6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y"

Transkript

1 NX-254Y

2 Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra, bu kýlavuzu gerektiðinde kullanabilmek için güvenli bir yerde saklayýnýz. Profesyonel bir rehberlik olmaksýzýn lütfen enerji besleme kablosu üzerindeki sigortayý deðiþtirmeyiniz, uygun olmayan sigorta kullanýmý bu ünitenin hasar görmesine veya hatta yangýna neden olabilir. Cihazý sadece 12-volt negatif topraklamalý güç kaynaðýna baðlayýnýz. Aþaðýdaki belirtilerden bir tanesi ile karþýlaþýrsanýz en yakýn satýcýnýzla temasa geçiniz: Bu üniteyi emniyetli sürüþ açýsýndan çalýþtýrmanýn ve koþullarýn kýsýtlý olduðu yerlere asla monte etmeyiniz. (a). Suyun ya da yabancý nesnelerin cihaza girmesini, (b). Duman varsa, (c). Tuhaf bir koku. Yasalarý ve mevzuatý ihlal etmekten sakýnmak üzere ve keza, arka video kameranýn kullanýlmasý dýþýnda trafik kazasý riskini azaltmak üzere, araç kullanýrken öndeki video ekran fonksiyonunu asla kullanmayýnýz. Güvenli sürüþü saðlamak için, lütfen acil durumlarý dikkate alarak sesi güvenli ve rahat bir seviyeye ayarlayýnýz. Bu üniteyi, amplifikatörünü ve hoparlörlerini elektrik kývýlcýmlarý ve yangýndan korumak üzere asla nemli/rutubetli yerlere maruz býrakmayýnýz. 1

3 Geniþletilmiþ sistemler Güvenlik Önlemleri 1. Profesyonel rehberlik olmaksýzýn üniteyi asla sökmeyin veya ayar yapmayýn. Detaylý bilgi için, lütfen herhangi profesyonel bir araç maðazasýna / bayiinize danýþýn. 2. Eðer ön panel veya TFT monitör kirlenmiþ ise, lütfen lekeyi silmek için temiz bir silikon bez ve nötr bir deterjan kullanýn. Temizlik için kaba bir bez ile alkol gibi nötr-olmayan deterjan kullanýlmasý monitör üzerinde çiziklere veya renk bozulmalarýna neden olur. 3. Eðer cihazda normal olmayan bir durum gözlenirse, lütfen bu el kitabýnýn sorun giderme rehberi kýsmýna baþvurun. Eðer ilgili herhangi bilgi bulunmaz ise, fabrika varsayýlan ayarlarýnda baþlatmak için ön panel üzerindeki [RESET] tuþuna basýn. 4. Eðer aracýnýzý sýcak veya soðuk havada uzun bir süreliðine park etmiþseniz, lütfen araç içerisindeki sýcaklýk ünite çalýþtýrýlmadan önce normal hale gelinceye dek bekleyiniz. 5. Düþük sýcaklýklý ortamda araç ýsýtýcýnýn kullanýlmasý durumunda, ünitenin iç kýsmýnda rutubet oluþabilir, böyle bir durumda üniteyi KULLANMAYIN. Diski çýkarýn ve disk üzerindeki nemi silin. Eðer ünite birkaç saat sonra hala çalýþmaz ise, lütfen bir servis merkezi ile irtibata geçin. 6. LCD monitöründe hasara neden olabilen bir darbe uygulamayýn. 7. Ekrana hasar vermemek için, keskin kenarlý cisimler ile dokunmaktan kaçýnýn. 8. Bu ünitenin çalýþtýrýlmasýnýn net bir gösterim ve kolay bir þekilde anlaþýlmasýný saðlamanýn bir alternatifi olarak grafik çizimler kullanýlmýþtýr. Bununla birlikte, çizimler, ekran üzerinde görüntülenen gerçek imajlardan bazen farklý olabilir. 9. Gereksiz sorunlarý önlemek üzere, üniteyi iþbu el kitabýna göre çalýþtýrýn. Eðer sorun, uygun olamayan bir çalýþtýrmadan kaynaklanýyorsa garanti geçerli olmaz. Geniþletilmiþ ses özellikler Geniþletilmiþ görsel özellikler 4 Kanal Amplifikatörü Arka Monitör Geri Görüþ Kamerasý Mikro SD Kartý USB Belleði Taþýnabilir Oynatýcý (AV IN Jaký ile baðlý) Bluetooth cep telefonu Not: Çerçevenin dýþýnda listelenmiþ parçalar genel olarak satýlmýþ ticari ürünlerdir. 2

4 Ýçindekiler Güvenlik Önlemleri...1 Kullanýmdan Önce...4 Ön Panel...4 Uzaktan Kumanda...5 Temel Çalýþtýrma...7 El Freni Engelleme...7 Mute (Ses kesme)...7 Açma / Kapama (ON/OFF)...7 Sesli Bip Onayý...7 Çalan Kaynak Seçimi...7 Ses Seviyesi Ayarý...7 EQ Menüsü...7 Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi...8 EQ Parametreleri Ayarý...8 FAD BAL Ayarý...8 Tarih/Zaman Ayarý...9 Radyo Konumu...10 Radyo Ekraný...10 Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi...10 Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme...10 Tune...10 Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar...11 Yerel Arama...11 EQ Seçimi...11 RDS Basics...11 RDS Ayarlarýný Yapma...11 RDS (Radyo Veri Sistemi)...12 AF Ýþlevi...12 EON(Diðer Geliþmiþ Þebekeler)...12 TA Ýþlevi...12 CT (Saat - Zaman)...12 PTY Ýþlevi...12 Oynatma Modu...13 Bir Disk yerleþtirin...13 Bir Diskin Çýkartýlmasý...13 Dokunmatik Ekran Kumandalarý...13 Oynatma Kontrolü...13 USB Cihazý Baðlanmasý...13 Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý...13 MicroSD Kartýn yerleþtirilmesi...13 Bellek Kartýnýn Çýkartýlmasý...13 Çal/Duraklat...13 Önceki /Sonraki...14 Bir Klasör Arama...14 Tekrarlama...14 Tekrar A-B...15 Karýþýk Çalma (Rastgele)...15 Audio Modu seçimi...15 Altyazý Dilinin Seçilmesi...15 Video Ayarý...15 Playback Bilgisi...16 Direkt Parça Giriþi...16 Resim Döndürme...16 Zoom (Büyütme/Küçültme)...16 Bluetooth Modu...17 Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme...17 Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý...17 i-mode (Siri) Fonksiyonu...17 Bir Çaðrý Yapma...17 Bir Çaðrý Alma...18 Bluetooth Ayarlarýný Yapma...18 Ayarlar...19 Ekran Sistemi...19 Genel Ayarlarý Yapma...19 Kalibrasyon...19 Video Ayarlarýný Yapma...19 Ses Ayarlarýný Yapma...20 Saat ayarlarýný Yapma...20 Bluetooth Ayarlarýný Yapma...20 DVD Rating ayarý...21 Ses Ayarlarýný Yapma...21 Diðer Modlar...22 Baþa Al...22 Bir Sigortayý deðiþtirme...22 GPS...22 Host USB...22 HostBT...22 EX AV...22 Teknik özellikler...23 Sorun Giderme...25 Tel Baðlantýlarý

5 Ön Panel Kullanýmdan Önce Not: Bu kýlavuzdaki grafikler sadece baþvuru içindir ve gerçek ünitedekinden farklýlýk gösterebilir. Gerçek üniteye baþvurulmasý önerilir. 1. [VOL/ / ] düðmesi: Cihazý açmak için basýnýz. Kapatmak için basýlý tutunuz. Ses seviyesini düþürmek için basýnýz. Ses seviyesini yükseltmek için saat dönüþ yönünde, azaltmak için ise saatin tersi yönde çeviriniz. 2. [MENU] tuþu: Ana menüye dönüþ. 3. Navigasyon modu giriþi 4. MicroSD kart yuvasý USB konektörü 5. Harita kart yuvasý 6. [Reset] (Sýfýrlama) tuþu: Orijinal ayarý yükleme. 7. [ ] tuþu: Ekran parlaklýðýný (basýnýz) ayarlar. Siyah ekran (uzun süre basýn) 8. [ FM/AM ] tuþu: RADIO modu giriþi Bant düðmesi: FM1-FM2-FM3-AM1- AM2 9. [TUNE/SEL/ ] düðmesi: Sonraki/önceki parçayý veya kayýtlý istasyonu seçmek için çeviriniz. Çalmak veya duraklatmak için basýnýz. 10. [ ] tuþu: Diski çýkartýr 11. Disk yuvasý Before Using 4

6 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda 1. Ana menüye dönüþ 2. Diski çýkartma 3. Radyo kaynaðýna eriþim 4. Disk kaynaðýna eriþim 5. - Ayar frekansýný azaltarak, mevcut bir radyo istasyonunu arar. - Yeniden çalmak için, önceki bölümü/parçayý seçer. 6. Radyo bandýný seçer 7. - Büyütme (zoom in) (CD/USB/SD'nin resim menüsü) - Müzik listesine eriþir (müzik çalmanýn ses menüsü) 8. Ekran ayarlarýný yapma 9. EQ) menüsünü açma 10. Menü imleci 11. Enter Güzergah menüsünü (DVD) açma - PBC (VCD) (yeniden çalmayý açar/kapar) 13. Dijital alan 14. Tekrar oynatma 15. Sonraki kaynaða geçer 16. Güç açýk / kapalý 17. Bluetooth kaynaðýna eriþim 18. Navigasyon kaynaðýna eriþim 19. Yeniden çalmayý duraklatýr/baþlatýr Ayar frekansýný arttýrarak, mevcut bir radyo istasyonunu arar. - Yeniden çalmak için, sonraki bölümü/parçayý seçer Bir sahne için farklý açýda disk çalma (DVD) - Çevirir (foto oynatma) - Video listesine eriþir 22. -Alt baþlýk için lisan seçimi (DVD) - Foto listesine eriþir 23. Diski yeniden çalmak için ses lisanýný deðiþtirir (DVD) 24. Ses þiddetini yükseltme/alçaltma 25. Ayarlar kaynaðýna eriþim 26. Mute(sessiz) Açýk/Kapalý Çýkýþý 27. Doðrudan eriþim modunu aktive etme 28. Çaðrý Alma/Arama 29. Telefon kapatma 30. Bütün bölüm/parçalarý rasgele sýrada oynatma 31. -Sayýyý tek tek silmek için basýn - Tüm sayýlarý silmek için tutun 5

7 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda Kullanýmý Hakkýnda Notlar 1. Uzaktan kumandayý, cihazýn uzaktan kumanda sensörüne tutunuz. 2. Uzaktan kumanda cihazýnýn bir ay ya da daha uzun bir süre kullanýlmamasý söz konusu olduðunda pili uzaktan kumandadan çýkarýnýz veya bir pil izolatörü yerleþtiriniz. 3. Uzaktan kumandayý doðrudan güneþ ýþýðý veya yüksek sýcaklýk ortamýnda BIRAKMAYINIZ, aksi halde düzgün çalýþmayabilir. 4. Pil normal þartlar altýnda 6 ay çalýþabilir. Uzaktan kumanda çalýþmýyorsa, lütfen pili deðiþtiriniz. 5. Sadece "düðme þekilli" lityum pil "CR2025" (3V)" kullanýnýz. 6. Pili yeniden þarj etmeyiniz, sökmeyiniz, ýsýtmayýnýz veya ateþe atmayýnýz. 7. ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pili doðru yönünde takýnýz. 8. Kaza riskinden sakýnmak üzere, pili çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz. Pilin Çýkartýlmasý Uzaktan kumandanýn arkasýnda alt taraftaki pil yuvasýnýn tablasýný dýþarý çekiniz. Pilin Takýlmasý Sadece düðme þekilli lityum pil CR2025 (3V)" kullanýnýz. ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pili pil yuvasýna doðru yönde takýnýz. DIÞARIYA DOÐRU ÇEKÝN ÝÇERÝ DOÐRU ÝTÝN 6

8 Temel Çalýþtýrma El Freni Engelleme "FREN" kablosu fren svicine baðlandýðýnda, video oynatma iþlemi sürüþ durumu, sistem ayarý ve giriþ video kaynaklarýndan kontrol edilir. Video kaynaðý GERÝ konumuna ayarlandýðýnda, el freni fonksiyonu etkisiz duruma gelir. Araç hareket halindeyken video oynatýlýrsa, ekranda UYARI bilgileri ve boþ ekran belirir. Uyarý ekraný sürücünün görüntü izlemesini önler. Arkada oturan yolcular normal þekilde izler. Mute (Ses kesme) Ünitenin sesini kesmek için [ VOL ] tuþuna basýnýz. Ses çýkýþýný tekrar saðlamak için tekrar basýnýz. Sesi ayarlamak veya ses özelliklerinden birini kullanmak ses kesme fonksiyonunu iptal eder. Açma / Kapama (ON/OFF) Üniteyi açmak için [ VOL ] tuþuna basýnýz. Ünitenin ön tarafýndaki tuþlar bir an için yanar ve mevcut mod durumu LCD ekranda belirir. Cihazý kapatmak için [ VOL ] düðmesini basýlý tutunuz. Sesli Bip Onayý Her fonksiyon seçimi bir bip sesi ile onaylanýr. Bu bip ses tonu Kurulum menüsü tarafýndan devreden çýkarýlýr. Çalan Kaynak Seçimi Mevcut ses kaynaklarýný deðiþtirmek için, ön paneldeki [ MENU ] tuþuna basýnýz. Çalma modu ekranda görüntülenir. 1. veya : Ekran üstü tuþlarýnýn ilk veya ikinci sayfasýný izlemek için, bu sayfa tuþuna basýnýz. 2. Ýþlev simgeleri 3. Saat 4. EQ: Ekolayzýr seviyesi ayar menüsüne eriþmek için basýnýz. Ses Seviyesi Ayarý Ses seviyesini arttýrmak veya azaltmak için, ön paneldeki [ VOL ] tuþuna basýnýz. Ses seviyesi "0" ile "50" arasýndadýr. LCD veya TFT ekran ses seviyesini 3 saniye gösterir. EQ Menüsü Ses Kumanda özelliði, aracýn tipine ve ölçülerine baðlý olarak, aracýnýzýn akustik özelliklerini saðlamak için, ses sistemini kolayca ayarlamanýza izin verir. Geçiþ (fader) ve Balansýn uygun ayarý, kabin ekolayzýrýnýn etkilerini yükseltir. 7

9 Temel Çalýþtýrma Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] ikonuna dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. 2. EQ Modunun Seçilmesi Ýstenen EQ seçimine dokunma: [ Optimal ] / [ Classic ] / [ Rock ] / [ Jazz ] / [ Techno ] / [ Pop ] EQ modu deðiþir. EQ Parametreleri Ayarý EQ Parametrelerini ayarlamak için, parametre ayar çubuðuna dokunun ve sürükleyin. [ User ] kullanýcý: Ýstediðiniz ses efektini ayarlayýnýz. [ Flat ] Düz: Orijinal ses efektini ayarlayýnýz. [ Reset ] Sýfýrlama: Ekolayzer iþlevi ayarlarýný iptal eder. [ Loud: On/Off ]: Düþük ses seviyeli müzik dinlerken, bu özellik seçmeli olarak belirli bas ve tiz frekanslarýný yükseltir. FAD BAL Ayarý Etrafýnýza ve ilginize göre dengeli dinleme efekti elde etmek için, hoparlörün ve derin bas hoparlörün (subwoofer) ön/arka/sol/sað balansýný ayarlayabilirsiniz. 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] ikonuna dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. 2. Subwoofer ses seviyesi ayarý Subwoofer seviyesini -12 ile +12 arasýnda ayarlamak için, [ ] / [ ] tuþlarýna dokunun veya [ ] ikonunu sürükleyin. 3. Geçiþ/balans deðeri ayarý Geçiþ/balans deðerini ayarlamak için, [ ] / [ ] veya [ ], [ ] tuþuna dokunun. [ ]: Ön hoparlör [ ]: Arka hoparlör [ ]: Sol hoparlör [ ]: Sað hoparlör Notlar 1. EQ modlarýnýn parametrelerinin ön ayarý yapýlmýþtýr ve bunlarý 'Kullanýcý' dýþýnda deðiþtirebilirsiniz. 2. Frekans deðerini 'Kullanýcý' dýþýnda modlarla ayarladýðýnýzda, EQ modu otomatik olarak 'Kullanýcý' konumuna geçer. 3. Sub deðeri EQ modundan baðýmsýzdýr ve ayrý olarak ayarlanabilir. 8

10 Tarih/Zaman Ayarý 1. Ana menüde [ Settings] ikonuna dokunun. 2. [ Time ] ikonuna dokunun. Tarih/zaman kurulum menüzü gösterilir. Temel Ýþlemler Tarih Ayarý 1. [Date] tuþuna basýnýz. 2. Ekranda tarih bilgisine dokununuz. Bir alt menü görüntülenir. 3. Yýl, ay ve gün ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Saat Modu Ayarý 1. [ Clock mode] tuþuna basýnýz. 2. Saat modlarý arasýnda geçiþ için [12Hr] veya [24Hr] dokununuz. Zaman Ayarý 1. [ Time ] menüsüne dokununuz. 2. Ekrandaki saate dokununuz, bir alt-menü görüntülenir. 3. Saat ve dakika ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Ýpucu: Tarih/zaman ayarlandýðýnda, çýkýþý onaylamak veya [ Cancel ] (iptal) etmek için [ Cancel ] ikonuna dokunun. 9

11 Radyo Konumu Radyo Ekraný 1. KAYNAK MENÜSÜNÜ görmek için dokunun ve yeni bir çalma kaynaðýný seçin. 2. Güçlü Yerel sinyal yayýn göstergesi 3. Stereo yayýn göstergesi 4. Mevcut radyo kanalý göstergesi 5. Ön ayarda kaydedilmiþ yayýncý bilgileri 6. Daha fazla ekran üstü tuþu görmek için dokununuz 7. Geri doðru aramak için dokununuz 8. Otomatik istasyon arama 9. Ýleri doðru aramak için dokununuz 10.AM/FM kanallarý arasýnda geçiþ için dokununuz 11.Saat 12.Mevcut ön ayarlanmýþ radyo istasyonu 13.Mevcut radyo bilgileri 14.AF: Alternatif Frekans göstergesi 15.TA: Trafik Duyurusu göstergesi 16.RDS ayarlama seçenekleri 17.Ýstenen radyo istasyonunu kaydetme 18.Yerel veya Mesafe arasýnda geçiþ için dokununuz 19.Doðrudan frekans giriþi 20.Ekolayzýr seviye ayarlarýna hýzlý eriþim için dokununuz Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi Source Menu açýnýz ve sonra [Radio]'ya dokununuz. Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 arasýnda bir radyo bandýný seçmek için kullanýcý ara yüzünde [ ] simgesine dokununuz. Tune Otomatik Arama Bir üstteki / alttaki istasyonu seçmek için kullanýcý ara yüzünde [ ] / [ ] simgesine 1 saniyeden daha uzun bir süre dokununuz. Aramayý durdurmak için, yukarýdaki iþlemi tekrarlayýnýz veya radyo fonksiyonlarýna sahip diðer tuþlara basýnýz. Not: Bir istasyon alýndýðýnda, arama durur ve istasyon çalmaya baþlar. Manuel Ayarlama Yöntem 1: Manüel ayarlama sýrasýnda frekans kademeler halinde deðiþir. Bir üstteki / alttaki istasyonu seçmek için kullanýcý ara yüzünde [ ] / [ ] simgesine dokununuz. Yöntem 2 : 1. Dijital tuþ takýmý [ ] simgesine dokununuz. Sayýsal tuþ takýmý görüntülenir, giriþ frekansýný numarasýna dokununuz. 2. Giriþ numarasýný adým adým silmek için [ ] üzerine dokununuz. 3. Girmek için [ OK ] basýnýz. 10

12 Radyo Konumu Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar Ünite, FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, gibi 5 banda (radyo dalgasý) sahip olup, her bir banda 6 istasyon kaydedilebilir; dolayýsýyla üniteye toplam 30 istasyon kaydedilebilir. Otomatik Ýstasyon Arama Mevcut bantta en güçlü istasyonlarý otomatik olarak aramak ve kaydetmek için [ ] dokununuz. Manuel Kaydetme 1. Bir istasyon ayarý yapýnýz. 2. [ ] tuþuna dokununuz. 3. Seçili bandý kaydetmek üzere P1'den P6'ya kadar kanallardan birine dokununuz. Bir istasyon Ön Ayarý yapýlmasý 1. [ Radio] tuþuna dokununuz. 2. Bir kanal seçiniz (gerekirse). 3. Ekranda hazýr-seçim kanallarýndan (P1'den P6'ya) birine dokununuz. Yerel Arama [ ] simgesine basýnýz ve Yerel ya da Uzak Radyo Ýstasyonunu seçiniz. [ ] simgesi parlak konuma döndüðünde, sadece kuvvetli bir sinyal gücü olan istasyonlar algýlanýr. Fabrika ayarlarý "Distance" (mesafe) dýr. EQ Seçimi EQ ayar menüsüne girmek için [ ] simgesine basýnýz. RDS Basics (temelleri) RDS, istasyon kimliði, parçayý söyleyen sanatçý ve parçanýn ismi gibi bilgilerin görüntülendiði radyoya bu verileri iletir. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi kullanýlabilir deðil ise, aþaðýdaki servis kullanýlamaz. RDS Ayarlarýný Yapma 1. Radyo menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [RDS]: "RDS" iþlevini açmak veya kapatmak için. [CT]: "Clock Time" iþlevini açmak veya kapatmak için. [EON]: "EON" iþlevini açmak veya kapatmak için. [TA]: "TA" iþlevini açmak veya kapatmak için. [PTY]: PTY listesini göstermek için. [ VOL]: TA ses seviyesini ayarlamak için [ ] / [ ] dokununuz. 11

13 Radyo Konumu RDS (Radyo Veri Sistemi) Ünite RDS'nin ana fonksiyonlarýný saðlar. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi mevcut deðil ise, aþaðýdaki servis mevcut deðildir. AF Ýþlevi Alternatif Frekanslarýn Listeleri, ayný program hizmeti için kullanýlýr ve otomatik aramaya yardýmcý olmak için PI (Program Tanýtým Kodu) kodu ile birlikte kullanýlýr. Radyo, bu bilgiyi kullanarak ayný materyalin çalýnmakta olduðu diðer bir istasyon otomatik olarak aranýr. Bu bilhassa dinlemekte olduðunuz istasyonda ses feding (zayýflama) olduðunda yararlýdýr. Not: Radyo frekansý otomatik olarak deðiþtirilirken kimi karýþtýrma sesleri iþitilebilir. AF fonksiyonunun kapatýlmasý bu sorunu çözer. EON(Diðer Geliþmiþ Þebekeler) EON verileri alýndýðýnda, EON göstergesi ýþýklý hale gelir ve TA ve AF fonksiyonlarý baþlatýlýr. TA: Trafik bilgileri, o andaki istasyondan veya þebekedeki diðer istasyonlardan alýnabilir. AF: Hazýr seçili RDS istasyonlarýnýn frekans listesi EON verileri tarafýndan güncellenir. EON, radyonun RDS bilgilerinin tümünü kullanmasýna imkân verir. O anda ayarlý olunan da dâhil hazýr seçili istasyonlarýn AF listesini sürekli günceller. Eðer evinizin bulunduðu alan etrafýndaki bir istasyonu hazýr istasyon olarak belirlerseniz, alternatif frekanstaki ayný istasyonu veya ayný programý sunan herhangi diðer bir istasyonu daha sonra alabilecektir, EON ayný zamanda hýzlý alým için yerel olarak mevcut TP istasyonlarýnýn kaydýný da tutar. TA Ýþlevi TA (Trafik Anons bildirimleri) fonksiyonu, o anda hangi kaynaðýn çalýnmakta olduðunun önemi olmaksýzýn ünitenin trafik anonslarý almasýný saðlar. TA fonksiyonu, bir istasyon trafik bilgileri yayýný TP (Trafik Program) tarafýndan etkinleþtirilebilir. TA etkinleþtirildiðinde ve trafik anonsu alýndýðýnda, eðer o andaki radyo kanalý FM ise, ünitenin trafik anonslarýný beklediði iþaret edilerek, o andaki çalma kaynaðýnýn üzerine bindirilir. Trafik anonsu alýndýktan sonra ünite, baþlangýçtaki kaynaða döner. CT (Saat - Zaman) Bazý istasyonlar kodlanmýþ RDS sinyalinin içerisinde saat ve tarih bilgilerini de yayýnlar. 'CT' devrede ("ON") olarak seçildiðinde saat olarak zaman otomatik olarak ayarlanýr. PTY Ýþlevi PTY, yayýnlanmakta olan programýn cinsini tanýmlayan (örneðin Haberler veya Rock müziði) bir kod olan Program Tipi için bir kýsaltmadýr. PTY seçeneði ekraný kaplayacaktýr. Daha fazla PTY seçeneklerini görmek üzere, ekran üzerindeki kaydýrma çubuðuna veya oklara dokununuz. Bir PTY seçeneðine (örneðin Haberler) dokunulduðunda, bir sonraki istasyonun PTY'si o andaki ile uyuþuncaya dek frekans arttýrýlmak suretiyle mevcut bir sonraki PTY otomatik olarak aranýr. Eðer eþlenen hiç bir PTY bulunmamýþsa, ünite baþlangýçtaki radyo frekansýna döner. 12

14 Oynatma Modu Bir disk yerleþtirme Aþaðýdaki diskler üzerinde depolanmýþ video, ses veya görüntüleri oynatabilirsiniz. DVD Video, DVD-R, DVD-RW VCD Ses CDsi, CD-R, CD-RW Not: Diskin içeriðinin oynatýlabilir olduðundan emin olunuz. Bir Diskin Çýkartýlmasý Bir diski çýkarmak için ön panel üzerindeki [ ] tuþuna basýnýz. Disk dýþarýya çýkartýldýðýnda, ünite bir önceki kaynaða geçiþ yapar. Dokunmatik Ekran Kumandalarý DVD oynatýmý için dokunmatik ekran tuþlarý aþaðýda belirtilmiþtir: Y: Ana menüye döner B: Videoyu oynatýr ve oynatma bilgilerini görüntüler C: Ekran üzerinde kumanda menüsünü gösterir D: Zaman göstergesi Oynatma Kontrolü Ekran üstü kumandalara eriþmek için, üst sol köþe hariç ekrana dokunun ve görüntüyü iptal etmek için tekrar dokunun. Tüm iþlev simgelerini görüntülemek için [ ] dokununuz. Bir USB Aygýtýnýn Baðlanmasý 1. USB kapaðýný açýnýz. 2. USB aygýtýný USB yuvasýna takýnýz. Oynatma otomatik olarak baþlar. Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý 1. Ana menüden diðer kaynaðý seçiniz. 2. USB cihazýný çýkartýnýz. Bir MicroSD kartýn yerleþtirilmesi 1. SD kart kapaðýný açýnýz. 2. Bir MicroSD kartýný kart yuvasýna yerleþtiriniz. Oynatma otomatik olarak baþlar. Bir Kartýn Çýkartýlmasý 1. Ana menüden diðer kaynaðý seçiniz. 2. Bir týklama sesi duyulana kadar karta basýnýz. 3. Kartý çýkartýnýz. Çalma/Duraklatma 1. Bir disk, USB veya SD kart takýldýðýnda, çalma iþlemi otomatik olarak baþlar. DVD film için, eðer bir menü görünüyor ise, oynatmayý baþlatmak için [ ] basýnýz. A B C 13

15 Çalma Modu 2. Ara vermek için, [ ] tuþuna dokununuz. Çalmaya geri dönmek için, [ ] tuþuna dokununuz. 3. Önceki / sonraki parça / bölüme atlamak için, [ ] / [ ] tuþuna basýnýz. Önceki /Sonraki Önceki/sonraki parçaya/bölüme atlamak için, ekran üzerinde [ ] / [ ] tuþuna dokununuz. Bir Klasör Arama Video Dosyalarý için 1. Bütün mevcut video klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Ses Dosyalarý için 1. Bütün mevcut ses klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Resim Dosyalarý için 1. Bütün mevcut resim klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Klasör Kontrolü için 1. Bütün mevcut klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Tekrarlama DVD/VCD film diskleri için: 1. Eðer gerekiyorsa, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Seçim yapmak için ardarda [ ] dokununuz: DVD [ ] Bölüm tekrarla: Mevcut bölümü ardý ardýna çalar. [ ] Baþlýðý tekrarla: Baþlýk altýndaki bütün bölümleri ardarda çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tüm baþlýklarý ardarda çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. VCD [ ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tüm bölümleri ardý ardýna çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. 14

16 Çalma Modu CD/MP3 dosyalar için: 1. Eðer gerekiyor ise, ekranda menünün görüntülenmesi için, sol üst köþe hariç ekranda herhangi bir yere dokununuz. 2. [ ] tuþuna ardý ardýna dokununuz. [ 1 ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tüm parçalarý ardý ardýna çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. A-B Tekrarý Belirli bir video dosyasýný tekrarlayabilirsiniz (repeat A-B). 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Ýþaretlemek için ardarda [ A-B ] tuþuna dokununuz: A- Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün baþý. A-B Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün sonu. Seçilen bölümü ardý ardýna oynatýr. 4. A-B tekrar modundan çýkmak için, [Repeat A-B off] görüntüleninceye kadar A-B'ye dokununuz. Karýþýk Çalma (Rastgele) Müzik parçalarýný/dosyalarý rasgele sýrada çalabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Rastgele çalmayý açmak veya kapatmak için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Audio Modu seçimi VCD'leri oynatýrken, ses modunu (Sol/Sað/Stereo) seçebilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. Ses modu seçilinceye kadar [ ] tuþuna ardarda basýnýz. Altyazý Dilinin Seçilmesi Ýki ya da daha fazla alt-yazý lisaný içeren DVD veya Divx diskler için. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Bir dil seçimi yapmak için ardarda [ ] dokununuz. Seçilen lisan gösterilir. Video Ayarý Ýstenen video ayar moduna eriþmek için [ ] tuþuna veya istenen efekti ayarlamak için [ veya ] tuþuna dokununuz. Video çýkýþýnýn parlaklýðýný, kontrastýný, canlýlýðýný ve rengini 1 ile 20 arasýnda ayarlayabilirsiniz. 15

17 Çalma Modu Çalma Bilgisi DVD ve VCD disklerini çalarken/oynatýrken ekrana dokunun ve çalma bilgileri TFT'nin üst alanýnda gösterilir. DVD için 1. Disk Tipi. 2. DVD Baþlýk bilgisi. "01/08" ifadesi, bu DVD'de 8 parça olduðunu ve þu anda çalan parçanýn ilk parça olduðunu gösterir. 3. DVD Bölüm bilgisi. "005/012" ifadesi, mevcut baþlýkta 12 bölüm olduðunu olduðunu ve þu anda çalan bölümün beþinci bölüm olduðunu gösterir. DVD T:01/08 C:005/012 VCD için 1. Disk Tipi. 2. VCD Parça bilgisi. "01/08" ifadesi, VCD'de 8 parça olduðunu ve þu anda çalan parçanýn ilk parça olduðunu gösterir. VCD Track:01/08 Geçen Süre 1. Mevcut parçada geçen süre. 2. Mevcut parçanýn toplam süresi. 00:01:20 00:30:17 Direkt Parça Giriþi Bir parçayý doðrudan seçmek üzere, direkt giriþ menüsünü göstermek için, ekran kumandasýndaki [ ] ikonuna dokununuz. Ekran üstü sayý klavyesini kullanarak istenen parçayý giriniz. Seçilen parça için [ OK ] tuþuna basýnýz. Resim Döndürme 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Resmi döndürmek için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Zoom (Büyütme/Küçültme) Daha yakýndan bakmak için resimlere zoomlama (yaklaþtýrma) yapabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ]'a dokununuz. 3. Resmi yaklaþtýrmak için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. 16

18 Bluetooth Modu Ünite vasýtasýyla Bluetooth -etkinleþtirilmiþ telefonlara arama yapabilir telefon çaðrýlarýný alabilirsiniz. Ayrýca, Bluetooth-etkinleþtirilmiþ bir aygýttan müzik de dinleyebilirsiniz. Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme Bluetooth aygýtýnýz ile üniteniz arasýnda baðlantý kurmak için, aygýt ile üniteyi birbirine eþleþtirmeniz gerekir. Eþleþtirmenin sadece bir kez yapýlmasý gereklidir. Beþ cihaza kadar eþleþtirme yapabilirsiniz. Ayrýca cep telefonu tarafýndan Bluetooth cihazlarý için arama yapabilirsiniz. 1. Cihazda Bluetooth iþlevini açýnýz. 2. Cihazla Bluetooth aygýtý aramak için, [ ] ikonuna dokununuz. 3. Eþleþtirme listesinden Bluetooth aygýtýný seçiniz. 4. Varsayýlan þifreyi "0000" giriniz. Ýpucu: Bu ünite ile bir Bluetooth aygýtý arasýndaki iletiþim mesafesi, yaklaþýk olarak 5 metredir. Bu ünite ile bir Bluetooth baðlantýsý kurmadan önce, aygýtýnýzýn bluetooth becerilerine kendisinizi aþina hale getiriniz. Bütün Bluetooth aygýtlarla uyumluluk garanti edilmeyebilir. Bu ünite ile bir Bluetooth aygýt arasýndaki herhangi engel, çalýþma mesafesini kýsaltabilir. Bu üniteyi, elektromanyetik karýþtýrmaya neden olabilecek herhangi diðer elektronik aygýtlardan uzakta tutunuz. Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý Bir aygýtý devreden çýkartmak için [ ] dokununuz. Ýp ucu Keza, aygýt, cihaz çalýþma aralýðýnýn dýþýna çýkarýldýðýnda da devre dýþý olabilir. Aygýt ile ünitenin tekrar baðlanmasýný istiyorsanýz, çalýþma mesafesi içerisine getiriniz. Eðer aygýtýn üniteye otomatik olarak tekrar baðlanmasýný istemiyorsanýz, [ ] dokununuz, sonra [Auto connect] konumunu [Off] (Kapalý) olarak ayarlayýnýz. Ayrýntýlý bilgi için, 'Bluetooth Ayarlarýný Yapma" bölümüne bakýnýz. i-mode (Siri) Ýþlevi Siri fonksiyonlu cep telefonunuzu üniteye baðlayýnýz. Bluetooth telefon menüsünde, Siri fonksiyonunu açmak veya kapamak için [ ] tuþuna dokununuz. Bir Telefon Görüþmesi Yapma 1. Ana menüde Bluetooth fonksiyonunu seçiniz. 2. Telefonu ünite ile eþleþtiriniz. 3. Aþaðýdaki listeden telefon numarasýný arayýnýz: [Phone Book] Telefon defteri [Call Log] Çaðrý Kaydý [Missed calls] Cevapsýz Çaðrýlar [Received calls] Gelen çaðrýlar [Dialed calls] Aranan numaralar Veya doðrudan sayýsal tuþ takýmýna dokununuz, sonra numarayý çevirmek için [ dokununuz. 17 ] ikonuna

19 Bluetooth Modu Bir Çaðrý Alma Tüm gelen çaðrýlar fabrika ayarlarý tarafýndan otomatik olarak alýnýr. 1. Bir gelen çaðrý varsa, ekran "Incoming" (Gelen) mesajý görüntüler. 2. [ hang up ] (kapamak) veya [ Answer ] (cevap) konumunu seçmek için ekrana dokunabilirsiniz. Bluetooth mikrofonuna doðru konuþunuz. Ýpucu [Auto answer] (Otomatik olarak cevapla) ayarýný [Off] duruma getirerek, çaðrýlarý manüel olarak almayý seçebilirsiniz. Bluetooth Ayarlarýný Yapma 1. Bluetooth menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [Bluetooth]: "Bluetooth" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Auto connect]: "Otomatik baðlantý" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Auto answer]: "Otomatik cevaplama" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Pairing code]: Eþleþme kodunu ayarlamak için. [Phone book sync]: Telefon rehberini senkronize etmek için, açýlýr alt menü üzerinde [ OK ] ikonuna dokununuz. Telefon rehberi senkronizasyonu, baþlangýç kurulumunu yüklemek için birkaç dakika sürebilir. Ýpucu "Ayarlar" menüsünden Bluetooth ayarlarýný da yapabilirsiniz. Müzik Modu A2DP A2DP sembolü, Advanced Audio Distribution Profile (Geliþmiþ Ses Daðýtým Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu fonksiyonu destekleyen cep telefonlarý stereo sesi iletir, oysa bu fonksiyonu desteklemeyenler ise sadece mono sesi iletir. AVRCP AVRCP sembolü, Audio/Video Remote Control Profile (Ses / Görüntü Uzaktan Kumanda Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu özelliði destekleyen cep telefonlarý, bir Bluetooth ses çalarýn çalmasýný kontrol edebilir. Müzik çalar devrede iken, bir telefon konuþmasý yapmak isterseniz, cep telefonundaki tuþlara basabilirsiniz. Ayný anda müzik çalar durur. Çaðrý alýndýktan sonra, TFT ekraný "Calling" yazýsýný gösterir, ses üniteye aktarýlýr. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir. Bir gelen çaðrý varsa, müzik çalar durur ve ekranda "Incoming" yazýsý belirir. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir

20 Settings Ayarlar Ekran Sistemi 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. 2. [ Settings] menüsüne dokununuz. Ayarlar menüsü görüntülenir. 3. Çýkmak için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. Genel Ayarlarý Yapma 1. Gerekirse [ General ] menüsüne dokununuz. 2. Bir seçeneði öne çýkarmak için dokununuz. 3. Seçeneði ayarlamak için dokununuz. Genel ayarlar Seçenekler Taným Radyo bölgesi Avrupa Bulunduðunuz bölgeye uyan birini seçiniz. Radyo aralýðý Local Mesafe Karartma Karartma modu Off/10s/20s Gece/Karanlýk/Normal/Parlaklýk Ekran parlaklýk ayarýný yapýnýz. Bip sesini açýnýz. Düðmeye her basýþýnýza baðlý olarak, Açýk Bip cihaz bip sesi verir. Kapalý Bip sesini kapatýnýz. Kalibrasyon Baþlangýç Dokunmatik ekranýn kalibrasyonu. 4. Alt menüden çýkmak için, boþ alana dokununuz. Kalibrasyon Dokunma iþlemi hassas olmadýðýnda veya geçersiz olduðunda, dokunmalý ekraný kalibrasyon ayarlama iþlevi vasýtasýyla kalibre etmelisiniz. Dokunmalý panelin tepki pozisyonlarýný aþaðýdaki gibi ayarlayýnýz: 1. Girmek için ayar menüsü üzerindeki [ Calibration ] seçeneðine basýnýz. 2. Girmek için "Start" üzerine dokununuz. 3. [ + ] iþaretinin ortasýna basýnýz ve 2 saniye tutunuz, [ + ] iþareti otomatik olarak iþaret eder. 4. [ + ]'nin merkezini hedefleyiniz, þekilde gösterildiði gibi güzergâhý izleyiniz, 1'den 5'e kadar adýmlardan sonra sistem kalibrasyondan kendiliðinden çýkar. Video Ayarlarýný Yapma 1. [ Video] menüsüne dokununuz. 2. Seçilecek seçeneðe dokununuz: Video ayarlarý Seçenekler Taným Açýk Park etme iþlevini açýnýz. Park etme Kapalý Park etme iþlevini kapatýnýz. Park iþlevi "On" konumunda olduðunda, sürüþ esnasýnda hareket eden görüntüleri izleyemezsiniz. 19

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. SD-8010 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 PDA için navigasyon yazılımı Türkçe Nisan 2008, ver. 1.1 Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Next Navigator v8.0. PNA için navigasyon yazılımı. Türkçe

Kullanıcı Kılavuzu. Next Navigator v8.0. PNA için navigasyon yazılımı. Türkçe Kullanıcı Kılavuzu Next Navigator v8.0 PNA için navigasyon yazılımı Türkçe Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya herhangi bir bölümü,

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Nitro için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Nitro için geçerlidir. nitro Bu kullanma kılavuzu Piranha Nitro için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2010 Piranha. Tüm hakları

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu igo primo

Kullanıcı Kılavuzu igo primo Kullanıcı Kılavuzu igo primo Navigation Device için navigasyon yazılımı Türkçe Mayıs 2012, Sürüm 2.0 Araç yol bilgisayarı olarak Navigation Device'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Önce Hızlı Başlangıç

Detaylı

Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49

Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49 233 32478.021 Kullaným Kýlavuzu TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 Concept

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W925R için navigasyon yaz ılımı Türkçe (TR) Araç yol bilgisayar ı olarak Alpine-NAVI cihaz ını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın ız ı hemen kullanmaya

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu

NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu 1 1 Önemli Bilgiler Bu Ürünü Kullanmadan Önce Lütfen Dikkatli Bir Şekilde Okuyunuz Bu ürün sizi arzu edilen varış yerine ulaştırmak için sırasıyla tüm talimatları

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı