Ölüsüne lanet yaðýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölüsüne lanet yaðýyor"

Transkript

1 Merhumu nasýl bilirdin ey cemaat? Çok kötü deðil mi? Kötülük yapanlar nereye gider imam efendi? Cehenneme mi? Hatýrlat o halde, selam söylesin bizimkine de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mayýs 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4884 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý CANI CEHENEME 2. sayfada 98 yaþýnda ölen faþist Türk generali Kenan Evren devlet töreniyle gömülecek!.. Ölüsüne lanet yaðýyor 12 Eylül 1980'de Amerika'nýn desteðiyle Türkiye'de yaptýðý faþist darbeden sonra halka kan kusturan ve ülkeyi baþtanbaþa bir iþkencehaneye çeviren Kenan Evren yargýlanmadan ve cezalandýrýlmadan göçüp gitti... Yaptýðý bunca kötülüklere raðmen kendisine devlet töreni düzenlenmesi hayret uyandýrýrken, halk bu son yolculuða "Cehenneme yolculuk" diyor! Erdal Eren Kenan Evren'in yönetimindeki faþist ordunun darbeyi baþarýyla gerçekleþtirmesinden sonra, Türkiye'deki ABD diplomatlarý "Our boys have done it" (bizim çocuklar baþardý) diye haberi Baþkan Carter'a bildirmiþti Eylül 1980 faþist darbesinden 3 yýl sonra ilan edilen KKTC'nin asýl mimarlarý da Amerika ve Kenan Evren olarak biliniyor... Kýrka yakýn siyasi tutuklunun daraðacýnda asýlmasý ile ilgili olarak Evren yýllar sonra "Ýdamlarý imzalarken ellerim hiç titremedi" demiþti... Faþist döneme en çok damgasýný vuran Erdal Eren oldu yaþýndaki Erdal bir günde yaþý büyütülerek asýldý... Darbede 650 bin kiþi gözaltýna alýndý, 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi, 230 bin kiþi sýkýyönetim mahkemelerinde yargýlandý, 14 bin kiþi vatandaþlýktan çýkarýldý, 16 kiþi kaçarken vuruldu, 14 kiþi açlýk grevinde öldü, 74 kiþi çatýþmada öldürüldü, 171 kiþi iþkencede can verdi, 43 kiþinin intihar ettiði söylendi... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada "AÇI" sütununda 12 Mart 1971'de Denizleri asan faþist ordu, 1974'te Kýbrýs'a geldi Eylül cuntasý ise bize bir KKTC armaðan etti... Kakasý bizim, Tecesi onun! Alýn bir yol daha Davutoðlu: Mersin'den Girne'ye bir baþka yol baðlýyoruz 3. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup EYLÜL DARBESÝNÝN ÝKÝ YAVRUSU: AKP VE KKTC Türkiye'deki 12 Eylül 1980 darbesinin baþ generali Kenan Evren 97 yaþýnda öldü. 12 Eylül askeri darbesinde yüzlerce insan iþkencede öldü. 600 bini aþkýn insan tutuklandý. Sendikalarýn üstünden adeta bir buldozer gibi geçen 12 Eylül, sermayenin emeðe karþý gerçekleþtirdiði en büyük darbelerden biriydi Darbeden sonra dönemin büyük patronlarýndan Halit Narin "bugüne kadar iþçiler güldü, þimdi gülme sýrasý bizde" demiþti. "12 Eylül Saat:04.00" adlý kitabýnda Mehmet Ali Birand darbe sýrasýnda dönemin CIA Türkiye Masasý Þefi Paul Henze'nin askerî müdahale haberini kendisine ulaþtýran diplomatýn "our boys have done it" (bizim çocuklar iþi bitirdi) dediðini aktarmýþtý Henze "our boys have done it" sözlerinin Birand'ýn uydurmasý olduðunu belirtmiþ, Birand ise Henze ile yaptýðý görüþmenin sesli ve görüntülü kayýtlarýný yayýnlayarak Henze'yi yalanlamýþtý. "Her taþýn altýnda Amerika'yý aramayýn" diyerek, Amerika'nýn Kýbrýs'ta "çözüm ve barýþ" yapacaðýna inananlara geç de olsa Birand'ýn bu kitabýný okumalarýný öneririz "Asmayalým da besleyelim mi" sözünün mucidi faþist Evren döneminde 50 kiþi asýldý. 17 yaþýndaki Erdal Eren yaþý büyütülerek asýlanlar arasýndaydý. AKP bugünlere nasýl geldi peki? Askerleri terbiye etme, siyasetten uzaklaþtýrma, Türkiye'yi sivilleþtirme ve demokratikleþtirme safsatasýný kullanarak Bugün Türkiye'de Ýslamofaþist bir iktidar varsa, bunda þimdilerde "AKP bizi kandýrdý" diye sýzlanan liberal demokratlarýn büyük payý vardýr Bir de AKP'nin darbecileri yargýlamasý var ki, tarihte böyle komedi görülmedi Çünkü Kenan Evren bir kere bile mahkemeye gidip sanýk kutusuna girmedi Göstermelik bir þekilde hüküm giydi. Ancak ilerlemiþ yaþý nedeniyle cezaevine de girmedi. Kendisi Erdal Eren'lerin yaþlarýný büyüterek idam etmiþti. Ancak AKP iktidarý Kenan Evren'in yaþýný küçülterek onu cezaevine göndermedi E neden göndersindi Sonuçta AKP 12 Eylül darbesinin semirmiþ çocuðu deðil miydi? Bugün Türkiye'yi yöneten kadrolar 12 Eylül darbesinin besleyip büyüttüðü ve yürü ya kulum dediði kadrolardýr Kenan Evren öldü ama geride daraðacýna aðzý sulanarak bakan bir baþka faþist býraktý. 12 Eylül zihniyeti Ýslamofaþist AKP iktidarýnda yaþýyor þimdi Tuhaflýða bakýn ki, Kenan Evren öldü diye arkasýndan küfredenlerin çoðu, Erdoðan'ý ve AKP'yi destekliyor Küfredenlerin çoðu Kýbrýs'ta çözüm istiyor ama çözümün önündeki en büyük engellerden birinin Rauf Denktaþ ile faþist Kenan Evren ve arkadaþlarýnýn ilan ettiði KKTC olduðunun farkýnda bile deðil ABD Büyükelçisi Akýncý'nýn Washington'a davet edilmesini önerdi ABD Lefkoþa Büyükelçisi John Koenig'in Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn ABD'ye davet edilmesi önerisinde bulunduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "Washington 2004'teki Gibi Yine Ayný Yanlýþ Yolda - ABD Büyükelçiliði Akýncý'nýn Washington'a Davet Edilmesini Önerdi" baþlýklarý altýnda verdiði yorum haberinde özetle, ABD'nin týpký 2004 yýlýnda olduðu gibi Türk dostu politika izlemeyi sürdürdüðünü, bunun en büyük göstergesinin ise ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi John Koenig'in tutumu olduðunu iddia etti. Gazete, ABD ve Kýbrýs sorunuyla ilgisi bulunan diðer yabancý ülkelerin, Türkiye'deki seçimlerin ardýndan harekete geçeceklerini ancak o zamana kadarki süreyi de boþa harcamayacaklarýný savunarak, ABD Büyükelçisi Koenig'in Cumhurbaþkaný Çorapta hintkeneviri ile geçmeye çalýþtý (Kamalý Haber) - Ercan Devlet Hava Limanýndan tasarrufundaki yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu madde ile giriþ yapmak isterken Narkotik Detektör Köpeði Cindy tarafýndan tespit edilen zanlý Baþaran Küçük tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme müdürlüðünde görevli polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulgularý aktardý. Bayram zanlý Baþaran Küçük'ün 9 Mayýs saat raddelerinde sað ayak çorabý içerisine gizlediði Akýncý'nýn Washington'a davet edilmesini önerdiðini yazdý. Akýncý'nýn ziyaretinin, bugüne kadar diðer KKTC Cumhurbaþkanlarýnýnki gibi olacaðýný ancak Koenig'in Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'le kavgalý olmasý sebebiyle Akýncý'nýn ziyaretinin düzeyini yükselmek için çalýþacaðýný iddia eden gazete, böyle bir geliþmenin Anastasiadis'e atýlan bir "þamar " olacaðý yorumunda bulundu. Haberde, BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin de "bir baþka sorun olduðu" savunularak, Eide'nin Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamalarýnýn "Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümünü destekleme yönündeki güçlü niyetini ortaya koyduðu" ifadesinin ise, Polonya ziyareti sýrasýnda Anastasiadis'i "kýzdýrdýðý" iddia edildi. yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu madde ile giriþ yapmak isterken Narkotik Detektör Köpeði Cindy tarafýndan tespit dildiðini söyledi. Bayram konu uyuþturucu maddenin emare olarak alýndýðýný ve zanlýnýn gönüllü fade vererek suçunu kabul ettiðini söyledi. Polis soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný da þahadetine ekleyerek zanlýnýn soruþturma maksatlý 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Yargýþ Þerife Katip Kýr huzurunda verilen þahadet ýþýðýnda zanlýnýn soruþturma maksatlý 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý CANI CEHENEME Öldü mü desek? Vefat etti mi desek? Hayatýný kaybetti mi desek? Diyemem... Utanýrým Erdal Eren'in hatýrasýndan... Asýl içimden geçeni yazsam, ölünün arkasýndan böyle konuþulmaz diyenler çýkar... Oysa o küfürler bile az... Ölen insan deðil ki... Bir þeytan... Eli kanlý bir cellat... "Ýdam kararlarýný imzalarken ellerim hiç titremedi" diyen bir mahlukat... Bir kan emici... Bir insanlýk düþmaný... Cehennem varsa eðer, cehenneme gitmeyip de nereye gidecek... Üç kere helallik mi vereceksiniz? Bu kadar kötülükten sonra "Ýyi bilirdik" mi diyeceksiniz? Deyin... Devlet töreni ile mi gömeceksiniz? Gömün... Varsýn devlet töreniyle uðurlansýn cehenneme... Bir cehennemden öteki cehenneme... Caný cehenneme! 98 yaþýnda... Bu fani dünyada Erdal Eren'den 81 yýl fazla yaþadý demek... Henüz býyýðý terlememiþ bir delikanlýydý Erdal... Yaþýný büyüttüler... Ve astýlar... Erdal bir kere öldü ve artýk hiç ölmeyecek... Kalbimize gömdük çünkü... Ama þimdi devlet töreniyle gömülen þeytan hep lanetle anýlacak... Telefonda bir vatandaþ, -Geberdi köpek, dedi... Sus, dedim, sus, köpekleri aþaðýlama bu kadar... Önce 12 Mart... Sonra 12 Eylül... Memleket tam bir zýndan, tam bir iþkencehane, tam bir daraðacý! Amerika'nýn emrinde faþist bir Türk ordusu! Ýstanbul'da barlara ve kerhanelere dalmaya hazýrlanan Yankileri paçalarýndan tutup denize döktüler diye, astýlar Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýný... "Her taþýn altýnda Amerika'yý arama" diyen ahbap... Kimin iþi bu? 72 Mayýs'ýnda Denizleri ipe çeken faþist Türk ordusu, 74'te Kýbrýs'a gelip bizi kurtardý! Deniz'i asan faþist generaller kahraman oldu bir anda... Ve 12 Eylül Dokuz yýl sonra ikinci çizme... Amerikan elçisi sevincinden çýðlýk attý: -Our boys have done it... Yani "Bizim çocuklar baþardý"... Yurdunu seven kaç kiþi varsa, hepsinin kýçýna cop sokuldu, tecavüz edildi, katledildi... Ve Türk halkýna kan kusturan cunta bize bir devlet armaðan etti! KKTC... Kakasý bizim, Tecesi onlarýn... Faþist Türk ordusunun himayesinde bir acayip devletimiz oldu... O kadar duygulandýk ki "Kenan Evren Caddesi" dedik caddemize... Hiç utanma, sýkýlma da yok bizde! Yalaka doðduk, yalaka öleceðiz! Denizleri asandan harekat, Erdal'ý asanlardan devlet!.. Bir Amerikan uþaðý yol alýyor þimdi cehenneme... Ama býrakýn artýk onu... Çevrenizdekilere bakýn siz... Ve sayýn sayabilirseniz... Kaç Amerikan uþaðý var aramýzda... Ki ne zaman Amerika denilen canavarýn dünya halklarýna nasýl kan kusturduðunu anlatmaya kalksanýz, "Her taþýn altýnda Amerika'yý aramayýn" derler size... Çözüm mü yapacakmýþ bize?... Hassiktir! Þu cunta yadigarý KKTC'miz ilan edilirken kimdi Amerikan Baþkaný bilir misiniz? Jimmy Carter... Ki þimdi akil adam olmuþ, dünyayý gezer ve akýl satar ve bize de uðrayýnca millet onunla poz vermek için yarýþýr birbiriyle!.. Öldü mü desek? Vefat etti mi desek? Hayatýný kaybetti mi desek? Hiçbiri! Caný cehenneme!

3 ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer "GELECEKTE YOK OLACAKLAR" UNSCHOOLÝNG yani "OKULSUZ EÐÝTÝM" olarak adlandýrýlan bu sistem Amerika'da ortaya çýkmýþ ve Avrupa'da da benimsenmiþtir. Bu sistem, eðitimi belirli standartlara ve okul binalarý içerisine sýðdýrmaya karþý çýkmaktadýr. Eðitimde kalýplaþmýþ ve günlük hayatta kullanýlmayan bilgilerin hafýzada depolanmasýnýn, bireyi mutlu etmediðini ve bireyin ilgi ve ihtiyaç alanlarýna göre eðitim görmesi gerekliliðini vurgulanmaktadýr. Bireyin beceri ve üretkenliðinin en etkili ancak bu þekilde ortaya konabileceði savunulmaktadýr. Dünyanýn geleceði üzerine araþtýrmalar yapan The World Future Society, bir raporunu da "Gelecekte Yok Olacaklar" konusuna ayýrmýþ. Bu rapora göre, önümüzdeki yýl içinde eðitimde çok büyük deðiþiklikler olmasý bekleniyor. Bu deðiþiklikler içerisinde eðitim adýna en önemlisi, gelecekte okulsuz ve öðretmensiz bir eðitim öngörülüyor olmasý. Eðitimin öðretmekten, rehberlik yapmaya doðru bir evrim göstereceði üzerinde duruluyor. OKULSUZ EÐÝTÝM yöntemi için, Avrupa ülkeleri ciddi araþtýrmalar yapýp oldukça büyük bütçeler ayýrýyor. Eðitimdeki bu yeni trend, elbette ki standart ve sýradan olaný bile baþaramayanlar için bir anlam ifade etmeyecektir. Bizler, sözde eðitim politikalarýyla kafasý çorbaya dönmüþ nesiller yetiþtirmek için uðraþmakla meþgulüz halâ Ýlköðretim basamaklarýndan baþlayan anlamsýz bir yarýþ, rekabet, anma, tören, ezber ve giderek niteliksizleþtirilen bir eðitimle yetiþtiriyoruz çocuklarýmýzý. Özellikle test sistemlerinin ve sýnavlarýn ilköðretim yaþýndaki çocuklara verdiði zararý, geliþimlerine yaptýðý olumsuzluðu, benden çok daha iyi izah edecek birçok akademisyenimiz var. Ama ne acýdýr ki hiçbir çevre, eðitimimizde yaþanan sorunlar konusunda asla samimi bir kaygý ortaya koyup adým atmýyor. Eðitimi iyileþtirmekten sorumlu insanlarýn bile kolej sýnavlarýný rant kapýsý olarak görüp bu fýrsatý deðerlendirmeleri oldukça manidar ve acý Çocuklarýmýz iyi bir eðitim almak adýna, çocukluklarýndan vazgeçerek sýnav için hazýrlanýyor. Kolej kazanma kapasitesi olmadýðý düþünülen öðrencilerin durumu daha da vahim. Bu küçücük çocuklar da bulunduklarý sýnýflarda öz güvenlerini örseleyici sorunlarla karþý karþýya kalabiliyorlar. Kendini ve duygularýný ifade etmekten uzak yetiþen bu gençlerin, özgün fikirler taþýdýðýný söyleyebilmek de çok güç Bilgiden, spora, resim ve akla gelecek her konuda küçücük çocuklarý yarýþtýrýyoruz. Onlarý yarýþtýrýrken, iyi aile ve iyi öðretmen olduðumuzu düþünüp, egolarýmýzý þiþiriyoruz. Ne kadar ilkel olduðumuzun farkýnda bile deðiliz Sonuçta bir avuç çocuðun kazanabileceði bir sýnav tüm eðitimimizin belirleyicisi ve hedefi olmuþ vaziyette. Gençlerimizin giderek daha mutsuz olup þiddet ve kötü alýþkanlýklar edinmelerinde, okul ve eðitimimizin de büyük payý var bence. Ýþin içinde rant, tabular ve aldýrmazlýk oldu mu çözüm ve iyileþme zor. Bir de deðiþime karþý olan alerjimiz olmasa! Bakmayýn öyle deðiþim falan istiyoruz diye heyecanlanmamýza Deðirmenin suyu artýk bitti de ondan... Yoksa onlarca yýldý var olan, yaðma, talan, torpil ve ganimet düzeni, hepimizi þöyle böyle idare etmiþti. Erken emeklilikten, peþin ödemeye, çift maaþlara ve çalýþma saatinden fazla olan ek mesai ödemelerine kimsenin gýký çýkmamýþtý. " Gelecekte Yok Olacaklar" listesine, bizim eðitim yöntem ve sistemimiz asla dahil olamaz! Hiç var olmayan bir þey, nasýl yok olabilir ki? "ALTI AYLIK YOL HARÝTASI" Kýbrýs sorunundaki yeni çabanýn, bugün, sosyal içerikli olarak bir araya gelecek olan Mustafa Akýncý ve Nikos Anastasiadis arasýndaki görüþmenin ardýndan özlü olarak baþlayacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetes "Altý Aylýk Yol Haritasý-Niyetler Müzakere Masasýnda Ortaya Çýkacak" baþlýklý haberinde, liderlerin ilk önce, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide ile ayný masaya oturacaðýný ve yemek çerçevesinde bu yeni çabanýn nasýl ileriye götürüleceðine bakacaklarýný belirtti. Yabancý diplomatlarýn ise, durumlarýn hýzlý bir þekilde ilerlemesi için baský yapmak için oyuna katýldýðýný yazan gazete, yabancý diplomatlar tarafýndan ortaya konulan hareketliliðin, Kýbrýs sorunundaki geliþmelerle alakasýz olmadýðýný belirtti. Ýlk sözün, yarýnki görüþmede müzakerelerdeki muhtemelen ileriki adýmlarý belirleyecek olan iki liderde olduðunu belirten gazete, Akýncý ve Anastasiadis için ilk istenilen þeyin, çok uzakta olmasý beklenmeyen müzakerelerin yeniden baþlama tarihinin belirlenmesi olduðunu yazdý. Gazete amacýn yýl sonuna kadar çözüm veya ara çözüm saðlanmasý olduðunu da yazdý. Gazete elde ettiði bilgilere dayanarak gelecek hafta içerisinde muhtemelen, müzakerelerin gündemini ve prosedüre iliþkin konularý belirlemek için iki toplum lideri arasýndaki ilk resmi görüþme konusunda uzlaþmaya varýlmasýnýn beklendiðini de belirtti. Gazete yine bilgilere atýfta bulunarak yarýn akþam yapýlacak olan yemek sýrasýnda Akýncý ve Anastasiadis arasýnda, iki liderin müzakere DAVUTOÐLU: Mersin'den Girne'ye bir baþka yol baðlýyoruz Türkiye Baþbakaný Ahmet Davutoðlu, Mersin'deki seçim konuþmasýnda Türkiye'den KKTC'ye gelecek su konusuna da deðindi. Davutoðlu, þunlarý kaydetti: "Mersin'den Girne'ye bir baþka yol baðlýyoruz, denizin altýndan tünellerle borularla Anadolu'nun suyunu Kýbrýs'a götürüyoruz. Ýþte yeni Türkiye'nin kudreti bu. Sayýn Bahçeli, Kýlýçdaroðlu buraya geldiklerinde bir sorun, hayal edebilirler miydi Kýbrýs'a borularla su götürmeyi. Hele CHP zihniyeti býrakýn Kýbrýs'a su götürmeyi, 94'te Cumhurbaþkanýmýz belediye baþkaný olmadan önce Ýstanbul'da insanlar elini yýkayacak su bulamýyorlardý." Güney ile kuzeydeki GSM operatörlerinin birleþmesi anlaþmasý yakýn Kýbrýs Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) ile Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn (KTTO) Güney Kýbrýs ile KKTC'de faaliyet gösteren cep telefonu (GSM) iletiþim aðlarýnýn birleþtirilmesi konusundaki görüþmelerinde son aþamaya geldikleri, anlaþmanýn yakýn olduðunu iddia edildi. Kathimerini gazetesi: "Ýþgal Bölgeleriyle Mobile Telefon Ýletiþiminde Birleþmeye Doðru - Cep Telefon Aramalarýnýn Birleþmesi Kodu" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, KEVE ve KTTO'nun gerek Güney gerekse Kuzey Kýbrýs'ta faaliyet gösteren GSM operatörleriyle ve ilgili makamlarla yürüttükleri görüþmelerin olumlu sonuçlandýðýný, birkaç hukuki unsur dýþýnda bir sorun görünmediðini iddia etti. Gazete, söz konusu hukuki unsurlarýn da aþýlacaðýna inanýldýðýný belirtirken Güney Kýbrýs ile KKTC arasýnda cep telefonlarýyla iletiþimi öngören anlaþmanýn, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý tarafýndan, 11 Mayýs tarihinde bir araya gelecekleri yemek masasýna oturmasýndan önce, Kýbrýs Türk müzakereci Özdil Nami ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis arasýndaki ilk görüþmeye iliþkin olarak anlaþma saðlanmasý ihtimalinin de bulunduðunu yazdý. Kýbrýs Rum tarafýnýn, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'dan, en azýndan müzakerelerin ilk aþamalarýnda, olaðanüstü bir hareket beklemediðini yazan gazete geçmiþe oranla durumlarýn farklý olduðunun kesin olduðunu belirtti. Gazete Kýbrýs Rum tarafýnýn, Mustafa Akýncý ile birlikte önünde, "sadece kaðýt tutan ve bunun içinde yazýlanlardan baþka bir þey görüþmeyen birinin deðil, bir muhatap(görüþmeci) bulunduðunu" düþündüðünü belirten gazete Kýbrýs Rum tarafýnýn bununla birlikte "Akýncý'nýn Kýbrýs Türk lideri olarak mý yoksa selefi Derviþ Eroðlu'nun yaptýðý gibi Ankara'nýn temsilcisi olarak mý davranacaðýný" da bekleyip görmek istediðini yazdý. Tüm bu çaba içerisindeki en önemli boyutun, Maraþ baþlýðý olduðunu yazan gazete Kýbrýs Rum tarafýnýn, çabalarýn tüm aðýrlýðýný Maraþ konusuna yükleme mantýðýna girmediði belirtti. Habere göre diplomatik bir kaynak gazeteye yaptýðý açýklamada Maraþ konusunda herhangi bir görüþmenin öz veya zaman aleyhine yapýlmayacaðýný belirtti. Gazete, Kýbrýs Türk tarafýnýn Maraþ konusunda ne söyleyeceðinden baðýmsýz olarak son sözün-diðer büyük konularda da olduðu gibi- Türkiye'ye ait olduðunu, buna baðlý olarak bunun derinlemesine görüþülmesinin ve referandumdan önce sonuçlanmasýnýn beklenmediðini de savundu. ya da sonrasýndaki ilk görüþmelerinde kamuoyuna açýklanmasýnýn öngörüldüðünü yazdý. Elde ettiði bilgiler dayandýrarak gazete, Güney Kýbrýs ile KKTC arasýndaki mobil iletiþimin saðlanmasýnýn önündeki en büyük engel olarak görülen, KKTC'nin "bir varlýk olarak tanýnmasýnýn gerçekleþmesi" unsuruna çözüm bulunduðunu iddia etti. En büyük sorunlardan biri olarak görülen Güney Kýbrýs için "00357" ve KKTC için de kullanýlan Türkiye'ye ait "0090" uluslar arasý telefon kodlarý sorununun, Kýbrýs sorununa bütünlüklü çözüm bulunana kadar sadece KKTC'ye iliþkin olacak bir uluslar arasý kod kullanýlmasýyla çözüldüðünü öne süren gazete, Rum Telekomünikasyon Dairesi'ne, anlaþmanýn kesinleþmesi durumunda uygulamaya geçmek için hazýrlýklarýn yapýlmasý talimatý verildiðini yazdý. Haberde, mobil telefon iletiþiminin hayata geçmesi durumunda sabit telefonlarla da iletiþim engelinin kalkmasý ihtimalinin doðacaðý vurgulandý. Aydýn Havasý Aydýn Hikmet TAKVÝMDEN BÝR YAPRAK Ali Ýmran Suresinin 19. Ayeti þöyle baþlar: "Ýnneddine indallahil Ýslam" Bunun Türkçe açýklamasý þudur: "Allah katýnda tek din Ýslâm'dýr" Ýslâm "Allaha Teslimiyet" demektir. Müslüman da "Allaha teslim olan kiþi" anlamýna gelir. Allah deðiþik zamanlarda toplumlara peygamberler göndermiþ. O peygamberler, insanlarý Allaha inanýp teslim olmaya davet etmiþ. Allaha teslim olmak (teslimiyet) doðru yoldan sapmamakmýþ. Doðru yol ise, kötülük iþlememek, bir de iyilik yapmakmýþ. Kötülük iþlememek, baþkalarýnýn hakkýna el uzatmamakmýþ. Ýyilik yapmak da, kazancýný muhtaç kimselerle paylaþmakmýþ. Allah bunlara uyanlarý Cennetle ödüllendireceðini vaat etmiþ. Uymayanlarý da Cehenneme göndereceðini bildirmiþ. Ýslamiyet tevhit diniymiþ. Tevhit Dini, (Tek Tanrýlý Ýnanç) demekmiþ. Yani; Davut da, Musa da Ýsa da Muhammed de ayný Allahýn elçisiymiþler. Musa'nýn çaðrýsýna uyanlara Musevi, Ýsa'nýn çaðrýsýna uyanlara Ýsevi denmiþ. Ýsevi yerine Hristiyan deyiminin kullanýlmasý çok daha yaygýnmýþ. Nedeni de, Ýsa adýnýn Batý dillerinde Christ olarak telaffuz edilmesiymiþ. Christ'ýn çaðrýsýna uyanlara Christian denmesi de bunun getirisiymiþ. Muhammedin çaðrýsýna uyanlara Muhammedi denmesi de çok tabii imiþ. Nitekim denmiþ ve yerine göre de denmekteymiþ. Allah elçi akýþýnýn sonuna doðru kitaplar da göndermiþ. Bu kitaplardan Davut'unkine Zebur, Musa'nýnkine Tevrat, Ýsa'nýnkine Ýncil denmiþ. Bu üç kitabýn tahrifi (bozulmasý) üzerine Muhammed'e Kuran-ý Kerim'i göndermiþ. Kuran bugüne kadar bozulmamýþ ve sonsuza kadar da bozulmayacakmýþ. Kuran bozulmayýnca, teslimiyet de, Müslümanlýk da Muhammede biat edenlere kalmýþ. Kuran bozulmasýna bozulmamýþ ama kuraný emellerine alet edenlerin kafalarý bozulmuþ. Bunlara 'Din Adamý' deniyormuþ ve bu kimseler kafalarýna göre kurallar uyduruyorlarmýþ. O kadar ileri gitmiþler ki bu konuda, insanlarý ürkütüp, dinden imandan soðutuvermiþler. Yabancý misyonerlerin Muhammed dinine veremediði zararý gayet rahatlýkla verebilmiþler. En büyük kötülüðü de kültür ve sanata yapmýþlar. Sanatýn bütün dallarýný haramdýr, günahtýr, fesat unsurudur martavallarýyla yasaklamýþlar. Heykellerin kafalarýný koparmýþlar, bir çoðunu da tamamen yok etmiþler. Bu tahribatý yaparken, gerekçeleri heykellerin put vazifesi görmeleriymiþ. Bizim "Ruhun Gýdasý" olarak bildiðimiz müziðe onlar "Ruhun Zehiri" demiþler. Sebebi, musikinin kalpte nifak yaratmasý, insandaki zina arzusunu tetiklemesiymiþ. Edebiyata 'Þirk Vasýtasý' (Tanrýyla ortaklýk ), þairlere 'Þeytanýn Asistaný' demiþler. Türkiye Gazetesi üçyüzaltmýþbeþ yapraklý takvim daðýtýyormuþ. Bu yapraklarýn ön yüzünde baþta Miladi ve Hicri Takvimler yer alýyormuþ. Önemli günler ve her bölgeye göre namaz vakitleri dakikasý dakikasýna gösteriliyormuþ. Bunlar her Müslümanýn bakýp yararlanacaðý kýymetli bilgilermiþ. Ancak yapraklarýn arka yüzüne yazýlanlar son derece çirkin, tehlikeli ve maksatlýymýþ. Ayetlerin çarpýtýlmýþ tefsirleriyle uydurma hadislere yer verilmiþ yapraklarýn arka yüzünde. 'Alt tarafý masum bir takvim yapraðý' deyip geçmemek lâzýmmýþ. Hristiyan misyonerlerin daðýttýklarý kutsal kitapçýklar o ölçüde etkili olamazlarmýþ.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Beyhude uðraþma bu iþ olmaz be kaptan Bu rotayla bizi çözüme çýkaramazsýn Çýkmadýkça eski kaptanlarýn rotasýndan Çözüm denen limaný bir türlü bulamazsýn Kalay KENDÝ KENDÝNÝ ÇÖZÜMCÜ, RUMU ÝSE ÇÖZÜMSÜZLÜKÇÜ ÝLAN ETMÝÞLER... Daha masaya oturmadan Türk tarafý kendini 'çözümcü', Rum tarafýný ise 'çözümsüzlükçü' ilan etti... "Elimde sihirli deðnek yok" diyen Mustafa Akýncý, karþý tarafýn adým atmasýný bekliyor... Müzakereci olarak atanan Özdil Nami de ayný tavýr içinde... Hatta Nami, "biz evet dedik, onlar hayýr dedi" nakaratýný tekrarlamaktan da geri kalmýyor. Bu durumda ilerleme saðlanmasý mümkün mü? Düþünün, Nami'ye göre bizim siyasi irademiz varmýþ, ama Rumlarýn yokmuþ! Sanki onlar iþgal altýnda, biz ise özgür!.. Müzakereci olarak onayladýðý kiþinin bu görüþlerine Akýncý da katýlýyorsa, söylenecek fazla bir þey yok! Kalaycý AliOSMAN Periyodik ÝYÝ YANMALAR O öldü Ölümüne üzüldüm doðrusu! Daha fazla yaþamalýydý Daha fazla acý çekmeliydi bana göre 1980 yýlýnda Amerikan elçisinin "Bizim çocuklar baþardý" dediði Kenan Evren baþkanlýðýndaki askeri cuntanýn iþlediði insanlýk suçlarýnýn haddi hesabý yoktur. Dostlar sanal medyada bolca paylaþtý Evren cuntasýnýn kötülüklerini Evren faþizminin bilançosunun bir kýsmýný da aþaðýya çýkarmýþlar "1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi. 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin kiþi için idam cezasý istendi. 517 kiþiye idam cezasý verildi. 30 bin kiþi sakýncalý olduðu için iþten atýldý. 14 bin kiþi yurttaþlýktan çýkarýldý. 30 bin kiþi siyasi mülteci olarak yurtdýþýna gitti. 300 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. 171 kiþinin iþkenceden öldüðü belgelendi. 937 film sakýncalý bulunduðu için yasaklandý. 23 bin 677 derneðin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öðretmen, üniversitede görevli 120 öðretim üyesi ve 47 hâkimin iþine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yýl 6 ay hapis cezasý verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldýrýya uðradý. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayýn yapamadý. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kiþi yaþamýný yitirdi. 144 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. 14 kiþi açlýk grevinde öldü. 16 kiþi -kaçarken- vuruldu. 95 kiþi -çatýþmada- öldü. 73 kiþiye -doðal ölüm raporu- verildi. 43 kiþinin -intihar ettiði- bildirildi." Kýbrýs'ýn kuzeyinde politize olmuþ bir gençlik vardý Beðensek de beðenmesek de Ve o gençlik bugün yerini uyuþturucu müptelasý apolitik bir gençliðe býraktý Evren korkusundan! Türkiye'deki Erdoðan- AKP belasýnýn sorumlusu da Evren cuntasýdýr CIA'nin emriyle Türkiye'de darbe yapan generaller döneminde açýlan ilahiyat fakülteleri, dini okullar ve Kuran kurslarýnýn sayýsý o güne kadar açýlanlardan çok daha fazlaydý. Twitter'ler de boþ durmadý bu arada Tören yapýlacaksa cesedine tükürme töreni yapýlsýn dedi çoðunluk Bir kýsmý Evren'le Tayyip Erdoðan gibilerinin el altýndan "goloncevraci" olduklarýný fark ettiklerinden, "Evren açtýðý kapýdan giren þeriatçýlarýn sonunu görmeden ölmemeliydi" dediler Ýdamlarý imzalarken ellerim hiç titremedi diyecek kadar cani bir yapýya sahip faþist Evren, diðer diktatörlerin cehenneminde yerini aldý bile Doðruysa cennet ve cehennem Ben de iyi dileklerimi iletmek isterim Netekim Paþa'ya! Ýyi yanmalar AKDOÐAN'DA YENÝ PÝKNÝK ALANI Akdoðan Belediyesi tarafýndan Akdoðan'da yeni bir piknik alaný oluþturuldu. Akdoðan Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamada, "Yýllardýr piknik yapmak için baþka bölgelere gitmek zorunda kalan Akdoðan halký artýk kendi yerinde piknik yapabilecek" denildi. Bu vesileyle Akdoðan'da ilk kez piknik þöleni düzenlendi. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Akdoðan Belediye Baþkaný Ahmet Latif, en büyük hayallerinden birinin bu alaný halka kazandýrmak olduðunu söyleyerek bu hayalini gerçekleþtirmekten dolayý duyduðu memnuniyeti belirtti. Latif, ileriki yýllarda bu projenin daha da geliþtirilerek daha güzel hale getirileceðini de ifade etti. Birincisi düzenlenen piknik þöleninin geleneksel hale gelmesinin hedeflenmekte olduðunu söyleyen Ahmet Latif, bu alanýn oluþmasýnda canla baþla çalýþan, emeði geçen tüm belediye çalýþanlarýna, katkýsý olan herkese çok teþekkür etti. Ardýndan Grup Trafik þarkýlar seslendirdi ve çeþitli oyun ve yarýþmalar düzenlendi. Özgürgün yine iddialý konuþtu ÖZGÜRGÜN: "UBP YENÝ DÖNEMDE DEVLETÝNE, KAHRAMAN HALKINA HÝZMETLERÝNÝ EN ÝYÝ ÞEKÝLDE SÜRDÜRECEKTÝR" Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, UBP'nin Kýbrýs Türk halkýnýn bugünlere ulaþmasýnda üstlendiði önemli görevin henüz bitmediðini, güvenli yarýnlara ulaþmasýnda da gerekenin yapýlmasýnýn tarihi misyonu olduðunu söyleyerek, "UBP yeni tüzüðü ile yeni vizyonu ile yeni döneme özgürlüðünün ve egemenliðinin ifadesi devletine, kahraman halkýna hizmetlerini en iyi þekilde sürdürecektir" dedi. Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün yaptýðý yazýlý açýklamada, partisinin ülke siyasetine kendini kanýtlamýþ, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük, en köklü, en güçlü partisi olduðunu ifade ederek, "Partililerimizin yaný sýra tüm halkýmýzýn malumu nedenlerle parti içi huzursuzluklarý yaþamýþ, bunun olumsuzluklarýnýn bedelini de ödemiþtir. Halkýmýzýn bugün hak etmediði yönetime mahkum býrakýlmasý da parti içi kutuplaþmamýzýn, saflaþmamýzýn ürünü olduðu gerçeði de ortadadýr" diye devam etti. Ülkenin Cumhuriyet döneminin en kötü günlerini yaþamakta olduðunu savunan Hüseyin Özgürgün, þunlarý dile getirdi:"ödeme güçlüðü içinde onbinlerce vatandaþýmýz mahkemelerimizde sýra beklemektedir. Esnafýmýz periþan, tarým sektörümüzü iflastan bu yýl iyi olan yaðýþlar kurtarmýþtýr. Döviz baþýný aldý gidiyor, hükümetin hiçbir tedbiri yok. Çalýþanlarýmýz hayat pahalýlýðý altýnda ezilirken, hükümet HP ödeneðini durdurma kararý almaktan çekinmiyor. Grevler aralýksýz sürerken, ülke adeta yangýn yerine dönmüþ, ancak hükümet edenlerin keyfi yerinde. Özkan bey benden bu kadar diyerek kendini kurtarmaya çalýþýyor. Bütün bunlar varken, KKTC'nin gündemini saptýrmaya çalýþanlarýn gündemi her nedense ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi. Ulusal Birlik Partisi'ni yýpratmakla, karýþtýrmakla ülkeye hizmet edeceklerini sananlar unutmamalýdýr ki, Ulusal Birlik Partisi halkýmýzýn bugünlere ulaþmasýnda üstüne düþeni yapmýþ daha güzel günlere taþýnmasýnda da gereðini yapmaya hazýrdýr. Bunu yapacak gücü de, deneyimi de, kararlýlýðý da vardýr. Ulusal Birlik Partisi yetkili kurullarýnýn kararlarý doðrultusunda 6 Haziran 2015'te tüzük, 31 Ekim 2015'te Olaðan Kurultayý yapýlacak, tabanýmýzýn görüþ ve önerileri yeni yol haritamýzý belirleyecektir. Ulusal Birlik Partisi çaðdaþ bir anlayýþla yeni döneme yeni vizyonla girecektir. Partimizi 2013 öncesi iç çekiþmelere taþýma gayretleri boþunadýr. Hele de partimizin hasýmlarýnýn ya da dýþarýdan ahkam kesenlerin rüyalarýnýn hayat bulmasý asla mümkün olmayacaktýr. Ulusal Birlik Partisi'nin özü olan gerçek tabanýný tanýmayanlar boþuna heveslenmesinler." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NAMÝ'DEN DENKTAÞ, TALAT, EROÐLU HAVALARI Denktaþ döneminde de... Talat döneminde de... Eroðlu döneminde de... Ankara ile birlikte hep ayný plâk çalýnýp durdu. "Biz evet dedik, Rumlar hayýr dedi." "Çözümü biz istiyoruz, Rumlar istemiyor" "Bizim çözüm irademiz var, Rumlarýn yok" Ve geldik Akýncý dönemine... Yepyeni bembeyaz bir sayfaya... Ama ne var ki o sayfa hâlâ boþ! Ve biz oraya yeni sözler yazacaðýmýza... Akýncý'nýn müzakerecisi Özdil Nami eski sayfalarý karýþtýrýp okuyor hâlâ... Ankara, Denktaþ, Talat, Eroðlu havasý! "Biz evet dedik Rumlar hayýr dedi" (!) Ne diyor Nami? "Türk tarafý çözüm istiyor ama Rumlar ayak sürüyor. Türk tarafý gibi onlarýn da siyasi irade göstermesi lâzým. Sürecin akýbetini Rumlarýn tutumu belirleyecek" (!) Eðer bize deðiþim denilen buysa... Ve biz 26 Nisan'da bir deðiþim gerçekleþtirdiðimizi sanýyorsak... Söyler misiniz? Ne anladýk biz bu deðiþimden? Artýk herkes þunu kavramalý. Müzakereler daha baþlamadan, kendini çözümcü, Rum tarafýný ise peþin peþin uzlaþmaz ilân eden bu tavýr, asla ve asla barýþçý ve çözümcü bir tavýr olamaz. Akýncý'nýn seçim kampanyasý sýrasýnda söyledikleriyle, müzakereci diye seçtiði Özdil Nami'nin bugün söyledikleri arasýnda 180 derecelik bir zýtlýk var. Ve bu zýtlýk, tarafsýz siyasi gözlemcilerin de ifade ettiði gibi, Akýncý'nýn dört boyutlu siyaset vizyonuyla da hiçbir þekilde örtüþmüyor. Baþlangýçta hiç kimsenin aklýna gelmeyen bir isim olan Özdil Nami'nin müzakereci olarak atanmasýný son derece isabetli bulan "Tamamdýr" korosu, Akýncý'nýn çok sürpriz bir þekilde onu müzakereci olarak atamasýný ayakta alkýþlamýþtý. Yapýlan deðerlendirmelerde ana argüman da þuydu: "Kýbrýs sorununu iyi biliyor. Dýþiþlerinde deneyimli. Talat döneminde bu görevi 5 yýl yaptý. Çok tecrübelidir." (!) Saðcýsý solcusu... Barýþçýsý savaþçýsý... Çözümcüsü çözümsüzlükçüsü... Yurtseveri cepseveri... Aydýný cahili... Okumuþu okumuþ cahili... Hep bir aðýzdan... Bazan koro... Bazan solo... "Tam isabet" deyip durdu! Þimdi Nami'nin tavrýndan açýkça görülüyor ki... Saðcýlar, çözümsüzlükçüler, savaþçýlar, cepseverler vb. bu müzakereci ile turnayý gözünden vurmuþ görünüyor! Anlaþýlan o ki Akýncý'nýn müzakerecisini Eide de beðenmedi. Çözüm söylemleri ve umutlarýyla baðdaþtýrmadý o da... Bu nedenle olacak ki, müzakerelerin liderler tarafýndan yürütülmesini istedi. Aslýna bakarsanýz, Akýncý buna dünden hazýrdý. Seçim kampanyasýnda da Anastasiadis'le teke tek görüþeceðini söyleyip durmuþtu. Ama ah o Ankara'daki padiþah!.. O Tayyip var ya o Tayyip... "Müzakereleri kendi kafana göre götüremezsin" deyince... Nami'yi yanýnda buldu! Senin dört boyutlu siyasetine 5. boyut da benden dercesine! Sonuç ortada... Denktaþ, Talat, Eroðlu havalarýyla çözümsüzlüðe tam gaz ileri!

5 5 11 Mayýs 2015 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Umudunuz olsun istiyorsanýz, fakirin ekmeðinden bir sokum da siz kesin. MÝÞ-MIÞLAR * CTP seçimde 1 milyon 280 bin TL harcamýþ. - Geri kalan ne oldu? * Hapishanede köpek marifeti ile uyuþturucu bulunmasýndan sonra mahkumlar sorguya çekilmiþ. - Tuhaf..! Garip! Anlam veremedim Hapishaneye giren yasak madde için neden mahkumlar sorgulanýyor ki Onlar sokamaz ki içeri * Ban, mükemmel iþbirliðinden ötürü Eroðlu'na çok çok teþekkür etmiþ. - Eloðlunun yaklaþýmýna bakýlýrsa hakkýný yedik galiba bizim Eroðlu'nun * Ýngiltere'de seçimi kaybetmiþ 3 lider anýnda istifa etmiþ. - Örnek göstermeyin Onlarda sýrada bekleyen lider çok. Bizde yok Olaný döne döne kullanýyoruz iþte. * Müzakerelerin kesin tarihi henüz belli olmamýþ. - Ha bugün, ha yarýn, ha haftaya. Ne zaman baþlayacaðý deðil önemli olan. Ne zaman biteceði programlanmalý Aksi takdirde incir ipi gibi uzatýrlar da bütün incirler gurtlanýr yine. * Güneyde maðazalar Pazar günleri kapalý olacakmýþ. - Ýnsanlar kiliseye gitsin diye mi? Var bir bildikleri mutlaka! * + Erkekler doðuracakmýþ... - Dokuz doðurduðumuz yetmedi mi.. *+ Amerikalý milyarder iþ adamý, Rum tarafýna çok miktarda tekerlekli sandalye armaðan etmiþ. - "Bu insancýl amaçlý yardýmdan Türk tarafýna neden yok" diye sorarsanýz, herhalde bizim hep kucakta taþýnmaya alýþkýn olduðumuzu ve kendi baþýmýza yürüme gayretimiz olmadýðýný öðrenmiþ olmasýndandýr derim! *+ Kýbrýs sorunu kritik bir aþamadan geçiyormuþ. - Siz öyle sanýn. Geçtiði falan yok, olduðu yerde çakýldý kaldý. Uyuþturucudan 8 kiþi tutuklandý, bulunan esrar 6 gram. (Yorum yok Sen düþün) GRAMLIK UYUÞTURUCU SORUNU! Köpekler Polis köpekleri KKTC'nin en dürüst, en ciddi ve en güvenilir kamu görevlileri. Eðer polis köpekleri olmasaydý, ne olurdu bilir misiniz? Uyuþturucu diye bir sorunumuz kesinlikle olmazdý Hoþ Olurdu da, haberimiz olmazdý. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Saðda solda bulunan o 0.3 gram, 0.5 gram, 1 gram uyuþturucularý kim buluyor sanýyorsunuz? Tabii ki polis köpekleri.. Eh Köpekler olmasaydý bu uyuþturucular bulunamayacak, 1 gram esrar için 5 kiþi tutuklanmayacak, Bizim de gözlerimiz açýlmayacaktý. Haa Derseniz gözlerimiz açýldý da n'oldu? Hiççç! Sadece içicileri yakalamakla bir yere varamayýz ki! Önemli olan patronlar, satýcýlar Ama onlara yanaþýlmýyor bile. Keþke onlar için de "polis kedileri" olsa! ÞU GÖÇ YASASI ÜSTÜNE 2011 yýlýnda yapýlan bir düzenleme ile öðretmenlerin iþe baþlangýç maaþlarý düþürüldü. Aradan dört yýl geçti. Yasaya tepkiler sürüyor..! Son zamanlarda, seçimlerin de tetiklemesi ile bütün taþlar sallanmaya baþladý ya, "bir umut" deyip eylemler artýrýldý. KTÖS bir açýklama yaptý. 4 yýlda 2200 öðretmen göreve baþlamýþ. Tuhaf olan þu: Bu öðretmenler diþe diþ mücadele ederek bu iþe girdi. Ekmeði, aslanýn midesinden çýkardýlar Torpiller, partizanlýklar yaþandý. Kazananlar kurbanlar kesti. Ama gel gör ki, iþi saðlama aldýklarýnýn ertesi günü "maðdurlarý" oynamaya baþladýlar ve sürekli kanayan bir yara oldular eðitimde. Her zaman, her yerde yaþandýðý gibi olan yine çocuklara oluyor. Yakýndýr karne günü. Görürsünüz eðitimin düzeyini.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun Akýncý'nýn seçilmesi ile iki olay peþpeþe gündem oluþturdu. Biri RTErdoðan'ýn demeçleri, diðeri Özdil Nami'nin görüþmeci atanmasý. Kuzey Kýbrýs, Cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra, RTErdoðan'ýn, KKTC Cumhurbaþkanlýðý'na seçilen Akýncý için sarf ettiði ve diplomatik dille uzaktan yakýndan ilgisi olmayan, öfkeli kaba demeçleri ile sarsýldý. Akabinde TC Baþbakaný ve iktidar partlilerin küçümser tavýrlarý takip etti bunu. Akýncý'nýn Türkiye ziyareti ile, "dil" yumuþatýlmaya gayret edildi. Akýncý-RTErdoðan'ýn, ortak basýn toplantýsýnda "Ana-Yavru" konusu iþlenmedi. TC'nin alýþýlmýþ yöntemlerden farklý tutum takýnmasý ne dereceye kadar deðiþecek? Ýlerleyen zamanda taraflarýn takýnacaklarý tavýrlar, deðiþimin þeklini ve oranýný belirleyecek. Türkiye'nin þimdiye kadar olan "baskýcý ve talimat verme" sistemli müdahalelerinden kolayca uzak durmasý beklenmemeli. Kuzey Kýbrýs, Akýncý'nýn tavýrlarýný önemsemektedir. Kýbrýslýtürkler, Akýncý'dan en önemli beklentisi, iradelerine sahip çýkmasý. Akýncý bütün seçim propaganda döneminde, üstüne vurgu yapa yapa, "Sadece Kýbrýslýtürklerin isteklerini dillendireceðini" vurguladý. Akýncý'nýn çalýþacaðý kadrosunun da bu amaca yönelik olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu kadro içinde olanlarýn Akýncý'nýn misyonuna uygun davranmasý gerekmektedir. Akýncý'nýn çalýþma kadrosu içindeki en önemli birim, toplumlar arasýndaki görüþmelerde yer alacak olan "görüþmeci" görevidir. Görüþmeci, Kýbrýs konusunda bir uzlaþýya varmak için gösterilen çabalarda, Akýncý adýna bulunacak kiþi demektir. Onun da vizyonu, Akýncý'nýn vizyonuna paralel olmalý. Yapacaðý açýklamalar ve yorumlar, Akýncý'nýn viyonunun aksi olmasý düþünülemez. Akýncý'nýn vizyonuna uymayan açýklama ve söylemler, ortaya atýlýp savunulamaz. Cumhurbaþkaný Akýncý, görüþmeci olarak Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'yi atadý. Bu seçim de, Erdoðan'ýn AKEL'DEN AKINCI'YA DESTEK KÝPRÝANU ANASTASÝADÝS'Ý AKINCI'NIN SEÇÝLMESÝYLE OLUÞAN FIRSAT PENCERESÝNÝ DEÐERLENDÝRMEYE DAVET ETTÝ AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e, "Mustafa Akýncý'nýn Kýbrýs Türk toplumu liderliðine seçilmesini ardýndan oluþan fýrsat penceresini deðerlendirmesi" çaðrýsýnda bulundu. Fileleftheros gazetesine konuþan Kiprianu, Akýncý'nýn seçilmesi ve Kýbrýs sorunuyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. KKTC'deki seçimlerle ilgili bir soru üzerine, bir devriliþin olduðunu savunan Kiprianu, ancak sevinçten de bulutlara uçmadýklarýný ifade etti. Türkiye'nin Kýbrýs sorununda belirleyici rol oynadýðýnýn bilindiðini ve Akýncý'ya diþlerini gýcýrdatmaya baþladýðýný iddia eden Kiprianu, diðer taraftan Kýbrýslý Türklerin, ezici bir çoðunlukla çözüm yanlýsý olan bir lideri seçmelerini görmezden gelmemeleri gerektiðini vurguladý. Kiprianu, Kýbrýs Türk toplumu lideri her kim olursa olsun bunun bir öneminin olmadýðý, çünkü eninde sonunda karar verenin Türkiye YA DIÞÝÞLERÝ BAKANI, YA GÖRÜÞMECÝ olduðu yönündeki deðerlendirmenin yanlýþ olduðunu belirterek, "Talat ile Hristofyas arasýnda varýlan, ancak Eroðlu tarafýndan reddedilen önemli uzlaþýlar var" iddiasýnda bulundu. Bir baþka soruya karþýlýk verdiði yanýtta Akýncý'nýn seçilmesinin umut yaratmak için yeterli ancak, Kýbrýs sorununu çözmek için tek baþýna yeterli olmadýðý yönünde görüþünü dile getiren Kiprianu, Kýbrýs sorununun iç boyutlarýnda anlaþma saðlamanýn daha kolay olacaðýný belirterek, büyük soru iþaretinin, (Akýncý'nýn) Türkiye'nin rýzasý olmadan objektif olarak çok bir þey yapamayacaðý uluslararasý boyutla ilgili olduðunu savundu. Kiprianu, "Türk ordusunun ve yerleþiklerin ayrýlmasý ile garantilerle ilgili anlaþma konusunda karar almaya çaðrýlanýn ve bunu uygulayacak olanýn Türkiye olduðunu" ileri sürdü. Kiprianu ayrýca, Yunanistan'ýn, garantörlük haklarýndan feragat etmeye hazýr olmasýnýn doðru yönde hareket olduðunu söyledi. Hristofyas Anastasiadis'e þans diledi Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas, yeniden baþlayacak olan Kýbrýs müzakerelerinde, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e iyi þanslar diledi. Kathimerini gazetesine verdiði demeçte, Kýbrýs sorununun içinden geçmekte olduðu ilginç ve zor anlarýn, seçim kampanyalarý ve geçmiþin dalgalanmalarýný aþmakta olduðunu dile getiren Hristofyas, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e baþlayacak olan müzakerelerde iyi þanslar diledi ve buna eþ zamanlý olarak bazý uyarýlarda da bulundu. Gazeteye göre Hristofyas, kendi hükümeti dönemiyle kýyaslama da yaparak, Anastasiadis hükümetinin gerek Kýbrýs sorunu gerek ekonomi konusunda, bugüne kadar gerçekleþtirdiði icraatlarýyla ilgili eleþtirilerde de bulundu. diplomatik etikten uzak açýklamalarý kadar ses getirdi Kuzey'de. Özdil Nami, halen Dýþiþleri Bakanlýðý'ný yürütmektedir. Almanya'da temaslar yaparken Özdil Nami'nin yaptýðý açýklamalar çok ilginç. Bu açýklamalarý Dýþiþleri Bakanlýðý görüþleri olarak mý Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn "görüþmecisi" sýfatý ile mi yapmýþtýr? Akýncý, "deðiþim" döneminde takýnýlacak, "tavrýn farklýlýðý" üzerinde hassasiyetle durulacaðý imajýný yarattý. Þimdiye kadar kullanýlan dil ve yapýlan eleþtirilerin deðiþmesi anlamýna gelir bu taahhüt. Cumhurbaþkaný Akýncý dahi henüz karþý taraf ile görüþmeden, onlarýn tavýrlarý hakkýnda herhangi bir söz söylemeden Görüþmecisinin eski aðýzla Kýbrýslýrum liderliðini suçlayýcý konuþmasý Yeni görüþme süreci henüz baþlamadan Özdil Nami'nin "Annan Planý vurgulamalarý-biz evet dedik onlar hayýr dedi" yollu açýklamalarý Karþý tarafý "ayak sürümekle", "yakýnlaþmalara saygý duymamakla" itham etmesi Akýncý'nýn "deðiþim" rüzgârýna ters düþen açýklamalar olarak görülmektedir. Avrupa Birliði ve özel olarak Almanya'nýn "Rumlar üzerinde etkili" olmalarý yönündeki çaðrýsý açýlým gerektiren bir konu. Yani Avrupa Birliði'nin Kýbrýs konusu üzerinde kararlar üretmesi, taraflarý sorgulamasý mý istenmektedir? O zaman, Avrupa Birliði ülkelerinden tek tek ve Avrupa Parlamentosu olarak Kuzey Kýbrýs ve Türkiye'yi bazen kibarca, bazan da doðrudan itham eden kararlarýn araþtýrýlmasý gerekmektedir. Ýnsan Haklarý Komisyonlarýnýn verdiði onlarca kararlar gözden geçirilmelidir. Eðer o sayfalara geçilecekse, Avrupa Birliði Kýbrýs konusunda "etkisini" zaten kullanmakta idi. Ama Özdil Nami'nin beklediði "taraf" üzerinde deðil. Þimdiye kadar gizlenmeye çalýþýlan statüko aleyhinde kullanmýþtýr. AB, Özdil Nami'ye kulak verip, Kýbrýs sorunu ile ilgili "etki gösterme" eylemine geçecek olsa, alýnacak kararlar kabul edilir mi? Bence bu "etki" ve bu "etkinin" ön göreceði çözüm þekli Eski "görüþmeci-liderler ve zihniyetler" tarafýndan hiç de olumlu ve tarafsýz olarak deðerlendirilmeyecek. Akýncý ile tüm Kýbrýs için, eskilerden çok daha "umut" vadeden bir dönem baþlamak üzeredir. Akýncý'nýn olumlu rüzgârýnda, deðiþime yönelik gayretler Geçmiþ ve gerçekleri ortaya koymayan "zevahiri kurtarma" görüþmelerini çaðrýþtýrmamalý. Görüþmeler eðer Akýncý'nýn yeni vizyonuna uygun yer alacaksa, açýklamalar da o yönde olmalý. Akýncý'nýn kadrosunda olanlarýn farklý bir "vizyonda" olmamalarý gerekmektedir. Toplum, Eroðlu aðzýndan, danýþmalarýnýn aðzýndan, görüþmecilerinin aðzýndan býkmýþ usanmýþtýr. Þimdiye kadar olan "aðýz" ve þimdi oluþturulmaya çalýþýlan "deðiþimde" Görüþmeci, Cumhurbaþkaný'nýn vizyonuna ters düþen "vizyon" ile ortaya atýlýrsa Umut olarak bakýlan yeni dönem, baþlamadan yara alýr. Umarýz Özdil Nami'nin açýklamalarý, "görüþmeci" sýfatý ile yapýlmamýþtýr. GÜNLÜK Eski Yayýn Yönetmeni Berberoðlu: Erdoðan, Hürriyet'e sopayla girdi Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayýn Yönetmeni Enis Berberoðlu, "Hürriyet, anayasal düzenin tarif ettiði sýnýrlar içerisinde bir gazete yapmayý kabul etmiþtir. Bu Anayasa'yý göstere göstere çiðneyeceðini ilan eden bir adamýn karþýsýnda ben suskun kalýnca ciðerime oturdu" dedi.enis Berberoðlu, Hürriyet'teki istifalar ve iþten çýkarmalarla ilgili olarak "Oktay Bey (Oktay Ekþi - T24) sürecini yönetemedim. Özdemir Ýnce sürecini yönetemedim. Rahmi Turan sürecini yönetemedim. Bu insanlarýn gazetede en azýndan ben var olduðum sürece devamýný saðlamakla yükümlüydüm. Yapamadým. Süreç çok sert geçti, idare edemedim. Topu göðsümde yumuþatýp, ayaðýma alýp süremedim. Tayyip Erdoðan nokta atýþý yapmadý. Hürriyet'e sopayla girdi. Ne çýkarsa bahtýna. Tahmin edemeyeceðiniz kanallar kullanýldý o süreçte" dedi. ÝLK BULUÞMA Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in ilk buluþmasý bu akþam... Ara bölgede 'Þato' restoranda... Mönüde neler olduðu yemekten önce deðil, yemekten sonra açýklanacak... TEMKÝNLÝ Kýbrýslý Rum liderleri çok temkinli... Masaya oturmadan Akýncý ile ilgili olumsuz herhangi bir þey söylememeye özen gösteriyorlar... Kýlýçlar çekilirse üçüncü görüþmeden sonra çekilecek! ENGEL KALKTI Polis Genel Müdür atamanýn önünü Derviþ Eroðlu'nun týkadýðý söyleniyordu... Þimdi Akýncý göreve geldiðine göre, bu engelin artýk ortadan kalkmasý gerekir deðil mi? CEHENNEME Merhumu nasýl bilirdiniz? Çok kötü deðil mi? Kötülük yapanlar nereye gider ey imam? Cehenneme mi? Kendi gitti, KKTC kaldý bize yadigar! ÇÖZÜM Yýl sonuna kadar çözüm mü bekliyorsunuz? Bizim çözüm beklemediðimiz bir yýl sonu oldu mu hiç þimdiye dek? Týrnak... "1974'ten sonra adým adým geriye gitti herþey. Çarþýda çanak, çömlek almak isteyen istediði indirimi alamayýnca, 'Hadi caným sen de... Yazýklar olsun kurtarýlmaya deðmezmiþsiniz' dedi. Ýkide bir, 'Türkiye geldi sizi kurtardý' laflarýyla yüzleþtik. Türkiye'den birileri bunlarý söylerken bizim baþýmýzdakiler de 'Anavatan' söylemlerinde ölçüyü kaçýrdý. Samimi olalým... Ankara'dan birileri bizi adeta aþaðýlayýnca, buradaki 'Anavatan' söylemleri sokaktaki insanlarýmýzý rahatsýz etti." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) "Seçilmesiyle hem içeride, hem de dýþarýda çözüm umutlarýnýn yeþermesine yol açan Mustafa Akýncý'nýn suçlama oyununa karþý uyanýk olmasý ve kendisine çözüm için verilen oylarýn baþka mecralarda heba edilmesine fýrsat tanýmamasý gerekiyor. 'Kýbrýslý Türkler Akýncý'yý seçmekle çözüm iradesini göstermiþtir, bakalým Kýbrýslý Rumlar ne yapacak' türünden yaklaþýmlar çözüm odaklý siyasetle baðdaþmaz. Kýbrýslý Türkler Akýncý'yý seçerken elbette çözüm arzularýný ortaya koymuþlardýr ama þimdi Akýncý'ya düþen görev bu iradeyi müzakere masasýna taþýmaktýr." Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) Günün Kahramaný KENAN EVREN Tanrýya inananlar, "Kötüler neden bu kadar uzun yaþar" diye isyan ederler bazan... Son örneði Kenan Evren yaþýna kadar yaþadý... Son zamanlarýný hastanede geçirdiyse de, hayatýnýn büyük bir bölümünü dilediði gibi yaþadý. Astý, kesti... Emekliye ayrýlýnca da resim yapmaya baþladý. 17 yaþýndaki Erdal Eren'i, bir günde yaþýný yükselterek asmasý ile ününe ün kattý. Þimdi arkasýndan yaðan lanetin haddi hesabý yok... Cehenneme gideceðinden herkes emin... Ama devlet töreniyle gömülecek... Kan emiciye son veda... Top arabasýnda... Törenle!

7 11 Mayýs 2015 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu UÇAÐA BÝNMEYECEKTÝN (Ýstanbul)- RTE'nin gönderdiði uçaða binip gidince anladým. Ýyi baþlamýþtýk oysa. Statükoya, "Dur bakalým" demiþti, "biz daha ölmedik." Ve yapacaklarýmýzý size göstermeye geldim. Ne güzeldi hayali Ne güzeldi o tatlý rüya Olmaz demeyin yine olacaktýr elbet istenenler. Belki bugün deðil ama bir gün mutlaka RTE'nin gönderdiði uçaða binip gelince bir daha anladým. Deðiþen hiçbir þey yokmuþ Týpký Denktaþ, týpký MAT, týpký Eroðlu Hepsi de uçaða binip gitmiþlerdi. Akýncý o gün Ankara'ya gidince televizyonlara sarýldým. Yine bir umutla Karþýlama törenini merak ediyordum. Bir toplumun lideri gibi mi karþýlanacaktý, bir cumhurbaþkaný gibi mi? Uçaktan iniþi Halýya basýþý Karþýlanýþý. Sanki Obama Sanki Krusçev Sanki Dealema Hele önde KKTC ve TC bayraklarý sallandýran atlýlarýn arasýndan süzülüþü Biz bunun için mi coþmuþtuk? O gün nasýl da heyecan basmýþtý herkesi. Güya daðdaki bayraklar barýþ adýna çözüm adýna silinecekti. Yine de tek açýdan bakmamalý. Olay 60 yýlda kabuk tutmuþ bir olay. Kazýnsa kanayacak, yara iyileþmeden yeniden enfekte olacak. Organý kessen organsýz kalýnacak. Baþlatanlarýn çoðu þimdi yoklar. Hepsi de gitmiþ. Ne EOKA ne TMT kurucularý Ve bilhassa onlara silah göndererek "yardým"da bulunanlar. Þimdi çoðu aramýzda yok. Ve kitaplara dizilmiþ satýrlar arasýnda tarihe mal olmuþ geçmiþi yeniden diriltmek çok zor. Düþünün çatýþmalarýný. Bandabuliyadaki katliamý. Ve Lefkoþa'daki cinayeti Hele Bayraktar Camisi'ne konulan bombayý... Birileri "yap" dedi birileri tetiði çekti. Olayýn bu boyuta geleceðini onlar dahi görememiþ olabilirler. Çünkü bir üstte baþkalarý vardý emirleri verdiren. Bugünküler de o günde yaþananlarýn farkýnda olmayabilirler. Böyle kazýnmayacak kadar kalýn sýrlarla kaplý defteri pat diye açýp tozunu almak bile zamana ihtiyaç duyarken Akýncý gelmiþ. Umutlanmýþýz Yine de o gün RTE'nin gönderdiði uçaða binmeyecekti Akýncý. "En azýndan borç defterimize bir de uçak yakýtý borcu yazmayýn, ileride bize size uçak bile göndermiþtik demeyin" demesi gerekirdi Ve gidecekse ille de tarifeli bir uçaða binip tarifeli bir uçakla dönmeliydi Akýncý. Umalým. Umutlanalým. Ama uyaralým da Keþke, o uçaða biniþin, yaptýðýn son yanlýþýn olur, diyelim. KTÖS'TEN BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM, OKULDA GREV KTÖS, bir süredir grev uyguladýðý Þht. Ertuðrul Ýlkokulu'nda bugün de grev yapacak. 08:00-12:40 saatleri arasýnda grev yapacak KTÖS, grev saatleri içinde "öðretmenler ve ailelerle" Milli Eðitim Bakanlýðý önünde eylem düzenleyecek. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada, devlet mekanizmasýndaki çürümenin, iþ bilmezliðin belirtilerini, Eðitim Bakanlýðý'nda da gözlemlemekte olduklarýný; Eðitim Bakanlýðý'nýn þu an 'eðitim' hariç her iþle meþgul olmayý kendine görev bildiðini, herhangi bir olumlu adým atmaktan veya bir sorunu çözmekten muzdarip olduðunu iddia etti. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, Þht. Ertuðrul Ýlkokulu özelindeki denetmenlerin kapsamlý raporu eþliðinde eksikliklerin belirlenmesi ve ardýndan sorunlarýn giderilmesi ile ilgili sendikayla protokol imzaladýðýný anýmsatan Elcil, "Ýmzalanan protokol 27 Nisan'a kadar gereðinin yapýlmasýný belirtiyordu. Lakin Eðitim Bakaný kabul ettiði sorunu çözmek yerine, sorunu geçiþtirmeyi maharet yeðlemiþtir" görüþünü ileri sürdü. "Eðitimi bir öðrenci için sadece not almak, ezberlemek, kitap okumak ve yazmaktan ibaret olduðunu düþünen Bakan Berova'nýn, bir öðretmeni de itaatkar, dört duvar arasýnda mesleðini icra eden, görevinin sadece sýnýfa girmekten olduðunu düþündüðünü" öne süren Elcil, þunlarý savundu: "Okulumuzdaki tüm öðretmenlerimiz mesleðinin aþký, KASULÝDÝS: GYÖ'LER PARALEL MÜZAKEREYLE YAPILABÝLÝR Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis Kýbrýs sorununun çözümü sürecinde kaybedilecek zaman olmadýðýný ve Güven Yaratýcý Önlemler'in (GYÖ) Kýbrýs sorununun özünün çözümü için ayrýlan zamaný almamasý gerektiðini açýkladý. Kathimerini gazetesi, Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in gazeteye verdiði röportajýnda, GYÖ'lerin Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerine paralel bir süreçte ele alýnabileceðini söylediðini yazdý. Kasulidis söyleþisinde, BM ve ABD'yi kastederek, bugüne kadar hiç kimsenin kendilerine, müzakere sürecinin hýzlandýrýlmasý yada deðiþtirilmesi gerektiði yönünde bir bilgisi, vicdaný ve sabrý ile görevini yürütmekte, eðitimin niteliðini artýrmak için özveri ile çalýþmaktadýr. Okulda biriken ve çözülmeyen sorunlar eðitimin niteliðini standartlaþtýrmakta, eðitimin bilimsel akýþýnýn önünü týkamakta, öðrencinin ve öðretmenin kendini yenilemesini engellemektedir. Okul yönetiminin baþý tarafýndan öðrenci, öðretmen ve ailelere takýnýlan tavýr, öðrencinin kendini geliþtirmesi için imkanlarýn önünü týkamakta, fýrsat eþitliðini bozmakta, çalýþma barýþýný yok etmekte ve motivasyonu düþürmektedir. Sn. Bakan sendikamýzý 'çocuklarýn eðitiminden çalmak'la suçlayarak gaf iþlemeye devam etmektedir. Sn. Bakan'ýn eðitim kelimesinden anladýðý, dört duvar arasýnda çocuklarýmýzý ezbere ve sýnavlara dayalý bir anlayýþtan ibaretse, onu zaten yapanlar var. Sn. Bakan'ýn anlamadýðý sendikamýzýn ezbere ve sýnavlara dayalý bir sistemi kabul etmediði gerçeðidir. Eylemimizin amacý çocuklarýmýzýn nitelikli eðitim ortamýna ve koþullarýna ulaþmak amacý ile gerçekleþmekte, çocuklarýn eðitimi bizatihi bu ortamý oluþturmaktan korkan Eðitim Bakaný tarafýndan gasp edilmektedir. Eylemimiz ve grevimiz kapsamlý denetim raporu iþleme girene kadar, atýlan imzalara sadýk kalýnana kadar ve ailelere, çocuklarýmýza, öðretmenlerimizi ezberci eðitim dýþýndaki eðitim olanaklarýný sunulana kadar devam edecektir." mesaj vermediðini, bunun dýþýnda kendilerinin zaten kaybedecek zamanýn olmadýðýný bildiklerini belirterek GYÖ'lerin görüþülmesinin Kýbrýs sorununun özünün görüþülmesi için ayrýlan zamaný iþgal etmemesi gerektiðini ifade etti. Bu çerçevede, GYÖ'lerin, taraflarýn müzakerecilerinin dýþýnda baþka birileri tarafýndan ele alýnmasýnýn belki de daha iyi olacaðýný, böylece müzakerecilerin Kýbrýs sorununun özüne iliþkin çözümlere odaklanabileceklerini iddia eden Kasulidis, Eylül ayýna kadar ara anlaþmanýn saðlanmasý ihtimalinin sorulmasý üzerine ise "ara anlaþma konusunu ilk kez duyuyorum" yanýtýný verdi. Liderler bu akþam buluþuyor AKINCI ÝLE ANASTASÝADÝS AKÞAM YEMEÐÝNDE BÝRARAYA GELECEK Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ile Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, bu akþam yemeðinde biraraya gelecek. Yemek ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de saat 20.00'de olacak. Kýbrýs'taki BM Barýþ Gücü (UNFICYP) Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, iki liderin ilk görüþmesi özelliðini taþýyan yemekli toplantý, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek. Yemek sonrasýnda Liderlerin müzakerelerin ne zaman yeniden baþlayacaðý ve nasýl yapýlandýrýlacaðý ile ilgili açýklama yapmalarý bekleniyor. "ÇEVRE ÇALIÞTAYI" DÜZENLENÝYOR Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý tarafýndan "1. Çevre Çalýþtayý" düzenleniyor. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamaya göre Çalýþtay Mayýs tarihlerinde "Yaþayan Çevre, Yaþanacak Çevre" temasýyla düzenlenecek. Accapulco Hotel'de yer alacak olan Çalýþtayda KKTC'de yaþanan çevre sorunlarýna sürdürülebilir çözümler üretmek amaçlanýyor. Saat 09:00'da açýlýþ konuþmalarýyla baþlayacak Çalýþtayda "Biyolojik Çeþitlilik", "Katý Atýk Yönetimi" ve "Sanayi Atýk Sularý" baþlýklý 3 oturum eþ zamanlý olarak düzenlenecek. "KKTC YÜKSEKÖÐRETÝM ÇALIÞTAYI" DÜZENLENÝYOR Milli Eðitim Bakanlýðý ile Yüksek Öðretim Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) "KKTC Yükseköðretim Çalýþtayý" düzenliyor. Çalýþtay Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Çalýþtaya üniversite temsilcileri, üniversite öðrenci gruplarý, yurtiçinden ve yurtdýþýndan alanýnda uzman kiþiler ve ilgili kuruluþlarýn temsilcileri katýlacak. Çalýþtayýn ilk günü sunumlar yapýlacak, ikinci gün ise grup toplantýlarý yapýlýp rapor hazýrlanacak. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Öðrenim ve Dýþ iliþkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, hazýrlýklarýn son aþamaya geldiðini ve çalýþtayýn yükseköðretimde daha iyi bir seviyenin yakalanmasý için son derece faydalý olacaðýna inandýðýný söyledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI GÝRNE POLÝS MÜDÜRLÜÐÜ FÝLM MÝ ÇEVÝRÝYOR? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Cumartesi günü yerel gazeteleri aldýðým zaman ; Bir psikolog Dr olarak, büyük operasyon baþlýðý altýnda, diðer bir gazetede ''Sahtecilik çetesinin ele baþý aranýyor' ve benzer baþlýklarla sipariþ üzerine adrese teslim bir haber gördüm. Ben bir psikolog olarak basýna servis edilen resimleri incelediðim zaman polis arkadaþlarýmýzýn duruþ þekli, kamuflaj giyen memur elleri cebinde gayet rahat ve cool duruþu, arkasý dönük polis arkadaþýn belindeki tabancanýn görünmesi, güya operasyon yapýlan suçlularýn arabasýnýn plakasý puslandýrýlmasý ancak gayet net okunmasý güya çete üyesi olduklarý söylenen Pakistan uyruklu kiþilerin arabanýn kaportasý üzerinde ellerini yastýk yaparak oturmalarý ve kelepçesiz ayakta uyur vaziyette durmalarý Belki de kendi kendilerine biz böyle anlaþmamýþtýk resim çekilsin diye güneþin altýnda daha fazla yanmayalým dercesine burunlarýndan nefes alýyorlardý. Ben kendi dalýmda uzman birisi olarak kafamda kurgu yapmaya çalýþtým. Bu haberin yayýnlatýldýðý her bir gazetede haberin altýndaki muhabir isimleri farklý olmasýna raðmen resim hep ayni resimdi. Bu da bu haberin planlanmýþ organize edilmiþ ve kendileri tarafýndan veya kendilerine yakýn olanlar tarafýndan resimlendirilmiþtir. Bana göre bu haber kötü giden birþeylerin, baþarýsýzlýðýn, halktan kopuþun ve yaklaþan Polis Gnl. Md'lük atamasýnda yetki mekanizmasýnýn baþýnda olan kiþilerin etkilenmesi içindir. Suni bir teneffüstür. Enteresan olan tarihli gazetelerde arka sokaklardaki Rýza babanýn ve Mesut komiserin yapmýþ olduklarý dizi film senaryosunu aratmayan fakat PGM basýn subaylýðý tarafýndan basýna daðýtýlan polis basýn bülteninde de yer almamasý Girne P.Md.lüðünün Güvenlik Kuvvetleri Komuntanlýðýndan ve Polis Gnl.Md lüðünden ayrý bir þekilde baþýna buyruk hareket etmesinin en büyük göstergesidir. Bu da beni bir vatandaþ olarak derinden üzmektedir. Kendi kendime sordum madem Girne Polis Md'lüðü bu kadar baþarýlý, nasýl olur da geçen hafta bir iþ adamýnýn kundaklanan arabasý ile ilgili suçlulara yapýlan bir operasyon veya tespit olmadý. Polis Teþkilatýnda uzun bir zamandan beri yaþanan yetki karmaþasý bu tür olaylarýn doðmasýna neden olmaktadýr. Ben eminim ki bugün üst düzey birisi Girne P. Md'ne kendisine baðlý bölgede kaç tane muhtar var sorulsa cevap veremez. Býrakýn muhtarlarý kendine baðlý polislere Güvenlik Kuvvetleri Komutanýnýn ve Kolordu Komutanýnýn kim olduðu sorsa %5'i bilmez. Ama ne yazýk ki hangi kumarhanenin sahibi kimdir, Md.ü kimdir, hangi gece kulübünün sahibi kimdir, pazarlamacýsý kimdir diye sorsanýz % 100'ü bilir. Ben basýný takip ettiðim gibi bu Pakistanlýlarýn yargý sürecini de takip edeceðim. Ve bu show amaçlý operasyonun bence yargý sürecine bile gelmeyeceðini düþünüyorum. Çünkü bunun adýna halk arasýnda kaþ yaparken göz çýkarma denir. Afrika gazetesine de Kýbrýs halkýnýn konuþmaktan dahi çekindiði konularý yayýnlamasýndan, gördüklerini, duyduklarýný ve özgür düþüncelerini kamuoyu ile paylaþma fýrsatý verdiði için teþekkürlerimi sunarým." BÝZÝM DUVAR NETEKÝM ZEBANÝ, TÜRKÝYE CEHENNEMDÝ Bizim Mandra Akýncý tarafýndan müzakerecilik görevine atanan Özdil Nami'nin, Kýbrýs sorununun çözümüyle ilgili olarak ortaya koyduðu görüþ ve söylemler 26 Nisan'da bir deðiþim gerçekleþtirdiðine inanan kesimler arasýnda, müzakereler henüz baþlamadan derin bir hayal kýrýklýðý yaratýr. "Bu deðiþim nasýl bir deðiþimdir ki Denktaþ, Talat ve Eroðlu döneminden hiçbir farký yok" diye hayret ve endiþelerini dile getirirken, sokaktaki adam, "Yoksa son þansýmýzý da mý kaybediyoruz?" diye acý acý söylenmekten kendini alamaz.

8 8 11 Mayýs 2015 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Saçmalýklar Dün anneler günü idi. Bu yazýmý Cuma günü yazmýþ olsaydým daha anlamlý olacaktý. Ancak emperyalistlerin mallarýný satmak için icad ettikleri günler o kadar çok ki, yine de güncel bir yazý sayýlýr. Zaten önümüzdeki ayda da bir gün babalar günüdür. Anneler, babalar ve sevgililer gibi günlerde gözlemlediðim kadar, bizim küçücük ülkemizde bile, çoðu gereksiz yere milyonlarca lira harcanmaktadýr. Bu paralarýn da büyük bir bölümü ithâl mallara harcandýðý için, bu paralar dünyayý kana bulayan emperyalist devletlerin kasalarýna girmektedir. Bizler annelerimizi sevindirirken, dünyanýn birçok bölgesindeki anneler cehennemi yaþamaktadýrlar. Uzaða gitmeye gerek yok. Hemen yanýbaþýmýzdaki Türkiye, Lübnan, Kuzey Irak ve Ürdün'de daha güvenli olduðu için, milyonlarca anne göç ederek çadýrlarda yaþamak zorunda kalmýþlardýr. Bu annelerin çocuklarýnýn býrakýn anneler gününde annelerine hediye almasýný, annelerinin onlara içirecek saðlýklý suyu ve sütü yoktur. Hadi bu annelerin can güvenliði vardýr. Ya Suriye, Irak, Nijerya, Somali, Afganistan gibi ülkelerde kýtlýk içinde yaþayan, üstelik can güvenliði olmayan anneleri düþünen var mý? Hergün televizyonlarda canlý olarak izlediðimiz haberlerde, bu annelerin dramlarýný týpký filim izler gibi izlemekteyiz. Ayni dünyayý paylaþtýðýmýz annelerin dramlarýný hergün seyrettikten sonra, annelerimiz için aldýðýmýz hediyeleri onlara gönül rahatlýðý içinde verebilir miyiz? Bana göre Feminist Atölye mi, Fema mý, Femen mi bilmem hangi kadýn örgütleriyle, diðer sivil toplum örgütlerimiz bir araya gelmelidirler. Bu tip saçma günlerde hediye almak için harcanacak paralar, Öðretmenler Bankasý gibi sivil toplum örgütlerine baðlý bankalarda toplanabilir. Toplanan paralarla daha sonra ülkemizde üretilen süt, meyve suyu, su, hellim, peynir ve peksemet gibi göçmen annelerin ençok ihtiyaç duyduðu saðlýklý gýdalar satýn alýnýp, göçmen kamplarýnda yaþam sürdüren annelere ulaþtýrýlabilir. Hem bir nebze olsun bu insanlar sevindirilirken, hem de yerli üreticimiz desteklenmiþ olur. Yurt dýþýna emperyalist ülkelere gidecek olan paramýz da yurt içindeki yerel üreticimizin cebine girer. Annelerimiz yýlda bir defa deðil, her gün hatýrlanmasý gereken, bizim var olmamýzý saðlayan, bize can ve kan veren en kýymetli deðerlerimizdir. Eminim onlarýn ellerinden ve yanaklarýndan öptüðümüz zaman, hediyelerini zor þartlarda yaþam süren annelere gönderdiðimizi öðrendikleri zaman, yanaklarýndan süzülen iki damla yaþla bize teþekkür edeceklerdir. Akýncý Akdeniz Ayrelli Festivali ne katýldý n "KIBRIS TÜRK HALKININ REFERANDUMDA GÖNÜL RAHATLIÐIYLA KABUL EDECEÐÝ BÝR ANLAÞMA ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIM" Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Kýbrýs Türk halkýnýn gönül rahatlýðýyla referandumda kabul edeceði bir anlaþma için çalýþacaðýný belirtti. Akýncý, geçmiþ kuþaklarýn acýlarý, yokluklarý ve cefayý paylaþtýklarýný vurgulayarak, bundan sonraki nesillerin nimetleri, güzellikleri eþit bir þekilde paylaþmalarý ve geleceklerinin aydýnlýk olmasý için uðraþ vereceðini söyledi. Akýncý, Kýbrýs Türkünün eþitliði ve güvenliði de dahil olmak üzere her türlü haklarýný koruyarak, karþý tarafta da toplum olduðunu unutmadan empati yaparak yürüyeceklerini kaydetti. Mustafa Akýncý, Akdeniz'de Lapta Belediyesi ile Akdeniz Muhtarlýðý tarafýndan düzenlenen 3. Ayrelli Festivali'ne katýlarak açýlýþý gerçekleþtirdi. Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ünal Üstel ile Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Cemal Özyiðit'in de katýldýðý açýlýþta Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý beyaz güvercin uçurdu. AKINCI Mustafa Akýncý açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Kýbrýs konusunda yarýndan itibaren önemli bir dönemece girileceðini belirterek, Anastasiadis ile sosyal yemekte bir araya gelerek Kýbrýs konusunda ilk adýmý atacaklarýný, kýsa zaman içerisinde de görüþmelerin baþlayacaðýný söyledi. Akýncý, açýk yüreklilikle, iyi niyetle, gelecek nesilleri belirsizlikten kurtarmak ve Kuzey Kýbrýs'ýn uluslararasý hukukun içerisinde yer almasý için uðraþlarý sürdürdüðünü belirterek, temennisinin Anastasiadis'in de bu düþünceleri paylaþmasý olduðunu ifade etti. Asýl olanýn halk olduðunu ve halkýn benimsemediði bir anlaþmanýn zaten referandumda kabul görmeyeceðini vurgulayan Akýncý, iki halkýn meþru hak ve çýkarlarýný koruyacak, geçmiþi yaþatmayacak, Akýncý, denizle ormanýn birleþtiði yer olan Akdeniz'in sörf turizminin en çok yapýlabileceði yerlerden biri olduðunu kaydetti. Cumhurbaþkaný Akýncý, festivallerin dayanýþma ve sosyalleþme aracý olmalarý nedeniyle de önemli olduðunun altýný çizdi. geleceðin eþit paylaþýlacaðý yeni Kýbrýs için çalýþacaðýný söyledi. Konuþmasýn baþýnda tüm annelerin gününü kutlayan Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, "Hayattayken annelerin deðerini bilin" çaðrýsýnda bulundu. Siyasette olanlarýn bunu layýkýyla yerine getiremediklerini kaydeden Akýncý, "Annelerimiz göç ettikten sonra deðerini kýymetini daha bir anlýyoruz" dedi. Akdeniz köyünün kendi yaþamýnda özel bir yeri bulunduðunu söyleyen Akýncý, yýllarý arasýnda Baþbakan Yardýmcýsý ve Turizm Bakaný görevinde bulunurken, bu köyde turizmle ilgili baþlatýlan çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini söyledi. NAMSOY Lapta Belediye Baþakný Fuat Namsoy da, bölge adýna mutlu ve güzel bir gün yaþandýðýný belirterek, AB Natura Koruma bölgesi olan köyün bir çok kültüre ev sahipliði yaptýðýný kaydetti. Belediye Baþkaný Namsoy, festivallerin ekonomik yaþama ve turizme katký saðladýðýný belirtti. Namsoy, AB ile yürüttükleri aralarýnda doða müzesinin de yer aldýðý bazý projelerin sonuna geldiklerini ve önümüzdeki hafta ihaleye çýkýlacaðýný açýkladý. BOZALANLI Akdeniz köyü Muhtarý Tarýk Tarkan Bozalanlý da, Akdeniz'in; 3 medeniyetin kültürel mirasý, kablumbaðasý, kumsalý ve arkeolojik sit alaný ile çok deðerli bir yer olduðunu kaydetti. Bozalanlý, adada ayrellinin (kuþ konmaz) en çok bulunduðuý yerin Akdeniz olduðunu vurgulayarak festival ile de kültürle mirasýn tanýtýlýp yaþatýldýðýný belirtti.

9 9 11 Mayýs 2015 Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV Kraldan çok kralcý yapýmcýlara bayýlýyorum!! Muhalif olmanýn bedelini þu ya da bu þekilde hepimiz ödüyoruz, zaten kendi yaðýmýzda kavruluyorduk ama þimdi o yaðý elimizden alarak kuru kuru kavrulmamýzý istiyorlar. Gezi olaylarýyla beraber baþlayan sindirme, korkutma, dýþlama hatta bir nevi terbiye etme operasyonu hýz kaybetmeden sýký bir biçimde devam ediyor. Gezi de yer alan, destek veren sanatçýlar bir þekilde günah keçisi ilan edilmeye devam ediyor. Mehmet Ali Alabora öyle bir hedef gösterildi ki ülkeden çýkmak durumunda kaldý. Barýþ Atay kendi filmiyle ve bundan sonra çekeceði filmlerle bu kampanyaya karþý durmaya çalýþýyor. Keza Levent Üzümcü üzeri çizilerek 'iþ verilmez' modunda bir oyuncu kývamýna çekildi. "Banu Özdemir'in ilerihaber.org sitesindeki yazýsýndan alýntýdýr.) TARÝH 18 NÝSAN 2014 En son 1956'da Ay Ýkserino Kilisesi'nde ayin yapan Kýbrýslý Rumlar, 58 yýl sonra ilk kez bu kilisede ayin yapmanýn coþkusunu yaþýyorlar... Dini törene adadaki tüm yabancý diplomatik misyonlarla yurtdýþýndan büyük medya ajanslarýnýn muhabirleri katýlýyor... Gözden kaçmayanlar... O ÖLDÜ Kenan Evren öldü "Asmayalým da besleyelim mi" sözüyle tarihe geçen ve Türkiye'de askeri faþist darbe yapan Pentagon'un çocuklarýnýn lideri olan Evren dönemi, en fazla ilahiyat okulu açýlan dönem oldu. 17 yaþýndaki çocuklarýn yaþlarýnýn büyültülerek idam edildiði döneme de damgasýný vurdu. Bugün gelinen þeriatçý partilerin Türkiye halklarý üzerindeki tahakkümünün temellerini atan da o oldu. Acýlý Türkiye halký Evren için "Keþke ölmese de yaptýklarýnýn acýsýný çekse" diye dua etti durdu uzun süre DÝPNOT Guatemala Devlet Baþkan Yardýmcýsý Roxana Baldetti, ülkesini sarsan yolsuzluk skandalý nedeniyle istifa edince yollara dökülen halk bunu kutladý ve arkasýndan tencere tava çaldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Mersin'den Girne'ye bir baþka yol baðlýyoruz." Ahmet DAVUTOÐLU (TC Baþbakaný) VÝRGÜL... REZALET KKTC'deki kolej sýnavlarý öðrencilerin baþarýlarýnýn belgelendiði bir sýnav olarak görülüyor. Geçen gün yapýlan kolej sýnavlarýna iki bini aþkýn öðrenci müracaat etti. Bu öðrencilerden sadece 475 kiþisi kolejlere alýnacak Geriye kalanlar ne olacak? Onlarýn içeride, velilerinin de dýþarýda yaþadýklarý strese ne demeli? Eðitim yýlý boyunca çocuklarýnýn koleje girebilmeleri için özel öðretmen, özel dersane paralarý ödeyen veliler, çocuklarý baþarýlý olsa da, olmasa da büyük bir yükü üzerlerinden nasýl atacaklar? Kolej sýnavlarý eðitimin tam bir rezalete dönüþtüðünün resmidir "Almanya'nýn tarihi bir sorumluluðu var." ÝNGÝLÝZE BOMBA ATTIÐI ÝÇÝN MÝ? Özdil NAMÝ (KKTC görüþmecisi) Raký festivaline hazýrlýk... Annem, benim annelerim!.. Zakkum çiçekleri gelen güne kocaman bir "merhaba" dedi, kýrlangýçlar evlerin çatýsýna kondu, bir çocuk aðladý... Sabahýn izini yakalamaya çalýþtým, avuntularýn içinde dolaþtým, zamanýn saatini ayarladým... Bir mor menekþe gülümsedi bana tüm sevecenliðiyle! Kendi çocukluðumun içindeydim, annem, benim annelerim! Sokaklar yorgun, sokaklar eski þarkýlarla avunuyordu. Ben bugünü bekliyordum, acýlar ýrmaðýnýn kýyýsýnda otururken... Babamý genç yaþta, annemi 13 yýl önce yitirmiþtim... Kahredici bir yalnýzlýðý yaþadým bu yaþta, sevgiyi aradým, baþýmý annemin omuzuna koyup hýçkýra hýçkýra aðlamak istedim. Tüm annelere merhaba diyorum bugün... Merhaba annelerim, merhaba hüzün, merhaba umut, merhaba barýþ, merhaba kardeþlik! Benim caným annelerim... Bugün Behçet Aysan'ýn dizelerinden kopup gelen bir coþkuyum ben... Her þeyden önce insaným! Yunus Nadi Roman Ödülü'nü alan, Behçet'in kýzý Eren Aysan gibi bir çýðlýk... Bir babayým, annesiz ve babasýz! Tüm maviler benim, tüm denizler, ýrmaklar, kuþlar, o derin yeþil vadiler... Ben Uður Kaymaz'ým, Berkin Elvan, Ethem Sarýsülük, Ali Ýsmail... Ben çocuk gelinlerin sesiyim! Ben T 24 / Cumartesi Anneleri'nin vicdaný, þehit analarýnýn kanayan yüreði... Ben "terör nereden gelirse gelsin bir insanlýk suçu" diyenlerdenim. Ben sessizliðin sesiyim, Soma katliamýndan ölen madencilerin kardeþiyim, babasýyým... Sessiz akan bir suyum ben! Hakkâri'de çarþýda öldürülen polisin, Diyarbakýr'da vurulan astsubayýn, þehit Mehmetlerin, derin vadilerde öldürülen gençlerin, savcýlarýn, öðretmenlerin, Roboski'de ateþ topuyla katledilen Kürt çocuklarýnýn, ortaçaðýn karanlýðýnda kýyýma uðrayan aydýnlarýn, yazarlarýn, þairlerin yüreðiyim... Ey eflatun aþk, bana eflatun yaðmurlar yaðdýrabilir misin? Elinden tutabilir misin yüreði yaralý analarýn, annelerin... Köyü ateþle kavrulan, faili meçhul cinayetlere kurban giden, asit kuyularýna atýlan, kaçýrýlan, alçakça öldürülen bir fýrtýnayým ben yaðmurla gelen, gözleri yaþlý... Bugün günlerden pazar... Bugün Anneler Günü! Sen yoksun 13 yýldan beri annem, babam yok 1971'den bu yana... Þimdi ben sessiz akan bir nehir, yüzlerce çeþit kuþ türünü barýndýran bir göl... Gel dersen kalýrým, sana katlanýrým, acýna ortak olurum benim caným annelerim... Hýzla geçip giden yýllara inat çocuksu düþlerimde varsýllaþýr, bahçeden bir mor menekþeyi koparýr, sessizce kapýda beklerim. Renklerle parlayan gecede, tren saatlerinde, boynumu bükerim... Beklerim anne, annelerim sizin için! Gecenin ýþýðý, yýldýzlarýn kaymasý, kýyýmlar ve o kýran yerleri... Mayýs akþamlarýnda düþünüyorum bunlarý sizin için annelerim... Ben derin ve sessiz bir akþamýn boþluðundayým! Gökle denizin çýrpýndýðý daðýnýk yelkenlilerden bir þey arýyorum... Ey tarlada, bahçede, fabrikada çalýþan emekçi kadýnlar, anneler! Hayat sizin! Biliyorum hem hüzünleri hem de sevinçleri devþiriyorsunuz... Belki bazý geceler siz de yýldýzlarý sayýyorsunuz benim gibi. Nemli körfezin üzerine uzanan akþam, balýkçý motorlarýnýn homurtularý, ilkyaz bahçelerinin inci çiçeði selamlýyor bütün anneleri... Caným annem, tüm annelerim! Siz hepiniz, hani uçsuz bucaksýz gül aðaçlarýnýn, çýnarlarýn, söðütlerin, çamlarýn, zeytinliklerin gölgesinde, hayata tüm acýlarýnýza ve hüzünlerinize karþýn yine de"merhaba" deyin... Fýrtýnanýn karýþtýrdýðý pýnara benzeyen yüzünüz gülümsesin, ilkyaz aydýnlýðý umutlarýmýzý çoðaltsýn! Hepinize kutlu olsun Anneler Günü! Annem benim, annelerim! (Hikmet Çetinkaya / Cumhuriyet) Tan Oral

10 10 11 Mayýs 2015 Pazartesi Hasan Yýkýcý Kenan Evren öldü ama 12 Eylül yaþýyor. 12 Eylül bugün AKP'nin bedeninde devam ediyor. Geçmiþin sorumluluðu, geçmiþten doðan bugünden hesap sormaktan geçiyor. Sokaklarýnda insanlarýn öldüðü AKP Türkiye'si karanlýðýný Kenan Evren'lerden ödünç aldý. Sokaklarýnda insanlarýn gülümseyiþi paylaþacaðý Türkiye' aydýnlýðý Erdal Eren'lerden alacak. Ne geçmiþ tükendi ne yarýnlar! Uðraþ Beratlý Kenan Evren denince hep aklýmda olacak olan, Ankara'sý olacak herhalde... Kömür kokusu, kar kokusu, Ankara Balýk hali'nin kokusu... siyasalýn yanýndan çýkan yokuþ ve onun tam karþýsýndaki köþedeki beyaz apartman... Bir yerlerde okudum sonradan, Çatlý ve ekibinin oralarda bir yerde hücre evleri varmýþ 5-6 sene öncesine dek... Babamýn Ankara Doðum Evinden sabaha karþý nöbetten dönerken donan býyýklarý... Pos býyýðýn, faþizme karþý meydan okuma olduðu zamanlar... Sýkýyönetim komutanlýðý diye bir þey vardý... Býyýklý olmak o zaman da kabahattý... Yok! o zamanlar býyýksýzlarýn Sýkýyönetime karþý ve Evren'e karþý laf söylemeye maçalarý yoktu yaþýnda cunta'nýn sol örgüte yardým ve yataklýktan 12 sene verdiði bir tanýdýðým geldi aklýma, 30'una yakýn çýktý hapisten. Doksanlarýn baþýnda... Ben tanýdýðýmda 5-6 sene olduydu çýkalý...o ne diyor acaba þimdi... Mahmut Anayasa Þunu açýklýða kavuþturalým... 1-Kenan Evren doðmadý, sýçýldý Kenan Evren ölmedi, geberdi Kenan Evren'e rahmet deðil, lanet okunur Kenan Evren'in mezarýna toprak deðil, bok atýlýr Kenan Evren cehenneme gitmez, çünkü cehennem Kenan Evrendir... Özetle: "Kefen dikmeye iðnesini verenin de" "Hizmetini bitiren imamýn da" "Mezarýna bir tas suyu dökenin de" Not: Kýbrýs'tan cenazeye katýlacak olan siyasiler bence sekiz defa düþünsün, yoksa elimden çekecekleri var... Ahmet Ersöz Bu facebooku çok küçümsemeyin.en basitinden sizin paylaþýmlarýnýzý sürekli beðenen veya yorum yapan insanlarýn (özellikle temas ettikleriniz) aniden paylaþýmlarýnýzda görünmemeleri sizde soru iþareti býrakýyor çoðu zaman. Bazen sebebini tahmin ediyorken bazen anlamakta zorlanýyorsunuz.örneðin seçim zamaný ne paylaþsam beðeni olarak týklayan kiþiler, þimdilerde ortada yok.veya belli bir konuda yardýmcý olduðum insanlar o süreç içinde ne paylaþsam beðeniyorken nedense iþleri hallolduktan sonra onlar da ortadan kayboluyorlar.toplumumuzda menfaat iliþkilerinin ne boyutta olduðu malum.hangi dostluklarýn kalýcý ve gerçek olduðu da belli.bakýyorsun adam seçime kadar kaybeden x partisinin yanýnda, seçimden sonra da kazanan y partisinin yanýnda.bana ilginç gelen durum,birþeyi gerçekten okumadan ya da kendine ters bir fikir olsa da týklayýp beðenen ve orada ismini/yorumunu sergileten birçok insanýn toplumda çoðunluðu oluþturmasýdýr.bu da karakteristik yapýmýz dostlar, yapacak bir þey yok... (a.e.) Bülent Dizdarlý ÖLÜM VAR ÖLÜM VAR Dün Zeki Alasya'nýn ölümünü duyduðumda kelimeler yetersiz kaldý duygularýmý anlatmaya. Üzüldüm ve saygýyla andým onu. Yaþadýðýmýz ortak yýllarda bizlere sunduðu güzellikler için teþekkür ettim. Bu gün netekim onun da gerçekten öldüðünü duydum. Yanýlmýþým, "Zeki öldüðünde duygularýmý ifade etmekte zorlandým derken", meðer esas bu ölümde duygularým çok çoþmuþmuþ. Ortak yaþadýðýmýz yýllarý hatta sonrasýný nasýl mahvettiðini bilmekti tabii ki buna sebep. Dedim ya "ölüm var, ölüm var" Yýltan Taþçý- Sarayönü Günsel Djemal Elüstün Seçimlerin ardýndan... Seçimlerin ardýndan görüþlerimi yansýtma zamanýn geldiðini düþünüyorum. Dünden beri düþünüyorum ve korkuyordum Muhafazakarlarýn gerçek zaferlerinden. Demek istediðim bir iþim var iþi imi yapmamý gerektiren niteliklerim var. Fakat o insanlar ki mücadele veriyor, 5 yýl daha demek herhangi bir formunda Sosyal Servislerin tanýnamayacaðý, büyük yýkýmlarý tamamlanmýþ, Muhafazakarlar özelleþtirmeye arkadaþsýzdýrlar. Kim biliyor herhangi birimizin ne zaman güvenli bir að'a ihtiyacý olacaðýný? Yeþillerin dalgalanmasýný ama Milliband'ý dýþlayacak kadar deðil ya da Ýþçi Partisi sandalyelerini çalmalarýný, çünkü her Ýþçi Partisi sandalyesi sayýlacak her iki parti arasýnda %34. O yüzden akýllýca oy kullanýn. Ýþçi Partisi 'yeterince sol' deðil mi Gerçekte neler oldu? Ýnanmayý istemiyorsam da doðru olmasýný istemiyorum. Þimdi Birleþik Krallýkta Sol nerede? Büyük bir korku tacirliði olduðunu düþünüyorum Milliband'a Sturgeon'un belirgindi. * Oy kullanan insanlar SNP'den korkmuþtu * Saha çok iyi kullanýlmýþtý medya ve muhafazakarlar tarafýndan * Milliband'a karþý sürekli yapýlan baltalama iþlemi iþe yaradý * Verdikleri görüntü yetenekli olmadýðý sýkýþmýþ olduðu anlatýsal basýnda Ýþçi Partisinin finansal çöküþüne neden olduðudur. Ömer Köseoðlu- Elye'de 60'lý yýllardan bir aný * Ýþçi Partisi buna asla, yeterince ve etkili bir þekilde meydan okuyamadý. * Bu yüzden Orta Ýngiltere için, güvenilir bir çift el olarak görülmedi. * Blair bunu baþarmýþtý, Milliband deðil. Ýskoçya - Ýþçi Partisine referandumda büyük ölçüde zarar verdiðine inanýyorum, ve tüm Ýngiltere genelindeki partilerin tutumundan. Ben Ýþçi Partisini Hükümeti istiyordum bu yüzden, oyumu kullandým. Ýki olasýlýktan biri olarak ve yüzdeleri de ekleyerek, farklý partilerin iþbiriliði yapýp yapmadýklarýný gözlemleyerek. Anketlerin biraz dýþýnda olmalarýna raðmen Ýskoçlardan bu sonucu beklemek. Gerçi kitlesel salýným beklenmiyordu. Ýskoçya'da tüm partiler dövüldü sadece Ýþçi Partisi deðil. Ýskoçya'daki gerçek hikaye SNP'nin baþarýlý olduðunu düþünüyorum. Londra merkezli medya aslýnda nasýl rapor vereceðini bilmiyor... Sevindim Tom baþarýlý oldu. Ödevlerini iyi yaptýlar. * Yeþillerin inþa edecekleri bir þeyle momentumu var, öngörüldüðü gibi Ýngiltere genelinde yüzde 3.8 deðil. * Momentumlarýný bazý Londra Belediyelerinde inþa edeceklerini düþünüyorum. Þimdi bazý aptallarýn.muhafazakarlarý seçtiklerinden dolayý bir 5 yýl... belki ötesi iktidarda olacaklar. Üzgünüm Taner Þah CY Yýllardýr üstüne park eden araçlardan dolayý çökmüþ kaldýrýmlarý, koltuk deðnekli bir engelli, veya bir tekerlekli sandalyeli engelli kullanabilir mi? Bebek arabalý anneler, okul öðrencileri, yaþlýlar, hatta saðlam insanlar, neresinden yürümeli bu kaldýrýmlarýn??? Biraz saðlam olan yerler ise otopark olarak kullanýlýyor. Býrakýn sakatlarý, saðlamlarýn dahi bu kaldýrýmlarý kullanabildiðini iddia eden varsa ben buradayým! Yýldýzlý belediyecilik ilkelerine göre icraat yapan Gönyeli Belediyesi'nin Atatürk Caddesi üstündeki kaldýrýmlarý yýl yýkýlmamak üzere! yapýlan asfaltlarý daha bir yýl bile dolmadan 8-10 yerden yarýp yýrtan ve öylece býrakan bir yaldýzlý belediyecilik!!! Çembere çiçek ekmeyle deðil bu iþler... Yoksa o vitrin mi??? (Not: Agios Dometios'ta, hipodromun yanýndan, eski hastanenin oradaki köprüye kadar olan yaklaþýk üç km'lik ana cadde, iki yýlý aþkýn bir sürede tamamlandý. Çünkü yolun altýnda olmasý gereken, akla gelebilecek bütün altyapýsý bitmeden asfalt dökümü yapýlmaz) Tuðçe Kortan 13 saat Düzenlendi Eðer bize öðretilmeye çalýþýldýðý gibi ölümden sonra bir hayat varsa veya Ruh'umuz Beden'imizden ayrý olarak gökyüzünden ardýnda kalanlarý izliyorsa; Kenan Evren geriye dönüp baktýðýnda þu an ne hissediyordur? Ya da ölümü ardýndan bu kadar lanetlenen bir þahsiyet bu kadar yýldýr kendisine yönelen tepkilerden ne hissetmiþtir? Ailesi için ne acýdýr tüm mecralarda ardýndan lanet okunan birinin ölümü için üzülmek ve rahmet dilemek? Bu ölüm iyiler erken gider lafýnýn hayata uyarlamasý mýdýr da bu adam hayatýnýn son raddesine kadar yaþayýp 98 yaþýnda öldü? Yargýlanýp asýlsaydý veya piþmanlýklar içinde intihar etseydi en azýndan þerefini koruyacaktý... Hortlasýn P..k derler Kýbrýslýcada... Mehmet Onur Doviz almýþ baþýný gidiyor. Bizdeki hükümet ise ne yapalým bizden kaynaklanan birþey deðildir diyerek, üstünden atmaya çalýþýyor yaratýlan bu kötü tabloyu! Merkez bankasý bizim kontrolumuzda deðil, onun için dövize müdahale edemeyiz diyerek iþin içinden kolayca kaçýyorlar. Ama sen hükümetsin, sen bu toplum için ordasýn! Her neyse... Þöyle topluma baktýðýmýzda... Ev alan birçok insanýn borcu katlanarak çok kötü bir þekilde devam ediyor. Evlatlarýný okutan ailelerin durumlarý da öyle! Ev kiralarý da öyle! Ve daha birçok þey... Yani genel olarak millet periþan! Peki, hükümet edenler piyasadaki enflasyonu neden kontrol altýna almýyorlar. Özellikle ithal edilen ürünlerdeki vergileri, KDV gibi, onlarý neden aþaðýya çekerek piyasadaki, pahalýlýðý durdurmuyorlar. Evet, böyle bir yöntemle hükümet milletin alým gücünü rahatlata bilir. Tabii ki isterlerse!

11 11 Mayýs 2015 Pazartesi MAÐUSA'DA BÝR KÝÞÝ BOÞANMA DAVASI AÇAN EÞÝ ÝLE 2 KÝÞÝYÝ BIÇAKLADI Gazimaðusa'da, bir kiþi, boþanma davasý açan eþi ile 2 kiþiyi býçakladý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, "R. Y. (E-35)" kimlikli kiþi, önceki gün saat 18:30 sýralarýnda, boþanma aþamasýnda olduðu eþi Safiye Yazgý'nýn kendisine boþanma davasý açýp evi terk ettiði gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduðu ekmek býçaðýyla Safiye Yazgý'yý sol sýrt kýsmýndan, Orhan Yazgý'yý sol göðüs ve sað karýn kýsmýndan, Ozan Yazgý'yý ise omuz kýsmýndan aðýr bir þekilde yaraladý. "Öldürmek kastý ile býçak sokmak suretiyle katle teþebbüste bulunan" zanlý tutuklanýrken; yaralýlar Gazimaðusa Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müþahede altýna alýndý. KANUNSUZ ESKÝ ESER TASARRUFU Çatalköy'de, günün ilk saatlerinde polis tarafýndan gerçekleþtirilen operasyon sonrasýnda M.B.'nin (E- 32) tasarrufunda eski eser nitelikli olduðuna inanýlan 1 adet büyük, 1 adet küçük kuplu testi bulunup emare olarak alýndý. Polis, M.B'yi tutukladý. HIRSIZLIK, KASTÝ HASAR Lefkoþa'da, önceki gün, Jale Ahmet'e ait ikametgahýn pancurunu kýrarak içeriye giren meçhul þahýs veya þahýslar 1300 STG ve 2300 TL nakit para ile muhtelif ziynet eþyalarýný çaldý. YANGIN Pirhan'ýn kuzey batýsýnda önceki gün, Ömer Hayyam Yasýllýgöz saman yaptýðý esnada kullanýmýnda bulunan traktörün makine bölümünün alevlenmesi sonucu yangýn çýktý. Traktör ile Ramazan Yiðen'e ait biçilmiþ 90 dönüm buðday tarlasý içerisinde, 30 dönüm biçilmiþ sano tamamen yandý. Mizahistro AKÞAM AJANS Akýncý'nýn seçilmesinden sonra, onu ilk ziyaret eden diplomatlar ABD Kýbrýs Küçükelçisi ile Ýngiliz Alçak Komiseri oldu.yabancý diplomatlar ile görüþmede, Akýncý'ya Özel Kalem Müdürü Ciðerci Ahmet, Müsteþar Deli Tahir ve Basýn Sözcüsü Humuscu Rýfat eþlik etti.tüm kapý ve pencerelerin saray personeli tarafýndan sýkýca kapatýlýp, kapalý kapýlar arkasýnda süren gizli görüþmelerde, pencerelerden birinin unutularak gýndýrýk kalmasý sebebiyle, içerideki görüþmenin gizliliði kalmadý. Dýþarýdan toplantýyý izleyen gazeteci Serhat Babutsalý, kamerasýyla gizlice ara yerden görüntü alarak internet ortamýnda paylaþýnca yer yerinden oynadý. Ýçerideki herkesin müzik eþliðinde birbirlerine yastýk vererek, koro halinde "adil ve kalýcý" kelimelerini iki dilde tekrarlayarak söylemeleri, toplumda derin bir üzüntü yaþattý. Bu arada Basýn Sözcüsü Humuscu Rýfat'ýn Ýngiliz Alçak Komiseri Todd'un flört ettiði bayanýn Kýbrýslý Türk kýzý Ahu Danteligaçýkoðlu olmasý nedeniyle, Türk tarafýnýn bir buçuk adým önde olduðunu açýklamasý ile toplumda yeniden umutlar yeþerdi. SABAH AJANS 11 GURKUDA EXPRESS SORU KÖÞESÝ Aþaðýdakilerden hangisi Akýncý'nýn Ankara ziyaretinde kendisine sunulan karþýlama paketinde yer alan eylemlerden veya nesnelerden biridir? A. 19 Pare top atýþý + 12 Pare Hýçkýrýk sesi B. Anadolu dokumalý açýk mavi halý C. Mozartýn 31. Senfonisi D. Ayak için lengerde sýcak su E. Full Masaj (Flüt dahil) F. 10 Derste Ana Yavru Ýliþkileri El kitabý G. Çið köfte ve sýra gecesi sürprizi HUZUR OPERASYONU Ýskele Polis Müdürlüðü, önceki gün, sorumluluk sahasý dahilinde "Huzur Operasyonu" düzenledi. Operasyon kapsamýnda bölgede faaliyet gösteren bet ofisi ve kumarhaneler kontrol edildi, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak olan beþ kiþi tespit edilerek aleyhinde yasal iþlem baþlatýldý. KOLEJLERE GÝRÝÞ SINAVI 2'NCÝ BASAMAÐI SONUÇLARI AÇIKLANDI Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý kolejlere gelecek öðretim yýlýnda alýnacak 475 öðrencinin belirlenmesi için düzenlenen sýnavlarýn ikinci aþamasý olan Kolejlere Giriþ Sýnavý (KGS) 2. basamaðýnýn (KGS- 2) sonuçlarý açýklandý. Dün yapýlan sýnavlar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayýs TMK, Gazimaðusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaþa Lisesi ve Hala Sultan Ýlahiyat Koleji'nde olmak üzere 7 sýnav merkezinde iki oturum þeklinde düzenlenmiþti. Kolej Giriþ Sýnavý'nýn üçüncü ve son basamaðý 6 Haziran Cumartesi günü yapýlacak. Öðrenciler bu sýnavlardan elde ettikleri puanlar sonucunda kolejlerin kontenjan sayýlarýna göre öðretim yýlý için kayýt hakký elde edebilecekler. Sýnavlar sonucunda Lefkoþa TMK'ya 130, Gazimaðusa TMK'ya 75, Girne 19 Mayýs TMK'ya 75, Güzelyurt TMK'ya 50, Bekirpaþa Lisesi Kolej Sýnýfýna 25 ve hala Sultan Ýlahiyat Koleji'ne 120 öðrenci olmak üzere toplam 475 öðrenci kayýt hakký elde etmiþ olacak. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Genel Kurul'un saat 10.00'da baþlayacak birleþiminde Hukuk Siyasi Ýþler ve Dýþiliþkiler Komitesi'nin Boþalan Yayýn Kurulu Üyeliði Ýçin Önerilen Adayýn Deðerlendirme Raporu görüþülecek. Vergi Usul (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn da ele alýnacaðý Genel Kurul toplantýsýnda, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu (Kuruluþ, Görev, Çalýþma ve Denetleme) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý; Ýstanbul Teknik Üniversitesi ÝTÜ- KKTC Eðitim-Araþtýrma Yerleþkeleri (Kuruluþ, Görev, Çalýþma ve Denetleme) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ile Yükseköðretim Kurumlarý Mali Düzenleme (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn üçüncü görüþmeleri yapýlacak. GÜNEYDE ÇÝFTE CÝNAYETTE ÝKÝ GÖZALTI Güney Kýbrýs'ta 74 ve 78 yaþlarýndaki Savvas- Kiriaki Sofokleus çiftinin vurularak öldürülmesiyle ilgili iki kiþinin gözaltýna alýndýðý haber verildi. Alithia gazetesi Polisin cinayette kullanýlan silahla ilgili araþtýrmalarý neticesinde dün gece çiftin kardeþ olan iki yeðeni hakkýnda tutuklama emri çýkartarak onlarý gözaltýna aldýðýný yazdý. Çiftin cansýz bedenleri, Perþembe günü sularýnda yakýn bir dostlarý tarafýndan Limasol'da Agios Yoannis köyündeki evlerinin bahçesinde küçük bir ambarda bulunmuþtu. Japonyadan ülkemize gelen 20 kiþilik araþtýrma ekibinin gelme nedeni ile ilgili açýklama yapan All in One Bakaný Merdar Dinktaþ "Bu kadar yýldýr siyasetin içindeyim.halen çözemedim bu Kýbrýslýyý" diyerek mecburen yurt dýþýndan uzman bir ekip getirdiklerini bildirdi.ýki haftalýk araþtýrmadan sonra basýn açýklamasý yapan Japon Sosyolog Prof.Dr.Tikinoski Puþtlee, insanlarýn büyük bölümünün günlük hayatta güçlünün yanýnda yer aldýðýný, ancak televizyondaki filmlerde tam tersine hep fakirin, sefilin ve güçsüzün tarafýnda olduklarýný tespit ettiklerini,ayrýca aralarýnda yapýlan dedikodularda birçok siyasetçinin arkasýndan çok aðýr küfür ettiklerini,ancak yolda belde gördükleri ayni siyasetçinin de elini sýkmak için koþarak yanlarýna gittiklerini bildirerek "Hayret içindeyim,tüm bu verileri bilgisayar programýna iþleyip sonuç istedik.birçok ülkede baþarýyla kullanýlan paket programýmýz bile bu iþin içinden çýkamadý.hata kodu olarak 'unknown menfaat.exe virus found' mesajý geliyor" diyerek aldýklarý görevi Bakan Diktaþ'a iade ederek adadan ayrýldýlar. BURAM BURAM KIBRIS Anketleri çok severiz toplum olarak. Bize soru sorulmasýný sevdiðimiz gibi baþkalarýna soru sormayý da eksik etmeyiz. Yanýtlarý çok merak eder, çýkan cevaplara göre de yorum yapmaya bayýlýrýz. Bunu da yaparken kendimizi o konuda bir uzman olarak görüp emin bir þekilde karþý tarafa empoze etmeye çalýþýrýz fikrimizi. Hatta bazýlarýmýz karþýsýndakini inandýrmak için "Allah beni yaksýn öyledir gardaþ" gibi laflar da kullanýr çoðu zaman. Gün içinde birçok kez, temasta olduklarýmýzla bunlarý paylaþýr, kahveyi yudumlarken bir güzel de dedikodusunu yaparýz birlikte. Günlük yaþantýmýzda önemli yer tutar anketler. Siz farkýnda olmasanýz da her gün birilerine belli konularda sorular sorarak, örneðin "ne marka","kaç yýldýr kullanýn", "kaça aldýn","nerden aldýn" gibi sorularla onlardan cevap bekler, daha sonra da tüm aldýðýnýz bilgileri birleþtirip bir karar verirsiniz kendiniz için. Özellikle birþey satýn almazdan önce küçük bir anketle bir baþka deyiþle 'seyirci jokeri' kullanarak sonuca gideriz toplum olarak. Garip olan da görüntüde kendimize çok güvenirken, diðer taraftan da gizli güvensizliðimizi gidermeye çalýþýrýz bu þekilde. Eh Kýbrýslý olmak ne de olsa kolay deðilmiþ... ÞÝÝR KÖÞESÝ HAFTANIN SÖZÜ Derviþ'in fikri ne ise zikri de odur. Ýrsen'in fikri ne ise kendi de bilmez. Mavi halý sermiþler Hellim ekmek yemiþler Adil ve kalýcý demiþler Eh iyi halt etmiþler Kardeþ olmaz dedi aða Benim hakim o topraða Býrak anam uyalým çaða Bozma sinirimi çýkarým daða

12 12 11 Mayýs 2015 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Bugün anneler günü Gördüler güldüðünü Tüm çocuklarý gelmiþ Bugün onun düðünü Kitap Dünyasý Gerçeklik Terapisi Robert E. Wubbolding OKUYAN US YAYIN ÖZDEYÝÞLER "Keskin nükteler de, keskin býçaklar gibi sýk sýk sahiplerinin parmaklarýný keser." Arrowsmith TADIMLIK Sevgi yüzü göstermeyen bir çaðda yaþadýn babamýzý gömdün, kýzlarýný uçurdun acýlar yüreðinin meyvelerini döktü gençliðinin boynu her þey'le vurulmuþ bir oðulun inanýlmaz yasýný tuttun nice alýnýp, satýlmaz bildiðin þeyin gün gelip çarþýlara düþtüðünü gördün anam benim, yas örtülüm, 'Aðlayan Kaya'm! Fikret Demirað "Sevgi yüzü göstermeyen bir çaðda" adlý þiirinden Tiyatro ve sinema sanatçýsý Zeki Alasya, son yolculuðuna uðurlandý ALASYA'NIN CENAZESÝ, LEVENT CAMÝSÝ'NDE DÜZENLENEN TÖRENÝN ARDINDAN DEFNEDÝLDÝ Karaciðer hastalýðý dolayýsýyla 22 Nisan'dan beri tedavi gördüðü hastanede vefat eden tiyatro ve sinema sanatçýsý Zeki Alasya, son yolculuðuna uðurlandý. Levent Camisi'nde öðle vakti düzenlenen cenaze töreninde, Alasya'nýn eþi Jülide Atak, kýzý Zeynep Alasya ve eski eþi Oya Mella taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP genel baþkan yardýmcýlarý Akif Hamzaçebi ve Sezgin Tanrýkulu, CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Beþiktaþ Belediye Baþkaný Murat Hazinedar, eski þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, HDP milletvekili adayý Celal Doðan'ýn yaný sýra, Kadir Ýnanýr, Tarýk Akan, Melek Baykal, Edip Akbayram, Orhan Gencebay ve eþi Sevim Emre, Metin Akpýnar, Müjdat Gezen, Nuri Alço, Yonca Evcimik, Halit Kývanç, Aliþan, Çaðla Þýkel, Kubat, Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan ve Nevra Serezli gibi isimler katýldý. Bu arada, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ve Vatan Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek'in aralarýnda bulunduðu pek çok kiþi cenazeye çelenk gönderdi. Alasya'nýn tabutunun üzerine daha önce giydiði Fenerbahçe formasý serildi, kenarlarýna üzerine "Sevgili Zeki aðabey, seni unutmayacaðýz", "Sevgili Zeki Alasya güle güle" yazýlý kaðýtlar iliþtirildi. Zeki Alasya'nýn tabunun önüne bir de fotoðrafý konuldu. Ayrýca Beþiktaþ Belediyesi'nce caminin giriþine, Alasya'nýn dev fotoðrafýnýn bulunduðu pankart asýldý. Alasya'nýn cenazesi, kýzý Zeynep Alasya'nýn da saf tuttuðu cenaze namazý sonrasýnda alkýþlar eþliðinde cenaze aracýna taþýndý. Zeki Alasya'nýn cenazesi daha sonra götürüldüðü Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verildi. SÝHÝRLÝ FLÜT Uzman Mehmet Sakarya Müzik Eðitimcisi/Öðretim Görevlisi Öyle yüce, öyle ilahi kudreti üzerinde taþýyan bir sözcüktür ki "ANNE", duyar duymaz yüreðiniz sýkýþýr, nefes alamazsýnýz. Öyle büyük bir özlemdir ki anne'ye olan özlem, hiç bitmez, hiç dinmez Ýnsanlýðýn var oluþ nedenidir "anne". O'ndan doðmuþtur her insanoðlu. Doðar doðmaz bebeði ilk koklayan, ilk kucaðýna alan, ilk gözlerine bakan, ilk elini tutandýr anne! Yaþadýðý sürece de bu hiç deðiþmez aslýnda, uygulama þekli deðiþsede davranýþlarýnýn, özünde dünyaya gelen yavrusuna ilk anda baþladýðý deðerlerdir artarak devam ettirdiði "Anne", her devrin içerisinde pek çok þarkýnýn da konusu olmuþtur. Dünyadaki pek çok müzisyenin yaptýðý bestelerinde, hiç eskimemiþ, hiç unutulmamýþtýr "Anne"! Hep yer almýþtýr bir gün bir müziðin içerisinde. Çünkü her insan özüne döner birgün! Özü, annesinden gelen öz'dür aslýnda. Son yýllarda beni en çok etkileyen "ANNE" müziklerinden biri de, Türkiye'nin deðerli sanatçýlarýndan Erkan Oður ile Ermeni balaban virtüözü Civan Gasparyan'ýn 2001 yýlýnda ortaklaþa çýkarttýklarý "Fuad" isimli albümlerinde yer alan, Ermenice "Anne" anlamýna gelen "Mayrig" Ermeni Halk Türküsü'dür. Bugünkü yazýmda bu iki müzisyenden bahsedeceðim sizlere. 17 Nisan 1954, Ankara doðumlu olan Erkan Oður, Müziðe 4 yaþýndan itibaren keman, baðlama, flüt ve cümbüþ çalarak baþlamýþtýr. Oður'u Halk Müziði icrasý konusunda teþvik eden, ilkokul yýllarýndaki müzik öðretmenidir. Gitar çalýþýnda Jimi Hendrix'in bazý etkileri olmuþtur. Müzik tarihine en önemli katkýsý da 1976'da perdesiz gitarý icat etmesidir. Sonrasýnda hem perdesiz gitarý,hem de perdesiz baðlamayý da geliþtiren kiþi olmuþtur. Ýstanbul Devlet Konservatuarý Müzik Teorisi bölümü mezunudur. Çalýþmalarýnda aðýrlýklý olarak kopuz ya da dede baðlama, ud, e-bow, perdesiz gitar, klasik gitar, elektro gitar ve kendi sesini kullandý. Türk müziðine, icracý ve yorumcu olarak çok deðerli katkýlar yapmýþtýr. Müzik yaþamý boyunca pek çok müzisyene ilham kaynaðý olmuþtur. Erkan Oður, bir söyleminde "Ýnsanýn, salt ANNEM! yaþantýsý ve yapýp ettiklerinin doðayla uyumu olduðu müddetçe baþarýya eriþme þansý vardýr." diyerek hayattaki duruþunu anlatmaya çalýþmýþtýr. Dünyaca ünlü müzisyenlerle de çalýþmalar yapan ve albümler çýkaran Oður, Yazý Tura ve Eþkiya gibi ünlü sinema filmlerinin müziklerinin de bestecisidir. Civan Gasparyan,12 Ekim 1928, Ermenistan doðumludur. Küçük yaþta ailesinin geçimine katkýda bulunmak için çalýþmaya baþlamýþtý, fakat aklý hep balaban çalgýsýndaydý. Gasparyan ilk yýllarýný þöyle anlatýr: "Sessiz filmler, yerel müzikler eþliðinde gösterilirdi. Balabaný ilk kez sinemada dinledim. Topladýðým þiþeleri satarak ilk balabanýmý aldým. Altý yaþýndaydým, çalmayý kendim öðrendim. Çocuk orkestrasýndan sonra Gomidas Konservatuvarý'na girdim." Civan Gasparyan 1946'dan 1982'ye kadar Tatul Altunyan Halk Müziði ve Oyunlarý Topluluðunda solist olarak yer aldý. Gasparyan dünyanýn en ünlü senfonik orkestralarýyla ve Peter Gabriel, Lionel Richie, Michael Brook, Erkan Oður gibi ünlü müzisyenlerle çalýþtý. Avrupa ve Amerika'da pek çok albümü yayýmlandý. Ronin, Gladyatör gibi pek çok filmde müzikleriyle yer aldý. Dün anneler günüydü, Annesi'ni kaybetmiþ herkese öncelikle sabýrlar diler ve annelerinin nurlar içerisinde yatmasýný dilerim. Annesi hayatta olanlara da, Anneleri ile birlikte geçirecekleri daha nice uzun, mutlu ve saðlýklý yýllar dilerim! Dileðim, hiçbir Anne'nin evlat acýsý yaþamamasý ve hiçbir evlatýn da zamansýz biçimde annesiz kalmamasýdýr. Erkan Oður'un perdesiz gitarý, Civan Gasparyan'ýn da balabaný ve kendi sesi ile seslendirdiði "MAYRiG (ANNE)" türküsünün sözleri ve bugünkü yazým, öncelikle beni ben yapan birtanem, caným anneme, en kýymetlim oðlumun annesi olan deðerli eþime ve elleri öpülesi tüm annelere armaðan olsun. Anamýn beyaz saçlarý, Yüreðimin tellerini yaktý! Onun tatlý öðütleri, Gönlümün tellerini kopardý. Benim tatlý, narin anam! Benim tatlý, narin anam! Geceleri uyuyamamýþsýn, Uykunu hep bölmüþsün! Benim için geceyi sabah eylemiþsin, Ninniler söylemiþsin. Benim tatlý, narin anam! Benim tatlý, narin anam! Bu þarkým sizler için, Bütün anneler için! Benim tatlý, narin anam! Benim tatlý, narin anam!

13 11 Mayýs 2015 Pazartesi 13 "SAHNE ÞOVU ÖDÜLÜ" KATEGORÝSÝNDE 3. OLDULAR (T.A.K. - Gözde Süreç Sarý): Doðu Akdeniz Doða Koleji Orkestrasý, "18'inci Vodafone Freezone Liseler Arasý Müzik Yarýþmasý" finalinde yarýþarak "Sahne Þovu Ödülü" kategorisinde üçüncü oldu. Doðu Akdeniz Doða Koleji Orkestrasý, yarýþmada "Uptown Funk" isimli þarkýyý seslendirdi. Ýstanbul Bostancý Gösteri Merkezi'nde düzenlenen yarýþmanýn finalini ve ödül törenini Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, KKTC Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar da izledi. Sunuculuðunu Ataman Erkul ve Evrim Akýn'ýn yaptýðý yarýþma dün saat 12.00'de finalist okullarýn performanslarýný sergilemesi ile baþladý, daha sonra saat arasýnda kazananlar açýklanarak, ödül töreni düzenlendi. Yarýþmaya 34 okul katýlýrken, bu yýl ilk kez olarak uluslararasý bölüm de eklendi. Aralarýnda Teoman, Ömür Gedik, Ayþe Aral, Tarkan Gözübüyük, Harun Tekin, Nükhet Duru, Ýskender Paydaþ, Özkan Uður gibi ünlü isimlerin de bulunduðu jüri, "Beste Ödülü", "Sahne Þovu Ödülü", "Enstrüman Ödülü", "Orkestra Ödüllü", "Erkek Solist", "Kýz Solist", "Bilgi Üniversitesi Üstün Baþarý Ödülü", "Ýcra Dalý Ödülü" dallarýnda kazananlarý belirledi. Gecenin büyük ödülü olan "Ýcra Dalý Ödülü" birinciliðine "Gaziantep Kolej ve Özel Lisesi" layýk görüldü. Etkinlikte, Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, "Orkestra Ödülü" alanýnda kazananlara ödüllerini sundu. Sanatçý Nilüfer'in konser verdiði yarýþmada gençler sanatçýyý "Yýlýn Ýdolü Ödülü" olarak seçerek, ona ödül ve çiçekler takdim etti. Yarýþmada ayrýca þarkýcý Edis'e de "Ümit Veren Genç Sanatçý" ödülü sunuldu. CEZAYÝR 3 KÜBA VATANDAÞI HAYATINI KAYBETTÝ Ýki ülke arasýndaki iþbirliði protokolü çerçevesinde týbbi araþtýrmalarda bulunmak üzere Cezayir'de görev yapan 3 Küba vatandaþý, evlerinde ölü bulundu. Cezayir Saðlýk Bakaný Abdülmelik Budiyaf, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, otopsi sonucuna göre Kübalý saðlýk ekibinin ölüm nedeninin gaz sýzýntýsý sonucu zehirlenme olduðunu belirtti. Geçen yýl aðustos ayýndan bu yana Cezayir'de týbbi araþtýrmalarda bulunan Kübalýlarýn, baþkent Cezayir'in 520 kilometre batýsýndaki El-Bayda vilayetinde, Muhammed Budiyaf Hastanesi'nde çalýþtýklarý ifade edildi. Kübalý araþtýrma ekibinin bir radyoloji uzmaný, bir kadýn hastalýklarý uzmaný ve hemþireden oluþtuðu ifade edildi. Ýki ülke arasýndaki saðlýk iþbirliði protokolü çerçevesinde Küba'dan gelen saðlýk ekipleri, Cezayir'deki araþtýrma hastanelerinde görev yapýyor. IRAK BAÐDAT'TA 6 KÝÞÝ ÖLDÜ, 24 KÝÞÝ YARALANDI Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta düzenlenen bombalý saldýrýlarda 6 kiþinin öldüðü, 24 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Güvenlik kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Baðdat'ýn kuzeyindeki Tarimiyye kazasýndaki güvenlik noktasýna bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldýrýsýnda 3 asker ile 1 sivil öldü, 5 asker ile 4 sivil yaralandý. Ýmam Kazým'ýn türbesini ziyarete giden Þiilerin kullandýklarý yol üzerinde, park halinde bulunan bir aracýn patlatýlmasý sonucu ise 2 kiþinin öldüðü, 11 kiþinin yaralandýðýný belirtildi. Baðdat'ýn Sabiyat ve Taci bölgelerinde de el yapýmý bombalarla düzenlenen saldýrýlarda 4 kiþinin yaralandýðý kaydedildi. APARTMAN ARANIYOR Üniversitelere servis yapan otobüs güzergahýnda en geç Aðustos sonuna kadar bitmiþ olacak þekilde kiralýk apartman aranýyor. Ýlgilenenler numaralý telefona baþvurabilirler BAKICI BAYAN ELEMAN ARANIYOR Girne'de yaþayan, deneyimli, sürüþ ehliyeti olan, hastabakýcý bayan eleman aranýyor. Tel: Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Eleman aranýyor Ev iþinde part-time çalýþabilecek bayan eleman aranýyor.(marmara bölgesi) Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: SATILIKLAR Ýngiliz malý Bradle marka yatay buhar kazaný komple ve halý yýkama ve endüstriyel çamaþýr sýkma makinesi. Tel: Satýlýk arsa Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL SATILIK ARABA 2008 model Suzuki Swift 13 at, otomatik

14 14 11 Mayýs 2015 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Hile yapan, hileci. 1 2 Lityum'un kýsaltmasý. 2-Bilinenden, sözü 1 edilenden ayrý, öbür. Üstü örtülü, önü açýk 2 yer, sundurma. 3-Çýplak. Ters 3 okunuþu "Yeter, 4 yetiþir, artýk istemez" anlamýnda kullanýlýr. 5 Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki 6 bölümü, avuç içi. 4-Bir toplulukta çalýþan 7 insanlarýn her biri. Sevgili. 5-Eski dilde 8 "Þarap". Borudan kol 9 almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Ýlave Bazý maddeleri korumak, belirli bir 11 parlaklýk kazandýrmak veya boyamak için kullanýlan, saydam veya donuk cama benzeyen cila. Bazý çið ot ve sebzelerle yapýlan, yað, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek. 7-Görgülü, terbiyeli, olgun kimse için kullanýlýr. Ters okunuþu "Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki". 8-Keman ve kemençe yayý. Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 9-Alýn yazýsý, kader. 10-Baðýþlama. Eski dilde "Mektup". Kýþýn yaðar. 11-Büyük ve zengin köþk. Bir nota. Dünün çözümü ARTER'DEN ANNELER GÜNÜ ZÝYARETLERÝ Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter kent genelindeki yaþlý bakým evlerini ziyaret ederek annelerin Anneler Günü'nü kutladý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Ýsmail Arter bugün sabah saatlerinden itibaren yaptýðý ziyaretlerinde Meros Yaþlýlar Bakým Evi, Nilce Bakým Evi ve Özen Yaþlý Bakým Merkezi'ndeki annelere gül ve hediye vererek sohbet etti. Merkezlerde çalýþan kadýn personellere de gül veren Ýsmail Arter günün hatýrasý olarak ipek kozasý iþlemeli tepsi hediye etti. Yukardan Aþaða: 1-Bir yolun yön deðiþtirdiði yer, viraj. Bir þeyin fiyatýný artýrma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma. 2-Giysilerin kýrýþýklýklarýný giderme iþini yapmak. Bir nota. 3-Harf okunuþu. Çoðunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakýmýndan bir tür baðýmsýzlýðý olan büyük il. 4-Yýlýn onuncu ayý. Kadýnlarýn baþlarýna baðladýklarý tülbent. 5-Ara bozma, ayýrma. Vücudun kasýktan tabana kadar olan bölümü. 6-En kýsa zaman. Film gösterilen bina. 7-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Uzaklýk bildirir. Yunan halkýndan olan. 8-Harf okunuþu. At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda bulunan uzun kýllar. 9-Sona "T" konursa "Bir iþi yerine getirmek için verilen söz" olur. Ýlk çaðdaki uygarlýklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlýklarý ile ilgili olan. 10-Ters okunuþu "Malzeme, gereç". Kýrmýzý. 11-Eski dilde "Yapma, etme". Beþparmak daðlarý üzerinde bir kale. RUSYA'DA "ZAFER GÜNÜ" YÜRÜYÜÞÜ n "ÖLÜMSÜZ ALAY" ÝSMÝYLE DÜZENLENEN YÜRÜYÜÞE YAKLAÞIK 300 BÝN KÝÞÝ KATILDI Rusya'nýn baþkenti Moskova'da, Sovyetler Birliði'nin 2. Dünya Savaþý'nda dönemin Nazi Almanyasýna karþý kazandýðý zaferin 70. yýl dönümü nedeniyle dün düzenlenen yürüyüþe yaklaþýk 300 bin kiþi katýldý. "Ölümsüz Alay" yürüyüþüne katýlanlar, 2. Dünya Savaþý'nda hayatýný kaybeden yakýnlarýnýn resimleri ve isimlerinin yazýlý olduðu dövizler taþýdý. Moskova'nýn merkezinde yer alan Belaruskaya Meydaný'nda toplanan kalabalýk, þehir merkezi boyunca yürüyerek Kýzýl Meydan'a ulaþtý. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, "Ölümsüz Alay" yürüyüþünde, 2. Dünya Savaþý'na katýlan babasýnýn resmini taþýdý. Moskova Emniyeti'nin verilerine göre yürüyüþte 300 binden fazla kiþi yer aldý. Rusya'nýn diðer þehirlerinde de ayný isimle düzenlenen yürüyüþlere bir milyondan fazla katýlým olmasý bekleniyor. Kýzýl Meydan'da düzenlenen geçiþ töreninde ise 16 binden fazla asker, 194 zýrhlý askeri araç, 143 uçak ve helikopter yer almýþtý. PUTÝN'DEN GÖRÜÞME TRAFÝÐÝ Putin, anma etkinlikleri için Moskova'ya gelen Hindistan Cumhurbaþkaný Pranab Mukherjee, Mýsýr Cumhurbaþkaný Abdülfettah el Sisi, Küba Devlet Baþkaný Raul Castro, Kazakistan Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev ve BDT ülkeleri liderleriyle Kremlin Sarayý'nda bir araya geldi.

15 11 Mayýs 2015 Pazartesi 15

16 16 11 Mayýs 2015 Pazartesi

17 11 Mayýs 2015 Pazartesi 17

18 18 11 Mayýs 2015 Pazartesi

19 11 Mayýs 2015 Pazartesi 19 Yýldýz hentbolcular Türkiye'de final peþinde Türkiye Hentbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen ve Adana'da gerçekleþen Türkiye Yýldýzlar yarý final karþýlaþmalarýna katýlan takýmlarýmýz müsabakalara baþladý. Dörder takýmýn oluþturduðu gruplarda mücadele eden YDÜ(Yakýn Doðu Üniversitesi) ve Yükseliþ ilk gün oynadýklarý karþýlaþmalarý kaybetmelerine raðmen kýzlarda YDÜ, grubunda bulunan iki takýmýn turnuvaya gelmemesi nedeni ile final garantilendi. Önceki gün gerçekleþen Yýldýz Bayan karþýlaþmasýnda YDÜ ile Þakirpaþa karþýlaþtý. Bölge þampiyonu olan rakibi karþýsýnda zorlanan YDÜ, karþýlaþmadan maðlup ayrýlmasýna raðmen grupta bulunan iki takýmýn turnuvaya katýlmamasý sebebi ile finale kalmayý garantiledi. Erkeklerde ise Yükseliþ önceki gün Adana þampiyonu Çukobirlik karþýsýnda maðlup oldu. Dün gerçekleþen ve çok çekiþmeli geçen müsabakada ise temsilcimiz Yükseliþ, Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü ile berabere kalarak final vizesini son güne býraktý. Yükseliþ bugün Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü'nü maðlup ederse avaraj hesabý ile final þansýný devam ettiriyor. Galatasaray'a farklý kaybettik Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý dün Ýstanbul Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda çýktýðý Galatasaray önünde skorla maðlup oldu. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi A'da mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý dün Ýstanbul Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda çýktýðý Galatasaray önünde skorla maðlup oldu. Dünya ve Avrupa þampiyonluðu yaný sýra bu yýlýn da Türkiye þampiyonluðunu garantileyen Galatasaray Engelli Spor Kulübü önünde lig maratonunda forma þansý bulamayan gençlerin aðýrlýkta olduðu bir kadro ile mücadele eden temsilcimiz Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý ev sahibi takým taraftarlarýndan alkýþ aldý. Temsilcimiz ligde kalan son 2 maçýna çýkacak. Önümüzdeki hafta 16 Mayýs tarihinde saat 11.00'da Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda Pendik Engelli S.K ile karþýlaþacak Kuzey Kýbrýs Turkcell bu sezonun evdeki son maçýna çýkacak. Yine Satranç Federasyon Kupasý'nýn final karþýlaþmasýnda rakibi Altýn Piyon'u maðlup eden Yakýn Doðu Üniversitesi, lig þampiyonluðundan sonra kupa þampiyonluðunu da elde etti ayný takýmla bir hafta sonra deplasmanda karþý karþýya gelecek takýmýmýz böylelikle ligi sonlandýracak. Satrançta Kupa YDÜ'nün Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafýndan düzenlenen 2015 Federasyon Kupasý mücadelesi dün (10 Mayýs 2015, Pazar) oynanan final ve üçüncülük karþýlaþmalarý ile tamamlandý. Golden Tulip Lefkoþa Otel'de saat 14:30'da baþlayan karþýlaþmalarda rakibi Altýn Piyon'u maðlup eden Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), lig þampiyonluðundan sonra kupa þampiyonluðunu da elde etti ve kupalarýný çifteledi. Baþhakemliðini Halil Þentuð'un yaptýðý Satranç Federasyon Kupasý'nýn üçüncülüðün sahibi ise, rakibi Dr. Ali Özsoy takýmýný maðlup eden Marmara Satranç Derneði oldu. Satranç Federasyon Kupasý'nda alýnan sonuçlar: Final Karþýlaþmasýnda Yakýn Doðu Üniversitesi - Altýn Piyon Satranç Derneði: 4,5-1,5 Üçüncülük Karþýlaþmasýnda Marmara Satranç Derneði - Dr. Ali Özsoy Satranç Derneði: 3,5-2,5 Minderde DAÜ evinde galip Mertdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar,Serkan Köse ve Cengiz Öktem hakem olarak görev yaptýðý müsabakalarda ikinciliði Yakýn Doðu Üniversitesi elde etti. Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "2015 Büyükler Güreþ Ligi"nin 4'üncü ayaðý "Mehmet Þemmedi Büyükler Serbest Güreþ Turnuvasý" yapýldý. Gazimaðusa Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý'nda yapýlan ve 5 takýmdan 45 sporcunun mücadele verdiði turnuvada birinciliði Doðu Akdeniz Üniversitesi kazandý. Mertdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar,Serkan Köse ve Cengiz Öktem hakem olarak görev yaptýðý müsabakalarda ikinciliði Yakýn Doðu Üniversitesi elde etti. Sonuçlar þöyle: 1-DAÜ 76 Puan 2-YDÜ 66 Puan 3-Yükseliþ 8 Puan 4-Gayretköy 8 Puan 5-Korkuteli -

20 Yýldýz hentbolcular Türkiye'de final peþinde Türkiye Hentbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen ve Adana'da gerçekleþen Türkiye Yýldýzlar yarý final karþýlaþmalarýna katýlan takýmlarýmýz müsabakalara baþladý. Gruplarda mücadele eden Yakýn Doðu Üniversitesi ve Yükseliþ finali garantilendi. (Haberi sayfa 19'da) Serdarlý kendi ipini çekince sarý-kýrmýzýlýlar küme düþmekten kurtuldu Çetinkaya da kabus sona erdi TOPLU SONUÇLAR: K-Pet Süper Lig'de Play-Out Serdarlý - B. Baðcýl: Gençlerbirliði - Çetinkaya: K-Pet 1'inci Lig'de Play Out Dumlupýnar - Görneç: Denizli - Gençlik Gücü: K-Pet 2'nci Lig'de Play-Off Çanakkale - Karþýyaka: Türkmenköy - Doðancý: K-Pet 2'nci Lig'de Play Out Tatlýsu - Maraþ: Vadili - Ortaköy: K-Pet Süper Lig Play-Out Puan Tablosu TAKIMLAR O G B M A Y P G. BÝRLÝÐÝ BOS. BAÐCIL ÇETÝNKAYA SERDARLI Çetinkaya:1 - Gençlerbirliði:0 Serdarlý'nýn 4 sarý kart cezalýsý futbolcu oynatmasý, ikinci yarýda karþýlaþmaya çýkmamasý ve Tahkim Kurulu tarafýndan 3 puanýnýn silinmesinin ardýndan gelen 1-0'lýk Gençlerbirliði galibiyeti ile Çetinkaya bir alt kümeye düþmekten kurtuldu STAT: Cihangir Stadý. HAKEMLER: Osman Özpaþa, Hüseyin Özkan, Sertan Alkýn. ÇETÝNKAYA: Ahmet Gardiyanoðlu, Tunç Özgürgün, Talat Daðer, Ýbrahim Faye, Çaðakan Kýlýç, Tarkan Baloðlu, Erdinç Börekçi (Ahmet Gençosman), Sercan Demirman, Hakan Karacaoðlu, Akýn Topal, Ýmran Amodu. (Teknik Direktör: Cenk Berkalp). GENÇLER BÝRLÝÐÝ : Ali Aydemir (Hamit Aykan), Mehmet Aylana, Salih Kaptan, Sinan Öðüt, Hüseyin Gökþan, Abiye John Green, Abdullah Kaya (Arif Uysal), Þenol Þöför, Ogün Dursun, Nnaemeka Juvenal Uzor, Halil Türen (Sertan Kurukafa). (Teknik Direktör: Ahmet S. Ogan). GOL: Dk:45+3 Hakan Karacaoðlu (Çetinkaya). K-Pet Süper Ligi'nin Play-Out 3'üncü hafta karþýlaþmasýnda rakibi Gençlerbirliði'ni 1-0 maðlup eden Çetinkaya, bir alt lige düþmekten kurtulan takým oldu. 4'üncü dakikada, soldan geliþen Çetinkaya ataðýnda kaleci ile karþý karþýya kalan Ýmran Amodu topa vurmada gecikince, kaleci Ali Aydemir yatarak topa sahip oldu. 39'uncu dakikada, Çetinkaya ceza sahasý içerisinde topu kontrol eden Arif Uysal'ýn dönerek vuruþunda kaleci Ahmet Gardiyanoðlu topu köþeden parmaklarýnýn ucu ile çýkardý. 42'nci dakikada, Çetinkaya'dan Akýn Topal'ýn vuruþunda kaleci Ali Aydemir'i geçen topu Gençlerbirliði savunmasý çizgi üzerinden çýkarttý. 45+3'üncü dakikada, saðdan geliþen Çetinkaya ataðýnda yapýlan ortada topla arka direkte buluþan Hakan Karacaoðlu düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi, Çetinkaya:1 - Gençlerbirliði:0. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý Çetinkaya'nýn 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýda daha canlý bir Gençlerbirliði takýmý sahada idi. 78'inci dakikada, saðdan geliþen Gençlerbirliði ataðýnda topla buluþan Þenol Þoför sert ve düzgün vurdu, ancak kaleci Ahmet Gardiyanoðlu gole izin vermedi. 90+4'üncü dakikada, soldan geliþen Çetinkaya ataðýnda Akýn Topal'ýn vurmakta geciktiði topu Gençlerbirliði savunmasý kornere çeldi. Orta hakem Osman Özpaþa kormer atýþý kullanýlmadan karþýlaþmayý bitirdi. Karþýlaþmayý 1-0 kazanan Çetinkaya süper ligde kalan takým olmanýn sevincini yaþadý. K.Pet 1.Lig Play-Out Puan Tablosu TAKIMLAR O G B M A Y P GÖRNEÇ DUMLUPINAR DENÝZLÝ G. GÜCÜ K-Pet 2.Lig Play-Out Puan Tablosu TAKIMLAR O G B M A Y P MARAÞ VADÝLÝ TATLISU ORTAKÖY K-Pet 2.Lig Play-Off Puan Tablosu TAKIMLAR O G B M A Y P KARÞIYAKA DOÐANCI TÜRKMENKÖY ÇANAKKALE Play-off ve play-out maçlarýnda hangi takým çýktý hangi takým küme düþtü? Dün oynanan play-off ve play-out maçlarýnýn ardýndan küme düþen ve biir üst lige yükselen takýmlar belli oldu Serdarlý Süper Lig'e veda etti 1. Lig'e düþtü. Binatlý geçen haftadan Süper Lig'e çýkmayý garantilemiþti. Gençlik Gücü 2. Lig'e düþtü. Karþýyaka 1. Lig'e yükseldi. Ortaköy 2. Lig'e veda etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4880 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4880 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýnda "Kardeþ Kýbrýs" diye bir ifade geçmedi, ancak bazý haber siteleri geçti diye verdi haberi... Anlaþýlan bazýlarýmýz derin rüyalardan hala uyanmadý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4920 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis'in Nobel Barýþ Ödülü'ne aday gösterilecekleri söyleniyor. Bu konuda þimdiden yayýnlar var... Amerika ve Avrupa gaz vermeyi iyi biliyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4885 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4885 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat CTP'nin baþýna dönmek için perende aldý ya, Derviþ Eroðlu'nun da UBP'nin baþýna dönmesi için kampanya var! Mümkün olsa Denktaþ'ý da diriltecekler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Mayýs

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Daha çok. savaþ gemisi göreceksiniz. Açý senerlevent@yahoo.com

Daha çok. savaþ gemisi göreceksiniz. Açý senerlevent@yahoo.com Ünlü aktör Robin Williams'ýn ölüm nedeninin intihar olduðuna Ýngiliz Adli Týp Kurumu üç ayda karar verdi. Bizde nasýl oluyor da polis intihar olduðuna anýnda karar veriyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı