I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT"

Transkript

1 BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý kapsadý ve konferanslarýmýz üyelerimizin yanýnda konuklarýmýzýn da yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT - 08 Mayýs 2004 Bahar Etkinlikleri 2004 kapsamýnda düzenlenen Konferans'larýn ilki 8 Mayýs 2004 tarihinde ODA'mýz Lokalinde gerçkeleþtirildi. "Büyük Orta Doðu Projesi, Öteki Türkiye Tarýþmalarý" baþlýklý Konferas Akþam Gazetesi yazarý Serdar TURGUT'un tarafýndan verildi. Üyelerimizin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilen konferansýn ardýndan soru cevap þeklinde söyleþi de yapýldý. Serdar TURGUT Prof. Dr. MÜMTAZ SOYSAL II- "ANNAN 'PLANI' ÜZERÝNE DEÐERLENDÝRMELER" Prof. Dr. MÜMTAZ SOYSAL-15 Mayýs Bahar Etkinlikleri kapsamýnda düzenlediðimiz Konferanslar Dizisi'nin ikincisi 15 Mayýs 2004 Cumartesi günü ODA'mýz Lokali'nde düzenlendi. Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL'ýn verdiði "Annan 'Planý' Üzerine Deðerlendirmeler" konulu Konferans yoðun bir katýlým ve ilgiyle izlendi. III - "GATs, TRIPs ve ULUSLARARASI SÖZLEÞMELER" GAYE YILMAZ-SELÝM YILMAZ-29 Mayýs 2004 ODA'mýz Lokali'nde "ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen Konferanslar Dizisi çerçevesinde, Gaye YILMAZ (DÝSK Uluslararasý Ýliþkiler) ve Selim YILMAZ (Anti-Mai) tarafýndan "GATs, TRIPs ve Uluslararasý Sözleþmeler" konulu bir Konferans verildi. Konferans yoðun bir katýlým ve ilgiyle izlendi. IV. KAMU MALÝYE SÝSTEMÝ VE 2004 BÜTÇESÝ ÜZERÝNE DEÐERLENDÝRMELER -AZÝZ KONUK- MAN - 19 Haziran 2004 ODA'mýz Lokali'nde "ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen Konferanslar Dizisi çerçevesinde, Doç.Dr. Aziz KONUKMAN tarafýndan "Kamu Maliye Sistemi ve 2004 Bütçesi Üzerine Deðerlendirmeler" konulu bir Konferans verildi. Konferans yoðun bir katýlým ve ilgiyle izlendi. Gaye-Selim YILMAZ Doç.Dr. Aziz KONUKMAN 2

2 BASIN TOPLANTISI TÜRKÝYE TARIM ORMANCILIK GIDT ARIM ORMANCILIK GIDA VE ÇEVRE PLATFORMU KURULDU K - 11 Temmuz T 2004 Ülkemiz tarým sektörü, son çeyrek yüzyýllýk süreçte uygulanan dýþ kaynaklý politikalarla, dýþa baðýmlýlýðý giderek artan bir konuma sürüklenmiþtir. Ýç ve dýþ ticaret hadlerinin tarým sektörü aleyhine geliþtiði süreçte, üretkenliði dýþlayan, borç almayý yöntem yapan ve ülkeyi bunalýma sokan politikalar çerçevesinde, IMF-Dünya Bankasý Dünya Ticaret Örgütü güdümünde uygulanan tarým politikalarý ile desteklemeler önemli ölçüde azaltýlmýþ, destekleme sistemi tümüyle deðiþtirilerek yoksulluk yardýmý niteliðindeki Doðrudan Gelir Desteði (DGD) sistemine geçilmiþtir. Girdi fiyatlarýnýn sürekli arttýðý bu ortamda çýktý fiyatlarý dünya fiyatlarý aldatmacasýyla baskýlanmýþ, bu sürecin bir sonucu olarak yerli üretim yapýlarý kýrýlmýþ ve her geçen yýl daha büyük miktarlarda tarým ürünleri dýþalýmý yapýlmaya baþlanmýþtýr. Ülke ABD ve Arjantin den gelen mýsýr, sýnýrlardan kaçak giren canlý hayvan ve et, Meksika dan gelen muz, Þili den gelen elma, Ýran - dan gelen karpuz, Bulgaristan dan gelen ceviz ile iþgal edilmiþtir. Türkiye, bitkisel ve hayvansal üretim materyali, ilaç, gübre, yem gibi girdiler açýsýndan çok daha fazla dýþa baðýmlý konuma gelmiþtir. Özellikle sebzede, Ýsrail ve Hollanda firmalarýna her yýl artan miktarlarda tohum parasý ödenilmektedir. Çokuluslu þirketlerin ürettiði kimyasallar, Türkiye nin çevresel deðerlerini tahrip, halk saðlýðýný tehdit etmektedir. Tarým sektöründeki özelleþtirme uygulamalarý yeni tekeller yaratmakta, süt üreticiden yok pahasýna satýn alýnýrken yoðurt tüketiciye çok yüksek fiyatlarla satýlmaktadýr. Yerli firmalarý satýn alan ve sektöre hakim olan çokuluslu þirketler; yoðurda ödenen parayý yurtdýþýna transfer etmektedirler. Sütten makarnaya, sigaradan suya, gýda sektöründeki hýzlý yabancýlaþma, üreticiden tüketiciye kadar geniþ halk yýðýnlarý aleyhine sonuçlar üretmektedir. Tüketicilerin zararý yalnýzca parasal alan ile sýnýrlý deðildir, halk saðlýðý tehdit altýndadýr. Aracý kesimlerin üreticinin ürettiðine el koyduðu ortamda, gýda ürünleri her geçen gün daha da pahalýlaþmakta, genetik olarak deðiþtirilmiþ ürünler ülkeye serbestçe, denetim olmaksýzýn girmekte, bunlarý içeren gýdalar bebeklerimiz de dahil olmak üzere tüm halk tarafýndan tüketilmektedir. Diðer taraftan, ülke, tarým sektöründe yeni özelleþtirmeler ile karþý karþýya bulunmaktadýr. TEKEL, Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ, Türkiye Gübre Sanayii A.Þ. ve Ýstanbul Gübre Sanayii A.Þ. yýllardýr özelleþtirme tehdidi altýnda yaþamaktadýr. Bu özelleþtirmelerin gerçekleþmesi halinde, tütün þeker pancarý gübre üretim yapýlarýmýz kýrýlacak, milyonlarca üretici ve binlerce iþçi iþ alanlarýný yitirecek, ekonomik dýþsallýklardan yararlanma olanaðý kalmayacaktýr. Bu süreç ülkede kaçýnýlmaz olarak istihdam olanaklarýný daraltmakta ve kýr kent yoksulu oranýný artýrmaktadýr. Ülkemiz kýrsal alanýnda yaþayan yaklaþýk 22 milyon insanýn önemli bir bölümü açlýk sýnýrýnda, büyük çoðunluðu ise mutlak yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþamaktadýr. Orman köylüleri ve gezici geçici tarým iþçileri, bu yoksulluk sürecini en derin olarak yaþayan kesimleri oluþturmaktadýrlar. Bu yoksullaþtýrma sürecinin sonunda, 2003 Temmuz unda yapýlan yasal düzenlemelerle, köy arazilerinin yabancýlara satýþý serbest býrakýlmýþtýr. Düzenlemenin ardýndan geçen yaklaþýk bir yýl, özellikle Ýsrail ve Yunan uyruklu kiþilerce topraklarýmýzýn yoðun bir þekilde satýn alýndýðýný göstermektedir. Bu genel çerçeve içinde Türkiye de, uzun süredir doðal kaynaklarýna saygýsýz, rant talan ekonomisi yürütülüyor; baþta toprak olmak üzere yiti-rildiðinde tekrar kazanýlmasý olanaksýz ya da çok zor olan ulusun ortak varlýklarý tüketiliyor. Türkiye çok ciddi bir çölleþme tehditi altýndadýr... Tarým alanlarý hoyratça-amaç dýþý kullanýlmaktadýr. Yerleþim yeri olarak kullanýlan 1.5 milyon hektar alanýn 1/3 ü, ilk dört sýnýfta yer alan nitelikli tarým arazileri üzerinde kurulu durumdadýr. Sanayi bölgelerin %60 ýndan fazlasý, alternatif alanlarýn varlýðýna karþýn, yine tarým topraklarý üzerinde kuruludur. 3

3 BASIN TOPLANTISI TÜRKÝYE TARIM ORMANCILIK GIDT ARIM ORMANCILIK GIDA VE ÇEVRE PLATFORMU KURULDU K - 11 Temmuz T 2004 Ülkemizin en önemli doðal varlýklarýndan olan, topluma sayýsýz yararlar saðlayan ve kamu yararý gözetilerek iþletilmesi zorunlu olan ormanlarýmýz ise; binlerce canlý organizmanýn bir arada yaþadýðý ve birbirini etkilediði bir yaþam birliðini (ekosistemi) ifade etmektedir. Bu ekosistemi oluþturan doðal dengeyi herhangi bir yerinden bozmakla orman varlýðýnýn sürekliliði de tehlikeye atýlmýþ olmaktadýr. Ülkemizde, ne yazýk ki, orman ekosisteminin bu özelliðini dikkate almayan bir yaklaþýmla belirlenen ormancýlýk politikalarý, özellikle 1950 lerden bu yana ormanlara ve ormancýlýða bireysel, ekonomik ve politik çýkarlarla yaklaþýldýðýný göstermektedir yýllarý arasýndaki ormansýzlaþma sürecinde kaybedilen yaklaþýk 2.6 milyon hektar orman varlýðýnýn 1.5 milyon hektarlýk önemli bir kýsmýnýn Anayasal ve yasal düzenlemeler ile kaybedildiði bir gerçektir. Özellikle 2003 yýlý Mart ayýnda gündeme getirilen ve kamuoyunda 2B olarak bilinen Anayasa nýn 170. maddesindeki deðiþiklik giriþimleri ile orman niteliðini kaybettiði gerekçesiyle orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlacak arazilerin, parasý olan herkese satýlabilmesine kapý açýlmasý, arkasýndan 6831 sayýlý yasadaki deðiþiklikler ile kýzýlaðaç ve kestaneliklerin orman aðacý sayýlmamasý giriþimleri, ülkemizdeki ormansýzlaþma sürecindeki son olumsuzluklardýr. Tüm bu vahim tablo karþýsýnda, ivedilikle uygun önlemleri almak durumunda olan Türkiye de, bunun yerine talan ekonomisi ateþleniyor. 2B uygulamalarý ile orman alanlarý üzerindeki tehdit hala geçmemiþken, Hükümet, TBMM den geçirdiði 5178 sayýlý Yasa ile tarihinden önce yapýlan mera iþgallerine af getirdi. Ýlave imar planlarý ile meralarýn tahsis amacýnýn deðiþtirilebileceðine iliþkin Yasa hükmü, iþgalleri toplu talana dönüþtürecek nitelikte. Bu zaten çöküþ süreci yaþayan hayvancýlýk sektörünün, yaþam alanýný daha da daralttý. Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarýsý nda yapýlan deðiþiklikle, tarým alanlarý üzerinde hukuksuz olarak kurulmuþ bulunan yabancýlara ait fabrikalara yasal kýlýf hazýrlandý. Maden Yasasý, iþletmecinin kar kaygýsýna zeytinliklerimizin, tarým arazilerimizin, doðal varlýklarýmýzýn teslim oluþuna iþaret ediyor. Turizm ile ilgili mevzuat, benzer sonuçlar üretiyor. Kýyý Yasasýnda yapýlmaya çalýþýlan düzenlemeler ile kýyýlarýmýz halka kapatýlýyor, adeta sermayeye peþkeþ çekiliyor... Ülke ve halk aleyhine olan süreç, açýk ve hýzlý bir þekilde sürüyor. Bizler, tarým ormancýlýk-gýda-çevre alanýnda çalýþan meslek kuruluþlarý, kooperatifler, birlikler, iþçi ve memur sendikalarý, vakýflar, dernekler, ODA lar ile tabip, tüketici ve kadýn organizasyonlarý olarak, bu vahim sürece DUR! demek üzere; bilgimizi, bilincimizi, soluðumuzu ve güçlerimizi birleþtiriyor, kamu yararýna olan istemlerimiz uyarýnca sürece müdahil oluyoruz... Bizler, ülke tarýmýnýn geliþmesi, gýda güvencesinin saðlanmasý, çevretoprak-su-orman-biyolojik çeþitlilik gibi ulusal kaynaklarýmýzýn korunmasý ve doðru yönetilmesi amacý uyarýnca, çözümleyici programlar oluþturmayý toplumsal ödev biliyoruz. Bu düþünceyi yaþama geçirebilmek için, düzenli toplanan, demokratik kurallara göre ve ilkeli bir iþleyiþ biçimi gerçekleþtiren, halktan ve emekten yana, bu eksende olmak kaydýyla farklýlýklarý zenginlik sayan, katýlýmcý, geniþlemeye ve katkýya açýk bir Türkiye Tarým Ormancýlýk-Gýda ve Çevre Platformu nu oluþturuyoruz. Bu birlikteliðin, baþta ulusal ekonomi olmak üzere tarým sektörüne, üreticiye, iþçiye, memura, tüketiciye, halk saðlýðýna, ülkenin doðal kaynaklarýnýn ve çevresel deðerlerinin korunarak geliþtirilmesine eþsiz katkýlar koyacaðýna olan inancýmýzý kamuoyuna duyurur, saygýlar sunarýz. Platform Katýlýmcýsý Kuruluþlar Ankaralýlar Vakfý ADD / Atatürkçü Düþünce Derneði Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Çay Koop Çiftçi Sendikalarý Giriþim Komitesi DÝSK / Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Ege Çiftçiler Derneði Hay Koop Kayýsýbirlik KESK / Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfererasyonu KÝGEM / Kamu Ýþletmeciliðini Geliþtirme Merkezi Vakfý Köy Koop Petrol Ýþ / Türkiye Petrol, Kimya, Lastik Ýþçileri Sendikasý S.O.S. Çevre Kültür Ýþletme Kooperatifi Sulama Kooperatifleri Merkez Birliði TARGEV / Tarýmsal Geliþme, Eðitim ve Sosyal Dayanýþma Vakfý Tarým Ekonomisi Derneði Tarým Orkam Sen/Tarým Orman ve Hayvancýlýk Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikasý Tarým Ýþ/Türkiye Orman Topraksu,Tarým ve Tarým Sanayii Ýþçileri Sendikasý Tek Gýda Ýþ / Türkiye Tütün, Müskirat, Gýda ve Yardýmcý Ýþçileri 4 Sendikasý TÜRK ÝÞ / Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu TTB / Türk Tabipler Birliði TMMOB / Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Türk Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi TZD Türkiye Ziraatçýlar Derneði Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliði Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Türkiye Ormancýlýk Kooperatifleri Merkez Birliði Türkiye Tarýmcýlar Vakfý Tüketici Haklarý Derneði Tüm Köy Sen TMMOB Çevre Mühendisleri ODASI TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Peyzaj Mimarlarý ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI Veteriner Hekimleri Derneði Veteriner Saðlýk Teknisyenleri Derneði Not: Kuruluþlar, alfabetik olarak sýralanmýþlardýr.

4 ETKÝNLÝKLER 1 MAYIS MÝTÝNGÝ Mayýs Mitingi, KESK, TMMOB, TTB, Türk Ýþ, Hak Ýþ, Memur Sen, Türk Diþ Hekimleri Birliði ve ASMMMO tarafýndan düzenlendi. 1 Mayýs Kutlamalarý çerçevesinde ülkenin bir çok kentinde yapýlan mitinglere olduðu gibi, ODA'mýz TMMOB flamasý altýnda Ankara'da düzenlenen mitinge de katýldý. Miting için saat 12:00'de Gar önünde toplanýldý, 14:00'de Sýhhiye Meydaný'nda kutlamalar yapýldý. TARIMSAL AL EÐÝTÝM VE ÝSTÝHDAM PANELÝP 28 Mayýs 2004 TMMOB ZMO Öðrenci Temsilciliði, ODA'mýzýn kuruluþunun 50. Yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Tarýmsal Eðitim ve Ýstihdam" Panel'ini, 28 Mayýs 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi. Oturum Baþkanlýðýný ODA'mýz önceki dönemler Baþkanlarýndan Orhan AKBULUT'un yaptýðý Panel'e, A.Ü.Z.F. Tarým Ekonomisi Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Cemal TALUÐ, A.Ü. Z.F Tarla Bitkileri Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Cemalettin ÇÝFTÇÝ, Ziraat Mühendisleri ODASI Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve TMMOB ZMO Öðrenci Temsilci Yardýmcýsý Baþak ÝÞKUR konuþmacý olarak katýldýlar. Öðretim görevlileri, öðrenciler ve meslektaþlarýmýzýn izlediði Panel'de konuþmacýlar, tarýmsal eðitim, ziraat mühendislerinin istihdamýna iliþkin mevcut durum, yaþanan sorunlar ve çözümleriyle ilgili görüþlerini açýkladýlar. Ýzleyicilerden gelen sorular da Panelistlerce yanýtlandý. CDP GENEL MERKEZÝ'NDE KONFERANS 04 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 4 Haziran 2004 günü Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi Genel Merkezi'nde "Türkiye'nin Yüz Yýllýk Sosyo- Ekonomik Dönüþümü ve Tarým Sektörünün Etkilenme Biçimleri" konulu bir Konferans verdi. TARIM-ÝÞ SENDÝKASI "GÜNCEL GELÝÞMELER IÞIÐINDA A YÖNETÝCÝ VE TEMSÝLCÝ SEMÝNERÝ" 16 Haziran Antalya 16 Haziran 2004 tarihinde, Tarým Ýþ Sendikasý'nýn "Güncel Geliþmeler Iþýðýnda Yönetici ve Temsilci Semineri"ne ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN katýlarak, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn tarým sektörü ve çalýþanlarýna olasý etkileri konusunda bir Konferans verdi. 5

5 ETKÝNLÝKLER BRÝÇ KURSUK 05 Haziran 2004 "Bahar Etkinlikleri 2004" kapsamýnda düzenlenen Briç Kursu'nun ilki, 5 Haziran 2004 tarihinde ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM'ün açýlýþýný yaptýðý Kurs'un ilk dersi yine Briç Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinden Levent ÖZDÝL ve Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM tarafýndan verildi. ÇANKAYA A VE ÇEVRE "SORUNL ORUNLAR-ÇÖZÜM ARAYIÞL YIÞLARI" PANELÝP Açýlýþ konuþmalarýndan birini ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn yaptýðý Panel'de ODA'mýzý temsilen Dr. Servet KEFÝ panelist olarak yer aldý. 05 Haziran Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliði' kapsamýnda, TEMA Vakfý, Çankaya Belediyesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý, Kavaklýderem Derneði tarafýndan düzenlenen, Çankaya ve Çevre "Sorunlar-Çözüm Arayýþlarý" konulu Panel 5 Haziran 2004 tarihinde Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde düzenlendi. BAKÜ-TÝFLÝS-CEYHAN BORU B HATTI TI TOPLANTISI 10 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 10 Haziran 2004 günü Ankara Sheraton Otel'de, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý ile ilgili tüm taraflarýn katýlýmýyla düzenlenen toplantýda, BTC boru hattýnýn Türkiye içinden geçtiði 1070 km. boyunca 10 bin dekar çayýr-mera alanýnýn yeniden tesis edilmesi gereðine dikkat çekti ve ODA'mýzýn konunun takipcisi olacaðýný belirtti. KONFERANS / ANTAL ALYA 12 Haziran 2004 ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Haziran 2004 günü Antalya'da, "Türkiye'nin Yüz Yýllýk Sosyo- Ekonomik Dönüþümü Tarým Sektörünün Etkilenme Biçimleri" konulu bir konferans verdi. 6

6 ETKÝNLÝKLER KAPADOKYA A TARIMCI T GEZÝSÝ Haziran 2004 "ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen "Kapadokya'ya Tarýmcý Gezisi", Haziran 2004 tarihinde üyelerimizin geniþ katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Gezi boyunca, Aðzýkarahan Kervansarayý, Kaymaklý Yeraltý Þehri, Göreme Açýk Hava Müzesi, Paþabað, Avanos, Asmalý Konak, Uçhisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi, Ürgüp ve Turasan Þarap Fabrikasý ziyaret edildi. Gezi'nin birinci günü akþamý düzenlenen "Türk Gecesi"nde gösterilerin sunulduðu bir eðlence yaþandý. Gezimizin son gününde, Nevþehir Ýl Temsilcimiz Halit SAÐDIÇOÐLU'nun özel daveti ile programa Hacýbektaþ Ýlçesi ziyareti eklendi. Hacýbektaþ Ýlçesi Kaymakamý Sayýn Recep YÜKSEL'in de özel ilgisiyle, müze gezisinden sonra semah gösterisi izlendi. KARAGÖL GEZÝSÝ - 23 Mayýs 2004 ZMO 2004 Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlenen "Prof. Dr. Koray HAKTANIR'la Doða Yürüyüþü" ZMO Yönetim Kurulu üyeleri, öðrenciler ve üyelerimizin katýlýmýyla 23 Mayýs 2004 tarihinde Karagöl'de gerçekleþtirildi. Güneþli bir bahar sabahýnda baþlayan yürüyüþ, yaklaþýk 4.5 km. sürdü, yürüyüþ sonunda göl kenarýnda piknik yapýldý. 7

7 ETKÝNLÝKLER TMMOB 38. DÖNEM GENEL KURULK URULU/ U/ Mayýs 2004 TMMOB 38. Dönem Genel Kurul'u, Mayýs 2004 tarihlerinde görüþme gündemli olarak, DSÝ Genel Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda, seçin gündemli olarak da 30 Mayýs 2004 tarihinde Konur Sok. No: 4 adresindeki TMMOB Mimarlar Odasý'nda yapýlmýþtýr. ODA'mýz adaylarýndan Baki Remzi SUÝÇMEZ 699 oy ile en yüksek ikinci oyu alarak TMMOB Yönetim Kurulu'na, Þevket AKDEMÝR ise 666 oy ile en yüksek oyu alarak TMMOB Yüksek Onur Kurulu'na seçilmiþlerdir. Seçim sonrasý liste aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir: TMMOB YÖNETÝM KURULU Çevre Mühendisleri Odasý Tezcan E.ABAY Elektrik Mühendisleri Odasý Hüseyin YEÞÝL Fizik Mühendisleri Odasý Ekrem POYRAZ Gemi Mühendisleri Odasý Tuncay ÞENYURT Gemi Mak.Ýþl.Mühendisleri Odasý Hakan GÜNAY Gýda Mühendisleri Odasý Berrin ÞENÖZ Harita ve Kad.Mühendisleri Odasý Nail GÜLER Ýç Mimarlar Odasý Nilgün ÇARKACI Ýnþaat Mühendisleri Odasý Selçuk ULUATA Jeofizik Mühendisleri Odasý Oðuz GÜNDOÐDU Jeoloji Mühendisleri Odasý ibrahim VARDAL Kimya Mühendisleri Odasý Alaeddin ARAS Maden Mühendisleri Odasý Serdar Ö.KAYNAK Makine Mühendisleri Odasý Mehmet SOÐANCI Metalurji Mühendisleri Odasý Cemalettin KÜÇÜK Meteoroloji Mühendisleri Odasý Ýsmail KÜÇÜK Mimarlar Odasý M.Sabri ORCAN Petrol Mühendisleri Odasý Ali Rýza TANRIVERDÝ Peyzaj Mimarlarý Odasý A.Betül UYAR Þehir Plancýlarý Odasý M.Remzi SÖNMEZ Tekstil Mühendisleri Odasý Selçuk NAZLIAY Ziraat Mühendisleri Odasý Baki Remzi SUÝÇMEZ TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU Sýrdaþ KARABOÐA: Elektrik Mühendisleri Odasý Murat GÖKDEMÝR: Ýnþaat Mühendisleri Odasý Mustafa ASAR: Makine Mühendisleri Odasý Ü.Nevzat UÐUREL: Þehir Plancýlarý Odasý Þevket AKDEMÝR: Ziraat Mühendisleri Odasý TMMOB DENETLEME KURULU Mustafa ÖZDEMÝR: Elektrik Mühendisleri Odasý Hasan DEMÝREL: Ýnþaat Mühendisleri Odasý Nadir AVÞAROÐLU: Maden Mühendisleri Odasý Kirami KILINÇ: Makine Mühendisleri Odasý Oya AKKAN : Peyzaj Mimarlarý Odasý e-zmo EÐÝTÝMÝ Mayýs 2004/ANKARA e-zmo Çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenen ve dört gün ayrý katýlýmcýlarýn olduðu eðitim programlarýnýn ilki 27 Mayýs 2004 tarihinde Ankara'da düzenlendi. Hakan OKTAY ve Nevzat BÝLEN tarafýndan verilen eðitimde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Metin ÖZUÐURLU da yakýn zamanda hayata geçirilecek olan TMAP (Tarým Mühendisi Araþtýrma Projesi) hakkýnda önemli bilgiler verdi. Ýlk gün eðitime; Þule YILDIRIM (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi), Leyla ERGÝN - Arzu PAKER - Belma ÇANAKCI - Mustafa ÝLHAN (ZMO Genel Merkez), Mücahit PEHLUVAN-Erdal YAÞAR (ZMO Erzurum Þubesi), Gültekin BOZTOSUN- Memduh EKÝCÝ (ZMO Kayseri Þubesi), Hasan Hüseyin MOTUK-Celal YILDIZ- Canan ABACI (ZMO Konya Þubesi), Ayþe ERTÜRK Havva YURDUNUSEVEN (ZMO Samsun Þubesi), Mehmet TAÇOÐLU (ZMO Trabzon Þubesi), Yeliz SÖNMEZLER (ZMO Ýzmir Þubesi) katýldýlar. Ýkinci gün eðitime; Burhan HARMANKAÞI (Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi), Leyla ERGÝN-Arzu PAKER-Belma ÇANAKCI-Figen KURAL (ZMO Genel Merkez), M. Salih DOÐRU-Sedrettin DÜNDAR(ZMO Diyarbakýr Þubesi), Naime ALEVLÝ (ZMO Gaziantep Þubesi), Ahmet SEVER-Yasemin BAÞPINAR (ZMO Hatay Þubesi), Timur TURAN (ZMO Mersin Þubesi), Murat ÖZCAN (ZMO Þanlýurfa Þubesi), Alev ÞAHAR (ZMO Van Þubesi) katýldýlar. Üçüncü gün eðitime; Kadriye KALINBACAK (Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi), Leyla ERGÝN - Esra DEMÝRKAN-Aslý YÜCELER (ZMO Genel Merkez), Þule KOÇOÐLU (ZMO Adana Þubesi), Zeki OYMAK-Gülsemin Deniz OYMAK (ZMO Aydýn Þubesi), Ýbrahim KÜÇÜKKURU (ZMO Antalya Þubesi), Ýsmet SÜTOÐLU (ZMO Denizli Þubesi), Ýlhan KARAASLAN (ZMO Rize Þubesi), Fatih DÖNMEZ (ZMO Manisa Þubesi), Özkan AYDEMÝR (ZMO Muðla Þubesi) katýldýlar. Dördüncü gün eðitime; Esra DEMÝRKAN-Aslý YÜCELER (ZMO Genel Merkez), Ali Ýhsan KÜÇÜK-Osman SEZEN (ZMO Balýkesir Þubesi), Nihal ALT- INTAÞ -Harun GÜLSÜN (ZMO Bursa Þubesi), Musa UZUN-Ýlknur ÖKTEM (ZMO Çanakkale Þubesi), Ahmet ATALIK (ZMO Ýstanbul Þubesi), Cafer ÖZGÜNDÜZ (ZMO Tekirdað Þubesi) katýldýlar. 8

8 ETKÝNLÝKLER PLAKET SUNUMU 8 Mayýs 2004 Mesleðimizin 7472 sayýlý yasasýnýn çýkmasýnda büyük emeði olan, önceki dönem Baþkanlarýndan, Milletvekili Fahri KÖÞKEROÐLU'na, Hizmet ve ODA Baþkaný plaketleri sunuldu. Artýk aramýzda olmayan Fahri KÖÞKEROÐLU'nun plaketlerinin ilki, oðlu Osman Tuncay KÖÞKEROÐLU'na, önceki dönemler ODA Baþkanýmýz ve Bakanlarýmýzdan Mehmet YÜCELER tarafýndan; diðer plaket ise, Fahri KÖÞKEROÐLU'nun torunu Fahri KÖÞKEROÐLU'na önceki dönem Baþkanlarýmýzdan Dr. Avni BAÞDOÐAN tarafýndan verildi. TARGEV ODA'MIZI ZÝYARET ETTÝ TÝ 17 Mayýs 2004 TARGEV Yönetim Kurulu 17 Mayýs 2004 Pazartesi günü ODA'mýzý ziyaret etti. Önceki dönemler Tarým Bakaný ve ODA'mýz Baþkanlarýndan Mehmet Yüceler ve yine önceki dönemler Baþkanlarýndan Dr. Avni BAÞDOÐAN'ýn da bulunduðu ziyarette, ODA-Vakýf iliþkilerinin daha da güçlendirilmesi için görüþ alýþve-riþinde bulunuldu. SAADET PARTÝSÝ P ODA'MIZI ZÝYARET ETTÝ TÝ 7 Haziran 2004 Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný (Önceki Dönem Adalet Bakaný) Þevket KAZAN, Saadet Partisi Genel Ýdare Kurulu (GÝK) Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi ( Dönem Milletvekili, Önceki Dönem Tarým ve Köyiþleri Bakaný) Musa DEMÝRCÝ ve Saadet Partisi GÝK Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi, (20. ve 21. Dönem Milletvekili) Prof. Dr. Latif ÖZTEK, ODA Yönetim Kurulumuzu 7 Haziran 2004 tarihinde ODA'mýzda ziyaret ettiler. Genel Baþkanýmýz Gökhan Günaydýn, Tarým Sektörü ve Ziraat Mühendislerinin mevcut sorunlarý konusunda genel bir deðerlendirmenin ardýndan, yöneltilen sorularla ilgili olarak bilgilendirme yaptý. Ziyarette, Saadet Partisi yetkilileri ile ODA Yönetimimiz Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumunu deðerlendirerek, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. TÜSEMKOM ZÝYARETÝ - 11 Mayýs 2004 Türkiye Sebze Meyve Komisyoncularý ve Ýþadamlarý Federasyonu Baþkaný Yüksel TAVÞAN ve Genel Sekreteri Aziz ORAL 11 Mayýs 2004 tarihinde ODA'mýzý ziyaret ettiler. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile görüþen Yüksel TAVÞAN ve Aziz ORAL "Ulusal yaþ sebzemeyvelerin pazarlanmasý ve hal sisteminin bu süreçteki rolü" hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. 9

9 ETKÝNLÝKLER ÇEVRE KOMÝSYK OMÝSYONU ONU TOPLANTISI 31 Mayýs Haziran günü dünyada ve ülkemizde kutlanmakta olan Dünya Çevre Günü nedeniyle ODA'mýzýn günün anlam ve önemine iliþkin görüþlerini içeren Basýn Bildirisi'nin hazýrlandýðý ve yapýlacak etkinliklerle ile ülkemizde yaþanýlan çevresel süreç konusunda çalýþmalarýn yapýldýðý toplantý, 31 Mayýs 2004 tarihinde ODA'mýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. ÝÞ YERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTIL ANTILARI ARI 39. Dönem 1. Ýþ Yeri Temsilcileri toplantýsý, 08 Mayýs 2004 Cumartesi günü saat 11:30'da ODA'mýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn baþkanlýk yaptýðý toplantýda, ODA'mýz faaliyetleri ve gelecek döneme iliþkin çalýþmalarla ilgili Ýþ Yeri Temsilcileri bilgilendirildi; çalýþma plan ve programlarý yapýldý. Aidat ödemeleri konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu, konuyla ilgili yaþanan aksaklýklarýn giderilmesine yönelik kararlar alýndý. TMMOB 39. Dönem 2. Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 5 Haziran 2004 tarihinde ODA'mýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. GIDA A KOMÝSYK OMÝSYONU ONU ÇALIÞMASI Mayýs 2004 / Haziran 2004 ODA'mýz Gýda Komisyonu, 16 Ekim 2004 Dünya Gýda Günü etkinlikleri kapsamýnda yapýlacak olan Gýda Sempozyumu'na iliþkin çalýþmalar yapmak üzere saat 18:30'da toplanmýþ, konu ile ilgili planlama yapýlýp, sürecin geleceði tartýþýlmýþtýr. TOPRAK VE SU KAYNAKLK YNAKLARIARI KOMÝSYONU ONU TOPLANTI ANTISI 30 Haziran 2004 ODA'mýz Çalýþma Komisyonlarý'ndan Toprak ve Su Kaynaklarý Komisyonu 30 Haziran 2004 Çarþamba günü ODA'mýz Toplantý Salonu'nda toplantý yaptý. 10

10 ETKÝNLÝKLER PANEL "ATATÜRK TÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ NASIL KORUNMALI?" 10 Temmuz Temmuz 2004 tarihinde Çaðdaþ Sanatlar Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen ODA'mýzý temsilen TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ'in katýldýðý AOÇ'nin korunarak kente kazandýrýlmasý konusunda yapýlabileceklerin kapsamlý olarak tartýþýldýðý "ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ NASIL KORUNMALI?" konulu Panel'e katýlým yoðun oldu. ODA'mýz eski Baþkanlarýndan CHP Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGÝN'in de Panelist olarak katýldýðý Panel ilgi ile izlendi. ESKÝÞEHÝR TARIM HAYV YVANCILIK VE GIDA A PLATFORMU'NUN KURUK URU- LUÞ YILDÖNÜMÜNDE KONFERANSK 28 Haziran 2004 Eskiþehir Tarým Hayvancýlýk ve Gýda Platformu'nun 5. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle düzenlemiþ olduðu "Osmanlýdan Günümüze Türkiye Tarýmýnýn Ekonomik ve Sosyolojik Dönüþümü" konulu Konferans, 28 Haziran 2004 tarihinde Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Taþbaþý Kültür Merkezinde gerçekleþtirildi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN tarafýndan verilen konferans ilgiyle izlendi. TBMM TARIM T ORMAN VE KÖYÝÞLERÝ KOMÝSYK OMÝSYONUONU TOPLANTISI 8 Temmuz 2004 TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun 8 Temmuz 2004 tarihinde Tohumculuk Kanunu Tasarýsý'ný görüþmek üzere gerçekleþtirdiði toplantýya ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN katýlarak ODA görüþlerimizi açýkladý. TBMM TARIM T ORMAN ve KÖYÝÞLERÝ KOMÝSYK OMÝSYONUONU TOPLANTISI 12 Temmuz 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Temmuz 2004 Pazartesi günü, saat 14:00'te "Organik Tarým Kanunu Tasarýsý ve Avrupa Birliði Uyum Komisyonu Raporu"nu görüþmek üzere toplanan TBMM Tarým,Orman ve Köyiþleri Komisyonu Toplantýsý'na katýlarak ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. GDO'YA A HAYIR PLATFORMU TOPLANTISI 3 Temmuz 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara Hayýr" Platformu'nun 3 Temmuz 2004 tarihinde Ankara'da düzenlediði toplantýya katýlarak "Türkiye'nin Tarým Politikalarý ve Güncel Durum: Açlýk, Çiftçi Haklarý ve GDO" baþlýklý bir konuþma yaptý. 11

11 ETKÝNLÝKLER GIDA A ÇALIÞMA TOPLANTISI- ANTISI-5 Temmuz Temmuz 2004 tarihinde, Ankara'da "Gýda ve Gýda Ýle Temas Eden Madde Malzemeleri Üreten Ýþyerlerinin Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicili ve Üretim Ýzni Ýþlemleri Ýle Ýstihdam Hakkýnda Yönetmelik" taslaðý üzerinde bir Çalýþma Toplantýsý düzenlenlendi. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katýldýðý toplantýda, ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, tasarýnýn düzeltilmesi gereken bölümleri hakkýnda ODA görüþümüzü açýkladý. GIDA A MÜHENDÝSLERÝ ODASI YÖNETÝM KURULK URULU U ZÝYARETÝMÝZE GELDÝLER 29 Temmuz 2004 Yapýlan görüþmeler sonucunda ilke olarak aþaðýdaki konular kararlar alýndý. Ziraat Mühendisleri ODASI ve Gýda Mühendisleri ODASI, özellikle sorumlu yöneticilik uygulamalarý olmak üzere, Gýda alanýnda ortak hareket etmeleri; sözü edilen iþbirliðine Kimya Mühendisleri ODASI ve Veteriner Hekimleri ODASI'nýn da davet edilmesi, Gýda Ýþyerlerinde sorumlu yöneticilik yapan üyelerinin almalarý gereken asgari ücret miktarý ile ücretlerin düzenli ödenmesini saðlayacak tedbirlerin alýnmasý için Tarým Bakanlýðý'na sunulacak ortak imzalý bir protokolün hazýrlýðýný yapacak çalýþma grubu oluþturulmasý, Sorumlu yönetici Eðitim seminerlerinin ODA'larca ortak düzenlemesi ve bunun içinde çalýþma grubu oluþturulmasý. 5 Aðustos 2004 günü, TMMOB'de konu ile ilgili tüm ODA'larýn katýlýmý ile bir toplantý yapýlmasý. Sözü edilen toplantý; Ziraat-Gýda-Kimya Mühendisleri Odalarý ile Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin katýlýmýyla, TMMOB de gerçekleþmiþtir.: Yazýlý Basýnda ODA mýz FORMULA 1 TAM GAZ! - BÝRGÜN DEPREMDE GÜVENLÝ SAYILACAK ALANLAR ELDEN GÝDÝYOR- HÜRRÝYET DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ NÜN TARIM ANLAÞMASI TÜRKÝYE'NÝN ÜZERÝNDEN SÝLÝNDÝR GÝBÝ GEÇER - AYDINLIK AFÝYET OLSUN - Cumhuriyet TMO ÝTHALATÇI YAPILIYOR - EVRENSEL TARIMDA DIÞA BAÐIMLILIK - REFERANS TRÝLYONLUK ARAZÝLER KÝMDE KALACAK? - BÝRGÜN KÜÇÜLEN TARIM ÝLE EKONOMÝK KALKINMA MÜMKÜN MÜ? (YOKSA TARIMIMIZ KÜÇÜLMÜYOR DA ÇÖKÜYOR MU?) - DÜNYA DTÖ ANLAÞMASINA TEPKÝ - CUMHURÝYET DTÖ IÞIÐINDA TÜRKÝYE'DE TARIM /4 - AKÞAM DTÖ'nün SÝNSÝ TARIM PLANI - EVRENSEL HUBUBATTA SORUN POLÝTÝKASIZLIK - EVRENSEL TÜCCAR ÜRETÝCÝYÝ SOYUYOR - ÖZGÜR GÜNDEM TARIM ALARM VERÝYOR - CUMHURÝYET DÜNYA TARIM TÝCERETÝNDE YENÝ DÜZEN HAYVANCILIÐI VURACAK - REFERANS YOKSULA TAVÝZ DEÐÝL, YEM - CUMHURÝYET ANLAÞMA, YOKSUL ÜLKELERE DEÐÝL ZENGÝNLERE YARAYACAK - BÝRGÜN BÝLÝNÇLÝ TARIM PLATFORMU - CUMHURÝYET ECEVÝT'ÝN VASÝYETÝ - MÝLLÝYET HAYVANCILIK ÖLDÜ MÜ? ÖLÜYOR MU? - STAR TÜRKÝYE ÝSE POLÝTÝKALARINDA PASÝF KALIYOR - BÝRGÜN ORMANLIK ALANLARI YASAYLA KAYBETTÝK - BÝRGÜN AOÇ TARTIÞMASINDA 'GÜLME' GERGÝNLÝÐÝ - HÜRRÝYET "KÖTÜ GÝDÝÞE DUR DÝYECEÐÝZ!" - EVRENSEL AOÇ ÝMAR PLANINA KAVUÞTURULAMADI - EVRENSEL KURTULUÞ 'KURUL' A KALDI - SABAH YAÞAM PATENT ALTINA ALINAMAZ - EVRENSEL TARIMA AYRILAN DESTEKLER KALDIRILIYOR - ESKÝÞEHÝR MÝLLÝ ÝRADE OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TARIM ANLATILDI - ESKÝÞEHÝR ÝSTÝKBAL TARIMIMIZ KAN KAYBEDÝYOR - ESKÝÞEHÝR ÝKÝ EYLÜL DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ, ÇEVRE SORUNU VE TÜRKÝYE - ÝÞÇÝ KÖYLÜ SOLDA EKONOMÝK POLÝTÝKALAR - CUMHURÝYET TARIMDA DIÞARI BAÐIMLILIK UTANÇ VERÝCÝ - ÝSTANBUL YENÝ ASYA MERALARIMIZ RANTÝYEYE AÇILIYOR - ÝÞÇÝ KÖYLÜ MISIRDA YÝNE AYNI OYUN - CUMHURÝYET TARIMIN 100. YILINDAKÝ DÖNÜÞÜMÜ - CUMHURÝYET ZMO ÞIRNAK ÝL TEMSÝLCÝLERÝ SEÇÝMÝ YAPILDI - ÞIRNAK HABER GAZETESÝ HORMONA DÝKKAT - HÜRRÝYET YESEK AMA NE YESEK? - TEMPO TASARI HAZIRLANDI- CUMHURÝYET BÝLÝNÇSÝZ HASADIN FATURASI YÜKSEK - CUMHURÝYET / ADANA YONTMA MERA DEVRÝ - CUMHURÝYET DÜÞMAN MAMALARA SIZDI - CUMHURÝYET BEBEKLERE GENETÝK ÜRÜNLER YEDÝRMEYÝN-HÜRRÝYET GENÝYLE OYNANMIÞ SOYA ALERJÝYE YOL AÇIYOR - HÜRRÝYET TASARIYI GERÝ ÇEKÝN - HÜRRÝYET

12 RADYO O ve TELEVÝZYOND ONDA A ODAMIZ TRT ANKARA RADYOSU CANLI YAYINI-03 Mayýs Mayýs 2004 tarihinde TRT Ankara Radyosu'nda canlý yayýnlanan "Ekonomi Dosyasý" Programý'na ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Dünya Gazetesi Ýzmir Temsilcisi Ali Ekber YILDIRIM katýlarak, "Çeltik Sektöründe Üretim-Dýþalým Alanlarýnda Yaþanan Geliþmeler"e iliþkin görüþlerini açýkladýlar. ART RÖPORTAJI-11 Mayýs 2004 Avrasya Radyo ve Televizyon'u ODA'mýzý ziyaret ederek ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile bir röportaj gerçekleþtirdi. 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü dolayýsýyla gerçekleþtirilen röportajda Baþkanýmýz, içinde bulunduðumuz yýlda Türkiye çiftçisinin sosyo-ekonomik durumu ile ilgili ODA'mýz görüþlerini açýkladý, yöneltilen sorularý cevaplandýrdý. STV ANA HABER BÜLTENÝ-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN Samanyolu TV ile "Genetik Olarak Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konusunda bir röportaj yaptý. Röportaj, 12 Mayýs 2004 günü saat 19:00 da Samanyolu TV Ana Haber Bülteni'nde yayýnlandý. EXPO CHANNEL YAYINI-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN 12 Mayýs 2004 tarihinde Expo Channel Kanalý'nda Expo Haber'e telefon baðlantýsý ile katýlarak, genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. RADÝKAL GAZETESÝ ÝLE RÖPORTAJ-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN Atatürk Orman Çiftliði Basýn Açýklamamýza iliþkin Radikal Gazetesi'nden Tarýk IÞIK ile bir röportaj yaptý. SAMANYOLU TV ÝLE RÖPORTAJ-12 Mayýs 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN Samanyolu TV ile "Genetik Olarak Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konusunda bir röportaj yaptý. BEST FM CANLI YAYINI-13 Mayýs Mayýs 2004 Perþembe günü saat, 09:00-10:00 arasýnda, Best FM'de Gazeteci Yalçýn BAYER ile ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konusunda bir söyleþi gerçekleþtirdi. TRT GAP TV BU TOPRAÐIN SESÝ-24 Mayýs Mayýs 2004 günü, TRT GAP TV'de 08:30-09:30 saatleri arasýnda yayýmlanan "BU TOPRAÐIN SESÝ" Programýnda, "Mera Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasý Yasa Tasarýsý" ele alýndý. Programa katýlan ODA'mýz "Bitkisel Üretim Komisyonu" üyesi Sayýn Nursal SEÇKÝN, Yasa deðiþikliði tasarýsý hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. Ayrýca, ODA'mýzýn önceki dönem Baþkanlarýndan ve TEMA Vakfý Danýþmaný Mahir GÜRBÜZ ve TKB Çayýr Mera Yem Bitkileri ve Havza Geliþtirme Daire Baþkaný Osman ÖZBAY da Programa katýlarak, görüþlerini bildirdiler. BU TOPRAÐIN SESÝ-7 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 7 Haziran 2004 Pazartesi günü 08:30-09:20 saatlari arasýnda TRT GAP TV'de yayýmlanan "Bu Topraðýn Sesi" Programýna katýlarak, 'Gýda Yasasý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý' hakkýnda ODA görüþlerini açýkladý. Programa, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Sayýn Ercüment ELLÝBEÞOÐLU ve Tüketici Dernekleri Fedarasyonu Genel Baþkaný Sayýn Turhan ÇAKIR da katýldýlar. TRT 1 CANLI YAYINI-8 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN 8 Haziran 2004 tarihinde sabah 06:00-06:30 saatleri arasýnda TRT 1'de canlý olarak yayýnlananan "Bereketli Olsun" Programý'na katýlarak "Tarýmsal Eðitim ve Ýstihdam" konularýnda ODA'mýz görüþlerini açýkladý, konuyla ilgili yöneltilen sorularý yanýtladý. TRT ANKARA RADYOSU CANLI YAYINI-21 Haziran 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TRT Ankara Radyosu'nda 21 Haziran 2004 tarihinde 10:00-10:50 saatleri arasýnda yayýnlanan "Ayný Çatý Altýnda" programýna Yrd. Doç. Dr. Nedime ÞANLI ile birlikte katýlarak, "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. TRT GAP TV CANLI YAYINI - 12 Temmuz 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 12 Temmuz 2004 Pazartesi günü, saat 08:30-09:30 saatleri arasýnda TRT GAP TV'de canlý olarak yayýnlanan, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü Mehmet TAÞAN ve Milli Kooperatifler Birliði Genel Müdürü Leyla Özgen ACAR'ýn da konuk olduðu "Bu Topraðýn Sesi" programýna katýlarak, "Üretici Birlikleri Kanunu" hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. KANAL B CANLI YAYINI - 28 Temmuz 2004 ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN 28 Temmuz 2004 tarihinde saat 15:30 Kanal B (Baþkent TV) de canlý olarak yayýnlanan ve Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye Tarýmý konusunun ele alýndýðý programa katýlarak, konuya iliþkin ODA görüþümüzü aktardý ve yöneltilen sorularý yanýtladý. TV5 HUBUBAT SEKTÖRÜ - 06 Aðustos 2004 TV5, Hububat Sektöründeki son geliþmeler konusunda ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile röportaj yaptý. TRT 2 "TÜKETÝRKEN" PROGRAMI - 08 Aðustos 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 8 Aðustos 2004 tarihinde TRT 2 de yayýnlanan "Tüketirken" adlý programda "Genetik Olarak Deðiþtirilmiþ Ürünlerin Tarým Sektörü - Sosyo Ekonomik Yapý - Tüketici Saðlýðý, Hak ve Çýkarlarý" üzerine ODA'mýz görüþlerini açýkladý. BAÞKENT TV YAYINI - 09 Aðustos 2004 ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN 9 Aðustos 2004 Pazartesi günü saat 12:50'de Kanal B (Baþkent TV) de yayýnlanan, "AB ve Türk Tarýmý" konusunun ele alýndýðý programa katýlarak, konuya iliþkin ODA görüþlerini açýkladý. EXPO CHANNEL CANLI YAYIN - 13 Aðustos 2004 ODA Baþkaný'mýz Gökhan GÜNAYDIN, 13 Aðustos 2004 Cuma günü, Expo channel'da, 22:00-24:00 saatleri arasýnda yayýnlanan olan, "Haber Toplantýsý" adlý canlý yayýna katýlarak, "Dünya Ticaret Örgütü Cenevre Tarým Anlaþmasý'nýn Türkiye tarýmýna etkileri" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. B TV YAYINI - 16 Aðustos 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 16 Aðustos 2004 Pazartesi günü, saat 19:00'da B TV'de "Kamu Yönetimi Reformu'nun Tarým Sektörüne Etkileri" konusunda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladý. ULUSAL KANAL ROPÖRTAJI - 19 Aðustos 2004 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ulusala Kanal'a verdiði ropörtajda "DTÖ ve Hububat" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT RÖPORTAJI - 15 Temmuz 2004 E c o n o m i s t Intelligence Unit, Türkiye muhabiri Bernard Kennedy ODA'mýzý ziyaret ederek ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ile Türkiye Tarým Sektörünün mevcut durumu ve yaþanan geliþmelerle ilgili ODA'mýz görüþlerini açýklayan bir röportaj gerçekleþtirdi. 13

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Belediye Meclisi dünki oturumda 2015 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý.

Belediye Meclisi dünki oturumda 2015 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý. Kýþ tedbirleri tamam Kýþ mevsiminde alýnacak tedbirler Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda görüþüldü. * HABERÝ 6 DA Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda toplantý

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

Merhabalar, Ama unutmamamýz gerekenlerde vardýr.

Merhabalar, Ama unutmamamýz gerekenlerde vardýr. Merhabalar, Haziran Bülten önsözümüz de yenidünyada tüm insanlýðýn ortak deðerlerde buluþmasý bu baðlamda sorumluluk üstlenmesi ve eþit yaþam koþullarýna, kaliteli yaþam çevrelerine, barýþ içinde bir yaþama

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı