YUHANNA YA GĐRĐŞ BAŞLANGIÇ BĐLGĐLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUHANNA YA GĐRĐŞ BAŞLANGIÇ BĐLGĐLERĐ"

Transkript

1 YUHANNA YA GĐRĐŞ BAŞLANGIÇ BĐLGĐLERĐ A. Matta ve Luka, anlatımlarına Đsa nın doğumuyla, Markos Đsa nın vaftiz edilmesiyle başlarken, Yuhanna dünyanın yaratılışından başlar. B. Yuhanna Nasıralı Đsa nın bütünüyle Tanrı olduğunu daha ilk bölümün ilk ayetinde belirtir ve bu gerçeği bütün Müjde boyunca tekrarlar. Sinoptik Müjdeler (Matta, Markos, Luka) bu gerçeği ilerleyen bölümlerde işlerler ( Mesih e Đlişkin Sır ). C. Yuhanna kaleme aldığı Müjde yi görünüşe göre Sinoptik Müjdeler in temel beyanları ışığında geliştirmiştir. Đsa nın yaşamını ve öğretilerini ilk kilisesinin (birinci yüzyılın sonları) ihtiyaçları doğrultusunda tamamlayıp yorumlamaya gayret eder. D. Yuhanna Đsa Mesih hakkındaki sunumunu şu unsurlar etrafında yapılandırmış görünmektedir: 1. Đsa nın gerçekleştirdiği yedi mucize/belirti ve bunlara ilişkin yorumlamalar 2. Đsa nın insanlarla gerçekleştirdiği yirmi yedi görüşme ve/veya diyalog 3. Belirli kutsal günler a. Şabat Günü b. Fısıh Bayramı (krş bölümler) c. Çardak Bayramı (krş bölümler) d. Tapınağın Açılışını Anma Bayramı (krş. 10:22-39) 4. Ben im ifadeleri a. Tanrı nın adına ilişkin (YHVH) 1) Ben O yum (4:26; 8:24,28; 13:19; 18:5-6) 2) Đbrahim doğmadan önce ben varım (8:54-59) b. Yüklem işlevli isimlerle 1) Yaşam ekmeği Ben im (6:35, 41, 48, 51) 2) Ben dünyanın ışığıyım (8:12) 3) Ben koyunların kapısıyım (10:7, 9) 4) Ben iyi çobanım (10:11, 14) 5) Diriliş ve yaşam Ben im (11:25) 6) Yol, gerçek ve yaşam Ben im (14:6) 7) Ben gerçek asmayım (15:1, 5) E. Yuhanna ile diğer Müjdeler arasındaki farklılıklar 1. Yuhanna nın asıl amacının tanrıbilimsel konulara öncelik

2 vermek olduğu doğru olmakla birlikte, tarihi ve coğrafi unsurları son derece doğru ve ayrıntılı biçimde kullanmıştır. Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler arasındaki tutarsızlıkların kesin nedeni bilinmemektedir. Bu tutarsızlıklar şunlardır: a. Đsa nın Yahuda daki hizmetine başlama zamanı (Tapınağı satıcılardan temizlemesi) b. Đsa nın hayatının son haftasının tarihi ve zamandizini 2. Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler arasındaki bariz farkın üzerinde biraz durmak yararlı olacaktır. Bu farklılıklar hakkında George Eldon Ladd in A Theology of the New Testament adlı kitabından alıntı yapmak istiyorum: a. Yuhanna, Sinoptik Müjdeler den o kadar çok farklı ki, Đsa nın öğretilerini doğru biçimde iletip iletmediğini, ya da Hıristiyan inancında olup bitenleri değiştirip değiştirmediğini, tarihin tanrıbilimsel yorumlama içinde kaybolup olmadığını sormak zorunluluğu doğuyor (s.215). b. Bu farklılığın en basit izahı, Đsa nın öğretilerinin Yuhanna nın deyimleriyle anlatıldığıdır. Eğer bu doğru açıklamaysa ve Dördüncü Müjde nin Yuhanna nın deyimleriyle ifade edildiği sonucuna varmamız gerekiyorsa, soracağımız sonraki önemli soru şu olmalıdır: Dördüncü Müjde nin öğretisi ne ölçüde Yuhanna ya, ne ölçüde Đsa ya aittir? Yuhanna Đsa nın öğretisini ne ölçüde özümsemiştir? Elimizde Đsa nın kendi öğretisinin tam bir sunumu yerine Yuhanna tarafından yorumlanması var (s.215). c. Ladd aynı zamanda, W. D. Davies ve D. Daube tarafından düzenlenen The Background of the New Testament and Its Eschatology adlı kitapta geçen W. F. Albright ın Recent Discoveries in Palestine and the Gospel of John başlıklı makalesinden alıntı yapmaktadır: Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler in öğretileri arasında temel bir ayrılık bulunmamaktadır; aralarındaki fark Mesih in öğretilerinin bazı unsurlarının, özellikle Essenlilerin öğretilerini andıran belirli yönlerine yoğunlaşmasında yatmaktadır. Đsa nın öğretilerinin tahrif edildiğini, yalanlandığını veya bu öğretilere ciddi bir unsur eklendiğini gösterecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Yuhanna Müjdesi nde ele alınacak öğelerin seçilmesinde ilk kilisenin ihtiyaçlarının etkili olduğunu kolaylıkla kabul edebiliriz, fakat kilisenin ihtiyaçlarının tanrıbilim açısından herhangi önemli bir eklentiye veya yeniliğe yol açtığını düşünmek için neden yoktur. Yeni Antlaşma eleştirmenlerinin ve tanrıbilimcilerin en tuhaf varsayımlarından biri, Đsa nın düşünce kapasitesinin 2

3 sınırlı olduğu ve Yuhanna ile Sinoptik Müjdeler arasındaki bariz farklıların ilk Hıristiyan tanrıbilimciler arasındaki görüş ayrılıklarından kaynaklandığı yönündeki görüşlerdir. Büyük düşünürler ve önemli kişiler, dostları ve dinleyicileri tarafından farklı biçimde yorumlanırlar. Çünkü bu kişiler gördüklerinden ve işittiklerinden en uygun ve yararlı olanını seçerler (s ). d. George E. Ladd şöyle demektedir: Müjdeler arasındaki fark Yuhanna nın tanrıbilimsel olup diğerlerinin olmaması değil, tümünün farklı biçimlerde tanrıbilimsel olmalarıdır. Tarih yorumları herhangi bir duruma ilişkin hakikatleri basit tarihsel kayıtlardan daha doğru biçimde anlatabilir. Yuhanna Müjdesi eğer tanrıbilimsel bir yorum ise, Yuhanna nın tarihte gerçekleştiğine inandığı olayların bir yorumu demektir. Sinoptik Müjdeler in amacının ne Đsa nın sözlerini harfi harfine bildirmek ne de yaşam öyküsünü aktarmak olmadığı aşikârdır. Bu Müjdeler Đsa nın tasvirleri ve öğretisinin özetleri niteliğindedir. Matta ve Luka, Markos Müjdesi nde yer alan bilgileri yeniden düzenlemekte ve Đsa nın öğretisini kayda değer bir özgürlük çerçevesinde aktarmakta kendilerini özgür hissetmişlerdir. Yuhanna, Matta ve Luka dan daha özgür davranmışsa eğer, bunun nedeni, Đsa nın daha derin ve son derece gerçekçi bir tasvirini sunmayı hedeflemiş olmasıdır (s ). YAZAR A. Müjde de yazarın kim olduğu açıklanmamakla birlikte, Yuhanna tarafından yazıldığı ima edilmektedir: 1. Görgü tanığı bir yazar (krş. 19:35). 2. Sevilen öğrenci ifadesi (hem Polikrates hem de Irenaeus, bu kişinin Elçi Yuhanna olduğunu ifade etmişlerdir) 3. Yuhanna dan Zebedi nin oğlu olarak söz edilmekte, ismiyle hiç bahsedilmemektedir. B. Tarihi ortam Müjde nin kendisinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu yüzden yazarın kim olduğu, yorumlama açısından can alıcı bir etken değildir. Asıl can alıcı etken, yazarın Tanrı tarafından esinlenmiş olmasıdır! Yuhanna Müjdesi nin yazarı ve tarihi, Tanrı tarafından esinlenmiş olmasını değil, yorumlanışını etkiler. Yorumcular kitabın yazılmasına yol açan tarihi bir ortam, bir olay ararlar. Yuhanna nın ikiciliğini (dualizm) (1) Yahudi inancındaki iki çağ, (2) Kumran daki ahlâk öğretmeni, (3) Zerdüşt dini, (4) Gnosisçi düşünce veya (5) Đsa nın eşsiz bakış açısı ile 3

4 karşılaştırmak mümkün müdür? C. Eski geleneksel görüş, Zebedi Oğlu Elçi Yuhanna nın, yaşananların görgü tanığı olduğu yönündeydi. Đkinci yüzyıla ait Kutsal Kitap dışındaki kaynaklar Yuhanna Müjdesi nin yazılma sürecine başka kişileri dahil ediyor göründüğünden, bu hususun aydınlatılması gerekmektedir: 1. Đmanlı topluluğunun üyeleri ve Efes Kilisesi nin önderleri, yaşlanan Elçi Yuhanna yı yazmaya teşvik etmiştir (Eusebios, Đskenderiye li Clement ten alıntı yapmaktadır). 2. Diğer bir elçi olan Andreas (Muratori Külliyatı ndan bir parça, ĐS , Roma). D. Bazı çağdaş uzmanlar Müjde nin yazılış tarzı ve ana konusu hakkındaki çeşitli varsayımlara dayanarak yazarın başka bir kişi olduğunu kabul etmişlerdir. Bu uzmanların birçoğu Müjde nin yazılma tarihi olarak ikinci yüzyılın başlarını benimser (Đ.S. 115 ten önceki bir tarih): 1. Yuhanna nın öğretilerini hatırlayan bir öğrencisi (Yuhanna nın etkili olduğu çevreden biri) tarafından yazılmıştır (J. Weiss, B. Lightfoot, C. H. Dodd, O. Cullmann, R. A. Culpepper, C. K. Barrett). 2. Đhtiyar Yuhanna (Elçi Yuhanna nın öğretisinden ve terminolojisinden etkilenen Anadolu daki bir dizi ilk kilise önderin biri) tarafından yazılmıştır. Bu görüş, Eusebios un (Đ.S ) alıntı yaptığı Papias yazmalarındaki (Đ.S ) muğlak bir bölüme dayanmaktadır. E. Müjde yazarının Yuhanna nın kendisi olduğunu gösteren kanıtlar şunlardır: 1. Müjde nin içindeki kanıtlar a. Yazar Yahudi öğretileri ile törenleri bilmekte ve Eski Antlaşma nın dünya görüşünü paylaşmaktadır. b. Yazar Filistin ve Yeruşalim in Đ.S. 70 ten önceki durumlarını bilmektedir. c. Yazar görgü tanığı olduğunu iddia etmektedir. 1) 1:14 2) 19:35 3) 21:24 d. Yazar, aşağıdaki unsurları iyi bildiğine göre, elçisel topluluğun bir üyesidir: 1) Zaman ve mekan ayrıntıları (gece duruşmaları) 2) Sayılara ilişkin ayrıntılar (2:6 daki su küpleri ve 21:11 deki balıklar) 3) Kişilere ilişkin ayrıntılar 4) Yazar olayların ve bu olaylara gösterilen tepkilerin ayrıntılarını bilmektedir. 5) Yazarın sevilen öğrenci olarak gösterildiği görülmektedir. 4

5 a) 13:23,25 b) 19:26-27, c) 20:2-5,8 d) 21:7, ) Yazarın Petrus la birlikte elçisel topluluğun çekirdeğinde yer aldığı görülmektedir. a) 13:24 b) 20:2 c) 21:7 7) Zebedi oğlu Yuhanna adı Müjde de hiç geçmez. Yuhanna elçisel topluluğun çekirdek üyesi olduğundan, bu durum oldukça sıradışıdır. e. Müjde nin dışındaki kanıtlar 1) Müjde şu kişiler tarafından bilinmektedir: a) Polikarp ile ilişki içinde olan Irenaeus (Đ.S ) Elçi Yuhanna yı tanımaktadır (krş. Eusebios, Historical Eccleasticus, 5:20:6-7). Rab bin göğsüne yaslanan ve Müjde yi Efes te yazan, öğrencisi Yuhanna dır (Haer, 3:1:1, Eusebios tarafından Historical Eccleasticus, 5:8:4 te alıntılanmıştır). b) Đskenderiye li Klemens (Đ.S ). Dostları tarafından teşvik edilen ve Kutsal Ruh tarafından harekete geçirilen Yuhanna ruhsal bir müjde yazdı (Eusebios, Historical Eccleasticus 6:14:7). c) Đustinos Martyros (Đ.S ) Dialogue with Trypho (81:4) adlı eserinde Yuhanna dan söz eder. d) Tertullianus (Đ.S ) 2) Müjde nin yazarının Yuhanna olduğu erken dönem tanıkları tarafından ileri sürülmüştür: a) Smyrna (Đzmir) piskoposu (Đ.S. 155) olan Polikarp (Đ.S , Irenaeus tarafından kaydedilmiştir). b) Hierapolis (Pamukkale) piskoposu olan ve Elçi Yuhanna nın bir öğrencisi olduğu bildirilen Papias (Đ.S , Roma daki Markiyon karşıtı önsöz ve Eusebios tarafından kaydedilmiştir). F. Yazarın Yuhanna olduğundan kuşku duymak için gösterilen nedenler: 1. Müjde nin Gnosisçi konularla bağlantısı bölümün ilave olduğunun açıkça görülmesi. 3. Sinoptik Müjdeler le Yuhanna Müjdesi arasında bulunan zamandizinsel tutarsızlık. 4. Yuhanna kendisinden sevilen öğrenci olarak bahsetmiş olamazdı. 5. Yuhanna Müjdesi nde anlatılan Đsa, Sinoptik Müjdeler de anlatılan Đsa dan farklı sözcükler ve yazın türleri 5

6 kullanmaktadır. G. Yazarın Elçi Yuhanna olduğunu kabul edecek olursak, Yuhanna hakkında neler söyleyebiliriz? 1. Müjde yi Efes te yazmıştır (Irenaeus Müjde yi Efes te yazan der). 2. Müjde yi yaşlılığında yazmıştır (Irenaeus, Yuhanna nın Trajan ın hükümdarlığına dek yaşadığını söyler, Đ.S ). TARĐH A. Yazarın Elçi Yuhanna olduğunu kabul edersek, 1. Yeruşalim in, Romalı General (daha sonra imparator olan) Titus tarafından yıkıldığı Đ.S. 70 ten önce. a. Yuhanna 5:2 de Yeruşalim de Koyun Kapısı yanında, Đbranice de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır denmektedir. b. Elçilerden söz etmek için erken döneme ait öğrenciler ifadesi defalarca kullanılmaktadır. c. Daha sonraki dönemlere ait olduğu sanılan Gnosisçi öğelerin Kumran Tomarları nda da yer aldığı görülmüştür. Bu durum, bu öğelerin birinci yüzyılın tanrıbilimsel dilinin parçaları olduğunu göstermektedir. d. Tapınağın ve Yeruşalim kentinin Đ.S. 70 yılında uğradığı yıkımdan söz etmez. e. Ünlü Amerikalı arkeolog W. F. Albright, Müjde nin 70 lerin sonu ile 80 lerin başı arasında bir tarihte yazıldığını ileri sürmektedir. 2. Birinci yüzyıldan daha ileri bir tarihte. a. Yuhanna nın gelişmiş tanrıbilimi b. Yeruşalim in yıkılmasından, yirmi yıl kadar önce gerçekleşmiş bir olay olduğu için söz edilmemiştir. c. Yuhanna nın Gnosisçi tarzı ifadeler ve vurgulamalar kullanması. d. Kilisenin ilk çağ gelenekleri. 1) Irenaeus 2) Eusebios B. Yazarın Đhtiyar Yuhanna olduğunu kabul edersek, Müjde nin yazılma tarihi ikinci yüzyılın başları ile ortaları olabilir. Bu kuram Dionysius un Müjde nin yazarının Elçi Yuhanna olduğunu reddetmesiyle (edebi nedenlerle) ortaya çıkmıştır. Yeni Antlaşma nın Vahiy kısmının yazarının Elçi Yuhanna olduğunu tanrıbilimsel nedenlerle reddeden Eusebios, Papias yazmalarından yapılan bir 6

7 alıntıda (Historical Eccleasticus 3:39:5,6) doğru yerde ve doğru zamanda yaşayan bir başka Yuhanna bulduğunu düşünür. Bu alıntıda (1) Elçi Yuhanna ve (2) Đhtiyar (kilise önderi) Yuhanna olmak üzere iki Yuhanna dan söz edilmektedir. ASIL OKUYUCULAR A. Müjde ilkin Roma Đmparatorluğu nun Asya Đli nde bulunan kiliseler için, özellikle de Efes kilisesi için yazılmıştır. B. Nasıralı Đsa nın yaşamı ve kendisi hakkında bildirdiği kaydın sadeliği ve derinliği yüzünden, bu Müjde hem Yahudi olmayan Helenistik imanlılar hem de Gnosisçi topluluklar arasında en beğenilen Müjde haline gelmiştir. AMAÇLAR A. Yazılış amacının müjde bildirisini yaymaya yönelik olduğu, Müjde nin kendisinde belirtilmiştir (20:30-31). 1. Yahudi okuyucular için 2. Yahudi olmayan okuyucular için 3. Başlangıç aşamasındaki Gnosisçi okuyucular için B. Đnanç savunmasına yönelik bir atılımı olduğu görülmektedir. 1. Vaftizci Yahya nın aşırı tutucu takipçilerine karşı 2. Başlangıç aşamasında Gnosisçi sahte öğretmenlere karşı (özellikle Yu.1:1-18); bu Gnosisçi sahte öğretiler aynı zamanda diğer Yeni Antlaşma kısımlarına da zemin oluşturmuştur. a. Efesliler e Mektup b. Koloseliler e Mektup c. Pastoral Mektuplar (1.Timoteos, Titus, 2.Timoteos) d. 1.Yuhanna Mektubu (1.Yuhanna, Yuhanna Müjdesi ne giriş işlevini görmüş olabilir.) C. Kurtuluşu tanımlamak için sürekli olarak ŞĐMDĐKĐ ZAMAN kullandığından, 20:31 deki amaç bildirisinin Müjde nin duyurulmasının yanı sıra gerçek imanlıların sonsuza kadar imanlı olarak kalır öğretisini de desteklediğini düşünmek mümkündür. Yuhanna, tıpkı Yakup gibi, Asya Đli ndeki bazı toplulukların Pavlus un öğretisini aşırı vurgulamaları yüzünden (krş. 2.Petrus 3:15-16) denge sağlamaya çalışıyor olabilir. Đlk kilise kaynaklarının Pavlus u değil de Yuhanna yı Efes le özdeşleştirmeleri şaşırtıcıdır (krş. F. F. Bruce un Peter, Stephen, James and John: Studies in Non- Pauline Christianity adlı kitabı, s ). D. Müjde nin kapanış bölümünün (blm.21) ilk kilisenin bazı sorularını 7

8 yanıtladığı görülmektedir. 1. Yuhanna Sinoptik Müjdeler in kayıtlarını destekler. Bununla birlikte, Đsa nın Yahuda daki, özellikle de Yeruşalim deki hizmetine yoğunlaşır. 2. Ek bölüm de (blm.21) bazı sorular ele alınmıştır: a. Petrus un eski konuma kavuşması b. Yuhanna nın uzun ömrü c. Đsa nın ertelenen dönüşü E. Bazı uzmanlar Yuhanna nın 3. bölümde (vaftiz için) ve 6. bölümde (Komünyon, yani Rab bin Sofrası için) içeriğin sağladığı mükemmel fırsatlara rağmen bu törensel öğelerden kasıtlı olarak söz etmeyerek veya bunları göz ardı edip ele almayarak sakramentalizm in önemini azalttığını düşünmektedir. ANA HATLAR A. Felsefi/tanrıbilimsel bir açılış (1:1-18) ve uygulamaya yönelik bir kapanış (blm.21) B. Đsa nın halk arasındaki hizmeti sırasında gerçekleştirdiği yedi mucize (blm.2-12) ve bunların yorumları: 1. Kana Köyü ndeki düğünde suyu şaraba dönüştürmesi (2:1-11) 2. Kefarnahum da, saray görevlisinin oğlunu iyileştirmesi (4:46-54) 3. Yeruşalim deki Beytesta havuzunda kötürüm adamı iyileştirmesi (5:1-18) 4. Celile de 5,000 den fazla kişiyi doyurması (6:1-15) 5. Celile Gölü nün üzerinde yürümesi (6:16-21) 6. Yeruşalim de doğuştan kör adamı iyileştirmesi (9:1-41) 7. Beytanya da Lazar ı ölümden diriltmesi (11:1-57) C. Kişilerle gerçekleştirdiği görüşmeler ve konuşmalar 1. Vaftizci Yahya (1:19-34; 3:22-36) 2. Öğrenciler a. Andreas ve Petrus (1:35-42) b. Filipus ve Natanel (1:43-51) 3. Nikodim (3:1-21) 4. Samiriyeli kadın (4:1-45) 5. Yeruşalim deki Yahudiler (5:10-47) 6. Celile deki kalabalık (6:22-66) 7. Petrus ve öğrenciler (6:67-71) 8. Đsa nın kardeşleri (7:1-13) 9. Yeruşalim deki Yahudiler (7:14-8:59; 10:1-42) 10. Son yemeğini yediği evin üst katında öğrencilerle (13:1-17:26) 8

9 11. Yahudiler tarafından tutuklanması ve yargılanması (18:1-27) 12. Romalılar tarafından yargılanması (18:28-19:16) 13. Ölümden dirilişinden sonraki konuşmalar, 20:11-29 a. Meryem le b. Elçi Tomas la 14. Petrus la kapanış konuşması, 21: (7:53-8:11, esasen Yuhanna Müjdesi nin bir parçası olmayan zina eden kadının öyküsü) D. Bayramlar ve tapınma günleri 1. Şabat günleri (5:9; 7:22; 9:14; 19:31) 2. Fısıh Bayramları (2:13; 6:4; 11:55; 18:28) 3. Çardak Bayramları (8-9. bölümler) 4. Tapınağın Açılışını Anma Bayramı (krş. 10:22) E. Ben im ifadelerinin kullanımı 1. Ben O yum (4:26; 6:20; 8:24, 28, 54-59; 13:19; 18:5-6, 8) 2. Yaşam ekmeği Ben im (6:35, 41, 48, 51) 3. Ben dünyanın ışığıyım (8:12; 9:5) 4. Ben koyunların kapısıyım (10:7, 9) 5. Ben iyi çobanım (10:11, 14) 6. Diriliş ve yaşam Ben im (11:25) 7. Yol, gerçek ve yaşam Ben im (14:6) 8. Ben gerçek asmayım (15:1, 5) OKUMA DÖNGÜSÜ: 1 (bkz. s.vi) Bu bir rehber yorum kitabıdır; yani Kutsal Kitap a ilişkin yapacağınız yorum kendinize ait olacaktır. Her birimiz sahip olduğumuz ışıkta yürümeliyiz. Yorumlama sürecinde öncelikli olan siz, Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh tur. Bu işi bir yorumcuya bırakmamalısınız. Tüm kitabı bir oturuşta okuyunuz. Kitabın bütününün ana fikrini kendi sözcüklerinizle ifade ediniz. 1. Tüm kitabın ana fikri 2. Kitabın edebi türü OKUMA DÖNGÜSÜ: 2 (bkz. s.vi-vii.) Bu bir rehber yorum kitabıdır; Kutsal Kitap a ilişkin yapacağınız yorum kendinize ait olacaktır. Her birimiz sahip olduğumuz ışıkta yürümeliyiz. Yorumlama sürecinde öncelikli olan siz, Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh tur. Bu işi bir yorumcuya bırakmamalısınız. 9

10 Tüm kitabı bir oturuşta bir daha okuyunuz. Kitabın ana hatlarını çıkarınız ve belirlediğiniz ünitelerin ana konularını birer cümleyle ifade ediniz. 1. Birinci ünitenin konusu 2. Đkinci ünitenin konusu 3. Üçüncü ünitenin konusu 4. Dördüncü ünitenin konusu 5. vb. 10

11 YUHANNA 1 ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ NĐN PARAGRAF BAŞLIKLARI 1 Başlık Ayet Tanrısal Söz 1:1-18 Yahya peygamberin ortaya çıkışı 1:19-28 Tanrı Kuzusu 1:29-34 Đsa nın ilk öğrencileri 1:35-51 OKUMA DÖNGÜSÜ 3 (bkz. s.vii) YAZARIN NĐYETĐNĐ PARAGRAF SEVĐYESĐNDE KAVRAMA Bu bir rehber yorum kitabıdır; Kutsal Kitap a ilişkin yapacağınız yorum kendinize ait olacaktır. Her birimiz sahip olduğumuz ışıkta yürümeliyiz. Yorumlama sürecinde öncelikli olan siz, Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh tur. Bu işi bir yorumcuya bırakmamalısınız. Kutsal Kitap taki Yuhanna Müjdesi ni bir oturuşta okuyunuz. Konuları belirleyiniz. Konulara göre yaptığınız bölümlendirmeyi Çağdaş Çeviri nin bölümlendirmesiyle karşılaştırınız. Paragraf başlıkları Tanrı tarafından esinlenmiş olmamakla birlikte, yazarın niyetini kavrayabilmek için kilit rol oynamaktadır. Yazarın niyeti, yorumlamanın can alıcı noktasıdır. Her paragrafın yalnızca tek bir konusu bulunmaktadır. 1. Birinci paragraf 2. Đkinci paragraf 3. Üçüncü paragraf 4. vb AYETLER HAKKINDA BAĞLAMA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1 Paragraf başlıkları Tanrı tarafından esinlenmiş olmamakla birlikte, yazarın niyetini kavrayabilmek için önemlidir. Öncelikle her bölümü okumalı ve konularını (paragraflarını) belirlemeye çalışmalı, sonra da kendi bölümlendirmemizi çağdaş çevirininkiyle karşılaştırmalıyız. Kutsal Kitap ı, ancak mantığını ve sunumunu kavrayarak yazarın niyetini anladıktan sonra gerçekten anlayabiliriz. Yalnızca asıl yazar Tanrı tarafından esinlenmiştir. Okuyucular bildiriyi değiştirme veya düzeltme hakkına sahip değildir. Kutsal Kitap okuyucuları, Kutsal Kitap ta esinlenen gerçeği yaşadıkları çağa ve hayata uygulamakla sorumludur. 11

12 A. Şiir/Ezgi/Đkrarın tanrıbilimsel ana hatları 1. Ezeli ve ebedi, tanrısal doğaya sahip, yaratıcı, kurtarıcı Mesih, 1:1-6 (Tanrı Sözü olan Đsa) 2. Peygamberin Mesih e ilişkin tanıklığı, 1:6-9,15 (Işık olan Đsa) 3. Beden almış olan Mesih Tanrı yı açıklıyor, 1:10-18 (Tanrı Oğlu olan Đsa) B ayetlerin ve yinelenen konuların tanrıbilimsel yapısı 1. Söz (Mesih) ezelden beri Baba Tanrı yla birlikteydi (1a) 2. Đsa Baba Tanrı yla yakın bir ilişki içindeydi (1b, 2, 18c) 3. Đsa nın özü ve Baba Tanrı nın özü aynıdır (1c, 18b) Tüm teknik terimler ve kısaltmalar Ek 1, 2 ve 3 te açıklanmıştır. 4. Baba Tanrı nın kurtarış ve evlatlığa kabul yolları (12-13) 5. Tanrı nın insan olup dünyaya gelmesi (9, 14) 6. Vahiy, Tanrı nın kendini insanlığa tam olarak göstermesi ve anlaşılması (18d) C. Sözün (logos) Đbranice ve Grekçe kökeni 1. Đbranice kökeni a. Yaratılışta (Yar. 1:3,6,9,11,14,20,24, 26,29) ve iman atalarının kutsanmasında (Yar. 27:1; 49:1) olduğu gibi, Tanrı nın sözünün gücü (Yşa. 55:11; Mez. 33:6; 107:20; 145:15) b. Özdeyişler 8:12-23 Bilgeliği Tanrı nın ilk yaratma eylemiyle ve tüm yaratılışın aracı olarak kişileştirir (krş. Mez. 33:6 ve Kutsal Yazılar Listesi nde bulunmayan Süleyman ın Bilgeliği 9:9). c. Targumlarda (Aramice çeviriler ve açıklamalar) insan biçimci (antropomorfik) ifadelerden duyulan rahatsızlık nedeniyle Tanrı sözü ifadesi yerine logos sözcüğü kullanılmıştır. 2. Grekçe kökeni a. Heracleitus dünya sürekli değişmekteydi; kişisel olmayan, ilahi ve değişmeyen logos dünyayı bir arada tuttu ve değişim sürecini yönlendirdi. b. Plato kişisel olmayan ve değişmeyen logos gezegenleri yörüngelerinde tuttu ve mevsimleri belirledi. c. Stoacılar - logos dünyayı yöneten akıldı, fakat yarı kişiseldi. d. Philodemos logos kavramını insanın canını Tanrı nın huzuruna çıkaran bir başkâhin veya insan ve Tanrı arasındaki köprü veya evrenin Kaptanı nın her şeyi aracılığıyla idare ettiği dümen (yönetici, Gr. kosmokrater) olarak kişileştirmiştir. D. Đ.S. ikinci yüzyılın gelişmiş Gnosisçi tanrıbilimsel/felsefi sistemlerine ait öğeler 12

13 1. Ruh ve madde arasında bulunan varlıkbilimsel (ezeli) karşıtlık. 2. Madde kötü ve dik başlıdır; Ruh iyidir. 3. Gnosisçi felsefe daha üst seviyede bulunan iyi tanrı ile madde yaratabilen daha aşağı seviyedeki tanrı arasında bir dizi ruhsal (meleksel) düzey Gr. aeon) bulunduğunu ileri sürer. Bazıları bu daha aşağı seviyedeki tanrının Eski Antlaşma nın YHVH si olduğunu bile iddia etmiştir (Markiyon gibi). 4. Kurtuluşa şunlar aracılığıyla kavuşulabilir: a. Kişinin, Tanrı yla birleşme yolunda ilerlerken bu ruhsal (meleksel) düzeylerden geçmesini mümkün kılacak gizli bilgi veya parolalar. b. Tüm insanlarda bulunan, ancak gizli bilgiyi edinene dek hiçbir insanın bilincinde olmadığı ilahi kıvılcım. c. Đnsanlığa gizli bilgiyi veren özel bir kişisel vahiy aracı (Mesih in Ruhu). 5. Bu düşünce sistemi Đsa nın Tanrı olduğunu kabul etmiş, ancak gerçek ve kalıcı olarak insan bedeni aldığını ve kurtuluş sürecindeki merkezi konumunu reddetmiştir. E. Tarihi ortam ayetlerde logos terimini kullanılarak hem Đbrani hem Yahudi okuyuculara hitap edilmeye çalışılmıştır. 2. Yuhanna Müjdesi nin bu oldukça düzenli giriş bölümünün felsefi zeminini, Gnosisçilik in sapkın öğretisi oluşturmaktadır. 1.Yuhanna nın, Yuhanna Müjdesi nin giriş kısmı olması hayli olasıdır. Gnosisçilik olarak adlandırılan tanrıbilimsel düşünce sistemine ikinci yüzyıla kadar olan elyazmalarında rastlanmaktadır. Ancak yeni türetilmekte olan Gnosisçi konulara Kumran Tomarları nda ve Philodemos ta da rastlanmıştır. 3. Sinoptik Müjdeler (özellikle Markos) Đsa nın tanrılığını çarmıha gerilmesinden sonraki döneme dek gizlerler Ancak Yuhanna Müjdesi ni daha sonraki dönemde kaleme alan Yuhanna, Đsa nın bütünüyle Tanrı ve bütünüyle insan olduğunu açıklayan can alıcı konuları birinci bölümde ele alır (Đnsanoğlu, krş. Hez.2:1 ve Dan.7:13). F. Bkz. 1Yu.1:1 de yer alan Özel Başlık: Yuhanna 1. Bölümün, 1.Yuhanna 1. Bölüm ile Karşılaştırılması SÖZCÜK VE ĐFADE ÇALIŞMASI ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ: 1:1-5 1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı yla birlikteydi ve Söz Tanrı ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı yla birlikteydi. 3 Her şey O nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O nsuz olmadı. 4 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 5 Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edemedi. 13

14 1:1 Başlangıçta Bu ifade Yaratılış 1:1 ve 1.Yuhanna 1:1 i yansıtmaktadır. 1.Yuhanna nın, Yuhanna Müjdesi nin giriş kısmı olması hayli olasıdır ayetler Đsa Mesih in yaratılıştan önceki ilahi varoluşunun tasdikidir (krş. 1:15; 8:56-59; 16:28; 17:5; 2Ko.8:9; Flp.2:6-7; Kol.1:17; Đbr.1:3; 10:5-8). ÖZEL BAŞLIK: BAŞLANGIÇ Başlangıç sözcüğünün Grekçesi arche dir ve bir şeyin başlangıcı veya kökeni anlamına gelmektedir. 1. yaratılmış düzenin başlangıcı (krş. Yu.1:1; 1Yu.1:1) 2. Müjde nin başlangıcı (krş. Mar.1:1; Flp.4:15) 3. ilk görgü tanıkları (krş. Luk.1:2) 4. belirtilerin başlangıcı (mucizeler, krş. Yu.2:11) 5. ilk ilkeleri (krş. Đbr.5:12) 6. ilk cesaret/güven (krş. Đbr.3:14) Yönetim veya yetkili anlamında kullanılmaya başlandı. 1. devlet yöneticileri ve yetki sahibi insanlar için: a. Luka 12:11 b. Luka 20:20 c. Romalılar 13:3; Titus 3:1 2. göksel hükümranlıklar için: a. Romalılar 8:38 b. 1.Korintliler 15:24 c. Efesliler. 1:21; 3:10; 6:10 d. Koloseliler. 1:16; 2:10, 15 Sahte öğretmenler hem göksel hem dünyasal tüm yönetimleri küçümsüyorlardı; ahlâk kurallarına karşı gelen sefih kişilerdi. Kendilerini ve arzularını Tanrı dan, meleklerden, devlet yetkililerinden ve kilise önderlerinden önde tutuyorlardı. Söz Grekçe deki logos sözü yalnızca tek bir sözcüğü değil, bir bildiriyi ifade etmektedir. Bu bağlamda, Đbraniler in kullandığı Bilgelik kavramıyla benzer biçimde, Grekler in dünyayı yöneten aklı tanımlamak için kullandıkları bir addır.yuhanna bu sözü, Tanrı Sözü nün hem bir kişi hem de bir bildiri olduğunu belirtmek için seçmiştir. vardı ( birlikteydi... Tanrı ydı ) Bu fiil(ler) basit bitmemiş, süren bir eylem ifade eden geçmiş zaman kipindedir (krş. 1,2,4,10) ve geçmiş zamandaki sürekli bir varoluşu vurgulamaktadır. Bu zaman kipi Logos un yaratılıştan önce varolduğunu göstermek amacıyla kullanılmıştır; geniş zaman kipindeki 3, 6 ve 14. ayetlerle tezat oluşturmaktadır. 14

15 Tanrı yla birlikteydi Bu ifade yüz yüzeydi şeklinde açıklanabilir. Yakın bir ilişkiyi tasvir etmektedir. Aynı zamanda, üç ayrı sonsuz kişilik olan tek bir tanrısal özü işaret etmektedir. Yeni Antlaşma Đsa nın Baba dan ayrı olduğu, fakat aynı zamanda Baba yla bir olduğu düşüncesini ortaya koymuştur. Söz Tanrı ydı Burada, tıpkı a.1a da olduğu gibi basit ve süren bir eylem ifade eden geçmiş zaman kullanılmıştır. Grekçe Theos (Tanrı) belirtili isim değildir, fakat vurguyu güçlendirmek için Grekçe cümlede ilk sözcük olarak kullanılmıştır. Bu ayet ve a.18, yaratılıştan önce varolan Logos un bütünüyle Tanrı olduğunu belirten güçlü ifadelerdir (5:18; 8:58; 10:30; 14:9; 20:28; Rom.9:5; Đbr.1:8; 2Pe.1:1). Đsa bütünüyle insan olduğu gibi, aynı zamanda bütünüyle Tanrı dır. Baba Tanrı yla aynı değildir, fakat Baba Tanrı yla aynı yegane öze sahiptir. Yeni Antlaşma (Đncil), Nasıralı Đsa nın bütünüyle Tanrı olduğunun üzerinde durur, fakat öte yandan Baba nın ayrı bir kişilik olduğu düşüncesini korur. Tek tanrısal öz kavramı Yuhanna 1:1; 5:18; 10:30,34-38; 14:9-10; ve 20:28 ayetlerinde vurgulanırken, Đsa ile Baba nın ayrı kişilikler olduğu Yuhanna 1:2,14,18; 5:19-23; 8:28; 10:25,29; 14:11,12,13,16 ayetlerinde vurgulanmıştır. 1:2 Bu ayet a.1 ile benzerdir ve Đ.Ö. 6-5 yıllarında insan olup dünyaya gelen Đsa nın her zaman Tanrı yla birlikte olduğuna ve bu yüzden Tanrı olduğuna ilişkin sarsıcı gerçeği tektanrıcılık ışığında yeniden vurgulamaktadır. 1:3 Her şey O nun aracılığıyla var oldu Baba Tanrı hem gözle görünen hem de gözle görünmeyen dünyayı Logos aracılığıyla yarattı (krş. a.10; 1Ko.8:6; Kol.1:16; Đbr.1:2). Logos un buradaki işlevi Mez.33:6 ve Özd.8:12-23 teki bilgeliğin işleviyle benzerdir. var olan hiçbir şey O nsuz olmadı Bu ifade, daha üst seviyede bulunan iyi tanrı ile maddeye biçim vermeye muktedir daha aşağı seviyedeki tanrı arasında bir dizi ruhsal varlık (Gr. aeon) bulunduğunu ileri süren Gnosisçi sahte öğretiyi çürütür. 1:4 Yaşam O ndaydı Bu ifade yaşamın kendisinin Söz olan Oğul dan geldiğini vurgular. Yuhanna Grekçe zoe (yaşam) sözcüğünü dirilişten sonraki yaşam, sonsuz yaşam, Tanrı nın yaşamı anlamlarında kullanmıştır (1:4; 3:15, 36; 4:14, 36; 5:24, 26, 29, 39, 40; 6:22, 33, 35, 40, 47, 48, 51, 53, 54, 63, 65, vb.). Yaşam anlamına gelen diğer bir Grekçe sözcük olan bios, dünyasal ve biyolojik yaşamı ifade eder (krş. 1.Yuhanna 2:16). yaşam insanların ışığıydı Işık, Yuhanna nın gerçek ve Tanrı bilgisi kavramları için yaygın olarak kullandığı bir benzetmedir (krş. Yu.3:19; 8:12; 9:5; 12:46). Yaşamın tüm insanlık için olduğuna dikkat ediniz! Işık ve karanlık aynı zamanda Kumran Tomarları nda da yaygın olarak yer alan konulardır. Yuhanna kendisini sık sık ikilikçi (karşıt) deyim ve terimlerle ifade eder. 15

16 1:5 Işık... parlar Bu, süreklilik ifade eden şimdiki zamanlı bir ifadedir. Đsa daima var olmuştur, fakat gelişiyle açıkça dünyaya gösterilmiştir. Eski Antlaşma da Tanrı nın kendisini insan biçiminde veya fiziksel olarak gösterdiği durumlarda RAB bin meleği ifadesi kullanılmıştır (Yar.16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16; Çık.3:2, 4; 13:21; 14:19; Hak.2:1; 6:22-23; 13:3-22; Zek.3:1-2). Bazı uzmanlar RAB bin meleğinin Logos un insan olup beden almadan önceki hali olduğunu ileri sürerler. ÇÇ EÇ Karanlık onu alt edemedi karanlık onu anlamadı Bu ifadenin temel anlamı tutmaktır. Bu nedenle, (1) alt etmek için tutmak (krş. Mat.16:18) veya (2) anlamak ve kavramak için tutmak anlamlarına gelebilir. Yuhanna bu muğlaklığı her iki anlamı da ifade etmek amacıyla kullanmış olabilir. Birden fazla anlam ifade eden deyişler, Yuhanna Müjdesi nin başlıca özelliğidir (örn. yeniden doğmak veya yukarıdan doğmak, 3:3 ve yel-ruh, 3:8). ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ: 1:6-8 6 Tanrı nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 7 Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 8 Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. 1:6-7 Tanrı nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin... diye geldi Vaftizci Yahya son Eski Antlaşma peygamberiydi (bildirisi ve görünümü açısından). Yahya, Mal.3:1 ve 4:5 te Mesih in gelişinden önce gönderilecek haberciydi (krş. Yu.1:20-25). Elçi Yuhanna 6-8 ayetlerini, ilk zamanlarda Vaftizci Yahya hakkında ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar nedeniyle bölüme eklemiş olabilir (krş. Luk.3:15; Elç.18:25; 19:3). Yuhanna Müjdesi ni diğer Müjde yazarlarından daha sonra kaleme alan Yuhanna, bu sorunun gelişimine tanıklık etmiştir. 1:6-8 Bu ayetler ve 1:15, Vaftizci Yahya nın Đsa hakkındaki tanıklığını kaydeder. Yahya son Eski Antlaşma peygamberidir. Bu ayetleri şiirsel biçime sokmak güçtür. Yuhanna Müjdesi nin ilk 18 ayetinin düzyazı mı yoksa şiir mi olduğu, uzmanlar arasında tartışmalı bir konudur. 1:7 onun aracılığıyla iman etsin Bu ifade bir amaç belirtmektedir. Yuhanna nın Müjdesi, tıpkı diğer Müjdeler gibi bir müjdeleme kitabıdır. Dünyanın ışığı olan Mesih e iman eden herkese sunulan harika bir kurtuluş fırsatını ilan etmektedir (krş. 1:12; Yu.20:31; 1Ti.2:4; 2Pe.3:9). 1:7,12 iman etsin Bu fiil Yuhanna Müjdesi nde 78 kez kullanılmıştır. Ayrıca bu sözcüğün isim haline hiç yer verilmemesi ve daima fiil biçiminde kullanılmış olması da ilginçtir. Đman etmek esasen zihinsel veya duygusal bir eylem değil, iradeye dayanan bir eylemdir. Asıl Grekçe sözcük Türkçe ye üç ayrı biçimde 16

17 çevrilmiştir: iman etmek, inanmak ve kabul etmek (krş. 1:11, 12). Kurtuluş, Tanrı nın lütfu ve Mesih in tamamladığı kurtarış eylemi sayesinde karşılıksızdır; ancak kabul edilmesi gerekmektedir. Kurtuluş, ayrıcalıkları ve sorumlulukları bulunan bir antlaşma ilişkisidir. 1:8 Yuhanna Müjdesi ni diğer Müjdeler den daha geç kaleme alan Yuhanna nın, Vaftizci Yahya nın Đsa yı tanımamış ya da kabul etmemiş öğrencileri arasında yaşanan sorunun farkına varmış olması muhtemeldir (krş. Elç.18:25-19:7). ÖZEL BAŞLIK: ĐSA YA TANIKLIK EDENLER Tanıklık (marturia) ve tanıklık etmek (martureo) Yuhanna Müjdesi nde yer alan çok önemli bir ifadedir. Đsa ya birçok kişi tanıklık etmiştir: 1. Vaftizci Yahya (krş. Yu.1:7, 8, 15; 3:26, 28; 5:33) 2. Đsa nın kendisi (krş. Yu.3:11; 5:31; 8:13-14) 3. Samiriyeli kadın (krş. Yu.4:39) 4. Baba Tanrı (krş. Yu.5:32, 34, 37; 8:18; 1Yu.5:9) 5. Kutsal Yazılar (krş. Yu.5:39) 6. Lazar ın ölümden dirildiği sırada toplanan kalabalık (krş. Yu.12:17) 7. Kutsal Ruh (krş. Yu.15:26-27; 1Yu.5:10, 11) 8. Koloseliler. 1:16; 2:10, öğrenciler (krş. Yu.15:27; 19:35; 1Yu.1:2; 4:14) 10. yazarın kendisi (krş. Yu.21:24) ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ: 1:9-13 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. 10 O, dünyadaydı, dünya O nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O nu tanımadı. 11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O nu kabul etmedi. 12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı nın çocukları olma hakkını verdi. 13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı dan doğdular. 1:9 dünyaya gelen Yuhanna, Đsa nın göksel alemdeki cenneti bırakarak zaman ve mekandan oluşan fiziksel aleme gelmesinden söz etmek için bu ifadeyi sık sık kullanır (krş. 6:14; 9:39; 11:27; 12:46; 16:28). Yuhanna nın bu ayette Đsa nın insan olup beden almasından söz ettiği anlaşılmaktadır. her insanı aydınlatan Bu ifade iki farklı biçimde anlaşılabilir. Đlk olarak Grek kültürü açısından düşünecek olursak, her insanda bulunan ilahi kıvılcımdan, içsel bir vahiy ışığından söz etmektedir. Ne var ki, Yuhanna Müjdesi nde böyle bir kavrama rastlanmamaktadır. Yuhanna ya göre, ışık insanlığın kötülüğünü açığa çıkarmaktadır (krş. 3:19-21). Đkinci olarak, doğal vahiyden (yani, Tanrı nın kendisini doğa aracılığıyla açıklaması [krş. Mez.19:1-5; Rom.1:19-20] veya içsel bir ahlak duygusundan 17

18 [krş. Rom.2:14-15] değil de, Tanrı nın tek gerçek ışık olan Đsa aracılığıyla kurtuluş ve aydınlanma sağlamasından söz ediyor olması mümkündür. gerçek ışık Burada kullanılan gerçek sözü yalnızca sahtenin karşıt anlamında değil, aynı zamanda asıl anlamındadır. Birinci yüzyılın tüm teolojik farklılıklarına ilişkin olabilir. Bu, Yuhanna nın yazılarında yaygın olarak kullandığı bir sıfattır (3:35; 4:23, 37; 6:32; 7:28; 15:1; 17:3; 19:35 ve 1Yu.2:8; 5:20; ve Vahiy de 13 kez). Bkz. 6:55 teki Özel Başlık. 1:10 dünya Yuhanna kosmos sözcüğünü üç ayrı biçimde kullanır: (1) fiziksel evren (1:10, 11; 11:9; 16:21; 17:5, 24; 21:25); (2) tüm insanlık (1:10, 29; 3:16, 17; 4:42; 6:33; 12:19, 42; 18:29) ve (3) günaha düşmüş, yaşamını Tanrı dan ayrı sürdüren sıradan insanlar topluluğu (7:7; 15:18-19; 1.Yuhanna 2:15; 3:1, 13). Bu bağlamda (2) numaralı anlamı düşünmek yerinde olacaktır. dünya O nu tanımadı Ne günaha düşmüş Yahudi olmayan uluslar ne de Tanrı nın seçilmiş halkı olan Yahudiler, Đsa yı vaat edilen Mesih olarak tanımadılar. Tanımak fiili, gerçekleri zihinsel olarak kabul etmeyi değil, çok yakın bir ilişki kurmayı ifade eden Đbranice bir deyimi çağrıştırmaktadır (krş. Yar.4:1; Yer.1:5). 1:11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O nu kabul etmedi Kendi zamiri 1:11 de iki kez kullanılmıştır. Grekçe dilbilgisi kurallarına göre ilki cinssiz çoğuldur ve (1) tüm yaratılıştan veya (2) coğrafi olarak Yahudiye den veya Yeruşalim den söz eder. Đkincisi ise eril çoğuldur ve Yahudi halkından söz eder. 1:12 Kendisini kabul edip Bu ifade, kurtuluş sürecinde insanın üzerine düşeni göstermektedir (krş. 1:16). Đnsanlar Tanrı nın Mesih aracılığıyla sunduğu lütfa karşılık vermelidir (krş. 3:16; Rom.10:9-13; Ef.2:8-9). Tanrı nın yetkisi kesinlikle mutlaktır, ancak bu yetki uyarınca günaha düşmüş insanlarla koşullu bir antlaşma ilişkisi başlatmıştır. Günaha düşmüş insanlık tövbe etmeli, inanmalı, itaat etmeli ve sonuna kadar iman etmelidir. adına Eski Antlaşma da kişilerin adları çok önemliydi. Ad, insanın kişiliği veya kişiliğinin tasviri konusunda olası bir peygamberlik sözü niteliği taşıyordu. Bir kişinin adına inanmak, o kişiye inanmak ve onu kabul etmek anlamına geliyordu. iman edenlerin Bu, şimdiki zamanlı etken bir ortaçtır ve iman etmeyi sürdürenler anlamına gelmektedir. Đfadenin etimolojik kökeni, günümüzdeki anlamını açıklamaya yardımcı olacaktır. Bu fiilin Đbranice karşılığı sabit duran bir kişiyi ifade eder. Mecazi olarak güvenilir veya sadık/vefalı bir kişiden söz etmek için kullanılmıştır. Đfadenin Grekçesi dilimize iman eden, inanan, veya güvenen şeklinde çevrilebilir. Kutsal Kitap ta inanç veya güven esasen bizim yaptığımız bir eylemi değil, kendisine güvendiğimiz kişiyi işaret 18

19 etmektedir. Odaklandığımız bizim değil, Tanrı nın güvenilirliğidir. Günaha düşmüş insanlık Tanrı nın güvenilirliğine güvenir, O nun sadakatine inanır ve O nun Sevgili Oğlu na iman eder. Odak noktası insan inancının bolluğu veya yoğunluğu değil, insanın inandığı varlıktır. Bkz. 2:23 teki Özel Başlık. Tanrı nın çocukları olma Yeni Antlaşma yazarları Hıristiyanlık ı anlatmak için sürekli olarak ailevi benzetmeler kullanmışlardır: (1) Baba, (2) Oğul, (3) çocuklar, (4) yeniden doğmak ve (5) evlat edinmek. Hıristiyanlık bir ürüne (cennet bileti, yangın sigorta poliçesi gibi) değil, bir aileye benzemektedir. Ayrıca Grekçe de çocuk anlamına gelen iki sözcük bulunması ve bunlardan birinin daima Đsa (huios) için kullanılırken diğerinin imanlılar (teknon, tekna) için kullanılması da ilginçtir. Hıristiyanlar Tanrı nın çocuklarıdır; ancak Tanrı nın Oğlu olan Đsa ile aynı sınıfa ait değillerdir. Đsa nın Baba Tanrı yla olan ilişkisi bizimkine benzer olsa da, eşsizdir. hakkını verdi Bu ifadenin Grekçesi (1) yasal yetki veya (2) hak ya da ayrıcalık anlamlarına gelebilir (krş. 5:27; 17:2; 19:10, 11). Günaha düşmüş insanlık artık Đsa aracılığıyla Tanrı yı tanıyabilir ve O nu hem Tanrı hem de Baba olarak benimseyebilir. 1:13 ÇÇ EÇ Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular Onlar ne kandan, ne bedenin iradesinden, ne de insanın iradesinden değil Kan sözcüğünün Grekçesi çoğuldur. Bu ifade ırksal üstünlükten veya insanın cinsel soyundan değil, Tanrı nın Oğlu na iman edenleri seçmesinden ve kendine çekmesinden söz etmektedir (krş. 6:44, 65). 12 ve 13. ayetler Tanrı nın mutlak yetkiye sahip oluşuyla insanların kendisine karşılık vermesi gerekliliği arasındaki antlaşma dengesini ortaya koymaktadır. ÇAĞDAŞ ÇEVĐRĐ: 1: Söz, insan olup aramızda yaşadı. O nun yüceliğini -Baba dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul un yüceliğini- gördük. 15 Yahya O na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. 16 Nitekim hepimiz O nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek Đsa Mesih aracılığıyla geldi. 18 Tanrı yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O nu tanıttı. 1:14 Söz, insan olup Yuhanna, Hıristiyanlık ı putperest Grek düşüncesiyle birleştirmeye çalışan Gnosisçiler in sapkın öğretilerine karşı çıkmaktadır. Đmmanuel vaadini (krş. Yşa.7:14) yerine getiren Đsa bütünüyle insan ve bütünüyle Tanrı dır (krş. 1.Yuhanna 4:1-3). Tanrı insan bedeni alarak günaha düşmüş insanlığın arasında yaşamıştır. Yuhanna da kullanılan insan veya beden sözcüğü Pavlus un yazılarında olduğu gibi günahlı benliği ifade etmez. 19

20 aramızda yaşadı Sözcüğü sözcüğüne çevrilirse, konut kurdu demek gerekir. Bu ifadenin kökeni Buluşma Çadırı na ve Đsrail halkının çölde kırk yol boyunca dolaştığı yıllara dayanmaktadır (krş. Va.7:15; 21:3). Yahudiler sonraki yıllarda çölde başlarından geçen olayları YHVH ve Đsrail arasındaki balayı dönemi olarak adlandırdılar. Tanrı bu dönemde Đsrail e hiç olmadığı kadar yakın olmuştur. Tanrı nın bu dönemde çölde yaşayan Đsrail halkına rehberlik eden ilahi bulutunun Đbranice adı Şekina dır ve birlikte yaşamak anlamına gelmektedir. ÇÇ EÇ Baba dan gelen... biricik Oğul un yüceliğini Babanın biricik Oğlunun izzeti olarak Biricik ifadesi (monogenes) benzersiz, türünün tek örneği anlamına gelmektedir (krş. 3:16). Ayetin odak noktası eşsizlik ve tekliktir (krş. Luk.7:12; 8:42; 9:38; Đbr.11:17). Baba dan Eski Antlaşma, Tanrı yı Baba olarak tanıtan ailesel benzetmeyi kullanır: 1. Đsrail ulusu YHVH nin oğlu olarak tasvir edilmiştir (krş. Hoş.11:1; Mal.3:17). 2. Yasa nın Tekrarı nın ilk bölümlerinde bile Tanrı hakkında Baba benzetmesi kullanılmıştır (1:31). 3. Yas.32 de Đsrail çocuk, Tanrı ise Baba olarak adlandırılmıştır. 4. Bu benzetme Mez.103:13 te belirtilmiş ve Mez.68:5 de geliştirilmiştir (öksüzlerin babası). 5. Peygamberlik kitaplarında yaygın olarak kullanılmıştır (krş. Yşa.1:2; 63:8; Đsrail den oğul, Tanrı dan Baba olarak söz edilir, 63:16; 64:8; Yer.3:4, 19; 31:9). Đsa bu benzetmeyi tam bir aile ilişkisine dönüştürür (özellikle Yuhanna 1:14; 2:16; 3:35; 4:21, 23; 5:17-23, 26, 36, 37, 43, 45; 6:27, 32, 37, 44-46, 57; 8:16, 19, 27, 28, 38, 42, 49, 54; 10:15, 17, 18, 25, 29, 30, 32, 36-38; 11:41; 12:26-28, 49, 50; 13:1; 14:2, 6-13, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31; 15:1, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 26;16:3, 10, 15, 17, 23, 25-28, 32; 17:1, 5, 11, 21, 24, 25; 18:11; 20:17, 21). lütuf ve gerçekle dolu Özd.16:6 da sevgi ve bağlılık şeklinde çevrilen Đbranice hesed (antlaşma sevgisi ve sadakat) ve emet (bağlılık) sözcüklerinden türetilmiştir. Đsa nın karakterini Eski Antlaşma terimleriyle tasvir eder (krş. a.17). Bkz. 6:55 te ve 17:3 te yer alan Özel Başlıklar. O nun yüceliğini gördük Bu ifade (1) Đsa nın görünümünün değişmesi veya göğe yükselmesi gibi yaşamında gerçekleşen bir olaydan veya (2) görünmez YHVH nin artık görülebilir ve bütünüyle tanınabilir olmasından söz ediyor olabilir. Bu ayet, aynı zamanda Gnosisçiler in ruh ve madde arasında karşıt bir ilişki bulunduğu yönündeki sapkın öğretisine karşı Đsa nın insanlığını vurgulayan 1.Yuhanna 1:1-4 ile aynı vurguya sahiptir. Eski Antlaşma da yücelik sözcüğü için en yaygın kullanılan Đbranice sözcük (kbd) esasen ağır olmak anlamına gelen (teraziyle ilgili) ticari bir 20

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU 43 Ders 5 İsa Mesih Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken birçok öğreti verdi."

Detaylı

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa 50 Ders 3 Tanrı Oğlu İsa Tanrı hakkındaki bazı gerçekleri anlamak, diğerlerini anlamaktan daha kolaydır. Örneğin, Tanrı'nın bir baba gibi oluşunu fazla zorluk çekmeden anlayabiliriz. Bunu yapabiliriz,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH

Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH Konuşamamanın nasıl bir şey olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Başka insanlarla iletişim kuramamanın nasıl bir şey olabileceğini? Bu korkunç bir soyutlanma ve hüsran olurdu!

Detaylı

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart 9. DERS *25 Şubat 3 Mart Kutsal Ruh ve Kilise SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: Ef. 1:22, 23; 1Ko. 12:13; Rom. 6:3 7; Elç. 17:11; Ef. 4:5, 6; Elç. 2:4 11. HATIRLAMA METNI: Ruh un birliğini esenlik bağıyla

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Ders 1 İSA MESİH HAKKINDA ESAS GERÇEKLER

Ders 1 İSA MESİH HAKKINDA ESAS GERÇEKLER Ders 1 İSA MESİH HAKKINDA ESAS GERÇEKLER Size bir soru sorabilir miyim? Sizce İsa Mesih kimdir? Bazı insanlar, "İsa büyük bir öğretmendi" derler. Diğerleri, O bir peygamberdi, bir filozoftu, Batılı bir

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI 96 DERS 10 GELECEK Herkes gelecekle ilgilenir. Gelecek hakkında, insanların gelecekte neler olacağını düşündüklerini yazan, iyi, kötü birçok kitap yazılmıştır. Bilim adamları ve hükümet önderlerine, uluslarının

Detaylı

Son Bir Söz. Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış olduğunu göreceksiniz:

Son Bir Söz. Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış olduğunu göreceksiniz: Son Bir Söz Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle ilgilenen insanlar tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, dünyadaki hemen hemen herkesi rahatsız eden soru ve sorunlara iyi yanıtlar bulmuş mutlu insanlardır.

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Ruhsal Armağanlarımızı Kullanalım!

Ruhsal Armağanlarımızı Kullanalım! 8 Ruhsal Armağanlarımızı Kullanalım! Çizim: Nat Wibberley Romalılar 12:3 ayetinden, önemli konularda sağduyulu düşünmemiz gerektiğini öğreniriz. Bu önemli konulardan birinin ruhsal armağanlarımız olduğunu

Detaylı

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz.

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. 7 Birbirinizi Deyince Çizim: Nat Wibberley Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. Ancak bazı durumlarla

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Kutsal Ruh un Kişiliği

Kutsal Ruh un Kişiliği 4. DERS *21 27 Ocak Kutsal Ruh un Kişiliği SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: Yu. 16:13, 14; Rom. 8:14 16; Rom. 15:13; Yu. 14:6; Yu. 17:17; Rom. 5:5. HATIRLAMA METNI: Ama Baba nın benim adımla göndereceği

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

Kutsal Ruh ve. Kutsal Bir Yaşam Sürmek 6. DERS SEBT GÜNÜ. *4 10 Şubat

Kutsal Ruh ve. Kutsal Bir Yaşam Sürmek 6. DERS SEBT GÜNÜ. *4 10 Şubat 6. DERS *4 10 Şubat Kutsal Ruh ve Kutsal Bir Yaşam Sürmek SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: 1Pe. 1:14 16; Yşa. 6:3; İbr. 12:14; 1Ko. 6:11; 1Ti. 1:8; Mez. 15:1, 2. HATIRLAMA METNI: Esenlik kaynağı olan

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Armağanları. Kutsal Ruh ve Ruh un 8. DERS SEBT GÜNÜ. *18 24 Şubat

Armağanları. Kutsal Ruh ve Ruh un 8. DERS SEBT GÜNÜ. *18 24 Şubat 8. DERS *18 24 Şubat Kutsal Ruh ve Ruh un Armağanları SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: 1Ko. 12:4 7, 11; Ef. 4:7; 1Ko. 12:14 31; Rom. 12:3 8; 1Yu. 4:1 3. HATIRLAMA METNI: Çeşitli ruhsal armağanlar vardır,

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz?

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? YAYINCILIK VE DAĞITIM TİC. LTD. ŞTİ. Şemsettin Günaltay Cad. Günaltay Apt. No: 149/9 Kazasker, Kadıköy - İstanbul Tel.: (0216) 355 04 00 Faks: (0216) 355 04

Detaylı

KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI

KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI Kutsal Kitap insanın bu dünya ile olumlu bir şekilde ilgilenmesini, insanın yapıcı bir biçimde bu dünya ile meşgul olmasını ve iyi bir amaç için (Tanrı nın görkemi ve insanın

Detaylı

Ders 5 Kutsal Ruh Size Güç Verir

Ders 5 Kutsal Ruh Size Güç Verir 80 Ders 5 Kutsal Ruh Size Güç Verir İlk öğrencilerinkine eşit güce sahip olabilir miyiz? diye soruyorsunuz. Ben de, Evet diyorum. Evet dememin nedeni, benim de onlar gibi buna layık olmayışım ve onlar

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Rab be Yakışan Yuvamız

Rab be Yakışan Yuvamız 3 Rab be Yakışan Yuvamız Çizim: Nat Wibberley Aile çok önemli bir kavram, etkisi çok büyüktür. Ailelerimiz sakat olursa, toplumumuz nasıl olur? Kendi kişiliğimiz de ailemizden çok etkilenir. Madem aile

Detaylı

Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma

Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma 5. DERS *28 Ocak 3 Şubat Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Mar. 1:8; Ef. 5:18, Elç. 13:52; Luk. 11:8 10; Elç. 5:32; Gal. 5:16 26. HATIRLAMA METNI: Hırsız ancak çalıp öldürmek

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Ders 90 L ESSON 90 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İnsanın Soruları ve Tanrı nın Yanıtları [Bölüm 1] M AN' S Q UESTIONS AND G OD' S A NSWERS [PART 1] Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Ön

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Ders 91 L ESSON 91 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İnsanın Soruları ve Tanrı nın Yanıtları [Bölüm 2] M AN' S Q UESTIONS AND G OD' S A NSWERS [PART 2] Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Ön

Detaylı

Kurtuldum!... Bundan Eminim

Kurtuldum!... Bundan Eminim 1. Ders: Kurtuldum!... Bundan Eminim Yaşar: Kurtuldum! Đsa Mesih'e yürekten iman ettim ve Tanrı günahlarımı bağışladı. Artık cennete gireceğimden eminim! Aydın: Saçmalama! Ahiret gününden önce kimse bunu

Detaylı

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır!

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır! z 5 Rab le Yürüyorum? Ne! Tanrı, güzel! Allah günahlarını bağışlamış, cennete gideceğini garanti vermiş. Artık ne namaz kılarsın ne de oruç tutarsın! Allah senden ne bekliyor artık? İnancınızı paylaştığınız

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-8

Tövbe ve Af Dileme-8 Tövbe ve Af Dileme-8 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir.

Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir. Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir. Ama gerçekten bu bayramda neyi kutladıklarını bilir misiniz?

Detaylı

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV. MESİH İ TAKLİT ETMEK IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar!

Detaylı

SUTL Turkey May 7, 2008:Layout 1 5/7/08 8:04 AM Page 3 Yazan Elmer Murdoch

SUTL Turkey May 7, 2008:Layout 1 5/7/08 8:04 AM Page 3 Yazan Elmer Murdoch Yazan Elmer Murdoch Tanrı, sizi seven ve dikkatinizi çekmeye çalışan harika bir Tanrı dır. Belki şu şeylerden bazıları sizi engellemiş olabilir Sorunlar Uyuşturucu Spor Seks İşiniz Arkadaşlarınız Aileniz

Detaylı

Tanrı nın Sözünü Dinliyorum

Tanrı nın Sözünü Dinliyorum 6 Tanrı nın Sözünü Dinliyorum? Kutsal! Bu Kitap ta, Tanrı sözü çeşitli nesnelere benzetilir. Bu benzetmeler arasında yiyecek, ışık, su ve kılıç da vardır. Bu nesneler bireyin günlük yaşantısında kullanılan,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Hezekiel: Görümler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Alfa Kursu. Hristiyanlığa bir tanıtım

Alfa Kursu. Hristiyanlığa bir tanıtım Alfa Kursu Hristiyanlığa bir tanıtım Alfa Programı 1. Hafta Hristiyanlığa Karşı Dört İtiraz İncil: Güvenilir mi? 2. Hafta İsa: Kimdir? Ahlaklı olmak: Yetmez mi? 3. Hafta Çarmıh: Niçin? Diriliş: Kanıt

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

Ruh un İzinde Yürüyorum!

Ruh un İzinde Yürüyorum! 12 Ruh un İzinde Yürüyorum!?! Kutsal Düşmanlarınızı sevin... Kutsal olun, çünkü ben kutsalım... Sevgi... kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz... Ardımdan gelmek isteyen

Detaylı

Ders 2 VAAT EDILEN MESIH İSA

Ders 2 VAAT EDILEN MESIH İSA Ders 2 VAAT EDILEN MESIH İSA Vaatler yaşamımızın bir parçasıdır. Anne babalar çocuklarına bir şeyler yapacaklarını vaat ederler. Politikacılar, işadamları ve işyeri sahipleri vaatlerde bulunurlar. Hepimiz,

Detaylı

Rut: Bir Aşk Hikayesi

Rut: Bir Aşk Hikayesi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Rut: Bir Aşk Hikayesi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8

Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8 Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8 Yaradılış bölümünde Adem den çıkan iki soy Kayin (Yaradılış 4) ve Habil veya Şit inkidir (Yaradılış 5). Adem & Havva Yaradılış 4:16-25 Yaradılış 5:1-32 Kayin

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-1

Tövbe ve Af Dileme-1 Tövbe ve Af Dileme-1 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kırk Yıl Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Detaylı

İsa ya Benzemek. Ruhsal Büyüme. 4. Oturum

İsa ya Benzemek. Ruhsal Büyüme. 4. Oturum İsa ya Benzemek Ruhsal Büyüme 4. Oturum SÜREÇ VE ÇARMIH Kırıklık, içteki Mesih in dışarıya yansıtılmasına izin verir. Yuhanna 12:24: Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün

Detaylı

YOLCULUK HAKKINDA DÜŞÜNCELER

YOLCULUK HAKKINDA DÜŞÜNCELER YOLCULUK HAKKINDA DÜŞÜNCELER GÖRÜŞLERĐ PAYLAŞMA REHBERĐ BÖLÜMLERĐ YENĐDEN GÖZDEN GEÇĐREN SORULAR Bu bölümde yer alan, düşünceleri harekete geçiren sorular, Kutsal Yazılar da yaptığınız yolculuktan en üst

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Kutsal Ruh un. İlahîliği 3. DERS SEBT GÜNÜ. *14 20 Ocak

Kutsal Ruh un. İlahîliği 3. DERS SEBT GÜNÜ. *14 20 Ocak 3. DERS *14 20 Ocak Kutsal Ruh un İlahîliği SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: Elç. 5:1 4; 1Ko. 2:10, 11; Yşa. 63:10 14; Tit. 3:4 6; Rom. 8:11; 1Pe. 1:2. HATIRLAMA METNI: Rab İsa Mesih in lütfu, Tanrı

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22 Ders 98 L ESSON 98 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Cennet P ARADISE Vahiy 21, 22 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) 1 İki Haberleşme Hattı Yaşlı Dallin H. Oaks Oniki Havariler Kurulu Hem kişisel hattı

Detaylı

Değişen Değerlerimiz. Çizim: Nat Wibberley

Değişen Değerlerimiz. Çizim: Nat Wibberley 2 Değişen Değerlerimiz Çizim: Nat Wibberley Mesih imanlısının bir imanlı olarak özel bir dünya görüşü vardır. Peki, imanlının dünya görüşü dediğiniz olgu benim günlük hayatımı nasıl değiştirecek? 1. Selanikliler

Detaylı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi 01188_186_Restoration.indd 1 11/18/13 2:10 PM

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi 01188_186_Restoration.indd 1 11/18/13 2:10 PM İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi Tanrı Sizin CenneTTeki Sevgi Dolu Babanız dır Tanrı sizin Cennetteki Babanız dır. Sizi şahsen tanıyor ve sizi tahmin edebileceğinizden daha çok seviyor.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kurtuldum! 2Bundan Eminim

Kurtuldum! 2Bundan Eminim Kurtuldum! 2Bundan Eminim? Yaşar:! Bu Kurtuldum! İsa Mesih e yürekten iman ettim ve Tanrı günahlarımı bağışladı. Artık cennete gireceğimden eminim! Aydın: Saçmalama! Ahiret gününden önce kimse bunu bilemez

Detaylı

*19 25 Kasım. HATIRLAMA METNI: Aslında bu benim kurtuluşum olacak. Çünkü tanrısız bir adam O nun karşısına çıkamaz (Eyüp 13:16).

*19 25 Kasım. HATIRLAMA METNI: Aslında bu benim kurtuluşum olacak. Çünkü tanrısız bir adam O nun karşısına çıkamaz (Eyüp 13:16). 9. Ders *19 25 Kasım Umudun Haberleri Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Özd. 17:28, Eyü. 13:1 15, Yak. 2:20 22, 1Ko. 15:11 20, 1Pe. 1:18 20, Yar. 22:8. HATIRLAMA METNI: Aslında bu benim kurtuluşum olacak.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

günahların bağışlanması, bedenin dirilişini, sonsuz yaşamı

günahların bağışlanması, bedenin dirilişini, sonsuz yaşamı Kutsal Olmak - 12. Bazen insanlar bazı kimseleri küçük görmek ve hakaret etmek için beyinsiz ifadesi kullanırlar Bilimsel gerçekliği olmayan bu ifade gerçekte herkeste bir beyin vardır- bir kişinin düşüncesiz

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Matta 15,16; Yuhanna 7

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Matta 15,16; Yuhanna 7 Ders 73 L ESSON 73 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İsa Ayrılmalar Neden Oluyor J ESUS C AUSES D IVISION Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Matta 15,16; Yuhanna 7 Ön gördüğü doğruluk yolunu

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi - Yönetim ve İbadet Kılavuzu 2 İçindekiler 1. Kilisemizin Tanımı... 3 2. İnanç Bildirgesi... 4

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. (Not: #89.dersin ilk taslağı Yoonu Njub un radyo spikeri Malick tarafından kaleme alınmıştır.)

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. (Not: #89.dersin ilk taslağı Yoonu Njub un radyo spikeri Malick tarafından kaleme alınmıştır.) Ders 89 L ESSON 89 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İyi Haber! T HE G OOD N EWS! (Not: #89.dersin ilk taslağı Yoonu Njub un radyo spikeri Malick tarafından kaleme alınmıştır.) Dinleyici dostlar,

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE SORU 1: Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları hepsinin birden yanılmaları anlamına da gelebilir. Bu görüşe bilim tarihinden bir örnek veriniz ve bilgi kuramı açısından

Detaylı

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM Bil g elik Sözü Fiziksel durumumuz bizi ruhsal yönden etkilediği için, Cennetteki Babamız bize fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geliştirmemiz için tasarlanmış emirler verir. İsa Mesih in sevindirici haberinin

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde.

Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde. Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde. Bazı ülkelerde ise buna 'Christmas' denir. Acaba bu bayramın gerçekten

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Bölümün başında Rabb in Kendisinin aniden görünmesiyle. Eyüp ün Kurtarıcısı. 12. Ders. Sebt Günü. *10 16 Aralık

Bölümün başında Rabb in Kendisinin aniden görünmesiyle. Eyüp ün Kurtarıcısı. 12. Ders. Sebt Günü. *10 16 Aralık 12. Ders *10 16 Aralık Eyüp ün Kurtarıcısı Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Eyü. 19:25 27; Yu. 1:1 14; Eyü. 10:4, 5; Luk. 2:11; Gal. 4:19; Luk. 9:22; Yşa. 53:1 6. HATIRLAMA METNI: Aslında hastalıklarımızı

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Yuhanna. Tanrı Kuzusu

Yuhanna. Tanrı Kuzusu Yuhanna 1 Başlangıçta Söz vardı 1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. 3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz

Detaylı

Birisi bir politikacıya şöyle bir soru sormuştu, Kampanya süresince. Vaadin Önceliği 6. DERS. Sebt Günü. *Temmuz 29 Ağustos 4

Birisi bir politikacıya şöyle bir soru sormuştu, Kampanya süresince. Vaadin Önceliği 6. DERS. Sebt Günü. *Temmuz 29 Ağustos 4 6. DERS *Temmuz 29 Ağustos 4 Vaadin Önceliği Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Gal 3:15 20, Yar 9:11 17, Mat 5:17 20, Çıkış 16:22 26, Yar 15:1 6. HATIRLAMA METNI: Çünkü miras Yasa ya bağlıysa, artık vaade

Detaylı

Nasıl bir Hıristiyan olmak için

Nasıl bir Hıristiyan olmak için Nasıl bir Hıristiyan olmak için Ifadesi "Yeni Ahit Hıristiyanlığın" sadece İncil'de tarif gibi şeyler yapıyor demektir. Tanrı Hıristiyan inancı için bir "ses kelime düzeni" vardır ve bu model (2 Tim. 1:13)

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı