I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT"

Transkript

1 BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý kapsadý ve konferanslarýmýz üyelerimizin yanýnda konuklarýmýzýn da yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT - 08 Mayýs 2004 Bahar Etkinlikleri 2004 kapsamýnda düzenlenen Konferans'larýn ilki 8 Mayýs 2004 tarihinde ODA'mýz Lokalinde gerçkeleþtirildi. "Büyük Orta Doðu Projesi, Öteki Türkiye Tarýþmalarý" baþlýklý Konferas Akþam Gazetesi yazarý Serdar TURGUT'un tarafýndan verildi. Üyelerimizin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilen konferansýn ardýndan soru cevap þeklinde söyleþi de yapýldý. Serdar TURGUT Prof. Dr. MÜMTAZ SOYSAL II- "ANNAN 'PLANI' ÜZERÝNE DEÐERLENDÝRMELER" Prof. Dr. MÜMTAZ SOYSAL-15 Mayýs Bahar Etkinlikleri kapsamýnda düzenlediðimiz Konferanslar Dizisi'nin ikincisi 15 Mayýs 2004 Cumartesi günü ODA'mýz Lokali'nde düzenlendi. Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL'ýn verdiði "Annan 'Planý' Üzerine Deðerlendirmeler" konulu Konferans yoðun bir katýlým ve ilgiyle izlendi. III - "GATs, TRIPs ve ULUSLARARASI SÖZLEÞMELER" GAYE YILMAZ-SELÝM YILMAZ-29 Mayýs 2004 ODA'mýz Lokali'nde "ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen Konferanslar Dizisi çerçevesinde, Gaye YILMAZ (DÝSK Uluslararasý Ýliþkiler) ve Selim YILMAZ (Anti-Mai) tarafýndan "GATs, TRIPs ve Uluslararasý Sözleþmeler" konulu bir Konferans verildi. Konferans yoðun bir katýlým ve ilgiyle izlendi. IV. KAMU MALÝYE SÝSTEMÝ VE 2004 BÜTÇESÝ ÜZERÝNE DEÐERLENDÝRMELER -AZÝZ KONUK- MAN - 19 Haziran 2004 ODA'mýz Lokali'nde "ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen Konferanslar Dizisi çerçevesinde, Doç.Dr. Aziz KONUKMAN tarafýndan "Kamu Maliye Sistemi ve 2004 Bütçesi Üzerine Deðerlendirmeler" konulu bir Konferans verildi. Konferans yoðun bir katýlým ve ilgiyle izlendi. Gaye-Selim YILMAZ Doç.Dr. Aziz KONUKMAN 2

2 BASIN TOPLANTISI TÜRKÝYE TARIM ORMANCILIK GIDT ARIM ORMANCILIK GIDA VE ÇEVRE PLATFORMU KURULDU K - 11 Temmuz T 2004 Ülkemiz tarým sektörü, son çeyrek yüzyýllýk süreçte uygulanan dýþ kaynaklý politikalarla, dýþa baðýmlýlýðý giderek artan bir konuma sürüklenmiþtir. Ýç ve dýþ ticaret hadlerinin tarým sektörü aleyhine geliþtiði süreçte, üretkenliði dýþlayan, borç almayý yöntem yapan ve ülkeyi bunalýma sokan politikalar çerçevesinde, IMF-Dünya Bankasý Dünya Ticaret Örgütü güdümünde uygulanan tarým politikalarý ile desteklemeler önemli ölçüde azaltýlmýþ, destekleme sistemi tümüyle deðiþtirilerek yoksulluk yardýmý niteliðindeki Doðrudan Gelir Desteði (DGD) sistemine geçilmiþtir. Girdi fiyatlarýnýn sürekli arttýðý bu ortamda çýktý fiyatlarý dünya fiyatlarý aldatmacasýyla baskýlanmýþ, bu sürecin bir sonucu olarak yerli üretim yapýlarý kýrýlmýþ ve her geçen yýl daha büyük miktarlarda tarým ürünleri dýþalýmý yapýlmaya baþlanmýþtýr. Ülke ABD ve Arjantin den gelen mýsýr, sýnýrlardan kaçak giren canlý hayvan ve et, Meksika dan gelen muz, Þili den gelen elma, Ýran - dan gelen karpuz, Bulgaristan dan gelen ceviz ile iþgal edilmiþtir. Türkiye, bitkisel ve hayvansal üretim materyali, ilaç, gübre, yem gibi girdiler açýsýndan çok daha fazla dýþa baðýmlý konuma gelmiþtir. Özellikle sebzede, Ýsrail ve Hollanda firmalarýna her yýl artan miktarlarda tohum parasý ödenilmektedir. Çokuluslu þirketlerin ürettiði kimyasallar, Türkiye nin çevresel deðerlerini tahrip, halk saðlýðýný tehdit etmektedir. Tarým sektöründeki özelleþtirme uygulamalarý yeni tekeller yaratmakta, süt üreticiden yok pahasýna satýn alýnýrken yoðurt tüketiciye çok yüksek fiyatlarla satýlmaktadýr. Yerli firmalarý satýn alan ve sektöre hakim olan çokuluslu þirketler; yoðurda ödenen parayý yurtdýþýna transfer etmektedirler. Sütten makarnaya, sigaradan suya, gýda sektöründeki hýzlý yabancýlaþma, üreticiden tüketiciye kadar geniþ halk yýðýnlarý aleyhine sonuçlar üretmektedir. Tüketicilerin zararý yalnýzca parasal alan ile sýnýrlý deðildir, halk saðlýðý tehdit altýndadýr. Aracý kesimlerin üreticinin ürettiðine el koyduðu ortamda, gýda ürünleri her geçen gün daha da pahalýlaþmakta, genetik olarak deðiþtirilmiþ ürünler ülkeye serbestçe, denetim olmaksýzýn girmekte, bunlarý içeren gýdalar bebeklerimiz de dahil olmak üzere tüm halk tarafýndan tüketilmektedir. Diðer taraftan, ülke, tarým sektöründe yeni özelleþtirmeler ile karþý karþýya bulunmaktadýr. TEKEL, Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ, Türkiye Gübre Sanayii A.Þ. ve Ýstanbul Gübre Sanayii A.Þ. yýllardýr özelleþtirme tehdidi altýnda yaþamaktadýr. Bu özelleþtirmelerin gerçekleþmesi halinde, tütün þeker pancarý gübre üretim yapýlarýmýz kýrýlacak, milyonlarca üretici ve binlerce iþçi iþ alanlarýný yitirecek, ekonomik dýþsallýklardan yararlanma olanaðý kalmayacaktýr. Bu süreç ülkede kaçýnýlmaz olarak istihdam olanaklarýný daraltmakta ve kýr kent yoksulu oranýný artýrmaktadýr. Ülkemiz kýrsal alanýnda yaþayan yaklaþýk 22 milyon insanýn önemli bir bölümü açlýk sýnýrýnda, büyük çoðunluðu ise mutlak yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamaktadýr. Orman köylüleri ve gezici geçici tarým iþçileri, bu yoksulluk sürecini en derin olarak yaþayan kesimleri oluþturmaktadýrlar. Bu yoksullaþtýrma sürecinin sonunda, 2003 Temmuz unda yapýlan yasal düzenlemelerle, köy arazilerinin yabancýlara satýþý serbest býrakýlmýþtýr. Düzenlemenin ardýndan geçen yaklaþýk bir yýl, özellikle Ýsrail ve Yunan uyruklu kiþilerce topraklarýmýzýn yoðun bir þekilde satýn alýndýðýný göstermektedir. Bu genel çerçeve içinde Türkiye de, uzun süredir doðal kaynaklarýna saygýsýz, rant talan ekonomisi yürütülüyor; baþta toprak olmak üzere yiti-rildiðinde tekrar kazanýlmasý olanaksýz ya da çok zor olan ulusun ortak varlýklarý tüketiliyor. Türkiye çok ciddi bir çölleþme tehditi altýndadýr... Tarým alanlarý hoyratça-amaç dýþý kullanýlmaktadýr. Yerleþim yeri olarak kullanýlan 1.5 milyon hektar alanýn 1/3 ü, ilk dört sýnýfta yer alan nitelikli tarým arazileri üzerinde kurulu durumdadýr. Sanayi bölgelerin %60 ýndan fazlasý, alternatif alanlarýn varlýðýna karþýn, yine tarým topraklarý üzerinde kuruludur. 3

3 BASIN TOPLANTISI TÜRKÝYE TARIM ORMANCILIK GIDT ARIM ORMANCILIK GIDA VE ÇEVRE PLATFORMU KURULDU K - 11 Temmuz T 2004 Ülkemizin en önemli doðal varlýklarýndan olan, topluma sayýsýz yararlar saðlayan ve kamu yararý gözetilerek iþletilmesi zorunlu olan ormanlarýmýz ise; binlerce canlý organizmanýn bir arada yaþadýðý ve birbirini etkilediði bir yaþam birliðini (ekosistemi) ifade etmektedir. Bu ekosistemi oluþturan doðal dengeyi herhangi bir yerinden bozmakla orman varlýðýnýn sürekliliði de tehlikeye atýlmýþ olmaktadýr. Ülkemizde, ne yazýk ki, orman ekosisteminin bu özelliðini dikkate almayan bir yaklaþýmla belirlenen ormancýlýk politikalarý, özellikle 1950 lerden bu yana ormanlara ve ormancýlýða bireysel, ekonomik ve politik çýkarlarla yaklaþýldýðýný göstermektedir yýllarý arasýndaki ormansýzlaþma sürecinde kaybedilen yaklaþýk 2.6 milyon hektar orman varlýðýnýn 1.5 milyon hektarlýk önemli bir kýsmýnýn Anayasal ve yasal düzenlemeler ile kaybedildiði bir gerçektir. Özellikle 2003 yýlý Mart ayýnda gündeme getirilen ve kamuoyunda 2B olarak bilinen Anayasa nýn 170. maddesindeki deðiþiklik giriþimleri ile orman niteliðini kaybettiði gerekçesiyle orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlacak arazilerin, parasý olan herkese satýlabilmesine kapý açýlmasý, arkasýndan 6831 sayýlý yasadaki deðiþiklikler ile kýzýlaðaç ve kestaneliklerin orman aðacý sayýlmamasý giriþimleri, ülkemizdeki ormansýzlaþma sürecindeki son olumsuzluklardýr. Tüm bu vahim tablo karþýsýnda, ivedilikle uygun önlemleri almak durumunda olan Türkiye de, bunun yerine talan ekonomisi ateþleniyor. 2B uygulamalarý ile orman alanlarý üzerindeki tehdit hala geçmemiþken, Hükümet, TBMM den geçirdiði 5178 sayýlý Yasa ile tarihinden önce yapýlan mera iþgallerine af getirdi. Ýlave imar planlarý ile meralarýn tahsis amacýnýn deðiþtirilebileceðine iliþkin Yasa hükmü, iþgalleri toplu talana dönüþtürecek nitelikte. Bu zaten çöküþ süreci yaþayan hayvancýlýk sektörünün, yaþam alanýný daha da daralttý. Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarýsý nda yapýlan deðiþiklikle, tarým alanlarý üzerinde hukuksuz olarak kurulmuþ bulunan yabancýlara ait fabrikalara yasal kýlýf hazýrlandý. Maden Yasasý, iþletmecinin kar kaygýsýna zeytinliklerimizin, tarým arazilerimizin, doðal varlýklarýmýzýn teslim oluþuna iþaret ediyor. Turizm ile ilgili mevzuat, benzer sonuçlar üretiyor. Kýyý Yasasýnda yapýlmaya çalýþýlan düzenlemeler ile kýyýlarýmýz halka kapatýlýyor, adeta sermayeye peþkeþ çekiliyor... Ülke ve halk aleyhine olan süreç, açýk ve hýzlý bir þekilde sürüyor. Bizler, tarým ormancýlýk-gýda-çevre alanýnda çalýþan meslek kuruluþlarý, kooperatifler, birlikler, iþçi ve memur sendikalarý, vakýflar, dernekler, ODA lar ile tabip, tüketici ve kadýn organizasyonlarý olarak, bu vahim sürece DUR! demek üzere; bilgimizi, bilincimizi, soluðumuzu ve güçlerimizi birleþtiriyor, kamu yararýna olan istemlerimiz uyarýnca sürece müdahil oluyoruz... Bizler, ülke tarýmýnýn geliþmesi, gýda güvencesinin saðlanmasý, çevretoprak-su-orman-biyolojik çeþitlilik gibi ulusal kaynaklarýmýzýn korunmasý ve doðru yönetilmesi amacý uyarýnca, çözümleyici programlar oluþturmayý toplumsal ödev biliyoruz. Bu düþünceyi yaþama geçirebilmek için, düzenli toplanan, demokratik kurallara göre ve ilkeli bir iþleyiþ biçimi gerçekleþtiren, halktan ve emekten yana, bu eksende olmak kaydýyla farklýlýklarý zenginlik sayan, katýlýmcý, geniþlemeye ve katkýya açýk bir Türkiye Tarým Ormancýlýk-Gýda ve Çevre Platformu nu oluþturuyoruz. Bu birlikteliðin, baþta ulusal ekonomi olmak üzere tarým sektörüne, üreticiye, iþçiye, memura, tüketiciye, halk saðlýðýna, ülkenin doðal kaynaklarýnýn ve çevresel deðerlerinin korunarak geliþtirilmesine eþsiz katkýlar koyacaðýna olan inancýmýzý kamuoyuna duyurur, saygýlar sunarýz. Platform Katýlýmcýsý Kuruluþlar Ankaralýlar Vakfý ADD / Atatürkçü Düþünce Derneði Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Çay Koop Çiftçi Sendikalarý Giriþim Komitesi DÝSK / Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Ege Çiftçiler Derneði Hay Koop Kayýsýbirlik KESK / Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfererasyonu KÝGEM / Kamu Ýþletmeciliðini Geliþtirme Merkezi Vakfý Köy Koop Petrol Ýþ / Türkiye Petrol, Kimya, Lastik Ýþçileri Sendikasý S.O.S. Çevre Kültür Ýþletme Kooperatifi Sulama Kooperatifleri Merkez Birliði TARGEV / Tarýmsal Geliþme, Eðitim ve Sosyal Dayanýþma Vakfý Tarým Ekonomisi Derneði Tarým Orkam Sen/Tarým Orman ve Hayvancýlýk Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikasý Tarým Ýþ/Türkiye Orman Topraksu,Tarým ve Tarým Sanayii Ýþçileri Sendikasý Tek Gýda Ýþ / Türkiye Tütün, Müskirat, Gýda ve Yardýmcý Ýþçileri 4 Sendikasý TÜRK ÝÞ / Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu TTB / Türk Tabipler Birliði TMMOB / Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Türk Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi TZD Türkiye Ziraatçýlar Derneði Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliði Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri Merkez Birliði Türkiye Tarýmcýlar Vakfý Tüketici Haklarý Derneði Tüm Köy Sen TMMOB Çevre Mühendisleri ODASI TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Peyzaj Mimarlarý ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Veteriner Hekimleri Derneði Veteriner Saðlýk Teknisyenleri Derneði Not: Kuruluþlar, alfabetik olarak sýralanmýþlardýr.

4 ETKÝNLÝKLER 1 MAYIS MÝTÝNGÝ Mayýs Mitingi, KESK, TMMOB, TTB, Türk Ýþ, Hak Ýþ, Memur Sen, Türk Diþ Hekimleri Birliði ve ASMMMO tarafýndan düzenlendi. 1 Mayýs Kutlamalarý çerçevesinde ülkenin bir çok kentinde yapýlan mitinglere olduðu gibi, ODA'mýz TMMOB flamasý altýnda Ankara'da düzenlenen mitinge de katýldý. Miting için saat 12:00'de Gar önünde toplanýldý, 14:00'de Sýhhiye Meydaný'nda kutlamalar yapýldý. TARIMSAL AL EÐÝTÝM VE ÝSTÝHDAM PANELÝP 28 Mayýs 2004 TMMOB ZMO Öðrenci Temsilciliði, ODA'mýzýn kuruluþunun 50. Yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Tarýmsal Eðitim ve Ýstihdam" Panel'ini, 28 Mayýs 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi. Oturum Baþkanlýðýný ODA'mýz önceki dönemler Baþkanlarýndan Orhan AKBULUT'un yaptýðý Panel'e, A.Ü.Z.F. Tarým Ekonomisi Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Cemal TALUÐ, A.Ü. Z.F Tarla Bitkileri Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Cemalettin ÇÝFTÇÝ, Ziraat Mühendisleri ODASI Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve TMMOB ZMO Öðrenci Temsilci Yardýmcýsý Baþak ÝÞKUR konuþmacý olarak katýldýlar. Öðretim görevlileri, öðrenciler ve meslektaþlarýmýzýn izlediði Panel'de konuþmacýlar, tarýmsal eðitim, ziraat mühendislerinin istihdamýna iliþkin mevcut durum, yaþanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili görüþlerini açýkladýlar. Ýzleyicilerden gelen sorular da Panelistlerce yanýtlandý. CDP GENEL MERKEZÝ'NDE KONFERANS 04 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 4 Haziran 2004 günü Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi Genel Merkezi'nde "Türkiye'nin Yüz Yýllýk Sosyo- Ekonomik Dönüþümü ve Tarým Sektörünün Etkilenme Biçimleri" konulu bir Konferans verdi. TARIM-ÝÞ SENDÝKASI "GÜNCEL GELÝÞMELER IÞIÐINDA A YÖNETÝCÝ VE TEMSÝLCÝ SEMÝNERÝ" 16 Haziran Antalya 16 Haziran 2004 tarihinde, Tarým Ýþ Sendikasý'nýn "Güncel Geliþmeler Iþýðýnda Yönetici ve Temsilci Semineri"ne ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN katýlarak, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn tarým sektörü ve çalýþanlarýna olasý etkileri konusunda bir Konferans verdi. 5

5 ETKÝNLÝKLER BRÝÇ KURSUK 05 Haziran 2004 "Bahar Etkinlikleri 2004" kapsamýnda düzenlenen Briç Kursu'nun ilki, 5 Haziran 2004 tarihinde ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM'ün açýlýþýný yaptýðý Kurs'un ilk dersi yine Briç Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Levent ÖZDÝL ve Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM tarafýndan verildi. ÇANKAYA A VE ÇEVRE "SORUNL ORUNLAR-ÇÖZÜM ARAYIÞL YIÞLARI" PANELÝP Açýlýþ konuþmalarýndan birini ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn yaptýðý Panel'de ODA'mýzý temsilen Dr. Servet KEFÝ panelist olarak yer aldý. 05 Haziran Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliði' kapsamýnda, TEMA Vakfý, Çankaya Belediyesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý, Kavaklýderem Derneði tarafýndan düzenlenen, Çankaya ve Çevre "Sorunlar-Çözüm Arayýþlarý" konulu Panel 5 Haziran 2004 tarihinde Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde düzenlendi. BAKÜ-TÝFLÝS-CEYHAN BORU B HATTI TI TOPLANTISI 10 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 10 Haziran 2004 günü Ankara Sheraton Otel'de, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý ile ilgili tüm taraflarýn katýlýmýyla düzenlenen toplantýda, BTC boru hattýnýn Türkiye içinden geçtiði 1070 km. boyunca 10 bin dekar çayýr-mera alanýnýn yeniden tesis edilmesi gereðine dikkat çekti ve ODA'mýzýn konunun takipcisi olacaðýný belirtti. KONFERANS / ANTAL ALYA 12 Haziran 2004 ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Haziran 2004 günü Antalya'da, "Türkiye'nin Yüz Yýllýk Sosyo- Ekonomik Dönüþümü Tarým Sektörünün Etkilenme Biçimleri" konulu bir konferans verdi. 6

6 ETKÝNLÝKLER KAPADOKYA A TARIMCI T GEZÝSÝ Haziran 2004 "ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen "Kapadokya'ya Tarýmcý Gezisi", Haziran 2004 tarihinde üyelerimizin geniþ katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Gezi boyunca, Aðzýkarahan Kervansarayý, Kaymaklý Yeraltý Þehri, Göreme Açýk Hava Müzesi, Paþabað, Avanos, Asmalý Konak, Uçhisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi, Ürgüp ve Turasan Þarap Fabrikasý ziyaret edildi. Gezi'nin birinci günü akþamý düzenlenen "Türk Gecesi"nde gösterilerin sunulduðu bir eðlence yaþandý. Gezimizin son gününde, Nevþehir Ýl Temsilcimiz Halit SAÐDIÇOÐLU'nun özel daveti ile programa Hacýbektaþ Ýlçesi ziyareti eklendi. Hacýbektaþ Ýlçesi Kaymakamý Sayýn Recep YÜKSEL'in de özel ilgisiyle, müze gezisinden sonra semah gösterisi izlendi. KARAGÖL GEZÝSÝ - 23 Mayýs 2004 ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen "Prof. Dr. Koray HAKTANIR'la Doða Yürüyüþü" ZMO Yönetim Kurulu üyeleri, öðrenciler ve üyelerimizin katýlýmýyla 23 Mayýs 2004 tarihinde Karagöl'de gerçekleþtirildi. Güneþli bir bahar sabahýnda baþlayan yürüyüþ, yaklaþýk 4.5 km. sürdü, yürüyüþ sonunda göl kenarýnda piknik yapýldý. 7

7 ETKÝNLÝKLER TMMOB 38. DÖNEM GENEL KURULK URULU/ U/ Mayýs 2004 TMMOB 38. Dönem Genel Kurul'u, Mayýs 2004 tarihlerinde görüþme gündemli olarak, DSÝ Genel Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda, seçin gündemli olarak da 30 Mayýs 2004 tarihinde Konur Sok. No: 4 adresindeki TMMOB Mimarlar Odasý'nda yapýlmýþtýr. ODA'mýz adaylarýndan Baki Remzi SUÝÇMEZ 699 oy ile en yüksek ikinci oyu alarak TMMOB Yönetim Kurulu'na, Þevket AKDEMÝR ise 666 oy ile en yüksek oyu alarak TMMOB Yüksek Onur Kurulu'na seçilmiþlerdir. Seçim sonrasý liste aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir: TMMOB YÖNETÝM KURULU Çevre Mühendisleri Odasý Tezcan E.ABAY Elektrik Mühendisleri Odasý Hüseyin YEÞÝL Fizik Mühendisleri Odasý Ekrem POYRAZ Gemi Mühendisleri Odasý Tuncay ÞENYURT Gemi Mak.Ýþl.Mühendisleri Odasý Hakan GÜNAY Gýda Mühendisleri Odasý Berrin ÞENÖZ Harita ve Kad.Mühendisleri Odasý Nail GÜLER Ýç Mimarlar Odasý Nilgün ÇARKACI Ýnþaat Mühendisleri Odasý Selçuk ULUATA Jeofizik Mühendisleri Odasý Oðuz GÜNDOÐDU Jeoloji Mühendisleri Odasý ibrahim VARDAL Kimya Mühendisleri Odasý Alaeddin ARAS Maden Mühendisleri Odasý Serdar Ö.KAYNAK Makine Mühendisleri Odasý Mehmet SOÐANCI Metalurji Mühendisleri Odasý Cemalettin KÜÇÜK Meteoroloji Mühendisleri Odasý Ýsmail KÜÇÜK Mimarlar Odasý M.Sabri ORCAN Petrol Mühendisleri Odasý Ali Rýza TANRIVERDÝ Peyzaj Mimarlarý Odasý A.Betül UYAR Þehir Plancýlarý Odasý M.Remzi SÖNMEZ Tekstil Mühendisleri Odasý Selçuk NAZLIAY Ziraat Mühendisleri Odasý Baki Remzi SUÝÇMEZ TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU Sýrdaþ KARABOÐA: Elektrik Mühendisleri Odasý Murat GÖKDEMÝR: Ýnþaat Mühendisleri Odasý Mustafa ASAR: Makine Mühendisleri Odasý Ü.Nevzat UÐUREL: Þehir Plancýlarý Odasý Þevket AKDEMÝR: Ziraat Mühendisleri Odasý TMMOB DENETLEME KURULU Mustafa ÖZDEMÝR: Elektrik Mühendisleri Odasý Hasan DEMÝREL: Ýnþaat Mühendisleri Odasý Nadir AVÞAROÐLU: Maden Mühendisleri Odasý Kirami KILINÇ: Makine Mühendisleri Odasý Oya AKKAN : Peyzaj Mimarlarý Odasý e-zmo EÐÝTÝMÝ Mayýs 2004/ANKARA e-zmo Çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenen ve dört gün ayrý katýlýmcýlarýn olduðu eðitim programlarýnýn ilki 27 Mayýs 2004 tarihinde Ankara'da düzenlendi. Hakan OKTAY ve Nevzat BÝLEN tarafýndan verilen eðitimde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Metin ÖZUÐURLU da yakýn zamanda hayata geçirilecek olan TMAP (Tarým Mühendisi Araþtýrma Projesi) hakkýnda önemli bilgiler verdi. Ýlk gün eðitime; Þule YILDIRIM (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi), Leyla ERGÝN - Arzu PAKER - Belma ÇANAKCI - Mustafa ÝLHAN (ZMO Genel Merkez), Mücahit PEHLUVAN-Erdal YAÞAR (ZMO Erzurum Þubesi), Gültekin BOZTOSUN- Memduh EKÝCÝ (ZMO Kayseri Þubesi), Hasan Hüseyin MOTUK-Celal YILDIZ- Canan ABACI (ZMO Konya Þubesi), Ayþe ERTÜRK Havva YURDUNUSEVEN (ZMO Samsun Þubesi), Mehmet TAÇOÐLU (ZMO Trabzon Þubesi), Yeliz SÖNMEZLER (ZMO Ýzmir Þubesi) katýldýlar. Ýkinci gün eðitime; Burhan HARMANKAÞI (Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi), Leyla ERGÝN-Arzu PAKER-Belma ÇANAKCI-Figen KURAL (ZMO Genel Merkez), M. Salih DOÐRU-Sedrettin DÜNDAR(ZMO Diyarbakýr Þubesi), Naime ALEVLÝ (ZMO Gaziantep Þubesi), Ahmet SEVER-Yasemin BAÞPINAR (ZMO Hatay Þubesi), Timur TURAN (ZMO Mersin Þubesi), Murat ÖZCAN (ZMO Þanlýurfa Þubesi), Alev ÞAHAR (ZMO Van Þubesi) katýldýlar. Üçüncü gün eðitime; Kadriye KALINBACAK (Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi), Leyla ERGÝN - Esra DEMÝRKAN-Aslý YÜCELER (ZMO Genel Merkez), Þule KOÇOÐLU (ZMO Adana Þubesi), Zeki OYMAK-Gülsemin Deniz OYMAK (ZMO Aydýn Þubesi), Ýbrahim KÜÇÜKKURU (ZMO Antalya Þubesi), Ýsmet SÜTOÐLU (ZMO Denizli Þubesi), Ýlhan KARAASLAN (ZMO Rize Þubesi), Fatih DÖNMEZ (ZMO Manisa Þubesi), Özkan AYDEMÝR (ZMO Muðla Þubesi) katýldýlar. Dördüncü gün eðitime; Esra DEMÝRKAN-Aslý YÜCELER (ZMO Genel Merkez), Ali Ýhsan KÜÇÜK-Osman SEZEN (ZMO Balýkesir Þubesi), Nihal ALT- INTAÞ -Harun GÜLSÜN (ZMO Bursa Þubesi), Musa UZUN-Ýlknur ÖKTEM (ZMO Çanakkale Þubesi), Ahmet ATALIK (ZMO Ýstanbul Þubesi), Cafer ÖZGÜNDÜZ (ZMO Tekirdað Þubesi) katýldýlar. 8

8 ETKÝNLÝKLER PLAKET SUNUMU 8 Mayýs 2004 Mesleðimizin 7472 sayýlý yasasýnýn çýkmasýnda büyük emeði olan, önceki dönem Baþkanlarýndan, Milletvekili Fahri KÖÞKEROÐLU'na, Hizmet ve ODA Baþkaný plaketleri sunuldu. Artýk aramýzda olmayan Fahri KÖÞKEROÐLU'nun plaketlerinin ilki, oðlu Osman Tuncay KÖÞKEROÐLU'na, önceki dönemler ODA Baþkanýmýz ve Bakanlarýmýzdan Mehmet YÜCELER tarafýndan; diðer plaket ise, Fahri KÖÞKEROÐLU'nun torunu Fahri KÖÞKEROÐLU'na önceki dönem Baþkanlarýmýzdan Dr. Avni BAÞDOÐAN tarafýndan verildi. TARGEV ODA'MIZI ZÝYARET ETTÝ TÝ 17 Mayýs 2004 TARGEV Yönetim Kurulu 17 Mayýs 2004 Pazartesi günü ODA'mýzý ziyaret etti. Önceki dönemler Tarým Bakaný ve ODA'mýz Baþkanlarýndan Mehmet Yüceler ve yine önceki dönemler Baþkanlarýndan Dr. Avni BAÞDOÐAN'ýn da bulunduðu ziyarette, ODA-Vakýf iliþkilerinin daha da güçlendirilmesi için görüþ alýþve-riþinde bulunuldu. SAADET PARTÝSÝ P ODA'MIZI ZÝYARET ETTÝ TÝ 7 Haziran 2004 Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný (Önceki Dönem Adalet Bakaný) Þevket KAZAN, Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu (GÝK) Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi ( Dönem Milletvekili, Önceki Dönem Tarým ve Köyiþleri Bakaný) Musa DEMÝRCÝ ve Saadet Partisi GÝK Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi, (20. ve 21. Dönem Milletvekili) Prof. Dr. Latif ÖZTEK, ODA Yönetim Kurulumuzu 7 Haziran 2004 tarihinde ODA'mýzda ziyaret ettiler. Genel Baþkanýmýz Gökhan Günaydýn, Tarým Sektörü ve Ziraat Mühendislerinin mevcut sorunlarý konusunda genel bir deðerlendirmenin ardýndan, yöneltilen sorularla ilgili olarak bilgilendirme yaptý. Ziyarette, Saadet Partisi yetkilileri ile ODA Yönetimimiz Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumunu deðerlendirerek, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. TÜSEMKOM ZÝYARETÝ - 11 Mayýs 2004 Türkiye Sebze Meyve Komisyoncularý ve Ýþadamlarý Federasyonu Baþkaný Yüksel TAVÞAN ve Genel Sekreteri Aziz ORAL 11 Mayýs 2004 tarihinde ODA'mýzý ziyaret ettiler. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþen Yüksel TAVÞAN ve Aziz ORAL "Ulusal yaþ sebzemeyvelerin pazarlanmasý ve hal sisteminin bu süreçteki rolü" hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. 9

9 ETKÝNLÝKLER ÇEVRE KOMÝSYK OMÝSYONU ONU TOPLANTISI 31 Mayýs Haziran günü dünyada ve ülkemizde kutlanmakta olan Dünya Çevre Günü nedeniyle ODA'mýzýn günün anlam ve önemine iliþkin görüþlerini içeren Basýn Bildirisi'nin hazýrlandýðý ve yapýlacak etkinliklerle ile ülkemizde yaþanýlan çevresel süreç konusunda çalýþmalarýn yapýldýðý toplantý, 31 Mayýs 2004 tarihinde ODA'mýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. ÝÞ YERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTIL ANTILARI ARI 39. Dönem 1. Ýþ Yeri Temsilcileri toplantýsý, 08 Mayýs 2004 Cumartesi günü saat 11:30'da ODA'mýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn baþkanlýk yaptýðý toplantýda, ODA'mýz faaliyetleri ve gelecek döneme iliþkin çalýþmalarla ilgili Ýþ Yeri Temsilcileri bilgilendirildi; çalýþma plan ve programlarý yapýldý. Aidat ödemeleri konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu, konuyla ilgili yaþanan aksaklýklarýn giderilmesine yönelik kararlar alýndý. TMMOB 39. Dönem 2. Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 5 Haziran 2004 tarihinde ODA'mýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. GIDA A KOMÝSYK OMÝSYONU ONU ÇALIÞMASI Mayýs 2004 / Haziran 2004 ODA'mýz Gýda Komisyonu, 16 Ekim 2004 Dünya Gýda Günü etkinlikleri kapsamýnda yapýlacak olan Gýda Sempozyumu'na iliþkin çalýþmalar yapmak üzere saat 18:30'da toplanmýþ, konu ile ilgili planlama yapýlýp, sürecin geleceði tartýþýlmýþtýr. TOPRAK VE SU KAYNAKLK YNAKLARIARI KOMÝSYONU ONU TOPLANTI ANTISI 30 Haziran 2004 ODA'mýz Çalýþma Komisyonlarý'ndan Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu 30 Haziran 2004 Çarþamba günü ODA'mýz Toplantý Salonu'nda toplantý yaptý. 10

10 ETKÝNLÝKLER PANEL "ATATÜRK TÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ NASIL KORUNMALI?" 10 Temmuz Temmuz 2004 tarihinde Çaðdaþ Sanatlar Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen ODA'mýzý temsilen TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ'in katýldýðý AOÇ'nin korunarak kente kazandýrýlmasý konusunda yapýlabileceklerin kapsamlý olarak tartýþýldýðý "ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ NASIL KORUNMALI?" konulu Panel'e katýlým yoðun oldu. ODA'mýz eski Baþkanlarýndan CHP Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN'in de Panelist olarak katýldýðý Panel ilgi ile izlendi. ESKÝÞEHÝR TARIM HAYV YVANCILIK VE GIDA A PLATFORMU'NUN KURUK URU- LUÞ YILDÖNÜMÜNDE KONFERANSK 28 Haziran 2004 Eskiþehir Tarým Hayvancýlýk ve Gýda Platformu'nun 5. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle düzenlemiþ olduðu "Osmanlýdan Günümüze Türkiye Tarýmýnýn Ekonomik ve Sosyolojik Dönüþümü" konulu Konferans, 28 Haziran 2004 tarihinde Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Taþbaþý Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN tarafýndan verilen konferans ilgiyle izlendi. TBMM TARIM T ORMAN VE KÖYÝÞLERÝ KOMÝSYK OMÝSYONUONU TOPLANTISI 8 Temmuz 2004 TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun 8 Temmuz 2004 tarihinde Tohumculuk Kanunu Tasarýsý'ný görüþmek üzere gerçekleþtirdiði toplantýya ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN katýlarak ODA görüþlerimizi açýkladý. TBMM TARIM T ORMAN ve KÖYÝÞLERÝ KOMÝSYK OMÝSYONUONU TOPLANTISI 12 Temmuz 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Temmuz 2004 Pazartesi günü, saat 14:00'te "Organik Tarým Kanunu Tasarýsý ve Avrupa Birliði Uyum Komisyonu Raporu"nu görüþmek üzere toplanan TBMM Tarým,Orman ve Köyiþleri Komisyonu Toplantýsý'na katýlarak ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. GDO'YA A HAYIR PLATFORMU TOPLANTISI 3 Temmuz 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara Hayýr" Platformu'nun 3 Temmuz 2004 tarihinde Ankara'da düzenlediði toplantýya katýlarak "Türkiye'nin Tarým Politikalarý ve Güncel Durum: Açlýk, Çiftçi Haklarý ve GDO" baþlýklý bir konuþma yaptý. 11

11 ETKÝNLÝKLER GIDA A ÇALIÞMA TOPLANTISI- ANTISI-5 Temmuz Temmuz 2004 tarihinde, Ankara'da "Gýda ve Gýda Ýle Temas Eden Madde Malzemeleri Üreten Ýþyerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri Ýle Ýstihdam Hakkýnda Yönetmelik" taslaðý üzerinde bir Çalýþma Toplantýsý düzenlenlendi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katýldýðý toplantýda, ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, tasarýnýn düzeltilmesi gereken bölümleri hakkýnda ODA görüþümüzü açýkladý. GIDA A MÜHENDÝSLERÝ ODASI YÖNETÝM KURULK URULU U ZÝYARETÝMÝZE GELDÝLER 29 Temmuz 2004 Yapýlan görüþmeler sonucunda ilke olarak aþaðýdaki konular kararlar alýndý. Ziraat Mühendisleri ODASI ve Gýda Mühendisleri ODASI, özellikle sorumlu yöneticilik uygulamalarý olmak üzere, Gýda alanýnda ortak hareket etmeleri; sözü edilen iþbirliðine Kimya Mühendisleri ODASI ve Veteriner Hekimleri ODASI'nýn da davet edilmesi, Gýda Ýþyerlerinde sorumlu yöneticilik yapan üyelerinin almalarý gereken asgari ücret miktarý ile ücretlerin düzenli ödenmesini saðlayacak tedbirlerin alýnmasý için Tarým Bakanlýðý'na sunulacak ortak imzalý bir protokolün hazýrlýðýný yapacak çalýþma grubu oluþturulmasý, Sorumlu yönetici Eðitim seminerlerinin ODA'larca ortak düzenlemesi ve bunun içinde çalýþma grubu oluþturulmasý. 5 Aðustos 2004 günü, TMMOB'de konu ile ilgili tüm ODA'larýn katýlýmý ile bir toplantý yapýlmasý. Sözü edilen toplantý; Ziraat-Gýda-Kimya Mühendisleri Odalarý ile Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin katýlýmýyla, TMMOB de gerçekleþmiþtir.: Yazýlý Basýnda ODA mýz FORMULA 1 TAM GAZ! - BÝRGÜN DEPREMDE GÜVENLÝ SAYILACAK ALANLAR ELDEN GÝDÝYOR- HÜRRÝYET DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ NÜN TARIM ANLAÞMASI TÜRKÝYE'NÝN ÜZERÝNDEN SÝLÝNDÝR GÝBÝ GEÇER - AYDINLIK AFÝYET OLSUN - Cumhuriyet TMO ÝTHALATÇI YAPILIYOR - EVRENSEL TARIMDA DIÞA BAÐIMLILIK - REFERANS TRÝLYONLUK ARAZÝLER KÝMDE KALACAK? - BÝRGÜN KÜÇÜLEN TARIM ÝLE EKONOMÝK KALKINMA MÜMKÜN MÜ? (YOKSA TARIMIMIZ KÜÇÜLMÜYOR DA ÇÖKÜYOR MU?) - DÜNYA DTÖ ANLAÞMASINA TEPKÝ - CUMHURÝYET DTÖ IÞIÐINDA TÜRKÝYE'DE TARIM /4 - AKÞAM DTÖ'nün SÝNSÝ TARIM PLANI - EVRENSEL HUBUBATTA SORUN POLÝTÝKASIZLIK - EVRENSEL TÜCCAR ÜRETÝCÝYÝ SOYUYOR - ÖZGÜR GÜNDEM TARIM ALARM VERÝYOR - CUMHURÝYET DÜNYA TARIM TÝCERETÝNDE YENÝ DÜZEN HAYVANCILIÐI VURACAK - REFERANS YOKSULA TAVÝZ DEÐÝL, YEM - CUMHURÝYET ANLAÞMA, YOKSUL ÜLKELERE DEÐÝL ZENGÝNLERE YARAYACAK - BÝRGÜN BÝLÝNÇLÝ TARIM PLATFORMU - CUMHURÝYET ECEVÝT'ÝN VASÝYETÝ - MÝLLÝYET HAYVANCILIK ÖLDÜ MÜ? ÖLÜYOR MU? - STAR TÜRKÝYE ÝSE POLÝTÝKALARINDA PASÝF KALIYOR - BÝRGÜN ORMANLIK ALANLARI YASAYLA KAYBETTÝK - BÝRGÜN AOÇ TARTIÞMASINDA 'GÜLME' GERGÝNLÝÐÝ - HÜRRÝYET "KÖTÜ GÝDÝÞE DUR DÝYECEÐÝZ!" - EVRENSEL AOÇ ÝMAR PLANINA KAVUÞTURULAMADI - EVRENSEL KURTULUÞ 'KURUL' A KALDI - SABAH YAÞAM PATENT ALTINA ALINAMAZ - EVRENSEL TARIMA AYRILAN DESTEKLER KALDIRILIYOR - ESKÝÞEHÝR MÝLLÝ ÝRADE OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TARIM ANLATILDI - ESKÝÞEHÝR ÝSTÝKBAL TARIMIMIZ KAN KAYBEDÝYOR - ESKÝÞEHÝR ÝKÝ EYLÜL DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ, ÇEVRE SORUNU VE TÜRKÝYE - ÝÞÇÝ KÖYLÜ SOLDA EKONOMÝK POLÝTÝKALAR - CUMHURÝYET TARIMDA DIÞARI BAÐIMLILIK UTANÇ VERÝCÝ - ÝSTANBUL YENÝ ASYA MERALARIMIZ RANTÝYEYE AÇILIYOR - ÝÞÇÝ KÖYLÜ MISIRDA YÝNE AYNI OYUN - CUMHURÝYET TARIMIN 100. YILINDAKÝ DÖNÜÞÜMÜ - CUMHURÝYET ZMO ÞIRNAK ÝL TEMSÝLCÝLERÝ SEÇÝMÝ YAPILDI - ÞIRNAK HABER GAZETESÝ HORMONA DÝKKAT - HÜRRÝYET YESEK AMA NE YESEK? - TEMPO TASARI HAZIRLANDI- CUMHURÝYET BÝLÝNÇSÝZ HASADIN FATURASI YÜKSEK - CUMHURÝYET / ADANA YONTMA MERA DEVRÝ - CUMHURÝYET DÜÞMAN MAMALARA SIZDI - CUMHURÝYET BEBEKLERE GENETÝK ÜRÜNLER YEDÝRMEYÝN-HÜRRÝYET GENÝYLE OYNANMIÞ SOYA ALERJÝYE YOL AÇIYOR - HÜRRÝYET TASARIYI GERÝ ÇEKÝN - HÜRRÝYET

12 RADYO O ve TELEVÝZYOND ONDA A ODAMIZ TRT ANKARA RADYOSU CANLI YAYINI-03 Mayýs Mayýs 2004 tarihinde TRT Ankara Radyosu'nda canlý yayýnlanan "Ekonomi Dosyasý" Programý'na ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Dünya Gazetesi Ýzmir Temsilcisi Ali Ekber YILDIRIM katýlarak, "Çeltik Sektöründe Üretim-Dýþalým Alanlarýnda Yaþanan Geliþmeler"e iliþkin görüþlerini açýkladýlar. ART RÖPORTAJI-11 Mayýs 2004 Avrasya Radyo ve Televizyon'u ODA'mýzý ziyaret ederek ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile bir röportaj gerçekleþtirdi. 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü dolayýsýyla gerçekleþtirilen röportajda Baþkanýmýz, içinde bulunduðumuz yýlda Türkiye çiftçisinin sosyo-ekonomik durumu ile ilgili ODA'mýz görüþlerini açýkladý, yöneltilen sorularý cevaplandýrdý. STV ANA HABER BÜLTENÝ-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN Samanyolu TV ile "Genetik Olarak Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konusunda bir röportaj yaptý. Röportaj, 12 Mayýs 2004 günü saat 19:00 da Samanyolu TV Ana Haber Bülteni'nde yayýnlandý. EXPO CHANNEL YAYINI-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN 12 Mayýs 2004 tarihinde Expo Channel Kanalý'nda Expo Haber'e telefon baðlantýsý ile katýlarak, genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. RADÝKAL GAZETESÝ ÝLE RÖPORTAJ-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN Atatürk Orman Çiftliði Basýn Açýklamamýza iliþkin Radikal Gazetesi'nden Tarýk IÞIK ile bir röportaj yaptý. SAMANYOLU TV ÝLE RÖPORTAJ-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN Samanyolu TV ile "Genetik Olarak Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konusunda bir röportaj yaptý. BEST FM CANLI YAYINI-13 Mayýs Mayýs 2004 Perþembe günü saat, 09:00-10:00 arasýnda, Best FM'de Gazeteci Yalçýn BAYER ile ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konusunda bir söyleþi gerçekleþtirdi. TRT GAP TV BU TOPRAÐIN SESÝ-24 Mayýs Mayýs 2004 günü, TRT GAP TV'de 08:30-09:30 saatleri arasýnda yayýmlanan "BU TOPRAÐIN SESÝ" Programýnda, "Mera Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasý Yasa Tasarýsý" ele alýndý. Programa katýlan ODA'mýz "Bitkisel Üretim Komisyonu" üyesi Sayýn Nursal SEÇKÝN, Yasa deðiþikliði tasarýsý hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. Ayrýca, ODA'mýzýn önceki dönem Baþkanlarýndan ve TEMA Vakfý Danýþmaný Mahir GÜRBÜZ ve TKB Çayýr Mera Yem Bitkileri ve Havza Geliþtirme Daire Baþkaný Osman ÖZBAY da Programa katýlarak, görüþlerini bildirdiler. BU TOPRAÐIN SESÝ-7 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 7 Haziran 2004 Pazartesi günü 08:30-09:20 saatlari arasýnda TRT GAP TV'de yayýmlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna katýlarak, 'Gýda Yasasý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý' hakkýnda ODA görüþlerini açýkladý. Programa, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Sayýn Ercüment ELLÝBEÞOÐLU ve Tüketici Dernekleri Fedarasyonu Genel Baþkaný Sayýn Turhan ÇAKIR da katýldýlar. TRT 1 CANLI YAYINI-8 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN 8 Haziran 2004 tarihinde sabah 06:00-06:30 saatleri arasýnda TRT 1'de canlý olarak yayýnlananan "Bereketli Olsun" Programý'na katýlarak "Tarýmsal Eðitim ve Ýstihdam" konularýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý, konuyla ilgili yöneltilen sorularý yanýtladý. TRT ANKARA RADYOSU CANLI YAYINI-21 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TRT Ankara Radyosu'nda 21 Haziran 2004 tarihinde 10:00-10:50 saatleri arasýnda yayýnlanan "Ayný Çatý Altýnda" programýna Yrd. Doç. Dr. Nedime ÞANLI ile birlikte katýlarak, "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. TRT GAP TV CANLI YAYINI - 12 Temmuz 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Temmuz 2004 Pazartesi günü, saat 08:30-09:30 saatleri arasýnda TRT GAP TV'de canlý olarak yayýnlanan, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü Mehmet TAÞAN ve Milli Kooperatifler Birliði Genel Müdürü Leyla Özgen ACAR'ýn da konuk olduðu "Bu Topraðýn Sesi" programýna katýlarak, "Üretici Birlikleri Kanunu" hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. KANAL B CANLI YAYINI - 28 Temmuz 2004 ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN 28 Temmuz 2004 tarihinde saat 15:30 Kanal B (Baþkent TV) de canlý olarak yayýnlanan ve Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye Tarýmý konusunun ele alýndýðý programa katýlarak, konuya iliþkin ODA görüþümüzü aktardý ve yöneltilen sorularý yanýtladý. TV5 HUBUBAT SEKTÖRÜ - 06 Aðustos 2004 TV5, Hububat Sektöründeki son geliþmeler konusunda ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile röportaj yaptý. TRT 2 "TÜKETÝRKEN" PROGRAMI - 08 Aðustos 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 8 Aðustos 2004 tarihinde TRT 2 de yayýnlanan "Tüketirken" adlý programda "Genetik Olarak Deðiþtirilmiþ Ürünlerin Tarým Sektörü - Sosyo Ekonomik Yapý - Tüketici Saðlýðý, Hak ve Çýkarlarý" üzerine ODA'mýz görüþlerini açýkladý. BAÞKENT TV YAYINI - 09 Aðustos 2004 ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN 9 Aðustos 2004 Pazartesi günü saat 12:50'de Kanal B (Baþkent TV) de yayýnlanan, "AB ve Türk Tarýmý" konusunun ele alýndýðý programa katýlarak, konuya iliþkin ODA görüþlerini açýkladý. EXPO CHANNEL CANLI YAYIN - 13 Aðustos 2004 ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 13 Aðustos 2004 Cuma günü, Expo channel'da, 22:00-24:00 saatleri arasýnda yayýnlanan olan, "Haber Toplantýsý" adlý canlý yayýna katýlarak, "Dünya Ticaret Örgütü Cenevre Tarým Anlaþmasý'nýn Türkiye tarýmýna etkileri" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. B TV YAYINI - 16 Aðustos 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 16 Aðustos 2004 Pazartesi günü, saat 19:00'da B TV'de "Kamu Yönetimi Reformu'nun Tarým Sektörüne Etkileri" konusunda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. ULUSAL KANAL ROPÖRTAJI - 19 Aðustos 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ulusala Kanal'a verdiði ropörtajda "DTÖ ve Hububat" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT RÖPORTAJI - 15 Temmuz 2004 E c o n o m i s t Intelligence Unit, Türkiye muhabiri Bernard Kennedy ODA'mýzý ziyaret ederek ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile Türkiye Tarým Sektörünün mevcut durumu ve yaþanan geliþmelerle ilgili ODA'mýz görüþlerini açýklayan bir röportaj gerçekleþtirdi. 13

13 BASIN AÇIKLAMAL AMALARIARI,ATATÜRK TÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ TALT ALANINA ANINA HAYIR!... 5 Mayýs Hükümet tarafýndan 17 Aralýk 2003 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna gönderilen 1/702 sýra sayýlý Atatürk Orman Çiftliði Mülkiyetindeki Bir Kýsým Arazinin Devredilmesine Ýzin Verilmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý, Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüþülmeyi beklemektedir. Yürürlük ve yürütme maddeleri dýþýnda tek maddeden oluþan Tasarý; 24 Mart 1950 tarih ve 5659 sayýlý Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü Kuruluþ Kanunu nun 10 uncu maddesi hükümlerine göre; Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü mülkiyetinde bulunan 2098 ada, 34 parselde kayýtlý ve sportif amaçlarla kullanýlan taþýnmazýn m2 lik kýsmýnýn Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü ile Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü arasýnda tespit edilecek bedel karþýlýðýnda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü ne devredilmesi öngörmektedir. Tasarýnýn Genel Gerekçesi çok ilginç. Anayasanýn Gençliðin Korunmasý baþlýklý 58. Maddesi ile Sporun Geliþtirilmesi baþlýklý 59. Maddesine gönderme yapýlarak; gençlerin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü ortadan kaldýrmayý amaç edinen görüþlere karþý yetiþme ve geliþmeleri amacýyla, en etkili ve yararlý yöntem olan sporun geliþtirilmesi ve kitlelere yayýlmasý gerektiði, Ankara da mevcut spor saha ve tesislerinin yetersiz olduðu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü ile Gençlik ve Spor Kulüpleri nce uygun taþýnmazlara ihtiyaç duyulduðu ve özel mülkiyette bulunan taþýnmazlar arasýnda bu ihtiyacý karþýlayacak büyüklükte bir taþýnmaz bulunmadýðý, bu nedenlerle Atatürk Orman Çiftliði arazisinden bir bölümün-kuruluþ amacý dýþýnda sportif amaçlý kullanýlmasý gerektiði belirtilmektedir sayýlý Yasanýn 9 uncu Maddesi, Müdürlüðün bütün mallarýný Devlet malý saymýþ; 10 uncu Maddesi ise, Atatürk Orman Çiftliði taþýnmazlarýnýn devir, temlik ve kamulaþtýrmasýný özel bir yasa ile izin alýnmasýna baðlý kýlmýþtýr. Çiftlik arazilerinin satýþýna, yýllarý arasýnda 8 ayrý yasa ile izin verilmiþtir. Devlet Denetleme Kurulu nun 2003/3 sayýlý Raporu na göre; kesin rakamlara ulaþýlamamakla birlikte, çýkarýlan yasalar ve mahkeme kararlarý uyarýnca toplam m 2 arazinin satýþý yapýlmýþtýr. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Sayýn Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ nün 15 Temmuz 2003 tarihinde 7/ sayýlý yazýlý soru önergesine verdiði yanýta göre satýþý yapýlan arazi miktarý m 2, 8 Aðustos 2003 tarihinde 7/ sayýlý yazýlý soru önergesine verdiði yanýta göre ise m 2 dir. Satýþa yönelik son yasanýn 1983'te çýkarýlmasý, Çiftlik arazilerine olan ilginin azaldýðýný göstermemekte; Çiftlik arazileri, irtifak hakký benzeri sonuçlar doðuran kira sözleþmeleri, yap iþlet-devret sözleþmeleriyle baþkalarýnýn kullanýmýna býrakýlmaktadýr. Kesin olmayan rakamlara göre m 2 arazi kira ve benzeri sözleþmelerle gerçek ve tüzel kiþilerin kullanýmýna býrakýlmýþtýr. Atatürk Orman Çiftliði nin kiraya verilen topraklarý içinde özel ve tüzel kiþilerin payý % 84, spor kulüplerinin payý % 32 dir. Çiftlik topraklarýnýn % 6.8 i, Yasa Tasarýsýna konu spor kulüplerince kullanýlmaktadýr. Çiftlik arazilerinin önemli bir bölümü de, aðýrlýklý olarak kamu kurum ve kuruluþlarýnca iþgal edilmiþtir. 14 Özetle; satýþ, kiralama ve iþgal sonucu, Çiftlik bütünlüðü içinde özel mülkiyet adalarý oluþturulmuþtur. Ortaya çýkan altyapý gereksinmeleri ise, Çiftlik dokusunu bozmakla kalmamakta, çevre sorunlarýna da yol açmaktadýr. Çiftlik arazisi için önemli bir tehlike de, satýþ ile AOÇ alaný dýþýna çýkarýlan arazilerde, yabancýlarýn taþýnmaz mal alýmýna olanak tanýnmýþ olmasýdýr yýlýnda kurulan, teknolojisi ve kapasitesi yenilenen Çimento Fabrikasýný bir yabancý þirket devralmýþtýr yýlýnda Çiftlik bünyesinde üretim yapmak üzere kurulan ve 1939 yýlýnda Tekel Genel Müdürlüðü ne devredilen Bira Fabrikasý arazisinin satýþý gündemdedir. Satýn alýnan arazinin istenen amaçlarla kullanýlabileceði, Sayýn Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ nün 7/ sayýlý yazýlý soru önergesine verdiði yanýtta açýkça belirtilmiþtir. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý na baðlý AOÇ Müdürlüðü, 1983 tarih ve 2863 sayýlý Yasa uyarýnca, protokolle Gazi Üniversitesi ne devredilen arazide baþlayan kaçak yapýlaþmanýn iptali için yargýya baþvurmuþtur. AOÇ den sorumlu Sayýn Tarým ve Köyiþleri Bakaný ise, gençlik bahane edilerek, sportif amaçlara yönelik olarak AOÇ arazisinin özel ve tüzel kiþilere satýþýna olanak tanýyan Tasarýyý imzalamýþtýr. Ne demeli Nereden baþlamalý AOÇ arazisini boþ bir alan olarak algýlayan karar vericilere mi kýzmalý, Anayasa maddelerinin kötü emellere yönelik bilinçli çarpýtýlmasýna mý üzülmeli, Atatürk ün emanetine yapýlan hýyaneti mi gündeme getirmeli? TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý, Ulusal Önderimizin Vatan Topraðý Kutsaldýr, Kaderine Terk Edilemez sözünü anýmsatarak, Atatürk Orman Çiftliði arazisinin kuruluþ amacý dýþýnda kullanýlmasýna karþýdýr. Atatürk Orman Çiftliði nin kaderini birlikte belirleyebilmek amacýyla, aþaðýdaki önerilerimizi kamuoyu ile paylaþmaktadýr. 1. TBMM gündemindeki Atatürk Orman Çiftliði Mülkiyetindeki Bir Kýsým Arazinin Devredilmesine Ýzin Verilmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý geri çekilmelidir. 2. Çiftlik arazisi içerisinde satýþlar sonucu özel mülkiyete geçmiþ olan ve özelleþtirilerek yabancýlaþtýrýlmasý gündeme gelen taþýnmazlar, Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü ne devredilmelidir. 3. Yasal Kýlýf altýnda yeni talanlarýn ortaya çýkmamasý için, 5659 sayýlý yasanýn 10 uncu maddesi kaldýrýlmalýdýr. 4. Çiftlik arazilerindeki iþgallerin önlenmesi ve kira gelirlerinin günün koþullarýna göre artýrýlmasý için yasalarýn tanýdýðý tüm olanaklar etkin bir biçimde kullanýlmalýdýr. 5. Atatürk Orman Çiftliði; finansman ve organizasyon yapýsý güçlendirilmiþ AOÇ yönetimi ile, ulusal gýda sanayiinin örnek bir temsilcisi ve Ankara nýn nefes borusu olarak geliþtirilmeli, korunmalýdýr.

14 BASIN AÇIKLAMAL AMALARIARI BEBEKLERÝMÝZE GENETÝK OLARAK DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ ÜRÜNLER YEDÝRMEYELÝM 11 Mayýs 2004 Son günlerde kamuoyunda, Türkiye ye genetik olarak deðiþtirilmiþ (transgenik) soya getiren bir gemiye yönelik Greenpeace örgütünün yaptýðý eylemlere iliþkin haberler yansýmaktadýr. Bu haber, ODA mýzýn yýllardýr dile getirdiði ve resmi makamlarýn suskunlukla geçiþtirmeye çalýþtýðý þu gerçeðin altýný çizmektedir: Yasak olmasýna karþýn, Türkiye ye, aðýrlýklý olarak mýsýr, soya ve pamuk olmak üzere, ABD ve Arjantin de üretilen transgenik ürünler girmekte, bunlar bebek mamasý da dahil olmak üzere Türkiye de marketlerde satýlan birçok iþlenmiþ ürünün hammaddesini oluþturmaktadýr!.. Dünyada toplam 60 milyon hektar alanda (Türkiye yüzölçümüne yakýn bir alan) transgenik ürünlerin ekimi yapýlmakla birlikte, ekim alanlarýnýn % 99 u ABD, Arjantin, Kanada ve Çin de bulunmaktadýr. Bu ülkelerden ABD, 40 milyon hektar ekim alaný ile ilk sýrada yer alýrken, onu 13.5 milyon hektar ile Arjantin, 3.5 milyon hektar ile Kanada ve 2.1 milyon hektar ile Çin izlemektedir. Ürünlerin transgenik ekim alanlarýnda aldýklarý payda ise 36.5 milyon hektar ile soya birinci, 12.4 milyon hektar ile mýsýr ikinci, 6.8 milyon hektar ile de pamuk üçüncü sýrada yer almaktadýr. ABD den, borsa fiyatý ile ithal edilen mýsýr ya da soya ürününün, transgenik olmama olasýlýðý, yok denecek kadar azdýr. Çünkü ABD de, transgenik olmayan ürün isteyen Avrupa lý tedarikçiler için, sözleþmeli üretimle, normal mýsýr soya üretimi yapýlmakta ve borsa fiyatý düzeyinin 60 ila 70 dolar üzerinden satýlmaktadýr. Transgenik ürünler, insan ve hayvan saðlýðý, biyolojik çeþitlilik, çevre ve sosyo-ekonomik yapý üzerinde risk oluþturma olasýlýðý taþýmaktadýrlar. Gen aktarýmý ile birlikte diðer organizmalardan hastalýk ve alerji yapacak özelliklerin taþýnmasý olasýlýðý, transgenik ürünlerin birincil ve ikincil metabolik ürünleri içinde beklenmeyen biyokimyasal ürünler bulunmasý riskini ortaya çýkarmaktadýr. Ayrýca antibiyotik dayanýklýlýk genlerinin insan ya da hayvan bünyesine geçmesi nedeniyle dayanýklýlýk oluþmasý, transfer edilen genlerin insan bünyesindeki bakterilerle birleþme olasýlýðý, virüs kaynaklý genlerin dayanýklýlýk genini diðer virüslere transfer etme olasýlýðý da diðer risk kaynaklarýdýr. Ayrýca transgenik bitkiler, salýverildikleri çevrede bitki sosyolojisinin bozulmasýna, doðal türlerde genetik çeþitliliðin kaybýna, ekosistemdeki tür daðýlýmýnýn ve dengenin bozularak genetik kaynaklarý oluþturan yabani türlerin doðal evaluasyonlarýnda sapmalara neden olabilecektir. Bu gerçekler bilinmesine ve yasak olmasýna karþýn, saðlýk ve çevre açýsýndan risk oluþturan transgenik ürünler, yýllardýr Türkiye ye serbestçe girmektedir. Çünkü Türkiye nin, gümrüklerinde, transgenik ürün analizi yapabilecek laboratuar altyapýsý yoktur!.. Türkiye ye 2003 yýlýnda toplam ton mýsýr girmiþtir. Bu miktarýn tonu ABD, tonu ise Arjantin den girmiþtir. Baþka bir deyiþle, 1.8 milyon tonluk toplam mýsýr dýþalýmýnýn % 81 i ABD ve Arjantin den yapýlmýþtýr. Soya ürününde de durum farklý deðildir. Türkiye 2003 yýlýnda toplam ton soya dýþalýmý yapmýþtýr. Bu miktarýn tonu ABD, tonu ise Arjantin den girmiþtir. Baþka bir deyiþle, 813 bin tonluk toplam soya dýþalýmýnýn % 88 i ABD ve Arjantin den yapýlmýþtýr. Bu tablo karþýsýnda, Ziraat Mühendisleri ODASI olarak soruyoruz : 1 Türkiye kamu yönetimi, yukarýda sözü edilen ürünlerin transgenik olmadýðýna iliþkin bir açýklama yapabiliyor mu? Bu yönde yapýlacak olasý bir açýklamanýn inandýrýcý olabilmesi için, ürünü gönderen ülkelerden elde edilmiþ sertifikalarýn yeterli olmayacaðý ortadadýr 2 - ABD ve Arjantin kökenli mýsýr ve soya iþlenerek elde edilen bebek mamasýndan kolalý içeceklere kadar geniþ bir yelpazenin, insan saðlýðý üzerinde oluþturduðu risklerin sorumlusu kimlerdir? 3 Ülkeye giriþi mevzuat hükümlerine göre yasak olan transgenik ürünlerin fiili olarak ta giriþine engel olmak için kurulmasý gereken laboratuar altyapýsý, neden yýllardýr kurul(a)mamaktadýr? Bu alanda, ivedilikle yapýlmasý gereken çalýþmalar þöyle özetlenebilir; 1 - Transgenik ürünlerin ar-ge çalýþmalarý Türkiye de yürütülmeli, saðlýk açýsýndan risk oluþturmadýðý ve nesiller boyunca da oluþturmayacaðý bilimsel bir kesinlilikle saptanmadan, kamunun yürüttüðü araþtýrma alanlarý dýþýnda transgenik ürün üretilmesi kesinlikle engellenmelidir. 2 - Dünyanýn birçok ülkesinde, haklý tüketici tepkisi nedeniyle yasaklanan transgenik ürünlerin ülkeye giriþine engel olacak teknik ve yönetimsel altyapý bir an önce kurulmalýdýr. ABD kökenli çokuluslu þirketler ve onlarýn yerli ortaklarýnýn para kazanma hýrsý uðruna, halk riske atýlamaz Þurasý unutulmamalýdýr ki, ABD Baþkaný BUSH un, verimi yüksek transgenik ürünlerle dünyanýn açlarýnýn doyurulacaðýna iliþkin açýklamalarý ile Irak ta uyguladýðý vahþeti bu ülkeye demokrasi getirmek üzere gerçekleþtirdiðine yönelik açýklamalarý arasýnda hiçbir fark yoktur! 15

15 BASIN AÇIKLAMAL AMALARIARI MERALARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM 2B SENARYOLARI, MERA ALANLARIMIZDA YÝNELENMEK ÝSTENÝYOR! 19 Mayýs 2004 Çayýr ve meralarýn ýslah edilerek verimliliklerinin artýrýlmasý, böylelikle hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, toprak muhafaza ve erozyon kontrolunun saðlanmasý amaçlarýný gerçekleþtirmek için çýkarýlan gün, 4342 sayýlý Mera Kanunu, uygun yönetim ve finans organizasyonlarýnýn bir türlü kurulamamasý nedeniyle, aradan geçen zaman içinde arzu edilen uygulama sonuçlarýný üretememiþtir. Yasanýn çýktýðý günden bu yana, çayýr - mera alanlarýnýn tespit tahdit ve tahsisi konusunda gösterilen tüm iyiniyetli çabalara karþýn, bu alanda yetersizliklerin ve uygulama yanlýþlýklarýnýn olduðu da ortadadýr. Bu durum, doðal kaynaklarýmýz ve tarým sektörü açýsýndan üzüntü vericidir. Ancak, geliþmeler, üzüntü boyutunun çok üzerinde bir durumun doðmasýna yol açmak üzeredir. Çayýr ve meralarýn korunmasý, geliþtirilmesi ve amacýna uygun kullanýmý için çýkarýlan 4342 sayýlý yasada yapýlmak istenilen deðiþiklikler ile, sözü edilen alanlarýn rant kaygýsý ile talanýna kapý açýlmaktadýr!.. Bakanlar Kurulu nca 6 Þubat 2004 tarihinde kararlaþtýrýlan Mera Kanunu ile Bazý kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, bazý üyelerin muhalefet þerhlerine raðmen Komisyonlardan geçerek, TBMM Baþkanlýðý na gönderilmiþtir. 18 Mayýs 2004 günü Genel Kurul da görüþülecek olan Tasarý, içerdiði deðiþiklik maddeleri ve geçici maddeler ile meralarýmýzý rant alanlarýna dönüþtürmekte, orman alanlarýnda 2B ile yapmaya çalýþtýðýný þimdi de meralarýmýzda denemektedir!.. Tasarý ile Türkiye genelinde belediye mücavir alanlarýnda yer alan ve üzerinde yasa dýþý inþaat bulunan mera alanlarý, tahsis amacý deðiþtirilerek meralýktan çýkarýlmakta, imar planý içerisine alýnmaktadýr sayýlý Yasa nýn mevcut 14 üncü maddesi (d) bendinde; imar planlarýnýn hazýrlanmasý için ihtiyaç duyulan mera alanlarýnýn tahsis amacýnýn deðiþtirilebileceði hükmü bulunmaktadýr. Hükümet, bu hüküm ile yetinmemektedir. Tasarýya eklenen geçici madde hükmü ile; Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde kalan ve tarihinden önce kesinleþen imar planlarý içerisinde yerleþim yeri olarak iþgal edilerek mera olarak kullanýmý teknik olarak mümkün olmayan yerlerin tahsis amacý deðiþtirilerek Hazine adýna tescilleri yapýlmak istenilmektedir. Ayrýca, Tasarýnýn ikinci maddesinin 1 inci fýkrasýnýn (d) bendinde ilave imar planlarý yapýlarak ta tahsis amacý deðiþikliðine gidilebileceði hükmü bulunmaktadýr. Mera alanlarý içerisindeki yasa dýþý yapýlara, 4342 sayýlý Yasa nýn 19 ve 27 nci maddelerinin uygulanarak tecavüzlere son verilmesi gerekirken, Tasarý hükümleri ile doðal kaynaklarýmýzý iþgal edenlere yönelik bir af ilan edilmekte, iþgalcilere mülkiyet tahsisi için bir yol haritasý çizilmektedir: 1 - Uygulama imar planý içinde olmayan bir mera alanýnýn, ek bir imar planý yapýlarak tahsis amacý deðiþikliði yoluna gidilmesinin, bu alanlarda yapýlmýþ olan kaçak yapýlarýn fazla uðraþýya gerek duyulmadan yasal hale getirilmesini saðlayacaðý ortadadýr. 2 - Ayrýca, Yasa nýn RG de yayýmlanýþ tarihi olan tarihine kadar belediye mücavir alaný içinde olan ve bu tarih ile tarihleri arasýnda mücavir alan olarak ilan edilen ve Türkiye genelindeki çok geniþ alanlarda yer alan meralar üzerinde tecavüz sonucu inþa edilen yapýlarýn da (villa, bað evi, belli gruplarýn kooperatif evleri v.b.) yasal hale getirilmesi saðlanacaktýr sayýlý Yasa da bulunmayan, ancak Tasarýda yer verilen mücavir alan ve iþgal edilerek mera olarak kullanýmý teknik olarak mümkün olmayan yerler kavramlarý, mera alanlarý üzerinde büyük tehdit oluþturmaktadýr. Mücavir alanlar, gelecekte kentin etki ve geniþleme alaný içine gireceði düþünülen bölgeler olmakla birlikte, uygulamada, siyasi kararlarla, kentin makul sürelerde geniþleyebileceði alanlarýn çok uzaðýnda olan bölgeler de mücavir alan olarak ilan edilebilmekte ve buralarda rant adalarý oluþturulabilmektedir. Ayný þekilde, mera olarak kullanýmýn teknik olarak mümkün olup olmadýðýnýn belirlenmesi, yerel siyasi baskýlar altýnda, kolaylýkla subjektif kararlara konu olabilmektedir. Oysa bilindiði gibi, Mevcut yasada, köy yerleþim alanlarýyla ilgili olarak gerekmesi halinde köy imar planý yapýlarak hiçbir bedel ödenmeden mera alanlarý köy yerleþim alaný olarak zaten kullanýlabilmektedir sayýlý Yasa uyarýnca, tahsis amacý deðiþikliði, ilgili Bakanlýðýn (Örn. Ýçiþleri Bakanlýðý) Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý na talebi, Maliye Bakanlýðý nýn ve Valili ðin uygun görüþü üzerine ancak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlabilirken, getirilen Tasarý da, yetki taþra teþkiletýne devredilmiþ olup, buna göre, ilgili Bakanlýðýn il Müdürlüðü nün talebi (Örn. Turizm Ýl Müdürlüðü), illerdeki mera Komisyonu ve defterdarlýðýn uygun görüþü üzerine Valilikçe tahsis amacý deðiþtirilebilecektir. Bu hüküm son derecede sakýncalýdýr. Mera Kanunu uygulama dönemi boyunca, personel ve finansman yetersizlikleri nedeniyle Türkiye genelinde hedeflenenin çok altýnda tespit ve tahdit yapabilen bir taþra teþkilatý yapýsýnýn, bu yetkiyi doðru bir þekilde kullanabileceðini öngörmek olanaklý deðildir. Tam tersine, bu alandaki yetkinin taþra teþkilatýna devri, sözü edilen yetersizlikler yanýnda, yerel siyasi baskýlarýn da etkisi ile, çayýr ve meralarýn iþgali sürecini hýzlandýracaktýr. Bu çerçevede, soruyoruz; tarihinden önce mücavir alan içerisindeki mera üzerinde inþaat çukuru açarak, birkaç temel inþaat demiri atýp betonlayarak temel direk oluþturulmuþ alanlarda tahsis amacý deðiþikliði yapýlmasý kime hizmet etmektedir? 2 Bu deðiþiklik ile yasallýk kazanacak yayla evlerinin villalarýn otellerin sayýsý kaçtýr, bunlar hangi bölgelerde yer almaktadýrlar, bunlarý kimler yapmýþlardýr? 3 Bu þekilde, mücavir alanlar içinde betonlaþtýrýlan mera alaný ne büyüklüktedir? 4 Tecavüzcülere af mantýðý, yeni af beklentileri içinde, meralarýn iþgali sürecini hýzlandýrmayacak mýdýr? 5 Meralarý korumak - geliþtirmek ve amacý uyarýnca kullanýlmasýný saðlamakla görevli kamu yönetiminin, bu görevi yerine getiremediði için tüm ulustan özür dilemek ve gereðini yapmak yerine, af yoluna gitmesi nasýl açýklanabilir? Hükümetin, ulusun ortak deðeri olan meralarýn iþgaline af saðlama hak ve yetkisi var mýdýr? Sonuç olarak; Tasarýnýn, Anayasa nýn, çayýr ve meralarýn amaç dýþý kullanýlmasý ve tahribinin önlenmesi için devleti gerekli tedbirleri almasý için görevlendiren 45. maddesine açýkça aykýrýlýðý ortadadýr. Bu doðrultuda, Tasarý bu haliyle yasalaþmasý halinde, Anayasa Mahkemesi nce iptal edilecektir. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn geriye yürümezliði çerçevesinde, doðal kaynaklarýmýzý iþgal edip el koyanlar, çayýr meralarýmýzda mülkiyet tesis edeceklerdir. Bu, kabul edilemez bir durumdur. Hükümeti, Tasarýyý Meclisten çekerek, 4342 sayýlý Mera Yasasý hükümleri doðrultusunda, çayýr ve meralarýmýz için gerekli koruma geliþtirme uygulamalarýný etkin bir þekilde yapmaya, bunun yanýnda, bugüne kadar gerçekleþtirilen tespit tahdit tahsis çalýþmalarýný il bazýnda açýklamaya davet ediyoruz. 16

16 BASIN AÇIKLAMAL AMALARIARI DÜNYA A ÇÝFTÇÝLER GÜNÜ KUTLU U OLSUN! 14 Mayýs 2004 Bugün 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü. Türkiye de köy ve köy altý yerleþme ile 2300 beldede yaþayan yaklaþýk 23 milyon insanýn bayramý bir anlamda... Ancak þurasý açýk ki; Türkiye köylüsü bir bayram coþkusu yaþayamýyor. Çünkü sözü edilen 23 milyon insanýn %2 si açlýk sýnýrýnýn altýnda, %25 i ise mutlak yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya çalýþýyor... Türkiye köylüsü, 1980 sonrasý süreçte yoksulluða sürüklendi, 2000 li yýllarla birlikte açlýða mahkum edildi. Her geçen gün daha zor koþullarda olsa da üretiyor, ancak ürettiðinin katma deðerine sahip çýkamýyor. Ürününe yabancýlaþýyor. Örgütsüzlük, Türkiye çiftçisinin en önemli sorunu. Bugünlerde TBMM de görüþülmekte olan Tarýmsal Üretici Birlikleri Yasa Tasarýsý da örgütlenme sorununa çare olacak gibi görünmüyor. (Sözü edilen Yasa Tasarýsý na iliþkin ODA mýzýn görüþlerini ODA Görüþlerimiz bölümünde bulabilirsiniz.) Ziraat Mühendisleri Odasý dün olduðu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye köylüsünden yana olan açýk tavrýný sürdürecektir. Tüm olumsuzluklara karþýn, gönlünü bu ülkeden ayýrmayan Türkiye çiftçisinin Çiftçiler Günü kutlu olsun! DOÐAL AFETLER VURUYOR, ÜRETÝCÝ KORUMASIZ K 21 Mayýs yýlý, tarýmsal üretimin miktar ve kalitesini önemli ölçüde azaltan doðal afetler ile geçiyor , gerek doðal afetlerin verdiði zararýn boyutu, gerekse üreticinin hiçbir koruma altýnda olmamasý ile diðer yýllardan ayrýlý-yor. Nisan Ayý nda Türkiye nin hemen tüm bölgelerinde fýndýk zeytin þeftali elma üzüm fýstýk aðaçlarýnda ortaya çýkan don zararýnýn boyutu 1.5 katrilyon TL olarak hesaplanmýþtý. Kuraklýk, Ýç Anadolu ve Çukurova bölgesinde, özellikle hububat ve pamuk üretimi üzerinde etkili oldu. Mayýs ayý, özellikle Çukurova ve Amik Ovasý na felaketlerle geldi Mayýs 2004 tarihlerinde, Hatay Ýli nde meydana gelen þiddetli yaðýþlar ve merkez ilçe sýnýrlarý içinde bulunan Yarseli Barajý nýn kapaklarýnýn açýlmasý nedeniyle binlerce dekar ekili alan sular altýnda kaldý. Ýkinci kez ekilen pamuktan da umut kesildi Mayýs 2004 tarihlerinde, Adana Ýli nin Ceyhan Yumurtalýk ve Karataþ ilçelerinde, pamuk buðday - mýsýr ve karpuz ekimi yapýlan 100 bin dekar alanda þiddetli dolu yaðýþlarý etkili oldu. Zarar % 40 ila % 80 arasýnda deðiþiyor bin dekarda ekili buðdayýn tümü yok oldu. Daha önce kuraklýk nedeniyle iki kez ekimi yapýlan 35 bin dekar pamuk alanýnda zarar oraný % 80 lerde. Karpuzda 15 bin dekar, birinci ürün mýsýrda 15 bin dekar alanda büyük zararlar var. Yalnýzca bu üç ilçedeki zararýn 4.5 trilyon TL civarýnda olduðunu hesapladýk. Tablo bu kadar vahim iken, tarýmsal üretici, doðal afetlere karþý tarihinin en korumasýz dönemini yaþýyor. Doðal afetlere karþý üreticiye tazminat ödenmesini düzenleyen 5254 sayýlý Yasa, daha önce iptal edilmiþti. Yerine konulan 2090 sayýlý Yasa da, fonunun iptal edilmesinin ardýndan iþlevsiz kaldý. Yýllardýr gündemde olan Tarým Ürünleri Sigortasý Yasasý, bir türlü çýkarýlamýyor. Üreticinin periþanlýðýna aldýrýlmaksýzýn, Meksika modeli Ýspanya Modeli tartýþmalarý sürüyor. Ayrýca, Yasa çýksa bile, 2 3 milyar dolarlýk tarým bütçesi içerisinde ayrýlmasý öngörülen milyon dolarlýk fonlarla, zararýn tazmin edilmesi olanaksýz... Bu tabloya daha fazla seyirci kalýnamaz. Ývedilikle ürünü ve üreticiyi garantiye alýcý, ülke koþullarýna uygun bir tarým sigortalarý sistemi kurulmalýdýr. Bu Yasa nýn kapsam dýþý býraktýðý alanlara yönelik, fonu ile birlikte çalýþmak üzere, 2090 benzeri bir doðal afetler tazmin yasasý yürürlüðe sokulmalýdýr. Bununla birlikte, zarar gören bölgelere yönelik özel önlemler, zaman geçirmeden alýnmalýdýr. Bu kapsamda, girdi (tohum-gübreilaç) yardýmý, üretici borçlarýnýn ertelenmesi, 2003 yýlý doðrudan destek ödemelerinden olan üretici alacaklarýnýn ödenmesi, üreticiye sosyal yardým yapýlmasý vb., ilk planda uygulanmasý gereken önlemler olmalýdýr. 17

17 BASIN AÇIKLAMAL AMALARIARI GIDALARIN ÜRETÝMÝ, TÜKETÝMÝ ve DENETLENMESÝ HALK SAÐLIÐI ÝÇÝN YAÞAMSAL ÖNEMDEDÝR 25 Mayýs 2004 Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Tasarýsý, 26 Mayýs 2004 günü TBMM Genel Kurulu nda görüþülmeye baþlanacak. Tüm uyarýlarýmýza karþýn, ilgili Meclis Komisyonlarýndan geçen Tasarý kapsamýnda, halen, tüketici saðlýðýný yakýndan ilgilendiren konularda önemli eksiklikler yanlýþlýklar bulunmaktadýr. Tasarýnýn, yetkilerin tek Bakanlýkta toplanmasý yaklaþýmý olumlu olmakla beraber, gýda yasasýnýn kapsamýnda olmasý gereken bazý konularý kapsam dýþý býrakmasý sakýncalýdýr. Ayrýca tasarý, mehaz AB mevzuatý ile uyumsuzluklar taþýmakta; tüketicinin korunmasý ve gýda kontrolünün etkinliði açýsýndan 560 sayýlý KHK ye göre bir geriye gidiþ oluþturmaktadýr. Ziraat Mühendisleri ODASI olarak, daha önce yaptýðýmýz açýlmalalara ek olarak, Tasarý nýn Komisyonlarda aldýðý son þekil üzerine karar vericileri uyarmayý ve kamuoyunu bilgilendirmeyi bir görev biliyoruz; 1 Tasarýnýn, Yetkiyi tek merkezde toplama yaklaþýmýna aykýrý düzenlemeleri deðiþtirilerek, gýda hizmetlerinin tek merkezli tekdüzen bir yapýya kavuþturulmasý saðlanmalýdýr. Gýda maddelerinde izlenebilirliðin saðlanmasýnda yem kontrollerinin büyük önemi bulunmaktadýr. Gýda maddesi olarak tüketilemeyen bazý ürünlerin yem olarak tüketimi veya yem maddesi olarak üretilen bazý ürünlerin gýda olarak tüketilmesi söz konusu olabildiðinden, gýda mevzuatýnýn, yem konusunu da kapsamýna almasý ve düzenlemesi gerekmektedir. Nitekim, tasarýnýn, müktesebat uyumu gereði dikkate alýnmasý zorunlu olan Avrupa Birliði nde geçerli karþýlýk mevzuatý, AB Gýda ve Yem Kanunu adýný taþýmakta ve gýda yem hayvan ve bitki saðlýðýný kapsamýna almaktadýr. Tüketici saðlýðýna odaklý bir gýda mevzuatýnýn, tarladan sofraya gýda güvenliði zincirini tümüyle kavramasý gerektiði açýktýr. Bu nedenle, tarým iþletmelerinin de, gýda mevzuatý kapsamýna alýnmasý; bu yaklaþýmýn bir sonucu olarak ta, birincil üretim kavramýnýn tanýmý da dahil olmak üzere, Tasarý kapsamýna eklenmesi gerekmektedir. Tasarýnýn, hayvan kesim yerleri mezbahalar kombinalar entegre et tesislerini vb. gýda iþletmelerinden ayrý tutan yaklaþýmý, yalnýzca bilim dýþý olmakla kalmamakta, ayrýca gýda hizmetlerinin tekdüzenliðini bozma tehlikesi taþýmaktadýr. Bu baðlamda, et ve et ürünlerini iþleyen gýda iþletmelerini ayrý tutan yaklaþýma son verilmelidir. Tasarý, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý nýn, dýþ ticarete münhasýr olarak diðer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkilerini saklý tutmaktadýr. Oysa, gýda ve yem ürünlerinin dýþ ticaret uygulamalarýnýn da, bu alandan sorumlu Bakanlýk tarafýndan, tek merkezli olarak yürütülmesi doðru olacaktýr. Tasarý, sularýn üretim ve satýþýnýn kontrolünü Saðlýk Bakanlýðý nda býrakmaktadýr. Ayrýca Tasarý, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Silahlý Kuvvetleri yetkileri çerçevesinde bulunan laboratuvarlarý da kapsam dýþý býrakmaktadýr. Türkiye de tüketilen gýda ürünlerinde silahlý kuvvetlerin payý ve su analizlerinin önemi yaygýnlýðý dikkate alýndýðýnda, gýda alanýnýn tek otoritede toplanmasý gibi halk saðlýðý ile doðrudan ilgili teknik bir olgunun, yaþamýn tüm alanlarý için etki doðurmasý beklenir. Bu alandaki tüm istisnalar, sistemin etkinliðini düþürecektir. Tasarýnýn, referans laboratuvarlara iliþkin hiçbir hükmünün bulunmamasý da, önemli bir eksiklik olarak not edilm ektedir. 2 Tasarý, gýda iþletmelerindeki sorumlu yönetici uygulamalarýný kaosa sürüklemektedir. 560 sayýlý KHK düzenlemesinden geriye düþen tasarý düzenlemelerinin, uzmanlýk alanlarýna saygý gýda güvenliði için özdenetim düþünceleri temelinde, deðiþtirilmesi gerekmektedir. Halen yürürlükte bulunan 560 sayýlý KHK, gýda maddeleri üreten iþyerlerinde iþletmenin nev i ve büyüklüðüne göre gýda bilimi ve teknolojisi konusunda en az dört yýllýk eðitim görmüþ kiþilerin istihdamýný zorunlu kýlmaktadýr. Bu çerçevede, gýda iþletmelerinde ziraat gýda kimya makine petrol mühendisleri ve veteriner hekimler sorumlu yönetici olarak görev yapmakta ve dýþsal denetim öncesi, iþletmenin saðlýklý gýda üretmesinin bir teminatýný oluþturmaktadýrlar. Buna karþýlýk Tasarý, istihdam konusunun yönetmelikle düzenleneceðini belirtmektedir. Bu yaklaþým, gýda sektörü gibi insan saðlýðýný doðrudan ilgilendiren bir konuda, uzmanlýða dayalý olmayan istihdam sürecine kapý açabilecek niteliktedir. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn, 20 beygir gücünün altýndaki ekmek ve pasta iþletmelerinde ustalarýn sorumlu yöneticilik yapabileceðine iliþkin 10 Ekim 2003 tarihli Yönetmelik deðiþikliði, yukarýdaki kanýya dayanak oluþturur niteliktedir. Ayrýca Tasarý, halen gýda deneticisi olarak çalýþan lise mezunu devlet memurlarýnýn, bu görevlerini kazanýlmýþ hak saymaktadýr. Kamu görevlisi özlük haklarý kazanýlmýþ hak kavramýný oluþtururken, yapýlan görevlerin bu hakký doðurmayacaðý açýktýr. Özellikle, alanýnda uzman ziraat gýda kimya mühendisleri ve veteriner hekimler dururken, uzmanlýk bilgisi olmayan lise mezunu kamu görevlilerinin gýda denetim hizmetlerinde çalýþtýrýlmalarý, tüketici saðlýðýna aykýrý bir düzenleme olup, bu nedenle tasarý kapsamýndan çýkarýlmalýdýr. Ýlkeyi yasanýn koyup, ayrýntýyý yönetmeliklerin düzenlemesi gereði uyarýnca, sorumlu yöneticinin gýda bilimi ve teknolojisi konusunda en az dört yýllýk eðitim görmüþ olma koþulunun, gýda denetçisinin ise üretim nev ine göre ziraat gýda kimya petrol makine mühendisi ve veteriner hekim olma koþulunun Yasa kapsamýna mutlaka alýnmasý gerekli görülmektedir. 3 Tasarýnýn Ulusal Gýda Kodeksi Komisyonu ve Ulusal Gýda Meclisi kurma yaklaþýmý doðru, ancak bu yapýlara yüklenen iþlev ile kuruluþ yapýlarý uyarlý deðildir. Özellikle, gýda kodeksinin hazýrlanmasý gibi teknik bir iþlev üstlenen ve 7 üyeden oluþan Ulusal Gýda Kodeksi Komisyonu nda, ilgili Bakanlýklar tarafýndan seçilmiþ iki bilim adamý bulunmaktadýr. Bu sayýnýn yetersizliði yanýnda, Bakanlýklar tarafýndan seçilmiþ olma koþulunun, bilim adamý tarafsýzlýðý ile baðdaþmadýðý açýktýr. Komisyondaki bilim insaný sayýsýnýn artýrýlmasý ve belirleme sisteminin üniversitelere býrakýlmasý doðru olacaktýr. Ayný doðrultuda, TÜBÝTAK ýn Komisyon a üye vermesinin saðlanmasý da gerekli görülmektedir. Ayrýca, Kurul da tüketici temsilcisine yer 18 TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ SAYI: 71

18 BASIN AÇIKLAMAL AMALARIARI verilmemesi de düþündürücüdür. Gýda konusunda en fazla üyeye sahip sivil toplum örgütü tanýmý eksik ve yanlýþtýr. Anayasa nýn 135. maddesi anlamýmda kamu kurumu niteliðinde meslek teþekkülü olan ODA larýn açýk tanýmýnýn yapýlmasý, ziraat-gýda-kimya mühendisleri odasý ve veteriner hekimler odalarýnýn Komisyon a birer üye vermeleri saðlanmalýdýr. Bu saðlanamadýðý takdirde, fakültelerin gýda ve süt teknolojisi bölümlerinden mezun en fazla üyeye sahip kamu kurumu niteliðindeki meslek teþekkülü nün Komisyon a üye vermesine yönelik bir düzenleme yapýlmalýdýr. Ulusal Gýda Meclisi ise, görev tanýmýna göre, bir danýþma organý niteliðindedir. Bu nedenle adý da iþlevine uygun olarak deðiþtirilmelidir. Ulusal sözcüðünün tanýmladýðý kapsam da göz önüne alýnarak, sözü edilen organýn adý Gýda Danýþma Kurulu olarak deðiþtirilmelidir. Ayný doðrultuda, üyeleri gýda sektörü ile ilgili her türlü hizmeti yürüten meslek odalarýnýn, gündemdeki konuya baðlý olarak çaðrýlabilecek bir nitelikte deðerlendirilmeleri, gerçekten düþündürücüdür. Gýda alaný ile ilgili meslek odalarýnýn tümünün, Ulusal Gýda Meclisi ne üye vermelerine yönelik düzenleme, Tasarýya eklenmelidir. 4 Dýþsatýmdan geri dönen ürünlerin yurtiçi tüketimine açýk kapý býrakacak düzenlemelerden uzak durulmalýdýr. Tasarýda, ihraç edilen ürünün geri gelmesi halinde, gýda güvenliðine uygun olmasý þartýna baðlý olarak yurda giriþine izin verilir. Bu ürünlerin yurt içinde satýþýna ancak Türk Gýda Kodeksine uygun hale getirilmesi koþuluyla izin verilir. hükmü yer almaktadýr. Ýhraç edilen ve ihraç edilen ülkenin kalite ve saðlýk kurallarýna uymadýðý için geri dönen bir gýda maddesinin, gýda güvenliðine uygun olmasý halinde yurt içine sokulmasý yaklaþýmý, anlaþýlýr deðildir. Bu ülke insanýnýn, ihraç edilen ürünü geri çeviren ülke insaný kadar saðlýklý kaliteli ürün tüketme hakký vardýr. Dýþsatýmdan geri dönen ve Tasarý yaklaþýmýyla ülkeye sokulan ürünün, satýþýna izin vermek için Türk Gýda Kodeksine uygun hale getirilmesinin etkin denetimi mümkün olabilecek mxidir? Süregiden yapý, bunun tersini kanýtlamaktadýr. Dýþsatýmdan dönen ürünler, yýllardýr Türkiye de yurtiçinde tüketilmektedir. Tüm bu saðlýða aykýrý yapýnýn deðiþtirilmesi için, düzenlemenin, ihraç edilen ürünün geri gelmesi halinde, Türk Gýda Kodeksine uygun olmasý þartýna baðlý olarak yurda giriþine ve satýþýna izin verilir þekline dönüþtürülmesi gerekli görülmektedir. Bu düzenlemenin, elbette, Türk Gýda Kodeksinin diðer ülkelerin benzer düzenlemeleri de göz önüne alýnarak, revize edilmesi gereðini ortaya koymaktadýr. 5 Gýda deneticilerini, yaptýrým gücünden uzak tutan düzenlemeler deðiþtirilmelidir. Tasarý, öngörülen idari para cezalarýnýn o yerin en büyük mülki amiri tarafýndan verilebileceði yönünde düzenleme getirmektedir. Gýda denetimlerinin etkinliði ve denetimlerde saptanan usulsuzlüklere uygulanacak para cezalarýnýn caydýrýcý olabilmesi, denetim yapanýn yaptýrým gücü ile donatýlmasý ve yaptýrýmýn zaman geçirmeden uygulanabilmesi ile olanaklýdýr. Ýdari para cezasýnýn o yerin en büyük mülki amiri tarafýndan uygulanacaðýna yönelik düzenleme, artan bürokrasi ve zaman kaybý ile birlikte, denetimin etki gücünün aþýnýmý anlamýný taþýyacaktýr. 6 Kamu Yönetimi Reformu Gýda Hizmetlerinin Yönetiminde Yeni Karmaþalar Yaratmaktadýr. Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarýsý, gýda denetim hizmetlerini merkezi yönetimden alarak yerel yönetimlere devretmektedir. Tasarý, merkezi yönetimin laboratuvarlarý, üretme istasyonlarý, bina, araç, gereç, taþýnýr ve taþýnmaz mallarý, alacak ve borçlarýný, bütçe ödenekleri ve kadrolarý ile birlikte yerel yönetimlere devretmektedir Yýlý Türkiye Ýlerleme Raporu nda ise, Türkiye uygulamasýnda iller arasýnda bir standardizasyon bulunmadýðý belirtilmektedir. Yetkinin tümüyle yerel yönetimlere devredilmesinin, bu alanda yaratacaðý karmaþayý öngörmek zor deðildir. Oysa müktesebatýna uyum yükükmlülüðü içinde bulunulan Avrupa Birliði nde, baðýmsýz merkezi gýda otoritesi, denetim sistemini bir bütün olarak ele almaktadýr. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nin Gýda ve Yem Yasasýyla ilgili genel ilke ve koþullarý belirleyen, Avrupa Gýda Güvenliði Ýdaresi ni kuran, ve gýda yem güvenliði ile konularýyla ilgili iþlemleri belirleyen (EC)178/2002 sayýlý Tüzüðü, 28 Ocak 2002 tarihinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Sözü edilen Tüzük, Gýda ve Yem Yasasý nýn genel ilke ve koþullarýný belirlemektedir. Ýzleyen süreçte, AB Komisyonu tarafýndan, yeni bir taslak tüzük (Resmi Gýda ve Yem Kontrolleri Konusunda Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüðü, COM 2003) hazýrlanmýþ olup, 2005 yýlý baþýnda yürürlüðe girecek yeni Yasa, doðrudan veya çevre vasýtasýyla insan ve hayvan saðlýðý üze-rine doðabilecek risklerin önlenmesi amacýyla hem gýdalara hem de yemlere yönelik kontrol sisteminin yapýsýný ve görevlerini açýklamaktadýr. Bu çerçevede, AB ile uyumlu, gýda ve yem güvenliðini saðlayacak bir sistemin kurulabilmesi, ancak baðlý taþra teþkilatýna sahip, gýda ve yem hizmetlerini birlikte yürütecek bir Genel Müdürlüðün kurulmasý ile olanaklýdýr. Aksi takdirde, 2006 yýlý sonrasý AB ne yapýlacak dýþsatýmda da önemli sýkýntýlar ortaya çýkabilecektir. Buna karþýlýk, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn teþkilat yapýsýnýn reorganize edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalýþmalar çerçevesinde gýda hizmetleri, Ana Hizmet Birimleri altýnda yer alan Gýda Ýþleri Genel Müdürlüðü görev alanýna býrakýlmaktadýr. Temelde tek bir otoriteye baðlý olmasý gereken hizmetlerden hayvansal ürünlerin Hayvansal Üretim ve Hayvan Saðlýðý Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla denetlenmek istendiði anlaþýlmaktadýr. Baðlý Kuruluþlar arasýnda yer alan Kontrol ve Denetim Hizmetleri Genel Müdürlüðünün de, gýda denetim sisteminin bir parçasý olacaðý ifade edilmektedir. Böylece merkezde gýda yönetimi birden fazla Genel Müdürlüðün yetkisine býrakýlmakta iken, temelde gýda hizmetleri yerelleþtirilmektedir. Bu yapýnýn, halk saðlýðýný koruyucu, etkin bir gýda yönetim organizasyonu oluþturamayacaðý açýktýr. Tarladan sofraya gýda ve yem güvenliðinin saðlanmasý, baðlý taþra teþkilatýna sahip, tüm gýda ve yem hizmetlerini birlikte yürütecek bir Genel Müdürlüðün kurulmasý ile olanaklýdýr. Sonuç Olarak: 26 Mayýs 2004 tarihinde TBMM Genel Kurulun da görüþülmeye baþlanacak olan 560 sayýlý Gýdalarýn Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Tasarýsý, tüm uyarýlarýmýza karþýn Komisyonlarda deðiþtirilmeyerek, temel yapýsý korunmuþ bir þekilde Genel Kurul a getirilmiþtir. Tasarý, yukarýda belirtilen gerekçelerle, kabul edilebilir nitelikten uzaktýr. Tasarýnýn yasalaþmasý halinde, düzenleme alanýnda halen yaþanmakta olan yetki karmaþasý, denetimlerdeki yetersizlik ve etkisizlikler, uymakla yükümlü olunan ilgili Avrupa Birliði mevzuatý ve sistemi ile uyumsuzluklar sürmüþ ve insanlarýmýzýn saðlýklý ve nitelikli gýdaya ulaþma yönündeki beklentileri karþýlanmamýþ olacaktýr. Tasarýnýn geri çekilmesi ve ilgili taraflarýn aktif katýlýmý ile ulusal beklentilere ve uluslararasý uygulamalara uyarlý olacak þekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ziraat Mühendisleri ODASI, halk saðlýðýný doðrudan ilgilendiren bu alanda, her türlü katkýyý saðlamaya hazýrdýr. 19

19 BASIN AÇIKLAMAL AMALARI ARI ÇEVRE SORUNSALI VE TÜRKÝYE 5 Haziran Haziran tüm dünyada Çevre Günü olarak kutlanmaktadýr. Rant ekonomisi ve tüketim çýlgýnlýðýnýn sýnýr tanýmadýðý, doðal kaynaklarýn birüretim unsuru olarak görüldüðü ve onlara el koyma planlarýnýn binlerce masum çocuk ve sivilin ölümüne neden olduðu, doðanýn katledildiði günümüz dünyasýnda, çevre günü, kutlamalara deðil, olsa olsa saptamalara ve yeni politika önerilerine aracý olmalýdýr... Çoðunluðu geliþmiþ ülkeler kaynaklý faaliyetler sonucu ortaya çýkan Ýklim deðiþikliði, ozon tabakasýnýn incelmesi, biyolojik çeþitliliðin azalmasý, ormanlarýn tahrip edilmesi gibi küresel sorunlar, çevre ve insan saðlýðýný giderek daha fazla tehdit eder hale gelmiþtir. Bu çerçevede, özellikle son çeyrek yüzyýllýk dönemde, soruna uluslararasý düzlemde çözüm üretme çabalarý öne çýkmýþtýr. Ýklim Deðiþikliði ve Biyolojik Çeþitliliðin Korunmasý Sözleþmeleri, ayrýca Çölleþmeyi Engelleme Konvansiyonu, ozon tabakasýna zarar veren gazlarýn azaltýlmasýna yönelik Viyana Sözleþmesi ve Montreal Protokolü bu kapsamda sayýlabilecek uluslararasý anlaþmalardýr. Ancak ABD de BUSH yönetiminin soruna yaklaþýmý, olasý bir çevre felaketini davet edici niteliktedir... Sanayileþmiþ ülkelerin sera gazý emisyonlarýný azaltma taahhütlerini daha katý hale getiren ve bu azaltýmýn belirli zaman dilimleri içinde gerçekleþmesini öngören Kyoto Protokolü, 177 ülke tarafýndan imzalanmasýna karþýn, ozon tabakasýnýn delinmesine en büyük katkýyý oluþturan ABD tarafýndan reddedilmiþtir. Bu çerçevede dünya, doðanýn ve çevrenin korunmasý, en çok kirletenin en çok ödemesi ilkelerine elveda demiþe benziyor... Çevre sorunsalýnýn sorumlusu kapitalist üretim süreçlerini yürüten merkezülkeler olmasýna karþýn, merkez ülkeler, geliþtirdikleri politikalarla, çevre sorununu azgeliþmiþ/geliþmekte olan ülkelere transfer etmeye yönelmektedirler. Sýnai kaydýrmacýlýk çerçevesinde, özellikle en çok çevre kirletici sektörler olan tekstil, demir-çelik, taþa topraða dayalý sanayii üretimi ve kaðýt üretimi çevre ülkelere yaptýrýlmakta ve nihai ürünün dýþalýmý yapýlmaktadýr. Diðer taraftan, merkez ülkeler, zehirli tehlikeli atýklarýný kendi ülkeleri dýþýna çýkarmaktadýrlar. Bu genel çerçeve içinde Türkiye de, uzun süredir doðal kaynaklarýna saygýsýz, rant talan ekonomisi yürütülüyor; yitirildiðinde tekrar kazanýlmasý olanaksýz ya da çok zor olan ulusun ortak varlýklarý tüketiliyor. Tarým alanlarý hoyratça-amaç dýþý kullanýlýyor. Yerleþim yeri olarak kullanýlan 1.5 milyon hektar alanýn 1/3 ü, ilk dört sýnýfta yer alan nitelikli tarým arazileri üzerinde kurulu durumda. Sanayi bölgelerin %60 ýndan fazlasý, alternatif alanlarýn varlýðýna karþýn, yine tarým topraklarý üzerinde kurulu. Türkiye çölleþme tehditi altýnda... Tüm bu vahim tablo karþýsýnda, ivedilikle uygun önlemleri almak durumunda olan Türkiye de, bunun yerine talan ekonomisi ateþleniyor. 2B Yasasý ile orman alanlarý üzerindeki tehdit hala geçmemiþken, Hükümet, TBMM den geçirdiði 5178 sayýlý Yasa ile tarihinden önce yapýlan mera iþgallerine af getirdi. Ýlave imar planlarý ile meralarýn tahsis amacýnýn deðiþtirilebileceðine iliþkin Yasa hükmü, iþgalleri toplu talana dönüþtürecek nitelikte. Maden Yasasý, iþletmecinin kar kaygýsýna zeytinliklerimizin, tarým arazilerimizin teslim oluþuna iþaret ediyor. Turizm ile ilgili mevzuat, benzer sonuçlar üretiyor. Kýyý Yasasýnda yapýlmaya çalýþýlan düzenlemeler ile kýyýlarýmýz halka kapatýlýyor, adeta sermayeye peþkeþ çekiliyor... Türkiye, toprak politikasýný sürdürecek bir kurumsal yapýdan yoksun. Doðal kaynaklarýný ve arazi varlýðýný izleyemeyen bir ülkenin, çevre ögelerini koruyup yöneterek geleceðe taþýmasý olanaklý deðil. Nitekim, bizzat Tarým Alanlarýnýn Amaç Dýþý Kullanýlmasýnýn Önlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerinin kendisi, tarým arazilerinin amaç dýþý kullaným olanaklarýný, yargý kararlarýna raðmen artýrmaya odaklý hükümler taþýyor. Ankara nýn göbeðinde, Atatürk ün armaðaný Atatürk Orman Çiftliði, masum gerekçelerle iþgal ediliyor.. Bütün yýl yalnýzca bir ya da iki ay kullanýlan yazlýk evler, zeytinliklerimizi alanlarýmýzý tüketiyor... Su kaynaklarýmýzýn durumu periþan. Trakya da Ergene, Marmara da Nilüfer Çayý adeta zehir akýyor. Sanayii tesisleri, denetimsiz koþullarda, tüm deþarjýný nehirlerimize býrakýyor. Mevzuat hükümlerinin ve denetimlerin sýkýlaþtýrýlmasý gereði ortada iken, Çevre ve Orman Bakanlýklarýnýn birleþmesinden doðan karmaþa ve teknik eleman yetersizliði, sorunlarýn aðýrlaþmasýna neden olmaktadýr. Nitekim, Kýzýlýrmak Havzasý nda, ÇED Raporu na gerek duyulmaksýzýn petrol ve doðalgaz aranmasýna izin ve-rilmektedir. Aliaða da, gemilerden sökülen asbestlerin Ege Denizine atýldýðý fotoðraflanmýþ durumdadýr. Tüm bu gerçekler ortada iken, bazý çevreler tarafýndan, Türkiye tarým sektörü, çevre kirletme kaynaðý olarak gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Baþta AB ve ABD olmak üzere, yoðun (entansif) tarýmýn doðayý kirlettiði ve çevre üzerine olumsuz etkiler ortaya koyduðu bilinmektedir. Ancak Türkiye tarýmý, bu çerçevede deðerlendirilemez. Tarýmda pestisit kullanýmýna iliþkin veriler, bu gerçeðin altýný çizmektedir; Hektara etkili madde olarak pestisit kullanýmý Türkiye de 0.63 kg. iken, ayný rakam ABD de 3.5 kg., Fransa ve Almanya da 4.4 kg., Yunanistan da 6 kg., Ýtalya da 7.6 kg. ve Hollanda da 17.5 kg. dýr. Görüldüðü gibi Türkiye de pestisit kullanýmý, geliþmiþ ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, oldukça düþük düzeydedir. Türkiye nin bazý bölgelerindeki ortalamanýn üzerindeki pestisit kullanýmý ise, tarým danýþmanlýðý ve reçeteli tarýmsal savaþým ilacý satýþý sistemine geçilerek olumsuz etkilerinden arýndýrýlmalýdýr. Türkiye de tarým sektörü çevre kirleten deðil, aksine çevre kirliliðinden olumsuz etkilenen bir konumdadýr. Bu baðlamda, merkez ülke kaynaklý tarýmsal üretimi destekleyen politikalardan vazgeçin, doðal kaynaklarýnýzý koruyun tavsiyelerinden sakýnýlmalýdýr. Türkiye tarýmýnýn, kendine yeterliliði saðlama ve sürdürme gereði ortadadýr. Türkiye, doðaya ve tüketici haklarýna saygýlý bir çerçeve içinde, tarýmsal üretim potansiyelini kullanmak zorunda olan bir ülkedir. Bu zorunluluk, siyasi ve ekonomik baðýmlýlýk iliþkilerini kýrmak için, olmazsa olmaz bir nitelik taþýmaktadýr. Unutmayalým ki; baþka ülkelerin ürettiði genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarý tüketmek yerine, doða ve çevre deðerlerini miras olarak kabul edip, bu mirasa saygýlý ve doðayla dost üretim tekniklerini geliþtiren bir ülke; çocuklarý ve torunlarý için güvenli bir gelecek saðlayabilir. Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun!.. 20

20 BASIN AÇIKLAMAL AMALARIARI TARÝH ÖÐRETMENÝNÝN TALÝHSÝZ AÇIKLAMALARINA YANITTIR Haziran 2004 Tarým Kredileri Kooperatifleri Merkez Birliði Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, 7 ve 8 Haziran 2004 tarihlerinde bazý gazetelerde yayýmlanan demecinde þunlarý söylemektedir; Þu anda bu ülkede yulaf bulamýyoruz. Bu bizim için utanç verici bir þey. 25 ziraat fakültesi, yöneticileri, vete-rinerler için yulaf bulamamak, arpa ithal etmek utanç vericidir demiþ ve þöyle devam etmiþtir. Ben Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ndaki yapýyý çok iyi biliyorum. 25 bin ziraat mühendisi, veteriner ve 65 bin çalýþan. Ve bunlara ödenen trilyonlarca maaþ. Bu insanlar Türk insaný çiftçisinin önüne düþüp, (Biz bu ülkede dýþarýdan arpa buðday almayalým, süne ile mücadele edelim, hayvanlarýmýzý çoðaltalým) demiyorlar. Bürolarda, sýrça köþklerde çiftçiyi horlayarak, onu aþaðýlayarak, beslendiði insanlarý kapýlarýndan kovarak, gel keyfim gel diyorlar. Bu utanç verici bir þey, yüzkarasý bir þey. YILDIRIM ýn sözlerinin yalnýzca biri doðru, o da eksiktir : Türkiye nin yulaf dýþalýmý yapmasý utanç verici birþeydir!... Bununla birlikte, yulaf, dýþalým zorunluluðu olan ürünlerin içinde neredeyse en önemsizidir. Türkiye, en çok 2002 yýlýnda, ton yulaf dýþalýmý yapmýþ ve 318 bin dolar para ödemiþtir. Oysa örneðin 2003 yýlýnda yapýlan mýsýr dýþalýmý 1.8 milyon ton olup, ödenen para milyar dolarlar düzeyine yaklaþmaktadýr. Kýsacasý; Türkiye nin tarýmda dýþa baðýmlý olmasý ve bunun giderek derinleþmesi utanç vericidir... Bu kimin utancýdýr? YILDIRIM da asýl yanlýþýný, Türkiye nin tarým alanýnda düþtüðü durumun sorumlusu olarak ziraat mühendislerini göstermeye çalýþmakla yapmaktadýr. Evet, Türkiye tarýmý 1980 lerden beri geriye gidiþ, 1999 dan beri de bir çöküþ yaþýyor, çöküþ süreci hýzýný artýrarak sürdürüyor. Ancak bunun sorumlusu ziraat mühendisleri deðil, IMF ve Dünya Bankasý politikalarýna teslim olmuþ siyasetçiler ve onlara eþlik eden sürpriz bürokratlardýr. Sözü edilen sürpriz bürokratlara en iyi örnek te, YILDIRIM ýn ta kendisidir. Tarih öðretmeni iken Tarým Bakanlýðý müsteþar yardýmcýlýðýna getirilmiþ, ardýndan Tarým Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüðü ne atanmýþtýr. Tarým konusunda en küçük bir birikimi olmayan kiþilerin, tarým bürokrasisinin bu denli üst makamlarýnda bulunmalarý, dýþ etkiler yanýnda, Türkiye tarýmýnýn geriye gidiþinden sorumlu olan iç etkileri olanca açýklýðý ile gözler önüne sermektedir. Kamuda çalýþan ziraat mühendisleri, YILDIRIM ýn iddia ettiði gibi sýr,ça köþklerde yaþamamakta; tam tersine, geçimlerini saðlamaya dahi yetmeyen maaþ düzeyleri ile ülke tarýmýna hizmet vermeye çalýþmaktadýrlar. Bu ülkenin taþýnda topraðýnda, bu isimsiz kahramanlarýn emekleri vardýr. Ziraat mühendisleri, reorganizasyon adý altýnda Tarým Bakanlýðýnýn daðýtýlmasýný, organizasyon yapýlarýnýn kýrýlmasýný, baþka bir deyiþle üretime katký koymalarýnýn kasten engellenmesini yýllardýr eleþtiriyorlar, bu yapýnýn düzeltilmesine çalýþýyorlar. Sýrça köþk tanýmý, ancak YILDIRIM ýn geçmiþ ve bugünkü makamlarýný tanýmlayabilir, mütevazi kamu bürolarýný deðil!.. YILDIRIM ý, geçmiþte yaptýðý ve bugün sürdürdüðü Yönetim Kurulu üyelikleri, Müsteþar Yardýmcýlýklarý, Genel Müdürlük lerinden aldýðý toplam geliri açýklamaya, bu gelirleri ziraat mühendislerinin gelirleri ile kamuoyu önünde karþýlaþtýrmaya, hangi uygun öðretim düzeyi ile bürokrasideki hýzlý yükseliþini saðladýðýný kamuoyuna açýklamaya davet ediyoruz. Çiftçiyi aþaðýlama horlama davranýþýna kimlerin sahip olduðu ise, yine YILDIRIM ýn iþaret etmeye çalýþtýðýnýn tersine olmak üzere, kamuoyunun taze anýlarý arasýndadýr. Sonuç olarak, YILDIRIM ýn makamlarý, þikayet etme itham etme deðil; icraat yapma ve bunlarýn yanýnda, tüm meslek üyelerine olduðu gibi, ziraat mühendislerine saygý duymayý gerektiren makamlardýr. Çünkü onlar olmaksýzýn, YILDIRIM ýn makamýnda oturmasý olanaklý deðildir... 21

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 11 Mart 2006 Cumartesi günü DSÝ Konferans Salonu'nda baþladý. Genel Kurula, CHP Muðla Milletvekili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn (201 992.96 km 2 )

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri,

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı