hrant dink in ard ndan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hrant dink in ard ndan"

Transkript

1 ad m ad m yaklaflan cinayet hrant dink in ard ndan GÜNCEL Hrant Dink cinayeti önlenebilir miydi? Muhtemelen evet. Ama üstümüze düfleni yapmad k ve Ruflen Çak r n dedi i gibi, Hepimiz Ogün Samast z. Türkün Türkten baflka dostu yoktur laf n dillerine pelesenk eden beyaz yakal milliyetçili e de, Ya sev ya terk et diye hayk ran sokak milliyetçili ine de dur demezsek, Hrant Dink in huzur içinde uyumas mümkün olmayacak. Foto raflar: Damla Özlüer 8 ayfle hür 19 Ocak 2007 günü saat s ralar nda, AGOS gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hrant Dink, Osmanbey de öldürüldü. Hrant Dink sadece sol e ilimli demokrat bir gazeteci de ildi. Milli Güvenlik Siyaset Belgeleri'nde potansiyel iç düflman olarak tan mlanan, Yarg tay taraf ndan yabanc uyruklu say lan, Emniyet Müdürlükleri taraf ndan az nl k olarak kabul edilen, toplumlar n n da u rad büyük k r ma ra men, Cumhuriyet i kurarken 300 bin kifli civar nda oldu u tahmin edilen, ancak flu anda ülkenin nüfusu 70 milyona dayan rken, say lar 50 bine gerilemifl olan küçücük Ermeni cemaatinin aç k sözlü, yürekli, ak ll, duygulu, coflkulu evlad yd. Ölmeden önce kaleme ald son yaz s nda, "her seferinde 'Türk düflman ' olarak biraz daha meflhur ediliyorum. Ne yaz k ki art k eskisinden daha fazla tan n yorum. 'A bak, bu o Ermeni de il mi' diyen bak fllar daha çok hissediyorum," demiflti. Dahas, sadece hain Ermeni olmakla kalmam fl, ayn zamanda misyoner çocu u, "Soros'un çocu u", "AB ufla " gibi s fatlarla da meflhur olmufltu. Halbuki cans z bedeni kald r mda yüzükoyun uzanm flken, ayakkab s n n alt ndaki o yürek paralay c delik ile asl nda bir yetimhane çocu u oldu unu anlay vermifltik. Cinayetin ard ndan Adalet Bakan Cemil Çiçek kapsaml bir yorum yap yor ve "Bu iyi hesaplanm fl bir provokasyondur. Baz ülkelerde sözde soyk r m tart flmalar n n gündeme geldi i ve yasal bir statüye kavuflturulmak istendi i bir dönemde yap lm fl olmas son derece manidard r, diyordu. Radikal yazar Hasan Celal Güzel e göre ise Türkiye aleyhine oldu u için bu cinayeti bir milliyetçinin, bir vatanseverin ifllemesi mümkün de ildi! Güzel e göre, fanatik bir genç terörist bu suikast münferiden ifllemifl ise bu sefer de bütün milliyetçileri bundan sorumlu tutmak mümkün de ildi! Cinayeti derin devlet iflledi diyenlerin iyice saçmalad n düflünen Güzel, ben as l, sokaklarda 'Katil Devlet!' diye ba ranlar kimlerin yönlendirdi ini merak ediyorum. Ordu, Irak s n r na y nak yap p beklerken hangi 'derin devletçi' böyle bir provokasyonu düzenler? diyerek olmayana ergi yönteminin flahikalar na ç k yordu. Nitekim, Güzel e göre bu iflin ard nda, ya s n r ötesi operasyonlar ve Kerkük'e müdahaleyi zorlaflt rmay hedefleyen PKK, ya önümüzdeki aylarda ABD'de planlad klar Türkiye aleyhindeki kampanya için bunu kullanmak isteyen Ermeni diasporas ya da durumdan faydalanmak isteyen yabanc istihbarat servisleri vard! Sonra beklenmedik bir fley oldu ve cinayeti iflleyen Ogün Samast yakalan verdi. Samast

2 babas n n ihbar ile yakalanm flt ama stanbul Valisi Muammer Güler, bütün devlet erkân n büyük baflar lar ndan dolay defalarca kutlad. Sorgusunda, "Ben o Ermeni'yi öldürdüm, gene öldürürüm" diyen Ogün Samast bize, cinayetin Türkiye nin huzur ve güvenine de il Hrant Dink e, az nl klara, gayrimüslimlere, farkl olana, öteki olana yönelik oldu unu gösterdi. Ard ndan, ciddi ciddi Ogün Samast n Ermeni as ll oldu u ihtimali üzerine durduk, çünkü böylesi bir cinayeti ancak Ermeni as ll biri iflleyebilirdi! Ailesi O uz boylar ndan gelme öz be öz Çepni Türkü olduklar n aç klad ktan sonra on yedi yafl nda bir çocuk, ailesine ve büyüklerine sayg l çocuk, kendi halinde ancak sinirli ve asabi bir çocuk, böyle fleyleri yapacak biri de ildi, diyenleri izledik. Ogün ün jandarma taraf ndan, üzerinde Mustafa Kemal in bir sözü yaz l Türk bayra n n önünde çekilmifl foto raf na bakt k. Bunlar, Trabzon halk co rafyan n da etkisiyle deli doludur, Trabzon u günah keçisi yapmay n diyen Trabzon eflraf ile AB yasalar yüzünden flehirde suç iflleyenlere müdahale edemiyoruz, diyen Emniyet Müdürü izledi. Ogün ün Nizam Alemciler le iliflkisi oldu u, Alperen Ocaklar 'na gitti i, kod ad n n Battal Gazi nin at ndan gelme Toy Aflkar oldu u söylendi, BBP Baflkan Muhsin Yaz c o lu "bizim oca m zda bu isimle kay tl biri yok" deyince konu kapand gitti. Nihayet Ogün ün azmettiricisi Yasin Hayal yakaland. Hayal in, 6 kiflinin yaralanmas na neden oldu u halde nas l olup da 11 ay sonra serbest b rak ld n da, yakaland nda "3 y l yat p ç kar m, Rus Konsoloslu u ve HSBC'yi bombalayaca m. Efsaneyi flimdiden çekin" diye hayk rd halde nas l olup takibe al nmad n da anlayamad k. Dink cinayetinden sonra gözalt na al nd nda polis taraf ndan yola gelmesi için Fatih Sultan Mehmed in H ristiyanlarla ilgili ferman n n okundu unu ö rendi imiz Yasin Hayal'in MHP Akçaabat lçe Teflkilat n n çay oca n çal flt rd haberlerini MHP Trabzon l Baflkan Muhammet Öztürk fliddetle reddetti. Trabzon da etkili bir cemaatle ba lant l oldu u ve ulusalc diye tan nan etkili bir albayla iliflkisi olabilece i söylentisi daha bafl ndan gözden kaç r ld. Hayal in ak l hocas oldu u iddia edilen Erhan Tuncel in neden BBP Baflkan Muhsin Yaz c o lu ile ayn foto raf karesinde oldu u ise tesadüf ile aç kland. fiüphelerimize stanbul Emniyet Müdürü "Bu olay n arkas nda örgüt yok" diyerek, Trabzon Valisi de "amatörce ifllenmifl cinayet, örgüt yok" diyerek son verdi. Taa ki, Hrant Dink i defalarca tehdit etti i iddia edilen eski J TEM ci Veli Küçük hay r bu çocuk bu ifli tek bafl na yapm fl olamaz, bu iflin arkas nda mutlaka bir örgüt vard r diyerek ironik bir çal m atana kadar Ard ndan s ra, neden Hrant Dink in ölümüne üzülmek gerekir sorusuna cevap bulmaya geldi. Herkes Hrant Dink i apolitiklefltirmek için kollar s vad. Önce kökünün bu topraklarda oldu undan, Türkleri, Türk kültürünü ne kadar sevdi inden dem vuruldu. Ard ndan soyk r m iddialar n reddetti i söylendi, Fransa Parlamentosu nun soyk r m inkâr yasaklayan yasa tasar s na karfl yapt ç k fl hat rlat ld, ard ndan hem Türkiye deki Ermeni cemaati, hem Patriklik hem de diaspora taraf ndan sevilmedi i anlat ld. Sakarya Üniversitesi ö retim üyesi Emin Gürses gibi ABD'deki Ermeni lobisinin saf d fl edilmesi için hükümetle gizli toplant lara kat lan milli kuvvetlerden oldu u söylendi Ermenice yay nlanan Nor Marmara gazetesine mesaj b rakan Filiz adl han m n iyi bir Ermeni vatandafl idi demesi ise sadece gülümsetti. Hrant Dink in cenazesi yaklafl k 100 bin kiflinin kat ld muhteflem bir törenle ebediyete u urland. Farkl yafl, cins, etnisite ve dinden insanlar kederli ama sessiz yürüyüflleri s ras nda sadece Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz Hrant z pankartlar n tafl yordu. Elbette bu da sorun oldu. Neden Hepimiz insan z demiyoruz diyenleri, neden hepimiz Türküz demiyoruz diyenler; bu topraklarda Kürtler öldürülürken neredeydiniz diyenleri, neden hepimiz Türküz, Kürdüz, Çerkesiz, Süryaniyiz, Laz z, Boflna z demiyoruz diyenler; bir gün hepimiz eflcinseliz diye hayk rmad m z sürece bu slogan samimi bulmak mümkün de il diyenleri, Kendine Türküm diyemeyenler bu ülkeden defolsun diyenler izledi. Dedesinin Ermeniler taraf ndan öldürüldü ünü iddia eden Sinoplu bir gazeteci, slogan n TCK'n n 301. maddesine ayk r oldu unu söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Logosunun alt nda Türkiye Türklerindir yazan Hürriyet gazetesi "Hepimiz Ermeniyiz slogan n n at lmas do ru mu? ve "Hrant Dink için Fatiha okunur mu?" oylamalar yapt. Dijital oylamaya kat lan yaklafl k 500 bin kifliden yar s n n her iki soruya da hay r dedi ini gördük. E er 90 y l önce bu ülkeyi sadece Türk etnisitesinden gelenlerin yurdu yapmak için ac mas z tehcirlere imza atmasayd k, buna ra men bizlerle yaflamay seçen gayrimüslimleri gerçekten vatandafl saymayarak vali, kaymakam, diplomat, milletvekili, komutan, polis olmaktan al koymasayd k, Milli Güvenlik belgesinde iç güvenlik tehdidi olarak s n flamasayd k, sab k çiflleri Bakan Meral Akflener bas n toplant s nda küfür yerine, TRT de Abdullah Öcalan yermek için Ermeni dölü demeseydi, Adalet Bakan Cemil Çiçek Ermeni Konferans n düzenleyenleri Türkiye'ye arkadan hançer saplamakla itham etmeseydi, Genel Kurmay Baflkanl Atatürk ün manevi k z Sabiha Gökçen in yetim bir Ermeni oldu u haberlerinden rahats z oldu unu ilan etmeseydi, Türk Hava Kurumu bu sadece Gökçen e de il, Atatürk e de hakarettir demeseydi, Yarg tay az nl k vak flar ndan söz ederken yabanc vatandafl vak flar demek gafletinde bulunmasayd, 301. Madde Yeni Türk Ceza Kanunu na hiç konmasayd, madde ülkenin sosyaldemokrat partisi ve onun genel baflkan taraf ndan faydal bulunmasayd, hükümet henüz içtihat oluflmad diyerek maddeyi de ifltirmeyi reddetmeseydi, Hrant Dink bu maddeden yarg lan rken ona her türlü hakareti yapan Kemal Kerinçsiz ve Do u Perinçek in flürekas na müdahale edilseydi, cenazesine kat lan kalabal klar n yüzde biri duruflmada haz r bulunsayd, bas n ölümünden sonra da oldu u gibi onu yaln z b rakmasayd, yarg ç bilirkifli raporuna itibar edip Hrant Dink i Türklü e hakaret suçundan hapse mahkûm etmeseydi, Yarg tay bu cezay onamasayd... Hrant Dink cinayeti önlenebilir miydi? Muhtemelen evet. Ama bunlar yapmad k ve Ruflen Çak r n dedi i gibi, Hepimiz Ogün Samast z. Türkün Türkten baflka dostu yoktur laf n dillerine pelesenk eden beyaz yakal milliyetçili e de, Ya sev ya terk et diye hayk ran sokak milliyetçili ine de dur demezsek, Hrant Dink in huzur içinde uyumas mümkün olmayacak. TOPLUMSAL TAR H 158 fiubat

3 GÜNCEL dünyay küçülten adam piri reis demir ald Piri Reis hakk nda bir belgesel film yapmaya çal flan Gülflah Çeliker sadece Türkiye den de il, ABD den tarihçilerle de görüflüyor, konuyla ilgili olabilecek hemen her yerdeki arflivlere ulaflmaya çal fl yor. Haritac larla konufluyor, bulabildi i haritalar topluyor. Derdi yaln zca bilgi ve belgeleri belirli bir sistematik içerisinde yan yana getirmek de il, çünkü ayn zamanda olabildi ince genifl bir insan toplulu una bu filmi izlettirmek durumunda Aral k 1931, Son Posta. Gülflah Çeliker, Bunu ben yapt m diyebilmek için bütün bu çabaya de er diyor. ayfle çavdar Belgeselcilerin s k s k flikâyet ettikleri bir uygulama var Türkiye de. Biliyorsunuz, Radyo Televizyon Üst Kurulu, yay nc l k eti ine ya da normlar na ayk r programlar yay nlad klar nda, televizyon kanallar na ekran karartma cezas vermek yerine belgesel film yay nlat yor. Yani belgesel filmler, hem izleyiciye hem de televizyon kanallar na verilen bir ceza olarak görülüyor Üst Kurul taraf ndan. Do al olarak belgeselciler de duruma isyan ediyorlar. Onca emek vererek yapt klar iflin izleyiciye bir ceza olarak sunulmas isyan edilmeyecek gibi de de il. Üstelik Türkiye koflullar nda belgesel film yapmay seçmek zaten daha ifle bafllarken binlerce cezay göze almak anlam na geliyor. Tarih alan nda belgesel yapmaksa daha da zorlaflt rabiliyor iflinizi. Çünkü daha konuyu seçme ve nas l bir belgesel yapaca n za karar verme aflamas nda bile, örne in ideolojik bariyerlerle karfl laflabiliyorsunuz. Bu aflamay kazas z belas z atlatt n zda, ister yak n ister uzak geçmifle bak yor olun, karfl n za ciddi bir arfliv problemi ç k yor. Arflivlerin da n kl, oralarda çal flma yapmak için geçirmek zorunda kald n z bürokratik mücadele evreleri bafll bafl na bir maceraya dönüflüyor. Diyelim ki flans n z yard m etti, bu defa da sponsor bulam yorsunuz çünkü izleyiciye ceza olarak seyrettirilen bir türün kitleler taraf ndan be enilip, size finansal destek veren insana bilinirlik sa lama flans gerçekten düflük olabilir. Muhtemel sponsorunuza tarihin herhangi bir dönemi hakk nda çekmeyi düflündü ünüz belgesele iliflkin bir dosya sundu unuzda, asl nda biliyorsunuz ki siz ondan bir yat r m de il, hibe istiyorsunuz. Bütün bunlar yazmam n sebebi, biz Türklere soruldu unda en büyük övünç kaynaklar m zdan biri olarak gösterece imiz Piri Reis hakk nda bir belgesel film yapmaya çal flan Gülflah Çeliker le yapt m minik söylefli. Gülflah Çeliker ismini, daha önce yapt Sabiha Gökçen belgeseli nedeniyle bu alanda çal flanlar bilirler. fiimdi de Piri Reis hakk nda bir belgesel yapmaya haz rlan yor. Yaln zca haz rl k aflamas n n bile 2 y l sürdü ünü söylemek, bu alanda ifl yapmaya kalk flman n ne kadar zor olabilece ini anlatmaya san r m yeter. Üstelik e er Gülflah Çeliker gibi, kafan za bir konuda çal flmay koyduysan z, yaln zca mesainizi de il duygusal evreninizi de o konunun flekillendirmesine izin verdiyseniz, söz konusu 2 y l dile geldi inden daha zor ama derinlikli bir dönem olacakt r. Gülflah Çeliker, ele ald konuyu t pk bir doktora ö rencisi gibi çal flt n s k s k söylüyor. Sadece zaman de il, var olan finansal kaynaklar n da ay rarak her nerede bilgi ya da belgeye ulaflabilecekse oraya gidiyor. Yaln zca Türkiye den de il, ABD den tarihçilerle de görüflüyor. Türkiye den Prof. Celal fiengör, Prof. Halil nalc k ve Prof. dris Bostan, ABD den Macar as ll Prof. Svat Soucek, Prof. Thomas Goodrich ve Prof. Gregory McIntosh la sürekli haberlefliyor. Onlar hem onu yönlendiriyor, hem de ilgili olabilecek baflka kiflilerle görüfltürüyorlar. Arflivlere gidiyor, yaln zca Türkiye deki de il, ilgili olabilecek hemen her yerdeki arflivlere ulaflmaya çal fl yor. Haritac larla konufluyor, bulabildi i haritalar topluyor. Asl nda bir doktora ö rencisinin yapmas gerekenden daha öteye götürüyor çal flmas n. Derdi yaln zca bulabildi i bilgi ve belgeleri belirli bir sistematik içerisinde yan yana getirmekle s n rl de il çünkü. Ayn zamanda olabildi ince genifl bir insan toplulu una bu filmi izlettirmek durumunda. Bu da

4 teknik, estetik binlerce detayla daha u raflmas anlam na geliyor. Bir ekip kurmas, o ekibin gereksinimlerini karfl lamas, devam nda belgeselin izlenir ve bilinir hale gelmesi için birbirinden karmafl k pek çok aflamadan geçmesi gerekiyor. Gülflah Çeliker bir tarihçi de il, stanbul Üniversitesi Uluslararas liflkiler bölümünden mezun olmufl. Diplomasi bilmesinin araflt rma evrenini daha da geniflletti ini söylüyor. Özellikle uluslararas alanda yapt çal flmalarda daha genifl bir perspektif sunuyor e itimi ona. Piri Reis le yafl yor bu ifle bafllad ndan beri. Görüfltü ü bilim adamlar n n ona özel aç klamalar n aktar yor bize. Örne in Prof. Goodrich, Siz Türklerin iki kifliye büyük borcunuz, var diyor, Biri Atatürk, di eri de Piri Reis. Çünkü Osmanl tarihine bakt n z zaman iki önemli adam görürsünüz. Biri Mimar Sinan, biri de Piri Reis. Piri Reis bir kartograf. Kitabü l Bahriye tüm zamanlar n en iyi kartografya kitab. Goodrich e göre bugünden bak ld nda Piri Reis in idam o gün oldu undan daha trajik bir öyküye dönüflüyor. Çeliker, Prof. Halil nalc k n kendisine aktard bir sözün peflini de b rakm yor. nalc k, Piri Reis in ünlü Amerika k tas n da içeren haritas n gördü ünde Yavuz Sultan Selim in Bir Fatih için dünya ne küçük dedi ini aktarm fl. kincil kaynaklarda geçmekle birlikte, bu sözün gerçekten edilip edilmedi i bilinmiyor. Çeliker in pefline düfltü ü cümlelerden biri de bu. Gülflah Çeliker in önünde oldukça önemli f rsatlar duruyor flimdi de Akdeniz kentlerini dolaflacak bir sergi için 26 dakikal k k sa bir Piri Reis belgeseli çekecek. Bunun için çok yak nda çekimlere bafll yor. As l belgesel ondan sonra gelecek. Ama bu sponsor için henüz yeterli finansal deste i bulabilmifl de il. Y lmaks z n aray p, akl na gelen tüm kap lar afl nd r yor. Ard ndan belgesel için yapt araflt rmay bir de kitaba dönüfltürmek istiyor. As l proje ise Piri Reis in yaflam ndan yola ç k larak yap lacak bir sinema filmi. Pek yorulmufl görünmüyor, devam etme iste ini nereden al yorsun diye sordu umda ise flu cevab al yorum: Araflt rma sevgisi. Tek hazz m bunu ben yapt m diyebilmek. Bütün bu çabaya, anlafl lmamaya ve hatta kendinizden flüphe etmenize bile en büyük cevap bu. Gülflah Çeliker ilginç bir fley daha yapm fl. Bu türden çal flmalar yapanlar, yani kitap ya da belgesel haz rl na giriflenler genellikle fikirlerinin çal nmamas için kimselerle paylaflmazlar çal flmalar n, projelerini. Çeliker ise bir web sitesi haz rlay p, ne yapmaya çal flt n ve kaynaklar n paylaflm fl. Hem film hem de Piri Reis hakk nda daha fazla bilgi almak için t klayabilirsiniz: Gülflah Çeliker bulabildi i bütün haritalar topluyor, yaln zca Türkiye deki de il, hemen her yerdeki arflivlere ulaflmaya çal fl yor. TOPLUMSAL TAR H 158 fiubat 2007 ayd nlardan aç k mektup allianoi yi kurtar n! Kamuoyu ve hükümet yetkililerine bir aç k mektup yay mlayan bilim adam ve ayd nlar, Bergama Allianoi ören yerinin Yortanl Baraj sular alt nda b rak lmas riskinin h zla büyüdü ünü belirterek, yetkilileri göreve davet ettiler. Aç k mektubu kaleme alanlar, Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu nun, korumac l k alan ndaki uluslararas ilkelere ayk r olarak ald 717 say l son karar n n, Dan fltay taraf ndan iptal edilece ine güvendiklerini aç klad lar. aç k mektup: Bu aç klaman n alt nda imzas bulunan bizler, son haftalarda Bergama Allianoi ören yerinin sulama amaçl Yortanl Baraj sular alt nda b rak lmas riskinin h zla büyüdü ünü üzüntüyle görüyoruz. Oluflturulan bilim kurulunun yapt öteki öneriler dikkate al nmaks z n, kaz alan n n üstü örtülerek tümüyle terk edilmesi seçene inin, baz yerel politikac lar n bask lar sonucu, ilgili Bakanl k ve Devlet Su flleri nce bu kurulun iste i gibi yorumlan p, baraj çal flmalar n n bafllat lmas her aç dan geri dönülmez bir yanl fl olacakt r. Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu nun, korumac l k alan ndaki uluslararas ilkelere ayk r olarak ald 717 say l son karar n, ancak bu kurulun üyelerinin büyük bir bölümünün ba ms z uzmanlardan de il, memurlardan oluflmas ve idari bask alt nda biçimlenmifl bulunmas ile aç klayabiliyor ve Dan fltay n ilgili karar iptal edece ine güveniyoruz. Yaln z Anadolu nun de il, evrensel kültür miras n n de erli bir parças olan Allianoi, küçük ç kar ve oy hesaplar na kurban edilmemelidir. Bölgenin ve Türkiye nin, Allianoi nin korunup turizme aç lmas ile sa layabilece i daha kapsaml, daha uzun erimli ve çok yönlü kazanç olanaklar n n yok say lmas kabul edilemez bir hesap hatas d r. Allianoi deki kaz lar n en dar çerçevede tamamlanmas bile befl y ll k bir süreyi gerektirirken, sanki bu alandan sa lanabilecek veri ve bilgiler toplanm fl gibi hareket edilmesini, bilime ve kültüre yönelik a r bir de er bilmezlik olarak de erlendiriyoruz. Allianoi ye iliflkin süreci, özellikle ülkemizdeki baflka baraj yap mlar nda tarihi ve do al miras n görmezden gelinmesine bir örnek oluflturmas yönünden de tehlikeli buldu umuzu, söz konusu yanl fltan uzak durulmas için, baflta Say n Baflbakan olmak üzere yetkilileri göreve davet etti imizi, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Özgen Acar (Gazeteci Yazar, Cumhuriyet) Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Prof. Dr. Berna Alpagut (Müzeciler Derne i Baflkan ) Nazan Atasoy (Sanat Tarihi Derne i Baflkan ) Halim Buluto lu (Tarih Vakf Baflkan ) Prof. Dr. Cevat Erder Prof. Dr. Ufuk Esin Prof. Dr. Do an Kuban Prof. Dr. Çelik Kurto lu (TEMA Baflkan ) Prof. Dr. Neriman Özhatay (Do al Hayat Koruma Derne i Baflkan ) Faruk Pekin (Tarih Bilincini Gelifltirme Vakf Baflkan ) Orhan Silier (Avrupa Kültürel Miras Kurulufllar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Metin Sözen (ÇEKÜL Baflkan ) Prof. Dr. Ahmet T rpan (Arkeoloji ve Arkeologlar Derne i Baflkan ) Dr. Ahmet Yarafl (Allianoi Kaz s Bilimsel Heyet Baflkan ) 11

5 GÜNCEL 12 yeni y l kay plarla bafllad ismail cem veda etti D fliflleri eski bakan smail Cem hayat n kaybetti. Sevenleri Cem i son yolculu una karanfillerle u urlad. Uzun süredir akci er kanseri tedavisi gören D fliflleri eski Bakan smail Cem, tedavi gördü ü stanbul Cerrahi Hastanesi'nde 24 Ocak Çarflamba sabah hayat n kaybetti. 26 Ocak Cuma günü Teflvikiye Camii'nde k l nan joseph ne powell yitirdik osmanl ca seminerleri bafll yor Tarih Vakf, dil ile kültür aras ndaki güçlü iliflkiden yola ç karak Osmanl ca seminerleri düzenliyor. Uzmanlar cenaze namaz yla son yolculu una u urlanan Tarih Vakf Mütevveli Heyeti Üyesi smail Cem e bu son yolculu unda siyasetçisinden doktoruna, ö rencisinden bakkal na yüzlerce insan efllik etti. Vatandafllar cenaze Kalp krizi sonucu vefat eden Tarih Vakf Mütevelli Heyeti Üyesi Josephine Powell (88), stanbul da son yolculu una yak nlar, dostlar ve Tarih Vakf çal flanlar taraf ndan u urland. Feriköy Protestan Mezarl nda düzenlenen törenden sonra bir aç klama yapan Tarih Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Halim Buluto lu Powell n ölümünden üzüntü duyduklar n belirterek, "Kendisi tam bir Türkiye tutkunuydu. Türkiye yi, özellikle Türkiye nin köylerini taraf ndan 3 ayr seviyede verilen Osmanl ca e itimlerinin yeni dönemi, Tarih Vakf n n Y ld z daki merkezinde bafllayacak. Bugüne dek çok say da kat l mc ya ulaflan bu seminerler flubat ay nda yeni gruplarla devam edecek. arac n karanfil ya muruna tuttu. Yunanistan eski D fliflleri Bakan, Ana Muhalefet Partisi PASOK Lideri ve Sosyalist Enternasyonal Baflkan Yorgos Papandreu dostuna zeytin dal yla veda etti y l nda stanbul da do an smail Cem, 1959'da stanbul Robert Kolej i bitirdikten sonra Lozan Üniversitesi nde hukuk okudu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde siyaset sosyolojisi dal nda yüksek lisans yapan Cem, 1963 y l ndan itibaren çeflitli gazetelerde yaz iflleri müdürlü ü, genel yay n yönetmenli i yapt. 57'nci hükümetin D fliflleri Bakanl görevini üstlendi i s rada Yunanistan D fliflleri Bakan Yorgos Papandreu'yla kurdu u güçlü iliflkilerle Türk-Yunan iliflkilerinin geliflmesine önemli katk lar sa layan ve her kesimden büyük be eni toplayan smail Cem siyasi hayat na SHP de bafllam flt. Cem, ayr ca 24 Nisan 1993 tarihindeki cumhurbaflkanl seçimlerine aday gösterilmiflti. ve Yörükleri çok seviyordu. Bizim yapamad klar m z yap yordu," dedi. Buluto lu, Josephine Powell n, y llar aras nda Anadolu gezilerinden elde etti i çok say da kilim, köylerde kullan lan araç gereçler, Anadolu ya özgü yöresel k yafetler ve 35 bin foto raftan oluflan özel koleksiyonunu Vehbi Koç Vakf na ba fllad n belirterek, bu koleksiyonun Sadberk Han m Müzesi nde sergilenmesini umduklar n söyledi. Osmanl ca seminerleri Bafllang ç, Orta ve leri Seviye s n flar ndan olufluyor. Tarih Dostlar, bu seminerlerden %10 indirimli fiyatla faydalanabiliyor. rtibat: Filiz Özkan Tel: (0 212) haliç te kültür gezileri stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi tarihi, kültürel yap s yla stanbul'un en güzel yerlerinden olan Haliç'in tan t m için tekne ile kültür gezileri düzenlemeye bafllad. Prof. Dr. skender Pala ve Yard. Doç Dr. Haluk Dursun'un kat l mlar yla düzenlenen Haliç Kültür Gezileri, büyük teknelerle Haliç turu fleklinde yap l yor. Bütün stanbullular n ücretsiz olarak kat labildi i turlar n illki 28 Ocak Pazar günü gerçeklefltirildi. Haliç Kültür Gezileri, her hafta pazar günleri saatleri aras nda gerçeklefltirilecek. Gezilere kat l m için adresinden ücretsiz kay t yapt r labilecek. siyad ödülleri sahiplerini buldu Sinema Yazarlar Derne i nin (S YAD) düzenledi i 39. Türk Sinemas Ödülleri sahiplerini buldu. S YAD'dan yap lan aç klamaya göre, geçen y l vizyona giren, Reha Erdem'in yönetti i ''Befl Vakit'' ve ''Korkuyorum Anne'' adl 2 film, 7 dalda ödül ald. ''Korkuyorum Anne'', kad n oyuncu dal nda Ifl l Yücesoy'a, yard mc kad n oyuncu dal nda fienay Gürler'e S YAD heykelci i kazand rd. Erkan Can ise erkek oyuncu dal nda ''Takva'' ile ödüle ulaflt. lker Aksum, 2006'n n sonlar nda vizyona giren ''Küçük K yamet''teki performans yla en iyi yard mc erkek oyuncu seçilirken, umut veren sanatç ödülü, ''Kader'' filmindeki baflar l oyunculu uyla Engin Akyürek'e verildi.

6 antalya kent konseyi ile kent müzesi bulufltu Antalya Kent Müzesi projesi kapsam nda 2006 n n son günlerinde aç l fl gerçeklefltirilen Kent Belle i Merkezi, Antalyal larla buluflmaya bafllad. Akdeniz Üniversitesi Antalya Kent Müzesi Tan flma Toplant s n n ard ndan, Antalya Kent Konseyi ile Kent Müzesi buluflmas da geçti imiz günlerde gerçeklefltirildi. Antalya n n tarihini gelece e tafl ma hedefinde olan Kent Müzesi, kentin güncel sorunlar ile ilgilenen ve gelecekte karfl karfl ya kalabilece i sorunlara çözüm gelifltirmeye çal flan Kent Konseyi ile 19 Ocak Cuma günü AKM Perge Salonu nda bir araya geldi. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel in aç l fl konuflmas n n ard ndan Tarih Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Halim Buluto lu Yerel Tarih, Sivil Toplum ve Kent Müzeleri, Proje Koordinatörü Bülent Özden Kent Müzeleri Örnekleri ve Antalya Kent Müzesi Projesi bafll kl sunumlar yapt lar. su kaynaklar m z h zla azal yor suyumuza sahip ç kal m WWF nin düzenledi i suyumuza sahip ç kal m kampanyas kapsam nda, suyun do ru kullan m konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlan yor. WWF-Türkiye (Do al Hayat Koruma Vakf ), tüm Türkiye'yi kapsayan ve bir y l sürmesi planlanan bir su kampanyas bafllatt n duyurdu. "Suyumuza Sahip Ç kal m" ça r s yla genifl kitlelere ulaflmay hedefleyen kampanyayla, suyun do ru kullan m konusunda fark ndal k yarat lmas ve yap lacak yasal düzenlemelerle su kaynaklar n n do ru yönetilmesi hedefleniyor. Kampanya hakk nda detayl bilgiye adresinden ulafl labiliyor. WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak, kampanyan n detaylar n aç klad bas n toplant s nda Dünya da ve Türkiye'de su kaynaklar n n h zla azald n,türkiye'de son 40 y lda yaklafl k 1 milyon 300 bin hektar sulak alan n, üç Van Gölü büyüklü ünde bir alan n ekolojik ve ekonomik ifllevini yitirdi ini, son 20 y lda kifli bafl na düflen su miktar n n metreküpten metreküpe düfltü ünü ifade ederek, "Önümüzdeki 10 y l içinde nüfusun artmas na paralel olarak bu rakam n metreküpe düflece i öngörülüyor. Son 40 y lda ülkemiz, su kaynaklar n n yüzde 50'sini kaybetti. Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda h zla ilerliyor" dedi. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ve su ile ilgili var olan yanl fl alg lar n de iflmesini sa lamak amac yla "Suyumuza Sahip Ç kal m" kampanyas n bafllatt klar n aç klayan Dr. Filiz Demirayak, bir y l sürmesi planlanan kampanya çerçevesinde kamuoyunu su konusunda uyarmay ve fark ndal k yaratmay amaçlad klar n, kampanya çerçevesinde özellikle sektörel ve bireysel su kullan m al flkanl klar n n de iflmesi konusuna a rl k vereceklerini söyledi. Demirayak, Türkiye'nin ciddi bir su sorunu ile karfl karfl ya oldu unu herkesin bilmesi gerekti ini anlatt. Türkiye'de son 40 y lda üç Van Gölü büyüklü ünde bir alan ekolojik ve ekonomik ifllevini yitirdi. TOPLUMSAL TAR H 158 fiubat y l akmed etkinlikleri Suna nan K raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt rma Enstitüsü nün (AKMED) düzenledi i Y l Kültürel Etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinlikler kapsam nda, önceki senelerde oldu u gibi tan nm fl bilim adamlar AKMED kültür kompleksinde konferanslar verecekler. zleyicilerin büyük ilgi gösterdi i konferanslar dizisinin 2006 y l ndaki sonuncusu, Perge kaz lar baflkan Prof. Dr. Haluk Abbaso lu nun Perge: Dün, Bügün, Yar n bafll kl konuflmas yd. Abbaso lu, antik kentte 1946 y l nda bafllayan arkeolojik kaz lar n tarihçesini anlatt, bilim dünyas na kazand r lan yeni buluntular tan tt ve gelecekte Perge de yap lmas planlanan projeleri sundu. AKMED in bu seneki etkinlikleri, konferanslar n yan nda Çanakkale seramiklerini konu alan bir çal fltay ve kollokyum da içeriyor. Bu etkinli in amac ise stil, komposizyon, renk ve desenleriyle Anadolu Türk serami ine büyük yenilikler getiren Çanakkale seramiklerinin yeniden üretimini, da l m n, imalat n n bafllang c n tart flmak ve kaybolan bu kültürel de erimizin tan t m n yapmak. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin iflbirli i ile 26 Mart-2 Nisan 2007 tarihleri aras nda düzenlenecek etkinli e Prof. Dr. Gönül Öney, Prof. Dr. Sevim Çizer, Yrd. Doç. Dr. Fatih Karagül, Prof. Dr. Katherina Korre, Yrd. Doç. Dr. Lale Do er, Prof. Dr. Zehra Çobanl, Yrd. Doç. Selahattin Pekflen ve Arfl.Gör. Ayfle Güler ve Arfl. Gör. Berrin Kayman konuflmac olarak kat lacaklar. 13

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek

BOYACI. TB Kad nlar Kolu ndan iki etkinlik. SELAM fiehr N. Athens Airways uçufllara bafllad. Kavala Ticaret Odas Türkçe ö retecek Gündem oku, gündemi yakala... 6 fiubat 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 620 Fiyatı: 0.80 Euro Büyük Ayr l k Bat Trakya da tan t lacak CHP milletvekili Kemal Anadol un kaleme ald Büyük Ayr l

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

46 bin kişinin nabzı burada atıyor*

46 bin kişinin nabzı burada atıyor* 46 bin kişinin nabzı burada atıyor* * Bakkal Dünyası Dergisi, 45 bin üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın yayın organı. Son tüketiciye ürün satışı yapan bakkal

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET 23 MART 2008 ULE Üç ayda bir yay nlan r. Generated by PDFit.NET Evaluation Ç NDE LER ULE 2 Rektörün Mesaj 3 Ö renci onseyi 4 ampüsten Notlar 8 Ö renci ulüpleri Uluslararas liflkiler ulübü 10 Ö renci ulüpleri

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı