Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi*"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (4) Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Bas ı nc ı n ı n Toprak S ı k ışı kl ığı na Olan Etkilerinin Belirlenmesi* Engin ÖZGÖZ1 Rasim OKURSOY 2 Geliş Tarihi: Özet : Bitkisel üretim etkinliklerinde, tohum yata ğı haz ı rl ığı ve ard ından makinal ı ekim s ıras ı nda artan tarla trafiğine bağ l ı olarak oluşan toprak s ı k ışı kl ığı bitki gelişimi için oldukça önemli olan k ısıtlardand ır. Toprak s ı kışı kl ığı, d ış basinca ba ğ l ı olarak topraktaki bo şluklar oran ın ın h ızla azalarak toprak tanelerinin birbirine daha yak ın olabilecek şekildeki istiflenme durumudur. Makinal ı tar ı mda toprak s ı kışı kl ığı n ın temel kayna ğı, yoğun tarla trafi ğine bağ l ı olarak traktör tekerleri ile toprak aras ı ndaki etkileşimdir. Bu etkileşimlerin büyüklü ğü ve derecesi, traktör ve lastik parametreleri ile toprak parametrelerinin de ğ işkenliğine bağl ıd ır. Toprak s ıkışı kl ığı n ı etkileyen parametreler genel olarak, lastik iç bas ınc ı (şişirilme bas ı nc ı), aks yüküne ba ğ l ı olarak lastik bask ıs ı, lastik geometrisi, tutunma profillerinin özellikleri, % olarak patinaj, ve ayn ı noktadan geçi ş say ıs ı ile geçiş h ızı gibi traktör ve lastikten gelen parametreler ile, toprak cinsi, fiziksel yap ıs ı, nem oran ı, hacim a ğı rl ığı gibi birçok toprak parametrelerinden olu şmaktad ır. Bu çal ışmada lastik tekerlekli traktörlerde, lastik iç bas ı nc ın ın ve toplam aks yükünün, topra ğın s ı kışt ı r ılmas ına ve lastiklerin toprakta oluşturdu ğu izdeki en yüksek profil derinli ğine yapt ığı etkiler araşt ırılm ışt ır. Bu amaçla tasarlanarak yap ılan 18 m uzunlu ğunda 3 m genişliğinde ve 1.5 m derinli ğindeki bir toprak kanal ı ve içerisinde yer alan t ı nl ı yap ıdaki (%48 kum, %34 silt, %18 kil) deneme topra ğı kullan ılm ışt ır. Toprak kanal ı üzerine, bir uçtan di ğerine üç değ işik h ız kademesinde (1.0 m/s, 1.3 m/s ve 1.6 m/s) hareket edebilen elektrik motoru tahrikli bir test arabas ı tasarlanm ış ve bu arabaya ba ğ l ı 13.6/12-36 ölçülerindeki traktör lasti ği denemelerde kullan ı lm ışt ır. Denemeler sonras ı nda yap ı lan ölçümler ve analizler sonucunda, lastik iz merkezinde ve kenar ında olmak üzere, ortalama iki farkl ı toprak neminde (%9 ve %13), iki farkl ı derinlikte (0-15 cm ve cm), üç farkl ı geçi ş h ızı nda (1.0 m/s, 1.3 m/s, ve 1.6 m/s), üç farkl ı aks yükünde (1000 kg, 1300 kg ve 1600 kg), üç farkl ı lastik iç bas ı nc ında (0.8 bar, 1.0 bar ve 1.5 bar) ve üç farkl ı geçiş say ısı nda (1.geçi ş 3 geçiş ve 5 geçiş) toprakta olu şturulan toprak s ı k ışı kl ığı, maksimum iz derinli ği ve 15 ve 30 cm'deki toprak gerilmeleri ölçülmü ş ve bu parametreler aras ı ndaki ili şkiler istatistiksel analizlere dayal ı olarak ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler :Toprak s ı k ışı kl ığı, lastik şişme bas ı nc ı, tekerlek batmas ı, koni indeksi Relations Between Tractor Rubber Tire Pressure and Soil Compaction Abstract: One of the physical limiting factors for the plant growth is the soil compaction where mostly occurs during to the seedbed preparation and then seeding process. The soil compaction is deflned as to reduce the soil porosity and to let the soil particles to orient closer to each other under the external pressures. The main effects of soil compaction in farm mechanization is the influences of tractor tires and top soil itself due to the heavy traff ıc on field. The magnitude of these influences depends on the variety of the tractor and tire parameters as well as the soil parameters. In general, these parameters are the inflation pressure of tires, axle load, tire pressure on to soil, tire geometry and profıle, %slippage, the number of the pass on a certain point, tractor velocity, soil type, soil moisture content and soil bulk density. In this research, the effect of tire inflation pressure and the axle load on the soil compaction as well as the maximum profıle depth on the tire marks on soil have investigated. For this purpose a 18 m length, 3 m width and 1.5 m depth soil bin was designed, and the silty loam (%48 sand, %34 loam, %18 clay) soil in this bin was used for the experiment. A movable soil test frame was also designed to move along the bin length in three levels (1.0 m/s, 1.3 m/s, 1.6 m/s) powering by an electrical motor, a tractor tire sized 13.6/12-36 was attached on a bin frame. The measurements were performed by the Data Acquisition System such that the soil shear stress in the soil buried load cells that produced analog signals for the shear stress of the soil in 15 an 30 cm depth under the tire marks center and the side. As a result, analyses statistically showed there was significant influences of interaction between tire and soil parameters, and measured data have also been discussed to explain the effects experimental parameters such as the axle load, soil depth, number of passes in certain point, tire inflation and external pressures, slippage, forward velocity and soil bulk density and the moisture content on soil compaction. Key Words : Soil compaction, tire inflation pressure, tire sinkage, cone index Giriş Tar ım tekniğ indeki geli şmeler sonucunda kullan ı lan tar ım alet ve makinalar ı n ın yap ı lar ı fark-l ı laşm ış ve a ğı rl ı klar ında ise h ızl ı art ışlar olmu ştur. Bunun sonucunda, makine ve ekipman kombinasyonlar ı ile yap ı lan tar ı m güncel olmaya ba şlam ış, özellikle minimum toprak i şleme tekniklerinde, ekipman kombinasyonlar ı ile bir geçi şte birçok i şlemin yap ılabilmesi yönünde e ğilim artm ışt ı r. * Doktora Tezi'nden haz ı rlanm ışt ı r. 1 Gaziosmanpa şa Üniv. Ziraat Fak., Tar ı m Makinalan Bölümü-Tokat 2 Uludağ Üniv., Ziraat Fak., Tar ı m Makineler ı Bölümü-Bursa

2 76 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2001, Cilt 7, Say ı 4 Bu durum, tarla üzerinde gezinmenin bir ölçüsü olan tarla trafi ğine ili şkin yo ğ unluğu k ı smen azaltmas ı na ra ğmen, makina kombinasyonlar ı n ı n kullan ı m ından dolay ı, artan ekipman a ğı rl ığına ba ğ l ı olarak tar ım topraklar ı nda önemli bir sorun olan toprak s ı k ışmas ı n ı ortaya ç ı karm ıştı r. Toprak s ı k ışnnas ı ; topraktaki gözenek oranlar ı n ı n azalmas ı veya toprak partiküllerinin d ış etkilerle birbirine yak ı n olacak şekilde istiflenmesi sonucu kuru yo ğ unlu ğ un artmas ı olarak tan ımlanabilmektedir (McKyes 1985). Toprak s ı kışmas ı, bitki gelişimi ve topra ğa b ırak ılan tohumun çimlenmesini s ı n ırlayan en önemli faktörlerin ba şı nda gelmektedir. Toprak s ı k ışmas ı n ı n bitkiler üzerine olan etkisinin ara şt ı r ı lmas ı nda bilim adamlar ın ın elinde iki önemli kriter bulunmaktad ı r. Bunlardan birincisi, kök geli şimi, ikincisi ise bitkisel üretimde ula şılan verim değeridir (Önal 1978). Yap ılan ara şt ırmalar, 80 kpa' ı n üzerindeki s ı kışı kl ı k değ erlerinin, bitki köklerinin geli şimini s ı n ırlayan önemli bir faktör oldu ğ unu ortaya koymu ştur (Okursoy 1992). Tar ımda kullan ı lan traktörlerdeki lastik tekerlerin boyutlar ı ve i şletme karakteristikleri ile topra ğı n yap ı s ı, s ı kışma derecesini belirleyen faktörlerin ba şı nda gelmektedir. Tar ı msal mekanizasyon faaliyetlerinin verimli bir şekilde yap ılabilmesi, bu alanda kullan ı lan pnömatik lastik tekerlerin dinamik aks yükü ve lastik iç bas ı nc ı gibi i şletme karakteristiklerinin, de ğ i şen toprak ko şullar ına göre güç üniteleriyle uyumlu bir şekilde seçimine ba ğ l ı d ı r (Çarman 1992). De ğ i şik mekanizasyon düzeylerinde yap ılan tar ımsal üretim amaçl ı toprak i şlemedeki toprak s ı kışmas ı n ın değeri, büyük oranda traktör tekerleklerindeki toplam aks yükü, tekerlek iç bas ı nc ı, tekerleklerin ayn ı noktadan geçi ş say ı s ı ile tekerlekteki patinaj gibi faktörlerle yak ı ndan ilgilidir (Barone 1990). Toprak makina ili şkilerinin büyük bir k ı sm ı n ı toprak - tekerlek ili şkileri kapsamaktad ı r. Topraktaki s ı k ışma değerinin, topra ğın kuru haldeki hacim a ğı rl ığı ve tekerleklerin batma dirençlerindeki de ğ i şimler yard ım ıyla bulunmas ı; toprak içindeki gerilmelerin topra ğa gömülen bas ı nç alg ı lay ı c ılan ile saptanmas ı ve batma miktar ı n ı n doğru bir şekilde ölçülmesi, bize toprak deformasyonlar ı hakk ında nitel ve nicel bilgiler sa ğlayabilecektir (Harzad ı n ve Güray 1985). Tar ım traktörleri ile tar ı m aletlerinin neden oldu ğu yoğun tarla trafi ğine ba ğ l ı toprak s ı kışmas ı n ı n değerlendirilmesinde, s ı k ışman ın tahmini ve tarla ko ş ullar ında ölçülmesi gerekmektedir. Yo ğun tarla trafi ğinin neden oldu ğu toprak gerilme da ğı l ı m ı n ı n ölçülmesinde, topra ğa yerle ştirilen yük hücreleri yayg ı n olarak kullan ı lmaktad ır. Bu konuda yap ılan bir çal ışmada toprak s ı kışmas ı na; toprak tipi, tekerlek boyutu, ş i şme bas ı nc ı ve % olarak patinaj oran ı n ı n etkileri incelenmi ştir (Koger ve ark. 1984). Buna göre, dinamik yükün; hacim a ğı rl ığı, koni indeksi ve tekerlek iz derinli ğindeki art ışa yard ım eden önemli bir de ğ işken oldu ğu ve patinaj ı n s ı kışma üzerine dinamik yükten daha etkili bulundu ğ u vurgulanm ışt ı r. Ayn ı ara şt ırmada ara şt ı nc ılar, tekerleklerin boyut olarak büyüklükleri ile, dinamik aks yükünün, lastik ş i şme bas ı nc ı n ı n ve lastiklerin ayn ı noktadan geçi ş say ı lar ı n ı n, topra ğın kuru hacim a ğı rl ığı na olan etkilerinin topraktan topra ğa de ğ i şen fiziksel yap ı s ı na ve bünyesine ba ğ l ı olarak önemli şekilde de ğ i ştiğini saptam ışlard ı r. Hacim a ğı rl ığı ndaki en büyük değ i şimin testten önceki toprak ko ş ullar ı ve ilk geçi ş aras ı nda meydana geldi ğ ini belirtmi şlerdir. Ayr ıca; bu çal ışman ı n sonucunda, hacim a ğı rl ığı değerlerinin, tekerlek ölçülerinin (çap ve geni şlik) artmas ı ile azald ığı n ı bulmu şlard ır. Benzer sonuca, lastik ş i şme bas ı nc ı n ı n azalt ı lmas ı ile de ula şılabilmektedir. Birçok ara şt ı rmac ı, pnömatik tekerleklerin trafi ğ i sonucunda meydana gelen toprak s ı k ışmas ın ı ölçmek için alg ı lay ı c ı lar kullanm ışlard ır (Nichols ve ark. 1987, Erbach ve ark. 1991, Burt ve ark. 1992, Bailey ve ark. 1992). Bu amaçla, alg ı lay ıc ılan tekerlek iz merkezinde ve kenar çizgisinde farkl ı derinliklere yerle ştirmi şler ve ölçümlerde bilgisayar destekli veri toplama sistemlerinden yararlanm ışlard ı r. Bu çal ışmada iki farkl ı nem düzeyinde, t ı nl ı toprak şart ı nda farkl ı dinamik yük, lastik ş işme bas ı nc ı, geçi ş say ı s ı ve ilerleme h ızlar ında çal ışt ı r ılan 13.6/12-36 (6 kat) ölçülerindeki pnömatik bir traktör tekerle ğinin toprakta meydana getirdi ği s ıkışma miktar ı belirlenmeye çal ışı lm ışt ır. Bu amaçla, tekerlek izinin alt ında iki farkl ı derinli ğe yük hücreleri yerle ştirilmi ş ve dü şey yöndeki toprak gerilmeleri ölçülmü ştür. Bunun yan ında; topra ğı n hacim a ğı rl ığı, koni indeksi olarak topra ğı n penetrasyon direnci ve maksimum tekerlek iz derinli ği belirlenmi ştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortam ına aktar ı larak parametreler aras ındaki ili şkiler istatistiksel olarak değ erlendirilmi ştir. Materyal ve Yöntem Denemelerde materyal olarak Gaziosmanpa şa Üniv. Ziraat Fakültesi Tar ım Makinalar ı Bölümü Ara şt ırma ve Uygulama Atölyesinde kapal ı alanda bulunan bir toprak kanal ı kullan ı lm ışt ı r. Toprak kanal ı 18 m uzunlu ğ unda, 3 m geni ş li ğinde, ve 1.5 m derinli ğinde olup, içerisinde özellikleri Çizelge l'de verilen üniform yap ıdaki s ı kışt ı r ılmam ış t ı nl ı toprak bulunmaktad ı r. Denemede kullan ılan toprak kanal ı n ın üzerinde değ i şik büyüklükte aks yükü ile farkl ı geçi ş h ızlar ı için ayarlanabilir ve bir elektrik motorundan hareketini alan bir test arabas ı bulunmaktad ır. Test arabas ı na, özellikleri Çizelge 2'de verilen eski bir muharrik traktör tekerle ğ i monte edilmi ştir. Tekerle ğe uygulanan aks yükü test arabas ı n ı n şasesi üzerine yerle ştirilmiş Çizelge 1. Deneme topra ğı n ı n baz ı fiziksel özellikleri Toprak s ı n ıf ı : T ı n ı toprak %Kum %Silt %Kil Ort. kuru hacim a ğı rl ığı y (g/cm 3) Derinlik %9 nemde %13 nemde (cm) Ort.penetrasyon direnci (kpa) Derinlik %9 nemde %13 nemde (cm)

3 ÖZGÖZ, E., R. OKURSOY, "Lastik tekerlekli traktörlerde lastik bas ı nc ı n ı n toprak s ı k ışı kl ığı na olan etkilerinin belirlenmesi" 77 Çizelge 2. Denemelerde kullan ı lan traktör lasti ğ ine ilişkin yap ısal özellikler Özellik Değer Lastik ölçüsü 13.6/12-36 Teorik lastik çap ı (mm) 1500 Kat say ısı (adet) 6 Profıl yüksekliği (mm) 15 Önerilen max. şişme bas ı nc ı (bar) 1.28 Önerilen max.aks yükü (kg) Kuvvetlenclirici Kuvvetlendirici Kuwetlendirici Kuvvetlendizici Besleme Modülü 4 -> 4 A/D Çevirici Bilgisayar ve Yancisi Şekil 1. Veri toplama ünitesinin çal ışmas ındaki bilgi ak ış diyagram ı oldukça sert bir helisel yay ı n s ı k ışt ı r ı lmas ı ile elde olu şan bask ı kuweti ile sa ğlanmaktad ır. Denemelerde kullan ılan muharrik traktör tekerle ğinin temel ölçü veözellikleri Çizelge 2'de görülmektedir. Denemelerde, ayr ı ca, tekerle ğe uygulanan yüke ba ğ l ı olarak tekerle ğ in topra ğa yapt ığı bas ınç değerlerine ili şkin verileri alg ı lamak ve bunlar ı bilgisayar ortam ı na aktararak kullan ılmak üzere dönü şümlerinin yap ılabilmesi için bilgisayar destekli veri toplama cihaz ı (Data Acquisition) haz ı rlanm ışt ı r. Haz ı rlanan veri toplama cihaz ı, Şekil 1'de verilen blok şemas ı nda da görülebilece ği gibi, yükleme hücrelerinden (load cell), fark kuwetlendiricilerinden (differantial amplifıcator), besleme modülünden (excitation), A/D çeviriciden (Anolog-digital conversion), bir bilgisayar ve yaz ı c ı s ı ndan olu şmaktad ı r. Tekerlek geçi şinden önceki ve sonraki topra ğı n nem içeri ği ve kuru hacim a ğı rl ığı n ı n belirlenmesi için., bozulmam ış toprak örneklerinin al ı nmas ında 100 cm" hacminde silindirler ile çakma aparat ı, topra ğı n penetrasyon direncinin ölçülmesinde ise ELE marka itmeli tip toprak penetrometresi kullan ı lm ışt ı r. Bu çal ışmada yöntem olarak, farkl ı boyutlardaki aks yükünün, ilerleme h ız ı n ı n, lasti ğin ayn ı noktadan geçi ş say ı s ı ile lastik ş i şme bas ı nc ı n ın belirlenmesi ve verilerin bu değ i şkenlere göre toplanmas ı üzerinde yo ğ unla şı lm ışt ı r. Denemelere ba şlamadan önce kontrol de ğeri olarak kullan ı lmak üzere topra ğı n nem içeri ği, hacim a ğı rl ığı ve penetrasyon direnci de ğ erleri belirlenmi ştir. Denemeler s ıras ı nda, her deneme kombinasyonundan sonra toprak tabakas ı gevşetilmi ş ve kar ışt ı r ılarak mümkün oldu ğunca ba şlang ıçtaki fiziksel durumuna getirilmiştir. Deneme topra ğı n ı n nem içeri ğinin sabit kal-mas ı için toprak tabakas ı n ın üzeri plastik örtü ile örtülmü ş ve böylece denemeler süresince kontrollü de ğ i şken olarak seçilen parametrelerin, ölçümleri etkilememesi aç ısından, değ i şmeden kalmas ı sa ğlanm ışt ır. Ölçümler 0-30 cm'lik toprak derinli ğinde yap ılm ışt ı r. Toprak yüzeyi alt ı ndaki bas ı nç değerlerinin belirlenmesi amac ıyla, Şekil 2'de görülece ği gibi, tekerlek izinin merkez çizgisinde ve kenar çizgisinde olmak üzere; 0-15 cm ve cm derinliklere 4 adet 500 kg kapasiteli yükleme hücreleri yerle ştirilmi ştir. Toprak içerisine yerle ştirilen yükleme hücreleri metal kutularla d ış etkilerden koruma alt ına al ı nm ışt ır. Her deneme kombinasyonunda tekerlek üzerine yüklenen yük ölçülmü ş ve daha sonra geçi ş yap ı lm ışt ı r. Yük ölçümü için test arabas ı üzerinde bulunan 2000 kg kapasiteli yükleme hücresinin sistemle ba ğlant ıs ı yap ı lm ış ve uygulanan yük miktar ı bilgisayar monitöründen izlenerek belirlenmi ştir. Ölçümler s ıras ında bütün kombinasyonlar için 4 kanalda da voltmetre ile s ıf ırlama i şlemi (offset) yap ılm ışt ı r. Daha sonra yükleme hücrelerinden gelen verileri PC' de depolayan ve kontrol kodlar ı QBASIC programlama dilinde yaz ı lm ış olan ÖLÇÜM.SDE adl ı bilgisayar program çal ışt ı r ı lm ışt ı r. Programla her bir saniyede yakla şık 75 adet de ğer okunabilmektedir. Sistemin kalibrasyonunu yapmak için program çal ışt ı r ılarak yükleme hücrelerinin üzerine a ğı rl ıklar ı bilinen kütleler konulmu ştur. Burada hesaplanan do ğrusal ilişkiye ait denklem a şağı da verilmi ştir. Denemeler sonucunda elde edilen veriler, bu a şağıda verilen e şitlik 1. kullan ılarak kalibre Y = 3.766X (R2 = 0.97) [1] Gerekli i şlemler yap ı ld ıktan sonra test arabas ı hareketlendirilmi ştir. Test arabas ı yükleme hücrelerine yakla şık 2 m uzakl ıkta iken okuma ba şlat ılm ış ve test arabas ı yükleme hücrelerini 2 m geçtikten sonra okuma i şlemi sonland ı r ı lm ışt ı r. Böylece de ğ işik derinlikler için geçi ş an ı ndaki lastik yükünün topra ğa yapm ış oldu ğ u bask ı ölçülmü ştür. Di ğer yandan, topra ğı n nem içeri ği ve hacim a ğı rl ığı değerleri 0-15 cm ve cm derinliklerden 3 ayr ı bölgeden bozulmam ış toprak örnekleri al ı narak gravimetrik yönteme göre belirlenmi ştir. Topra ğı n penetrasyon direncini belirlemek için ise tekerle ğin her geçi şinden önce ve sonra test şeridinin uzunlu ğ u üzerinde 1.5 m aral ıklarla 6 ayr ı noktadan topra ğı n 0-30 cm derinli ğinde penetrometre ölçümleri yap ı lm ışt ı r. Ölçümler s ı ras ı nda toprak penetrometresi ile ilgili olarak ASAE standard ı na uyulmu ştur (Anonymous 1982). Elde edilen veriler Barut ve ark. (1995) taraf ı ndan ayn ı tip ve modeldeki penetrometre için belirlenen e şitlik 2 kullan ı larak kalibre edilmi ştir: Y = X (R2 = 0.99) [2]

4 78 TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, Cilt 7, Say ı 4 Şekil 2. hücrelerinin toprak içerisindeki konumlar ı Tekerlek geçi şinden sonra meydana gelen iz derinli ğinin ölçülmesinde bir çubuklu profilmetre kullan ı lm ışt ı r. Test şeridi uzunlu ğ u üzerinde 3 ayr ı noktaya profilmetre konularak maksimum iz derinli ği değ erleri okunmu ştur. Maksimum iz derinli ği değerleri 3 adet deneme tekrar ı n ı n (tekerrür) ortalamas ı olarak verilmi ştir (Koger ve ark. 1984, Burt ve ark. 1992). Yöntemin son bölümü olarak, bu çal ışma için istatistiksel analizlerin uyguland ığı deneme planlamas ı verilebilmektedir. Tesadüf bloklar ı nda 4 faktörlü faktöriyel deneme desenine göre yap ı lan testler sonucunda elde e- dilen de ğ erler aras ı ndaki ili ş kiler belirlenmi ştir. Bu amaçla istatistiksel analizler yap ı lm ış ve varyans analiz sonuçlar ı n ı n önemli ç ı kt ığı durumlarda LSD testi uygulanm ışt ı r. Bulgular ve Tart ışma Kontrollü de ğ i ş ken olarak seçilen parametrelere ba ğ l ı olarak topra ğı n % 9 ve % 13 nem içeri ğ inde yürütülen denemeler sonucunda hacim a ğı rl ığı de ğerlerinin s ı ras ı yla g/cm 3 ve g/cm 3 değerleri aras ı nda değ i şti ğ i saptanm ışt ı r. Kontrol de ğ erlerine göre; % 9 nem içeri ğinde 0-15 cm derinlikte hacim a ğı rl ığı nda % olarak 7.7 ile 24 aras ı nda, cm derinlikte ise yine % olarak 4.8 ile 18.1 oranlar ı aras ı nda art ış oldu ğ u bulunmu ştur. Topra ğı n % 13 nem içeri ğ inde ise bu oranlar s ı ras ı yla %7 ile %28.6 ve %7 ile %23.8'dir. Bu sonuçlara göre % 13 nem içeri ğ inde hacim a ğı rl ığı değ erlerinde daha yüksek bir değ i şimin meydana geldi ği görülmektedir. Istatistiksel olarak, her iki nem içeri ği ve her iki derinlikte de tekerlek yükü, ilerleme h ız ı ve geçi ş say ı s ı n ı n, hacim a ğı rl ığı değerleri üzerine önemli bir etkisinin oldu ğ u saptanm ışt ı r (p<0.01). Lastik iç bas ı nc ı n ı n ayn ı parametreye olan etkisi ise yaln ız %9 nem içeri ğinde ve cm derinlikte önemlidir (p<0,05) Denemelerle elde edilen ve Çizelge 3 'de ilk iki sütunda kontrollü de ğ i şkenlerin kombinasyonlar ı na göre özetlenen de ğ erler baz al ı narak çe şitli bilimsel sonuçlara var ı labilmektedir. Tekerlek yükleri üzerine uygulanan LSD testi sonuçlar ı na göre, tekerlek yükündeki art ış ile ortalama hacim a ğı rl ığı değ erlerinin artt ığı, ve en büyük art ışı n her iki nem içeri ğinde de 1600 kg tekerlek yükünde meydana geldi ği görülmü ştür. Buna benzer sonuçlar literatürde, tekerlek yükünün hacim a ğı rl ığı n ı etkileyen önemli bir parametre olarak Koger ve ark. ( ), Harzad ı n ve Güray (1985), Bal (1985), Bailey ve ark. (1988), Çarman (1996) ve Y ı ld ız (1997), taraf ı ndan yap ı lan çal ışmalar sonucunda da ortaya ç ı km ışt ı r. Ayn ı ş ekilde Çizelge 3 'deki de ğ erlerden hareketle ve lastik iç bas ı nc ına ili şkin de ğerlere uygulanan LSD testi sonuçlar ı ndan, %9 nem içeri ğinde cm derinlikte lastik iç bas ı nc ı ndaki art ış ile hacim a ğı rl ığı n ı n artt ığı ve en büyük ortalama hacim a ğı rl ığı n ı n 1.5 bar'l ı k lastik iç bas ı nc ı nda elde edildi ğ i sonucuna var ı labilmektedir. Lastik iç bas ı nc ı n ı n istatistiksel olarak önemli olmad ığı durumlarda da 0.8 bar ile 1.5 bar'l ı k lastik iç bas ı nc ı aras ı nda istatistiksel yönden herhangi bir fark ı n olmad ığı ve en büyük ortalama hacim a ğı rl ığı n ı n 1.5 bar olan lastik iç bas ı nc ı nda meydana geldi ği saptanm ışt ır. Lastik iç bas ı nc ı n ı n hacim a ğı rl ığı na etkisini incelemek için yap ı lan birçok çal ışmada farkl ı sonuçlar elde edilmi ştir. Erbach ve Knoll (1992), Djordje (1988), Çarman (1996), lastik iç bas ı nc ı n ı n hacim a ğı rl ığı na etkili oldu ğ unu belirtmi şlerdir. Bailey ve ark. (1988), yapt ı klar ı çal ışmada lastik iç bas ı nc ı n ı n hacim a ğı rl ığı na önemli bir etkisinin olmad ığı, Koger ve ark. (1984), ise lastik iç bas ı nc ı n ı n etkisinin toprak tipiyle de ğ i şti ği sonucuna varm ışlard ı r. Çizelge 3 incelendi ğinde; ilerleme h ız ı artt ı kça hacim a ğı rl ığı de ğ erlerinin de artt ığı ve toprakta s ı k ışmaya ba ğ l ı olarak en büyük hacim a ğı rl ığı değ erinin 1.6 m/s ilerleme h ız ı nda meydana geldi ği görülmektedir. Elde edilen sonuçlar P ınar ve Sessiz (1998), Barut ve ark. (1999) taraf ı ndan desteklenmektedir. Denemelerde her iki nem içeri ğinde de ortalama hacim a ğı rl ığı değerlerinin geçi ş say ı s ı ile artt ığı ve en büyük değ erin %13 nem için be ş inci geçi ş sonunda meydana geldi ği saptanm ışt ı r. Geçi ş say ı lar ı n ı n toplam art ış içindeki oranlar ı incelendi ğ inde her iki nem içeri ğ inde ve her iki derinlikte de birinci geçi şte meydana gelen art ışı n daha yüksek oldu ğ u Ş ekil 3'te verilen grafikten de görülebilmektedir. Ayn ı noktadan geçen tekerleklerde, her geçi ş sonunda toprak s ı k ışmas ı ndaki art ış, ilk geçi şlere göre biraz daha az olmakta, bu ise, ayn ı zamanda, topra ğı n kuru hacim a ğı rl ığı değ erlerindeki benzer değ i şimlerle ortaya konabilmektedir. Bu sonuç, ayn ı zamanda, birçok ara şt ı rmac ı taraf ı ndan var ı lan ve geçi ş say ı lar ı n ı n artmas ı yla hacim a ğı rl ığı n ı n da artt ığı ve hacim a ğı rl ığı ndaki en büyük de ğ i şimin birinci geçi şten sonra meydana geldi ği yönündeki (Koger ve ark. 1985, Dzenia ve ark. 1990, Gee-Clough ve ark. 1990, Y ı ld ız 1997) bulgular ı yla desteklenmektedir. Konuya toprak s ı k ışı kl ığı n ın bir ölçüsü olan penetrasyon direnci yönünden bak ı ld ığı nda, yap ı lan ölçümler sonucunda kontrollü de ğ i şkenlere ba ğ l ı olarak penetrasyon direncinin; %9 nem içeri ğinde kpa, %13 nem içeri ğinde ise kpa de ğ erleri aras ı nda değ i şti ği saptanm ışt ı r. Kontrol de ğ erlerine göre; %9 nem içeri ğinde tekerlek izinin merkez çizgisinde 0-15 cm derinlikte penetrasyon direncinde % / gibi oldukça yüksek oranlarda art ışlar olurken tekerlek izinin kenar ı nda da %223.7-%816.5 gibi benzer oranlarda art ışlar olmu ştur. Tekerlek izinin merkez ve kenar çizgisinde cm derinlikte ise s ı ras ıyla, %171-%356.9 ve %163.6-%315.7 oran ı nda art ış oldu ğ u saptanm ışt ı r. Topra ğı n % 13 nem içeri ğinde ise bu değ erler 0-15 cm ve cm derinlik için s ı ras ı yla, %387.4-%1179.5, % / ve %463.7-%1005.4, % /0878.3'dür.

5 ÖZGÖZ, E., R. OKURSOY, "Lastik tekerlekli traktörlerde lastik bas ı nc ı n ı n toprak s ı k ışı kl ığına olan etkilerinin belirlenmesi" 79 Geç ş sar lann ı n <0 o E ,ft 40 o 20 0 (a) ı ti cm cm Geçiş say ısı (adet) (b) Şekil 3. Topra ğı n % 9 (a) ve % 13 (b) nem içeri ğinde ölçülen hacim a ğı rl ığı de ğerlerine göre geçi ş say ı lar ın ın toplam art ış içindeki oranlar ı : Geçi ş say ıs ı (adet) istatistiksel olarak her iki nem içeri ğinde ve bütün ölçüm noktalar ı nda tekerlek yükü, lastik iç bas ı nc ı ve geçi ş say ı s ı n ı n penetrasyon direnci de ğerleri üzerine önemli bir etkisinin oldu ğu belirlenmi ştir(p<0,01). ilerleme h ız ı n ı n penetrasyon direncine, topra ğı n %9 nem içeri ğ inde ölçüm noktalar ı na göre farkl ı şekillerde etkili oldu ğ u belirlenmi ştir. Topra ğı n %13 nem içeri ğinde ise genellikle en dü ş ük ilerleme h ız ı nda en yüksek penetrasyon direnci de ğ eri elde edilmi ştir. Birçok ara şt ı rmac ı ilerleme h ız ı n ı n penetrasyon direncine farkl ı şekillerde etki etti ğ ini belirtmektedir. P ı nar ve Sessiz (1998) ve Barut ve ark. (1999) yapt ı klar ı çal ışmada ilerleme h ız ı artt ı kça penetrasyon direncinin artt ığı n ı, Ababe ve ark. (1992) ise ilerleme h ız ı artt ı kça lastik taraf ından toprakta yap ı lan s ı kışmaya ba ğ l ı olarak topra ğı n penetrasyon direncinin azald ığı n ı ifade etmi ştir. ilerleme h ız ı n ı n, koni indeksi olarak ölçülen toprak direnci üzerinde %9 nem içeri ğinde tekerlek iz merkezinde önemli bir etkisinin olmad ığı, ne var ki tekerlek iz kenar ı nda ise p<0.01 düzeyinde önemli bir etkisinin oldu ğu bulunmu ştur. Bu bulgu, iz merkezinde h ıza ba ğ l ı olarak ve özellikle yava ş gidildi ğinde, lasti ğin topra ğa iyi temas ı sonucu toprak yüzeyinde düzgün yay ı l ı bir yükün olu ştu ğ u ve bu yük, lastik temas alan ına yay ı ld ığı ndan topra ğı n s ı kışt ı r ılma etkisinin iz kenar ı na göre k ı smen ve zaman zaman azalmas ı olarak aç ı klanabilmektedir. Oysa iz kenar ı nda yay ı l ı yük bulunmad ığı ndan özellikle lastik d ış yüzeyindeki tutunma profıllerinin yaratt ığı keskin ve nokta yükü yüzünden s ı k ışman ı n bazen fazla olmas ı, dolay ı s ı ile de koni indeks de ğerlerinin ise zaman zaman yükselmesi olarak yorumlanabilmektedir. Benzer şekilde, toprak s ı k ışı kl ığı, %13 nem içeri ğinde tekerlek iz merkezi ve iz kenar ı nda p<0.01, iz merkezinde cm derinlikte p<0.05 düzeyinde önemli oldu ğu, fakat iz kenar ında cm derinlikte önemli bir etkisinin bulunmad ığı görülmü ştür. O halde traktör lasti ği taraf ından yap ı lan s ı k ışma, topra ğı n üst katmanlar ında ve iz kenarlar ı nda yüksek derecede olu şmaktad ı r. Her iki nem içeri ğinde yap ılan değerlendirmeler sonucunda, Çizelge 3 'te yer alan ölçüm sonuçlar ı ndan hareketle, bütün ölçüm noktalar ında, genel olarak tekerlek yükü artt ı kça ortalama penetrasyon direnci de ğerleri de artm ışt ır. Topra ğın %9 ve %13 nem içeriklerinde; tekerlek iz merkezinde 0-15 cm ve cm derinliklerde ölçülen değerlerde, tekerlek izi kenar ında ölçülen de ğerlere göre daha büyük bir art ış olmaktad ı r. Buna göre; her iki ölçüm derinli ğinde de tekerlek yükü, tekerlek iz kenar ına göre iz merkezinde topra ğın daha fazla s ı kışmas ına neden olmaktad ı r. Ayr ıca her iki ölçüm bölgesinde de cm derinlikte ölçülen ortalama penetrasyon direnci de ğerleri daha büyük olmas ı na ra ğmen 0-15 cm derinlikte yükün artmas ıyla ortalama penetrasyon direnci de ğerlerinde meydana gelen % art ış oran ı daha yüksektir. Birçok ara şt ırmac ı, yapt ı klar ı çal ışmalar sonucunda; yükün penetrasyon direncine etkili olan önemli bir de ğ i şken oldu ğunu ve yükteki art ış ile penetrasyon direncinin de artt ığı n ı belirterek benzer sonuçlar elde etmi ş lerdir (Koger ve ark. 1984, Koger ve ark. 1985, Çarman 1996, Y ı ld ız 1997, P ı nar ve Sessiz 1998). Ortalama penetrasyon direnci de ğerlerine lastik iç bas ı nc ı n ı n etkisi incelendi ğinde %9 ve % 13 nem içeriklerinde farkl ı sonuçlar ın elde edildi ğ i görülmektedir. Çizelge 3.'te özetlenen de ğerlerden hareketle topra ğı n %9 nem içeri ğinde, bütün ölçüm noktalar ı nda en küçük ortalama penetrasyon direnci, 1 barl ık lastik iç bas ı nc ı nda meydana gelirken 0.8 bar ve 1.5 barl ık lastik iç bas ınçlar ı istatistiksel olarak benzer şekilde etki etmektedir. Topra ğı n % 1 3 nem içeri ğinde ise lastik iç bas ı nc ı artt ı kça ortalama penetrasyon direnci de artm ış ve 1.5 lastik iç bas ı nc ı nda daha yüksek de ğerler elde edilmi ştir. Geçi ş say ı s ı n ı n penetrasyon direncine etkisini belirlemek için yap ı lan analizler sonucunda her iki nem içeri ğinde de geçi ş say ısı artt ıkça ortalama penetrasyon direnci de ğerlerinin de artt ığı görülmü ştür. T ı pk ı, topra ğın kuru hacim a ğı rl ığındaki art ış oranlar ı nda oldu ğu gibi, her iki nem içeri ğinde bütün ölçüm noktalar ı nda koni indeksi olarak ölçülen ortalama penetrasyon direncinde de en büyük art ışın birinci geçi şten sonra meydana geldi ği ve geçi ş say ı s ı artt ı kça toprak s ı k ışı kl ığında azalan oranlarda bir art ışı n oldu ğ u belirlenmi ştir ( Şekil 4). Bu sonuç, Barone (1990), Gee-Clough ve ark. (1990), Y ı ld ız (1997), P ı nar ve Sessiz (1998) taraf ı ndan belirtilen benzer sonuçlardand ı r. Genel olarak, ayn ı noktadan yap ılan geçi şin fazlal ığı sonucu penetrasyon direnci de artmaktad ı r. Bu çal ışmada yürütülen çal ışmalardan birisi de geçi şler sonras ı lasti ğin b ı rakt ığı iz profilinden hareketle, iz derinliklerinde olu şan değ işimlerin gözlemlenmesidir. Yap ılan ölçümler sonucunda maksimum iz derinli ğinin tekerlek eksenine göre çok yak ı n bir yerde olu ştu ğu ve de ğerlerinin ise %9 ve %13 nem içeri ğinde s ı ras ıyla cm ve cm aras ı nda değ i şti ği bulunmu ştur. Topra ğın % 9 ve % 13 nem içeri ğinde ölçülen bir kombinasyonuna ait iz profili Şekil 5'te Denemelerin yürütüldü ğü her iki nem içeri ğinde de tekerlek yükü, lastik iç bas ı nc ı, ilerleme h ızı ve geçi ş

6 82 TARIM Bi L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, Cilt 7, Say ı 4 Barut, Z. B., R. Okursoy, A. Özmerzi, Sera topraklar ı n ı n işlenmesinde toprak i şleme kriterleri. Tar ı msal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, Bildiriler Kitab ı, Bursa, s: 521,528. Barut, Z. B., R. Okursoy, A. Özmerzi, Physical effects of tractor traffıc on silty sand. 7 th Int. Congress on Agricultural Machanisation and Energy May 1999, Adana, Turkey, pp Block, W. A., C. E. Johnson, A. C. Bailey, E. C. Burt, R. L. Raper, Soil stress measurement under rigid wheel loading. Transaction of the ASAE, 37 (6) Burt, E. C., R.K. Wood, C. Bailey, Some comparions of average to peak soil-tire contact pressures. Transaction of the ASAE, 35 (2) Çarman, K Tar ı mda kullan ılan lastiklerin potansiyel s ı kışt ırma indekslerinin belirlenmesi. Tar ı msal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, Ekim 1992, Bildiriler Kitab ı, Samsun, s: Çarman, K Prediction of penetration resistance sinkage and bulk density in soil - tire introduction. 6. Uluslararas ı Tar ı msal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Ekim 1996, Bildiriler Kitab ı, Ankara, s Djordje, M. R Influence of tire inflation pressure on soil bulk density. Physical Properties of Agricultural Materials and Products Proceedings of the 3 rd Int. Conference. August 19-23, 1985, Prague, Czechoslovakia, Dzenia, S., A. Sosnowsk ı, Hoffman, I. Kakol, Effect of soil and crops pressure by tractor wheels on physical properties of soil, weediness and yields of barley and wheat part changes in some soil physical properties. Roczniki Nouk Polniczych Seria A Produkcja Roslina, 107 (4) Erbach, D.L., G.R. Kinney, A.P. Wilcox, A.E. Ababda, Strain gage to measure soil compaction. Transaction of the ASAE, 334 (6) Erbach, D. C. and K.K. Knoll, Inflation pressure effect on soil compaction. Paper- American Society of Agricultural Engineers, No Gee - Clough, D., V. M. Salokhe, M. Javid, The effect of soil compaction on maize yield in heavy clay soil. Proceedings of the International Agr. Eng. Conference and Exhibition,Bangkok, Thailand, 3-6 December, Harzad ın, T., ve U. Güray, Tar ı mda kullan ı lan lastiklerin topra ğın deformasyonuna etkileri. Tar ı msal Mekanizasyon 9.Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitab ı, Adana, s: Koger, J. L., A. C. Trouse Jr, E. C. Burt, R. H. Iff, A. C. Bailey, Skidder tire size vs. soil compaction in soil bins.transaction of the ASAE, 27 (3) Koger, J. L., E. C. Burt, A. C. Trouse Jr Multiple pass effects of skidder tires on soil compaction. Transaction of the ASAE, 28 (1) Mc Kyes, E Soil cutting and tillage. Elsevier Publishing Company, New York USA. Nichols, T. A., A. C. Bailey, C. E. Johnson, R. D. Grisso, A stress state transducer for soil. Transaction of the ASAE, 30 (5) Okursoy, R Topra ğın kompaksiyon modeli. Tar ı msal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, Ekim 1992, Bildiriler Kitab ı, Samsun, s: Önal, İ Tar ım topraklar ında s ı k ışma sorunu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, İzmir, 15 (3) P ınar, Y. ve A. Sessiz, Toprak s ı k ışmas ı na etkili baz ı faktörler üzerine bir ara şt ı rma. Tar ı msal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, Tekirda ğ, s: Polock, D., J. V. Perumpral, T. Kuppusamy, Finite element analysis of multipass Effect of Vehicles on Soil Compaction. Transaction of The ASAE, 29 (1) Way, T. R., T. K ı sh ı moto, E. C. Burt, Tractor tire aspect ratio effects on soil stresses and rut depts. ASAE Paper No: Y ı ld ız, M. U Ölçülerindeki Radyal Lasti ğin Yap ısal Özellikleri ve İşletme Karakteristiklerinin Toprak S ı kışmas ı na Etkisi. Selçuk Üniv. Fen Bilimleri Ens. (Yay ı nlanmam ış Doktora Tezi), Konya, 77s.

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 355 7.-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Effects of Some Working Characteristics on Soil Compaction

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ. ş Tarihi :

Ebubekir ALTUNTAŞ. ş Tarihi : TARIM BILIMLERI DERGISI 2001,7 (2), 47-53 Yar ı Otomatik Patates Hasat Makinas ında ilerleme H ızlar ı n ı n Özellikleri, Yumru Zedelenmesi, Hasat Kayb ı ve İş Verimine Etkilerinin Belirlenmesi Ebubekir

Detaylı

Orta A ğır Toprak Ko şulunda Koni İndeksi Tahmin Modelinin Boyut Analizi İ le Geli ştirilmesi

Orta A ğır Toprak Ko şulunda Koni İndeksi Tahmin Modelinin Boyut Analizi İ le Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 37-41 Orta A ğır Toprak Ko şulunda Koni İndeksi Tahmin Modelinin Boyut Analizi İ le Geli ştirilmesi İ lknur GOKNUR DURSUN Ergin DURSUN' Geli ş Tarihi: 16.02.2000 Özet:

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Farklı Lastik Tekerlek Düzenlemelerinin Anızlı Arazilerde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri

Farklı Lastik Tekerlek Düzenlemelerinin Anızlı Arazilerde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 25, 1 (1), 55-62 Farklı Lastik Tekerlek Düzenlemelerinin Anızlı Arazilerde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri Sarp Korkut SÜMER, Alaettin SABANCI Ç.Ü. Ziraat Fakültesi

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi

Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 25, 1 (1), 49-54 Lastik Defleksiyonu-Temas Alanı İlişkisinin Değerlendirilmesi Kazım ÇARMAN 1, Ali Yavuz ŞEFLEK S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya 1 kcarman@selcuk.edu.tr

Detaylı

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 23, 9 (4) 415-42 Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi Ergin DURSUN' Metin GÜNER' Geliş Tarihi :21.11. 22 Özet: Bu çal ışmada,

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 21-28 Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n işleme Yöntemi İle Belirlenmesi İ lknur GÖKNUR DURSUN' Ergin DURSUN' Geliş Tarihi : 09.03.2000 Özet: Ekim

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ Determination of Soil Failure Pattern

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:37 Cilt:2-3 2000 Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Detaylı

Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsay ı lar ı n ı n Belirlenmesi

Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsay ı lar ı n ı n Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2002, 8 (2) 114-118 Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsay ı lar ı n ı n Belirlenmesi Ahmet ÇOLAK' Kâmil SAÇILIK 1 Geli ş Tarihi : 23.06.2001 Özet : Bu çal ışmada,

Detaylı

Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi *

Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi * TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2002, 8 (1) 79-87 Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi * Devletk ı l ı ç DURDIYEV

Detaylı

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution

Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Soil Compaction problems in farm land and suggested solution 51 Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri Ahu Uras Rasim Okursoy Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 16059 Nilüfer / Bursa ÖZET Bu çalışmada, toprak sıkışıklığının

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 302 KONİ İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ YAKLAŞIM EŞİTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Comparing the Various Prediction Equations Concerning

Detaylı

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume: 2, Issue: 1, 2015, pp 19-25

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume: 2, Issue: 1, 2015, pp 19-25 ALÜMİNA - SİLİS MİKTAR VE ORANININ SIR ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF ALUMINA-SILICA AMOUNTS AND RATIO OF ON THE GLAZE PROPERTIES Öz Ensar TAÇYILDIZ* *Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 69-75 Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Mustafa ÇETİN 1, Engin ÖZGÖZ 1, Fevzi

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):71-78 ISSN 1018-8851 Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Harun YALÇIN 1 Engin ÇAKIR 2 Ercan GÜLSOYLU 3 Galip

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Makinal ı Şekerpancar ı Hasad ı nda Baş Kesme S ı ras ı nda Ayar Tamburu Yörüngesinin izlenmesini Olanakl ı K ı lan Bir Yöntem Geli ştirilmesi

Makinal ı Şekerpancar ı Hasad ı nda Baş Kesme S ı ras ı nda Ayar Tamburu Yörüngesinin izlenmesini Olanakl ı K ı lan Bir Yöntem Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2001, 7 (4) 70-74 Makinal ı Şekerpancar ı Hasad ı nda Baş Kesme S ı ras ı nda Ayar Tamburu Yörüngesinin izlenmesini Olanakl ı K ı lan Bir Yöntem Geli ştirilmesi Ahmet ÇOLAK'

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

Farkl ı Malzemelerden Yap ı lan Konik Hüzmeli Memelerde A şınman ı n Verdi Art ışına Etkisi *

Farkl ı Malzemelerden Yap ı lan Konik Hüzmeli Memelerde A şınman ı n Verdi Art ışına Etkisi * TARIM BILIMLERI DERGISI 003, 9 (1) 73-78 Farkl ı Malzemelerden Yap ı lan Konik Hüzmeli Memelerde A şınman ı n Verdi Art ışına Etkisi * Ibrahim ERGÜL 1 Ergin DURSUN Geli ş Tarihi : 08.04.00 Özet: Bu çal

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Ayçiçeğ i Sap ı n ın Kesilme Özelliklerinin Belirlenmesi *

Ayçiçeğ i Sap ı n ın Kesilme Özelliklerinin Belirlenmesi * TRIM BILIMLERI DERGISI 004, 10 (3) 63-67 yçiçeğ i Sap ı n ın Kesilme Özelliklerinin Belirlenmesi * Habib KOCBIYIK 1 Birol KY İŞOĞ LU 1 Geli ş Tarihi: 15. 05.003 Özet: Bu çal ışmada, hasattan sonra ayçiçe

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Türkiye Şartlar ı na Uygun Şeker Pancar ı Temizleme-Yükleme Makinesi Prototipi Geli ştirilmesi *

Türkiye Şartlar ı na Uygun Şeker Pancar ı Temizleme-Yükleme Makinesi Prototipi Geli ştirilmesi * TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) 402-409 Türkiye Şartlar ı na Uygun Şeker Pancar ı Temizleme-Yükleme Makinesi Prototipi Geli ştirilmesi * Erkan İ ÇÖZ 1 Ahmet SARAL 2 Geli ş Tarihi : 03.03.2004 Özet

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 48-53 Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN 1 Mustafa VATANDAŞ Geliş Tarihi : 12.02.2001 Özet

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

GT = K 1 V. Burada V geminin tüm kapalı alanlarının m 3 olarak hacmi ve. K 1 = 0.2 + 0.02 log 10 V

GT = K 1 V. Burada V geminin tüm kapalı alanlarının m 3 olarak hacmi ve. K 1 = 0.2 + 0.02 log 10 V 7. TONAJ, FRİBORD VE GÖRÜNÜR İŞARETLER 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Geli ş Tarihi : 24.04.2003

Geli ş Tarihi : 24.04.2003 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, 10 (1) 116-120 Örnek Bir Çeltik i ş letmesinde Kullan ı lmas ı Gereken Tar ı m Makinalar ı Büyüklükleri ve Say ı lar ı n ı n Doğ rusal Programlama Yöntemi ile Tespiti *

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

Ç N ÖNEML OLAN FAKTÖRLER NELERD R?

Ç N ÖNEML OLAN FAKTÖRLER NELERD R? YUMURTALARIN ÇEVR LMES NEDEN ÖNEML D R? Yumurtalar n çevrilmesi, normal embriyo geli imi için önemlidir. Yumurtalar 0 ila 15. gün aras nda çevrilmelidir, çevrilmeyen veya çok dü ük bir aç da çevrilen yumurtalarda

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı

Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 63-68 Lastiklerin Çeki Performansı İçin Bulanık Uzman Sistem Tasarımı Kazım ÇARMAN, Ali Yavuz ŞEFLEK S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Konya kcarman@selcuk.edu.tr

Detaylı

İç basınç (P; atm), ozon oranı (O; %) ve sıcaklık (T; C) parametrelerinin değiştirilmesiyle elde edilmiştir.

İç basınç (P; atm), ozon oranı (O; %) ve sıcaklık (T; C) parametrelerinin değiştirilmesiyle elde edilmiştir. ADEM DUYGU / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ_2014 BULAŞIK MAKİNESİ CFD ANALİZİ DENEY RAPORU Deneyler, bulaşık makinesi 15 h (35 m/s inlet su çıkış hızı) su debisi ve 150 d/d lık (15,7 rad/s) püskürtme kolu dönme

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan Optik Algılayıcılı ve Kameralı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan Optik Algılayıcılı ve Kameralı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1), 59-64 Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan lı ve lı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması Davut KARAYEL Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION*

TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION* TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİLİ BAZI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * ÖZET A RESEARCH ON SOME FACTORS AFFECTING SOIL COMPACTION* Yunus Pınar ** Abdullah Sessiz *** Bu çalışmanın amacı; ağır bir bünyeye sahip

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı