hrant dink in ard ndan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hrant dink in ard ndan"

Transkript

1 ad m ad m yaklaflan cinayet hrant dink in ard ndan GÜNCEL Hrant Dink cinayeti önlenebilir miydi? Muhtemelen evet. Ama üstümüze düfleni yapmad k ve Ruflen Çak r n dedi i gibi, Hepimiz Ogün Samast z. Türkün Türkten baflka dostu yoktur laf n dillerine pelesenk eden beyaz yakal milliyetçili e de, Ya sev ya terk et diye hayk ran sokak milliyetçili ine de dur demezsek, Hrant Dink in huzur içinde uyumas mümkün olmayacak. Foto raflar: Damla Özlüer 8 ayfle hür 19 Ocak 2007 günü saat s ralar nda, AGOS gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hrant Dink, Osmanbey de öldürüldü. Hrant Dink sadece sol e ilimli demokrat bir gazeteci de ildi. Milli Güvenlik Siyaset Belgeleri'nde potansiyel iç düflman olarak tan mlanan, Yarg tay taraf ndan yabanc uyruklu say lan, Emniyet Müdürlükleri taraf ndan az nl k olarak kabul edilen, toplumlar n n da u rad büyük k r ma ra men, Cumhuriyet i kurarken 300 bin kifli civar nda oldu u tahmin edilen, ancak flu anda ülkenin nüfusu 70 milyona dayan rken, say lar 50 bine gerilemifl olan küçücük Ermeni cemaatinin aç k sözlü, yürekli, ak ll, duygulu, coflkulu evlad yd. Ölmeden önce kaleme ald son yaz s nda, "her seferinde 'Türk düflman ' olarak biraz daha meflhur ediliyorum. Ne yaz k ki art k eskisinden daha fazla tan n yorum. 'A bak, bu o Ermeni de il mi' diyen bak fllar daha çok hissediyorum," demiflti. Dahas, sadece hain Ermeni olmakla kalmam fl, ayn zamanda misyoner çocu u, "Soros'un çocu u", "AB ufla " gibi s fatlarla da meflhur olmufltu. Halbuki cans z bedeni kald r mda yüzükoyun uzanm flken, ayakkab s n n alt ndaki o yürek paralay c delik ile asl nda bir yetimhane çocu u oldu unu anlay vermifltik. Cinayetin ard ndan Adalet Bakan Cemil Çiçek kapsaml bir yorum yap yor ve "Bu iyi hesaplanm fl bir provokasyondur. Baz ülkelerde sözde soyk r m tart flmalar n n gündeme geldi i ve yasal bir statüye kavuflturulmak istendi i bir dönemde yap lm fl olmas son derece manidard r, diyordu. Radikal yazar Hasan Celal Güzel e göre ise Türkiye aleyhine oldu u için bu cinayeti bir milliyetçinin, bir vatanseverin ifllemesi mümkün de ildi! Güzel e göre, fanatik bir genç terörist bu suikast münferiden ifllemifl ise bu sefer de bütün milliyetçileri bundan sorumlu tutmak mümkün de ildi! Cinayeti derin devlet iflledi diyenlerin iyice saçmalad n düflünen Güzel, ben as l, sokaklarda 'Katil Devlet!' diye ba ranlar kimlerin yönlendirdi ini merak ediyorum. Ordu, Irak s n r na y nak yap p beklerken hangi 'derin devletçi' böyle bir provokasyonu düzenler? diyerek olmayana ergi yönteminin flahikalar na ç k yordu. Nitekim, Güzel e göre bu iflin ard nda, ya s n r ötesi operasyonlar ve Kerkük'e müdahaleyi zorlaflt rmay hedefleyen PKK, ya önümüzdeki aylarda ABD'de planlad klar Türkiye aleyhindeki kampanya için bunu kullanmak isteyen Ermeni diasporas ya da durumdan faydalanmak isteyen yabanc istihbarat servisleri vard! Sonra beklenmedik bir fley oldu ve cinayeti iflleyen Ogün Samast yakalan verdi. Samast

2 babas n n ihbar ile yakalanm flt ama stanbul Valisi Muammer Güler, bütün devlet erkân n büyük baflar lar ndan dolay defalarca kutlad. Sorgusunda, "Ben o Ermeni'yi öldürdüm, gene öldürürüm" diyen Ogün Samast bize, cinayetin Türkiye nin huzur ve güvenine de il Hrant Dink e, az nl klara, gayrimüslimlere, farkl olana, öteki olana yönelik oldu unu gösterdi. Ard ndan, ciddi ciddi Ogün Samast n Ermeni as ll oldu u ihtimali üzerine durduk, çünkü böylesi bir cinayeti ancak Ermeni as ll biri iflleyebilirdi! Ailesi O uz boylar ndan gelme öz be öz Çepni Türkü olduklar n aç klad ktan sonra on yedi yafl nda bir çocuk, ailesine ve büyüklerine sayg l çocuk, kendi halinde ancak sinirli ve asabi bir çocuk, böyle fleyleri yapacak biri de ildi, diyenleri izledik. Ogün ün jandarma taraf ndan, üzerinde Mustafa Kemal in bir sözü yaz l Türk bayra n n önünde çekilmifl foto raf na bakt k. Bunlar, Trabzon halk co rafyan n da etkisiyle deli doludur, Trabzon u günah keçisi yapmay n diyen Trabzon eflraf ile AB yasalar yüzünden flehirde suç iflleyenlere müdahale edemiyoruz, diyen Emniyet Müdürü izledi. Ogün ün Nizam Alemciler le iliflkisi oldu u, Alperen Ocaklar 'na gitti i, kod ad n n Battal Gazi nin at ndan gelme Toy Aflkar oldu u söylendi, BBP Baflkan Muhsin Yaz c o lu "bizim oca m zda bu isimle kay tl biri yok" deyince konu kapand gitti. Nihayet Ogün ün azmettiricisi Yasin Hayal yakaland. Hayal in, 6 kiflinin yaralanmas na neden oldu u halde nas l olup da 11 ay sonra serbest b rak ld n da, yakaland nda "3 y l yat p ç kar m, Rus Konsoloslu u ve HSBC'yi bombalayaca m. Efsaneyi flimdiden çekin" diye hayk rd halde nas l olup takibe al nmad n da anlayamad k. Dink cinayetinden sonra gözalt na al nd nda polis taraf ndan yola gelmesi için Fatih Sultan Mehmed in H ristiyanlarla ilgili ferman n n okundu unu ö rendi imiz Yasin Hayal'in MHP Akçaabat lçe Teflkilat n n çay oca n çal flt rd haberlerini MHP Trabzon l Baflkan Muhammet Öztürk fliddetle reddetti. Trabzon da etkili bir cemaatle ba lant l oldu u ve ulusalc diye tan nan etkili bir albayla iliflkisi olabilece i söylentisi daha bafl ndan gözden kaç r ld. Hayal in ak l hocas oldu u iddia edilen Erhan Tuncel in neden BBP Baflkan Muhsin Yaz c o lu ile ayn foto raf karesinde oldu u ise tesadüf ile aç kland. fiüphelerimize stanbul Emniyet Müdürü "Bu olay n arkas nda örgüt yok" diyerek, Trabzon Valisi de "amatörce ifllenmifl cinayet, örgüt yok" diyerek son verdi. Taa ki, Hrant Dink i defalarca tehdit etti i iddia edilen eski J TEM ci Veli Küçük hay r bu çocuk bu ifli tek bafl na yapm fl olamaz, bu iflin arkas nda mutlaka bir örgüt vard r diyerek ironik bir çal m atana kadar Ard ndan s ra, neden Hrant Dink in ölümüne üzülmek gerekir sorusuna cevap bulmaya geldi. Herkes Hrant Dink i apolitiklefltirmek için kollar s vad. Önce kökünün bu topraklarda oldu undan, Türkleri, Türk kültürünü ne kadar sevdi inden dem vuruldu. Ard ndan soyk r m iddialar n reddetti i söylendi, Fransa Parlamentosu nun soyk r m inkâr yasaklayan yasa tasar s na karfl yapt ç k fl hat rlat ld, ard ndan hem Türkiye deki Ermeni cemaati, hem Patriklik hem de diaspora taraf ndan sevilmedi i anlat ld. Sakarya Üniversitesi ö retim üyesi Emin Gürses gibi ABD'deki Ermeni lobisinin saf d fl edilmesi için hükümetle gizli toplant lara kat lan milli kuvvetlerden oldu u söylendi Ermenice yay nlanan Nor Marmara gazetesine mesaj b rakan Filiz adl han m n iyi bir Ermeni vatandafl idi demesi ise sadece gülümsetti. Hrant Dink in cenazesi yaklafl k 100 bin kiflinin kat ld muhteflem bir törenle ebediyete u urland. Farkl yafl, cins, etnisite ve dinden insanlar kederli ama sessiz yürüyüflleri s ras nda sadece Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz Hrant z pankartlar n tafl yordu. Elbette bu da sorun oldu. Neden Hepimiz insan z demiyoruz diyenleri, neden hepimiz Türküz demiyoruz diyenler; bu topraklarda Kürtler öldürülürken neredeydiniz diyenleri, neden hepimiz Türküz, Kürdüz, Çerkesiz, Süryaniyiz, Laz z, Boflna z demiyoruz diyenler; bir gün hepimiz eflcinseliz diye hayk rmad m z sürece bu slogan samimi bulmak mümkün de il diyenleri, Kendine Türküm diyemeyenler bu ülkeden defolsun diyenler izledi. Dedesinin Ermeniler taraf ndan öldürüldü ünü iddia eden Sinoplu bir gazeteci, slogan n TCK'n n 301. maddesine ayk r oldu unu söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Logosunun alt nda Türkiye Türklerindir yazan Hürriyet gazetesi "Hepimiz Ermeniyiz slogan n n at lmas do ru mu? ve "Hrant Dink için Fatiha okunur mu?" oylamalar yapt. Dijital oylamaya kat lan yaklafl k 500 bin kifliden yar s n n her iki soruya da hay r dedi ini gördük. E er 90 y l önce bu ülkeyi sadece Türk etnisitesinden gelenlerin yurdu yapmak için ac mas z tehcirlere imza atmasayd k, buna ra men bizlerle yaflamay seçen gayrimüslimleri gerçekten vatandafl saymayarak vali, kaymakam, diplomat, milletvekili, komutan, polis olmaktan al koymasayd k, Milli Güvenlik belgesinde iç güvenlik tehdidi olarak s n flamasayd k, sab k çiflleri Bakan Meral Akflener bas n toplant s nda küfür yerine, TRT de Abdullah Öcalan yermek için Ermeni dölü demeseydi, Adalet Bakan Cemil Çiçek Ermeni Konferans n düzenleyenleri Türkiye'ye arkadan hançer saplamakla itham etmeseydi, Genel Kurmay Baflkanl Atatürk ün manevi k z Sabiha Gökçen in yetim bir Ermeni oldu u haberlerinden rahats z oldu unu ilan etmeseydi, Türk Hava Kurumu bu sadece Gökçen e de il, Atatürk e de hakarettir demeseydi, Yarg tay az nl k vak flar ndan söz ederken yabanc vatandafl vak flar demek gafletinde bulunmasayd, 301. Madde Yeni Türk Ceza Kanunu na hiç konmasayd, madde ülkenin sosyaldemokrat partisi ve onun genel baflkan taraf ndan faydal bulunmasayd, hükümet henüz içtihat oluflmad diyerek maddeyi de ifltirmeyi reddetmeseydi, Hrant Dink bu maddeden yarg lan rken ona her türlü hakareti yapan Kemal Kerinçsiz ve Do u Perinçek in flürekas na müdahale edilseydi, cenazesine kat lan kalabal klar n yüzde biri duruflmada haz r bulunsayd, bas n ölümünden sonra da oldu u gibi onu yaln z b rakmasayd, yarg ç bilirkifli raporuna itibar edip Hrant Dink i Türklü e hakaret suçundan hapse mahkûm etmeseydi, Yarg tay bu cezay onamasayd... Hrant Dink cinayeti önlenebilir miydi? Muhtemelen evet. Ama bunlar yapmad k ve Ruflen Çak r n dedi i gibi, Hepimiz Ogün Samast z. Türkün Türkten baflka dostu yoktur laf n dillerine pelesenk eden beyaz yakal milliyetçili e de, Ya sev ya terk et diye hayk ran sokak milliyetçili ine de dur demezsek, Hrant Dink in huzur içinde uyumas mümkün olmayacak. TOPLUMSAL TAR H 158 fiubat

3 GÜNCEL dünyay küçülten adam piri reis demir ald Piri Reis hakk nda bir belgesel film yapmaya çal flan Gülflah Çeliker sadece Türkiye den de il, ABD den tarihçilerle de görüflüyor, konuyla ilgili olabilecek hemen her yerdeki arflivlere ulaflmaya çal fl yor. Haritac larla konufluyor, bulabildi i haritalar topluyor. Derdi yaln zca bilgi ve belgeleri belirli bir sistematik içerisinde yan yana getirmek de il, çünkü ayn zamanda olabildi ince genifl bir insan toplulu una bu filmi izlettirmek durumunda Aral k 1931, Son Posta. Gülflah Çeliker, Bunu ben yapt m diyebilmek için bütün bu çabaya de er diyor. ayfle çavdar Belgeselcilerin s k s k flikâyet ettikleri bir uygulama var Türkiye de. Biliyorsunuz, Radyo Televizyon Üst Kurulu, yay nc l k eti ine ya da normlar na ayk r programlar yay nlad klar nda, televizyon kanallar na ekran karartma cezas vermek yerine belgesel film yay nlat yor. Yani belgesel filmler, hem izleyiciye hem de televizyon kanallar na verilen bir ceza olarak görülüyor Üst Kurul taraf ndan. Do al olarak belgeselciler de duruma isyan ediyorlar. Onca emek vererek yapt klar iflin izleyiciye bir ceza olarak sunulmas isyan edilmeyecek gibi de de il. Üstelik Türkiye koflullar nda belgesel film yapmay seçmek zaten daha ifle bafllarken binlerce cezay göze almak anlam na geliyor. Tarih alan nda belgesel yapmaksa daha da zorlaflt rabiliyor iflinizi. Çünkü daha konuyu seçme ve nas l bir belgesel yapaca n za karar verme aflamas nda bile, örne in ideolojik bariyerlerle karfl laflabiliyorsunuz. Bu aflamay kazas z belas z atlatt n zda, ister yak n ister uzak geçmifle bak yor olun, karfl n za ciddi bir arfliv problemi ç k yor. Arflivlerin da n kl, oralarda çal flma yapmak için geçirmek zorunda kald n z bürokratik mücadele evreleri bafll bafl na bir maceraya dönüflüyor. Diyelim ki flans n z yard m etti, bu defa da sponsor bulam yorsunuz çünkü izleyiciye ceza olarak seyrettirilen bir türün kitleler taraf ndan be enilip, size finansal destek veren insana bilinirlik sa lama flans gerçekten düflük olabilir. Muhtemel sponsorunuza tarihin herhangi bir dönemi hakk nda çekmeyi düflündü ünüz belgesele iliflkin bir dosya sundu unuzda, asl nda biliyorsunuz ki siz ondan bir yat r m de il, hibe istiyorsunuz. Bütün bunlar yazmam n sebebi, biz Türklere soruldu unda en büyük övünç kaynaklar m zdan biri olarak gösterece imiz Piri Reis hakk nda bir belgesel film yapmaya çal flan Gülflah Çeliker le yapt m minik söylefli. Gülflah Çeliker ismini, daha önce yapt Sabiha Gökçen belgeseli nedeniyle bu alanda çal flanlar bilirler. fiimdi de Piri Reis hakk nda bir belgesel yapmaya haz rlan yor. Yaln zca haz rl k aflamas n n bile 2 y l sürdü ünü söylemek, bu alanda ifl yapmaya kalk flman n ne kadar zor olabilece ini anlatmaya san r m yeter. Üstelik e er Gülflah Çeliker gibi, kafan za bir konuda çal flmay koyduysan z, yaln zca mesainizi de il duygusal evreninizi de o konunun flekillendirmesine izin verdiyseniz, söz konusu 2 y l dile geldi inden daha zor ama derinlikli bir dönem olacakt r. Gülflah Çeliker, ele ald konuyu t pk bir doktora ö rencisi gibi çal flt n s k s k söylüyor. Sadece zaman de il, var olan finansal kaynaklar n da ay rarak her nerede bilgi ya da belgeye ulaflabilecekse oraya gidiyor. Yaln zca Türkiye den de il, ABD den tarihçilerle de görüflüyor. Türkiye den Prof. Celal fiengör, Prof. Halil nalc k ve Prof. dris Bostan, ABD den Macar as ll Prof. Svat Soucek, Prof. Thomas Goodrich ve Prof. Gregory McIntosh la sürekli haberlefliyor. Onlar hem onu yönlendiriyor, hem de ilgili olabilecek baflka kiflilerle görüfltürüyorlar. Arflivlere gidiyor, yaln zca Türkiye deki de il, ilgili olabilecek hemen her yerdeki arflivlere ulaflmaya çal fl yor. Haritac larla konufluyor, bulabildi i haritalar topluyor. Asl nda bir doktora ö rencisinin yapmas gerekenden daha öteye götürüyor çal flmas n. Derdi yaln zca bulabildi i bilgi ve belgeleri belirli bir sistematik içerisinde yan yana getirmekle s n rl de il çünkü. Ayn zamanda olabildi ince genifl bir insan toplulu una bu filmi izlettirmek durumunda. Bu da

4 teknik, estetik binlerce detayla daha u raflmas anlam na geliyor. Bir ekip kurmas, o ekibin gereksinimlerini karfl lamas, devam nda belgeselin izlenir ve bilinir hale gelmesi için birbirinden karmafl k pek çok aflamadan geçmesi gerekiyor. Gülflah Çeliker bir tarihçi de il, stanbul Üniversitesi Uluslararas liflkiler bölümünden mezun olmufl. Diplomasi bilmesinin araflt rma evrenini daha da geniflletti ini söylüyor. Özellikle uluslararas alanda yapt çal flmalarda daha genifl bir perspektif sunuyor e itimi ona. Piri Reis le yafl yor bu ifle bafllad ndan beri. Görüfltü ü bilim adamlar n n ona özel aç klamalar n aktar yor bize. Örne in Prof. Goodrich, Siz Türklerin iki kifliye büyük borcunuz, var diyor, Biri Atatürk, di eri de Piri Reis. Çünkü Osmanl tarihine bakt n z zaman iki önemli adam görürsünüz. Biri Mimar Sinan, biri de Piri Reis. Piri Reis bir kartograf. Kitabü l Bahriye tüm zamanlar n en iyi kartografya kitab. Goodrich e göre bugünden bak ld nda Piri Reis in idam o gün oldu undan daha trajik bir öyküye dönüflüyor. Çeliker, Prof. Halil nalc k n kendisine aktard bir sözün peflini de b rakm yor. nalc k, Piri Reis in ünlü Amerika k tas n da içeren haritas n gördü ünde Yavuz Sultan Selim in Bir Fatih için dünya ne küçük dedi ini aktarm fl. kincil kaynaklarda geçmekle birlikte, bu sözün gerçekten edilip edilmedi i bilinmiyor. Çeliker in pefline düfltü ü cümlelerden biri de bu. Gülflah Çeliker in önünde oldukça önemli f rsatlar duruyor flimdi de Akdeniz kentlerini dolaflacak bir sergi için 26 dakikal k k sa bir Piri Reis belgeseli çekecek. Bunun için çok yak nda çekimlere bafll yor. As l belgesel ondan sonra gelecek. Ama bu sponsor için henüz yeterli finansal deste i bulabilmifl de il. Y lmaks z n aray p, akl na gelen tüm kap lar afl nd r yor. Ard ndan belgesel için yapt araflt rmay bir de kitaba dönüfltürmek istiyor. As l proje ise Piri Reis in yaflam ndan yola ç k larak yap lacak bir sinema filmi. Pek yorulmufl görünmüyor, devam etme iste ini nereden al yorsun diye sordu umda ise flu cevab al yorum: Araflt rma sevgisi. Tek hazz m bunu ben yapt m diyebilmek. Bütün bu çabaya, anlafl lmamaya ve hatta kendinizden flüphe etmenize bile en büyük cevap bu. Gülflah Çeliker ilginç bir fley daha yapm fl. Bu türden çal flmalar yapanlar, yani kitap ya da belgesel haz rl na giriflenler genellikle fikirlerinin çal nmamas için kimselerle paylaflmazlar çal flmalar n, projelerini. Çeliker ise bir web sitesi haz rlay p, ne yapmaya çal flt n ve kaynaklar n paylaflm fl. Hem film hem de Piri Reis hakk nda daha fazla bilgi almak için t klayabilirsiniz: Gülflah Çeliker bulabildi i bütün haritalar topluyor, yaln zca Türkiye deki de il, hemen her yerdeki arflivlere ulaflmaya çal fl yor. TOPLUMSAL TAR H 158 fiubat 2007 ayd nlardan aç k mektup allianoi yi kurtar n! Kamuoyu ve hükümet yetkililerine bir aç k mektup yay mlayan bilim adam ve ayd nlar, Bergama Allianoi ören yerinin Yortanl Baraj sular alt nda b rak lmas riskinin h zla büyüdü ünü belirterek, yetkilileri göreve davet ettiler. Aç k mektubu kaleme alanlar, Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu nun, korumac l k alan ndaki uluslararas ilkelere ayk r olarak ald 717 say l son karar n n, Dan fltay taraf ndan iptal edilece ine güvendiklerini aç klad lar. aç k mektup: Bu aç klaman n alt nda imzas bulunan bizler, son haftalarda Bergama Allianoi ören yerinin sulama amaçl Yortanl Baraj sular alt nda b rak lmas riskinin h zla büyüdü ünü üzüntüyle görüyoruz. Oluflturulan bilim kurulunun yapt öteki öneriler dikkate al nmaks z n, kaz alan n n üstü örtülerek tümüyle terk edilmesi seçene inin, baz yerel politikac lar n bask lar sonucu, ilgili Bakanl k ve Devlet Su flleri nce bu kurulun iste i gibi yorumlan p, baraj çal flmalar n n bafllat lmas her aç dan geri dönülmez bir yanl fl olacakt r. Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu nun, korumac l k alan ndaki uluslararas ilkelere ayk r olarak ald 717 say l son karar n, ancak bu kurulun üyelerinin büyük bir bölümünün ba ms z uzmanlardan de il, memurlardan oluflmas ve idari bask alt nda biçimlenmifl bulunmas ile aç klayabiliyor ve Dan fltay n ilgili karar iptal edece ine güveniyoruz. Yaln z Anadolu nun de il, evrensel kültür miras n n de erli bir parças olan Allianoi, küçük ç kar ve oy hesaplar na kurban edilmemelidir. Bölgenin ve Türkiye nin, Allianoi nin korunup turizme aç lmas ile sa layabilece i daha kapsaml, daha uzun erimli ve çok yönlü kazanç olanaklar n n yok say lmas kabul edilemez bir hesap hatas d r. Allianoi deki kaz lar n en dar çerçevede tamamlanmas bile befl y ll k bir süreyi gerektirirken, sanki bu alandan sa lanabilecek veri ve bilgiler toplanm fl gibi hareket edilmesini, bilime ve kültüre yönelik a r bir de er bilmezlik olarak de erlendiriyoruz. Allianoi ye iliflkin süreci, özellikle ülkemizdeki baflka baraj yap mlar nda tarihi ve do al miras n görmezden gelinmesine bir örnek oluflturmas yönünden de tehlikeli buldu umuzu, söz konusu yanl fltan uzak durulmas için, baflta Say n Baflbakan olmak üzere yetkilileri göreve davet etti imizi, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Özgen Acar (Gazeteci Yazar, Cumhuriyet) Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Prof. Dr. Berna Alpagut (Müzeciler Derne i Baflkan ) Nazan Atasoy (Sanat Tarihi Derne i Baflkan ) Halim Buluto lu (Tarih Vakf Baflkan ) Prof. Dr. Cevat Erder Prof. Dr. Ufuk Esin Prof. Dr. Do an Kuban Prof. Dr. Çelik Kurto lu (TEMA Baflkan ) Prof. Dr. Neriman Özhatay (Do al Hayat Koruma Derne i Baflkan ) Faruk Pekin (Tarih Bilincini Gelifltirme Vakf Baflkan ) Orhan Silier (Avrupa Kültürel Miras Kurulufllar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Metin Sözen (ÇEKÜL Baflkan ) Prof. Dr. Ahmet T rpan (Arkeoloji ve Arkeologlar Derne i Baflkan ) Dr. Ahmet Yarafl (Allianoi Kaz s Bilimsel Heyet Baflkan ) 11

5 GÜNCEL 12 yeni y l kay plarla bafllad ismail cem veda etti D fliflleri eski bakan smail Cem hayat n kaybetti. Sevenleri Cem i son yolculu una karanfillerle u urlad. Uzun süredir akci er kanseri tedavisi gören D fliflleri eski Bakan smail Cem, tedavi gördü ü stanbul Cerrahi Hastanesi'nde 24 Ocak Çarflamba sabah hayat n kaybetti. 26 Ocak Cuma günü Teflvikiye Camii'nde k l nan joseph ne powell yitirdik osmanl ca seminerleri bafll yor Tarih Vakf, dil ile kültür aras ndaki güçlü iliflkiden yola ç karak Osmanl ca seminerleri düzenliyor. Uzmanlar cenaze namaz yla son yolculu una u urlanan Tarih Vakf Mütevveli Heyeti Üyesi smail Cem e bu son yolculu unda siyasetçisinden doktoruna, ö rencisinden bakkal na yüzlerce insan efllik etti. Vatandafllar cenaze Kalp krizi sonucu vefat eden Tarih Vakf Mütevelli Heyeti Üyesi Josephine Powell (88), stanbul da son yolculu una yak nlar, dostlar ve Tarih Vakf çal flanlar taraf ndan u urland. Feriköy Protestan Mezarl nda düzenlenen törenden sonra bir aç klama yapan Tarih Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Halim Buluto lu Powell n ölümünden üzüntü duyduklar n belirterek, "Kendisi tam bir Türkiye tutkunuydu. Türkiye yi, özellikle Türkiye nin köylerini taraf ndan 3 ayr seviyede verilen Osmanl ca e itimlerinin yeni dönemi, Tarih Vakf n n Y ld z daki merkezinde bafllayacak. Bugüne dek çok say da kat l mc ya ulaflan bu seminerler flubat ay nda yeni gruplarla devam edecek. arac n karanfil ya muruna tuttu. Yunanistan eski D fliflleri Bakan, Ana Muhalefet Partisi PASOK Lideri ve Sosyalist Enternasyonal Baflkan Yorgos Papandreu dostuna zeytin dal yla veda etti y l nda stanbul da do an smail Cem, 1959'da stanbul Robert Kolej i bitirdikten sonra Lozan Üniversitesi nde hukuk okudu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde siyaset sosyolojisi dal nda yüksek lisans yapan Cem, 1963 y l ndan itibaren çeflitli gazetelerde yaz iflleri müdürlü ü, genel yay n yönetmenli i yapt. 57'nci hükümetin D fliflleri Bakanl görevini üstlendi i s rada Yunanistan D fliflleri Bakan Yorgos Papandreu'yla kurdu u güçlü iliflkilerle Türk-Yunan iliflkilerinin geliflmesine önemli katk lar sa layan ve her kesimden büyük be eni toplayan smail Cem siyasi hayat na SHP de bafllam flt. Cem, ayr ca 24 Nisan 1993 tarihindeki cumhurbaflkanl seçimlerine aday gösterilmiflti. ve Yörükleri çok seviyordu. Bizim yapamad klar m z yap yordu," dedi. Buluto lu, Josephine Powell n, y llar aras nda Anadolu gezilerinden elde etti i çok say da kilim, köylerde kullan lan araç gereçler, Anadolu ya özgü yöresel k yafetler ve 35 bin foto raftan oluflan özel koleksiyonunu Vehbi Koç Vakf na ba fllad n belirterek, bu koleksiyonun Sadberk Han m Müzesi nde sergilenmesini umduklar n söyledi. Osmanl ca seminerleri Bafllang ç, Orta ve leri Seviye s n flar ndan olufluyor. Tarih Dostlar, bu seminerlerden %10 indirimli fiyatla faydalanabiliyor. rtibat: Filiz Özkan Tel: (0 212) haliç te kültür gezileri stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi tarihi, kültürel yap s yla stanbul'un en güzel yerlerinden olan Haliç'in tan t m için tekne ile kültür gezileri düzenlemeye bafllad. Prof. Dr. skender Pala ve Yard. Doç Dr. Haluk Dursun'un kat l mlar yla düzenlenen Haliç Kültür Gezileri, büyük teknelerle Haliç turu fleklinde yap l yor. Bütün stanbullular n ücretsiz olarak kat labildi i turlar n illki 28 Ocak Pazar günü gerçeklefltirildi. Haliç Kültür Gezileri, her hafta pazar günleri saatleri aras nda gerçeklefltirilecek. Gezilere kat l m için adresinden ücretsiz kay t yapt r labilecek. siyad ödülleri sahiplerini buldu Sinema Yazarlar Derne i nin (S YAD) düzenledi i 39. Türk Sinemas Ödülleri sahiplerini buldu. S YAD'dan yap lan aç klamaya göre, geçen y l vizyona giren, Reha Erdem'in yönetti i ''Befl Vakit'' ve ''Korkuyorum Anne'' adl 2 film, 7 dalda ödül ald. ''Korkuyorum Anne'', kad n oyuncu dal nda Ifl l Yücesoy'a, yard mc kad n oyuncu dal nda fienay Gürler'e S YAD heykelci i kazand rd. Erkan Can ise erkek oyuncu dal nda ''Takva'' ile ödüle ulaflt. lker Aksum, 2006'n n sonlar nda vizyona giren ''Küçük K yamet''teki performans yla en iyi yard mc erkek oyuncu seçilirken, umut veren sanatç ödülü, ''Kader'' filmindeki baflar l oyunculu uyla Engin Akyürek'e verildi.

6 antalya kent konseyi ile kent müzesi bulufltu Antalya Kent Müzesi projesi kapsam nda 2006 n n son günlerinde aç l fl gerçeklefltirilen Kent Belle i Merkezi, Antalyal larla buluflmaya bafllad. Akdeniz Üniversitesi Antalya Kent Müzesi Tan flma Toplant s n n ard ndan, Antalya Kent Konseyi ile Kent Müzesi buluflmas da geçti imiz günlerde gerçeklefltirildi. Antalya n n tarihini gelece e tafl ma hedefinde olan Kent Müzesi, kentin güncel sorunlar ile ilgilenen ve gelecekte karfl karfl ya kalabilece i sorunlara çözüm gelifltirmeye çal flan Kent Konseyi ile 19 Ocak Cuma günü AKM Perge Salonu nda bir araya geldi. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel in aç l fl konuflmas n n ard ndan Tarih Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Halim Buluto lu Yerel Tarih, Sivil Toplum ve Kent Müzeleri, Proje Koordinatörü Bülent Özden Kent Müzeleri Örnekleri ve Antalya Kent Müzesi Projesi bafll kl sunumlar yapt lar. su kaynaklar m z h zla azal yor suyumuza sahip ç kal m WWF nin düzenledi i suyumuza sahip ç kal m kampanyas kapsam nda, suyun do ru kullan m konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlan yor. WWF-Türkiye (Do al Hayat Koruma Vakf ), tüm Türkiye'yi kapsayan ve bir y l sürmesi planlanan bir su kampanyas bafllatt n duyurdu. "Suyumuza Sahip Ç kal m" ça r s yla genifl kitlelere ulaflmay hedefleyen kampanyayla, suyun do ru kullan m konusunda fark ndal k yarat lmas ve yap lacak yasal düzenlemelerle su kaynaklar n n do ru yönetilmesi hedefleniyor. Kampanya hakk nda detayl bilgiye adresinden ulafl labiliyor. WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak, kampanyan n detaylar n aç klad bas n toplant s nda Dünya da ve Türkiye'de su kaynaklar n n h zla azald n,türkiye'de son 40 y lda yaklafl k 1 milyon 300 bin hektar sulak alan n, üç Van Gölü büyüklü ünde bir alan n ekolojik ve ekonomik ifllevini yitirdi ini, son 20 y lda kifli bafl na düflen su miktar n n metreküpten metreküpe düfltü ünü ifade ederek, "Önümüzdeki 10 y l içinde nüfusun artmas na paralel olarak bu rakam n metreküpe düflece i öngörülüyor. Son 40 y lda ülkemiz, su kaynaklar n n yüzde 50'sini kaybetti. Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda h zla ilerliyor" dedi. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ve su ile ilgili var olan yanl fl alg lar n de iflmesini sa lamak amac yla "Suyumuza Sahip Ç kal m" kampanyas n bafllatt klar n aç klayan Dr. Filiz Demirayak, bir y l sürmesi planlanan kampanya çerçevesinde kamuoyunu su konusunda uyarmay ve fark ndal k yaratmay amaçlad klar n, kampanya çerçevesinde özellikle sektörel ve bireysel su kullan m al flkanl klar n n de iflmesi konusuna a rl k vereceklerini söyledi. Demirayak, Türkiye'nin ciddi bir su sorunu ile karfl karfl ya oldu unu herkesin bilmesi gerekti ini anlatt. Türkiye'de son 40 y lda üç Van Gölü büyüklü ünde bir alan ekolojik ve ekonomik ifllevini yitirdi. TOPLUMSAL TAR H 158 fiubat y l akmed etkinlikleri Suna nan K raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt rma Enstitüsü nün (AKMED) düzenledi i Y l Kültürel Etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinlikler kapsam nda, önceki senelerde oldu u gibi tan nm fl bilim adamlar AKMED kültür kompleksinde konferanslar verecekler. zleyicilerin büyük ilgi gösterdi i konferanslar dizisinin 2006 y l ndaki sonuncusu, Perge kaz lar baflkan Prof. Dr. Haluk Abbaso lu nun Perge: Dün, Bügün, Yar n bafll kl konuflmas yd. Abbaso lu, antik kentte 1946 y l nda bafllayan arkeolojik kaz lar n tarihçesini anlatt, bilim dünyas na kazand r lan yeni buluntular tan tt ve gelecekte Perge de yap lmas planlanan projeleri sundu. AKMED in bu seneki etkinlikleri, konferanslar n yan nda Çanakkale seramiklerini konu alan bir çal fltay ve kollokyum da içeriyor. Bu etkinli in amac ise stil, komposizyon, renk ve desenleriyle Anadolu Türk serami ine büyük yenilikler getiren Çanakkale seramiklerinin yeniden üretimini, da l m n, imalat n n bafllang c n tart flmak ve kaybolan bu kültürel de erimizin tan t m n yapmak. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin iflbirli i ile 26 Mart-2 Nisan 2007 tarihleri aras nda düzenlenecek etkinli e Prof. Dr. Gönül Öney, Prof. Dr. Sevim Çizer, Yrd. Doç. Dr. Fatih Karagül, Prof. Dr. Katherina Korre, Yrd. Doç. Dr. Lale Do er, Prof. Dr. Zehra Çobanl, Yrd. Doç. Selahattin Pekflen ve Arfl.Gör. Ayfle Güler ve Arfl. Gör. Berrin Kayman konuflmac olarak kat lacaklar. 13

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı