nın deyimleriyle ifade edildiği sonucuna varmamız gerekiyorsa, soracağımız sonraki önemli soru şu olmalıdır: Dördüncü Müjde nin öğretisi ne ölçüde Yuhanna ya, ne ölçüde Đsa ya aittir? Yuhanna Đsa nın öğretisini ne ölçüde özümsemiştir? Elimizde Đsa nın kendi öğretisinin tam bir sunumu yerine Yuhanna tarafından yorumlanması var (s.215). c. Ladd aynı zamanda, W. D. Davies ve D. Daube tarafından düzenlenen The Background of the New Testament and Its Eschatology adlı kitapta geçen W. F. Albright ın Recent Discoveries in Palestine and the Gospel of John başlıklı makalesinden alıntı yapmaktadır: Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler in öğretileri arasında temel bir ayrılık bulunmamaktadır; aralarındaki fark Mesih in öğretilerinin bazı unsurlarının, özellikle Essenlilerin öğretilerini andıran belirli yönlerine yoğunlaşmasında yatmaktadır. Đsa nın öğretilerinin tahrif edildiğini, yalanlandığını veya bu öğretilere ciddi bir unsur eklendiğini gösterecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Yuhanna Müjdesi nde ele alınacak öğelerin seçilmesinde ilk kilisenin ihtiyaçlarının etkili olduğunu kolaylıkla kabul edebiliriz, fakat kilisenin ihtiyaçlarının tanrıbilim açısından herhangi önemli bir eklentiye veya yeniliğe yol açtığını düşünmek için neden yoktur. Yeni Antlaşma eleştirmenlerinin ve tanrıbilimcilerin en tuhaf varsayımlarından biri, Đsa nın düşünce kapasitesinin 2

3 sınırlı olduğu ve Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler arasındaki bariz farklıların ilk Hıristiyan tanrıbilimciler arasındaki görüş ayrılıklarından kaynaklandığı yönündeki görüşlerdir. Büyük düşünürler ve önemli kişiler, dostları ve dinleyicileri tarafından farklı biçimde yorumlanırlar. Çünkü bu kişiler gördüklerinden ve işittiklerinden en uygun ve yararlı olanını seçerler (s ). d. George E. Ladd şöyle demektedir: Müjdeler arasındaki fark Yuhanna nın tanrıbilimsel olup diğerlerinin olmaması değil, tümünün farklı biçimlerde tanrıbilimsel olmalarıdır. Tarih yorumları herhangi bir duruma ilişkin hakikatleri basit tarihsel kayıtlardan daha doğru biçimde anlatabilir. Yuhanna Müjdesi eğer tanrıbilimsel bir yorum ise, Yuhanna nın tarihte gerçekleştiğine inandığı olayların bir yorumu demektir. Sinoptik Müjdeler in amacının ne Đsa nın sözlerini harfi harfine bildirmek ne de yaşam öyküsünü aktarmak olmadığı aşikârdır. Bu Müjdeler Đsa nın tasvirleri ve öğretisinin özetleri niteliğindedir. Matta ve Luka, Markos Müjdesi nde yer alan bilgileri yeniden düzenlemekte ve Đsa nın öğretisini kayda değer bir özgürlük çerçevesinde aktarmakta kendilerini özgür hissetmişlerdir. Yuhanna, Matta ve Luka dan daha özgür davranmışsa eğer, bunun nedeni, Đsa nın daha derin ve son derece gerçekçi bir tasvirini sunmayı hedeflemiş olmasıdır (s ). YAZAR A. Müjde de yazarın kim olduğu açıklanmamakla birlikte, Yuhanna tarafından yazıldığı ima edilmektedir: 1. Görgü tanığı bir yazar (krş. 19:35). 2. Sevilen öğrenci ifadesi (hem Polikrates hem de Irenaeus, bu kişinin Elçi Yuhanna olduğunu ifade etmişlerdir) 3. Yuhanna dan Zebedi nin oğlu olarak söz edilmekte, ismiyle hiç bahsedilmemektedir. B. Tarihi ortam Müjde nin kendisinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu yüzden yazarın kim olduğu, yorumlama açısından can alıcı bir etken değildir. Asıl can alıcı etken, yazarın Tanrı tarafından esinlenmiş olmasıdır! Yuhanna Müjdesi nin yazarı ve tarihi, Tanrı tarafından esinlenmiş olmasını değil, yorumlanışını etkiler. Yorumcular kitabın yazılmasına yol açan tarihi bir ortam, bir olay ararlar. Yuhanna nın ikiciliğini (dualizm) (1) Yahudi inancındaki iki çağ, (2) Kumran daki ahlâk öğretmeni, (3) Zerdüşt dini, (4) Gnosisçi düşünce veya (5) Đsa nın eşsiz bakış açısı ile 3

4 karşılaştırmak mümkün müdür? C. Eski geleneksel görüş, Zebedi Oğlu Elçi Yuhanna nın, yaşananların görgü tanığı olduğu yönündeydi. Đkinci yüzyıla ait Kutsal Kitap dışındaki kaynaklar Yuhanna Müjdesi nin yazılma sürecine başka kişileri dahil ediyor göründüğünden, bu hususun aydınlatılması gerekmektedir: 1. Đmanlı topluluğunun üyeleri ve Efes Kilisesi nin önderleri, yaşlanan Elçi Yuhanna yı yazmaya teşvik etmiştir (Eusebios, Đskenderiye li Clement ten alıntı yapmaktadır). 2. Diğer bir elçi olan Andreas (Muratori Külliyatı ndan bir parça, ĐS , Roma). D. Bazı çağdaş uzmanlar Müjde nin yazılış tarzı ve ana konusu hakkındaki çeşitli varsayımlara dayanarak yazarın başka bir kişi olduğunu kabul etmişlerdir. Bu uzmanların birçoğu Müjde nin yazılma tarihi olarak ikinci yüzyılın başlarını benimser (Đ.S. 115 ten önceki bir tarih): 1. Yuhanna nın öğretilerini hatırlayan bir öğrencisi (Yuhanna nın etkili olduğu çevreden biri) tarafından yazılmıştır (J. Weiss, B. Lightfoot, C. H. Dodd, O. Cullmann, R. A. Culpepper, C. K. Barrett). 2. Đhtiyar Yuhanna (Elçi Yuhanna nın öğretisinden ve terminolojisinden etkilenen Anadolu daki bir dizi ilk kilise önderin biri) tarafından yazılmıştır. Bu görüş, Eusebios un (Đ.S ) alıntı yaptığı Papias yazmalarındaki (Đ.S ) muğlak bir bölüme dayanmaktadır. E. Müjde yazarının Yuhanna nın kendisi olduğunu gösteren kanıtlar şunlardır: 1. Müjde nin içindeki kanıtlar a. Yazar Yahudi öğretileri ile törenleri bilmekte ve Eski Antlaşma nın dünya görüşünü paylaşmaktadır. b. Yazar Filistin ve Yeruşalim in Đ.S. 70 ten önceki durumlarını bilmektedir. c. Yazar görgü tanığı olduğunu iddia etmektedir. 1) 1:14 2) 19:35 3) 21:24 d. Yazar, aşağıdaki unsurları iyi bildiğine göre, elçisel topluluğun bir üyesidir: 1) Zaman ve mekan ayrıntıları (gece duruşmaları) 2) Sayılara ilişkin ayrıntılar (2:6 daki su küpleri ve 21:11 deki balıklar) 3) Kişilere ilişkin ayrıntılar 4) Yazar olayların ve bu olaylara gösterilen tepkilerin ayrıntılarını bilmektedir. 5) Yazarın sevilen öğrenci olarak gösterildiği görülmektedir. 4

5 a) 13:23,25 b) 19:26-27, c) 20:2-5,8 d) 21:7, ) Yazarın Petrus la birlikte elçisel topluluğun çekirdeğinde yer aldığı görülmektedir. a) 13:24 b) 20:2 c) 21:7 7) Zebedi oğlu Yuhanna adı Müjde de hiç geçmez. Yuhanna elçisel topluluğun çekirdek üyesi olduğundan, bu durum oldukça sıradışıdır. e. Müjde nin dışındaki kanıtlar 1) Müjde şu kişiler tarafından bilinmektedir: a) Polikarp ile ilişki içinde olan Irenaeus (Đ.S ) Elçi Yuhanna yı tanımaktadır (krş. Eusebios, Historical Eccleasticus, 5:20:6-7). Rab bin göğsüne yaslanan ve Müjde yi Efes te yazan, öğrencisi Yuhanna dır (Haer, 3:1:1, Eusebios tarafından Historical Eccleasticus, 5:8:4 te alıntılanmıştır). b) Đskenderiye li Klemens (Đ.S ). Dostları tarafından teşvik edilen ve Kutsal Ruh tarafından harekete geçirilen Yuhanna ruhsal bir müjde yazdı (Eusebios, Historical Eccleasticus 6:14:7). c) Đustinos Martyros (Đ.S ) Dialogue with Trypho (81:4) adlı eserinde Yuhanna dan söz eder. d) Tertullianus (Đ.S ) 2) Müjde nin yazarının Yuhanna olduğu erken dönem tanıkları tarafından ileri sürülmüştür: a) Smyrna (Đzmir) piskoposu (Đ.S. 155) olan Polikarp (Đ.S , Irenaeus tarafından kaydedilmiştir). b) Hierapolis (Pamukkale) piskoposu olan ve Elçi Yuhanna nın bir öğrencisi olduğu bildirilen Papias (Đ.S , Roma daki Markiyon karşıtı önsöz ve Eusebios tarafından kaydedilmiştir). F. Yazarın Yuhanna olduğundan kuşku duymak için gösterilen nedenler: 1. Müjde nin Gnosisçi konularla bağlantısı bölümün ilave olduğunun açıkça görülmesi. 3. Sinoptik Müjdeler le Yuhanna Müjdesi arasında bulunan zamandizinsel tutarsızlık. 4. Yuhanna kendisinden sevilen öğrenci olarak bahsetmiş olamazdı. 5. Yuhanna Müjdesi nde anlatılan Đsa, Sinoptik Müjdeler de anlatılan Đsa dan farklı sözcükler ve yazın türleri 5

6 kullanmaktadır. G. Yazarın Elçi Yuhanna olduğunu kabul edecek olursak, Yuhanna hakkında neler söyleyebiliriz? 1. Müjde yi Efes te yazmıştır (Irenaeus Müjde yi Efes te yazan der). 2. Müjde yi yaşlılığında yazmıştır (Irenaeus, Yuhanna nın Trajan ın hükümdarlığına dek yaşadığını söyler, Đ.S ). TARĐH A. Yazarın Elçi Yuhanna olduğunu kabul edersek, 1. Yeruşalim in, Romalı General (daha sonra imparator olan) Titus tarafından yıkıldığı Đ.S. 70 ten önce. a. Yuhanna 5:2 de Yeruşalim de Koyun Kapısı yanında, Đbranice de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır denmektedir. b. Elçilerden söz etmek için erken döneme ait öğrenciler ifadesi defalarca kullanılmaktadır. c. Daha sonraki dönemlere ait olduğu sanılan Gnosisçi öğelerin Kumran Tomarları nda da yer aldığı görülmüştür. Bu durum, bu öğelerin birinci yüzyılın tanrıbilimsel dilinin parçaları olduğunu göstermektedir. d. Tapınağın ve Yeruşalim kentinin Đ.S. 70 yılında uğradığı yıkımdan söz etmez. e. Ünlü Amerikalı arkeolog W. F. Albright, Müjde nin 70 lerin sonu ile 80 lerin başı arasında bir tarihte yazıldığını ileri sürmektedir. 2. Birinci yüzyıldan daha ileri bir tarihte. a. Yuhanna nın gelişmiş tanrıbilimi b. Yeruşalim in yıkılmasından, yirmi yıl kadar önce gerçekleşmiş bir olay olduğu için söz edilmemiştir. c. Yuhanna nın Gnosisçi tarzı ifadeler ve vurgulamalar kullanması. d. Kilisenin ilk çağ gelenekleri. 1) Irenaeus 2) Eusebios B. Yazarın Đhtiyar Yuhanna olduğunu kabul edersek, Müjde nin yazılma tarihi ikinci yüzyılın başları ile ortaları olabilir. Bu kuram Dionysius un Müjde nin yazarının Elçi Yuhanna olduğunu reddetmesiyle (edebi nedenlerle) ortaya çıkmıştır. Yeni Antlaşma nın Vahiy kısmının yazarının Elçi Yuhanna olduğunu tanrıbilimsel nedenlerle reddeden Eusebios, Papias yazmalarından yapılan bir 6

7 alıntıda (Historical Eccleasticus 3:39:5,6) doğru yerde ve doğru zamanda yaşayan bir başka Yuhanna bulduğunu düşünür. Bu alıntıda (1) Elçi Yuhanna ve (2) Đhtiyar (kilise önderi) Yuhanna olmak üzere iki Yuhanna dan söz edilmektedir. ASIL OKUYUCULAR A. Müjde ilkin Roma Đmparatorluğu nun Asya Đli nde bulunan kiliseler için, özellikle de Efes kilisesi için yazılmıştır. B. Nasıralı Đsa nın yaşamı ve kendisi hakkında bildirdiği kaydın sadeliği ve derinliği yüzünden, bu Müjde hem Yahudi olmayan Helenistik imanlılar hem de Gnosisçi topluluklar arasında en beğenilen Müjde haline gelmiştir. AMAÇLAR A. Yazılış amacının müjde bildirisini yaymaya yönelik olduğu, Müjde nin kendisinde belirtilmiştir (20:30-31). 1. Yahudi okuyucular için 2. Yahudi olmayan okuyucular için 3. Başlangıç aşamasındaki Gnosisçi okuyucular için B. Đnanç savunmasına yönelik bir atılımı olduğu görülmektedir. 1. Vaftizci Yahya nın aşırı tutucu takipçilerine karşı 2. Başlangıç aşamasında Gnosisçi sahte öğretmenlere karşı (özellikle Yu.1:1-18); bu Gnosisçi sahte öğretiler aynı zamanda diğer Yeni Antlaşma kısımlarına da zemin oluşturmuştur. a. Efesliler e Mektup b. Koloseliler e Mektup c. Pastoral Mektuplar (1.Timoteos, Titus, 2.Timoteos) d. 1.Yuhanna Mektubu (1.Yuhanna, Yuhanna Müjdesi ne giriş işlevini görmüş olabilir.) C. Kurtuluşu tanımlamak için sürekli olarak ŞĐMDĐKĐ ZAMAN kullandığından, 20:31 deki amaç bildirisinin Müjde nin duyurulmasının yanı sıra gerçek imanlıların sonsuza kadar imanlı olarak kalır öğretisini de desteklediğini düşünmek mümkündür. Yuhanna, tıpkı Yakup gibi, Asya Đli ndeki bazı toplulukların Pavlus un öğretisini aşırı vurgulamaları yüzünden (krş. 2.Petrus 3:15-16) denge sağlamaya çalışıyor olabilir. Đlk kilise kaynaklarının Pavlus u değil de Yuhanna yı Efes le özdeşleştirmeleri şaşırtıcıdır (krş. F. F. Bruce un Peter, Stephen, James and John: Studies in Non- Pauline Christianity adlı kitabı, s ). D. Müjde nin kapanış bölümünün (blm.21) ilk kilisenin bazı sorularını 7

8 yanıtladığı görülmektedir. 1. Yuhanna Sinoptik Müjdeler in kayıtlarını destekler. Bununla birlikte, Đsa nın Yahuda daki, özellikle de Yeruşalim deki hizmetine yoğunlaşır. 2. Ek bölüm de (blm.21) bazı sorular ele alınmıştır: a. Petrus un eski konuma kavuşması b. Yuhanna nın uzun ömrü c. Đsa nın ertelenen dönüşü E. Bazı uzmanlar Yuhanna nın 3. bölümde (vaftiz için) ve 6. bölümde (Komünyon, yani Rab bin Sofrası için) içeriğin sağladığı mükemmel fırsatlara rağmen bu törensel öğelerden kasıtlı olarak söz etmeyerek veya bunları göz ardı edip ele almayarak sakramentalizm in önemini azalttığını düşünmektedir. ANA HATLAR A. Felsefi/tanrıbilimsel bir açılış (1:1-18) ve uygulamaya yönelik bir kapanış (blm.21) B. Đsa nın halk arasındaki hizmeti sırasında gerçekleştirdiği yedi mucize (blm.2-12) ve bunların yorumları: 1. Kana Köyü ndeki düğünde suyu şaraba dönüştürmesi (2:1-11) 2. Kefarnahum da, saray görevlisinin oğlunu iyileştirmesi (4:46-54) 3. Yeruşalim deki Beytesta havuzunda kötürüm adamı iyileştirmesi (5:1-18) 4. Celile de 5,000 den fazla kişiyi doyurması (6:1-15) 5. Celile Gölü nün üzerinde yürümesi (6:16-21) 6. Yeruşalim de doğuştan kör adamı iyileştirmesi (9:1-41) 7. Beytanya da Lazar ı ölümden diriltmesi (11:1-57) C. Kişilerle gerçekleştirdiği görüşmeler ve konuşmalar 1. Vaftizci Yahya (1:19-34; 3:22-36) 2. Öğrenciler a. Andreas ve Petrus (1:35-42) b. Filipus ve Natanel (1:43-51) 3. Nikodim (3:1-21) 4. Samiriyeli kadın (4:1-45) 5. Yeruşalim deki Yahudiler (5:10-47) 6. Celile deki kalabalık (6:22-66) 7. Petrus ve öğrenciler (6:67-71) 8. Đsa nın kardeşleri (7:1-13) 9. Yeruşalim deki Yahudiler (7:14-8:59; 10:1-42) 10. Son yemeğini yediği evin üst katında öğrencilerle (13:1-17:26) 8

9 11. Yahudiler tarafından tutuklanması ve yargılanması (18:1-27) 12. Romalılar tarafından yargılanması (18:28-19:16) 13. Ölümden dirilişinden sonraki konuşmalar, 20:11-29 a. Meryem le b. Elçi Tomas la 14. Petrus la kapanış konuşması, 21: (7:53-8:11, esasen Yuhanna Müjdesi nin bir parçası olmayan zina eden kadının öyküsü) D. Bayramlar ve tapınma günleri 1. Şabat günleri (5:9; 7:22; 9:14; 19:31) 2. Fısıh Bayramları (2:13; 6:4; 11:55; 18:28) 3. Çardak Bayramları (8-9. bölümler) 4. Tapınağın Açılışını Anma Bayramı (krş. 10:22) E. Ben im ifadelerinin kullanımı 1. Ben O yum (4:26; 6:20; 8:24, 28, 54-59; 13:19; 18:5-6, 8) 2. Yaşam ekmeği Ben im (6:35, 41, 48, 51) 3. Ben dünyanın ışığıyım (8:12; 9:5) 4. Ben koyunların kapısıyım (10:7, 9) 5. Ben iyi çobanım (10:11, 14) 6. Diriliş ve yaşam Ben im (11:25) 7. Yol, gerçek ve yaşam Ben im (14:6) 8. Ben gerçek asmayım (15:1, 5) OKUMA DÖNGÜSÜ: 1 (bkz. s.vi) Bu bir rehber yorum kitabıdır; yani Kutsal Kitap a ilişkin yapacağınız yorum kendinize ait olacaktır. Her birimiz sahip olduğumuz ışıkta yürümeliyiz. Yorumlama sürecinde öncelikli olan siz, Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh tur. Bu işi bir yorumcuya bırakmamalısınız. Tüm kitabı bir oturuşta okuyunuz. Kitabın bütününün ana fikrini kendi sözcüklerinizle ifade ediniz. 1. Tüm kitabın ana fikri 2. Kitabın edebi türü OKUMA DÖNGÜSÜ: 2 (bkz. s.vi-vii.) Bu bir rehber yorum kitabıdır; Kutsal Kitap a ilişkin yapacağınız yorum kendinize ait olacaktır. Her birimiz sahip olduğumuz ışıkta yürümeliyiz. Yorumlama sürecinde öncelikli olan siz, Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh tur. Bu işi bir yorumcuya bırakmamalısınız. 9

10 Tüm kitabı bir oturuşta bir daha okuyunuz. Kitabın ana hatlarını çıkarınız ve belirlediğiniz ünitelerin ana konularını birer cümleyle ifade ediniz. 1. Birinci ünitenin konusu 2. Đkinci ünitenin konusu 3. Üçüncü ünitenin konusu 4. Dördüncü ünitenin konusu 5. vb. 10

11 YUHANNA 1 ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ NĐN PARAGRAF BAŞLIKLARI 1 Başlık Ayet Tanrısal Söz 1:1-18 Yahya peygamberin ortaya çıkışı 1:19-28 Tanrı Kuzusu 1:29-34 Đsa nın ilk öğrencileri 1:35-51 OKUMA DÖNGÜSÜ 3 (bkz. s.vii) YAZARIN NĐYETĐNĐ PARAGRAF SEVĐYESĐNDE KAVRAMA Bu bir rehber yorum kitabıdır; Kutsal Kitap a ilişkin yapacağınız yorum kendinize ait olacaktır. Her birimiz sahip olduğumuz ışıkta yürümeliyiz. Yorumlama sürecinde öncelikli olan siz, Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh tur. Bu işi bir yorumcuya bırakmamalısınız. Kutsal Kitap taki Yuhanna Müjdesi ni bir oturuşta okuyunuz. Konuları belirleyiniz. Konulara göre yaptığınız bölümlendirmeyi Çağdaş Çeviri nin bölümlendirmesiyle karşılaştırınız. Paragraf başlıkları Tanrı tarafından esinlenmiş olmamakla birlikte, yazarın niyetini kavrayabilmek için kilit rol oynamaktadır. Yazarın niyeti, yorumlamanın can alıcı noktasıdır. Her paragrafın yalnızca tek bir konusu bulunmaktadır. 1. Birinci paragraf 2. Đkinci paragraf 3. Üçüncü paragraf 4. vb AYETLER HAKKINDA BAĞLAMA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1 Paragraf başlıkları Tanrı tarafından esinlenmiş olmamakla birlikte, yazarın niyetini kavrayabilmek için önemlidir. Öncelikle her bölümü okumalı ve konularını (paragraflarını) belirlemeye çalışmalı, sonra da kendi bölümlendirmemizi çağdaş çevirininkiyle karşılaştırmalıyız. Kutsal Kitap ı, ancak mantığını ve sunumunu kavrayarak yazarın niyetini anladıktan sonra gerçekten anlayabiliriz. Yalnızca asıl yazar Tanrı tarafından esinlenmiştir. Okuyucular bildiriyi değiştirme veya düzeltme hakkına sahip değildir. Kutsal Kitap okuyucuları, Kutsal Kitap ta esinlenen gerçeği yaşadıkları çağa ve hayata uygulamakla sorumludur. 11

12 A. Şiir/Ezgi/Đkrarın tanrıbilimsel ana hatları 1. Ezeli ve ebedi, tanrısal doğaya sahip, yaratıcı, kurtarıcı Mesih, 1:1-6 (Tanrı Sözü olan Đsa) 2. Peygamberin Mesih e ilişkin tanıklığı, 1:6-9,15 (Işık olan Đsa) 3. Beden almış olan Mesih Tanrı yı açıklıyor, 1:10-18 (Tanrı Oğlu olan Đsa) B ayetlerin ve yinelenen konuların tanrıbilimsel yapısı 1. Söz (Mesih) ezelden beri Baba Tanrı yla birlikteydi (1a) 2. Đsa Baba Tanrı yla yakın bir ilişki içindeydi (1b, 2, 18c) 3. Đsa nın özü ve Baba Tanrı nın özü aynıdır (1c, 18b) Tüm teknik terimler ve kısaltmalar Ek 1, 2 ve 3 te açıklanmıştır. 4. Baba Tanrı nın kurtarış ve evlatlığa kabul yolları (12-13) 5. Tanrı nın insan olup dünyaya gelmesi (9, 14) 6. Vahiy, Tanrı nın kendini insanlığa tam olarak göstermesi ve anlaşılması (18d) C. Sözün (logos) Đbranice ve Grekçe kökeni 1. Đbranice kökeni a. Yaratılışta (Yar. 1:3,6,9,11,14,20,24, 26,29) ve iman atalarının kutsanmasında (Yar. 27:1; 49:1) olduğu gibi, Tanrı nın sözünün gücü (Yşa. 55:11; Mez. 33:6; 107:20; 145:15) b. Özdeyişler 8:12-23 Bilgeliği Tanrı nın ilk yaratma eylemiyle ve tüm yaratılışın aracı olarak kişileştirir (krş. Mez. 33:6 ve Kutsal Yazılar Listesi nde bulunmayan Süleyman ın Bilgeliği 9:9). c. Targumlarda (Aramice çeviriler ve açıklamalar) insan biçimci (antropomorfik) ifadelerden duyulan rahatsızlık nedeniyle Tanrı sözü ifadesi yerine logos sözcüğü kullanılmıştır. 2. Grekçe kökeni a. Heracleitus dünya sürekli değişmekteydi; kişisel olmayan, ilahi ve değişmeyen logos dünyayı bir arada tuttu ve değişim sürecini yönlendirdi. b. Plato kişisel olmayan ve değişmeyen logos gezegenleri yörüngelerinde tuttu ve mevsimleri belirledi. c. Stoacılar - logos dünyayı yöneten akıldı, fakat yarı kişiseldi. d. Philodemos logos kavramını insanın canını Tanrı nın huzuruna çıkaran bir başkâhin veya insan ve Tanrı arasındaki köprü veya evrenin Kaptanı nın her şeyi aracılığıyla idare ettiği dümen (yönetici, Gr. kosmokrater) olarak kişileştirmiştir. D. Đ.S. ikinci yüzyılın gelişmiş Gnosisçi tanrıbilimsel/felsefi sistemlerine ait öğeler 12

13 1. Ruh ve madde arasında bulunan varlıkbilimsel (ezeli) karşıtlık. 2. Madde kötü ve dik başlıdır; Ruh iyidir. 3. Gnosisçi felsefe daha üst seviyede bulunan iyi tanrı ile madde yaratabilen daha aşağı seviyedeki tanrı arasında bir dizi ruhsal (meleksel) düzey Gr. aeon) bulunduğunu ileri sürer. Bazıları bu daha aşağı seviyedeki tanrının Eski Antlaşma nın YHVH si olduğunu bile iddia etmiştir (Markiyon gibi). 4. Kurtuluşa şunlar aracılığıyla kavuşulabilir: a. Kişinin, Tanrı yla birleşme yolunda ilerlerken bu ruhsal (meleksel) düzeylerden geçmesini mümkün kılacak gizli bilgi veya parolalar. b. Tüm insanlarda bulunan, ancak gizli bilgiyi edinene dek hiçbir insanın bilincinde olmadığı ilahi kıvılcım. c. Đnsanlığa gizli bilgiyi veren özel bir kişisel vahiy aracı (Mesih in Ruhu). 5. Bu düşünce sistemi Đsa nın Tanrı olduğunu kabul etmiş, ancak gerçek ve kalıcı olarak insan bedeni aldığını ve kurtuluş sürecindeki merkezi konumunu reddetmiştir. E. Tarihi ortam ayetlerde logos terimini kullanılarak hem Đbrani hem Yahudi okuyuculara hitap edilmeye çalışılmıştır. 2. Yuhanna Müjdesi nin bu oldukça düzenli giriş bölümünün felsefi zeminini, Gnosisçilik in sapkın öğretisi oluşturmaktadır. 1.Yuhanna nın, Yuhanna Müjdesi nin giriş kısmı olması hayli olasıdır. Gnosisçilik olarak adlandırılan tanrıbilimsel düşünce sistemine ikinci yüzyıla kadar olan elyazmalarında rastlanmaktadır. Ancak yeni türetilmekte olan Gnosisçi konulara Kumran Tomarları nda ve Philodemos ta da rastlanmıştır. 3. Sinoptik Müjdeler (özellikle Markos) Đsa nın tanrılığını çarmıha gerilmesinden sonraki döneme dek gizlerler Ancak Yuhanna Müjdesi ni daha sonraki dönemde kaleme alan Yuhanna, Đsa nın bütünüyle Tanrı ve bütünüyle insan olduğunu açıklayan can alıcı konuları birinci bölümde ele alır (Đnsanoğlu, krş. Hez.2:1 ve Dan.7:13). F. Bkz. 1Yu.1:1 de yer alan Özel Başlık: Yuhanna 1. Bölümün, 1.Yuhanna 1. Bölüm ile Karşılaştırılması SÖZCÜK VE ĐFADE ÇALIŞMASI ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ: 1:1-5 1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı yla birlikteydi ve Söz Tanrı ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı yla birlikteydi. 3 Her şey O nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O nsuz olmadı. 4 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 5 Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edemedi. 13

14 1:1 Başlangıçta Bu ifade Yaratılış 1:1 ve 1.Yuhanna 1:1 i yansıtmaktadır. 1.Yuhanna nın, Yuhanna Müjdesi nin giriş kısmı olması hayli olasıdır ayetler Đsa Mesih in yaratılıştan önceki ilahi varoluşunun tasdikidir (krş. 1:15; 8:56-59; 16:28; 17:5; 2Ko.8:9; Flp.2:6-7; Kol.1:17; Đbr.1:3; 10:5-8). ÖZEL BAŞLIK: BAŞLANGIÇ Başlangıç sözcüğünün Grekçesi arche dir ve bir şeyin başlangıcı veya kökeni anlamına gelmektedir. 1. yaratılmış düzenin başlangıcı (krş. Yu.1:1; 1Yu.1:1) 2. Müjde nin başlangıcı (krş. Mar.1:1; Flp.4:15) 3. ilk görgü tanıkları (krş. Luk.1:2) 4. belirtilerin başlangıcı (mucizeler, krş. Yu.2:11) 5. ilk ilkeleri (krş. Đbr.5:12) 6. ilk cesaret/güven (krş. Đbr.3:14) Yönetim veya yetkili anlamında kullanılmaya başlandı. 1. devlet yöneticileri ve yetki sahibi insanlar için: a. Luka 12:11 b. Luka 20:20 c. Romalılar 13:3; Titus 3:1 2. göksel hükümranlıklar için: a. Romalılar 8:38 b. 1.Korintliler 15:24 c. Efesliler. 1:21; 3:10; 6:10 d. Koloseliler. 1:16; 2:10, 15 Sahte öğretmenler hem göksel hem dünyasal tüm yönetimleri küçümsüyorlardı; ahlâk kurallarına karşı gelen sefih kişilerdi. Kendilerini ve arzularını Tanrı dan, meleklerden, devlet yetkililerinden ve kilise önderlerinden önde tutuyorlardı. Söz Grekçe deki logos sözü yalnızca tek bir sözcüğü değil, bir bildiriyi ifade etmektedir. Bu bağlamda, Đbraniler in kullandığı Bilgelik kavramıyla benzer biçimde, Grekler in dünyayı yöneten aklı tanımlamak için kullandıkları bir addır.yuhanna bu sözü, Tanrı Sözü nün hem bir kişi hem de bir bildiri olduğunu belirtmek için seçmiştir. vardı ( birlikteydi... Tanrı ydı ) Bu fiil(ler) basit bitmemiş, süren bir eylem ifade eden geçmiş zaman kipindedir (krş. 1,2,4,10) ve geçmiş zamandaki sürekli bir varoluşu vurgulamaktadır. Bu zaman kipi Logos un yaratılıştan önce varolduğunu göstermek amacıyla kullanılmıştır; geniş zaman kipindeki 3, 6 ve 14. ayetlerle tezat oluşturmaktadır. 14

15 Tanrı yla birlikteydi Bu ifade yüz yüzeydi şeklinde açıklanabilir. Yakın bir ilişkiyi tasvir etmektedir. Aynı zamanda, üç ayrı sonsuz kişilik olan tek bir tanrısal özü işaret etmektedir. Yeni Antlaşma Đsa nın Baba dan ayrı olduğu, fakat aynı zamanda Baba yla bir olduğu düşüncesini ortaya koymuştur. Söz Tanrı ydı Burada, tıpkı a.1a da olduğu gibi basit ve süren bir eylem ifade eden geçmiş zaman kullanılmıştır. Grekçe Theos (Tanrı) belirtili isim değildir, fakat vurguyu güçlendirmek için Grekçe cümlede ilk sözcük olarak kullanılmıştır. Bu ayet ve a.18, yaratılıştan önce varolan Logos un bütünüyle Tanrı olduğunu belirten güçlü ifadelerdir (5:18; 8:58; 10:30; 14:9; 20:28; Rom.9:5; Đbr.1:8; 2Pe.1:1). Đsa bütünüyle insan olduğu gibi, aynı zamanda bütünüyle Tanrı dır. Baba Tanrı yla aynı değildir, fakat Baba Tanrı yla aynı yegane öze sahiptir. Yeni Antlaşma (Đncil), Nasıralı Đsa nın bütünüyle Tanrı olduğunun üzerinde durur, fakat öte yandan Baba nın ayrı bir kişilik olduğu düşüncesini korur. Tek tanrısal öz kavramı Yuhanna 1:1; 5:18; 10:30,34-38; 14:9-10; ve 20:28 ayetlerinde vurgulanırken, Đsa ile Baba nın ayrı kişilikler olduğu Yuhanna 1:2,14,18; 5:19-23; 8:28; 10:25,29; 14:11,12,13,16 ayetlerinde vurgulanmıştır. 1:2 Bu ayet a.1 ile benzerdir ve Đ.Ö. 6-5 yıllarında insan olup dünyaya gelen Đsa nın her zaman Tanrı yla birlikte olduğuna ve bu yüzden Tanrı olduğuna ilişkin sarsıcı gerçeği tektanrıcılık ışığında yeniden vurgulamaktadır. 1:3 Her şey O nun aracılığıyla var oldu Baba Tanrı hem gözle görünen hem de gözle görünmeyen dünyayı Logos aracılığıyla yarattı (krş. a.10; 1Ko.8:6; Kol.1:16; Đbr.1:2). Logos un buradaki işlevi Mez.33:6 ve Özd.8:12-23 teki bilgeliğin işleviyle benzerdir. var olan hiçbir şey O nsuz olmadı Bu ifade, daha üst seviyede bulunan iyi tanrı ile maddeye biçim vermeye muktedir daha aşağı seviyedeki tanrı arasında bir dizi ruhsal varlık (Gr. aeon) bulunduğunu ileri süren Gnosisçi sahte öğretiyi çürütür. 1:4 Yaşam O ndaydı Bu ifade yaşamın kendisinin Söz olan Oğul dan geldiğini vurgular. Yuhanna Grekçe zoe (yaşam) sözcüğünü dirilişten sonraki yaşam, sonsuz yaşam, Tanrı nın yaşamı anlamlarında kullanmıştır (1:4; 3:15, 36; 4:14, 36; 5:24, 26, 29, 39, 40; 6:22, 33, 35, 40, 47, 48, 51, 53, 54, 63, 65, vb.). Yaşam anlamına gelen diğer bir Grekçe sözcük olan bios, dünyasal ve biyolojik yaşamı ifade eder (krş. 1.Yuhanna 2:16). yaşam insanların ışığıydı Işık, Yuhanna nın gerçek ve Tanrı bilgisi kavramları için yaygın olarak kullandığı bir benzetmedir (krş. Yu.3:19; 8:12; 9:5; 12:46). Yaşamın tüm insanlık için olduğuna dikkat ediniz! Işık ve karanlık aynı zamanda Kumran Tomarları nda da yaygın olarak yer alan konulardır. Yuhanna kendisini sık sık ikilikçi (karşıt) deyim ve terimlerle ifade eder. 15

16 1:5 Işık... parlar Bu, süreklilik ifade eden şimdiki zamanlı bir ifadedir. Đsa daima var olmuştur, fakat gelişiyle açıkça dünyaya gösterilmiştir. Eski Antlaşma da Tanrı nın kendisini insan biçiminde veya fiziksel olarak gösterdiği durumlarda RAB bin meleği ifadesi kullanılmıştır (Yar.16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16; Çık.3:2, 4; 13:21; 14:19; Hak.2:1; 6:22-23; 13:3-22; Zek.3:1-2). Bazı uzmanlar RAB bin meleğinin Logos un insan olup beden almadan önceki hali olduğunu ileri sürerler. ÇÇ EÇ Karanlık onu alt edemedi karanlık onu anlamadı Bu ifadenin temel anlamı tutmaktır. Bu nedenle, (1) alt etmek için tutmak (krş. Mat.16:18) veya (2) anlamak ve kavramak için tutmak anlamlarına gelebilir. Yuhanna bu muğlaklığı her iki anlamı da ifade etmek amacıyla kullanmış olabilir. Birden fazla anlam ifade eden deyişler, Yuhanna Müjdesi nin başlıca özelliğidir (örn. yeniden doğmak veya yukarıdan doğmak, 3:3 ve yel-ruh, 3:8). ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ: 1:6-8 6 Tanrı nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 7 Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 8 Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. 1:6-7 Tanrı nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin... diye geldi Vaftizci Yahya son Eski Antlaşma peygamberiydi (bildirisi ve görünümü açısından). Yahya, Mal.3:1 ve 4:5 te Mesih in gelişinden önce gönderilecek haberciydi (krş. Yu.1:20-25). Elçi Yuhanna 6-8 ayetlerini, ilk zamanlarda Vaftizci Yahya hakkında ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar nedeniyle bölüme eklemiş olabilir (krş. Luk.3:15; Elç.18:25; 19:3). Yuhanna Müjdesi ni diğer Müjde yazarlarından daha sonra kaleme alan Yuhanna, bu sorunun gelişimine tanıklık etmiştir. 1:6-8 Bu ayetler ve 1:15, Vaftizci Yahya nın Đsa hakkındaki tanıklığını kaydeder. Yahya son Eski Antlaşma peygamberidir. Bu ayetleri şiirsel biçime sokmak güçtür. Yuhanna Müjdesi nin ilk 18 ayetinin düzyazı mı yoksa şiir mi olduğu, uzmanlar arasında tartışmalı bir konudur. 1:7 onun aracılığıyla iman etsin Bu ifade bir amaç belirtmektedir. Yuhanna nın Müjdesi, tıpkı diğer Müjdeler gibi bir müjdeleme kitabıdır. Dünyanın ışığı olan Mesih e iman eden herkese sunulan harika bir kurtuluş fırsatını ilan etmektedir (krş. 1:12; Yu.20:31; 1Ti.2:4; 2Pe.3:9). 1:7,12 iman etsin Bu fiil Yuhanna Müjdesi nde 78 kez kullanılmıştır. Ayrıca bu sözcüğün isim haline hiç yer verilmemesi ve daima fiil biçiminde kullanılmış olması da ilginçtir. Đman etmek esasen zihinsel veya duygusal bir eylem değil, iradeye dayanan bir eylemdir. Asıl Grekçe sözcük Türkçe ye üç ayrı biçimde 16

"Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak

Allah ın Oğlu İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak "Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak Mesihsel unvanlar konusunda insanların kafası çok karışık; Hıristiyanlar ın bile. İsa nın unvanlarını Müslümanlara takdim şeklimiz ve yorum biçimimiz

Detaylı

Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller

Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller David Devenish Telif Hakkı/Copyright David Devenish, 2014 E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

Çocuklara Müjdeleme Hakkında

Çocuklara Müjdeleme Hakkında Çocuklara Müjdeleme Hakkında El Kitabı Yazan: Jennifer Haaijer Tescilli marka 1996 CEF Avrupa. İzinle kullanılmıştır. Copyright 1996 Child Evangelism Fellowship of Europe Çeviri 2009 CEF Avrupa. Telif

Detaylı

Anadolu'ya Sesleniş. Rev. Dr. Turgay Üçal. Telif Hakkı/Copyright Rev. Dr. Turgay Üçal, 2014

Anadolu'ya Sesleniş. Rev. Dr. Turgay Üçal. Telif Hakkı/Copyright Rev. Dr. Turgay Üçal, 2014 Anadolu'ya Sesleniş Rev. Dr. Turgay Üçal Telif Hakkı/Copyright Rev. Dr. Turgay Üçal, 2014 E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret edin. Türkiye'de

Detaylı

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi - Yönetim ve İbadet Kılavuzu 2 İçindekiler 1. Kilisemizin Tanımı... 3 2. İnanç Bildirgesi... 4

Detaylı

TÖVBE. Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem. İsmail Kulakçıoğlu. Mart 2012

TÖVBE. Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem. İsmail Kulakçıoğlu. Mart 2012 0 TÖVBE Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem İsmail Kulakçıoğlu Mart 2012 2012 İsmail Kulakçıoğlu İletişim: ismail@bursakilisesi.com www.bursakilisesi.com Tez Danışmanı:

Detaylı

Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. --Wolof atasözü

Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. --Wolof atasözü Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. --Wolof atasözü Ceylanlar nasıl ceylana-benzer özelliklere sahip olan bir soy üretirlerse, aynı şekilde günahkârlar da günahlı özellikler

Detaylı

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı.

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

Köprü. Kutsal Kitap Araştırma Kursu

Köprü. Kutsal Kitap Araştırma Kursu Köprü Kutsal Kitap Araştırma Kursu 12 Bölümlü bir Kutsal Kitap kursu. Neden İsa Mesih in sizi kurtarması gerekiyor? Yaşamın anlamı nedir? Nasıl günaha karşı galip olabilirsiniz? Tanrı sizi gerçekten seviyor

Detaylı

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır YENİ YAŞAMINIZ L. Jeter Walker ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.:

Detaylı

HIRİSTİYANLIĞIN GİZLİ TARİHİ

HIRİSTİYANLIĞIN GİZLİ TARİHİ HIRİSTİYANLIĞIN GİZLİ TARİHİ İsa TATLICAN www.isatatlican.com Kitabın tanıtım ve temin adresi: http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=95665&sa=24719100&session=10550148185103215207&logid= Bu makale

Detaylı

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler,

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler, 25 ÖLÜM YENİLDİ Kutsal Yazılar, Adem in öldüğünü söylerler. (Yaratılış 5:5) ve onun yersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının beşinci bölümünde onların

Detaylı

Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme

Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme Yakup Mektubu üzerine sistematik ve pratik çalışma notları ve vaaz taslakları Rev. İlhan Keskinöz 1 YAYIN NO: KİTAP: Yakup Mektubu Üzerine Bir İnceleme Reform Semineri

Detaylı

TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58

TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58 TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58 YENİ ÇIKAN KİTAP Küçük küçük çevirmeye başladım önce. Sadece kendim için. Derinleştikçe bırakamadım. Madre Teresa nın ruhundan korktum.

Detaylı

Bilinmeyen Lütuf. R. C. Sproul. Telif Hakkı/Copyright R. C. Sproul, 1999

Bilinmeyen Lütuf. R. C. Sproul. Telif Hakkı/Copyright R. C. Sproul, 1999 Bilinmeyen Lütuf R. C. Sproul Telif Hakkı/Copyright R. C. Sproul, 1999 E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret edin. Türkiye'de Kilise Adresleri

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire A.A. Dilbilim Th.B. İlâhiyat Fakültesi M.A. Linguistik M.A. İlâhiyat

Detaylı

şakirtler Dostlar inananlar

şakirtler Dostlar inananlar Hıristiyanlık Hıristiyanlık kelimesinin kökü Grekçe khristos - Χριστός, Christós kelimesine dayanmaktadır İbranice deki maşiah ın (İbranice: מ ש יח Maşiah) 1 karşılığı olarak Grekçe de kullanılmakta ve

Detaylı

TANRININ YÜCELİĞİNİN SERGİLENMESİ

TANRININ YÜCELİĞİNİN SERGİLENMESİ TANRININ YÜCELİĞİNİN SERGİLENMESİ KİLİSE YAPISININ TEMEL UNSURLARI Diyakonlar, İhtiyarlar, Toplulukça Yönetim & Üyelik MARK E. DEVER Capitol Hill Baptist Kilisesine, Tanrı'nın sevgi dolu lütfu sayesinde

Detaylı

İsa: Para, Seks ve moral serbestliği. İsviçre nin Hıristiyanlığı bu mudur? Yusuf Engin in Kumar bağımlılığından kurtuluşu.

İsa: Para, Seks ve moral serbestliği. İsviçre nin Hıristiyanlığı bu mudur? Yusuf Engin in Kumar bağımlılığından kurtuluşu. ÇOCUK DÜNYASI Yusuf Engin in Kumar bağımlılığından kurtuluşu Sayfa 6 İsa: Ölümü yendi Sayfa 12 Para, Seks ve moral serbestliği Hıristiyanlığın başlangıcı: Kilise tarihi Anadolu toprağında başladı Sayfa

Detaylı

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi Rab bin Çağrısı Kendini hazırla, Gelin im! Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi ve İsa Mesih in ikinci gelişinde O nun gelini olmasını arzu ediyor (Yuhanna 13-15, Efesliler 2-5, Esinleme

Detaylı

BİRİNCİ YÜZYIL ANADOLU KİLİSELERİ

BİRİNCİ YÜZYIL ANADOLU KİLİSELERİ Kutsal Kitap ve Arkeoloji BİRİNCİ YÜZYIL ANADOLU KİLİSELERİ MARC MADRIGAL Kutsal Kitap ve Arkeoloji BİRİNCİ YÜZYIL ANADOLU KİLİSELERİ Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları

Detaylı

Tanrı Bağlılığının Özellikleri 12:9-21 Başta Bulunanlara Bağımlılık 13:1-7 Yaşamda Temel Yükümlülük 13:8-14 Neden Kardeşini Yargılıyorsun?

Tanrı Bağlılığının Özellikleri 12:9-21 Başta Bulunanlara Bağımlılık 13:1-7 Yaşamda Temel Yükümlülük 13:8-14 Neden Kardeşini Yargılıyorsun? Romalılara Mektup Rod Harbottle Telif Hakkı/Copyright Rod Harbottle, 2014 E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret edin. Türkiye'de Kilise

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı sgunduz@omu.edu.tr Misyon ve

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BÜTÜN DİNLER AYNI HAKİKATE Mİ GÖTÜRÜR? TANRI ANLAYIŞLARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

BÜTÜN DİNLER AYNI HAKİKATE Mİ GÖTÜRÜR? TANRI ANLAYIŞLARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 41 Erzurum 2014 BÜTÜN DİNLER AYNI HAKİKATE Mİ GÖTÜRÜR? TANRI ANLAYIŞLARI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME Sait KAR (*) ÖZ Dini çeşitlilik problemi ile

Detaylı

Kimin YAPILACAKTIR? 2. baskısından Çeviri (İngilizce)

Kimin YAPILACAKTIR? 2. baskısından Çeviri (İngilizce) Kimin YAPILACAKTIR? 2. baskısından Çeviri (İngilizce) Rab İsa Mesih Her Zaman Itaat Ve Yaptım Tanrı nın Irade DEĞİL ONUN KENDI Ki De Her Müminin Arama Olduğunu MARK GRANT DAVIS, ESQ ÖNSÖZ Göksel varlıklar,

Detaylı

The Passion of the Christ filminden bir sahne

The Passion of the Christ filminden bir sahne The Passion of the Christ filminden bir sahne İsa ya Ne Oldu? İsa nın Tutuklanması, Yargılanması ve Çarmıha Gerilmesiyle İlgili İncil Rivayetlerinin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi Mahmut AYDIN * Atıf/

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yuhanna. Tanrı Kuzusu

Yuhanna. Tanrı Kuzusu Yuhanna 1 Başlangıçta Söz vardı 1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. 3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz

Detaylı