İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma"

Transkript

1 İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The Effets of Apelin on Humn Brest Cner Cell Lines (MCF-7): An In Vitro Stuy Fer KOYUNOĞLU 1, Sut TEKİN 2, Vhit KONAR 1, Süleymn SANDAL 2 1 Fırt Üniversitesi Fen Fkültesi Biyoloji Bölümü, Elzığ 2 İnönü Üniversitesi Tıp Fkültesi Fizyoloji AD, Mlty Özet Apelin, G protein kenetli orfn pelin reseptörünün (A PJ) enojen ligntıır. Apelinin hipotlmust özellikle rkut, suproptik ve prventriküler nükleus gii hipotlmik lnlr ğılım göstermesi testis, prostt ve meme okusun APJ nin ulunmsı, üreme sistemi üzerine pelinin önemli fizyolojik etkilerinin olileeğini kl getirmekteir. Apelinin ypısınki 13 mino sit izilimi tüm formlrın eğişmez oluğunn, temel pelin ypısı pelin-13 olrk kul eilmekteir. Bu çlışm ilk olrk, östrojen uyrlı insn meme knseri hüre httın (MCF 7), pelin 13 ün.1, 1 ve 1 nm'lık konsntrsyonlrı, östrojen hormonunun 1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrı uygulnı. Dh sonr pelinin, 1 ve 1 nm oln ozlrı ile östrojen hormonunun 1, 1, 1 nm lik ozlrı eş zmnlı olrk kültüre uygulnı ve 24 st inküe eili. Bu melerin MCF-7 hüre nlılığı üzerine etkileri, 3-(4,5-imethylthizol-2-yl)-2,5- iphenyltetrzolium romie (MTT) ssy ile elirleni. Sonuçlr, % hüre nlılık eğeri olrk elirleni. MCF 7 hüre httın uygulnn pelin-13 ün hüre nlılığını zlttığı (p<.5), östrojenin ise hüre nlılığını rttırığı tespit eili (p>.5). Apelin -13 ün, MCF-7 hüre serilerine nlılığı zltmsı (östrojen inüklemeli gruplr hil) polifertif etkinin östrojen reseptör kynklı oluğunu ve pelin-13 ün nti-knserojenik ir jn olrk kullnılileeğini kl getirmekteir. Anhtr Kelimeler: MTT ssy, pelin, APJ, MCF-7, hüre kültürü Astrt Apelin is the enogenous lign for the G-protein-ouple APJ reeptor. Apelin hs een foun in hypothlmi fiels suh s the prventriulr nuleus n supropti nuleus of the hypothlmus n it is seen in testile, prostte n mmmry tissues. Therefore pelin my e influentil on proutive system. Apelin show the istriution the hypothlmus, espeilly the rute, supropti nuleus n suh s prventriulr hypothlmi res. Presene of APJ in the testiles, the prostte tissue, rest tissue, suggests tht pelin my e importnt physiologil effets on the reproutive system. As the sequene of 13 mino is in pelin n not e hnge, the si pelin struture is epte s pelin-13. In the stuy, firstly,.1, 1 n 1 μm onentrtions of pelin 13 n 1, 1, 1 μm onentrtions of estrogen were pplie into the line of estrogen sensitive rest ner ell ( MCF 7). Apelin.1, 1 n 1 μm n estrogen hormone 1, 1, 1 μm were simultneously ulture n inute for 24 hours n their effetiveness were etete y mens of 3-(4,5-imethylthizol 2-yl)-2,5-iphenyltetrzolium romie (MTT). It hs een etete tht pelin 13 pplie into MCF 7 line ereses the ell liveliness, n estrogen inreses ell liveliness (p<.5). These results suggest tht the prolifertive effet on MCF 7 is estrogen reeptor oriente euse estrogen hormone is estrogen reeptor positive. Apelin-13 to reue the viility of MCF-7 ell lines (inluing estrogen-inue groups) suggests tht polifertif effet is inue estrogen reeptor n pelin-13 n e use s n ntirinogeni gent. Key wors: MTT ssy, pelin, APJ, MCF-7, ell ulture Giriş Meme knseri, kınlr rsın yygın görülmekte ve knser neenli ölümlerin şın yer lmktır. Düny Sğlık Örgütü trfınn, kınlr görülen knser türleri içine en yygın olnının meme knseri oluğu rpor eilmiştir (1). Hstlığın yygın olrk görülmesi ve ölümle sonuçlnmsı neeniyle u hstlığın tevisine yönelik rştırmlr hlen günelliğini korumkt ve gierek rtmktır. Meme knserlerinin orty çıkmsı ve gelişmesine şt östrojen (E 2 ) olmk üzere zı hormonlrın rol oynığı ve hormonlrın etkisi olmn, meme knseri olmyğı ilirilmekteir (2, 3). Bunn olyı kınlr meme knseri erkeklere ornl 1 kt h sık görülmekteir (4). Oezitenin meme knserine ir risk fktörü oluğu ve iyete ğlı yğ lımının knser gelişimine önemli rol oynığı ileri sürülmekteir (5) yılın Ttemto ve rk. trfınn keşfeilen pelin, ipoz oku ilesinin yeni ir üyesiir (6) ve etkilerini APJ reseptörlerine ğlnrk orty koyr (6-8). İlk olrk sığır mie okusunn izole eilmiş oln pelin (6, 7), 77 minositlik iziye ship ir prepropelin prekürsörünen türemiştir ve frklı okulr eğişik pelin formlrı ulunmktır (pelin -1, 13, 16 ve 36 gii) (9, 1). Ypıln in vitro çlışmlr tüm pelin türevleri içerisine iyolojik olrk en ktif oln formun pelin-13 oluğu orty konulmuştur (6, 9). Ht ve rk. sıçn meme okusun geelik ve lktsyon önemine pelin ekspresyonun elirgin ir rtış oluğunu elirlemişlerir (11). Ypıln çlışmlrl, pelinin see sığır ve sıçn süt örneklerine eğil, insn sütüne e ol miktr ulunuğu gösterilmiştir (9, 1, 12). Apelin mrna sının, Hs 578T insn meme knseri hüre kültürlerine yüksek seviyelere eksprese eiliği orty konulmuştur (13). Ayrı mlin uktl ve loüler tümör hürelerine e pelin mrna ekspresyonunun evm ettiği gösterilmiştir (14). Tüm u F. Koyunoğlu ve rk. 23

2 ulgulr, meme knseri gelişimine pelinin önemli etkilere ship olileeğini üşünürmekteir. Fkt u sürein yınltılmsın yönelik ypıln çlışmlrın syısı olukç zır. Bu çlışm, pelin-13 ve E 2 hormonlrının in vitro olrk, MCF-7 hüre httı üzerine oln etkilerini elirlemek mıyl ypılı. Gereç ve Yöntem Kimysllr Apelin-13 (Cymn), β-östroiol (Alf esr), Neworn lf serum (FCS) ve pensilin -streptomisin (Biologil Inustries, İsril), NCl, NOH, imetil sülfoksit (DMSO) ve HCl (Merk, Almny) stın lını. Kullnıln iğer kimysllr ve meyumlr, Sigm Alrih ten (St. Louis, MO, ABD) sğlnı. Deneylerin tüm sfhlrın i-istile su kullnılı. Test eileek pelin-13, meyum çözülerek.1, 1 ve 1 nm lik konsntrsyonlrı, β-östroiol ise etil lkole () çözülerek 1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrı eneye kullnılmk üzere hzırlnı. Stok çözeltiler eney süresine +4 C e muhfz eili. Hüre kültürü MCF 7 hüreleri Ort Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü nen (Ankr) temin eil i. Çlışm, İnönü Üniversitesi Tıp Fkültesi Fizyoloji Anilim Dlı Moleküler Arştırmlr Lortuvrın ypılı. Tüm hüreler 25 m 2 kültür flsklrın, RPMI-164 meyum (içerisine %1 FCS, 1U/ml penisilin ve.1mg/ml streptomisin ilve eilerek hzırlnn) ile esleniler. Kronioksitli inkütöre (%5 CO 2 +%95 O 2 ; Nuire Co, Plymouth,MN, ABD), 37 C e ve nemli ortm tutuln hürelerin meyumlrı hft iki ef eğiştirili. Hüreler konfluent oluğun, tripsin-edta solüsyonu kullnılrk flsklrn sökülü ve 96 kuyuuklu plklr ktrılrk 3-(4,5-imetiltizol 2-il)- ifenil tetrzolium romi (MTT) ssy nlizlerine kullnılı. Test jnlrı ile mumele Test jnlrı ile mumele eilmeen öne hürelerin nlılık ornlrı (tryphn lue exlusion yöntemi ile) elirleni. Cnlılık ornının %9 ın ltın oluğu urumlr eneylere şlnmı. Test eileek pelin- 13 hormonun.1, 1 ve 1 nm lik, E 2 hormonunun 1, 1, 1 nm ozlrı ve ynı miktrlr çözüü () hürelerin içine ulunuğu kuyuuklr ilve eili ve kronioksit inkütörüne 24 st süreyle 37 C e inküsyon ırkılı. MTT Assy Sitotoksik etkiler, sitotoksisitenin eğerlenirilmesine yygın olrk kullnıln enzimtik test yöntemlerinen iri oln MTT ssy ile elirleni. Bu yöntem, MTT oysının tetrzolium hlksını prçlyilmesi ilkesine ynmktır. Bu yönteme, MTT nlı hürelere ktif olrk sore olur ve reksiyon mitokonriyl süksint ehirogenz trfınn ktlize eilerek mvi-mor renkli, su çözünmeyen formzn inirgenir. Formzn oluşumu, ylnız ktif mitokonrinin ulunuğu nlı hürelere görülmekteir. Bu hüre nlılığının ir elirtei olrk kul eilir ve spektrofotometrik olrk elirlenen eğer, yşyn hüre syısı ile ilişkilenirilir (, 16). Steril PBS içerisine hzırlnn stok MTT solüsyonunn,,5 mg/ml MTT çlışm solüsyonu hzırlnı ve 96 kuyuuklu plklr ilve eili. İnkütöre 3 st ekletilikten sonr plklrki hürelerin optik nsiteleri, ELISA plte okuyuu (Synergy HT ABD) 55 nm lg oyun okutulu (17). Kontrol kuyuuklrı okutulrk, ele eilen sorns eğerlerinin ortlmsı lını ve u eğer %1 nlı hüre olrk kul eili. Çözüü ve jn uygulnn kuyuuklrn ele eilen sorns eğerleri, kontrol sorns eğerine ornlnı ve yüze nlılık olrk kul eili. MTT enemeleri frklı günlere en z on kez tekrr eili. İsttistiksel Anliz Gruplrın norml ğılım uygunluğu, Kolmogorov Smirnov testi ile eğerlenirili. Gruplrın krşılştırılmsın tek yönlü vryns nlizi kullnılı. Vrynslrın homojenliği, Levene testi ile nliz eili. Tek yönlü vryns nlizi sonrsı vrynslrın homojen olmığı gözleni ve çoklu krşılştırmlr için TAMHANE T2 testi kullnılı. p<.5 isttistiksel olrk nlmlı kul eili. Veriler ortlm ± stnrt ht olrk ife eili. Bulgulr MCF-7 hüreleri, 24 st süreyle pelin-13 ün frklı konsntrsyonlrı ile (.1, 1 ve 1 nm) inküe eilikten sonr hürelerin nlılık ornlrın meyn gelen % eğişimler elirlenip sonuçlr Şekil 1 e gösterilmiştir. Hüre Cnlılığı (%) Kontrol Apelin (.1 nm) Şekil 1. Apelin 13 uygulnmsınn sonr hüre nlılığın meyn gelen (Ort ± SH) eğişiklikler ( p<.1; TAMHANE Post Ho Turkey HSD). Uygulnn pelin-13 ün, tüm konsntrsyonlrı hüre nlılığın önemli zlmlr seep olu (p<.1). E 2 hormonunun tüm ozlrı, (1, 1, 1 nm) 24 st süreyle hüre httın uygulnı ve u süre sonun, E 2 ye ek olrk pelin-13 ün iki frklı ozu (1 1 nm) ilve eili. Hürelerin % nlılık ornlrı Şekil 2A, B, C e gösterilmiştir. E 2 nin tüm ozlrının (1, 1, 1 nm) tek şın uygulnığı hürelerin % nlılık miktrın rtış oluğu nk u rtışın isttistiksel olrk nlmlı olmığı gözleni (p>.5). E 2 ile inküe eilen hürelere inküsyon sonrsı uygulnn pelin-13 ün, her iki ozunun hüre nlılığın nlmlı zlmlr meyn getiriği tespit eili ( p<.1, p<.5, p<.1, p<.5). Apelin (1 nm) Apelin (1 nm) F. Koyunoğlu ve rk. 24

3 12 15 A B Hüre Cnlılığı (%) 9 Hüre Cnlılığı (%) 9 E2 (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) C E2 (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) Hüre Cnlılığı(%) 9 Şekil 2. 1 nm (A) 1 nm (B) ve 1 nm ( C) E 2 uygulmsınn 24 st sonr uygulnn pelin- 13 ün (1 ve 1 nm) hüre nlılığın meyn getiriği (Ort± SH) eğişiklikler ( p<.1; p<.5; p<.1; p<.5; TAMHANE Post Ho Turkey HSD) Hüre httın 1, 1 ve 1 nm E 2 ile eş zmnlı.1, 1 ve 1 nm pelin-13 ilve eilerek ypıln enemelere hüre % nlılık miktrlrı Şekil 3A, B, C e gösterilmiştir. Apelin-13 ve E 2 nin eş zmnlı uygulnm sonrsın hüre nlılığın meyn gelen zlmnın, 24 st E 2 uygulmsı sonrsın ele eilen sonuçlrl enzerlik gösteriği tespit eili. Trtışm Knser, son yıllr en üyük sğlık sorunlrn iri hline gelmiş ve kınlr en sık görülen knser kynklı ölüm neenlerinin meme knseri oluğu rpor eilmiştir (18). Meme knserlerinin orty çıkmsı ve gelişmesine şt E 2 olmk üzere zı hormonlrın rolü oluğu ve hormonlrın etkisi olmn meme knseri olmyğı ilirilmekteir (2, 3). 17β-östriolün östrojen reseptör (ER) pozitif meme tümör hürelerine çoğlmyı uyrığı ve poptozu engelleiği ilinmekteir (19). Meme krsinomunki ilerlemenin, E 2 ğımlı oluğu şk çlışmlr gösterilmiştir (2, 21). ER pozitif meme knseri hürelerine, östrojen ER yi ktive eerek hüre siklusunki G1 fzı kısltıp hürenin h sık şekile ölünmesine neen oluğu yrı rpor eilmiştir (22). Bizim çlışmmız E 2 hormonunun 1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrı, MCF-7 hüre httın uygulnı ve % hüre nlılığını mevut çlışmlr enzer şekile kısmen rttığı tespit eili. Bu ulgu, hstlığın ptofizyolojisine E 2 hormonu ve reseptörü için sunuln olsı rollerini h güçlü kılmktır. Yğ okunun, ktif enokrin orgn gii, irçok hormon ve sitokin slgılığı ilinmekteir (23-25). Yğ oku kitlesineki rtışın, meme knserine ir risk fktörü oluğu (5) ve yüksek klorili iyetlerin knser etiyolojisine rol oynığı ilinmekteir (26). Oezitenin zı knser formlrıyl oln ilişkisi uzun zmnır iliniğinen (27), ipositokinlerin knserojen olrk oezite ile knser rsın ir ğlntısının olup olmığını tespit eilmeye çlışılmkt ve rştırmlr u yöne ğırlık kznmktır (28). Mevut litertüre, yğ oku F. Koyunoğlu ve rk. 25

4 kynklı zı hormonlrın insn meme knseri ile ilişkisini çıklyn çlışmlr ulunmktır. Özellikle iponektin ve leptinin meme knseri ile ğlntısı rpor eilmiştir (29-31). Kim ve rk. trfınn ypıln ir çlışm, yğ oku kynklı ir hormon oln visftinin, MCF-7 hüre httı üzerine ypıln enemelere oz ğımlı olrk hüre nlılığını rttığı gösterilmiştir (32). Somsunr ve rk. trfınn ypıln çlışmyl leptin hormonun MCF-7 hüre serilerine nlılığı etkilemeiği rpor eilmiştir (33). Ctlno ve rk. nın yptığı çlışm, MCF- 7 meme knseri hüre serilerine leptinin romtz ktivitesini inükleiği, E 2 sentezini rttırığı ve E 2 ğımlı meme knseri progresyonun neen oluğu gösterilmiştir (34). Bir şk çlışm ise, iposit ilişkili komplemn protein (Arp ) un oz ğımlı olrk MCF -7 hüre nlılığını zlttığı gösterilmiştir (35). Bu ulgulr, yğ oku ile meme knseri rsınki sinylleri gierek güçlü kılmkt ve yğ okunun ir şk hormonu oln pelinin, meme knserineki olsı rollerine ikktleri çekmekteir. Apelin hormonu ve knser rsınki ilişkiyi gösteren çlışmlrın syısı olukç zır. Bert ve rk. insn kiğer knser hüresi (NSCLC) üzerine pelin uygulmsının etkilerini, hem in vitro heme in vivo olrk rştırmışlrır. Sonuç olrk in vitro pelin uygulmsının hüre nlılığını etkilemeiği, in vivo çlışm ise pelinin njiyogenezi uyrrk tümör hüresinin gelişimini rttırığı gösterilmiştir (36). Heo ve rk. insn il knseri hüreleri üzerine ypmış oluklrı ir şk çlışm, pelinin hüre nlılığını rttırığını rpor etmişlerir (37). Bizim çlışmmız pelin-13 ün,.1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrının MCF-7 hüre nlılığı üzerine olsı etkileri rştırılı. 12 A 12 B Hüre Cnlılığı (%) 9 Hüre Cnlılığı (%) 9 E2 (1 nm) Apelin (.1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) E2 (1 nm) Apelin (.1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) 12 C 15 E2 (1 nm) Apelin (.1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Hüre Cnlılığı (%) 9 Şekil 3. 1 nm ( A), 1 nm (B) ve 1 nm ( C) E 2 ile pelin 13 ün (.1, 1 ve 1 nm) eş zmnlı uygulnmsının hüre nlılığın meyn getiriği (Ort±SH) eğişiklikler ( p<.1; p<.5; p<.1; p<.5; TAMHANE Post Ho Turkey HSD) Çlışm kullnıln pelin-13 ün, tüm konsntrsyonlrının % hüre nlılığını zlttığı tespit eili. Mevut litertüreki in vitro çlışmlrın sonuçlrı ile çlışmmızın ulgulrı çelişmekteir. Bu frklılığın, çlışmlr kullnıln knser hüreleri ve F. Koyunoğlu ve rk. ship oluklrı reseptör çeşitlerinin frklı olmsının ynı sır, kullnıln pelin formlrının ynı iyolojik ktiviteye ship olmmsınn kynklnığını üşünürmekteir. Ayrı in vivo çlışmlr pelinin oğrun eğil, vsküler njiyogenezi rttırrk olylı 26

5 ir meknizmyl tümör gelişimini rttırığı ilirilmiştir. Bu urum peptiin in vivo ve in vitro ortmlr ypıln enemelere frklı etkiler orty koyileeğini göstermekteir. Bizim çlışmmız sitotoksik etkinin ER uyrlı MCF-7 hürelerine orty çıkmış olmsı, etkinin ER rılı ir meknizm ile oluğunu üşünürmekteir. Ayrı, pelin-13 ün E 2 inüklemeli gruplr hil olmk üzere, MCF-7 hüre serilerine nlılığı zltmsı peptiin nti-knserojenik ir jn olrk kullnılileeğini kl getirmekteir. Apelin-13 ile meme knseri rsınki ilişkiyi çıklyn herhngi ir litertür ilgisi mevut olmyıp, çlışmmız u ln ypılmış ilk rştırm olm özelliğineir. Çlışm kullnıln knser hürelerinin insn özgü olmsı, çlışmmızn ele ettiğimiz sonuçlrın önemini rttırmktır. Bu melerin, in vivo enemelere nsıl sonuçlr vereeğinin, sğlıklı okulr üzerine etkilerinin neler olğının rştırılmsı olukç önemliir. Meknizmnın h iyi nlşılilmesi için, hem in vitro hem e in vivo frklı kpsmlı çlışmlr ihtiyç uyulmktır. Teşekkür Bu proje Fırt Üniversitesi Bilimsel Arştırm Projeleri Birimi (FÜBAP Proje No: FF11.36) trfınn esteklenmiştir. MCF-7 hürelerinin temini konusun yrımlrını esirgemeyen Ortoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk GÜNDÜZ e teşekkür eeriz. Kynklr 1. WHO, Düny Knser Rporu 28, e. P. Boyle, B. Levin28, Lyon. 2. Meites J. Reltion of proltin n estrogen to mmmry tumorigenesis in the rt. J Ntl Cner Inst 1972; 48(4): Cuzik J, Wng DY, Bulrook RD. The prevention of rest ner. Lnet 1986; 1(8472): Snten RJ, Boy NF, Chleowski RT, Cummings S, Cuzik J, Dowsett M, Eston D, Fores JF, Key T, Hnkinson SE, Howell A, Ingle J. Critil ssessment of new risk ftors for rest ner: onsiertions for evelopment of n improve risk preition moel. Enor Relt Cner 27; 14(2): Dieuonne MN, Bussiere M, Dos Sntos E, Leneveu MC, Giuielli Y, Pequery R. Aiponetin meites ntiprolifertive n poptoti responses in humn MCF7 rest ner ells. Biohem Biophys Res Commun 26; 3(1): Ttemoto K, Hosoy M, Ht Y, Fujii R, Kkegw T, Zou MX, Kwmt Y, Fukusumi S, Hinum S, Kit C, Kurokw T, On H, Fujino M. Isoltion n hrteriztion of novel enogenous peptie lign for the humn APJ reeptor. Biohemil n Biophysil Reserh Communitions 1998; 251(2): Hinum S, On H, Fujino M. The quest for novel iotive pepties utilizing orphn seventrnsmemrne-omin reeptors. J Mol Me (Berl) 1999; 77(6): Toiso A, Cmpell V, Dikinson CJ, DelVlle J, Ym T. Moleulr sis for somtosttin tion: inhiition of -fos expression n AP-1 ining. Am J Physiol 1994; 267(2 Pt 1): G Hosoy M, Kwmt Y, Fukusumi S, Fujii R, Ht Y, Hinum S, Kit C, Hon S, Kurokw T, On H, Nishimur O, Fujino M. Moleulr n funtionl hrteristis of APJ. Tissue istriution of mrna n intertion with the enogenous lign pelin. J Biol Chem 2; 2(28): Kwmt Y, Ht Y, Fukusumi S, Hosoy M, Fujii R, Hinum S, Nishizw N, Kit C, On H, Nishimur O, Fujino M. Moleulr properties of pelin: tissue istriution n reeptor ining. Biohim Biophys At 21; 38(2-3): Ht Y, Fujii R, Hosoy M, Fukusumi S, Kwmt Y, Hinum S, Kit C, Nishizw N, Muroski S, Kurokw T, On H, Ttemoto K, Fujino M. Apelin, the nturl lign of the orphn reeptor APJ, is unntly serete in the olostrum. Biohimi et Biophysi At (BBA) - Moleulr Cell Reserh 1999; 12(1): Wng G, Anini Y, Wei W, Qi X, O Crroll A-M, Mohizuki T, Wng H-Q, Hellmih MR, Englner EW, Greeley GH. Apelin, New Enteri Peptie: Loliztion in the Gstrointestinl Trt, Ontogeny, n Stimultion of Gstri Cell Prolifertion n of Choleystokinin Seretion. Enorinology 24; 1(3): Wng G, Qi X, Wei W, Englner EW, Greeley GH, Jr. Chrteriztion of the 5'-regultory regions of the rt n humn pelin genes n regultion of rest pelin y USF. FASEB J 26; 2(14): Wng Z, Greeley GH, Jr., Qiu S. Immunohistohemil loliztion of pelin in humn norml rest n rest rinom. J Mol Histol 28; 39(1): Denizot F, Lng R. Rpi olorimetri ssy for ell growth n survivl: Moifitions to the tetrzolium ye proeure giving improve sensitivity n reliility. Journl of Immunologil Methos 1986; 89(2): Horkov K, Sovikov A, Seemnnov Z, Syrov D, Busnyov K, Dron Z, Ferenik M. Detetion of rug-inue, superoxie-meite ell mge n its prevention y ntioxints. Free Ri Biol Me 21; (6): Mosmnn T. Rpi olorimetri ssy for ellulr growth n survivl: pplition to prolifertion n ytotoxiity ssys. J Immunol Methos 1983; 65(1-2): Ry A. Aipokine leptin in oesity-relte pthology of rest ner. J Biosi 212; 37(2): Yşrtürk Ü, Altıntş A. Meme Tümörlü Köpeklere Serum 17β-estriol Kolesterol ve Trigliseri Düzeylerinin Klinik Önemi. F.Ü.Sğ.Bil.Vet.Derg. 21; 24(3): Henerson BE, Ross R, Bernstein L. Estrogens s Cuse of Humn Cner: The Rihr n Hin Rosenthl Fountion Awr Leture. Cner Reserh 1988; 48(2): F. Koyunoğlu ve rk. 27

6 21. Crlstrom K. Influene of intrtumorl estriol iosynthesis on estrogen reeptors. Reent Results Cner Res 1984; 91: Osorne CK. Tmoxifen in the tretment of rest ner. N Engl J Me 1998; 339(22): Gimle JM. Aipose tissue-erive therpeutis. Expert Opin Biol Ther 23; 3(5): Woznik SE, Gee LL, Whtel MS, Frezz EE. Aipose tissue: the new enorine orgn? A review rtile. Dig Dis Si 29; 54(9): Liu Y, Song CY, Wu SS, Ling QH, Yun LQ, Lio EY. Novel ipokines n one metolism. Int J Enorinol 213; 213: Popkin BM. Unerstning glol nutrition ynmis s step towrs ontrolling ner iniene. Nt Rev Cner 27; 7(1): Zhng Y, Proen R, Mffei M, Brone M, Leopol L, Friemn JM. Positionl loning of the mouse oese gene n its humn homologue. Nture 1994; 372(655): Groflo C, Surmz E. Leptin n ner. J Cell Physiol 26; 27(1): Mntzoros C, Petriou E, Dessypris N, Chvels C, Dlmg M, Alexe DM, Ppimntis Y, Mrkopoulos C, Spnos E, Chrousos G, Trihopoulos D. Aiponetin n rest ner risk. J Clin Enorinol Met 24; 89(3): Miyoshi Y, Funhshi T, Kihr S, Tguhi T, Tmki Y, Mtsuzw Y, Noguhi S. Assoition of serum iponetin levels with rest ner risk. Clin Cner Res 23; 9(): Mtsur M, Mruok S, Ktyose S. Inverse reltionship etween plsm iponetin n leptin onentrtions in norml-weight n oese women. Europen Journl of Enorinology 22; 147(2): Kim JG, Kim EO, Jeong BR, Min YJ, Prk JW, Kim ES, Nmgoong IS, Kim YI, Lee BJ. Visftin stimultes prolifertion of MCF-7 humn rest ner ells. Mol Cells 21; (4): Somsunr P, Yu AK, Von-Dvis L, MFen DW. Differentil effets of leptin on ner in vitro. J Surg Res 23; 113(1): Ctlno S, Muro L, Mrsio S, Giorno C, Rizz P, Rgo V, Montnro D, Mggiolini M, Pnno ML, Ano S. Leptin inues, vi ERK1/ERK2 signl, funtionl tivtion of estrogen reeptor lph in MCF-7 ells. J Biol Chem 24; 279(19): Grossmnn ME, Nkht KJ, Mizuno NK, Ry A, Clery MP. Effets of iponetin on rest ner ell growth n signling. Br J Cner 28; 98(2): Bert J, Kenessey I, Doos J, Tovri J, Klepetko W, Jn Ankersmit H, Hegeus B, Renyi-Vmos F, Vrg J, Lorinz Z, Pku S, Ostoros G, Rozss A, Timr J, Dome B. Apelin expression in humn nonsmll ell lung ner: role in ngiogenesis n prognosis. J Thor Onol 21; 5(8): Heo K, Kim YH, Sung HJ, Li HY, Yoo CW, Kim JY, Prk JY, Lee UL, Nm BH, Kim EO, Kim SY, Lee SH, Prk JB, Choi SW. Hypoxi-inue upregultion of pelin is ssoite with poor prognosis in orl squmous ell rinom ptients. Orl Onology 212; 48(6): İletişim Sut TEKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fkültesi Fizyoloji AD, Mlty F. Koyunoğlu ve rk. 28

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi 92 Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Ömer GEÇİCİ, 1 Murat KULOĞLU, 2 Murad ATMACA, 3 A. Ertan TEZCAN, 4 Hikmet

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Dr. Murat Çakan, Dr. Uğur Altuğ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ÖZET Prostat

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi MÜSBED 2012;2(4):149-154 Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi Neşe Balkan 1, Nilüfer Özaydın 2, Nurver Toprak Ülger 1 Araştırma

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 7:5-14 5 Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması What is renin inhibition? Mechanism of action Dr. Timur Timurkaynak Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri +

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(2):73-7. Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + Evren Köse*, Ali Beytur**, Nigar Vardı***,

Detaylı