YARGITAY 13. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 13. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 13. HUKUK DA RES

2

3 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***) Özet: Kural olarak abone sözleflmesi kimin ad na düzenlenmifl ise, tüketim bedelinden de o kifli yani sözleflmenin taraf olan abone sorumludur. Devlet ve kamu kurumlar n n tekelinde bulunan baz kamu hizmetlerini veya zaruri ihtiyaç maddelerini da tan kurulufllarla, bunlar talep eden kifliler aras nda sözleflme yapma mecburiyeti bulunmaktad r. Bu nedenle enerji da t m tekelini elinde bulunduran kurum kendisinden hizmet talep eden kifliyle sözleflme yapmak zorundad r. Bu sözleflmeyi yapmak için de, alacakl olmad kiflilere borç yükümlülü ü getirecek flekilde baflka kifliye ait eski borçlar n hizmet talep eden kifliden istenmesi sözleflme yapma özgürlü üne engel teflkil eder. Baflka bir anlat mla, elektrik idaresi tafl nmaz terk etmifl olan kifliden olan alaca - n yeni aboneden isteyemez ve sözkonusu eski borç ödenmedikçe sözleflme yapmamakta direnemez. Elektrik idaresi yeni abone ile sözleflme yapmak zorundad r. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i düflünüldü. (*) Gönderen Av. Hulki Özel (**) tarihli bu karar, güncelli ini ve önemini korudu u için okurlar m z n bilgisine sunuyoruz. (***) 2006/4. say s n n sayfas ndaki Yarg tay 4. HD karar na bak n z.

4 836 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 KARAR Davac, kendisine ait daireyi üçüncü flahsa kiraya verdi ini, kirac n n elektrik abonesi olmak üzere TEDAfi a müracaat nda, eski abonenin elektrik borcu bulundu u, ödenmemesi halinde, abone olunamayaca gibi, elektri in de ba lanmayaca n n bildirildi ini, bu zorunlulukla eski aboneye ait elektrik borcunu ihtiraz kay tla ödemek zorunda kald n, TE- DAfi n, eski abonenin elektrik borcunu haks z olarak kendisinden tahsil etti ini ileri sürerek, TL in tarihinden itibaren faizi ile birlikte daval dan al nmas n istemifltir. Daval, davac n n ancak kendi kirac s olan eski aboneye karfl rücu davas açabilece ini bildirerek, davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davan n husumet nedeniyle reddine verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac, tafl nmaz n kiraya verildi ini, Tedafl'a nedeniyle elektri in kesildi ini, yeni kirac n n kuruma müracaat nda eski abonenin borcunun ödenmesi halinde, abone sözleflmesi düzenlenerek, elektri in ba lanaca n n bildirildi ini, bunun üzerine ihtiraz kay tla eski abone olan kirac n n borcunu ödemek zorunda kald n, bu nedenle ödenen paran n istirdad n istemifltir. Daval kurum, davac n n ancak kendi kirac s olan eski aboneye karfl rücu davas açabilece ini bildirerek, davan n reddini savunmufl mahkemece daval n n bu savunmas na itibar karar v e r i l m i fl t i r. Tedafl n dava d fl üçüncü kifli C ile aralar nda abone sözleflmesi oldu una, davac n n kirac s olan C nin elektrik borcunu ödemeden mecuru terk etti i taraflar n kabulündedir. Kural olarak, abone sözleflmesi kimin ad na düzenlenmifl ise, tüketim bedelinden o kifli yani efl söyleyiflle sözleflmenin taraf olan abone sorumludur. Davac borcu olmad halde darda kald ndan eski kirac s olan abonenin elektrik borcunu ödememesi nedeni ile yeni kirac ile daval kurumun abone sözleflmesi düzenlemeyip, elektri i daireye ba lanmad ndan bu zorunlulukla, eski kirac s olan kiflinin borcunu ödemek zorunda kalm flt r. Borçlar Hukukunda, sözleflme yapma hürriyeti kural olmakla birlikte, bunun da baz istisnalar vard r. Devlet veya kamu kurumlar n n tekelinde bulunan baz kamu hizmetleri ve zaruri ihtiyaç maddelerini' da tan kurulufllarla, bunlar talep eden kifliler aras nda sözleflme yapma mecburiyeti vard r, bu nedenle daval Tedafl enerji da t m tekelini elinde bulunduran bir kurum olarak sözleflme yapmak zorundad r. Bu sözleflmeyi yapmak içinde, alacakl olmad kiflilere, mükellefiyet getirecek flekilde eski borçlar n, abone olmayan davac dan istenmesi sözleflme yapma hürriyetine engel teflkil eder. Aç klanan nedenlerle davan n kabulü gerekirken, mahkemece aksi yaz l düflüncelerle davan n reddi usul ve yasaya ayk r d r. Bozma nedenidir.

5 Yarg tay Kararlar 837 SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle temyiz olunan karar n davac yarar na BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/695 K: 2006/6043 T: VEKALET SÖZLEfiMES H ZMET SÖZLEfiMES GENEL MAHKEMELER N GÖREV * Özet: Taraflar aras nda düzenlenen sözleflmede bir ifl sözleflmesinde olmas gereken hususlar belirtilmemifl, vekalet sözleflmesi kapsam nda yerine getirilecek olan edimlerden söz edilmifltir. An lan sözleflmede avukat n tüm emek ve mesaisini daval banka için harcayaca n öngören bir hüküm de bulunmamaktad r. Hal böyle olunca, taraflar aras ndaki uyuflmazl n çözümünde genel mahkemenin görevli oldu unun kabulü gerekir. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay mahkemenin görevsizli ine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat nca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval banka ile akdedilen tarihli avukatl k sözleflmesi ile daval n n çeflitli flubelerine ait icra ve dava dosyalar n takip etti ini, sözleflmedeki tüm edimlerini yerine getirdi ini, daval n n tarihli yaz ile sözleflmenin yenilenmeyece ini belirtmesine ra men bu tarihe kadar olan ücretini de ödemedi ini belirterek sözleflmenin 2 ve 3. maddelerinin geçersizli inin tespitini, ücretinin saptanmas n ve saptanacak bu ücretten flimdilik TL nin faizi ile birlikte tahsilini istemifltir. Daval, davac n n vekaletnamesinde vergi numaras n n bulunmad - n, banka zarar na ifllem yapan davac n n edimlerini yerine getirmedi ini savunarak davan n reddini dilemifltir. (*) Gönderen Av. Güner Aflk n

6 838 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 Mahkemece taraflar aras ndaki sözleflmenin ifl kanununun kapsam nda bulundu u için görevsizlik karar verilmifltir; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Taraflar aras nda düzenlenen tarihli sözleflmenin birinci maddesinde davac avukat n, daval bankan n leh veya aleyhine aç lm fl ve aç lacak davalar, icra takiplerini takip etmek, ayr ca bankaca kendisine verilecek her türlü hukuki iflleri yap p, yaz l veya sözlü görüfl bildirmesi hüküm alt na al nm fl, devam maddelerinde de sair hususlar düzenlenmifltir. Hemen belirtmek gerekir ki mahkemenin hükmüne dayanak olan sözleflmenin birinci maddesi ifl kanununda düzenlenen ifl sözleflmesi niteli inde olmay p davac avukat n vekalet sözleflmesi kapsam nda yapmas gereken edimleri düzenlemektedir. Öte yandan davac avukat n tüm emek ve mesaisini daval banka için harcayaca na dair sözleflmede bir hüküm bulunmad gibi bu husus daval tarafça da iddia ve ispat edilmifl de ildir. Hal böyle olunca taraflar aras ndaki uyuflmazl n çözümünde Genel Mahkemelerin görevli oldu unun kabulü gerekir. Mahkemece de inilen bu yön göz ard edilerek yaz l flekilde hüküm kurulmufl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle; temyiz olunan hükmün BO- ZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

7 Yarg tay Kararlar 839 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/7735 K: 2006/11079 T: VEKALET SÖZLEfiMES N N KOfiULLARI ASL YE HUKUK MAHKEMES N N GÖREV Özet: Davac avukat n daval bankada hizmet sözleflmesiyle çal flt ve tüm mesaisini bankaya hasretti ine iliflkin olarak herhangi bir delil bulunmamas yan nda, taraflar n da böyle bir iddiay söz konusu etmemeleri dikkate al narak, özel hukuk iliflkisinden kaynaklanan uyuflmazl a Asliye Hukuk Mahkemesinde bak laca sonucuna var lmal d r. Taraflar aras ndaki alacak davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat nca duruflmal temyiz edilmifl ise de duruflmaya tabi olmad ndan duruflma iste inin reddi ile incelemenin evrak üzerinde yap lmas na karar verildikten sonra dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac avukat oldu unu, daval n n ödemesi gereken vekalet ücretini ödemedi ini ileri sürerek 5000 YTL avukatl k ücreti, 5000 YTL de yarg - lama gideri vekalet ücreti olmak üzere toplam YTL'nin yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istemifltir. Daval davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, fl Mahkemesi görevli oldu u gerekçesiyle görevsizlik karar verilmifl; hüküm davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Taraflar aras ndaki uyuflmazl k avukatl k sözleflmesinden ve vekalet ücretinden kaynaklanmaktad r. Davac n n daval banka yan nda hizmet akdi ile çal flt ve tüm mesaisini bankaya hasretti ine iliflkin dosya kapsam nda mevcut herhangi bir delil veya belge bulunmad gibi taraflarca da böyle bir iddian n söz konusu edilmedi i anlafl lmaktad r. Öyle ise özel hukuk iliflkisinden do an ihtilaf genel mahkemede, miktar itibariyle de Asliye Hukuk Mahkemesince görülmesi gerekir. Mahkemece iflin esas in-

8 840 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 celenmeli ve ortaya ç kacak sonuca uygun bir karar verilmedir. Dava dilekçesinin yaz l gerekçe ile görev yönünden reddedilmifl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle davac n n temyiz itiraz n n kabulü ile hükmün davac lehine BOZULMASINA, peflin harc n istek halinde iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/5518 K: 2006/11185 T: HASTANEN N SORUMLULU U VEKALET KURALLARI HAF F KUSUR NEDEN YLE ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK* (*) Gönderen Av. Erdal Üner (BK m , 321/21, 394/1) Özet: Hastane ve çal flt rd eleman n tedavi s ras ndaki kusurlar sebebiyle oluflan zarar n giderilmesi vekalet sözleflmesine dayand r l r. Vekilin sorumlulu u iflçinin sorumlulu una iliflkin kurallara ba l olup, iflçi gibi özenle davranmak yükümlülü ü bulunan vekil en hafif kusurundan bile sorumludur. Vekil, hastas n n zarar görmemesi için, mesleki tüm flartlar yerine getirmek, hastan n durumunu t bbi aç dan zaman nda ve gecikmeksizin saptay p, somut durumun gerektirdi i önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundad r. Gerçekten müvekkil (hasta), mesleki bir iflgören vekilden, tedavinin bütün aflamalar nda titiz bir özen göstermesini beklemek hakk na sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, vekalet görevini gere i gibi ifa etmemifl say lmal d r. Hal böyle olunca, en hafif kusurundan bile sorumlu olan vekilin zarar n tamam ndan sorumlu tutulmas gerekir. Bu nedenle maddi

9 Yarg tay Kararlar 841 zarar hesab nda kusur oran na göre indirim yap lm fl olmas usul ve yasaya ayk r d r. Taraflar aras ndaki tazminat davas n n yap lan yarg lama sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne ve k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün davac avukat taraf ndan duruflmal, daval avukat nca duruflmas z olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere ça r ka d gönderilmiflti. Belli günde davac vekili avukat Yakup ile daval vekili gelmifl di er daval taraf ndan gelen olmad ndan onun yoklu unda duruflmaya bafllan lm fl ve haz r bulunan avukatlar n sözlü aç klamalar dinlenildikten sonra karar için baflka güne b rak lm flt. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde oldu u saptanarak dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, üst solunum yollar rahats zl nedeniyle tarihinde daval hastaneye baflvurdu unu, muayene eden doktorun yazd pronopen adl i nenin di er daval sa l k memuru taraf ndan kalçadan yap lmas n n hemen ard ndan baca nda dizden itibaren bir uyuflma bafllad - n, yap lan kontrol ve tedaviye ra men i ne s ras nda siyatik sinirinin delinmesi nedeniyle felç kald n, i neyi yapan daval ile hastanenin sorumlu oldu unu, çal flma gücünü kaybetti ini ileri sürerek fazlas sakl TL maddi tazminat n tahsiline karar verilmesini istemifl, birleflen davas ile de fazlas sakl Tl maddi tazminat ile TL manevi tazminat n tahsilini istemifltir. Daval Hakk, davaya cevap vermemifl, di er daval hastane davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davac n n % 28,2 oran nda çal flma gücünü kaybetti i, daval sa l k memuru ve hastanenin, haks z fiili ve adam çal flt ran n sorumlulu u hükümlerine göre sorumlu olduklar, Adli T p raporuna göre daval Hakk n n 4/8 kusurlu oldu u kabul edilerek belirlenen maddi zarardan, çal flma kayb, davac ya ödenen miktar ve kusur oran nda indirim yap lmak suretiyle TL maddi tazminat ve TL manevi tazminat n haks z fiil tarihinden itibaren iflleyecek yasal faizi ile daval lardan tahsiline, fazla iste in reddine karar verilmifl; hüküm, davac ile daval NH Sa l k Hizmetleri A.fi. taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Dosyadaki yaz lara, karar n dayand delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na göre daval n n tüm, davac n n afla daki bendin kapsam d - fl nda kalan sair temyiz itirazlar n n reddi gerekir.

10 842 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l Bir davada dayan lan maddi olgular hukuksal aç dan nitelendirmek ve uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HUMK 76. Maddesi gere i do rudan hakimin görevidir. Dava, davac n n tedavisini üstlenen daval hastane ve çal flt rd eleman n tedavi s ras ndaki kusurlar temeli vekillik sözleflmesi olup, özen borcuna ayk r l a dayand r lm flt r. (bk ) Vekil vekalet görevine konu ifli görürken yöneldi i sonucun elde edilmemesinden sorumlu de il ise de, bu sonuca ulaflmak için gösterdi i çaban n, yapt ifllemlerin, eylemlerin ve davran fllar n özenli olmay fl ndan do an zararlardan dolay sorumludur. Vekilin sorumlulu u genel olarak iflçinin sorumlulu una iliflkin kurallara ba l d r. Vekil iflçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurdan bile sorumludur. (bk. 321/1 md.) O nedenle sa l k memuru ve hastanenin meslek alan içinde olan bütün kusurlar, hafif de olsa, sorumlulu un unsuru olarak kabul edilmelidir. Vekil, hastas n n zarar görmemesi için, mesleki tüm flartlar yerine getirmek, hastan n durumunu t bbi aç dan zaman nda ve gecikmeksizin saptay p, somut durumun gerektirdi i önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundad r. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt do uran durumlar da, bu tereddüdünü ortadan kald racak araflt rmalar yapmak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeflitli tedavi yöntemleri aras nda bir seçim yap l rken, hastan n ve hastal n özellikleri gözönünde tutulmak, onu risk alt na sokacak tutum ve davran fllardan kaç n lmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta), mesleki bir ifl gören vekilden, tedavinin bütün aflamalar nda titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakk na sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, BK n n 391/1 maddesi hükmü uyar nca, vekaleti gere i gibi ifa etmemifl say lmal d r. Somut olayda, hükme esas al nan Adli T p 3. htisas Kurulunun ve tarihli raporunda daval sa l k memuru Hakk n n, davac ya yapt i ne s ras nda özensiz ve dikkatsiz davrand, bu nedenle olayda 4/8 oran nda kusurlu bulundu u aç klanm flt r. Daval hastane ise, çal flt rd personelin seçiminde gerekli özeni göstermedi inden personel ile ayn oranda kusurlu oldu u kabul edilmelidir. Dosya içindeki raporlarda davac n n bir kusurundan bahsedilmemektedir. Tüm bu aç klamalar fl nda, taraflar aras ndaki uyuflmazl k vekalet aktinden kaynakland na, her türlü özen gösterme borcu olup en hafif kusurundan bile sorumlu bulundu una göre zarar n tamam ndan sorumlu tutulmalar gerekirken maddi zarar hesab nda kusur oran na göre, indirim yap lm fl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirir. SONUÇ: 1. Bent gere ince daval lar n tüm, davac n n di er temyiz itirazlar n n reddine, 2. Bentte aç klanan nedenlerle temyiz edilen hükmün

11 Yarg tay Kararlar 843 temyiz eden davac yarar na BOZULMASINA, 450 YTL duruflma avukatl k paras n n daval dan al narak davac ya ödenmesine, peflin harc n istek halinde taraflara iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/8591 K: 2006/12901 T: ECZACI, BA -KUR L fik S SÖZLEfiMEN N BA -KUR TARAFINDAN FESHED LMES ECZACININ HAKLARI Özet: Türk Eczac lar Birli i ile Maliye Bakanl aras nda imzalanan protokol hükümleri do rultusunda, Ba -Kur ile davac eczac aras nda düzenlenen sözleflmenin daval Ba -Kur taraf ndan tek tarafl olarak feshedilmesi üzerine, davac eczac n n feshin geçersiz oldu u sav yla muarazan n meni davas açabilece i kabul edilmelidir. Taraflar aras ndaki sözleflmenin iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, eczac oldu unu, daval kurum ile aralar ndaki sözleflmeye dayanarak kurum sigortal lar na ilaç verdi ini, daval n n sigortal lar na verilmedi i halde baz ilaçlar n kendilerine fatura edildi ini gerekçe gösterip aralar ndaki sözleflmeyi 7 y l süre ile fesh etti ini ileri sürerek feshin iptaline karar verilmesini istemifltir. Daval davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, eda davas aç lacak hallerde tespit davas aç klamayaca- gerekçesiyle hukuki yarar yoklu undan davan n reddine karar verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir. Taraflar aras nda Maliye Bakanl ile Türk Eczac lar Birli inin aralar nda imzalad klar protokol hükümlerine uygun olarak sözleflme iliflkisi kuruldu u uyuflmazl k konusu de ildir. Daval kurum, sigortal lar na verilmeyen baz ilaçlar n kendilerine fatura edildi ini gerekçe gösterip sözleflmeyi fesh etmifl, davac da bu fesih iflleminin geçersizli ini istemifltir.

12 844 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 Daval kurum bu fesih karar ile kendisi ve di er kamu kurulufllar n etkiler flekilde muaraza yaratm flt r. Bu nedenle davac n n dava açmakta hukuki yarar vard r. Davac taraf ndan aç lan bu dava mahiyeti itibariyle muarazan n meni niteli indedir. Dairemizin istikrarl uygulamas da bu yöndedir. Mahkemece, iflin esas incelenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanl fl de erlendirme sonucu yaz l flekilde hüküm kurulmas, usul ve yasaya ayk r gerektirir. SONUÇ: Aç klanan nedenlerle temyiz olunan karar n davac yarar na BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

13 Yarg tay Kararlar 845 YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/8294 K: 2006/13255 T: OTOPARKA BIRAKILAN ARAÇ OTOPARKIN SORUMLULU U TÜKET C MAHKEMES N N GÖREV * (4077 s TKY m 3, 23/1) Özet: Otoparka b rak lan arac n kilit aksam n n k r larak eflya çal nmas ndan do an hasar n giderimi için aç lan davaya tüketici mahkemesinde bak lmal d r. Zira, somut olayda tüketici davac ile sat c ve hizmet sunan daval aras nda mal sat fl ndan do an bir iliflki bulunmaktad r. Taraflar aras ndaki tazminat davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval ma azaya al fl-verifl için gitti ini, arac n ma azan n otopark na b rakt n, al fl-verifl sonras döndü ünde arac n n kilit aksam n n k r larak baz eflyalar n n çal nd n ileri sürerek, maddi ve manevi tazminata karar verilmesini istemifltir. Daval, davan n reddini savunmufltur. Mahkemece, davan n reddine karar verilmifl; hüküm, davac taraf ndan temyiz edilmifltir say l kanun ile de iflik 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanunun 3. maddesinde kanunun uygulanmas yla ilgili tan mlar yap l p, bu arada "al flverifle konu olan tafl n r eflyay.." mal, "bir mal yada hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kifli" tüketici "kamu tüzel kiflileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam nda tüketiciye (*) Dergimizin 2005/6. say s n n sayfas nda yay mlanan Yarg tay 13. Hukuk Dairesi Karar na bak n z.

14 846 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 2 Y l 2007 mal sunan gerçek veya tüzel kiflileri" sat c olarak tan mlam flt r. Ayn yasan n 23. maddesinin 1. f kras nda ise "bu kanunun uygulanmas yla ilgili ç kacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bak l r" hükmüyle, kanunun uygulanmas ndan do acak ihtilaflara bakacak görevli mahkeme belirtilmifltir. Somut olay de erlendirildi inde, tüketici davac ile sat c ve hizmet sunan daval aras nda mal sat fl ndan kaynaklanan bir iliflki bulundu u anlafl lmaktad r. Bu durumda davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevlidir. Mahkemece görevsizlik karar verilmesi gerekirken, iflin esas na girilerek hüküm kurulmas usul ve yasaya ayk r olup, bozma nedenidir. 2-Bozma nedenine göre davac n n di er temyiz itirazlar n n incelenmesine gerek görülmemifltir. SONUÇ: Birinci bentte aç klanan nedenlerle temyiz edilen karar n davac yarar na BOZULMASINA, ikinci bentte aç klanan nedenlerle davac - n n di er temyiz itirazlar n n incelenmesine yer olmad na, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine, gününde oybirli- iyle karar verildi. YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/11421 K: 2006/15949 T: fi KANUNU KAPSAMINA G RMEYEN fiyerler fiç L K HAKLARI (4857 S fl K.m 4) Özet: fl Kanunu kapsam na girmeyen iflyerlerinde çal flan iflçilerin fl Kanunu hükümlerine dayanarak K dem ve ihbar tazminat, y ll k izin ücreti, fazla çal flma ve genel tatil ücreti gibi iflçilik haklar talep etmeleri olanaks zd r. Taraflar aras ndaki itiraz n iptali davas n n yap lan yarg lamas sonunda ilamda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne ve k smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval avukat

15 Yarg tay Kararlar 847 taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere i konuflulup düflünüldü. KARAR Davac, daval ya ait su istasyonunda tarihinde ifle bafllad n, tarihinde iflten ç kart ld n, o tarihine kadar kesintisiz çal flt n, iflten ç kart ld nda k dem ve ihbar tazminatlar, fazla çal flma ve genel tatil, y ll k ücretli izin bedellerinin ödenmedi ini, bu alacaklar n n tahsili için bafllatt icra takibine daval n n haks z olarak itiraz etti ini ileri sürerek, itiraz n iptaline karar verilmesini istemifltir. Daval, davac n n 2001 Eylül ay nda ifle bafllay p tarihinde ifli terk etti ini, çal flmalar n n sürekli olmad n, bu nedenle tazminat isteyemeyece ini savunarak davan n reddini dilemifltir. Mahkemece, davan n k smen kabulüne karar verilmifl; hüküm, daval taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac n n daval ya ait su istasyonunda floför ve su da t c s olarak çal flt anlafl lmaktad r. An lan iflyerinde üç iflçiden az iflçi çal flt, bu nedenle ifl kanunu kapsam nda olmad taraflar n ve mahkemenin kab u l ü n d e d i r. Öyle olunca davac ifl kanunu kapsam nda kalmad için, ifl kanununa göre talep edilebilecek olan k dem ve ihbar tazminat, y ll k ücretli izin gibi dava konusu tazminatlar isteyemez. Mahkemece, davan n reddine karar verilmesi gerekirken, aksine yaz l düflüncelerle davan n kabulüne karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r d r, bozmay ger e k t i r i r. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerim temyiz edilen hükmün temyiz eden daval yarar na BOZULMASINA, peflin al nan harc n istek halinde temyiz edene iadesine gününde oybirli iyle karar verildi

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

DANIfiTAY KARARLARINDA H ZMET KUSURU - K fi SEL KUSUR AYRIMI

DANIfiTAY KARARLARINDA H ZMET KUSURU - K fi SEL KUSUR AYRIMI DANIfiTAY KARARLARINDA H ZMET KUSURU - K fi SEL KUSUR AYRIMI MAHMUT GÖKPINAR (*) Kamu gereksinimlerinin artmas na koflut olarak, bu gereksinimleri karfl lamak zorunda olan devletin etkinlik alan da geliflme

Detaylı