Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve"

Transkript

1 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar

2 içindekiler 01 Editör 02 Baflkan n Sesi 04 Dünya dan Taze Haber 06 Türkiye den Taze Haber 08 Dimes ten Taze Haber 18 Kapak Konusu 20 Dal ndan Dimes 22 Uzman Görüflü 24 Kiflisel Geliflim 26 Tan d k Bir Yüz 29 Sa l k Olsun 30 Kiflisel Geliflim 32 Sporda Beslenme editörden Taptaze bir say ile karfl n zday z Do du u günden bu yana, 50 y ld r de iflim ve geliflim içinde olan Dimes, bu ilkesini hayata geçirmeye her zaman devam ediyor. Üç ayl k periyotta ç kan bültenimiz de bu geliflimden pay na düfleni ald ve yepyeni bir yay n anlay fl yla karfl n za ç kt. Be enerek takip edece inizi umdu umuz yeni çizgimizin ilk say s nda; dünyadan ve Türkiye den sektör, g da, sa l k, beslenme, diyet, çevre gibi alan m zla ilgili keyifle okuyaca n z bölümler yer al yor. Ayr ca kariyerinde baflar y yakalam fl bir isim Sedef Kabafl la keyifli bir sohbet ve sporla ilgilenenlerin takip edece i, sporda beslenme yaz lar da bu say m zda bir ç rp da okuyaca n z yeni bafll klar alt nda sizleri bekliyor. Kapak konumuzda ise gerek dünyada, gerekse ülkemizde giderek yayg nlaflan çevre bilinci ve özellikle tüketicide geliflen bu bilinç karfl s nda iflletmelerin refleksi diyebilece imiz çevresel (yeflil) pazarlama hakk nda önemli bilgilere yer verdik. Tabii tüm bunlar n yan s ra, kuruluflumuzun içinde bulundu u faaliyetler, gerçeklefltirdi i sponsorluklar, alm fl oldu u ödüller hakk nda da haberler bulabileceksiniz. Her zaman en iyiyi sunman n mutlulu unu yaflayan Dimes ailesi olarak, kurumsal bültenimiz Dimes Life da be enece inizi umar, keyifli okumalar dileriz. G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Onur Moralar Tasar m Tanzer Ercanpolat Temmuz-A ustos-eylül 2008 Y l: 1 - Say :01 Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks:

3 baflkan n De erli Dimes dostlar, Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren sesi Dimes Ailesi olarak ana faaliyet alan m z olan meyve suyu ve süt sektöründe göstermifl oldu umuz üstün performans n yan s ra; sahip oldu umuz geliflim ruhu, motivasyon ve pozitif enerji ile baflar l bir dönem daha geçirmifl bulunuyoruz. fiirketimize sa lad m z katk lar ayn zamanda ilgili sektörlere, tüketicilere, do al hayata, k sacas ülkemize de art de erler kazand rm flt r. Bu katk da eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Sizlerle birlikte markam z gerek ülkemizde, gerekse dünyada daha ileriye götürmek için çaba sarf etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye nin ilk meyve suyu üreticisi olarak 50. y l m z kutlad m z 2008 de, sahip oldu umuz tecrübemizi k lavuz edinip, yeni hedeflere do ru azimle kürek çekiyoruz. 50. y l - m zda di er tüm alanlarda oldu u gibi ihracatta da istikrarl bir büyüme sergiledik. fiu anda toplam sat fl hacmimizin yüzde 20 sini ihraç etmekteyiz. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s raday z. Tüm dünyada kabul gören uluslararas marka olma yolunda emin ad mlarla ilerleyen bir marka olarak, 2010 itibariyle toplam üretimimizin yüzde 50 sini ihraç etmek ve toplam 100 ülkeye ihracat yapmak hedeflerimiz aras nda yer al yor. Bu hedeflere ilerlerken, alm fl oldu umuz ödüller de bizleri onurland rmakla kalm yor, do ru yolda oldu umuzun ibareleri olarak baflta ben olmak üzere, her bir çal flan m z motive ediyor. Bugünlere gelmemizde en büyük etken olan de iflim ve geliflim arzumuz, Dimes ailesinin tüm markalar nda oldu u gibi; çal flma arkadafllar mdan bayilerimize, sosyal projelerimizden sat fl faaliyetlerimize kadar bir çok unsurda etkilerini göstermektedir. Paydafllar m zla buluflma noktalar m zdan biri olarak gördü- ümüz kurumsal bültenimiz de, yenilikçilik anlay fl m zla flekillendi ve farkl bir çizgi ile karfl n za ç kt. Dimes Life Bülten de flirketimizin hedeflerine ulafl rken gerçeklefltirdi i faaliyetler, projeler ve dünyada sektörümüzle ilgili geliflen olaylar hakk nda haberleri okuyabileceksiniz. Al nan her karar n ve at lan her ad m n baflar yla noktalanmas n ; tüm çal flma arkadafllar m, bayilerimiz ve tüm Dimes dostlar m z n sa l kl ve mutlu bir yaz geçirmesini diliyorum. 2

4 Dünyadan Taze Haber Meyve Suyu Damarlar n T kanmas n Önler Yap lan bir araflt rmaya göre; elma veya kara üzüm ve onlardan üretilen meyve sular damarlar n t kanmas nda görülen art fla karfl koruma sa l yor. Araflt rmac lar hamsterlar (bilimsel amaçlar için gelifltirilen fare türü) ya l bir diyete ek olarak; meyve ve meyve suyuna karfl, su ile beslediler. Üzüm suyu ile beslenen hayvanlarda, damar t kan kl problemine karfl daha düflük bir risk oran gözlendi. Montpellier Üniversitesi ndeki uzmanlara göre, meyve suyunun faydalar içerdi i yüksek seviyedeki fenoller (karbonik asit) ve antioksidanlardan kaynaklan yor. Çeflitli meyvelerde bulunan antioksidanlar n, kalp sa l na faydal oldu u s kl kla dile getirilir. Daha önce yap lm fl araflt rmalar genellikle meyvenin kendisini inceledi- inden, Frans z uzmanlar meyve suyu elde etmenin, meyvenin içerdi i fenolleri ne flekilde etkiledi ini araflt rd lar. Günde 4 bardak Araflt rmac lar daha sonra, çeflitli meyvelerle beslenmenin, hamsterlardaki damar t kan kl riskine (bilindi i üzere damarlarda biriken ya plaklar, kalp krizleri veya inmelerin en önemli sebebidir) etkisini gözlemlediler. Su verilen hayvanlara k yasla; meyve veya meyve suyu verilen hayvanlarda daha düflük kolesterol oran, daha düflük oksitlenme ve vücuda oksijen sa layan damar ve ana damarlarda daha düflük ya birikimi gözlendi. Kara üzüm suyu bu konuda en güçlü etkiye sahip olarak saptand. Ard ndan kara üzüm, elma suyu ve elma onu takip etti. Araflt rmac lar; çal flma sonuçlar n n bir yiyecekte bulunan fenol oran n n, o yiyece in anti-oksidan özelli ine do rudan etkisi oldu unu gösterdi ini bildirdi. Meyvelerde bulunan C vitamini ve karoten gibi di er anti-oksidan bileflenlerin de bu etkiye katk da bulunabilece i bildirildi. Kelly Decorde n n bafl nda bulundu u ekibin bildirdi ine göre sonuçlar, meyvelerin ve meyve suyunun, klinik ve halk sa l ile önemli ölçüde alakas oldu u konusunda teflvik ve motivasyon yaratm flt r. Bir ngiliz beslenme uzman ise, yüksek seviyedeki anti-oksidanlar, art k sizin için faydal olarak biliniyor fleklinde aç klama yapm flt r. Hamsterlar n tüketti i meyve miktar, bir insan n günde 3 elma veya 3 salk m üzüme eflitti. Hamsterlara, 70 kiloluk bir insan n içti i günde 4 barda a denk gelen meyve suyu verildi. Elmalar ve üzümler yaklafl k olarak eflit oranda fenol içerirken, kara üzüm elma suyundan 2.5 kat daha fazla fenol içermektedir. Kaynak: 4

5 Türkiye den Taze Haber Dünya Meyve Suyu Kongresi, 2010 y l nda 6 Türkiye de Türk meyve suyu sektöründe son y llarda kazan lan büyük ivme, dünyan n da ilgisini çekiyor. Sektörün çal flmalar n büyük bir ilgiyle izleyen Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU), son genel kurulunda, dünya meyve suyu sektörünün en önemli organizasyonunu Türkiye de yapma karar ald. 2 4 Mart 2008 tarihleri aras nda, Avustralya n n Sidney kentinde yap lan Uluslararas Meyve Suyu Federasyonu (IFU) Genel Kurul toplant s nda; Meyve Suyu Endüstrisi Derne i (MEYED) Baflkan Prof. Dr. Aziz Ekfli nin, 16. Dünya Meyve Suyu Kongresi nin Türkiye nin ev sahipli inde gerçeklefltirilmesi önerisi büyük bir ilgi gördü. IFU Genel Kurulu nda yap lan oylamada, daha önce adayl n aç klayan talya ve Meksika yerine Türkiye tercih edildi. Daha önce Paris, Münih, Sao Paolo, Budapeflte, Moskova, Telaviv, Havana, Pekin, Lahey gibi dünyan n say l kentlerinde yap lan ve dünya ölçe inde en büyük meyve suyu organizasyonu olan bu önemli toplant, bu kez 3-8 May s 2010 tarihleri aras nda stanbul da gerçeklefltirilecek ve Türkiye ev sahibi olacak. Meyve Suyu Tüketim Art fl nda Dünya Birincisiyiz Son zamanlarda tüketicinin sa l kl beslenme ve do- al g da aray fl na yönelifli, meyve suyuna ilgiyle de kendini gösterdi. Türkiye, meyve suyu tüketim art - fl nda dünya birincisi oldu. Meyve Suyu Endüstrisi Derne- i'nden (MEYED) yay nlanan aç klamaya göre, Türk tüketicisi art k sa l na daha çok dikkat ediyor, meyve suyunu evine tafl yor ve ilaçlarla vitamin takviyesi yerine sa l kl ve do al lezzet olan meyve suyunu daha çok tüketiyor. Ülkemiz meyve suyu tüketim rakamlar n n halen AB ve ABD ortalamas n n alt nda seyretti i belirtilen aç klamaya göre, 2007 y l nda kifli bafl na y ll k 10 litre meyve suyu tüketimi ile son y llar n en yüksek tüketim de eri yakaland. Meyve suyu tüketiminde yakalanan bu yükselifl trendinde, son y llarda meyve suyu sektöründe, özellikle ürün tasar m aç s ndan önemli yeniliklerin de etkisi oldu HEDEF 15 L TRE Meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren 35 firman n tamam n çat s alt nda toplayan MEYED, sektördeki geliflimi, her y l haz rlad envanter çal flmas ile ölçüyor. MEYED'den yap lan aç klamaya göre, bu y l haz rlanan ve 2007 y l na ait verilerin bulundu u "Türkiye'de Meyve Suyu Üretimi ve Tüketimi 2007 Envanteri" çal flmas - n n en dikkat çeken yönü, meyve suyu tüketim rakamlar nda yaflanan art fl oldu y l nda 4,4 litre gibi çok düflük seviyede olan kifli bafl na meyve suyu tüketimi, MEYED'in tüketiciyi bilinçlendirme kampanyalar sonucunda yüzde 130 art flla 2007 y l nda 10 litre olarak gerçekleflti. MEYED, bu rakam 2010'da 15 litreye ç karmay hedefliyor. MEYED taraf ndan yap lan bas n aç klamas nda; meyve suyu sektörünün son y llarda büyük ivme kazand ve üretimin her y l tüketime paralel bir art fl gösterdi i belirtildi. Son y llarda meyve suyuna ifllenen meyve çeflitlili inin artt na, bunun yan s ra kar fl k meyve tatlar na ve yüzde 100 meyve sular na tüketicinin büyük ilgi gösterdi ine dikkat çekilen aç klamada; meyve suyunun sa l kl ve dengeli beslenmenin ayr lmaz bir parças oldu u vurguland. Aç klamada; 2000 y l ndan bu yana yaflanan art flta en büyük s çraman n yüzde 100 meyve suyu kategorisinde yafland ve bu kategoride tüketimin 7 y l içinde tam 30 kat artt n n da alt çizildi. Bu art flta meyve suyu üreticilerinin bu alanda yapt klar büyük maliyetli teknolojik yat r mlar n da büyük pay oldu una dikkat çekildi. MEYED 8. Ola an Genel Kurulu Gerçekleflti Bafll ca amaçlar ; meyve suyu kavram n tan tmak, sektör içi iflbirli ini gelifltirmek, firmalar aras ndaki bilgi de iflimini h zland rmak, konu ile ilgili araflt rmalar desteklemek, kamuoyunu ve ilgili kurulufllar meyve suyu konusunda bilgilendirmek olan MEYED, yeni yönetim kurulu baflkan n seçti. Meyed in 8. Ola an Genel Kurulu, 23 May s ta Ankara Sheraton Oteli nde gerçeklefltirildi. Genel kurula Dimes i temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren ve Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl kat ld. Genel Kurul da seçilen 7 yönetim kurulu üyesi, 30 May s ta yapt klar ilk toplant da MEYED Baflkanl na Targ d Genel Müdürü Alaaddin Güç ü seçti. Genel kurulda yapt konuflmada MEYED in son dönemdeki faaliyetlerinden bahseden eski baflkan Prof. Dr. Aziz Ekfli, MEYED in bugün geldi i noktada, tüm dünyada sayg n ve güvenilir bir konumda oldu unu ifade etti. Ekfli, 16. Dünya Meyve Suyu Kongresi ve IFU Genel Kurulu nun 2010 y l nda Türkiye de yap lacak olmas n n bunun en güzel örne i oldu unu belirtti. Prof. Dr. Aziz Ekfli nin 7. Dönem Faaliyet Raporu nu aç klamas n n ard ndan, Genel Kurul Divan Baflkan Cumhur Karc n n oylamaya sundu u aday listesi, oybirli i ile kabul edildi. 40 üyenin oy kulland seçim sonunda; Alaaddin Güç (Targ d), Haluk Öget (Tamek), Ozan Diren (Dimes), Mahmut Duruk (Aroma), Canan Kestane (Coca Cola), Birol Sayg (Döhler) ve Prof. Dr. Aziz Ekfli (Ankara Üniversitesi) Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yönetim Kurulu na giren iki yeni üye ise, Coca Cola dan Canan Kestane ve Döhler den Birol Sayg oldu. 7 kiflilik kurul, Alaaddin Güç ü önümüzdeki 2 y l için MEYED Baflkanl - na seçti. Haluk Öget ise baflkan yard mc l na seçildi. Kaynak: MEYED-4 Mevsim Meyve Suyu 7

6 Dimes ten Taze Haber Kapal çarfl dan Dimes ten Sponsorluklar Türkiye nin Marka De eri Dimes fl ve ekonomi dünyas n n önde gelen dergilerinden Capital in, 2006 y l ndan bu yana Brand Finance le birlikte gerçeklefltirdi i Türkiye nin En De erli Markalar araflt rmas n n üçüncüsü de sonuçland. Alan nda ilk olan araflt rma, Türkiye nin seçkin ve önde gelen flirketlerinin marka yönetimindeki baflar s n ölçüyor. Araflt rmayla ciro ve karl l k rakamlar yla göz dolduran flirketlerin, marka performanslar da de erlendiriliyor ve derecelendiriliyor. Dimes, Alkolsüz çecek kategorisinde Türkiye nin en de erli 2. markas seçildi. Genel s ralamada ise Türkiye nin En De erli Markalar aras nda ilk 100 de olan Dimes, geçen y la göre 92. s radan 80. s raya yükseldi. Tuluyhan U urlu Geçti Kapal çarfl Esnaflar Derne i ile Tuluyhan U urlu nun ortak çabas sonucu ortaya ç kan konser çal flmas nda, çarfl n n Ca alo lu ndan Beyaz t a uzanan ünlü Kalpakç lar Caddesi konser alan na çevrildi. Dimes in de sponsor oldu u faaliyette, Kapal çarfl numaral düzende oluflturulmufl bir konser alan sayesinde, dinleyicilerin huzurunda müzik ve tarihin bulufltu u bir mekana dönüfltü. Sanat, El Sanatlar ve Yaflam Günleri Tüketiciden Anlaml Ödül flletme ktisadi Enstitüsü Mezunlar Derne i MED Ankara n n 15.Kurulufl y ldönümü nedeni ile CEPA Al flverifl Merkezi nde Nisan 2008 tarihlerini kapsayan dönemde Hayat n Renkleri CEPA da Sanat, El Sanatlar ve Yaflam Günleri adl bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Hikmet ÇET NKAYA Resim Atölyesi nin çal flmalar ; Ebru Sanat, Hal -Kumafl ve pek dokuma gibi el sanatlar standlar D MES in ikramlar ile CEPA AVM de ziyaretçilere aç ld. S ofram za koymayaca m z meyveyi ifllemeyiz ve çoçu umuza içirmeyece imiz meyve suyunu üretmeyiz prensibiyle yola ç kan Dimes, tüketiciden gördü ü ilgi ve desteklerle yoluna devam ediyor. Hiçbir katk maddesi kullanmadan üretti i kaliteli ürünler için Tüketici Diyalog Derne i taraf ndan hijyen ve kalite alan nda ödüle lay k görüldü. Dernek baflkan Öner Ilgaz; Yap lan araflt rma ve kontrollerde her y l 12 dalda Tüketici Ödülü veriyoruz. Bu y l içecek ve meflrubat sektöründeki ödül için Dimes i seçmemizin en önemli sebebi, Dimes in hijyen ve kalite kriterini baflar yla tafl mas d r fleklinde aç klama yapt. Ilgaz ödülü, Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl a takdim etti. Dimes Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl ve Öner Ilgaz 5. Liderlik Zirvesi Eduplus Consulting ve Taktx Strategic Marketing Group taraf ndan düzenlenen 5. Liderlik Zirvesi, Nisan ay nda stanbul'da gerçeklefltirildi. Dimes in de sponsor oldu u zirvede, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Koç, KKTC Kurucu Cumhurbaflkan Rauf Denktafl, Do an Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ayd n Do an, Koç Holding Eski CEO su Can K - raç, Eczac bafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl birer konuflma yapt. 8 9

7 Dimes ten Taze Haber 50.Y l Coflkumuzu Bayilerimizle Paylaflt k Ali R za Diren: Hedefimiz hracatta 65 Ülkeden 100 Ülkeye Ulaflmak Türkiye nin ilk meyve suyu üreticisi Dimes olarak, 50. y l m z, ihracat yapt m z 65 ülkeden 25 inin bayilerinin de yer ald genifl bir kat l mla 9-11 May s tarihlerinde Çeflme Sheraton Oteli nde kutlad k. Dimes Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, 50 y lda 65 ülkeye ihracat yapan bir marka haline gelerek Türk Ekonomisi ne büyük katk lar sa layan firma olmaktan duydu u onuru dile getirdi. Diren, ihracat yapt m z ülke say s n önümüzdeki 2 y l içinde 100 e ç karman n da hedeflerimiz aras nda oldu unu vurgulad. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s raday z. Dimes in 50. y l kutlamas na, Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Eski Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ziya Diren, Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü lhan Can n da aralar nda bulundu u Dimes yöneticileri ve çal - flanlar, yurtd fl ndan ve yurt içinden 150 den fazla bayii kat ld. Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren in konuflmas yla bafllayan toplant, firman n 43, 39 ve 36 y ll k 3 bayisine plaket verilmesiyle devam etti. hracat yapt klar ülke bayilerini de aralar nda görmekten mutluluk duyduklar n belirten Ali R za Diren, 65 ülkeyle yürüttükleri baflar l ihracat önümüzdeki y llarda art rarak 100 e ç karmay hedeflediklerini söyledi. Dimes in 50 y ll k marka olma sürecini anlatan Diren sözlerine flöyle devam etti; 50. y l m zda di er tüm alanlarda oldu u gibi ihracatta da istikrarl bir büyüme sergiledik. fiu anda toplam sat fl hacmimizin yüzde 20 sini ihraç etmekteyiz. Dünyada toplam 1800 meyve suyu fabrikas aras nda üretim, kapasite ve kalite aç s ndan ilk 10 s raday z. Tüm dünyada kabul gören uluslararas marka olma yolunda emin ad mlarla ilerleyen bir marka olarak, 2010 itibariyle toplam üretimimizin yüzde 50 sini ihraç etmeyi ve toplam 100 ülkeye ihracat yapmay hedefliyoruz y l hedefimiz 400 milyon Dolar Toplant da Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl da Dimes in Türkiye pazar ndaki konumu, hedefledikleri ve bu do rultudaki stratejilerini içeren bir sunum yapt. Paydafl, flu anda yüzde 20 pazar pay na sahip Dimes in, tüketici odakl marka yönetimi prensibiyle yeniden konumland r ld n ve bunu desteklemek için yürütülen pazarlama kampanyalar n anlatt. Gelecek hedeflerinin karl bir flekilde büyümek oldu unu söyleyen Ceyda Paydafl, Dimes olarak 2010 y l nda 400 milyon Dolar ciroya ulaflmay hedefliyouz dedi. Dünya trendlerine bak ld - nda, tüketicinin artan sa l kl beslenme bilinciyle, gazl içeceklerden meyve sular na bir kay fl oldu una de- inen Ceyda Paydafl, kifli bafl meyve suyu tüketim miktarlar n da örnek vererek, Türkiye de flu an 10 litre olan kifli bafl y ll k tüketimin git gide artan bilinçle, geliflmifl ülkeleri yakalayaca na inan yoruz sözleriyle konuflmas n tamamlad. ki yeni ödül Dimes G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Eski Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ziya Diren ise öncelikle 9 May s ta Tokat Sanayi ve Ticaret Odas n n düzenledi i törende iki ayr ödül ald klar n belirtti. Diren, Abdül Latif fiener taraf ndan verilen Tokat vergi flampiyonlu u ve 10 y ld r ilk 500 sanayi devi aras nda olmaktan dolay ald klar iki yeni ödülden duyduklar mutlulu u dile getirdi ve Dimes, 50. y l nda 60 bin kiflilik istihdam kapasitesi ile Türk ekonomisine katk s n art rarak devam ettirecek dedi

8 Dimes ten Taze Haber Dimes ten Sponsorluklar Kongo da Dimes Sevgisi Dimes, yak n zamanda tüketici pazar na girdi i Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde çok sevildi. Kongolu tüketiciler taraf ndan do all ile büyük be eni kazanan Dimes, özellikle ev han mlar baflta olmak üzere, tüm hedef kitlelerin birinci tercihi olma yolunda ilerliyor. Tetra Pak tan Sa l kl Süte Ça r Tetra Pak Türkiye nin Milli E itim Bakanl Ç rakl k Yayg n E itim Genel Müdürlü ü iflbirli i ile 2001 y l nda düzenlemeye bafllad Sa l kl Süte Ça r seminerleri yedinci y l nda devam ediyor y l n n alt nc Sa l kl Süte Ça r semineri Yozgat ta düzenlendi. Halk E itim Merkezleri ö retmen ve kursiyerlerinin büyük ilgi gösterdi i seminerde akademisyenler, aç k sütün insan sa l aç s ndan yaratt tehditleri anlatt. Uzmanlar, aç k sütün çok say da zararl mikroorganizma içerdi ine ve kaynatman n sütün besin de erini yüzde e varan oranlarda azaltt na dikkat çekti. Dimes, Türkiye yi sütün faydalar ve sa l kl süt tüketimi konular nda bilinçlendirmeyi amaçlayan seminerlere ürün deste i sa layan firmalar aras nda yer al yor. Bu amaçla düzenlenen Yozgat seminerine, Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Serhat Ünal, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baflkan Prof. Dr. Tanju Besler ve Tetra Pak Türkiye letiflim Müdürü Mutlu Tanberk konuflmac olarak kat ld. Seminerde Prof. Dr. Tanju Besler, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde gerçeklefltirilen saha araflt rmas n n sonuçlar n yapt bir sunumla kat l mc lara aktard. Genifl kitlelere güvenli g da tüketiminin önemini anlatmak gerekli Dimes in Kongo distribütörü Mr. Willy, pazara girdikten sonra tüketicilerden çok olumlu geri bildirimler ald klar n ; gerek lezzet, gerekse kalite olarak Dimes i sahiplenip benimsediklerini bildirdi. Kongo tüketicisinin bu ilgisine karfl l k veren Dimes, 2. profesyonel liginde faaliyet gösteren Ecofoot Viviteam e sponsor oldu. Tetra Pak Türkiye letiflim Müdürü Mutlu Tanberk seminerde yapt konuflmada, Türkiye nin dört bir yan nda sütün sa l kl koflullarda tüketilmesinin öneminin anlat lmas na f rsat tan yan Sa l kl Süte Ça r Seminerleri nin önemine de indi. Tanberk flunlar söyledi: 2001 y l nda Bursa da bafllad m z Sa l kl Süte Ça r seminerlerine bugün ayn heyecanla devam ediyoruz. Seminerleri düzenlememizin amac aç k sütün insan sa l aç s ndan yaratt tehditlere, bilimsel araflt rmalar fl nda dikkat çekmek ve neden ambalajl UHT Uzun Ömürlü Süt tüketmek gerekti ini anlatmak. Böylelikle ülkemizde sa l kl süt tüketiminin artmas için yap lan çal flmalara önemli bir katk sa layaca m za inan yorum. Seminerler, sütün beslenmedeki önemi, aç k sütün zararlar ve sa l kl koflullarda ifllemden geçirilerek paketlenen Uzun Ömürlü sütün yararlar konusunda toplumun genifl kesimlerini ayd nlatmay hedefliyor. 1 milyon kifliye sa l kl süt anlat ld Sa l kl Süte Ça r Seminerleri bugüne kadar 36 ilde düzenlendi. Bu seminerlerde do rudan yaklafl k 1 milyon, dolayl olarak 4 milyon kifliye ulafl ld. 65 Ülkeye hracat Ödül Getirdi Türkiye Ziraatç lar Derne i tar m, tar msal sanayi ve hayvanc l a katk lar ve 65 ülkeye yapt ihracattan dolay Dimes i ödüllendirdi. Türkiye deki tar m ve hayvanc l k alan nda yapt yat r mlar n yan nda 65 ülkeye ihracatla Dimes i meyve suyu sektörünün öncüsü konumuna getiren Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, Türkiye Ziraatç lar Derne i taraf ndan ödüllendirildi. Diren ödülünü, 24 Haziran tarihinde Ankara Ticaret Odas nda düzenlenen törende, 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel in elinden ald. Hedefimiz hracatta 100 Ülkeye Ulaflmak Tar m, tar msal sanayi ve hayvanc l a yapt yat r mlardan dolay ödülünü Süleyman Demirel in elinden alan Dimes Yönetim Kurulu Baflkan Ali Alt n Ambalajl Dimes: K rm z Meyveler Türkiye nin tek ambalaj merkezi olan TSE Ambalaj Laboratuvar Müdürlü ü taraf ndan, 1988 y l ndan beri her y l düzenlenen Alt n Ambalaj yar flmas n n bu y lki kazananlar ödüllerine kavufltu. Dimes, K rm z Meyveler ambalaj ile ödül alan firmalar aras ndayd. Ambalaj dernekleri temsilcileri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden ö retim üyelerinin jüri üyesi olarak görev ald yar flmada R za Diren, Türkiye nin ilk meyve suyu markas olan Dimes in sektöre katk lar n n devam etti ini belirterek, Tar m, tar ma dayal sanayi ve hayvanc l k alan nda Dimes olarak ödüle lay k görülmek bizler ürünler; g da, içecek, sa l k ve güzellik ürünleri, ev gereçleri, elektronik eflya, eczac l k ve ilaç ile di er olmak üzere yedi ayr dalda de erlendirildi. Türkiye den 36 firman n toplam 58 ürününün yer ald yar flmada Dimes, içecek kategorisinde Alt n Ambalaj ödülünü almaya hak kazand. için çok onur vericidir. Ayn zamanda bu ödülü almam zda, bugün 65 ülkeye yapt m z ihracat n da pay n n oldu unu bilmek, çal flmalar m z n baflar l oldu unun önemli bir göstergesidir dedi

9 Dimes ten Taze Haber Dimes in Büyüyen Yat r m : Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi Dimes in 2003 y l n n Ekim ay nda devrald Tokat n Turhal ilçesindeki 5415 dekarl k arazi üzerine kurulu Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi nde dam zl k süt s rc l - n n gelifltirilmesi için çal flmalar devam ediyor. Devlet ile özel iflletme iflbirli inin ülkemizdeki ilk örne i olan bu iflletmede; yem bitkileri, suni tohumlama, büyükbafl hayvan yetifltiricili i, veterinerlik ve çiftçi e itim yat r mlar n n gerçeklefltirilmesinin yan s ra, sertifikal afl l meyve fidanc l konusundaki faaliyetler de h zla devam ediyor. Sektörde yaflan lan en büyük sorunlar n bafl nda gelen hammadde s k nt s gerçe ini göz önünde bulundurarak; mevcut arazi üzerinde proje kapsam nda sertifikal meyve ve asma fidan üretimi için gerekli projeler uygulamaya konulmufl bulunmaktad r. Dimes taraf ndan iflletilen Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi nin toplam alan 5415 dekard r. flletmede; 270 dekar ba alan bulunmakta, y lda adet afl l meyve fidan üretilmektedir. Tam kapasiteye ç kt nda, sürü büyüklü ü 3200 bafla ulaflacak olan iflletme, 1400 bafl sa mal inek kapasitesine sahiptir. Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi ndeki yat r mlar iflletmeyi tam kapasiteye ulaflt rmak için tüm h z yla devam etmektedir. Dimes, kaliteli bir UHT süt üretimi için çi süt kalitesinin ne kadar önemli oldu unu, her zaman bu kalitenin ve standard n gelifltirilmesi için çaba içinde olmas gerekti inin bilincinde bir firmad r. Dimes, bu sistemin gelifltirilmesi için çi süt toplarken sadece çiftlikler ve kontrolü alt ndaki üreticiler ile çal flmaktad r. Çi süt kalitesinin art r lmas ve çiftliklerin standartlar n n yükseltilmesi için çal flmalar na devam etmektedir. Kazova Vasfi Diren Tar m flletmesi nde daha flimdiden bu konuda AB standartlar n n da ötesine geçilmifl durumdad r. fiu anda Kazova da üretilen sütlerin bakteri oran ortalama adet/ml. seviyesindedir. Bilindi i gibi AB standard adet/ml. dir. Son dönemde h zla büyüyen yat r mlarla tar m ve hayvanc l n kalk nd - r lmas için çal flmalar devam etmektedir. Dimes in reklam ajans Art Grup un yöneticileri Özgür Sa lam ve Orçun Onuralp, Tokat ziyaretlerinde iflletmeyi gezdiler. fiehir hayat ndan uzaklafl p, do al hayata dokunman n keyfini ve mutlulu unu yaflad lar

10 Dimes ten Taze Haber Dimes ten Sponsorluklar Mevlana Belgeseli ne Dimes Deste i Sponsorlar aras nda Dimes in de bulundu u Mevlana; Aflk n Dans adl belgesel, 2008 ve 2009 da dünyan n çeflitli ülkelerinde gösterimde olacak. Yönetmenli ini ve senaristli ini KÜRfiAT KIZBAZ n üstlendi i, Imagine Film Productions taraf ndan haz rlanan Mevlana Aflk n Dans dramatik belgesel filmi, BestLine Pictures n da t m ile 25 Nisan 2008 tarihinde Türkiye de 100 kopya gibi rekor bir da t m ile vizyona girdi. Ayr ca D fliflleri Bakanl, filmi yurtd fl ndaki elçiliklere göndermek üzere 300 kopya talepte bulundu. Dramatik sahneleri Sinan TUZCU, Burak SER- GEN, Özcan DEN Z, Müflvik Kenter, Turan ÖZ- DEM R ve Selçuk YÖNTEM gibi önemli bir kadro taraf ndan canland ran Mevlana Aflk n Dans, Y lmaz ERDO AN, Y ld z KENTER, Cüneyt TÜ- REL ve Meltem CUMBUL un fliirleriyle ve Mehmet ATAY n anlat m yla tamamland. Müzikleri Kalan Müzik, Ömer Faruk TEKB LEK, Sezen AKSU ve Burcu GÜNEfi taraf ndan haz rlanan Mevlana Aflk n Dans ilk defa özel 3D, matte painting ve 14. yüzy l minyatürlerinin dijital ortamda yeniden yarat lmas ile yepyeni bir dünyan n kap lar n aç yor. Tüm dünyada alt farkl ülkede çekilen belgesel film, ilk defa UNESCO ve Birleflmifl Milletler in deste ini alarak özel izinler ile çekimler yap larak tamamland. Ayr ca belgesel filmde Birleflmifl Milletler Genel Merkezi (New York), UNESCO Genel Merkezi (Paris) ve Birleflmifl Milletler Temsilcili- i nde (Cenevre) yap lan özel çekim ve röportajlarla Mevlana ve evrensel bar fl konufluldu. 16

11 Kapak Konusu Çevre Bilinci Dünyada ve Türkiye de Çevre Bilinci Art yor GlobeScan yönetiminde, 24 ülkede den fazla kifliyle görüflülerek gerçeklefltirilen ve Türkiye halkas n Yöntem in oluflturdu u CSR Monitor 2007, kurumsal sosyal sorumluluk araflt rmas na göre yurt ve dünyada çevre bilinci art yor. Çevre hakk nda endifle duyanlar n oran, hem Türkiye de, hem de dünyada %88 olarak saptanm fl. Çevre hakk nda ne kadar endiflelisiniz? sorusuna verilen yan tlara göre: En endifleli ülkeler Endonezya (%99), Portekiz (%97), Çin (%96) ve Filipinlerdir (%95). En az endifle duyanlar ise Almanya (%72), Rusya (%77) ve fiili (%79) olarak belirlenmifl. Öte yandan çevre kirlili inden çok endifle duyan Türklerin oran 2001 y l nda %10 iken, 2007 y - l nda bu oran %48 e ç km flt r. Peki, çevre kirlili i insanlar n yapabilece i bir fley olmayacak kadar büyük bir sorun mudur? Yoksa, bireysel olarak yapabileceklerimiz var m d r? Dünya kamuoyunun %55 ine göre çevre kirlili i öyle büyük bir sorun ki, bireysel olarak yapabileceklerimiz çok az. Bu oran Türkiye de %43. Türklerin %46 s bireysel olarak yapabileceklerinin var oldu unu ifade ediyor. Genel olarak, geliflmifl ülke halklar çevre konusunda yapabileceklerinin oldu unu söylüyor. Geliflmekte olan ülke halklar ise bu konuda kötümser. flletmeler ve Tüketiciler Daha Duyarl flletmeler aç s ndan yeflil pazarlama uygulamalar maliyetlerin düflmesini, sat fllar n artmas n sa larken daha az hammaddeyle daha az at k oluflaca ndan, kaynak kullan m nda verimlilik ve finansal tasarrufa ve kazanca neden oluyor. Çevresel Yönetim Sistemleri iflletmelerin ayn anda daha rekabetçi ve çevreye karfl daha duyarl hale gelmenin çarelerini araflt r yor. Geliflmifl çevresel performans n, çevre üzerindeki etkiyi azaltacak flekilde at klar n azalt lmas ve üretim sürecinin/ürünün yeniden tasarlanmas ile mümkün olaca düflünülüyor. Çevre ile ilgili uygulamalarda hem iflletmelerin, hem de tüketicilerin yeterince bilinçli olmalar da gün geçtikçe daha da önem kazan yor.* Yeflil (Çevreci) Pazarlama Ticaretin toplumsal ve çevresel etkileri uzun y llard r tart fl l yor. Ancak, son otuz y ld r bu kayg lar büyük oranda artt. Bu kayg lar n art fl ile birlikte, pazarlama alan nda bir hareketlenme oldu ve fiziki çevre ile pazarlama aras ndaki iliflki konuflulmaya baflland. Pazarlama literatürüne bak ld zaman konunun, ekolojik pazarlama, çevreci pazarlama, yeflil pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama kavramlar yla ele al nd görülüyor. Ekolojik pazarlama, belirli çevre sorunlar n (kirlilik, enerji kaynaklar - n n tükenmesi, vs.) ve bunlar n mevcut teknolojilerle önlenmesine yönelik pazarlama faaliyetlerini tan mlamak için dar anlamda kullan l yor. Son otuz y l içinde iflletmeler, toplum ve fiziki çevre iliflkilerine dair bilgi birikiminin artmas, yeflil uygulamalar kavram ndan ne anlafl ld ve pazarlama kurallar gibi konularda bir evrimi de beraberinde getirdi. Ünlü pazarlama ve strateji profesörü Ken Peattie, yazm fl oldu u bir makalede, bu de iflimi, pazarlama disiplini üzerinde oldukça farkl etkiler yaratan üç evrede aç klam flt r: 1) Dar bir kapsamda, a rl kl olarak zararl oldu- u düflünülen baz ürünlere ba ml l azaltmaya odaklanan Ekolojik Pazarlama, 2) Yeflil tüketici talebini ve rekabet avantaj f rsatlar n kullanarak, çevresel hasar azaltmaya çal - flan ve daha kapsaml bir giriflim olan Çevresel Pazarlama ve, 3) Pazarlara ve pazarlamaya çok daha radikal bir yaklafl mla, sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için, üretimin ve tüketimin tüm çevresel maliyetlerini karfl lamaya çal flan Sürdürülebilir Pazarlama. Do al Hayat Koruma Çabalar m z Meyveyi bir hammadde oldu u kadar, do al hayat n vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz. Dimes Ailesi olarak bu anlay fl içerisinde yapt - m z çal flmalarla çevre sorunlar na da e iliyoruz. Yetifltirdi imiz bakanl k sertifikal meyve fidanlar yla, sektördeki hammadde kalitesinin yükselmesine katk da bulundu umuz gibi, toprak erozyonunun önlenmesi ve do al hayat n korunmas ad na gerçeklefltirilen önemli projelere de destek sa l yoruz. Her y l ortalama adet Tar m Bakanl sertifikal meyve fidan yetifltiriyor ve çok düflük bedellerle çiftçilerimize da t yoruz. Türk tar m - na destek oldu umuz bu proje ile üretimde daha kaliteli meyvelerin kullan lmas n n yan s ra, toprak erozyonu ve göçün önlenmesine katk da bulunman n gururunu yafl yoruz. Toprak erozyonunun önlenmesi, do al hayat n korunmas konular nda baflar l çal flmalar yapan Tema Vakf na, özellikle a açland rma faaliyetlerinde katk da bulunduk. Ayr ca Dimes Ailesi olarak kendi ad m za da a açland rma faaliyetleri gerçeklefltirdik. Çeflitli kurulufllar n çocuklara yönelik düzenledi i, çevreyi ve ormanlar koruma bilincini afl layan kampanyalar na destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tüketiciler giderek daha az kirlilik yaratan, at klar azaltan, daha fazla geri dönüflüm sa layan yenilenebilir kaynaklar n üretimde daha fazla kullan m n ve ürünlerin eko sistem içinde daha güvenli olmas n talep ediyorlar. Tüketicilerin çevrenin korunmas konusunda gittikçe daha fazla bilinçlenmeleri, flirket yöneticileri ve özellikle pazarlama elemanlar taraf ndan daha fazla önemseniyor. 18 Çevresel ve yeflil pazarlama kavramlar nda ise daha genifl bir ürün kategorisini içerecek flekilde yönetsel bir bak fl aç s yer al yor. Sürdürülebilir pazarlama ise makro bak fl aç s yla, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilir kalk nma anlay fl kapsam nda ele al n fl n yans t yor. ** Özellikle bu son dönemde tüketiciler, do al kaynaklar kullanman n s n rlar oldu unun ve düflünülenden çok daha hassas gerçekleri bulundu unun fark na vard lar. * PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi. **Ay, Canan ve Ecevit, Zümrüt. Çevre Bilinçli Tüketiciler. 19

12 Dal ndan Dimes Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar Dimes ten... Türkiye nin ilk meyva suyu markas Dimes ten çok özel bir ürün: Yüksek lif içeri i ile sindirim sistemini düzenlemeye yard mc olan ve diyabetiklerin de kullan m na uygun Dimes Life Ayva Nektar... Enerjisi yüzde 60 oran nda azalt lan Ayva Nektar ile, formuna özen gösterenler için benzersiz bir ürün. Yüksek orandaki lif içeri iyle sindirim sisteminin düzenlemesine yard mc olan ve tokluk hissi vererek kilo kontrolünü kolaylaflt ran Dimes Life Ayva Nektar, ilave fleker içermeyen yap s ile diyabetiklerin de kullan m na uygun. Damakta ayva meyvesinin zengin do al lezzetini uzun süre hissettiren, yo un k vaml Dimes Life Ayva Nektar yla, daha zinde bir vücutla daha sa l kl bir yaflam n keyfini sürün. Dimes, Türkiye nin dört bir yan ndaki en seçkin meyve bahçelerinden toplad en kaliteli meyveleri iflleyerek, hiçbir koruyucu ya da sentetik katk maddesi içermeden üretti i kaliteli ürünlerle tüketicilerine benzersiz tatlar sunmaya devam ediyor

13 Uzman Görüflü Beyaz Alt n Süt Diyetisyen Seçil Kenar Süt; su, ya, protein, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerden oluflmufltur. Bir su barda sütte (200ml) yaklafl k olarak 9 g karbonhidrat, 6 gr protein ve 6 gr ya bulunmaktad r. Sütte bulunan ya lar n 2/3 ü doymufl ya lardan oluflmaktad r. Yaflam n her döneminde büyük önem tafl yan süt ve süt ürünleri özellikle büyüme ve geliflme dönemlerinde, ihtiyaçlar n artt gebe ve emziklilikte daha da fazla önem kazanmaktad r. Süt ve süt ürünleri bu dönemlerde en fazla ihtiyac n artt mineral olan kalsiyumun en iyi kayna olarak gösterilirler. Kalsiyum çocuklar n kemik ve difl oluflumlar n n tamamlanmas nda, ileriki yafllarda kemik yo unlu unun azalmas n önlemede, gebe ve emziklilikte artan ihtiyaca ba l depolardaki azalmay önlemede yard mc d r. Ayr ca bir süt ürünü olan yo urdun sa l gelifltirici etkisi art k herkesin bildi i bir gerçektir. Yo urtta bulunan bakterilerin kanser, enfeksiyonlar, gastrointestinal hastal klar ve ast m gibi hastal klar önleyici etkileri bilinmektedir. Bunun yan nda yo urdun içerdi i probiotik ve prebiotik maddelerin kab zl k, ishal, kalp hastal klar, fleker, kemik erimesi ve kal n ba rsak kanseri gibi çeflitli rahats zl klara iyi geldi i, ba fl kl k sistemini güçlendirdi i özellikle immunoglobulin A dan zengin oldu- u, B grubu vitaminler ve folik asit sentezinde yer ald, laktozun sindirimini kolaylaflt rd ve ishali önleyici etkisinin bulundu u da bilinmektedir. Normal yetiflkinlerde ihtiyaç 2 porsiyon süt veya yo urt ile karfl lanabilmekte ancak ihtiyaçlar n artt gebelik, emziklilik ve büyüme,geliflme dönemlerinde bu ihtiyaç 3-4 porsiyona ç kmaktad r

14 Kiflisel Geliflim Pazarlaman n En Önemli Silahlar ndan Müflteri liflkileri Yönetimi Nedir? Müflteri iliflkileri yönetimi ile ilgili yap lm fl olan birçok tan m bulunmaktad r. M Y müflterilerle de er ve memnuniyet artt rma çerçevesinde uzun dönemli iliflkiler kurmaya dayanan bir pazarlama anlay fl olarak tan mlan yor. Baflka bir tan ma göre ise müflteri iliflkileri yönetimi Müflteriyi tan mak, onlar anlamak, müflteri için uygun hizmetler ve ürünler gelifltirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylafl lmas d r". M Y nde amaç, uzun dönemli iliflkiler ve uzun dönemli de erler oluflturabilmektir. M Y nin baflar l bir flekilde uygulanmas nda, bütün departmanlar n tak m halinde müflteriye hizmet etme gayesi ile hareket etmesi temel koflul olarak kabul edilmektedir. Çok farkl boyutlara sahip olan M Y ile iflletmelerin elde etmek istedikleri amaçlar: Karl l ve gelirleri artt rmak Maliyetleri düflürmek Müflteri memnuniyeti ve müflteri sadakatini artt rmak. Kaybedilen müflterileri kazanmak Mevcut ve potansiyel müflterilere çapraz sat fl yapmak. Yeni müflteri bulmak. Müflteri liflkileri Yönetimi'nin Müflteride güven yaratmak - Müflterilerin beklentilerini ve f rsatlar keflfetmek - Müflterilerin yararlanabilece i çözümler sunabilmek - Ve sat fl takip ederek uzun vadeli iliflkileri sürdürmek gibi ilkeleri bulunmaktad r. M Y'nin temeli veri tabanlar na ve veri tabanl pazarlamaya dayanmaktad r. M Y'de iflletmeler için pazar pay ndan ziyade müflteri pay ön plana ç kmaktad r. Bu anlay fla göre flu esaslar ortaya ç kar: Her bir müflterinin spesifik ihtiyaçlar n n dikkate al nmas Müflteriye özel ürünler ve hizmetler gelifltirilmesi Müflterilerle yak n diyalogda, pazarlama bilgi sisteminin oluflturulmas Sadece müflteri say s n n artt r lmas de il, mevcut müflterilerin uzun vadede korunmas ve onlara daha fazla mal ve hizmet al flveriflinin gerçekleflmesi. M Y nde üç tür teknoloji söz konusudur: Veri taban teknolojisi Ismarlama seri üretim teknolojisi nteraktif medya M Y nde bilgi teknolojilerinin çok önemli bir yeri bulunmaktad r. Bilgi teknolojileri yard m yla: Mevcut müflterilerin sat n alma kal plar n araflt rma, Müflterilerin özel istekleri çerçevesinde fiyatland rma, promosyonlar, müflteri odakl hizmetler, Ayn müflterilere çeflitli hizmetlerin ulafl m n sa lamada koordinasyonu kurma, flletme-müflteri, müflteri-iflletme etkileflimini sa lama, Olas hatalar minimize etme, Ek faydalarla temel hizmet arzlar n n artmas n sa lama mümkün olabilmektedir. Ve unutulmamal d r ki; M Y bir tak m iflidir. Bu çerçevede iflletme içerisinde M Y uygulamalar ile ilgilenecek bir tak - m n kurulmas yerinde olacakt r. Bu tak m içinde: Üst düzey sat fl yöneticisi Saha sat fl elemanlar Müflteri hizmetleri yöneticisi Müflteri hizmetleri eleman Üst düzey pazarlama yöneticisi Üretim yöneticisi Sat n alma yöneticisi Finans yöneticisi nsan kaynaklar yöneticisinin bulunmas faydal olacakt r. MÜfiTER L fik LER YÖNET M SÜREC Müflteriyi tan ma ve farkl laflt rma Müflteri ile etkileflime geçme ve butik üretim Müflteri tutma ve kazanma Müflteri memnuniyetinin ölçümlenmesi Müflteriyi Tan ma ve Farkl laflt rma M Y, bire bir pazarlama, mikro pazarlama, iliflkisel pazarlama fleklinde ifade edilen pazarlama anlay fl n n temeli, müflterilerin tan nmas na dayanmaktad r. Müflterinin tan nmas, özelliklerinin ortaya konmas, müflterilerin farkl laflt r lmas aflamas nda, iflletmenin iflini kolaylaflt racak bir aflama olma özelli ine de sahip olmaktad r. Müflteriyi Tan mak için iflletmenin kendisine baz sorular yöneltmesi gerekmektedir: flletme kaç tane müflteriyi kiflisel olarak tan yor? Tüm müflterilerinizi ilgilendiren bir veri taban n z var m? Bu veri taban ne kadar güncel? Veri taban nda müflteri hakk nda hangi detayda bilgi var? flletmedeki her ifl ünitesi kendisi için ayr bir veri taban m tutuyor? Müflteri kimlik bilgilerinin elde edilebilece i baflka bilgi kaynaklar var m? Elde edilebilecek müflteri bilgisini artt rman n kolay yollar mevcut mu? Müflterinin tan nmas s ras nda iflletmedeki her departman n elinde bulunan müflterilerle ilgili bilgilerin bir araya getirilmesi oldukça önem tafl maktad r. Bu çerçevede bütün bilgilerin tek bir havuzda toplanmas ve gerekti inde kullan lmas söz konusu olabilmektedir

15 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin Foto raflar: Yusuf Mut Sedef Kabafl la pek dokulu bir sohbet Televizyonculukla bafllad serüvenine, yazarl k ve dan flmanl kla devam eden Sedef Kabafl la ifl yaflam n n zorluklar n konufltuk. Hangi Sedef Kabafl; Televizyoncu, Hoca, Sunucu, Yazar, Dan flman?.. Türkiye de genifl bir kitle beni televizyoncu kimli imle tan yor ama son bir iki senedir ben iletiflim dan flmanl görevimle ön planday m. Televizyonculuk tabii ki benim esas mesle im, çok da severek yapt m bir ifl. Ama son dönemde gelen talepler beni baflka bir kulvara itti, o da iletiflim dan flmanl ve e itimcilik. Hatta y l e itim hizmetleriyle flimdiden dolu diyebilirim. Televizyonculu a doktora tezimi yazmak için ara vermifltim ama di er ifller daha yo un olunca geri dönemedim aç kças. fiimdi kurmufl oldu um iletiflim ve dan flmanl k flirketi için yo un bir flekilde çal fl yorum. leride televizyonculu a dönüfl görünüyor mu ufukta? Baz teklifler oluyor asl nda. Çok da iyi niyetli teklifler ama gelen teklifin beni maddi manevi tatmin etmesi laz m. Yayg n bir kitleye ulaflabilece im ve özgür habercilik yapabilece im bir yay n Gidece im kanala hem genifl bir izleyici kitlesi, hem de prestij götürmek için daha fazla tecrübem var politikas na sahip olmas laz m. Tabii maddi anlamda da ciddi bir teklif olmal. Daha önceki y llarda çok yo un çal flmama ra men maddi kazanç ikinci plandayd benim için. Olmas gereken de buydu. Ama flimdi belli bir izleyici kitlesini kazanm fl bir televizyoncu oldu umu düflünüyorum. Gidece im kanala hem genifl bir izleyici kitlesi, hem de prestij götürmek için daha fazla tecrübem var. Bunun karfl l nda maddi manevi tatmin ar yorsunuz ister istemez. Televizyonculu un d fl nda harcan lan zaman, yap lan ifllere yans yor mu? Yapt n z program iflleyebilmek; içerik olarak, gelen konuklar olarak, gündemi takip olarak, yöneltti iniz sorular olarak, sunum becerisi olarak, kendinizi gelifltirmenizle çok paralel. Ama kimi televizyon yöneticileri bu tür özellikleri hiç aram yor da olabiliyor. Ben de zaten öyle televizyon yöneticileriyle art k hiç çal flmak istemiyorum. Belli bir kaliteyi, seviyeyi öngören ve bu yönde programlar üretecek kiflileri istihdam eden yöneticilerle çal flmak arzusunday m. Peki Türkiye de televizyonculuk ne yöne gidiyor? Bahsetti iniz gibi nitelikli yöneticilerin a rl kta oldu unu söylebilir miyiz? Sadece yöneticiler de il mesele. Bugün dönüp bakt n z zaman hep ayn insanlar, hep bir k s r döngü, ayn konuklar, ayn isimlerle 400 kere yap lm fl röportajlar, ayn sorular... On sene önce konuk edilmifl kiflilere sorulmufl sorular hala soruluyor. Ben bunlar art k izlemiyorum. Kalitesizli e ay racak zaman m yok. Onun için baz programlar takip ediyorum. Sadece televizyoncu olarak de il, bir izleyici olarak da seçici davran yorum. fiirketinizde vermifl oldu unuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz. Asl nda ben e itimlerimde iletiflime dair zihinsel bir dönüflüm, bir paradigma de iflikli i yaratmaya çal fl yorum. nsan n kendisiyle konuflmas yla bafll yor asl nda her fley. Önce insan n kendisiyle sa l kl iletiflim kurup kuramad na bak yorum. E er insan kendisiyle dostsa ve sa l kl bir iletiflim kurabiliyorsa, çevresiyle de etkili ve sa l kl bir iletiflim kurabiliyor demektir. Etkili iletiflim deyince etkili konuflmaktan bahsedilir hep. Evet konuflmak çok önemlidir. Ses tonu, diksiyon, sözcük seçimi, telafuz, hangi kitleye ne söyledi iniz... Ama etkili iletiflimin bir önemli aya da etkili dinle

16 Tan d k Bir Yüz mektir mesela. nsanlar etkili dinlemenin ne kadar önemli oldu unu ço u zaman fark etmiyorlar. Peki bu yo un tempoya nas l ayak uyduruyorsunuz? Sevgili hocam say n Emre Kongar derdi ki: Ne kadar yo unsan o kadar zaman yarat rs n kendine... Ben de öyle düflünüyorum ve zaman plan m iyi yap yorum. Yine çok önemli birinden örnek verece im. Benim kitab mda Leyla Alaton un bir laf var: Sedef Han m, ev kad nlar n n vakti olmaz, ifl kad nlar n n her zaman vakti olur. Neden? Çünkü biz ifl kad nlar olarak vaktimizi saati saatine planlamak zorunday z. Öyle olunca da herfleye zaman ayr l yor asl nda. Yapacak hiçbirfleyi olmayan insana birgün yetmez bile. Böylelikle özel hayat ma da zaman ay rm fl oluyorum. Benim için sadece profesyonel hayata odaklanmak, sadece çal flmak; bir insan n baflar s z oldu u anlam na gelir. Kim ailesine, sevdiklerine, dostlar na, kendini rahatlatmaya zaman ay r rsa, o insan daha baflar l d r. Çünkü baflar dedi iniz zaman hem ifl, hem özel hayat m z bir potada eritilmeli. Ortaya ç kan k vam da tatl olmal. Beslenmenize dikkat edebiliyor musunuz? Sevdi im fleyler, sa l kl beslenmeme yard mc olan g dalar. Örne in meyve, sebze, salata, bal k ve deniz ürünlerini çok sever ve çok tüketirim Daha ortaokul y llar mdan itibaren sa l kl beslenme bilinciyle yetifltim ve öyle yaflamaya devam ediyorum. Vitaminler, besin de erleri, kalori hesaplar, ö ünler, sa l kl beslenmeye dair yap lmas gerekenler, vs. Belki de bu yüzden hiç hayat mda diyet uygulamad m, rejim yapmad m. Çünkü zaten sevdi im fleyler, sa l kl beslenmeme yard mc olan g dalar. Örne in meyve, sebze, salata, bal k ve deniz ürünlerini çok sever ve çok tüketirim. Kitab n zdan bahsedelim biraz. Röportaj yapt n z kad nlar n ortak yönleri nelerdi? Bir kere baflar l da olsak, ifl kad n da olsak, bizler kad n z. Yani erkek egemen sektörlerde var olabilmemiz için kad nl m zdan taviz vermememiz gerekiyor. Giyimimizle, kuflam m zla, halimizle, tavr m zla o kad nl - m z korumam z gerekiyor. Çünkü kad n olmak çok güzel birfley. Kitapta da dedi im gibi, ipeksi bir doku asl nda. Ama erkek egemen toplumlarda kad n n verdi i mücadele daha zor olabiliyor. flte kitapta ismi geçen kad nlar n, Türkiye deki tüm kad nlar gibi asl nda, ortak yönü vermifl olduklar bu mücadele. Ve bu mücadele sonunda galip gelmifl olmalar. Ama maalesef dünyadaki ço u kad n, bu mücadeleden ma lup ayr l yor. Peki 60 Erkek 60 Öykü diye bir kitap yazmay düflünüyor musunuz? Hay r düflünmüyorum. Çünkü geri dönüp bakt mda erkeklere yeterince yer vermiflim programlar mda. Bu soru bana çok soruluyor. Belki s f rdan, hiç yoktan birfleyleri var etmifl insanlar konu alan birfleyler yapabilirim. Londra'da do an Dr. Sedef Kabafl 1992 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Uluslararas liflkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright bursu ile okudu u Boston Üniversitesi'nde Televizyon Gazetecili i üzerine yüksek lisans yapt. Power Fm'de haber editörü ve spikeri olarak bafllad meslek yaflam n y llar aras nda Atlanta'da, CNN International' n haber merkezinde yap mc olarak sürdürdü. NTV ve OLAY TV'de yay nlanan PORTRELER isimli söylefli program n haz rlay p sunan Kabafl daha sonra ATV'de DÖNENCE program n n editörlü ünü ve sunuculu unu üstlendi. TV 8'de farkl alanlar n önde gelen isimleriyle söylefli yapt SESL DÜfiÜNENLER program n haz rlay p sundu. SkyTürk te Ana Haber bültenini ve Türkiye nin s - cak gündemini canl yay n konuklar ile tart flt HABER ÖTES program n haz rlay p sundu. Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik bölümünden doktora derecesi alan Kabafl, Bo aziçi ve Bahçeflehir üniversitelerinde, diksiyon, beden dili ve topluluk önünde konuflma", haber yaz m teknikleri, röportaj sanat ve medya PR iliflkisi derslerini vermektedir y l nda kurdu u SEDEF KABAfi letiflim & Dan flmanl k flirketi çat s alt nda ifl ve siyaset dünyas - n n önde gelen isimlerine "iletiflim dan flmanl " hizmeti sunan ve çeflitli flirketlere "kurumsal e itimler" veren Kabafl, Mediacat kurumsal e itim programlar kapsam ndaki seminerlerini de sürdürmektedir. Sedef Kabafl' n, Do an Kitap taraf ndan yay mlanan Sesli Düflünenler, Zaman Dize Getirenler ve pek Dokulu Baflar lar (60 Kad n 60 Öykü) ad nda üç kitab bulunmaktad r. Formunuzu Koruman n Yollar Yo un çal flma temposu, zaman darl nedeniyle haz r yemekler, gündemi takip etmek ve e lenmek için televizyon bafl nda at flt rmak, ifltah n z kontrol edememenin getirdi i afl r ya lanma, az yedi inizi düflündü ünüz halde kilo almaya devam etme, ifl yerinde bilgisayar karfl s nda sa l ks z beslenme... Tüm bunlar sa l kl beslenme, dinç bir vücut ve formda kalman n önündeki en önemli engeller. Bu engelleri aflmak için kolayca uygulanabilecek 18 önemli madde*: 1. Azar azar ve s k s k yemek yenmeli. 2. Ö ün atlanmamal. 3. Porsiyon miktarlar na dikkat edilmeli. 4. Diyetisyeniniz taraf ndan önerilen yiyecekler küçük tabaklarda ve hepsi bir araya toplanarak yenmeli 5. Sofrada ifltah aç c turflu, mayonez, garnitür çeflitleri bulundurulmamal. 6. Yemek yerken televizyon seyredilmemeli. 7. Yemekler yavafl ve iyice çi nenerek yenmeli. 8. Yemekler çok s cak ve çok so uk olmamal. 9. S k nt l, heyecanl, üzüntülü ve çok sevinçli anlarda yemek yenmemeli. 10. Yemek ortas nda su içilmeli. 11. Yemek s ras nda bol bol sö üfl olarak sebze yenmeli. 12. Et olarak ya s z dana, tavuk, bal k ve hindi eti zgara, hafllama ve f r nda piflirilerek yenmeli. Asla k zartma ve kavurma yap lmamal. 13. Peynirin de yine az ya l olan tercih edilmeli. 14. Ö ün aralar nda mutlaka meyve yenmeli. 15. Yemeklerde zeytinya, ayçiçek ya ve m s rözü ya tercih edilmeli. Tereya ve margarin kullan m aza indirilmeli. Yemekler az ya l olmal, yemek d fl nda ya ve ya l yiyecekler yenmemeli. 16. Po aça, kek, fleker, bal, reçel, çikolata, gofret, cips, kola, gazoz gibi besleyici de eri olmayan bol kalori içeren yiyecekler tüketilmemeli. 17. Her gün düzenli olarak spor yap lmal ve fiziksel aktivite art r lmal. 18. Televizyon bafl nda oturma süresi azalt lmal. *Uluda Üniversitesi Sa l k Kurulufllar Beslenme Ve Diyet Birimi Sa l k Olsun 28 29

17 Kiflisel Geliflim B çak S rt Bir Marka Stratejisi: Marka Genifllemesi Prof. Dr. Ali At f Bir MARKA genifllemesi (brand extention) bir firman n var olan markas yla yeni ürün piyasaya ç karmas d r. Yeni bir marka eski bir marka ile birlefltirilirse bunun ad da alt (sub-brand) markad r. Marka genifllemesi ya ana markan n kategori içine genifllemesi (line extention) ya da kategori d fl na genifllemesi fleklinde yap l r. Çok ders gibi oldu ama kusura bakmay n, Türkiye nin markalara gereksinimi var ve bu konuda e itim flart! Marka genifllemesi 7 flekilde yap labilir: 1. Ayn ürün farkl bir biçimde üretilebilir. 2. Ayn ürünün tad, içeri i, birleflimi de ifltirilebilir. 3. Ana ürünle kullan lan baflka bir ürün üretilebilir. 4. Ana marka ilgili alanlarda ürün ç kar labilir. 5. Ana markan n uzmanl n ça r flt racak alanlarda üretime geçilebilir. 6. Ana markan n öz yarar ya da özelli i kullan larak farkl kategoride ürün üretilebilir. 7. Ana markan n prestijini tafl yacak alanlarda üretim yap labilir. Öncelikle flunu söyleyelim yeni bir ürünün tutunmas öyle kolay de ildir. E er yeni ürün tutunamazsa ana markan n imaj zarar görebilir. Bu nedenle tutunmufl bir markay geniflletirken ç kar lacak yeni ürünün tutunma olas l, ürün kalitesi iyi araflt r lsa çok çok iyi olur. Hesaps z kitaps z marka geniflletmek firmay evdeki bulgurdan da edebilir. Ne ifle yarar? fiimdi, sorumuz flu: Marka genifllemesi her zaman ifle yarar m? Bu sorunun yan t n vermek için marka genifllemesi ne yarar sa l yor, ne zarar olabilir ona bakmal y z. Önce marka genifllemesinin yararlar ndan söz edelim: Marka geniflletilirse ana markan n imaj yeni ürüne yans yabilir. Örne- in pazarda ve tüketicinin zihninde uzun y llard r yer edinmifl X isimli bir teknoloji ürünleri markas bilgisayar ç kartsa ve ad n da X Compio koysa daha k sa sürede pazarda tutunma flans daha fazlad r. Tüketici güvendi i ana markay yeni üründe görürse alg lad risk azal r. Türkiye deki kimi köklü markalar n, isimlerini farkl marka ismiyle birlefltirerek ürün ç kartmas iletiflim yat r mlar n aza indirmesine yard mc olmufltur. Perakendeci boyutunda ürün daha çabuk kabul görür, rafta daha çabuk yer bulur. Deneme al mlar daha h zl artar. letiflim yat r mlar nda, pazarlama maliyetlerinde, yeni ürün gelifltirme maliyetlerinde büyük tasarruf sa lar. Ambalaj ve etiketlemede düflük üretim maliyetine yol açar. Tüketicinin kategori içindeki can s k nt s n giderir ve çeflitlilik aray fl na yan t verir. E er kategori içinde ana markay destekleyen do ru bir ürünse ana markan n marka özü de er kazan r. Marka genifllemesinin ifle yaramad durumlar? Marka genifllemesi daha önce de dedi im gibi her zaman ifle yarayacak bir fley de ildir. Bazen büyük riskleri de beraberinde getirir: Tüketicinin kafas ayn kategoride hangi ürünün do ru oldu u konusunda kar fl r. Yeni ürünü reddedebilirler. Ya da perakendeciler yeni ürünleri rafa koymakta gönülsüz davrand klar için tüketiciler yeni ürünü rafda bulamaz ve hayal k r kl na u rayabilirler. Perakendeciler her y l binlerce yeni ürünü raflara girmek için çaba verdi i yar fl ortam nda yeni ürünleri raflar na sokmamak için direnç gösterirler. Geniflleyen marka baflar l olmaz ise ana markan n imaj zarar görebilir. Ana markan n sat fllar geniflleyen marka nedeniyle azalabilir. Bu nedenle bafltan hesap kitap iyi yap lmal d r. Bütüne bak ld nda karl l k art yorsa sorun yok gibi görülebilir ama esas ifli ana markan n yapt n unutmamak gerekir. Farkl kategorilere geniflletilince ana marka anlam n yitirebilir. Markan n bir kategorideki üstünlü ü zarar görebilir. Örne in televizyonda Pazar lideri bir marka, ayn marka ad yla küçük ev aletleri veya beyaz eflyaya girdi i zaman, yeni girdi i kategorideki baflar s zl, üstün oldu u televizyon kategorisine de yans yabilir. fiimdi: Bu kadar çok kafa ütülemeden sonra yeniden ayn soruyu soruyorum: Marka genifllemesi do ru mu, yanl fl m? 30 31

18 Sporda Beslenme Etkili Diyet ve Kahvalt Mükemmel bir diyet yoktur. Her sporcunun gereksinimi farkl d r. En iyi diyet, yeterli s v al m sa layan yeterli enerji ve besin ö elerini içeren diyettir. Tek bir yiyecekle bu sa lanmad için, günlük diyette çeflitli yiyecekler yer almal d r. Sporcu diyetinde temel ilke müsabaka ve antrenman sonucu artan enerji ve di- er besin ö elerinin gereksiniminin yeterli ve dengeli bir diyetle karfl lanmas - d r. Genetik yap ve uygun antrenman performans n n sporcu performans n n anahtar ise de beden yap s ve antrenman n n gerektirdi i besin gereksinimlerinin karfl lanmas n n performans olumlu yönde etkiledi i bilinmektedir. Hiç bir diyet, organizman n egzersiz s - ras nda ya depolar n kullan m n etkilemez. Düzenli egzersizler uzun dönemde kademeli olarak ya kayb n sa layacak bir enerji aç yarat r. Ayr ca aerobik egzersizler ya kullan m n art - ran birçok hormonun düzeyini art r r. Bu nedenle organizman n ya yakma yetene ini art rman n en iyi yolu egzersize devam etmektir. K saca yüksek proteinli düflük karbonhidratl diyetler kifliyi daha ince, daha sa l kl ve daha iyi bir sporcu yapmaz. Ayn enerji de erine sahip olsa bile karbonhidrattan zengin diyet; ya ve kolesterol bak - m ndan zengin olan yüksek ya ve proteinli diyetin neden olabilece i sa l k sorunlar kadar risk faktörü oluflturmaz. Bu nedenle tercih edilebilir. Bir kiflinin sa l sadece diyetle belirlenmez. Üzerinde durulan di er faktörler ideal vücut a rl ve fiziksel uygunluktur. Egzersiz sadece iyi bir sa l k için önemli olmay p, geliflen sporcu beslenmesi ile birlikte artan populariteye sahiptir. Sporla u raflan erkek ve kad nlar n performans n n artmas nda beslenmenin önemli rol oynad bilinmektedir. Sporcu diyetlerinde kilo vermek düflüncesi ile yanl fl uygulamalara s kça rastlanmaktad r. Bu uygulamalardan bir tanesi de kahvalt konusudur. Kahvalt yapmaman n, kilo vermede etkili ve h zl bir yöntem oldu u düflüncesi, sporcular bu yanl fl uygulamaya sevk etmektedir. Gece boyunca aç kalmak karaci er ve kaslardaki glikojen depolar n tüketir. Glikojen, karaci er ve kaslarda depo halinde bulunan karbonhidratt r ve enerji sa lamas için glikoza çevrilir. Glikojen depolar n düflük seviyede olmas yorgunlu u artt r r ve düflük spor performans ile ba lant l d r. Ayr ca, kahvalt y atlamak konsantrasyonu ve iç verimlili i de azalt r. Sabah yeterli bir kahvalt ile glikojen depolar yenilenebilir, kaslara enerji kayna sa lanabilir ve vücudun gün boyunca kaloriyi uygun flekilde kullanmas n sa layabilir. Yeterli bir kahvalt, bütün bir sabah için yeterli enerji sa layarak metabolizmay h zland r r. Kahvalt fazla kaloriden kurtulmak için atlan yor ise araflt rmalar gösteriyor ki, kahvalt y atlayanlar n daha sonra gün boyunca daha fazla yiyerek kalori al n r. Kahvalt atlanarak sporcu kendini iyi hissediyor olabilir, ancak bofl bir mide kronik yorgunluk riskini artar ve hatta ciddi travma ile sonuçlanabilir. Vücuda gerekli enerjiyi sa lanmaz, aç b rak l r ise egzersiz sonras toparlanma zaman da uzar. Besleyici de eri en yüksek ve en pratik kahvalt l k tah l ve tah l ürünleridir. Tah llar karbonhidrat, lif, kalsiyum ve demir içeri i zengin, ya ve kolesterolü düflük yiyeceklerdir. 32

19 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı