Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)"

Transkript

1 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) / Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi Müellifi: Yeri: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, G22A03A1D Pafta, 3340 Ada, 5 Parsel Mal sahibi: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Bu çekince raporu, Mimarlar Odası mesleki denetim uygulamasının genel amaç ve beklentileri doğrultusunda, odanın kamu yararına çalışan bir meslek kuruluşu olması ve bu nedenle 6235 sayılı yasa ile yükümlendiği kamuyu ilgilendiren mesleki konularda ilgili idarelere görüş ve önerilerde bulunma görevinin yerine getirilmesi amacı ve sorumluluğu altında düzenlenmiş olup, çevresel etkileri bakımından sakıncalar yaratacağı kanaatine varılan projenin ortaya çıkmasına neden olan imar koşullarına yöneliktir. Bu nedenle, proje müellifinin mimari hizmet ve müelliflik hakları saklıdır. ÇEKİNCELER Raporumuza konu mimari proje, Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı na göre verilen imar durumuna dayanarak düzenlenmiştir. İmar durumuna esas teşkil eden söz konusu plan, Ataşehir Projesi nin henüz uygulama yapılmamış alanlarına yoğun bir nüfus ve yapılaşma yoğunluğu getiren planlama girişimlerinin son halkasıdır ve bu çerçevede, 2004 ten bu yana gündeme gelen diğer üç plan gibi, bu dördüncü plan da, imar hukukuna, şehircilik esaslarına, planlama ilkelerine ve kamu yararına açıkça

2 aykırıdır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, planın iptali talebiyle yargıya başvurmuştur. Ataşehir Projesi nin Doğu ve Batı bölgelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tarihiyle onaylı bulunmaktadır. T. Emlak Bankası AŞ bu çerçevede Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda Ataşehir Projesi uygulamasını başlatmış; bu çerçevede, Doğu bölgesindeki konut alanlarının tamamının yapımı etaplar halinde tamamlanmıştır. Daha sonra, Ataşehir Projesi olarak bilinen alanın tamamı Emlak Bankası mülkiyetinden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mülkiyetine geçmiş; Bir TOKİ iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ise, 2004 yılında Ataşehir alanının henüz yapılaşmamış kısımlarında yeni bir plan hazırlamış ve bu plan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca tarihinde resen onanmıştır. Ardından, planın birkaç noktasında, gene Emlak GYO tarafından, parsel bazında bazı tadilatlar yapılmış ve bu tadilatlar plan üzerine işlenerek, planın bütünü, tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, yeni bir planmış gibi tekrar onaylanmıştır. Söz konusu proje alanı ise, 1990 planında E = 1,00 yapılaşma emsalli konut alanı iken, t.t. planla Özel Okul Alanı na dönüştürülmüş; t.t. plan tadilatı ile de tekrar konut alanı olarak planlanmış; ancak bu kez, 1990 planında E = 1.00 olan yapılaşma emsali 2,5 kat artırılarak, E = 2,50 a çıkarılmıştır. Planda sadece bu alan değil, tüm konut alanlarının tamamına 2,5 emsal getirilmiştir. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından hazırlanmış olan ve t.t. tadilat planları, 1 konut brüt 150 m² ve 1 aile 4 kişi kabulüne göre hazırlanmıştır. Bu kabule göre hesaplandığında, 1990 planı nüfusu kişi, t.t. tadilat planının nüfusu ise kişi olmaktadır. Görüleceği üzere, söz konusu proje alanın yapılaşma hakkını 1990 planına göre 2,5 kat artıran, buna karşın donatı alanlarını artırmak yerine daha da azaltan t.t. plan, 1990 planının bölgeye önerdiği nüfusu da, 2 katından fazla arttırmıştır. Bu söz konusu iki plan hakkında da yargıya başvurulmuş olup, Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmış; hazırlanan bilirkişi raporunda, planların iptal edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı belirtilmiş; itiraz üzerine verilen ek raporda da aynı görüş tekrarlanmıştır. Bilirkişi raporunda, ayrıca, imar mevzuatının belirlediği donatı alanlarının

3 karşılanabilmesi için, konut alanlarında emsalin 1,3 ü geçmemesi gerektiği de vurgulanmıştır. Ancak bu süreçte de, yürütmenin durdurulması kararını aşmak ve yeni ruhsat alımları durdurulan inşaat şirketlerinin önünü açabilmek amacıyla, imar hukukuna ve mevzuatına aykırı yeni bir girişim gerçekleştirilmiş; Danıştay ın yürütmesini durdurduğu plan üzerinde bir kısım alanın plan onama sınırı dışına çıkartılması biçiminde oynanarak, alışılmadık bir yöntemle güya yeni bir plan yaratılmış; bu üçüncü planın hemen ardından da, gene yeni bir plan tadilatı dördüncü plan daha gündeme getirilmiştir. Gerek üçüncü, gerekse dördüncü planlar bir TOKİ iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından hazırlanmış ve TOKİ Başkanlığı tarafından onaylanmış olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na iletilmiş. Planlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nden de geçirilerek Belediye Başkanı nca imzalandıktan sonra askıya çıkarılmıştır tasdik tarihli bu dördüncü ve son plan tadilatı da, daha önceki planlarla aynı içerikte, hemen hemen aynı sakıncaları taşıyan bir plandır. Bütün bu süreç zarfında hazırlanan tüm plan tadilatları gibi, bu son plan tadilatı da, bölgeyi pazarlama adına, bölgeye, Ataşehir bütününe ait 1990 planının çok üstünde bir nüfus ve yapılaşma getirmektedir. Bu son plan tadilatına kadar, plan nüfus hesapları, ortalama hane halkı büyüklüğü 4 alınarak yapıldığı halde, son plan tadilatında ( t.t. 1/1000 Ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı) bu sayı 3 e düşürülmüştür. Bu da, elbette birdenbire plan nüfusunun 1/4 oranında az gösterilmesine neden olmuştur. TOKİ nin donatı alanları ihtiyacını az göstermeye yönelik bu girişimi, daha önce kendisinin de uyguladığı kabulleri birden bire reddetmesi ilginçtir. Bu yaklaşımla, yeni planın getireceği nüfus, 1 daire 150 m² ve ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişi kabulünden kalkarak, kişi olarak gösterilmiştir. Oysa daha önce gene kendisinin hazırladığı planlarda (ve de İstanbul için hazırlanan tüm planlarda) esas alınan genel kabule göre 2000 nüfus sayımı sonuçlarına dayanarak 4 kabul edilen ortalama hane halkı büyüklüğü esas alındığında, bu nüfus a yükselmektedir planında aynı alanın nüfusunun ise, aynı kabullerle yapılan hesap sonucu, olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, t.t. 1/1000 Ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı, Ataşehir i bir bütün olarak ele alan ve Doğu Bölgesi buna göre yapılaşmış olan 1990

4 nâzım imar planının aynı bölge için getirmiş olduğu kişi nüfusu, kişi yani % 38 artırarak, kişiye yükseltmektedir planı ile söz konusu projenin imar durumunun dayanağı olan tasdik tarihli plan arasında konut alanlarının büyüklüğü açısından pek farklılık olmadığı halde, yeni planın getireceği nüfus kişi artmıştır. Bunun nedeni de, her iki planda konut alanlarına getirilmiş olan inşaat emsalleri arasındaki büyük farklılıktır t.t. nâzım imar planında Ataşehir projesinin Batı Bölgesi ndeki konut alanlarında 3 yoğunluk bölgesi kullanılmıştır: - Düşük yoğunluklu konut alanlarındaki emsal 0,56-0,73 arasında, - Orta yoğunluklu konut alanlarındaki emsal 0,87-1,21 arasında, - Yüksek yoğunluklu konut alanlarındaki emsal ise 1,23-1,99 arasında değişmektedir t.t. plandan başlayarak, konut alanlarının tamamında inşaat emsali 2,5 a yükseltilmiş, son planda ise farklı yapılaşma emsalleri getirilmiştir. Ancak Plan Raporu nda da vurgulandığı üzere, getirilen düşük emsalli konut alanlarının çok küçük bir yüzde teşkil ettiği; açıkçası bir göz boyamadan öteye gitmediği görülmektedir. Plan Raporu ndaki bilgiler esas alınırsa; Plandaki konut alanları toplamı m² olup, bunun yapılaşma emsalleri açısından dağılımı ve yüzdeleri aşağıdaki gibidir: m² de E = 2,5 % m² de E = 2,07 % m² de E = 1,30 % m² de E = 1,15 % 3

5 m² de E = 0,80 % m² de E = 0,30 % 4 Görüleceği üzere, tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ndaki konut lejantında Düşük Yoğunluklu Konut Alanları olarak gösterilen konut alanları toplam konut alanlarının % 10 unu; Orta Yoğunluklu Konut Alanları olarak gösterilen konut alanları toplam konut alanlarının % 9 unu; Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları olarak gösterilen konut alanları ise toplam konut alanlarının % 81 ini oluşturmaktadır. Görüleceği üzere, 1990 planında konut alanlarına getirilen en yüksek yapılaşma emsali dahi 2 nin altında iken, askıdaki son plan tadilatında, konut alanlarının % 81 inin yapılaşma emsali 2,07 ve 2,5 tur. Bu yapılaşma yoğunlukları, Ataşehir bütünselliğinde hazırlanmış olan 1990 nâzım imar planının yanında çok yüksektir. Ayrıca bu emsaller, 1/5000 nâzım imar planında verilen net nüfus yoğunluklarından kalkarak, bir daire büyüklüğü 150 m², ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişi kabul edilerek yapılan hesap sonucu ortaya çıkan emsallerdir. Oysa yukarıda da vurguladığımız gibi, daha önceki planların tümünde olduğu gibi, ortalama hane halkı büyüklüğü gene 4 kişi kabul edilmelidir. Bu durumda, 1/5000 ölçekli nâzım imar planındaki 500 kişi/ha net nüfus yoğunluğunun 1/1000 uygulama imar planındaki karşılığı E = 2,5 değil, E = 1,88; 414 kişi/ha net nüfus yoğunluğunun karşılığı E = 2,07 değil, E = 1,55; 260 kişi/ha net nüfus yoğunluğunun karşılığı 1,30 değil, 9,75; 230 kişi/ha net nüfus yoğunluğunun karşılığı 1,15 değil, E = 8,63; 160 kişi/ha net nüfus yoğunluğunun karşılığı E = 0,80 değil, E = 0,60; 60 kişi/ha net nüfus yoğunluğunun karşılığı ise E = 0,30 değil, E = 0,23 olacaktır t.t. bu son plan, ÇED raporumuza konu olan projenin dayandığı plan olup, daha önceki üç planda olduğu gibi, bu son plan da imar hukukuna, şehircilik esaslarına, planlama ilkelerine ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Söz konusu proje alanına ilişkin planlama kararının, t.t. plandan bu yana hiç değişmediği; son planda da, yürütmesi durdurulmuş olan ve bilirkişi heyetince sakıncalı bulunan t.t. planda olduğu gibi, E = 2,5 emsalli konut alanı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, TOKİ nin bir iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım

6 AŞ tarafından hazırlanıp TOKİ tarafından onaylanmış olan bu son planın da iptali talebiyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nce yargıya başvurulmuştur. Bu çerçevede, uygulanması halinde imar bütünlüğünü bozacak, nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracak, başta ulaşım olmak üzere ciddi altyapı sorunlarına yol açacak, imar hukukuna, şehircilik esaslarına, planlama ilkelerine ve kamu yararına açıkça aykırı bulunan planlama kararlarına bağlı olarak hazırlanan proje çekince ile karşılanmıştır. Sakıncalı imar koşulları düzeltilmeden, bu proje doğrultusunda işlem yapılması halinde, ileride hukuk, kent ve üstün kamu yararları açısından geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olunacaktır. Tüm bu olumsuz gelişmelere ve ileride geri dönülmesi imkânsız gelişmelere neden olmamak adına, ruhsat işlemlerinin durdurulmasını ve imar ile ilgili kararların yeniden ele alınarak düzeltilmesini dileriz. Saygılarımızla, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dağıtım: - TC Cumhurbaşkanlığı Makamı - TC Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı - TC Başbakanlık TOKİ Başkanlığı - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı - TC İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - TC Kadıköy Belediye Başkanlığı - Proje müellifi - Basın

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir.

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir. 9.7. Ataşehir Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, Ataşehir Projesi nin doğu ve batı bölgelerini kapsayan 23.07.1990 t.t. 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı uyarınca Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ E-BÜLTEN MAYIS 2008 İÇİNDEKİLER ULUSLAR ARASI YAPI İSTANBUL FUARINDA ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK KARAYOLLARI DAVASINDA HAKLILIĞIMIZ KANITLANDI İLÇE SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Detaylı

4.22. Yerel Seçimlere Bir Buçuk Ay Kala Onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Uygulamaya Sokulmamalıdır

4.22. Yerel Seçimlere Bir Buçuk Ay Kala Onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Uygulamaya Sokulmamalıdır 4.22. Yerel Seçimlere Bir Buçuk Ay Kala Onaylanan İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Uygulamaya Sokulmamalıdır 23.02.2009 / 29.08.15032 TMMOB ye bağlı meslek odalarınca açılan davalar sonucunda iptal edilmiş

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

Viçe Çevre Kültür ve Barış. Şenliği ndeydik

Viçe Çevre Kültür ve Barış. Şenliği ndeydik Viçe Çevre Kültür ve Barış Şenliği ndeydik spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Eylül/Ekim - 2013 01 Eylül tarihinde Rize, Fındıklı da gerçekleştirilen Viçe Çevre

Detaylı

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi 9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi Beyoğlu Perşembepazarı tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile bir dünya mirası olan İstanbul un tarihi geçmişi, kent içindeki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310029-REV. ÜMRANİYE RAPOR

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310029 ÜMRANİYE FİNANS

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I 1- Çırpıcı Çayırı Vadisine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının iptali davası : Dosya sıra no : 14 Mahkemesi : İstanbul 4. İdare Mahkemesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü Sayı: 10395726/ Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği K EXP02016 201 / BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya İli, Muratpaşa

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 2.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 2.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 104 Ada 1 ve 3 Parseller ile 118 Ada 1 Parsel Kayabaşı, Başakşehir, İstanbul

DEĞERLEME RAPORU 104 Ada 1 ve 3 Parseller ile 118 Ada 1 Parsel Kayabaşı, Başakşehir, İstanbul DEĞERLEME RAPORU 104 Ada 1 ve 3 Parseller ile 118 Ada 1 Parsel Kayabaşı, Başakşehir, İstanbul 30 Haziran 2010 Rapor No: 2010/TGYO/14 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ Rapor No: 2010/TGYO/14 - Değerlemeyi Talep

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 3386 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ PROJE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN KURUM REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

Detaylı

9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı

9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı 9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Beyoğlu Perşembepazarı bölgesi İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nun 05.02.1992

Detaylı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 22.07.2008 / 28.08.12760 Dünya, önündeki ciddi su krizini tartışır,

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ŞUBAT 2008-ŞUBAT 2010 XI. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Gün ( 20 Şubat 2010) Açılış TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi X.

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili :

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2007/5262 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : Davalı : Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA Davalı İdare Yanında

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük

Detaylı

İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

10.11.2. Ek 2: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine. Sunulmak Üzere. TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı na

10.11.2. Ek 2: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine. Sunulmak Üzere. TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı na 10.11.2. Ek 2: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesine Sunulmak Üzere TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı na Dosya Esas No: 2008/16 Yürütmenin Durdurulmaması Kararına

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Yürütmenin Durdurulması istemlidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul Nöbetçi İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: DAVALI: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı