TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER"

Transkript

1 TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER Hacý Ferhat MÝRZA Ankara/Türkiye

2 TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ ISBN Editör Prof. Dr. Hayrettin ÝVGÝN Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Uluslararasý Ýlimler Akademisi Ankara Baþkaný Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktaranlar Prof. Dr. Elçin ÝSGENDERZADE Oktay HACIMUSALI Kapak Tasarýmý Erhan ÝVGÝN Düzeltmen Saide ASLANKIZI Mizampaj Kültür Ajans Tanýtým ve Organizasyon Ltd. Þti. Konur Sok. 66/9 Bakanlýklar-ANKARA Tel: Fax: Baský BRC Basým Matbaacýlýk Ltd. Þti. Büyük Sanayi 1. Cad. Elif Sk. No: 7/243 Akköprü/ANKARA Tel: (pbx) Baský Tarihi Þubat 2009 Ýsteme Adresi Konur Sokak No: 66/9 Kýzýlay/Ankara-TÜRKÝYE Tel: (PBX) - Faks:

3 EVRENÝN KURTULUÞU ÝSLAMDA, KANUNU ÝSE KUR`AN'DADIR! DEVLETLERÝ BÜYÜK AÝLE, MÝLLETLERÝ KARDEÞ GÖRMEK DÝLEÐÝYLE Sayýn Saygýlarla Hacý Ferhat MÝRZA

4 Hacý Ferhat MÝRZA *** Allahýn sözünü ederim beyan, Ey insan, n'olur duruver bir an! Olmuþtur ta baþtan insana güven, Öðüt penceresi, hikmet kapýsý. Hikmet bir çeþmedir, ilaç bir kuyu, Her içen insana zemzemdir suyu. Ýmam evladýdýr hikmet ummaný, Ehli - Beyt olmuþtur onun ünvaný. Yasalar baþýndan insana rehber, Rehber insanlýksa, ondan ne rehber?! Devlet ailedir, dinse iman, Bulur mu kurtuluþu imansýz cihan! Deniz dalgasýyla, toprak daðýyla, Ýnsan Allahýyla korkutur seni. 4

5 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) SUNUÞ Türk edebiyatý literatüründe "Özdeyiþ" biçiminde ifade edilen bir kavram bulunuyor. Bu bileþik ve Türkçe olan kelimeyi; bir ahlak ilkesini veya genel bir yargýyý, düþünceyi, duyguyu; kýsa ve kesin bir biçimde özetleyen, anlatan, genellikle kim tarafýndan söylendiði bilinen özlü söz olarak tanýmlayabiliriz. Arapça'da bunun karþýlýðý "vecize" olarak verilir. "Kelâmlar" olarak da bilinir. Ama Batýda özdeyiþin karþýlýðý Fransýzca ad olan "Aphorisme (Aforizma)" olarak söylenir. Aforizma kelimesi bir süre Osmanlýca'da ve Türkçe'de (19. yüzyýl ve 20. yüzyýlýn baþýnda) kullanýlmýþtýr. Dilimize "Özdeyiþler" olarak çevrilen Hipokrates'in "Apharismoi" adlý (ÝÖ V. yy.) eseri, her satýrý bir olayý açýk ve özlü bir biçimde aktaran öðütlerden oluþmuþtur. Kos Okulunun týp kavramýný özetleyen bu eser; XVIII. yüzyýla kadar Batý týp okullarýnda ders kitabý olarak okutuluyordu. La Rochefoueauld'nun 1664'te "Reflexions ou Sentences et Maximes Morales" baþlýðý altýnda ve kendi adýný vermeden yayýmladýðý bir metin bulunuyor. Bu metin "Düþünceler veya Hükümler ile Ahlaki Özdeyiþler" adýyla Türkçeye de çevrilmiþtir. Çaðýnda bu metin diðer düþünür ve yazarlarý kýzdýrmýþtýr. Çünkü La Rochefoueauld; hemen karþýlýk gören iyilikleri, insaný anýnda ünlü yapan erdemleri (faziletleri) acýmasýzca kýnýyordu. Karþýsýnda olanlar onu bencillikle suçlamýþlardý. La Rochefoueauld'un saf bir erdem anlayýþý vardýr ki, erdemin karþýlýksýz olmasýný ister ve bundan dolayý erdemin öyle kolayca 5

6 Hacý Ferhat MÝRZA bulunabilecek bir sosyal olgu olmadýðý sonucuna varýr. Ayrýca karþýlýksýz erdemin var olduðunu da inkar etmez. Demek ki, maksimes ve aforizma kavramlarý Batýdan dilimize ve sosyal bilimlerimize girerek, bizleri de özdeyiþ kavramýna çekmiþtir. Ben bunlarý anlatýrken; Türk düþünce sisteminde hiç Özdeyiþ kavramý yoktu diye bir kanaata varýlmasýn. Eski Türklerde "Sav" olarak adlandýrýlan bir kök kelime vardý. Sav; öne sürülen ve savunulan bir düþünce için söylenirdi. Eþ anlamlýsý (dava), (tez) olarak sözlüklerimizde yerini almýþtýr. Mantýk ilminde buna "müddea" denirdi. Tanýtýlmasý gereken önerme ve tezdir savlar. Bir þeyi kendisine dayanarak, kendini delil olarak gösteren tanýtmalara sav denir. Nasýl oldu bilemiyorum ama; sav kelimesi, giderek söz, atasözü, darbýmesel, atalarsözü, vecize kelimelerinin karþýlýðý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Oysa; vecize Arapça bir sýfattýr, "kýsa ve anlamý etkili" demektir. Bu sýfat "söz" kelimesinin önüne gelerek bir tamlama oluþturur. Her ne ise; Arapça olan, "vecazet" kökünden gelen bu vecize sýfatý, Türkçede "özdeyiþ" olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ama "atasözü" ve "atalarsözü"nün anlattýðý kavram farklýdýr. Atasözü; uzun deneme ve gözlemler sonucu söylenmiþ ve halkýn malý olmuþ, öðüt verici nitelikteki anonim sözlerdir. Arapça karþýlýðý "darbýmesel"dir. Özdeyiþ veya Kelâm'ýn ise söyleyeni bellidir. Gerçi söyleyen þahsýn uzun deneme ve gözlemlerinin sonucudur ama bireyseldir. Özdeyiþlerin bireysel olmasý, o sözlerin deðerini düþürmez. Hatta sözlerin saðlamlýðý ve doðruluðu, söyleyen þahsýn yücelmesine sebep olur. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Uluslararasý Ýlimler Akademisinin (TDAUÝA) akademik üyesi, fahri profesör Ferhat Mirzayev; günümüz özdeyiþ ekolünün kurucusu niteliðinde olan bir fikir adamýdýr. Çünkü ilk Kelâmlar (Özdeyiþler) kitabýný 1997 yýlýnda yayýmlamýþtýr. Bu kitabý ayný yýl içinde Rusçaya da çevrilmiþtir. Özdeyiþleri, Kelâmlar adýyla 1998 ve 2000 yýllarýnda da kitap halinde yayým- 6

7 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) lanmýþtýr. "40 Kelâm 40 Kýt'a" adlý yayýmý da özdeyiþ ekolü çerçevesinde ortaya koyduðu çalýþmadýr. Elinizdeki bu "Kelâmlar (Özdeyiþler)" adlý kitapta 232 baþlýk altýnda, 1602 kelâm bulunuyor. Bu kelâmlar, Hacý Ferhat Mirza'nýn Ýslam dini çerçevesinde; ahlakî ve sosyal hayatýn nasýl düzenlenmesi gerektiðine iliþkin uzun gözlem ve deneyimlerine, özellikle düþünce gücünün saðlamlýðýna dayanarak kýsa ve öz halindeki yorumlarýdýr. Þüphesiz Hacý Ferhat Mirza'nýn bu özlü düþünceleri kendine aittir. Ancak; bunlarý, toplumla paylaþmak istemesi onun fikir adamý olma karakterinden kaynaklanmaktadýr. Bu kelâmlara bazýlarý katýlmayabilir. Olabilir, ama bu görüþler ve söyleyiþler üzerinde tartýþýlmalýdýr; karþýt görüþler varsa; o karþýt görüþte olanlar da düþüncelerini özlü hale getirmelidir. Ýnanýyorum ki, Hacý Ferhat Mirza'nýn bu kelâmlarýný doðru bulmayanlar da olacaktýr. Ama 1602 kelâmýn içinden, biliyorum ki, o karþýt görüþ beyan edecek olanlar kendi düþüncelerine uyan kelâm bulacaklardýr. Mutlak bulacaklardýr. Ýnanýn bana. Bu 1602 kelâmýn içinden, en karþýt görüþte olanontur insanýn bile kendine uyan en az on tane özdeyiþ bulduðunu kabul edelim. Bu on sayýsý az mýdýr? Hayýr, az deðildir. Bir söze kulak vermek bile çok anlamlýdýr. Bu kitabý okuyunuz, göreceksiniz kendinize ait çok kelâm bulacaksýnýz. Hacý Ferhat Mirza'yý kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Prof. Dr. Hayrettin ÝVGÝN Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Uluslararasý Ýlimler Akademisi Ankara Baþkaný 7

8 Hacý Ferhat MÝRZA 8

9 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER Hacý Ferhat MÝRZA 9

10 Hacý Ferhat MÝRZA 10

11 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 1 DÝN 1. Din insanlýðý zulmetten ýþýða götürecek hur, ilim ve iman onun anahtarý, kendini bilmez siyaset ve yobazlýksa onun uyuþturucusudur. 2. Din gerek devletlerin, gerekse de devletlerin yönetimine bilakis katýlmak zorundadýr. Onlarý Allah'ýn kurallarý doðrultusunda kontröl altýnda tutmalý. Dini devletten ayýrmak demek devleti Allah'tan uzaklaþtýrmak demektir. Allah'ýn olmadýðý bir yerde ise þeytan hemen kendine yer edinir ve insanlarý kontröl altýnda tutar. 3. Din maneviyatýn temelidir. Maneviyatýn temeliyse ahlak, ilim ve kültürdür. 4. Din gerek iktidara, gerekse de muhalafete muhalif olmaktýr. 5. Din bir evrensel yol, ayný zamanda o yolu belirleyen kurallardýr. 6. Din hem iman, hem de ruhun gýdasýdýr. 11

12 Hacý Ferhat MÝRZA 7. Bir ulusu var eden deðerlerin baþýnda hiç kuþkusuz din gelmektedir. 8. Din zamanýnýn bekçisi, ayný zamanda onun sakinleþtiricisidir. 9. Din en güzel bekçi, ona uyanlarsa en güzel yolda olanlardýr. 10. Din beraberliktir, dinde ayrýmcýlýk yapmak bizi zor durumlara düþürür. 11. Her türlü bereket dindedir. 12. Din; iman için ýþýk, vücut için yürek, maneviyat için direktir. 13. Dinler ahiret için bir neden, aralarýndaki fark ise bir sonuçtur. 14. Din ölüler için deðil, bugün yaþayanlar içindir. Ondan uzaklaþan bu dünyada cehalete, ahiret hayatýnda ise cehennem azabýna saplanýr. 12

13 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 15. Dini olmayan halk yetim, ülke ise yetimhanedir. 16. Dini olmayan halk herþeyden yoksundur. 17. Dini olmayanýn imaný, imaný olmayanýn iffeti, iffeti olmayanýn insafý, insafý olmayanýn utanmasý, utanmasý olmayanýn namusu, namusu olmayanýn milleti, milleti olmayanýn vataný yoktur. 18. Dinsizlik açgözlülüðe, imansýzlýk barbarlýða, haksýzlýk þerre, insafsýzlýk soyguna, namussuzluk korkaklýða, arsýzlýk sefilliðe hizmet eder. 19. Dinsizlik toplumu büyük bir koyun sürüsüne, onun liderlerini ise hiçbir þeye yaramayan keçilere benzetmektedir. Öyle keçilerdense zalim hükümdar daha iyidir. 20. Dinsizlik toplumu putlara tapýnan bir topluma, liderleri ise puta dönüþtürür. 21. Dinden uzaklaþmak hayattan yoksun kalmaktýr. 13

14 Hacý Ferhat MÝRZA 22. Din Allah'la olmak, dinsizlik Allah'sýzlýk, Allah'sýzlýk ise dinsizlik anlamýna gelmektedir. 23. Dini yaþam biçimine dönüþtürmeyen kendini bilmez bazý siyasiler vardýr ki, onlar üzerleri kar kaplanmýþ kuru aðaca benzerler. Karlar eridikçe çýrýlçýplak kalýr ve rezil olur, sonu ise hüsranla biter. 24. Din canlý bir hayat, Kur'an-ý Kerim onun kuralýdýr. 25. Din barýþ ve huzur içinde yaþamak, mutlu bir aile ve gelecek anlamýna gelmektedir. 26. Din senin temizliðin, temizliðin ise ahiret için yaptýðýn hazýrlýktýr. 27. Din ideal toplumun oluþmasý için Allah' tarafýndan beðenilmiþ ve belirlenmiþ bir yoldur. 14

15 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 2 DÝN ADAMLARI 1. Din adamý; toprak üzerinde Allah'ýn kanun ve hükümlerini insanlýða anlatan, insanlýðýn korunmasý, kurtulmasý ve kamilleþmesi için hiç durmadan çaba sarfeden, sonsuz ilim ve irfan sahibi, yataðý toprak, yorganý gökler olan nurlu þahsiyetdir. 2. Din adamlarý þunu iyi bilmelidir: Ýnsanlýk Ademden baþlýyor ve ahirette Mahkemeyi Kübra'da son bulacaktýr. Ýþte o gün onlar için hiçbir hafifleþtirici hal yoktur, zira onlar diðer insanlarýn yaptýklarýndan sorumludurlar. 3. Ey din adamlarý! Sizin Allah'a karþý sadýklýðýnýz, insanlara hizmetinizle ve haksýzlýða karþý koymanýzla ölçülmektedir. 4. Hükümm sahibi Allah'týr, yeryüzünde onun halifeleri ilim ve iman sahibi din adamlarýdýr. 5. Ey Hakk'ý görmezlikten gelen din adamlarý! Sizin vurduymazlýðýnýz ve politik kavgalara karýþmanýz; toplumu dipsiz uçurumlara, sizin kendinizi ise küfre götürüyor. Kýyamet günü nasýl da dehþetli bir gündür! Allah'tan korkun ve sakýnýn, o zaman kurtulmanýz mümkühdür. 15

16 Hacý Ferhat MÝRZA 3 ÝLAHÝYAT 1. Bu koskoca baðýn bahçývaný Allah'týr. 2. Ýlahiyatsýz ilim meyvasýz aðaca benzemektedir. 3. Maddesellik her daim harakettedir ve onun kökü ilahiyattadýr. 4. Evren boþluktur, o, varlýkla yokluk arasýnda gidip gelmektedir. Onu vareden Allah'ýn yarattýklarýdýr. Ýþte budur herþeyi yoktan var eden Allah'ýn kudreti! 5. Her bir dünyanýn kendi maddi alemi mevcuttur. 6. Gözleri faltaþý gibi açan gözler ve gözleri iyice küçülten gözler Ruhun vücuttan ayrýlmasý... 16

17 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 8. Bizim dünyanýn kaderi, yazgýsý Yýldýzlarýn kararmasý Bir tane yüz tanedir, yüz tane onbin tanedir, onbin tane iþte o bir tanedir. 11. Bir tane, ondan bin tane daha büyük tane, birbirinin içinde daha binlerce büyük tane var ve iþte toplam o sekiz tane sonuçta yine ayný tanedir. Her biri bir mum, hem de sonsuz bir pervanedir. 12. Büyük bir sonsuz deniz, sekiz gemi, her gemi içinde bir deniz... 17

18 Hacý Ferhat MÝRZA 4 ÝSLAM 1. Ýslam dini; Allah' tarafýndan insanlýða armaðan olunmuþ, tüm dünya dinlerini kendi içinde barýndýran onlarýn en kamil biçimidir. 2. Ýslamiyet Adem neslini oluþturan, onlarýn baki alemde (Cennette) sonsuza kadar yaþamasýna imkân tanýyan dindir. 3. Ýslam dini; Allah' tarafýndan insanlýða armaðan olunan, peygamberler vasýtasýyla günümüze kadar ulaþtýrýlan, Hazreti Muhammed(s.a.v) döneminde son þeklini alan, bin yýllardýr tüm yollarý kendinde pekiþtiren, insanlýðý þaþkýnlýktan, dalaletten kurtaran, adalet mahkemesiyle onlarýn Beka aleminde teminatcýsý olup doðruluktan ayýrmayan bir yoldur. O yolun kurallarýný belirleyen ise kuþkusuz Kur'an-ý Kerim'dir. 4. Ýslam, öze yani Adem'e geri dönmektir. 5. Ýslam, Adem evlatlarýna birbirini anlatan, birlik ve beraberliði öðütleyen bir nedendir. 18

19 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 6. Bütün dünya ve millî dinler; Ýslamýn bir parçasý, tarikatler ise onun dallarýdýr. Bütün bunlarýn nedeni ise vurdumduymaz siyasettir. 7. Ýslam Cennetin kapýsýdýr. 8. Ýslam kapýsýnýn anahtarý kelimeyi þehadettir. 9. Ýslam hakikatin kapýsýdýr. Bu öyle bir kapý ki Allah' onu sevmeyenlerin yüzüne daima bu kapýyý kapatýr. 10. Ýnsanlýk için en doðru yol Ýslamdýr. 11. Ýslam senin yaratýlýþýn, hayatýn ve ahiretindir. 12. Ýslam, insanlýk akademisidir. 13. Ýnsani özdeyiþler ayný zamanda Ýslami özdeyiþlerdir. 19

20 Hacý Ferhat MÝRZA 14. Ýslam Allah' katýna götüren yol, Kur'an-ý Kerim ise o yolun pusulasýdýr. 15. Ýslam Allah'a mahsustur, ona uyan mutlu, uymayan ise mutsuz olur. 16. Ýslama hizmet Allah'a hizmettir. Hizmet etmek mümin olmakla ilgilidir. Müminlik ise kamil birisi olmakla elde edilir. 17. Ýslam bir yolun baþý ve sonudur. Sizler, hem neden, hem de bu yolu kabullenenlersiniz. 18. Ýslamý inkar etmek nesli inkar etmektir. Nesliniz ise hiç kuþkusuz Hazret-i Ademe dayanýyor. 19. Ýslamý anlamamak ölü doðup ölü gibi yaþamaða benzer. 20. Ýslamý kabul etmeyenler ot deðil de od(ateþ) yiyen öküz gibidirler. 20

21 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 21. Ýslam Allah'ýn ilmi, hayatýn anlamýdýr. 22. Ýslamý kabullenmek korunmaktýr. Ýslamiyeti ise Allah' kendisi koruyor. 23. Ýslam; hem sizin, hem bu dünyanýzýn hem de öteki dünyanýzýn garantisidir. 24. Ýslam birlik ve beraberlik, ayný zamanda sað salim ve silahsýz bir hayat biçimidir. 25. Ýslam Allah'a hizmet, Allah'a hizmet ise insanlýða hizmettir. 26. Ýslam sonsuz hayat, Kur'an-ý Kerimse onun kapýsýdýr. 27. Ýslam, hem korunan, hem de koruyandýr. 21

22 Hacý Ferhat MÝRZA 5 KUR'AN-I KERÝM 1. Kur'an-ý Kerim semavi kitaplarýn toplusu, peygamberlik yolu ve peygamberlerin ta kendisidir. 2. Bütün küresel sorunlarýn ve tartýþmalarýn halli Kur'an-ý Kerim'dedir. 3. Kur'an-ý Kerim Haktýr, Hakk ise senin geçmiþin, bugünün ve yarýnlarýndýr. 4. Kur'an-ý Kerim iman ehlinin gözüne nur, kalbine ise huzur armaðan eder. 5. Peygamber ilmin þehri, Hazret-i Ali onun kapýsý, Kur'an-ý Kerim ise anahtarýdýr. 6. Geçtiðimiz yol ulularýmýzýn ve babalarýmýzýn yolunun tekrarýdýr. Yaþamýmýzýn anlamý bu yoldadýr. Bu yol maneviyat yoludur. Onun kurallarý ise Kur'an-ý Kerim'de saklýdýr. 7. Ayetler Allah'ýn hükmü, onu deðiþtirmek veya ona uymamak Allah'a karþý çýkmaktýr, Allah'a karþý çýkanlarýn so- 22

23 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) nu azaptýr. O gibi insanlarýn amelleri ise kocaman bir hiçtir. 8. Allah'ýn hükümleri; cinayetlere, fiziki ve manevi hastalýklara karþý mücadeleyi emrediyor. 9. Her bir mahlûkatýn yaþam kurallarý onu yaratan Allah'a mahsustur. 10.Kur'an-ý Kerim'i kabullenemeyenler, inkar edenler kendilerini inkar etmiþ olurlar. 11. Kur'an-ý Kerimi Kur'an-ý Kerim'de Kur'an-ý Kerim'le arayýn. 12. Kur'an-ý Kerim kapalý kapýlar için anahtar, taþ kalpler için ise ilaçtýr. 13. Kur'an-ý Kerim Ýslama, Ýslam Allah'a ulaþan yoldur. 14. Kur'an-ý Kerim yeryüzünde Allah'ýn mührüdür. 15. Kur'an-ý Kerim evren için program, cennet için kapýdýr. 23

24 Hacý Ferhat MÝRZA 6 FATÝHA SURESÝ 1. El Fatiha ihlas için kapýdýr. 7 ALLAH'A SADIKLIK 1. Allah'a sadýklýk Ýslamý korumak, tarikatlerden birliðe doðru gelmektir. Gerçekten kýyamet çok dehþetli bir gündür. Allah'ýn ipine sarýlalým, o zaman belki kurtuluruz. 2. Allah'ý sevmek onun yarattýklarýný sevmektir. 3. Allah'ý kendilerine dost bilen kimseler kuþkusuz Allah' dostlarýna dost, düþmanlarýna ise düþmandýrlar. 24

25 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 4. Halka çýkarýlan sadakat yasalarý, Allah'a sadakatý saðlýyorsa bu Ýslamý korumak ve ona teslim olmak demektir. 5. Yükselmek Allah' karþýsýnda küçülmekle baþlar. 6. Bilim adamý ilmiyle, köylü küreðiyle insanlarý sevindirir ve hepsi bu sevinci Allah'tan alýr. 7. Aðaç bahçivanýna sadýklýðýný meyvasý ile insan ise amelleriyle belli eder. 8. Allah'a sevgi, amelde ve ibadettedir. 9. Allah'a ibadet, insanýn amelleriyle ve o amelleri namazla pekiþtirmesiyle ölçülür. 10. Uzaktan daðlar da küçük gözükür. Fakat sen yaklaþtýkça o, büyümez, sen küçülürsün. 11. Her bir mahlukat Yaradana hizmet etmek zorundadýr. Araba þöför içindir, þöför araba için deðildir. 25

26 Hacý Ferhat MÝRZA 12. Mahlukatýn Allah' karþýsýnda borcu onun emrlerine harfi harfine uymaktýr. 13. Iþýða kavuþanlar ona yaklaþanlardýr. 14. Amaç ýþýða kavuþmak, muma kendi ýþýðýndan bir fayda var mý? 15. Allah' için yapýlan iþlerin bedelini Allah' verir. 16. Rezil olmayan kimse karþýsýndakine deðil, her zaman baþýnýn üzerinde bulunana dikkat etmiþ kimsedir. 17. Allah' yolunda kesilmeyen baþ, samanlýk; harcanmayan vücut, iðrenç tuluma benzer. 18. Ey Müslimanlar! "Allah', Allah'" demekle kendinizi kandýrmayýnýz. Allah' sizin güzel amellerinizde, karþýlýklý hayat münasebetlerinizde, kýldýðýnýz namazlardadýr. 26

27 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 8 ALLAH'I TANIMAK 1. Allah'ý tanýmak insan olmaktýr, insan olmak ise çevresindekilere saygý duymak ve onlarý sevmektir. 2. Allah'ý görmek, onun yarattýklarýný öðrenmek, sevmek, korumak, ibadetiyle onlarý tasdik etmektir. 3. Allah'ý görmeden ibadet etmek bile günahtýr. 27

28 Hacý Ferhat MÝRZA 9 ALLAH'IN RAHMETÝ 1. Ey insanlar! Her bir peygambere verilen mucize ve kitaplar Allah'ýn size rahmetidir. Bu rahmetin derecesi sizin cehalet ve küfrünüzden kaynaklanan miktardadýr. Allah'tan korkun ve günahlardan sakýnýn. Ettiðiniz günahlar sizin ve sizden sonra gelecek olanlarýn lanetidir ki, sonuçta Ahirette sizin için cehennem azabýný iyice þiddetlendirecektir. Cehennem azabý nasýl da elim bir azaptýr, insanoðlu kesinlikle ona dayanamaz. 2. Allah', kendinizin bile sevmediðiniz ölçüde sizi sevmektedir. 28

29 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 10 PEYGAMBERLER 1. Peygamberler yüksek ahlaki deðerlere sahip olup, Allah'ýn nurundan nurlanan ve bütün evreni bu nurla donatan, aydýnlatan kutsal kiþilerdir. Onlar insanlýðý kölelikten özgürlüðe, batýldan Hakk'a doðru taþýyan, Allah'ýn emir ve yasaklarýný herkese tane tane anlatan, onlarýn kiþisel yeteneklerini ortaya çýkarýp zamanla kamilleþmesini saðlayan, bu yolda yorulmadan çaba harcayan, Büyük Hesap gününde tanýklýk edebilecek seçilmiþ kimselerdir. Allah'ýn verdiðini hiç kimse alamaz, yücelttiðini hiç kimse yeremez. Bunu yalnýz Allah' yapabilir. 2. Peygamberlik yolu herkes için, peygamberlikse sadece seçilmiþler içindir. 3. Peygamberler büyük bir ekolün öðretmenleridir. 29

30 Hacý Ferhat MÝRZA 11 HAZRETÝ MUHAMMED(S.A.V) 1. Hazreti Muhammed (s.a.v) bir insanlýk örneðidir. O, bütün peygamberleri kendinde toplayan büyük bir alemdir. O, evrenin yaratýlýþýndan ahirete kadar türlü türlü haberler vermiþ, insanlari Hakk dergâhýna götürecek yola býkmadan usanmadan davet etmiþ ve bu yolu ýþýklandýrmýþ peygamberdir. 2. Namazda iki rükû ve iki secde vardýr. Rükû Hazreti Musa'nýn, secde ise Hazreti Ýsa'nýndýr. Onlarý bir araya getirerek tasdik edense hiç kuþkusuz Hazreti Muhammed'dir. 3. Peygamberler insanlarý Allah' katýna ulaþtýrmak için yol yapanlardýr. Hazreti Muhammed ise o yola ýþýk tutan ve peygamberliðe mührünü vurmuþ bir peygamberdir. 4. Hazreti Muhammed aklýn deryasý, Hazreti Ali(r.a) onun kalbidir. 30

31 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 5. Hazreti Muhammed kamilliðin doruk noktasý, birlik ve beraberlik müjdecisi, bütün ümmetleri biraraya getirmek, barýþý saðlamak için Allah' tarafýndan seçilmiþ bir peygamberdir. 6. Müslüman birlik ve beraberliðin simgesidir. 12 ÝMAN 1. Ýman inandýðýna kalben inanmaktýr. 2. Allah'a iman dilde deðil, ameldedir. 3. Allah'a iman, onun emirlerine uymaktan geçer. 4. Allah'ý görmeden ibadet etmek bile günahtýr. 31

32 Hacý Ferhat MÝRZA 13 ÝMANLI KÝMSELER 1.Ýmanlý kimseler Allah'a ve onun kurallarýna her yerde uyan kimselerdir. 2. Ýmanlý kimseler inandýklarýna kalben inananlardýr. 3. Helal malýndan sadaka verenler, halkla paylaþanlar ve halkýn malýný yemeyenler imanlý kimselerdir. 4. Dünyayý, dünya malýyla deðil, Allah'ý tanýmakla kazan. 5. Ey insanlar! Dünya dediðiniz süslü güzel bir kuyuya benzer. Biz buraya Adem babamýzýn ipiyle indik ki, yine onun ipiyle buradan yücelelim. 6. Ey imanlý kimseler! Sýký bir imana sahip olun, siz hiç kuþkusuz doðru yoldasýnýz. Ey kafirler, hazýrlanýn, kýyamet günü iyice yaklaþýyor. Bu Rabbinizin bize verdiði apaçýk bir müjdedir ki, onu Ayda ezan sesleri ve Yüce Kitapla verdi. Hamd olsun bizi Yaradana, yaratýp yaþatana, kýyamet günü aff ve maðfiret edecek olana! 32

33 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 14 HAKK 1. Hakk varlýk demektir. Onu inkar eden kendini inkar etmektedir. 2. Hakk senin gören gözün, duyan kulaðýn, konuþan dilin, hisseden kalbindir. Bundan uzaklaþanlar bu dünyanýn atýklarý, ahiretin yakýtlarýdýrlar. 3. Hakk ezeli ve ebedi anlamýna gelmektedir. Onu inkar eden kendini inkar edenlerden ve unutulmuþlardan olmaða hak kazanmýþlardandýr. 4. Hakk olmayan yerde iman bulunmaz, imansýz bir toplumda ise geliþimden bahsetmek abestir. 5. Ýnsan öyle birisidir ki, Hakk'ý görür, sever ve ona uyar. 6. Hakk söz, ok yarasý gibi acý bile olsa daha sonra tatlýlýðýna doyum olmuyor. 33

34 Hacý Ferhat MÝRZA 7. Hakk; gökte Allah', yerde onun yarattýklarýdýr. Onu inkar etmek kendini inkar etmek ve Allah'a karþý isyan etmektir. 8. Hakk'ý gören, doruklarda düþe kalka yürümez. 9. Her bir yolun baþý ve sonu vardýr. Hakk yolunu seç ki, daha sonra hüsrana uðramayasýn. 10. Ey Hakk sen ise; iniþleri görürsün, sarp yokuþlarda tökezlemezsin. 11. Hakk sözden küsenler, kendi aklýndan küsenlerdir. 12. Hakk'ý görmek Allah'ý görmektir. Allah'ý görmek gizli ve aþikâr olan günahlardan uzak olmaktýr. 13. Hakk söz Allah sözüdür. Yalan, küfür ve þirk þeytandandýr. Allah'tan korkun ve Ona karþý asi olmayýn, yoksa belalar hep sizi bulur. Allah' Hakk'ý sevenlerin yanýndadýr. 34

35 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 14. Hakk'ý inkar edenler eski püskü bir eþyaya dönüþmüþlerdir. Onlarla arkadaþ olanlar da eski eþyalardan farksýzdýrlar. 15. Ey Hakk'ý inkar edenler! Hakk size mutlaka gösterilecektir, o sizin gizli ve aþikâr yaptýklarýnýzdýr. O gün kendinizden ve birbirinizden kaçacaksýnýz, o gün kendinize tanýklýk edecek ve sürdüðünüz hayatla tekrar karþýlaþacaksýnýz. Allah'tan korkun ve Ondan affýnýzý isteyin. O, her bir þeyden haberdardýr. Allah' size yardým etsin! 15 HAKK YOLU 1. Ey insanlar! Hakk yol Allah' dergahýna götüren bir yoldur. Bu yola sýrtýný dönenler kendilerine zulm etmiþ olacaklar. Onun karþýsýna sýrtüstü sürünecek ve yaptýklarý adaletsizlik, haksýzlýk yüzünden hesap vereceklerdir. Onlar nasýl da kötü ruhlu ve art niyetli kimselerdir. Allah'a tapýnýn ve kesinlikle sýrtýný dönenlerden olmayýn. Eðer onlara uyarsanýz o zaman kendinize zulm etmiþ olursunuz. 35

36 Hacý Ferhat MÝRZA 2. Ey insanlar! Bugün yaþadýklarýnýz sizin yaptýklarýnýzýn sonucudur. Bir zaman Allah'a karþý çýktýnýz ve yeryüzünde fesat tohumu yaydýnýz. Siz birbirinize kardeþ diyerek soygun yaptýnýz, arkadaþ diyerek rüþvet aldýnýz ve verdiniz, birisine kýzkardeþim diyerek ona kem gözle baktýnýz, insanlarý korkaklýk ve yüzsüzlüðe sürüklediniz. Aðalýk iddiasýna kapýlarak þirke yuvarlandýnýz. Unutmayýnýz, Müslümanlýk Allah' katýnda birlik ve beraberliðin simgesidir. Her þeyin tek sahibi Allah'týr. Dünya malý ve makamla farklý olmak þeytani bir hisstir. Tevbe ediniz ve kötü amellerden sakýnýnýz, zira bu hem sizin, hem de sizden sonra gelecek olanlar için bir kurtuluþ yoludur. 3. Ey insanlar! Unutmayýnýz, dünyaevi sizi ahirete götürecek bir gemidir. Ahiret ise size armaðan olunmuþ ebedi bir mekandýr. Bu gemi sizden öncekileri sizinle, sizi ise sizden sonrakilerle birbirinize tanýk gösterecek ve bu yolda kiminizi kendine kul edecek, kiminizi kuluna dönüþecek. Böylece kiminize sonsuz kurtuluþ, kiminizi sonsuz azap verecek. Burada dünya nimetleri, sizin kullanmanýz için ve sizin gerçekte kim olduðunuzu size kanýtlayacak birer emanettir. Dünya malý asla ne mülkle, ne de dýþ görünüþle ölçülmez. Kendinizi kandýrmayýnýz, zira Allah' dergahýnda en beðenilen ve kabul gören deðer sevaptýr. Mülkün tek sahibi Odur ve bu iþte hiç bir þeriki yoktur. Þunu iyice anlamalýsýnýz; sizden öncekileri nasýl alýp götürdüyse sizi de öyle alýp götürecektir. Düþünün ve akýllý olun; zira Allah', aklýný kullananlarý sever. 4. Hakk yolun rehberi Allah', yolcularý müminlerdir. 36

37 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 16 ÝMAMLAR 1. Ýmamlar, insanlýða Allah' tarafýndan gönderilen rehberlerdir. Ýmamlar, insan kamilliðinin doruk noktasý, ilmin þaheseri, þehitlik örneði, temizlik ve helallik simgesidirler. 2. Hazreti Ali(r.a) yasalarýn simgesi; evreni ata ve rehber olarak bu makamý þereflendirendir. 3. Hazreti Ali(r.a) yüksek iman ve sadýklýk simgesidir: 4. Hazreti Hüseyin(r.a) þehitlik örneði, þehitlerin babasýdýr. 5. On dört masum haktýr; onlarý inkar etmekse günahtýr. 6. Hazreti Hüseyin(r.a) þehadeti Onun yaratýlýþýdýr. 37

38 Hacý Ferhat MÝRZA 7. Ey Müslümanlar, gereksiz tartýþmalar sizi birbirinizden uzaklaþtýrýr. Ehli Beytin size deðil, sizin Ehlibeytin ihtiyacýnýz var. 8. Ey inananlar! Hazreti Ali(r.a) olun. Zira Hazreti Ali(r.a) imanýn, iradenin ve önderliðin simgesidir. 9. Hazreti Ali(r.a) iman örneði, Allah'ýn rahmetidir. 10. Hazreti Ali(r.a) taþ kalplilere ilaç ve rahmettir. 11. Hazreti Ali(r.a) demir irade ve yumuþak huydur. 38

39 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 17 MÜMÝNLER 1. Müminler, Cennette oturacak olan, Allah' tarafýndan hidayet nasip olmuþ sevimli kullardýrlar. Onlar sizin bugününüzün ve yarýnýnýzýn bekçileri, sizi batýldan Hakk'a doðru götüren, namazlarýnda sizin cehennem ateþinden ve bu dünyada çeþitli bela ve musibetlerden kurtulmanýz için dualar eden, Allah'tan sizler için aff ve maðfiret dileyen, insanlýðýn iyiliðini isteyen kimselerdir. Onlarý sevmeyenler Allah'ý sevmeyenlerdir. Onlarý sevmeyenler hayvani duygularla yaþayan Cehennemin yakýtlarýdýr. 2. Mümin, Allah'ýn emir ve yasaklarýna uyan aydýndýr. 3. Mümin kimse insanlýða Allah' tarafýndan lütûf ve ihsandýr. 4. En büyük ve affedilmeyecek günah, mümin bir kimseye yapýlmýþ olan haksýzlýktýr. Zira Allah', müminlerin dostudur. 5. Yalnýzlýk büyük derttir, cahillik zulmet, Yoksulluk, gariplik, zenginlik haslet Müminlik rahatlýk, büyük fazilet. 39

40 Hacý Ferhat MÝRZA 6. Ey insan, garipsen bu dünyada sen, Gariplik güzeldir, müminsen eðer. 7. Yarýnýný isteyenler bugün onun temelini atmak derdindedir. 8. Cenneti, bu dünyada kazananlar Allah'ýn sevimli kullarýdýr. 9. Ecelini kendisi kabullenenler Aðasý baki olanýn kendisi de bakidir. 11. Allah'ý tanýyanlar onun emir ve yasaklarýna uyanlardýr. 12. Ne mutlu hakimi de, hekimi de Allah' olan kimselere. 13. Bu dünya müminler için gurbet, ahiret ise vatandýr. 14. Bahçývanýn her daim dikkat ettiði aðaç; sað salim, meyvalarý ise güzel olur. 40

41 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 15. Mümin bir kadýnýn Ýslam ahlakýna Fatima ve Aiþe simgeleridir. 16. Her bir baðýn kendine özgü tohumlarý var, Cennet bahçelerinin tohumu müminlerdir. 17. Her zaman insanlara yardým eden kimse; hem gölgeden, hem de meyvadan yararlanýr. 18. Cennete girenler, nefsine uymayýp Allah'ýn emir ve yasaklarýný harfiyen uygulayanlardýr. Ýnsanlara hidayet nasip eden Allah'a hamdolsun! 19. Müminin sözü onun kalbinin meyvasýdýr. 20. Müminliðin doruk noktasý peygamber ve imamlardýr. Sonsuz cennet hayatýnýn ve dünya hayatýnýn doruk nokta ise kandýrmaca oyuncaklar olan dünya nimetleridir. 41

42 Hacý Ferhat MÝRZA 18 MÜSLÜMANLAR 1. Gerçek Müslüman bu dünyanýn olgunlaþmakta olan meyvasýdýr. 2. Ey müslümanlar! Rabbimizin karþýsýnda cihatta asker, hayatta ise kuluz; asker kul, kul ise askerdir. 3. Ey Müslümanlar! Aðamýz Allah'týr, kýblemiz Kabe, secde yerimiz temiz ve helal toprak, budur aradýðýmýz soruya cevap. 4. Ey müslümanlar! Peygamber ve onun Ehli Beyti sizler için birer örnek. Sizler takvanýz ve Allah'a sadýklýðýnýzla onlardan birisiniz. Allah' Rahman ve Rahimdir. Sizler ise onun sevimli kullarý! 42

43 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 5. Ey Müslümanlar! Sizi birbirinize sevdirecek olan Allah' deðil mi? Eðer hepiniz onun ipine sarýldýysanýz nedir aranýzdaki bu soðukluk? Kimdir bunlarý sizin aranýza serpen? Korkun, Allah'tan korkun! O büyük, olacak günü, o gün duracaðýnýz yeri ve o gün sizlere tanýklýk edecek þahsý hatýrlayýn, mutlaka bu sayýlanlarda büyük bir ibret vardýr. 6. Müslüman Ýslam demektir. Ýslam, bütün evrene barýþ ve selamet getirmektedir. 7. Müslüman; millet ve devlet anlayýþlarýný biraraya getirmesini bilendir. 8. Allah' katýnda Müslümanlar arasýndaki fark, Allah'a olan sevgileri nisbetindedir. 9. Müslüman olmayý Allah' Adem'e, Adem de kendi soyundan olan herkese buyurdu. 10. Ehli Beyti seven herkes Müslümandýr. 43

44 Hacý Ferhat MÝRZA 19 SEVAP 1. Bu dünyada en büyük kazanç sevaptýr. 2. Sevap bu dünya için gaybdýr, gayb aleminde ise birer hakikatdýr. 3. Sevabýn yolu rahmete, rahmetin yolu Cennetedir. 4. Sevabýn derecesi yapabildiðin kadardýr. 5. Sevap dediðin hem bu dünya hem de ahiret. 6. Aðaçlar bile sevap kazanýr. 7. Aðaç da kendi meyvasýný ihsan eder. 8. Yolun sevabý, sevaplar sevabýdýr. 44

45 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 20 SEVAP SAHÝPLERÝ 1. Kazandýðýn sevaplar ahiret için harçlýktýr. 2. Verdiðin zaman en iyisini ver ki, nefsinle mücadelede kazanasýn. 3. Sen birisinin rýzkýna vesile olacaksýn, fakat seni taþlayacaklar. Ýþte bu sevabýn en yüksek derecesidir. 4. Verirken korkma, alýrken þükret. 5. Sevap sahipleri birisinin sönmüþ sobasýný yakarlar. Onlarýn sobalarýný ise Allah' yakar. 45

46 Hacý Ferhat MÝRZA 21 MEKKE 1. Mekke, Allah'ýn en büyük ticaret evidir; zira burada herkes kendi nasibine düþen kazancýný sergiler. 22 KÂBE 1. Kâbe göklerle alakalý bir yerdir, dört yolun birleþmesindedir. 2. Televizyonun vericisi stüdyo ise insanýn da kýblesi Kâbedir. 3. Kâbe; resmi kabul makamýdýr, padiþahý Allah, kullarý ise müminlerdir. 4. Allah' bu dünyada iki ev yaptýrdý; biri Kâbe, öbürü müminlerin kalbi. 5. Kâbe evinin Mekkede karar kýlýnmasý ihramla, Hacc farizasý ve Kurban bayramýyla alakalýdýr. Hamdolsun Rahman ve Rahim olan Allah'a! 46

47 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 23 BU DÜNYANIN ANLAMI 1. Bu dünyanýn anlamý gayret ve ibadettedir. 2. Bu dünya Allah'ýn mekteplerinden biridir, öðretmeni ise Allah'. 3. Anne karný maddiyat, bu dünya maneviyat, ahiret ilahiyattýr. 4. Bu dünya insan imal eden kocaman bir müessese, onun güzel eserleri müminler, atýklarý ise zalim ve kafir kimselerdir. 5. Bu evren ve yaþadýðýmýz bu yeryüzü Allah'ýn mülküdür. Bizler ise birer misafiriz. Burada en güzel misafirler Allah'ýn hidayet nasip ettikleridir. 6. Dünya ne kadar tatlý olsa da bir o kadar da acýdýr. Onun tatlýlýðý acýlýðýyla acýlýðý, tatlýlýðýyla alakalýdýr. Orta bir yol seçiniz ki, azmýþlardan olmayasýnýz. 47

OKU "Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti." (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM

OKU Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti. (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM OKU "Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti." (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM ÖÐREN VE ÖÐRET SEV SEVÝNDÝRMEYE ÇALIÞ GÖR GÖSTERMEYE

Detaylı

MART 2015 Sayý: 555 Fiyat: 7 TL DÜNYANIN TEK KURTULUÞ ÇARESÝ: SEVGÝ SEVGÝNÝN GÖRÜNEN YÜZÜ: MERHAMET GELECEÐÝN ENERJÝSÝ

MART 2015 Sayý: 555 Fiyat: 7 TL DÜNYANIN TEK KURTULUÞ ÇARESÝ: SEVGÝ SEVGÝNÝN GÖRÜNEN YÜZÜ: MERHAMET GELECEÐÝN ENERJÝSÝ MART 2015 Sayý: 555 Fiyat: 7 TL DÜNYANIN TEK KURTULUÞ ÇARESÝ: SEVGÝ SEVGÝNÝN GÖRÜNEN YÜZÜ: MERHAMET GELECEÐÝN ENERJÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 555 Mart 2015 Onur Baþkaný:

Detaylı

YÜCE RABB ÝM! Sana hizmet aþkýyla, Girdim gayret yoluna, Nefes verip, lûtfettin, Bu eseri kuluna. Âlem, kalemle dolsa, Seni yazmak ne mümkün, Þükrüm kabul edilip, Kusurum affoluna. AMÝN! 1 Ehl-i þuûr olanýn,

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr)

ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr) Kimsenin dinine hilaf demeyiz Din tamam olunca doðar muhabbet Hz. Yunus Emre ÝSLAMDA MANEVÝ HAKÝKATLER ve YOLLAR (Bu bir Araþtýrma ve Tetkik yazýsýdýr) ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD ÝÇÝNDEKÝLER 1. Önsöz 2. Din

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý 7 Bu S Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi Dr. Hür Mahmut YÜCER Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER Mart 2009 Yýl: 4 Sayý: 46 ÞEHÝTLER ÖLMEZ AKÝF Ý YENÝDEN ANLAMAK ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER MODERN ÇAÐDA KADININ YERÝ baþyazý Deðerli Okuyucularýmýz! Dergimizin 46 ncý sayýsýnda sizlere

Detaylı

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:10 SAYI:46 EYLÜL - EKÝM 2003 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ

Detaylı

Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR

Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (sas) bir hadislerinde þöyle buyuruyorlar: "Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla

Detaylı

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi.

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi. Bu Sayýda 54 7 Doç. Dr. Ali AKPINAR Resul KESENCELÝ 32 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:11

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aðustos 2003 Sayý: 416 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör

Detaylı

Kasým 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Sonunda Þunu bildim ki Rabbim Hem de ne biçim! Seninle her þeyim Sensiz koca bir hiçim! Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Kasým 2004 Sayý:

Detaylı

KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY

KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY ARES KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý biçimlerde hazýrlanýp

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Kiþi, birinin dostluðunu kazanabilmek için, onun sevdiði ve beðendiði vasýflarý kendinde benimsemelidir. Siz isteyin yayýnlasýn. 2005 10 11 12 2006 Siz gönderin yayýnlasýn. kardelenseckisi@gmail.com 2005

Detaylı

JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý

JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý ARALIK 2007 Sayý: 468 Fiyat: 3.5 YTL Bir Ömür Böyle Geçti Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet ÝÇÝNDEKÝLER Hayaller Gerçektir... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı