Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve"

Transkript

1 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar

2 içindekiler 01 Editör 02 Baflkan n Sesi 04 Dünya dan Taze Haber 06 Türkiye den Taze Haber 08 Dimes ten Taze Haber 18 Kapak Konusu 20 Dal ndan Dimes 22 Uzman Görüflü 24 Kiflisel Geliflim 26 Tan d k Bir Yüz 29 Sa l k Olsun 30 Kiflisel Geliflim 32 Sporda Beslenme editörden Taptaze bir say ile karfl n zday z Do du u günden bu yana, 50 y ld r de iflim ve geliflim içinde olan Dimes, bu ilkesini hayata geçirmeye her zaman devam ediyor. Üç ayl k periyotta ç kan bültenimiz de bu geliflimden pay na düfleni ald ve yepyeni bir yay n anlay fl yla karfl n za ç kt. Be enerek takip edece inizi umdu umuz yeni çizgimizin ilk say s nda; dünyadan ve Türkiye den sektör, g da, sa l k, beslenme, diyet, çevre gibi alan m zla ilgili keyifle okuyaca n z bölümler yer al yor. Ayr ca kariyerinde baflar y yakalam fl bir isim Sedef Kabafl la keyifli bir sohbet ve sporla ilgilenenlerin takip edece i, sporda beslenme yaz lar da bu say m zda bir ç rp da okuyaca n z yeni bafll klar alt nda sizleri bekliyor. Kapak konumuzda ise gerek dünyada, gerekse ülkemizde giderek yayg nlaflan çevre bilinci ve özellikle tüketicide geliflen bu bilinç karfl s nda iflletmelerin refleksi diyebilece imiz çevresel (yeflil) pazarlama hakk nda önemli bilgilere yer verdik. Tabii tüm bunlar n yan s ra, kuruluflumuzun içinde bulundu u faaliyetler, gerçeklefltirdi i sponsorluklar, alm fl oldu u ödüller hakk nda da haberler bulabileceksiniz. Her zaman en iyiyi sunman n mutlulu unu yaflayan Dimes ailesi olarak, kurumsal bültenimiz Dimes Life da be enece inizi umar, keyifli okumalar dileriz. G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Onur Moralar Tasar m Tanzer Ercanpolat Temmuz-A ustos-eylül 2008 Y l: 1 - Say :01 Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks:

3 baflkan n De erli Dimes dostlar, Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren sesi Dimes Ailesi olarak ana faaliyet alan m z olan meyve suyu ve süt sektöründe göstermifl oldu umuz üstün performans n yan s ra; sahip oldu umuz geliflim ruhu, motivasyon ve pozitif enerji ile baflar l bir dönem daha geçirmifl bulunuyoruz. fiirketimize sa lad m z katk lar ayn zamanda ilgili sektörlere, tüketicilere, do al hayata, k sacas ülkemize de art de erler kazand rm flt r. Bu katk da eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Sizlerle birlikte markam z gerek ülkemizde, gerekse dünyada daha ileriye götürmek için çaba sarf etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye nin ilk meyve suyu üreticisi olarak 50. y l m z kutlad m z 2008 de, sahip oldu umuz tecrübemizi k lavuz edinip, yeni hedeflere do ru azimle kürek çekiyoruz. 50. y l - m zda di er tüm alanlarda oldu u gibi ihracatta da istikrarl bir büyüme sergiledik. fiu anda toplam sat fl hacmimizin yüzde 20 sini ihraç etmekteyiz. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s raday z. Tüm dünyada kabul gören uluslararas marka olma yolunda emin ad mlarla ilerleyen bir marka olarak, 2010 itibariyle toplam üretimimizin yüzde 50 sini ihraç etmek ve toplam 100 ülkeye ihracat yapmak hedeflerimiz aras nda yer al yor. Bu hedeflere ilerlerken, alm fl oldu umuz ödüller de bizleri onurland rmakla kalm yor, do ru yolda oldu umuzun ibareleri olarak baflta ben olmak üzere, her bir çal flan m z motive ediyor. Bugünlere gelmemizde en büyük etken olan de iflim ve geliflim arzumuz, Dimes ailesinin tüm markalar nda oldu u gibi; çal flma arkadafllar mdan bayilerimize, sosyal projelerimizden sat fl faaliyetlerimize kadar bir çok unsurda etkilerini göstermektedir. Paydafllar m zla buluflma noktalar m zdan biri olarak gördü- ümüz kurumsal bültenimiz de, yenilikçilik anlay fl m zla flekillendi ve farkl bir çizgi ile karfl n za ç kt. Dimes Life Bülten de flirketimizin hedeflerine ulafl rken gerçeklefltirdi i faaliyetler, projeler ve dünyada sektörümüzle ilgili geliflen olaylar hakk nda haberleri okuyabileceksiniz. Al nan her karar n ve at lan her ad m n baflar yla noktalanmas n ; tüm çal flma arkadafllar m, bayilerimiz ve tüm Dimes dostlar m z n sa l kl ve mutlu bir yaz geçirmesini diliyorum. 2

4 Dünyadan Taze Haber Meyve Suyu Damarlar n T kanmas n Önler Yap lan bir araflt rmaya göre; elma veya kara üzüm ve onlardan üretilen meyve sular damarlar n t kanmas nda görülen art fla karfl koruma sa l yor. Araflt rmac lar hamsterlar (bilimsel amaçlar için gelifltirilen fare türü) ya l bir diyete ek olarak; meyve ve meyve suyuna karfl, su ile beslediler. Üzüm suyu ile beslenen hayvanlarda, damar t kan kl problemine karfl daha düflük bir risk oran gözlendi. Montpellier Üniversitesi ndeki uzmanlara göre, meyve suyunun faydalar içerdi i yüksek seviyedeki fenoller (karbonik asit) ve antioksidanlardan kaynaklan yor. Çeflitli meyvelerde bulunan antioksidanlar n, kalp sa l na faydal oldu u s kl kla dile getirilir. Daha önce yap lm fl araflt rmalar genellikle meyvenin kendisini inceledi- inden, Frans z uzmanlar meyve suyu elde etmenin, meyvenin içerdi i fenolleri ne flekilde etkiledi ini araflt rd lar. Günde 4 bardak Araflt rmac lar daha sonra, çeflitli meyvelerle beslenmenin, hamsterlardaki damar t kan kl riskine (bilindi i üzere damarlarda biriken ya plaklar, kalp krizleri veya inmelerin en önemli sebebidir) etkisini gözlemlediler. Su verilen hayvanlara k yasla; meyve veya meyve suyu verilen hayvanlarda daha düflük kolesterol oran, daha düflük oksitlenme ve vücuda oksijen sa layan damar ve ana damarlarda daha düflük ya birikimi gözlendi. Kara üzüm suyu bu konuda en güçlü etkiye sahip olarak saptand. Ard ndan kara üzüm, elma suyu ve elma onu takip etti. Araflt rmac lar; çal flma sonuçlar n n bir yiyecekte bulunan fenol oran n n, o yiyece in anti-oksidan özelli ine do rudan etkisi oldu unu gösterdi ini bildirdi. Meyvelerde bulunan C vitamini ve karoten gibi di er anti-oksidan bileflenlerin de bu etkiye katk da bulunabilece i bildirildi. Kelly Decorde n n bafl nda bulundu u ekibin bildirdi ine göre sonuçlar, meyvelerin ve meyve suyunun, klinik ve halk sa l ile önemli ölçüde alakas oldu u konusunda teflvik ve motivasyon yaratm flt r. Bir ngiliz beslenme uzman ise, yüksek seviyedeki anti-oksidanlar, art k sizin için faydal olarak biliniyor fleklinde aç klama yapm flt r. Hamsterlar n tüketti i meyve miktar, bir insan n günde 3 elma veya 3 salk m üzüme eflitti. Hamsterlara, 70 kiloluk bir insan n içti i günde 4 barda a denk gelen meyve suyu verildi. Elmalar ve üzümler yaklafl k olarak eflit oranda fenol içerirken, kara üzüm elma suyundan 2.5 kat daha fazla fenol içermektedir. Kaynak: 4

5 Türkiye den Taze Haber Dünya Meyve Suyu Kongresi, 2010 y l nda 6 Türkiye de Türk meyve suyu sektöründe son y llarda kazan lan büyük ivme, dünyan n da ilgisini çekiyor. Sektörün çal flmalar n büyük bir ilgiyle izleyen Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU), son genel kurulunda, dünya meyve suyu sektörünün en önemli organizasyonunu Türkiye de yapma karar ald. 2 4 Mart 2008 tarihleri aras nda, Avustralya n n Sidney kentinde yap lan Uluslararas Meyve Suyu Federasyonu (IFU) Genel Kurul toplant s nda; Meyve Suyu Endüstrisi Derne i (MEYED) Baflkan Prof. Dr. Aziz Ekfli nin, 16. Dünya Meyve Suyu Kongresi nin Türkiye nin ev sahipli inde gerçeklefltirilmesi önerisi büyük bir ilgi gördü. IFU Genel Kurulu nda yap lan oylamada, daha önce adayl n aç klayan talya ve Meksika yerine Türkiye tercih edildi. Daha önce Paris, Münih, Sao Paolo, Budapeflte, Moskova, Telaviv, Havana, Pekin, Lahey gibi dünyan n say l kentlerinde yap lan ve dünya ölçe inde en büyük meyve suyu organizasyonu olan bu önemli toplant, bu kez 3-8 May s 2010 tarihleri aras nda stanbul da gerçeklefltirilecek ve Türkiye ev sahibi olacak. Meyve Suyu Tüketim Art fl nda Dünya Birincisiyiz Son zamanlarda tüketicinin sa l kl beslenme ve do- al g da aray fl na yönelifli, meyve suyuna ilgiyle de kendini gösterdi. Türkiye, meyve suyu tüketim art - fl nda dünya birincisi oldu. Meyve Suyu Endüstrisi Derne- i'nden (MEYED) yay nlanan aç klamaya göre, Türk tüketicisi art k sa l na daha çok dikkat ediyor, meyve suyunu evine tafl yor ve ilaçlarla vitamin takviyesi yerine sa l kl ve do al lezzet olan meyve suyunu daha çok tüketiyor. Ülkemiz meyve suyu tüketim rakamlar n n halen AB ve ABD ortalamas n n alt nda seyretti i belirtilen aç klamaya göre, 2007 y l nda kifli bafl na y ll k 10 litre meyve suyu tüketimi ile son y llar n en yüksek tüketim de eri yakaland. Meyve suyu tüketiminde yakalanan bu yükselifl trendinde, son y llarda meyve suyu sektöründe, özellikle ürün tasar m aç s ndan önemli yeniliklerin de etkisi oldu HEDEF 15 L TRE Meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren 35 firman n tamam n çat s alt nda toplayan MEYED, sektördeki geliflimi, her y l haz rlad envanter çal flmas ile ölçüyor. MEYED'den yap lan aç klamaya göre, bu y l haz rlanan ve 2007 y l na ait verilerin bulundu u "Türkiye'de Meyve Suyu Üretimi ve Tüketimi 2007 Envanteri" çal flmas - n n en dikkat çeken yönü, meyve suyu tüketim rakamlar nda yaflanan art fl oldu y l nda 4,4 litre gibi çok düflük seviyede olan kifli bafl na meyve suyu tüketimi, MEYED'in tüketiciyi bilinçlendirme kampanyalar sonucunda yüzde 130 art flla 2007 y l nda 10 litre olarak gerçekleflti. MEYED, bu rakam 2010'da 15 litreye ç karmay hedefliyor. MEYED taraf ndan yap lan bas n aç klamas nda; meyve suyu sektörünün son y llarda büyük ivme kazand ve üretimin her y l tüketime paralel bir art fl gösterdi i belirtildi. Son y llarda meyve suyuna ifllenen meyve çeflitlili inin artt na, bunun yan s ra kar fl k meyve tatlar na ve yüzde 100 meyve sular na tüketicinin büyük ilgi gösterdi ine dikkat çekilen aç klamada; meyve suyunun sa l kl ve dengeli beslenmenin ayr lmaz bir parças oldu u vurguland. Aç klamada; 2000 y l ndan bu yana yaflanan art flta en büyük s çraman n yüzde 100 meyve suyu kategorisinde yafland ve bu kategoride tüketimin 7 y l içinde tam 30 kat artt n n da alt çizildi. Bu art flta meyve suyu üreticilerinin bu alanda yapt klar büyük maliyetli teknolojik yat r mlar n da büyük pay oldu una dikkat çekildi. MEYED 8. Ola an Genel Kurulu Gerçekleflti Bafll ca amaçlar ; meyve suyu kavram n tan tmak, sektör içi iflbirli ini gelifltirmek, firmalar aras ndaki bilgi de iflimini h zland rmak, konu ile ilgili araflt rmalar desteklemek, kamuoyunu ve ilgili kurulufllar meyve suyu konusunda bilgilendirmek olan MEYED, yeni yönetim kurulu baflkan n seçti. Meyed in 8. Ola an Genel Kurulu, 23 May s ta Ankara Sheraton Oteli nde gerçeklefltirildi. Genel kurula Dimes i temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren ve Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl kat ld. Genel Kurul da seçilen 7 yönetim kurulu üyesi, 30 May s ta yapt klar ilk toplant da MEYED Baflkanl na Targ d Genel Müdürü Alaaddin Güç ü seçti. Genel kurulda yapt konuflmada MEYED in son dönemdeki faaliyetlerinden bahseden eski baflkan Prof. Dr. Aziz Ekfli, MEYED in bugün geldi i noktada, tüm dünyada sayg n ve güvenilir bir konumda oldu unu ifade etti. Ekfli, 16. Dünya Meyve Suyu Kongresi ve IFU Genel Kurulu nun 2010 y l nda Türkiye de yap lacak olmas n n bunun en güzel örne i oldu unu belirtti. Prof. Dr. Aziz Ekfli nin 7. Dönem Faaliyet Raporu nu aç klamas n n ard ndan, Genel Kurul Divan Baflkan Cumhur Karc n n oylamaya sundu u aday listesi, oybirli i ile kabul edildi. 40 üyenin oy kulland seçim sonunda; Alaaddin Güç (Targ d), Haluk Öget (Tamek), Ozan Diren (Dimes), Mahmut Duruk (Aroma), Canan Kestane (Coca Cola), Birol Sayg (Döhler) ve Prof. Dr. Aziz Ekfli (Ankara Üniversitesi) Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yönetim Kurulu na giren iki yeni üye ise, Coca Cola dan Canan Kestane ve Döhler den Birol Sayg oldu. 7 kiflilik kurul, Alaaddin Güç ü önümüzdeki 2 y l için MEYED Baflkanl - na seçti. Haluk Öget ise baflkan yard mc l na seçildi. Kaynak: MEYED-4 Mevsim Meyve Suyu 7

6 Dimes ten Taze Haber Kapal çarfl dan Dimes ten Sponsorluklar Türkiye nin Marka De eri Dimes fl ve ekonomi dünyas n n önde gelen dergilerinden Capital in, 2006 y l ndan bu yana Brand Finance le birlikte gerçeklefltirdi i Türkiye nin En De erli Markalar araflt rmas n n üçüncüsü de sonuçland. Alan nda ilk olan araflt rma, Türkiye nin seçkin ve önde gelen flirketlerinin marka yönetimindeki baflar s n ölçüyor. Araflt rmayla ciro ve karl l k rakamlar yla göz dolduran flirketlerin, marka performanslar da de erlendiriliyor ve derecelendiriliyor. Dimes, Alkolsüz çecek kategorisinde Türkiye nin en de erli 2. markas seçildi. Genel s ralamada ise Türkiye nin En De erli Markalar aras nda ilk 100 de olan Dimes, geçen y la göre 92. s radan 80. s raya yükseldi. Tuluyhan U urlu Geçti Kapal çarfl Esnaflar Derne i ile Tuluyhan U urlu nun ortak çabas sonucu ortaya ç kan konser çal flmas nda, çarfl n n Ca alo lu ndan Beyaz t a uzanan ünlü Kalpakç lar Caddesi konser alan na çevrildi. Dimes in de sponsor oldu u faaliyette, Kapal çarfl numaral düzende oluflturulmufl bir konser alan sayesinde, dinleyicilerin huzurunda müzik ve tarihin bulufltu u bir mekana dönüfltü. Sanat, El Sanatlar ve Yaflam Günleri Tüketiciden Anlaml Ödül flletme ktisadi Enstitüsü Mezunlar Derne i MED Ankara n n 15.Kurulufl y ldönümü nedeni ile CEPA Al flverifl Merkezi nde Nisan 2008 tarihlerini kapsayan dönemde Hayat n Renkleri CEPA da Sanat, El Sanatlar ve Yaflam Günleri adl bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Hikmet ÇET NKAYA Resim Atölyesi nin çal flmalar ; Ebru Sanat, Hal -Kumafl ve pek dokuma gibi el sanatlar standlar D MES in ikramlar ile CEPA AVM de ziyaretçilere aç ld. S ofram za koymayaca m z meyveyi ifllemeyiz ve çoçu umuza içirmeyece imiz meyve suyunu üretmeyiz prensibiyle yola ç kan Dimes, tüketiciden gördü ü ilgi ve desteklerle yoluna devam ediyor. Hiçbir katk maddesi kullanmadan üretti i kaliteli ürünler için Tüketici Diyalog Derne i taraf ndan hijyen ve kalite alan nda ödüle lay k görüldü. Dernek baflkan Öner Ilgaz; Yap lan araflt rma ve kontrollerde her y l 12 dalda Tüketici Ödülü veriyoruz. Bu y l içecek ve meflrubat sektöründeki ödül için Dimes i seçmemizin en önemli sebebi, Dimes in hijyen ve kalite kriterini baflar yla tafl mas d r fleklinde aç klama yapt. Ilgaz ödülü, Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl a takdim etti. Dimes Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl ve Öner Ilgaz 5. Liderlik Zirvesi Eduplus Consulting ve Taktx Strategic Marketing Group taraf ndan düzenlenen 5. Liderlik Zirvesi, Nisan ay nda stanbul'da gerçeklefltirildi. Dimes in de sponsor oldu u zirvede, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Koç, KKTC Kurucu Cumhurbaflkan Rauf Denktafl, Do an Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ayd n Do an, Koç Holding Eski CEO su Can K - raç, Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl birer konuflma yapt. 8 9

7 Dimes ten Taze Haber 50.Y l Coflkumuzu Bayilerimizle Paylaflt k Ali R za Diren: Hedefimiz hracatta 65 Ülkeden 100 Ülkeye Ulaflmak Türkiye nin ilk meyve suyu üreticisi Dimes olarak, 50. y l m z, ihracat yapt m z 65 ülkeden 25 inin bayilerinin de yer ald genifl bir kat l mla 9-11 May s tarihlerinde Çeflme Sheraton Oteli nde kutlad k. Dimes Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, 50 y lda 65 ülkeye ihracat yapan bir marka haline gelerek Türk Ekonomisi ne büyük katk lar sa layan firma olmaktan duydu u onuru dile getirdi. Diren, ihracat yapt m z ülke say s n önümüzdeki 2 y l içinde 100 e ç karman n da hedeflerimiz aras nda oldu unu vurgulad. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s raday z. Dimes in 50. y l kutlamas na, Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Eski Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ziya Diren, Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü lhan Can n da aralar nda bulundu u Dimes yöneticileri ve çal - flanlar, yurtd fl ndan ve yurt içinden 150 den fazla bayii kat ld. Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren in konuflmas yla bafllayan toplant, firman n 43, 39 ve 36 y ll k 3 bayisine plaket verilmesiyle devam etti. hracat yapt klar ülke bayilerini de aralar nda görmekten mutluluk duyduklar n belirten Ali R za Diren, 65 ülkeyle yürüttükleri baflar l ihracat önümüzdeki y llarda art rarak 100 e ç karmay hedeflediklerini söyledi. Dimes in 50 y ll k marka olma sürecini anlatan Diren sözlerine flöyle devam etti; 50. y l m zda di er tüm alanlarda oldu u gibi ihracatta da istikrarl bir büyüme sergiledik. fiu anda toplam sat fl hacmimizin yüzde 20 sini ihraç etmekteyiz. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s raday z. Tüm dünyada kabul gören uluslararas marka olma yolunda emin ad mlarla ilerleyen bir marka olarak, 2010 itibariyle toplam üretimimizin yüzde 50 sini ihraç etmeyi ve toplam 100 ülkeye ihracat yapmay hedefliyoruz y l hedefimiz 400 milyon Dolar Toplant da Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl da Dimes in Türkiye pazar ndaki konumu, hedefledikleri ve bu do rultudaki stratejilerini içeren bir sunum yapt. Paydafl, flu anda yüzde 20 pazar pay na sahip Dimes in, tüketici odakl marka yönetimi prensibiyle yeniden konumland r ld n ve bunu desteklemek için yürütülen pazarlama kampanyalar n anlatt. Gelecek hedeflerinin karl bir flekilde büyümek oldu unu söyleyen Ceyda Paydafl, Dimes olarak 2010 y l nda 400 milyon Dolar ciroya ulaflmay hedefliyouz dedi. Dünya trendlerine bak ld - nda, tüketicinin artan sa l kl beslenme bilinciyle, gazl içeceklerden meyve sular na bir kay fl oldu una de- inen Ceyda Paydafl, kifli bafl meyve suyu tüketim miktarlar n da örnek vererek, Türkiye de flu an 10 litre olan kifli bafl y ll k tüketimin git gide artan bilinçle, geliflmifl ülkeleri yakalayaca na inan yoruz sözleriyle konuflmas n tamamlad. ki yeni ödül Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Eski Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ziya Diren ise öncelikle 9 May s ta Tokat Sanayi ve Ticaret Odas n n düzenledi i törende iki ayr ödül ald klar n belirtti. Diren, Abdül Latif fiener taraf ndan verilen Tokat vergi flampiyonlu u ve 10 y ld r ilk 500 sanayi devi aras nda olmaktan dolay ald klar iki yeni ödülden duyduklar mutlulu u dile getirdi ve Dimes, 50. y l nda 60 bin kiflilik istihdam kapasitesi ile Türk ekonomisine katk s n art rarak devam ettirecek dedi

8 Dimes ten Taze Haber Dimes ten Sponsorluklar Kongo da Dimes Sevgisi Dimes, yak n zamanda tüketici pazar na girdi i Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde çok sevildi. Kongolu tüketiciler taraf ndan do all ile büyük be eni kazanan Dimes, özellikle ev han mlar baflta olmak üzere, tüm hedef kitlelerin birinci tercihi olma yolunda ilerliyor. Tetra Pak tan Sa l kl Süte Ça r Tetra Pak Türkiye nin Milli E itim Bakanl Ç rakl k Yayg n E itim Genel Müdürlü ü iflbirli i ile 2001 y l nda düzenlemeye bafllad Sa l kl Süte Ça r seminerleri yedinci y l nda devam ediyor y l n n alt nc Sa l kl Süte Ça r semineri Yozgat ta düzenlendi. Halk E itim Merkezleri ö retmen ve kursiyerlerinin büyük ilgi gösterdi i seminerde akademisyenler, aç k sütün insan sa l aç s ndan yaratt tehditleri anlatt. Uzmanlar, aç k sütün çok say da zararl mikroorganizma içerdi ine ve kaynatman n sütün besin de erini yüzde e varan oranlarda azaltt na dikkat çekti. Dimes, Türkiye yi sütün faydalar ve sa l kl süt tüketimi konular nda bilinçlendirmeyi amaçlayan seminerlere ürün deste i sa layan firmalar aras nda yer al yor. Bu amaçla düzenlenen Yozgat seminerine, Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Serhat Ünal, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baflkan Prof. Dr. Tanju Besler ve Tetra Pak Türkiye letiflim Müdürü Mutlu Tanberk konuflmac olarak kat ld. Seminerde Prof. Dr. Tanju Besler, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde gerçeklefltirilen saha araflt rmas n n sonuçlar n yapt bir sunumla kat l mc lara aktard. Genifl kitlelere güvenli g da tüketiminin önemini anlatmak gerekli Dimes in Kongo distribütörü Mr. Willy, pazara girdikten sonra tüketicilerden çok olumlu geri bildirimler ald klar n ; gerek lezzet, gerekse kalite olarak Dimes i sahiplenip benimsediklerini bildirdi. Kongo tüketicisinin bu ilgisine karfl l k veren Dimes, 2. profesyonel liginde faaliyet gösteren Ecofoot Viviteam e sponsor oldu. Tetra Pak Türkiye letiflim Müdürü Mutlu Tanberk seminerde yapt konuflmada, Türkiye nin dört bir yan nda sütün sa l kl koflullarda tüketilmesinin öneminin anlat lmas na f rsat tan yan Sa l kl Süte Ça r Seminerleri nin önemine de indi. Tanberk flunlar söyledi: 2001 y l nda Bursa da bafllad m z Sa l kl Süte Ça r seminerlerine bugün ayn heyecanla devam ediyoruz. Seminerleri düzenlememizin amac aç k sütün insan sa l aç s ndan yaratt tehditlere, bilimsel araflt rmalar fl nda dikkat çekmek ve neden ambalajl UHT Uzun Ömürlü Süt tüketmek gerekti ini anlatmak. Böylelikle ülkemizde sa l kl süt tüketiminin artmas için yap lan çal flmalara önemli bir katk sa layaca m za inan yorum. Seminerler, sütün beslenmedeki önemi, aç k sütün zararlar ve sa l kl koflullarda ifllemden geçirilerek paketlenen Uzun Ömürlü sütün yararlar konusunda toplumun genifl kesimlerini ayd nlatmay hedefliyor. 1 milyon kifliye sa l kl süt anlat ld Sa l kl Süte Ça r Seminerleri bugüne kadar 36 ilde düzenlendi. Bu seminerlerde do rudan yaklafl k 1 milyon, dolayl olarak 4 milyon kifliye ulafl ld. 65 Ülkeye hracat Ödül Getirdi Türkiye Ziraatç lar Derne i tar m, tar msal sanayi ve hayvanc l a katk lar ve 65 ülkeye yapt ihracattan dolay Dimes i ödüllendirdi. Türkiye deki tar m ve hayvanc l k alan nda yapt yat r mlar n yan nda 65 ülkeye ihracatla Dimes i meyve suyu sektörünün öncüsü konumuna getiren Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, Türkiye Ziraatç lar Derne i taraf ndan ödüllendirildi. Diren ödülünü, 24 Haziran tarihinde Ankara Ticaret Odas nda düzenlenen törende, 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel in elinden ald. Hedefimiz hracatta 100 Ülkeye Ulaflmak Tar m, tar msal sanayi ve hayvanc l a yapt yat r mlardan dolay ödülünü Süleyman Demirel in elinden alan Dimes Yönetim Kurulu Baflkan Ali Alt n Ambalajl Dimes: K rm z Meyveler Türkiye nin tek ambalaj merkezi olan TSE Ambalaj Laboratuvar Müdürlü ü taraf ndan, 1988 y l ndan beri her y l düzenlenen Alt n Ambalaj yar flmas n n bu y lki kazananlar ödüllerine kavufltu. Dimes, K rm z Meyveler ambalaj ile ödül alan firmalar aras ndayd. Ambalaj dernekleri temsilcileri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden ö retim üyelerinin jüri üyesi olarak görev ald yar flmada R za Diren, Türkiye nin ilk meyve suyu markas olan Dimes in sektöre katk lar n n devam etti ini belirterek, Tar m, tar ma dayal sanayi ve hayvanc l k alan nda Dimes olarak ödüle lay k görülmek bizler ürünler; g da, içecek, sa l k ve güzellik ürünleri, ev gereçleri, elektronik eflya, eczac l k ve ilaç ile di er olmak üzere yedi ayr dalda de erlendirildi. Türkiye den 36 firman n toplam 58 ürününün yer ald yar flmada Dimes, içecek kategorisinde Alt n Ambalaj ödülünü almaya hak kazand. için çok onur vericidir. Ayn zamanda bu ödülü almam zda, bugün 65 ülkeye yapt m z ihracat n da pay n n oldu unu bilmek, çal flmalar m z n baflar l oldu unun önemli bir göstergesidir dedi

9 Dimes ten Taze Haber Dimes in Büyüyen Yat r m : Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi Dimes in 2003 y l n n Ekim ay nda devrald Tokat n Turhal ilçesindeki 5415 dekarl k arazi üzerine kurulu Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi nde dam zl k süt s rc l - n n gelifltirilmesi için çal flmalar devam ediyor. Devlet ile özel iflletme iflbirli inin ülkemizdeki ilk örne i olan bu iflletmede; yem bitkileri, suni tohumlama, büyükbafl hayvan yetifltiricili i, veterinerlik ve çiftçi e itim yat r mlar n n gerçeklefltirilmesinin yan s ra, sertifikal afl l meyve fidanc l konusundaki faaliyetler de h zla devam ediyor. Sektörde yaflan lan en büyük sorunlar n bafl nda gelen hammadde s k nt s gerçe ini göz önünde bulundurarak; mevcut arazi üzerinde proje kapsam nda sertifikal meyve ve asma fidan üretimi için gerekli projeler uygulamaya konulmufl bulunmaktad r. Dimes taraf ndan iflletilen Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi nin toplam alan 5415 dekard r. flletmede; 270 dekar ba alan bulunmakta, y lda adet afl l meyve fidan üretilmektedir. Tam kapasiteye ç kt nda, sürü büyüklü ü 3200 bafla ulaflacak olan iflletme, 1400 bafl sa mal inek kapasitesine sahiptir. Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi ndeki yat r mlar iflletmeyi tam kapasiteye ulaflt rmak için tüm h z yla devam etmektedir. Dimes, kaliteli bir UHT süt üretimi için çi süt kalitesinin ne kadar önemli oldu unu, her zaman bu kalitenin ve standard n gelifltirilmesi için çaba içinde olmas gerekti inin bilincinde bir firmad r. Dimes, bu sistemin gelifltirilmesi için çi süt toplarken sadece çiftlikler ve kontrolü alt ndaki üreticiler ile çal flmaktad r. Çi süt kalitesinin art r lmas ve çiftliklerin standartlar n n yükseltilmesi için çal flmalar na devam etmektedir. Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi nde daha flimdiden bu konuda AB standartlar n n da ötesine geçilmifl durumdad r. fiu anda Kazova da üretilen sütlerin bakteri oran ortalama adet/ml. seviyesindedir. Bilindi i gibi AB standard adet/ml. dir. Son dönemde h zla büyüyen yat r mlarla tar m ve hayvanc l n kalk nd - r lmas için çal flmalar devam etmektedir. Dimes in reklam ajans Art Grup un yöneticileri Özgür Sa lam ve Orçun Onuralp, Tokat ziyaretlerinde iflletmeyi gezdiler. fiehir hayat ndan uzaklafl p, do al hayata dokunman n keyfini ve mutlulu unu yaflad lar

10 Dimes ten Taze Haber Dimes ten Sponsorluklar Mevlana Belgeseli ne Dimes Deste i Sponsorlar aras nda Dimes in de bulundu u Mevlana; Aflk n Dans adl belgesel, 2008 ve 2009 da dünyan n çeflitli ülkelerinde gösterimde olacak. Yönetmenli ini ve senaristli ini KÜRfiAT KIZBAZ n üstlendi i, Imagine Film Productions taraf ndan haz rlanan Mevlana Aflk n Dans dramatik belgesel filmi, BestLine Pictures n da t m ile 25 Nisan 2008 tarihinde Türkiye de 100 kopya gibi rekor bir da t m ile vizyona girdi. Ayr ca D fliflleri Bakanl, filmi yurtd fl ndaki elçiliklere göndermek üzere 300 kopya talepte bulundu. Dramatik sahneleri Sinan TUZCU, Burak SER- GEN, Özcan DEN Z, Müflvik Kenter, Turan ÖZ- DEM R ve Selçuk YÖNTEM gibi önemli bir kadro taraf ndan canland ran Mevlana Aflk n Dans, Y lmaz ERDO AN, Y ld z KENTER, Cüneyt TÜ- REL ve Meltem CUMBUL un fliirleriyle ve Mehmet ATAY n anlat m yla tamamland. Müzikleri Kalan Müzik, Ömer Faruk TEKB LEK, Sezen AKSU ve Burcu GÜNEfi taraf ndan haz rlanan Mevlana Aflk n Dans ilk defa özel 3D, matte painting ve 14. yüzy l minyatürlerinin dijital ortamda yeniden yarat lmas ile yepyeni bir dünyan n kap lar n aç yor. Tüm dünyada alt farkl ülkede çekilen belgesel film, ilk defa UNESCO ve Birleflmifl Milletler in deste ini alarak özel izinler ile çekimler yap larak tamamland. Ayr ca belgesel filmde Birleflmifl Milletler Genel Merkezi (New York), UNESCO Genel Merkezi (Paris) ve Birleflmifl Milletler Temsilcili- i nde (Cenevre) yap lan özel çekim ve röportajlarla Mevlana ve evrensel bar fl konufluldu. 16

11 Kapak Konusu Çevre Bilinci Dünyada ve Türkiye de Çevre Bilinci Art yor GlobeScan yönetiminde, 24 ülkede den fazla kifliyle görüflülerek gerçeklefltirilen ve Türkiye halkas n Yöntem in oluflturdu u CSR Monitor 2007, kurumsal sosyal sorumluluk araflt rmas na göre yurt ve dünyada çevre bilinci art yor. Çevre hakk nda endifle duyanlar n oran, hem Türkiye de, hem de dünyada %88 olarak saptanm fl. Çevre hakk nda ne kadar endiflelisiniz? sorusuna verilen yan tlara göre: En endifleli ülkeler Endonezya (%99), Portekiz (%97), Çin (%96) ve Filipinlerdir (%95). En az endifle duyanlar ise Almanya (%72), Rusya (%77) ve fiili (%79) olarak belirlenmifl. Öte yandan çevre kirlili inden çok endifle duyan Türklerin oran 2001 y l nda %10 iken, 2007 y - l nda bu oran %48 e ç km flt r. Peki, çevre kirlili i insanlar n yapabilece i bir fley olmayacak kadar büyük bir sorun mudur? Yoksa, bireysel olarak yapabileceklerimiz var m d r? Dünya kamuoyunun %55 ine göre çevre kirlili i öyle büyük bir sorun ki, bireysel olarak yapabileceklerimiz çok az. Bu oran Türkiye de %43. Türklerin %46 s bireysel olarak yapabileceklerinin var oldu unu ifade ediyor. Genel olarak, geliflmifl ülke halklar çevre konusunda yapabileceklerinin oldu unu söylüyor. Geliflmekte olan ülke halklar ise bu konuda kötümser. flletmeler ve Tüketiciler Daha Duyarl flletmeler aç s ndan yeflil pazarlama uygulamalar maliyetlerin düflmesini, sat fllar n artmas n sa larken daha az hammaddeyle daha az at k oluflaca ndan, kaynak kullan m nda verimlilik ve finansal tasarrufa ve kazanca neden oluyor. Çevresel Yönetim Sistemleri iflletmelerin ayn anda daha rekabetçi ve çevreye karfl daha duyarl hale gelmenin çarelerini araflt r yor. Geliflmifl çevresel performans n, çevre üzerindeki etkiyi azaltacak flekilde at klar n azalt lmas ve üretim sürecinin/ürünün yeniden tasarlanmas ile mümkün olaca düflünülüyor. Çevre ile ilgili uygulamalarda hem iflletmelerin, hem de tüketicilerin yeterince bilinçli olmalar da gün geçtikçe daha da önem kazan yor.* Yeflil (Çevreci) Pazarlama Ticaretin toplumsal ve çevresel etkileri uzun y llard r tart fl l yor. Ancak, son otuz y ld r bu kayg lar büyük oranda artt. Bu kayg lar n art fl ile birlikte, pazarlama alan nda bir hareketlenme oldu ve fiziki çevre ile pazarlama aras ndaki iliflki konuflulmaya baflland. Pazarlama literatürüne bak ld zaman konunun, ekolojik pazarlama, çevreci pazarlama, yeflil pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama kavramlar yla ele al nd görülüyor. Ekolojik pazarlama, belirli çevre sorunlar n (kirlilik, enerji kaynaklar - n n tükenmesi, vs.) ve bunlar n mevcut teknolojilerle önlenmesine yönelik pazarlama faaliyetlerini tan mlamak için dar anlamda kullan l yor. Son otuz y l içinde iflletmeler, toplum ve fiziki çevre iliflkilerine dair bilgi birikiminin artmas, yeflil uygulamalar kavram ndan ne anlafl ld ve pazarlama kurallar gibi konularda bir evrimi de beraberinde getirdi. Ünlü pazarlama ve strateji profesörü Ken Peattie, yazm fl oldu u bir makalede, bu de iflimi, pazarlama disiplini üzerinde oldukça farkl etkiler yaratan üç evrede aç klam flt r: 1) Dar bir kapsamda, a rl kl olarak zararl oldu- u düflünülen baz ürünlere ba ml l azaltmaya odaklanan Ekolojik Pazarlama, 2) Yeflil tüketici talebini ve rekabet avantaj f rsatlar n kullanarak, çevresel hasar azaltmaya çal - flan ve daha kapsaml bir giriflim olan Çevresel Pazarlama ve, 3) Pazarlara ve pazarlamaya çok daha radikal bir yaklafl mla, sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için, üretimin ve tüketimin tüm çevresel maliyetlerini karfl lamaya çal flan Sürdürülebilir Pazarlama. Do al Hayat Koruma Çabalar m z Meyveyi bir hammadde oldu u kadar, do al hayat n vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz. Dimes Ailesi olarak bu anlay fl içerisinde yapt - m z çal flmalarla çevre sorunlar na da e iliyoruz. Yetifltirdi imiz bakanl k sertifikal meyve fidanlar yla, sektördeki hammadde kalitesinin yükselmesine katk da bulundu umuz gibi, toprak erozyonunun önlenmesi ve do al hayat n korunmas ad na gerçeklefltirilen önemli projelere de destek sa l yoruz. Her y l ortalama adet Tar m Bakanl sertifikal meyve fidan yetifltiriyor ve çok düflük bedellerle çiftçilerimize da t yoruz. Türk tar m - na destek oldu umuz bu proje ile üretimde daha kaliteli meyvelerin kullan lmas n n yan s ra, toprak erozyonu ve göçün önlenmesine katk da bulunman n gururunu yafl yoruz. Toprak erozyonunun önlenmesi, do al hayat n korunmas konular nda baflar l çal flmalar yapan Tema Vakf na, özellikle a açland rma faaliyetlerinde katk da bulunduk. Ayr ca Dimes Ailesi olarak kendi ad m za da a açland rma faaliyetleri gerçeklefltirdik. Çeflitli kurulufllar n çocuklara yönelik düzenledi i, çevreyi ve ormanlar koruma bilincini afl layan kampanyalar na destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tüketiciler giderek daha az kirlilik yaratan, at klar azaltan, daha fazla geri dönüflüm sa layan yenilenebilir kaynaklar n üretimde daha fazla kullan m n ve ürünlerin eko sistem içinde daha güvenli olmas n talep ediyorlar. Tüketicilerin çevrenin korunmas konusunda gittikçe daha fazla bilinçlenmeleri, flirket yöneticileri ve özellikle pazarlama elemanlar taraf ndan daha fazla önemseniyor. 18 Çevresel ve yeflil pazarlama kavramlar nda ise daha genifl bir ürün kategorisini içerecek flekilde yönetsel bir bak fl aç s yer al yor. Sürdürülebilir pazarlama ise makro bak fl aç s yla, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilir kalk nma anlay fl kapsam nda ele al n fl n yans t yor. ** Özellikle bu son dönemde tüketiciler, do al kaynaklar kullanman n s n rlar oldu unun ve düflünülenden çok daha hassas gerçekleri bulundu unun fark na vard lar. * PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi. **Ay, Canan ve Ecevit, Zümrüt. Çevre Bilinçli Tüketiciler. 19

12 Dal ndan Dimes Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar Dimes ten... Türkiye nin ilk meyva suyu markas Dimes ten çok özel bir ürün: Yüksek lif içeri i ile sindirim sistemini düzenlemeye yard mc olan ve diyabetiklerin de kullan m na uygun Dimes Life Ayva Nektar... Enerjisi yüzde 60 oran nda azalt lan Ayva Nektar ile, formuna özen gösterenler için benzersiz bir ürün. Yüksek orandaki lif içeri iyle sindirim sisteminin düzenlemesine yard mc olan ve tokluk hissi vererek kilo kontrolünü kolaylaflt ran Dimes Life Ayva Nektar, ilave fleker içermeyen yap s ile diyabetiklerin de kullan m na uygun. Damakta ayva meyvesinin zengin do al lezzetini uzun süre hissettiren, yo un k vaml Dimes Life Ayva Nektar yla, daha zinde bir vücutla daha sa l kl bir yaflam n keyfini sürün. Dimes, Türkiye nin dört bir yan ndaki en seçkin meyve bahçelerinden toplad en kaliteli meyveleri iflleyerek, hiçbir koruyucu ya da sentetik katk maddesi içermeden üretti i kaliteli ürünlerle tüketicilerine benzersiz tatlar sunmaya devam ediyor

13 Uzman Görüflü Beyaz Alt n Süt Diyetisyen Seçil Kenar Süt; su, ya, protein, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerden oluflmufltur. Bir su barda sütte (200ml) yaklafl k olarak 9 g karbonhidrat, 6 gr protein ve 6 gr ya bulunmaktad r. Sütte bulunan ya lar n 2/3 ü doymufl ya lardan oluflmaktad r. Yaflam n her döneminde büyük önem tafl yan süt ve süt ürünleri özellikle büyüme ve geliflme dönemlerinde, ihtiyaçlar n artt gebe ve emziklilikte daha da fazla önem kazanmaktad r. Süt ve süt ürünleri bu dönemlerde en fazla ihtiyac n artt mineral olan kalsiyumun en iyi kayna olarak gösterilirler. Kalsiyum çocuklar n kemik ve difl oluflumlar n n tamamlanmas nda, ileriki yafllarda kemik yo unlu unun azalmas n önlemede, gebe ve emziklilikte artan ihtiyaca ba l depolardaki azalmay önlemede yard mc d r. Ayr ca bir süt ürünü olan yo urdun sa l gelifltirici etkisi art k herkesin bildi i bir gerçektir. Yo urtta bulunan bakterilerin kanser, enfeksiyonlar, gastrointestinal hastal klar ve ast m gibi hastal klar önleyici etkileri bilinmektedir. Bunun yan nda yo urdun içerdi i probiotik ve prebiotik maddelerin kab zl k, ishal, kalp hastal klar, fleker, kemik erimesi ve kal n ba rsak kanseri gibi çeflitli rahats zl klara iyi geldi i, ba fl kl k sistemini güçlendirdi i özellikle immunoglobulin A dan zengin oldu- u, B grubu vitaminler ve folik asit sentezinde yer ald, laktozun sindirimini kolaylaflt rd ve ishali önleyici etkisinin bulundu u da bilinmektedir. Normal yetiflkinlerde ihtiyaç 2 porsiyon süt veya yo urt ile karfl lanabilmekte ancak ihtiyaçlar n artt gebelik, emziklilik ve büyüme,geliflme dönemlerinde bu ihtiyaç 3-4 porsiyona ç kmaktad r

14 Kiflisel Geliflim Pazarlaman n En Önemli Silahlar ndan Müflteri liflkileri Yönetimi Nedir? Müflteri iliflkileri yönetimi ile ilgili yap lm fl olan birçok tan m bulunmaktad r. M Y müflterilerle de er ve memnuniyet artt rma çerçevesinde uzun dönemli iliflkiler kurmaya dayanan bir pazarlama anlay fl olarak tan mlan yor. Baflka bir tan ma göre ise müflteri iliflkileri yönetimi Müflteriyi tan mak, onlar anlamak, müflteri için uygun hizmetler ve ürünler gelifltirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylafl lmas d r". M Y nde amaç, uzun dönemli iliflkiler ve uzun dönemli de erler oluflturabilmektir. M Y nin baflar l bir flekilde uygulanmas nda, bütün departmanlar n tak m halinde müflteriye hizmet etme gayesi ile hareket etmesi temel koflul olarak kabul edilmektedir. Çok farkl boyutlara sahip olan M Y ile iflletmelerin elde etmek istedikleri amaçlar: Karl l ve gelirleri artt rmak Maliyetleri düflürmek Müflteri memnuniyeti ve müflteri sadakatini artt rmak. Kaybedilen müflterileri kazanmak Mevcut ve potansiyel müflterilere çapraz sat fl yapmak. Yeni müflteri bulmak. Müflteri liflkileri Yönetimi'nin Müflteride güven yaratmak - Müflterilerin beklentilerini ve f rsatlar keflfetmek - Müflterilerin yararlanabilece i çözümler sunabilmek - Ve sat fl takip ederek uzun vadeli iliflkileri sürdürmek gibi ilkeleri bulunmaktad r. M Y'nin temeli veri tabanlar na ve veri tabanl pazarlamaya dayanmaktad r. M Y'de iflletmeler için pazar pay ndan ziyade müflteri pay ön plana ç kmaktad r. Bu anlay fla göre flu esaslar ortaya ç kar: Her bir müflterinin spesifik ihtiyaçlar n n dikkate al nmas Müflteriye özel ürünler ve hizmetler gelifltirilmesi Müflterilerle yak n diyalogda, pazarlama bilgi sisteminin oluflturulmas Sadece müflteri say s n n artt r lmas de il, mevcut müflterilerin uzun vadede korunmas ve onlara daha fazla mal ve hizmet al flveriflinin gerçekleflmesi. M Y nde üç tür teknoloji söz konusudur: Veri taban teknolojisi Ismarlama seri üretim teknolojisi nteraktif medya M Y nde bilgi teknolojilerinin çok önemli bir yeri bulunmaktad r. Bilgi teknolojileri yard m yla: Mevcut müflterilerin sat n alma kal plar n araflt rma, Müflterilerin özel istekleri çerçevesinde fiyatland rma, promosyonlar, müflteri odakl hizmetler, Ayn müflterilere çeflitli hizmetlerin ulafl m n sa lamada koordinasyonu kurma, flletme-müflteri, müflteri-iflletme etkileflimini sa lama, Olas hatalar minimize etme, Ek faydalarla temel hizmet arzlar n n artmas n sa lama mümkün olabilmektedir. Ve unutulmamal d r ki; M Y bir tak m iflidir. Bu çerçevede iflletme içerisinde M Y uygulamalar ile ilgilenecek bir tak - m n kurulmas yerinde olacakt r. Bu tak m içinde: Üst düzey sat fl yöneticisi Saha sat fl elemanlar Müflteri hizmetleri yöneticisi Müflteri hizmetleri eleman Üst düzey pazarlama yöneticisi Üretim yöneticisi Sat n alma yöneticisi Finans yöneticisi nsan kaynaklar yöneticisinin bulunmas faydal olacakt r. MÜfiTER L fik LER YÖNET M SÜREC Müflteriyi tan ma ve farkl laflt rma Müflteri ile etkileflime geçme ve butik üretim Müflteri tutma ve kazanma Müflteri memnuniyetinin ölçümlenmesi Müflteriyi Tan ma ve Farkl laflt rma M Y, bire bir pazarlama, mikro pazarlama, iliflkisel pazarlama fleklinde ifade edilen pazarlama anlay fl n n temeli, müflterilerin tan nmas na dayanmaktad r. Müflterinin tan nmas, özelliklerinin ortaya konmas, müflterilerin farkl laflt r lmas aflamas nda, iflletmenin iflini kolaylaflt racak bir aflama olma özelli ine de sahip olmaktad r. Müflteriyi Tan mak için iflletmenin kendisine baz sorular yöneltmesi gerekmektedir: flletme kaç tane müflteriyi kiflisel olarak tan yor? Tüm müflterilerinizi ilgilendiren bir veri taban n z var m? Bu veri taban ne kadar güncel? Veri taban nda müflteri hakk nda hangi detayda bilgi var? flletmedeki her ifl ünitesi kendisi için ayr bir veri taban m tutuyor? Müflteri kimlik bilgilerinin elde edilebilece i baflka bilgi kaynaklar var m? Elde edilebilecek müflteri bilgisini artt rman n kolay yollar mevcut mu? Müflterinin tan nmas s ras nda iflletmedeki her departman n elinde bulunan müflterilerle ilgili bilgilerin bir araya getirilmesi oldukça önem tafl maktad r. Bu çerçevede bütün bilgilerin tek bir havuzda toplanmas ve gerekti inde kullan lmas söz konusu olabilmektedir

15 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin Foto raflar: Yusuf Mut Sedef Kabafl la pek dokulu bir sohbet Televizyonculukla bafllad serüvenine, yazarl k ve dan flmanl kla devam eden Sedef Kabafl la ifl yaflam n n zorluklar n konufltuk. Hangi Sedef Kabafl; Televizyoncu, Hoca, Sunucu, Yazar, Dan flman?.. Türkiye de genifl bir kitle beni televizyoncu kimli imle tan yor ama son bir iki senedir ben iletiflim dan flmanl görevimle ön planday m. Televizyonculuk tabii ki benim esas mesle im, çok da severek yapt m bir ifl. Ama son dönemde gelen talepler beni baflka bir kulvara itti, o da iletiflim dan flmanl ve e itimcilik. Hatta y l e itim hizmetleriyle flimdiden dolu diyebilirim. Televizyonculu a doktora tezimi yazmak için ara vermifltim ama di er ifller daha yo un olunca geri dönemedim aç kças. fiimdi kurmufl oldu um iletiflim ve dan flmanl k flirketi için yo un bir flekilde çal fl yorum. leride televizyonculu a dönüfl görünüyor mu ufukta? Baz teklifler oluyor asl nda. Çok da iyi niyetli teklifler ama gelen teklifin beni maddi manevi tatmin etmesi laz m. Yayg n bir kitleye ulaflabilece im ve özgür habercilik yapabilece im bir yay n Gidece im kanala hem genifl bir izleyici kitlesi, hem de prestij götürmek için daha fazla tecrübem var politikas na sahip olmas laz m. Tabii maddi anlamda da ciddi bir teklif olmal. Daha önceki y llarda çok yo un çal flmama ra men maddi kazanç ikinci plandayd benim için. Olmas gereken de buydu. Ama flimdi belli bir izleyici kitlesini kazanm fl bir televizyoncu oldu umu düflünüyorum. Gidece im kanala hem genifl bir izleyici kitlesi, hem de prestij götürmek için daha fazla tecrübem var. Bunun karfl l nda maddi manevi tatmin ar yorsunuz ister istemez. Televizyonculu un d fl nda harcan lan zaman, yap lan ifllere yans yor mu? Yapt n z program iflleyebilmek; içerik olarak, gelen konuklar olarak, gündemi takip olarak, yöneltti iniz sorular olarak, sunum becerisi olarak, kendinizi gelifltirmenizle çok paralel. Ama kimi televizyon yöneticileri bu tür özellikleri hiç aram yor da olabiliyor. Ben de zaten öyle televizyon yöneticileriyle art k hiç çal flmak istemiyorum. Belli bir kaliteyi, seviyeyi öngören ve bu yönde programlar üretecek kiflileri istihdam eden yöneticilerle çal flmak arzusunday m. Peki Türkiye de televizyonculuk ne yöne gidiyor? Bahsetti iniz gibi nitelikli yöneticilerin a rl kta oldu unu söylebilir miyiz? Sadece yöneticiler de il mesele. Bugün dönüp bakt n z zaman hep ayn insanlar, hep bir k s r döngü, ayn konuklar, ayn isimlerle 400 kere yap lm fl röportajlar, ayn sorular... On sene önce konuk edilmifl kiflilere sorulmufl sorular hala soruluyor. Ben bunlar art k izlemiyorum. Kalitesizli e ay racak zaman m yok. Onun için baz programlar takip ediyorum. Sadece televizyoncu olarak de il, bir izleyici olarak da seçici davran yorum. fiirketinizde vermifl oldu unuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz. Asl nda ben e itimlerimde iletiflime dair zihinsel bir dönüflüm, bir paradigma de iflikli i yaratmaya çal fl yorum. nsan n kendisiyle konuflmas yla bafll yor asl nda her fley. Önce insan n kendisiyle sa l kl iletiflim kurup kuramad na bak yorum. E er insan kendisiyle dostsa ve sa l kl bir iletiflim kurabiliyorsa, çevresiyle de etkili ve sa l kl bir iletiflim kurabiliyor demektir. Etkili iletiflim deyince etkili konuflmaktan bahsedilir hep. Evet konuflmak çok önemlidir. Ses tonu, diksiyon, sözcük seçimi, telafuz, hangi kitleye ne söyledi iniz... Ama etkili iletiflimin bir önemli aya da etkili dinle

16 Tan d k Bir Yüz mektir mesela. nsanlar etkili dinlemenin ne kadar önemli oldu unu ço u zaman fark etmiyorlar. Peki bu yo un tempoya nas l ayak uyduruyorsunuz? Sevgili hocam say n Emre Kongar derdi ki: Ne kadar yo unsan o kadar zaman yarat rs n kendine... Ben de öyle düflünüyorum ve zaman plan m iyi yap yorum. Yine çok önemli birinden örnek verece im. Benim kitab mda Leyla Alaton un bir laf var: Sedef Han m, ev kad nlar n n vakti olmaz, ifl kad nlar n n her zaman vakti olur. Neden? Çünkü biz ifl kad nlar olarak vaktimizi saati saatine planlamak zorunday z. Öyle olunca da herfleye zaman ayr l yor asl nda. Yapacak hiçbirfleyi olmayan insana birgün yetmez bile. Böylelikle özel hayat ma da zaman ay rm fl oluyorum. Benim için sadece profesyonel hayata odaklanmak, sadece çal flmak; bir insan n baflar s z oldu u anlam na gelir. Kim ailesine, sevdiklerine, dostlar na, kendini rahatlatmaya zaman ay r rsa, o insan daha baflar l d r. Çünkü baflar dedi iniz zaman hem ifl, hem özel hayat m z bir potada eritilmeli. Ortaya ç kan k vam da tatl olmal. Beslenmenize dikkat edebiliyor musunuz? Sevdi im fleyler, sa l kl beslenmeme yard mc olan g dalar. Örne in meyve, sebze, salata, bal k ve deniz ürünlerini çok sever ve çok tüketirim Daha ortaokul y llar mdan itibaren sa l kl beslenme bilinciyle yetifltim ve öyle yaflamaya devam ediyorum. Vitaminler, besin de erleri, kalori hesaplar, ö ünler, sa l kl beslenmeye dair yap lmas gerekenler, vs. Belki de bu yüzden hiç hayat mda diyet uygulamad m, rejim yapmad m. Çünkü zaten sevdi im fleyler, sa l kl beslenmeme yard mc olan g dalar. Örne in meyve, sebze, salata, bal k ve deniz ürünlerini çok sever ve çok tüketirim. Kitab n zdan bahsedelim biraz. Röportaj yapt n z kad nlar n ortak yönleri nelerdi? Bir kere baflar l da olsak, ifl kad n da olsak, bizler kad n z. Yani erkek egemen sektörlerde var olabilmemiz için kad nl m zdan taviz vermememiz gerekiyor. Giyimimizle, kuflam m zla, halimizle, tavr m zla o kad nl - m z korumam z gerekiyor. Çünkü kad n olmak çok güzel birfley. Kitapta da dedi im gibi, ipeksi bir doku asl nda. Ama erkek egemen toplumlarda kad n n verdi i mücadele daha zor olabiliyor. flte kitapta ismi geçen kad nlar n, Türkiye deki tüm kad nlar gibi asl nda, ortak yönü vermifl olduklar bu mücadele. Ve bu mücadele sonunda galip gelmifl olmalar. Ama maalesef dünyadaki ço u kad n, bu mücadeleden ma lup ayr l yor. Peki 60 Erkek 60 Öykü diye bir kitap yazmay düflünüyor musunuz? Hay r düflünmüyorum. Çünkü geri dönüp bakt mda erkeklere yeterince yer vermiflim programlar mda. Bu soru bana çok soruluyor. Belki s f rdan, hiç yoktan birfleyleri var etmifl insanlar konu alan birfleyler yapabilirim. Londra'da do an Dr. Sedef Kabafl 1992 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Uluslararas liflkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright bursu ile okudu u Boston Üniversitesi'nde Televizyon Gazetecili i üzerine yüksek lisans yapt. Power Fm'de haber editörü ve spikeri olarak bafllad meslek yaflam n y llar aras nda Atlanta'da, CNN International' n haber merkezinde yap mc olarak sürdürdü. NTV ve OLAY TV'de yay nlanan PORTRELER isimli söylefli program n haz rlay p sunan Kabafl daha sonra ATV'de DÖNENCE program n n editörlü ünü ve sunuculu unu üstlendi. TV 8'de farkl alanlar n önde gelen isimleriyle söylefli yapt SESL DÜfiÜNENLER program n haz rlay p sundu. SkyTürk te Ana Haber bültenini ve Türkiye nin s - cak gündemini canl yay n konuklar ile tart flt HABER ÖTES program n haz rlay p sundu. Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik bölümünden doktora derecesi alan Kabafl, Bo aziçi ve Bahçeflehir üniversitelerinde, diksiyon, beden dili ve topluluk önünde konuflma", haber yaz m teknikleri, röportaj sanat ve medya PR iliflkisi derslerini vermektedir y l nda kurdu u SEDEF KABAfi letiflim & Dan flmanl k flirketi çat s alt nda ifl ve siyaset dünyas - n n önde gelen isimlerine "iletiflim dan flmanl " hizmeti sunan ve çeflitli flirketlere "kurumsal e itimler" veren Kabafl, Mediacat kurumsal e itim programlar kapsam ndaki seminerlerini de sürdürmektedir. Sedef Kabafl' n, Do an Kitap taraf ndan yay mlanan Sesli Düflünenler, Zaman Dize Getirenler ve pek Dokulu Baflar lar (60 Kad n 60 Öykü) ad nda üç kitab bulunmaktad r. Formunuzu Koruman n Yollar Yo un çal flma temposu, zaman darl nedeniyle haz r yemekler, gündemi takip etmek ve e lenmek için televizyon bafl nda at flt rmak, ifltah n z kontrol edememenin getirdi i afl r ya lanma, az yedi inizi düflündü ünüz halde kilo almaya devam etme, ifl yerinde bilgisayar karfl s nda sa l ks z beslenme... Tüm bunlar sa l kl beslenme, dinç bir vücut ve formda kalman n önündeki en önemli engeller. Bu engelleri aflmak için kolayca uygulanabilecek 18 önemli madde*: 1. Azar azar ve s k s k yemek yenmeli. 2. Ö ün atlanmamal. 3. Porsiyon miktarlar na dikkat edilmeli. 4. Diyetisyeniniz taraf ndan önerilen yiyecekler küçük tabaklarda ve hepsi bir araya toplanarak yenmeli 5. Sofrada ifltah aç c turflu, mayonez, garnitür çeflitleri bulundurulmamal. 6. Yemek yerken televizyon seyredilmemeli. 7. Yemekler yavafl ve iyice çi nenerek yenmeli. 8. Yemekler çok s cak ve çok so uk olmamal. 9. S k nt l, heyecanl, üzüntülü ve çok sevinçli anlarda yemek yenmemeli. 10. Yemek ortas nda su içilmeli. 11. Yemek s ras nda bol bol sö üfl olarak sebze yenmeli. 12. Et olarak ya s z dana, tavuk, bal k ve hindi eti zgara, hafllama ve f r nda piflirilerek yenmeli. Asla k zartma ve kavurma yap lmamal. 13. Peynirin de yine az ya l olan tercih edilmeli. 14. Ö ün aralar nda mutlaka meyve yenmeli. 15. Yemeklerde zeytinya, ayçiçek ya ve m s rözü ya tercih edilmeli. Tereya ve margarin kullan m aza indirilmeli. Yemekler az ya l olmal, yemek d fl nda ya ve ya l yiyecekler yenmemeli. 16. Po aça, kek, fleker, bal, reçel, çikolata, gofret, cips, kola, gazoz gibi besleyici de eri olmayan bol kalori içeren yiyecekler tüketilmemeli. 17. Her gün düzenli olarak spor yap lmal ve fiziksel aktivite art r lmal. 18. Televizyon bafl nda oturma süresi azalt lmal. *Uluda Üniversitesi Sa l k Kurulufllar Beslenme Ve Diyet Birimi Sa l k Olsun 28 29

17 Kiflisel Geliflim B çak S rt Bir Marka Stratejisi: Marka Genifllemesi Prof. Dr. Ali At f Bir MARKA genifllemesi (brand extention) bir firman n var olan markas yla yeni ürün piyasaya ç karmas d r. Yeni bir marka eski bir marka ile birlefltirilirse bunun ad da alt (sub-brand) markad r. Marka genifllemesi ya ana markan n kategori içine genifllemesi (line extention) ya da kategori d fl na genifllemesi fleklinde yap l r. Çok ders gibi oldu ama kusura bakmay n, Türkiye nin markalara gereksinimi var ve bu konuda e itim flart! Marka genifllemesi 7 flekilde yap labilir: 1. Ayn ürün farkl bir biçimde üretilebilir. 2. Ayn ürünün tad, içeri i, birleflimi de ifltirilebilir. 3. Ana ürünle kullan lan baflka bir ürün üretilebilir. 4. Ana marka ilgili alanlarda ürün ç kar labilir. 5. Ana markan n uzmanl n ça r flt racak alanlarda üretime geçilebilir. 6. Ana markan n öz yarar ya da özelli i kullan larak farkl kategoride ürün üretilebilir. 7. Ana markan n prestijini tafl yacak alanlarda üretim yap labilir. Öncelikle flunu söyleyelim yeni bir ürünün tutunmas öyle kolay de ildir. E er yeni ürün tutunamazsa ana markan n imaj zarar görebilir. Bu nedenle tutunmufl bir markay geniflletirken ç kar lacak yeni ürünün tutunma olas l, ürün kalitesi iyi araflt r lsa çok çok iyi olur. Hesaps z kitaps z marka geniflletmek firmay evdeki bulgurdan da edebilir. Ne ifle yarar? fiimdi, sorumuz flu: Marka genifllemesi her zaman ifle yarar m? Bu sorunun yan t n vermek için marka genifllemesi ne yarar sa l yor, ne zarar olabilir ona bakmal y z. Önce marka genifllemesinin yararlar ndan söz edelim: Marka geniflletilirse ana markan n imaj yeni ürüne yans yabilir. Örne- in pazarda ve tüketicinin zihninde uzun y llard r yer edinmifl X isimli bir teknoloji ürünleri markas bilgisayar ç kartsa ve ad n da X Compio koysa daha k sa sürede pazarda tutunma flans daha fazlad r. Tüketici güvendi i ana markay yeni üründe görürse alg lad risk azal r. Türkiye deki kimi köklü markalar n, isimlerini farkl marka ismiyle birlefltirerek ürün ç kartmas iletiflim yat r mlar n aza indirmesine yard mc olmufltur. Perakendeci boyutunda ürün daha çabuk kabul görür, rafta daha çabuk yer bulur. Deneme al mlar daha h zl artar. letiflim yat r mlar nda, pazarlama maliyetlerinde, yeni ürün gelifltirme maliyetlerinde büyük tasarruf sa lar. Ambalaj ve etiketlemede düflük üretim maliyetine yol açar. Tüketicinin kategori içindeki can s k nt s n giderir ve çeflitlilik aray fl na yan t verir. E er kategori içinde ana markay destekleyen do ru bir ürünse ana markan n marka özü de er kazan r. Marka genifllemesinin ifle yaramad durumlar? Marka genifllemesi daha önce de dedi im gibi her zaman ifle yarayacak bir fley de ildir. Bazen büyük riskleri de beraberinde getirir: Tüketicinin kafas ayn kategoride hangi ürünün do ru oldu u konusunda kar fl r. Yeni ürünü reddedebilirler. Ya da perakendeciler yeni ürünleri rafa koymakta gönülsüz davrand klar için tüketiciler yeni ürünü rafda bulamaz ve hayal k r kl na u rayabilirler. Perakendeciler her y l binlerce yeni ürünü raflara girmek için çaba verdi i yar fl ortam nda yeni ürünleri raflar na sokmamak için direnç gösterirler. Geniflleyen marka baflar l olmaz ise ana markan n imaj zarar görebilir. Ana markan n sat fllar geniflleyen marka nedeniyle azalabilir. Bu nedenle bafltan hesap kitap iyi yap lmal d r. Bütüne bak ld nda karl l k art yorsa sorun yok gibi görülebilir ama esas ifli ana markan n yapt n unutmamak gerekir. Farkl kategorilere geniflletilince ana marka anlam n yitirebilir. Markan n bir kategorideki üstünlü ü zarar görebilir. Örne in televizyonda Pazar lideri bir marka, ayn marka ad yla küçük ev aletleri veya beyaz eflyaya girdi i zaman, yeni girdi i kategorideki baflar s zl, üstün oldu u televizyon kategorisine de yans yabilir. fiimdi: Bu kadar çok kafa ütülemeden sonra yeniden ayn soruyu soruyorum: Marka genifllemesi do ru mu, yanl fl m? 30 31

18 Sporda Beslenme Etkili Diyet ve Kahvalt Mükemmel bir diyet yoktur. Her sporcunun gereksinimi farkl d r. En iyi diyet, yeterli s v al m sa layan yeterli enerji ve besin ö elerini içeren diyettir. Tek bir yiyecekle bu sa lanmad için, günlük diyette çeflitli yiyecekler yer almal d r. Sporcu diyetinde temel ilke müsabaka ve antrenman sonucu artan enerji ve di- er besin ö elerinin gereksiniminin yeterli ve dengeli bir diyetle karfl lanmas - d r. Genetik yap ve uygun antrenman performans n n sporcu performans n n anahtar ise de beden yap s ve antrenman n n gerektirdi i besin gereksinimlerinin karfl lanmas n n performans olumlu yönde etkiledi i bilinmektedir. Hiç bir diyet, organizman n egzersiz s - ras nda ya depolar n kullan m n etkilemez. Düzenli egzersizler uzun dönemde kademeli olarak ya kayb n sa layacak bir enerji aç yarat r. Ayr ca aerobik egzersizler ya kullan m n art - ran birçok hormonun düzeyini art r r. Bu nedenle organizman n ya yakma yetene ini art rman n en iyi yolu egzersize devam etmektir. K saca yüksek proteinli düflük karbonhidratl diyetler kifliyi daha ince, daha sa l kl ve daha iyi bir sporcu yapmaz. Ayn enerji de erine sahip olsa bile karbonhidrattan zengin diyet; ya ve kolesterol bak - m ndan zengin olan yüksek ya ve proteinli diyetin neden olabilece i sa l k sorunlar kadar risk faktörü oluflturmaz. Bu nedenle tercih edilebilir. Bir kiflinin sa l sadece diyetle belirlenmez. Üzerinde durulan di er faktörler ideal vücut a rl ve fiziksel uygunluktur. Egzersiz sadece iyi bir sa l k için önemli olmay p, geliflen sporcu beslenmesi ile birlikte artan populariteye sahiptir. Sporla u raflan erkek ve kad nlar n performans n n artmas nda beslenmenin önemli rol oynad bilinmektedir. Sporcu diyetlerinde kilo vermek düflüncesi ile yanl fl uygulamalara s kça rastlanmaktad r. Bu uygulamalardan bir tanesi de kahvalt konusudur. Kahvalt yapmaman n, kilo vermede etkili ve h zl bir yöntem oldu u düflüncesi, sporcular bu yanl fl uygulamaya sevk etmektedir. Gece boyunca aç kalmak karaci er ve kaslardaki glikojen depolar n tüketir. Glikojen, karaci er ve kaslarda depo halinde bulunan karbonhidratt r ve enerji sa lamas için glikoza çevrilir. Glikojen depolar n düflük seviyede olmas yorgunlu u artt r r ve düflük spor performans ile ba lant l d r. Ayr ca, kahvalt y atlamak konsantrasyonu ve iç verimlili i de azalt r. Sabah yeterli bir kahvalt ile glikojen depolar yenilenebilir, kaslara enerji kayna sa lanabilir ve vücudun gün boyunca kaloriyi uygun flekilde kullanmas n sa layabilir. Yeterli bir kahvalt, bütün bir sabah için yeterli enerji sa layarak metabolizmay h zland r r. Kahvalt fazla kaloriden kurtulmak için atlan yor ise araflt rmalar gösteriyor ki, kahvalt y atlayanlar n daha sonra gün boyunca daha fazla yiyerek kalori al n r. Kahvalt atlanarak sporcu kendini iyi hissediyor olabilir, ancak bofl bir mide kronik yorgunluk riskini artar ve hatta ciddi travma ile sonuçlanabilir. Vücuda gerekli enerjiyi sa lanmaz, aç b rak l r ise egzersiz sonras toparlanma zaman da uzar. Besleyici de eri en yüksek ve en pratik kahvalt l k tah l ve tah l ürünleridir. Tah llar karbonhidrat, lif, kalsiyum ve demir içeri i zengin, ya ve kolesterolü düflük yiyeceklerdir. 32

19 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı