Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler"

Transkript

1 Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya'da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler Bütün diğer Balkan Türkleri gibi, Makedonya'da yaşayan Türkler de, Birinci Balkan Savaşı esnasında, ata yadigârı bu toprakları terk etmekten başka çaresi kalmayan Osmanlı askerînin geri çekilmesiyle birlikte başlayan göçle, göçü izleyen soykırımla, adeta Osmanlı'nın Balkanlar'da beş yüzyıl süren egemenliğinin "cezasını" Ödemişlerdir. Fakat maruz kaldıkları vahşet ve zulme rağmen yılmamış, atalarının sadece fethetmekle kalmayıp toplumsal yaşamın her alanına yönelik büyük yatırımlarla damgalarını vurdukları bu topraklarda yaşamaya, Türk kimliğini yaşatmaya devam etmişlerdir. Bununla da Balkanlar'daki Türk izlerini kökünden kazımak isteyenlerin hesaplarım altüst etmiş, bu çirkin, uygarlık dışı hedeflerine ulaşmalarını engellemişlerdir. Osmanlı egemenliğinin sona erdiği, Türklerin egemen ulus konumundan azınlık ulus konumuna düştükleri Balkan Savaşları'ndan sonraki dönemde, Sırbistan Krallığı sınırları içinde kalan bu topraklarda yaşamaya devam etmek hiç de kolay olmamıştır. Özellikle geleceğe dair belirsizlik ve endişelerin insanları son derece tedirgin ettiği, baskı ve zulmün sürdüğü Birinci Dünya Savaşının bitimine kadarki yıllarda yaşamak, Türkler için tam bir işkence olmuştur. Sırbistan Krallığı döneminde, Türkler ayrı bir ulus olarak tanınmış değillerdi. Bu onların kimi temel insani haklardan bile yoksun kalmalarına neden olmuştu. Ülke sınırları içinde kalan Türklerin ulusal kimliklerinin silinmesi amacım güden Sırp devletinin resmi görüşüne göre, Sırbistan'a katılan yeni topraklarda Sırplar yaşamalıydı, Sırp olmayanlar Sırplığı kabul etmeliydi 22 ya da başka bir deyimle asimile edilmeliydi. Sadece bu görüş bile, Makedonya'da yaşayan Türklerin toplum içindeki durumunun ne denli içler acısı olduğunu anlamamıza yetmektedir. Bunun sonucu olarak dev- 19. Türk Demokratik Birliği, Makedonya Türeleri nin Balkan Savaşları'ndan bu yana kurabildikleri ilk resmi politik örgüttür yılının 1 Temmuz tarihinde kurulan TDB 27 Haziran 1992 yılında düzenlenen İİ. Kurultay'ında siyasi parti olma kararını aldı ve adını Türk Demokratik Partisi olarak değiştirdi. 20. MSDB - Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği. 21. Perihan Süleyman, "Türküm Diye Bakan Seçilin edim", "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 12 Eylül 1992, s Dr. Giigor Todorovski, Balkan Savaşları'ndan Sonra Makedonya'da Türk Çocuklarının Eğitimi, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Aralık 1966, sayı 11, s. 53.

2 letin bütün faaliyetleri Türklerin kendi ulusal kimliklerini ifade edebilmelerinin önüne geçmeye yönelikti. Böyle olunca da Türklerin herhangi bir toplumsal faaliyetle bulunmaları, nüfus itibariyle önemli bir güç olmalarına rağmen siyasal bir varlık göstermeleri mümkün olamamıştır. Bu dönemde Makedonya'da yaşayan Türklerin en önemli sorunu olan eğitim konusunda bile Sırp devleti sert bir politika izlemiş, Türk çocukların Sırp devlet okullarında öğrenim görmeleri zorunluluğunu getirmiştir. Sadece bazı okullarda Türkçe din dersinin verilmesine hak tanınmıştır23. Bu dönem içinde Makedonya Türklerinin kültür-sanat yaşamları sözün tam anlamıyla durmuştur. Toplumdan dışlanmışlığın sonucunun başka türlü olması da beklenemezdi zaten. O yıllarda ölüm kalım savaşı veren Osmanlı devleti, Belgrat büyükelçisini devreye sokarak Türklerin haksızlıklara maruz kalmasını, 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Sırbistan Krallığı arasında imzalanan anlaşmanın ihlal edilişini defalarca protesto etmişse de durumun değişmesini sağlayamamıştır. Hatta büyük güçlerin Sırbistan hükümetine gönderdiği, Sırbistan sınırları içinde yaşayan Katolik ve Müslüman ahalinin temel haklarının tanınmasına dair nota bile etkili olamamıştır^. Böyle olunca da Birinci Dünya Savaşı çanlarının çalmaya başladığı bu yıllarda, Makedonya'da yaşayan Türkler tamamıyla kendi kaderlerine terk edilmiş, kendi yağlarıyla kavrulma durumuna düşmüşlerdir. Birinci Balkan Savaşı'ndan itibaren toplumsal, ekonomik, eğitim ve kültür sorunları gittikçe çığ gibi büyüyen Makedonya Türkleri için, 20 Temmuz 1917 yılında Sırbistan hükümeti ve Yugoslavya Komitesi temsilcileri tarafından imzalanan Korfu Bildirgesi umut kapısını aralamıştır. Söz konusu bildirgeye göre, yeni kurulacak olan devlette "çağdaş ve demokratik ilkeler geçerli olacak", devlet sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşlara "devlet aynı şefkati gösterecek, kanunlar Önünde eşitlik sağlayacaktı." Bundan kısa bir süre sonra, doğrusu 1 Aralık 1918 tarihinde kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, başlangıçta bu umudun boşuna olmadığı İzlenimini uyandırmıştır. Yeni devlette azınlık statüsünde bulunan Makedonya Türklerine 1919 yılında sınırlı da olsa tanınan siyasi haklar, özellikle Türk aydınları arasında önemli bir kıpırdanmaya yol açmıştır. Aynı yılın aralık ayında, Güney Sırbistan, doğrusu Makedonya Müslümanlarının Üsküp'te düzenledikleri kongrede, Makedonya, Ko-şova Metolûya ve Sancak'ta yaşayan Türk, Boşnak ve Arnavutları aynı çatı altında, siyasi bir güç olarak örgütleyecek İslam Muhafaza-i Hukuk Ce-miyeti'nin kurulması, yürütülen siyasi faaliyetle birlikte eğitim ve kültür alanlarında da bir canlanmanın sağlanabileceği umutlarını daha da güçlendirmiştir. Nedir ki, bundan hemen sonra çok kısa bir sürede adeta yıldırım hızıyla gelişen olaylar, umuda pek fazla yer olmadığını göstermiştir. Rusya'da gerçekleştirilen Ekim Devrimi'nin etkisi altında canlanan sınıfsal ve ulusal hareketlerin, kurulan üniter devlet düzenini tehlikeye sokabileceği görülünce, Sırp-Hırvat-SIoven Krallığı hükümeti 29 Aralık 1920'de "Obznana"adıyla bilinen ve doğrudan doğruya Yugoslavya Komünist Partisi'nin faaliyetini yasaklayan bir buyuru yayınlamıştır. Fakat bu buyuru ile aynı yılın kasımında düzenlenen seçimlerde komünist partisi kadar büyük bir başarı sağlayamayan, ama siyasi sahnedeki varlıklarım duyurabilen partilere de dolaylı bir gözdağı verilmiştir. Bu partiler arasında, 1923 seçimlerinde mecliste on dört sandalyeye sahip çıkan İslam Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti de bulunmaktadır 25. Çünkü din birliği esas alınarak kurulan bu parti, Bosna-Hersek, Sancak, Kosova ve Makedonya'da yaşayan ve dini İslam olan Sırp- Hırvat-Sloven Krallığı nüfusunun dörtte birine hitap etmeyi amaçlayan bir parti gibi ortaya çıkmış tır. İslam Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti ardına almayı amaçladığı bu büyük kitleyi örgütleyip harekele geçiremeden parti içinde ortaya çıkan - büyük bir ihtimalle çıkartılan- Türk-Arnavut çekişmesiyle kendi kendini yıpratmış ve bölünme eşiğine gelmiştir. Sonunda, başında Kenan Ziya'nın bulunduğu Türk kanadı partiden kopup Cenubi Sırbistan Müslüman Teşkilatı'nı kurmuştur26. BİR yandan Obznana ve hemen ardından ilân dipnota bakınız dipnota bakınız. 25. Fahri Kaya, Musa ile Muhammed, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 10 Şubat 1990, s dipnota bakınız.

3 edilen Vidovdan Anayasası'nın fiilen devreye soktuğu baskı rejimi, öte yandan da siyasi çalışmalarda görülen istikrarsızlık, Türklerin Balkan Savaşları 'ndan beri karşılaştıkları sorunların çözümünün gündeme getirilebilmesini engellemiştir. Krallığın ilk yıllarında Türkçe öğretim alanında olumlu kimi gelişmelerin olduğu görülmüştür. Üsküp'te "İrfan" ve "Tefeyyüz" erkek ilkokulları, bir de kız ilkokulu açılmıştır. Fakat haftada bir Sırphırvatça dersi dışında eğitimin Türkçe yapıldığı bu İlkokulların ömrü uzun sürmemiştir. Türk çocukları da kapatılan bu okullar yerine, haftada bir Türkçe din dersinin verildiği Sırp ilkokullarına gitmek zorunda kalmışlardır 27. Fakat bu aslında Türk çocuklarının okulsuz bırakılmalarına yönelik bir taktiktir sadece. O yıllarda Makedonya'da toplu halde yaşayan ve birçok yerleşim yerinde ahalinin çoğunluğunu oluşturan Türkler Sırpçayı bilmemektedirler 28. Buna göre, Türk çocuklarına bilmedikleri bir dilde öğrenim görme hakkının tanınması, işi yokuşa sürmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Balkan Savaşları'ndan beri devam eden düzensiz eğitim sonucu, Makedonya ' daki Türklerin toplumsal durumu olumsuz yönde etkilenmiştir. Eğitim düzeyinin son derece düşük olduğu bu ortamda kültürel yaşamın gelişmesi de mümkün değildir. Sırp-Hırvat-Sloven Krallığının kuruluşundan sonra Türkçe basın alanında bir hareketlilik görülmüştür. Hatta günlük Türkçe gazeteler bile yayımlanmıştır. Nedir ki bu toplumsal-siyasi gazetelerin çoğu ve en uzun zaman yayımlanabilenleri, aslında siyasi partilerin organlarıdır ve başlıca amaçlan, organı oldukları partilerin propagandasını yapmaktır. Bağımsız ve Müslümanların çıkarlarım savunmak iddiasıyla yayımlanmaya başlayan haftalık "Uhuvvet" (1919 yılında 12 sayısı çıktıktan sonra yayın hayatına son vermiştir) ve "Rehber" (salı ve cuma günleri yayımlanan gazete 1920 yılında yayın hayatına gir- miş, ancak yirmi sayısı çıkabilmiştir) gazeteleri ise üzerlerine aldıkları davanın mücadelesini vermede önemli bir varlık gösteremeden kısa bir süre sonra yayınlarına son vermek durumunda kalmışlardır 29. Geçen dönem içinde Yugoslavya Komünist Partisi "gözlüğünden" bakılarak gerici bir parti olarak değerlendirilen İslam Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nin organı olan "Hak" Gazetesi, Müslümanların, dolayısıyla da Türklerin hak ve özgürlüklerinin savunulması yolunda verdiği mücadele konusunda ciddi bir araştırmanın henüz yapılmamış olmasına rağmen, Makedonya'da Türkçe çıkan gazeteler arasında, hem rakip gazeteler, doğrusu partiler, hem de devlet tarafından ciddiye alman bir gazete olmuştur kanısındayız. Ciddiye alınmasaydı, 10 Eylül 1920 tarihinden itibaren Türkçe olarak da yayımlanmaya başlayan Yugoslavya Komünist Partisi organı "Sosyalist Fecri" Gazetesi'nde 30, "Hak" sayfalarında yer alan yazılara yanıt özelliği taşıyan yazılar yayınlanır mıydı hiç? Ciddiye alınmasaydı, 1924 yılının sonlarında, yerine ordu evi inşa ettirmek için Üsküp'teki Burmah Cami'yi yıktırmak isteyen 3 ' 1 hükümeti sert bir dille eleştirdi diye kapatılır mıydı hiç? Önce Türkçe öğretim veren okulların kapatılması, sonra iyiye gitmesi beklentileri suya düşüp ekonomik durumlarının her geçen gün daha da ağırlaşması, ardından dinî ve ulusal kimliklerini hedef alan endişe verici gelişmeler, Makedonya'da yaşayan Türklerin huzurunu iyiden iyiye kaçırmaya yetmiştir. Bir yandan sözünü ettiğimiz yavaş yavaş ve planlı bir şekilde tırmandırılan huzursuzluk, öte yandansa çöken Osmanlı yerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve savaş arkadaşlarının kurdukları yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği umut, Makedonya Türklerini bir daha asla kapanmamak üzere açılan "göç kapısı"na dayayacak, bu topraklara yüzyıllar boyunca adeta bir nakış gibi işlenen Türk kimliğinin kökünün kazınma sürecini başlatacaktır. 27. Necdet Atacı, Makedonya ve Makedonya Türkleri - Hukuk Öğrenimi Yapan Sadece Bir Türk Vardı, "Ortadoğu" Gazetesi, İstanbul, 28 Kasım 1992, s. 8; Mustafa Karahasan, Göçler ve Özbeıüik Sorunu - Tanzimat ve Atatürk'ün Eleştirisi, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 10 Temmuz 1990, s Mustafa Karahasan, "Makedonya'da Türk Edebiyatı'nın Doğuşu Gelişmesi ve Modern Dununa Varmasıyla İlgili Hatıralarım, Belgrat, 1989, s. 2. (Bu, yazarın özel olarak bize verdiği, hiçbir yerde yayımlanmamış bir yazısıdır) 29. İsmail Eren, Yugoslav Topraklarında Türkçe Basın, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Ekim 1966, sayı 9, s Altay Suroy Recepoğlu, Makedonya ve Kosova'da Sosyal-Denıokrat Hareketine Ferit Bayram'ın Katkısı, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Mayıs 1989, sayı 206, s yılında inşa edilmiş bulunan Burmah Camii (Karlı İli Beyi Mehmet Paşa Camii) 1925 yılında yıkılmış, yerine ordu evi yapılmıştır. Yapılan ordu evi, 1963 Üsküp yersarsıntısında onarılamayacak derecede hasar görmüş ve yıkılmıştır.

4 1924 yılında başlayan ilk göç, Makedonya'da yaşayan Türklerin bu topraklardaki geleceklerine inen büyük bir darbe olmuştur. Bu göçle birlikte. Makedonya Türklerinin bu topraklara olan bağlılığı bir daha onmamak üzere yara almış, büyük bir çoğunluğun "bir ayağı Makedonya'da, bir ayağı Türkiye'de" havası içinde yaşama başladığı bir döneme girilmiştir. Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı Türklerin göçü karşısında tamamen kayıtsız kalmış, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise kendi sorunları nedeniyle ülke sınırları dışında kalan Türklerin, bu arada Makedonya Türklerinin de uğradıkları akıbetle ilgilenememiş, göçün önlenmesi girişiminde bulunamamıştır göçünün başlamasından sonra da Makedonya Türkleri üzerindeki Sırp baskısı devam etmiştir. Göçten kısa bir süre Önce Üsküp Türkleri tarafından kurulan "Sebat" Futbol Kıılübü'nün adı futbol federasyonunun kararıyla "Sparta" olarak değiştirilmiş, kısa bir süre sonra da Türklerden tamamen arındırılmış, Slav kulübüne dönüştürülmüştür yılında ilan edilen Altı Ocak Diktatörlüğü ile her türlü siyasi, dolayısıyla da kültürel faaliyet yasaklanmış, böylece son derece sınırlı olan hak ve özgürlükler tamamen askıya alınmıştır. Siyasi partilerin kapatılmasıyla birlikte Türkçe yayımlanmakla olan bütün gazeteler de kapatılmış lir 32. Bütün bu hak ve özgürlük kısıtlanması ve bu baskıların yanışım, Sırplar Makedonya'da yaşayan Türklerin Türkiye ile bütün bağlarının koparılması politikasını da gülmüşlerdir. Bu politikanın sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen inkılâpların Yugoslavya Krallığı sınırları içinde yaşayan Türklerin hayatına yansıması tamamen engellenmiştir. Makedonya'da yaşayan Türklerin, özellikle 1 Kasım 1928 yılında resmen kabul edilen yeni abeceden yararlandırılmamalarının, kültürel planda son derece olumsuz sonuçlan olmuştur. Üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması amacını güden Balkan Paktı'nın kurulması bile Makedonya'daki Türklerin durumunun kötüye gidişini durduramadı. Bunun üzerine ikinci, daha doğrusu 1936 göçü gündeme geldi. Bu ikinci göç Makedonya Türkleri arasında bir hareketlenmeye yol açmıştır. Bu hareketlenmenin sonucu olarak Üsküp Türklerinin ileri gelenleri, ulusal kimliklerine sahip çıkan genç aydınlan, 1937 yılında "Yardım" Cemiyeti'ni kurmuşlardır. "Yardım" Cemiyeti faaliyetlerini sosyal ve kültürel alanlara aynı ölçüde Önem vererek sürdürmeye gayret sarf etmiştir. Bir yandan yoksul Türk ailelerine yardım kampanyaları yürütülürken, öte yandan müzik ve edebiyat alanında da ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Ancak 1939 yılında cemiyetin edebiyat koluna, aynı yılın ekim ayında Üsküp'te kurulan Müslüman SKOY Aktifi 33 üyelerinin girişi ve çalışmalara ideolojik bir yön verme (daha doğrusu komünizm propagandası yapma) girişimleri, işe polisin karışmasına neden olmuş, bu ise "Yardım" Cemiyeti'nin bütün faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmuştur. İkinci Dünya Savaşı yılları Makedonya Türkleri için Balkan Savaşları yıllarından sonra her bakımdan en ağır geçen yıllardır. İstilacı faşist Bulgarlar Türklere aman vermemiş, son derece kötü muamelede bulunmuştur. Bu dönemde öğretimin Türkçe olmasından söz bile edilemezdi. Bulgarların hâkimiyeti altında bulunan Makedonya'nın büyük bir bölümünde Türk çocukları ancak Bulgarca öğrenim görebilirlerdi 3 *. Bir yandan Bulgar zulmünün, öte yandan Arnavut asimilasyon baskısının hüküm sürdüğü savaş yıllarında, Makedonya Türeleri nin ulusal bilinçlenmesi sonucu 1942 yılında "Yücel" Teşkilâtı kurulmuş, illegal olarak çalışmaya başlamıştır 36. Hem Krallık Yugoslavya idaresi altında büyük haksızlıklara uğramış, hem Bulgar istilası allında son derece horlanıp zulüm görmüş olan Makedonya Türklerini tek seçeneği, en azından temel hak ve özgürlüklerin sağlanacağı vaadiyle sahneye 32. İsmail Eren, Yugoslavya'da Türkçe Basın ( ) "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Haziran 1989, sayı 237 s SKOY (Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği 10 Eyliil1919 tarihinde Zagrep'te kurulmuştur. 15 Aralık 1948'de düzenlenen ortak kurultayda SKOY, Yugoslavya Halk Gençliği ile birleşmiş ve o tarihten itibaren Yugoslavya Halk Gençliği adı allında faaliyetini sürdürmüştür. Müslüman SKOY Aktiü'nin kuruluşundan, 1976 yılında kendisiyle yürüttüğüm bir konuşmada Mustafa Karabasan söz etmiştir. Kendisi, aktifin sekreter görevine de seçilmiştir. Konuşma metni elimizdedir. M. Zeynel Beksaç, Ozan Evrenin En Özgür Dikişidir, "Tan" Gazetesi, Priştine, 18 Ekim 1980, s Mehmed Ardıcı, Yücekiler 1947, İnsan Yayınları, İstanbul, 1991, s

5 çıkan, Yosip Broz Tito ve Yugoslavya Komünist Partisi önderliğinde yürütülen Halk Kurtuluş Devrimi'ne doğrudan doğruya katılmak ya da destek vermek olmuştur. Fakat kısa sürede bu vaat edilen eşitliğin, aslında mükemmel bir eşitlik olmayacağı, yeni devlette tanınacak olan hak ve özgürlüklere rağmen haksızlığa uğramış ulusların olacağının ilk belirtileri de ortaya çıkmıştır. Öyle ki sosyalist devrimin önderi ve ulusal eşitlik mimari Yosip Broz Tito, tarih boyunca, yüzyıllardır Türk egemenliği altında bulunmayı bir türlü hazmedemeyen Sırplar karşısında puan kaybetmemek, beş yüzyıl süren Osmanlı egemenliği altında Razlovets (1876), Kresne (1878) ve İlinden (1903) ayaklanmaları dışında ciddi bir direniş gösteremeyen, tarihinde ilk kez ulusal devletine kavuşan Makedonların gönlünü kırmamak için, kurulacak olan yeni Yugoslavya'da ulusal eşitliğin sağlanacağından bahsettiği konuşmalarının hiçbirinde, Makedonya nüfusunun yaklaşık dörtte birini teşkil eden (İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarında Makedonya'da yaşayan Türklerin gerçek sayısının resmen açıklanmamasının uyandırdığı kuşkular bugün bile devam etmektedir) Türkleri bir kez olsun anmamıştır. Makedon devletinin temellerinin atıldığı ve Makedonya'da yaşayan bütün ulusların eşitliğinin gündeme getirildiği ASNOM'un Birinci Oturumu'nda daha bu vaat edilen eşitliğin çiğnendiği görülmüştür: aslında Makedonya devletinin ilk meclisi sayılan ASNOM'a katılan Türk delegelerin-milletvekillerinin sayısı üçtür ya da toplam delege-milletvekili sayısının yüzde 1,74'ünü teşkil et-mektedir36; Türklerin, nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu haksızlığın boyutları da kendiliğinden ortaya çıkmakladır. Böyle olmakla birlikte, Makedonya'da yaşayan Türkleri ilgilendiren ilk hakların tanındığı da gö- rülmektedir. ASNOM Prezidyum un girişim ve kararıyla, İkinci Dünya Savaşı'nın henüz sona ermediği 1944/45 ders yılında, Üsküp "Tefeyyüz" İlkokulu'nda Türkçe öğretini alanında ilk adım atıl-dı37. Aynı ders yılında Makedonya'da Türk çocuğu 27 ilkokulda Türkçe öğrenim görme imkânına kavuşmuştur 38. Bir yıl sonra bu sayıların katlanmış olduğu göze çarpmaktadır yılında merhum tarihçi Fetah Süleymanpaşiç'in ilkokul ikinci sınıflar için hazırladığı "Okuma Kitabı" da yayımlanmıştır yılında ise Türk çocukları, Fetah Süleymanpaşiç ve Ferit Bayram'ın 40 birlikte hazırladıkları ilk "Türkçe Alfabe"ye kavuşmuştur. Fakat aynı yıllarda Batı Makedonya'nın Kal-kandelen, Gostivar, Kırçova, Debre, Struga gibi ilçelerinde yaşayan Türk çocukları öğretim alanında tamamen ırkçı bir yaklaşımın kurbanı olmuşlardır. Balkan Savaşlarından hemen sonra bu bölgede görülmeye başlayan Arnavut baskısı yeni kurulan devletin de desteğiyle birdenbire kat kat artmıştır. Enver Hoca Arnavutluğu'nun Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyetine katılacağı umudunu besleyen Yugoslavya yönetimi 1951 yılma kadar Arnavut şovenlerinin Batı Makedonya'da yaşayan Türklere karşı uyguladıkları asimilasyon politikasına maalesef göz yummuş, kendi koyduğu ulusal eşitlik ilkelerini çiğnemiştir. Arnavutlukla ilgili umutlarının suya düşmesi üzerine, Yugoslavya yönetimi, 1951 yılında lam "360 derecelik bir dönüş" yaparak Batı Makedonya'da da Türkçe öğretim veren ilkokulların açılması kararını almıştır, ama bu, geçen yıllar süresince görülen olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına yetmemiştir ne yazık. Öyle ki baskıyla baş edemeyen Türk aileleri geri dönüş yapamadıkları gibi, huzuru kaçan Türk ailelerinin yeni yönetime duydukları güvenin tazelenmesi de mümkün olmamıştır. Yavaş yavaş devlet ve parti yönetiminde de vaat edilen ve umulan eşitliğin uygulanmasının söz 36. Dr. Mile Todorovski, ASX0M'um Birinci Oturumu Hazırlıkları, "Sesler" Aylık Toptum Sanat Dergisi, Üsküp, Ekim 1984, sayı 189 s Hilat Selim, Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti nde Türk Dilindeki Okulların Kırk Yıllık Gelişim ve Basanları, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Şubat 1985, sayı 193, s Nada Yurukova, AVNOY'un İkinci Oturumu Kararlarının Makedonya'da Öğretim Yılında Öğretim - Eğitim Sisteminin Kurulmasına Etkisi, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Kasım 1983, sayı 180, s dipnota bakınız, s Fetah Süleymanpaşiç Yücel Teşkilatı üyesi olarak tutuklanmış, 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır yılında vefat etmiştir. Ölümüne kadar Üsküp Tefeyyüz İlkokulu ve "Nikola Karev" Öğretmen Okulu öğrencilerine tarih dersi vermiştir. Ferit Bayram ( ) Yugoslavya'daki sosyal-demokrat, daha sonraları ise komünist hareketini benimsemiş, bu hareketlere aktif olarak katılmış devrimcilerdendir. İlk sayısı 10 Eylül 1920 yılında yayımlanan Yugoslavya Komünist Partisi organı "Sosyalist Fecri" Gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürüydü. Daha ayrıntılı bilgi için 30. dipnottaki yazıya bakınız.

6 konusu olmadığı gerçeği ortaya çıkmaya başladı. İster devlet ve parti yönetimlerinde, ister diğer kurum ve kuruluş yönetimlerinde görev alan Türklerin sayısı, Türklerin Makedonya'nın toplam nüfusundaki sayısına tekabül etmekten çok çok uzak, sözde eşitlik anlamına gelen "temsilcilikten ibaretti. Zamanla devlet yöneliminin türlü kademelerinde görev alan ulusal bilinç sahibi Türklerin tasfiyesine de gidildiği görülmektedir. Bu başlangıçtaki dini toleransın ortadan kaldırılması ve "Yücel" Teşkilâtı'nın ortaya çıkarılmasıyla 41 kolayca gerçekleştirilmiştir. Bu yıllar Makedonya'da yaşayan Türkler için son derece çalkantılı ve belirsizlikler içinde geçmiş yıllardır. Türklere bir yandan Balkan Savaşları'ndan beri sahip olmadıkları haklar tanınırken, öte yandan huzursuzluğu tırmandırıcı muamelelerde bulunulmuştur yılının 23 Aralık tarihinde "Birlik" Gazetesi'nin yayımlanmaya başlaması, Makedonya'da yaşayan Türklerin toplumsal, özellikle de kültürel yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır kuşkusuz. "Birlik"in ilk sayıları "Makedonya Müslümanları Halk Kurtuluş Cephesi Haftalık Gazetesi" olarak okurların eline geçmiştir. Yugoslavya Halk Kurtuluş Savaşı tarihinde, gazetenin başlığı altında yer alan ibarede adı geçen bir örgüte rastlanmamaktadır. Bu durum karşısında şimdilik cevapsız kalan iki soru vardır ortada. Bu sorulardan biri "Mevcut olan Halk Cephesi dâhilinde ya da bunun dışında gerçekten de böyle bir politik örgüt kurulmuş muydu?", diğeri de "Gerçekte olmayan böyle bir politik örgütün adını anmakla, o yıllarda çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Müslümanların gönlünü okşayıp Müslüman nüfusun söz sahibi olmayacağı yönelimin sağlam temellere oturtulması yolunda vakit kazanmak mı amaçlanmış ti?" sorusudur. Her nasıl olursa olsun, kısa bir süre sonra "Makedonya Müslümanları Halk Kurtuluş Cephesi Haftalık Gazetesi" ibaresinin "Makedonya Memleket Halk Cephesinin Organı" ibaresiyle değiştirilmesi, gazetenin başlığını süsleyen üç minareli cami resminin kaldırılması, aslında bunun bir aldatmacadan ibaret olduğunu kanıtlamaktadır. "Birlik" Gazetesi nin ilk idari kadrosunda kimlerin bulunduğu da halen açığa kavuşmuş değildir. Kimi söylentilere göre "Birlik" Gazetesi, aslında Makedonyalı Türk aydınlarının bir araya gelip çıkardıkları ve yönetimin de desteğini alan bir gazetedir 42. Gazetenin ilk sayılarının, Makedonya'da Balkan Savaşlarından sonra yayımlanan ilk Türkçe gazete olan "Uhuvvet in sahibi, Üsküp eşrafından merhum Halil Kazım ın damadı Ali Abdurrahman tarafından idare edilen matbaasında yayımlandığı da söylenmektedir. Başlangıçta gazetenin başında Nazmi Ömer ve Ali Abdurrahman bulunmaktadır. Fakat "Yücel" Teşkilâtı üst düzey yönetiminde yer almış ve bu nedenle yargılanıp idam edilmiş olmaları yüzünden ikisinin de "Birlik" Gazetesi'nin çıkmaya başlamasın ela ki büyük katkıları, adeta büyük bir sır gibi yıllarca gizlenmiştir 43. Bir süre sonra Makedonya Halk Cephesi devreye girmiş, güvenilir bir şahıs olarak Şükrü Ramo İştip'ten Üsküp'e çağrılmış ve bizzat Halk Cephesi başkam Dimitar Vlahov* 4 tarafından gazetenin başyazarlığı görevine tayin edilmiştir 4 -^, 1945 yılının Mart ayının sonlarına doğru Şükrü Ramo'nun gazetenin başına gelmesi ve kontrolün Makedonya Halk Cephesi'nin eline geçmesiyle Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer'in "Birlik" teki idari görevlerine son verilmiştir. Buna göre, yıllardır iddia edildiği gibi, "Birlik" Gazetesi'nin "Yücelciler" tarafından ele geçirilme teşebbüsü söz konusu değildir. Tam aksine, gerçek olan, gazetenin "Yücelcilerin" elinden alındığıdır. İlk sayısında "Birlikçin haftalık gazete ol- 41. Mustafa Karabasan, Göçler ve Özbenlik Sorunu - "Yücel"cilerİn Duruşması, Ölüm Cezaları, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 17 temmuz 1990, s dipnota bakınız, s Her fırsatta "Birlik" Gazetesi'nin "İlk başyazarı" olduğu iddiasıyla karşımıza çıkan Şükrü Ramo hiçbir zaman Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer'in gazetenin yayımlanmaya başlamasmdaki rollerinin anmaya yanaşmamıştır. "BlrÜV'Ül üçüncü başyazarı Fahri Kaya ise, bir fırsatta "Daha sonraki yıllarda, ilk sayının diğerleri arasında Nurettin Davut ile Hafız Kamil Abbaz tarafından hazırlandığı söylenirdi?" (Fahri Kaya, "Birlik Deyip de Geçmeyin", "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 21 Aralık 1989, s. 2) sözleriyle "baklayı ağzından çıkarmış, fakat bu "diğer Türk aydınlarının adlarını anmaktan sakmmrştır nedense, 44. Dimatar Vlahov 1878 yılında Kukus'ta doğdu. Makedonya'da ulusal özgürlük savaşına katıldı. VMRO (İç Makedon Devrimcî Örgütü)nün kurucularından di yılında kurulan Meciis-i Mebusan'a üye seçildi yılından itibaren Yugoslavya Komünist Partisi saflarında yer aldı ve devrimci faaliyetini ülke dışında sürdürdü. AVNOY'un İkinci Oturumu nda seçilen başkan vekillerinden biri de Dimitar Vlahov'du. Savaştan sonra Makedonya Halk Cumhuriyeti'nin başkanıydı. Aynı zamanda gazeteci ve yazar da olan ve 1953 yılında Belgrat ta ölen Dimitar Vlahov'un eserlerinden biri Genç Türk Ihtilali'ni konu almaktadır.

7 duğunun belirtilmesine rağmen, gazetenin başlangıçta üç haftada bir, daha sonraları da on beş günde bir çıktığım görmekteyiz. "Birlik" 1950'lerde haftalık periyoda geçmeden önce, 1948 yılının ocak ayında, "Yücel" Teşkilâtı ile ilgili duruşmanın sürdüğü günlerde (20-27 Ocak 1948 tarihleri arasında) her gün yayımlanmıştır. "Birlik" Gazetesi ile ilgili esrar perdesinin henüz kaldırılmış olmamasına rağmen, gazetenin Makedonya'da yaşayan Türklerin kültürel yaşamının gelişimine, özellikle de Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatı'nın temellerinin atılmasıyla kısa sürede büyük bir gelişim göstermesine önemli katkılarda bulunduğu kesinlikle yadsınamayacak bir gerçektir. "Yücel" Teşkilâtı'nın "Birlik"in gelişimim olumsuz yönde etkilediğini iddia eden Şükrü Ramo'nun 46 gazetenin başına getirilmesi, ulusal bilinçlenmede önemli mesafeler kat etmiş bulunan Üsküp aydınlarının her alan ve her kademedeki görevlerinden tasfiyesinin başlangıcı da olmuştur. Bugüne kadar hiçbir surette üzerinde durulmayan bu tasfiye Makedonya Türklerinin yeni tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesini son derece kısıtlamış, toplumsal ve kültürel kalkınmasını tamamen yavaşlatmıştır yılının 28 Aralık günü Yukarı Vranovtsi'de ilk Türkçe radyo yayınlarına da baş- Iandı47. Bu, aslında Makedonya'da yaşayan Türklere yönelik, hepsi topu beş dakikalık haberpropaganda yayınından ibaretti, ama yine de başlangıç olarak eskiye nazaran bir aşama sayılmaktaydı yılında Makedonya Türklerinin ilk derneklerini kurduklarım görmekteyiz. Bu, yoğun kültür ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği "Zafer" Cemiyeti'dir 48. Sonra Makedonya Türkleri için yeni bir endişe, belirsizlik, huzursuzluk dönemidir başlar. Balkan Savaşlarından beri karşılaştıkları bütün güçlüklere, haksızlıklara, baskılara rağmen ekonomik ba- kımdan ayakta durmayı başarabilen Türklerin topraklarının, işyerlerinin, mallarının müsadere edildiği görülür. Türkleri son derece rahatsız eden, huzurlarım kaçıran Türkiye aleyhinde yayımlar yapılır; yazılan yazıların bazıları Türkçeye tercüme ettirilerek "Birlik" Gazetesi sayfalarında yayınlatılır. "Dini liderlik"le suçlanan din adamları hapse atılmaya başlar. Esnaf ve köylü kooperatiflere girmeye zorlanır. Doğu Makedonya'da dağlık bölgelerde yaşayan Türk köylülerinin biricik geçim kaynağı keçilerin yetiştirilmesi yasaklanır. Bütün bunlar aslında Makedonya'da yaşayan Türkleri yıldırmayı amaçlayan büyük bir politik komplonun "uvertürüydü". Sözünü ettiğimiz bu komplonun son ve en ağır darbesi kuşkusuz ki 1947 yılında "ortaya çıkarılan" illegal "Yücel" Teşkilât ıydı. Eylül ayı içinde, kuruluşunun esas amacı Makedonya Türklerinin hak ve özgürlüklerini savunmak olan teşkilâtın kurucu ve yöneticileri olan 17 Türk aydını tutuklanmıştır. "Terörist ve casus" olmakla, "Türk azınlığının hürriyet ve müsavatım imha etmeğe" çalışmakla suçlanan50 Yücekilerin duruşması, 1948 yılının 20 Ocak günü başlamış, 27 Ocak'ta sona ermiştir. Mahkeme Şuayip Aziz, Ali Abdurrahman, Nazmi Ömer ve Adem Ali'yi ölüm cezasına çarptırmıştır. Bu Türk aydın ve dava adamları, aynı yılın mart ayında kurşuna dizilmişlerdir. Nerede gömüldükleri bilinmemektedir. Diğer on üç kişi, sekiz ile yirmi yıl arasında değişen ağır hapis cezasına çarptırılmışlardır. Bunlar dışında tutuklanıp mahkemeye çıkarılan ve yedi yıla kadar hapis cezası yiyen aydın ve gençlerin sayısı da otuzun üstündedir. Yücelcilerin, iki karşıt blokta yer alan Yugoslavya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinin kurbanı oldukları iddia edilmektedir. Bu iddiada gerçek payı yok değildir. Fakat "Yücel" olayının, daha çok mevcut bir Türk düşmanlığının ve "Türkler Türkiye'ye" fikrinin ürünü olduğu hiçkimse tarafından, hiçbir şekilde yadsınamaz. O günlerde Yugoslavya'nın bütün basın-yayım 46. Şükrü Ramo, Kırk Yıl Birlik, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Ocak 1985, sayı 192, s Sûzan Karabasan, Özgür Sosyalist Ülkemizde Programla Birlikte Kadro da Gelişiyordu, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, Aralık 1984, s İdriz Osman Emin, "Birlik" Gazetesiyle ilgili Anılarım "Birlik" Gazetesi, Üsküp, Aralık 1984, s dipnota bakınız Türk Azınlığının Hürriyet ve Müsavatım İmha Etmeğe Çalışan "Yücel" Terörist İspiyon Teşkilatı Üyelerinin Muhakemesi Başladı, "Birlik" Gazetesi -Fevkalade Nüsha-, Üsküp, 20 Ocak 1948, s , Üsküp te Türk Kültür ve Sanayi-i Nefise Cemiyeti Tesis Edildi, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 20 Mayıs 1948, s.4.

8 araçlarında, adeta "Yugoslavya nerdeyse elden gidiyormuşçasına!" büyük önem verilen, duruşmanın son günü Üsküp kent meydanında hoparlörlerden halka dinletilen "Yücel" davası, Makedonyalı Türklere gözdağı verme amacına tümüyle ulaşmıştır. Böylece Makedonya'da yaşayan Türklerin geleceğe, umdukları "mutlu geleceğe" yönelik bütün umut ve beklentileri kırılmıştır. Onlar, Balkan Savaşları'ndan sonraki en büyük göçlerine hazırdırlar. Türkleri müthiş tedirgin eden bu olaydan kısa bir süre sonra, 15 Mayıs 1948 tarihinde, "Tefeyyüz" İlkokulu'nda, Üsküp Türk Kültür ve Sanayi-i-Nefise Cemiyeti kurulmuştur 5! Bu, "1948 yılında daha, Makedonya'nın başkentinde Türk azınlığına karşı yeni bir yaklaşım" olarak da değerlendirilmiştir^. Fakat kanımızca bu yeni bir yaklaşım değil, göz boyuma girişiminden ibaretti. 29 Haziran 1948 tarihinde yayımlanan "İnfbrmbüro Rezolüsyoım" 53 Yugoslavya'yı "zor günlerin eşiğine" getirmişti. O zamana kadar Sovyetler Birliği ile sürdürülen son derece iyi ilişkiler yerini iki ülke komünist partileri arasında ortaya çıkan ciddi çatışmaya bırakmıştı. Bu durum karşısında, bir süre öncelere kadar üyesi olduğu "demir perde ülkelerinin" kıskacına düşen Yugoslavya, o zaman değin yürüttüğü siyaseti tekrar gözden geçirmek durumunda kahvermişti. Bu çerçeve içinde Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi öncelik taşıyan hususlardan biriydi kuşkusuz. Bunun sonucu olarak, bundan sadece yaklaşık bir yıl Önce sertleştirilen Türk ve Türkiye aleyhinde politikalarda, gece aşırı denebilecek şekilde bir yumuşamaya gidildi. Bu yumuşamanın ilk belirtileri bir süre önce kurulan Üsküp Türk Kültür ve Sanayi-i-Nefise Cemiyeti'nin faaliyetlerine birdenbire büyük önem gösterilmesi ve cemiyete bütün olup bitenler ışığında özel bir anlam taşıyan "Yeni Yol" adının verilmesi, 1949 yı- lının Mayıs'ında "Yeni Kadın" dergisinin yayımlanmaya başlaması, "Birlik" Gazetesi'nin haftalık periyoda geçmesi, Makedonya Türk yazarlarının ilk eserinin basımdan çıkması, 1950 yılına adım atarken Azınlıklar Tiyatrosu'nda Türk Dramı'nın kurulması, 1951 yılı Eylül'ünde, bir süre sonra "Sevinç" adıyla yayın hayatına devam edecek olan "Piyoner gazetesi" çocuk dergisinin sahneye çıkması olmuştur. Nedir ki ok yaydan çıkmıştı bir kere. Makedonya'da yaşayan Türklere karşı yeni bir yaklaşımın (ülke çıkarlarının gerektirdiği politik bir yaklaşımın tabii ki) sonucu olan bütün bu gelişmeler, hatta 1951/52 ders yılından itibaren Batı Makedonya'da Türk okullarının açılması bile, Türklerin kaçan huzurunu geri getirmeye yetmedi. Yugoslavya Cumhurbaşkanı Yosip Broz Tito'nun Türkiye'yi ziyaret ettiği 1953 yılında üçüncü göç patlak verdi. Makedonya'daki Türk nüfusunun üçle ikisinin birkaç yıl içinde kitlevi bir şekilde Türkiye'ye yerleştiği bu göç, Türklerin bu topraklarda kısa sürede her bakımdan söz sahibi olabilmesine inen büyük bir darbe oldu göçü ile ilgili verilen resmi rakamlarla "halkın dilinde dolaşan" rakam arasında dağlar kadar farkın olduğu dikkati çekmektedir. Makedonya 1953'te başlayıp sonraki yıllarda da devam eden göç esnasında Türkiye'ye göç edenlerin sayısının dolayında olduğunu iddia elmekledir54. Türkiye tarafından verilen resmi bilgilere göre ise, bu sayı civarındadır. Oysa resmi olarak bugüne kadar doğrulanmamış olan asıl sayının kadar olduğu sanılmaktadır göçünün başta gelen ö/.elliği, çok kısa sayılabilecek bir sürede, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları yörelerde Türk nüfusunun müthiş bir hızla azalmasıdır. Bir Örnek olarak göçün Radoviş ilçesinde yaşayan Türk nüfusunun azalmasındaki 52. Mustafa Karabasan, Göçler ve ÖzbenLik Sorunu - Tiirkiye"ye Göç Etmek Süreci BajSıyor, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 19 Temmuz 1990 s "Informbüro Rezolüsyonu", 1948 yılı Haziranında Bükreş'te düzenlenen İnformbüro'nun İkinci Oturumu'nda (Kominform adıyla da bilinen İnformbiıro, komünist ve işçi partilerinin enformasyon bürosuydu yılları arasında, dokuz Avrupa komünist ve işçi partisinin uluslararası danışma ve koordinasyon organı görevini yaptı. Başlıca amacı, karşılıklı mutabakat esaslarına dayanarak bu partilerin faaliyetleri arasında uyum sağlamak ve tecrübe alışverişi yapmaktı.) Yugoslavya Komünist Partisi'ne karşı takınılan tavrın ürünüydü. "YKP"deki Durum" adını taşıyan sözkonusu rezolüsyonla YKD, Sovyetler Birliği'ne karşı politikalar izlemek ve antiemperyalist cepheye ihanette bulunmakla suçlanıyor, ülkede kapitalizmi yeniden kurmaya hazırlanmakla itham ediliyordu. Bunun üzerine YKP yanlılarını itiraf edip düzeltmeye davet ediliyordu. Aslında Slalin-Tito ya da SBKP-YKP çekişmesi olan bu çatışma "İnformbüro Rezolüsyonu"nun yayınlanması y la İnformbüro-YKP çatışması olarak gösterilmiştir. Rezolüsyonu'nun yaklaşık bir ay sonra Temmuz 1948 tarihleri arasında düzenlenen YKP'nirı V. Kurultayı bütün bu suçlamaları reddetmiş, parti merkez komitesinin politikasını onaylamıştır. Bu olay, Tito'nun Stalin'e "Hayır" demesi

9 etkisini göstermekle yetineceğiz yılında yapılan sayımlara göre, Radoviş ilçesinin toplam nüfusu 25456'dır. Bu sayının 14982'si Makedon, 10427'si Türktür sayımlarında ilçe nüfusu 22358, Makedonların sayısı 18770, Türklerin sayısı 2917 olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi dokuz yıl gibi kısa bir sürede ilçenin toplam nüfusunda Türklerin sayısı %357 gerileme kaydetmiştir 55. Bunun sonucu, Makedonya'nın başkenti Üsküp de dahil, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları yörelerde Türk cemaat hayalı ortadan kalkmıştır; bu ise, toplumsal hayalın bütün alanlarında Türk varlığının duyurulması olanaklarını büyük ölçüde azaltmıştır. Bu göçün diğer önemli bir özelliği de, Balkan Savaşlarından sonra çok zor koşullar allında yetişen, buna bağlı olarak da sayıları son derece az olan (toplam Türk nüfusu ile kıyaslandığında tabii ki) Türk aydınlarının büyük bir bolümü göçe zorladığıdır. Bunun sonucu olarak, yeni bir aydın kuşağı yetişene kadar, Makedonya'da yaşayan Türklerin her alandaki gelişiminin çok yavaş gerçekleştiği görülmüştür. Göçün böylesine killevi bir hal almasına kuşkusuz ki Türkiye Cumhuriyetinin bu konuda takındığı hatalı tavır da neden olmuştur. Dönemin Türk Hükümetinin, Yugoslavya ile serbest göç anlaşmasını imzalamanın soruna çözüm getireceğim düşünmesi, aslında, Türkiye dışında Türk varlığımı sürdürülmesine, Türk kimliğinin yaşatılmasına yönelik baskılar karşısında yenik düşmesi anlamına gelmektedir. Zaten Makedonya Türkleri serbest göç anlaşmasının bir yararım görmemişlerdir. Göç sözde serbestti, çünkü tanınan biricik "serbestlik" Makedonya'yı terk etmekti, iki bavulla Türkiye'ye sığınmaktı. Göçün bütün hızıyla sürdüğü yıllarda Makedonya'da Türklere yeni hakların tanınmasına devam edildi yılında Türk öğretmen okulu çalışmaya başladı. Fakat bu, cumhuriyette Türkçe öğretimde görülen gerilemeyi hiçbir şekilde durduramadı. Öyle ki, göçün en yoğun olduğu 1954 ile 1962 yılları arasında Türkçe öğretim veren ilk ve ortaokulların, öğrenci ve öğretmen sayısında yarıdan çok bir azalma görüldü yılından itibaren özellikle çocuklara hitap eden Türkçe kitapların yayımlanmasında göze çarpan hareketliliğin devam ettiği görülmektedir 56. Yayımlanan ders kitapları sayısında 1953 yılında büyük bir patlama olmuş, bir yılda toplam 18 ders kitabı yayımlanmış tır yılında "Tomurcuk" adı altında bir aylık çocuk dergisinin daha yayımına geçilmiştir. Fakat bu dönemde, Türk aydınlarının örgütlü faaliyette bulunma çabalarının önüne geçildiği de görülmüştür. Bunun bir örneği de, 1950 yılında kurulan Makedonya Türk Yazarlar Cemiyeti'dir. Cemiyetin, 1951 yılı kasımında düzenlenen birinci yıllık oturumunda, gerçekleştirilen çalışmalar "ileriye doğru atılan büyük bir adım"58 olarak değerlendirilmişti. Üyelerin çoğu "yönetim ve rejime sadık kişiler" olmasına rağmen, sözünü ettiğimiz yıllık oturumdan bir süre sonra cemiyetin faaliyetine son verilmiştir. Bununla, Makedonya'da Türk edebiyatının dinamik bir gelişim göstermesini sağlayabilecek olumlu bir girişini,- daha baştan önlenmiştir diyebiliriz. Göçün durulduğu 1963 yılında Türklerin sayısı bir hayli azalmış durumdadır. Nüfus bakımından Makedonya'da yaşayan azınlıklar arasında Türkler ikinci sıraya düşmüşlerdir. Bu durum Arnavut baskısının tekrar hortlamasına ve şiddetlenmesine elverişli bir zemin oluşturmuştur. Nitekim 1963 yılında, Türklere tanınmış bulunan kimi haklara yavaştan yavaştan "saldırıya geçildiği" görülmektedir. Bunun bîr örneği de "Birlik'e artık ihtiyaç olmadığı" düşüncelerinin ileri sürülmesidir. O dönemde Makedonya Cumhuriyeti'nin yönetim organlarına katılan azınlık mensuplarının sayıları kıyaslandığında, Türklerin haksızlığa uğradığını görmek de hiç zor değildir 60. Arnavut baskısının artmaya başladığı bu yıllarda, daha çok bu baskıya tepki olarak, Türk aydınları arasında Türk ulusal kimliğine ve Türk kül- 55. Mr. Mika Zdraveva, Yüzyılımızın 6O'lı Yıllarında Radovis ve Belediyesindeki Demografi Değişiklikleri, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Eylül 1986, sayı 208, s Dr. Nimetullah Hafız, Yugoslavya'da Yayımlanan Türkçe l.ektür Kitaplarının Bibliyografyası ( S2), "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Kasım 1983, sayı 180, s ismail Zekeriya, Prosvelno Delo Yaymevi'nîn 45 Yıllık Etkinliği, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Eylül-Ekün 1990 sayı 248/249, s , Türk Yazarların Senelik Toplantısında ileri Doğru Bîr Adım Atıldığı Görüldü, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 24 Kasım 1951, s Suat Engüllü, Necati Zekeriya'nm Hayalı, Kişiliği ve Eserleri - Çalışmalarını Ölüme Meydan Okurcasına Sürdürdü, "Birlik" Gazetesi, Üsküp, 26 Kasım 1988, s Kâmuran'rn Tahir, Makedonya'da Halklar, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Nisan 1968, sayı 25, s. 78.

10 tür değerlerine sıkıca bir bağlılık göze çarpmaya başlamıştır. Bu özellikle anayasa ile azınlıklara tanına kültürel hakların zorlanması sonucunu doğurmuştur. Öyle ki, 1964 yılında 19 kitabın yayımlandığına tanık olmaktayız. Bu kitapların altısı Makedonya Türk yazarlarının eserleridir. Bu dinamik yayın etkinliği 1969 yılının sonlarına kadar devanı etmiştir yılının Aralık ayında "Sesler" Aylık Toplum-Sanat Dergisi yayın hayatına başlamıştır yılında "Üsküp "Kliment Ohridski" Pedagoji Akademisi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmıştır ı yılların sonlarına gelindiğinde, "Nikola Karev" Pedagoji Lisesi'ndeki Türk Öğretmen okulu sınıftan olduğu gibi, "Tsvetan Dimov" Lisesinde de Türk lise sınıfları mevcuttur yılında, uzun süre faaliyet göstermeyen "Yeni Yol" Kültür Güzel Sanatlar Dereği'nin birdenbire canlandığını görmekteyiz yılında "Nikola Karev" Öğretmen Okulu öğrencileri tarafından "Naim Sabam" Edebiyat Kolu kurulmuştur. Aynı yıl "Yeni Yol" çerçevesinde de "Nâzım Hikmet" Edebiyat Kolu faaliyete geçmiştir. Bütün bu gelişmelerin görüldüğü 6O'li yılların sonlarında, devletin görmezlikten geldiği Arnavut baskısı son haddini bulmuştu. Hatta 1968 yılında Arnavutların Kalkandelen'de çıkardıkları olaylara rağmen, yönetim, Özellikle Batı Makedonya'da Türklerin asimilasyonuna yönelik bu baskıları görmezlikten geldi, çoğu durumlarda bu baskıları onaylar duruma da düştü. Bunun sonucu olarak başta Kalkandelen Gostivar ve Struga ilçelerinde olmak üzere, Batı Makedonya'da Türkçe Öğrenim gören Öğrencilerin sayılarında çok büyük bîr düşüş görüldü. Böylece, Makedonların ister ders kitapları aracılığıyla, ister basın yayın araçlalarıyla her fırsatta açıkça dile getirdikleri Türk düşmanlığına, bir de "Makedonya'da Türk bulunmadığı, Türk geçinenlerin tümünün Türkleş(irilmiş Arnavutlar olduğu" iddiasıyla ortaya çıkan Arnavut düşmanlığı eklendi. Üstelik, "Birlik" Gazetesi ve "Sesler" Dergisi sayfalarında, Usküp Radyo ve Televizyon Türkçe yayınlarında bile, Arnavut baskısından söz etmek yasaktı. 1970'li yıllara girerken, Makedonların faaliyete geçirdikleri "Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Makedon Müslümanlarının Bilim-Kültür Buluşmaları" aracılığıyla da özellikle Debre, Resne, Radoviş ilçelerine bağlı köylerde yaşayan ahalinin Türk olmadıkları, Müslümanlığı, dolayısıyla da Türklüğü kabul etmiş Makedonlar oldukları iddia ediliyor, bu yönde propaganda ve baskı yapılıyordu. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, Makedonya'da yaşayan Türkler kimliklerini korumaya ve kültürel planda gelişim göstermeye azami çaba harcadılar. Anayasayla tanınan hak ve özgürlüklerinden ellerinden geldiğince yararlanmaya özen gösterdiler. Tabii ki, bu arada, bir yandan Makedonlardan ve Arnavutlardan gelen baskılara direnirken, bir yandan da çıkardan, koltuk beklentisinden, mevkiini kaybetme korkusundan kendi kültürüne, kendi ulusuna ihanet eden kimi Türk aydınlarının hatalı, zararlı tutum ve davranışlarına karşı mücadele verdiler. 70'li yılların başlarında, Türkçe öğretim veren okulların ayakta kalabilmeleri yolunda büyük gayret gösterildi. Özellikle Kocacık ve yöresindeki köylerde çalışan Türk öğretmenlerinin bu yolda verdikleri mücadele (ki bu mücadele günümüzde de devam etmektedir) her türlü saygıya layıktır. Türk aydınlarının çabaları sonucu, Ohri'de Türk lise sınıfının açılması bile başarıldı. Ne yazık ki, kimi çıkarcı Ohrili Türk aydınlarının "oyunbozanlıkları" yüzünden lisenin ömrü kısa sürdü 61. Ohri'de açılan Türk lise sınıfından farklı olarak, aynı dönemde Gostivar'da başlatılan Türkçe lise öğretimi, bütün güçlüklerin üstesinden gelinerek günümüze kadar devam etmiştir. Yetmişli yıllara girerken Türkçe radyo ve televizyon yayınlan alanında önemli atılımlar gerçekleştirildi. 14 Nisan 1969 yılında Üsküp televizyon'unda İlk Türkçe televizyon yayını yayımlandı 62. Başlangıçta iki haftada bir on beş dakika olan Türkçe televizyon yayını, zamanla otuz dakikalık günlük yayına dönüşlü 63. Türkçe radyo yayınlarında da aynı yıl başlatılan genişleme son- 61. Altay Suroy, Ohri'de lise Kapandıktan Sonraki Durum, - Suç Okul Yönetmeninde ve Öğretmenlerde, "Tan" Gazetesi, Prîşttne, 12 Ekim 1971, s İsmail T. İsmail, Televizyon -Hakeşitliğimizin ve Beraberliğimizin Simgesi, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Kasım 1985, sayı 200, s En son olarak Makedonya Televizyonunun yayınladığı Türkçe yayınların günlük toplam süresi hir saat bes dakikaya çıkarılmıştır.

11 raki yıllarda da devam etti ve günlük Türkçe yayın süresi iki buçuk saati aştı yılında tamamen duran Türkçe kitap yayımlama etkinliği 1972 yılından itibaren "Birlik" Gazetesi dahilinde tekrar canlandırıldı yılının şubatımdan itibaren, o zamana kadar haftalık olan "Birlik" gazetesi haftada Üç gün çıkmaya başladı. Daha sonraları günlük çıkması girişimleri de başlatıldı. Hatta bir ara günlüğe geçmek üzere olduğu söylentileri bile işitildi. Ne yazık ki, bu, sadece büyük bir istek ve umutlan öte gidemedi. Bütün bu gelişmelerin görüldüğü dönemde Türk kültür-sanat derneklerinin faaliyetlerinde de tam anlamıyla bir rönesans devri yaşandı. Daha önceleri kurulup faaliyetlerine ara vermiş kültür güzel sanatlar derneklerinin tekrar faaliyete geçtikleri, yeni yeni demeklerin kurulduğu görüldü. Yetmişli yıllar Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatı için de önem taşıyan bir zaman dilimidir. O yıllarda edebiyat sahnesine büyük umutlar uyandıran genç bir edebiyatçılar kuşağı çıktı, Makedonya Türk edebiyatına yeni soluk kazandıran, yaşlan yirmi civarında olan bu genç edebiyatçıların ortak özelliği, ulusal bilinç sahibi olmalarıydı. Sonraki yıllarda da güçlenerek devam eden bu ulusal bilinçlenme, anlaşılan bazı.çevreleri tedirgin etmeye başlamıştı. Bu tedirginliğin sonucu olarak 1978 yılında düzenlenen Makedonya Komünistler Birliği'nin 7. Kurultayı öncesinde, Makedonya Komünistler Birliği'nin "Komünist" Gazetesi ve "Pogledi" Dergisi'nde, kendi kültürel varlığına ve ulusal kimliğine her bakımdan sahip çıkmak isteyen genç kuşak Türk aydınları "miliyetçilikle" suçlanmıştı. Bu gibi asılsız suçlamalar bundan sonraki yıllarda da devam etmiştir. Makedonya'da yaşayan Türkler için son önemli olay 1976 yılında Üsküp "Kiril ve Metodiy" Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün açılması olmuştur. Gereğince değerlendirilememiş olması bir yana, bu Bölüm'ün faaliyete geçmesi, özellikle Makedonya Türk Edebiyatı ile ilgili incelemelerde bulunacak ve bu alanda ciddi araştırmalar yapacak genç, yetenekli kadroların yetiştirilmesi için önemli bir olanaktı. Özellikle 1963 yılından sonra Makedonya'da yaşayan Türklerin ekonomik durumlarında bir iyiye gidiş olduğu gözlenmektedir. Esnaf ve köylü eskiye nazaran iyice toparlanmış, kamu kesiminde çalışanlarsa çalışkanlıkları ve dürüstlüklerinin karşılığını almışlardır. Tabii ki, bu dönemde ayırım gözetme durumlarıyla da sık sık karşılaşılmıştır yılında patlak veren "Kosova olayları" sonrasında, resmen olması bile geçen on küsur yıl içinde Arnavut baskısına göz yumulması nedeniyle, Makedonya'da yaşayan Türklerin büyük haksızlığa uğradığı kabul edildi. Fakat bu süre içinde yapılan haksızlıkların telafi edilmesi bir yana, bari hafifletilmesi yolunda herhangi bir girişimde de bulunulmadı. Kalkandelen'de Üsküp meslek lisesinin kapılarını Türk Öğrencilere açması, Strugada hepi topu beş talebe için ortaokulun açılması gibi örnekler, samimi olmaktan çok politik girişimlerdi ve amaç, bu ilçelerde baskı yoluyla Arnavut okullarında okumak zorunda bırakılan Türk çocuklarının "aynı safta yer almalarının" önlenmesini (tabii ailelerinin de) sağlamaktı. Seksen bir sonrası dönemde Türkler yeni bir haksızlığın kurbanı olmaya başlamıştı. Arnavut aşırı milliyetçiliği ve bölücülüğünün Makedonya'da da şahlanması sonucu olarak Arnavutlara tanınan kimi hakların bir müddet dondurulmasına gidilince, ayırımcılık gözetiliyor denmesin diye, Türklerin haklarının da dondurulması gündeme geldi. Bu durum 1989 yılında yapılan Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Anayasasındaki değişmelere bile yansıdı. Öyle ki "Kosova Cumhuriyeti" sloganım benimseyen Makedonya Arnavutlar mm bölücülük eğilimlerinin Önünü kapatmak niyetiyle, Anayasa'nın birinci maddesinde yer alan, "Makedonya'nın, Makedonya'da yaşayan Arnavutların da devleti olduğu" hükmü silinirken, bu hükme bağlı zikredilen Makedonya Türklerinin adının silinmesi de gündeme getirildi. Bu, kuru yanında yaşın da nasıl yandığının somut bir örneğidir^. 64. Şu anda Üsküp Radyosu'da yayınlanan Türkçe yayınların günlük toplam süresi dört buçuk saate ulaşmışır. Fakat Türkçe yaymların Üsküp Radyosu İkinci Programında yer alması, bu yayınların Makedonya'da Türklerin yaşadığı bütün bölgelerde izlenebilmesini mümkün kılmamaktadır. Makedonya'da, Üsküp radyosu dışında, Kalkandelen, Ohri, Struga yerel radyoları da Türkçe yayın yapmaktadırlar. 65. Bu asılsız, "hayali" suçlamayı "Komünist" Gazetesi'nin Makedonya Komünistler Birliği'nin 7. Kurultayı öncesinde düzenlediği bir açık oturumda ortaya atan Makedonya Türk yazarlarından İlhami Emin'dir. 66. Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nin 1974 Anayasası'nm 1. maddesi şöyledir: "Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti, halkın egemenliğine ve işçi sınıfı ile bütün çalışan insanların iktidarı ve özyönetimi esaslarına göre kurulmuş, Makedon ulusunun ulusal devleti ve burada yaşayan Arnavut ile Tıirk halklarının devleti, çalışan insanlarla yurttaşların, Makedon ulusunun ve on imla eşil olan Arnavut ve Türk halklarmm sosyalist özyönetimse] demokratik birliğidir/' 1989 Anayasa'sında yapılan değişmeyle işlenen hata, Makedonya Cumhuriyeti'nin 1991 Anayasası'nda da maalesef düzeltilmemiştir.

12 Aslında doksanlı yıllara girilirken, 1980 yılında lideri Yosip Broz Tito'nun ölümüyle doğan otorite boşluğunun doldurulamaması sonucu, Yugoslavya'yı oluşturan cumhuriyetler arasındaki diyalog kopma noktasına gelmişti. Sırplar ve Hırvatlarla Slovenler arasında silahlı çatışmaya kadar varan anlaşmazlığın ardından, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti parçalandı. Makedonya da, 8 Eylül 1991 tarihinde yapılan halk oylamasıyla bağımsızlığını ilan etti; 20 Kasım 1991 akşamı Makedonya Parlamento su'nd a düzenlenen törenle, Makedonya Cumhuriyeti Anayasası'nın resmen yürürlüğe girdiği ilan edildi. Bu, aslında daha 1990 yılının ortalarına doğru Makedonya'da başlayan "demokratikleşme süreci"nin son perdesiydi. Fakat ne yazık ki bu süreç içinde, demokratikleşmeye, hak ve özgürlüklerinin daha geniş ve daha adil bir zemine oturtulması umuduyla bakan Makedonyalı Türklerin beklentilerinin büyük ölçüde boşa çıktığı görüldü. Sözünü ettiğimiz bu demokratikleşme sürecinde, Balkan Savaşları'ndan sonra Makedonya'da Türklere de ilk kez politik Örgütlenme hakkı tanındığı doğrudur. Böyle bir hakkın tanınması sonucu olarak 1990 yılının 1 Temmuz günü Makedonya'da yaşayan Türklerin hak ve özgürlüklerinin mücadelesini yapacak Türk Demokratik Birliği kuruldu. Fakat bundan sonra gelişen olaylar, Makedonya'da oldukça dağınık yaşayan Türklerin hak ve özgürlüklerine bağlı sorunların çözümünde, TDB'nin fazla bir varlık gösteremeyeceği ortaya çıktı, Bunun ilk ciddi belirtisi de, aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen milletvekili seçimleriydi. Nüfus itibariyle Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde yedi sandalyeye sahip olması gereken Türkler, 1945'ten sonra ilk kez "meclis dışında" kalmaya "mahkum edildiler". İkinci önemli darbe öğretim alanında indirildi, önce Radoviş'te Türkçe öğretim veren ortaokul kapatıldı. Ardından, Kalkandelen, Kirçova, Debre, Makedonski Brod gibi ilçelerde yaşayan, Türk olduklarını iddia eden, fakat uzun yıllar süren "Makedon baskısı" yüzünden Makedon okullarına göndermek zorunda kaldıkları çocuklarına Türkçe öğrenim görme imkânının tanınmasını isteyen anababaların istekleri karşısında sağır kaimdi. Bunu, kültürel alanda endişe uyandırıcı kimi gelişmeler izledi. Altmışlı yılların başlarından sonra ilk kez "Birlik" Gazetesi tekrar gündeme geldi. Gazetenin haftalık gazeteye dönüştürülmesi söylentileri dolaşmaya başladı. "Sesler" Aylık Toplum-Sanat Dergisi'nin yayımının devam edip etmeyeceği, gazete sayfalarına taşman konular arasında yer aldı; dergi tekrar çift sayı olarak yayımlanma durumuna getirildi. Bu da yetmedi, Osmanlı dönemi Türk kültür eserlerine el uzatıldı; Manastır ve Pirlepe saat kulelerine 1992 yılının ortalarında haç dikildi. Bu dönemde Makedonya Cumhuriyeti'nde ekonomik bunalımdan en çok nasibini alanlar arasında Türkler de bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak artan hayati sorunlara rağmen, Makedonya'da yaşayan Türkler, ulusal ve kültürel kimliklerini hedef alan olumsuz gelişmelere karşı mücadele vermeye son derece kararlı görünmekteler. Anlaşılan kısa sürede son bulmayacak olan bu mücadeleyi, 1992 yılının ikinci yarısında kurulan Türk Demokratik Partisi, Türk Aydınlar Cemiyeti ve Türk Kültür Merkezi'nin faaliyetleriyle örgütlü bir hale getirmeye gayret sarf etmek tel er. Bari şimdilik, tek parti döneminde, özellikle 1963 Anayasasından sonra başlatılan tedrici demokratikleşme hareketi içinde kurulan dengeleri altüst etmekten ileri gidemeyen Makedonya'daki demokratileşme sürecinin, önümü/deki yıllarda neler getireceğini kestirmek mümkün değil. Bu belirsizlik, önellikle toplam 120 bin civarında nüfusuyla "tespih taneleri gibi" Makedonya'nın dörtbir yanına dağılmış bulunan Türklerin geleceği açısından umuda pek fazla yer bırakmamaktadır. Fakat ne hikmettir ki, şairin de dediği gibi "Umuttur insanı en son terk edeu"67. Gönül diler ki, Balkan Savaşları'ndan beri, umudu bir an bile terk etmeden ulusal ve kültürel kimliğim korumanın mücadelesini yılmadan, yorulmadan veren, bunun sonucu olarak da kendisine tanınan hak ve özgürlüklerin bedelini fazlasıyla ödeyen Makedonya'da yaşayan Türk insanını bu kez de umut terk etmez. 67. Necati Zekeriya, Ve Umuttur İnşam En Son Terkeden, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp- Kasım 1985, sayı 200, s. 74.

13

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI

CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI İsa ÖZKAN * Osmanlı Devleti nin XX. yüzyılın başlarında; siyasî, askerî, ilmî ve malî bakımdan zayıf düşmesi ve uzun süren savaşların sonunda uğradığı toprak kayıpları

Detaylı

ÖNSÖZ. NİSAN 2006 Ümit ERDOĞAN

ÖNSÖZ. NİSAN 2006 Ümit ERDOĞAN ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarını, Askeri Müdahaleler oluşturmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, siyaset kurumuna; demokrasinin tıkandığı gerekçesiyle toplam

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI'NDAN SONRA MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI

BALKAN SAVAŞLARI'NDAN SONRA MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI BALKAN SAVAŞLARI'NDAN SONRA MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI Balkan Savaşları'ndan sonra Makedonya Türk Edebiyatı'nda görülen durum, bu topraklarda yaşamaya devam eden Türklerin toplumsal, ekonomik, kültür-eğitim

Detaylı

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER nisan 2009 heybeliada ruhban okulu nun geleceği üzerine tartışmalar ve öneriler ISBN 978-605-5832-14-8 TESEV YAYINLARI DIŞ POLİTİKA

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye ye Göçler ve Nedenleri

Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye ye Göçler ve Nedenleri Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye ye Göçler ve Nedenleri Dindaşlar dan Soydaşlar a İslam Ümmeti nden Türk Milleti ne Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU Özet: Türkiye, Osmanlı nın çöküşünden batışına, Cumhuriyet

Detaylı

27 Mayıs 1960 tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası

27 Mayıs 1960 tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2009, Sayı:19, ss.73-90. 27 Mayıs 1960 tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası Sedef BULUT * ÖZET Türk siyasi hayatı içerisinde önemli

Detaylı

a) İsmet İnönü Dönemi

a) İsmet İnönü Dönemi XI. ATATÜRK SONRASI TÜRKİYE İÇ POLİTİKA a) İsmet İnönü Dönemi Atatürk ün ölümünden sonra, 11 Kasım 1938 de İsmet İnönü nün cumhurbaşkanlığına getirilmesiyle Türkiye de yeni bir dönemin başladığı söylenebilir.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Yeniden Yapılanma Dönemi.3 Ünite 2: Türkiye Cumhuriyeti nde Temel Politikaların Ortaya

Detaylı

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5)

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) 2- Esas Hakkında Mütalaa Yazılı olarak hazırlanıp 08.06.1999 günlü oturumda, DGM.C.Başsavcısı Cevdet VOLKAN

Detaylı

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Köksal Şahin * Giriş Basının varoluş sebebi, yazı yoluyla çevreyi gelişmelerden haberdar etme düşüncesine dayanır. Bu

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE Giriş İlk Türkçe gazetenin yayımlandığı dönem olan

Detaylı

50. YILDÖNÜMÜNDE 27 MAYIS I HATIRLA(T)MAK

50. YILDÖNÜMÜNDE 27 MAYIS I HATIRLA(T)MAK 50. YILDÖNÜMÜNDE 27 MAYIS I HATIRLA(T)MAK Türkiye Çalışmaları Grubu SDE Ankara 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 SİVİL İKTİDARDAN ASKERİ YÖNETİME UZANAN SÜREÇ. 5 Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR www.kibristd.org.tr KASIM - ARALIK 2013 / OCAK - ŞUBAT 2014 ISBN :1300-2546 CİLT: 26 NO :6 / CİLT: 27 NO: 1 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR Figen Rutkay 1934

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi. Kesintili-Kesintisiz Eğitim Politikasının Değerlendirilmesi

Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi. Kesintili-Kesintisiz Eğitim Politikasının Değerlendirilmesi Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Kesintisiz Eğitimin Okul Yönetimi, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 195-196 Mart-Nisan 2014. Başımız Sağolsun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 195-196 Mart-Nisan 2014. Başımız Sağolsun TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ Sayı 195-196 Mart-Nisan 2014 Başımız Sağolsun TBMM Genel Kurulu, Soma da meydana gelen maden faciası nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. TBMM

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI *

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI * DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI * THE DEMOCRACY RHETORIC OF DEMOCRAT PARTY Dr. Yusuf Ziya KESKİN ÖZET 1950 1960 tarihsel aralığında yaşanan Demokrat Parti iktidarı uygulamaları daha sonraki

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı