ALT iktisat MECLiSi ( ) 1. ALTiKTiSAT MECLiSi'NE KADAR EKONOMIK Y AKLAŞIM 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT iktisat MECLiSi (1927-1935) 1. ALTiKTiSAT MECLiSi'NE KADAR EKONOMIK Y AKLAŞIM 47"

Transkript

1 EKONOMIK Y AKLAŞIM 47 ALT iktisat MECLiSi ( ) 1 Murat Koraltürk * Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihine ilişkin araştırmalar her geçen gün artarak sürmektedir. Bu araştırmalar içinde nicelik açısından Osmanlı dönemine ilişkin olanlar ağırlık taşımaktadır. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi ekonomik ve toplumsal tarihinin ise yeterince aydınlanmış olduğu söylenemez. Bunun türlü nedenleri vardır. (Koraltürk, 1996: 62-63) Cumhuriyet döneminin ekonomik ve toplumsal tarihi doğrudan iktisat tarihçileri tarafından ele alınmadığı ve özellikle belgesel araştırmalarla ortaya kanmadığı sürece üzerindeki soru işaretleri silinmeyecektir. 1 Cumhuriyet döneniine ilişkin kişi, kurum Vy olaylar üzerine belgesel nitelikli tez ve diğer araştırmaların artması gerekmektedir. Bu türden araştırmalara konu olacak bir kurum da Altıktisat Meclisi'dir. Meclis'e ilişkin en kapsamit bilgiyi veren Tekeli ve ılkin'dir. (Tekeli-ılkİn, 1977: 59-62) Boratav, Keyder ve Tezel'in yapıtlarında da Meclis'ten söz edilmektedir. (Bora tav, 1982: 89; Keyder, 1982; Teze I, 1994: 230) İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası'nın Cumhuriyet'in onuncu yılı özel sayısında Meclis hakkında bilgi verilmektedir. (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 1933: 37-40) Ancak Meclis bir monografik araştırmaya ise henüz konu olmamıştır. 1920'lerin sonu ve 1930'ların başında Türkiye'de uygulanan iktisat politikalarının oluşumunda oynad.ığı rol ve böylece Cumhuriyet dönemi Türkiye iktisadi tarihindeki yerine dikkat çekmeyi amaçladığımız bu araştırma ile All İktisat Meclisi bir başka araştırmaya konu olmaktan çıkmayacaktır. Aksine yeni a raştırmalara neden olacağını umuyoruz. 1. ALTiKTiSAT MECLiSi'NE KADAR All İktisat Meclisi işlevleri açısından ele alındığı zaman ilk kez Türkiye'de ve Cumhuriyet döneminde faaliyete geçmiş bir kurum değildir. Başka ülkelerde de benzerleri vardır. Yabancı ülkelerde benzerlerine rastlanmakla birlikte Türkiye'de de Cumhuriyet öncesi dönemde benzerleri kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. Osmanlı Devleti'nde yasama ve yürütme He ilgili farklı fonksiyonları olan meclisler Tanzimat döneminde gündeme geldi. 2 (Akyıldız, 1993) Başlangıçta danışma işlevine sahip olan ve sonradan bakaniıkiara dönüşen bu meclisler içinde iktisadi konularla ilgili olanları l838'de kurulan Meclis-i Maliye, yine aynı yıl ülkenin doğal kaynaklarının belirlenme- *Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, l.i.b.f. Iktisat Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt 7, Sayı 23, Kış, 1996

2 48 Murat Koraltürk si yanında tarım, sanayi ve ticaretin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak, yerli ve yabancı uzmanların katkısı ile hazırlanan raporları hükümete sunmakla yükümlü kılınan Meclisi Ziraat ve Sanayi kuruldu. Daha sonra kuruluşu hakkındaki layihada ülke kalkınmasında üretimini artırarak eğitimin rolüne işaret edilen Meclis-i Umur-ı Nafia ve ülkenin tarımsal gelir ve refah seviyesini yükseltmek için araştırmalarda bulunacak olan Meclis-i Ziraat kuruldu. (Shaw-Shaw, 1983: ; Önsoy, 1988: 37-42) Tanzimat döneminde iktisadi konularla ilgili olarak kurulan ve ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle faaliyetlerini sürdürerneyen meclisler, daha sonra kurulan benzer kurumların öncüsü oldu. (Önsoy, 1988: 45) Osmanlı Devleti'nde kurulmuş iktisadi meclisler arasında A.ıı İktisat Meclisi'nin en çok benzediği kurum, İkinci Meşrutiyet döneminde kurulan iktisadiyat Meclisi'dir. Birinci Dünya Savaşı sırasında İttihat ve Terakki Hükümeti geniş anlamda iç ve dış iktisadi ilişkileri ve faaliyetleri, dar anlamda ise uyguladığı devletçi iktisat politikalannın araçlan olarak İhracat Heyeti, Kambiyo Muamelatı Komisyonu, Heyet-i Mahsusa-i Ticariye, İaşe U mum Müdürlüğü, İaşe Meclisi, merkez ve taşra iaşe heyetleri gibi kuruluşları faaliyete soktu yılı başlarında ise genel iktisat politikasını belirlemek amacı ile iktisadiyat Meclisi kuruldu. (Toprak, 1995a: 7,152; Toprak, 1995b: 121, 130) Başkanlığını Ticaret ve Ziraat Nazırı'nın yaptığı, 24 üyeden oluşan iktisadiyat Meclisi'nin doğal üyelerini bakanlıkların ilgili genel müdürleri oluştururken Meclis'in atanmış ü yeleri ise üç yıl için Ticaret ve Ziraat Nazırı tarafından Ayan ve Mebusan Meclisi üyeleri, Darülfün o un mualimleri, ticaret odalarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulunmuş kişilerden ve iktisat alanında söz sahibi ve bilgisi kanıtlanmış kimseler arasından belirleniyordu. Diğer nazıriann da görüşmelere katılabildiği Meclis'in gündemini Ticaret ve Ziraat Nazırı saptıyordu. Meclis iktisadi gelişme ile ilgili yasa taslaklarını hazırlamak, mevcut yasaların etkin kılınmasıyla ilgili önlemler önermek, deniz ticaretini özendirici ilkeler belirlemek, gümrük ve taşıt araçları tarifelerini saptamak ve devletin yatırırnda bulunulmasında yarar görülen alanlar hakkında ilgili daireleri uyarınakla yükümlü idi. Meclis gerektiğinde görüşlerini dinlemek üzere Meclis üyesi olmayan uzmanları da otururnlara davet edebiliyordu. Vilayet iktisat müdürlerinden gelen raporlar da çoğaltılarak meclis üyelerine dağılıtacaktı. (Toprak 1995b: ; Belge I) İlk toplantısında liberalizmi reddeden ve devletin ekonomiye müdahalesini ilke olarak kabul eden iktisadiyat Meclisi, ikinci toplantısında ülkede şeker sanayiini kurmak için bir yasa tasarısı hazırladı. (Toprak, 1995b: ) iktisadiyat Meclisi, İttihat ve Terakki yönetiminin savaş ortamında ülkede devletçiliğin geliştirilmesi yönündeki diğer girişimleri gibi, savaşın Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlanması ve İttihat ve Terakki yönetiminin iktidardan düşmesi ile bütün etkinliğini yitirdi. Türkiye ekonomisinde iktisadiyat Meclisi'nden sonra danışma amaçlı bir diğer oluşum 1927'de kurulan All İktisat Meclisi'dir. Ali İktisat Meclisi'nin kuruluşuna duyulan gereksi-

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 49 nim ve ortam, iktisadiyat Meclisi'nin faaliyete geçtiği dönemdekinden çok farklı değildi. iktisadiyat Meclisi savaş yıllarında hükümetin ekonomiyi yönlendirme amacıyla oluşturduğu bir kurumdu. iktisadiyat Meclisi amaçları ülkede "milli iktisat"ı kurmak olan İttihatçıların, savaşın neden olduğu olağanüstü koşullarda iktisadi sıkıntılar nedeniyle hükümetin üzerindeki baskıyı hafifletmek için başvurduğu yol olan devletçiliğin bir parçası olarak kurulmuştu. Ali İktisat Meclisi ise savaş sonrasında, savaş öncesi dönemd~ki açık ekonominin yeniden kurulmaya çalışıldığı dönemde, ekonominin önündeki açmazlar karşısında devletin tarihsel olarak sahip olduğu "iktisadi sorumluluk" 3 anlayışının bir yansıması olarak kuruldu. Ali İktisat Meclisi'nin kurulduğu yıllarda bazı yabancı ülkelerde de benzer kurumlar yani dayanışmacı korporatif devlet anlayışının pratiğe yansıması olan kurumlar faaliyet gösteriyordu. Örneğin Fransa, Almanya, İtalya, Lehistan, İngiltere, İspanya ye Yunanistan'da türlü baskı gruplarının temsil edildiği bu kurumlarda hem çıkarları farklılıklar gösteren bu grupların uzlaşması için ortam hazırlanmış ve mevcut siyasal yollarla yeterince temsil olanağı bulamayan kesimlere bu kurumlar içinde tanınan temsil şansı ile isteklerini ifade olanağı tanınmış oluyordu hem de iktisat politikaları, siyasal partilerin değişen dengelerinden etkilenmekten kurtanimış oluyordu. (Tör, 1933a: 12; Tekeli-ılkİn, 1977: 59-62) 2. ALTiKTiSAT MECLiSi'NiN KURULUŞU VE GÖREVLERi Ali İktisat Meclisi TBMM'de 25 Haziran 1927'de üzerinde bir tartışma yaşanmadan kabul edilen ve 19 Temmuz 1927'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1170 sayılı yasa ile kuruldu. (Belge Il) All İktisat Meclisi'nin kuruluşunda güdülen amaç, yasanın Meclis'in görevleri ve uğraşılarına ilişkin 4. maddesinde üç ana başlıkta toplanmıştır. İlgili maddedeki "Memleketin iktisadiyatı ile alakadar olmak üzere hükünıetçe tanzim kılınacak kanun ve nizanıname layihaları ve hükümetden tevdi olunacak iktisadi nıesail hakkında beyan-ı mütalaa etmek" ve "iktisadla alakadar kanun ve nizanınanıelerin menıleket ihtiyacatma derece-i tevafukunu ve bunlar arasındaki aheng ve irtibatı tedkik ve lüzwn görülecek tadilatı esbab-ı nıucibesiyle hükümete teklif eylemek" ifadeleri ile Meclis'in, iktisadi konulara ilişkin yasal düzenlemeler konusunda görüş bildirmesi yani bir danışma organı işlevi ifade e dilir. "iktisadi ihtiyaçlarınıızın icab ettirdiği usul ve sistemler hakkında tedkikat icra etmek" ve "Umumi iktisad ceryanlarını takib ve memleket iktisadiyatma derece-i tesir ve alakalarını tedkik ve bu hususdaki nıesaisi netayicini hükümete arz etmek" ifadelerinden ise bir araştırma kurumu olarak da kurulduğu anlaşılır. Meclisin iktisadi konulara ilişkin bir danışma organı olduğu ve aldığı kararların yürütme üzerinde herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı 1170 sayılı yasanın 6. maddesindeki "Ali iktisad Meclisi kararları istişari mahiyetde... " ifadesi ile açıkça belirtilmiştir. All İktisat Meclisi'nin faaliyetleri incelendiğinde yasada belirtilen görev ve amaçlara yaklaşdığı görülür. Meclis'in, İş Kanunu'nun ve Orman Kanunu'nun hazırlanması aşamasında hükümete sunduğu raporlar danışma organı olma özelliğini ortaya koyan, ödemeler bilançosuna ait raporlar ve sanayinin geliştirilmesine ilişkin raporlar ise Meclis'in bir araştırma kurumu olma özelliğinin en belirgin örnekleridir.

4 50 Murat Korolti'irk All İktisat Meclisi'nin kuruluşu ve görevleri, başta iş çevreleri olmak üzere çeşitli kesimler tarafından yakından izlendi. Daha Meclis resmen kurulmadan önce, kanun önergesinin Ticaret V ekaleti tarafından TBMM'ye sunulduğu günlerde İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası'nda Galip Bahtiyar "Şu suretle Türkiye Cumhuriyeti kendine çizmiş olduğu iktisadi progranun esaslı noktalarından birini daha tatbike girişmiş demektir." diyerek Odanın, Meclis'in kuruluşunu desteklediğini yansıtır (Galib Bahtiyar, 1927: 257). Galib Bahtiyar, yazısında Meclis'in buhran karşısında bir önlem olarak görüldüğünü belirtir. Başvekil İsmet (İnönü) Paşa aynı yöndeki görüşünü 1 Kasım 1927'de TBMM'de okuduğu hükümet programında "iktisadi faaliyetlerimizi evvelemirde ve bilhassa memleketin iktisadi açığını kapamak hedefine temerküz ettirmeğe çalışacağız. Derhal teşkil edeceğimiz ali iktisat meclisinin gerek bu hususta ve gerek hayat pahalılığında hükümete fennf birçok delaletler yapabileceğini kuvvetle ümid ediyorum" sözleri ile dile getirir (Öztürk, 1968: 94). Ticaret Vekili Rahmi Bey, Meclis'in bileşimini "... işbu heyet-i aliye Türkiye'nin bütün şube/erine mensub ihtisas erbabından mürekkeb olacaktır. Şu halde rehberlik vazifesi de tamamıyla ehl ve salahi_vatdar zevata tevdi olunuyor demekdir ki bu tarz teşekkül meclisin kendinden beklenilen fevaidi temin edeveği gav-ı zemindir" biçiminde nitelendirir (Galib Bahtiyar, 1927: 257). İktisat Vekili Mustafa Şeref (Özkan) Bey 3 Aralık 1930'da Meclis'in açılışında üyelere hitaben yaptığı konuşmasında Meclis'in bileşimi üzerinde durur. Meclis üyelerinin çeşitli kesimleri temsil ediyor olmasının önemini "Dün devlet teşkiuitı içinde sizin heyetiniz gibi bir taazzuv yoktu. Bugün ise siz, millet dediğimiz büyük nıiitesanit toplulukta bulunan, iktisadi grupların menfaatleri elde etmek için hangi yollardar yürümek lazını geldiği - hatta bir dereceye kadar initiative salahiyetine nıiistenit olarak - beyan etmek üzere devletin en yüksek uzvu olan hükümetin yanı başında, kanuni bir mevcudiyet/e varsınız... Mesainiz temsil ettiğiniz grupların nıenfaalarini birbirleri/e mezç ve telif etmek, milli iktisadın esasını teşkil eden ahengi korumak ve kuvvetlendirnıek olacaktır... " sözleri ile dile getirir (Kuruç, 1988: ). Meclis'in faaliyetlerini yakından izleyen İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Meclis'in bay at pahalılığı ve İş Kanunu hakkındaki çalışmal~ırını da yayın orgaııında konu edinir (Sarıdal, 1928: ; Sarıdal, 1933: )..3. KURUMSAL YAPISI Ali İktisat Meclisi, Başvekalete bağlı olarak kuruldu. Meclis'in fahri başkanı başvekildi. İkinci fahri başkanı ise Ticaret Vekili idi. Dört yıl için Meclis'in 24 üyesinden biri ordu mensubu, on biri alanında uzman 12 üyesi doğrudan Hükümetçe belirleniyordu. Diğer 12 üye ise ll Kanun-i sani 1928 tarih ve 184 numaralı Ali iktisat Meclisi Hakkındaki 25 Haziran 1927 Tarihli Kanunun Sureti Tatbikine Dair Talimatname'nin 3. maddesinde belirtildiği üzere kendi aralarında yapılan seçim sonucu 4'ü ticaret ve sanayi odalarından İthalatçı, ihracatçı, vapurcu ve fabrikatör, l'i bankacılardan, l'i demiryolculardan, 2'si çiftçilerden, l'i kooperatifçilerden, l'i ticaret ve zahire borsasından, l'i kambiyo borsasından ve l'i madencilerden seçiliyordu. Bu üyeler arasından iki devre için bir reis ve bir reis vekili de belirleniyordu. Bunların dışında Meclis'in sürekli olan ve hükümetçe atanan bir katib-i uruumisi ve üç de katib-i umumi muavini bulunuyordu. Meclis'in gereksinim duyduğu memur, çevirmen ve diğer görevliler ise başbakanlıkça atanıyordu. (Belge III)

5 EKONOMIK Y AKLAŞIM 51 e- ;ıyı u ~k i b r. ~u ii r (- ık ). ı l n b n s k e 4. FAALiYETLERi.An İktisat Meclisi her altı ayda bir, onbeş gün süre ile toplanırdı. Toplantı süresi gereği halinde hükumet kararıyla onbeş gün daha uzatılabilirdi. Görüşme zabıtları Meclis toplantılarının sona ermesini izleyen onbeş gün içinde başbakanlığa sunulurdu. Meclis'in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren en önemli belgeler Türkiye'nin yakın dönem iktisadi tarihi açısından da çok değerli kaynak niteliğinde olan, yayımladığı raporlardır. Bu raporlar, içerdikleri konulara göre sınıflandırıldığında Meclis'in üzerinde çalıştığı konular da belirginlik kazanmış olur. (Belge IV) Meclis'in faaliyetlerini değerlendirmek için kurulduğu dönemi ve dönemin koşullarını gözderı uzak tutmamak gerekir. Meclis'in araştırma konusu ettiği ve hakkında raporlar yayımladığı konuların başında gelen ödemeler bilançosu da bu doğrultuda ele alınması gereken bir konudur. (Ali İktisat Meclisi, 1929b, [1929c], 1930, ı932a, 1932c, 1933b, 1934a). Meclis ı 929 krizi öncesi ve sonrasında Türkiye'nin modern anlamda ilk ödemeler bilançolarını hesaplamış ve bunları raporlar halinde yayımlamıştır. Meclis umumi katibi Nurullah Esat (Sümer)'in yayımlanan ilk ödemeler bilançosunun başlangıcındaki "Harpten evvel cihan iktisadiyalının vasıl olduğu inkişaf merhalesi, filen, memleketler arasındaki iktisadi temas ve münasebetlerde bir ahenk tesis etmişti. Büyük dünya harbi ve neticeleri bu ahengi boznıuştur. Senelerden beri bütün memleketlerde hüküm süren nakit ve tedavül bulıranları ve iktisadi uygunsuzluklar bu hasta halin belli başlı arazındandır. Türkiye de bulırandan masun kalmamıştır. Acil tedbirler isteyen iktisat meselelerimiz arasında bilhassa paramı Zlll istikrarı meselesi birinci derecedeki ehemmiyetini muhafaza ediyor. Ancak istikrar meselesini mücerret olarak görmek ve halletmek mümkün değildir. Paramızın "beynel-nukut" kıymet temevvüçlerinde iktisadi şartlarımızın ve bunların in 'ikaslarına göre olan "hesabat" ve tedtyat muvazenemiz" in sıhhatte tetkiki zaruridir. Milletierin iktisat hayatları, bünyelerinin hususiyetlerinden müteessirdir. iktisadi hadisatın seyrine teşhis koyabilmek için ilk zaruri şart bu bünyeyi tahlil etmektir. Muasır tetkik bu tahlili rakamlaştırmıştır. Iktisadi münasebetleri bir rakam tablosunda in'ikas ettirnıek gayesi dahilinde düşünülen bu tahlil tarzı "tediyat muvazenesi" tabirile ifade edilen tarzdır. Bu etüd, bizde bir ilk tecriibedir" biçimindeki kısa sunuş yazısı bunu yansıtmaktadır (Ali İktisat Meclisi, [ 1929c]: ı). Meclis'in Türkiye ekonomisi ile ilgili üzerinde çalıştığı diğer konular ödemeler bi-. lançosu ile de ilgili olan dış ticaret, gümrük siyaseti ve Türk parasının değeri hakkındadır. (All İktisat Meclisi, I 928a, 1928b, 1928c, 1929a, ı 931 b). Meclis milli gelir konusu üzerinde de çalışma yapmıştır (All İktisat Meclisi, 1932d, 1933b). Meclis, Türkiye ekonomisine ilişkin özellikle belirli sektörlerle ilgili görüşlerini de raporlar halinde yayımlamıştır. Tarım kesimine yönelik olarak tarımsal kredi hakkında bir a raştırma yaptı (All İktisat Meclisi, 193 ı a). Meclis, madencilik ve arınancılık ile ilgili olarak da araştırmada bulundu ve rapor yayımiadı (All İktisat Meclisi, 1933c, 1934b ). Ulaştırma alt yapısı ile ilgili olarak da Türkiye limanlarının geliştirilmesine ilişkin hazırlanan raporda geniş yer ayrılan İstanbul limanı yanı sıra İzmir, Mersin, Şamsun, Trabzon

6 52 Murat Koraltürk ve Ereğli limanlarının geliştirilmesine ilişkin önerilere yer verildi (All İktisat Meclisi, 1932b). Bir danışma organı niteliğinde olan hatta bir iktisadi araştırma kurumu gibi faaliyet gösteren All İktisat Meclisi'nin ele aldığı konular içinde dönemin ekonomi politikası, daha belirgin bir ifade ile Türkiye'de uygulanan devletçi iktisat politikalarının belgesi olarak nitelendirilebilecek iki rapor vardır ki, biri bünyesinde işçi temsilcisi bulundurmayan Meclis'in hazırladığı İş Kanunu tasarısı'dır (Gülmez, 1983a: 255 v.d.; Gülmez, 1983b: 442 v.d.; Kuruç, 1987: 78). Diğeri sanayi politikası ile ilgilidir (All İktisat Meclisi, 1933a). Aıı İktisat Meclisi'nin sanayi üzerine çalışmaları 1929 yılında başladı. Türkiye'nin yakın dönem iktisadi tarihinde Şakir Kesebir Planı olarak da bilinen rapor üzerinde ilk çalışmaya başlayan All İktisat Meclisi idi. Kapsamı genişlediği için araştırınayı Meclis sürdüremedi. ıktisat Vekaleti çalışmayı üstlendi ve tamamladı (Tekeli-ilkin, 1977, 98-99). AH İktisat Meclisi'nin sanayi politikası hakkında gerçekleştirdiği ve sonuçlandırdığı a raştır~a Türkiye'de Sanayi Nasıl Teessüs ve inkişaf Edebilir? başlığını taşıyan bir rapor olarak yayımlandı. Bu raporda Türkiye'nin, Batı'da kaydedilen sanayi devrimine kadar olan dönemde tarımsal üretim dışında, gereksinimlerini tamamen kendisi karşılayamamış olsa da yerli sanayinin varolduğu, ancak sanayi devrimi sonrasında kendi üretimi ile tüketimini karşılayabilen bir ülke olan Türkiye'nin Batı'da kaydedilen gelişmeleri izleyememesinden dolayı yalnızca bir tarım. ülkesi olarak kaldığı belirtilir. XIX. yüzyılda başlayan yerli sanayi kurma girişimleri, 1913 ve 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunları ve 1929'da yürürlüge giren yeni gümrük tarifesine karşın sanayinin gereken gelişmeyi göstermediği ifade edilir. (All iktisat Meclisi, 1933a: 5-6) "Bugün mevcudiyetini hissettiren bu sınai faaliyetin birçok memleketlerde olduğu gibi memleketiınizde de kendi bünyemize göre ihtiyacı temin edecek derecede ve süratle inkişaf edebilmesi için _veni sanayi hareketlerini teşvik etmek, yaşamak hususunda lüzumlu gördiikieri muhiti hazırlayarak müteşebbislerin tereddütlerini izaleye çalışmak ve ilk teessüsleri zarardan korumak lazımdır. Burada ehemmiyetle dikkat edilmek icabeden nokta, bu faaliyet ve inkışaft esaslı tetkike müstenit bir programa tabi tutmak ve Devlete faalluk eden teşvik ve himaye vazifelerinde sık sık noktai nazar tebeddüllerine meydan bırakmamaktır. " sözleri ile Türkiye'nin bir program dahilinde ve devletin "himayesinde" sanayileşmesi öngörülür (All İktisat Meclisi, 1933a: 6)... Devlet himayesinin sürekli olmaması görüşünün savunulduğu raporda, öngörülen üretim stratejisinin temelinde ülkede büyük ölçüde tüketilen ve yerli hammaddelere dayanan ü rünlerin yetiştirilmesi bulunmaktadır. Rapor bu yönü ile daha sonra hazırlanmış olan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın temel stratejisi ile benzerlik taşımaktadır (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 1935). Tarım ile uyumlu bir sanayileşmenin öngörüldü gü raporda "... birçok aile geçindiren bazı e/sanayiinin sürümünü kaybetmesine meydan bırakmamaktır" (All İktisat Meclisi, 1933a: 7) ifadesi ile ülkede sanayinin geliştirilmesi hedefi yanında küçük üreti-

7 EKONOMIK Y AKLAŞIM 53 ciliğin hatta geleneksel zanaatların bundan olumsuz etkilenmemesi düşüncesinin belirtilmesi, Türkiye'de 1930'larda iktisadi politikalara yön veren siyasal gücün ülkede bir sanayileşme özlemi taşımasına karşın, Batı'da sanayi devrimi sürecinde yaşanan sosyal sorunların yaşanmasını istememesi, bu sorunların rejim üzerinde yapabileceği sarsıntıları engellemek isteğinden kaynaklanıyor olsa gerekti. Deyim yerinde ise devletin, elini taşın altına sokmaktan kaçınması gibi sanayileşme istek ve girişimlerine karşın bütün tek-parti yönetimi boyunca çalışma yaşamına ilişkin devletin yaklaşımında benzer nedenlerin etkili olduğu ileri sürülebilir. Raporda öngörülen sanayileşme stratejisi doğrultusunda himayenin gerekçesi ve derecesi "Sanayide ileri gitmiş memleket/erin asırlw ca evvel teessüs ederek kuvvetli teknik, büyük mikyasta istihsal, ucuz ve bol kredi ve yetişmiş işçi esaslarına istinat eden, sabit sermayelerini çok kere tamamen amorti etmiş bulunan ve ham madde, makine ve yedek parça tedarikinde hertürlü kolaylık/ara mazhar olan sanayi karşısında bu rüçhan vasıflarının hemen kaffesinden mahrum bulunan başlangıç halindeki sanayumizi sistematik bir surette himaye etmeliyiz" sözleri ile ifade edilir. (All İktisat Meclisi, 1933a: 7). Bu himayenin derecesi raporda "makul" ve "mutedil" olarak belirtilir. Ölçüsüz himayenin sakıncaları ise "İfrata vardm/an himayeler çok defa iktisadi tecerrütlere müncer olacağı gibi büyük ve kolay kazançlar karşısında sanayiciyi şımartır; maliyet fiatlerini ucuzfatıcı tedbir ve tekenımüllerin tatbik edilmemesine sebep olur; müstehlikin ihtiyaçlarını pahalı tedarik etmesi yüzünden zfr:çii' istihsalat, diğer menıleket/erin çiftlikleri bu cephede daha müsait vaziyette bulunan istilf)rıaltitile rekabet edemez hale gelir, ve bu yüzden umumi istihsal muvazenesi ihlal edilmiş olur." biçiminde dile getirilir. (All İktisat Meclisi, 1933a: 8). Raporda himayenin başlıca aracı olarak gümrük tarifeleri, yani korumacı bir dış ticaret politikası izlenmesi ifade edilir (All İktisat Meclisi, 1933a: 8-9). Devlet girişimi ve sermayesi ile sanayinin geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğu belirtilen raporda "Hiçbir zaman /ıatırdan çıkarılmamalıdır ki Devletin burada bizzat sanayicifiğe tevessül etmesi zaruret neticesi ve muvakkattir, ve Devlet büyük sanayi işlerinde sermayeyi ve tekniği bidayeten birleştirmek hususunda nıutavassıt bir rol salıibidir." sözleri ile devletin sanayileşme sürecinde oynadığı rolün geçici olduğuna dikkat çekilir (All İktisat Meclisi, 1933a: 12). Devletin yatırım yaptığı alanlarda tekel oluşturmaması ve kurulan işletmelerin kara geçtikten sonra özel sektöre ve halka satılması gerektiği de "... Devlet, hiçbir nevi sanayii yalnız kendi teşebbüs ve faaliyetine hasr ve tahsis etmeyerek bu mevzuda her salıayı müteşebbis eşhas ve müessesata serbestçe açık bulundurmalı ve kendi teşebbüsile veya iştirakile vücude gelecek sanayi hareketlerinde halkın kuruluş teşebbüslerine iştirakleri mümkün olduğu kadar teslıil olunmalı ve teessiıs kökleşip te muayyen ve emin bir kar temin etmeğe başladığı ve halkın iktisadi refahı müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta husus{ müteşebbislere ve halka m~l edilmelidir." sözleri ile belirtilir (All İktisat Meclisi, 1933a: 12). Raporda dile getirilen devlet girişimlerinin özel girişim karşısında ayrıcalıklara sahip olmaması hususu ise "Yalnız burada ehemmiyetle zikre değer olan nokta, Devlet sanayiinin nıüstesna imtiyaziara sahip olmaması ve hususf erbabı sanayi ile herhususta müsavi muanıeleye tabf tutulması keyjiyetidir. " sözü ile vurgulanır (Ali İktisat Meclisi, 1933a: 13 ).

8 54 Murat K oraltürk Raporda Türkiye'nin sanayileşmesine ilişkin genel ilkeler yönündeki öneriler yanında daha somut öneriler de yer alır. "... sanayi erbabımızın zaman zaman işletme ve fabrikalarını tevsi etme noktalarından muhtaç oldukları kredileri karşılayacak bir miiesseseye fevkalade ihtiyaç vardır nurnaralt kanunla teşekkül eden Sanayi Kredi Bankasz bu ihtiyacı tatmine müsait değildir; çünkü tetkik ederek anladığımıza göre Sanayi ve Maadin Bankasının sanayi kredilerini temin edememesi kanunun müsaadesizliğinden değil, işletmesi ve ıslahı kendisine tevdi olunan büyük Devlet fabrikalarının ihtiyaçlarından fazla e linde sermaye mevcut bulunmamasından müsbaisti." sözleri ile sanayi kredisi sorununa karşı Sanayi Kredi Bankası'nın yeterli olamayacağı ileri sürülür (All İktisat Meclisi, 1933a: 14-15). Meclis bankanın durumunun düzeltilmesi yönünde "Fikrimizce Sanayi Barkasının vaziyetini ıslah etmek için, Bankaya büyük bir itibar ve emniyet ve senede birbuçuk milyon lira derecesinde bir kar temin eden fabrikaları Bankadan ayırmamak ve sermaye ekseriyeti, Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu gibi, Devlete ve milli müessesatı maliyeye ait olmak üzere Eankanttı idare şeklini, halkzn da iştirak edeceği bir anonim şirket haline koymak ve yeni tesis olunacak Devlet fabrikalarını da bu Bankaya malederek Bankanın sermayesini artırmak münasip olur." önerisinde de bulunur (All İktisat Meclisi, 1933a: 15-16). Aıı İktisat Meclisi Türkiye'de tek-parti yöretiminin egemen olduğu bir dönemde kurulmuş ve faaliyette bulunmuş bir resmi kurum olmakla birlikte aynı zamanda faaliyetlerinden dolayı eleştiri almış nadir kurumlardandır. Meclis'e yönelik çok ağır olarak nitelendirilebilecek eleştiri, sanayi raporu nedeni ile Kadro hareketinin içinden gelir. Kadro'nun Şubat 1933 tarihli sayısında Vedat Nedim (Tör)'ün All İktisat Meclisi'nin Türkiye ekonomisi için önemine ilişkin görüşlerini açıkladığı bir makalesi yayımlanır. Vedat Nedim "... ancak Türk iktisadiyatznm bir nevi Erkant harbiye dairesi olduğu takdirde, bizim ihtiyaçlarımıza cevap veren bir müessese mahiyetini alabilir." dediği Ali İktisat Meclisi'nin görevlerini "Milli kurtuluş hareketini başarmış olan Türkiye'nin, bugünkü garp medeniyetinin içinde hacaladığı sınıf kavgaları ve iktisat anarşisi çukurlarına düşmeden, en az zaman, en az emek sarfederek, en rasyonel bir millet iktisadiyatma varabitmesi hedefile, bütün tabiat ve iş kuvvetlerünizi planlı, muvazeneli ve hesaplı bir tarzda sevk ve idare etmenin esaslarını hazırlamak." biçiminde tanımlar (Tör, 1933a: 13). Meclis'in ülke ekonomisinde oynayacağı rolü "... Türk iktisat ci haz ının, yalnız teknik bakımdan değil aynı zamanda içtimat bakımdan da rasyonel olması, yani milleti sınıfzara parçalayarakfirka mücadeleleri, ücret kavgaları, grevler, işsizlik v.s. gibi bir takzm rizikolarla milli enerjinin israfina meydan vermiyecek bir mahiyette taazzuvu ' iktisat siyasetimizin ana umdesini teşkil etmelidir. Bu umdenin serbest pazar şartları altında inkişaf edemiyeceği şüphesizdir. ışte nazım bir iradenin, yani bir iktisat Erkanı Harbiyesi'nin rolü buradan başlar." sözleri ile belirten Vedat Nedim (Tör, 1933a: 14) işlevini yeterli bulmadığı All İktisat Meclisi'nin bir danışma organı değil bir planlama mekanizması gibi çalışması gerektiği görüşünü savunduğunu "...iktisat Erkanı Harbiye dairesi rolünü oynayacak Ali iktisat Meclisi, şimdiye kadar olduğu gibi, passif bir varlık değil, milli iktisadiyatımızın seyri üzerinde aktif bir surette tesiricra eden hakim ve nazım bir cihaz olacaktır." ifadesinden çıkartmak mümkündür (Tör, 1933a: 15).

9 EKONOMIK Y AKLAŞIM ı 1 ı 1 All İktisat Meclisi'nin işlevini layıkıyla yerine getirebilmesi için yeni bir örgüt yapısına kavuşması gerektiğini savunan Vedat Nedim, Meclis bünyesinde ziraat, sanayi, ticaret, maliye, münakalat, orman ve maadin bürolarının oluşturulmasını ve her büronun da örneğin; ziraat bürosunun hububat, pamuk, tütün, fındık, üzüm, incir, zeytin, afyon, yemiş, at, öküz, koyun, tavuk, arı, süt, şarap, kredi, su işleri, zirai eğitim gibi konular üzerinde ayrıca örgütlenmesi gerektiğini ileri sürer (Tör, 1933a: 16). Vedat Nedim, Meclis'in faaliyetlerine yön verecek bir temel siyasetinin olmadığını ileri sürer. Bu temel siyasetin devletçilik olduğunu ve bu yönde faaliyet göstermeyen Meclis'in, bu dur\l.mu "Eğer yukarda gösterildiği üzere, devletçi bir iktisat siyaseti, ana prensip olarak Ali ıktisat Meclisinin mesaisine rehber olsaydı, mesela son sanayi raporunda yapıldığı gibi, Devlet, hususi teşebbüs erbabuıa nisbet/e aciz ve liyakatsız bir müteşebbis olarak gösterilmeğe cesaret edilemezdi." diyerek ifade eder (Tör, 1933a: 16). Vedat Nedim'in, Kadro'nun Mart 1934'de yayımlanan "... Devletin iktisadi sahadaki aczi ve kabiliyelsizliği etrafında yapılan menfi propagandaların tesiri altında kaldığına teessüle şahit oluyoruz" biçiminde nitelendirdiği Ali İktisat Meclisi'nin sanayiye ilişkin raporunu konu edindiği makalesinde Meclis'in ekonomide devletin rolüne ilişkin olan "... Devlet, hiçbir nevi sanayii yalmz kendi teşebbüs ve faaliyetine lıasr ve tahsis etmeyerek bu mevzuda her salıayı miiteşebbis eşhas ve müessesata serbestçe açık bulundurmalı ve kendi teşebbüsile veya iştirakile vücude gelecek sanayi hareketlerinde halkın kuruluş teşebbüslerine iştirakleri mümkün olduğu kadar teshil olunmalı ve teessüs kökleşip te muayyen ve emin bir kar temin etmeğe başladığı ve halkın iktisadi refahı müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta husus/ müteşebbislere ve halka mal edilmelidir." yönündeki görüşlerini "Burada halk kelimesi pek aldatıcı, pek caziptir. 15 milyon Türk ayrı ayrı hisse senedi alamıyacağına göre, halkm ancak malıdut bir zümresi Devletin kurduğu, işlettiği karlı işlerden istifade edebilecektir. Yani, karlı Devlet teşebbüsleri, milletin içinde küçük bir parçanın istifadesine hisse paketleri şeklinde terkolunacaktır. Zararlı Devlet teşebbüsleri ise aynı Devletin tavassutile bu sefer on beş milyonun sırtına yüklenecektir. Böyle bir teklifi, belki lıususi sanayi erbabının mümessili olan her hangi bir sanayi birliği yapabilirdi. Fakat biz, Ali iktisat Medisimizi Devlet ve millet nıenfaatlerinin şuurlu bir nıünıessili olarak görmek istiyoruz... Ali iktisat Meclisinin bu kararı, inkılap Türkiyesinin iktisat tarihinde unutulmaz bir "latife" olarak kalacaktır" sözleri (Tör, 1933b: 17-18) ile hem Türkiye ekonomisinde sermayenin tabana yayılma olanağının bulunmadığı, devletin belli bir sınıfın zenginleşmesi yönünde harek~t etmesinin ise topltjııı'lal dengeleri bozacağı inancı yönünde raporun ileri sürdüğü himaye sistemini hem de bı: i'~ hir sınıfın değil ulusun bütünün çıkarına hareket etmesi gerektiğini savunduğu All İktisat \ leclisi'ni eleştirir. Vedat Nedim'in Meclis'e yönelik bu eleştirisi hatta ağır ithamlarının muhatabı Meclis'in fahri başkanı olan Başvekil isınet (İnönü) Paşa olduğu akla gelebilir. Ancak Vedat Nedim'in asıl hedefinin Meclis'in bileşimi içinde yer alan özellikle iş çevrelerinin temsilcilerifiden oluşan grup ve bunlarla birlikte hareket ettiği bilinen Meclis'in ikinci fahri başka-. nı görevini de sürdüren İktisat Vekili Celal (Bayar)'dır.

10 56 Murat Koraltürk Vedat Nedim'in eleştirilerine Meclis'den bir yanıt gelmez. Vedat Nedim ve diğer Kadrocular yalnızca All İktisat Meclisi değil, bütün eleştirilerine toptan yanıtı 1934 yılında tasfiye edilerek alırlar. Ali İktisat Meclisi'nin sanayi raporunda yer alan görüşlerin benzerleri İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1933 yılı Kongresi'nde Sanayi Encümeni'nde görüşülerek kabul edilir. Milli Sanayi Birliği de benzer görüşleri savunur. All İktisat Meclisi'nin görüşleri paralelinde hazırlanan ve Nisan 1933'de TBMM'ye sunulan Sümerbank Kanun tasarısı 3 Haziran 1933'de kabul edilir. (Tekeli-ilkin, 1982: ) Böylece iktisat politikalarını yönledirecek bir danışma organı olarak kurulan An İktisat Meclisi, bu temel işlevine çok yaklaşmış olur. A11 İktisat Meclisi'nin üzerinde çalıştığı yegane konu sanayileşme sorunu olmamıştır. Ancak bununla birlikte Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanması ve uygulamaya girmesinden sonra Meclis işlevsiz kalır ve devletin izleyeceği iktisat politikaları yani devletçilik belirginleştikten sonra 1935 yılı bütçe kanununun 25. maddesi ile Aıı İktisat Meclisi lağv edilir. NOTLAR 1. Belgesel iktisat tarihi araştırmaları dendiğinde akla ilk gelen Osmanlı dönemi için yaygın olarak kullanılan arşiv çalışmalarıdır. Bugün Cumhuriyet dönemi için arşiv belgelerinin Osmanlı dönemine ilişkin olduğu ölçüde yaygın kullanımı mümkün değildir. Ancak belgesel iktisat tarihi araştırmalarının yegane malzemesini arşiv veya daha somut ifade etmek gerekirse devlet arşivleri oluşturmamaktadır. Geçmişe ait her şey kaynak olarak kullanılabilir. Cumhuriyet dönemi ekonomik ve toplumsal tarihi araştırmalan için de zengin sayılabilecek bir kaynakçadan söz edebiliriz. Bunlar çok dağınık olmakla birlikte çok az sayıda araştırmacı tarafından bugüne kadar kullanılma yoluna gidilmiştir. Bu araştırmacıların başında İlhan Tekeli ve Selim ilkin'in adlarını ve birlikte ortaya koydukları araştırmaları belirtmek gerekir. Tekeli-İlkin yanında Bilsay Kuruç, Yahya Sezai Teze! ve Korkut Boratav'ın da adlarını anmalıyız. 2. Bir danışma organı olarak Meclisierin taşıdığı "meşveret-danışma" esprisi Tanzimat öncesine hatta Osmanlı öncesi İslam uygarlığına ve Türklerin İslamiyeti kabullerinden önceki dönemlerine kadar dayandırılır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan sonra faaliyete geçen meclisleri meşruti yönetimin gelişiminin doğal sonuçlan ve organları olarak değerlendirmek gerekir. Bu meclislerde gayri müslimlerin de yer alması, dolayısıyla laik yapıda olmalarına karşın bu meclisierin kökenini İslami meşveret geleneği ile açıklamak mümkün değildir (Ortaylı, ı 983: 115-l 16).

11 r 1 ı i EKONOMIK Y AKLAŞIM 57 BELGE 1 iktisadiyat Meclisi Teşldlat ve Vezaifine Dair ırade-i Seniyye Layihası* Madde 1- Ticaret ve Ziraat Nezaretinde bir iktisadiyat Meclisi teşkil olunmuştur. Meclis aza-yı tabiyye ve mensube olmak üzere yirmidört zatdan müteşekkil olup riyaseti Ticaret ve Ziraat Nazırına aittir. Madde 2- Aza-yı tabiyye zevat-ı atiden müteşekkildir: Ticaret-i Hariciye Müdür-i Umumisi, Ticaret, Ziraat, Sanayi Müdür-i Umumileriyle Varidat-ı Umumiye ve Rüsumat Müdür-i Umumileri ve Demiryolları Turuk ve Maabir ve Nafıa Müdür-i Umumileri. Aza-yı mensubin, mebusan, darülfünun muallimleri, ticaret odalarında riyaset ve azalık eden zevat ve iktisadiyat ile tevaggul ederek tarif ve iştihar etmiş kimseler arasından Ticaret ve Ziraat Nazırınca bilintihab arz-ı atebe-i ulya kılınarak sadr olacak irade-i seniyye ile üç sene için tayin olunur. Aza-yı mensubenin memuriyyet-i devletde bulunması intihab ve tayinine mani değildir. Madde 3- iktisadiyat Meclisi'nin ruzname-i müzakeratını tertib hakkı münhasıran Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne aittir. Meclis Ticaret ve Ziraat Nazırının daveti üzerine ictima eder. Ticaret, ziraat, sanayi, gümrük ve vesait-i nakliye tarifelerine ve iktisadiyatın diğer şubelerine taalluk olan hususata ait kanun layihaları kavaninin tatbikatma müteaddid tedbir-i umumiyeyi icraya, ticaret-i bahriyenin teşvikatma dair mevad müzakere olunmak ve mütalaası alınmak üzere meclise tevdi olunabilir. Madde 4- Nüzzarın kaffesi iktisadiyat Meclisi'ne dahil olarak müzakeratda bulunmak salahiyetine haizdir. iktisadiyat meclisi lüzum gördüğü takdirde fikir ve mütalaası İstima olunmak üzere.azayı tabiyye ve mensube haricinden zevat davet edebilir. Madde 5- İktisat Müdürlerinden vürud eden raporlar tab' olunarak iktisadiyat Meclisi a zasına tevzi ve bu hususa ait azaların mütalaaları İstima olunur. Madde 6- iktisadiyat Meclisiyle iktisat Müdürlerine ait defatir ve evrakı tanzim ve muhafaza etmek üzere ikibinbeşyüz kuruş maaşla bir katip tayin olunacaktır. Katip, Meclis'in ictimaatında hazır bulunarak zabıt tutacaktır. Madde 7- Meclis azalığı fahri olup ancak her azaya h~kkı-ı huzur olarak bir lira verilecektir. Madde 8- işbu irade-i seniyyenin İcrasına Ticaret ve Ziraat Nazırı Memurdur. * İktisadiyyat Mecmuası, Sayı 38, (29 Kanun-i evvel 1332), s. 6-7.

12 58 Murat Koraltürk BELGE ll All İktisat lvieelisi Hakkında Kanun* (25 Haziran 1927) Madde 1- Başvekalete merbut ve yirmidört aza ile azalık sıfatına haiz bir katil>-i umumi ve üç muavinden mürekkep olan ve merkez-i hükümette ifa-yı vazife etmek üzere All İktisat Meclisi teşkil kılınmıştır. Madde 2- All İktisat Meclisi'nin birinci reis-i fahrisi başvekil ve ikinci reis-i fahrisi Ticaret Vekili olup azaları her iki devre için aralannda bir reis ile bir reis vekili intihab ederler. Madde 3- İcra vekilieri heyetince veya vekiller tarafından memur edilecek ruassa ile erbab-ı ihtisasdan olan zevat, All İktisat Meclisi'nin ictima ve müzakerelerine iştirak ederler. Fakat reis vermezler. Madde 4- All İktisat Meclisi'nin vezaif ve iştigalatı ber veeh-i atidir: a. Memleketin iktisadiyatı ile alakadar olmak üzere hükümetce tanzim kılınacak kanun ve nizarnname layihaları ve hükümetten tevdi olunacak iktisadi mesai! hakkında beyan-ı mütaiaa elmek; b. fktisatla alakadar kanun ve nizamnamelerin memleket ihtiyacatımı derece-i tevafukunu ve bunlar arasındaki ahenk ve irtibatı tedkik ve lüzum görülecek tadilatı esbab-ı mucibesiyle hükümete teklif eylemek; c. İktisadi ihtiyaçlarımızın icab ettirdiği usul ve sistemler hakkında tedkikat İcra etmek; d. Ufnumi iktisat cereyanlarını takip ve memleket iktisadiyatma derece-i tesir ve alakalarını.tetkik ve bu husustaki mesaisi netayicini hükümete arz etmek. Madde 5- İlk dört sene için All İktisat Meclisi azasının biri ordu erkanından ve onbiri erbab-ı ihtisas miyanındaıi olmak üzere, onikisi doğrudan doğruya İcra vekilleri heyetince ve diğer onikisi dahi icra vekilieri heyetince yapılacak talimatnameye tevfikan iktisatla alakadar muhtelif müessesat ve teşekküllerce intihab olunur. Katip-i umumi ile muavinleri daimi olup icra vekilieri heyetince tayin olunurlar. Meclis'in uruur-ı tahririyesi için lüzumu kadar katip, mütercim ve sair müstahdemin başvekaletce tayin edilir. Madde 6- Aif İktisat Meclisi kararları istişari mahiyette olup mukarreratı tayin-i esami ve ekseriyetle ittihaz olunur. Madde 7- Azalık müddeti dört sene o i up ilk iki sene nihayetinde hükümet tarafından intihab edilmiş olan azanın nısfı ile alakadar müessesat ve teşekküllerce intihab edilmiş o lanların nısfı kurra ile tebdil olunur. Kurra isabet edenlerin tekrar intihabları caizdir. Madde 8- All İktisat Meclisi'nin ictimaları başvekaletce tanzim kılınan ruzname ve programlara tevfikan cereyan edip programdan hariç mevad müzakere edilemez. Meclis a zası tarafından müzakeresi teklif olunacak mesailin evvel emirde esbab-ı mucibesiyle beraber katip-i umumiliğe tevdi edilmiş ve katip-i umumilik vasıtasıyla da başvekaletin tasvibine iktiran eylemiş bulunması meşrutdur. Madde 9- All İktisat Meclisi her altı ayda bir defa on beş gün müsteınirren ictima ve katib-i umumilik vasıtasıyla hükümetten tevdi olunanhususatile 4. maddede ınuharrer ve-

13 EKONOMIK Y AKLAŞIM 59 zaif ve iştigalata i~~:.:~~::allik olarak aza tarafından İhtar olunup başvekaletce tasvip ve havale e dilmiş ~ulunan mesaili müzakere eder. Meclis müzakerat mukarreratına ait zabıt suretleri ictimayı takip eden onbeş gün zarfında katib-i umumilik tarafından başvekalete tevdi olunur. Meclis'in ictima müddeti lüzumu halinde icra vekilieri heyeti kararıyla onbeş gün daha temdid olunabilir. Madde 10- An İktisat Meclisi hükümet tarafından tevdi edilmiş olan mesail ve hususat hakkındaki mütalaasını evrakın tevdini takip eden ictima devresi nihayetine kadar bildirrneğe mecburdur. Madde ı 1- All İktisat Meclisi azasına masarif-i seferiye ve zaruriyeleriyle ictima günleri için hakkı huzur verilir. Gerek bu tahsisat, gerek All İktisat Meclisi memuru ve müstahdeminine ait kadro ve tahsisat her sene başvekalet bütçesine tayin olunur. Madde 12- Bu kanunun suret-i tatbikiyesi İcra vekilieri heyetince tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur. Muvakkat Madde serıe-i maliyesi zarfında All İktisat Meclisi teşkil olunduğu takdirde bu teşekkülün istilzam ettiği kaffe-i masarifat ile icra vekilieri heyetince tasdik e dilecek kadroya göre muktezi maaşat ve ücurat karşılığı olmak üzere İcra vekil1eri heyeti kararıyla masarif-i gayr-ı melhuze tertibinden azami lira başvekalet bütçesinde açılacak fasl-ı mahsusa nakl ve sarf olunur. Madde 13- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 14- Bu kanunun ahkamıııı icraya vekiller heyeti memurdur. * Karakoç Serkis, Türkiye Cumhuriyeti Sicilli Kacanini Ci lt IV, ıstanbul 1927, s

14 60 Murat Koraltürk BELGE lll All İldisat l\rleclisi Üyeleri (1933)* Hükümet Tarafından Seçilen Üyeler l- Hüsnü (Kitapçı) Bey: Trabzon Mebusu ve Millet Meclisi İkinci Reisi. 2- Halis Paşa: U m um Erkanı Harbiye'den. 3- Celal (Aybar) Bey: Umum İstatistik Müdürü. 4- Salahattİn Bey: Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdurü. 5- Niyazi Asım Bey: Cumhuriyet Merkez Murakıplarından 6- Mehmet Vehbi (Sarıdal) Bey: Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Müderrislerinden, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Katibi. 7- Hüseyin Münir Bey: Ziraat Bankası İdare Azasından. 8- Bekir Vehbi Bey: Maden Mühendisi ve Umum Maadin Müdürü. 9- Reşat Bey: Hereke Fabrikası Müdürü. 10- Nazmi Bey: Aydın Kooperatİf Şirketi Müdürü. ll- Sauvl.l:in Bey: DevletDeniz Yolları Umum Müdürü. 12- Harnit Sadi (Selen) Bey: Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Müderrislerinden. Diğer 12 Aza: 13- Şerif Remzi Bey: İhracat Taciri. 14- Niyazi Ramazan Bey: İthalat Taeiri 15- Kırzade Şevki Bey: Vapurcu. 16- Fazlı Bey: Bakırköy Bez Fabrikası Müdürü. 17- Suphi Bey: Ziraat Bankası Müdüriumumi Muavini. 18- Rıfat Bey: Devlet Demiryolları Umum Müdürü. 19- Davut Rahmi Bey: Ziraatçi. 20- Şükrü Hüseyin Bey: Ziraatçi. 21- Salahattİn Bey: Kooperatiflerden. 22- Habipzade Ziya Bey: Ticaret Borsası. 23- Selim Refik Bey: Kambiyo Borsası. 24- Rifat Kamil Bey: Madenci. * İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası: Türkiye'de 10 Yıl. Cumhuriyet Hayatı , s

15 EKONOMIK Y AKLAŞIM 61 BELGE IV Ali İktisat Meclisi'nin Toplantı Tarih ve Gündemleri* 1-19 Mart 1928 Toplantı Tarihi 1-15 Kanunuevvel Haziran Kanunuevvel Haziran I 5 Kanunuevvel Kanunuevvel Temmuz Kanunusanİ Temmuz 1933 Toplantı Konusu Hayat Pahalılığı, Paramızın Temevvücü Esbabı ve izalesi Çareleri, Gümrük Siyasetimizin Esasları Hayat Pahalıhğı (devam), Gümrük Siyasetimizin Esasları (devam) 1926 Tediye Muvazenesi 1927 Tediye Muvazenes-i Zirai Kredi İhracat Ticaretinin İnkişafı Tedbirleri, Harici Ticaret Ofisi, 1928 Tediye Muvazenesi 1929 Tediye Muvazenesi, Limanlarımızın İnkişafı Tedbirleri 1930 Tediye Muvazenesi, Milli Gelir Sanayiınİzin Teessüs veinkişafı, 1931 Tediye Muvazenesi, Milli Gelir, Madenierimizden İstifade Suretleri 1932 Tediye Muv~zenesi, Ormanlarımız ve Orman Kanunu, İş Yasası * İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası: Türkiye'de 10 Yıl. Cumhuriyet Hayatı , s

16 62 Murat Kpraltürk KAYNAKÇA 1. All İktisat Meclisi Raporları T.C. ALI İKTİSAT MECLiSi, (1928a), Ali İktisat Meclisi Raporları: 1- Hayat Pahalılığı. 2- Paramızın Esbab-ı Temevvücü ve İzalesi Çareleri. 3- Yeni Gümrük Tarifelerinde Kabul ve Tatbik Edilecek Esaslar, Aded 1, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi KATİB-İ UMUMİLİGİ, (1928b), Gümrük Siyasetimizin E sasları, Aded 2, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası. T.C. ALI İKTİSAT MECLiSi KATİB-i UMUMİLİGİ (1928c), "Hayat Pahalılığı" Etrafında Tedkikler, Aded 3, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası. T.C. ALi İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİGİ, (1929a), Ali İktisat Meclisi Raporları: 1- Hayat Pahalılığı. 2- Gümrük Siyasetimizin Esasları, Seri: A, No: 2, Hakimiyeti Milliye Matbaası. (1928b ve 1929c tarihli raporların Latin alfabesi ile yapılmış baskılarıdır) T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1929b), Türkiyenin Tediye Muvazenesi 1926, Neşriyat Serisi: A, No: 3, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1929c(, Türkiye Tediye Muvazenesi, Neşriyat Serisi: B, No: 4, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KA TİPLİK, ( 1930), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 4, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1931a), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 5, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALI İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1931b), Ali ıktisat Meclisi Raporları: 1- Türkiye İhracat Ticaretinin İnkışafı Tedbirleri. 2- Türk Harici Ticaret Müessesesi, Neşriyat Serisi: A, No: 6, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932a), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 7, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932b), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 9, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932c), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 10, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932d), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 11, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1933a), Ali İktisat Meclisi Raporları: Türkiye'de Sanayi Nasıl Teessüs ve İnkişaf Edebilir?, Neşriyat Serisi: A, No: 12, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1933b), Ali İktisat Meclisi Raporları: Tediye Muvazenesi. 2- Milli Gelir Hakkında İkinci Rapor, Neşriyat Serisi: A, No: 13, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1933c), Ali İktisat Meclisi Raporları: Madenlerimizden En İyi Surette İstifade Şekli Nedir?, Neşriyat Serisi: A, No: 14, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası.

17 EKONOMIK Y AKLAŞIM 63 T.C. ALİ İKTİSAT MECLİSİ UMUMi KATİPLİK, (1934a), Ali İktisat Meclisi Raporları: Türkiye'nin 1932 Tediye Muvazenesi, Neşriyat Serisi: A, No: 15, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1934b), Ali ıktisat Meclisi Raporları: Ormanlarımızdan En İyi Surette İstifade Şekli Ne Olmalıdır?, Neşriyat Serisi: A, No: 16, Ankara: Başvetalet Müdevvenat Matbaası. 2. Diğerleri AKYILDIZ, A., (1993), Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul: Eren Yayınları. BORATA V, K., (1982), Türkiye'de Devletçilik, Ankara: Savaş Yayınları. GALiP BAHTİYAR, (1928), "İktisat Meclis-i Alisi", istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 4, 257--'259. GİLMEZ, M., (1983a), Türkiye'de Çalışma ilişkileri ( 1936 Öncesi), Ankara: T.O.D.A.ı.E. Yayını. GİLMEZ, M., (1983b), Türkiye Belgesel Çalışma ilişkileri Tarihi (1936 Öncesi), Ankara: T.O.D.A.İ.E. Yayını. KARAKOÇ, S., (1928), "Ali İktisat Meclisi Hakkında Kanun", Sicilli Kavanini, 4, İstanbul, KARAKOÇ, S., (1935), "Ali İktisat Meclisi Hakkındaki 25 Haziran 1927 Tarihli Kanunun Sureti Tatbikine Dair Talimatname", Sicilli Kavanini, 12, İstanbul, KARAKOÇ, S., (1936), "1935 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu", Sicilli Kavanini, 15, İstanbul, KEYDER, Ç., (1982), Dünya Ekonomisi Içinde Türkiye ( ), Ankara: Yurt Yayınları. KORAL TÜRK, M., (1996), "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Kaynakları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Yayınları", Toplumsal Tarih, 35, KURUÇ, B., (1987), Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Ankara: Bilgi Yayınevi. KURUÇ, B., (1988), Belgelerle Türkiye iktisat Politikası, I, Ankara: A.İ.S.B.F. Yayını. ORTA YLI, İ., (1983), imparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Hil Yayın. ÖNSOY, R., ( l 988), Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ÖZTÜRK, K., (1968), Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, İstanbul: Ak Yayınları. SARIDAL, (M). V., (1928), "Ali İktisat Meclisi Raporları Hayat Pahalılığı", istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecnıuas1, 9, SARIDAL, M. V., (1933), "İş Kanunu Hazırlanırken", istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 7, SHA W, S.J. ve E.Z. Shaw, (1983), Osmanlı imparatorluğu ve Modern Türkiye, çev. Mehmet Harmancı, İstanbul: E Yayınları.

18 64 Murat Koraltürk T.C. EKONOMİ BAKANLIGI, (1935), Sınai Tesisat ve işletme ve Vekalet Teşkilatına ilaveler Hakkında Raporlar, Ankara. T.C. İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASI, (1933), istanbul Ticaret ve Sanayi O dası Mecmuası: Türkiye'de 10 Yıl. Cumhuriyet Hayatı TEKELi, İ. ve S. ilkin, (1977), 1929 Dünya Bf!hranında Türkiye'nin iktisadi Politika Arayışları, Ankara: O.D.T.Ü. Yayını. TEKELi, İ. ve S. ilkin, (1982), Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara: O.D.T.Ü. Yayını. TEZEL, Y.S., (1994), Cumhuriyet Döneminin iktisadi Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. TOPRAK, Z., (1995a), Milli iktisat-milli Burjuvazi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. TOPRAK, Z., (l995b), ittihat-terakki ve Devletçilik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. TÖR, V.N., (1933a), "Türk İktisadiyatının Erkanı Harbiye Dairesi: Ali İktisat Meclisi", Kadro, 14, TÖR, V.N., (1933b), "Devletin Yapıcılık ve idarecilik Kudretine İnanmak Gerektir", Kadro, 15, Abstract Ati iktisat Meclisi ( ) All İktisat Meclisi was established in 1927 and was abrogated in This institution was constitudied as an adviser committee for the detourmitation of economic policies in Turkey between 1927 and It acted also as an research institution which had published different reports on economic problems of this period. This paper is on the activities of this institition.

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Serkan BAYRAKTAR ONE OF THE ECONOMICS INSTITUTIONS OF THE EARLY REPUBLIC: HIGH ECONOMIC COUNCIL

Serkan BAYRAKTAR ONE OF THE ECONOMICS INSTITUTIONS OF THE EARLY REPUBLIC: HIGH ECONOMIC COUNCIL ERKEN CUMHURİYETİN İKTİSADİ KURUMLARINDAN BİRİ: ÂLİ İKTİSAT MECLİSİ Fehmi AKIN Serkan BAYRAKTAR Özet: 25 Haziran 1927 tarih ve 1170 sayılı yasayla kurulan Âli İktisat Meclisi, yarısı Bakanlar Kurulu tarafından,

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Yönetmeliğin Amacı Madde 1-5590 sayılı Kanunun 68 inci maddesine istinaden hazırlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ 1) Cihan ekonomisinin gelişmesi 1 2) Emperyalizm 11 3) Türkiyenin dış ticareti 14 4) Ticaret ve ödeme bilânçoları 18 5) Dış ticaret kuramları 27 a) Ricardo

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ Ek: 1 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK LERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ 12 Payların Devri Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. Ancak bu devir, bankaya karşı pay defterine yazılacak kayıtla

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ. Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ. Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME LERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ 12 Payların Devri Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. Ancak bu devir, bankaya karşı pay defterine yazılacak

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 1923-1938 Atatürk Dönemi 2 Cumhuriyetin İlk On Yılında Ekonomideki Gelişmeler 3 Giriş Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ Ek: 1 DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME LERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ 12 Payların Devri Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. Ancak bu devir, bankaya karşı pay defterine yazılacak

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU TÜZÜĞÜ TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU TÜZÜĞÜ I. Kurumun mahiyeti, gayesi ve faaliyeti ~ Madde 1 Memleketimizde bulunan jeoloji ilmî müntesipleriyle bu ilimle yakın ilgisi bulunanların ilmî, meslekî, kültürel ve içtimai

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna (Resmî Gazete ile ilâm : 31.V. 1957 - Sayı : 9621) No. * Kabul tarihi 6974 22. V. 1957 Bölüm : I. Kuruluş ve vazifeler MADDE 1. Hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T M

Detaylı

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ 1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ (22.04.1977 - R.G. 24 - EK III - A.E. 63 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ YASASI (6/1976, 15/1976, 20/1976, 25/1976 ve 11/1976 Sayılı Yasalar.)

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15

Detaylı

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı