2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2015

2 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak 2014 yılını çok verimli bir şekilde geride bıraktık. Gerek fiziki, sosyal ve akademik anlamda, gerekse de gelişim ve büyüme anlamında önemli mesafeler aldık. Bu gelişim Kilis imizin de çehresini değiştirmiştir. Üniversitenin öncülük ettiği değişimi ve üniversite bilincinin toplumda nasıl yerleştiğini artık somut bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Üniversite-toplum kaynaşmasını sağlamak için, sivil toplumun temsilcileri olan derneklerimiz, vakıflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, iş adamlarımız, esnafımız kısaca toplum katmanlarını temsil eden bütün kuruluşlarla ve kişilerle temas halindeyiz. Düzenlediğimiz program ve etkinliklere, akademik açılış ve mezuniyet törenlerimize toplum temsilcilerini de davet ediyoruz, onların da fikirlerini alıyoruz. Bir kentteki üniversitenin gelişiminde üniversite-toplum kaynaşmasının ve dayanışmasının önemli bir nokta olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca Kilis teki yerel basın kuruluşlarına ve ulusal medya temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversite Olarak İyi Bir Konumdayız Kilis 7 Aralık Üniversitesi, evrensel ölçekte bilgi üreten ve 2007 yılından bu yana değişim ve gelişim çalışmalarına hız kazandıran bir üniversite olarak Türkiye nin hızla 2

3 gelişmekte olan yeni üniversitelerinden biridir. Üniversitemizde 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 5 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu birimlerde 18 Önlisans, 47 Lisans programı yer almakta, Enstitülerimize bağlı olarak toplam 13 Lisansüstü program bulunmaktadır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde üç kademede derece ve diploma verilmektedir. Bunlar ön lisans, lisans ve yüksek lisans dereceleridir. Söz konusu derecelerin süreleri; ön lisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl, yüksek lisansta 2 yıldır. Bir öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Üniversitenin öğretim dili Türkçe dir. Fakültelerin bazı bölümlerinde, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulun tüm bölümlerinde zorunlu olarak staj yapılmaktadır. Staj süreleri 20 ile 30 iş günü arasında değişmektedir. Akademik birimlerimizde birinci ve ikinci öğretim programları mevcuttur. Avrupa Birliği değişim programları kapsamında tüm birimlerimizde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda müfredat ve program geliştirme çalışmaları Bologna sürecine uygun olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmalarını da etkileyen bir çıktı göstergesi olan mezuniyet not ortalamalarının önlisans ve lisans için 4 lük not sistemine göre en az 2,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla üniversite genelinde desteklenen 47 öğrenci topluluğu mevcuttur. Öğretim süreçleri, öğrenci otomasyon sistemi ile desteklenmekte ve bu süreçlerde öğrenci memnuniyeti yüksek bir düzeye çıkarılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin kayıt yenileme, harç işlemleri, notları ve diğer tüm kişisel bilgileri bu sistem ile izlenmekte ve denetlenmektedir. Eğitim-Öğretim süreçlerinin önemli bir ayağı olan bilgi ve teknoloji kaynakları açısından güçlü bir alt yapıya sahip olan Üniversitemiz Kütüphanesinde 5 adet çevrimiçi veritabanı mevcuttur. Kütüphanemizde 550 adet görsel yayın materyali ve adet kitap bulunmaktadır. Kütüphanemiz üniversite dışındaki araştırmacılara da açıktır. Akademik ve idari personelimiz ile öğrenciler kampüs dışından da veri tabanlarına ulaşabilmektedir. Aynı zamanda kütüphanemizde yer alan yayına açık erişim imkanı da bulunmaktadır. Üniversitemizin internet bağlantısı, Metro Ethernet bağlantısı ile 50 Mb tır. Bilgi İşlem Merkezine güvenlik sistemi (firewall) kurularak dışarıdan gelebilecek tehditlere (virüs vb.) karşı sistem koruma altına alınmıştır. Üniversitemizin sistem altyapısında kullanılmak üzere gerekli donanım (server,switch vb.) alımları gerçekleştirilmiştir Kütüphanede katalog taramasında kullanılmak üzere bir adet sunucu bilgisayar kurularak Kütüphaneye teslim edilmiştir. Üniversitemizin Ana Kampüsünde 2 adet, Karataş Kampüsünde 1 adet olmak üzere 3

4 toplam 3 adet yemekhane mevcuttur. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, öğrencilerine burs konularında yardım etmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde sağlık hizmetleri kampüs içerisinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte, öğrencilere sağlık hizmeti verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2014 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının yer aldığı 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Prof.Dr.Đsmail GÜVENÇ Rektör 4

5 2. GENEL DEĞERLENDĐRME Dünyada özellikle yüzyılımızın son çeyreğinde ciddi değişiklikler söz konusu olmuştur. Küreselleşme, kalite olgusu, dışa açıklık, kaynakların etkin kullanımı ve artan rekabet şartları gibi gelişmeler hemen tüm ülkeleri ve bu ülkelerin kurumlarını etkilemiştir. Bu anlamda, kamu kurumlarının daha etkin ve daha rekabetçi bir politika izlemeleri, bu politikaya uygun olarak da yeniden yapılanmaları söz konusudur. Bu politikanın bir sonucu olarak birtakım yeni yapılanmalar ve organizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Türk üniversiteleri de daha çağdaş, dünya ile uyumlu ve daha etkin bir yapıya kavuşmayı hedefleyerek yeniden yapılanma sürecinde yerlerini almak için çalışmaktadırlar Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon, bir organizasyonun var olma nedenidir. Vizyon ise, bir organizasyonun ne olabileceğine ilişkin heyecan oluşturan ileri görüşlülük veya organizasyonun potansiyel geleceğini ifade eden bir fotoğraf olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında vizyon ve misyon kavramlarının genellikle birbirinin yerine kullanılmakta olduğu görülmektedir. Oysa bu iki kavram birbirinden farklılık arz etmektedir. Misyon, bir organizasyonun var olma nedenini ifade ederken, vizyon hayal edilen geleceği ifade etmektedir. Değer kavramı ise, bir organizasyonun sahip olduğu etik kuralları, diğer bir ifadeyle organizasyonun üstün yönlerini göstermede kullanılmaktadır. Bu değerlendirmeden sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak, Misyonumuz Đnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak. 5

6 2.1.2.Vizyonumuz Eğitim-öğretim ve araştırmada kaliteyi hedefleyen, paydaşlarının gereksinimlerine hızlı çözüm üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak Temel Değerlerimiz Yenilikçilik Şeffaflık Katılımcılık Sosyal Sorumluluk Bilimsel Özgürlük Hesap verilebilirlik Adillik Dürüstlük Đnsan Odaklılık Üretkenlik Öncüllük 3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĐ Akademik personelin niceliğini ve niteliğini arttırmak. Fiziksel ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek. Nitelikli bireyler yetiştirmek. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın ve projeler üretmek. Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirmek. Sunulan hizmetlerde nicelik ve niteliği arttırmak. Üniversitede örgüt kültürü oluşturmak. Üniversitemizin yabancı öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak. 6

7 4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FĐNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemizin 2014 yılı Yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı TL dir ve tamamına yakını merkezi yönetim bütçesinden finanse edilmiştir. Yıl içinde TL eklenen ve TL düşülen ödenekle birlikte TL olan ödeneğin tamamı serbest bırakılmıştır. 1.üç ayda TL, 2.üç ayda TL, 3.üç ayda TL, 4.üç ayda TL serbest bırakılmıştır. Yıl içinde ödeneğin TL si harcanmıştır. 5. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ 5.1. Akademik Birimler ve Bölümler Üniversitede fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerdeki gelişim durumu Tablo.1-2 de verilmiştir. Böylece kanunla kurulan fakülte ve meslek yüksekokulları aktif hale getirilmiş, var olan bölümlere de yenileri eklenmiştir. Tablo.1 Akademik Birim Sayılarının Yıllara Göre Gelişim Durumu Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Enstitü

8 Tablo.2 Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kuruluş Tarihlerine Göre Dağılımı Fakülteler Kuruluş Tarihleri Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (MREF) 2008 Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) 2008 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2009 Mühendislik Mimarlık Fakültesi (MMF) 2010 İlahiyat Fakültesi 2012 Ziraat Fakültesi 2013 Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 Yüksekokullar Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu (YŞSYO) 2008 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2011 Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu (MYO) 2008 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) 2009 Üniversitemizde 2014 yılı itibariyle toplam 65 bölüm mevcuttur (Tablo.3). 42 bölümümüz aktif olup öğrencisi bulunmaktadır (Tablo.4). Aktif olan bu bölümlerden 28 inin Đkinci Öğretimi bulunmaktadır (Tablo.5). 8

9 Tablo.3 Toplam Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Fen Edebiyat Fakültesi M.R. Eğitim Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Đlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu SYO Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Toplam Tablo.4 Aktif Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Fen Edebiyat Fakültesi M.R. Eğitim Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu SYO Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Toplam Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde mevcut kaynakların daha etken ve etkin kullanımını sağlamak için II.öğretime öğrenci alımına önem verilmiştir. Mevcut bölümlerimizde imkanları yeterli olanların tamamına II. Öğretim öğrenci kabulü gerçekleştirilmiştir. 9

10 Tablo.5 Bölümlerin Yıllar Đtibariyle I. ve II. Öğretim Programlarına Dağılımı Fakülteler FEF I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. Fizik Kimya Biyoloji Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya Doğu Dilleri ve Edb. Matematik Felsefe Mol. Biyoloji ve Genetik MREF Sınıf Öğrt. Sosyal Bilgiler Öğrt. Türkçe Öğrt. Okul Öncesi Öğrt. Fen Bilgisi Öğrt. İİBF İşletme İktisat MMF İnşaat Müh. Gıda Mühendisliği İlahiyat Fak. Din Kült.ve Ahlak Bilg. Öğrt. İlahiyat Bölümü 10

11 Yüksekokullar I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. YŞSYO Hemşirelik MYO İnşaat Teknolojisi Makine ve Metal Tekn. Elektrik Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İşletme Yönetimi Gümrük İşletme Dış Ticaret Gaz Tesisatı ve Tekn Bilgisayar Programcılığı Tekstil Teknolojisi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bahçe Tarımı Turizm ve Otel İşletmeciliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı Yapı Denetimi İş Sağlığı ve Güvenliği SHMYO İlk ve Acil Yardım Tıbbi Dok. ve Sekr. Yaşlı Bakımı Optisyenlik Çocuk Gelişimi 11

12 Üniversitede kurulan uygulama ve araştırma merkezleri ile bilimsel çalışmalar için altyapının oluşmasını sağlamak; araştırma, eğitim, danışmanlık hizmeti vererek ihtiyaç duyulan uygulamaları geliştirmek; bununla birlikte üniversite öğrencilerine mesleki uygulama imkanı sunmak amaçlanmıştır. Bu merkezler şunlardır: Kilis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 5.3. Akademik ve Đdari Personel Akademik Personel Tablo.6 Öğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Kilis 7 Aralık Üniversitesi ne 2013 yılında öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında 52 adet araştırma görevlisi alınmıştır. Bunlar farklı üniversitelerde üniversitemiz adına lisans üstü çalışmalarını devam ettirmektedir. Üniversitemiz adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı ülkelere gönderilen personel sayısı 2008 yılında yok iken, 2014 yılında 53 adede ulaşmıştır. Bu ve ÖYP kapsamındaki öğrencilerin üniversitenin gelecekteki insan kaynağı olması beklenilmektedir. 12

13 Tablo.7 MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenlerin Yıllara Göre Dağılımı MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenler Đdari Personel Tablo.8 Kadrolu Memur Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Kadrolu Memur Sayıları Tablo.9 Güvenlik ve Diğer Hizmet Alım Personel Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Güvenlik Görevlisi Sayıları Hizmet Alımı ile Çalışan Sayıları Toplam Öğrenciler Üniversitemizde eğitim-öğretim yılı itibariyle 7417 öğrenci öğrenim görmektedir. Ön lisans düzeyinde 2021, lisans düzeyinde 5197 ve yüksek lisans düzeyinde 199 adet öğrenci bulunmaktadır (Tablo.10). 13

14 Tablo.10 Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Toplamı Fakülteler ve Yüksekokullar Fen Edebiyat Fakültesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Đlahiyat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Lisans Toplamı Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Toplamı Kütüphane Üniversite Kütüphanesi Merkez Kampüstedir m² lik kapalı alan üzerine kurulu, 2 katlı bir binada hizmet veren kütüphanenin birinci katında yaklaşık 250 m² lik, 116 kişi kapasiteli bir okuyucu salonu, internet erişim merkezi ve çalışma salonları ile idari birim ofisleri bulunmaktadır. Burada Belgelerin Diliyle Kilis Kitaplığı köşesi oluşturulmuştur. Đkinci katın tamamı kitap salonu olarak düzenlenmiş olup bu salondaki kitap rafları yenilerek modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Öğrenci ve personelimizin saatleri arasında kütüphaneden yararlanmaları mümkündür. Kütüphaneye ait bazı bilgiler Tablo.11 de sunulmuştur. 14

15 Tablo.11 Kütüphane Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı Kitap Sayısı Nadir Eser Sayısı Süreli Yayın Elektronik Kitap Görsel-Đşitsel Materyal Sayısı Veri Tabanı Sayısı Kayıt Yaptıran Okuyucu Sayısı Ödünç Verilen Kitap Sayısı (Kişi) Kullanılan Kütüphane Otomasyon Programı YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM Okuyuculara Tahsis Edilmiş Bilgisayar Sayısı (Adet) Görme Engelliler Đçin Kitap Okuma Sistemi Okuma Salonu (Kişi) Toplam Raf Uzunluğu (Metre) Kitap Salonu (m 2 ) Okuma Salonu (m 2 )

16 5.6. Bütçe Đmkanları Tablo.12 Bütçe Đmkanlarının Yıllara Göre Dağılımı Toplam Bütçe Yatırım Bütçesi Diğer Bütçe Harcama Oranı %75, %87, %93, %78, %87, %97, %73, Fiziki Gelişme periyodunda kampus (yerleşke) kurulması, mevcut binalarda bakımonarım çalışmaları ve yeni binaların ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılması temel çalışma alanları olmuştur. Üniversitemizde toplam kapalı alan miktarları Tablo.13 te sunulmuştur. Tablo.13 Toplam Kapalı Alan Miktarları Toplam Kapalı Alan m² , , , , , , , Kampüsler Kilis 7 Aralık Üniversitesi, halihazırda iki kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar: Merkez Kampüs ve Karataş Kampüsüdür. Merkez Kampüs alan miktarı: ,52 m², Karataş Kampüsü alan miktarı: ,95 m² dir. Her iki kampus de şehir merkezindedir. Üçüncü kampüsümüz olan Mercidabık Kampüsü arazisinin tahsisi yapılmış olup kurulum çalışmaları devam etmektedir. Merkez Kampüste imar faaliyetleri, Yerleşke Yapı Planına (Đmar Planı) göre yapılmaktadır. Bu Yerleşke Yapı Planı Şekil.1 de sunulmuştur. Karataş Kampüsümüzde Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, uluslararası öğrenci yurdu yer almaktadır. Diğer tüm akademik ve idari birimler, sosyal tesisler ile eğitim-uygulama-araştırma merkezleri ise Merkez Kampüste bulunmaktadır. 16

17 Şekil.1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yerleşke Planı 17

18 Tamamlanan Yapılar Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde periyodunda tamamlanıp mensupların hizmetine sunulan yapılar Tablo.14 te verilmiştir. Tablo Periyodunda Hizmete Açılan Yapılar Sıra No Yapı Hizmete Açılış Kapalı Alanı (m²) 1 Đlahiyat Fakültesi Yerleşke Telçit Yapımı Mühendislik Mimarlık Fakülte Binası Doğalgaz Dönüşümü Yapılması Çevre Duvarı Yapımı Rektörlük Hizmet Binası Konferans Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Çevre Düzenlemesi ve Spor Alanları Lojman 2. Etap Lojman 1. Etap Lojman TOKĐ Halı Sahalar ve Dinlenme Salonları ,21 Peyzaj Düzenlemeleri Öğrenci Yurdu Karataş Kampüsü Giriş Kapısı (güvenlik alanı) Merkezi Derslik ,81 17 Sosyal ve Kültürel Merkez ,36 18 Altyapı(galeri) m(uzunluk) 19 Merkez Kampüs Giriş Kapısı (güvenlik alanı) 20 Kilis Evi 312, Kilis Evi Bahçesi ve Çevresi Kapalı Spor Salonu

19 Đlahiyat Fakültesi Đlahiyat Fakültesi 2014 yılında hizmete açılmıştır m 2 kapalı alana sahip olan fakülte binasının derslik alanı m 2 olup öğrenci kapasitelidir Telçit Yapımı 3. yerleşkeye telçit yapımı işi 2013 yılında başlamış olup 2014 yılında tamamlanmıştır Devam Eden Yapılar Tablo Yılında Tamamlanan ve Devam Eden Yapılar Sıra Yapı Gerçekleşme Oranı (%) Sözleşme Bedeli No (1.000 TL) 1 Ziraat Fakültesi Amfi Tiyatro ve Yaya Yolu Düzenlemesi İstinat Duvarı Su Deposu ve Çevre Düzenlemesi Sosyal Kültürel Merkez Binası Bakım Onarım İşi 6 Merkezi Derslik Binası Merkezi Araştırma Laboratuvarı

20 Ziraat Fakültesi Amfi Tiyatro ve Yaya Yolu Düzenlemesi Đstinat Duvarı 20

21 Su Deposu ve Çevre Düzenlemesi Sosyal Kültürel Merkez Binası Bakım Onarım Đşi Merkez Binası Derslik Binası Planlanan Projeler Üniversitemizde 2015 yılında yapmayı planladığımız yapılar şu şekildedir: 1. Araç Parkı ve Depo Yapımı 2. Çevre Yolu ve Đhata Duvarı 3. Bakım Onarım Đşi 21

22 5.8. Bilgi Đşlem Alt Yapısı Her iki kampüste de tüm akademik ve idari birimleri kapsayacak şekilde bilgi işlem alt yapısı oluşturulmuştur. Tüm akademik birimlerimizde bilgisayar laboratuarları kurulmuştur. Tablo.16 Bilgi Đşlem Alt Yapısındaki Değişiklikler Malzeme İsmi Masaüstü Bilgisayar sayısı Dizüstü Bilgisayarlar Terminal Bilgisayarlar İnternet Bağlantı Hızı (Msps) Sunucu Bilgisayar Kenar Switch(24 lü) Kenar Switch(48 li) Merkez Switch Data Storage Yedekleme Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağı(10KVA) İnternet Kullanıcı Sayısı Yaygın wireless sistemi sayısı

23 Tablo.17 Üniversitemizdeki Mevcut Yazılımlar Programın Adı Kullanılan Birim Kullanım Amacı Alım Tarihi EBYS Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Takip ve Arşivleme 2013 Sanal Tur Genel Sekreterlik Üniversite Tanıtımı 2013 Erasmus Dış İlişkiler Erasmus İşlemleri 2013 Avira Antivirüs Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Güvenlik FileMaker Pro 11 VLA Edu Server+5 Kullanıcı Kütüphane ve Dok. DB Yordam Programı için 2011 Optikos Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Sınav Kâğıtlarını Optik Okuma 2011 Yabancı Diller, Türk Dili ve Enformatik Bölümü Oracle Veritabanı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversite Otomasyonu 2011 AntiKor Güvenlik Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Bilgisayar Ağı Güvenliği 2011 Sanallaştırma Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Sistem Odası 2011 AntiKor Web Filtreleme Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Web Filtreleme ve Kayıt Tutma 2010 Personel Otomasyonu Personel Daire Bşk.lığı Personel İşlemleri 2010 SGB Net Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ayniyat ve diğer SGB İşlemleri 2010 KBS SAY2000i SGB Net Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Maaş Ödeme İşlemleri 2009 Ayniyat ve diğer SGB işlemleri 2010 Üniversite Otomasyonu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci ve Personel İşlemleri 2009 Yordam Kütüphane ve Dok. DB Katalog Taraması 2009 Bütçe ve Muhasebe Otm. Egemen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçe ve Muhasebe 2009 Bilgisayar STA4-CAD V13.0 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgisayar Destekli Statik Analiz 2009 SİNERJİ HUKUK Hukuk Müşavirliği Hukuk Yazılımı 2013 VECAMBACKUP Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Yedekleme Dış Đlişkiler Ofisi Dış Đlişkiler Ofisi, akademik ve idari birimler ile işbirliği içerisinde, proje, Erasmus ve Farabi değişimi, diğer üniversiteler ile işbirliğinin yürütülmesinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir Erasmus Programı Üniversitemiz, AB ülkeleri ile değişim programı olan Erasmus Programına 2010 yılında kabul edilmiştir (Bkz. Erasmus Extended University Charter). Erasmus Programı 23

24 kapsamında 17 ülkeden 55 farklı üniversite ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma yapılmıştır. Erasmus Programı dahilinde öğrenci ve personel değişimi Tablo.18 de sunulmuştur. Kültürel ve Bilimsel Đşbirliği Kapsamında Yapılan Anlaşmalar 1- Uluslararası Burç Üniversitesi- Bosna Hersek 2- Al-Manar University of Tripoli-Lübnan 3- Trakia University- Bulgaria 4- Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (Genetik ve Sitoloji Enstitüsü) 5- Belarus Devlet Tarım Akademisi Tablo.18 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Hareketliliği, Anlaşma Sayıları ve Erasmus Bütçesi Öğretim Yılı Öğrenci Personel Anlaşma Sayıları Erasmus Bütçesi Gelen Giden Gelen Giden Farabi Programı Program çerçevesinde üniversitemizin yurtiçinde 65 üniversite ile iş birliği bulunmaktadır. Bu kapsamda öğretim üyesi değişimi ders alma ve ders verme hareketliliği karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir. 24

25 Tablo.19 Farabi Öğrenci Değişim Hareketliliği Yıl Gelen Giden Toplam Mevlana Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Üniversitemiz bu programa dahil olup Arnavutluk, Bosna Hersek ve Gürcistan ile ikili anlaşmalara imza atmıştır Yayın, Proje ve Laboratuvarlar Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde bilimsel yayınların gelişmesi için gerek altyapı gerekse kültürel gelişime yönelik önemli adımlar atılmıştır. 25

26 Bilimsel Yayınlar Tablo.20 Yıllara Göre Bilimsel Yayınlar Akademik Birim Yıllar Uluslararası (A) Ulusal (B) Faaliyet A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Toplamı Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

27 Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu A1: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar, A2: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar, A3: Basılmış uluslararası kitap veya kitap bölümü, A4: Uluslararası Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler B1: Ulusal hakemli dergilerde basılmış bilimsel yayınlar, B2: Ulusal hakemsiz dergilerde basılmış bilimsel yayınlar, B3: Ulusal kitap veya kitap bölümü, B4: Ulusal Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi Üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek için BAP birimi 2009 yılında kurulmuştur. Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına katkı sağlama amacıyla proje ödenekleri tahsis edilmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle proje ödenekleri yer almaktadır. Tablo.21 Yıllara Göre Bilimsel Araştırma Projeleri Yıllar Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Proje Toplam Bütçesi TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı Proje Toplam Bütçesi Toplam

28 Laboratuarlar ve Atölyeler Kilis 7 Aralık Üniversitesi ndeki laboratuarlar, üniversitemizin araştırmacılarına bilimsel çalışmalarında yardımcı olmakla birlikte bölgede ihtiyaç duyulan test ve ölçüm isteklerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bunlar; interaktif, yabancı dil (multimedya), fizik, kimya, biyoloji, elektrik, bilgisayar ve toprak analiz laboratuarı ile makine, inşaat, tekstil ve doğalgaz atölyesidir. Laboratuar ve atölyelerin yer aldığı birimler Tablo.22 de sunulmuştur. Tablo.22 Laboratuarlar ve Atölyelerin Yer Aldığı Birimler Laboratuar Adı Yer Aldığı Birim Laboratuar Sayısı İnteraktif Laboratuar Merkezi Derslik Binası 1 Yabancı Dil Laboratuarı(Multimedya Sınıfı) Merkezi Derslik Binası 2 İnternet Erişim Merkezi Sosyal ve Kültürel Merkez 1 Toprak Analiz Laboratuarı Merkezi Derslik 1 Bilgisayar Laboratuarları Tüm Akademik Birimler 19 Öğrenci Laboratuarları ve Atölyeler Tüm Akademik Birimler 32 Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuarları Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2 Toplam 58 28

29 5.11.Ulaşım ve Taşıtlar Ring Uygulaması Üniversitemiz Merkez ve Karataş Kampüsleri arasındaki ulaşımın daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ring uygulaması başlatılmıştır Personel Servisi Üniversitemizin il genelinde farklı güzergahlara personelin tamamının yararlanabildiği personel servisi bulunmaktadır Taşıtlar Araç parkımız yeni araçlarla zenginleştirilmiştir. Üniversitemize ait araçların yıllara göre dağılımı tablo.23 te verilmiştir. Tablo.23 Üniversitemize Alınan Taşıtlar 2008 Aracın Adı Modeli Binek (Doğan) 1995 Binek (Kartal) 2000 Binek (Kartal) 1990 Binek (Megan) 2005 Yarım Otobüs Binek (Toyota Verso) 2009 Binek (Linea) Binek (Avensis) 2010 Pick UP Binek (Fluence) 2011 Binek (Fluence) 2011 Otobüs 2011 Otobüs Binek (Fluence) Binek (Fluence) Kamyon (Temsa) Otobüs (Temsa) Otobüs (Temsa) Otobüs Golf Arabası Toyota rav

30 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE ARTIŞI Üniversitemiz 2012 yılında toplam kapalı alan miktarı m2 iken, 2013 ve 2014 yılında ,89 m2 ye ulaşmıştır. Toplam kapalı alan miktarında %76 oranında artış gerçekleşmiştir yılında sermaye giderleri toplam ödeneğimiz TL olup, bunun TL si harcanmıştır. Đlgili projeler kapsamında ödeneklerin etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır YILI YATIRIM UYGULAMALARI 7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu KĐLĐS 7 ARALIK ÜNĐVERSĐTESĐ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Dış Toplam 2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim * Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM *2 TL kamulaştırma dahil 30

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2013 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulduğu 2008 den bu yana hem fizikî alt yapı ve imkânlar hem de öğretim elemanı kalitesi

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Uzgörüşümüz... 4 2.2. Özgörevimiz... 4 2.3. Temel Amaç ve Hedefler... 4 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 8 2.5. Mevcut Üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bagımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Saygılarımla. Prof.Dr. Hasan GÖNEN REKTÖR

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Saygılarımla. Prof.Dr. Hasan GÖNEN REKTÖR ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, araştırmaya önem veren, yenilikçilik, şeffaflık

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı