ALMAN EDEBĐYAT DÜNYASININ KÜLTÜRLERARASI EDEBĐYATA BAKIŞ AÇISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMAN EDEBĐYAT DÜNYASININ KÜLTÜRLERARASI EDEBĐYATA BAKIŞ AÇISI"

Transkript

1 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ALMAN EDEBĐYAT DÜNYASININ KÜLTÜRLERARASI EDEBĐYATA BAKIŞ AÇISI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatih ŞĐMŞEK Enstitü Anabilim Dalı: Alman Dili ve Edebiyatı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Binnaz BAYTEKĐN HAZĐRAN 2009

2 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ALMAN EDEBĐYAT DÜNYASININ KÜLTÜRLERARASI EDEBĐYATA BAKIŞ AÇISI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatih ŞĐMŞEK Enstitü Anabilim Dalı: Alman Dili ve Edebiyatı Bu tez 15/06/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Prof. Dr. Binnaz BAYTEKĐN Doç. Dr. Muharrem TOSUN Yrd. Doç. Dr. Nurhan ULUÇ Jüri Başkanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi Kabul Kabul Kabul Ret Ret Ret Düzeltme Düzeltme Düzeltme

3 BEYAN Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. Okt. Fatih ŞĐMŞEK

4 ÖNSÖZ Alman toplumu, günümüzde çok kültürlü bir yapıya sahip olduğu için, Almanya'da kültürlerarasılık kavramı önemli bir konuma sahiptir. Bu durum edebiyat alanına da yansımıştır. Alman Edebiyatı nda yabancı kökenli, özellikle de Türk kökenli yazarların varlığının giderek artması, Alman Edebiyatı nda da kültürlerarasılık kavramı üzerinde tartışılmasını ve Kültürlerarası Edebiyat kavramının oluşmasını sağlamıştır. Bu çalışma, Kültürlerarası Edebiyat kavramının Alman Edebiyatı içerisinde oluşumunu ve konumunu incelemektedir. Bu çalışmamın hazırlanmasında deneyimlerini ve zamanını benden esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Binnaz BAYTEKĐN ve Doç. Dr. Muharrem TOSUN a; bugünlere gelmemde desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen Ergün ERBAY a teşekkürü bir borç bilirim. Yoğun geçen çalışma döneminde bana destek olan eşime ve oğluma şükranlarımı sunarım. Okt. Fatih ŞĐMŞEK

5 ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR... iii ÖZET... iv SUMMARY... v GĐRĐŞ... 1 BÖLÜM 1: KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK Kavramlar Kültür Kültürlerarasılık (Interkulturalität) Çok Kültürlülük (Multikultiralität) Trans-Kültürlülük (Transkulturalität) Yabancılık (Fremdheit) Melezlik (Hybridität) Üçüncü Alan (Dritter Raum) Kimlik Arayışları BÖLÜM 2: TÜRKLER ĐN ALMANYA YA GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN EDEBĐYATA YANSIMASI Göçmenlerin Oluşturduğu Edebiyat: Göçmen Edebiyatı Göç Kavramı Göçmen Edebiyatı Kavramı Türklerin Almanya ya Göç Süreci Türkiye ile Almanya Arasında Đmzalanan Đşgücü Anlaşması Göç Sürecinin Getirdiği Sorunlar Göç Sürecinde Çözüm Arayışları Seslerini Duyurmak Đsteyen Türk Yazarlar Almanya daki Türklerin Yazmaya Başlamaları Yapıtlarda Ele Alınan Konular i

6 BÖLÜM 3: ALMAN EDEBĐYAT DÜNYASININ KÜLTÜRLERARASI EDEBĐYAT A BAKIŞ AÇISI Kültürlerarası Edebiyat Kavramının Açılımı Kültürlerarası Edebiyatın Önemi Yabancı Kültürlerin Anlaşılmasında Edebiyatın Rolü Yazar ve Eserinin Üstlendiği Görevler Kültürlerarası Edebiyata Dahil Olmak Đçin Belirleyici Olan Etkenler Kültürlerarası Edebiyatın Alt Kategorisi: Türk-Alman Edebiyatı BÖLÜM 4: TÜRK ALMAN EDEBĐYATINDAN ÖRNEKLER Kanak Kültürünün Yaratıcısı: Feridun Zaimoğlu Hayatı Eserleri Kanakların Protestosu: Kanak Sprak Nedir Bu Sözü Edilen Kanak Melezlikle Biçimlenen Kanak Dili Zaimoğlu ve Kanak Sprak Adlı Eserinin Kültürlerarasılığa Etkisi Türk Alman Edebiyatı nın Grand Old Lady si: Emine Sevgi Özdamar Hayatı Eserleri Özdamar ın Yansıttığı Đki Dünya: Die Brücke vom Goldenen Horn Romanın Kültürlerarası Boyutu Roman da Yer Alan Yabancılaştırma Unsurları SONUÇ VE ÖNERĐLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMĐŞ ii

7 KISALTMALAR Alm. DaF GIG IVG Tr. : Almancası : Deutsch als Fremdsprache : Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik : Uluslararası Germanistler Birliği : Türkçesi iii

8 SAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Özeti Tezin Başlığı: Alman Edebiyat Dünyasının Kültürlerarası Edebiyata Bakış Açısı Tezin Yazarı: Fatih ŞĐMŞEK Kabul Tarihi: Danışman: Prof. Dr. Binnaz BAYTEKĐN Sayfa Sayısı: V (ön kısım) + 88 (tez) Anabilim Dalı: Alman Dili ve Edebiyatı Çok kültürlü bir toplum yapısına sahip Almanya da, yabancı kökenli, özellikle de Türk kökenli yazarların yaptığı edebi faaliyetlerin nasıl anılacağı, yazarların edebiyatın hangi kategorisine dahil edileceği yıllardır tartışma konusu oldu ve birçok çalışmada ele alındı. Bu çalışmanın amacı, Kültürlerarası Edebiyat ın Almanya daki mevcut konumunu Türk yazarlar örneğinde gelişimini tespit etmektir. Almanya daki Türk kökenli yazarlar ve eserleri, hem Almanya da, hem de ülkemizde çoğu zaman çalışma konusu olmuştur. Fakat ülkemizde yapılan çalışmaların çoğu Göçmen Edebiyatı odaklıdır. Bu çalışmada, farklı kültürlerle beslenen Kültürlerarası Edebiyat, ağırlıklı olarak Alman araştırmacıların bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Đlk aşama da kültürlerarasılık, çok kültürlülük, yabancılık, üçüncü alan, melezlik gibi olgular ele alınarak, edebiyatın kültürlerarası boyutu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Kültürlerarası Edebiyat ele alınırken, Türk kökenli yazar ve eserleri üzerine odaklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikli olarak Türklerin Almanya ya göç olgusu ele alınmıştır. Böylece göçün ilk yıllarında ortaya çıkan problemleri gözler önüne sererek, Türk kökenli yazarların edebi faaliyetlerine neden başladıkları ve neleri ele aldıkları açıklanmıştır. Daha sonra Kültürlerarası Edebiyat açılımı yapılarak, çok kültürlü toplum yapısı içerisindeki kültürel farklılıklardan oluşan sorunların çözümünde üstlendiği rol gösterilmiştir. Çalışmanın son kısmında Kültürlerarası Edebiyat ın bir alt kategorisi olan Türk-Alman Edebiyatı ndan Feridun Zaimoğlu nun Kanak Sprak ve Emine Sevgi Özdamar ın Die Brücke vom Goldenen Horn adlı eserleri örnek olarak verilmiştir. Verilen bu örneklerle Kültürlerarası Edebiyat ın Almanya daki konumu, gelişimi ve üstlendiği rollerle ilgili daha net bir profil çizmiştir. Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası Edebiyat, Kültürlerarasılık, Türk-Alman Edebiyatı, Feridun Zaimoğlu, Emine Sevgi Özdamar iv

9 Sakarya University Institute of Social Science Abstract of Master s Thesis Title Of The Thesis: Intercultural Literature from the German Literature World View Point Author: Fatih ŞĐMŞEK Date: Supervisor: Prof. Dr. Binnaz BAYTEKĐN Nu. of Pages: V (pre text) + 88 (main body) Department: German Language and Literature It has been argued in some research that how the literal activities of the foreign writers, especially Turkish writers will be named and how they will be categorized in Germany that have a intercultural structure. The main goal of this paper is to determine the development and the place of the intercultural literature in Germany in terms of Turkish authors. Turkish oriented writers and their works is a research subject both in Germany and Turkey. But most of the research in our country is migrant literature oriented. Intercultural literature fed with different cultures is examined from the point of view of the German Litterateur. Interculturality, multiculturalisms, foreigner ship, third place, hybridism is examined to show the intercultural dimension of the literature. While intercultural literature is researched in this paper, it is tried to focus on the Turkish oriented and their works. In this content Turkish migration is argued in the very first place. By the way the problems of the migration are enlightened and it is understood that why Turkish oriented writers started their literal activities. Then the role to solve the problem because of the cultural differences has shown in this article. At the last part of the paper, Kanak Sprak by Feridun Zaimoglu and Die Brücke vom Goldenen Horn by Emine Sevgi Özdamar of Turkish-German literature examples has given which is a subcategory of intercultural literature. This examples create a profile and the and development roles in Germany. Keywords: Intercultural Literature, Interculturality, Turkish-German Literature, Feridun Zaimoglu, Emine Sevgi Ozdamar v

10 GĐRĐŞ Çalışmanın Önemi Her ne kadar Almanya da yaşayan Türk kökenli yazarlar ve kaleme aldıkları eserler üzerine, ülkemizde birçok çalışma yapılmış olsa da, yapılan bu çalışmaların daha çok Göçmen Edebiyatı adı altında toplandığı gözlemlenmektedir. Oysa toplum yapısı içerisinde birbirinden farklı kültürleri barındıran Avrupa ülkelerinde, özellikle de Almanya da yeni bir edebiyat türünün oluştuğu görülmektedir. Kültürlerarası Edebiyat adını alan bu yeni edebiyat türünün, Türkiye de yapılan çoğu çalışmalarda, bu isimle anılmadığı, onun yerine halen Göçmen Edebiyatı olarak kullanılmaya devam ettiği görülmektedir. Farklı kültürlerin karşılaştığı toplumlarda, mevcut kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunların çözümlenememesinin başlıca nedenlerinden biri, çoğu zaman karşı taraftakine yabancı olarak bakılmasıdır. Toplum içerisinde kültürel sınırların kalktığı ve her zaman olmasa da zaman zaman yerlerine yeni sınırların çizilmeye çalışıldığı görülmektedir. Yabancı kültürlerin kaynaşması sürecinde, yabancı olarak nitelendirilen toplum içerisindeki diğer kültürleri daha yakından tanıyabilmek için onların bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı bakış açısını yakalayabilmek için Kültürlerarası Edebiyat ın yansıttığı kurgusal dünyadan faydalanılabilir. Kültürlerarası Edebiyat ın, geçmişinde yabancılık olan vatandaşların entegrasyonunda önemli bir görev üstlendiği, göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Alman toplumunda yabancı olarak nitelendirilen grubun içerisinde çoğunluğu Türkler oluşturmaktadır. Bu nedenle Türk kökenli yazarlar ve onların kültürel kimliğinin yansıdığı eserler üzerine daha fazla odaklanma ihtiyacı duyulmaktadır. Almanya da kültürlerarası edebiyatın önem kazandığı bu dönemlerde, Türkiye de yapılan çalışmaların daha çok yazar ve eser odaklı olduğu görülmektedir. Kültürlerarası Edebiyat ın yeni bir konu olması ve ülkemizde yapılan çalışmalarda genel anlamda Kültürlerarası Edebiyat ın tanıtılmasında hala eksikliklerin olması, bu konu üzerinde durulması gerektiğinin haklılığını ortaya koymaktadır. 1

11 Türkiye nin toplum yapısı içerisinde her ne kadar farklı kültürler yaşam alanı bulmuş olsa da, Türkiye coğrafyasında yaşayan kültürler arasında, Almanya daki gibi çok büyük farklılıklar görülmemektedir. Bu bağlamda Türkiye de Kültürlerarası Edebiyat ın varlığından, var olan çok kültürlü ortamın uzun yüzyıllara dayalı olmasından dolayı, en azından belirli bir süre daha söz edilemeyeceği söylenebilir. Yapılan çalışmanın Alman Dili ve Edebiyatı alanında olması nedeniyle, çalışmanın ağırlıklı olarak Alman Edebiyatı dünyasının bakış açısıyla şekillenmesi sağlanmıştır. Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, edebiyatın yeni bir dalı olarak oluşan Kültürlerarası Edebiyat ın Almanya daki oluşum sürecini ve mevcut konumunu, edebiyatın kültürlerarası boyutunu, çok kültürlü toplum yapısına sahip olan Almanya da kültürlerarası farklılıklardan meydana gelen sorunların çözülmesinde edebiyatın, yazarın ve yazar tarafından kaleme alınan eserin rolünü tespit etmektir. Çalışmanın Yöntemi Yapılan bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Kültürlerarası Edebiyat ın merkezinde yer alan kültür, kültürlerarasılık, çok kültürlülük, trans-kültürlülük, yabancılık, melezlik gibi kavramlar incelenmiştir. Birbirinden farklı olan kültürlerin mevcut olduğu toplumlarda üzerinde çok tartışılan bu kavramlar, edebiyat bakış açısıyla açıklanmıştır. Bu kavramları açıklarken, ağırlıklı olarak Alman edebiyat bilimcilerin bu kavramlar üzerinde yaptıkları çalışmalardan yararlanılmıştır. Almanya da yaşayan yabancı kökenli yazarlar, faaliyetlerine başladıkları ilk günden itibaren, günümüze kadar geçen süreçte hangi tür edebiyata dahil edilecekleri, hangi ulusal edebiyatın mensubu oldukları konusunda büyük bir kimlik bunalımı yaşamışlardır. Yaşadıkları bu kimlik bunalımı süresince, bahsi geçen yazarları ve onların eserlerini tanımlamak için ortaya atılan Konuk Đşçi Edebiyatı, Konuk Edebiyatı, Yabancılar Edebiyatı gibi kavramlardan bahsedilerek, kültürlerarasılık kavramının Alman Edebiyatı nda nasıl gündeme geldiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 2

12 Çalışmanın ikinci bölümünde, Türklerin Almanya ya Göç olgusu ele alınmıştır. Kültürlerarası Edebiyat ın üst kavram niteliğini vurgulayabilmek amacıyla, öncelikle göç ve Göçmen Edebiyatı kavramı açıklanmıştır. Daha sonra Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü alım anlaşması itibariyle, Türklerin 90 lı yıllara kadar oradaki göç süreci ele alınarak, süreç esnasında meydana gelen sorunlar ve bunların çözümü için ne gibi yollara başvurulduğu belirtilmiştir. Göç süreci hakkında elde edilen bulgular belirtildikten sonra, göçün edebiyata nasıl yansıdığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Almanya da yaşayan Türk kökenli yazarların orada gerçekleştirdiği ilk edebi faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin içerdiği konular ele alınmıştır. Önceki bölümlerde Kültürlerarası Edebiyat ın oluşumunu hazırlayan konular üzerinde durulduktan sonra, üçüncü bölümde Kültürlerarası Edebiyat, ağırlıklı olarak Alman edebiyat bilimcilerin bakış açılarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Kültürlerarası Edebiyat ın günümüzdeki önemini tespit edebilmek amacıyla da, çok kültürlü toplumlarda her zaman yaşanan yabancılık olgusunun anlaşılmasında edebiyatın nasıl bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca arka planda, farklı bir kültürün izlerini taşıyan yazarların bakış açısı göz önünde tutularak, eserlerinde işlenen kültürlerarasılık olgusunun yabancılığın anlaşılmasında nasıl bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Geçmişte yurtdışında faaliyet gösteren Türk yazarları belli bir kategoriye dahil etmek için gereken ölçütler oluşturulduğu gibi, Kültürlerarası Edebiyat a dahil olmak için yazar ve eserin sahip olması gereken ölçütler oluşturulmuştur. Almanya da farklı kökenlerden gelen yazar gruplarının mevcut olması nedeniyle, Kültürlerarası Edebiyat altında değerlendirilen ve bu grupları temsil eden yeni edebiyat türleri oluşturulmuştur. Kültürlerarası Edebiyat ın birer alt kategorisi olarak değerlendirilen bu yeni edebiyat türleri arasında en yaygın olan Türk Alman Edebiyatı na değinilmiştir. Son bölümde ise Türk-Alman edebiyatından örnek iki yazar ve onların çok tartışılan birer eserine yer verilmiştir. Yazar seçiminde bulunurken, Kültürlerarası Edebiyat açısından eserlerinde farklılık arz eden ve kaleme adlıkları eserlerle popüler olup en 3

13 çok satanlar listesinde yer alan yazarlar olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda Feridun Zaimoğlu ve Emine Sevgi Özdamar üzerinde durulmuştur. Zaimoğlu nun hayatına ve eserlerine kısaca değindikten sonra, Almanya da tanınmasını sağlayan Kanak Sprak isimli eseri incelenmiştir. Yazarın ağırlıklı olarak üzerinde durduğu Kanak kavramının açılımı yapılarak, Kanak kimliği ve dili ele alınmıştır. Bu bağlamda yazarın kaleme aldığı bu çalışmayla kültürlerarasılığa olan katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Emine Sevgi Özdamar ın da hayatı ve eserlerine kısaca değindikten sonra, Berlin Üçlemesi nin ikinci romanı olarak değerlendirilen Die Brücke vom Goldenen Horn adlı eseri üzerinde durulmuştur. Eser incelemesinde, romanın kültürlerarası boyutu ve içerisinde yer alan yabancılaştırma unsurları tespit edilmiştir. 4

14 BÖLÜM 1: KÜLTÜR VE KÜLTÜRLERARASILIK Kültürlerarası Edebiyat kavramı, özellikle 2000 li yıllardan itibaren Almanya da kullanılmaya başlandı. Tabi ki kültürlerarası edebiyatı sadece Almanya ile sınırlandırmamak gerekir. Çeşitli kültürlerin kesiştiği sınırlar içerisinde, birbirinden farklı kökenlere sahip yazarların ürettiği eserlerin mevcut olduğu yerlerde, kültürlerarası edebiyattan söz edilebilir. Ancak kültürlerarası edebiyata geçmeden önceden, kültürlerarası edebiyatın merkezinde tartışılan kavramları kısaca açıklamak gerekir Kavramlar Günümüzde kültürlerarası edebiyatın merkezinde birçok kavram üzerinde durulmaktadır. Bu kavramlar arasında kültür, kültürlerarasılık (Alm. Interkulturalität), çok kültürlülük (Alm. Multikulturalität), trans-kültürlülük (Alm. Transkulturalität), yabancılık (Alm. Fremdheit), melezlik (Alm. Hybridität) ve üçüncü alan (Alm. Dritter Raum), en çok üzerinde durulan kavramlar arasında yer almaktadır. Küreselleşme sürecinde insanlar bulundukları olumsuz ortam ve koşullardan daha iyi bir yaşama kavuşabilmek amacıyla, refahın daha yüksek olduğu ülkelere göç etmişlerdir. Birbirinden farklı kültürlerin kesiştiği bu noktalarda sosyal bilimciler birçok araştırma yapmış ve halen yapmaya devam etmektedir. Farklı kültürlerin karşılaşmasının geçici bir süreç olmadığı anlaşıldığında, araştırmacılar da gözlemlediklerini açıklayabilmek amacıyla ya farklı bilimlerde yer alan mevcut kavramların içeriklerini değiştirmiş ya da yeni kavramlar üretme yoluna gitmişlerdir. Kullanılan bu yöntem, kültürlerarası edebiyatın merkezinde yer alan kavramlar için de geçerlidir. Küreselleşme sürecinde göç hareketleriyle gündeme gelen çok kültürlülük, kültürlerarasılık, melez kültür ve buna benzer kavramlar, modaya uymak amacıyla ortaya atılan kavramlar değildir. Bu kavramlar oluşan gerçekliğe tepki göstermek üzere ortaya çıkmışlardır (Blioumi, 2002: 28). Son yıllarda edebiyat bilim ve kültür bilim çalışmalarının da birbirlerinden ayrıldığı görülmektedir. Bu bağlamda yeni olarak değerlendirilen kültürlerarasılık, çok 5

15 kültürlülük, trans-kültürlülük, melez kültür gibi yeni kavramlar edebiyat alanında da tartışılmaya sunulmuştur (Blumentrath ve diğ., 2007: 7). Her alanda olduğu gibi, yukarıda bahsi geçen kavramlarda da içerik bakımından farklılıklar söz konusudur. Görüş ve modellerde nasıl çeşitlilik meydana geliyorsa, kullanılan kavram ve terminolojilerde de temel farklılıklar meydana gelmektedir. Bilimsel alandaki iletişimde, içerik bakımından farklılık gösteren kavramlar yüzünden engellerle karşılaşılmaktadır (Hoffman, 2006: 7). Bu nedenle yukarıda bahsi geçen kavramların tanımını yaparken, tek bir görüş üzerinde durmamaya özen göstermeye çalıştım Kültür Kültür kelimesinin etimolojik yapısını incelediğimizde tarım anlamına gelen Latince cultura kelimesinden geldiği görülmektedir. Bunun yanında yakın zamanda ruh ve beden temizliğini kasteden bakım anlamında da kullanılmıştır. Kültür kavramının bugünkü anlamına kavuşması, ancak 19. yüzyıldan sonrasına denk gelmektedir. (Blumentrath ve diğ., 2007: 13). Bir toplumun benliğini oluşturan ve onu diğer toplumlardan ayıran özelliklerin tamamı, o toplumun kültürüdür. Kültürü tek bir tanımla sınırlandıramayız. Günümüze kadar kültürün tanımı, birçok bilim adamı tarafından farklı şekillerde tanımlanmaya çalışılmış ve bu halen de devam etmektedir. Bu nedenle kültür ile ilgili yapılan tanımlardan sadece birkaçını burada belirtilmiştir. Alman Edebiyatı uzmanı Helmut Birkhan a göre kültür, ortak normların ve adetlerin tümüdür. Buna o norm ve adetlerin temelinde yatan teoriler ve onların maddi bileşenleri de dahildir (Aytaç, 2005: 8). Helmut Birkhan, kültür kavramını toplumun belirlediği ortak kurallarla ve onların örfleriyle tanımlamaya çalışmış, hatta bunların oluşmasındaki kaynakları da tanıma dahil etmiştir. Kültür, insanlar tarafından yerine getirilen bilgi, inanç, ahlak, sanat, adalet, gelenek gibi normların tamamından oluşmaktadır. Buna göre sosyal çerçeve içerisinde insanoğlu tarafından üretilen her şeyin kültürün birer yapı taşı olduğu anlaşılmaktadır. Kültür ile ilgili bir diğer tanımda Umberto Eco tarafından yapılmıştır. Eco ya göre 6

16 kültür, temel algı birimlerinden ideolojik sistemlere kadar her alanda içeriğin parçalara ayrılma yoludur. Eco kültür tanımını yaparken, insanoğlunun yaşamında yer alan her şeyi, yaptığı tanımın içerisine dahil etmiştir. Eco ya göre kültür, insanların yaşamında yer alan her şeyin yine kendileri tarafından sınıflandırma biçimidir. Eco nun temel algı birimlerinden kastı, yukarı aşağı, aydınlık karanlık gibi kategoriler, iyi kötü ve demokratik demokratik olmayan sınıflandırmalardan ise ideolojik sistemler kastedilmektedir (Blumentrath ve diğ., 2007: 14). Michael Hofmann, Kültürlerarası Edebiyat Bilim adlı çalışmasında kültür kavramını açıklamaya çalışırken Clifford Geertz, Terry Eagleton ve Doris Bachmann-Medick in kültür tanımlarına değinmiştir. Geertz, kültürü insanın içerisine bulaştığı anlam ağına benzetirken; Eagleton belirli bir grubun yaşam tarzını oluşturduğu değer, gelenek, inanç gibi normların tamamı olarak tanımlar. Medick ise kültürü, yazılanların veya konuşulanların dışında metinlerin konumu olarak tanımlamaktadır (Hofmann, 2006: 9). Geertz in desteklediği kültür tanımını, daha çok semiyotik bir tanım olarak kabul edilmektedir. Geertz e göre insan, insanların kendisi tarafından oluşturulan anlam ağına sıkı sıkıya bağlıdır; kültür de bahsi geçen bu ağdan ibarettir (Blumentrath ve diğ., 2007, 14). Öte yandan Hofmann, Clifford Geertz, Terry Eagleton ve Doris Bachmann-Medick in yaptığı kültür tanımlarının yanı sıra Herder in tanımına da yer vermektedir. Herder e göre kültür, bir toplumun sosyal grup olarak kimliklerinin gelişmesi için gerekli tinsel ve sanatsal eylemlerin tamamıdır (Hofmann, 2006: 9). Blumentrath, Herder in kültür tanımının içerik bakımından modern kültüre uygun olmadığını dile getirir. Bunu dile getirirken Wolfgang Welsch tarafından Herder in kültür tanımına getirilen eleştiriyi göz önünde bulundurur. Welsch, Herder tarafından yapılan kültür tanımında, kültürün kapalı bir küreye veya otonom bir adaya benzetildiğini; toplumun mülki ve dilsel yayılımının da onunla eş değer olması gerektiğini savunmaktadır. Oysa kültür, sadece içe dönük farklılıklar göstermemektedir. Dışa dönük, yani diğer kültürlerle birçok bağlantısı olduğunu da görülmektedir (Blumentrath ve diğ., 2007: 16-17). 7

17 Tarihte biraz geriye doğru gittiğimizde, farklı toplumların dönem dönem birbirleriyle kesiştiğini ve bu aşamada aralarında gerçekleşen her türlü alışverişin kendi kültürleri üzerinde de etkisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle Welsch in Herder tarafından yapılan kültür tanımına getirdiği eleştiri uygun karşılanmaktadır. Herhangi bir kültürün diğer kültürlerle etkileşim halinde olduğunu savunan diğer bir isimde Konrad Köstlin dir. Köstlin e göre, günümüzde her kültürün geçmişinde göç hareketleri ve fikir, nesne ve insan paylaşımı bulunmaktadır. Toplum, kendisini ne kadar homojen olarak tanımlasa da göç süreciyle oluşan bu durum onları çok kültürlü yapmaktadır (Köstlin, 2007: 365). Köstlin gibi Hofmann da, toplumların homojen bir kültüre sahip olmadığını, toplumu oluşturan bireylerin ideolojilerine, cinsiyetlerine, sosyal yaşantılarına ve benzer kriterlere göre birbirinden farklı kültürel öğeler taşıyabileceklerini dile getirmektedir (Hofmann, 2006: 10). Welsch, Köstlin ve Hofmann ın bahsettiği gibi homojen bir kültürün varlığını bile düşünemeyiz. Her ne kadar haritalar üzerine sınırlar çizilmiş olsa da, günümüzde farklı kültürlerin birbirleri ile etkileşim halinde oldukları bir gerçektir. Farklı toplumların birbirleriyle kesişmeleri ya da günümüzde sıkça rastlanan, ekonomik koşulları daha ferah olan ülkelere göç eden insanlar beraberlerinde kendi kültürlerini de getirmektedirler. Đçerisinde farklı kültürleri barındıran toplumlar üzerinde yapılan araştırmalarda kültürlerarasılık, çok kültürlülük veya transkültürlülük gibi kültür ile bağlantılı yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kültürlerarasılık, çok kültürlülük veya trans-kültürlülük kavramları üzerinde birçok görüş bulunmaktadır. Kimileri bu kavramları eş değer görürken, kimileri bunları ayrı ayrı sınıflandırmaktadır. Hatta bazı kesimler bir kavramı yok sayarken diğerini ön plana çıkartmaya çalışmaktadır Kültürlerarasılık (Interkulturalität) Kültürlerarasılık, iki veya daha fazla kültür arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Günümüzde kültür ve edebiyat bilim alanlarında yapılan araştırmalarda karşımıza sıkça çıkan kavramlardan biridir. 8

18 Kültürlerarasılık, tek kültür algısının getirdiği sıkışıklıktan kurtulmak için bir yöntemdir. Bu sayede kültürlerarasılık, modern topluma daha dikkatli ve anlayışlı bir şekilde yaklaşılır (Chiellino, 2007: VII). Modern toplumlar üzerinde yapılan her çalışmanın kültürlerarasılık kavramından bağımsız olması beklenilemez. Bilimsel alanda yapılan çalışmaların da kültürlerarası boyutları mevcuttur. Kültürlerarasılık, farklı kültürlerarası ilişkilerin felsefi ve kültürel görüş ve fikirlerini içeren bir kavram (Baytekin, 2006: 80) olarak da tanımlanabilir. Kültürlerarasılık, iki (veya daha fazla) öznenin karşılaştığı konum üzerinde durur. Kültürlerarasılığın görüngüsü içerisinde kesin sınırların kaybolduğu ve karşılaşma sürecinde yenilerinin oluştuğu bir ara mekan (Alm. Zwischenraum) tanımlanmaktadır (Hofmann, 2006: 12). Hofmann, kültürlerarasılığın ara mekanlar üzerinde yoğunlaştığını dile getirirken, Görling bir adım daha ileri gider ve kültürlerarasılığın sadece ara mekanlar üzerinde yapılan çalışmalardan ibaret olmadığını belirtir. Görling e göre kültürlerarasılık, sadece olası kültürel oluşumlar arasındaki ara mekanları araştırıp sorgulamakta, diğer yandan kültürlerarası birimleri de tutarsız sonuçlar olarak algılamakta, yani kültürlerarası olarak içeride de yeni birimler aramaktadır (Blioumi, 2002: 29). Günümüzde kültürlerarasılık kavramı, farklı perspektiflerden bakılsa da birçok bilim dalında yerini almış bulunmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak toplumlar arasındaki sınırların yavaş yavaş ortadan kalkması, iki veya daha fazla toplum arasında gerçekleşen iktisadi ve kültürel alışverişler, kültürlerarasılık kavramının önemini arttırmaktadır. Kültürlerarasılık, son yıllarda özellikle Almanya da birçok bilimin temelinde merkez bir kavram olarak yerini almaktadır. Özellikle 80 li yıllardan bu yana edebiyat bilimi çatısı altında ele alındığında Kültürlerarası Germanistik kapsamında merkezi bir kavram sayılan ve DaF ın bir alanı olarak ele alınan kültürlerarasılık kavramı, günümüzde kültürlerarası edebiyat biliminin de temel konsepti sayılmaktadır (Esselborn, 2007: 12). Öte yandan Alman Edebiyatı nda son yıllarda Alman ve yabancı kökenli yazarların eserlerinde kültürlerarası imgelere yer vermesi, roman kahramanlarının köken yönüyle 9

19 çeşitlilik göstermesi, roman içerisinde yer alan olayların, kültürlerarası sürecin oluşturduğu ara mekanlarda gerçekleşmesi ve bu mekanların sadece Almanya ile sınırlı kalmaması, edebiyat alanında kültürlerarasılığın önemini daha da arttırmaktadır Çok Kültürlülük (Multikulturalität) Kültürlerarasılık kavramının yanında çok kültürlülük kavramına da toplum üzerine yapılan çalışmalarda sıkça rastlanılmaktadır. Çok kültürlülük, belirli sınırlar içerisinde iç içe veya yan yana yaşayan ve kültürleri farklılık arz eden bireyler için kullanılan bir kavramdır. Çok kültürlülük gibi kavramlar hem gerçekliğin kültürleştirilmesini, hem de yabancıyla olan tartışmanın kabullenmesinde vurgulanmaktadır (Chiellino, 2007: 373). Günümüz modern toplumların homojen bir yapıya sahip olmaması ve sürekli dışarıya açık olması nedeniyle, kültür kavramı bu toplumları tanımlamaya yeterli gelmediği için çok kültürlülük kavramı ortaya atılmıştır. Çok kültürlülük kavramı birçok çevreden kabul görse de, kavramla ilgili eleştirilerde bulunan araştırmacılar da yok değil. Özellikle bunlardan biri de Welsch dir. O, günümüzde sıkça kullanılan, aynı toplumun içerisinde birbirinden farklı kültürlerin birlikte ve yan yana varlığını sürdürdüğünü, bununla birlikte bu kültürlerden her birinin kendi içinde kapalılık ve homojenlik oluşturduğunu iddia eden çok kültürlülük kavramını eleştirmektedir (Blumentrath ve diğ., 2007: 16). Welsch çok kültürlülük kavramını ne kadar eleştirse de, çok kültürlülük kavramının günümüzde birçok çevre tarafından kullanıldığı bir gerçektir. Kültür ve edebiyat bilim çalışmalarında çok kültürlülük kavramına sıkça yer verilmektedir. Hatta son zamanlarda Almanya ve kendisi gibi çok kültürlü bir ortama sahip olan diğer ülkelerde çoğunlukla yabancı kökenli yazarların eserlerinde çok kültürlü bir hikayeye yer vermesi, kültürlerarası edebiyat ve çok kültürlü edebiyat kavramlarının oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır Trans-Kültürlülük (Transkulturalität) Kültürlerarasılık ve çok kültürlülük kavramları yanında bir de trans-kültürlülük kavramı bulunmaktadır. Trans-kültürlülük iç farklılıkların ve karmaşık olan modern 10

20 kültürlerin sonucu meydana gelmektedir (Welsch, 1999). Welsch, trans-kültürlülük kavramını öne sürerken, bu kavramı eleştirdiği çok kültürlülük kavramına alternatif olarak düşünmüştür (Blumentrath ve diğ., 2007: 16). Çok kültürlülük kavramını uygun bulmayan Welsch e göre trans-kültürlülük, birbirinden farklı veya birbirlerinin tamamen zıttı olan iki kültürün karşılaşmasının sonucunda aralarındaki sınırların yok olmasıyla oluşmaktadır (Wikipedia, 2009). Kültürlerarasılığın aksine trans-kültürlülükte ara mekan söz konusu değildir. Her ikisinde de sınırlar yok olmasına rağmen, kültürlerarasılıkta iki kültürün iç içe geçmesi sonucu yeni bir sınır çizilmekte, yani ara mekan oluşturulmaktadır. Esselborn, Welsch in trans-kültürlülük kavramını ortaya atmasının nedenini sosyal homojenleşme, etnik temelleşme ve kültürlerarası sınırlardan bahseden Herder in klasik kültür kavramına karşılık ve günümüzdeki kültürlerin göç, ekonomik/kültürel bütünleşme ve bağımlılık nedeniyle melez kültür (Alm. hybride Kulturen) olarak görülmesine bağlamaktadır (Esselborn, 2007: 13). Fiili olarak kültürlerimiz, homojenliklerini yitiren, geleneksel sınırlarını aşan ve transkültürel olarak tanımlanan yeni bir şekle girmiştir. Günümüzde kültürel ilişkiler geniş ölçüde çeşitlilik ve iç içe geçmiş olarak tanımlanmaktadır (Blumentrath ve diğ., 2007: 16-17). Trans-kültürlülüğün oluşumunda kültürler arasındaki sınırların kalkmasıyla yeni bir evrensel kültür oluşmamaktadır. Aksine içerisinde trans-kültürel imgeler taşıyan birey ve topluluklar oluşmaktadır (Wikipedia, 2009). Kültürlerarasılık ve trans-kültürlülük kavramlarının aksine çok kültürlülük belirli sınırlar üzerine kurulu bir kavramdır. Birçok çevre tarafından kültürlerarasılık kavramı, çok kültürlülüğü ve trans-kültürlülüğü açıklayan bir üst kavram olarak kabul edilmektedir (Blumentrath ve diğ., 2007: 53). Elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştığım kültürlerarasılık, çok kültürlülük ve transkültürlülük kavramlarının ayrılığı konusunda bilimsel çevrelerde her hangi bir uzlaşmanın olmadığı görülmektedir. Her ne kadar biri diğerinin yerine konulmaya çalışılsa da, kültürlerarasılık kavramının birçok bilim dalında yer aldığı ve diğer iki kavramdan daha çok kullanıldığı bir gerçektir. 11

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Leyla Coşan (2009): Frauenliteratur der 70er Jahre in Deutschland und in der Türkei, Frankfurt a.m., Peter Lang Verlag, 185 sayfa

Leyla Coşan (2009): Frauenliteratur der 70er Jahre in Deutschland und in der Türkei, Frankfurt a.m., Peter Lang Verlag, 185 sayfa TANITMALAR Nilüfer Kuruyazıcı İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Leyla Coşan (2009): Frauenliteratur der 70er Jahre in Deutschland und in der Türkei, Frankfurt a.m., Peter Lang

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim İktisat Tarihi I 6-7 Ekim Giriş İnsanoğlu dünyada var olduğundan bugüne değin hayatını devam ettirebilmek için üretim ve tüketim faaliyeti içinde olmuştur. İktisat tarihi üzerindeki önemli bir problemli

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 KÜLTÜR... 5 A. Kültür Nedir?... 6 B. Kültür Kavramının Sınıflandırılması C. Kültür ve Medeniyet İlişkisi...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 KÜLTÜR... 5 A. Kültür Nedir?... 6 B. Kültür Kavramının Sınıflandırılması C. Kültür ve Medeniyet İlişkisi... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1 KÜLTÜR... 5 A. Kültür Nedir?... 6 B. Kültür Kavramının Sınıflandırılması... 18 C. Kültür ve Medeniyet İlişkisi... 26 Bölüm 2 MEDENİYET... 33 A. Medeniyet Kavramının Tarihçesi...

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI 1 KAZANIMLAR Eylem araştırmalarının ortaya çıkış nedenini ve felsefi temelini açıklayabileceğiz Eylem araştırmalarının araştırma sorularını belirleyebileceğiz

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Kolayla tırıcılık Gürcan Banger

Kolayla tırıcılık Gürcan Banger Kolaylaştırıcılık Gürcan Banger Kolaylaştırıcı kimdir? İngilizce de To facilitate = Kolaylaştırmak Facilitation = Kolaylaştırma Facilitator = Kolaylaştırıcı. Yukarıda verdiğim İngilizce sözcüklerle oluşturulan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan Prof. Dr. Necmi ÜLKER Doç. Dr. Vehbi GÜNAY Okt. Latif DAŞDEMİR

Detaylı

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002)

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) derecelerini almıştır. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÇALIŞAN VE TEZ YAZMAK YERİNE DERS ALMAK İSTEYENLER İÇİN Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hamit BĠRTANE Uzman Ekim 2011 % T. C. ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK GRUP SÜREÇLERİ ??? Bir insan topluluğu ne zaman bir grup haline gelir? Verilen görevleri bir dinleyici önünde mi yoksa yalnızken mi daha iyi yaparız? Gruplar bireylerden daha çok mu ya da daha iyi mi çalışır?

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ. Nihan Demirkasımoğlu TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Nihan Demirkasımoğlu 1 İçerik Sistem Kuramları Eğitime Sistem Yaklaşımı Eğitim sisteminin Alt Sistemleri Bu konu, Başaran ve Çınkır ın (2012) Türk Eğitim Sistemi ve

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

Etik İlkeler ve Kurallar

Etik İlkeler ve Kurallar Ek. 2 PERSONEL YÖNETİMİ DERNEĞİ PERYÖN Etik İlkeler ve Kurallar 1 Amaç Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları)

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Analiz aşaması projeler için hayati önem taşır. İyi bir analizden geçmemiş projelerin başarı şansı azdır. Analiz ile birlikte kendimize Ne? sorusunu

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR Editör: A. Nurhan ŞAKAR Senem BESLER H.Zümrüt TONUS Barış BARAZ Dilek BAYBORA Metin COŞKUN İSTANBUL 2011 II Yayın No : 2411 İşletme-Ekonomi Dizisi : 465 1. Baskı - Mart

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

RT_Paris_TR Page 1. 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR. 1-minute warmup:

RT_Paris_TR Page 1. 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR. 1-minute warmup: 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR 1-minute warmup: Son zamana kadar, zorunlu eğitim yaşının altındaki çocuklar için sağlanan devlet tarafından finanse edilen eğitim ve bakım yerel karar/.........................

Detaylı

TOPLUMSAL TEMSİLİYET

TOPLUMSAL TEMSİLİYET TOPLUMSAL TEMSİLİYET Mekân Sözcük Arapça ve en basit tanımıyla yer, mahal, bulunulan yer, durulan yer, oturulan yer, üzerinde iş yapılan yer, anlamına geliyor. 1 Ve yine Arapça kökeni itibariyle kevn sözcüğünden

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü:

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: 1.1. Projenin Adı: Yaşayan Değerler Programının 4-6 Yaş Çocuklarda Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: İdil

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

Projenin Adı:Pascal-Fermat Olasılık Mektupları

Projenin Adı:Pascal-Fermat Olasılık Mektupları Projenin Adı:Pascal-Fermat Olasılık Mektupları Projenin Amacı:Çalışmamızda öncelikle Pascal ve Fermat la tarihsel empati kurmakla birlikte bilginin yolunu bulabilmesi için farklı bakış açılarına ihtiyaç

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABALAR ve ERGENLER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Babalar ve Ergenler Evet, yanlış duymadınız! Bu ayki bültenimizde ergenlerin gizli kahramanlarından

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ BELİRLENDİ ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 Günümüzde gelişmenin, çağdaşlığın alt yapısında genel olarak standartların varlığı ve önemi çok belirgin bir unsurdur.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 80 Endüstri Ürünleri Tasarımı 81 804 İç Mimarlık 81 801 Mimarlık 81 805 Peyzaj Mimarlığı 81 802 Şehir ve Bölge Planlama 81 Koşul No Başvuru Şartları Puan 81 Mimarlık, Planlama,

Detaylı

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Giriş Toplumsal Sosyalleşme ve Toplum Toplumsal Temel Olarak Eğitim

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009 1 -ÖZET- 1 1 http://www.durexnetwork.org/en-gb/research/faceofglobalsex/pages/home.aspx Durex Ağı tarafında hazırlanan ve sunulan Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü raporu hakkında Durex Ağı

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu PDR BÜLTENİ Sayı:8 Bülten Tarihi: Mart 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Kardeş Kıskançlığı ve Çözüm Yolları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Detaylı

Her güzelin bir kusuru var

Her güzelin bir kusuru var Her güzelin bir kusuru var Posted date: Ekim 30, 2012 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali kapsamında hazırladığı Her güzelin bir kusuru var

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Değer Kavramı? Okullar Değer Öğretimi Yapmalı mı? - Niçin Değerler Eğitimi? Hangi

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0

Detaylı

Modern Edebi Teori ve Eleştiri (ELIT 404) Ders Detayları

Modern Edebi Teori ve Eleştiri (ELIT 404) Ders Detayları Modern Edebi Teori ve Eleştiri (ELIT 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modern Edebi Teori ve Eleştiri ELIT 404 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FELSEFE SORU 1: Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları hepsinin birden yanılmaları anlamına da gelebilir. Bu görüşe bilim tarihinden bir örnek veriniz ve bilgi kuramı açısından

Detaylı