GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER"

Transkript

1 2001

2 GENEL MÜDÜRLÜK Meclis-i Mebusan Cad. No: F nd kl / stanbul Tel : (0212) (63 Hat-pbx) Fax : (0212) Web : BÖLGE MÜDÜRLÜKLER EGE BÖLGE MD. Fevzipafla Bulvar No: 172/1-A BASMANE / ZM R Tel : (0232) (20 Hat-pbx) Fax : (0232) ADANA BÖLGE MD. Atatürk Bulvar Dörtyola z Sabanc flmerkezi No: 3 Kat: ADANA Tel : (0322) (5 Hat-pbx) (3 Hat) (2 Hat) Fax : (0322) ANKARA BÖLGE MD. Gazi Mustafa Kemal Pafla Bulvar No: Maltepe / ANKARA Tel : (0312) (pbx) Fax : (0312) KARADEN Z BÖLGE MD. Kahramanmarafl Cad. Ticaret Mektep Sok. Ustaömero lu Apt. No: 9/3 Kat: TRABZON Tel : (0462) Fax : (0462) BÖLGE TEMS LC L KLER ANADOLU YAKASI TEMS LC L Ali Nihat Tarlan Cad. Kahraman Sok. Hoffman Plaza No: 2 K: 1 Üstbostanc / STANBUL Tel : (0216) Fax : (0216) AVRUPA YAKASI TEMS LC L Kartaltepe Mah. Süvari Sok. Uçar Han No: 3 Kat: 1/8 Sefaköy / STANBUL Tel : (0212) Fax : (0212) ANTALYA TEMS LC L Bahçelievler Konyaalt Cad. S tk Göksoy Apt. No: 40/21-22 ANTALYA Tel : (0242) (3 Hat) Fax : (0242) D YARBAKIR TEMS LC L Yeniflehir Mah. Ekinciler Cad. No: 27 AZC Plaza Kat: 5/18 D YARBAKIR Tel : (0412) Fax : (0412) DEN ZL TEMS LC L Alt ntop Mah Sok. No: 7/1 DEN ZL Tel : (0258) Fax : (0258) SAMSUN TEMS LC L Kale Mah. Atatürk Bulvar Eldemir fl Han No: 594 Kat: 4/33 SAMSUN Tel : (0362) Fax : (0362) ESK fieh R TEMS LC L smet nönü Cad. Hoflnudiye Mah. No: 67 Kat: ESK fieh R Tel : (0222) Fax : (0222)

3 HACI ÖMER SABANCI (Aksigorta n n kurucusunun, Aksigorta Merkez Binas giriflindeki büstü) Anonim fiirketi 28 Mart 2002 tarihinde toplanan Ola an Genel Kurulu K rkikinci Hesap Y l d a re M e c li s i Ra p o r u 31 Aral k 2001 Bilançosu K â r / Z a r a r H e s a b

4

5 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Baflkan : M. Ak n KOZANO LU ( den beri) Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s : Mehmet C VELEK ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi :. Rag p YERG N ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi : M. Hakan KARAHAN ( den beri) Genel Müdür : M. hsan EZGÜ (Yönetim Kurulu Üyesi) ( dan beri) Yönetim Kurulu Üyeleri tarihinde yap lan y ll k ola an Genel Kurul Toplant s nda üç y l süre için seçilmifllerdir. Ayaktakiler soldan sa a: M. Hakan Karahan, M. hsan Ezgü; Oturanlar soldan sa a: Mehmet Civelek, M. Ak n Kozano lu,. Rag p Yergin Denetleme Kurulu Üye : Yalç n KÜÇÜKERTUNÇ ( den beri) Üye : Nedim BOZFAKIO LU ( dan beri) Denetleme Kurulu Üyeleri tarihinde yap lan y ll k ola an Genel Kurul Toplant s nda üç y l süre için seçilmifllerdir.

6 Genel Müdürlük Genel Müdür : M. hsan EZGÜ ( dan beri) Genel Müdür Yard mc s : Sami VOD NA ( dan beri) Genel Müdür Yard mc s : A. Yeliz DALAfi ( den beri) Genel Müdür Yard mc s : Necdet fiensezer ( dan beri) Ayaktakiler soldan sa a: Necdet fiensezer, Sami Vodina; Oturanlar soldan sa a: M. hsan Ezgü, A. Yeliz Dalafl

7 Yönetim Kadrosu G E N E L M Ü D Ü R L Ü K Hulki KOLÖREN Teknik Müdür Hüseyin AVCI Bina flletim Müdürü Sad k CANBOL Bilgi fllem Sistem Destek ve Operasyon Müdürü Ekrem ACETER Bilgi fllem Uygulama Gelifltirme Müdürü Vedat ÖZKAN Reasürans Müdürü Serdar A AR Tahsilat Müdürü Yusuf SATO LU Kaza Müdürü H. nci CAN nsan Kaynaklar Müdürü Zafer fienler Acenteler Pazarlama Müdürü Erkan AYDO AN Yang n Müdürü E. Baturalp PAMUKÇU Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Müdürü Esra PEKL O LU Muhasebe Müdürü Mustafa SAYGIN Hasar Müdürü Süleyman KARA Bölgeler statistik Müdürü fi. Murat ÖZEK Mühendislik Müdürü Alper ÇELER Pazarlama Müdürü Hüseyin ÖZTÜRK Anadolu Yakas Temsilcilik Müdürü M. Tahsin fiatvan Avrupa Yakas Temsilcilik Müdürü Muzaffer ÖZTÜRK Muhasebe M. Vedat DURMAZ Kaza Raif TURHAN Hasar Mehmet ERMURAT Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Aygül BEYTER Pazarlama Dilek AYATA Tahsilat Yasemin BATIL Tahsilat Hülya AKAN Acenteler Pazarlama Metin ÖZVARNA Muhasebe Z. Banu Ö ÜT Mühendislik Ifl l KORUR Finans Murat ÖZKÖMÜRCÜ Reasürans H.Hülya ÜNVERD Bilgi fllem Uygulama Gelifltirme Yücel K. SALTIK Nakliyat Gönül OKTAY Yang n Ç i d e mm Ü F E T T fi O L U Denetim ve Prosedür

8 Yönetim Kadrosu B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü K L E R E g e B ö l g e M ü d ü r l ü ü Lütfullah EV RGEN Ege Bölge Müdürü K.Faruk Ç L Antalya Bölge Temsilcilik Müdürü Birol BALAYLAR Ege Bölge Müdürlü ü Ufuk MISIRLIO LU Ege Bölge Müdürlü ü A d a n a B ö l g e M ü d ü r l ü ü Hüseyin KANAT Adana Bölge Müdürü hsan DÖfi Diyarbak r Bölge Temsilcilik Müdürü Ahmet AYSAN Adana Bölge Müdürlü ü A n k a r a B ö l g e M ü d ü r l ü ü Hakan fiah N Ankara Bölge Müdürü M. Hayati ZAR FO LU Eskiflehir Bölge Temsilcilik Müdürü Levent ALPHAN Ankara Bölge Müdürlü ü Okkan N.KADIO LU Ankara Bölge Müdürlü ü K a r a d e n i z B ö l g e M ü d ü r l ü ü M.Orhan APAKKAN Karadeniz Bölge Müdürü Ali Mete SANDALCI Samsun Bölge Temsilcilik Müdürü Yüksel Ziya AYDIN Karadeniz Bölge Müdürlü ü Kemal ERTEK N Karadeniz Bölge Müdürlü ü

9 Toplant Gündemi Aksigorta A.fi. 28 Mart 2002 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant Gündemi 1- Aç l fl ve Divan Teflekkülü, 2- Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda divana yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetçi raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücret ve huzur haklar n n tespiti, 7- Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin tasvibi, 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ne, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

10 Yönetim Kurulu Raporu Soldan sa a: M. Ak n Kozano lu, M. hsan Ezgü De erli Ortaklar m za, 2001 y l bafl nda ülkemizde yaflanan ekonomik kriz neticesinde bütün sektörlerde belirgin bir daralma yaflanm flt r. Sigorta prim üretiminin büyük bir k sm n n sinai ve ticari iflletmelerden geldi i göz önüne al nd nda krizin sigorta sektörünü de derinden etkilemifl oldu u belirgin bir gerçektir. Bunun yan s ra bireylerin al m gücünde meydana gelen düflüfl bireysel sigortalar n da geri plana itilmesine yol açm flt r. Aksigorta A.fi., yaflanan ekonomik krizden en az etkilenerek büyümesini sürdürmüfl ve karl l n korumufltur y l sonunda %7.9 olan hayat ve sa l k d fl prim üretimindeki pazar pay n 2001 y l sonunda %8.3 e yükseltmifl ve vergi öncesi kar ile net kar n s ras yla 71.8 trilyon TL. ve 52.6 trilyon TL. olarak gerçeklefltirmifltir. Yenilikçi, rekabetçi ve azami müflteri memnuniyeti ilkelerini felsefe edinen Aksigorta A.fi. 588 Akbank flubesi ve 851 serbest acentesi ile sektördeki en genifl da t m kanallar ndan birisine sahiptir. Bu genifl da t m a na daha iyi hizmet verebilmek amac ile kriz döneminde 50 yeni eleman Müflteri Temsilcisi olarak istihdam edilmifltir.

11 Müflterilerimize daha h zl hizmet verebilmek ve memnuniyetlerini art rmak amac ile son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve alt yap yenileme çal flmalar çerçevesinde flirketimiz bünyesinde gelifltirilen Acente Paket Program y l sonunda yaklafl k 450 acentemizin kullan m na sunulmufltur. Buna ilaveten yaklafl k 150 acentemiz ise flirketimize on-line olarak ba lanmaktad r. Y l sonuna do ru telefon sesli yan t sistemi müflterilerimizin hizmetine sunulmufltur y l nda BVQI dan (Bureau Veritas Quality International) al nm fl olan kalite standard belgesi, 12 Temmuz 2001 tarihinde ISO 9001: 2000 versiyonuna göre yenilenmifltir. fiirketimiz kurumsal sorumluluk anlay fl bilinciyle üzerine düfleni yapmaya gayret etmektedir. Bu do rultuda 1996 y l nda hizmete giren Yang n ve Deprem E itim Merkezi nde ilkokul ö rencilerine ve çeflitli kurumlara yang n ve depremden korunma e itimleri verilmektedir. Bu merkezde bugüne kadar yaklafl k 30 bin kifli e itim alm flt r. Bu sorumluluk anlay fl çerçevesinde her sene 23 Nisan da seçilen bir ilimizde ilkokul ö rencileri aras nda düzenlenen yang n ve deprem konulu resim yar flmas arac l ile çocuklar n bu konuda e itilmesi, ö retim gördü ü okul ve ilk üçe giren ö rencilerin maddi yönden desteklenmesi sa lanmaktad r. Bu y l içinde Yönetim Kurulu kadrolar nda baz de ifliklikler gerçekleflmifltir. Bankac l k ve Sigortac l k Grup Baflkan M. Ak n Kozano lu Yönetim Kurulu Baflkanl görevine seçilmifltir. Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise. Rag p Yergin ve Mehmet Civelek getirilmifllerdir. Yönetim Kurulu ad na, Yönetim Kurulumuzdan bu y l içerisinde ayr lm fl olan Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. T.Güngör Uras a ve Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kam fll ya göstermifl olduklar çal flma ve katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunar z. Aksigorta A.fi. nin baflar s n n devam nda, flirketin hizmetlerini gelifltirmedeki etkinli i yan nda Akbank T.A.fi. ve H.Ö. Sabanc Holding Toplulu u na duyulan güvenin büyük pay oldu una inan yoruz. Bu güveni gösteren sigortal lar m za ve acentelerimize teflekkürlerimizi tekrarlarken, güvenin artarak sürdürülmesi konusunda bizlere düflen sorumlulu un bilincinde oldu umuzu vurgulamak isteriz. fiirketin geliflmesinde gayretli, dürüst ve bilgili çal flmalar ile bütün mensuplar m z n pay vard r. Görevde bulunan elemanlar m za ve emeklilerimize huzurlar n zda teflekkürlerimizi sunar, vefat etmifl olan ortak ve çal flanlar m z sayg ile anar z. M. Ak n KOZANO LU M. hsan EZGÜ Yönetim Kurulu Baflkan Genel Müdür

12 Dünya ve Türk Sigorta Sektöründeki Geliflmeler 1990 l y llar n bafllar ndan itibaren dünya pazar nda güçlü sermaye yap s na ihtiyaç duyan flirketler çözüm olarak, ihtisaslaflma veya yeniden yap lanma sürecine girdi. Bu süreç, birleflmeler, sat nalmalar ve iflbirli i fleklinde gelifliyor. Avrupa Birli i flemsiyesi alt nda 1992 y l nda öngörülen Tek Pazar stratejisi do rultusunda, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren flirketler aras nda birleflmeler, sat nalmalar, ortakl klar her geçen y l artarak devam etmektedir. Bat dünyas nda flirketler güçlü mali yap aray fl nda konsolidasyona girerken Türkiye de mali gücü yetersiz flirketlerin birleflme veya tasfiyeleri yerine flirketler ya devlet denetimine geçti ya da el de ifltirmeleri teflvik edildi y l nda Türkiye de hayat ve sa l k konusunda ihtisaslaflm fl 22 sigorta flirketi ile di er sigorta dallar nda ifl yapan 40 sigorta flirketi faaliyet göstermektedir. Bu flirketlerin toplam özkaynaklar tarihli bilançolar na göre 700 Trilyon TL dir. Sigorta flirketleri, genelde özkaynak yetersizli i nedeniyle reasürörlere ba ml kalmaktad r. Düflük konservasyon oranlar ile çal flan flirketler, pazar paylar n art rabilmek için, sektöre zarar verebilecek biçimde fiyat rekabetine girmektedir. Türk Sigorta Sektörü, mevzuat sorununa, serbest tarifenin getirdi i fiyat rekabetine, acente komisyonlar n n serbest b rak lmas na, çok say da yeni flirket kurulmas nedeniyle oluflan yo un rekabete ra men son on y lda (kriz dönemleri hariç) reel büyümesini sürdüren sektörlerden biridir y l nda ülkemizde yaflanan ekonomik kriz etkisini sigorta sektöründe de göstermifl ve toplam prim üretimi bir önceki y la göre %39 art fl ile 2,475 Trilyon TL ye ulaflarak enflasyon alt nda büyüme göstermifltir. Ekonomide yaflanan daralma sonucunda, insanlar n al m gücünde meydana gelen düflüfl öncelikle bireysel sigortalar etkiledi. Krizden dolay ekonomik önceliklerini de ifltiren bireylerin sigortay geri plana itmesinden en çok etkilenen branfllar oto, sa l k ve hayat sigortalar oldu y l nda faizlerin düflmesi ve banka kredilerinin ucuzlamas ile alt n y l n yaflayan otomotiv sektöründe krizle birlikte sat fllar düfltü y l nda oto sigortalar nda yeni ifl olana son derece azal rken, insanlar n al m gücündeki düflme yüzünden poliçe yenilemelerinde de büyük sorunlar yaflanm fl ve sigorta sektörünün lokomotifi olan kaza branfl nda son y llardaki en düflük art fl oran gerçekleflmifltir (yaklafl k %28). Bu durum prim üretiminin a rl n kaza sigortalar n n oluflturdu u sigorta sektörünü de derinden etkiledi y l nda yang n sigortalar yaklafl k yüzde 68 lik art fl ile enflasyon kadar büyüme gösteren tek branfl olmufltur. Son y llarda ülkemizde yaflanan do al afetler insanlar m z n sigorta bilincini art rmakla birlikte, güven müessesesi olan sigorta flirketleri aras nda büyük sermayedar gruplar na ba l flirketlerin pazar paylar n n da artmas na sebep olmufltur y l nda yaflanan ekonomik krizle birlikte büyük flirketlerin pazar paylar giderek daha da artmaktad r y l n ekonomik krizin artan etkisiyle geçiren sigorta sektörüne son darbe 11 Eylül 2001 tarihinde ABD ye düzenlenen terör sald r lar oldu. Bu terör sald r lar dünyadaki bütün dengeleri de ifltirirken, bundan en baflta etkilenen sektörlerden bir tanesi de sigorta sektörü olmufltur. Tek bir olayda böylesine büyük bir hasar yüküyle sars lan dünya reasürans piyasas, uygulad politikalar gözden geçirmek zorunda kald. fiirketlerin bir ço u terör teminat vermekten vazgeçerken di er birk sm ya limitleri daraltarak muafiyetleri art rd ya da terör teminat n yeniden tan mlad lar. Bu geliflmelerin Türk Sigorta Sektörü ne yans yan en önemli sonuçlar reasürans limitlerinin daralmas ve fiyatlar n artmas oldu. Ancak, piyasam zda uzun zamandan beri terörizm sigortas ile ilgili bir tarife uygulamas n n olmas ve bu güne kadar bu konuda büyük bir hasar n ödenmemifl bulunmas nedeniyle yabanc reasürörlerin terörizm teminat verirken esnek olmalar beklenmektedir. Zorunlu Deprem Sigorta Yasas, Yap Denetimi Mali Sorumluluk Sigorta Yasas ve Bireysel Emeklilik Yasas n n araya girmesi yüzünden sigorta sektöründeki yasal boflluk 2001 y l nda da devam etmifltir. 7 Temmuz 2000 tarihinde yürürlü e giren Yap Denetimi Mali Sorumluluk Sigortas uygulamadaki sorunlar nedeniyle bakanl k ve sigorta flirketleri aras nda anlaflmazl a yol açarak iki kez ertelenmifl ve Haziran 2001 tarihinde ise Anayasa M ahkemesi taraf ndan iptal edilmifl tir. Sosyal Güvenlik reformunun bir parças olarak 6 Nisan 2001 de onaylanan Bireysel Emeklilik Yasas 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlü e girdi. Yönetmeliklerin haz rlanmas ndaki gecikme nedeniyle flirketlerin kuruluflu ve sistemin devreye girmesi 2002 y l na kald y l nda sigorta flirketleri, dünyada geliflen iletiflim teknolojisine paralel olarak, bilgi ifllem altyap lar n gelifltirmek amac yla yat r mlara a rl k vermifltir. Bir çok flirket internet a nda yer edinmifltir. Bu a üzerinden sat fl yapmak, müflterilere ve da t m kanallar na hizmet sunmak için çal flmalar bafllat lm flt r. nsan kaynaklar na daha fazla önem veren sigorta flirketleri e itim bütçelerini art rm flt r. yi yetiflmifl genç kadrolar n, sigorta sektörünün geliflmesine katk s büyük olacakt r.

13 Türkiye de Sigorta Sektörü nün Genel Durumu (Milyar TL.) Toplam Konservasyon Ödenen Teknik Prim Primi Hasarlar Gelir , , ,860 22, , , ,136 49, , , , , ,790,603 1,211,275 1,010, , (*) 1,778,804 1,126,182 1,075, ,746 Toplam Prim Konservasyon Ödenen Hasar Teknik Gelir Art fl Oran (%) Art fl Oran (%) Art fl Oran (%) Art fl Oran (%) (*) Konservasyon Ödenen Hasar / Teknik Gelir/ Oran (%) Toplam Prim (%) Toplam Prim (%) (*) Türkiye de sigortac l k konusunda 2001 y l nda faaliyet gösteren 62 sigorta flirketinin 2001 y l n n ilk 9 ay nda sigorta ifllemi karfl l tahakkuk eden toplam prim tutar 1,778,804 milyar liraya ulaflm flt r y l n n ayn dönemi ile karfl laflt r ld nda toplam primdeki art fl % 39.6 olmufltur y l n n ilk 9 ay itibariyle sigorta flirketleri, tahakkuk eden 1,778,804 milyar lira toplam primin %63 ünü üzerlerinde saklam fllar (konservasyona kabul etmifller), kalan n yerli ve yabanc reasürans flirketlerine devretmifllerdir y l n n ayn dönemindeki konservasyon oran %67 dir. Toplam prim tutar n n, büyük bir bölümü sigorta flirketlerinin kasas na gecikerek girmektedir. Sigortal lar ve arac lar sigorta flirketlerine prim bedelini k sa sürede ödememektedirler. Bu nedenle hasar peflin ödemek zorunda kalan sigorta flirketleri, henüz primini tahsil edemedikleri sigortal n n hasar n ödemek durumunda kalmaktad rlar. Sigorta flirketleri 2001 y l n n ilk 9 ay itibariyle 1,778,804 milyar lira prim üretmifl, 1,075,295 milyar lira hasar ödemifllerdir y l n n ilk 9 ay bir önceki y l n ayn dönemiyle karfl laflt r ld - nda toplam prim art fl n n %40, ödenen hasarlardaki art fl n %49 oldu u görülmektedir. Türkiye de prim rakam, sigorta flirketinin kasas na zaman nda girmeyen bir rakamd r. Hasar rakam ise kasadan mutlaka nakit olarak ç kan rakamd r. ki rakam n aras nda, sigorta flirketinin, sigorta ifllemiyle ilgili olarak verdi i komisyonlar, ödedi i faizler, ald faizler gibi de iflik gelir ve gider kalemleri yer al r. Bu girifl ç k fllar hesapland nda sigorta flirketlerinin sadece sigortac l k ifllemleri sonucu elde ettikleri gelir teknik gelir olarak ortaya ç - kar. Sigorta flirketlerinin, ana ifltigal konular olan Sigortac l k ifllerinden ellerine geçen gerçek gelir, iflte bu teknik gelirdir. Sigorta flirketlerinin teknik geliri 2001 y l n n ilk 9 ay itibariyle 180,746 milyar lirad r y l n n dokuz ayl k sonuçlar na göre Teknik Gelir / Toplam Prim oran yüzde %10.2 dir. Teknik gelirden, sigorta flirketlerinin genel giderleri düflüldü- ünde ortaya ç kacak rakam, sigorta flirketlerinin, sigortac l k ifllemlerinden ne kadar kâr ettiklerini ortaya koyar. (MilyarTL.) Teknik Genel Net Teknik Gelir Giderler Gelir ,564 36,297-13, ,853 77,248-27, , ,220-29, y l n n ilk 9 ayl k döneminde sigorta flirketlerinin teknik geliri 180,746 milyar lira, genel giderleri 220,866 milyar lira oldu- una göre, sigortac l k ifllemleri sonucu sigorta flirketlerinin net zarar bu dönem itibariyle 40,120 milyar lira demektir. flte sigorta flirketlerinin faaliyetlerinden elde etti i gerçek kâr budur , ,766 54, (*) 180, ,866-40,120 (*) 2001 y l ilk 9 ayl k dönem sonu rakamlar d r.

14 (Milyar TL.) Gayrimenkul Menkul Toplam Mali Gelirler / De erler De erler Yat r mlar Gelirler Yat r mlar (%) , , ,626 81, , , , , , , , , ,353 1,330,969 1,450, , *) 210,262 1,841,776 2,052, , (Milyar TL.) Net Teknik Net Mali Bilanço Gelir Gelir Kâr ,733 64,078 50, , ,142 76, , , , , , , (*) -40, , ,354 Sigorta flirketleri, e er teknik faaliyetleri sonucu kazançl ise, bu imkan menkul veya gayrimenkul de erlere yat r rlar. flte sigorta flirketlerinin fon yaratma imkân buradan kaynaklan r. Sigorta flirketlerinin net teknik faaliyet sonuçlar ile genel giderleri aras ndaki müspet fark kullanarak yapt klar yat r m n toplam, 2001 y l n n ilk 9 ay itibariyle 2,052,038 milyar lirad r. Bunun 210,262 milyar liras gayrimenkule, 1,841,776 milyar liras menkul de ere yat r lm flt r. Sigorta flirketlerinin toplam yat r mlar ndan 2001 y l n n ilk 9 ay nda sa lad klar gelir ise (mali gelirler) 584,292 milyar lirad r. Sigorta flirketleri bu dönemde yat r m tutar n n %29 u oran nda gelir sa lam fllard r. Gelir / yat r m tablosundaki rakamlar yanl fl de erlendirmelere neden olabilecek flekildedir. lgili bölümlerde aç kland gibi, sigorta flirketlerinin net teknik gelirleri (ve dolay s yla burada incelenmeyen vergiden sonra flirketlere kalan net kârdan yat r mlara ayr lan k s mlar) o denli küçüktür ki, flirketler menkul ve gayrimenkul yat r mlara sigortac l k faaliyetlerinden birikim sa layacak yeni kaynaklar tahsis edememekte, aç k anlat m yla fon yaratamamaktad rlar. Gayrimenkul ve menkul de erler rakamlar ndaki art fl, genellikle, de er art fl fonlar n n ve de sermaye art r mlar ile bedelsiz hisse da t m n n etkisinde ortaya ç kmaktad r. Sigorta flirketlerinin bilanço kârlar net mali gelirleri ile net teknik faaliyet sonuçlar n n toplam ndan oluflur y l n n ilk 9 ayl k dönemi sonunda sigorta flirketlerinin toplam kârlar 337,354 milyar lirad r. Bu bilanço kâr n n içinde net teknik gelir tutar -40,120 milyar lira iken, net mali gelir tutar 377,474 milyar lirad r. Sigorta flirketleri bütün giderlerini peflin öderler (hasar, personel gideri, iflletme gideri, vergi gibi.). Buna karfl l k sigorta primlerini belli bir süre içinde tahsil ederler. Bu arada sigorta flirketlerinin nakit ak fl dengesi bozulur. (Milyar TL.) fiirketlerin Alacaklar/ fiirketlerin Net Borçlar/ Net Borçlar/ Alacaklar Toplam Net Toplam Alacaklar Prim (%) Borçlar Prim (%) (%) , , , , , , , , (*) 668, , (*) 2001 y l ilk 9 ayl k dönem sonu rakamlar d r. Sigorta flirketlerinin 2001 y l n n ilk 9 ay sonunda sigortal - lar ve istihsal organlar ndan alacaklar 668,691 milyar lirad r. Bu dönem içerisinde alacaklar, toplam primin %38 i büyüklü üne u l a fl m fl t r. Alaca n zaman nda tahsil edemeyen sigorta flirketleri, reasürans flirketlerine ve di er sigorta flirketlerine borçlar n ödemeyi de geciktirirler. Alacaklardaki art fla karfl n borçlardaki düflme sigorta flirketlerinin mali yap lar n zorlamaktad r y l n n ilk 9 ayl k dönemi sonunda flirketlerin net borç tutarlar 192,762 milyar lira olup, bunun toplam prime oran %11, alacaklara oran ise %29 olmufltur.

15 2001 Y l nda AKS GORTA Aksigorta n n ödenmifl sermaye, yedek akçeler, fonlardan oluflan özkaynaklar 2001 y l nda %52 art flla 98,978 milyar liraya ulaflm flt r. Böylece Aksigorta ödenmifl sermaye ve toplam özkaynaklar aç - s ndan sektördeki lider konumunu korumufltur. Aksigorta n n 2001 y l vergi öncesi kâr 71,820 milyar lira olmufltur. Sigortac l k faaliyetlerinin göstergesi olan teknik gelirde bir önceki y la oranla %36 art flla 18,850 milyar lira ile sektörün ön s ralar nda yer alm flt r. Aksigorta 2001 y l nda 148 trilyon lira direkt prim istihsal etmifltir. Bu istihsalin %80 i serbest acenteler, %10 u banka flubeleri, %10 u di er kaynaklardan elde edilmifltir. Aksigorta 2001 y l nda da müflterilerinin ihtiyaçlar na tam olarak cevap verecek ve onlar n memnuniyetini artt racak ürünlerin gelifltirilmesine yönelik çal flmalar na devam etmifltir. Sektörde her zaman ilkleri gerçeklefltirme konusunda iddial olan Aksigorta, Kasko ve Konut Paket poliçelerinde sundu u Acil T bbi Yard m teminat ile yine ilk olmay baflarm flt r. Ayr ca, Trafik sigortas poliçelerini iste e ba l teminatlarla gelifltirmeye yönelik çal flmalar da sonuçland r larak, müflterilerimize sunulmufltur. Binek otolar için gelifltirdi imiz Pratikasko ürünü ticari otolara da uygulamaya bafllanm flt r. Müflterilerimize çok genifl kapsaml ve tafl d klar özellikler itibar ile sektörde farkl l k yaratacak olan Gold Kasko ve Gold Konut ürünlerinin çal flmalar n n da 2002 y l bafl nda tamamlanarak piyasaya sunulmas düflünülmektedir. Yeni ürünler gelifltirme ve mevcut ürünlerde iyilefltirmeler yapmaya yönelik olarak 1997 y l nda kurulan Ürün Gelifltirme Komitesi acentelerimizinde katk lar ile 2001 y l nda da faaliyetlerine devam etmifltir. Son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve altyap yenileme çal flmalar çerçevesinde 1997 ve 2000 y llar aras nda üretim, hasar, reasürans ve grafik arayüzlü olarak tasarlanan tahsilat ve muhasebe projeleri devreye al narak bölge müdürlükleri, bölge temsilcilikleri, acenteler ve Akbank flubelerinin bu projelerden online olarak yararlanmalar sa lanm flt r y l içerisinde on-line ba l olmayan acentelerimiz için flirketimiz bünyesinde gelifltirilen Acente Paket Program devreye al nm fl olup 2001 y l sonu itibar ile yaklafl k 450 acentenin bu program kullanmas sa lanm flt r. Bu program n, acente yerel a ortam nda çal flmas da y l sonunda devreye girmifltir. 11 Ekim 1996 tarihinde Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Say n Sak p Sabanc taraf ndan hizmete aç lan, dünyada benzeri çok az olan Aksigorta Yang n Deprem E itim Merkezi, Türkiye de ilk ve tek olma özelli ini korumaktad r. E itim merkezini stanbul un 32 ilçesinden 30,000 ö renci ziyaret etmifl ve sertifikalar n alm fllard r. E itim merkezinde, baz özel flirket çal flanlar na ve yabanc ö rencilere de e itim verilmifltir. Aksigorta 1995 y l nda bafllatt Gelece e Yat r m Projesi çerçevesinde ülke e itimine katk s n 2001 y l nda ulusal s n rlar aflan bir yönde gelifltirilmifltir. Gelece e Yat r m Projesi nde hedef, gelece in büyükleri olan 7-14 yafl grubundaki çocuklara yang n ve deprem gibi felaketlerden korunma e itimi vererek sigorta bilincini yerlefltirmektir. Aksigorta Yang n Deprem E itim Merkezi üç ana etkinlikten oluflmaktad r: Tan t m film gösterimi, yang n e itim bölümü, deprem e itim bölümü. Geleneksel hale gelen Yang n, Deprem ve Sigorta konulu resim yar flmas n n 7. si Kocaeli de düzenlenmifl, il ve ilçelerden 500 e yak n ö rencimiz resimleri ile kat lm flt r. 21 Nisan 2001 tarihindeki ödül töreninde; 1. olan okula 1 milyar; ve 3. olan ö rencilere 250, 150 ve 100 er milyon liral k baflar ödülü verilmifltir. Aksigorta, yenilikçi, rekabetçi ve azami müflteri memnuniyetini ilke edinen felsefesi ile pazarlama faaliyetlerini sürdürerek pazarda liderli ini devam ettirmifltir. Dört bölge ve yedi temsilcilik müdürlü ünde lokalizasyon anlay fl n ön planda tutarak y l içinde oluflturdu u Müflteri Temsilcisi kadrolar yla acente verimli ini artt rmaya yönelik faaliyetlerini h zland rm flt r. Aksigorta, 18 Haziran 1998 tarihinde uluslararas bir kurulufl olan BVQI dan (Bureau Veritas Quality International) BS EN 9001: 1994 Kalite Standard Belgesi ni alm fl ve 12 Temmuz 2001 tarihinde ISO 9001: 2000 versiyonuna göre yenilemifltir y l sonu itibariyle daimi kadroda 374 eleman bulunmaktad r. Bu say 1997 y l nda 316, 1998 y l nda 339, 1999 y l nda 338, 2000 y l nda 346 idi. Aksigorta n n toplam acente say s 1,439 dur. Bu toplam acente say s içinde serbest acentelerin say s 851, Akbank flubelerinin say s 588 dir. Aksigorta n n 851 serbest acentesinden 2001 y l sonu itibariyle hukuki takibe konu acente say s 51 dir. Hukuki takipteki alacak miktar 2,597 milyar lirad r. Bu mebla dan mevcut teminatlar düflüldü ünde flüpheli alacak karfl l 1,518 milyar lirad r say l Murakabe Kanunu na göre vadesi iki ay aflan alacaklar için ayr lan karfl l k tutar 7,462 milyar lirad r. Aksigorta n n 2001 y l gayrimenkullerinin defter k ymeti dönem içinde 4 trilyon 711 milyar liral k art fl göstererek 13 trilyon 515 milyar liraya ulaflm flt r. Aksigorta n n hisse senedi ve tahvil portföyünde y l içinde 44 trilyon 342 milyar lira art fl sa lanm flt r. Bu art fl n 40 trilyon 494 milyar liral k k sm Aksigorta kaynaklar ndan yeni yat r mlard r. Kalan 3 trilyon 848 milyar liral k k sm bedelsiz hisse senedi haklar ndan kaynaklanm flt r. Portföyün kay tl k ymeti 120 trilyon 754 milyar lirad r. Aksigorta "gerçek hasar tam olarak hemen öder" ilkesini benimsedi i gibi bilanço ile kâr zarar hesaplar nda da gerçek bilgiyi vermeye büyük özen göstermektedir. Bu amaçla: Aksigorta n n Merkez, Bölge teflkilat ve acentelerinin hesap ve ifllemleri grubun dahili teftifl birimlerince denetlenmektedir y l ndan bu yana Aksigorta n n Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesaplar üçer ayl k dönemler itibariyle ç kar lmaktad r. Aksigorta n n tüm hesaplar ve ifllemleri 1977 y l ndan bu yana ba ms z ve uluslararas nitelikte yabanc denetim kurulufllar taraf ndan denetlenmektedir. Ba ms z Denetçi Kuruluflu DRT nin Türkçe ve ngilizce olarak haz rlad denetim raporu yan nda, y l sonu Bilançosu ile Kâr-Zarar hesaplar üzerine verdi i rapor Umumi Heyet Raporu içinde yay nlanmaktad r.

16 A K S G O RTA n n Faaliyet Sonuçlar Nakliyat %7.1 Yang n %26.1 Mühendislik %4.6 Ziraat %0.1 Hayat % Y l Sonu Prim Da l m Kaza %59.7 Aksigorta n n 2001 y l toplam prim üretimi %45 lik art fl ile 148,436 milyar TL. ye ulaflm flt r. Branfllara göre prim da l m afla daki gibi gerçekleflmifltir: (Milyar TL.) Toplam Toplamdaki Prim Pay (%) Yang n 38, Nakliyat 10, Kaza 88, Mühendislik 6, Ziraat Hayat 3, Toplam 148, Toplam primlerin % 55 lik k sm inhisar, trete ve ihtiyari reasürans anlaflmalar çerçevesinde devredilmifl, % 45 lik k sm olan 66,370 milyar TL.lik prim flirket konservasyonunda tutulmufltur. Aksigorta n n y llar itibariyle toplam prim üretimi ve bu üretilen primden flirket konservasyonuna düflen k sm n geliflimi flöyledir: (Milyar TL.) Toplam Art fl Konservasyon Konservasyon Prim (%) Prim Oran (%) , , , , , , , , , , Aksigorta 2001 y l nda fiilen ve nakden 73,999 milyar TL.lik hasar ödemifltir. Branfllara göre ödenen tazminat da l m afla daki gibidir: (Milyar TL.) Ödenen Toplamdaki Hasarlar Pay (%) Yang n 7, Nakliyat 5, Kaza 49, Mühendislik 4, Ziraat Hayat 5, Toplam 73, Aksigorta n n y llar itibariyle ödedi i toplam tazminat miktar ve bu miktar n toplam prime oran afla daki gibidir: (MilyarTL.) Ödenen Ödenen Hasarlar / Hasarlar Toplam Prim (%) , , , , ,

17 Mühendislik Ziraat %5.2 %0.1 Hayat %0.9 Nakliyat %19.0 Yang n %23.2 Kaza % Y l So nu Teknik Gelir Da l m stihsal edilen prime karfl ödenen hasar, komisyon ve ayr lan teknik riyazi ihtiyatlar ile muallak hasarlar ihtiyat ndan sonra flirketin 2001 y l nda elde etti i teknik gelir 18,850 milyar TL.dir. Branfllara göre teknik gelir da l m flu flekildedir: (Milyar TL.) Teknik Toplamdaki Gelir Pay (%) Yang n 4, Nakliyat 3, Kaza 9, Mühendislik Ziraat Hayat Toplam 18, Aksigorta n n y llar itibariyle teknik gelir da l m ve prime oran afla daki gibidir: (Milyar TL.) Teknik Teknik Gelir / Gelir Toplam Prim (%) , , , , , Aksigorta A.fi y l nda teknik gelir d fl nda 90,003 milyar TL. mali gelir sa lam flt r. Mali gelir da l m afla daki gibi gerçekleflmifltir: (MilyarTL.) Mali Gelirler Hisse Senetleri Geliri 25,112 Faiz Gelirleri 56,326 Gayrimenkul Geliri 251 Di er Gelirler 8,314 Toplam 90,003 Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle mali gelir da l m ve art fl oranlar a fl a d a k i g i b i d i r : (MilyarTL.) Mali Art fl Gelirler (%) , , , , ,

18 Aksigorta A.fi. nin 2001 y l nda 108,853 milyar TL. olan toplam gelirlerinin, %17 sini 18 trilyon 850 milyar TL. ile Teknik Gelirler; %83 ünü ise 90 trilyon 3 milyar TL. ile Mali Gelirler oluflturmaktad r y l iflletme gideri 37 trilyon 33 milyar TL. d r. Sonuç olarak, Aksigorta A.fi y l faaliyetlerini 71,820 milyar TL. kâr ile k a p a t m fl t r. Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle toplam gelirleri, iflletme giderleri ve bilanço kâr da l m afla daki gibidir: (Milyar TL.) Toplam flletme Bilanço Gelirler Giderleri Kâr ,606 5,329 4, ,770 8,759 7, ,479 14,359 23, ,941 19,396 42, ,853 37,033 71,820 Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonu itibariyle özkaynaklar 98,978 milyar TL. ye yükselmifltir. Özkaynaklar n 2001 y l sonu da l m flöyledir (Milyar TL.): Ödenmifl Sermaye : 33,750 Yedek Akçeler : 36,110 Fonlar : 29,118 Toplam : 98,978 Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle toplam özkaynaklar n da l m ve art fl oranlar afla daki gibidir: (Milyar TL.) Toplam Art fl Özkaynaklar (%) , , , , , Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonunda bafll ca yat r mlar n n defter k ymeti üzerinden da l m afla daki gibidir (Milyar TL.): Menkul K ymetler : 49,502 Gayrimenkuller : 13,515 fltirakler : 71,252 Toplam : 134,269 Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle toplam yat r mlar n n da l m ve art fl oranlar afla daki gibidir: (Milyar TL.) Toplam Art fl Yat r mlar (%) , , , , ,

19 Aksigorta fiirketi'nin 2001 y l sonunda defterlerine intikal eden de erler itibar ile (cari borsa de eri bunun çok üzerindedir) toplam 71 trilyon 252 milyar liral k hissesine sahip oldu u ifltirakler ve di er ortakl klar flunlard r: Akbank T.A.fi., Akbank Kurucu, Ak Hayat A.fi., Çimsa, Dönkasan, B.N.P.-Ak-Dresdner Fin. Kira. fiti, Yünsa, Tursa Sabanc Turizm ve Yat r m fll. A.fi., Temsa, Akçansa Çimento, Akyat r m Menkul De erler A.fi. Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonu itibariyle teknik karfl l klar 61,257 milyar TL. dir. Net teknik karfl l klar n y llar itibariyle da l m afla daki gibidir Y l Sonu Teknik Karfl l klar (Milyar TL.) Cari Hayat Muallak Deprem Toplam Art fl Rizikolar Matematik Hasar Hasar Karfl l klar (%) ,916 2, , ,092 6,831 1, , ,221 13,061 3, , ,540 15,570 11, , ,040 21,153 15,951 5,113 61, Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonundaki bafll ca gelir ve giderleri ile kâr n n oluflumu afla daki gibidir: (Milyar TL.) TEKN K GEL R 13,898 18,850 Hayat D fl 13,714 18,685 Hayat GENEL G DERLER 7,015 10,130 Hayat D fl 6,905 9,994 Hayat NET TEKN K GEL R 6,883 8,720 Hayat D fl 6,809 8,691 Hayat MAL GEL R 48,043 90,003 MAL G DER 12,381 26,903 NET MAL GEL R 35,662 63,100 B LANÇO KÂRI 42,545 71,820 Aksigorta A.fi. nin y llar itibari ile kâr da t m tablosu özeti afla dad r: (Milyar TL.) TOPLAM KÂR 42,545 71,820 VERG 6,713 19,239 VERG SONRASI KÂR 35,832 52,581 I.TERT P YEDEK AKÇE 1,792 2,629 DA ITAB L R KÂR 34,040 49,952 II.TERT P YEDEK AKÇE 1,316 1,253 DA ITILAN KÂR 13,500 37,175 NET DA ITILAN KÂR 13,500 37,175 H.SND. BAfiINA DÜfiEN KÂR 400 1,101 DA ITIM ORANI %40.0 %110.1

20 Temettü oranlar, Ç kar lm fl Sermayenin %10 undan fazlas na sahip olan ortaklar: Son dört y lda da t lan temettü oranlar flöyledir (oluflan net kâr n ortaklara da t lan bölümü): 1998 % % % %40.0 Ortakl k sermayesinin %10'undan fazlas na sahip olan orta n ünvan ve pay miktar ile pay n sermayedeki oran flöyledir: Ortaklar n adlar Pay Miktar (Milyon TL.) Sermaye Oran H.Ö. Sabanc Holding 19,371,625.- %57.4 Ç kar lm fl Menkul K ymetler: itibar ile Aksigorta A.fi. nin ç kar lm fl menkul k ymeti mevcud de ildir. dari Faaliyetler: Aksigorta A.fi. nin Yönetim Kadrosu, Genel Müdür Üç Genel Müdür Yard mc s Dört Bölge Müdürü 22 Müdür 23 Müdür Yard mc s olmak üzere 53 kiflilik bir kadrodan oluflmaktad r y l nda flirketin eleman istihdam afla daki geliflmeyi göstermifltir. Dönem Bafl Giren Ç kan Dönem Sonu Personel nsan kaynaklar uygulamalar içerisinde performans yönetimi ve kariyer planlama çal flmalar sürdürülmüfl ve tüm flirket genelinde uygulanm flt r. K dem Tazminat Tavan tarihi itibariyle 978,020,000 - TL d r y l sonu itibariyle kadroda bulunan elemanlardan K - dem Tazminat na hak kazanm fl olanlar n K dem Tazminat Yükü 2,053,028,814,815 -TL. d r. fiirket personeline ayl k ücretlerine ilave olarak brüt 4 maafl tutar nda ikramiye, yemek veya ücreti verilmekte, servis veya yol ücreti (abonman bedeli) karfl lanmakta ve Hayat Grup Sigortas gibi menfaatler sa lanmaktad r. Aksigorta A.fi. kadrolu personeli Akbank T.A.fi. Mensuplar Tekaüt Sand Vakf kapsam nda ek sa l k ve emeklilik program ndan yararlanmaktad r y l içinde bir çal flan n ortalama toplam maliyeti 16,561 milyon lirad r. Bu rakam 2002 y l nda 25,500 milyon liraya yükselecektir.

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı