31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL"

Transkript

1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner ilaçlarının ve kişisel sağlık bakım ürünlerinin üretimini ve satışını gerçekleştirmektir. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar: Şirket in 31 Mart 2004 ara hesap dönemi itibariyle, enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmamış kayıtlarına göre sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL Eczacıbaşı Holding A.Ş ,022,123 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,156,616 Diğer (Halka açık kısım) ,557,261 Çıkarılmış Sermaye ,736,000 Sermaye düzeltmesi hesabı (*) 83,090,607 Sermaye 265,826,607 (*) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Döneminde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği nin ( Enflasyon Tebliği ) 14. maddesi uyarınca yapılan enflasyona göre düzeltme işlemi sonucunda ortaya çıkan tutarlardır. 3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: Şirket in kayıtlı sermaye tavanı 31 Mart 2004 tarihi itibariyle 200 trilyon TL'dir. 5. Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: 31 Mart 2004 tarihinde sona eren ara hesap döneminde sermaye artırımı yapılmamıştır. 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: 1

2 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri: 31 Mart 2004 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti (*) 8,260,565 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti (*) 3,343,734 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları(**) - - Varlık maliyetlerinde (+) - - Birikmiş amortismanlarda (-) - (*) Cari dönemde duran varlık hareketleri Enflasyon Tebliğ i hükümlerine göre düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. (**) Enflasyon Tebliğ i uygulaması gereğince öz sermaye hesaplarının düzeltme işlemine tabi tutulması sırasında yeniden değerleme fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar maddi duran varlıkların kayıtlı değerinden ve öz sermayeden indirilmektedir. d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi: Toplam Tutarı (**) Toplam Tutarı (Döviz) Döviz Cinsi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Sonu İtibariyle Yapılan Harcama Tamamlanma Derecesi (**) Yatırımın Türü İstanbul Kanyon Projesi (*) - - Ekim ,815,714 - Cephalasporin Ünite Ek İnşaatı 309, ,000 USD Ocak 1999 Aralık , % Cephalasporin Ünite Ek İnşaat 10,544,880 6,000,000 EUR Ocak 2004 Aralık , % Ek Depo İnşaatı 7,070,562 4,500,000 EUR Haziran 2003 Aralık , % Yönetim binası rölevesi metraj keşif çıkartılması 240, Temmuz 2003 Nisan ,936 78% Depo Projesi 1,101, ,976 USD Haziran 2003 Mayıs ,157,961 83% Ambalaj Kutu Makinası 242, ,594 USD Aralık 2003 Aralık , % Barkod Projesi 292, ,912 USD Haziran 1999 Ekim ,431 62% (*) Yatırımın kesin toplam tutarı hesaplanmamış olup proje bitiş tarihi henüz tespit edilmemiştir. (**) Yatırımların toplam tutarı enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış olup, tamamlanma dereceleri tarihi maliyetleri ve tarihi toplam tutarları üzerinden hesaplanmıştır. 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 31 Mart 2004 Cari dönemde yararlanılacak yatırım indirimi 353,694 Gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi yoktur. 2

3 10. İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar, ilişkili şirketleri ile olan alacak borç ilişkisi: ALACAKLAR BORÇLAR Ticari Ticari 31 Mart 2004 Ticari Olmayan Ticari Olmayan Ortaklar Eczacıbaşı Holding A.Ş. 8,979 3, ,063 6,624,288 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,042 - Bağlı Ortaklıklar 8,979 3, ,105 6,624,288 Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (**) - 5, İştirakler Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş 8,099,649-79,899 (*)77,253,732 Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş ,141 19,471 İlişkili Şirketler 8,099, ,040 77,273,203 İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş ,922,740 - Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş ,039,853 1,125,393 Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş ,317 1,751 29,404 Ren Tıp Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 61, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2,951 4, Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 5, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş ,319 Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş ,575 - Eczacıbaşı Kaynak Tekniği A.Ş Eczacıbaşı Spor Kulübü Eczacıbaşı Karo Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,839 25,965,942 1,159,253 8,176, ,875 26,410,087 85,056,744 (*) 31 Mart 2004 tarihi itibariyle ticari olmayan borçlar Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. üzerinden kullanılan ihracat kredisi tutarları ile söz konusu kredilerin ilgili döneme isabet eden faiz tahakkuklarını içermektedir. (**) Bağlı Ortaklık olan Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. A.Ş. önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. 3

4 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri XI, No:1 sayılı tebliğ ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarını belirlemiştir. Bununla beraber, SPK nın Seri XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Enflasyon Tebliği ) ve Seri XI, No:21 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Konsolidasyon Tebliği ) 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır. SPK nın Seri XI, No:21 sayılı Tebliğ inin 18. maddesinde Kurulca yayımlanmış olan düzenlemelerde yer alan esaslar çerçevesinde ilk kez hazırlanacak ve yayımlanacak konsolide mali tabloların bir hesap dönemine mahsus olmak üzere karşılaştırmalı olarak hazırlanmayabileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Şirket in ara dönem mali tabloları karşılaştırmalı olarak hazırlanmamıştır. a) Enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar Türk Lirası nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik tarihi maliyetler esas alınarak düzenlenmiş mali tablolara yapılacak düzeltmeler, Enflasyon Tebliği ne dayandırılmıştır. Bu ilkeler yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirası nın cari satın alma gücünü esas alarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. İlişikteki konsolide ara dönem mali tabloların yeniden düzenlenmelerinde kullanılan endeks ve dönüşüm faktörleri aşağıda açıklanmıştır: Tarihler Endeks Düzeltme Katsayısı 31 Mart , Aralık , Aralık , Yukarıda belirtilen konsolide ara dönem mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesine ilişkin ana kurallar aşağıdaki gibidir: - Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimiyle hazırlanan mali tablolar, bilanço günündeki cari satın alma gücünü esas alarak düzenlenmiştir. - Mevcut parasal varlık ve borçlar, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemler olduğu için ve bilanço tarihinde geçerli olan birimden belirtilmiş olduğu için ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. 4

5 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): - Parasal olmayan varlık ve borçlar ile öz sermaye kalemleri, bilanço tarihinde geçerli bakiyelerden oluşmadıkları için, uygun düzeltme katsayısı kullanılarak çevrilmektedirler. Sabit kıymet alımları, satın alma senesine ait, uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmektedirler. - Gelir tablosundaki tüm kalemler bilanço günündeki paranın satın alma gücü cinsinden ifade edilmek amacıyla, gelir ve giderin tahakkuk ettiği tarihler esas alınarak bulunan uygun düzeltme katsayısı (aylık, yıllık ortalama) kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulur. - Grup un net parasal pozisyonu üzerindeki enflasyon etkisi, konsolide gelir tablosunda net parasal pozisyon karı / (zararı) olarak gösterilmektedir. b) Konsolide mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar Konsolide mali tablolar, ana ortaklık EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Bağlı Ortaklıklar ının ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ının (tümü Grup olarak ifade edilmiştir) hesaplarını içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin mali tablolarının hazırlanması sırasında, Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, mali tabloların Türk Lirası nın bilanço tarihindeki cari satın alma gücüne getirilmesi de dahil olmak üzere, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin üzerinde oy haklarına sahip olduğu (bundan ekonomik bir faydası olmadığı halde) hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu, ya da (b) oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Ana ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki öz sermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanmış ve yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir. Konsolide bilançonun ödenmiş / çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş / çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermayesi yer almamıştır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide bilançonun öz sermaye hesap grubundan önce Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye hesap grubu adıyla gösterilmiştir. Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplardan karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem karı öncesi Ana Ortaklık Dışı (Kar) / Zarar hesap grubu adıyla indirim olarak gösterilmiştir. Yakın bir gelecekte elden çıkarılmak amacıyla geçici olarak elde tutulması ve gerek ilgili işletmenin küçük olması gerekse faaliyet hacminin düşük olması nedenleriyle bir takım bağlı ortaklıklar konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. Bu şekilde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan paylar, SPK nın muhasebe standartları ile ilgili diğer düzenlemeleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. 5

6 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): Şirket in bağlı ortaklıklarının ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana ortaklık Nominal doğrudan dolaylı dışı Bağlı ortaklıklar Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 7,750, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 122,000, Girişim Pazarlama A.Ş. 2,900, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. 50, Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9,044, Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 85, Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (*) 54, Eczacıbaşı Healthcare Products (*) 1,894, (*) Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ve Eczacıbaşı Healthcare Products önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyona dahil edilmemiştir. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, Grup un bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulmuştur. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden sağlamaktadır. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar müşterek yönetim konsolidasyonu yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar. Müşterek yönetim konsolidasyonu yönteminde, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar a ait mali tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, öz sermaye, gelir ve giderler Grup un sahip olduğu toplam oy hakları ile konsolidasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Şirket in Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları nın ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları kontrol payları aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana Ortaklık Nominal doğrudan kontrol dolaylı kontrol dışı Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30,319, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. 2,500, Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 800,

7 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): İştirakler Grup un toplam oy haklarının %20 veya %20 nin üzerinde olmakla birlikte Grup un önemli bir etkiye sahip olduğu veya konsolide mali tablolar açısından önemlilik teşkil eden iştiraklerin, maliyet bedelleri 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Türk Lirası nın cari alım gücüne göre düzeltilmiş olarak öz sermaye yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Öz sermaye yönteminde iştiraklerin kar veya zararının ana ortaklığın payına düşen kısma isabet eden tutar kadar konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır. İştirakin net varlıklarında ana ortaklığın payına düşen kısıma isabet eden tutar kadar konsolide mali tablolarda gösterilir. Şirket in iştiraklerinin ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana Ortaklık Nominal doğrudan dolaylı dışı İştirakler Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı Holding A.Ş.(*) 190,100, Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 3,481, Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,135, (*) Şirket in Eczacıbaşı Holding A.Ş. nin yönetimi ve işletme politikaları üzerinde önemli bir kontrol etkisi bulunmadığından konsolide mali tablolarında Eczacıbaşı Holding A.Ş. öz kaynak metodu ile muhasebeleştirilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedeliyle gösterilmiştir. c) Bağlı menkul kıymetler Enflasyon ve Konsolidasyon Tebliğleri ne göre düzeltilmiş bu konsolide ara dönem mali tablolarda, bağlı menkul kıymetler ve önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklık ve iştirakler enflasyon nedeniyle işletmelerin oluşturmalarına izin verilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarlar dikkate alınarak enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulmuştur. Bağlı menkul kıymet olarak nitelendirilen şirketlerin yeniden değerleme değer artış fonu haricindeki nakit benzeri içsel kaynaklardan yapılan sermaye artışları nedeniyle elde edilen bedelsiz hisseler konsolide gelir tablosunda Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar kaleminde muhasebeleştirilmektedir. d) İlişkili şirketler Bu konsolide ara dönem mali tablolarda ortaklar ile önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve bağlı menkul kıymetlerin ilişkili şirketleri, ilişkili şirketler olarak tanımlanmaktadır. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili şirketlerle yapılan işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. e) Stoklar Stoklar, paranın 31 Mart 2004 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiş elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerleme prensibine uygun olarak değerlendirilmektedir. Stoklar, şarj maliyeti sistemi ve aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenmektedir. Grup ayrıca işletme stokları için SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde ve yönetimce belirlenen oranlar ölçüsünde değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. 7

8 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar Amortismana tabi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlıkların elde etme maliyetinin Enflasyon Tebliği nin 11. maddesinde açıklandığı şekliyle satın alma senesine ait uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle düzeltilmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir. İlgili amortisman, tükenme ve itfa payları enflasyona göre düzeltilmiş yeni değerleri üzerinden olacak şekilde doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanır. Amortisman, aşağıda belirtilen ekonomik ömürler ve yöntemler esas alınarak ayrılmaktadır. Amortisman Süreleri (Yıl) Yöntemler Yerüstü ve yeraltı düzenleri 5-50 Doğrusal amortisman Binalar Doğrusal amortisman Makine, tesis ve cihazlar 2-20 Doğrusal amortisman Taşıt araç ve gereçleri 4-5 Doğrusal amortisman Döşeme ve demirbaşlar 4-20 Doğrusal amortisman Haklar 1-12 Doğrusal amortisman Diğer maddi olmayan duran varlıklar 5-12 Doğrusal amortisman g) Menkul kıymetler Bankalarla yapılmış repo işlemlerinden oluşan menkul kıymetler portföyü, SPK'nın Seri XI, No:1 sayılı tebliği doğrultusunda elde etme maliyetine ilaveten hesap dönemi sonuna kadar tahakkuk eden gelirleriyle birlikte gösterilmektedir. Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar konsolide cari dönem faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. h) Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar Dönem içinde yabancı para cinsinden işlemler, işlem gününde geçerli kurlar esas alınarak Türk Lirası değerlerine çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlıklar (parasal olmayan varlıklar dışında) bilanço tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanan döviz alış kuruyla, borçlar döviz satış kuruyla Türk Lirası'na çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden işlemlerin ve bilanço kalemlerinin Türk Lirası değerine çevrilmesinden doğan kur farkı gelir ve giderleri, dönem karının belirlenmesinde göz önüne alınmıştır. i) Kıdem tazminatı karşılığı Yürürlükteki kanunlara göre kıdem tazminatına hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri tahakkuk ettikleri dönem giderlerine intikal ettirilmektedir. 8

9 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): j) Alacak ve borçların değerlenmesi Alacaklar ve borçlar bilançoda etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Alacak ve borçların içerdiği finansman maliyeti, ilgili borç veya alacağın vadesine uygun vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak hesaplanmış ve bulunan tutarlar ilgili gelir tablosu kalemleriyle ilişkilendirilmiştir. k) Şüpheli alacak karşılığı Şüpheli alacaklar, ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya yazı ile birden daha fazla sayıda talep edilmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları ve şirket yönetimlerinin öngördüğü genel karşılıkları içermektedir. l) Gelir ve giderler Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak gelir, hizmetin/malın bitirildiği veya teslim edildiği anda hesaba alınmaktadır. m) Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci yasal yedekler ticari karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine varana dek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise sermayenin %5'ini aşan temettüler üzerinden %10 oranında ayrılır. Enflasyon Tebliğ i gereklerince öz sermayenin düzeltme işlemine tabi tutulmasında ortaya çıkan artışlar kar dağıtımına konu edilemeyecektir. Enflasyon ve Konsolidasyon Tebliğleri ne göre düzeltilmiş mali tablolarda bulunan net dönem karının, SPK nın Muhasebe Standartları ile ilgili diğer düzeltmelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde (SPK nın Seri XI, No:20 ve 21 tebliğleri hariç olarak) hazırlanan mali tablolarındaki net dönem karından daha az olması durumunda kar dağıtımı için daha az olan tutar esas alınacaktır. n) Vergi karşılığı Türk vergi mevzuatı, ana şirketin ve bağlı ortaklıkları nın, konsolide vergi beyannamesinde bulunmasına izin vermemektedir. Bu nedenle, bu konsolide ara dönem mali tablolarda gösterilen vergi karşılıkları, her bir şirket için ayrıca hesaplanmıştır. Türkiye de, kurumlar vergisi oranı %33 tür. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %33 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir. 9

10 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayrimenkullerin satışından doğan karlar, satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2004 tarihine kadar vergiden istisnadır. Kurumların 1 Ocak 2004 tarihinden sonra sabit kıymetlere ilişkin 6 milyar TL nin üzerindeki yatırım harcamalarının %40 ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur.yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 30 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi uygulamasını esas alan vergi mevzuatı yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun a göre fiyat endekslerindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son 3 hesap döneminde (son 36 ayda) %100 den ve içinde bulunulan hesap döneminde (son 12 ayda) %10 dan fazla olması halinde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarak kurumlar vergisini hesaplayacaktır. Bu oranların gerçekleşip gerçekleşmediği hususuna üçer aylık geçici vergi dönemleri sonlarında bakılacak ve yıl içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmasının gerekli olması halinde, bu düzeltme tüm yıl için ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil uygulanacaktır. Dolayısıyla, 31 Mart 2004 tarihinde sona eren gecici döneme ait konsolide mali tablolarında kurumlar vergisi hesaplaması 5024 sayılı kanun çerçevesinde yapılmamıştır. Bu esaslar altında, 31 Mart 2004 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait konsolide gelir tablosunda 10,976,568 TL dönem vergi karşılığı olup, konsolide bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında yer almıştır. o) Korunma amaçlı vadeli işlem sözleşmeleri Korunma amaçlı olarak alımı satımı yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin değerinde meydana gelen değişiklikler SPK nın Seri XI, No:19 sayılı tebliği uyarınca makul değerlerinden hesaplanarak cari dönemin konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Grup un bilanço tarihi itibariyle kur değişimlerine karşı korunma amaçlı yaptığı vadeli işlem sözleşmesi yoktur. p) Öz sermaye enflasyon düzeltmesi Şirket, SPK nın Seri XI, No:20 tebliğinin 14. maddesine değişiklik yapan Seri XI, No:26 tebliğine uygun olarak Enflasyon Tebliğ ine göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farkları toplu halde öz sermaye grubu içinde öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında yer alır (Bilanço dipnotu 33). 10

11 12. Tebliğin 1 no lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: a) Kıdem tazminatı ödemelerinin tavanı 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,575 TL ye yükseltilmiştir. Grup kıdem tazminatı karşılığını 31 Mart 2004 tarihi itibariyle geçerli tavan olan 1,485 TL üzerinden hesaplamıştır. b) Şirket in 18 Mayıs 2004 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle maliyete göre düzenlenen kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi - yasal yükümlülükler ve geçmiş yıla ilişkin zarar mahsup edildikten sonra kalan kardan ortaklarına 10 ve 11inci tertip hisse senetlerinin 2003 yılı kar payı kuponları karşılığı 1,000.-TL nominal değerli hisse başına 150.-TL (%15) brüt temettü ödenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 13. Tebliğin 2 no lu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: a) Grup un davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar: 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Grup un davacı olduğu ve devam etmekte olan davalarının cari dönem itibariyle tutarı 625,259 TL dir. b) Grup un davalı olduğu ve devam etmekte olan davalar: 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Grup un davalı olduğu ve devam etmekte olan davalarının cari dönem itibariyle tutarı 85,269 TL'dir. c) İşletmenin satıcılarına ciro ettiği senetler: d) Grup un lehinde olan tazminat talepleri: e) Grup un aleyhinde olan tazminat talepleri: Grup un aleyhine olan tazminat taleplerine ilişkin tutarlar için karşılık ayrılarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. f) Verilen teminat mektupları ve kefaletler : Verilen Kefaletler Konusu Tutar Açıklama Genel Kredi Sözleşmeleri 44,866,925 Verilen kredi kefaleti Verilen Teminat Mektupları Konusu Tutar Açıklama Gümrükler 942,998 Teşvikli mal, KDV, aktarma,fiktif depo, mal bedeli teminatı SSK 409,135 İhale Vergi Dairesi 336,210 Vergi itirazı, vergi mahsup teminatı Ak Enerji 311,677 Elektrik alım teminatı Türk Petrol 87,144 Doğalgaz alım teminatı Probil Bilgi İşlem A.Ş. 68,996 Bilgisayar alımı, borca karşılık DMO Genel Müdürlüğü 62,852 İhale İcra ve Mahkemeler 38,477 Davalarla ilgili olarak Türk Hava Yolları 23,520 İhale İGDAŞ 23,282 Doğalgaz kullanımı Diğer 10,257 İhale ve Çeşitli Toplam 2,314,548 11

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Axa Oyak Sigorta A.Ş. ( Şirket ) İstanbul da tescil edilmiştir.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza. Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket, Sarkuysan) 02.05.1972 de kurulmuş hisselerinin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Şirket in adresi

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 30 Haziran 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 30 Haziran 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İÇİNDEKİLER

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı