6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y"

Transkript

1 NX-254Y

2 Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra, bu kýlavuzu gerektiðinde kullanabilmek için güvenli bir yerde saklayýnýz. Profesyonel bir rehberlik olmaksýzýn lütfen enerji besleme kablosu üzerindeki sigortayý deðiþtirmeyiniz, uygun olmayan sigorta kullanýmý bu ünitenin hasar görmesine veya hatta yangýna neden olabilir. Cihazý sadece 12-volt negatif topraklamalý güç kaynaðýna baðlayýnýz. Aþaðýdaki belirtilerden bir tanesi ile karþýlaþýrsanýz en yakýn satýcýnýzla temasa geçiniz: Bu üniteyi emniyetli sürüþ açýsýndan çalýþtýrmanýn ve koþullarýn kýsýtlý olduðu yerlere asla monte etmeyiniz. (a). Suyun ya da yabancý nesnelerin cihaza girmesini, (b). Duman varsa, (c). Tuhaf bir koku. Yasalarý ve mevzuatý ihlal etmekten sakýnmak üzere ve keza, arka video kameranýn kullanýlmasý dýþýnda trafik kazasý riskini azaltmak üzere, araç kullanýrken öndeki video ekran fonksiyonunu asla kullanmayýnýz. Güvenli sürüþü saðlamak için, lütfen acil durumlarý dikkate alarak sesi güvenli ve rahat bir seviyeye ayarlayýnýz. Bu üniteyi, amplifikatörünü ve hoparlörlerini elektrik kývýlcýmlarý ve yangýndan korumak üzere asla nemli/rutubetli yerlere maruz býrakmayýnýz. 1

3 Geniþletilmiþ sistemler Güvenlik Önlemleri 1. Profesyonel rehberlik olmaksýzýn üniteyi asla sökmeyin veya ayar yapmayýn. Detaylý bilgi için, lütfen herhangi profesyonel bir araç maðazasýna / bayiinize danýþýn. 2. Eðer ön panel veya TFT monitör kirlenmiþ ise, lütfen lekeyi silmek için temiz bir silikon bez ve nötr bir deterjan kullanýn. Temizlik için kaba bir bez ile alkol gibi nötr-olmayan deterjan kullanýlmasý monitör üzerinde çiziklere veya renk bozulmalarýna neden olur. 3. Eðer cihazda normal olmayan bir durum gözlenirse, lütfen bu el kitabýnýn sorun giderme rehberi kýsmýna baþvurun. Eðer ilgili herhangi bilgi bulunmaz ise, fabrika varsayýlan ayarlarýnda baþlatmak için ön panel üzerindeki [RESET] tuþuna basýn. 4. Eðer aracýnýzý sýcak veya soðuk havada uzun bir süreliðine park etmiþseniz, lütfen araç içerisindeki sýcaklýk ünite çalýþtýrýlmadan önce normal hale gelinceye dek bekleyiniz. 5. Düþük sýcaklýklý ortamda araç ýsýtýcýnýn kullanýlmasý durumunda, ünitenin iç kýsmýnda rutubet oluþabilir, böyle bir durumda üniteyi KULLANMAYIN. Diski çýkarýn ve disk üzerindeki nemi silin. Eðer ünite birkaç saat sonra hala çalýþmaz ise, lütfen bir servis merkezi ile irtibata geçin. 6. LCD monitöründe hasara neden olabilen bir darbe uygulamayýn. 7. Ekrana hasar vermemek için, keskin kenarlý cisimler ile dokunmaktan kaçýnýn. 8. Bu ünitenin çalýþtýrýlmasýnýn net bir gösterim ve kolay bir þekilde anlaþýlmasýný saðlamanýn bir alternatifi olarak grafik çizimler kullanýlmýþtýr. Bununla birlikte, çizimler, ekran üzerinde görüntülenen gerçek imajlardan bazen farklý olabilir. 9. Gereksiz sorunlarý önlemek üzere, üniteyi iþbu el kitabýna göre çalýþtýrýn. Eðer sorun, uygun olamayan bir çalýþtýrmadan kaynaklanýyorsa garanti geçerli olmaz. Geniþletilmiþ ses özellikler Geniþletilmiþ görsel özellikler 4 Kanal Amplifikatörü Arka Monitör Geri Görüþ Kamerasý Mikro SD Kartý USB Belleði Taþýnabilir Oynatýcý (AV IN Jaký ile baðlý) Bluetooth cep telefonu Not: Çerçevenin dýþýnda listelenmiþ parçalar genel olarak satýlmýþ ticari ürünlerdir. 2

4 Ýçindekiler Güvenlik Önlemleri...1 Kullanýmdan Önce...4 Ön Panel...4 Uzaktan Kumanda...5 Temel Çalýþtýrma...7 El Freni Engelleme...7 Mute (Ses kesme)...7 Açma / Kapama (ON/OFF)...7 Sesli Bip Onayý...7 Çalan Kaynak Seçimi...7 Ses Seviyesi Ayarý...7 EQ Menüsü...7 Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi...8 EQ Parametreleri Ayarý...8 FAD BAL Ayarý...8 Tarih/Zaman Ayarý...9 Radyo Konumu...10 Radyo Ekraný...10 Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi...10 Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme...10 Tune...10 Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar...11 Yerel Arama...11 EQ Seçimi...11 RDS Basics...11 RDS Ayarlarýný Yapma...11 RDS (Radyo Veri Sistemi)...12 AF Ýþlevi...12 EON(Diðer Geliþmiþ Þebekeler)...12 TA Ýþlevi...12 CT (Saat - Zaman)...12 PTY Ýþlevi...12 Oynatma Modu...13 Bir Disk yerleþtirin...13 Bir Diskin Çýkartýlmasý...13 Dokunmatik Ekran Kumandalarý...13 Oynatma Kontrolü...13 USB Cihazý Baðlanmasý...13 Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý...13 MicroSD Kartýn yerleþtirilmesi...13 Bellek Kartýnýn Çýkartýlmasý...13 Çal/Duraklat...13 Önceki /Sonraki...14 Bir Klasör Arama...14 Tekrarlama...14 Tekrar A-B...15 Karýþýk Çalma (Rastgele)...15 Audio Modu seçimi...15 Altyazý Dilinin Seçilmesi...15 Video Ayarý...15 Playback Bilgisi...16 Direkt Parça Giriþi...16 Resim Döndürme...16 Zoom (Büyütme/Küçültme)...16 Bluetooth Modu...17 Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme...17 Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý...17 i-mode (Siri) Fonksiyonu...17 Bir Çaðrý Yapma...17 Bir Çaðrý Alma...18 Bluetooth Ayarlarýný Yapma...18 Ayarlar...19 Ekran Sistemi...19 Genel Ayarlarý Yapma...19 Kalibrasyon...19 Video Ayarlarýný Yapma...19 Ses Ayarlarýný Yapma...20 Saat ayarlarýný Yapma...20 Bluetooth Ayarlarýný Yapma...20 DVD Rating ayarý...21 Ses Ayarlarýný Yapma...21 Diðer Modlar...22 Baþa Al...22 Bir Sigortayý deðiþtirme...22 GPS...22 Host USB...22 HostBT...22 EX AV...22 Teknik özellikler...23 Sorun Giderme...25 Tel Baðlantýlarý

5 Ön Panel Kullanýmdan Önce Not: Bu kýlavuzdaki grafikler sadece baþvuru içindir ve gerçek ünitedekinden farklýlýk gösterebilir. Gerçek üniteye baþvurulmasý önerilir. 1. [VOL/ / ] düðmesi: Cihazý açmak için basýnýz. Kapatmak için basýlý tutunuz. Ses seviyesini düþürmek için basýnýz. Ses seviyesini yükseltmek için saat dönüþ yönünde, azaltmak için ise saatin tersi yönde çeviriniz. 2. [MENU] tuþu: Ana menüye dönüþ. 3. Navigasyon modu giriþi 4. MicroSD kart yuvasý USB konektörü 5. Harita kart yuvasý 6. [Reset] (Sýfýrlama) tuþu: Orijinal ayarý yükleme. 7. [ ] tuþu: Ekran parlaklýðýný (basýnýz) ayarlar. Siyah ekran (uzun süre basýn) 8. [ FM/AM ] tuþu: RADIO modu giriþi Bant düðmesi: FM1-FM2-FM3-AM1- AM2 9. [TUNE/SEL/ ] düðmesi: Sonraki/önceki parçayý veya kayýtlý istasyonu seçmek için çeviriniz. Çalmak veya duraklatmak için basýnýz. 10. [ ] tuþu: Diski çýkartýr 11. Disk yuvasý Before Using 4

6 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda 1. Ana menüye dönüþ 2. Diski çýkartma 3. Radyo kaynaðýna eriþim 4. Disk kaynaðýna eriþim 5. - Ayar frekansýný azaltarak, mevcut bir radyo istasyonunu arar. - Yeniden çalmak için, önceki bölümü/parçayý seçer. 6. Radyo bandýný seçer 7. - Büyütme (zoom in) (CD/USB/SD'nin resim menüsü) - Müzik listesine eriþir (müzik çalmanýn ses menüsü) 8. Ekran ayarlarýný yapma 9. EQ) menüsünü açma 10. Menü imleci 11. Enter Güzergah menüsünü (DVD) açma - PBC (VCD) (yeniden çalmayý açar/kapar) 13. Dijital alan 14. Tekrar oynatma 15. Sonraki kaynaða geçer 16. Güç açýk / kapalý 17. Bluetooth kaynaðýna eriþim 18. Navigasyon kaynaðýna eriþim 19. Yeniden çalmayý duraklatýr/baþlatýr Ayar frekansýný arttýrarak, mevcut bir radyo istasyonunu arar. - Yeniden çalmak için, sonraki bölümü/parçayý seçer Bir sahne için farklý açýda disk çalma (DVD) - Çevirir (foto oynatma) - Video listesine eriþir 22. -Alt baþlýk için lisan seçimi (DVD) - Foto listesine eriþir 23. Diski yeniden çalmak için ses lisanýný deðiþtirir (DVD) 24. Ses þiddetini yükseltme/alçaltma 25. Ayarlar kaynaðýna eriþim 26. Mute(sessiz) Açýk/Kapalý Çýkýþý 27. Doðrudan eriþim modunu aktive etme 28. Çaðrý Alma/Arama 29. Telefon kapatma 30. Bütün bölüm/parçalarý rasgele sýrada oynatma 31. -Sayýyý tek tek silmek için basýn - Tüm sayýlarý silmek için tutun 5

7 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda Kullanýmý Hakkýnda Notlar 1. Uzaktan kumandayý, cihazýn uzaktan kumanda sensörüne tutunuz. 2. Uzaktan kumanda cihazýnýn bir ay ya da daha uzun bir süre kullanýlmamasý söz konusu olduðunda pili uzaktan kumandadan çýkarýnýz veya bir pil izolatörü yerleþtiriniz. 3. Uzaktan kumandayý doðrudan güneþ ýþýðý veya yüksek sýcaklýk ortamýnda BIRAKMAYINIZ, aksi halde düzgün çalýþmayabilir. 4. Pil normal þartlar altýnda 6 ay çalýþabilir. Uzaktan kumanda çalýþmýyorsa, lütfen pili deðiþtiriniz. 5. Sadece "düðme þekilli" lityum pil "CR2025" (3V)" kullanýnýz. 6. Pili yeniden þarj etmeyiniz, sökmeyiniz, ýsýtmayýnýz veya ateþe atmayýnýz. 7. ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pili doðru yönünde takýnýz. 8. Kaza riskinden sakýnmak üzere, pili çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz. Pilin Çýkartýlmasý Uzaktan kumandanýn arkasýnda alt taraftaki pil yuvasýnýn tablasýný dýþarý çekiniz. Pilin Takýlmasý Sadece düðme þekilli lityum pil CR2025 (3V)" kullanýnýz. ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pili pil yuvasýna doðru yönde takýnýz. DIÞARIYA DOÐRU ÇEKÝN ÝÇERÝ DOÐRU ÝTÝN 6

8 Temel Çalýþtýrma El Freni Engelleme "FREN" kablosu fren svicine baðlandýðýnda, video oynatma iþlemi sürüþ durumu, sistem ayarý ve giriþ video kaynaklarýndan kontrol edilir. Video kaynaðý GERÝ konumuna ayarlandýðýnda, el freni fonksiyonu etkisiz duruma gelir. Araç hareket halindeyken video oynatýlýrsa, ekranda UYARI bilgileri ve boþ ekran belirir. Uyarý ekraný sürücünün görüntü izlemesini önler. Arkada oturan yolcular normal þekilde izler. Mute (Ses kesme) Ünitenin sesini kesmek için [ VOL ] tuþuna basýnýz. Ses çýkýþýný tekrar saðlamak için tekrar basýnýz. Sesi ayarlamak veya ses özelliklerinden birini kullanmak ses kesme fonksiyonunu iptal eder. Açma / Kapama (ON/OFF) Üniteyi açmak için [ VOL ] tuþuna basýnýz. Ünitenin ön tarafýndaki tuþlar bir an için yanar ve mevcut mod durumu LCD ekranda belirir. Cihazý kapatmak için [ VOL ] düðmesini basýlý tutunuz. Sesli Bip Onayý Her fonksiyon seçimi bir bip sesi ile onaylanýr. Bu bip ses tonu Kurulum menüsü tarafýndan devreden çýkarýlýr. Çalan Kaynak Seçimi Mevcut ses kaynaklarýný deðiþtirmek için, ön paneldeki [ MENU ] tuþuna basýnýz. Çalma modu ekranda görüntülenir. 1. veya : Ekran üstü tuþlarýnýn ilk veya ikinci sayfasýný izlemek için, bu sayfa tuþuna basýnýz. 2. Ýþlev simgeleri 3. Saat 4. EQ: Ekolayzýr seviyesi ayar menüsüne eriþmek için basýnýz. Ses Seviyesi Ayarý Ses seviyesini arttýrmak veya azaltmak için, ön paneldeki [ VOL ] tuþuna basýnýz. Ses seviyesi "0" ile "50" arasýndadýr. LCD veya TFT ekran ses seviyesini 3 saniye gösterir. EQ Menüsü Ses Kumanda özelliði, aracýn tipine ve ölçülerine baðlý olarak, aracýnýzýn akustik özelliklerini saðlamak için, ses sistemini kolayca ayarlamanýza izin verir. Geçiþ (fader) ve Balansýn uygun ayarý, kabin ekolayzýrýnýn etkilerini yükseltir. 7

9 Temel Çalýþtýrma Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] ikonuna dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. 2. EQ Modunun Seçilmesi Ýstenen EQ seçimine dokunma: [ Optimal ] / [ Classic ] / [ Rock ] / [ Jazz ] / [ Techno ] / [ Pop ] EQ modu deðiþir. EQ Parametreleri Ayarý EQ Parametrelerini ayarlamak için, parametre ayar çubuðuna dokunun ve sürükleyin. [ User ] kullanýcý: Ýstediðiniz ses efektini ayarlayýnýz. [ Flat ] Düz: Orijinal ses efektini ayarlayýnýz. [ Reset ] Sýfýrlama: Ekolayzer iþlevi ayarlarýný iptal eder. [ Loud: On/Off ]: Düþük ses seviyeli müzik dinlerken, bu özellik seçmeli olarak belirli bas ve tiz frekanslarýný yükseltir. FAD BAL Ayarý Etrafýnýza ve ilginize göre dengeli dinleme efekti elde etmek için, hoparlörün ve derin bas hoparlörün (subwoofer) ön/arka/sol/sað balansýný ayarlayabilirsiniz. 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] ikonuna dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. 2. Subwoofer ses seviyesi ayarý Subwoofer seviyesini -12 ile +12 arasýnda ayarlamak için, [ ] / [ ] tuþlarýna dokunun veya [ ] ikonunu sürükleyin. 3. Geçiþ/balans deðeri ayarý Geçiþ/balans deðerini ayarlamak için, [ ] / [ ] veya [ ], [ ] tuþuna dokunun. [ ]: Ön hoparlör [ ]: Arka hoparlör [ ]: Sol hoparlör [ ]: Sað hoparlör Notlar 1. EQ modlarýnýn parametrelerinin ön ayarý yapýlmýþtýr ve bunlarý 'Kullanýcý' dýþýnda deðiþtirebilirsiniz. 2. Frekans deðerini 'Kullanýcý' dýþýnda modlarla ayarladýðýnýzda, EQ modu otomatik olarak 'Kullanýcý' konumuna geçer. 3. Sub deðeri EQ modundan baðýmsýzdýr ve ayrý olarak ayarlanabilir. 8

10 Tarih/Zaman Ayarý 1. Ana menüde [ Settings] ikonuna dokunun. 2. [ Time ] ikonuna dokunun. Tarih/zaman kurulum menüzü gösterilir. Temel Ýþlemler Tarih Ayarý 1. [Date] tuþuna basýnýz. 2. Ekranda tarih bilgisine dokununuz. Bir alt menü görüntülenir. 3. Yýl, ay ve gün ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Saat Modu Ayarý 1. [ Clock mode] tuþuna basýnýz. 2. Saat modlarý arasýnda geçiþ için [12Hr] veya [24Hr] dokununuz. Zaman Ayarý 1. [ Time ] menüsüne dokununuz. 2. Ekrandaki saate dokununuz, bir alt-menü görüntülenir. 3. Saat ve dakika ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Ýpucu: Tarih/zaman ayarlandýðýnda, çýkýþý onaylamak veya [ Cancel ] (iptal) etmek için [ Cancel ] ikonuna dokunun. 9

11 Radyo Konumu Radyo Ekraný 1. KAYNAK MENÜSÜNÜ görmek için dokunun ve yeni bir çalma kaynaðýný seçin. 2. Güçlü Yerel sinyal yayýn göstergesi 3. Stereo yayýn göstergesi 4. Mevcut radyo kanalý göstergesi 5. Ön ayarda kaydedilmiþ yayýncý bilgileri 6. Daha fazla ekran üstü tuþu görmek için dokununuz 7. Geri doðru aramak için dokununuz 8. Otomatik istasyon arama 9. Ýleri doðru aramak için dokununuz 10.AM/FM kanallarý arasýnda geçiþ için dokununuz 11.Saat 12.Mevcut ön ayarlanmýþ radyo istasyonu 13.Mevcut radyo bilgileri 14.AF: Alternatif Frekans göstergesi 15.TA: Trafik Duyurusu göstergesi 16.RDS ayarlama seçenekleri 17.Ýstenen radyo istasyonunu kaydetme 18.Yerel veya Mesafe arasýnda geçiþ için dokununuz 19.Doðrudan frekans giriþi 20.Ekolayzýr seviye ayarlarýna hýzlý eriþim için dokununuz Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi Source Menu açýnýz ve sonra [Radio]'ya dokununuz. Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 arasýnda bir radyo bandýný seçmek için kullanýcý ara yüzünde [ ] simgesine dokununuz. Tune Otomatik Arama Bir üstteki / alttaki istasyonu seçmek için kullanýcý ara yüzünde [ ] / [ ] simgesine 1 saniyeden daha uzun bir süre dokununuz. Aramayý durdurmak için, yukarýdaki iþlemi tekrarlayýnýz veya radyo fonksiyonlarýna sahip diðer tuþlara basýnýz. Not: Bir istasyon alýndýðýnda, arama durur ve istasyon çalmaya baþlar. Manuel Ayarlama Yöntem 1: Manüel ayarlama sýrasýnda frekans kademeler halinde deðiþir. Bir üstteki / alttaki istasyonu seçmek için kullanýcý ara yüzünde [ ] / [ ] simgesine dokununuz. Yöntem 2 : 1. Dijital tuþ takýmý [ ] simgesine dokununuz. Sayýsal tuþ takýmý görüntülenir, giriþ frekansýný numarasýna dokununuz. 2. Giriþ numarasýný adým adým silmek için [ ] üzerine dokununuz. 3. Girmek için [ OK ] basýnýz. 10

12 Radyo Konumu Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar Ünite, FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, gibi 5 banda (radyo dalgasý) sahip olup, her bir banda 6 istasyon kaydedilebilir; dolayýsýyla üniteye toplam 30 istasyon kaydedilebilir. Otomatik Ýstasyon Arama Mevcut bantta en güçlü istasyonlarý otomatik olarak aramak ve kaydetmek için [ ] dokununuz. Manuel Kaydetme 1. Bir istasyon ayarý yapýnýz. 2. [ ] tuþuna dokununuz. 3. Seçili bandý kaydetmek üzere P1'den P6'ya kadar kanallardan birine dokununuz. Bir istasyon Ön Ayarý yapýlmasý 1. [ Radio] tuþuna dokununuz. 2. Bir kanal seçiniz (gerekirse). 3. Ekranda hazýr-seçim kanallarýndan (P1'den P6'ya) birine dokununuz. Yerel Arama [ ] simgesine basýnýz ve Yerel ya da Uzak Radyo Ýstasyonunu seçiniz. [ ] simgesi parlak konuma döndüðünde, sadece kuvvetli bir sinyal gücü olan istasyonlar algýlanýr. Fabrika ayarlarý "Distance" (mesafe) dýr. EQ Seçimi EQ ayar menüsüne girmek için [ ] simgesine basýnýz. RDS Basics (temelleri) RDS, istasyon kimliði, parçayý söyleyen sanatçý ve parçanýn ismi gibi bilgilerin görüntülendiði radyoya bu verileri iletir. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi kullanýlabilir deðil ise, aþaðýdaki servis kullanýlamaz. RDS Ayarlarýný Yapma 1. Radyo menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [RDS]: "RDS" iþlevini açmak veya kapatmak için. [CT]: "Clock Time" iþlevini açmak veya kapatmak için. [EON]: "EON" iþlevini açmak veya kapatmak için. [TA]: "TA" iþlevini açmak veya kapatmak için. [PTY]: PTY listesini göstermek için. [ VOL]: TA ses seviyesini ayarlamak için [ ] / [ ] dokununuz. 11

13 Radyo Konumu RDS (Radyo Veri Sistemi) Ünite RDS'nin ana fonksiyonlarýný saðlar. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi mevcut deðil ise, aþaðýdaki servis mevcut deðildir. AF Ýþlevi Alternatif Frekanslarýn Listeleri, ayný program hizmeti için kullanýlýr ve otomatik aramaya yardýmcý olmak için PI (Program Tanýtým Kodu) kodu ile birlikte kullanýlýr. Radyo, bu bilgiyi kullanarak ayný materyalin çalýnmakta olduðu diðer bir istasyon otomatik olarak aranýr. Bu bilhassa dinlemekte olduðunuz istasyonda ses feding (zayýflama) olduðunda yararlýdýr. Not: Radyo frekansý otomatik olarak deðiþtirilirken kimi karýþtýrma sesleri iþitilebilir. AF fonksiyonunun kapatýlmasý bu sorunu çözer. EON(Diðer Geliþmiþ Þebekeler) EON verileri alýndýðýnda, EON göstergesi ýþýklý hale gelir ve TA ve AF fonksiyonlarý baþlatýlýr. TA: Trafik bilgileri, o andaki istasyondan veya þebekedeki diðer istasyonlardan alýnabilir. AF: Hazýr seçili RDS istasyonlarýnýn frekans listesi EON verileri tarafýndan güncellenir. EON, radyonun RDS bilgilerinin tümünü kullanmasýna imkân verir. O anda ayarlý olunan da dâhil hazýr seçili istasyonlarýn AF listesini sürekli günceller. Eðer evinizin bulunduðu alan etrafýndaki bir istasyonu hazýr istasyon olarak belirlerseniz, alternatif frekanstaki ayný istasyonu veya ayný programý sunan herhangi diðer bir istasyonu daha sonra alabilecektir, EON ayný zamanda hýzlý alým için yerel olarak mevcut TP istasyonlarýnýn kaydýný da tutar. TA Ýþlevi TA (Trafik Anons bildirimleri) fonksiyonu, o anda hangi kaynaðýn çalýnmakta olduðunun önemi olmaksýzýn ünitenin trafik anonslarý almasýný saðlar. TA fonksiyonu, bir istasyon trafik bilgileri yayýný TP (Trafik Program) tarafýndan etkinleþtirilebilir. TA etkinleþtirildiðinde ve trafik anonsu alýndýðýnda, eðer o andaki radyo kanalý FM ise, ünitenin trafik anonslarýný beklediði iþaret edilerek, o andaki çalma kaynaðýnýn üzerine bindirilir. Trafik anonsu alýndýktan sonra ünite, baþlangýçtaki kaynaða döner. CT (Saat - Zaman) Bazý istasyonlar kodlanmýþ RDS sinyalinin içerisinde saat ve tarih bilgilerini de yayýnlar. 'CT' devrede ("ON") olarak seçildiðinde saat olarak zaman otomatik olarak ayarlanýr. PTY Ýþlevi PTY, yayýnlanmakta olan programýn cinsini tanýmlayan (örneðin Haberler veya Rock müziði) bir kod olan Program Tipi için bir kýsaltmadýr. PTY seçeneði ekraný kaplayacaktýr. Daha fazla PTY seçeneklerini görmek üzere, ekran üzerindeki kaydýrma çubuðuna veya oklara dokununuz. Bir PTY seçeneðine (örneðin Haberler) dokunulduðunda, bir sonraki istasyonun PTY'si o andaki ile uyuþuncaya dek frekans arttýrýlmak suretiyle mevcut bir sonraki PTY otomatik olarak aranýr. Eðer eþlenen hiç bir PTY bulunmamýþsa, ünite baþlangýçtaki radyo frekansýna döner. 12

14 Oynatma Modu Bir disk yerleþtirme Aþaðýdaki diskler üzerinde depolanmýþ video, ses veya görüntüleri oynatabilirsiniz. DVD Video, DVD-R, DVD-RW VCD Ses CDsi, CD-R, CD-RW Not: Diskin içeriðinin oynatýlabilir olduðundan emin olunuz. Bir Diskin Çýkartýlmasý Bir diski çýkarmak için ön panel üzerindeki [ ] tuþuna basýnýz. Disk dýþarýya çýkartýldýðýnda, ünite bir önceki kaynaða geçiþ yapar. Dokunmatik Ekran Kumandalarý DVD oynatýmý için dokunmatik ekran tuþlarý aþaðýda belirtilmiþtir: Y: Ana menüye döner B: Videoyu oynatýr ve oynatma bilgilerini görüntüler C: Ekran üzerinde kumanda menüsünü gösterir D: Zaman göstergesi Oynatma Kontrolü Ekran üstü kumandalara eriþmek için, üst sol köþe hariç ekrana dokunun ve görüntüyü iptal etmek için tekrar dokunun. Tüm iþlev simgelerini görüntülemek için [ ] dokununuz. Bir USB Aygýtýnýn Baðlanmasý 1. USB kapaðýný açýnýz. 2. USB aygýtýný USB yuvasýna takýnýz. Oynatma otomatik olarak baþlar. Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý 1. Ana menüden diðer kaynaðý seçiniz. 2. USB cihazýný çýkartýnýz. Bir MicroSD kartýn yerleþtirilmesi 1. SD kart kapaðýný açýnýz. 2. Bir MicroSD kartýný kart yuvasýna yerleþtiriniz. Oynatma otomatik olarak baþlar. Bir Kartýn Çýkartýlmasý 1. Ana menüden diðer kaynaðý seçiniz. 2. Bir týklama sesi duyulana kadar karta basýnýz. 3. Kartý çýkartýnýz. Çalma/Duraklatma 1. Bir disk, USB veya SD kart takýldýðýnda, çalma iþlemi otomatik olarak baþlar. DVD film için, eðer bir menü görünüyor ise, oynatmayý baþlatmak için [ ] basýnýz. A B C 13

15 Çalma Modu 2. Ara vermek için, [ ] tuþuna dokununuz. Çalmaya geri dönmek için, [ ] tuþuna dokununuz. 3. Önceki / sonraki parça / bölüme atlamak için, [ ] / [ ] tuþuna basýnýz. Önceki /Sonraki Önceki/sonraki parçaya/bölüme atlamak için, ekran üzerinde [ ] / [ ] tuþuna dokununuz. Bir Klasör Arama Video Dosyalarý için 1. Bütün mevcut video klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Ses Dosyalarý için 1. Bütün mevcut ses klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Resim Dosyalarý için 1. Bütün mevcut resim klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Klasör Kontrolü için 1. Bütün mevcut klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokunun ve sonra istenen dosyayý seçin. 3. Çalmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokunun. Tekrarlama DVD/VCD film diskleri için: 1. Eðer gerekiyorsa, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Seçim yapmak için ardarda [ ] dokununuz: DVD [ ] Bölüm tekrarla: Mevcut bölümü ardý ardýna çalar. [ ] Baþlýðý tekrarla: Baþlýk altýndaki bütün bölümleri ardarda çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tüm baþlýklarý ardarda çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. VCD [ ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tüm bölümleri ardý ardýna çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. 14

16 Çalma Modu CD/MP3 dosyalar için: 1. Eðer gerekiyor ise, ekranda menünün görüntülenmesi için, sol üst köþe hariç ekranda herhangi bir yere dokununuz. 2. [ ] tuþuna ardý ardýna dokununuz. [ 1 ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tüm parçalarý ardý ardýna çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. A-B Tekrarý Belirli bir video dosyasýný tekrarlayabilirsiniz (repeat A-B). 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Ýþaretlemek için ardarda [ A-B ] tuþuna dokununuz: A- Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün baþý. A-B Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün sonu. Seçilen bölümü ardý ardýna oynatýr. 4. A-B tekrar modundan çýkmak için, [Repeat A-B off] görüntüleninceye kadar A-B'ye dokununuz. Karýþýk Çalma (Rastgele) Müzik parçalarýný/dosyalarý rasgele sýrada çalabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Rastgele çalmayý açmak veya kapatmak için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Audio Modu seçimi VCD'leri oynatýrken, ses modunu (Sol/Sað/Stereo) seçebilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. Ses modu seçilinceye kadar [ ] tuþuna ardarda basýnýz. Altyazý Dilinin Seçilmesi Ýki ya da daha fazla alt-yazý lisaný içeren DVD veya Divx diskler için. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Bir dil seçimi yapmak için ardarda [ ] dokununuz. Seçilen lisan gösterilir. Video Ayarý Ýstenen video ayar moduna eriþmek için [ ] tuþuna veya istenen efekti ayarlamak için [ veya ] tuþuna dokununuz. Video çýkýþýnýn parlaklýðýný, kontrastýný, canlýlýðýný ve rengini 1 ile 20 arasýnda ayarlayabilirsiniz. 15

17 Çalma Modu Çalma Bilgisi DVD ve VCD disklerini çalarken/oynatýrken ekrana dokunun ve çalma bilgileri TFT'nin üst alanýnda gösterilir. DVD için 1. Disk Tipi. 2. DVD Baþlýk bilgisi. "01/08" ifadesi, bu DVD'de 8 parça olduðunu ve þu anda çalan parçanýn ilk parça olduðunu gösterir. 3. DVD Bölüm bilgisi. "005/012" ifadesi, mevcut baþlýkta 12 bölüm olduðunu olduðunu ve þu anda çalan bölümün beþinci bölüm olduðunu gösterir. DVD T:01/08 C:005/012 VCD için 1. Disk Tipi. 2. VCD Parça bilgisi. "01/08" ifadesi, VCD'de 8 parça olduðunu ve þu anda çalan parçanýn ilk parça olduðunu gösterir. VCD Track:01/08 Geçen Süre 1. Mevcut parçada geçen süre. 2. Mevcut parçanýn toplam süresi. 00:01:20 00:30:17 Direkt Parça Giriþi Bir parçayý doðrudan seçmek üzere, direkt giriþ menüsünü göstermek için, ekran kumandasýndaki [ ] ikonuna dokununuz. Ekran üstü sayý klavyesini kullanarak istenen parçayý giriniz. Seçilen parça için [ OK ] tuþuna basýnýz. Resim Döndürme 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Resmi döndürmek için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Zoom (Büyütme/Küçültme) Daha yakýndan bakmak için resimlere zoomlama (yaklaþtýrma) yapabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ]'a dokununuz. 3. Resmi yaklaþtýrmak için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. 16

18 Bluetooth Modu Ünite vasýtasýyla Bluetooth -etkinleþtirilmiþ telefonlara arama yapabilir telefon çaðrýlarýný alabilirsiniz. Ayrýca, Bluetooth-etkinleþtirilmiþ bir aygýttan müzik de dinleyebilirsiniz. Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme Bluetooth aygýtýnýz ile üniteniz arasýnda baðlantý kurmak için, aygýt ile üniteyi birbirine eþleþtirmeniz gerekir. Eþleþtirmenin sadece bir kez yapýlmasý gereklidir. Beþ cihaza kadar eþleþtirme yapabilirsiniz. Ayrýca cep telefonu tarafýndan Bluetooth cihazlarý için arama yapabilirsiniz. 1. Cihazda Bluetooth iþlevini açýnýz. 2. Cihazla Bluetooth aygýtý aramak için, [ ] ikonuna dokununuz. 3. Eþleþtirme listesinden Bluetooth aygýtýný seçiniz. 4. Varsayýlan þifreyi "0000" giriniz. Ýpucu: Bu ünite ile bir Bluetooth aygýtý arasýndaki iletiþim mesafesi, yaklaþýk olarak 5 metredir. Bu ünite ile bir Bluetooth baðlantýsý kurmadan önce, aygýtýnýzýn bluetooth becerilerine kendisinizi aþina hale getiriniz. Bütün Bluetooth aygýtlarla uyumluluk garanti edilmeyebilir. Bu ünite ile bir Bluetooth aygýt arasýndaki herhangi engel, çalýþma mesafesini kýsaltabilir. Bu üniteyi, elektromanyetik karýþtýrmaya neden olabilecek herhangi diðer elektronik aygýtlardan uzakta tutunuz. Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý Bir aygýtý devreden çýkartmak için [ ] dokununuz. Ýp ucu Keza, aygýt, cihaz çalýþma aralýðýnýn dýþýna çýkarýldýðýnda da devre dýþý olabilir. Aygýt ile ünitenin tekrar baðlanmasýný istiyorsanýz, çalýþma mesafesi içerisine getiriniz. Eðer aygýtýn üniteye otomatik olarak tekrar baðlanmasýný istemiyorsanýz, [ ] dokununuz, sonra [Auto connect] konumunu [Off] (Kapalý) olarak ayarlayýnýz. Ayrýntýlý bilgi için, 'Bluetooth Ayarlarýný Yapma" bölümüne bakýnýz. i-mode (Siri) Ýþlevi Siri fonksiyonlu cep telefonunuzu üniteye baðlayýnýz. Bluetooth telefon menüsünde, Siri fonksiyonunu açmak veya kapamak için [ ] tuþuna dokununuz. Bir Telefon Görüþmesi Yapma 1. Ana menüde Bluetooth fonksiyonunu seçiniz. 2. Telefonu ünite ile eþleþtiriniz. 3. Aþaðýdaki listeden telefon numarasýný arayýnýz: [Phone Book] Telefon defteri [Call Log] Çaðrý Kaydý [Missed calls] Cevapsýz Çaðrýlar [Received calls] Gelen çaðrýlar [Dialed calls] Aranan numaralar Veya doðrudan sayýsal tuþ takýmýna dokununuz, sonra numarayý çevirmek için [ dokununuz. 17 ] ikonuna

19 Bluetooth Modu Bir Çaðrý Alma Tüm gelen çaðrýlar fabrika ayarlarý tarafýndan otomatik olarak alýnýr. 1. Bir gelen çaðrý varsa, ekran "Incoming" (Gelen) mesajý görüntüler. 2. [ hang up ] (kapamak) veya [ Answer ] (cevap) konumunu seçmek için ekrana dokunabilirsiniz. Bluetooth mikrofonuna doðru konuþunuz. Ýpucu [Auto answer] (Otomatik olarak cevapla) ayarýný [Off] duruma getirerek, çaðrýlarý manüel olarak almayý seçebilirsiniz. Bluetooth Ayarlarýný Yapma 1. Bluetooth menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [Bluetooth]: "Bluetooth" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Auto connect]: "Otomatik baðlantý" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Auto answer]: "Otomatik cevaplama" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Pairing code]: Eþleþme kodunu ayarlamak için. [Phone book sync]: Telefon rehberini senkronize etmek için, açýlýr alt menü üzerinde [ OK ] ikonuna dokununuz. Telefon rehberi senkronizasyonu, baþlangýç kurulumunu yüklemek için birkaç dakika sürebilir. Ýpucu "Ayarlar" menüsünden Bluetooth ayarlarýný da yapabilirsiniz. Müzik Modu A2DP A2DP sembolü, Advanced Audio Distribution Profile (Geliþmiþ Ses Daðýtým Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu fonksiyonu destekleyen cep telefonlarý stereo sesi iletir, oysa bu fonksiyonu desteklemeyenler ise sadece mono sesi iletir. AVRCP AVRCP sembolü, Audio/Video Remote Control Profile (Ses / Görüntü Uzaktan Kumanda Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu özelliði destekleyen cep telefonlarý, bir Bluetooth ses çalarýn çalmasýný kontrol edebilir. Müzik çalar devrede iken, bir telefon konuþmasý yapmak isterseniz, cep telefonundaki tuþlara basabilirsiniz. Ayný anda müzik çalar durur. Çaðrý alýndýktan sonra, TFT ekraný "Calling" yazýsýný gösterir, ses üniteye aktarýlýr. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir. Bir gelen çaðrý varsa, müzik çalar durur ve ekranda "Incoming" yazýsý belirir. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir

20 Settings Ayarlar Ekran Sistemi 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. 2. [ Settings] menüsüne dokununuz. Ayarlar menüsü görüntülenir. 3. Çýkmak için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. Genel Ayarlarý Yapma 1. Gerekirse [ General ] menüsüne dokununuz. 2. Bir seçeneði öne çýkarmak için dokununuz. 3. Seçeneði ayarlamak için dokununuz. Genel ayarlar Seçenekler Taným Radyo bölgesi Avrupa Bulunduðunuz bölgeye uyan birini seçiniz. Radyo aralýðý Local Mesafe Karartma Karartma modu Off/10s/20s Gece/Karanlýk/Normal/Parlaklýk Ekran parlaklýk ayarýný yapýnýz. Bip sesini açýnýz. Düðmeye her basýþýnýza baðlý olarak, Açýk Bip cihaz bip sesi verir. Kapalý Bip sesini kapatýnýz. Kalibrasyon Baþlangýç Dokunmatik ekranýn kalibrasyonu. 4. Alt menüden çýkmak için, boþ alana dokununuz. Kalibrasyon Dokunma iþlemi hassas olmadýðýnda veya geçersiz olduðunda, dokunmalý ekraný kalibrasyon ayarlama iþlevi vasýtasýyla kalibre etmelisiniz. Dokunmalý panelin tepki pozisyonlarýný aþaðýdaki gibi ayarlayýnýz: 1. Girmek için ayar menüsü üzerindeki [ Calibration ] seçeneðine basýnýz. 2. Girmek için "Start" üzerine dokununuz. 3. [ + ] iþaretinin ortasýna basýnýz ve 2 saniye tutunuz, [ + ] iþareti otomatik olarak iþaret eder. 4. [ + ]'nin merkezini hedefleyiniz, þekilde gösterildiði gibi güzergâhý izleyiniz, 1'den 5'e kadar adýmlardan sonra sistem kalibrasyondan kendiliðinden çýkar. Video Ayarlarýný Yapma 1. [ Video] menüsüne dokununuz. 2. Seçilecek seçeneðe dokununuz: Video ayarlarý Seçenekler Taným Açýk Park etme iþlevini açýnýz. Park etme Kapalý Park etme iþlevini kapatýnýz. Park iþlevi "On" konumunda olduðunda, sürüþ esnasýnda hareket eden görüntüleri izleyemezsiniz. 19

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Araç Navigasyon Cihazı NX-201Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-206Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-206Y NX-206Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyunuz. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE TR İlk kurulum 1. Tercih ettiğiniz dili seçin, ardından seçiminizi onaylamak için Bu ayarı daha sonra Bölgesel ayarlar içerisinden değiştirebilirsiniz. 2. Son

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-252Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-252Y NX-252Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyunuz. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

NX-255Y. 6.5mm. 9.1mm

NX-255Y. 6.5mm. 9.1mm NX-255Y 6.5mm 9.1mm Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

PARTS BULLETIN. Date: Issue No: Page: 1 (5) Pioneer Radyoları

PARTS BULLETIN. Date: Issue No: Page: 1 (5) Pioneer Radyoları Date: 2011-06-22 Issue No: 11-029 Page: 1 (5) Pioneer Radyoları Geçerlilik başlangıcı: 2011-06-22 Arkaplan: Müşterilerimizin çoğu A-siparişi ve FFU'dan Scania Radyolarından başka Radyolar talep ediyor.

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-253Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-253Y NX-253Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyun. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu GoldMaster www.goldmaster.com.tr PD-760 GoldMaster Portable DVD Oynatici Kullanma Kilavuzu Ýçindekiler Tanýtým Güvenlik Önlemleri Temel Özellikler Cihaz görünümü Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı)

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı) Navigasyon menüsü Bu başlangıç ekranıdır, burada Navigasyon Menüsü'nü görürsünüz. Buradan uygulamanın tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bul üzerine dokunun. Bul menüsü Bu, hedefinizi bulmanıza yardım eden

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-251Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-251Y NX-251Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyunuz. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Jabra. Halo Free. Kullanım kılavuzu

Jabra. Halo Free. Kullanım kılavuzu Jabra Halo Free Kullanım kılavuzu 2016 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Audio A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bluetooth marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc şirketinin mülkiyetinde

Detaylı

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARINDA YAŞANAN BAŞLICA ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ EĞİTİM NAVİGASYON NASIL ÇALIŞIR? 1 Navigasyon cihazında bulunan GPS alıcısı, uydu sinyalleri aracılığıyla

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

NAV MORE MODEL NO: AE 50

NAV MORE MODEL NO: AE 50 NAV MORE MODEL NO: AE 50 Kullanım Kılavuzu IGO 8 PND için navigasyon yazılımı Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya herhangi bir

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10294 DIGITUS DA-10294 cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonunuz ya da bilgisayarınızdan (Bluetooth veya giriş kablosu

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ... 2 JABRA SPEAK 510'A GENEL BAKIŞ... 3 BAĞLANMA... 5 JABRA SPEAK 510'UN KULLANIMI... 8 DESTEK.... 11 TEKNİK ÖZELLİKLER... 12 1 HOŞ GELDİNİZ Jabra

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D için navigasyon yazılımı Türkçe Ocak 2014, Sürüm 1.0 Araç yol bilgisayarı olarak Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D cihazını seçtiğiniz için

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

INA-W910R Kullanıcı Kılavuzu INA-W910R için navigasyon yazılımı

INA-W910R Kullanıcı Kılavuzu INA-W910R için navigasyon yazılımı INA-W910R Kullanıcı Kılavuzu INA-W910R için navigasyon yazılımı Türkçe Şubat 2011, Sürüm 1.0 Araç yol bilgisayarı olarak Alpine INA-W910R cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı hemen kullanmaya

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W920R/INE-W928R için navigasyon yaz ılımı Türkçe (TR) Araç yol bilgisayar ı olarak Alpine-NAVI cihaz ını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın ız ı hemen

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL MOTOR HOME

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL MOTOR HOME PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL MOTOR HOME TR İçindekiler 1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri... 5 2 Başlarken... 6 2.1 İlk kurulum... 6 2.2 Ekran kontrolleri... 7 2.2.1 Düğmeleri ve diğer kontrolleri

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11 Radio FUN_TR.qxp 16.07.2007 14:04 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 3 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler... 5 KISA...

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W925R için navigasyon yaz ılımı Türkçe (TR) Araç yol bilgisayar ı olarak Alpine-NAVI cihaz ını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın ız ı hemen kullanmaya

Detaylı

TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5. KISA TANITIM... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler...

TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5. KISA TANITIM... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler... 603_95_239_Radio Doblo_TR_1ed 9.12.2010 11:05 Page 1 İÇİNDEKİLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler... 10 FONKSÝYON... 12 Ses

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 PDA için navigasyon yazılımı Türkçe Nisan 2008, ver. 1.1 Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya

Detaylı

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması İÇİNDEKİLER Tuşların İşlevinin Açıklaması...02 Kablo bağlantıları ve aksesuarlar için talimat...03 Ana menünün çalıştırılması için talimat...04 Radyonun çalıştırılması için talimat... 04 Ayarlara hızlı

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Kullanıcı Kılavuzu Volvo Sensus Connected Touch navigation IGO navigation için navigasyon yazılımı Türkçe Şubat 2014, Sürüm 2.1 Araç yol bilgisayarı olarak IGO navigation'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Telefonun haz rda tutulmas... 19 Hýrsýzlýða karþý koruma... 20. TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5

Telefonun haz rda tutulmas... 19 Hýrsýzlýða karþý koruma... 20. TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5 603_97_924_500_presa GB_1ed 15.05.2012 14:20 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5... 6 Direksiyon üzerindeki kumandalar... 9 Genel özellikler... 10 FONKSÝYON... 12 Ses

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu igo primo

Kullanıcı Kılavuzu igo primo Kullanıcı Kılavuzu igo primo Navigation Device için navigasyon yazılımı Türkçe Mayıs 2012, Sürüm 2.0 Araç yol bilgisayarı olarak Navigation Device'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Önce Hızlı Başlangıç

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı