ALT iktisat MECLiSi ( ) 1. ALTiKTiSAT MECLiSi'NE KADAR EKONOMIK Y AKLAŞIM 47

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALT iktisat MECLiSi (1927-1935) 1. ALTiKTiSAT MECLiSi'NE KADAR EKONOMIK Y AKLAŞIM 47"

Transkript

1 EKONOMIK Y AKLAŞIM 47 ALT iktisat MECLiSi ( ) 1 Murat Koraltürk * Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihine ilişkin araştırmalar her geçen gün artarak sürmektedir. Bu araştırmalar içinde nicelik açısından Osmanlı dönemine ilişkin olanlar ağırlık taşımaktadır. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi ekonomik ve toplumsal tarihinin ise yeterince aydınlanmış olduğu söylenemez. Bunun türlü nedenleri vardır. (Koraltürk, 1996: 62-63) Cumhuriyet döneminin ekonomik ve toplumsal tarihi doğrudan iktisat tarihçileri tarafından ele alınmadığı ve özellikle belgesel araştırmalarla ortaya kanmadığı sürece üzerindeki soru işaretleri silinmeyecektir. 1 Cumhuriyet döneniine ilişkin kişi, kurum Vy olaylar üzerine belgesel nitelikli tez ve diğer araştırmaların artması gerekmektedir. Bu türden araştırmalara konu olacak bir kurum da Altıktisat Meclisi'dir. Meclis'e ilişkin en kapsamit bilgiyi veren Tekeli ve ılkin'dir. (Tekeli-ılkİn, 1977: 59-62) Boratav, Keyder ve Tezel'in yapıtlarında da Meclis'ten söz edilmektedir. (Bora tav, 1982: 89; Keyder, 1982; Teze I, 1994: 230) İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası'nın Cumhuriyet'in onuncu yılı özel sayısında Meclis hakkında bilgi verilmektedir. (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 1933: 37-40) Ancak Meclis bir monografik araştırmaya ise henüz konu olmamıştır. 1920'lerin sonu ve 1930'ların başında Türkiye'de uygulanan iktisat politikalarının oluşumunda oynad.ığı rol ve böylece Cumhuriyet dönemi Türkiye iktisadi tarihindeki yerine dikkat çekmeyi amaçladığımız bu araştırma ile All İktisat Meclisi bir başka araştırmaya konu olmaktan çıkmayacaktır. Aksine yeni a raştırmalara neden olacağını umuyoruz. 1. ALTiKTiSAT MECLiSi'NE KADAR All İktisat Meclisi işlevleri açısından ele alındığı zaman ilk kez Türkiye'de ve Cumhuriyet döneminde faaliyete geçmiş bir kurum değildir. Başka ülkelerde de benzerleri vardır. Yabancı ülkelerde benzerlerine rastlanmakla birlikte Türkiye'de de Cumhuriyet öncesi dönemde benzerleri kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. Osmanlı Devleti'nde yasama ve yürütme He ilgili farklı fonksiyonları olan meclisler Tanzimat döneminde gündeme geldi. 2 (Akyıldız, 1993) Başlangıçta danışma işlevine sahip olan ve sonradan bakaniıkiara dönüşen bu meclisler içinde iktisadi konularla ilgili olanları l838'de kurulan Meclis-i Maliye, yine aynı yıl ülkenin doğal kaynaklarının belirlenme- *Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, l.i.b.f. Iktisat Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt 7, Sayı 23, Kış, 1996

2 48 Murat Koraltürk si yanında tarım, sanayi ve ticaretin gelişmesi için çalışmalarda bulunmak, yerli ve yabancı uzmanların katkısı ile hazırlanan raporları hükümete sunmakla yükümlü kılınan Meclisi Ziraat ve Sanayi kuruldu. Daha sonra kuruluşu hakkındaki layihada ülke kalkınmasında üretimini artırarak eğitimin rolüne işaret edilen Meclis-i Umur-ı Nafia ve ülkenin tarımsal gelir ve refah seviyesini yükseltmek için araştırmalarda bulunacak olan Meclis-i Ziraat kuruldu. (Shaw-Shaw, 1983: ; Önsoy, 1988: 37-42) Tanzimat döneminde iktisadi konularla ilgili olarak kurulan ve ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle faaliyetlerini sürdürerneyen meclisler, daha sonra kurulan benzer kurumların öncüsü oldu. (Önsoy, 1988: 45) Osmanlı Devleti'nde kurulmuş iktisadi meclisler arasında A.ıı İktisat Meclisi'nin en çok benzediği kurum, İkinci Meşrutiyet döneminde kurulan iktisadiyat Meclisi'dir. Birinci Dünya Savaşı sırasında İttihat ve Terakki Hükümeti geniş anlamda iç ve dış iktisadi ilişkileri ve faaliyetleri, dar anlamda ise uyguladığı devletçi iktisat politikalannın araçlan olarak İhracat Heyeti, Kambiyo Muamelatı Komisyonu, Heyet-i Mahsusa-i Ticariye, İaşe U mum Müdürlüğü, İaşe Meclisi, merkez ve taşra iaşe heyetleri gibi kuruluşları faaliyete soktu yılı başlarında ise genel iktisat politikasını belirlemek amacı ile iktisadiyat Meclisi kuruldu. (Toprak, 1995a: 7,152; Toprak, 1995b: 121, 130) Başkanlığını Ticaret ve Ziraat Nazırı'nın yaptığı, 24 üyeden oluşan iktisadiyat Meclisi'nin doğal üyelerini bakanlıkların ilgili genel müdürleri oluştururken Meclis'in atanmış ü yeleri ise üç yıl için Ticaret ve Ziraat Nazırı tarafından Ayan ve Mebusan Meclisi üyeleri, Darülfün o un mualimleri, ticaret odalarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulunmuş kişilerden ve iktisat alanında söz sahibi ve bilgisi kanıtlanmış kimseler arasından belirleniyordu. Diğer nazıriann da görüşmelere katılabildiği Meclis'in gündemini Ticaret ve Ziraat Nazırı saptıyordu. Meclis iktisadi gelişme ile ilgili yasa taslaklarını hazırlamak, mevcut yasaların etkin kılınmasıyla ilgili önlemler önermek, deniz ticaretini özendirici ilkeler belirlemek, gümrük ve taşıt araçları tarifelerini saptamak ve devletin yatırırnda bulunulmasında yarar görülen alanlar hakkında ilgili daireleri uyarınakla yükümlü idi. Meclis gerektiğinde görüşlerini dinlemek üzere Meclis üyesi olmayan uzmanları da otururnlara davet edebiliyordu. Vilayet iktisat müdürlerinden gelen raporlar da çoğaltılarak meclis üyelerine dağılıtacaktı. (Toprak 1995b: ; Belge I) İlk toplantısında liberalizmi reddeden ve devletin ekonomiye müdahalesini ilke olarak kabul eden iktisadiyat Meclisi, ikinci toplantısında ülkede şeker sanayiini kurmak için bir yasa tasarısı hazırladı. (Toprak, 1995b: ) iktisadiyat Meclisi, İttihat ve Terakki yönetiminin savaş ortamında ülkede devletçiliğin geliştirilmesi yönündeki diğer girişimleri gibi, savaşın Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlanması ve İttihat ve Terakki yönetiminin iktidardan düşmesi ile bütün etkinliğini yitirdi. Türkiye ekonomisinde iktisadiyat Meclisi'nden sonra danışma amaçlı bir diğer oluşum 1927'de kurulan All İktisat Meclisi'dir. Ali İktisat Meclisi'nin kuruluşuna duyulan gereksi-

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 49 nim ve ortam, iktisadiyat Meclisi'nin faaliyete geçtiği dönemdekinden çok farklı değildi. iktisadiyat Meclisi savaş yıllarında hükümetin ekonomiyi yönlendirme amacıyla oluşturduğu bir kurumdu. iktisadiyat Meclisi amaçları ülkede "milli iktisat"ı kurmak olan İttihatçıların, savaşın neden olduğu olağanüstü koşullarda iktisadi sıkıntılar nedeniyle hükümetin üzerindeki baskıyı hafifletmek için başvurduğu yol olan devletçiliğin bir parçası olarak kurulmuştu. Ali İktisat Meclisi ise savaş sonrasında, savaş öncesi dönemd~ki açık ekonominin yeniden kurulmaya çalışıldığı dönemde, ekonominin önündeki açmazlar karşısında devletin tarihsel olarak sahip olduğu "iktisadi sorumluluk" 3 anlayışının bir yansıması olarak kuruldu. Ali İktisat Meclisi'nin kurulduğu yıllarda bazı yabancı ülkelerde de benzer kurumlar yani dayanışmacı korporatif devlet anlayışının pratiğe yansıması olan kurumlar faaliyet gösteriyordu. Örneğin Fransa, Almanya, İtalya, Lehistan, İngiltere, İspanya ye Yunanistan'da türlü baskı gruplarının temsil edildiği bu kurumlarda hem çıkarları farklılıklar gösteren bu grupların uzlaşması için ortam hazırlanmış ve mevcut siyasal yollarla yeterince temsil olanağı bulamayan kesimlere bu kurumlar içinde tanınan temsil şansı ile isteklerini ifade olanağı tanınmış oluyordu hem de iktisat politikaları, siyasal partilerin değişen dengelerinden etkilenmekten kurtanimış oluyordu. (Tör, 1933a: 12; Tekeli-ılkİn, 1977: 59-62) 2. ALTiKTiSAT MECLiSi'NiN KURULUŞU VE GÖREVLERi Ali İktisat Meclisi TBMM'de 25 Haziran 1927'de üzerinde bir tartışma yaşanmadan kabul edilen ve 19 Temmuz 1927'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1170 sayılı yasa ile kuruldu. (Belge Il) All İktisat Meclisi'nin kuruluşunda güdülen amaç, yasanın Meclis'in görevleri ve uğraşılarına ilişkin 4. maddesinde üç ana başlıkta toplanmıştır. İlgili maddedeki "Memleketin iktisadiyatı ile alakadar olmak üzere hükünıetçe tanzim kılınacak kanun ve nizanıname layihaları ve hükümetden tevdi olunacak iktisadi nıesail hakkında beyan-ı mütalaa etmek" ve "iktisadla alakadar kanun ve nizanınanıelerin menıleket ihtiyacatma derece-i tevafukunu ve bunlar arasındaki aheng ve irtibatı tedkik ve lüzwn görülecek tadilatı esbab-ı nıucibesiyle hükümete teklif eylemek" ifadeleri ile Meclis'in, iktisadi konulara ilişkin yasal düzenlemeler konusunda görüş bildirmesi yani bir danışma organı işlevi ifade e dilir. "iktisadi ihtiyaçlarınıızın icab ettirdiği usul ve sistemler hakkında tedkikat icra etmek" ve "Umumi iktisad ceryanlarını takib ve memleket iktisadiyatma derece-i tesir ve alakalarını tedkik ve bu hususdaki nıesaisi netayicini hükümete arz etmek" ifadelerinden ise bir araştırma kurumu olarak da kurulduğu anlaşılır. Meclisin iktisadi konulara ilişkin bir danışma organı olduğu ve aldığı kararların yürütme üzerinde herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı 1170 sayılı yasanın 6. maddesindeki "Ali iktisad Meclisi kararları istişari mahiyetde... " ifadesi ile açıkça belirtilmiştir. All İktisat Meclisi'nin faaliyetleri incelendiğinde yasada belirtilen görev ve amaçlara yaklaşdığı görülür. Meclis'in, İş Kanunu'nun ve Orman Kanunu'nun hazırlanması aşamasında hükümete sunduğu raporlar danışma organı olma özelliğini ortaya koyan, ödemeler bilançosuna ait raporlar ve sanayinin geliştirilmesine ilişkin raporlar ise Meclis'in bir araştırma kurumu olma özelliğinin en belirgin örnekleridir.

4 50 Murat Korolti'irk All İktisat Meclisi'nin kuruluşu ve görevleri, başta iş çevreleri olmak üzere çeşitli kesimler tarafından yakından izlendi. Daha Meclis resmen kurulmadan önce, kanun önergesinin Ticaret V ekaleti tarafından TBMM'ye sunulduğu günlerde İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası'nda Galip Bahtiyar "Şu suretle Türkiye Cumhuriyeti kendine çizmiş olduğu iktisadi progranun esaslı noktalarından birini daha tatbike girişmiş demektir." diyerek Odanın, Meclis'in kuruluşunu desteklediğini yansıtır (Galib Bahtiyar, 1927: 257). Galib Bahtiyar, yazısında Meclis'in buhran karşısında bir önlem olarak görüldüğünü belirtir. Başvekil İsmet (İnönü) Paşa aynı yöndeki görüşünü 1 Kasım 1927'de TBMM'de okuduğu hükümet programında "iktisadi faaliyetlerimizi evvelemirde ve bilhassa memleketin iktisadi açığını kapamak hedefine temerküz ettirmeğe çalışacağız. Derhal teşkil edeceğimiz ali iktisat meclisinin gerek bu hususta ve gerek hayat pahalılığında hükümete fennf birçok delaletler yapabileceğini kuvvetle ümid ediyorum" sözleri ile dile getirir (Öztürk, 1968: 94). Ticaret Vekili Rahmi Bey, Meclis'in bileşimini "... işbu heyet-i aliye Türkiye'nin bütün şube/erine mensub ihtisas erbabından mürekkeb olacaktır. Şu halde rehberlik vazifesi de tamamıyla ehl ve salahi_vatdar zevata tevdi olunuyor demekdir ki bu tarz teşekkül meclisin kendinden beklenilen fevaidi temin edeveği gav-ı zemindir" biçiminde nitelendirir (Galib Bahtiyar, 1927: 257). İktisat Vekili Mustafa Şeref (Özkan) Bey 3 Aralık 1930'da Meclis'in açılışında üyelere hitaben yaptığı konuşmasında Meclis'in bileşimi üzerinde durur. Meclis üyelerinin çeşitli kesimleri temsil ediyor olmasının önemini "Dün devlet teşkiuitı içinde sizin heyetiniz gibi bir taazzuv yoktu. Bugün ise siz, millet dediğimiz büyük nıiitesanit toplulukta bulunan, iktisadi grupların menfaatleri elde etmek için hangi yollardar yürümek lazını geldiği - hatta bir dereceye kadar initiative salahiyetine nıiistenit olarak - beyan etmek üzere devletin en yüksek uzvu olan hükümetin yanı başında, kanuni bir mevcudiyet/e varsınız... Mesainiz temsil ettiğiniz grupların nıenfaalarini birbirleri/e mezç ve telif etmek, milli iktisadın esasını teşkil eden ahengi korumak ve kuvvetlendirnıek olacaktır... " sözleri ile dile getirir (Kuruç, 1988: ). Meclis'in faaliyetlerini yakından izleyen İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Meclis'in bay at pahalılığı ve İş Kanunu hakkındaki çalışmal~ırını da yayın orgaııında konu edinir (Sarıdal, 1928: ; Sarıdal, 1933: )..3. KURUMSAL YAPISI Ali İktisat Meclisi, Başvekalete bağlı olarak kuruldu. Meclis'in fahri başkanı başvekildi. İkinci fahri başkanı ise Ticaret Vekili idi. Dört yıl için Meclis'in 24 üyesinden biri ordu mensubu, on biri alanında uzman 12 üyesi doğrudan Hükümetçe belirleniyordu. Diğer 12 üye ise ll Kanun-i sani 1928 tarih ve 184 numaralı Ali iktisat Meclisi Hakkındaki 25 Haziran 1927 Tarihli Kanunun Sureti Tatbikine Dair Talimatname'nin 3. maddesinde belirtildiği üzere kendi aralarında yapılan seçim sonucu 4'ü ticaret ve sanayi odalarından İthalatçı, ihracatçı, vapurcu ve fabrikatör, l'i bankacılardan, l'i demiryolculardan, 2'si çiftçilerden, l'i kooperatifçilerden, l'i ticaret ve zahire borsasından, l'i kambiyo borsasından ve l'i madencilerden seçiliyordu. Bu üyeler arasından iki devre için bir reis ve bir reis vekili de belirleniyordu. Bunların dışında Meclis'in sürekli olan ve hükümetçe atanan bir katib-i uruumisi ve üç de katib-i umumi muavini bulunuyordu. Meclis'in gereksinim duyduğu memur, çevirmen ve diğer görevliler ise başbakanlıkça atanıyordu. (Belge III)

5 EKONOMIK Y AKLAŞIM 51 e- ;ıyı u ~k i b r. ~u ii r (- ık ). ı l n b n s k e 4. FAALiYETLERi.An İktisat Meclisi her altı ayda bir, onbeş gün süre ile toplanırdı. Toplantı süresi gereği halinde hükumet kararıyla onbeş gün daha uzatılabilirdi. Görüşme zabıtları Meclis toplantılarının sona ermesini izleyen onbeş gün içinde başbakanlığa sunulurdu. Meclis'in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren en önemli belgeler Türkiye'nin yakın dönem iktisadi tarihi açısından da çok değerli kaynak niteliğinde olan, yayımladığı raporlardır. Bu raporlar, içerdikleri konulara göre sınıflandırıldığında Meclis'in üzerinde çalıştığı konular da belirginlik kazanmış olur. (Belge IV) Meclis'in faaliyetlerini değerlendirmek için kurulduğu dönemi ve dönemin koşullarını gözderı uzak tutmamak gerekir. Meclis'in araştırma konusu ettiği ve hakkında raporlar yayımladığı konuların başında gelen ödemeler bilançosu da bu doğrultuda ele alınması gereken bir konudur. (Ali İktisat Meclisi, 1929b, [1929c], 1930, ı932a, 1932c, 1933b, 1934a). Meclis ı 929 krizi öncesi ve sonrasında Türkiye'nin modern anlamda ilk ödemeler bilançolarını hesaplamış ve bunları raporlar halinde yayımlamıştır. Meclis umumi katibi Nurullah Esat (Sümer)'in yayımlanan ilk ödemeler bilançosunun başlangıcındaki "Harpten evvel cihan iktisadiyalının vasıl olduğu inkişaf merhalesi, filen, memleketler arasındaki iktisadi temas ve münasebetlerde bir ahenk tesis etmişti. Büyük dünya harbi ve neticeleri bu ahengi boznıuştur. Senelerden beri bütün memleketlerde hüküm süren nakit ve tedavül bulıranları ve iktisadi uygunsuzluklar bu hasta halin belli başlı arazındandır. Türkiye de bulırandan masun kalmamıştır. Acil tedbirler isteyen iktisat meselelerimiz arasında bilhassa paramı Zlll istikrarı meselesi birinci derecedeki ehemmiyetini muhafaza ediyor. Ancak istikrar meselesini mücerret olarak görmek ve halletmek mümkün değildir. Paramızın "beynel-nukut" kıymet temevvüçlerinde iktisadi şartlarımızın ve bunların in 'ikaslarına göre olan "hesabat" ve tedtyat muvazenemiz" in sıhhatte tetkiki zaruridir. Milletierin iktisat hayatları, bünyelerinin hususiyetlerinden müteessirdir. iktisadi hadisatın seyrine teşhis koyabilmek için ilk zaruri şart bu bünyeyi tahlil etmektir. Muasır tetkik bu tahlili rakamlaştırmıştır. Iktisadi münasebetleri bir rakam tablosunda in'ikas ettirnıek gayesi dahilinde düşünülen bu tahlil tarzı "tediyat muvazenesi" tabirile ifade edilen tarzdır. Bu etüd, bizde bir ilk tecriibedir" biçimindeki kısa sunuş yazısı bunu yansıtmaktadır (Ali İktisat Meclisi, [ 1929c]: ı). Meclis'in Türkiye ekonomisi ile ilgili üzerinde çalıştığı diğer konular ödemeler bi-. lançosu ile de ilgili olan dış ticaret, gümrük siyaseti ve Türk parasının değeri hakkındadır. (All İktisat Meclisi, I 928a, 1928b, 1928c, 1929a, ı 931 b). Meclis milli gelir konusu üzerinde de çalışma yapmıştır (All İktisat Meclisi, 1932d, 1933b). Meclis, Türkiye ekonomisine ilişkin özellikle belirli sektörlerle ilgili görüşlerini de raporlar halinde yayımlamıştır. Tarım kesimine yönelik olarak tarımsal kredi hakkında bir a raştırma yaptı (All İktisat Meclisi, 193 ı a). Meclis, madencilik ve arınancılık ile ilgili olarak da araştırmada bulundu ve rapor yayımiadı (All İktisat Meclisi, 1933c, 1934b ). Ulaştırma alt yapısı ile ilgili olarak da Türkiye limanlarının geliştirilmesine ilişkin hazırlanan raporda geniş yer ayrılan İstanbul limanı yanı sıra İzmir, Mersin, Şamsun, Trabzon

6 52 Murat Koraltürk ve Ereğli limanlarının geliştirilmesine ilişkin önerilere yer verildi (All İktisat Meclisi, 1932b). Bir danışma organı niteliğinde olan hatta bir iktisadi araştırma kurumu gibi faaliyet gösteren All İktisat Meclisi'nin ele aldığı konular içinde dönemin ekonomi politikası, daha belirgin bir ifade ile Türkiye'de uygulanan devletçi iktisat politikalarının belgesi olarak nitelendirilebilecek iki rapor vardır ki, biri bünyesinde işçi temsilcisi bulundurmayan Meclis'in hazırladığı İş Kanunu tasarısı'dır (Gülmez, 1983a: 255 v.d.; Gülmez, 1983b: 442 v.d.; Kuruç, 1987: 78). Diğeri sanayi politikası ile ilgilidir (All İktisat Meclisi, 1933a). Aıı İktisat Meclisi'nin sanayi üzerine çalışmaları 1929 yılında başladı. Türkiye'nin yakın dönem iktisadi tarihinde Şakir Kesebir Planı olarak da bilinen rapor üzerinde ilk çalışmaya başlayan All İktisat Meclisi idi. Kapsamı genişlediği için araştırınayı Meclis sürdüremedi. ıktisat Vekaleti çalışmayı üstlendi ve tamamladı (Tekeli-ilkin, 1977, 98-99). AH İktisat Meclisi'nin sanayi politikası hakkında gerçekleştirdiği ve sonuçlandırdığı a raştır~a Türkiye'de Sanayi Nasıl Teessüs ve inkişaf Edebilir? başlığını taşıyan bir rapor olarak yayımlandı. Bu raporda Türkiye'nin, Batı'da kaydedilen sanayi devrimine kadar olan dönemde tarımsal üretim dışında, gereksinimlerini tamamen kendisi karşılayamamış olsa da yerli sanayinin varolduğu, ancak sanayi devrimi sonrasında kendi üretimi ile tüketimini karşılayabilen bir ülke olan Türkiye'nin Batı'da kaydedilen gelişmeleri izleyememesinden dolayı yalnızca bir tarım. ülkesi olarak kaldığı belirtilir. XIX. yüzyılda başlayan yerli sanayi kurma girişimleri, 1913 ve 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunları ve 1929'da yürürlüge giren yeni gümrük tarifesine karşın sanayinin gereken gelişmeyi göstermediği ifade edilir. (All iktisat Meclisi, 1933a: 5-6) "Bugün mevcudiyetini hissettiren bu sınai faaliyetin birçok memleketlerde olduğu gibi memleketiınizde de kendi bünyemize göre ihtiyacı temin edecek derecede ve süratle inkişaf edebilmesi için _veni sanayi hareketlerini teşvik etmek, yaşamak hususunda lüzumlu gördiikieri muhiti hazırlayarak müteşebbislerin tereddütlerini izaleye çalışmak ve ilk teessüsleri zarardan korumak lazımdır. Burada ehemmiyetle dikkat edilmek icabeden nokta, bu faaliyet ve inkışaft esaslı tetkike müstenit bir programa tabi tutmak ve Devlete faalluk eden teşvik ve himaye vazifelerinde sık sık noktai nazar tebeddüllerine meydan bırakmamaktır. " sözleri ile Türkiye'nin bir program dahilinde ve devletin "himayesinde" sanayileşmesi öngörülür (All İktisat Meclisi, 1933a: 6)... Devlet himayesinin sürekli olmaması görüşünün savunulduğu raporda, öngörülen üretim stratejisinin temelinde ülkede büyük ölçüde tüketilen ve yerli hammaddelere dayanan ü rünlerin yetiştirilmesi bulunmaktadır. Rapor bu yönü ile daha sonra hazırlanmış olan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın temel stratejisi ile benzerlik taşımaktadır (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 1935). Tarım ile uyumlu bir sanayileşmenin öngörüldü gü raporda "... birçok aile geçindiren bazı e/sanayiinin sürümünü kaybetmesine meydan bırakmamaktır" (All İktisat Meclisi, 1933a: 7) ifadesi ile ülkede sanayinin geliştirilmesi hedefi yanında küçük üreti-

7 EKONOMIK Y AKLAŞIM 53 ciliğin hatta geleneksel zanaatların bundan olumsuz etkilenmemesi düşüncesinin belirtilmesi, Türkiye'de 1930'larda iktisadi politikalara yön veren siyasal gücün ülkede bir sanayileşme özlemi taşımasına karşın, Batı'da sanayi devrimi sürecinde yaşanan sosyal sorunların yaşanmasını istememesi, bu sorunların rejim üzerinde yapabileceği sarsıntıları engellemek isteğinden kaynaklanıyor olsa gerekti. Deyim yerinde ise devletin, elini taşın altına sokmaktan kaçınması gibi sanayileşme istek ve girişimlerine karşın bütün tek-parti yönetimi boyunca çalışma yaşamına ilişkin devletin yaklaşımında benzer nedenlerin etkili olduğu ileri sürülebilir. Raporda öngörülen sanayileşme stratejisi doğrultusunda himayenin gerekçesi ve derecesi "Sanayide ileri gitmiş memleket/erin asırlw ca evvel teessüs ederek kuvvetli teknik, büyük mikyasta istihsal, ucuz ve bol kredi ve yetişmiş işçi esaslarına istinat eden, sabit sermayelerini çok kere tamamen amorti etmiş bulunan ve ham madde, makine ve yedek parça tedarikinde hertürlü kolaylık/ara mazhar olan sanayi karşısında bu rüçhan vasıflarının hemen kaffesinden mahrum bulunan başlangıç halindeki sanayumizi sistematik bir surette himaye etmeliyiz" sözleri ile ifade edilir. (All İktisat Meclisi, 1933a: 7). Bu himayenin derecesi raporda "makul" ve "mutedil" olarak belirtilir. Ölçüsüz himayenin sakıncaları ise "İfrata vardm/an himayeler çok defa iktisadi tecerrütlere müncer olacağı gibi büyük ve kolay kazançlar karşısında sanayiciyi şımartır; maliyet fiatlerini ucuzfatıcı tedbir ve tekenımüllerin tatbik edilmemesine sebep olur; müstehlikin ihtiyaçlarını pahalı tedarik etmesi yüzünden zfr:çii' istihsalat, diğer menıleket/erin çiftlikleri bu cephede daha müsait vaziyette bulunan istilf)rıaltitile rekabet edemez hale gelir, ve bu yüzden umumi istihsal muvazenesi ihlal edilmiş olur." biçiminde dile getirilir. (All İktisat Meclisi, 1933a: 8). Raporda himayenin başlıca aracı olarak gümrük tarifeleri, yani korumacı bir dış ticaret politikası izlenmesi ifade edilir (All İktisat Meclisi, 1933a: 8-9). Devlet girişimi ve sermayesi ile sanayinin geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğu belirtilen raporda "Hiçbir zaman /ıatırdan çıkarılmamalıdır ki Devletin burada bizzat sanayicifiğe tevessül etmesi zaruret neticesi ve muvakkattir, ve Devlet büyük sanayi işlerinde sermayeyi ve tekniği bidayeten birleştirmek hususunda nıutavassıt bir rol salıibidir." sözleri ile devletin sanayileşme sürecinde oynadığı rolün geçici olduğuna dikkat çekilir (All İktisat Meclisi, 1933a: 12). Devletin yatırım yaptığı alanlarda tekel oluşturmaması ve kurulan işletmelerin kara geçtikten sonra özel sektöre ve halka satılması gerektiği de "... Devlet, hiçbir nevi sanayii yalnız kendi teşebbüs ve faaliyetine hasr ve tahsis etmeyerek bu mevzuda her salıayı müteşebbis eşhas ve müessesata serbestçe açık bulundurmalı ve kendi teşebbüsile veya iştirakile vücude gelecek sanayi hareketlerinde halkın kuruluş teşebbüslerine iştirakleri mümkün olduğu kadar teslıil olunmalı ve teessiıs kökleşip te muayyen ve emin bir kar temin etmeğe başladığı ve halkın iktisadi refahı müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta husus{ müteşebbislere ve halka m~l edilmelidir." sözleri ile belirtilir (All İktisat Meclisi, 1933a: 12). Raporda dile getirilen devlet girişimlerinin özel girişim karşısında ayrıcalıklara sahip olmaması hususu ise "Yalnız burada ehemmiyetle zikre değer olan nokta, Devlet sanayiinin nıüstesna imtiyaziara sahip olmaması ve hususf erbabı sanayi ile herhususta müsavi muanıeleye tabf tutulması keyjiyetidir. " sözü ile vurgulanır (Ali İktisat Meclisi, 1933a: 13 ).

8 54 Murat K oraltürk Raporda Türkiye'nin sanayileşmesine ilişkin genel ilkeler yönündeki öneriler yanında daha somut öneriler de yer alır. "... sanayi erbabımızın zaman zaman işletme ve fabrikalarını tevsi etme noktalarından muhtaç oldukları kredileri karşılayacak bir miiesseseye fevkalade ihtiyaç vardır nurnaralt kanunla teşekkül eden Sanayi Kredi Bankasz bu ihtiyacı tatmine müsait değildir; çünkü tetkik ederek anladığımıza göre Sanayi ve Maadin Bankasının sanayi kredilerini temin edememesi kanunun müsaadesizliğinden değil, işletmesi ve ıslahı kendisine tevdi olunan büyük Devlet fabrikalarının ihtiyaçlarından fazla e linde sermaye mevcut bulunmamasından müsbaisti." sözleri ile sanayi kredisi sorununa karşı Sanayi Kredi Bankası'nın yeterli olamayacağı ileri sürülür (All İktisat Meclisi, 1933a: 14-15). Meclis bankanın durumunun düzeltilmesi yönünde "Fikrimizce Sanayi Barkasının vaziyetini ıslah etmek için, Bankaya büyük bir itibar ve emniyet ve senede birbuçuk milyon lira derecesinde bir kar temin eden fabrikaları Bankadan ayırmamak ve sermaye ekseriyeti, Cumhuriyet Merkez Bankasında olduğu gibi, Devlete ve milli müessesatı maliyeye ait olmak üzere Eankanttı idare şeklini, halkzn da iştirak edeceği bir anonim şirket haline koymak ve yeni tesis olunacak Devlet fabrikalarını da bu Bankaya malederek Bankanın sermayesini artırmak münasip olur." önerisinde de bulunur (All İktisat Meclisi, 1933a: 15-16). Aıı İktisat Meclisi Türkiye'de tek-parti yöretiminin egemen olduğu bir dönemde kurulmuş ve faaliyette bulunmuş bir resmi kurum olmakla birlikte aynı zamanda faaliyetlerinden dolayı eleştiri almış nadir kurumlardandır. Meclis'e yönelik çok ağır olarak nitelendirilebilecek eleştiri, sanayi raporu nedeni ile Kadro hareketinin içinden gelir. Kadro'nun Şubat 1933 tarihli sayısında Vedat Nedim (Tör)'ün All İktisat Meclisi'nin Türkiye ekonomisi için önemine ilişkin görüşlerini açıkladığı bir makalesi yayımlanır. Vedat Nedim "... ancak Türk iktisadiyatznm bir nevi Erkant harbiye dairesi olduğu takdirde, bizim ihtiyaçlarımıza cevap veren bir müessese mahiyetini alabilir." dediği Ali İktisat Meclisi'nin görevlerini "Milli kurtuluş hareketini başarmış olan Türkiye'nin, bugünkü garp medeniyetinin içinde hacaladığı sınıf kavgaları ve iktisat anarşisi çukurlarına düşmeden, en az zaman, en az emek sarfederek, en rasyonel bir millet iktisadiyatma varabitmesi hedefile, bütün tabiat ve iş kuvvetlerünizi planlı, muvazeneli ve hesaplı bir tarzda sevk ve idare etmenin esaslarını hazırlamak." biçiminde tanımlar (Tör, 1933a: 13). Meclis'in ülke ekonomisinde oynayacağı rolü "... Türk iktisat ci haz ının, yalnız teknik bakımdan değil aynı zamanda içtimat bakımdan da rasyonel olması, yani milleti sınıfzara parçalayarakfirka mücadeleleri, ücret kavgaları, grevler, işsizlik v.s. gibi bir takzm rizikolarla milli enerjinin israfina meydan vermiyecek bir mahiyette taazzuvu ' iktisat siyasetimizin ana umdesini teşkil etmelidir. Bu umdenin serbest pazar şartları altında inkişaf edemiyeceği şüphesizdir. ışte nazım bir iradenin, yani bir iktisat Erkanı Harbiyesi'nin rolü buradan başlar." sözleri ile belirten Vedat Nedim (Tör, 1933a: 14) işlevini yeterli bulmadığı All İktisat Meclisi'nin bir danışma organı değil bir planlama mekanizması gibi çalışması gerektiği görüşünü savunduğunu "...iktisat Erkanı Harbiye dairesi rolünü oynayacak Ali iktisat Meclisi, şimdiye kadar olduğu gibi, passif bir varlık değil, milli iktisadiyatımızın seyri üzerinde aktif bir surette tesiricra eden hakim ve nazım bir cihaz olacaktır." ifadesinden çıkartmak mümkündür (Tör, 1933a: 15).

9 EKONOMIK Y AKLAŞIM ı 1 ı 1 All İktisat Meclisi'nin işlevini layıkıyla yerine getirebilmesi için yeni bir örgüt yapısına kavuşması gerektiğini savunan Vedat Nedim, Meclis bünyesinde ziraat, sanayi, ticaret, maliye, münakalat, orman ve maadin bürolarının oluşturulmasını ve her büronun da örneğin; ziraat bürosunun hububat, pamuk, tütün, fındık, üzüm, incir, zeytin, afyon, yemiş, at, öküz, koyun, tavuk, arı, süt, şarap, kredi, su işleri, zirai eğitim gibi konular üzerinde ayrıca örgütlenmesi gerektiğini ileri sürer (Tör, 1933a: 16). Vedat Nedim, Meclis'in faaliyetlerine yön verecek bir temel siyasetinin olmadığını ileri sürer. Bu temel siyasetin devletçilik olduğunu ve bu yönde faaliyet göstermeyen Meclis'in, bu dur\l.mu "Eğer yukarda gösterildiği üzere, devletçi bir iktisat siyaseti, ana prensip olarak Ali ıktisat Meclisinin mesaisine rehber olsaydı, mesela son sanayi raporunda yapıldığı gibi, Devlet, hususi teşebbüs erbabuıa nisbet/e aciz ve liyakatsız bir müteşebbis olarak gösterilmeğe cesaret edilemezdi." diyerek ifade eder (Tör, 1933a: 16). Vedat Nedim'in, Kadro'nun Mart 1934'de yayımlanan "... Devletin iktisadi sahadaki aczi ve kabiliyelsizliği etrafında yapılan menfi propagandaların tesiri altında kaldığına teessüle şahit oluyoruz" biçiminde nitelendirdiği Ali İktisat Meclisi'nin sanayiye ilişkin raporunu konu edindiği makalesinde Meclis'in ekonomide devletin rolüne ilişkin olan "... Devlet, hiçbir nevi sanayii yalmz kendi teşebbüs ve faaliyetine lıasr ve tahsis etmeyerek bu mevzuda her salıayı miiteşebbis eşhas ve müessesata serbestçe açık bulundurmalı ve kendi teşebbüsile veya iştirakile vücude gelecek sanayi hareketlerinde halkın kuruluş teşebbüslerine iştirakleri mümkün olduğu kadar teshil olunmalı ve teessüs kökleşip te muayyen ve emin bir kar temin etmeğe başladığı ve halkın iktisadi refahı müsait olduğu zaman bu tesisler ilk fırsatta husus/ müteşebbislere ve halka mal edilmelidir." yönündeki görüşlerini "Burada halk kelimesi pek aldatıcı, pek caziptir. 15 milyon Türk ayrı ayrı hisse senedi alamıyacağına göre, halkm ancak malıdut bir zümresi Devletin kurduğu, işlettiği karlı işlerden istifade edebilecektir. Yani, karlı Devlet teşebbüsleri, milletin içinde küçük bir parçanın istifadesine hisse paketleri şeklinde terkolunacaktır. Zararlı Devlet teşebbüsleri ise aynı Devletin tavassutile bu sefer on beş milyonun sırtına yüklenecektir. Böyle bir teklifi, belki lıususi sanayi erbabının mümessili olan her hangi bir sanayi birliği yapabilirdi. Fakat biz, Ali iktisat Medisimizi Devlet ve millet nıenfaatlerinin şuurlu bir nıünıessili olarak görmek istiyoruz... Ali iktisat Meclisinin bu kararı, inkılap Türkiyesinin iktisat tarihinde unutulmaz bir "latife" olarak kalacaktır" sözleri (Tör, 1933b: 17-18) ile hem Türkiye ekonomisinde sermayenin tabana yayılma olanağının bulunmadığı, devletin belli bir sınıfın zenginleşmesi yönünde harek~t etmesinin ise topltjııı'lal dengeleri bozacağı inancı yönünde raporun ileri sürdüğü himaye sistemini hem de bı: i'~ hir sınıfın değil ulusun bütünün çıkarına hareket etmesi gerektiğini savunduğu All İktisat \ leclisi'ni eleştirir. Vedat Nedim'in Meclis'e yönelik bu eleştirisi hatta ağır ithamlarının muhatabı Meclis'in fahri başkanı olan Başvekil isınet (İnönü) Paşa olduğu akla gelebilir. Ancak Vedat Nedim'in asıl hedefinin Meclis'in bileşimi içinde yer alan özellikle iş çevrelerinin temsilcilerifiden oluşan grup ve bunlarla birlikte hareket ettiği bilinen Meclis'in ikinci fahri başka-. nı görevini de sürdüren İktisat Vekili Celal (Bayar)'dır.

10 56 Murat Koraltürk Vedat Nedim'in eleştirilerine Meclis'den bir yanıt gelmez. Vedat Nedim ve diğer Kadrocular yalnızca All İktisat Meclisi değil, bütün eleştirilerine toptan yanıtı 1934 yılında tasfiye edilerek alırlar. Ali İktisat Meclisi'nin sanayi raporunda yer alan görüşlerin benzerleri İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1933 yılı Kongresi'nde Sanayi Encümeni'nde görüşülerek kabul edilir. Milli Sanayi Birliği de benzer görüşleri savunur. All İktisat Meclisi'nin görüşleri paralelinde hazırlanan ve Nisan 1933'de TBMM'ye sunulan Sümerbank Kanun tasarısı 3 Haziran 1933'de kabul edilir. (Tekeli-ilkin, 1982: ) Böylece iktisat politikalarını yönledirecek bir danışma organı olarak kurulan An İktisat Meclisi, bu temel işlevine çok yaklaşmış olur. A11 İktisat Meclisi'nin üzerinde çalıştığı yegane konu sanayileşme sorunu olmamıştır. Ancak bununla birlikte Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanması ve uygulamaya girmesinden sonra Meclis işlevsiz kalır ve devletin izleyeceği iktisat politikaları yani devletçilik belirginleştikten sonra 1935 yılı bütçe kanununun 25. maddesi ile Aıı İktisat Meclisi lağv edilir. NOTLAR 1. Belgesel iktisat tarihi araştırmaları dendiğinde akla ilk gelen Osmanlı dönemi için yaygın olarak kullanılan arşiv çalışmalarıdır. Bugün Cumhuriyet dönemi için arşiv belgelerinin Osmanlı dönemine ilişkin olduğu ölçüde yaygın kullanımı mümkün değildir. Ancak belgesel iktisat tarihi araştırmalarının yegane malzemesini arşiv veya daha somut ifade etmek gerekirse devlet arşivleri oluşturmamaktadır. Geçmişe ait her şey kaynak olarak kullanılabilir. Cumhuriyet dönemi ekonomik ve toplumsal tarihi araştırmalan için de zengin sayılabilecek bir kaynakçadan söz edebiliriz. Bunlar çok dağınık olmakla birlikte çok az sayıda araştırmacı tarafından bugüne kadar kullanılma yoluna gidilmiştir. Bu araştırmacıların başında İlhan Tekeli ve Selim ilkin'in adlarını ve birlikte ortaya koydukları araştırmaları belirtmek gerekir. Tekeli-İlkin yanında Bilsay Kuruç, Yahya Sezai Teze! ve Korkut Boratav'ın da adlarını anmalıyız. 2. Bir danışma organı olarak Meclisierin taşıdığı "meşveret-danışma" esprisi Tanzimat öncesine hatta Osmanlı öncesi İslam uygarlığına ve Türklerin İslamiyeti kabullerinden önceki dönemlerine kadar dayandırılır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan sonra faaliyete geçen meclisleri meşruti yönetimin gelişiminin doğal sonuçlan ve organları olarak değerlendirmek gerekir. Bu meclislerde gayri müslimlerin de yer alması, dolayısıyla laik yapıda olmalarına karşın bu meclisierin kökenini İslami meşveret geleneği ile açıklamak mümkün değildir (Ortaylı, ı 983: 115-l 16).

11 r 1 ı i EKONOMIK Y AKLAŞIM 57 BELGE 1 iktisadiyat Meclisi Teşldlat ve Vezaifine Dair ırade-i Seniyye Layihası* Madde 1- Ticaret ve Ziraat Nezaretinde bir iktisadiyat Meclisi teşkil olunmuştur. Meclis aza-yı tabiyye ve mensube olmak üzere yirmidört zatdan müteşekkil olup riyaseti Ticaret ve Ziraat Nazırına aittir. Madde 2- Aza-yı tabiyye zevat-ı atiden müteşekkildir: Ticaret-i Hariciye Müdür-i Umumisi, Ticaret, Ziraat, Sanayi Müdür-i Umumileriyle Varidat-ı Umumiye ve Rüsumat Müdür-i Umumileri ve Demiryolları Turuk ve Maabir ve Nafıa Müdür-i Umumileri. Aza-yı mensubin, mebusan, darülfünun muallimleri, ticaret odalarında riyaset ve azalık eden zevat ve iktisadiyat ile tevaggul ederek tarif ve iştihar etmiş kimseler arasından Ticaret ve Ziraat Nazırınca bilintihab arz-ı atebe-i ulya kılınarak sadr olacak irade-i seniyye ile üç sene için tayin olunur. Aza-yı mensubenin memuriyyet-i devletde bulunması intihab ve tayinine mani değildir. Madde 3- iktisadiyat Meclisi'nin ruzname-i müzakeratını tertib hakkı münhasıran Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne aittir. Meclis Ticaret ve Ziraat Nazırının daveti üzerine ictima eder. Ticaret, ziraat, sanayi, gümrük ve vesait-i nakliye tarifelerine ve iktisadiyatın diğer şubelerine taalluk olan hususata ait kanun layihaları kavaninin tatbikatma müteaddid tedbir-i umumiyeyi icraya, ticaret-i bahriyenin teşvikatma dair mevad müzakere olunmak ve mütalaası alınmak üzere meclise tevdi olunabilir. Madde 4- Nüzzarın kaffesi iktisadiyat Meclisi'ne dahil olarak müzakeratda bulunmak salahiyetine haizdir. iktisadiyat meclisi lüzum gördüğü takdirde fikir ve mütalaası İstima olunmak üzere.azayı tabiyye ve mensube haricinden zevat davet edebilir. Madde 5- İktisat Müdürlerinden vürud eden raporlar tab' olunarak iktisadiyat Meclisi a zasına tevzi ve bu hususa ait azaların mütalaaları İstima olunur. Madde 6- iktisadiyat Meclisiyle iktisat Müdürlerine ait defatir ve evrakı tanzim ve muhafaza etmek üzere ikibinbeşyüz kuruş maaşla bir katip tayin olunacaktır. Katip, Meclis'in ictimaatında hazır bulunarak zabıt tutacaktır. Madde 7- Meclis azalığı fahri olup ancak her azaya h~kkı-ı huzur olarak bir lira verilecektir. Madde 8- işbu irade-i seniyyenin İcrasına Ticaret ve Ziraat Nazırı Memurdur. * İktisadiyyat Mecmuası, Sayı 38, (29 Kanun-i evvel 1332), s. 6-7.

12 58 Murat Koraltürk BELGE ll All İktisat lvieelisi Hakkında Kanun* (25 Haziran 1927) Madde 1- Başvekalete merbut ve yirmidört aza ile azalık sıfatına haiz bir katil>-i umumi ve üç muavinden mürekkep olan ve merkez-i hükümette ifa-yı vazife etmek üzere All İktisat Meclisi teşkil kılınmıştır. Madde 2- All İktisat Meclisi'nin birinci reis-i fahrisi başvekil ve ikinci reis-i fahrisi Ticaret Vekili olup azaları her iki devre için aralannda bir reis ile bir reis vekili intihab ederler. Madde 3- İcra vekilieri heyetince veya vekiller tarafından memur edilecek ruassa ile erbab-ı ihtisasdan olan zevat, All İktisat Meclisi'nin ictima ve müzakerelerine iştirak ederler. Fakat reis vermezler. Madde 4- All İktisat Meclisi'nin vezaif ve iştigalatı ber veeh-i atidir: a. Memleketin iktisadiyatı ile alakadar olmak üzere hükümetce tanzim kılınacak kanun ve nizarnname layihaları ve hükümetten tevdi olunacak iktisadi mesai! hakkında beyan-ı mütaiaa elmek; b. fktisatla alakadar kanun ve nizamnamelerin memleket ihtiyacatımı derece-i tevafukunu ve bunlar arasındaki ahenk ve irtibatı tedkik ve lüzum görülecek tadilatı esbab-ı mucibesiyle hükümete teklif eylemek; c. İktisadi ihtiyaçlarımızın icab ettirdiği usul ve sistemler hakkında tedkikat İcra etmek; d. Ufnumi iktisat cereyanlarını takip ve memleket iktisadiyatma derece-i tesir ve alakalarını.tetkik ve bu husustaki mesaisi netayicini hükümete arz etmek. Madde 5- İlk dört sene için All İktisat Meclisi azasının biri ordu erkanından ve onbiri erbab-ı ihtisas miyanındaıi olmak üzere, onikisi doğrudan doğruya İcra vekilleri heyetince ve diğer onikisi dahi icra vekilieri heyetince yapılacak talimatnameye tevfikan iktisatla alakadar muhtelif müessesat ve teşekküllerce intihab olunur. Katip-i umumi ile muavinleri daimi olup icra vekilieri heyetince tayin olunurlar. Meclis'in uruur-ı tahririyesi için lüzumu kadar katip, mütercim ve sair müstahdemin başvekaletce tayin edilir. Madde 6- Aif İktisat Meclisi kararları istişari mahiyette olup mukarreratı tayin-i esami ve ekseriyetle ittihaz olunur. Madde 7- Azalık müddeti dört sene o i up ilk iki sene nihayetinde hükümet tarafından intihab edilmiş olan azanın nısfı ile alakadar müessesat ve teşekküllerce intihab edilmiş o lanların nısfı kurra ile tebdil olunur. Kurra isabet edenlerin tekrar intihabları caizdir. Madde 8- All İktisat Meclisi'nin ictimaları başvekaletce tanzim kılınan ruzname ve programlara tevfikan cereyan edip programdan hariç mevad müzakere edilemez. Meclis a zası tarafından müzakeresi teklif olunacak mesailin evvel emirde esbab-ı mucibesiyle beraber katip-i umumiliğe tevdi edilmiş ve katip-i umumilik vasıtasıyla da başvekaletin tasvibine iktiran eylemiş bulunması meşrutdur. Madde 9- All İktisat Meclisi her altı ayda bir defa on beş gün müsteınirren ictima ve katib-i umumilik vasıtasıyla hükümetten tevdi olunanhususatile 4. maddede ınuharrer ve-

13 EKONOMIK Y AKLAŞIM 59 zaif ve iştigalata i~~:.:~~::allik olarak aza tarafından İhtar olunup başvekaletce tasvip ve havale e dilmiş ~ulunan mesaili müzakere eder. Meclis müzakerat mukarreratına ait zabıt suretleri ictimayı takip eden onbeş gün zarfında katib-i umumilik tarafından başvekalete tevdi olunur. Meclis'in ictima müddeti lüzumu halinde icra vekilieri heyeti kararıyla onbeş gün daha temdid olunabilir. Madde 10- An İktisat Meclisi hükümet tarafından tevdi edilmiş olan mesail ve hususat hakkındaki mütalaasını evrakın tevdini takip eden ictima devresi nihayetine kadar bildirrneğe mecburdur. Madde ı 1- All İktisat Meclisi azasına masarif-i seferiye ve zaruriyeleriyle ictima günleri için hakkı huzur verilir. Gerek bu tahsisat, gerek All İktisat Meclisi memuru ve müstahdeminine ait kadro ve tahsisat her sene başvekalet bütçesine tayin olunur. Madde 12- Bu kanunun suret-i tatbikiyesi İcra vekilieri heyetince tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur. Muvakkat Madde serıe-i maliyesi zarfında All İktisat Meclisi teşkil olunduğu takdirde bu teşekkülün istilzam ettiği kaffe-i masarifat ile icra vekilieri heyetince tasdik e dilecek kadroya göre muktezi maaşat ve ücurat karşılığı olmak üzere İcra vekil1eri heyeti kararıyla masarif-i gayr-ı melhuze tertibinden azami lira başvekalet bütçesinde açılacak fasl-ı mahsusa nakl ve sarf olunur. Madde 13- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 14- Bu kanunun ahkamıııı icraya vekiller heyeti memurdur. * Karakoç Serkis, Türkiye Cumhuriyeti Sicilli Kacanini Ci lt IV, ıstanbul 1927, s

14 60 Murat Koraltürk BELGE lll All İldisat l\rleclisi Üyeleri (1933)* Hükümet Tarafından Seçilen Üyeler l- Hüsnü (Kitapçı) Bey: Trabzon Mebusu ve Millet Meclisi İkinci Reisi. 2- Halis Paşa: U m um Erkanı Harbiye'den. 3- Celal (Aybar) Bey: Umum İstatistik Müdürü. 4- Salahattİn Bey: Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdurü. 5- Niyazi Asım Bey: Cumhuriyet Merkez Murakıplarından 6- Mehmet Vehbi (Sarıdal) Bey: Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Müderrislerinden, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Katibi. 7- Hüseyin Münir Bey: Ziraat Bankası İdare Azasından. 8- Bekir Vehbi Bey: Maden Mühendisi ve Umum Maadin Müdürü. 9- Reşat Bey: Hereke Fabrikası Müdürü. 10- Nazmi Bey: Aydın Kooperatİf Şirketi Müdürü. ll- Sauvl.l:in Bey: DevletDeniz Yolları Umum Müdürü. 12- Harnit Sadi (Selen) Bey: Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Müderrislerinden. Diğer 12 Aza: 13- Şerif Remzi Bey: İhracat Taciri. 14- Niyazi Ramazan Bey: İthalat Taeiri 15- Kırzade Şevki Bey: Vapurcu. 16- Fazlı Bey: Bakırköy Bez Fabrikası Müdürü. 17- Suphi Bey: Ziraat Bankası Müdüriumumi Muavini. 18- Rıfat Bey: Devlet Demiryolları Umum Müdürü. 19- Davut Rahmi Bey: Ziraatçi. 20- Şükrü Hüseyin Bey: Ziraatçi. 21- Salahattİn Bey: Kooperatiflerden. 22- Habipzade Ziya Bey: Ticaret Borsası. 23- Selim Refik Bey: Kambiyo Borsası. 24- Rifat Kamil Bey: Madenci. * İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası: Türkiye'de 10 Yıl. Cumhuriyet Hayatı , s

15 EKONOMIK Y AKLAŞIM 61 BELGE IV Ali İktisat Meclisi'nin Toplantı Tarih ve Gündemleri* 1-19 Mart 1928 Toplantı Tarihi 1-15 Kanunuevvel Haziran Kanunuevvel Haziran I 5 Kanunuevvel Kanunuevvel Temmuz Kanunusanİ Temmuz 1933 Toplantı Konusu Hayat Pahalılığı, Paramızın Temevvücü Esbabı ve izalesi Çareleri, Gümrük Siyasetimizin Esasları Hayat Pahalıhğı (devam), Gümrük Siyasetimizin Esasları (devam) 1926 Tediye Muvazenesi 1927 Tediye Muvazenes-i Zirai Kredi İhracat Ticaretinin İnkişafı Tedbirleri, Harici Ticaret Ofisi, 1928 Tediye Muvazenesi 1929 Tediye Muvazenesi, Limanlarımızın İnkişafı Tedbirleri 1930 Tediye Muvazenesi, Milli Gelir Sanayiınİzin Teessüs veinkişafı, 1931 Tediye Muvazenesi, Milli Gelir, Madenierimizden İstifade Suretleri 1932 Tediye Muv~zenesi, Ormanlarımız ve Orman Kanunu, İş Yasası * İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası: Türkiye'de 10 Yıl. Cumhuriyet Hayatı , s

16 62 Murat Kpraltürk KAYNAKÇA 1. All İktisat Meclisi Raporları T.C. ALI İKTİSAT MECLiSi, (1928a), Ali İktisat Meclisi Raporları: 1- Hayat Pahalılığı. 2- Paramızın Esbab-ı Temevvücü ve İzalesi Çareleri. 3- Yeni Gümrük Tarifelerinde Kabul ve Tatbik Edilecek Esaslar, Aded 1, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi KATİB-İ UMUMİLİGİ, (1928b), Gümrük Siyasetimizin E sasları, Aded 2, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası. T.C. ALI İKTİSAT MECLiSi KATİB-i UMUMİLİGİ (1928c), "Hayat Pahalılığı" Etrafında Tedkikler, Aded 3, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası. T.C. ALi İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİGİ, (1929a), Ali İktisat Meclisi Raporları: 1- Hayat Pahalılığı. 2- Gümrük Siyasetimizin Esasları, Seri: A, No: 2, Hakimiyeti Milliye Matbaası. (1928b ve 1929c tarihli raporların Latin alfabesi ile yapılmış baskılarıdır) T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1929b), Türkiyenin Tediye Muvazenesi 1926, Neşriyat Serisi: A, No: 3, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1929c(, Türkiye Tediye Muvazenesi, Neşriyat Serisi: B, No: 4, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KA TİPLİK, ( 1930), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 4, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1931a), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 5, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALI İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1931b), Ali ıktisat Meclisi Raporları: 1- Türkiye İhracat Ticaretinin İnkışafı Tedbirleri. 2- Türk Harici Ticaret Müessesesi, Neşriyat Serisi: A, No: 6, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932a), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 7, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932b), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 9, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932c), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 10, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1932d), Ali İktisat Meclisi Raporları, Neşriyat Serisi: A, No: 11, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1933a), Ali İktisat Meclisi Raporları: Türkiye'de Sanayi Nasıl Teessüs ve İnkişaf Edebilir?, Neşriyat Serisi: A, No: 12, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1933b), Ali İktisat Meclisi Raporları: Tediye Muvazenesi. 2- Milli Gelir Hakkında İkinci Rapor, Neşriyat Serisi: A, No: 13, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1933c), Ali İktisat Meclisi Raporları: Madenlerimizden En İyi Surette İstifade Şekli Nedir?, Neşriyat Serisi: A, No: 14, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası.

17 EKONOMIK Y AKLAŞIM 63 T.C. ALİ İKTİSAT MECLİSİ UMUMi KATİPLİK, (1934a), Ali İktisat Meclisi Raporları: Türkiye'nin 1932 Tediye Muvazenesi, Neşriyat Serisi: A, No: 15, Ankara: Başvelalet Müdevvenat Matbaası. T.C. ALİ İKTİSAT MECLiSi UMUMi KATİPLİK, (1934b), Ali ıktisat Meclisi Raporları: Ormanlarımızdan En İyi Surette İstifade Şekli Ne Olmalıdır?, Neşriyat Serisi: A, No: 16, Ankara: Başvetalet Müdevvenat Matbaası. 2. Diğerleri AKYILDIZ, A., (1993), Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul: Eren Yayınları. BORATA V, K., (1982), Türkiye'de Devletçilik, Ankara: Savaş Yayınları. GALiP BAHTİYAR, (1928), "İktisat Meclis-i Alisi", istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 4, 257--'259. GİLMEZ, M., (1983a), Türkiye'de Çalışma ilişkileri ( 1936 Öncesi), Ankara: T.O.D.A.ı.E. Yayını. GİLMEZ, M., (1983b), Türkiye Belgesel Çalışma ilişkileri Tarihi (1936 Öncesi), Ankara: T.O.D.A.İ.E. Yayını. KARAKOÇ, S., (1928), "Ali İktisat Meclisi Hakkında Kanun", Sicilli Kavanini, 4, İstanbul, KARAKOÇ, S., (1935), "Ali İktisat Meclisi Hakkındaki 25 Haziran 1927 Tarihli Kanunun Sureti Tatbikine Dair Talimatname", Sicilli Kavanini, 12, İstanbul, KARAKOÇ, S., (1936), "1935 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu", Sicilli Kavanini, 15, İstanbul, KEYDER, Ç., (1982), Dünya Ekonomisi Içinde Türkiye ( ), Ankara: Yurt Yayınları. KORAL TÜRK, M., (1996), "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Kaynakları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Yayınları", Toplumsal Tarih, 35, KURUÇ, B., (1987), Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Ankara: Bilgi Yayınevi. KURUÇ, B., (1988), Belgelerle Türkiye iktisat Politikası, I, Ankara: A.İ.S.B.F. Yayını. ORTA YLI, İ., (1983), imparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Hil Yayın. ÖNSOY, R., ( l 988), Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ÖZTÜRK, K., (1968), Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, İstanbul: Ak Yayınları. SARIDAL, (M). V., (1928), "Ali İktisat Meclisi Raporları Hayat Pahalılığı", istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecnıuas1, 9, SARIDAL, M. V., (1933), "İş Kanunu Hazırlanırken", istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 7, SHA W, S.J. ve E.Z. Shaw, (1983), Osmanlı imparatorluğu ve Modern Türkiye, çev. Mehmet Harmancı, İstanbul: E Yayınları.

18 64 Murat Koraltürk T.C. EKONOMİ BAKANLIGI, (1935), Sınai Tesisat ve işletme ve Vekalet Teşkilatına ilaveler Hakkında Raporlar, Ankara. T.C. İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASI, (1933), istanbul Ticaret ve Sanayi O dası Mecmuası: Türkiye'de 10 Yıl. Cumhuriyet Hayatı TEKELi, İ. ve S. ilkin, (1977), 1929 Dünya Bf!hranında Türkiye'nin iktisadi Politika Arayışları, Ankara: O.D.T.Ü. Yayını. TEKELi, İ. ve S. ilkin, (1982), Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara: O.D.T.Ü. Yayını. TEZEL, Y.S., (1994), Cumhuriyet Döneminin iktisadi Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. TOPRAK, Z., (1995a), Milli iktisat-milli Burjuvazi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. TOPRAK, Z., (l995b), ittihat-terakki ve Devletçilik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. TÖR, V.N., (1933a), "Türk İktisadiyatının Erkanı Harbiye Dairesi: Ali İktisat Meclisi", Kadro, 14, TÖR, V.N., (1933b), "Devletin Yapıcılık ve idarecilik Kudretine İnanmak Gerektir", Kadro, 15, Abstract Ati iktisat Meclisi ( ) All İktisat Meclisi was established in 1927 and was abrogated in This institution was constitudied as an adviser committee for the detourmitation of economic policies in Turkey between 1927 and It acted also as an research institution which had published different reports on economic problems of this period. This paper is on the activities of this institition.

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İŞ BANKASI NIN ROLÜ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İŞ BANKASI NIN ROLÜ CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İŞ BANKASI NIN ROLÜ Öz Yrd. Doç. Dr. M. Halis Özer Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadi

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tanımı, Kuruluş Nedenleri, Tarihçesi, Hukuki Yapısı ve Denetim Şekli

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tanımı, Kuruluş Nedenleri, Tarihçesi, Hukuki Yapısı ve Denetim Şekli Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tanımı, Kuruluş Nedenleri, Tarihçesi, Hukuki Yapısı ve Denetim Şekli İştirakler Sosyal Güvenlik Kuruluşları Fonlar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Genel ve

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN EKONOMİ POLİTİKASI (1939-1942)

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN EKONOMİ POLİTİKASI (1939-1942) REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN EKONOMİ POLİTİKASI (1939-1942) Mustafa Yahya Metintaş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mehmet Kayıran Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI. Cengiz DÖNMEZ* ÖZET

ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI. Cengiz DÖNMEZ* ÖZET ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI Cengiz DÖNMEZ* ÖZET Atatürk e göre iyi eğitilmiş bilinçli bir toplum, cumhuriyet yönetiminin yerleşmesi ve yaşaması için gereklidir. Böyle bir toplumu oluşturmak, öncelikle okuma

Detaylı

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Perihan Ünlü SOYLU Özlem YAKTI ** Özet 1930 lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI Giriş Prof. Dr. AHMET GÖKÇEN Bu tebliğde temel olarak reel kesim ile parasal kesimin işleyiş mekanizmaları üzerinde durulacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin temel

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 65-87 ULÛM-I İKTİSADİYE VE İÇTİMAİYE MECMUASI Deniz Karaman Öz Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, II. Meşrutiyetin ilânından sonra basın yayın

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

BAŞBAKANLIK (1920-2004)

BAŞBAKANLIK (1920-2004) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın Nu: 17 DÜNDEN BUGÜNE BAŞBAKANLIK (1920-2004) Ankara 2004 DÜNDEN BUGÜNE BAŞBAKANLIK (1920-2004) Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) *

TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) * , s.s.203-232 TEK PARTİ DÖNEMİNDE İNHİSARLAR (1923-1946) * Sinan DEMİRBİLEK** Özet Bu çalışmada Osmanlı döneminden İkinci Dünya Savaşı nın sonuna kadar olan süre zarfında inhisarların tarihsel gelişim

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI Economic Policies of Atatürk s Period Özer ÖZÇELİK * Güner TUNCER ** ÖZET Avrupa nın hasta adam olarak nitelendirdiği, özellikle ekonomik alanda çökmüş olan Osmanlı

Detaylı

ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi*

ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi* Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XIX, Sayı/Number 2 Aralık/December 2004, 35-53. ATATÜRK ÜN HİMAYESİNDE KURULAN TÜRK MAARİF CEMİYETİ (1928-1933) Mevlüt Çelebi* Özet Cumhurbaşkanı olmasaydım, Millî

Detaylı

İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ NİN ULUSAL BANKASI: OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI

İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ NİN ULUSAL BANKASI: OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVII, SAYI II, S. 01-20 İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ NİN ULUSAL BANKASI: OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI Özet: Suat OKTAR * Arzu VARLI ** 1913 1918 yılları

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

Erken Cumhuriyet Dönemi nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili

Erken Cumhuriyet Dönemi nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 341 Erken Cumhuriyet Dönemi nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili A Political Portrait in the Early Republican Period: Ziya Gevher Etili Murat KARATAŞ * ÖZET Bu makale,

Detaylı

1941: KITLIK YILINDA MİLLİ KORUNMA KANUNU UYGULAMALARI

1941: KITLIK YILINDA MİLLİ KORUNMA KANUNU UYGULAMALARI 1941: KITLIK YILINDA MİLLİ KORUNMA KANUNU UYGULAMALARI Bülent DURU * 7 Aralık 1941 de Pearl Harbour daki Japon baskını ile Japonya ve Amerika da harbe karışınca Avrupa harbi, dünya harbi halini aldı. İşte

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE KARAYOLU ULAŞIMI VE İZMİR UYGULAMALARI

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE KARAYOLU ULAŞIMI VE İZMİR UYGULAMALARI , s.s. 25 49 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE KARAYOLU ULAŞIMI VE İZMİR UYGULAMALARI Bülent DURGUN Özet İpek Yolu nun önemli bir parçasını Anadolu coğrafyası oluşturmuştur. Bu coğrafyada yıllarca

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU. 23 24 Nisan 1971 ANKARA

SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU. 23 24 Nisan 1971 ANKARA SOSYAL-İŞ GENEL KURULU III. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 23 24 Nisan 1971 ANKARA GÜNDEM : 1- Açılış ve Saygı duruşu 2- Kongre divanının seçimi 3- Genel Başkanın açış konuşması 4- Konukların takdimi ve konuşmaları

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

MĐLLĐ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) (Siyasi Hayatı ve Fikirleri)

MĐLLĐ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) (Siyasi Hayatı ve Fikirleri) MİLLİ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) 53 54 MĐLLĐ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) (Siyasi Hayatı ve Fikirleri) ÖZET Şerif DEMĐR Mahmut Celal Bey Đttihat Terakki de başladığı siyasi hayatını çok fazla

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE Doğal kaynaklarımızla ilgili hakların ve bu kaynakların işletmeciliğinin yabancılara açık tutulması öteden beri tartışma konusudur. Bu tartışmalar günümüzde

Detaylı

TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ

TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ Mustafa ARIKAN Ahmet DENİZ ÖZET II.Meşrutiyet döneminde kurulan Türklük gayesine hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü Türk Ocakları dır.cumhuriyet

Detaylı

I. Giriş. Serdar ŞAHİNKAYA **

I. Giriş. Serdar ŞAHİNKAYA ** Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ndan Türkiye Kalkınma Bankası na: 1975-2001 Döneminde Kurumsal Yapıdaki Temel Dönüşümler Üzerine Düşünceler ve Bazı Öneriler * Serdar ŞAHİNKAYA ** Mali kesim / mali

Detaylı

Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu?

Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu? Yollar dikensiz gül bahçesi değildi Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu? Dr. Serdar Şahinkaya Siyasal Bilgiler Fakültesi 1920 lerde İzmir

Detaylı