~ 'l,ig. i n -- ".'- r ; j. i i. 'HARiM,A~~ '(_W'N YVJ~~ 1111, MUST'Y~$'tJl'M1. - _iii ,..'~'- ~ Gl. :bi -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~ 'l,ig. i n -- ".'- r ; j. i i. 'HARiM,A~~ '(_W'N YVJ~~ 1111, MUST'Y~$'tJl'M1. - _iii ,..'~'- ~. -- - - .. Gl. :bi -"

Transkript

1 r -- ll '-.- J,,.I t rllb r ; j =11. 1 t 1 11:11 1:11 rl,, t=-l, 'l,ig. II '.. ;. c. v l l 1'fTIbIATÇI v $Jy.$1l\Ü:jS&RtIKLM ".-- -' '.) - 1'11 <.' 19Q8-19 $]<;tmij:1u l' 'HARM,A '(_W'N ' :', ( -_o - -" -- ".'- IOLSjVIK:[TFI)IAf<;:xLU- mqpi'm.bimd);. r'"' "' - h. ::;:;'.- MUST'Y$'tJl'M1 YVJ 1111, n D '.:3IG LL,..'' :b - Ẏ L Gl - _ f

2 ' ị TIRE'DE 1908 VE 1912 r ị «SEÇMLER VE BIR PROPAGANDA ME TN I DR. MEHMET BAARAN* f : 1, seçmlerne Itthat ve Terakk Cemyet baslca örgütlü syasal kurulus olarak grmekteyd. Bu seçmlerden lk söz edenler Selank'ten gelen Merkez- Umum Heyet mensuplaryd. Aralarnda Talat Bey (Pasa), Rahm Bey (Izmr Vals), Hafz Hakk gb "cemyet- hafye"nn etkn Üyelernn bulundugu bu heyet, Sadrazam KÜçÜk Sat Pasa'ya gündemlerndek seçm konusunu anlatarak, yetklern "Mecls- Mebusan"a devredlmesn steme k- teydler. Bu dönemn seçm yasasna göre seçmler k derecelyd ve erkekler oy hakkn ellernde. tutmaktaydlar. Gerek knc seçmenlern seçm, gerekse mebuslann seçm, her vlayet veya sancakta ayn tarhlere rastlamakta, bu durum da seçm süresnn ve Mecls- Mebusan'a gds süresnn uzamasna neden olablmekteyd. Bu seçmlere.ahrar Frkas da katlmakla brlkte Itthat ve Terakk adaylar seçm kazanmst.i MÜntehb- san seçmler srasnda da çestl dedkodular le müntehb- evveller etkhenmek stenyordu. MÜntehb- san seçmler yaplmadan, hayal smler yaymlanyordu. Bu konuda Tre müntehb- sanler oldukça dkkat göstermekteydler. "Isthbaratmza göre Ödems, Tre, Bayndr ve Söke ahals umumen. mebüs eylemslerdr" derken, Tre kazas müntehb- sanler de bu yazy protesto eden br yaz göndermslerdr: "Bu fkrann dere edldg zaman hçbr yerde müntehb- sanler henüz tayn etmems ve Tre'ye ad ksm111111küllyen b-as Ü esas bulunmus olms hasebyle dger mahaller hakknda da shhate süphe edldgnden. cdden br meslek sahb olup da program nesr le mllete kars taahhüdat. bulunablecegne kanaat. hasl eyledklermz ntl1<1betmek azm ve nyetnde"2 olduklarn belrterek, seçmn program saglamlg le gerçeklesecegn vurgulamaktaydlar. Adaylar ya kendler adaylklarn koyacaklar ya da emn ve güvenlr, akl sahb 300 kstarafndan n1zal br dlekçe le aday gösterlebleceklerd. "Mebusluga nan1zed olacaklarn ya resmen b'l-müracaa namzedlklern kaydettrmeler veyahut mebusluga ehl olduguna musaddk h-akal 300 ksye br varaka." seklnde çkan bu haberden de Mal 1324-M tarhl br telgrafn yanls Adnan Menderes Ünverstes AtatÜrk Ilkeler ve Inklap Tarh BölümÜ anlasldg sonucu çkmaktayd. Bu 300 ksnn onay sartnn gerçekte bzzat basvuru yapmayanlar kapsadg sonradan anlaslmaktadr.3 Itthat ve Terakk Cemyet bu dönemde henüz belrl br seçm program hazrlayamadgndan, bu bölgede adaylar kend programlarn hazrlayarak brosürler ve basn yoluyla duyuma yoluna gtmslerdr.4 "Nçn Namzetlgm Vaz' Ettm" baslkl br propaganda metn yaymlanan Trel Akf Hall Bey gb adaylar programlarn basn yoluyla duyurmaya çalsmslardr. Bu duyurularda Kanun- Esas, Mesrutyet, Mecls- Mebusan ve kaptülasyonlar gb konularda halkn blglendrlp aydnlatlmas amaçlanmstr. Akf Bey "malumyet- esamyes dogdugu yasadg kasabann hududunu tecavüz etmems br kmsenn nthabatta ekseryet kazanmayacagna hemen emnm. Maamafh ben br defa arz- hdmet edeym de vebal ve mesulyet- manevyes Üzemden gtsn" dyerek, "sm ve söhret sahb" olmadgn beltmekte ve bu seçmlere nçn grdgn su seklde açklamaktadr: "VatanmZ111selam et- müstakbeles çn menaf- ktsadyemz takdr eden zevatn ekseryet teskl etmes lazm gelen Mecls- Mebusan azalg çn namzedlgm vaz'a ben mecbur ett." Akf Hall Bey Osmanl Devlet lc lgl olarak da su tesptler yapmaktayd: "BugÜn mllet- Osmanye paydar olablmek çn seneye kadar Avrupallann derece- terakk ve kemalne vasl olmak yolunu tutmak" zorunda olundugunu beltmekte ve ler br düzeye gelms devletlern yolunun zlenmes gerekllg Üzernde durmaktadr. Bunun yannda Avmpa sermayesnn gerekllgn belrterek, "Menaf'- memleket le menaf'- mütesebbsn tevazün ettrlme sne dkkat edlrse Avrupa sermayedaran ve erbab- hünernn hücum ve stlasndan mazarrat degl b'l-aks pek büyük nenfaat görüiür"s demektedr. Tre'de gerçeklesen müntehb- san seçmlernde "MÜft Efend le Seyyd Bey 23, Nesm Efend 22, Edhem Bey 19, Arastcn Pasa 18, Esteban Efend 16, Sadk Efend 5, Tarvld Efend 4, LÜtf ve Cevdet Efendler 2'ser rey"6 kazanmslardr seçmlernn yapldg dönemde Itthat ve Terakk Cemyet'nn Tre'de, Tre Itthat ve Resadye Itthat ve Terakk Kulubü bulunmaktayd. 7 bte yandan 1911 sonrasnda Izmr subesn açan HÜrryet ve Itlaf Frkas, ayn zamanda dger sancak ve [38 ]

3 ,--= 1.t kazlara dogru örgütünü gensletmeye çalsmstr. 7 Ocak 1912 tarhnde Itlafçlar Tre'de sube açma grsmnde bulunarak,s 1912 Maysnda bu subenn etknlkte bulunan tasra subeler arasnda yer almasn saglamslard seçmler, lk erken seçm olma özellgn göstermektedr yl111n sonbaharnda yaplmas gerekrken, muhalefet ezeblmek amacyla, seçmler lkbaharda gerçeklestrlmstr. Iknc br özell.;: de, seçmn örf dare altnda yaplmasdr a Itthat ve Terakk o dönem de propaganda gezler düzenlemekteyd. Örnegn Izmr Itthat ve TeraklÜ kulüpler Tre'ye br "tenezzüh", yan gez düzenlemslerd. Her kulüpten k ksnn katldg bu gez oldukça basanl geçmstr. "Treller, msafrlern pek parlak ve müsa'sa' br suretde stkbal etmslerdr -Yasasn Itthat ve Terakk, kahrolsun memleketmzn düsmanlan" seklnde tezahürat le karslarlarken "tenezzüh heyet azasmlan Ibrahm Hamd Efend tarafndan. nutuk rad"ll edlmstr. Itthat ve Terakk'nn bu bölgedek Ermen ve Musev aznlklaryla olan lskler Rumlarla olan lsklerne göre daha yyd12 ÇÜnkÜ Rumar Yunan Krallgn Osmanl topraklarnda gensletmek ve buralar Helenlestrmek umudunu tasmaktaydlar. Böylece TÜrklÜk duygusu çnde olan Itthat ve Terakk le kars karsya gelmekteydler.13 Izmr'de Ermenlern syasal temslclgn Tasnak Cemyet yapmaktayd1.l4 Hnçak Cemyet'nn se HÜrryet ve Itlaf Frkas'na yaklastg anlaslmaktadr. RumIarn aksne, Ermenlern özdesleseblecekler br devlet olusumlar söz konusu degld. Ermen cemaat, syasal bakmdan Istanbul'dak tüccar cemaatnn çkarlarn, geleneksel ayrcalklarn savunan Patrkhane le yükselen aydnlarn, Anadolu kasabalarndak zenaatkar, tüccar ve çftçlern çkarlarn temsl eden Tasnaldar arasnda böiünmü durumdayd. Yahud cemaat se, Mesrutyet ve Itthat ve Terakk le kendlern özdeslestrm t.ls 'L nak Cemyet, Izmr'den Ermen mebus aday olarak lk önce Serube Davdyan Efend'y önerms, ancak Vahan Bardzlxnyan Efend bu adayn yernj almstr. 16 Aday degsklg Rumlar arasnda da gerçeklesmstr. Itthat ve Terakk'nn gösterdg Rum aday Emanua1d Rumlar tarafndan stenmemstr. Onun yerne Metropolthane tarafndan kayrlan Krold Efenel seçlme1.;:stenms, ancak Emanua1d Efend çogunluk oyu le meclse grmstr. Izmr merkez kazada yaplan mebus seçmlernde Itthat ve Terakk mebus adaylar Seyyd Bey, Musa Kazm Efend, Vahan Bardzbanyan Efend 108'er oyalarak basarl 01- TIRE'DE seçim 1908'de seçm sandklarndan brnn bulundugu Galatasaray Sultans'nn bahçesnde seçm günü. [39 ] muslardr. Anadolu gazetes "hak" kelmesnn ebced hesabyla 108 ettgn be11yordu17 Bu seçmler srasnda Tre'de Itthatç ve Itlafç kavgasnn kzstg da anlaslmaktadr. "324 Manastr vak'asnda sbat- vücüd le hürryetn sthsalnde b'l-fl hzmetler görülen. vatan stbdat pencesnden kurtaran Itthat ve Terakk cemyet- mukaddesesne kars hayatn rtkab eyler"ls denlerek 73 köyden olusan Tre'de Itthat ve Terakk'ye duyulan güven dle getrmektedrler. Kaza Müslüman GayrmüsHm Seçmen Says Menemen Bayndr Tre Uda Foçaleyn II NÜ. Kus,adas Karabul'un Ödem$, çe$,me Mart aynda Izmr sancagnda seçmen erkek nüfusu oldugundan seçlecek mebus says 1908 seçm ylnda oldugu gb (1d. Tre kazasnda tabloda da görüldügü gb 3'Ü Rum, 27's TÜrk toplam 30 müntehb- san seçlmstr. Itthat ve Terakk mebus adaylarndan "Musa Kazm Efend 30, Seyyd Bey, Emanuald, Karold, Nesm Mazlyah Efend 29, Vahan Bardzbanyan Efend se 28 oy" alarak basarl olmuslar, 1 oy se bagmsz adaylardan Ekmekçzade Mustafa Efend'ye verlmstr. Vahan Bardzbanyan Efend Nsan 1912 ve Agustos 1912 tarh-,i, RI

4 ' t, 1908 seçmlernde Galatasaray Sultans önünde toplanan halk Resml Ktap, (Aralk 1908) ler arasnda görev yaparken, Nesm Mazlyah Efend ve Mehmed Seyyd Bey 1908 ve 1912 tarhler arasnda Izmr mlletvekllgnde bulul11mslardr.2o 1914 yl çnde se müntehb- san seçmlernn btmes le Itthat ve Terakk Üyes olan 29 MÜslÜman, 2 Rum ve 1 Musevden olusan 32 ks seçlmstr Tevfk Çavdar, 'Hütebb- SÔlI '"den Seçmene, Ankara, 1987, s Abenk, 11 EylÜl 1324/24 EylÜl Ahenk, 16 Tesrn- Evvel Fevz Demr, A'dm Vlarethde 1912 JI1eclls- lvlelju.alseçmler, DEÜ At.'ltÜrk likeler ve lnklap Tarh EnsttÜsÜ, yaymlanmams yüksek lsans tez, 1988, s Abek, 30 EylÜl 1324/13 Tesrn- Evvel 1908; Abenk, 1 Tesrn- Evvel 1324/14 Tesrn- Evvel Abnk, 31 Tesrn- Evvel 1324/12 Tesrn- Evvel Fevz Demr, Ayd Vllayef'nde., s Aadulu, 7 Kamn- San 1912; Pen Demr, A)'dn Vlayetl'nde., s Tark Z. Tunaya', Türkvede SJ'as Partlel; c. I, Istanbul, 1988, s Tevfk Çavdar, '\1Ü17tehlb- SÔn"del., s.9. IL. Anadolu, 3 Mat Anadulu, 29 K:1l1n-1San F. Ahmed, Jftbatçlktan Kemalzme, Istanbul, 1986, s Anadolu, 29 K:1mll1-1San F. Ahmed, Jttlhalçlltc., s Ahenk, '5 Subat 1912; Awdul, 26 Subat Anadulu, 4 Nsan Anadolu, 17 Muharrem 1330/7 Kanun- San Anadolu, 24 Mat 1912; Anadulu, 28 Mat 1912; Abenk, 27 Nlart j "Cumhuryetn 50 Ylnda Izmr", Y/l/,, s Anadolu,I Subat r l.. 'It lf. t NIÇIN NAMZETLIGIMI VAZ' ETTIM? Gazetelerde namzetlgm okuyanlardan ben tanyanlar da tanmayanlar da süphesz hayret edeceklerdr. Hç veya laykyla tanmayanlar sm ve söhrel sahb olmayan brnn zalam- mecbolyet [yaratlsnn karanlg] çnden syrlarak mebusluk gb br vazfc- mühmme çn arz- endam edsne elbette sasar. Br kavmn terakk ve tekamüiüne hadm esbah ve sevak arasnda suun ve vukuat- syasyenn pek az yer tuttugu mesa- resmyenn vatann terakkyat- medenyesne menfaat-dar olmak nokta-y nazarndan tesr ve ehemmyet mesa- hususyeye nsbetle pek don oklugu tkadnda bulundugu1m blen brkaç hava ss- sare le vatana hzmet kaplarnn kamlen açk oldugu su zamanda mebusluk san ve serefne kaplanlara peyrevaldugunu [uydugunu] zan le hayret edecektr. AhvU-hususye ve tarz-[ mlsetm tedkk edlrse tamamyla tezahür eder k ben esasen hars- san u söhret deglm. BÜyÜk br mevkn bahsettg serefden se küçük br mevke seref-bahs olmay terch edenlerdenm. Icra-y tesr ve nüfuz çn fazal ve mezyat- zatyeden baska hçbr seyn se yaramayacag br mevk varsa o da mecls- mebusan oldugu tkadnda bulundugum çn mebuslugun fuzul seref bahsettgn hç de an]amam. Mecls- mebusanda zat çn mucb- seref olacak br hükm ve nüfuzu hraza deger olanlarn ayn seref- söhret mesa- beseryenn suabat- saresnde belk daha kolay hraz edeblecekler, esasen o ktdara haz olmayanlarn se mecls- mebusanda da solda sfr kalacaklar askardr. Mebus olmagla hçbr seyn [40] artmayacagna katyen kanm. MecHs- mebusanmzn smdye kadar hçbr part mensubunun maruz kalmadg nazk ve müsgl mevkn deruhde ettg, mesulyen tarh nazarndak derece- dehsetn tamamyla takdr edenlerdenm. BÜyle br vazfe- mühmmey deruhde çn sahsmcla evsaf ve ktdar- fevkalade tevehhül1l etmyorum. Bu mevke cdden layk olanlarn ortaya çkmamalar bazlarnn brer mazeret serdyle meydan- mübarezeden çeklmeler Üzernedr k ortaya atlmaya, su mesulyet- azmey ktham [gögüs gere] le efldr ve hssyatm beyan ederek arz- hdmet etmeye mechuryet- vcdanye hsseyledm. Pençe- stbdattan tahls- grban [yakay kurtarmak] çn raz- derunum eazz- ehbbasndan [clastarnn en azznden] ble ketm etmek mecburyetnde dama ;lem- tecerrüd ve nzvada yasams, malumyet- esamyes dogdugu yasadg kasabann hududunu tecavüz etmems br kmsenn nthabatta ekseryet kazanmyacagna hemen emnm. Maamafh ben br defa arz- hdmel edeym de vebal ve mesulyet- manevyes Üzermclen gtsn. Ef1(ar ve meslegm tamamyla takdr- tevic le meslegmde sebat edeblecegme kanaat hasl edlerek nthab edlrsem slah altna davet edlp cle bela-y harb u cclale lanet-han olmakla beraber vazfe- hamyet tamamyla takdr eden, vatann selamet ugruna b-muhaba kann dökrnege stab eden sulhperver br ale babas hssyle bu vazfey kabul ve mesulyet- azmesn ktham eylerm. Inthab ecllmezsem su mesulyet- müdhseden kaçmyarak kurtuldu- - -

5 -.,.--- BugÜn mllet- Osmanye paydar olablmek çn seneye kadar Avrupallarn derece- terakk ve kemalne vasl olmak yolunu tutm::k yahud bütün bütün mhv ve münkarz olmakda muhayyer bulunuyor. Ya bu davay gütmel ya bu dyardan gtmel. Iks ortas yoktur. Insanyet ve medenyete ettg fenalklar noktay nazardan hç br yerde hç br zaman bu derece dehsetle cra-y tesr etmems olan stbclaclmlletn her türlü menab- feyz Ü kbaln kuruttu. Avrupallara yetsmek çn muhtaç oldugumuz seyler o kadar çoktur k program dye bunlar sayp dökmek lazm se clcllcr kfayet etmez. Fkrmce program bu htyacatn lstesn yapmak degldr. O htyacatn ne suretle tehvn edleblecegne dar kavad- umumye ve esasye vaz' ettg kavann- esasyey tayn ve rae etmektr. Yaplacak sey yen degldr. Bzden evvel bulundugumuz kademenn daha asagsndan baslayp da bugünkü mertebe medenyet ve mknetne vasl olan brçok mlletlern mesas gözümüzün önünde duruyor. Bunlarn safahat tekamülünü br nazar- nafzle takb ve tedkk ederek terakk ve tekamülernn tab oldugu kayann ve kavad- esasyey, bugünkü derece- kemallernn esbab- evveln sthraç edeblrz. Bu kavacl ve kavann- esasye la-yetegayyerdr, her yerde her zaman kab l- tatbkdr. Zemn ve zamana göre tatbkat da muhtaç- tadl olan kavacl- esasye degl neferatclr. Kanatda her türlü sual ve hadsat esbab- adye ve tabyeden neset eder. Bu esbabn tesebül ve tevals öyle hayret-engz- netayc- fevkalade tevld eyler k esbab le netce arasnda k slslc- münasebat göremeclgmzden karssnda mcbhüt ve ser-gerdan [saskn] kalrz. l ] Bu slsle- esbab sümullü ve njfz br nazarla takb ve tedkk edlecek olursa nhayet br sebeb- evvel, se- TIRE'DE SEÇIM] gumda1 dolay hzmetne IÜzum kalmyarak terhs edlp memleketne dönen br asker gb daha zyade memnun olurum. Ben nthab etmek arzusunda bulunan hemserlermden rca ederm k vatanmzn Avrupa Devletler arasnda muhafaza- mevk Avrupallarn derece- terakk ve medenyetlerne yetsmege va-beste olup bunun çn en kestrme tark olmak Üzere ta mekteb rahlelernden baslayarak on bes senelk mütemad mal- fkr netces olanca mevcudyetmle kan oldugum Zlrdek kavacl- esasyey -k vaz' ben olmadgm hakle sahsyet- manevyemle tamamyla mtzaç ettg çn benmseyerek meslek mahsusum dyorum- hakknda Mccls- Mcbusan'n açls günü, 17 Aralk besledlder teveccühün nüfuz ve tesrnden tecer.d ederek hadd- zatndek kymetle Üyan br halde sencde- mzan muhakeme ettk- tevld eylemslerdr. Terakkyat- medenyelerne haybeb- madere erslr k esbab ve netayc- müteakbey den sonra muvafk bulurlarsa öyle nthab etsnler. ran oldugumuz Avrupallarn bu mertebe- kemale vaslolmak çn geçrdkler safahat tekamüllern, tarh- ÇÜnkÜ br fkr ne kadar dogru olursa olsun takdr- umumye mazhar olmazsa na-be-mevsmdr. O zaman mecjen ve ctmayelern yan hayat- ctmjyelernn çn kabl- tasdk degldr. b'l-cümle edvar ve safahatn -yalnz padsahlarn, rcal- devletn smlernden vukuat- syasyeclen, muahedatcjan bahseden bldgmz tarh degl- su usul Üzere takb ve tedkk edecek olursak gö.rüz k bugün vasl olduklar mertebe- kemaln lk kademelern terakkyat fkryle, kesfyat ve htraat- fennye, tabr- umumyesyle marfet teskl edyor. Marfetdr k beseryet ma'reke- hayatta çniçplak slahsz, müdafaasz, hudfy-nabt meyveler le taayyüs eden, kollarnn bacaklarnm kuvvetnden baska kuvvet blmeyen beseryet o hal btdayesnden bugünkü mertebe- kemale s'ad etmstr. Braz daha temdd ve tenfz- nazar edelm. Acaba marfet kend kendne m husul buldu? Hçbr nuavne arz- ftkar etmed m? Br yerde braklmaca, dgernden zyade nesv Ü nemasma, terakk ve tealsne sebeb nedr? Evet marfet kuvveden fle çkmak çn semere-dar olmak, cab ve htra etmek çn br muavne muhtaç ve müftekr d. Erbab- marfete mal- fkr çn zaman lazm, o zaman çn nafaka- S evveldcn tasarruf ve ddhar edlms olmal. Fkr kuvveden fle çkmak çn srasyla alat ve edevata muhtaç. Iste tasarruf semeres ddharat, alat ve edevat k lsan- fende sermaye tesmye edlr, marfet le sa'y ve mjl le dest be-c1est- vfak olmak suretyle su terakkyat- medenye vücuc1-pezr olmustur. "Alat ledr beym kemalat" Bu hakkat hç olmazsa br tarz- amyanede blmeyen yok gbdr. Parasz hç br seyolmaz, her sey paraya nütevakkfc1lr. Mebus namzedler programmn hemen kmfesnde görülen maarfjn terakks, ku va-y betye ve bahryenn slah hep paraya, hem de pek çok paraya mütevakkfdr. Erbab- hüner ve marfetten br br sey htra etms sermayes yoksa, bulundugu muht çnde kendsne are edlecek sermaye bulunmazsa o htra kuvvetle kalr. Medenyet- hazrann sayan- hayret beday hep L41]

6 -l F :. t. I LL D I büyük sermayeler le vücuda mak Üzere teskl etmelyz. Iste gelmstr. O büyük srketlern f' benm programm, kavacl- esasyem budur. Mecls- Mebu- topladg sermayeler se efrad- <": t',a>, ',,' mlletn tasarrufundan tesekkül san'da rnevzu- bahs olunacak edyor. Denleblr k bütün medenyet- hazra sermayenn ga- bu hedefe tevch- stkamet kaffe- mesal hep bu emele, yet vas mkyasda tesekkül ve edecek surette hep bu nokta- tekessüründen barettr. Dger nazardan halle çalsmaktdr. Kanun, tabat- esyadan münbas tarafdan halmz br düsünelm, stbdadn csm- memlekete açtg yaralar tedkk ve muayene keyf olamaz, maarfn terakks, münasebat- zaruryedr. Kanun edelm Öyle dehsetl br cerha ordunun tensk çn lazm olan nazarmza çarpar k tüylermz serat mevcud olmaynca stedgmz kadar layhalar yaznz, Ürperr. BÜyÜk br syan açlms hayat- mllet teheld edyor. Derhal baglanrsa mecrume re-dar olamaz. Hadsat- ct- kanunlar vaz' ednz kat'yen sehun hayat belk kurtarlr, sar maye hadsat- sare- tabye gb dama besern arzu ve dares yaralar, bereler kend kendne ltyam bulur. fevknde Cenab- Halk- le m- Trel Hall Akf yezeln ebed ve ayetegayyer Ahenl, no. 3727, 30 Eylül kavann mesyetne tab olarak 1324/13 Ekm 1908 tecell eder. Br hadsatn husuü çn lazm olan serat tamamen Iste o cerha, o maraz- mevcud olunca radat- beserye mühlk br maraz- ktsad, servet ve sermaye- mllyenn fk- her ne merkezde olursa olsun o Abenk, 30 EylÜl 1324/13 Ekm 1908 hadse dama clve-nüma olur. dandr. Efrad- mlletn hemen O seratden br bulunmazsa nsanlarn her türlücehd Ü kdamna ragmen hadse asla külls denlecek br ekseryet pek bast olan havac- zarüryesn tehvnden acz, tabatn en zengn en IÜtufkar medenyetn olanca olanca htsam çnde nü- br trenn hareketne benzederm k o trenn lokomot- lmsule gelmez. Br kavmn terakkyat- medenyesn fus- hazrasnn brkaç msl halk müreffehen yasatmaga müsad br klmde bu derece fakr Ü zaruretn HÜkÜmetler hattn bekçs gbdr. Vazfes yol fnn sevk ve dares yed- ahardadr. sebeb ale'l-amya yapldg gb mücerred marfetszlge, cehalete ham edlemez. Cehalet sebeb- müstakl dkkatszllde mkas anahtarlarn yanls br manevra Üzernde br man varsa kaldrmaktan barettr. Bazen degldr. Bunun dell br çok mlletlern menab- tabyes o kadar müsad olmayan klmierde sevye- r- gelmeynce tren kollaryla terek yürütemez. le tren yoldan çkarablrse de maknesnn slm fanca bzden daha asag zamanlarda ble sevet ve sermyelernn bu derekede bulunmamasdr. Bana kalrsa bunun baslca sebeb sermayenn tesekkül ve temz ber türlü tesebbüsat- cesme- snaye ve Idare- sabkann seyyat yüzünden memleket- tcari- kessürü çn lazm olan seratn bzde hemen ldmlen mefkud olmasdr. Sermayenn tesekkül ve tekessürünün serat- esasyes fkr- htyat ve tasarruf, herkesn semere- sa'y u tasarrufuna le'l-ebed sahb ve mutasarrf olacagna her ne nam ve bahane le olursa olsun br gün gelp de elnden alnnayacagna emnyet- katyes, tasarrufun hükümetten zyade efrad ve eshasa braklmasdr. Erbab- htyat ve tasarrufun semere- sa'yndan htyatszara, atllara her ne nam ve bahane le olursa olsun br hsse- ntm ayrlmamal. Atalet ve htyatszlgn avakb ve netayc- tabyesne kars müdafaa ve hmaye edlmemel k fkr- htyat terakk ve teal etsn, sa'y u amel mübeccel olsun. Semere- sa'y u tasarrufuna le'l-ebed malk olacagndan emn olmayan hç br kmse htyacat- baste- mübremesnn tehvnnden fazla çalsmaz, çalssa da tasarrufa IÜzum görmez. Fkr- htyat yavas yavas zal olur. Servet- mllyede bugünkü bulundugumuz derekeye ner. Fkrmce Avrupallarn terakkyat- medenyelerne yetsmek çn tutacagmz en kestrme yol kavann ve müessesatmz yukardan asag sevet ve sermaye- mllyenn tesekkül ve tekessürü, fkr- htyat ve tasarrufun terakk ve teals emnyetn suret- kat'yede takarrürü seratnn hzar maksadna mütevecch ve hadm 01- yeye kapal d. Hçbr sermayedar Memalk- Osmanye'de büyük br srket tesklne, bazan- tablycmz sletmege ragbet edemezd. dare- cedde- Mesrutye se bu kaplar tabl tamamyla açacaktr. Menab- sevet pek vas olan memleketmz Avrupa sermeyedaran ve erbab- sa'y- bünernn Ebl- Salb mubacematnclan daba debsetl br bücumuna ma'rüz kalacaktr. Terakkyat- fennye- abrenn babsettg teslbat le pck debsctl br bale gelcn mbarebat- bazra esk zamanlardak gb nemleket, toprak stlas çn htyar edlmyor. Hep menaf'- ktsadye.temn çn yaplyor. Madem k ber seyden evvel menaf- sahsyey gözetmek tabye- bcserye ktzasndandr. Madem k tabat- beseryey degstremeyz, Avrupa sermeyedaran ve erbab- hüner tesebbüsatlarn mümkün oldugu kadar mcnaf- sabsyelern batta menaf- memleket feda ederek temn etmek çn kemal- mabaretle yaldzlayarak arz edecekler bedhdr. Bz bu yaldzl haplar düsünemeden terekküb ettg maddenn vücud- memlekete ne tesr hasl edecegn uzun uzadya tedkk ve muayene etmeden tehalük ve stcal le yutacak olursak korkarm k zebrlenrz. [42 ]

7 - I- L A N - N Ü M A TIRE'DE SEÇIM] RUHSATIYELI BÜYÜK OSMANL SILAH DEPOSU Sultanhamam'nda Mesadet Han'nn* Üst katnda 29 ve 30 ve 31 ve 32 ve 33 numerolu dare- mahsusalarnda ve geçt mahallerde Her nev slah ve saydye [av] aletler magazalarmz da mevcut olup gayet ucuz fyatlarla satlmaktadr. Talep edldg takdrde müke1l11l1el resml ve fyatlar münderc br katalog rsal olunur. Spars vukuunda her lsanh habere yaplr. Yen lktlam, 16 EylÜ BugÜn aym yerde, Saka Mehmet Sokag'nda, 2. Vakf Ham'nn btsgnde bu ad tasyan br han var. r Memleketmzde tess edlecek her türlü tesebbüsah snaye ve tcarye brnc derecede menfaat- memleket gözetlerek br ksm- mütesebbsn dger ksmna nazaran kavann- ktsadyeye münaf br tarzda hükümetn müdahale ve hmayesne mazhar olmakla hadsat- ktsadye me cra-y tabyesnden nhraf ettrlmeyecek surette kavann ve nzamat vaz' edlr, menaf- memleket le menaf- mütesebbsnn tevazün ettrlmesne dkkat edlrse Avrupa sermayedaran ve erbab- hünernn hücum ve stlasnelan mazarrat degl blaks pek büyük menfaat görülür. Vatanmzm selamet- müstakbelesn temn çn, maarfmzn terakk ve teais, Imva-y betye ve bahryemzn tensk ve 'tla's el-hasl az zamanda Avrupallarn derece- terakkyesne vusul çn en zyade güvendgmz memleketmzn sanay ve hazan- tabyes memleketn menfaatne hadm br surette kavakl ve kavann- ktsadye daresnde sletlmeldr. Derece- ehemmyet müstagn- arz ve zah olan bu gb mesal- ktsadyeye dar ne matbu'atta ne de namzed programlarnda daha dogrusu lstelernde - Mlasl -law Bey program müsresna olmak Üzere- hemen hç br seye tesadüf edlememesdr k vatanm- Z111selamet- müstakbeles çn menaf'- ktsadyemz takdr eden zevatn ekseryet teskl etmes lazm gelen Mecls- Mebusan azalg çn namzedlgm vaz'a ben mecbur ett. Bu mevk'e sahsm layk görülmezse her halde Mlasl Hall Bey'n nthab edlmesn mmalyhm henüz seref- musahabesne ble nal olamadgmdan her türlüagrazdan salm olarak halsane vatandasarma tavsye ve htar eylerm. Programmn ksm- syass Itthat ve Terakk Cemyetnn syas programdr. Kanun- EsasI'nn yukardan asag b'l-cümle mevad hakmyet- mllye esas ve ruh- mesrutyet olan nefs- nefs- hümayunun mukaddes ve gayr- mesul oldugu hakkndak 5. madde le hem-ahenk olmaldr tkadndaym. Mesrutyet namm 5. maddenn ta'dln der-m yan eden baz namzedler mesrutyetn mmn ble anlamadklarm sbat etmslerdr. Ruh- Mesrutyet o maddede mündemçtr. HÜkümdaran- zsan poltkann her türlü htrasat fevknde br mevk- muhterem ve mukaddesde bulunmaldr. Bu da hükümdarann adem- mesulyet, vazfe le mesulyet gayr- kabl- nfidk bulundugu çn mesul olanlara tevd- umr etmesyle olur. HÜrryetn tamam- temn hükümdar, hükümet, mecls- mebusan, mecls- a'yandan her brnn dare- selahyetn tecavüz le cra-y stbdada temayüiüne meydan verlmemesne, usul- mesrutyet tamamyla takarrür ednceye kadar smdlk mecls- mebusann galebes temn edlmekle beraber b'l-ahre cümlesnn tesr ve nüfuzlarnn tevazün ettrlmesne, yek-dgern murakabe- sedde altnda bulundumasna va-bestedr. Itthat ve Terakk Cemyet'nn mecls- a'yan hakkndak mukarrerat bu chet temn eder tkaclndaylti. Syaset- dahlyemz arz ettgm tarzda br esas- metne rabt etmektr. Avrupa sermayedaran ve erbab- hünernn kemal- dkkat ve htyat le menfaat- memlekete mütevazn menaf- ktsadye temn ve tcaret muahedelern mahrane dare etmekle Avrupa devletlernn celb- teveccühlerne çalslarak memleketmzn terakkyat- medenyes hususunda mazhar- muavenetler olmak esbabnn stkmal ve dama müsalell1et-cuyane br meslek takb edlmes kaptülasyonlarn, mtyazat- ll1ezhebyenn na-be-mevsm mevk- bahs ve münakasaya konulmamas fkrndeym. Iste efkar ve meslegm bundan barettr. Mecls Mebusan'da her türlü mutalebatll11, mütalaatm reym ser-a-pa hep su kavacl- esasye daresnde hep Avrupa'ya kabl- rd olacaktr. GörÜlÜyor k programm mütecansdr. Efkar ve meslegm br hedefe, br maksada, br stka11ete mütevecclxir k o da vatammzn azamet- müstakbelesnn, terakkyat- medenyesnn ma-bh'l-hayat olan terakkyat- ktsadyes servet- mllyenn tesekkül ve tekessürüdür. Eger su efkar ve meslegm muvafk görülür de nthab edlrsem meslegmde sebat edecegm, hürryet ve usfi- mesrutyetn tamam- muhafazas maksad- mukaddesn hubb- nefs ü dh ve ale gb her türlü hssyata terclf ve takdm edecegm namus ve hssyarm tekeffül ederek mllete kars taahhüd ederm. Trel Hall Akf Abenk, no. 3728, 1 Tesrn- Evvel 1324/14 Ekm 1908 ll [43 ]

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi İD A R E M E C İD İY E S?^AK ]1 *13 TEL : 2824 BASIMEVİ GİRNE y o l u TE L : 738^8 LEFKOŞE VIL : 1 SAYI : 192 SAHİBİ HİKMET A FİF MAPOLAR F IA T!: II MU 1 HERGü Kasım 1963 Cuma SAYFA h lât Aydemr n damı

Detaylı

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde Y L : 1 S A Y : 131 F İA T : 15 Ml S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR İDARE M ECİDİYE SOKAK 11-13 TEL: 2824 BASMEVİ GlRNE YOLU LEFKOŞE T E L : 73838 Eylül 1963 Pazar S A Y F A ato - Varşova Paktları Yunanstan

Detaylı

TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK

TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK Yrd. Doç. Dr. Çağlar AKGÜNGÖR Lefke Avrupa Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Kamu Yönetm Bölümü Lefke, KKTC cakgungor@eul.edu.tr Abstract: Dsasters are

Detaylı

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR? MİLLİYETÇİ SİYASÎ HAFTALK GAZETE BHB 40 4»as EY TÜRK KENDİNE DON 2-0 EYLÜL 977 P. TESİ FİAT 250 KRŞ. FİYAT ARTŞLAR DUNUN BUGÜNE ARMAĞAN MDR?.v.'v İk aylık llyetç partler topluluğu hketnn «har vurup haran

Detaylı

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918 OSMANlı ANADOLUSUNDA SGORTA PYASASı: 1860-1918 Dr. Murat Baskıcı Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Yazıda Osmanlı ekonomsnn ondokuzuncu yüzyılda tanıştığı sgortacılık faalyetler ve sgorta pyasasının

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

.-J. bir muvakkithane 2 ilave edilmiştir. Külliyeyi oluşturan yapılardan mektep ve muvakkitmne günümüze ulaşmamışt:ı.r3.

.-J. bir muvakkithane 2 ilave edilmiştir. Külliyeyi oluşturan yapılardan mektep ve muvakkitmne günümüze ulaşmamışt:ı.r3. ERZURUM LALAPAŞACAM'NDEKİBİR HAT LEVHASı Hlal SEZER* A CALLIGRAPHIC PANEL IN LALAPAŞAMOSQUE IN ERZURUM In Erzurum Lalapaşa mosque, there s a callgraphy panel that lells the lfe of Mustafa Lala Paşa. Ths

Detaylı

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s. 17-23 FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen

Detaylı

kümtür emperyalizmi ve

kümtür emperyalizmi ve Küresel Hollywood (Global Hollywood): thınrnood tarh kümtür emperyalzm ve küfeseg~esme(*l.:o l Çevr: Ayşegül Gürsoy - Mehmet OIcay ;* ı.- Kültü emperyalzm çoğunlukla solcu analzie özdeşleştrlen br bakış

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ www.merhabahaber.com gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Cilt: 14 Sayı: 31 26 KASIM2014 ÇARŞAMBA Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Tercüme Maknaları UDK: 621.389:681.142 Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Nasil Istifade Edilebilir? Türkiyat Arastirmalarinda Internet'ten. Fatma ACUN*

Nasil Istifade Edilebilir? Türkiyat Arastirmalarinda Internet'ten. Fatma ACUN* Türkyat Arastrmalarnda Internet 'ten Nasl Istfade Edleblr? 53 Türkyat Arastrmalarnda Internet'ten Nasl Istfade Edleblr? Fatma ACUN* Blgsayar aglarnn ag anlamna gelen Internet dünyadak büyük küçük aglarn

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu?

Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu? Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu? Dr. Serdar Şahinkaya Siyasal Bilgiler Fakültesi 1920 lerde İzmir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ Erol KAYA ÖZET İzmir e Doğru Gazetesi, 16 Kasım 1919-27 Haziran 1920 tarihleri arasında toplam 74 sayı olarak Balıkesir de yayınlanmıştır. Gazetenin yayın kadrosu

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Eylül 1999 GÂZĐ MUSTAFA KEMAL SĐVAS KONGRESĐ

Detaylı

Ankara nın Başkent Oluş Sürecinde Dönem Basınında Ankara ve İstanbul: Makarr ve Payitaht *

Ankara nın Başkent Oluş Sürecinde Dönem Basınında Ankara ve İstanbul: Makarr ve Payitaht * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara nın Başkent Oluş Sürecinde Dönem Basınında Ankara ve İstanbul: Makarr ve Payitaht * Ankara and Istanbul in the Press of the Period During

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi

TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi tem Yt/:9 Sayt:17 2011. 209-240 ÜRK KASDSNN NŞ OLARAK UALLAKALAR ÖZLND ARAP CAHLY DÖN KASD ÖZLLKLR Dr. Ayhan RDOGAN Selçuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Br nazım bçm olan kade ürk debyatından çok önce Arap

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ

İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ The Exile and the Escapees Problem in the First Years of the Second Constitutional Period and the Comittee of

Detaylı