TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER"

Transkript

1 TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER Hacý Ferhat MÝRZA Ankara/Türkiye

2 TÜRK DÜNYASI ARAÞTIRMALARI ULUSLARARASI ÝLÝMLER AKADEMÝSÝ ISBN Editör Prof. Dr. Hayrettin ÝVGÝN Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Uluslararasý Ýlimler Akademisi Ankara Baþkaný Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktaranlar Prof. Dr. Elçin ÝSGENDERZADE Oktay HACIMUSALI Kapak Tasarýmý Erhan ÝVGÝN Düzeltmen Saide ASLANKIZI Mizampaj Kültür Ajans Tanýtým ve Organizasyon Ltd. Þti. Konur Sok. 66/9 Bakanlýklar-ANKARA Tel: Fax: Baský BRC Basým Matbaacýlýk Ltd. Þti. Büyük Sanayi 1. Cad. Elif Sk. No: 7/243 Akköprü/ANKARA Tel: (pbx) Baský Tarihi Þubat 2009 Ýsteme Adresi Konur Sokak No: 66/9 Kýzýlay/Ankara-TÜRKÝYE Tel: (PBX) - Faks:

3 EVRENÝN KURTULUÞU ÝSLAMDA, KANUNU ÝSE KUR`AN'DADIR! DEVLETLERÝ BÜYÜK AÝLE, MÝLLETLERÝ KARDEÞ GÖRMEK DÝLEÐÝYLE Sayýn Saygýlarla Hacý Ferhat MÝRZA

4 Hacý Ferhat MÝRZA *** Allahýn sözünü ederim beyan, Ey insan, n'olur duruver bir an! Olmuþtur ta baþtan insana güven, Öðüt penceresi, hikmet kapýsý. Hikmet bir çeþmedir, ilaç bir kuyu, Her içen insana zemzemdir suyu. Ýmam evladýdýr hikmet ummaný, Ehli - Beyt olmuþtur onun ünvaný. Yasalar baþýndan insana rehber, Rehber insanlýksa, ondan ne rehber?! Devlet ailedir, dinse iman, Bulur mu kurtuluþu imansýz cihan! Deniz dalgasýyla, toprak daðýyla, Ýnsan Allahýyla korkutur seni. 4

5 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) SUNUÞ Türk edebiyatý literatüründe "Özdeyiþ" biçiminde ifade edilen bir kavram bulunuyor. Bu bileþik ve Türkçe olan kelimeyi; bir ahlak ilkesini veya genel bir yargýyý, düþünceyi, duyguyu; kýsa ve kesin bir biçimde özetleyen, anlatan, genellikle kim tarafýndan söylendiði bilinen özlü söz olarak tanýmlayabiliriz. Arapça'da bunun karþýlýðý "vecize" olarak verilir. "Kelâmlar" olarak da bilinir. Ama Batýda özdeyiþin karþýlýðý Fransýzca ad olan "Aphorisme (Aforizma)" olarak söylenir. Aforizma kelimesi bir süre Osmanlýca'da ve Türkçe'de (19. yüzyýl ve 20. yüzyýlýn baþýnda) kullanýlmýþtýr. Dilimize "Özdeyiþler" olarak çevrilen Hipokrates'in "Apharismoi" adlý (ÝÖ V. yy.) eseri, her satýrý bir olayý açýk ve özlü bir biçimde aktaran öðütlerden oluþmuþtur. Kos Okulunun týp kavramýný özetleyen bu eser; XVIII. yüzyýla kadar Batý týp okullarýnda ders kitabý olarak okutuluyordu. La Rochefoueauld'nun 1664'te "Reflexions ou Sentences et Maximes Morales" baþlýðý altýnda ve kendi adýný vermeden yayýmladýðý bir metin bulunuyor. Bu metin "Düþünceler veya Hükümler ile Ahlaki Özdeyiþler" adýyla Türkçeye de çevrilmiþtir. Çaðýnda bu metin diðer düþünür ve yazarlarý kýzdýrmýþtýr. Çünkü La Rochefoueauld; hemen karþýlýk gören iyilikleri, insaný anýnda ünlü yapan erdemleri (faziletleri) acýmasýzca kýnýyordu. Karþýsýnda olanlar onu bencillikle suçlamýþlardý. La Rochefoueauld'un saf bir erdem anlayýþý vardýr ki, erdemin karþýlýksýz olmasýný ister ve bundan dolayý erdemin öyle kolayca 5

6 Hacý Ferhat MÝRZA bulunabilecek bir sosyal olgu olmadýðý sonucuna varýr. Ayrýca karþýlýksýz erdemin var olduðunu da inkar etmez. Demek ki, maksimes ve aforizma kavramlarý Batýdan dilimize ve sosyal bilimlerimize girerek, bizleri de özdeyiþ kavramýna çekmiþtir. Ben bunlarý anlatýrken; Türk düþünce sisteminde hiç Özdeyiþ kavramý yoktu diye bir kanaata varýlmasýn. Eski Türklerde "Sav" olarak adlandýrýlan bir kök kelime vardý. Sav; öne sürülen ve savunulan bir düþünce için söylenirdi. Eþ anlamlýsý (dava), (tez) olarak sözlüklerimizde yerini almýþtýr. Mantýk ilminde buna "müddea" denirdi. Tanýtýlmasý gereken önerme ve tezdir savlar. Bir þeyi kendisine dayanarak, kendini delil olarak gösteren tanýtmalara sav denir. Nasýl oldu bilemiyorum ama; sav kelimesi, giderek söz, atasözü, darbýmesel, atalarsözü, vecize kelimelerinin karþýlýðý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Oysa; vecize Arapça bir sýfattýr, "kýsa ve anlamý etkili" demektir. Bu sýfat "söz" kelimesinin önüne gelerek bir tamlama oluþturur. Her ne ise; Arapça olan, "vecazet" kökünden gelen bu vecize sýfatý, Türkçede "özdeyiþ" olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ama "atasözü" ve "atalarsözü"nün anlattýðý kavram farklýdýr. Atasözü; uzun deneme ve gözlemler sonucu söylenmiþ ve halkýn malý olmuþ, öðüt verici nitelikteki anonim sözlerdir. Arapça karþýlýðý "darbýmesel"dir. Özdeyiþ veya Kelâm'ýn ise söyleyeni bellidir. Gerçi söyleyen þahsýn uzun deneme ve gözlemlerinin sonucudur ama bireyseldir. Özdeyiþlerin bireysel olmasý, o sözlerin deðerini düþürmez. Hatta sözlerin saðlamlýðý ve doðruluðu, söyleyen þahsýn yücelmesine sebep olur. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Uluslararasý Ýlimler Akademisinin (TDAUÝA) akademik üyesi, fahri profesör Ferhat Mirzayev; günümüz özdeyiþ ekolünün kurucusu niteliðinde olan bir fikir adamýdýr. Çünkü ilk Kelâmlar (Özdeyiþler) kitabýný 1997 yýlýnda yayýmlamýþtýr. Bu kitabý ayný yýl içinde Rusçaya da çevrilmiþtir. Özdeyiþleri, Kelâmlar adýyla 1998 ve 2000 yýllarýnda da kitap halinde yayým- 6

7 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) lanmýþtýr. "40 Kelâm 40 Kýt'a" adlý yayýmý da özdeyiþ ekolü çerçevesinde ortaya koyduðu çalýþmadýr. Elinizdeki bu "Kelâmlar (Özdeyiþler)" adlý kitapta 232 baþlýk altýnda, 1602 kelâm bulunuyor. Bu kelâmlar, Hacý Ferhat Mirza'nýn Ýslam dini çerçevesinde; ahlakî ve sosyal hayatýn nasýl düzenlenmesi gerektiðine iliþkin uzun gözlem ve deneyimlerine, özellikle düþünce gücünün saðlamlýðýna dayanarak kýsa ve öz halindeki yorumlarýdýr. Þüphesiz Hacý Ferhat Mirza'nýn bu özlü düþünceleri kendine aittir. Ancak; bunlarý, toplumla paylaþmak istemesi onun fikir adamý olma karakterinden kaynaklanmaktadýr. Bu kelâmlara bazýlarý katýlmayabilir. Olabilir, ama bu görüþler ve söyleyiþler üzerinde tartýþýlmalýdýr; karþýt görüþler varsa; o karþýt görüþte olanlar da düþüncelerini özlü hale getirmelidir. Ýnanýyorum ki, Hacý Ferhat Mirza'nýn bu kelâmlarýný doðru bulmayanlar da olacaktýr. Ama 1602 kelâmýn içinden, biliyorum ki, o karþýt görüþ beyan edecek olanlar kendi düþüncelerine uyan kelâm bulacaklardýr. Mutlak bulacaklardýr. Ýnanýn bana. Bu 1602 kelâmýn içinden, en karþýt görüþte olanontur insanýn bile kendine uyan en az on tane özdeyiþ bulduðunu kabul edelim. Bu on sayýsý az mýdýr? Hayýr, az deðildir. Bir söze kulak vermek bile çok anlamlýdýr. Bu kitabý okuyunuz, göreceksiniz kendinize ait çok kelâm bulacaksýnýz. Hacý Ferhat Mirza'yý kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Prof. Dr. Hayrettin ÝVGÝN Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Uluslararasý Ýlimler Akademisi Ankara Baþkaný 7

8 Hacý Ferhat MÝRZA 8

9 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) KELÂMLAR ÖZDEYÝÞLER Hacý Ferhat MÝRZA 9

10 Hacý Ferhat MÝRZA 10

11 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 1 DÝN 1. Din insanlýðý zulmetten ýþýða götürecek hur, ilim ve iman onun anahtarý, kendini bilmez siyaset ve yobazlýksa onun uyuþturucusudur. 2. Din gerek devletlerin, gerekse de devletlerin yönetimine bilakis katýlmak zorundadýr. Onlarý Allah'ýn kurallarý doðrultusunda kontröl altýnda tutmalý. Dini devletten ayýrmak demek devleti Allah'tan uzaklaþtýrmak demektir. Allah'ýn olmadýðý bir yerde ise þeytan hemen kendine yer edinir ve insanlarý kontröl altýnda tutar. 3. Din maneviyatýn temelidir. Maneviyatýn temeliyse ahlak, ilim ve kültürdür. 4. Din gerek iktidara, gerekse de muhalafete muhalif olmaktýr. 5. Din bir evrensel yol, ayný zamanda o yolu belirleyen kurallardýr. 6. Din hem iman, hem de ruhun gýdasýdýr. 11

12 Hacý Ferhat MÝRZA 7. Bir ulusu var eden deðerlerin baþýnda hiç kuþkusuz din gelmektedir. 8. Din zamanýnýn bekçisi, ayný zamanda onun sakinleþtiricisidir. 9. Din en güzel bekçi, ona uyanlarsa en güzel yolda olanlardýr. 10. Din beraberliktir, dinde ayrýmcýlýk yapmak bizi zor durumlara düþürür. 11. Her türlü bereket dindedir. 12. Din; iman için ýþýk, vücut için yürek, maneviyat için direktir. 13. Dinler ahiret için bir neden, aralarýndaki fark ise bir sonuçtur. 14. Din ölüler için deðil, bugün yaþayanlar içindir. Ondan uzaklaþan bu dünyada cehalete, ahiret hayatýnda ise cehennem azabýna saplanýr. 12

13 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 15. Dini olmayan halk yetim, ülke ise yetimhanedir. 16. Dini olmayan halk herþeyden yoksundur. 17. Dini olmayanýn imaný, imaný olmayanýn iffeti, iffeti olmayanýn insafý, insafý olmayanýn utanmasý, utanmasý olmayanýn namusu, namusu olmayanýn milleti, milleti olmayanýn vataný yoktur. 18. Dinsizlik açgözlülüðe, imansýzlýk barbarlýða, haksýzlýk þerre, insafsýzlýk soyguna, namussuzluk korkaklýða, arsýzlýk sefilliðe hizmet eder. 19. Dinsizlik toplumu büyük bir koyun sürüsüne, onun liderlerini ise hiçbir þeye yaramayan keçilere benzetmektedir. Öyle keçilerdense zalim hükümdar daha iyidir. 20. Dinsizlik toplumu putlara tapýnan bir topluma, liderleri ise puta dönüþtürür. 21. Dinden uzaklaþmak hayattan yoksun kalmaktýr. 13

14 Hacý Ferhat MÝRZA 22. Din Allah'la olmak, dinsizlik Allah'sýzlýk, Allah'sýzlýk ise dinsizlik anlamýna gelmektedir. 23. Dini yaþam biçimine dönüþtürmeyen kendini bilmez bazý siyasiler vardýr ki, onlar üzerleri kar kaplanmýþ kuru aðaca benzerler. Karlar eridikçe çýrýlçýplak kalýr ve rezil olur, sonu ise hüsranla biter. 24. Din canlý bir hayat, Kur'an-ý Kerim onun kuralýdýr. 25. Din barýþ ve huzur içinde yaþamak, mutlu bir aile ve gelecek anlamýna gelmektedir. 26. Din senin temizliðin, temizliðin ise ahiret için yaptýðýn hazýrlýktýr. 27. Din ideal toplumun oluþmasý için Allah' tarafýndan beðenilmiþ ve belirlenmiþ bir yoldur. 14

15 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 2 DÝN ADAMLARI 1. Din adamý; toprak üzerinde Allah'ýn kanun ve hükümlerini insanlýða anlatan, insanlýðýn korunmasý, kurtulmasý ve kamilleþmesi için hiç durmadan çaba sarfeden, sonsuz ilim ve irfan sahibi, yataðý toprak, yorganý gökler olan nurlu þahsiyetdir. 2. Din adamlarý þunu iyi bilmelidir: Ýnsanlýk Ademden baþlýyor ve ahirette Mahkemeyi Kübra'da son bulacaktýr. Ýþte o gün onlar için hiçbir hafifleþtirici hal yoktur, zira onlar diðer insanlarýn yaptýklarýndan sorumludurlar. 3. Ey din adamlarý! Sizin Allah'a karþý sadýklýðýnýz, insanlara hizmetinizle ve haksýzlýða karþý koymanýzla ölçülmektedir. 4. Hükümm sahibi Allah'týr, yeryüzünde onun halifeleri ilim ve iman sahibi din adamlarýdýr. 5. Ey Hakk'ý görmezlikten gelen din adamlarý! Sizin vurduymazlýðýnýz ve politik kavgalara karýþmanýz; toplumu dipsiz uçurumlara, sizin kendinizi ise küfre götürüyor. Kýyamet günü nasýl da dehþetli bir gündür! Allah'tan korkun ve sakýnýn, o zaman kurtulmanýz mümkühdür. 15

16 Hacý Ferhat MÝRZA 3 ÝLAHÝYAT 1. Bu koskoca baðýn bahçývaný Allah'týr. 2. Ýlahiyatsýz ilim meyvasýz aðaca benzemektedir. 3. Maddesellik her daim harakettedir ve onun kökü ilahiyattadýr. 4. Evren boþluktur, o, varlýkla yokluk arasýnda gidip gelmektedir. Onu vareden Allah'ýn yarattýklarýdýr. Ýþte budur herþeyi yoktan var eden Allah'ýn kudreti! 5. Her bir dünyanýn kendi maddi alemi mevcuttur. 6. Gözleri faltaþý gibi açan gözler ve gözleri iyice küçülten gözler Ruhun vücuttan ayrýlmasý... 16

17 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 8. Bizim dünyanýn kaderi, yazgýsý Yýldýzlarýn kararmasý Bir tane yüz tanedir, yüz tane onbin tanedir, onbin tane iþte o bir tanedir. 11. Bir tane, ondan bin tane daha büyük tane, birbirinin içinde daha binlerce büyük tane var ve iþte toplam o sekiz tane sonuçta yine ayný tanedir. Her biri bir mum, hem de sonsuz bir pervanedir. 12. Büyük bir sonsuz deniz, sekiz gemi, her gemi içinde bir deniz... 17

18 Hacý Ferhat MÝRZA 4 ÝSLAM 1. Ýslam dini; Allah' tarafýndan insanlýða armaðan olunmuþ, tüm dünya dinlerini kendi içinde barýndýran onlarýn en kamil biçimidir. 2. Ýslamiyet Adem neslini oluþturan, onlarýn baki alemde (Cennette) sonsuza kadar yaþamasýna imkân tanýyan dindir. 3. Ýslam dini; Allah' tarafýndan insanlýða armaðan olunan, peygamberler vasýtasýyla günümüze kadar ulaþtýrýlan, Hazreti Muhammed(s.a.v) döneminde son þeklini alan, bin yýllardýr tüm yollarý kendinde pekiþtiren, insanlýðý þaþkýnlýktan, dalaletten kurtaran, adalet mahkemesiyle onlarýn Beka aleminde teminatcýsý olup doðruluktan ayýrmayan bir yoldur. O yolun kurallarýný belirleyen ise kuþkusuz Kur'an-ý Kerim'dir. 4. Ýslam, öze yani Adem'e geri dönmektir. 5. Ýslam, Adem evlatlarýna birbirini anlatan, birlik ve beraberliði öðütleyen bir nedendir. 18

19 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 6. Bütün dünya ve millî dinler; Ýslamýn bir parçasý, tarikatler ise onun dallarýdýr. Bütün bunlarýn nedeni ise vurdumduymaz siyasettir. 7. Ýslam Cennetin kapýsýdýr. 8. Ýslam kapýsýnýn anahtarý kelimeyi þehadettir. 9. Ýslam hakikatin kapýsýdýr. Bu öyle bir kapý ki Allah' onu sevmeyenlerin yüzüne daima bu kapýyý kapatýr. 10. Ýnsanlýk için en doðru yol Ýslamdýr. 11. Ýslam senin yaratýlýþýn, hayatýn ve ahiretindir. 12. Ýslam, insanlýk akademisidir. 13. Ýnsani özdeyiþler ayný zamanda Ýslami özdeyiþlerdir. 19

20 Hacý Ferhat MÝRZA 14. Ýslam Allah' katýna götüren yol, Kur'an-ý Kerim ise o yolun pusulasýdýr. 15. Ýslam Allah'a mahsustur, ona uyan mutlu, uymayan ise mutsuz olur. 16. Ýslama hizmet Allah'a hizmettir. Hizmet etmek mümin olmakla ilgilidir. Müminlik ise kamil birisi olmakla elde edilir. 17. Ýslam bir yolun baþý ve sonudur. Sizler, hem neden, hem de bu yolu kabullenenlersiniz. 18. Ýslamý inkar etmek nesli inkar etmektir. Nesliniz ise hiç kuþkusuz Hazret-i Ademe dayanýyor. 19. Ýslamý anlamamak ölü doðup ölü gibi yaþamaða benzer. 20. Ýslamý kabul etmeyenler ot deðil de od(ateþ) yiyen öküz gibidirler. 20

21 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 21. Ýslam Allah'ýn ilmi, hayatýn anlamýdýr. 22. Ýslamý kabullenmek korunmaktýr. Ýslamiyeti ise Allah' kendisi koruyor. 23. Ýslam; hem sizin, hem bu dünyanýzýn hem de öteki dünyanýzýn garantisidir. 24. Ýslam birlik ve beraberlik, ayný zamanda sað salim ve silahsýz bir hayat biçimidir. 25. Ýslam Allah'a hizmet, Allah'a hizmet ise insanlýða hizmettir. 26. Ýslam sonsuz hayat, Kur'an-ý Kerimse onun kapýsýdýr. 27. Ýslam, hem korunan, hem de koruyandýr. 21

22 Hacý Ferhat MÝRZA 5 KUR'AN-I KERÝM 1. Kur'an-ý Kerim semavi kitaplarýn toplusu, peygamberlik yolu ve peygamberlerin ta kendisidir. 2. Bütün küresel sorunlarýn ve tartýþmalarýn halli Kur'an-ý Kerim'dedir. 3. Kur'an-ý Kerim Haktýr, Hakk ise senin geçmiþin, bugünün ve yarýnlarýndýr. 4. Kur'an-ý Kerim iman ehlinin gözüne nur, kalbine ise huzur armaðan eder. 5. Peygamber ilmin þehri, Hazret-i Ali onun kapýsý, Kur'an-ý Kerim ise anahtarýdýr. 6. Geçtiðimiz yol ulularýmýzýn ve babalarýmýzýn yolunun tekrarýdýr. Yaþamýmýzýn anlamý bu yoldadýr. Bu yol maneviyat yoludur. Onun kurallarý ise Kur'an-ý Kerim'de saklýdýr. 7. Ayetler Allah'ýn hükmü, onu deðiþtirmek veya ona uymamak Allah'a karþý çýkmaktýr, Allah'a karþý çýkanlarýn so- 22

23 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) nu azaptýr. O gibi insanlarýn amelleri ise kocaman bir hiçtir. 8. Allah'ýn hükümleri; cinayetlere, fiziki ve manevi hastalýklara karþý mücadeleyi emrediyor. 9. Her bir mahlûkatýn yaþam kurallarý onu yaratan Allah'a mahsustur. 10.Kur'an-ý Kerim'i kabullenemeyenler, inkar edenler kendilerini inkar etmiþ olurlar. 11. Kur'an-ý Kerimi Kur'an-ý Kerim'de Kur'an-ý Kerim'le arayýn. 12. Kur'an-ý Kerim kapalý kapýlar için anahtar, taþ kalpler için ise ilaçtýr. 13. Kur'an-ý Kerim Ýslama, Ýslam Allah'a ulaþan yoldur. 14. Kur'an-ý Kerim yeryüzünde Allah'ýn mührüdür. 15. Kur'an-ý Kerim evren için program, cennet için kapýdýr. 23

24 Hacý Ferhat MÝRZA 6 FATÝHA SURESÝ 1. El Fatiha ihlas için kapýdýr. 7 ALLAH'A SADIKLIK 1. Allah'a sadýklýk Ýslamý korumak, tarikatlerden birliðe doðru gelmektir. Gerçekten kýyamet çok dehþetli bir gündür. Allah'ýn ipine sarýlalým, o zaman belki kurtuluruz. 2. Allah'ý sevmek onun yarattýklarýný sevmektir. 3. Allah'ý kendilerine dost bilen kimseler kuþkusuz Allah' dostlarýna dost, düþmanlarýna ise düþmandýrlar. 24

25 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 4. Halka çýkarýlan sadakat yasalarý, Allah'a sadakatý saðlýyorsa bu Ýslamý korumak ve ona teslim olmak demektir. 5. Yükselmek Allah' karþýsýnda küçülmekle baþlar. 6. Bilim adamý ilmiyle, köylü küreðiyle insanlarý sevindirir ve hepsi bu sevinci Allah'tan alýr. 7. Aðaç bahçivanýna sadýklýðýný meyvasý ile insan ise amelleriyle belli eder. 8. Allah'a sevgi, amelde ve ibadettedir. 9. Allah'a ibadet, insanýn amelleriyle ve o amelleri namazla pekiþtirmesiyle ölçülür. 10. Uzaktan daðlar da küçük gözükür. Fakat sen yaklaþtýkça o, büyümez, sen küçülürsün. 11. Her bir mahlukat Yaradana hizmet etmek zorundadýr. Araba þöför içindir, þöför araba için deðildir. 25

26 Hacý Ferhat MÝRZA 12. Mahlukatýn Allah' karþýsýnda borcu onun emrlerine harfi harfine uymaktýr. 13. Iþýða kavuþanlar ona yaklaþanlardýr. 14. Amaç ýþýða kavuþmak, muma kendi ýþýðýndan bir fayda var mý? 15. Allah' için yapýlan iþlerin bedelini Allah' verir. 16. Rezil olmayan kimse karþýsýndakine deðil, her zaman baþýnýn üzerinde bulunana dikkat etmiþ kimsedir. 17. Allah' yolunda kesilmeyen baþ, samanlýk; harcanmayan vücut, iðrenç tuluma benzer. 18. Ey Müslimanlar! "Allah', Allah'" demekle kendinizi kandýrmayýnýz. Allah' sizin güzel amellerinizde, karþýlýklý hayat münasebetlerinizde, kýldýðýnýz namazlardadýr. 26

27 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 8 ALLAH'I TANIMAK 1. Allah'ý tanýmak insan olmaktýr, insan olmak ise çevresindekilere saygý duymak ve onlarý sevmektir. 2. Allah'ý görmek, onun yarattýklarýný öðrenmek, sevmek, korumak, ibadetiyle onlarý tasdik etmektir. 3. Allah'ý görmeden ibadet etmek bile günahtýr. 27

28 Hacý Ferhat MÝRZA 9 ALLAH'IN RAHMETÝ 1. Ey insanlar! Her bir peygambere verilen mucize ve kitaplar Allah'ýn size rahmetidir. Bu rahmetin derecesi sizin cehalet ve küfrünüzden kaynaklanan miktardadýr. Allah'tan korkun ve günahlardan sakýnýn. Ettiðiniz günahlar sizin ve sizden sonra gelecek olanlarýn lanetidir ki, sonuçta Ahirette sizin için cehennem azabýný iyice þiddetlendirecektir. Cehennem azabý nasýl da elim bir azaptýr, insanoðlu kesinlikle ona dayanamaz. 2. Allah', kendinizin bile sevmediðiniz ölçüde sizi sevmektedir. 28

29 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 10 PEYGAMBERLER 1. Peygamberler yüksek ahlaki deðerlere sahip olup, Allah'ýn nurundan nurlanan ve bütün evreni bu nurla donatan, aydýnlatan kutsal kiþilerdir. Onlar insanlýðý kölelikten özgürlüðe, batýldan Hakk'a doðru taþýyan, Allah'ýn emir ve yasaklarýný herkese tane tane anlatan, onlarýn kiþisel yeteneklerini ortaya çýkarýp zamanla kamilleþmesini saðlayan, bu yolda yorulmadan çaba harcayan, Büyük Hesap gününde tanýklýk edebilecek seçilmiþ kimselerdir. Allah'ýn verdiðini hiç kimse alamaz, yücelttiðini hiç kimse yeremez. Bunu yalnýz Allah' yapabilir. 2. Peygamberlik yolu herkes için, peygamberlikse sadece seçilmiþler içindir. 3. Peygamberler büyük bir ekolün öðretmenleridir. 29

30 Hacý Ferhat MÝRZA 11 HAZRETÝ MUHAMMED(S.A.V) 1. Hazreti Muhammed (s.a.v) bir insanlýk örneðidir. O, bütün peygamberleri kendinde toplayan büyük bir alemdir. O, evrenin yaratýlýþýndan ahirete kadar türlü türlü haberler vermiþ, insanlari Hakk dergâhýna götürecek yola býkmadan usanmadan davet etmiþ ve bu yolu ýþýklandýrmýþ peygamberdir. 2. Namazda iki rükû ve iki secde vardýr. Rükû Hazreti Musa'nýn, secde ise Hazreti Ýsa'nýndýr. Onlarý bir araya getirerek tasdik edense hiç kuþkusuz Hazreti Muhammed'dir. 3. Peygamberler insanlarý Allah' katýna ulaþtýrmak için yol yapanlardýr. Hazreti Muhammed ise o yola ýþýk tutan ve peygamberliðe mührünü vurmuþ bir peygamberdir. 4. Hazreti Muhammed aklýn deryasý, Hazreti Ali(r.a) onun kalbidir. 30

31 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 5. Hazreti Muhammed kamilliðin doruk noktasý, birlik ve beraberlik müjdecisi, bütün ümmetleri biraraya getirmek, barýþý saðlamak için Allah' tarafýndan seçilmiþ bir peygamberdir. 6. Müslüman birlik ve beraberliðin simgesidir. 12 ÝMAN 1. Ýman inandýðýna kalben inanmaktýr. 2. Allah'a iman dilde deðil, ameldedir. 3. Allah'a iman, onun emirlerine uymaktan geçer. 4. Allah'ý görmeden ibadet etmek bile günahtýr. 31

32 Hacý Ferhat MÝRZA 13 ÝMANLI KÝMSELER 1.Ýmanlý kimseler Allah'a ve onun kurallarýna her yerde uyan kimselerdir. 2. Ýmanlý kimseler inandýklarýna kalben inananlardýr. 3. Helal malýndan sadaka verenler, halkla paylaþanlar ve halkýn malýný yemeyenler imanlý kimselerdir. 4. Dünyayý, dünya malýyla deðil, Allah'ý tanýmakla kazan. 5. Ey insanlar! Dünya dediðiniz süslü güzel bir kuyuya benzer. Biz buraya Adem babamýzýn ipiyle indik ki, yine onun ipiyle buradan yücelelim. 6. Ey imanlý kimseler! Sýký bir imana sahip olun, siz hiç kuþkusuz doðru yoldasýnýz. Ey kafirler, hazýrlanýn, kýyamet günü iyice yaklaþýyor. Bu Rabbinizin bize verdiði apaçýk bir müjdedir ki, onu Ayda ezan sesleri ve Yüce Kitapla verdi. Hamd olsun bizi Yaradana, yaratýp yaþatana, kýyamet günü aff ve maðfiret edecek olana! 32

33 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 14 HAKK 1. Hakk varlýk demektir. Onu inkar eden kendini inkar etmektedir. 2. Hakk senin gören gözün, duyan kulaðýn, konuþan dilin, hisseden kalbindir. Bundan uzaklaþanlar bu dünyanýn atýklarý, ahiretin yakýtlarýdýrlar. 3. Hakk ezeli ve ebedi anlamýna gelmektedir. Onu inkar eden kendini inkar edenlerden ve unutulmuþlardan olmaða hak kazanmýþlardandýr. 4. Hakk olmayan yerde iman bulunmaz, imansýz bir toplumda ise geliþimden bahsetmek abestir. 5. Ýnsan öyle birisidir ki, Hakk'ý görür, sever ve ona uyar. 6. Hakk söz, ok yarasý gibi acý bile olsa daha sonra tatlýlýðýna doyum olmuyor. 33

34 Hacý Ferhat MÝRZA 7. Hakk; gökte Allah', yerde onun yarattýklarýdýr. Onu inkar etmek kendini inkar etmek ve Allah'a karþý isyan etmektir. 8. Hakk'ý gören, doruklarda düþe kalka yürümez. 9. Her bir yolun baþý ve sonu vardýr. Hakk yolunu seç ki, daha sonra hüsrana uðramayasýn. 10. Ey Hakk sen ise; iniþleri görürsün, sarp yokuþlarda tökezlemezsin. 11. Hakk sözden küsenler, kendi aklýndan küsenlerdir. 12. Hakk'ý görmek Allah'ý görmektir. Allah'ý görmek gizli ve aþikâr olan günahlardan uzak olmaktýr. 13. Hakk söz Allah sözüdür. Yalan, küfür ve þirk þeytandandýr. Allah'tan korkun ve Ona karþý asi olmayýn, yoksa belalar hep sizi bulur. Allah' Hakk'ý sevenlerin yanýndadýr. 34

35 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 14. Hakk'ý inkar edenler eski püskü bir eþyaya dönüþmüþlerdir. Onlarla arkadaþ olanlar da eski eþyalardan farksýzdýrlar. 15. Ey Hakk'ý inkar edenler! Hakk size mutlaka gösterilecektir, o sizin gizli ve aþikâr yaptýklarýnýzdýr. O gün kendinizden ve birbirinizden kaçacaksýnýz, o gün kendinize tanýklýk edecek ve sürdüðünüz hayatla tekrar karþýlaþacaksýnýz. Allah'tan korkun ve Ondan affýnýzý isteyin. O, her bir þeyden haberdardýr. Allah' size yardým etsin! 15 HAKK YOLU 1. Ey insanlar! Hakk yol Allah' dergahýna götüren bir yoldur. Bu yola sýrtýný dönenler kendilerine zulm etmiþ olacaklar. Onun karþýsýna sýrtüstü sürünecek ve yaptýklarý adaletsizlik, haksýzlýk yüzünden hesap vereceklerdir. Onlar nasýl da kötü ruhlu ve art niyetli kimselerdir. Allah'a tapýnýn ve kesinlikle sýrtýný dönenlerden olmayýn. Eðer onlara uyarsanýz o zaman kendinize zulm etmiþ olursunuz. 35

36 Hacý Ferhat MÝRZA 2. Ey insanlar! Bugün yaþadýklarýnýz sizin yaptýklarýnýzýn sonucudur. Bir zaman Allah'a karþý çýktýnýz ve yeryüzünde fesat tohumu yaydýnýz. Siz birbirinize kardeþ diyerek soygun yaptýnýz, arkadaþ diyerek rüþvet aldýnýz ve verdiniz, birisine kýzkardeþim diyerek ona kem gözle baktýnýz, insanlarý korkaklýk ve yüzsüzlüðe sürüklediniz. Aðalýk iddiasýna kapýlarak þirke yuvarlandýnýz. Unutmayýnýz, Müslümanlýk Allah' katýnda birlik ve beraberliðin simgesidir. Her þeyin tek sahibi Allah'týr. Dünya malý ve makamla farklý olmak þeytani bir hisstir. Tevbe ediniz ve kötü amellerden sakýnýnýz, zira bu hem sizin, hem de sizden sonra gelecek olanlar için bir kurtuluþ yoludur. 3. Ey insanlar! Unutmayýnýz, dünyaevi sizi ahirete götürecek bir gemidir. Ahiret ise size armaðan olunmuþ ebedi bir mekandýr. Bu gemi sizden öncekileri sizinle, sizi ise sizden sonrakilerle birbirinize tanýk gösterecek ve bu yolda kiminizi kendine kul edecek, kiminizi kuluna dönüþecek. Böylece kiminize sonsuz kurtuluþ, kiminizi sonsuz azap verecek. Burada dünya nimetleri, sizin kullanmanýz için ve sizin gerçekte kim olduðunuzu size kanýtlayacak birer emanettir. Dünya malý asla ne mülkle, ne de dýþ görünüþle ölçülmez. Kendinizi kandýrmayýnýz, zira Allah' dergahýnda en beðenilen ve kabul gören deðer sevaptýr. Mülkün tek sahibi Odur ve bu iþte hiç bir þeriki yoktur. Þunu iyice anlamalýsýnýz; sizden öncekileri nasýl alýp götürdüyse sizi de öyle alýp götürecektir. Düþünün ve akýllý olun; zira Allah', aklýný kullananlarý sever. 4. Hakk yolun rehberi Allah', yolcularý müminlerdir. 36

37 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 16 ÝMAMLAR 1. Ýmamlar, insanlýða Allah' tarafýndan gönderilen rehberlerdir. Ýmamlar, insan kamilliðinin doruk noktasý, ilmin þaheseri, þehitlik örneði, temizlik ve helallik simgesidirler. 2. Hazreti Ali(r.a) yasalarýn simgesi; evreni ata ve rehber olarak bu makamý þereflendirendir. 3. Hazreti Ali(r.a) yüksek iman ve sadýklýk simgesidir: 4. Hazreti Hüseyin(r.a) þehitlik örneði, þehitlerin babasýdýr. 5. On dört masum haktýr; onlarý inkar etmekse günahtýr. 6. Hazreti Hüseyin(r.a) þehadeti Onun yaratýlýþýdýr. 37

38 Hacý Ferhat MÝRZA 7. Ey Müslümanlar, gereksiz tartýþmalar sizi birbirinizden uzaklaþtýrýr. Ehli Beytin size deðil, sizin Ehlibeytin ihtiyacýnýz var. 8. Ey inananlar! Hazreti Ali(r.a) olun. Zira Hazreti Ali(r.a) imanýn, iradenin ve önderliðin simgesidir. 9. Hazreti Ali(r.a) iman örneði, Allah'ýn rahmetidir. 10. Hazreti Ali(r.a) taþ kalplilere ilaç ve rahmettir. 11. Hazreti Ali(r.a) demir irade ve yumuþak huydur. 38

39 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 17 MÜMÝNLER 1. Müminler, Cennette oturacak olan, Allah' tarafýndan hidayet nasip olmuþ sevimli kullardýrlar. Onlar sizin bugününüzün ve yarýnýnýzýn bekçileri, sizi batýldan Hakk'a doðru götüren, namazlarýnda sizin cehennem ateþinden ve bu dünyada çeþitli bela ve musibetlerden kurtulmanýz için dualar eden, Allah'tan sizler için aff ve maðfiret dileyen, insanlýðýn iyiliðini isteyen kimselerdir. Onlarý sevmeyenler Allah'ý sevmeyenlerdir. Onlarý sevmeyenler hayvani duygularla yaþayan Cehennemin yakýtlarýdýr. 2. Mümin, Allah'ýn emir ve yasaklarýna uyan aydýndýr. 3. Mümin kimse insanlýða Allah' tarafýndan lütûf ve ihsandýr. 4. En büyük ve affedilmeyecek günah, mümin bir kimseye yapýlmýþ olan haksýzlýktýr. Zira Allah', müminlerin dostudur. 5. Yalnýzlýk büyük derttir, cahillik zulmet, Yoksulluk, gariplik, zenginlik haslet Müminlik rahatlýk, büyük fazilet. 39

40 Hacý Ferhat MÝRZA 6. Ey insan, garipsen bu dünyada sen, Gariplik güzeldir, müminsen eðer. 7. Yarýnýný isteyenler bugün onun temelini atmak derdindedir. 8. Cenneti, bu dünyada kazananlar Allah'ýn sevimli kullarýdýr. 9. Ecelini kendisi kabullenenler Aðasý baki olanýn kendisi de bakidir. 11. Allah'ý tanýyanlar onun emir ve yasaklarýna uyanlardýr. 12. Ne mutlu hakimi de, hekimi de Allah' olan kimselere. 13. Bu dünya müminler için gurbet, ahiret ise vatandýr. 14. Bahçývanýn her daim dikkat ettiði aðaç; sað salim, meyvalarý ise güzel olur. 40

41 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 15. Mümin bir kadýnýn Ýslam ahlakýna Fatima ve Aiþe simgeleridir. 16. Her bir baðýn kendine özgü tohumlarý var, Cennet bahçelerinin tohumu müminlerdir. 17. Her zaman insanlara yardým eden kimse; hem gölgeden, hem de meyvadan yararlanýr. 18. Cennete girenler, nefsine uymayýp Allah'ýn emir ve yasaklarýný harfiyen uygulayanlardýr. Ýnsanlara hidayet nasip eden Allah'a hamdolsun! 19. Müminin sözü onun kalbinin meyvasýdýr. 20. Müminliðin doruk noktasý peygamber ve imamlardýr. Sonsuz cennet hayatýnýn ve dünya hayatýnýn doruk nokta ise kandýrmaca oyuncaklar olan dünya nimetleridir. 41

42 Hacý Ferhat MÝRZA 18 MÜSLÜMANLAR 1. Gerçek Müslüman bu dünyanýn olgunlaþmakta olan meyvasýdýr. 2. Ey müslümanlar! Rabbimizin karþýsýnda cihatta asker, hayatta ise kuluz; asker kul, kul ise askerdir. 3. Ey Müslümanlar! Aðamýz Allah'týr, kýblemiz Kabe, secde yerimiz temiz ve helal toprak, budur aradýðýmýz soruya cevap. 4. Ey müslümanlar! Peygamber ve onun Ehli Beyti sizler için birer örnek. Sizler takvanýz ve Allah'a sadýklýðýnýzla onlardan birisiniz. Allah' Rahman ve Rahimdir. Sizler ise onun sevimli kullarý! 42

43 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 5. Ey Müslümanlar! Sizi birbirinize sevdirecek olan Allah' deðil mi? Eðer hepiniz onun ipine sarýldýysanýz nedir aranýzdaki bu soðukluk? Kimdir bunlarý sizin aranýza serpen? Korkun, Allah'tan korkun! O büyük, olacak günü, o gün duracaðýnýz yeri ve o gün sizlere tanýklýk edecek þahsý hatýrlayýn, mutlaka bu sayýlanlarda büyük bir ibret vardýr. 6. Müslüman Ýslam demektir. Ýslam, bütün evrene barýþ ve selamet getirmektedir. 7. Müslüman; millet ve devlet anlayýþlarýný biraraya getirmesini bilendir. 8. Allah' katýnda Müslümanlar arasýndaki fark, Allah'a olan sevgileri nisbetindedir. 9. Müslüman olmayý Allah' Adem'e, Adem de kendi soyundan olan herkese buyurdu. 10. Ehli Beyti seven herkes Müslümandýr. 43

44 Hacý Ferhat MÝRZA 19 SEVAP 1. Bu dünyada en büyük kazanç sevaptýr. 2. Sevap bu dünya için gaybdýr, gayb aleminde ise birer hakikatdýr. 3. Sevabýn yolu rahmete, rahmetin yolu Cennetedir. 4. Sevabýn derecesi yapabildiðin kadardýr. 5. Sevap dediðin hem bu dünya hem de ahiret. 6. Aðaçlar bile sevap kazanýr. 7. Aðaç da kendi meyvasýný ihsan eder. 8. Yolun sevabý, sevaplar sevabýdýr. 44

45 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 20 SEVAP SAHÝPLERÝ 1. Kazandýðýn sevaplar ahiret için harçlýktýr. 2. Verdiðin zaman en iyisini ver ki, nefsinle mücadelede kazanasýn. 3. Sen birisinin rýzkýna vesile olacaksýn, fakat seni taþlayacaklar. Ýþte bu sevabýn en yüksek derecesidir. 4. Verirken korkma, alýrken þükret. 5. Sevap sahipleri birisinin sönmüþ sobasýný yakarlar. Onlarýn sobalarýný ise Allah' yakar. 45

46 Hacý Ferhat MÝRZA 21 MEKKE 1. Mekke, Allah'ýn en büyük ticaret evidir; zira burada herkes kendi nasibine düþen kazancýný sergiler. 22 KÂBE 1. Kâbe göklerle alakalý bir yerdir, dört yolun birleþmesindedir. 2. Televizyonun vericisi stüdyo ise insanýn da kýblesi Kâbedir. 3. Kâbe; resmi kabul makamýdýr, padiþahý Allah, kullarý ise müminlerdir. 4. Allah' bu dünyada iki ev yaptýrdý; biri Kâbe, öbürü müminlerin kalbi. 5. Kâbe evinin Mekkede karar kýlýnmasý ihramla, Hacc farizasý ve Kurban bayramýyla alakalýdýr. Hamdolsun Rahman ve Rahim olan Allah'a! 46

47 KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 23 BU DÜNYANIN ANLAMI 1. Bu dünyanýn anlamý gayret ve ibadettedir. 2. Bu dünya Allah'ýn mekteplerinden biridir, öðretmeni ise Allah'. 3. Anne karný maddiyat, bu dünya maneviyat, ahiret ilahiyattýr. 4. Bu dünya insan imal eden kocaman bir müessese, onun güzel eserleri müminler, atýklarý ise zalim ve kafir kimselerdir. 5. Bu evren ve yaþadýðýmýz bu yeryüzü Allah'ýn mülküdür. Bizler ise birer misafiriz. Burada en güzel misafirler Allah'ýn hidayet nasip ettikleridir. 6. Dünya ne kadar tatlý olsa da bir o kadar da acýdýr. Onun tatlýlýðý acýlýðýyla acýlýðý, tatlýlýðýyla alakalýdýr. Orta bir yol seçiniz ki, azmýþlardan olmayasýnýz. 47

KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 121 GEZEGENÝMÝZ. 1. Gezegenimiz bizim büyük evimizdir. Bir kimse ona baðlanýrsa, o evde yaþýyor demektir.

KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 121 GEZEGENÝMÝZ. 1. Gezegenimiz bizim büyük evimizdir. Bir kimse ona baðlanýrsa, o evde yaþýyor demektir. KELÂMLAR (ÖZDEYÝÞLER) 121 GEZEGENÝMÝZ 1. Gezegenimiz bizim büyük evimizdir. Bir kimse ona baðlanýrsa, o evde yaþýyor demektir. 2. Gezegenimiz hazine, insanlar onun bekçileridir. 3. Gezegenimizin güzelleþmesi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki:

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan ancak âlim olanlar korkar. Hadis-i şeriflerde ise şöyle buyuruldu: Hikmet ve ilmin başı Allah korkusudur Sizin en akıllınız,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

HACI FERHAT MИRZA KELAMLAR

HACI FERHAT MИRZA KELAMLAR Тцрк Дцнйасы Араштырмалары Улусларарасы Илимлер Академиси HACI FERHAT MИRZA KELAMLAR ÖZDEYİŞLER Ankara/Tцrkiye 2009 1 ЫСБН 978-975-8951-38-3 Едитюр: Проф. Др. Щайреттин ИВЭИН Тцрк Дцнйасы Араштырмалары

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı