BÖLÜM - 7 RESMİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM - 7 RESMİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014"

Transkript

1 BÖLÜM - 7 RESMİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

2 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VEKALETLER CAD. NO: 1 Ankara; Sayı : 785 BAKANLIKLAR - ANKARA Bilindiği üzere "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" 29/04/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülüklerini belirlemek olarak açıklanmıştır. Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listesi incelendiğinde "Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler" ile "Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler" arasında "Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi" alanında faaliyet gösteren tesisler bulunduğu görülecektir. Yönetmeliğin "Geçici faaliyet belgesi başvuru formu ekleri" arasında istenen belgeler arasında "kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belgeler bulunmaktadır. Uygulamada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, Çevre İzinleri Kapsamında yapılan, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB ) başvurusunda taş ocakları ve/veya maden ocakları için kapasite raporu istenilmektedir. Bu sebeple faaliyet sahipleri kapasite raporu için Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine yönlendirilmektedir. Ticaret ve Sanayi Odasının hazırladığı kapasite raporunun, maden mühendisliği disiplini dışındaki başka mühendisler tarafından faaliyet sahibinin beyanları doğrultusunda hazırlanmakta olduğu görülmektedir. Yapılan faaliyetin madencilik faaliyeti olduğu göz önünde bulundurulduğunda, alınan akademik eğitim ve kazanılan iş deneyiminin gereği olarak kapasite raporlarının maden mühendislerince hazırlanması ve maden mühendislerince hazırlanmamış kapasite raporlarının kabul edilmemesi gerekmektedir. Açıklanan nedenler ile geçici faaliyet belgesi alımı için başvuru yapan ve madencilik alanında faaliyet gösteren tesislerden istenen ve maden mühendisi imzası taşımayan kapasite raporlarının tarafınızca kabul edilmemesi hususunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Ankara; Sayı : 863 İNÖNÜ BULVARI NO: 42 EMEK/ANKARA Madenlerde yürütülen faaliyetlerin, 4857 sayılı İş Kanunu, 3213 Sayılı Maden Kanunu, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük ve ilgili diğer mevzuatlara uygunluğu göreviniz kapsamında İş Teftiş Kurulu Başkanlığınızca yürütülmektedir sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 15 inci maddesinde, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı nın Bakan adına yapacağı görevler arasında; çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak ile çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemekte bulunmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin bilim ve tekniğe uygun aynı zamanda güvenli bir şekilde yürütülmesi amacı ile işletmelerde maden mühendisleri istihdam edilmektedir. Bu mühendislerin büyük bir kısmı görevlerini teknik nezaretçi, daimi nezaretçi ve teknik eleman olarak 3213 sayılı Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedirler. Milyonlarca yılda oluşan, tüketildiğinde yerine konulamayan varlıklar olan madenlerimizin ülke ekonomisine kazandırılması uğruna çalışan maden mühendislerinin, 4857 sayılı İş Kanunu ile kendilerine verilmiş olan haklarını kullanabilmesi, bir kısım işverenler tarafından engellenmekte ve maden mühendisleri mağdur edilmektedir. Bilindiği üzere, Odamız faaliyetlerini 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Kanuna dayalı olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği nin "Odanın Amaçları" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi; "Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak," hükmünü içermektedir. Bu hükümler çerçevesinde Odamız her yıl maden mühendisliği hizmetleri için belirlediği asgari ücret tarifesini yayımlayarak yürürlüğe koymaktadır. Ülkemizde madencilik faaliyeti yürüten işletmelerde çalışan maden mühendislerinin ücretlerinin, belirlenen bu tarifenin altında olmaması gerekmektedir.

4 Ancak halihazırda bazı işletmelerin maden mühendislerine bu ücret tarifesi altında ücret ödedikleri ayrıca maden mühendislerine ait sigorta primine esas ücretleri gerçek ücretler üzerinden değil, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücret olan asgari ücret üzerinden kurumunuza bildirdikleri konusunda tarafımıza şikayetler ulaşmaktadır. Yine birçok işletmenin 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen haftalık çalışma saati sürelerine uymadıkları, "Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik" hükümlerine aykırı olarak fazla mesai çalışması yaptırdıkları tarafımıza bildirilmektedir. Hukuka aykırı bu uygulamaların ve maden mühendislerinin mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için Bakanlığınız İş Teftiş Kurulu tarafından yapılan denetimlerde; 1- Maden mühendislerinin ücretlerinin TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinin altında olup olmadığı, 2- Maden mühendislerine ait sigorta primine esas ücretleri gerçek ücretler üzerinden bildirilip bildirilmediği, 3- Maden mühendislerinin çalışma sürelerinin "Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olup olmadığı; konularının da göz önünde bulundurularak incelenmesi ve işverenlere gerekli uyarıların yapılması hususunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Nahit ARI Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi EK: 2012 Yılı Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara; Sayı : 939 İNÖNÜ BULVARI NO:27 BAHÇELİEVLER / ANKARA Odamıza gelen bilgilerde, kurumunuza bağlı işletmelerde alt işverenlerin çalıştırmış oldukları maden mühendislerine Oda asgari ücret tarifesinin altında ücretler ödendiği ve verilen hizmetlerin kontrolleriyle, maden mühendislerinin iş tertipleri, yıllık izinleri, hafta tatili

5 izinleri, günlük izinleri vb. gibi idari işlemlerin mühendis nosyonu olmayan kişilerce yapıldığı belirtilmektedir. Bilindiği üzere Odamız faaliyetlerini; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Kanuna dayalı olarak çıkarılan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu nun 33. maddesinin birinci fıkrası; "Türkiye de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler." şeklindedir. Madde gereği maden mühendisleri, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek için, Odaya üye olmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği nin "Odanın amaçları" başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi; "Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak," hükmünü içermektedir. Bu çerçevede Odamız, her yıl maden mühendisliği hizmetleri için belirlediği asgari ücret tarifesini yayımlayarak yürürlüğe koymaktadır. Kurumunuz uhdesinde bulunan maden sahalarında veya taşeron firmalarda çalışan maden mühendislerinin ücretlerinin de belirlenen tarifenin altında olmaması gerekmektedir. Ülkemizin en büyük açık işletme madenciliğini yürüten kurumunuzun, alt işverenler aracılığı ile yürüttüğü hizmetlerde; alt işverenler tarafından maden mühendislerine ödenen ücretlerin Odamızın asgari ücret tarifesinin altında olmamasının sağlanmasını ve mühendis nosyonu olmayan kişilere maden mühendislerince verilen hizmetlerin kontrolünün yaptırılmamasını, meslektaşlarımızı rencide edecek davranışlardan kaçınılmasını çok önemsemekteyiz. Üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunar, konuyu takip edeceğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Nahit ARI Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi Gereği : - EÜAŞ Genel Müdürlüğü

6 Bilgi : - ETKB Denetim Hizmetleri Başkanlığı - ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ODAMIZIN KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE MADEN MÜHENDİSLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ TARİH VE 779 SAYILI YAZISINA TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASININ CEVABİ YAZISI

7 SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN T.C. EKONOMİ BAKANI Ankara; Sayı : 1009 İNÖNÜ BULVARI NO: EMEK / ANKARA Sayın Bakan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği nin (YASED) 31. Olağan Genel Kurulu nun açılışında yaptığınız konuşmanızda "Türkiye nin madenlerini çok ucuza ihraç ettiğini, ancak Türkiye nin 2-3 sente krom satarak zengin olamayacağını, Türkiye nin sadece demir-çelik hurda ithalatına 10 milyar dolar bedel öderken, alüminyum ve alüminyum eşya ithalatına 3,3 milyar dolar ithalat bedeli ödediğini, yerli kaynakları üretime çeviremediği için 1,5 milyar dolardan fazla bakır için ithalat gideri oluştuğunu" belirtmişsiniz. Yine konuşmanızda "Elde edilen madenler sıfır katma değerle ve sıfır teknoloji ile ihraç ediliyor. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Ben ülkemde çıkartmış olduğum en başta madenler olmak üzere bunları üretime dönüştürecek mekanizmaları oluşturmak zorundayım. Yoksa Türkiye, 2023 hedefini yakalayamaz" diyerek bugüne kadar uygulanan yanlış politikaları ortaya koyarak, yapılması gerekenleri vurgulamışsınız. Öncelikle bu doğru tespitleriniz için sizi kutlarız. Odamız, yıllardır madencilik sektöründe uygulanan yanlış politikaları eleştirmekte ve yapılması gerekenleri bilimsel veriler ışığında dünyadaki örneklerle birlikte yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özet olarak "Kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler, kalkınmanın temel unsurlarından en önemlisidir. Ülkelerin kalkınmaları ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temellerini de madencilik oluşturmaktadır. Son yıllarda uygulanan yanlış ekonomik politikalardan en fazla zarar gören sektörlerin başında madencilik sektörü gelmektedir. Sanayi sektörleri yerine hizmetler sektörünün genişlemesi, sanayi sektörlerine hammadde sağlayan madencilik sektörünü de zor durumda bırakmıştır. Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt dışına hammadde olarak satılarak bir miktar döviz elde edilmesinde değil, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu anlamda, madencilik ve sanayi sektörleri karşılıklı olarak birbirlerini besleyen sektörlerdir. Entegrasyonları sağlandığı ölçüde büyürler. Dolayısıyla, ülke sanayisinin gelişememesi madencilik sektörünü de olumsuz etkilemekte, bu sektöre yapılabilecek yatırımlar, hızla hizmetler sektörüne kaçmakta ve madencilik sektörünün ülke ekonomisine katkısı giderek düşmektedir. Planlamadan vazgeçilmiş ve sektörün işlevi, ülkeye döviz girdisi sağlamak üzere yurt dışına hammadde ihracı yapma düzeyine indirgenmiştir. Öz kaynaklarımıza dayalı kalkınma modelleri uygulayarak sanayileşmiş refah toplumu yaratmak öncelikli politikamız olmalıdır. Odamız; doğal kaynaklarımızın her türlü talanına, tüm gücüyle karşı çıkacaktır." denilerek tüm halkımızın malı olan madenlerimizin ülkemize en fazla yararı sağlayacak şekilde kullanılmasını olmazsa olmaz bir öncelik kabul etmektedir.

8 Bu doğrultuda, 2010 yılında yapılan Maden Kanunu değişikliği çalışmalarında TBMM de "Madenlerin hammadde olarak ihracatının yapılmaması ve kendi sanayimizde kullanılması" için Odamızca verilen önerge ne yazık ki iktidar milletvekilleri ve sermayenin temsilcileri tarafından kabul görmemiştir. Sizin de belirttiğiniz gibi hammadde ihraç ederek kalkınmamız olanaklı olmadığı gibi, dünyada da bunun bir örneği bulunmamaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında Maden Mühendisleri Odası olarak, yakın zamanda açıklanacağı belirtilen yeni teşvik yasası tasarısının yasalaşma sürecinde, doğal kaynaklarımızın nihai ürün olarak ülkemiz ve halkımız yararına ekonomimize kazandırılması konusunda her türlü çalışmaya katkı koyabileceğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE TALATPAŞA BULVARI Ankara; Sayı : GAR / ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir. Maden Kanunu nun 2 nci maddesinde, demiryolları inşasında da kullanılan agrega ve mıcır gibi tüm kayaçlar maden olarak tanımlanmış ve yine kanunda bu madenlerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerin maden mühendisi nezaretinde sürdürülmesi zorunluluğu kuralı getirilmiştir. Yine Tünel Projelerinin iş akışında tünel tasarımından inşaat bitimine kadar geçen süre içinde yapılan delme-patlatma, tahkimat, nakliye, su atımı gibi yapılan işler Maden Mühendisliği disiplini içerisinde yer almakta ve dünyadaki uygulamalarda bu alanda maden mühendisi çalıştırılmaktadır. Tasarım sırasında yapılan gerek zemin ve gerekse kaya mekaniği hesaplamaları ve uygulamaları maden mühendisliği bölümlerinde verilen temel derslerdir. Ayrıca tünellerin inşaatında yapılan havalandırma, delme-patlatma işlemi, tünel ve kuyu açılması sırasında kullanılan delici makinaların (TBM) seçimi ve uygulanması maden mühendisliği disiplininin temel konularındandır.

9 Yeraltında makine ve ekipmanların çalıştırılması, kapalı alanlarda çalışma ve zehirli gazlar vb. uzmanlık gerektirmekte ve ciddi kazalara neden olabilecek yüksek riskler taşımaktadır. Son zamanlarda HES projeleri kapsamında yapılan bazı tünel çalışmalarında ve karayolları için açılan bazı tünellerde yüksek miktarlarda metan gazı ve karbon dioksit gazı tespit edilmiştir. Metan gazının havada belli bir oranda bulunmasının patlamaya neden olduğu da bilinmektedir. Meydana gelecek bir patlama, çalışanlar için çok büyük yaşamsal risk oluşturacaktır. Ayrıca tünellerin bitiminde ve kullanım süresi boyunca yapılması gerekli olan havalandırma işlemlerinin projelendirilmesi ve uygulanmasında ülkemizde bu konuda lisans eğitimi alan tek mühendislik disiplini maden mühendisliğidir. Aldıkları eğitim ve mesleki deneyimleri gereği bu konularda uzmanlaşmış olan maden mühendislerinin bu projelerde en başından en sonuna kadar görev almasını önemli görmekteyiz. Gerek basında yer alan ve gerekse resmi kaza istatistikleri yeraltı tünel-metro çalışmalarında kaza sıklığının yüksek olduğunu göstermektedir. Demiryollarının inşasından, kontrolüne, bu denli önemli görevleri hayata geçiren Genel Müdürlüğünüzde istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, bu görevlerin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Genel Müdürlüğünüzde maden mühendisi istihdamının artırılması hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖĞÜTÖZÜ CAD. NO: 14/E Ankara; Sayı : 1346 ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınızdan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, gibi kurumlar; madencilik faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi de

10 başta olmak üzere, ifa ettiği görevler itibarı ile ülke madenciliğinin gelişimine yön veren kurumlar arasında yer almaktadır. Bu denli önemli bir görevi gerçekleştiren Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınızda istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, bu görevlerin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Bakanlığınız bünyesinde maden mühendisi istihdamının artırılması hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara; Sayı : 1345 GAZİ TESİSLERİ BEŞTEPE/ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir. Genel Müdürlüğünüz, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun un 2 nci maddesi ile kendisine verilen görevler çerçevesinde vazifesini ifa etmektedir. Yine 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu Kanunun uygulanması amacı ile çıkarılan yönetmeliklerin uygulayıcısı olarak Genel Müdürlüğünüz görevlendirilmiştir. Bu faaliyetler arasında özellikle orman alanlarında yürütülen madencilik faaliyetleri, bu alanların rehabilitasyonu aşamasında zemin duraylılığının sağlanması, maden ruhsatlarına izin verilmesi, faaliyetlerin projesine uygun yürütümünün kontrolü gibi maden mühendislerinin uzmanlık alanına giren çalışmalar bulunmaktadır. Bu denli önemli görevleri hayata geçiren Genel Müdürlüğünüzde istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, bu görevlerin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Genel Müdürlüğünüzde maden mühendisi istihdamı hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

11 Saygılarımızla. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI Ankara; Sayı : YÜCETEPE / ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir. Bilindiği üzere Tünel Projelerinin iş akışında tünel tasarımından inşaat bitimine kadar geçen süre içinde yapılan işler Maden Mühendisliği disiplini içerisinde yer almakta ve dünyadaki uygulamalarda bu alanda maden mühendisi çalıştırılmaktadır. Tasarım sırasında yapılan gerek zemin ve gerekse kaya mekaniği hesaplamaları ve uygulamaları maden mühendisliği bölümlerinde verilen temel derslerdir. Ayrıca tünellerin inşaatında yapılan havalandırma, delme-patlatma işlemi, tünel ve kuyu açılması sırasında kullanılan delici makinaların (TBM) seçimi ve uygulanması maden mühendisliği disiplininin temel konularındandır. Projelerin yürütümü sırasında, delme-patlatma, tahkimat, nakliye, su atımı, yeraltı makine ve ekipmanların çalışması, kapalı alanlarda çalışma ve zehirli gazlar vb. gibi çalışma alanları ciddi kazalara neden olabilecek yüksek riskler taşımaktadır. Gerek basında yer alan ve gerekse resmi kaza istatistikleri yeraltı tünel-metro çalışmalarında kaza sıklığının yüksek olduğunu göstermektedir. Maden mühendisleri aldıkları eğitim ve mesleki deneyimleri gereği tünel ve galeri açma çalışmalarında uzmanlaşmıştır. Bu nedenle tünel ve galeri açma çalışmalarında maden mühendisi istihdamı olası tehlikeleri önleyecek ve çalışma güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca tünellerin bitiminde ve kullanım süresi boyunca yapılması gerekli olan havalandırma işlemlerinin projelendirilmesi ve uygulanmasında ülkemizde bu konuda lisans eğitimi alan tek mühendislik disiplini maden mühendisliğidir. Yine Genel Müdürlüğünüz, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış 1005 hammadde üretim izni sayısı ile hammadde üretim izni sahipliğinde ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları arasında 1. sırada yer almaktadır. Karayollarının inşasından, kontrolüne, bu denli önemli görevleri hayata geçiren Genel

12 Müdürlüğünüzde istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, bu görevlerin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Genel Müdürlüğünüzde maden mühendisi istihdamının artırılması hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İNÖNÜ BULVARI NO:27 Ankara; Sayı : 1343 BAHÇELİEVLER / ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir. Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak için kurulmuş ve bu amacı yerine getirilmek amacı ile kurulmuş olan Bakanlınızda istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, faaliyetlerinizin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Genel Müdürlüğünüzde maden mühendisi istihdamının artırılması hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

13 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. Ankara; Sayı : 1342 NO: 51/C YÜZÜNCÜYIL / ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyet yürüten; elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu konuda teşvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak, gibi önemli bir görevi ifa eden kurumunuzda yerli enerji kaynağımız olan kömür madenlerimizin değerlendirilmesinin planlanması aşamasında kurumunuz bünyesinde istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, bu görevin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Genel Müdürlüğünüzde maden mühendisi istihdamının artırılması hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI Ankara; Sayı : YÜCETEPE / ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir.

14 Genel Müdürlüğünüz, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun un 2 nci maddesi ile kendisine verilen vazife ve salahiyetler çerçevesinde görevini ifa etmektedir. Bu faaliyetler arasında yeraltı suları, hidroelektrik santral tünelleri yapımı, II (a) grubu madenlerin üretimi gibi maden mühendislerinin uzmanlık alanına giren faaliyetleri yürütmektedir. Genel Müdürlüğünüz tarafından ihale edilen II (a) grubu madenlerin üretim aşamaları tarafınızca kontrol ve tetkik edilmektedir. Yine Genel Müdürlüğünüz, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış 776 hammadde üretim izni sayısı ile hammadde üretim izni sahipliğinde ülkemizde kamu kurum ve kuruluşları arasında 2. sırada yer almaktadır. Bu denli önemli görevleri hayata geçiren Genel Müdürlüğünüzde istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, bu görevlerin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Genel Müdürlüğünüzde maden mühendisi istihdamının artırılması hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VEKALETLER CAD. NO: 1 Ankara; Sayı : 1340 BAKANLIKLAR - ANKARA Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 2012 Yılına ait birinci yerleştirme işlemine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları personele ilişkin taleplerinin 12 Mart-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığına gönderileceği, bu kadroların incelenmesini müteakip taleplerin Devlet Personel Başkanlığınca 22 Mayıs 2012 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderileceği ve tercih işleminin ise Haziran 2012 tarihinde yapılacağı hususu kamuoyuna ilan edilmiştir. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak gibi önemli bir görevleri gerçekleştiren Bakanlığınızda istihdam edilecek maden

15 mühendislerinin sayısının artırılması, bu görevlerin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Açıklanan gerekçelerle, Bakanlığınız bünyesinde maden mühendisi istihdamının artırılması hususunda gerekli çalışmayı yapacağınız inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. SAYIN TANER YILDIZ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI Ankara, Sayı : 1379 İNÖNÜ BULVARI NO: 27 BAHÇELİEVLER / ANKARA Sayın Bakanım, 3 Aralık 2011 tarihinde Dünya Madenciler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığınız konuşmada, 30 işsiz üyemize özel sektörde iş verileceği yönünde açıklamada bulunmuştunuz. Bunun üzerine işsiz üyelerimizin sorunlarının çözümü için hazırladığımız rapor, 27 Aralık 2011 tarih ve 1127 sayılı yazıyla Bakanlığınıza elden iletilmiştir. Rapor ekinde 446 işsiz üyemizin isimleri de yer almaktadır. Üyelerimiz bu çalışmanın sonucunu sormakta ve bilgi istemektedir. Kaç üyemiz hangi firmalara yerleştirilmiştir? Bu konudaki gelişmelerin üyelerimize iletilmek amacıyla tarafımıza bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımla,

16 SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN T.C. EKONOMİ BAKANI Ankara; Sayı : 1594 İNÖNÜ BULVARI NO: EMEK / ANKARA Sayın Bakan, Madencilik sektörünün teşvik edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara katkı koyma talebimize olumlu yanıt vermeniz bizi mutlu etmiştir. Bu doğrultuda, 21 Mart 2012 tarihinde Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü yetkilileriyle, 27 Mart 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet YAKICI başkanlığında bakanlık yetkilileriyle toplantılar yapılmıştır. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak, sektörün ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için destek vermeye ve katkı koymaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu konuda Odamıza karşı gösterdiğiniz duyarlılık için size ve şahsınızda Bakanlığınız yetkililerine teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ODAMIZ TARAFINDAN TBMM MADENCİLİK SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU NA YAPILAN SUNUM VE TBMM TUTANAKLARI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ODAMIZ TARAFINDAN TBMM MADENCİLİK SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU NA YAPILAN SUNUM VE TBMM TUTANAKLARI TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ODAMIZ TARAFINDAN TBMM MADENCİLİK SEKTÖRÜ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU NA YAPILAN SUNUM VE TBMM TUTANAKLARI Nisan 2011 Tüm hakları saklıdır. TMMOB Maden Mühendisleri

Detaylı

Oda Başkanımız Mehmet TORUN un Gece de yaptığı açılış konuşması Değerli Meslektaşlarım, Değerli Madenciler

Oda Başkanımız Mehmet TORUN un Gece de yaptığı açılış konuşması Değerli Meslektaşlarım, Değerli Madenciler Gündem Madenciler günü, Odamızın öncülüğünde 3 Aralık 2010 tarihinde Ankara da Dedeman Otel de kutlanmıştır. Çok sayıda meslektaşımızın, sektör temsilcisinin ve davetlinin katıldığı gecede meslekte 40

Detaylı

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 1.GİRİŞ Odamız; ilkeleri ve yönetmelikleri çerçevesinde meslek ve meslektaşların haklarını koruyucu ve geliştirici, demokratik, katılımcı,

Detaylı

ÜYELERİMİZE İŞSİZLİKLE İLGİLİ DUYURU. Konu ile ilgili taleplerimizi içeren ve yazı ekinde sunulan rapor:

ÜYELERİMİZE İŞSİZLİKLE İLGİLİ DUYURU. Konu ile ilgili taleplerimizi içeren ve yazı ekinde sunulan rapor: Gündem ÜYELERİMİZE İŞSİZLİKLE İLGİLİ DUYURU Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet TORUN, 3 Aralık 2011 tarihinde Dünya Madenciler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada, kamu kurumlarına maden mühendisi

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir İÇİNDEKİLER İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir 17. KÖMÜR KONGRESİ 2-4 HAZİRAN 2010 TARİHLERİNDE ZONGULDAK TA YAPILDI...4 TÜRKİYE 17. KÖMÜR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ...7 DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI HAZİRAN - TEMMUZ

ANKARA SANAYİ ODASI HAZİRAN - TEMMUZ Forum Son yıllarda dünya piyasalarında maden ve metal fiyatlarının yükselmesi madencilik sektöründe karlılığı ve bunun sonucunda da yatırımların artmasına neden oluyor. Yabancı yatırımcıların doğal kaynaklarından

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366

MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366 MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366 Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU. 68. genel. kurul

68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU. 68. genel. kurul 68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 68. genel kurul ISBN: 978-605-137-265-5 TOBB Yayın No: 2013/197 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR TMMOB la YAZIŞMALAR 485 486 Tarih: 09.05.2008 Sayı: 1541/B İlgi: 18 Nisan 2008 tarih ve 776 sayılı yazınız Bilindiği gibi Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi kapsamında yapılan Elektrik iç tesisat projeleri

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU (2007) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU (2007) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU (2007) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) MADENCİLİK SEKTÖR MECLİSİ Ekim 2008 TOBB Yayın Sıra No: 2008/77 ISBN : 978-9944-60-384-3 TOBB yayınları için ayrıntılı

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

ODAMIZDAN İÇİNDEKİLER. Ali KÜÇÜKAYDIN. Prof. Dr. Devlet TOKSOY. Okan ÇANÇİN. Sevda ERGİZ. Prof. Dr. Ender MAKİNACI. Hüseyin AYTAÇ

ODAMIZDAN İÇİNDEKİLER. Ali KÜÇÜKAYDIN. Prof. Dr. Devlet TOKSOY. Okan ÇANÇİN. Sevda ERGİZ. Prof. Dr. Ender MAKİNACI. Hüseyin AYTAÇ İÇİNDEKİLER Ali KÜÇÜKAYDIN 2 Prof. Dr. Devlet TOKSOY Okan ÇANÇİN Sevda ERGİZ Hüseyin AYTAÇ Serkan ERİKGENOĞLU Ali İzzet BAŞER Fatih SARAÇ Emre TOPBAŞ Prof. Dr. Ender MAKİNACI Prof. Dr. Erol BURDURLU Prof.

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAYIS - HAZİRAN 2014 YÜZKIRKÜÇ DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Editörden Sevgili okurlar;

Detaylı

(OMBUDSMANLIK) Aralık 2014

(OMBUDSMANLIK) Aralık 2014 (OMBUDSMANLIK) Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLO VE GRAFİKLER TERİMLER KISALTMALAR KAMU BAŞDENETÇİSİNİN SUNUŞU İV V İX Xİ GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUKUKİ METİNLER

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL KURULUŞLAR 1.1 GİRİŞ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR Ülkemizde İSG konusundaki faaliyetler yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmemektedir.

Detaylı