İP2 Kurumsal Analiz - Amaç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İP2 Kurumsal Analiz - Amaç"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje: KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ İP.2 Kurumsal Analiz Doç. Dr. Arif Cagdas AYDINOGLU İTÜ İP2 Kurumsal Analiz - Amaç Bu çalışmada, - ülkemizde farklı kentsel karakteristiğe sahip ve değişik idari düzeydeki yerel yönetim birimlerinde, - hâlihazırda Kent Bilgi Sistemi (KBS) işleten belediye ve özel idareleri ile altyapı kurum/kuruluşlarında alan çalışması olarak Kurumsal Analiz yapılarak Türkiye de yerel idarelerde kent bilgi sistem potansiyeli, kurulumu ve işletim düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 1

2 7/19/12 İP2 Kurumsal Analiz Metodoloji KVA kurulması ve geliştirilmesi sürecinde coğrafi veriyle çalışan kurum, kuruluş ve paydaşların potansiyeli irdelenerek, yerelden ulusal düzeye verilerin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak yaklaşım belirlenecektir. YÖNETİŞİM YAZILIM ERİŞİM SAĞLAMA İNSAN DONANIM VERİ TAŞIMA VERİBİLGİ İP2 Kurumsal Analiz - Metodoloji Tüm dünyadaki KVA değerlendirmesi örnek çalışmaları incelendi. Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı, Temmuz 2012, 2

3 İP2 Kurumsal Analiz - Metodoloji Gökküşağı Metaforu ile teknoloji-odaklı yaklaşımın yanısıra, sosyo-teknolojik yaklaşımlar irdelenmelidir. İP2 Kurumsal Analiz Anket Türkiye de coğrafi veri yönetiminde mevcut durum irdelenmesi tamamlanmıştır. 1)Yönetişim: Veri Altyapısı kurmak için gerekli idari yapı ve politikalar 2)İnsan Kaynakları: CBS uygulamaları için personel durumu 3) Erişim Sağlama: Veriye erişimi sağlayan mekanizmalar 4)Veri-Bilgi: Kullanılabilir veri ve içerik 5) Yazılım: coğrafi veri yönetimini sağlayan yazılımlar 6)Donanım: Verileri işleyen BİT aygıtları 7)Taşıma Altyapısı: Bilgiye erişimi ve paylaşım sağlayan telekomünikasyon altyapısı 3

4 7/19/12 Kurumsal Analiz Formları! %g/h0! <g1(7øùø0.xuxpxqx]xq <HUHO \ QHWLPLQ DGÕ YH VWDW V QHGLU # $GÕ øoohvl øol øvwdqexo % \ NúHKLU %HOHGL\H %DúNDQOÕ Õ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D % \ NúHKLU #!$ øo F øooh %!$&'(%' H øo ]HO LGDUHVL $.XUXPXQX]GD.%6 &%6 LOH LOJLOL DúD ÕGDNL ELULPOHUGHQ KDQJLOHUL PHYFXWWXU# )*+,-*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dhyuh.ruxpd!.(*/(*0*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8ODúÕP 3(*/(*0*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! øpdu $OW\DSÕ %g/h0! <g1(7øùø0 øwidl\h &R UDIL %LOJL 6LVWHPOHUL 6D OÕN!.XUXPXQX]XQ <HUHO \ QHWLPLQ DGÕ YH VWDW V QHGLU #.HQWVHO 7DVDUÕP )HQ øúohul.hqwvho ' Q ú P =DEÕWD $GÕ øoohvl øol øvwdqexo % \ NúHKLU %HOHGL\H %DúNDQOÕ Õ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1'2+'03'0,/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D % \ NúHKLU 0H]DUOÕN #!$ øo F øooh %!$&'(%' H øo ]HO LGDUHVL 40(*5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3DUN YH %DKoHOHU 6'75'/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'L HU.RUXPD 8\JX $.XUXPXQX]GD.%6 &%6 LOH LOJLOL DúD ÕGDNL ELULPOHUGHQ KDQJLOHUL PHYFXWWXU# #$.XUXPXQX].%6 odoõúpdoduõ EDNÕPÕQGDQ KDQJL DúDPDGDGÕU )*+,-*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dhyuh.ruxpd.(*/(*0*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8ODúÕP 3(*/(*0*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *!$ 8&9KDNNÕQGD KHUKDQJL ELU ILNULPL] \RN øpdu $OW\DSÕ #!$.%6 NRQXVXQGD odoõúpd \DSÕOPDPDNWDGÕU øwidl\h :!$.%6 KHQ ] \HQL WDVDUODQPDNWDGÕU &R UDIL %LOJL 6LVWHPOHUL 6D OÕN %!$ 8&95;+0*<**(,='-('+,%'>*0'-0'5-'%,+.HQWVHO 7DVDUÕP )HQ øúohul '!$ 8&95;+;(%;.HQWVHO ' Q ú P =DEÕWD 1'2+'03'0,/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0H]DUOÕN % &'(')'*'+,-#&./#0'('1-)-)-#*2,2*12(3#*212(,3(4## 40(*5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3DUN YH %DKoHOHU VRUXQXQ FHYDEÕ D E YH\D F LVH \DQÕWOD\ÕQÕ] # 6'75'/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'L HU.RUXPD 8\JX D.%6 KDNNÕQGD \HWHUOL ELOJL VDKLEL ROPDPD #$.XUXPXQX].%6 odoõúpdoduõ EDNÕPÕQGDQ KDQJL DúDPDGDGÕU E.%6 NXUPDN LoLQ JHUHNOL X]PDQ SHUVRQHOLQ \RNOX X F.XUXPGD.%6 QL GHVWHNOH\HFHN YDVÕIWD GRQDQÕP YH \D]ÕOÕP DOW\DSÕVÕQÕQ ROPDPDVÕ *!$ 8&9KDNNÕQGD KHUKDQJL ELU ILNULPL] \RN G 9HUL DOWOÕNODUÕ.%6 QL GHVWHNOH\HFHN G ]H\GH ROPDPDVÕ #!$.%6 NRQXVXQGD odoõúpd \DSÕOPDPDNWDGÕU H 6LVWHPLQ SDKDOÕ ELU \DWÕUÕP JHUHNWLUPHVL :!$.%6 KHQ ] \HQL WDVDUODQPDNWDGÕU I 'L HU %!$ 8&95;+0*<**(,='-('+,%'>*0'-0'5-'%,+ '!$ 8&95;+;(%; 5.%6 odoõúpdoduõqgdq VRUXPOX NRRUGLQDV\RQX VD OD\ÕFÕ ELULPLQL] DúD ÕGDNLOHUGHQ 6-*7383,3(4# % &'(')'*'+,-#&./#0'('1-)-)-#*2,2*12(3#*212(,3(4## *!$ VRUXQXQ FHYDEÕ D E YH\D F LVH \DQÕWOD\ÕQÕ] # #!$ A&9?&R UDIL %LOJL 6LVWHPL ELULPL D.%6 KDNNÕQGD \HWHUOL ELOJL VDKLEL ROPDPD :!$ %LOJL LúOHP ELULPL E.%6 NXUPDN LoLQ JHUHNOL X]PDQ SHUVRQHOLQ \RNOX X %!$ øpdu ELULPL F.XUXPGD.%6 QL GHVWHNOH\HFHN YDVÕIWD GRQDQÕP YH \D]ÕOÕP DOW\DSÕVÕQÕQ ROPDPDVÕ '!$ )*+,-*#,+,0, G 9HUL DOWOÕNODUÕ.%6 QL GHVWHNOH\HFHN G ]H\GH ROPDPDVÕ <!$ 'L HU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! H 6LVWHPLQ SDKDOÕ ELU \DWÕUÕP odoõúpdoduõqgdq VRUXPOX KHUKDQJL ELU ELULP PHYFXW GH LOGLU I 'L HU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 øgdul \DSÕ LoHULVLQGH \HQLGHQ ELU \DSÕODQPDQÕQ JHUHNWL LQL G ú Q \RUVDQÕ] 5.%6 odoõúpdoduõqgdq VRUXPOX NRRUGLQDV\RQX VD OD\ÕFÕ ELULPLQL] DúD ÕGDNLOHUGHQ J U ú Q ] EHOLUWLQL] # 6-*7383,3(4# *!$ +HUKDQJL ELU \HQLGHQ \DSÕODQPD\D JHU'5=B5-;+ *!$ #!$ gqhul &R UDIL %LOJL 6LVWHPOHUL ELU P G UO N odwõvõ DOWÕQGD GH LO GH P G U O N VW ELU \DSÕGD.ǣ o Ç º º ç ò Ú #!$ A&9?&R UDIL %LOJL 6LVWHPL ELULPL G ú Q OPHOL YH RQD J UH NXUJXODQPDOÕGÕU :!$ %LOJL LúOHP ELULPL ǡ Ç ȋ Ȍ ç Ú Ç : øgdul \DSÕ LoHULVLQGH QH W U VRUXQODUOD NDUúÕODúÕ\RUVXQX] # %!$ øpdu ELULPL Ȁ ç Ç Çç Ç Ç ò ǯ ǡ hvw G ]H\ \ QHWLFLOHULQ NRQX\D X]DN GXUPDODUÕQGDQ ND\QDNODQDQ VRUXQODU LOH '!$ )*+,-*#,+,0, ç Dz dz Çç Ç Ç Ç#$ <!$ 'L HU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * UHY YH \HWNLOHULQ WDQÕPODQPDPÕú ROPDVÕQGDQ ND\QDNODQDQ VRUXQODU odoõúpdoduõqgdq VRUXPOX KHUKDQJL ELU ELULP PHYFXW GH LOGLU %LULP LoL NRRUGLQDV\RQ HNVLNOL LQGHQ ND\QDNODQDQ VRUXQODU LOH 'L HU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '()*(+ǣ Ç Çç Ç Ç Ú ǡ Ç Ç 9 øgdul \DSÕ LoHULVLQGH \HQLGHQ ELU \DSÕODQPDQÕQ JHUHNWL LQL G ú Q \RUVDQÕ] J U ú Q ] EHOLUWLQL] # Ç Ç º º Ú ç Ç ÇǢ!!#$#. f G G G ;# ; G G G G G o o o;o# %# G #%# o G G G G G Gf G G G# &# G#&# Dz Y G G G G G. fg G Gdz#!. f! < d/>/d / 7 Z 7ƐƚĂŶďƵů ƺLJƺŬƔĞŚŝƌ ĞůĞĚŝLJĞ ĂƔŬĂŶůŦŒŦ! *!$ +HUKDQJL ELU \HQLGHQ \DSÕODQPD\D JHU'5=B5-;+ Ç Ç Ú ºÇǢ Ç Ç çç Ç 2 Sayfa #!$ gqhul &R UDIL %LOJL 6LVWHPOHUL ELU P G UO N odwõvõ DOWÕQGD GH LO GH P G U O N VW ELU \DSÕGD Form 01: <HUHO < QHWLPOHUGH.HQW %LOJL 6LVWHPL *HUoHNOHúLP $QDOL]i G ú Q OPHOL YH RQD J UH NXUJXODQPDOÕGÕU 7 & dhyuh YH ùhklufloln %DNDQOÕ Õ, C BSG M -,78 9 º ç ÇǢ Ç º Ǣ ò : Ú Ç Ç Ç Ç ÇǢ Ç Ç Ç Ç ç ǯ øgdul \DSÕ LoHULVLQGH QH W U VRUXQODUOD NDUúÕODúÕ\RUVXQX] # ǡ ç! çç Ç º ò Ç Ç Ç hvw G ]H\ \ QHWLFLOHULQ NRQX\D X]DN GXUPDODUÕQGDQ ND\QDNODQDQ VRUXQODU LOH * UHY YH \HWNLOHULQ WDQÕPODQPDPÕú ROPDVÕQGDQ ND\QDNODQDQ VRUXQODU LOH %&%'(#%)*+%,-+*+,+-+.&%#$ %LULP LoL NRRUGLQDV\RQ HNVLNOL LQGHQ ND\QDNODQDQ VRUXQODU LOH 'L HU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y ǣ Ç Ç ç Dz dz Ú Ç ò ò Ç Ú Çç Ç 2 Ç Dz dz Ç Ǥ Ç Sayfa Ú!/+.,0*01%2(3(4%&+4%! G Ç ǡ G! ò ç Ç Ǥ Ç ǣ# Form 01: <HUHO < QHWLPOHUGH.HQW %LOJL 6LVWHPL *HUoHNOHúLP $QDOL]i 7 & dhyuh YH ùhklufloln %DNDQOÕ Õ, C BSG M -,78 9 5! ç Ç Ç Ç Ç Ǥ 6! Ç Çç çç ç Ǥ 7! Ç Çç çç ç Ǥ 8!DzǥǤǤdz Ç Çç Ç Ç Ç Çç Ç Ǥ Ú òç Ǥ º ǡ Ú òç º Ç Ç Dzǥdz Ç Ç Ç Ç Ç Ǥ İP2 Kurumsal Analiz - Kapsam Büyükşehir İl İlçe İl Özel İdaresi Altyapı Kurumu/Kuruluşu İSKİ- Su Kanalizasyon Büyükşehir İdaresi Fatih Belediyesi Pendik Belediyesi Gaz Dağıtım Anonim Şirketi Konya Büyükşehir Kocaeli Büyükşehir Denizli Kahramanmaraş Konya Özel İdaresi Denizli Özel İdaresi İGDAŞ- Gaz Dağıtım A.Ş Alanya Etimesgut Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı, Temmuz 2012, 4

5 İP2 Kurumsal Analiz SWOT Yapılan analizlere dayalı olarak gerçekleşen SWOT Analizi ile yerel yönetimlerin KBS uygulamaları ile ilgili Güçlü-Zayıf yönleri belirlenecek ve dış çevreden kaynaklanan Fırsat ve Tehditler saptanmıştır. Güçlü Düzenli bir coğrafi veri yönetimi stratejisi Coğrafi veri yönetiminde lider ve karar merci olacak sorumlu birim Akademik destek Zayıf Kadastro sorunları ile ilgili strateji eksikliği Uyumsuz veri Özel ve kamu kurumlar arasındaki olmaması işbirliği Fırsatlar İyi yönetişim için gerekli vizyon Güçlü siyasi destek Coğrafi veri yönetimini koordine edecek bağımsız bir kurulun Tehditler Birlikte çalışması gerek grupların işbirliği içinde olmaması Siyasi desteği kaybetmek YÖNETİŞİM İNSAN KAYNAKLARI ERİŞİM SAĞLAMA VERİ İÇERİK YAZILIM DONANIM GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER -KBS kurulmuş ve işliyor -Birçok birimde KBS kullanılıyor -Koordinasyon birimi bulunuyor -Kurum içi veriler paylaşılıyor -Gelirlerin sağlıklı olarak takip edilmesi -Uzman personelin yetişmesi -Personel ihtiyacı -Veriye Hızlı erişimin sağlanması -İşlemlerin internet ortamında gerçekleştirilmesi -Dijital verilerin kullanılıyor ve işleniyor -Verileri kendi personelimizin işliyor -Birlikte çalışabilirlik esaslarına uyması -OGC standartlarına uyulması -Veri üretim kaynaklarının dijital -Çok kullanıcılı lisans bulunması -Yerli yazılım kullanılması -Güçlü veri tabanının bulunması -Yazılımın açık kaynak kodlu -KBS için kurumda yeterli donanımın bulunması -Kurumun donanım için bütçe ayırması -Yöneticilerin konuya uzak -Görev ve yetkiden kaynaklanan sorunlar -Bütçe ödeneğinin az - Birimler arası standart yapının olmaması -İdari sorunlarım -Ekonomik sorunlar -Vatandaşın yeterli bilgilendirilmemesi -veri üretiminin düzenli olmaması -Niteliksiz verilerin -Veriye erişimde resmi yazışmaların süreci uzatması -Eski cad verilerinin topolojisini kurmakta yaşanan güçlükler -Veri temelindeki mevzuat sorunları -Cad kullanımından gelen yazılım kullanım alışkanlıkların güçlükle yenilmesi - Mevcut donanımlarla yaşanan uyum sorunları -Bilgilerin veri tabanında toplanması ve güncel tutulması, paylaşılması -İş yönetiminde açıklık/ şeffaflığı sağlamak -Eğitim fırsatlarının yaratılması -Kurum dışı veri paylaşımının elektronik -Veri kalitesinin artırılması -Verinin projeksiyon ve koordinat bilgisini anlık olarak görmek -Yedekleme sistemini geliştirmek -Yazılım geliştirme ortamının esnek -Yazılım firma tekelinin olmaması -Güçlü eğitim destek alınması -Ek donanım ünitelerinin alınması -Maliyetin yüksek -Tapu ve nüfus müdürlüklerinden veri almakta yaşanan sıkıntılar -Dış mali kaynak bulunamaması -Mevzuat sorunları -Farklı veri formatlarının -Farklı referans sisteminin -Tapu kurumlardan alınan veriler için web servislerinin -Diğer kurumlardan alınan verilerin fiziksel donanım ile alınması -Dışarıdan temin edilen uydu görüntülerinin fiyatının yüksekliği -Veri standartlarındaki uyumsuzluklar - Donanımla ilgili yeterli eğitim ve destek alınmaması VERİ TAŞIMA Bütün birimlerde internet mevcuttur. -Yedek internet bağlantısının -İnternet çıkış hızının teknoloji 50 mb lik metro ethernet çıkışı vardır. bulunmaması ile paralel olarak artırılması İP2 Kurumsal Analiz Sonuç, Değerlendirme 5

6 İP2 Kurumsal Analiz Sonuç, Değerlendirme İP2 Kurumsal Analiz Radar Grafik 6

7 İP2 Kurumsal Analiz Boston Matrisi Boston Matrisleri; İlgi-Güç matrisleri ile gösterilmiştir. İP2 Kurumsal Analiz Boston Matrisi Boston Matrisleri; Veri-Teknoloji potansiyeli matrisleri ile gösterilmiştir. 7

8 İP2 Kurumsal Analiz Sonuç Türkiye de KBS yaklaşımlarında bir paralellik taşımadığı, KBS nin potansiyel bileşenlerinde yapısal farklılıklar gösterdiği, teknolojiye olan olumlu ilgi yanında, bilgi yönetiminde henüz nitelikli güç e erişilemediği dolayısıyla KBS organizasyonu ve uygulama esaslarında kent bilgisinin etkin kullanım ve paylaşımı için idari, politik ve teknolojik boyutlarıyla, çok yönlü, güçlü, bütüncül bir ulusal kent bilgi sistemleri standart birliğinin tesisine gereksinim olduğu saptanmıştır. TEŞEKKÜRLER Doç. Dr. Arif Cagdas AYDINOGLU İTÜ Geomatik Mühendisliği Maslak- 8

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * TRKBİSS * TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ - PROJESİ - YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ GERÇEKLEŞİM

Detaylı

SOSYO TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLARLA KONUMSAL VERİ ALTYAPISI KURULMASI SÜRECİNDE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SOSYO TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLARLA KONUMSAL VERİ ALTYAPISI KURULMASI SÜRECİNDE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara SOSYO TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLARLA KONUMSAL VERİ ALTYAPISI KURULMASI SÜRECİNDE MEVCUT DURUM

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER...

SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER... 1 SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE METODOLOJİ STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 1.DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 1.1 Tarihçe 1.2 Demografik Bilgiler

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı OCAK 2015 YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

III. Ders. www.harita.ktu.edu.tr/yvolkan

III. Ders. www.harita.ktu.edu.tr/yvolkan Kent Bilgi Sistemleri SEC 404 9. KBS Kurulmasında İdari Yapıdan ve Konumsal Bilgi Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar 10. Kent Bilgi Sistemi 11. Kent Bilgi Sisteminin Kapsamı 12. Kent Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 639 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 1. GİRİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı na bağlı

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI

KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI KUZEY KIBRIS BELEDİYELERİ İÇİN E-YÖNETİŞİM PROJE TASLAĞI Doküman Revizyon Tarihleri: 16.08.2012 Doküman Dağıtımı: Belediyeler Birliği İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Proje Özeti... 4 3. E-Yönetişim Sistemleri...

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Mayıs 2014 ADIYAMAN Sayfa 1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Web: www.adiyaman.edu.tr

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM 865 İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal hayatın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı