ISTANBUL. TiCARET ODASI BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974"

Transkript

1 ISTANBUL TiCARET ODASI BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

2

3 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: Odanın nakit mevcudu Kasa ve Bankalardaki mevduat olmak üzere iki kısımda gösterilmiştir. a) Kasada: 31. ı2. ı973 günü kasa mevcudu b) Bankalarda : 31. ı2. ı973 günü muhtelif bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatımız ı ı HİSSE SENETLERİ ve TAHViLLER Hisse senetleri ve tahvillerimizin müfredatı aşağıda gösterilmiştir : Odamızın tarihindeki hesap durumunu gösteren ve 5590 sayılı Odalar Kanununa ve Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre tanzim olunan Bilançosu ile Gelir ve Gider Kat'i hesabını tetkik ve tasvibinize sunuyoruz. Müfredatı aşağıda gösterilen hesaplar hakkında gerekli izahat arzolunmuştur: ı

4 a) Hisse Senetleri : (N ominal Kıyınet) Sınai Kalkınma Ban. A. Ş ( ) Umumi Mağazalar T. A. Ş ( ) T. C. Merkez Bankası A. Ş Türkiye Halk Ean. A. Ş Basım İstihlak Koop Basın İlan Kurumu h) Tahviller: % 9 Faizli 1972 Yılı 3. ve 4. tertip Kalkınma İstikrazı Tahvilleri % 9 Faizli Hürriyet istikrazı tah vili Tasarruf Bonosu BORÇLU HESAPLAR : Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği geregınce muhtelif borçlu hesaplar altında toplanan ve Bilançoda a, b, kısımlarına ayrılarak gösterilen çeşitli hesaplar hakkında gereken izahat aşağıda arzolunmuştur: a) Teminat Mektupları : Oda Binası inşaatı müteahhidinden alınan cem'an liralık, Oda Gazetesi baskı işleri için Son Saat Matbaasından alınan liralık, Odamız veznedar ve tahsildarlarından alman liralık, Şişli Kadınlar Çeşmesi İlkokulu müteahhidinden alınan liralık ve Ellinci Yıl İlkokulu müteahhidinden alınan liralık teminat mektupları yekununu göstermektedir. b) Diğer Borçlular Bu hesabın müfredatı da aşağıdadır : 1 - Depozito : Telex ( ) ve Telefon (1.65G.-) de

5 pozitoları tutarı olarak P. T. T. Başmudürlüğüne ödenen elektrik depazitoları tutarı olarak İ. E. T. T. Başmüdürlüğüne ödenen , Oda yemekhanesi için alınan 19 adet aygaz tüpü depozito tutarı olarak Taşkın Ticaret'e ödenen lira ile, Odamızın 4. ncü Vakıf Handa bulunduğu sırada işgalinde ki Odalar için kira depozitosu olarak Vakıflar Başmüdürlüğüne ödenen liranın yekunudur. 2 - Neşriyat : Geçmiş yıllardan devrolan 2131 tabaka bristol karton bedelidir. 3 - Memurin A vansı : Memurların ihtiyaç maddelerini toplu olarak temin etmeleri gayesiyle verilen avansın tarihindeki bakiyesidir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Masrafları : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin alakalılara posta ile tevziinde Odaca yapılan ve bilahare mezkur gazete müdürlüğünden istirdad edilen posta masraflarıdır. 5-Muhtelif: Bu hesap, üyelerimize verilmek üzere alınan Belediye Sıhhat cüzdanı, TIR karneleri, Tedavül Belgesi, İthalatçı Belgesi, Yatırım Formülleri bedellerini ve seyahat avanslarını ihtiva etmektedir. SABİT KlYMETLER : a) Arsa Tisabo Yapı Kooperatifinden ll tarihli Oda Meclisi kararına istinaden satın alınan Erenköy'deki 3 parsel arsanın bedelleri tutarıdır. -5-

6 b) Demirbaşlar 1.- Demirbaşlar mübayaa edildiği sene içinde masraf kaydedildiği ve amortismana tabi tutulmadığı cihetle bilançoda (1.-) lira izbedeli ile ifade edilmişlerdir. «Demirbaşlar lira üzerinden sigortalıdır.» c) Oda Binası 1.- 0da binası inşaatı nihayete ermiş kat'i kabulü yapılmıştır. Muhasebe sistemimizde Demirbaşlar ve Sabit Kıymetler 1.- lira iz bedeli ile gösterildiğinden Oda binası inşaat masrafları hesabı tasfiye edilmiş ve Bina, 1.- lira iz bedeli ile Sabit Kıymetler hesabına nakledilmiştir. <<Oda Binası lira üzerinden sigortalıdır.>> KAYDiYE VE AİDAT TARAKKURUNDAN BORÇLULAR : Kaydiye, yıllık aidat, munzam aidat ve para zammı olarak 1972 yılından devreden lira ile 1973 yılında tahakkuk ettirilen cem'an lira Oda alacağından tahsil edilemeyen ve 1974 senesine devreden bakiyeyi göstermektedir. Terki Ticaret, vefat, v.s. sebeplerle faaliyetini tatil ettiği halde kaydı açık bulunan ve namlalarına aidat tahakkuk ettirilen firmalara yapılan fuzuli tahakkukların terkini için çalışılmakta, zaman aşımına uğrayan alacaklarında 5590 sayılı kanunun 89. maddesi gereğince terkinleri yapılmaktadır. ihtiyatlar - PASiF HESAPLAR Her yılın gelir fazlası ve gider tasarruflarından teraküm eden mebaliğin tarihindeki bakiyesini göstermektedir. -6-

7 EGİTİM FONU : Oda Meclisinin tarihli kararı gereğince Odamızca Yeni Leventte yaptırılan 3. İlkokulun inşaat ve tefriş masrafları ile Kuştepe, Kasımpaşa ve Atatürk Kız Lisesinin Fizik ve Kimya laboratuvarlarının luzumlu aletlerinin temini için ayrılan fonun 1974 yılına devreden bakiyesidir. A İ D A T L A R (Birlik Aidatı) : 5590 sayılı Odalar Kanununun 6233 sayılı kanunla muaddel 28. maddesi gereğince 1973 yılı varidatımızın '% 10 unu teşkil eden birlik hissesi lira ile 1973 yılı aidatımızın ikinci nısfı liranın yekunudur. ALACAKLI HESAPLAR : Alacaklı hesaplar iki kısma ayrılmak suretiyle izah edilmiştir. a) Teminattan Alacaklılar Borçlu Hesaplarda izah edilen teminatların karşılığıdır. b) Diğer Alacaklılar Bu hesabın müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 1 - B i 1 i r k i ş i daca Bilirkişi olarak seçilenlerin henüz almadıkları istihkakları tutarını göstermekmektedir. 2 - Bilirkişi Yar. Mes. Ücretleri Bilirkişi yardımcısı olarak vazifelendirilenler adına mesai ücreti karşılığı olarak ilgililerden tahsil edilip henüz hak sahiplerine ödenıniyen bakiyedir. 3 - Gümrük Eksper Ücretleri Mükelleflerle Gümrük İdares i arasında vukubulan ihtilafların halli için seçilen hakemlere ödenmek üzere mükellefler tara- -7-

8 fından Odamıza yatırılan emanet paralardır. 4-Kapasite Tayin Ücretleri damızda kayıtlı küçük sanayicilerin kapasitelerinin tespiti için eksper ücreti olarak yatırdıkları emanet paralardır. 5-T ah s i sat senesinde tahakkuk eden ve mezkur yıl masrafıarına geçirilerek 1974 senesinde ödenecek muhtelif sarfiyatın tutarıdır. 6-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi narnma tahsil edilen ilan bedelleri yekunudur. 7-Fuarlar Fonu Odamız, Sanayi Odası ve Ticaret Borsas ı nın 1970 yılı bütçelerinden tefrik ettikleri meblağlardan fuarlar için yapılan masrafların tenzilinden sonra tarihindeki bakiyeyi göstermektedir. 8 - V e r g i Aralık 1973 ayında yapılan ödemelerden tevkif edilen ve Ocak 1974 ayında bağlı bulunduğumuz vergi dairesine yatırılmış olan gelir vergileri tutarıdır. 9-Mali Denge Vergisi Aralık 1973 ayında yapılan ödemelerden tarih ve 1598 sayılı Mali Denge Vergisi kanununa göre yapılan tevkifattır. Ocak 1974 ayında vergi dairesine yatırılmıştır ithal Müsaadeleri (Doğu Almanya) Odalar Birliği Hissesi Tevziatı Birlik müsaadesine tabi tutulan tahsis belgeleri üzerinden tahsil edilen % 1 Odalar Birliği hisseleridir. ll-bölge Çalışınaları Marmara ve Trakya Odaları ve Borsaları -8-

9 Bölge çalışmaları için Bölge Riyaseti emrine tahsis edilen mebaliğ yekfınu olup bazı masrafları karşılayabilmek için 1974 yılına devredilmektedir. 12- Sigorta ve Emeklilik Sandığı Aidatı tarihinde kurulan Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli sigorta ve emeklilik tesis senedi hükümleri geregınce Aralık 1973 ayında yapılan ödemelerden tevkif edilen % 9 üyelik aidatıarı tutarını ifade etmektedir. 13-Tevzi Harçları Odalar Birliği Hissesi Tevziatı Birlik müaadesine tabi tutulan tahsis belgeleri üzerinden tahsil edilen '% 1 Odalar Birliği hisseleridir. 14-Sanayici Kotası Sanayicilerin ihtiyaçlarını temin için tesis edilen kotadan istifade eden üyelerimizden peşin alınan harçlar tutarıdır. (Taleplerin tahsise bağlanmasından sonra gerekli mahsup muameleleri yapılacaktır.) 15-Sigorta ve Emeklilik Sandığı Sıhhi Yardım Fonu Sandığa ödenen sigorta primlerinden tevkif edilen % 20 sıhhi yardım fonundan sene içinde yapılan harcamalardan sonra 1974 yılına devreden bakiyedir. ODA PERSONELi SOSYAL MESKEN FONU: M u ht e I if istihkak sahiplerine ödenmek üzere muvakkat hesapta tutulan muhtelif emanet paraların yekunudur. Evi olmayan Oda personeline mesken temini için tarih ve 12 Sayılı Oda Meclisi kararı ile kabul edilen «Ticaret Odası Personeli -9-

10 Sosyal M esk en Yardımı Yönetmeliği» hükümlerine istinaden tesis edilen fonun henüz kullanılamayan ve 1974 yılına devreden bakiyesidir. KAYDiYE VE AİDAT TAHAKKUKU: Bu hesap aktifdeki «Kaydiye ve Aidat Tahakkukundan Borçlular» hesabının karşılığıdır

11 GELİR VE GİDER HESAPLARININ BÜTÇE İLE MUKAYESESİ 1973 Yılı Bütçesi ile tahmin olunan Gelir ve Giderlerle sene içinde tahsil ve tediye olunan Gelir ve Giderlerin durumu aşağıda arz ve izah olunmuştur. GELİRLER 1973 Yılı Bütçe Tahminleri 1973 Yılı Tahsilatı Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Munzam Aidat Harçlar Misil Zamları ve Para Cezaları Yayın Gelirleri Türlü Gelirler Tahsil Edilecek Alacaklar Yukarıda arz edilen hesaba nazaran 1973 yılı gelirleri, Bütçe tahmini bulunan liraya mukabil lira noksanı ile lira olarak tahsil edilmiş bulunmaktadır. Yapılan tahsilatın tutarı fasıllar itibariyle aşağıda arzedilmiştir. Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidattan Munzam Aidattan Harçlardan Misil Zamları ve Para Cezalarından Yayın Gelirlerinden Türlü Gelirlerinden Tahsil Edilecek Alacaklardan Fazla tahsil Edilen N oksan tahsil Edilen ll-

12 GİDERLER 1973 Yılı Bütçe 1973 Yılı Tahminleri Sarfiyatı Memur ve Hizmetliler Ücr Huzur Hakları İdare Masrafları Sergiler ve Fuarlar Sabit Kıymetler Etüd, Araştırma ve Yayın Masr Eğitim Masrafları Sosyal Yardımlar Fevkalade Masraflar Cumhuriyetimizin 50. Kuruluş Yılı Kutlama Masrafları Aidatlar ihtiyat Akçesi '/3 Yılında yapılan masrafların yekılnu yukarıda müfredatı ile arzedildiği gibi liraya baliğ olmuştur. Bu durumda bütçe tahminleri yekılnu liraya nazaran liralık bir tasarruf mevcuttur. Yapılan tasarrufların tutarı fasıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Tasarruf Memur ve Hizmetliler Ücretlerinden Huzur Haklarından İdare Masraflarından Sergiler ve Fuarlardan Sabit Kıymetlerden Etüd, Araştırma ve Yayın Masraflarından Eğitim Masraflarından Sosyal Yardımlardan Fevkalade Masraflardan Cumhuriyetimizin 50. Kuruluş Yılı Kutlama Masraflarından Aidatıardan ihtiyat Akçesinden

13 - NETiCE HESABI Yılı Oda gelirleri, bütçe tahminlerine ulaşamamış, fiili tahsilatta bütçeye nazaran lira noksanlık zuhur etmiştir. Fakat aynı yılın gider bütçesinde de lira tasarruf sağlanmıştır. Bu suretle gelir noksanının masraf tasarrufatından mahsubu yapılmış ve yıl sonu netice hesabının matılibuna yine de lira intikal ettirilmiştir. Ancak tarihli Oda Meclisimiz kararı gereğince, mahsubu yıl sonu netice hesabından yapılmak üzere, Eğitim Fonu'na sene içinde lira ek tahsisat ayrıldığından netice hesabının tasfiyesi için İhtiyatlardan lira bu :O.esaba devredilmiştir Yılı Gelir ve Gider tahminlerini, Tahsilat ve Tediyatını gösterir Gelir ve Gider Kat'i hesap cetveli ilişik olarak takdim edilmiştir. Keyfiyetin tasdik edilmek üzere Yüksek Medisimize arzına müsaadelerini rica ederim. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı -13-

14 AKTİ F:. JIP"'-- N AKİTLER : a) Kasada günü kasa mevcudu b) Bankalarda günü muhtelif bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatımız HİSSE SENETLERİ VE TAHViLLER : a) Hisse Senetleri b) Tahviller BORÇLU HESAPLAR: a) Teminat Mektupları b) Diğer Borçlular SABİT KlYMETLER : ıaı.ı-ı.nnu.ı... ı..ı\..-ı-ı.nr...ı v.uı-ı.ı:::ı.ı.).1.ı.::;.1<11.) n.ı.ı...ftl'i~vı:::ıu ihtiyatlar : EGİTİM FONU: A İ D A T L A R (Birlik Aidatı) : ALACAKLI HESAPLAR : a) Teminattan alacaklılar b) Diğer alacaklılar ODA PERSONELi SOSYAL MESKEN FONU : KAYDiYE VE AİDAT TAHAKKUKU; PASiF: a) A r s a b) Demirbaşlar ( x) c) Oda Binası (xx) RAYDiYE VE AİDAT TAHAKKUKUNDAN BORÇLU : Yekun Yekun ( x) Demirbaşlar liraya sigortalıdır. (x:x) Oda binası liraya sigortalıdır.

15

16

17 istanbul TiCARET ODASI ON YILÜK GELiR-GiDER TABLOSU l%7 1%8 1%9 <"' NOT: 0 BÜTÇE TAHMiNi e GiDER e GELiR

18

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu

Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu -~~--------------- ---- - Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu 1954 yılı bütçesi, (Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği) tarafından

Detaylı

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ 121 YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.7.1944, No: 3/1205 Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.6.1939, No: 3653

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU Bankalar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. İ Ç İ N D E K İ L E R 71 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI... 7

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 02.11.1956, No: 4/8232 Dayandığı Kanunun Tarihi: 02.06.1934, No: 2489 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.11.1956, No:

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE

İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARINDA KULLANILAN MALİYET HESAPLARI İLE TUTULACAK DEFTER VE BELGELERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muhasebe İşlemleri ve

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

29.12.2010 TARİH VE 26. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

29.12.2010 TARİH VE 26. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Oda Meclisi, Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkanlığında 29.12.2010 tarihinde 26 ıncı toplantısını yapmak üzere saat 16:30 da toplandı. Açılış ve yapılan katılım çizelgesi incelenerek meclis

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Mali Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu - 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihlerindeki Bilançolar 1-2 30 Eylül 2005 tarihinde

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 5 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 6-8 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 11-12 TEŞKİLAT ŞEMASI 15 2014 YILI KADROLARI 17-21 HARCIRAH BAREMİ 22 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Şirket in adresi

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı