ABDĠ ĠBRAHĠM ĠLAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġME YENĠ METĠN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABDĠ ĠBRAHĠM ĠLAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġME YENĠ METĠN"

Transkript

1 ABDĠ ĠBRAHĠM ĠLAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġME YENĠ METĠN Madde 1-KURULUġ: Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, işbu esas mukavele ile Türk Ticaret Kanununun Ani Kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde 2- KURUCULAR: Şirketin Kurucuları, bu esas mukaveleyi imza etmiş bulunan ve aşağıda isim, soyadı, adresleri ve tabiyetleri yazılı Hakiki ve Hükmi şahıslardan ibarettir. a) Belma Barut: Nişantaşı Vali Konağı Cad. 30/1 İstanbul T.C. Tabiyetinde b) Nesrin Esirtgen: Teşivikiye Selami Sezek SOK. 2/4 D:14 İstanbul T.C. Tabiyetinde c) Nezih Barut: Yeşilköy Anafartalar Sok. 14. İstanbul T.C. Tabiyetinde d) Perfektüp Sanayi Limited Şirketi: Karaköy Rıhtım Cad. Kuto Han Kat:4 İstanbul T.C. Tabiyetinde Beli Kimya ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: Karaköy Rıhtım Cad. Kuto Han Kat:3 İstanbul T.C. Tabiyetinde Madde 3-TĠCARET UNVANI: Şirketin Unvanı: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. Bu esas mukavelede kısaca Şirket diye ifade edilmiştir. Madde 4- ġġrketġn MERKEZ VE ġubelerġ Şirketin merkezi İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: Maslak Sarıyer İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket lüzum görülen yerlerde şubeler açabilir, temsilcilik ve irtibat büroları gibi teşkilatlar kurabilir. Madde 5-MAKSAT VE MEVZU: a) Tıpta, ziraatta ve veterinerlikte, insan, bitki ve hayvan varlığı ve sağlığı ile bağlantılı olmak üzere her nevi İlaç, kimyevi maddeler, gıda maddeleri ile bilumum ambalaj maddeleri ve bunlardan gayri bilcümle, parfümeri, ıtriyat, kozmetik sanayine müteallik hammadde, yarı mamül ve mamül maddelerin imali, ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti b) İştigal mevzu ile ilgili ham madde, yarı mamul madde, gayri mamul malzeme, eşya, alat makine imalatı ve bunların ihracatı, toplam ve perakende satışı, her nev i taahhüt, komisyon ve yerli ve yabancı firmaların mümessilliği ve satıcılığı ve bayiliği, c) Şirket konusu ile ilgili işlerde, hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurmak veya kurulmuş ortaklıklara girmek, birleşmek, devralmak veya çekilmek, d) Şirketin maksat ve mevzuunu tahakkuk ettirmek için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, e) Şirket maksat ve mevzunu tahakkuk ettirmek için satın alma inşa eyleme veya kiralama suretiyle her çeşit menkul ve gayrimenkuller edinmek,

2 f) Şirket iştigal konusuna giren bilcümle işler için Ruhsatname, Marka İlmühaber, Patent, İhtira Berati, imtiyaz belgeleri ile sair bilcümle gayri maddi Haklara malik olmak, satın almak veya kiralamak, icabında bunları üçüncü hakiki ve hükmi şahıslara satmak, kiralamak, gerektiğinde bu hakların kullanılmasını ve intifasını temin etmek, maliki bulunduğu veya bulunabileceği yukarıda (e) bendinde yazılı menkul ve gayrimenkullerle, bu bentte yazılı bilumum gayri maddi hakları hakiki ve hükmi şahıslara, firmalara satmak, kiralamak, kullanılmalarına, istifadelerine ve intifalarına tahsis etmek, g) Şirket, iştigal konusu icabı malik bulunduğu menkullerle, gayrimenkuller, bilumum ruhsatnameler, marka İlmühaberi, ihtira beratı, imtiyaz belgeleri patent ile bunlara benzer bilcümle maddi ve gayri maddi haklar karşılığında kredi ve borç temini ve bilcümle hususlar İçin her türlü ayni haklar tesis eylemek, her türlü tasarruflarda bulunmak, bunlar üzerinde rehin, ipotek tesis etmek, keza ticari rehin hakkını istimal etmek, ayni şekilde Şirket lehine tesis edilmiş bulunan veya bulunacak olan ayni hakları, rehinleri ve İpotekleri kabul ve fek etmek Bu maddede yazılı işlemler sınırlı sayıda değildir. Yukarıda sayılı şirket konusunu kolaylaştırmak amacıyla Şirket in tabi olduğu mevzuatta yasaklanmayan işlemlerin gerçekleştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 6- SÜRE Şirketin süresi sınırlandırılmamıştır. Madde 7-SERMAYE: Şirketin sermayesi , (yüzkırkaltımilyonseksendokuzbinbeşyüzellibeş) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir)-türk Lira sı kıymetinde adet Hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri nama yazılı olup hissedarlar arasındaki dağılım aşağıdaki gibidir; Ortaklar: Abdi İbrahim Holding A.Ş. Hisse Senedi: Sermaye Tutarı (TL): ,00-TL Ortaklar: Nezih Barut Hisse Senedi: Sermaye Tutarı (TL): ,00-TL Ortaklar: Nesrin Esirtgen Hisse Senedi: Sermaye Tutarı (TL): ,00-TL Ortaklar: Ahmet Cenan Esirtgen Hisse Senedi: Sermaye Tutarı: ,00-TL Ortaklar: Ahmet Kamil Esirtgen Hisse Senedi: 7 Sermaye Tutarı: 7,00-TL Toplam Hisse Adedi: Sermaye Tutarı (TL): ,00-TL Hisse senetleri kupürleri Yönetim Kurulu kararı ile 1,00-Türk Lirası veya katları olarak bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar şirket ana mukavelesinin 23. Maddesi uyarınca yapılır.

3 Madde 8- YÖNETĠM KURULU: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Madde 9- YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ: Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Madde 10- GÖREV DAĞILIMI, YÖNETĠMĠN DEVRĠ: Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Madde 11- YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI: Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket ile faaliyet konusu aynı olan Türkiye de kurulu başka bir şirkette Genel Kurul dan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya salahiyetli Müdür veya memur olamazlar. Ancak Şirket in sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez.

4 Madde 12- ġġrketġn TEMSĠLĠ: Yönetim Kurulu, Şirket i temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Şirket i münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Madde 13-YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN MALĠ HAKLARI: Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Madde 14- DENETĠM: Denetim konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 15- GENEL KURUL: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: Davet ġekli: Genel Kurul toplantıya Türk Ticaret Kanunu nun 414üncü maddesine uygun olarak çağırılır. Çağrısız Genel Kurul a ilişkin Türk Ticaret Kanunu nun 416ncı madde hükmü saklıdır. Toplantı Vakti: Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantı BaĢkanlığı ve Ġç Yönerge: Toplantı Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallede ise Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Madde- 16 TOPLANTI YERĠ: Genel Kurul, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Madde- 17 TOPLANTI NĠSABI: Genel Kurullarda toplantı nisabı esas sermayenin çoğunluğudur. Kararlar ise toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Madde- 18 REY: Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

5 Oy hakkının kullanılmasında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 19- VEKĠL TAYĠNĠ: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi paylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Madde 20- ĠLAN Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükümleri ve özel ilân hükümleri saklı kalmak şartı ile Kanunda belirtilen durumlarda internet sitesinde yapılır. Madde 21- HESAP DÖNEMĠ: Şirketin hesap senesi Ocak aynın Birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Madde 22- KARIN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI: Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Bu suretle meydana gelecek karın; a) %5 (yüzde beş) i kanuni ihtiyat akçesi, b) %5(yüzde beş) i de itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına birinci temettü hissesi, olarak ayrılır. Geri kalan kısmı Genel Kurul un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır. Genel Kurul, karın tamamını veya bir kısmını hissedarlara tevzi etmeyerek müteakip yıllara devrine veya bunların ihtiyari veya fevkalade ihtiyat akçelerine ayrılmasına karar verebilir. Madde 23- YEDEK AKÇELER: Kanuni yedek akçeler de dâhil olmak üzere her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında, bu Esas Sözleşme nin 29. maddesi saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu nun 509. maddesi, 519 ila 523. maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır. Madde 24-UMUMĠ HÜKÜMLER: Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir. Madde 25- HĠSSE SENETLERĠNĠN DEVRĠ: Nama yazılı paylar ancak şirketin onayıyla devredilebilir. Paylar üzerinde intifa hakkı da ancak şirket onayı ile kurulabilir.

6 Pay sahipleri çevresinin bileşimini değiştirecek, şirketin itibarını ve ekonomik bağımsızlığını tehlikeye düşürecek, şirketin işletme konusu yönünden onayın reddini haklı gösterecek hisse devirlerinin yapılmak istenmesi durumunda Şirket, devredene paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devralanın onay istemini reddedebilir. Şirketin 493üncü maddede düzenlenen diğer red sebepleri saklıdır.

ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ. Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir.

ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ. Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir. ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir. Madde 2- AMAÇ FAALĠYET KONUSU: Şirketin kuruluş amacı, sermayesine ve yönetimine

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: Madde 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre

Detaylı

SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ SERMAYESİ 154.646.341,46- YTL. FASIL: I

GROUPAMA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ SERMAYESİ 154.646.341,46- YTL. FASIL: I GROUPAMA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ SERMAYESİ 154.646.341,46- YTL. FASIL: I KURULUŞ Madde 1- Bu Esas Mukaveleyi imzalayan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani surette

Detaylı

Şirketin adı ġġġecam DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ olup, bu esas sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

Şirketin adı ġġġecam DIġ TĠCARET ANONĠM ġġrketġ olup, bu esas sözleşmede kısaca Şirket kelimesi ile ifade edilmiştir. ġġġecam DIġ TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġME YENĠ ġekġl KURULUġ VE KURUCULAR : Madde 1: Aşağıda isimleri, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 1 - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943 sicil numarasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited

Detaylı

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ani kuruluş esaslarına

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Bursa; Nisan 2013 ..ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1 KURUCULAR İstanbul Ticaret Sicilinin 100826/46768 sicil numarasında kayıtlı bulunan Dr. F. Frik İlaç Sanayii ve Ticareti Limited Şirketi

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 : Aşağıda 6ncı maddede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani Kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET teşkil edilmiştir.

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde: 1 Kuruluş Aşağıda adları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları

Detaylı

KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1: KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri belirtilen kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşu

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C.

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C. GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ İşbu sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları (ticaret unvanları) ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular tarafından

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 24 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı