SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2011

2 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. BORSA GÖRÜŞÜ: II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:

3 İÇİNDEKİLER KISALTMA VE TANIMLAR 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 2. RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Gayrimenkul Yatırımlarına İlişkin Riskler: Ülkemiz gayrimenkul piyasası kırılgan bir yapıya sahiptir ve pek çoğu makroekonomik nitelikte olan ve şirketin kontrolü dışında bulunan birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında ekonomik koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler, genel olarak gayrimenkul piyasasının koşulları, tüketicilerin satın alma gücü ve harcama düzeyleri, perakendecilerin ve konut alıcılarının mali durumları, faiz oranlarındaki değişiklikler, enflasyon oranları, finansman olanaklarının yeterliliği ve maliyeti, çevreyle ilgili yasa ve yönetmelikler, imar, inşaat ve iskân yasaları ve yönetmelikleri ve benzeri faktörler yer almaktadır. Bu faktörlerden herhangi biri, Şirket in tahmin edilenden daha farklı maliyetlere maruz kalmasına veya beklenen kira gelirlerini edememesine neden olabilir. Bahsi geçen faktörler aynı zamanda Şirket portföyünde bulunan gayrimenkullerinin değerlerini düşürebilir ve beklenenden daha düşük yatırım karlılığına yol açabilir Ticari Amaçlı Gayrimenkul Projelerine İlişkin Riskler: Ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme faaliyeti, mali performansı ve gayrimenkullerin değerini etkileyebilecek riskleri içermektedir. Bu risk faktörleri arasında şunlar yer almaktadır: Türkiye nin ulusal, bölgesel ve yerel ekonomik koşullarında meydana gelen değişiklikler Arsa fiyatlarındaki artış Gayrimenkul piyasasının döngüsel yapısı dahil olmak üzere sektördeki genel eğilimler Yerel piyasa koşulları, gayrimenkul talebinde düşüş veya projelerin kabul görmemesi Hükümetin politikaları, faiz oranları ve enflasyon nedeniyle yeni inşaatlara yönelik talepteki büyümenin kısıtlanması Bütçelenen maliyetin aşılması İlave finansman maliyetlerinden dolayı projede gecikme olması Projelerle ilgili izin ve onayların alınması Faaliyette olan ticari gayrimenkullerde kiralanan alanın beklenenden düşük olması Kiraların beklenenden düşük olması Kiracıların kaybedilmesi ve yerine yeni kiracı bulmakta gecikme veya zorluk yaşanması İmar, finansman, sigorta ve vergi ile ilgili olanlar dahil olmak üzere kamu kurumlarının kanun, kural ve yönetmelikleri,

4 Geliştirme projelerine zarar verebilecek veya bu projelerin ilerlemesinde gecikmeye yol açabilecek deprem gibi doğal afetler Gayrimenkul Piyasasındaki Likidite Azlığı: Gayrimenkul yatırımlarında, özellikle de büyük ölçekli ticari ve karma kullanım amaçlı gayrimenkullere yapılan yatırımlarda likidite sınırlıdır. Bu likidite azlığı, gayrimenkul portföyünün yapısında çeşitlilik elde etme, veya ekonomik ya da diğer koşullardaki değişiklikler karşısında portföyün bir kısmını paraya dönüştürme kabiliyetini kısıtlayabilir ve bu durum Şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu önemli ölçüde ve olumsuz bir şekilde etkileyebilir Kiracıların Likiditesi ve Ödeme Kabiliyetiyle İlgili Riskler: Faaliyet sonuçları ve mali durum, kiracıların likiditesine ve ödeme kabiliyetlerine bağlıdır. Şirket portföyündeki gayrimenkuller, mali durumu halka açık kaynaklardan takip edilebilen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Atlas Yatırım Ortaklığı A.Ş., Evren Yatırım Ortalığı A.Ş. ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş ye kiralanmıştır. Finansal piyasalarda yaşanabilecek istikrarsızlıklar, kiracıların kira ödemelerini yapabilme kabiliyetini etkileyebilir ya da kiracıların kira koşullarını yeniden müzakere etme talebinde bulunmasıyla sonuçlanabilir. Kiracıları elde tutmak ve kiraya verilen gayrimenkulleri dolu tutabilmek amacıyla bazı kiracıların kira bedellerinde indirim olasılığı bulunmaktadır. Olası kira indirimleri, gelirlerin doğrudan doğruya düşmesine neden olacaktır. Kira sözleşmeleri kapsamındaki kira ödeme yükümlülükleri teminatlarla güvence altına alınmamış olup kiracıların temerrüde düşmesine karşı herhangi bir sigorta bulunmamaktadır. Kira sözleşmelerinin sona ermesi ya da feshedilmesi halinde mevcut kiracıların kira sözleşmelerini yenilememesi, birimlerin yeni kiracılar tarafından kiralanmaması ya da yenileme veya yeniden kiraya verme şartlarının (gerekli restorasyon maliyeti ve kiracılara verilen tavizler dahil olmak üzere) var olan kira şartlarına kıyasla daha olumsuz olması riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Kiralık gayrimenkullerin yeni kiracılara en azından mevcut kira şartlarına eşit şartlarda kiralanamaması halinde; bu durum şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ya da mali durumunu önemli ölçüde ve olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu ve diğer faktörler, kiralanan gayrimenkul sayısının düşmesine, kira gelirlerinin azalmasına, yatırım amaçlı gayrimenkullerin piyasa rayicinde potansiyel azalmalara yol açabilir ve nihayetinde şirket faaliyet sonuçlarını veya mali durumunu önemli ölçüde ve olumsuz bir şekilde etkileyebilir Gerekli İmar, İnşaat, Çevre ve Diğer İzinlerin veya Ruhsatların Alınmaması ya da Tabi Olunan Yürürlükteki Kanun ve Yönetmeliklerde Değişiklikler Yapılması: Gayrimenkul projeleri geliştirme faaliyetleri; belediyenin kapsamlı imar, inşaat, iskan ve çevre düzenlemelerine ve ulusal çevre düzenlemelerine tabidir. Mevcut projelerin geliştirilmesi için gerekli izin ve onayların alınması ve projenin inşa edilmesi için önemli harcamalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca, gerekli izin ve onayların alınması için gereken süre değişebilir ve bu da başlangıçtaki keşif bedelleriyle kıyaslandığında proje maliyetlerinin daha yüksek ya da daha düşük olmasına yol açabilir. Geliştirilecek projelerle ilgili olarak yetkili düzenleyici kuruluşlardan alınması gereken tüm onayların, olurların veya ruhsatların, beklenen süreler içerisinde ya da herhangi bir sürede düzenleneceği ya da

5 verileceği garanti edilemez. Ayrıca, farklı belediyelerdeki kamu yetkililerinin izin, olur ya da onay başvurularına cevap verme süreleri değişebilir. Bu ve diğer faktörler maliyetleri arttırabilir ya da geliştirme projelerinin tamamlanmasını geciktirebilir, bu durum da gelir kaybına ya da yatırılan sermayenin kaybına yol açabilir ve bunlardan herhangi birinin meydana gelmesi şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu önemli ölçüde ve olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Projenin inşaatı başladıktan sonra, yeni imar kanunlarının uygulanması sonucunda, projelerin özellikleri ve izin verilen inşaat alanlarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere geliştirme planlarında değişiklik yapmak zorunda kalma riski bulunmaktadır. Kanun değişiklikleri, bu değişikliklere uymak için, Şirket in ilave maliyetlere maruz kalmasına yol açabilir ve bu durum da şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu önemli ölçüde ve olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Gerekli izinlerin, olurların veya onayların alınmasında gecikme olması ya da söz konusu izin, olur veya onayların alınmaması, ya da daha önce verilen izin, olur ya da onayların geri alınması, geliştirme projelerinin tahmini süreler içerisinde tamamlanmasını etkileyebilir ya da hiç tamamlanamamasına yol açabilir ve bu durum da şirket faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu önemli ölçüde ve olumsuz bir şekilde etkileyebilir GYO Statüsünde Değişiklik Riski: SPK nın yürürlüğe koyduğu yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kanunu; şirket faaliyetlerini ve faydalanılan vergi muafiyetlerini etkilemektedir. GYO statüsünü muhafaza etmek amacıyla, SPK nın GYO larla ilgili, organizasyonel ve operasyonel açıdan birtakım hükümler getiren düzenlemelerine uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hükümler, gayrimenkul dışı yatırımlar ve finansal kredilerle ilgili birtakım kısıtlamalar ve SPK ya düzenli rapor sunulması yükümlülüklerini içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir. GYO larla ilgili SPK yönetmeliklerinin ve diğer kanunların yorumlanması ve uygulanmasında gelişim kaydedilmektedir. Şirket in vergi durumunda ya da vergi mevzuatındaki herhangi bir değişiklik (vergi oranları dahil olmak üzere), Şirket in mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını, hisselerinin piyasa değerini ve hissedarlarına kar sağlama kabiliyetini etkileyecektir İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraka pay denir. Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler: a) Kar payı (Temettü) geliri: şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. b) Sermaye kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler; SPK nın Seri:IV No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ e göre

6 halka açık ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20 sinden az olamaz. şirket ilgili karı nakdi veya hisse senedi olarak dağıtabilir. Ancak SPK tarihli ilke kararında payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı karları için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar vermiştir. SPK nın önümüzdeki yıllarda benzer kararlar alabilme ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda şirket in yasal olarak temettü dağıtım zorunluluğu bulunmamasına rağmen şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde kendi insiyatifi ve genel kurul onayıyla kar dağıtabilecektir İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler; Şirket payları arz öncesinde aktif olarak İMKB veya benzer bir örgütlü piyasada işlem görmemektedir. Halka arz fiyat aralığına baz teşkil eden değerleme raporu, en geç satış başlamadan 2 iş günü önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir. Halka arz sonrası İMKB de oluşacak fiyat halka arz sırasındaki fiyatlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki, sermaye piyasasındaki ve/veya şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklıklara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir Diğer Riskler Karayoluna Alternatif Ulaşım Yöntemlerinde Yaşanan Gelişmeler: Karayolu taşımacılığına alternatif olarak havayolu ve demiryolu taşımacılığının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak şehirlerarası otobüs terminallerinin cirolarında ve bu duruma bağlı olarak kira ödeme kapasitelerinde düşüş olması riski bulunmaktadır. Ülkemizde 1950 lerde yolcu taşımacılığı %49 karayolu, %42 demiryolu, %7,5 denizyolu, %0,6 havayolu ile yapılıyordu yılında Karayolları Genel Müdürlüğü nün kurulması ve ABD Marshall yardımının desteği ile karayolları gelişme yoluna, demiryolu ise durgunluğa girmiştir li yıllardan beri karayolları, yolcu taşımacılığında %90 ların üzerindeki payını korurken, demiryolları toplamdan %3-4 oranında pay almaktadır. Denizyollarının payı ise yok denecek kadar azdır. Havayollarının yolcu taşımacılığındaki payı ise 2003 yılında %1,5 seviyelerinde iken, 2003 sonunda iç hat hava taşımacılığının serbestleştirilmesi ve kolaylıklar sağlanması sonucu 2010 yılı itibariyle %4 ler seviyesine çıkmıştır. Havayolunun payının yükselmesinin bir diğer nedeni de bu dönemde yurtiçinde harcanabilir gelirdeki artıştır. Buna göre 2003 yılında $ seviyesinde olan Türkiye nin kişi başı milli geliri 2010 yılı itibariyle yaklaşık $ seviyesine yükselmiştir. Bunun yanında gelişmiş ülkeler dahil, hemen hemen her ülkede yolcu taşımacılığında karayolu kullanımı önde gelmektedir. Avrupa Birliği nde 2009 yılı itibariyle yolcu

7 taşımacılığında karayolunun payı %79, ABD de %89, Türkiye de ise %95 i bulmaktadır. Özetle gelecek yıllarda da havayolu taşımacılığına sağlanan teşvikler ve harcanabilir gelirdeki yükselişin etkisi ile toplam yolcu taşımacılığında havayolunun payında yükseliş yaşanabilir. Bu durum her ne kadar Şirket gelirlerindeki büyüme potansiyeli için risk oluştursa da, harcanabilir gelir arttıkça insanlar aynı zamanda karayollarında da daha fazla seyahat etmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, harcanabilir gelirin en yüksek olduğu ülkelerde bile toplam yolcu taşımacılığının payı oldukça yüksektir. Bu nedenle her ne kadar gelecek yıllarda havayolunun payında artış beklentisi Şirket in faaliyetleri için risk oluştursa da, bu riskin boyutu genel kanaatin aksine çok büyük değildir. (Not: Ulaşım ile ilgili bilgiler Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) ve Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) verilerinden alınmıştır) 3. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:7 1.Levent/Şişli/İSTANBUL Fiili Yönetim Adresi : Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:7 1.Levent/Şişli/İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İSTANBUL Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 01/03/1996 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Sirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına iliskin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla istigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmus halka açık anonim ortaklıktır Telefon ve Faks Numaraları : Tel: Faks : İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : Halka Açık Olduğu İçin Ortak Sayısı Bilinemiyor 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi Şirketimiz TL ödenmiş sermaye ile kurulmuş yılında tescil edilerek Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı olarak faaliyetine başlamıştır, yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınan bedelli sermaye artırımı ile sermayesini TL artırarak TL ye çıkartmıştır yılında yapılan bedelli sermaye artışı ile Şirket sermayesini TL den TL artırarak TL na çıkartmıştır yılında sermayemiz %200 bedelli sermaye artışı ile TL den TL lik artışla TL ye çıkartılmıştır yılında Şirketimiz sermayesini %100 bedelli olarak artırmış TL olan sermayesini

8 TL ye çıkartmıştır yılında sermayemiz TL si iç kaynaklardan TL si nakit karşılanmak suretiyle TL den TL sına çıkartılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek Şirket esas sözleşmesi değiştirilmiş ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşmüştür. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümün ardından Şirketimiz Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ye tahsisli olarak sermaye artırımı yapmış TL olan sermayesini TL artışla TL ye çıkartmıştır. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı TL dir. Şirketimiz mevcut gayrimenkul portföyünü tarihinde Metrocity 7. kat ve 17.kat ı alarak oluşturmuş iki gayrimenkul için toplamda TL ödemiştir. Söz konusu gayrimenkul alımlarının yanı sıra, Şirketimiz portföyüne Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali, Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Havza Şehirlerarası Otobüs terminalininin ilave edilmesi çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Bu üç otogarın alımı için öngörülen tutar TL dir Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Tam metni ekte veya de yer alan esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmektedir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: Şirket esas sözleşmesini Sermaye ve Paylar başlıklı 8.maddesine göre; (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından ve diğer üye ise Sermaye Piyasası Mevzuatı nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bunun dısında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıstır Payların devrine ilişkin esaslar: Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 8.maddesine göre; İmtiyazlı pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir İmtiyazlı olmayan (B) grubu paylar ise teslim ile devredilebilmektedir Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: Esas Sözleşmemizin İmtiyazlı Paylar başlıklı 9.maddesine göre; Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ve gayrimenkul sertifikası ihraç edilemez. Halka açılma sonrasında, hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil

9 olmak üzere imtiyaz yaratılamaz Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurulunun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller, toplantıya katılım koşulları, esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantıları Başlıklı 26.maddesi, Toplantı Yeri Başlıklı 27.maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 28.maddesi, Temsilci Tayin Başlıklı 29.maddesi, Oyların kullanılma şekli başlıklı 30.maddesi ve İlanlar Başlıklı 31.maddesi ile düzenlenmiştir. Esas Sözleşme Madde 26.- Genel Kurul Toplantıları: Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul, Şirket islerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Esas Sözleşme Madde 27.- Toplantı Yer: Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Esas Sözleşme Madde 28.- Toplantıda Komiser Bulunması : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir. Esas Sözleşme Madde 29.- Temsilci Tayini : Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin seklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşme Madde 30.- Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

10 Esas Sözleşme Madde 31. İlanlar Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: Esas Sözleşmemizin 8.maddesine göre; Şirket ortaklarından Galip ÖZTÜRK ve Avrasya Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.S. bir araya gelmek suretiyle lider sermayedardır. Lider sermayedarlara ait TL lik tutarı temsil eden paylar gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün tescilini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. İmtiyazlı paylar, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün tescilini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilir Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi: Yönetim ve denetim kurullarına ilişkin hükümlerin özetleri: Esas Sözleşme Madde 14. Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi : Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karsı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından sayısı belirlenen ve bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 4 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü ile; ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar, ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, danışmanlık hizmeti alınan şirket, isletmeci şirketler, ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler, ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olmalı ve es dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır. Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen Şartları haiz bir kimseyi

11 geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Esas Sözleşme Madde 15. Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları: Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diger mevzuat ile öngörülen sartları tasımaları gerekir. Esas Sözleşme Madde 16. Yönetim Kurulu Toplantıları : Yönetim kurulu, Şirket isleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, mesru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya baska bir surette oy kullanamazlar. Esas Sözleşme Madde 17. Özellik Arz Eden Kararlar : Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. A- Taraflar a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar, b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren sirket, d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, e) Ortaklığın iştirakleri, f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler. B- Özellik arz eden kararlar a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması isini üstlenecek Şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

12 d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kurulusun belirlenmesine ilişkin kararlar, e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar, i) Ortaklığa isletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar. Esas Sözleşme Madde 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri : Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Esas Sözleşme Madde 19. Sirketi Yönetim Ve İlzam : Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karsı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini asan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir Esas Sözleşme Madde 22. Yöneticilere İlişkin Yasaklar Yönetim kurulu üyeleri ile, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya es dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına isletmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füruu ile es dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. Esas Sözleşme Madde 23. Denetçiler Ve Görev Süresi Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere en az bir denetçi seçer.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Uyruğu İkametgah veya Merkez Adresi Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret. Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 T.C.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Uyruğu İkametgah veya Merkez Adresi Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret. Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 T.C. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, şirket ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 ESKİ METİN EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirket in merkezi İstanbul İli, Ataşehir İlçesindedir. Adresi, Atatürk Mahallesi,

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ / ödenmiģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR YIL: 2010 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANANAYİ TİCARET Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın

Detaylı

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ Madde-4 Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞIANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde-1 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Biskon Yapı Anonim Şirketi'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ MADDE 1. -Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 01.03.1996 tarihinde tescil ve 06.03.1996 tarihinde 3391 sayılı Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosüdüre uygun olarak ayrıca ilan edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname yasal prosüdüre uygun olarak ayrıca ilan edilecektir. FAVORĐ DĐNLENME YERLERĐ A.Ş. pay izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurumuz Đncelenmekte

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( Türk Ticaret

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) Ek 1 Esas Sözleşme TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) KURULUŞ MADDE 1- Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı