~ 'l,ig. i n -- ".'- r ; j. i i. 'HARiM,A~~ '(_W'N YVJ~~ 1111, MUST'Y~$'tJl'M1. - _iii ,..'~'- ~ Gl. :bi -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~ 'l,ig. i n -- ".'- r ; j. i i. 'HARiM,A~~ '(_W'N YVJ~~ 1111, MUST'Y~$'tJl'M1. - _iii ,..'~'- ~. -- - - .. Gl. :bi -"

Transkript

1 r -- ll '-.- J,,.I t rllb r ; j =11. 1 t 1 11:11 1:11 rl,, t=-l, 'l,ig. II '.. ;. c. v l l 1'fTIbIATÇI v $Jy.$1l\Ü:jS&RtIKLM ".-- -' '.) - 1'11 <.' 19Q8-19 $]<;tmij:1u l' 'HARM,A '(_W'N ' :', ( -_o - -" -- ".'- IOLSjVIK:[TFI)IAf<;:xLU- mqpi'm.bimd);. r'"' "' - h. ::;:;'.- MUST'Y$'tJl'M1 YVJ 1111, n D '.:3IG LL,..'' :b - Ẏ L Gl - _ f

2 ' ị TIRE'DE 1908 VE 1912 r ị «SEÇMLER VE BIR PROPAGANDA ME TN I DR. MEHMET BAARAN* f : 1, seçmlerne Itthat ve Terakk Cemyet baslca örgütlü syasal kurulus olarak grmekteyd. Bu seçmlerden lk söz edenler Selank'ten gelen Merkez- Umum Heyet mensuplaryd. Aralarnda Talat Bey (Pasa), Rahm Bey (Izmr Vals), Hafz Hakk gb "cemyet- hafye"nn etkn Üyelernn bulundugu bu heyet, Sadrazam KÜçÜk Sat Pasa'ya gündemlerndek seçm konusunu anlatarak, yetklern "Mecls- Mebusan"a devredlmesn steme k- teydler. Bu dönemn seçm yasasna göre seçmler k derecelyd ve erkekler oy hakkn ellernde. tutmaktaydlar. Gerek knc seçmenlern seçm, gerekse mebuslann seçm, her vlayet veya sancakta ayn tarhlere rastlamakta, bu durum da seçm süresnn ve Mecls- Mebusan'a gds süresnn uzamasna neden olablmekteyd. Bu seçmlere.ahrar Frkas da katlmakla brlkte Itthat ve Terakk adaylar seçm kazanmst.i MÜntehb- san seçmler srasnda da çestl dedkodular le müntehb- evveller etkhenmek stenyordu. MÜntehb- san seçmler yaplmadan, hayal smler yaymlanyordu. Bu konuda Tre müntehb- sanler oldukça dkkat göstermekteydler. "Isthbaratmza göre Ödems, Tre, Bayndr ve Söke ahals umumen. mebüs eylemslerdr" derken, Tre kazas müntehb- sanler de bu yazy protesto eden br yaz göndermslerdr: "Bu fkrann dere edldg zaman hçbr yerde müntehb- sanler henüz tayn etmems ve Tre'ye ad ksm111111küllyen b-as Ü esas bulunmus olms hasebyle dger mahaller hakknda da shhate süphe edldgnden. cdden br meslek sahb olup da program nesr le mllete kars taahhüdat. bulunablecegne kanaat. hasl eyledklermz ntl1<1betmek azm ve nyetnde"2 olduklarn belrterek, seçmn program saglamlg le gerçeklesecegn vurgulamaktaydlar. Adaylar ya kendler adaylklarn koyacaklar ya da emn ve güvenlr, akl sahb 300 kstarafndan n1zal br dlekçe le aday gösterlebleceklerd. "Mebusluga nan1zed olacaklarn ya resmen b'l-müracaa namzedlklern kaydettrmeler veyahut mebusluga ehl olduguna musaddk h-akal 300 ksye br varaka." seklnde çkan bu haberden de Mal 1324-M tarhl br telgrafn yanls Adnan Menderes Ünverstes AtatÜrk Ilkeler ve Inklap Tarh BölümÜ anlasldg sonucu çkmaktayd. Bu 300 ksnn onay sartnn gerçekte bzzat basvuru yapmayanlar kapsadg sonradan anlaslmaktadr.3 Itthat ve Terakk Cemyet bu dönemde henüz belrl br seçm program hazrlayamadgndan, bu bölgede adaylar kend programlarn hazrlayarak brosürler ve basn yoluyla duyuma yoluna gtmslerdr.4 "Nçn Namzetlgm Vaz' Ettm" baslkl br propaganda metn yaymlanan Trel Akf Hall Bey gb adaylar programlarn basn yoluyla duyurmaya çalsmslardr. Bu duyurularda Kanun- Esas, Mesrutyet, Mecls- Mebusan ve kaptülasyonlar gb konularda halkn blglendrlp aydnlatlmas amaçlanmstr. Akf Bey "malumyet- esamyes dogdugu yasadg kasabann hududunu tecavüz etmems br kmsenn nthabatta ekseryet kazanmayacagna hemen emnm. Maamafh ben br defa arz- hdmet edeym de vebal ve mesulyet- manevyes Üzemden gtsn" dyerek, "sm ve söhret sahb" olmadgn beltmekte ve bu seçmlere nçn grdgn su seklde açklamaktadr: "VatanmZ111selam et- müstakbeles çn menaf- ktsadyemz takdr eden zevatn ekseryet teskl etmes lazm gelen Mecls- Mebusan azalg çn namzedlgm vaz'a ben mecbur ett." Akf Hall Bey Osmanl Devlet lc lgl olarak da su tesptler yapmaktayd: "BugÜn mllet- Osmanye paydar olablmek çn seneye kadar Avrupallann derece- terakk ve kemalne vasl olmak yolunu tutmak" zorunda olundugunu beltmekte ve ler br düzeye gelms devletlern yolunun zlenmes gerekllg Üzernde durmaktadr. Bunun yannda Avmpa sermayesnn gerekllgn belrterek, "Menaf'- memleket le menaf'- mütesebbsn tevazün ettrlme sne dkkat edlrse Avrupa sermayedaran ve erbab- hünernn hücum ve stlasndan mazarrat degl b'l-aks pek büyük nenfaat görüiür"s demektedr. Tre'de gerçeklesen müntehb- san seçmlernde "MÜft Efend le Seyyd Bey 23, Nesm Efend 22, Edhem Bey 19, Arastcn Pasa 18, Esteban Efend 16, Sadk Efend 5, Tarvld Efend 4, LÜtf ve Cevdet Efendler 2'ser rey"6 kazanmslardr seçmlernn yapldg dönemde Itthat ve Terakk Cemyet'nn Tre'de, Tre Itthat ve Resadye Itthat ve Terakk Kulubü bulunmaktayd. 7 bte yandan 1911 sonrasnda Izmr subesn açan HÜrryet ve Itlaf Frkas, ayn zamanda dger sancak ve [38 ]

3 ,--= 1.t kazlara dogru örgütünü gensletmeye çalsmstr. 7 Ocak 1912 tarhnde Itlafçlar Tre'de sube açma grsmnde bulunarak,s 1912 Maysnda bu subenn etknlkte bulunan tasra subeler arasnda yer almasn saglamslard seçmler, lk erken seçm olma özellgn göstermektedr yl111n sonbaharnda yaplmas gerekrken, muhalefet ezeblmek amacyla, seçmler lkbaharda gerçeklestrlmstr. Iknc br özell.;: de, seçmn örf dare altnda yaplmasdr a Itthat ve Terakk o dönem de propaganda gezler düzenlemekteyd. Örnegn Izmr Itthat ve TeraklÜ kulüpler Tre'ye br "tenezzüh", yan gez düzenlemslerd. Her kulüpten k ksnn katldg bu gez oldukça basanl geçmstr. "Treller, msafrlern pek parlak ve müsa'sa' br suretde stkbal etmslerdr -Yasasn Itthat ve Terakk, kahrolsun memleketmzn düsmanlan" seklnde tezahürat le karslarlarken "tenezzüh heyet azasmlan Ibrahm Hamd Efend tarafndan. nutuk rad"ll edlmstr. Itthat ve Terakk'nn bu bölgedek Ermen ve Musev aznlklaryla olan lskler Rumlarla olan lsklerne göre daha yyd12 ÇÜnkÜ Rumar Yunan Krallgn Osmanl topraklarnda gensletmek ve buralar Helenlestrmek umudunu tasmaktaydlar. Böylece TÜrklÜk duygusu çnde olan Itthat ve Terakk le kars karsya gelmekteydler.13 Izmr'de Ermenlern syasal temslclgn Tasnak Cemyet yapmaktayd1.l4 Hnçak Cemyet'nn se HÜrryet ve Itlaf Frkas'na yaklastg anlaslmaktadr. RumIarn aksne, Ermenlern özdesleseblecekler br devlet olusumlar söz konusu degld. Ermen cemaat, syasal bakmdan Istanbul'dak tüccar cemaatnn çkarlarn, geleneksel ayrcalklarn savunan Patrkhane le yükselen aydnlarn, Anadolu kasabalarndak zenaatkar, tüccar ve çftçlern çkarlarn temsl eden Tasnaldar arasnda böiünmü durumdayd. Yahud cemaat se, Mesrutyet ve Itthat ve Terakk le kendlern özdeslestrm t.ls 'L nak Cemyet, Izmr'den Ermen mebus aday olarak lk önce Serube Davdyan Efend'y önerms, ancak Vahan Bardzlxnyan Efend bu adayn yernj almstr. 16 Aday degsklg Rumlar arasnda da gerçeklesmstr. Itthat ve Terakk'nn gösterdg Rum aday Emanua1d Rumlar tarafndan stenmemstr. Onun yerne Metropolthane tarafndan kayrlan Krold Efenel seçlme1.;:stenms, ancak Emanua1d Efend çogunluk oyu le meclse grmstr. Izmr merkez kazada yaplan mebus seçmlernde Itthat ve Terakk mebus adaylar Seyyd Bey, Musa Kazm Efend, Vahan Bardzbanyan Efend 108'er oyalarak basarl 01- TIRE'DE seçim 1908'de seçm sandklarndan brnn bulundugu Galatasaray Sultans'nn bahçesnde seçm günü. [39 ] muslardr. Anadolu gazetes "hak" kelmesnn ebced hesabyla 108 ettgn be11yordu17 Bu seçmler srasnda Tre'de Itthatç ve Itlafç kavgasnn kzstg da anlaslmaktadr. "324 Manastr vak'asnda sbat- vücüd le hürryetn sthsalnde b'l-fl hzmetler görülen. vatan stbdat pencesnden kurtaran Itthat ve Terakk cemyet- mukaddesesne kars hayatn rtkab eyler"ls denlerek 73 köyden olusan Tre'de Itthat ve Terakk'ye duyulan güven dle getrmektedrler. Kaza Müslüman GayrmüsHm Seçmen Says Menemen Bayndr Tre Uda Foçaleyn II NÜ. Kus,adas Karabul'un Ödem$, çe$,me Mart aynda Izmr sancagnda seçmen erkek nüfusu oldugundan seçlecek mebus says 1908 seçm ylnda oldugu gb (1d. Tre kazasnda tabloda da görüldügü gb 3'Ü Rum, 27's TÜrk toplam 30 müntehb- san seçlmstr. Itthat ve Terakk mebus adaylarndan "Musa Kazm Efend 30, Seyyd Bey, Emanuald, Karold, Nesm Mazlyah Efend 29, Vahan Bardzbanyan Efend se 28 oy" alarak basarl olmuslar, 1 oy se bagmsz adaylardan Ekmekçzade Mustafa Efend'ye verlmstr. Vahan Bardzbanyan Efend Nsan 1912 ve Agustos 1912 tarh-,i, RI

4 ' t, 1908 seçmlernde Galatasaray Sultans önünde toplanan halk Resml Ktap, (Aralk 1908) ler arasnda görev yaparken, Nesm Mazlyah Efend ve Mehmed Seyyd Bey 1908 ve 1912 tarhler arasnda Izmr mlletvekllgnde bulul11mslardr.2o 1914 yl çnde se müntehb- san seçmlernn btmes le Itthat ve Terakk Üyes olan 29 MÜslÜman, 2 Rum ve 1 Musevden olusan 32 ks seçlmstr Tevfk Çavdar, 'Hütebb- SÔlI '"den Seçmene, Ankara, 1987, s Abenk, 11 EylÜl 1324/24 EylÜl Ahenk, 16 Tesrn- Evvel Fevz Demr, A'dm Vlarethde 1912 JI1eclls- lvlelju.alseçmler, DEÜ At.'ltÜrk likeler ve lnklap Tarh EnsttÜsÜ, yaymlanmams yüksek lsans tez, 1988, s Abek, 30 EylÜl 1324/13 Tesrn- Evvel 1908; Abenk, 1 Tesrn- Evvel 1324/14 Tesrn- Evvel Abnk, 31 Tesrn- Evvel 1324/12 Tesrn- Evvel Fevz Demr, Ayd Vllayef'nde., s Aadulu, 7 Kamn- San 1912; Pen Demr, A)'dn Vlayetl'nde., s Tark Z. Tunaya', Türkvede SJ'as Partlel; c. I, Istanbul, 1988, s Tevfk Çavdar, '\1Ü17tehlb- SÔn"del., s.9. IL. Anadolu, 3 Mat Anadulu, 29 K:1l1n-1San F. Ahmed, Jftbatçlktan Kemalzme, Istanbul, 1986, s Anadolu, 29 K:1mll1-1San F. Ahmed, Jttlhalçlltc., s Ahenk, '5 Subat 1912; Awdul, 26 Subat Anadulu, 4 Nsan Anadolu, 17 Muharrem 1330/7 Kanun- San Anadolu, 24 Mat 1912; Anadulu, 28 Mat 1912; Abenk, 27 Nlart j "Cumhuryetn 50 Ylnda Izmr", Y/l/,, s Anadolu,I Subat r l.. 'It lf. t NIÇIN NAMZETLIGIMI VAZ' ETTIM? Gazetelerde namzetlgm okuyanlardan ben tanyanlar da tanmayanlar da süphesz hayret edeceklerdr. Hç veya laykyla tanmayanlar sm ve söhrel sahb olmayan brnn zalam- mecbolyet [yaratlsnn karanlg] çnden syrlarak mebusluk gb br vazfc- mühmme çn arz- endam edsne elbette sasar. Br kavmn terakk ve tekamüiüne hadm esbah ve sevak arasnda suun ve vukuat- syasyenn pek az yer tuttugu mesa- resmyenn vatann terakkyat- medenyesne menfaat-dar olmak nokta-y nazarndan tesr ve ehemmyet mesa- hususyeye nsbetle pek don oklugu tkadnda bulundugu1m blen brkaç hava ss- sare le vatana hzmet kaplarnn kamlen açk oldugu su zamanda mebusluk san ve serefne kaplanlara peyrevaldugunu [uydugunu] zan le hayret edecektr. AhvU-hususye ve tarz-[ mlsetm tedkk edlrse tamamyla tezahür eder k ben esasen hars- san u söhret deglm. BÜyÜk br mevkn bahsettg serefden se küçük br mevke seref-bahs olmay terch edenlerdenm. Icra-y tesr ve nüfuz çn fazal ve mezyat- zatyeden baska hçbr seyn se yaramayacag br mevk varsa o da mecls- mebusan oldugu tkadnda bulundugum çn mebuslugun fuzul seref bahsettgn hç de an]amam. Mecls- mebusanda zat çn mucb- seref olacak br hükm ve nüfuzu hraza deger olanlarn ayn seref- söhret mesa- beseryenn suabat- saresnde belk daha kolay hraz edeblecekler, esasen o ktdara haz olmayanlarn se mecls- mebusanda da solda sfr kalacaklar askardr. Mebus olmagla hçbr seyn [40] artmayacagna katyen kanm. MecHs- mebusanmzn smdye kadar hçbr part mensubunun maruz kalmadg nazk ve müsgl mevkn deruhde ettg, mesulyen tarh nazarndak derece- dehsetn tamamyla takdr edenlerdenm. BÜyle br vazfe- mühmmey deruhde çn sahsmcla evsaf ve ktdar- fevkalade tevehhül1l etmyorum. Bu mevke cdden layk olanlarn ortaya çkmamalar bazlarnn brer mazeret serdyle meydan- mübarezeden çeklmeler Üzernedr k ortaya atlmaya, su mesulyet- azmey ktham [gögüs gere] le efldr ve hssyatm beyan ederek arz- hdmet etmeye mechuryet- vcdanye hsseyledm. Pençe- stbdattan tahls- grban [yakay kurtarmak] çn raz- derunum eazz- ehbbasndan [clastarnn en azznden] ble ketm etmek mecburyetnde dama ;lem- tecerrüd ve nzvada yasams, malumyet- esamyes dogdugu yasadg kasabann hududunu tecavüz etmems br kmsenn nthabatta ekseryet kazanmyacagna hemen emnm. Maamafh ben br defa arz- hdmel edeym de vebal ve mesulyet- manevyes Üzermclen gtsn. Ef1(ar ve meslegm tamamyla takdr- tevic le meslegmde sebat edeblecegme kanaat hasl edlerek nthab edlrsem slah altna davet edlp cle bela-y harb u cclale lanet-han olmakla beraber vazfe- hamyet tamamyla takdr eden, vatann selamet ugruna b-muhaba kann dökrnege stab eden sulhperver br ale babas hssyle bu vazfey kabul ve mesulyet- azmesn ktham eylerm. Inthab ecllmezsem su mesulyet- müdhseden kaçmyarak kurtuldu- - -

5 -.,.--- BugÜn mllet- Osmanye paydar olablmek çn seneye kadar Avrupallarn derece- terakk ve kemalne vasl olmak yolunu tutm::k yahud bütün bütün mhv ve münkarz olmakda muhayyer bulunuyor. Ya bu davay gütmel ya bu dyardan gtmel. Iks ortas yoktur. Insanyet ve medenyete ettg fenalklar noktay nazardan hç br yerde hç br zaman bu derece dehsetle cra-y tesr etmems olan stbclaclmlletn her türlü menab- feyz Ü kbaln kuruttu. Avrupallara yetsmek çn muhtaç oldugumuz seyler o kadar çoktur k program dye bunlar sayp dökmek lazm se clcllcr kfayet etmez. Fkrmce program bu htyacatn lstesn yapmak degldr. O htyacatn ne suretle tehvn edleblecegne dar kavad- umumye ve esasye vaz' ettg kavann- esasyey tayn ve rae etmektr. Yaplacak sey yen degldr. Bzden evvel bulundugumuz kademenn daha asagsndan baslayp da bugünkü mertebe medenyet ve mknetne vasl olan brçok mlletlern mesas gözümüzün önünde duruyor. Bunlarn safahat tekamülünü br nazar- nafzle takb ve tedkk ederek terakk ve tekamülernn tab oldugu kayann ve kavad- esasyey, bugünkü derece- kemallernn esbab- evveln sthraç edeblrz. Bu kavacl ve kavann- esasye la-yetegayyerdr, her yerde her zaman kab l- tatbkdr. Zemn ve zamana göre tatbkat da muhtaç- tadl olan kavacl- esasye degl neferatclr. Kanatda her türlü sual ve hadsat esbab- adye ve tabyeden neset eder. Bu esbabn tesebül ve tevals öyle hayret-engz- netayc- fevkalade tevld eyler k esbab le netce arasnda k slslc- münasebat göremeclgmzden karssnda mcbhüt ve ser-gerdan [saskn] kalrz. l ] Bu slsle- esbab sümullü ve njfz br nazarla takb ve tedkk edlecek olursa nhayet br sebeb- evvel, se- TIRE'DE SEÇIM] gumda1 dolay hzmetne IÜzum kalmyarak terhs edlp memleketne dönen br asker gb daha zyade memnun olurum. Ben nthab etmek arzusunda bulunan hemserlermden rca ederm k vatanmzn Avrupa Devletler arasnda muhafaza- mevk Avrupallarn derece- terakk ve medenyetlerne yetsmege va-beste olup bunun çn en kestrme tark olmak Üzere ta mekteb rahlelernden baslayarak on bes senelk mütemad mal- fkr netces olanca mevcudyetmle kan oldugum Zlrdek kavacl- esasyey -k vaz' ben olmadgm hakle sahsyet- manevyemle tamamyla mtzaç ettg çn benmseyerek meslek mahsusum dyorum- hakknda Mccls- Mcbusan'n açls günü, 17 Aralk besledlder teveccühün nüfuz ve tesrnden tecer.d ederek hadd- zatndek kymetle Üyan br halde sencde- mzan muhakeme ettk- tevld eylemslerdr. Terakkyat- medenyelerne haybeb- madere erslr k esbab ve netayc- müteakbey den sonra muvafk bulurlarsa öyle nthab etsnler. ran oldugumuz Avrupallarn bu mertebe- kemale vaslolmak çn geçrdkler safahat tekamüllern, tarh- ÇÜnkÜ br fkr ne kadar dogru olursa olsun takdr- umumye mazhar olmazsa na-be-mevsmdr. O zaman mecjen ve ctmayelern yan hayat- ctmjyelernn çn kabl- tasdk degldr. b'l-cümle edvar ve safahatn -yalnz padsahlarn, rcal- devletn smlernden vukuat- syasyeclen, muahedatcjan bahseden bldgmz tarh degl- su usul Üzere takb ve tedkk edecek olursak gö.rüz k bugün vasl olduklar mertebe- kemaln lk kademelern terakkyat fkryle, kesfyat ve htraat- fennye, tabr- umumyesyle marfet teskl edyor. Marfetdr k beseryet ma'reke- hayatta çniçplak slahsz, müdafaasz, hudfy-nabt meyveler le taayyüs eden, kollarnn bacaklarnm kuvvetnden baska kuvvet blmeyen beseryet o hal btdayesnden bugünkü mertebe- kemale s'ad etmstr. Braz daha temdd ve tenfz- nazar edelm. Acaba marfet kend kendne m husul buldu? Hçbr nuavne arz- ftkar etmed m? Br yerde braklmaca, dgernden zyade nesv Ü nemasma, terakk ve tealsne sebeb nedr? Evet marfet kuvveden fle çkmak çn semere-dar olmak, cab ve htra etmek çn br muavne muhtaç ve müftekr d. Erbab- marfete mal- fkr çn zaman lazm, o zaman çn nafaka- S evveldcn tasarruf ve ddhar edlms olmal. Fkr kuvveden fle çkmak çn srasyla alat ve edevata muhtaç. Iste tasarruf semeres ddharat, alat ve edevat k lsan- fende sermaye tesmye edlr, marfet le sa'y ve mjl le dest be-c1est- vfak olmak suretyle su terakkyat- medenye vücuc1-pezr olmustur. "Alat ledr beym kemalat" Bu hakkat hç olmazsa br tarz- amyanede blmeyen yok gbdr. Parasz hç br seyolmaz, her sey paraya nütevakkfc1lr. Mebus namzedler programmn hemen kmfesnde görülen maarfjn terakks, ku va-y betye ve bahryenn slah hep paraya, hem de pek çok paraya mütevakkfdr. Erbab- hüner ve marfetten br br sey htra etms sermayes yoksa, bulundugu muht çnde kendsne are edlecek sermaye bulunmazsa o htra kuvvetle kalr. Medenyet- hazrann sayan- hayret beday hep L41]

6 -l F :. t. I LL D I büyük sermayeler le vücuda mak Üzere teskl etmelyz. Iste gelmstr. O büyük srketlern f' benm programm, kavacl- esasyem budur. Mecls- Mebu- topladg sermayeler se efrad- <": t',a>, ',,' mlletn tasarrufundan tesekkül san'da rnevzu- bahs olunacak edyor. Denleblr k bütün medenyet- hazra sermayenn ga- bu hedefe tevch- stkamet kaffe- mesal hep bu emele, yet vas mkyasda tesekkül ve edecek surette hep bu nokta- tekessüründen barettr. Dger nazardan halle çalsmaktdr. Kanun, tabat- esyadan münbas tarafdan halmz br düsünelm, stbdadn csm- memlekete açtg yaralar tedkk ve muayene keyf olamaz, maarfn terakks, münasebat- zaruryedr. Kanun edelm Öyle dehsetl br cerha ordunun tensk çn lazm olan nazarmza çarpar k tüylermz serat mevcud olmaynca stedgmz kadar layhalar yaznz, Ürperr. BÜyÜk br syan açlms hayat- mllet teheld edyor. Derhal baglanrsa mecrume re-dar olamaz. Hadsat- ct- kanunlar vaz' ednz kat'yen sehun hayat belk kurtarlr, sar maye hadsat- sare- tabye gb dama besern arzu ve dares yaralar, bereler kend kendne ltyam bulur. fevknde Cenab- Halk- le m- Trel Hall Akf yezeln ebed ve ayetegayyer Ahenl, no. 3727, 30 Eylül kavann mesyetne tab olarak 1324/13 Ekm 1908 tecell eder. Br hadsatn husuü çn lazm olan serat tamamen Iste o cerha, o maraz- mevcud olunca radat- beserye mühlk br maraz- ktsad, servet ve sermaye- mllyenn fk- her ne merkezde olursa olsun o Abenk, 30 EylÜl 1324/13 Ekm 1908 hadse dama clve-nüma olur. dandr. Efrad- mlletn hemen O seratden br bulunmazsa nsanlarn her türlücehd Ü kdamna ragmen hadse asla külls denlecek br ekseryet pek bast olan havac- zarüryesn tehvnden acz, tabatn en zengn en IÜtufkar medenyetn olanca olanca htsam çnde nü- br trenn hareketne benzederm k o trenn lokomot- lmsule gelmez. Br kavmn terakkyat- medenyesn fus- hazrasnn brkaç msl halk müreffehen yasatmaga müsad br klmde bu derece fakr Ü zaruretn HÜkÜmetler hattn bekçs gbdr. Vazfes yol fnn sevk ve dares yed- ahardadr. sebeb ale'l-amya yapldg gb mücerred marfetszlge, cehalete ham edlemez. Cehalet sebeb- müstakl dkkatszllde mkas anahtarlarn yanls br manevra Üzernde br man varsa kaldrmaktan barettr. Bazen degldr. Bunun dell br çok mlletlern menab- tabyes o kadar müsad olmayan klmierde sevye- r- gelmeynce tren kollaryla terek yürütemez. le tren yoldan çkarablrse de maknesnn slm fanca bzden daha asag zamanlarda ble sevet ve sermyelernn bu derekede bulunmamasdr. Bana kalrsa bunun baslca sebeb sermayenn tesekkül ve temz ber türlü tesebbüsat- cesme- snaye ve Idare- sabkann seyyat yüzünden memleket- tcari- kessürü çn lazm olan seratn bzde hemen ldmlen mefkud olmasdr. Sermayenn tesekkül ve tekessürünün serat- esasyes fkr- htyat ve tasarruf, herkesn semere- sa'y u tasarrufuna le'l-ebed sahb ve mutasarrf olacagna her ne nam ve bahane le olursa olsun br gün gelp de elnden alnnayacagna emnyet- katyes, tasarrufun hükümetten zyade efrad ve eshasa braklmasdr. Erbab- htyat ve tasarrufun semere- sa'yndan htyatszara, atllara her ne nam ve bahane le olursa olsun br hsse- ntm ayrlmamal. Atalet ve htyatszlgn avakb ve netayc- tabyesne kars müdafaa ve hmaye edlmemel k fkr- htyat terakk ve teal etsn, sa'y u amel mübeccel olsun. Semere- sa'y u tasarrufuna le'l-ebed malk olacagndan emn olmayan hç br kmse htyacat- baste- mübremesnn tehvnnden fazla çalsmaz, çalssa da tasarrufa IÜzum görmez. Fkr- htyat yavas yavas zal olur. Servet- mllyede bugünkü bulundugumuz derekeye ner. Fkrmce Avrupallarn terakkyat- medenyelerne yetsmek çn tutacagmz en kestrme yol kavann ve müessesatmz yukardan asag sevet ve sermaye- mllyenn tesekkül ve tekessürü, fkr- htyat ve tasarrufun terakk ve teals emnyetn suret- kat'yede takarrürü seratnn hzar maksadna mütevecch ve hadm 01- yeye kapal d. Hçbr sermayedar Memalk- Osmanye'de büyük br srket tesklne, bazan- tablycmz sletmege ragbet edemezd. dare- cedde- Mesrutye se bu kaplar tabl tamamyla açacaktr. Menab- sevet pek vas olan memleketmz Avrupa sermeyedaran ve erbab- sa'y- bünernn Ebl- Salb mubacematnclan daba debsetl br bücumuna ma'rüz kalacaktr. Terakkyat- fennye- abrenn babsettg teslbat le pck debsctl br bale gelcn mbarebat- bazra esk zamanlardak gb nemleket, toprak stlas çn htyar edlmyor. Hep menaf'- ktsadye.temn çn yaplyor. Madem k ber seyden evvel menaf- sahsyey gözetmek tabye- bcserye ktzasndandr. Madem k tabat- beseryey degstremeyz, Avrupa sermeyedaran ve erbab- hüner tesebbüsatlarn mümkün oldugu kadar mcnaf- sabsyelern batta menaf- memleket feda ederek temn etmek çn kemal- mabaretle yaldzlayarak arz edecekler bedhdr. Bz bu yaldzl haplar düsünemeden terekküb ettg maddenn vücud- memlekete ne tesr hasl edecegn uzun uzadya tedkk ve muayene etmeden tehalük ve stcal le yutacak olursak korkarm k zebrlenrz. [42 ]

7 - I- L A N - N Ü M A TIRE'DE SEÇIM] RUHSATIYELI BÜYÜK OSMANL SILAH DEPOSU Sultanhamam'nda Mesadet Han'nn* Üst katnda 29 ve 30 ve 31 ve 32 ve 33 numerolu dare- mahsusalarnda ve geçt mahallerde Her nev slah ve saydye [av] aletler magazalarmz da mevcut olup gayet ucuz fyatlarla satlmaktadr. Talep edldg takdrde müke1l11l1el resml ve fyatlar münderc br katalog rsal olunur. Spars vukuunda her lsanh habere yaplr. Yen lktlam, 16 EylÜ BugÜn aym yerde, Saka Mehmet Sokag'nda, 2. Vakf Ham'nn btsgnde bu ad tasyan br han var. r Memleketmzde tess edlecek her türlü tesebbüsah snaye ve tcarye brnc derecede menfaat- memleket gözetlerek br ksm- mütesebbsn dger ksmna nazaran kavann- ktsadyeye münaf br tarzda hükümetn müdahale ve hmayesne mazhar olmakla hadsat- ktsadye me cra-y tabyesnden nhraf ettrlmeyecek surette kavann ve nzamat vaz' edlr, menaf- memleket le menaf- mütesebbsnn tevazün ettrlmesne dkkat edlrse Avrupa sermayedaran ve erbab- hünernn hücum ve stlasnelan mazarrat degl blaks pek büyük menfaat görülür. Vatanmzm selamet- müstakbelesn temn çn, maarfmzn terakk ve teais, Imva-y betye ve bahryemzn tensk ve 'tla's el-hasl az zamanda Avrupallarn derece- terakkyesne vusul çn en zyade güvendgmz memleketmzn sanay ve hazan- tabyes memleketn menfaatne hadm br surette kavakl ve kavann- ktsadye daresnde sletlmeldr. Derece- ehemmyet müstagn- arz ve zah olan bu gb mesal- ktsadyeye dar ne matbu'atta ne de namzed programlarnda daha dogrusu lstelernde - Mlasl -law Bey program müsresna olmak Üzere- hemen hç br seye tesadüf edlememesdr k vatanm- Z111selamet- müstakbeles çn menaf'- ktsadyemz takdr eden zevatn ekseryet teskl etmes lazm gelen Mecls- Mebusan azalg çn namzedlgm vaz'a ben mecbur ett. Bu mevk'e sahsm layk görülmezse her halde Mlasl Hall Bey'n nthab edlmesn mmalyhm henüz seref- musahabesne ble nal olamadgmdan her türlüagrazdan salm olarak halsane vatandasarma tavsye ve htar eylerm. Programmn ksm- syass Itthat ve Terakk Cemyetnn syas programdr. Kanun- EsasI'nn yukardan asag b'l-cümle mevad hakmyet- mllye esas ve ruh- mesrutyet olan nefs- nefs- hümayunun mukaddes ve gayr- mesul oldugu hakkndak 5. madde le hem-ahenk olmaldr tkadndaym. Mesrutyet namm 5. maddenn ta'dln der-m yan eden baz namzedler mesrutyetn mmn ble anlamadklarm sbat etmslerdr. Ruh- Mesrutyet o maddede mündemçtr. HÜkümdaran- zsan poltkann her türlü htrasat fevknde br mevk- muhterem ve mukaddesde bulunmaldr. Bu da hükümdarann adem- mesulyet, vazfe le mesulyet gayr- kabl- nfidk bulundugu çn mesul olanlara tevd- umr etmesyle olur. HÜrryetn tamam- temn hükümdar, hükümet, mecls- mebusan, mecls- a'yandan her brnn dare- selahyetn tecavüz le cra-y stbdada temayüiüne meydan verlmemesne, usul- mesrutyet tamamyla takarrür ednceye kadar smdlk mecls- mebusann galebes temn edlmekle beraber b'l-ahre cümlesnn tesr ve nüfuzlarnn tevazün ettrlmesne, yek-dgern murakabe- sedde altnda bulundumasna va-bestedr. Itthat ve Terakk Cemyet'nn mecls- a'yan hakkndak mukarrerat bu chet temn eder tkaclndaylti. Syaset- dahlyemz arz ettgm tarzda br esas- metne rabt etmektr. Avrupa sermayedaran ve erbab- hünernn kemal- dkkat ve htyat le menfaat- memlekete mütevazn menaf- ktsadye temn ve tcaret muahedelern mahrane dare etmekle Avrupa devletlernn celb- teveccühlerne çalslarak memleketmzn terakkyat- medenyes hususunda mazhar- muavenetler olmak esbabnn stkmal ve dama müsalell1et-cuyane br meslek takb edlmes kaptülasyonlarn, mtyazat- ll1ezhebyenn na-be-mevsm mevk- bahs ve münakasaya konulmamas fkrndeym. Iste efkar ve meslegm bundan barettr. Mecls Mebusan'da her türlü mutalebatll11, mütalaatm reym ser-a-pa hep su kavacl- esasye daresnde hep Avrupa'ya kabl- rd olacaktr. GörÜlÜyor k programm mütecansdr. Efkar ve meslegm br hedefe, br maksada, br stka11ete mütevecclxir k o da vatammzn azamet- müstakbelesnn, terakkyat- medenyesnn ma-bh'l-hayat olan terakkyat- ktsadyes servet- mllyenn tesekkül ve tekessürüdür. Eger su efkar ve meslegm muvafk görülür de nthab edlrsem meslegmde sebat edecegm, hürryet ve usfi- mesrutyetn tamam- muhafazas maksad- mukaddesn hubb- nefs ü dh ve ale gb her türlü hssyata terclf ve takdm edecegm namus ve hssyarm tekeffül ederek mllete kars taahhüd ederm. Trel Hall Akf Abenk, no. 3728, 1 Tesrn- Evvel 1324/14 Ekm 1908 ll [43 ]

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA Say Konu T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI Emlak ve Istmlak Dares Baskanhg : 43826297-754/ X± I : nolu 394/8 madde uygulamas parselasyon planlarmn askya alnmas. t^/02/205 BASKANLIK MAKAMINA Mugla

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ APTULLAH KURAN DANİŞMENDLÎ MEDRESELERİ : Anadolu* nun doğusunda, Anadolu Selçuklularına tâb olarak XII. yüzyılda hüküm süren ve Anadolu Selçuklularmm batıda, Haçlı

Detaylı

T.C. R. esmi Gazete. Matbuat Kanunu CUMARTESİ. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336

T.C. R. esmi Gazete. Matbuat Kanunu CUMARTESİ. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 T.C. R esm Gazete Tess tarh: 7 Teşrnevvel 1336 dare ve yazı şler çn Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne müracaat olunur 8 AĞUSTOS 1931 CUMARTESİ SAYI: 1867 Matbuat Kanunu Kanun No : 1881 Kabul tarh: 25/7/1931

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Konu: İsraulıul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmelğ'nn 13'üncü maddesnn (h) ve (k) bentler ve

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

I ' i "..'~." " L '!',', "

I ' i ..'~.  L '!',', PROF. DR. I. ERCÜMENT, " ",! :.! '~ ' j 7.. KURAN 'l...'",,'" "" Ramazan Acuf

Detaylı

II. Dünya Savaşında Türkiye' de Askeri Mülteciler ve Gözaltı Kampları (1941-1942 )

II. Dünya Savaşında Türkiye' de Askeri Mülteciler ve Gözaltı Kampları (1941-1942 ) II. Dünya Savaşında Türkye' de Asker Mültecler ve Gözaltı Kampları (1941-1942 ) ÖZET Ahmet Emİn Yaman * I. Dünya Savaşı 'ndan sonra uluslar arası örgütlern ve devletlern dkkatn çeken mültecler çn antlaşmalar

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri*

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri* İşletme Fakültes İşletme BölümüB Ders Notu - 4 İşletmelern SınıflandS İşletmeye Grş Yrd. Doç.. D M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara.edu.tr www.volkanturkecom.tr Ekonomk Fonksyonlarına na göre; g Mal Üreten

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

TEKNOLOJiK GELişMELERVE islam AHLAKI

TEKNOLOJiK GELişMELERVE islam AHLAKI TEKNOLOJK GELşMELERVE SLAM AHLAKI Prof. Dr. Hüseyn PEKER"" İslam Dn'nİn hedef nsanı olgunlaştırmak, güzel ahlak sahb yapmaktır. Peygambermz, peygamberlğn ahlaka hasretmş ve "Ben ancak y ahlakı tamamlamak

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Şark Demiryolları imtiyazı ile şirkete aid malların satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Şark Demiryolları imtiyazı ile şirkete aid malların satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun T.C. Resmî Gazete Tess tarh : 7 Teşrtnevvel 336 İdare ve yazı şler çn Başvekalet Neşryat Müdürlüğüne müracaat olunur. 5 MAYS 937 ÇARŞAMBA SAY: 3596 KANUNLAR Şark Demryolları mtyazı le şrkete ad malların

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

TARİH:...109/2015 SAYı

TARİH:...109/2015 SAYı T.C BARTIN L ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE INŞAAT MÜDÜRLÜGÜ TARİH:...109/2015 SAYı Adı SyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefn N Faks N E-Mal

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

FAZİLETLİ ANAMIZI KAYBETTİK

FAZİLETLİ ANAMIZI KAYBETTİK Mllyetç Syasî Hat talk Gazete Pazartes Günler çıkar. FİATI: 250 KURLS 17 Hazran 1974 Y TÜRK KNDİN DON... r Ut. S» ** * FAZİLTLİ ANAMIZI KAYBTTİK DVLT - Sayı: 241-17 Hazran 1974 - Sayfa: 2 Sahb : İbrahm

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı Açık Polon Dzsnde Koordnat Hesabı Problem ve numaralı noktalar arasında açılacak tüneln doğrultusunu belrlemek amacıyla,,3,4, noktalarını çeren açık polon dzs tess edlmş ve şu ölçme değerler elde edlmştr.

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

PARASAL KAZANÇ (Monetary Gain) GERÇEKTEN BIR KAZANÇ MIDIR?

PARASAL KAZANÇ (Monetary Gain) GERÇEKTEN BIR KAZANÇ MIDIR? Yönetm, Yl II Say 37 Ekm 2000,5.7-13 PARASAL KAZANÇ (Monetary Gan) GERÇEKTEN BIR KAZANÇ MIDIR? Prof. Dr. Göksel YÜCEL Istanbul Ünverstes Isletme Fakültes Ülkemzde yrmbesyldr devam eden enflasyonu azaltmak

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

SurIyelIlere Ilac soku!

SurIyelIlere Ilac soku! SurIyelIlere Ilac soku! Eczacılar 2.5 mlyon TL laç ödeneklern alamıyor Batman da yaşayan 15 bn kadar Suryelye laç veren eczaneler 9 aydır laç paralarını alamadıklarından ötürü Suryeller laç alamama tehlkes

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

[ün Büyük ve Aziz Atatürk'ün Ölümünün 21 inci Yıldönümüdür

[ün Büyük ve Aziz Atatürk'ün Ölümünün 21 inci Yıldönümüdür Sah V W 10 H K A S M 1 J mdr 1959 toz Kurt Her Gün 4 Say fa Fat ı 15 Ml S A Y : 1262 Y L : 8 Mttdttr re tmuyas aahlbl CBHAL TOÛAN Adrea ı Aım aılb No. 70, t fk o n Kbr». Telgraf l BOZKÜKTn-P J L S M -T

Detaylı

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız ÇAGDAŞ SANAT EGİTİMİ YAPRANDIRMA ö~erileri -. Beuys 'her nsan varlığı yaratıcı br sanatçıdır' derken HegeJ'den ber de sanatın sonunun geldğ tal1lşılır. Insanın kendn sorgulamasıyla ben kmm? Evrendek yerm

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI TÜRK KAMU YÖNETMNDE PLANLAMA BRMLER VE SORUNLARI Gencay ŞAYLAN TODA1E Asstanı GİRİş Hemen hemen on yıllık br süreden ber planlama term Türkye'de karzmatk br anlam fade etmektedr. 1950-1960 syasal mücadele

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

ABDÜLHAMİD'İN SELANİK'TEN İSTANBUL'A ALMAN GEMİSİ İLE NAKLİ "Alman Belgelerine Göre"

ABDÜLHAMİD'İN SELANİK'TEN İSTANBUL'A ALMAN GEMİSİ İLE NAKLİ Alman Belgelerine Göre ABDÜLHAMİD'İN SELANİK'TEN İSTANBUL'A ALMAN GEMİSİ İLE NAKLİ "Alman Belgelerne Göre" Celalettn YAVUZ,, 31 Mart Olayı le brlkte Abdülhamd'n hal' çn gereken çarklar hızla dönmeye başlar. Sultan Abdülhamd

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

Termodinamik: Roket Bilimi Değil

Termodinamik: Roket Bilimi Değil 43 Çevr Translaton Termodnamk: Roket Blm Değl Joseph W. Lstburek, Ph.D., P.Eng., Fellow ASHRAE Bazen bazı şeyler o kadar belrgndr k gözden kaçırırız. Termodnamğn İknc Yasası da böyledr. Tab k, İknc Yasa

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

:"... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. ". ~,lna... _,~~MUL..

:... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. . ~,lna... _,~~MUL.. .'. '.'... '.',;..... '.',(,.:.Q, 'k, Jı!.." 'm, ". ı.,'",....lb: :...,~:. Sayı: :"...,..'. AknENız.. KıMY' V ll. hn~lettve lt ~DEF ". ~,lna... _,~~MUL.. ÜA' ' ';. [ERI". IH,lCATÇI1ARIBIRtlClf....'14976197-ttM,AKla,ı2.EÖr.20

Detaylı

BUDDHA TANRIYI REDDETMİYOR MU?

BUDDHA TANRIYI REDDETMİYOR MU? BUDDHA TANRIYI REDDETMİYOR MU? /... Doç. Dr. Abdn İTİL Hndstan'la Hndstan dışı ülkeler arasında brtakım kültürel münasebetler kurmak, lgllede anlaşmalar mzalamak ve eskden kurulmuş münasebetlern gelşmesn

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Doç. Dr. Münr KOŞTAŞ Kuruluş ve Tarhçe İlahyat Fakültesnn kurulması fkr modern Türk Ünverstes çnde İslam İlmlern modern lm zhnyet le okutulması htyacından doğmuştur.

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

%nrtzors. lq rrrt2.ors. l'{is.ot.zot3 tarih ve 28539' Sayrh Resmi. yerleqtirme iqtemi yarprlacaktrr: iqr.t.il1o. VALiLiK MAKAMINA

%nrtzors. lq rrrt2.ors. l'{is.ot.zot3 tarih ve 28539' Sayrh Resmi. yerleqtirme iqtemi yarprlacaktrr: iqr.t.il1o. VALiLiK MAKAMINA . lj:;",;?gse: f*#q*{^4${: lse*** t*sxk 5r#& #c*rffr*b Trl v TUNCEL V\LLG Halk Sa[h[r Nldrlt[t o? l Sayr :51596483 t+r l.y Konu :2015 Yrlt 2,, Ek Yerle gtrme Kurasl. %nrtzors lmzdek Ale Hekml[ Blgeler4rde

Detaylı

DİYALEKTİK METOD DİKTATÖRLÜK «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN» «KURŞUN YİYENİN» TEZ ANTİTEZ SENTEZ. iiıulttiimhhhhhii. T, i S I

DİYALEKTİK METOD DİKTATÖRLÜK «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN» «KURŞUN YİYENİN» TEZ ANTİTEZ SENTEZ. iiıulttiimhhhhhii. T, i S I T, S I / tktnct YIL ey Türk kendne dön 13.7.1970 ıulttmhhhhh DİYALEKTİK METOD TEZ «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN». ANTİTEZ «KURŞUN YİYENİN» ' SENTEZ DİKTATÖRLÜK DEVLET * 13 TEMMUZ 1970 SAYEA : 2 MASAL

Detaylı

TÜM BANKA-SEN SAYFA 1

TÜM BANKA-SEN SAYFA 1 TEMMUZlAGUSTOS/EYlÜl1998 TÜM BANKA-SEN SAYFA 1 çndekler Merhaba / 1 Banka Çalışanlarının Haberleşme Ağını Brlkte Kuralım / 2 Tüm Banka-Sen 3.0lağan Genel Kurulu'nu Yaptı / 3 Yen Süreç ve Görevlermz / 6

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR A. (J. Veterner Fakültes Byokmya Kürsüsü Prof Dr. Ethem Erso)' FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Nhat Bayşu

Detaylı

CEVDET PAŞA'NIN ÖZEL ÖĞRETİM VE TANZİMAT EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR LÂYİHASI

CEVDET PAŞA'NIN ÖZEL ÖĞRETİM VE TANZİMAT EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR LÂYİHASI CEVDET PŞ'NIN ÖZEL ÖĞRETİM VE TNZİMT EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR LÂYİHSI Prof. Dr. Yahya KYÜZ* GİRİŞ hmet Cevdet Paşa (1822-1895), üç kez Maarf Nazırlığı (1873-76 yıllan arasında), dlye, Dahlye, Evkaf Nazırlıklan,

Detaylı

OLASILIK. Bölüm 4. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I. Olasılık

OLASILIK. Bölüm 4. Temel Tanımlar ve Kavramlar-I. Olasılık ölüm 4 Olasılık OLSILIK opulasyon hakkında blg sahb olmak amacı le alınan örneklerden elde edlen blgler bre br doğru olmayıp heps mutlaka br hata payı taşımaktadır. u hata payının ortaya çıkmasının sebeb

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

~m\iwi~ - -- Sizin yednize biz yapabm. Çünkü biz isimizde çok iyiyiz. -- t. i t

~m\iwi~ - -- Sizin yednize biz yapabm. Çünkü biz isimizde çok iyiyiz. -- t. i t r m\wi - -- Szn yednze bz yapabm. Çünkü bz smzde çok yyz. t -- t. mc&ftm Üretm sorumlulugunu bz yüklendgmz çn, daha hzl ürün gelstrmeye baslyorsunuz. Üretm planlamas yerne yen ürün planlamalan yapmaya

Detaylı

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Murat KIYILAR IÜ Isletme Fakültes Fnans Anablm Dal muratky@stanbul.edu.tr Dr. Ergün EROGLU IÜ Isletme Fakültes

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

ANKARA ... ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI. Sigorta 2005 YILI FAALIYET RAPORU. ( 28 Nisan 2006 )

ANKARA ... ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI. Sigorta 2005 YILI FAALIYET RAPORU. ( 28 Nisan 2006 ) ANKARA.... ANONIM TURK SIGORTA.. SIRKETI Sgorta 2005 YILI FAALIYET RAPORU ( 28 Nsan 2006 ) ANKARAANONMTÜRK SGORTA SRKET 2005 YILIMAl OLAGANGENEL KURULU GÜNDEM 28 Nsan 2006 Cuma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Detaylı

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü Sayı : lO.O l /li^ S 13/03/2014

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü Sayı : lO.O l /li^ S 13/03/2014 REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M ll Eğtm M üdürlüğü-154566 Sayı : 86555309.3lO.O l /l^ S 13/03/2014 Konu : Resm, Tasarım ve İZİ Beccrs Yarışması M ÜDÜRLÜĞÜNE REYHANLI İl Mll Eğtm M üdürlüğünün 13/03/2014 tarh

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı