YARGITAY 13. HUKUK DA RES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 13. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 13. HUKUK DA RES

2

3 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***) Özet: Kural olarak abone sözleflmesi kimin ad na düzenlenmifl ise, tüketim bedelinden de o kifli yani sözleflmenin taraf olan abone sorumludur. Devlet ve kamu kurumlar n n tekelinde bulunan baz kamu hizmetlerini veya zaruri ihtiyaç maddelerini da tan kurulufllarla, bunlar talep eden kifliler aras nda sözleflme yapma mecburiyeti bulunmaktad r. Bu nedenle enerji da t m tekelini elinde bulunduran kurum kendisinden hizmet talep eden kifliyle sözleflme yapmak zorundad r. Bu sözleflmeyi yapmak için de, alacakl olmad kiflilere borç yükümlülü ü getirecek flekilde baflka kifliye ait eski borçlar n hizmet talep eden kifliden istenmesi sözleflme yapma özgürlü üne engel teflkil eder. Baflka bir anlat mla, elektrik idaresi tafl nmaz terk etmifl olan kifliden olan alaca - n yeni aboneden isteyemez ve sözkonusu eski borç ödenmedikçe sözleflme yapmamakta direnemez. Elektrik idaresi yeni abone ile sözleflme yapmak zorundad r. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i düflünüldü. (*) Gönderen Av. Hulki Özel (**) tarihli bu karar, güncelli ini ve önemini korudu u için okurlar m z n bilgisine sunuyoruz. (***) 2006/4. say s n n sayfas ndaki Yarg tay 4. HD karar na bak n z.

4 836 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 KARAR Davac, kendisine ait daireyi üçüncü flahsa kiraya verdi ini, kirac n n elektrik abonesi olmak üzere TEDAfi a müracaat nda, eski abonenin elektrik borcu bulundu u, ödenmemesi halinde, abone olunamayaca gibi, elektri in de ba lanmayaca n n bildirildi ini, bu zorunlulukla eski aboneye ait elektrik borcunu ihtiraz kay tla ödemek zorunda kald n, TE- DAfi n, eski abonenin elektrik borcunu haks z olarak kendisinden tahsil etti ini ileri sürerek, TL in tarihinden itibaren faizi ile birlikte daval dan al nmas n istemifltir. Daval, davac n n ancak kendi kirac s olan eski aboneye karfl rücu davas açabilece ini bildirerek, davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davan n husumet nedeniyle reddine verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac, tafl nmaz n kiraya verildi ini, Tedafl'a nedeniyle elektri in kesildi ini, yeni kirac n n kuruma müracaat nda eski abonenin borcunun ödenmesi halinde, abone sözleflmesi düzenlenerek, elektri in ba lanaca n n bildirildi ini, bunun üzerine ihtiraz kay tla eski abone olan kirac n n borcunu ödemek zorunda kald n, bu nedenle ödenen paran n istirdad n istemifltir. Daval kurum, davac n n ancak kendi kirac s olan eski aboneye karfl rücu davas açabilece ini bildirerek, davan n reddini savunmufl mahkemece daval n n bu savunmas na itibar karar v e r i l m i fl t i r. Tedafl n dava d fl üçüncü kifli C ile aralar nda abone sözleflmesi oldu una, davac n n kirac s olan C nin elektrik borcunu ödemeden mecuru terk etti i taraflar n kabulündedir. Kural olarak, abone sözleflmesi kimin ad na düzenlenmifl ise, tüketim bedelinden o kifli yani efl söyleyiflle sözleflmenin taraf olan abone sorumludur. Davac borcu olmad halde darda kald ndan eski kirac s olan abonenin elektrik borcunu ödememesi nedeni ile yeni kirac ile daval kurumun abone sözleflmesi düzenlemeyip, elektri i daireye ba lanmad ndan bu zorunlulukla, eski kirac s olan kiflinin borcunu ödemek zorunda kalm flt r. Borçlar Hukukunda, sözleflme yapma hürriyeti kural olmakla birlikte, bunun da baz istisnalar vard r. Devlet veya kamu kurumlar n n tekelinde bulunan baz kamu hizmetleri ve zaruri ihtiyaç maddelerini' da tan kurulufllarla, bunlar talep eden kifliler aras nda sözleflme yapma mecburiyeti vard r, bu nedenle daval Tedafl enerji da t m tekelini elinde bulunduran bir kurum olarak sözleflme yapmak zorundad r. Bu sözleflmeyi yapmak içinde, alacakl olmad kiflilere, mükellefiyet getirecek flekilde eski borçlar n, abone olmayan davac dan istenmesi sözleflme yapma hürriyetine engel teflkil eder. Aç klanan nedenlerle davan n kabulü gerekirken, mahkemece aksi yaz l düflüncelerle davan n reddi usul ve yasaya ayk r d r. Bozma nedenidir.

5 Yarg tay Kararlar 837 SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle temyiz olunan karar n davac yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/695 K: 2006/6043 T: VEKALET SÖZLEfiMES H ZMET SÖZLEfiMES GENEL MAHKEMELER N GÖREV * Özet: Taraflar aras nda düzenlenen sözleflmede bir ifl sözleflmesinde olmas gereken hususlar belirtilmemifl, vekalet sözleflmesi kapsam nda yerine getirilecek olan edimlerden söz edilmifltir. An lan sözleflmede avukat n tüm emek ve mesaisini daval banka için harcayaca n öngören bir hüküm de bulunmamaktad r. Hal böyle olunca, taraflar aras ndaki uyuflmazl n çözümünde genel mahkemenin görevli oldu unun kabulü gerekir. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay mahkemenin görevsizli ine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval banka ile akdedilen tarihli avukatl k sözleflmesi ile daval n n çeflitli flubelerine ait icra ve dava dosyalar n takip etti ini, sözleflmedeki tüm edimlerini yerine getirdi ini, daval n n tarihli yaz ile sözleflmenin yenilenmeyece ini belirtmesine ra men bu tarihe kadar olan ücretini de ödemedi ini belirterek sözleflmenin 2 ve 3. maddelerinin geçersizli inin tespitini, ücretinin saptanmas n ve saptanacak bu ücretten flimdilik TL nin faizi ile birlikte tahsilini istemifltir. Daval, davac n n vekaletnamesinde vergi numaras n n bulunmad - n, banka zarar na ifllem yapan davac n n edimlerini yerine getirmedi ini savunarak davan n reddini dilemifltir. (*) Gönderen Av. Güner Aflk n

6 838 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 Mahkemece taraflar aras ndaki sözleflmenin ifl kanununun kapsam nda bulundu u için görevsizlik karar verilmifltir; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Taraflar aras nda düzenlenen tarihli sözleflmenin birinci maddesinde davac avukat n, daval bankan n leh veya aleyhine aç lm fl ve aç lacak davalar, icra takiplerini takip etmek, ayr ca bankaca kendisine verilecek her türlü hukuki iflleri yap p, yaz l veya sözlü görüfl bildirmesi hüküm alt na al nm fl, devam maddelerinde de sair hususlar düzenlenmifltir. Hemen belirtmek gerekir ki mahkemenin hükmüne dayanak olan sözleflmenin birinci maddesi ifl kanununda düzenlenen ifl sözleflmesi niteli inde olmay p davac avukat n vekalet sözleflmesi kapsam nda yapmas gereken edimleri düzenlemektedir. Öte yandan davac avukat n tüm emek ve mesaisini daval banka için harcayaca na dair sözleflmede bir hüküm bulunmad gibi bu husus daval tarafça da iddia ve ispat edilmifl de ildir. Hal böyle olunca taraflar aras ndaki uyuflmazl n çözümünde Genel Mahkemelerin görevli oldu unun kabulü gerekir. Mahkemece de inilen bu yön göz ard edilerek yaz l flekilde hüküm kurulmufl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle; temyiz olunan hükmün BO- ZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

7 Yarg tay Kararlar 839 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/7735 K: 2006/11079 T: VEKALET SÖZLEfiMES N N KOfiULLARI ASL YE HUKUK MAHKEMES N N GÖREV Özet: Davac avukat n daval bankada hizmet sözleflmesiyle çal flt ve tüm mesaisini bankaya hasretti ine iliflkin olarak herhangi bir delil bulunmamas yan nda, taraflar n da böyle bir iddiay söz konusu etmemeleri dikkate al narak, özel hukuk iliflkisinden kaynaklanan uyuflmazl a Asliye Hukuk Mahkemesinde bak laca sonucuna var lmal d r. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat nca duruflmal temyiz edilmifl ise de duruflmaya tabi olmad ndan duruflma iste inin reddi ile incelemenin evrak üzerinde yap lmas na karar verildikten sonra dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac avukat oldu unu, daval n n ödemesi gereken vekalet ücretini ödemedi ini ileri sürerek 5000 YTL avukatl k ücreti, 5000 YTL de yarg - lama gideri vekalet ücreti olmak üzere toplam YTL'nin yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istemifltir. Daval davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, fl Mahkemesi görevli oldu u gerekçesiyle görevsizlik karar verilmifl; hüküm davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Taraflar aras ndaki uyuflmazl k avukatl k sözleflmesinden ve vekalet ücretinden kaynaklanmaktad r. Davac n n daval banka yan nda hizmet akdi ile çal flt ve tüm mesaisini bankaya hasretti ine iliflkin dosya kapsam nda mevcut herhangi bir delil veya belge bulunmad gibi taraflarca da böyle bir iddian n söz konusu edilmedi i anlafl lmaktad r. Öyle ise özel hukuk iliflkisinden do an ihtilaf genel mahkemede, miktar itibariyle de Asliye Hukuk Mahkemesince görülmesi gerekir. Mahkemece iflin esas in-

8 840 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 celenmeli ve ortaya ç kacak sonuca uygun bir karar verilmedir. Dava dilekçesinin yaz l gerekçe ile görev yönünden reddedilmifl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle davac n n temyiz itiraz n n kabulü ile hükmün davac lehine BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/5518 K: 2006/11185 T: HASTANEN N SORUMLULU U VEKALET KURALLARI HAF F KUSUR NEDEN YLE ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK* (*) Gönderen Av. Erdal Üner (BK m , 321/21, 394/1) Özet: Hastane ve çal flt rd eleman n tedavi s ras ndaki kusurlar sebebiyle oluflan zarar n giderilmesi vekalet sözleflmesine dayand r l r. Vekilin sorumlulu u iflçinin sorumlulu una iliflkin kurallara ba l olup, iflçi gibi özenle davranmak yükümlülü ü bulunan vekil en hafif kusurundan bile sorumludur. Vekil, hastas n n zarar görmemesi için, mesleki tüm flartlar yerine getirmek, hastan n durumunu t bbi aç dan zaman nda ve gecikmeksizin saptay p, somut durumun gerektirdi i önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundad r. Gerçekten müvekkil (hasta), mesleki bir iflgören vekilden, tedavinin bütün aflamalar nda titiz bir özen göstermesini beklemek hakk na sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, vekalet görevini gere i gibi ifa etmemifl say lmal d r. Hal böyle olunca, en hafif kusurundan bile sorumlu olan vekilin zarar n tamam ndan sorumlu tutulmas gerekir. Bu nedenle maddi

9 Yarg tay Kararlar 841 zarar hesab nda kusur oran na göre indirim yap lm fl olmas usul ve yasaya ayk r d r. Taraflar aras ndaki tazminat davas n n yap lan yarg lama sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne ve k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün davac avukat taraf ndan duruflmal, daval avukat nca duruflmas z olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere ça r ka d gönderilmiflti. Belli günde davac vekili avukat Yakup ile daval vekili gelmifl di er daval taraf ndan gelen olmad ndan onun yoklu unda duruflmaya bafllan lm fl ve haz r bulunan avukatlar n sözlü aç klamalar dinlenildikten sonra karar için baflka güne b rak lm flt. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde oldu u saptanarak dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, üst solunum yollar rahats zl nedeniyle tarihinde daval hastaneye baflvurdu unu, muayene eden doktorun yazd pronopen adl i nenin di er daval sa l k memuru taraf ndan kalçadan yap lmas n n hemen ard ndan baca nda dizden itibaren bir uyuflma bafllad - n, yap lan kontrol ve tedaviye ra men i ne s ras nda siyatik sinirinin delinmesi nedeniyle felç kald n, i neyi yapan daval ile hastanenin sorumlu oldu unu, çal flma gücünü kaybetti ini ileri sürerek fazlas sakl TL maddi tazminat n tahsiline karar verilmesini istemifl, birleflen davas ile de fazlas sakl Tl maddi tazminat ile TL manevi tazminat n tahsilini istemifltir. Daval Hakk, davaya cevap vermemifl, di er daval hastane davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davac n n % 28,2 oran nda çal flma gücünü kaybetti i, daval sa l k memuru ve hastanenin, haks z fiili ve adam çal flt ran n sorumlulu u hükümlerine göre sorumlu olduklar, Adli T p raporuna göre daval Hakk n n 4/8 kusurlu oldu u kabul edilerek belirlenen maddi zarardan, çal flma kayb, davac ya ödenen miktar ve kusur oran nda indirim yap lmak suretiyle TL maddi tazminat ve TL manevi tazminat n haks z fiil tarihinden itibaren iflleyecek yasal faizi ile daval lardan tahsiline, fazla iste in reddine karar verilmifl; hüküm, davac ile daval NH Sa l k Hizmetleri A.fi. taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dosyadaki yaz lara, karar n dayand delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na göre daval n n tüm, davac n n afla daki bendin kapsam d - fl nda kalan sair temyiz itirazlar n n reddi gerekir.

10 842 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l Bir davada dayan lan maddi olgular hukuksal aç dan nitelendirmek ve uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HUMK 76. Maddesi gere i do rudan hakimin görevidir. Dava, davac n n tedavisini üstlenen daval hastane ve çal flt rd eleman n tedavi s ras ndaki kusurlar temeli vekillik sözleflmesi olup, özen borcuna ayk r l a dayand r lm flt r. (bk ) Vekil vekalet görevine konu ifli görürken yöneldi i sonucun elde edilmemesinden sorumlu de il ise de, bu sonuca ulaflmak için gösterdi i çaban n, yapt ifllemlerin, eylemlerin ve davran fllar n özenli olmay fl ndan do an zararlardan dolay sorumludur. Vekilin sorumlulu u genel olarak iflçinin sorumlulu una iliflkin kurallara ba l d r. Vekil iflçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurdan bile sorumludur. (bk. 321/1 md.) O nedenle sa l k memuru ve hastanenin meslek alan içinde olan bütün kusurlar, hafif de olsa, sorumlulu un unsuru olarak kabul edilmelidir. Vekil, hastas n n zarar görmemesi için, mesleki tüm flartlar yerine getirmek, hastan n durumunu t bbi aç dan zaman nda ve gecikmeksizin saptay p, somut durumun gerektirdi i önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundad r. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt do uran durumlar da, bu tereddüdünü ortadan kald racak araflt rmalar yapmak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeflitli tedavi yöntemleri aras nda bir seçim yap l rken, hastan n ve hastal n özellikleri gözönünde tutulmak, onu risk alt na sokacak tutum ve davran fllardan kaç n lmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta), mesleki bir ifl gören vekilden, tedavinin bütün aflamalar nda titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakk na sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, BK n n 391/1 maddesi hükmü uyar nca, vekaleti gere i gibi ifa etmemifl say lmal d r. Somut olayda, hükme esas al nan Adli T p 3. htisas Kurulunun ve tarihli raporunda daval sa l k memuru Hakk n n, davac ya yapt i ne s ras nda özensiz ve dikkatsiz davrand, bu nedenle olayda 4/8 oran nda kusurlu bulundu u aç klanm flt r. Daval hastane ise, çal flt rd personelin seçiminde gerekli özeni göstermedi inden personel ile ayn oranda kusurlu oldu u kabul edilmelidir. Dosya içindeki raporlarda davac n n bir kusurundan bahsedilmemektedir. Tüm bu aç klamalar fl nda, taraflar aras ndaki uyuflmazl k vekalet aktinden kaynakland na, her türlü özen gösterme borcu olup en hafif kusurundan bile sorumlu bulundu una göre zarar n tamam ndan sorumlu tutulmalar gerekirken maddi zarar hesab nda kusur oran na göre, indirim yap lm fl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. SONUÇ: 1. Bent gere ince daval lar n tüm, davac n n di er temyiz itirazlar n n reddine, 2. Bentte aç klanan nedenlerle temyiz edilen hükmün

11 Yarg tay Kararlar 843 temyiz eden davac yarar na BOZULMASINA, 450 YTL duruflma avukatl k paras n n daval dan al narak davac ya ödenmesine, peflin harc n istek halinde taraflara iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/8591 K: 2006/12901 T: ECZACI, BA -KUR L fik S SÖZLEfiMEN N BA -KUR TARAFINDAN FESHED LMES ECZACININ HAKLARI Özet: Türk Eczac lar Birli i ile Maliye Bakanl aras nda imzalanan protokol hükümleri do rultusunda, Ba -Kur ile davac eczac aras nda düzenlenen sözleflmenin daval Ba -Kur taraf ndan tek tarafl olarak feshedilmesi üzerine, davac eczac n n feshin geçersiz oldu u sav yla muarazan n meni davas açabilece i kabul edilmelidir. Taraflar aras ndaki sözleflmenin iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, eczac oldu unu, daval kurum ile aralar ndaki sözleflmeye dayanarak kurum sigortal lar na ilaç verdi ini, daval n n sigortal lar na verilmedi i halde baz ilaçlar n kendilerine fatura edildi ini gerekçe gösterip aralar ndaki sözleflmeyi 7 y l süre ile fesh etti ini ileri sürerek feshin iptaline karar verilmesini istemifltir. Daval davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, eda davas aç lacak hallerde tespit davas aç klamayaca- gerekçesiyle hukuki yarar yoklu undan davan n reddine karar verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Taraflar aras nda Maliye Bakanl ile Türk Eczac lar Birli inin aralar nda imzalad klar protokol hükümlerine uygun olarak sözleflme iliflkisi kuruldu u uyuflmazl k konusu de ildir. Daval kurum, sigortal lar na verilmeyen baz ilaçlar n kendilerine fatura edildi ini gerekçe gösterip sözleflmeyi fesh etmifl, davac da bu fesih iflleminin geçersizli ini istemifltir.

12 844 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 Daval kurum bu fesih karar ile kendisi ve di er kamu kurulufllar n etkiler flekilde muaraza yaratm flt r. Bu nedenle davac n n dava açmakta hukuki yarar vard r. Davac taraf ndan aç lan bu dava mahiyeti itibariyle muarazan n meni niteli indedir. Dairemizin istikrarl uygulamas da bu yöndedir. Mahkemece, iflin esas incelenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanl fl de erlendirme sonucu yaz l flekilde hüküm kurulmas, usul ve yasaya ayk r gerektirir. SONUÇ: Aç klanan nedenlerle temyiz olunan karar n davac yarar na BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

13 Yarg tay Kararlar 845 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/8294 K: 2006/13255 T: OTOPARKA BIRAKILAN ARAÇ OTOPARKIN SORUMLULU U TÜKET C MAHKEMES N N GÖREV * (4077 s TKY m 3, 23/1) Özet: Otoparka b rak lan arac n kilit aksam n n k r larak eflya çal nmas ndan do an hasar n giderimi için aç lan davaya tüketici mahkemesinde bak lmal d r. Zira, somut olayda tüketici davac ile sat c ve hizmet sunan daval aras nda mal sat fl ndan do an bir iliflki bulunmaktad r. Taraflar aras ndaki tazminat davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval ma azaya al fl-verifl için gitti ini, arac n ma azan n otopark na b rakt n, al fl-verifl sonras döndü ünde arac n n kilit aksam n n k r larak baz eflyalar n n çal nd n ileri sürerek, maddi ve manevi tazminata karar verilmesini istemifltir. Daval, davan n reddini savunmufltur. Mahkemece, davan n reddine karar verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir say l kanun ile de iflik 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanunun 3. maddesinde kanunun uygulanmas yla ilgili tan mlar yap l p, bu arada "al flverifle konu olan tafl n r eflyay.." mal, "bir mal yada hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kifli" tüketici "kamu tüzel kiflileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam nda tüketiciye (*) Dergimizin 2005/6. say s n n sayfas nda yay mlanan Yarg tay 13. Hukuk Dairesi Karar na bak n z.

14 846 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 mal sunan gerçek veya tüzel kiflileri" sat c olarak tan mlam flt r. Ayn yasan n 23. maddesinin 1. f kras nda ise "bu kanunun uygulanmas yla ilgili ç kacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bak l r" hükmüyle, kanunun uygulanmas ndan do acak ihtilaflara bakacak görevli mahkeme belirtilmifltir. Somut olay de erlendirildi inde, tüketici davac ile sat c ve hizmet sunan daval aras nda mal sat fl ndan kaynaklanan bir iliflki bulundu u anlafl lmaktad r. Bu durumda davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevlidir. Mahkemece görevsizlik karar verilmesi gerekirken, iflin esas na girilerek hüküm kurulmas usul ve yasaya ayk r olup, bozma nedenidir. 2-Bozma nedenine göre davac n n di er temyiz itirazlar n n incelenmesine gerek görülmemifltir. SONUÇ: Birinci bentte aç klanan nedenlerle temyiz edilen karar n davac yarar na BOZULMASINA, ikinci bentte aç klanan nedenlerle davac - n n di er temyiz itirazlar n n incelenmesine yer olmad na, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine, gününde oybirli- iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/11421 K: 2006/15949 T: fi KANUNU KAPSAMINA G RMEYEN fiyerler fiç L K HAKLARI (4857 S fl K.m 4) Özet: fl Kanunu kapsam na girmeyen iflyerlerinde çal flan iflçilerin fl Kanunu hükümlerine dayanarak K dem ve ihbar tazminat, y ll k izin ücreti, fazla çal flma ve genel tatil ücreti gibi iflçilik haklar talep etmeleri olanaks zd r. Taraflar aras ndaki itiraz n iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne ve k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval avukat

15 Yarg tay Kararlar 847 taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval ya ait su istasyonunda tarihinde ifle bafllad n, tarihinde iflten ç kart ld n, o tarihine kadar kesintisiz çal flt n, iflten ç kart ld nda k dem ve ihbar tazminatlar, fazla çal flma ve genel tatil, y ll k ücretli izin bedellerinin ödenmedi ini, bu alacaklar n n tahsili için bafllatt icra takibine daval n n haks z olarak itiraz etti ini ileri sürerek, itiraz n iptaline karar verilmesini istemifltir. Daval, davac n n 2001 Eylül ay nda ifle bafllay p tarihinde ifli terk etti ini, çal flmalar n n sürekli olmad n, bu nedenle tazminat isteyemeyece ini savunarak davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davan n k smen kabulüne karar verilmifl; hüküm, daval taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac n n daval ya ait su istasyonunda floför ve su da t c s olarak çal flt anlafl lmaktad r. An lan iflyerinde üç iflçiden az iflçi çal flt, bu nedenle ifl kanunu kapsam nda olmad taraflar n ve mahkemenin kab u l ü n d e d i r. Öyle olunca davac ifl kanunu kapsam nda kalmad için, ifl kanununa göre talep edilebilecek olan k dem ve ihbar tazminat, y ll k ücretli izin gibi dava konusu tazminatlar isteyemez. Mahkemece, davan n reddine karar verilmesi gerekirken, aksine yaz l düflüncelerle davan n kabulüne karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r d r, bozmay ger e k t i r i r. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerim temyiz edilen hükmün temyiz eden daval yarar na BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine gününde oybirli iyle karar verildi

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11732 K: 2005/10673 T: 08.11.2005 DAVADA HUSUMET MADD HATA TEMS LC DE YANILMA* Özet: Maddi hata olarak de erlendirilebilmesi mümkün bir sözcük

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/8501 K: 2004/24275 T: 27.10.2004 fi HUKUKU ESNAF KAVRAMI K RA GEL R fi KANUNUNA TAB fi YER KAVRAMI (1475 SY m. 5; 507 SY m. 2) Özet: Taksi iflleten davac n n kira geliri

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4592 K: 2006/4528 T: 24.04.2006 S GORTACININ TEMERRÜDÜ ZORUNLU MAL MESUL YET VE HT YAR MAL MESUL YET S GORTASI AYIRIMI Özet: Zorunlu mali mesuliyet sigortas nda, sigortac

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/5772 K: 2005/5610 T: 30.05.2005 TAfiIYANIN GEC KMEDEN DO AN SORUMLULU U ZARAR KOfiULU CMR KURALLARI (TTK m. 780) Özet: CMR Konvansiyonu kurallar na göre; gecikmenin zarara

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2004/432 K: 2004/2485 T: 08.03.2004 YÖNET C N N TEMS L YETK S KAT MAL K OLMAYAN YÖNET C N N DAVA AÇAB LME OLANA I Özet: Kat malikleri kurulunca kendisine temsil yetkisi verilmeyen

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2000/9328 K: 2005/9264 T: 24.11.2000 F NANSAL K RACI DAVADA HUSUMET KANUN REH N HAKKI Özet: Gemi üzerine uygulanan ihtiyati tedbirin kald r lmas için dosyaya teminat mektubu

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/2443 K: 2005/33321 T: 13.10.2005 BANKA HESABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMES FAZLA ÇALIfiMANIN KANITLANMASI (4857 SK m. 32, 41) KARARLARI Özet: Davac ya ait ücret bordrolar nda imza bulunmad ndan bu bordrolar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES

YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/7007 K: 2005/552 T: 31.1.2005 ARAÇ K RALAMASI HAKSIZ EYLEM K RALAMA fi RKET N N SORUMLULU U* (2918 SK m. 3, 85/1) Özet: Dört günlü üne kiralanm

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı

YARGITAY 10. HUKUK DA RES

YARGITAY 10. HUKUK DA RES YARGITAY 10. HUKUK DA RES 2738 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2005/10659 K: 2005/13867 T: 26.12.2005 fi HUKUKU ÖLEN S GORTALININ AYLIKLARININ BANKA KARTIYLA

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: 7.6.2005 TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı