GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER"

Transkript

1 2001

2 GENEL MÜDÜRLÜK Meclis-i Mebusan Cad. No: F nd kl / stanbul Tel : (0212) (63 Hat-pbx) Fax : (0212) Web : BÖLGE MÜDÜRLÜKLER EGE BÖLGE MD. Fevzipafla Bulvar No: 172/1-A BASMANE / ZM R Tel : (0232) (20 Hat-pbx) Fax : (0232) ADANA BÖLGE MD. Atatürk Bulvar Dörtyola z Sabanc flmerkezi No: 3 Kat: ADANA Tel : (0322) (5 Hat-pbx) (3 Hat) (2 Hat) Fax : (0322) ANKARA BÖLGE MD. Gazi Mustafa Kemal Pafla Bulvar No: Maltepe / ANKARA Tel : (0312) (pbx) Fax : (0312) KARADEN Z BÖLGE MD. Kahramanmarafl Cad. Ticaret Mektep Sok. Ustaömero lu Apt. No: 9/3 Kat: TRABZON Tel : (0462) Fax : (0462) BÖLGE TEMS LC L KLER ANADOLU YAKASI TEMS LC L Ali Nihat Tarlan Cad. Kahraman Sok. Hoffman Plaza No: 2 K: 1 Üstbostanc / STANBUL Tel : (0216) Fax : (0216) AVRUPA YAKASI TEMS LC L Kartaltepe Mah. Süvari Sok. Uçar Han No: 3 Kat: 1/8 Sefaköy / STANBUL Tel : (0212) Fax : (0212) ANTALYA TEMS LC L Bahçelievler Konyaalt Cad. S tk Göksoy Apt. No: 40/21-22 ANTALYA Tel : (0242) (3 Hat) Fax : (0242) D YARBAKIR TEMS LC L Yeniflehir Mah. Ekinciler Cad. No: 27 AZC Plaza Kat: 5/18 D YARBAKIR Tel : (0412) Fax : (0412) DEN ZL TEMS LC L Alt ntop Mah Sok. No: 7/1 DEN ZL Tel : (0258) Fax : (0258) SAMSUN TEMS LC L Kale Mah. Atatürk Bulvar Eldemir fl Han No: 594 Kat: 4/33 SAMSUN Tel : (0362) Fax : (0362) ESK fieh R TEMS LC L smet nönü Cad. Hoflnudiye Mah. No: 67 Kat: ESK fieh R Tel : (0222) Fax : (0222)

3 HACI ÖMER SABANCI (Aksigorta n n kurucusunun, Aksigorta Merkez Binas giriflindeki büstü) Anonim fiirketi 28 Mart 2002 tarihinde toplanan Ola an Genel Kurulu K rkikinci Hesap Y l d a re M e c li s i Ra p o r u 31 Aral k 2001 Bilançosu K â r / Z a r a r H e s a b

4

5 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Baflkan : M. Ak n KOZANO LU ( den beri) Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s : Mehmet C VELEK ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi :. Rag p YERG N ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi : M. Hakan KARAHAN ( den beri) Genel Müdür : M. hsan EZGÜ (Yönetim Kurulu Üyesi) ( dan beri) Yönetim Kurulu Üyeleri tarihinde yap lan y ll k ola an Genel Kurul Toplant s nda üç y l süre için seçilmifllerdir. Ayaktakiler soldan sa a: M. Hakan Karahan, M. hsan Ezgü; Oturanlar soldan sa a: Mehmet Civelek, M. Ak n Kozano lu,. Rag p Yergin Denetleme Kurulu Üye : Yalç n KÜÇÜKERTUNÇ ( den beri) Üye : Nedim BOZFAKIO LU ( dan beri) Denetleme Kurulu Üyeleri tarihinde yap lan y ll k ola an Genel Kurul Toplant s nda üç y l süre için seçilmifllerdir.

6 Genel Müdürlük Genel Müdür : M. hsan EZGÜ ( dan beri) Genel Müdür Yard mc s : Sami VOD NA ( dan beri) Genel Müdür Yard mc s : A. Yeliz DALAfi ( den beri) Genel Müdür Yard mc s : Necdet fiensezer ( dan beri) Ayaktakiler soldan sa a: Necdet fiensezer, Sami Vodina; Oturanlar soldan sa a: M. hsan Ezgü, A. Yeliz Dalafl

7 Yönetim Kadrosu G E N E L M Ü D Ü R L Ü K Hulki KOLÖREN Teknik Müdür Hüseyin AVCI Bina flletim Müdürü Sad k CANBOL Bilgi fllem Sistem Destek ve Operasyon Müdürü Ekrem ACETER Bilgi fllem Uygulama Gelifltirme Müdürü Vedat ÖZKAN Reasürans Müdürü Serdar A AR Tahsilat Müdürü Yusuf SATO LU Kaza Müdürü H. nci CAN nsan Kaynaklar Müdürü Zafer fienler Acenteler Pazarlama Müdürü Erkan AYDO AN Yang n Müdürü E. Baturalp PAMUKÇU Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Müdürü Esra PEKL O LU Muhasebe Müdürü Mustafa SAYGIN Hasar Müdürü Süleyman KARA Bölgeler statistik Müdürü fi. Murat ÖZEK Mühendislik Müdürü Alper ÇELER Pazarlama Müdürü Hüseyin ÖZTÜRK Anadolu Yakas Temsilcilik Müdürü M. Tahsin fiatvan Avrupa Yakas Temsilcilik Müdürü Muzaffer ÖZTÜRK Muhasebe M. Vedat DURMAZ Kaza Raif TURHAN Hasar Mehmet ERMURAT Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Aygül BEYTER Pazarlama Dilek AYATA Tahsilat Yasemin BATIL Tahsilat Hülya AKAN Acenteler Pazarlama Metin ÖZVARNA Muhasebe Z. Banu Ö ÜT Mühendislik Ifl l KORUR Finans Murat ÖZKÖMÜRCÜ Reasürans H.Hülya ÜNVERD Bilgi fllem Uygulama Gelifltirme Yücel K. SALTIK Nakliyat Gönül OKTAY Yang n Ç i d e mm Ü F E T T fi O L U Denetim ve Prosedür

8 Yönetim Kadrosu B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü K L E R E g e B ö l g e M ü d ü r l ü ü Lütfullah EV RGEN Ege Bölge Müdürü K.Faruk Ç L Antalya Bölge Temsilcilik Müdürü Birol BALAYLAR Ege Bölge Müdürlü ü Ufuk MISIRLIO LU Ege Bölge Müdürlü ü A d a n a B ö l g e M ü d ü r l ü ü Hüseyin KANAT Adana Bölge Müdürü hsan DÖfi Diyarbak r Bölge Temsilcilik Müdürü Ahmet AYSAN Adana Bölge Müdürlü ü A n k a r a B ö l g e M ü d ü r l ü ü Hakan fiah N Ankara Bölge Müdürü M. Hayati ZAR FO LU Eskiflehir Bölge Temsilcilik Müdürü Levent ALPHAN Ankara Bölge Müdürlü ü Okkan N.KADIO LU Ankara Bölge Müdürlü ü K a r a d e n i z B ö l g e M ü d ü r l ü ü M.Orhan APAKKAN Karadeniz Bölge Müdürü Ali Mete SANDALCI Samsun Bölge Temsilcilik Müdürü Yüksel Ziya AYDIN Karadeniz Bölge Müdürlü ü Kemal ERTEK N Karadeniz Bölge Müdürlü ü

9 Toplant Gündemi Aksigorta A.fi. 28 Mart 2002 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant Gündemi 1- Aç l fl ve Divan Teflekkülü, 2- Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda divana yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetçi raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücret ve huzur haklar n n tespiti, 7- Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin tasvibi, 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ne, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

10 Yönetim Kurulu Raporu Soldan sa a: M. Ak n Kozano lu, M. hsan Ezgü De erli Ortaklar m za, 2001 y l bafl nda ülkemizde yaflanan ekonomik kriz neticesinde bütün sektörlerde belirgin bir daralma yaflanm flt r. Sigorta prim üretiminin büyük bir k sm n n sinai ve ticari iflletmelerden geldi i göz önüne al nd nda krizin sigorta sektörünü de derinden etkilemifl oldu u belirgin bir gerçektir. Bunun yan s ra bireylerin al m gücünde meydana gelen düflüfl bireysel sigortalar n da geri plana itilmesine yol açm flt r. Aksigorta A.fi., yaflanan ekonomik krizden en az etkilenerek büyümesini sürdürmüfl ve karl l n korumufltur y l sonunda %7.9 olan hayat ve sa l k d fl prim üretimindeki pazar pay n 2001 y l sonunda %8.3 e yükseltmifl ve vergi öncesi kar ile net kar n s ras yla 71.8 trilyon TL. ve 52.6 trilyon TL. olarak gerçeklefltirmifltir. Yenilikçi, rekabetçi ve azami müflteri memnuniyeti ilkelerini felsefe edinen Aksigorta A.fi. 588 Akbank flubesi ve 851 serbest acentesi ile sektördeki en genifl da t m kanallar ndan birisine sahiptir. Bu genifl da t m a na daha iyi hizmet verebilmek amac ile kriz döneminde 50 yeni eleman Müflteri Temsilcisi olarak istihdam edilmifltir.

11 Müflterilerimize daha h zl hizmet verebilmek ve memnuniyetlerini art rmak amac ile son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve alt yap yenileme çal flmalar çerçevesinde flirketimiz bünyesinde gelifltirilen Acente Paket Program y l sonunda yaklafl k 450 acentemizin kullan m na sunulmufltur. Buna ilaveten yaklafl k 150 acentemiz ise flirketimize on-line olarak ba lanmaktad r. Y l sonuna do ru telefon sesli yan t sistemi müflterilerimizin hizmetine sunulmufltur y l nda BVQI dan (Bureau Veritas Quality International) al nm fl olan kalite standard belgesi, 12 Temmuz 2001 tarihinde ISO 9001: 2000 versiyonuna göre yenilenmifltir. fiirketimiz kurumsal sorumluluk anlay fl bilinciyle üzerine düfleni yapmaya gayret etmektedir. Bu do rultuda 1996 y l nda hizmete giren Yang n ve Deprem E itim Merkezi nde ilkokul ö rencilerine ve çeflitli kurumlara yang n ve depremden korunma e itimleri verilmektedir. Bu merkezde bugüne kadar yaklafl k 30 bin kifli e itim alm flt r. Bu sorumluluk anlay fl çerçevesinde her sene 23 Nisan da seçilen bir ilimizde ilkokul ö rencileri aras nda düzenlenen yang n ve deprem konulu resim yar flmas arac l ile çocuklar n bu konuda e itilmesi, ö retim gördü ü okul ve ilk üçe giren ö rencilerin maddi yönden desteklenmesi sa lanmaktad r. Bu y l içinde Yönetim Kurulu kadrolar nda baz de ifliklikler gerçekleflmifltir. Bankac l k ve Sigortac l k Grup Baflkan M. Ak n Kozano lu Yönetim Kurulu Baflkanl görevine seçilmifltir. Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise. Rag p Yergin ve Mehmet Civelek getirilmifllerdir. Yönetim Kurulu ad na, Yönetim Kurulumuzdan bu y l içerisinde ayr lm fl olan Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. T.Güngör Uras a ve Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kam fll ya göstermifl olduklar çal flma ve katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunar z. Aksigorta A.fi. nin baflar s n n devam nda, flirketin hizmetlerini gelifltirmedeki etkinli i yan nda Akbank T.A.fi. ve H.Ö. Sabanc Holding Toplulu u na duyulan güvenin büyük pay oldu una inan yoruz. Bu güveni gösteren sigortal lar m za ve acentelerimize teflekkürlerimizi tekrarlarken, güvenin artarak sürdürülmesi konusunda bizlere düflen sorumlulu un bilincinde oldu umuzu vurgulamak isteriz. fiirketin geliflmesinde gayretli, dürüst ve bilgili çal flmalar ile bütün mensuplar m z n pay vard r. Görevde bulunan elemanlar m za ve emeklilerimize huzurlar n zda teflekkürlerimizi sunar, vefat etmifl olan ortak ve çal flanlar m z sayg ile anar z. M. Ak n KOZANO LU M. hsan EZGÜ Yönetim Kurulu Baflkan Genel Müdür

12 Dünya ve Türk Sigorta Sektöründeki Geliflmeler 1990 l y llar n bafllar ndan itibaren dünya pazar nda güçlü sermaye yap s na ihtiyaç duyan flirketler çözüm olarak, ihtisaslaflma veya yeniden yap lanma sürecine girdi. Bu süreç, birleflmeler, sat nalmalar ve iflbirli i fleklinde gelifliyor. Avrupa Birli i flemsiyesi alt nda 1992 y l nda öngörülen Tek Pazar stratejisi do rultusunda, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren flirketler aras nda birleflmeler, sat nalmalar, ortakl klar her geçen y l artarak devam etmektedir. Bat dünyas nda flirketler güçlü mali yap aray fl nda konsolidasyona girerken Türkiye de mali gücü yetersiz flirketlerin birleflme veya tasfiyeleri yerine flirketler ya devlet denetimine geçti ya da el de ifltirmeleri teflvik edildi y l nda Türkiye de hayat ve sa l k konusunda ihtisaslaflm fl 22 sigorta flirketi ile di er sigorta dallar nda ifl yapan 40 sigorta flirketi faaliyet göstermektedir. Bu flirketlerin toplam özkaynaklar tarihli bilançolar na göre 700 Trilyon TL dir. Sigorta flirketleri, genelde özkaynak yetersizli i nedeniyle reasürörlere ba ml kalmaktad r. Düflük konservasyon oranlar ile çal flan flirketler, pazar paylar n art rabilmek için, sektöre zarar verebilecek biçimde fiyat rekabetine girmektedir. Türk Sigorta Sektörü, mevzuat sorununa, serbest tarifenin getirdi i fiyat rekabetine, acente komisyonlar n n serbest b rak lmas na, çok say da yeni flirket kurulmas nedeniyle oluflan yo un rekabete ra men son on y lda (kriz dönemleri hariç) reel büyümesini sürdüren sektörlerden biridir y l nda ülkemizde yaflanan ekonomik kriz etkisini sigorta sektöründe de göstermifl ve toplam prim üretimi bir önceki y la göre %39 art fl ile 2,475 Trilyon TL ye ulaflarak enflasyon alt nda büyüme göstermifltir. Ekonomide yaflanan daralma sonucunda, insanlar n al m gücünde meydana gelen düflüfl öncelikle bireysel sigortalar etkiledi. Krizden dolay ekonomik önceliklerini de ifltiren bireylerin sigortay geri plana itmesinden en çok etkilenen branfllar oto, sa l k ve hayat sigortalar oldu y l nda faizlerin düflmesi ve banka kredilerinin ucuzlamas ile alt n y l n yaflayan otomotiv sektöründe krizle birlikte sat fllar düfltü y l nda oto sigortalar nda yeni ifl olana son derece azal rken, insanlar n al m gücündeki düflme yüzünden poliçe yenilemelerinde de büyük sorunlar yaflanm fl ve sigorta sektörünün lokomotifi olan kaza branfl nda son y llardaki en düflük art fl oran gerçekleflmifltir (yaklafl k %28). Bu durum prim üretiminin a rl n kaza sigortalar n n oluflturdu u sigorta sektörünü de derinden etkiledi y l nda yang n sigortalar yaklafl k yüzde 68 lik art fl ile enflasyon kadar büyüme gösteren tek branfl olmufltur. Son y llarda ülkemizde yaflanan do al afetler insanlar m z n sigorta bilincini art rmakla birlikte, güven müessesesi olan sigorta flirketleri aras nda büyük sermayedar gruplar na ba l flirketlerin pazar paylar n n da artmas na sebep olmufltur y l nda yaflanan ekonomik krizle birlikte büyük flirketlerin pazar paylar giderek daha da artmaktad r y l n ekonomik krizin artan etkisiyle geçiren sigorta sektörüne son darbe 11 Eylül 2001 tarihinde ABD ye düzenlenen terör sald r lar oldu. Bu terör sald r lar dünyadaki bütün dengeleri de ifltirirken, bundan en baflta etkilenen sektörlerden bir tanesi de sigorta sektörü olmufltur. Tek bir olayda böylesine büyük bir hasar yüküyle sars lan dünya reasürans piyasas, uygulad politikalar gözden geçirmek zorunda kald. fiirketlerin bir ço u terör teminat vermekten vazgeçerken di er birk sm ya limitleri daraltarak muafiyetleri art rd ya da terör teminat n yeniden tan mlad lar. Bu geliflmelerin Türk Sigorta Sektörü ne yans yan en önemli sonuçlar reasürans limitlerinin daralmas ve fiyatlar n artmas oldu. Ancak, piyasam zda uzun zamandan beri terörizm sigortas ile ilgili bir tarife uygulamas n n olmas ve bu güne kadar bu konuda büyük bir hasar n ödenmemifl bulunmas nedeniyle yabanc reasürörlerin terörizm teminat verirken esnek olmalar beklenmektedir. Zorunlu Deprem Sigorta Yasas, Yap Denetimi Mali Sorumluluk Sigorta Yasas ve Bireysel Emeklilik Yasas n n araya girmesi yüzünden sigorta sektöründeki yasal boflluk 2001 y l nda da devam etmifltir. 7 Temmuz 2000 tarihinde yürürlü e giren Yap Denetimi Mali Sorumluluk Sigortas uygulamadaki sorunlar nedeniyle bakanl k ve sigorta flirketleri aras nda anlaflmazl a yol açarak iki kez ertelenmifl ve Haziran 2001 tarihinde ise Anayasa M ahkemesi taraf ndan iptal edilmifl tir. Sosyal Güvenlik reformunun bir parças olarak 6 Nisan 2001 de onaylanan Bireysel Emeklilik Yasas 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlü e girdi. Yönetmeliklerin haz rlanmas ndaki gecikme nedeniyle flirketlerin kuruluflu ve sistemin devreye girmesi 2002 y l na kald y l nda sigorta flirketleri, dünyada geliflen iletiflim teknolojisine paralel olarak, bilgi ifllem altyap lar n gelifltirmek amac yla yat r mlara a rl k vermifltir. Bir çok flirket internet a nda yer edinmifltir. Bu a üzerinden sat fl yapmak, müflterilere ve da t m kanallar na hizmet sunmak için çal flmalar bafllat lm flt r. nsan kaynaklar na daha fazla önem veren sigorta flirketleri e itim bütçelerini art rm flt r. yi yetiflmifl genç kadrolar n, sigorta sektörünün geliflmesine katk s büyük olacakt r.

13 Türkiye de Sigorta Sektörü nün Genel Durumu (Milyar TL.) Toplam Konservasyon Ödenen Teknik Prim Primi Hasarlar Gelir , , ,860 22, , , ,136 49, , , , , ,790,603 1,211,275 1,010, , (*) 1,778,804 1,126,182 1,075, ,746 Toplam Prim Konservasyon Ödenen Hasar Teknik Gelir Art fl Oran (%) Art fl Oran (%) Art fl Oran (%) Art fl Oran (%) (*) Konservasyon Ödenen Hasar / Teknik Gelir/ Oran (%) Toplam Prim (%) Toplam Prim (%) (*) Türkiye de sigortac l k konusunda 2001 y l nda faaliyet gösteren 62 sigorta flirketinin 2001 y l n n ilk 9 ay nda sigorta ifllemi karfl l tahakkuk eden toplam prim tutar 1,778,804 milyar liraya ulaflm flt r y l n n ayn dönemi ile karfl laflt r ld nda toplam primdeki art fl % 39.6 olmufltur y l n n ilk 9 ay itibariyle sigorta flirketleri, tahakkuk eden 1,778,804 milyar lira toplam primin %63 ünü üzerlerinde saklam fllar (konservasyona kabul etmifller), kalan n yerli ve yabanc reasürans flirketlerine devretmifllerdir y l n n ayn dönemindeki konservasyon oran %67 dir. Toplam prim tutar n n, büyük bir bölümü sigorta flirketlerinin kasas na gecikerek girmektedir. Sigortal lar ve arac lar sigorta flirketlerine prim bedelini k sa sürede ödememektedirler. Bu nedenle hasar peflin ödemek zorunda kalan sigorta flirketleri, henüz primini tahsil edemedikleri sigortal n n hasar n ödemek durumunda kalmaktad rlar. Sigorta flirketleri 2001 y l n n ilk 9 ay itibariyle 1,778,804 milyar lira prim üretmifl, 1,075,295 milyar lira hasar ödemifllerdir y l n n ilk 9 ay bir önceki y l n ayn dönemiyle karfl laflt r ld - nda toplam prim art fl n n %40, ödenen hasarlardaki art fl n %49 oldu u görülmektedir. Türkiye de prim rakam, sigorta flirketinin kasas na zaman nda girmeyen bir rakamd r. Hasar rakam ise kasadan mutlaka nakit olarak ç kan rakamd r. ki rakam n aras nda, sigorta flirketinin, sigorta ifllemiyle ilgili olarak verdi i komisyonlar, ödedi i faizler, ald faizler gibi de iflik gelir ve gider kalemleri yer al r. Bu girifl ç k fllar hesapland nda sigorta flirketlerinin sadece sigortac l k ifllemleri sonucu elde ettikleri gelir teknik gelir olarak ortaya ç - kar. Sigorta flirketlerinin, ana ifltigal konular olan Sigortac l k ifllerinden ellerine geçen gerçek gelir, iflte bu teknik gelirdir. Sigorta flirketlerinin teknik geliri 2001 y l n n ilk 9 ay itibariyle 180,746 milyar lirad r y l n n dokuz ayl k sonuçlar na göre Teknik Gelir / Toplam Prim oran yüzde %10.2 dir. Teknik gelirden, sigorta flirketlerinin genel giderleri düflüldü- ünde ortaya ç kacak rakam, sigorta flirketlerinin, sigortac l k ifllemlerinden ne kadar kâr ettiklerini ortaya koyar. (MilyarTL.) Teknik Genel Net Teknik Gelir Giderler Gelir ,564 36,297-13, ,853 77,248-27, , ,220-29, y l n n ilk 9 ayl k döneminde sigorta flirketlerinin teknik geliri 180,746 milyar lira, genel giderleri 220,866 milyar lira oldu- una göre, sigortac l k ifllemleri sonucu sigorta flirketlerinin net zarar bu dönem itibariyle 40,120 milyar lira demektir. flte sigorta flirketlerinin faaliyetlerinden elde etti i gerçek kâr budur , ,766 54, (*) 180, ,866-40,120 (*) 2001 y l ilk 9 ayl k dönem sonu rakamlar d r.

14 (Milyar TL.) Gayrimenkul Menkul Toplam Mali Gelirler / De erler De erler Yat r mlar Gelirler Yat r mlar (%) , , ,626 81, , , , , , , , , ,353 1,330,969 1,450, , *) 210,262 1,841,776 2,052, , (Milyar TL.) Net Teknik Net Mali Bilanço Gelir Gelir Kâr ,733 64,078 50, , ,142 76, , , , , , , (*) -40, , ,354 Sigorta flirketleri, e er teknik faaliyetleri sonucu kazançl ise, bu imkan menkul veya gayrimenkul de erlere yat r rlar. flte sigorta flirketlerinin fon yaratma imkân buradan kaynaklan r. Sigorta flirketlerinin net teknik faaliyet sonuçlar ile genel giderleri aras ndaki müspet fark kullanarak yapt klar yat r m n toplam, 2001 y l n n ilk 9 ay itibariyle 2,052,038 milyar lirad r. Bunun 210,262 milyar liras gayrimenkule, 1,841,776 milyar liras menkul de ere yat r lm flt r. Sigorta flirketlerinin toplam yat r mlar ndan 2001 y l n n ilk 9 ay nda sa lad klar gelir ise (mali gelirler) 584,292 milyar lirad r. Sigorta flirketleri bu dönemde yat r m tutar n n %29 u oran nda gelir sa lam fllard r. Gelir / yat r m tablosundaki rakamlar yanl fl de erlendirmelere neden olabilecek flekildedir. lgili bölümlerde aç kland gibi, sigorta flirketlerinin net teknik gelirleri (ve dolay s yla burada incelenmeyen vergiden sonra flirketlere kalan net kârdan yat r mlara ayr lan k s mlar) o denli küçüktür ki, flirketler menkul ve gayrimenkul yat r mlara sigortac l k faaliyetlerinden birikim sa layacak yeni kaynaklar tahsis edememekte, aç k anlat m yla fon yaratamamaktad rlar. Gayrimenkul ve menkul de erler rakamlar ndaki art fl, genellikle, de er art fl fonlar n n ve de sermaye art r mlar ile bedelsiz hisse da t m n n etkisinde ortaya ç kmaktad r. Sigorta flirketlerinin bilanço kârlar net mali gelirleri ile net teknik faaliyet sonuçlar n n toplam ndan oluflur y l n n ilk 9 ayl k dönemi sonunda sigorta flirketlerinin toplam kârlar 337,354 milyar lirad r. Bu bilanço kâr n n içinde net teknik gelir tutar -40,120 milyar lira iken, net mali gelir tutar 377,474 milyar lirad r. Sigorta flirketleri bütün giderlerini peflin öderler (hasar, personel gideri, iflletme gideri, vergi gibi.). Buna karfl l k sigorta primlerini belli bir süre içinde tahsil ederler. Bu arada sigorta flirketlerinin nakit ak fl dengesi bozulur. (Milyar TL.) fiirketlerin Alacaklar/ fiirketlerin Net Borçlar/ Net Borçlar/ Alacaklar Toplam Net Toplam Alacaklar Prim (%) Borçlar Prim (%) (%) , , , , , , , , (*) 668, , (*) 2001 y l ilk 9 ayl k dönem sonu rakamlar d r. Sigorta flirketlerinin 2001 y l n n ilk 9 ay sonunda sigortal - lar ve istihsal organlar ndan alacaklar 668,691 milyar lirad r. Bu dönem içerisinde alacaklar, toplam primin %38 i büyüklü üne u l a fl m fl t r. Alaca n zaman nda tahsil edemeyen sigorta flirketleri, reasürans flirketlerine ve di er sigorta flirketlerine borçlar n ödemeyi de geciktirirler. Alacaklardaki art fla karfl n borçlardaki düflme sigorta flirketlerinin mali yap lar n zorlamaktad r y l n n ilk 9 ayl k dönemi sonunda flirketlerin net borç tutarlar 192,762 milyar lira olup, bunun toplam prime oran %11, alacaklara oran ise %29 olmufltur.

15 2001 Y l nda AKS GORTA Aksigorta n n ödenmifl sermaye, yedek akçeler, fonlardan oluflan özkaynaklar 2001 y l nda %52 art flla 98,978 milyar liraya ulaflm flt r. Böylece Aksigorta ödenmifl sermaye ve toplam özkaynaklar aç - s ndan sektördeki lider konumunu korumufltur. Aksigorta n n 2001 y l vergi öncesi kâr 71,820 milyar lira olmufltur. Sigortac l k faaliyetlerinin göstergesi olan teknik gelirde bir önceki y la oranla %36 art flla 18,850 milyar lira ile sektörün ön s ralar nda yer alm flt r. Aksigorta 2001 y l nda 148 trilyon lira direkt prim istihsal etmifltir. Bu istihsalin %80 i serbest acenteler, %10 u banka flubeleri, %10 u di er kaynaklardan elde edilmifltir. Aksigorta 2001 y l nda da müflterilerinin ihtiyaçlar na tam olarak cevap verecek ve onlar n memnuniyetini artt racak ürünlerin gelifltirilmesine yönelik çal flmalar na devam etmifltir. Sektörde her zaman ilkleri gerçeklefltirme konusunda iddial olan Aksigorta, Kasko ve Konut Paket poliçelerinde sundu u Acil T bbi Yard m teminat ile yine ilk olmay baflarm flt r. Ayr ca, Trafik sigortas poliçelerini iste e ba l teminatlarla gelifltirmeye yönelik çal flmalar da sonuçland r larak, müflterilerimize sunulmufltur. Binek otolar için gelifltirdi imiz Pratikasko ürünü ticari otolara da uygulamaya bafllanm flt r. Müflterilerimize çok genifl kapsaml ve tafl d klar özellikler itibar ile sektörde farkl l k yaratacak olan Gold Kasko ve Gold Konut ürünlerinin çal flmalar n n da 2002 y l bafl nda tamamlanarak piyasaya sunulmas düflünülmektedir. Yeni ürünler gelifltirme ve mevcut ürünlerde iyilefltirmeler yapmaya yönelik olarak 1997 y l nda kurulan Ürün Gelifltirme Komitesi acentelerimizinde katk lar ile 2001 y l nda da faaliyetlerine devam etmifltir. Son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve altyap yenileme çal flmalar çerçevesinde 1997 ve 2000 y llar aras nda üretim, hasar, reasürans ve grafik arayüzlü olarak tasarlanan tahsilat ve muhasebe projeleri devreye al narak bölge müdürlükleri, bölge temsilcilikleri, acenteler ve Akbank flubelerinin bu projelerden online olarak yararlanmalar sa lanm flt r y l içerisinde on-line ba l olmayan acentelerimiz için flirketimiz bünyesinde gelifltirilen Acente Paket Program devreye al nm fl olup 2001 y l sonu itibar ile yaklafl k 450 acentenin bu program kullanmas sa lanm flt r. Bu program n, acente yerel a ortam nda çal flmas da y l sonunda devreye girmifltir. 11 Ekim 1996 tarihinde Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Say n Sak p Sabanc taraf ndan hizmete aç lan, dünyada benzeri çok az olan Aksigorta Yang n Deprem E itim Merkezi, Türkiye de ilk ve tek olma özelli ini korumaktad r. E itim merkezini stanbul un 32 ilçesinden 30,000 ö renci ziyaret etmifl ve sertifikalar n alm fllard r. E itim merkezinde, baz özel flirket çal flanlar na ve yabanc ö rencilere de e itim verilmifltir. Aksigorta 1995 y l nda bafllatt Gelece e Yat r m Projesi çerçevesinde ülke e itimine katk s n 2001 y l nda ulusal s n rlar aflan bir yönde gelifltirilmifltir. Gelece e Yat r m Projesi nde hedef, gelece in büyükleri olan 7-14 yafl grubundaki çocuklara yang n ve deprem gibi felaketlerden korunma e itimi vererek sigorta bilincini yerlefltirmektir. Aksigorta Yang n Deprem E itim Merkezi üç ana etkinlikten oluflmaktad r: Tan t m film gösterimi, yang n e itim bölümü, deprem e itim bölümü. Geleneksel hale gelen Yang n, Deprem ve Sigorta konulu resim yar flmas n n 7. si Kocaeli de düzenlenmifl, il ve ilçelerden 500 e yak n ö rencimiz resimleri ile kat lm flt r. 21 Nisan 2001 tarihindeki ödül töreninde; 1. olan okula 1 milyar; ve 3. olan ö rencilere 250, 150 ve 100 er milyon liral k baflar ödülü verilmifltir. Aksigorta, yenilikçi, rekabetçi ve azami müflteri memnuniyetini ilke edinen felsefesi ile pazarlama faaliyetlerini sürdürerek pazarda liderli ini devam ettirmifltir. Dört bölge ve yedi temsilcilik müdürlü ünde lokalizasyon anlay fl n ön planda tutarak y l içinde oluflturdu u Müflteri Temsilcisi kadrolar yla acente verimli ini artt rmaya yönelik faaliyetlerini h zland rm flt r. Aksigorta, 18 Haziran 1998 tarihinde uluslararas bir kurulufl olan BVQI dan (Bureau Veritas Quality International) BS EN 9001: 1994 Kalite Standard Belgesi ni alm fl ve 12 Temmuz 2001 tarihinde ISO 9001: 2000 versiyonuna göre yenilemifltir y l sonu itibariyle daimi kadroda 374 eleman bulunmaktad r. Bu say 1997 y l nda 316, 1998 y l nda 339, 1999 y l nda 338, 2000 y l nda 346 idi. Aksigorta n n toplam acente say s 1,439 dur. Bu toplam acente say s içinde serbest acentelerin say s 851, Akbank flubelerinin say s 588 dir. Aksigorta n n 851 serbest acentesinden 2001 y l sonu itibariyle hukuki takibe konu acente say s 51 dir. Hukuki takipteki alacak miktar 2,597 milyar lirad r. Bu mebla dan mevcut teminatlar düflüldü ünde flüpheli alacak karfl l 1,518 milyar lirad r say l Murakabe Kanunu na göre vadesi iki ay aflan alacaklar için ayr lan karfl l k tutar 7,462 milyar lirad r. Aksigorta n n 2001 y l gayrimenkullerinin defter k ymeti dönem içinde 4 trilyon 711 milyar liral k art fl göstererek 13 trilyon 515 milyar liraya ulaflm flt r. Aksigorta n n hisse senedi ve tahvil portföyünde y l içinde 44 trilyon 342 milyar lira art fl sa lanm flt r. Bu art fl n 40 trilyon 494 milyar liral k k sm Aksigorta kaynaklar ndan yeni yat r mlard r. Kalan 3 trilyon 848 milyar liral k k sm bedelsiz hisse senedi haklar ndan kaynaklanm flt r. Portföyün kay tl k ymeti 120 trilyon 754 milyar lirad r. Aksigorta "gerçek hasar tam olarak hemen öder" ilkesini benimsedi i gibi bilanço ile kâr zarar hesaplar nda da gerçek bilgiyi vermeye büyük özen göstermektedir. Bu amaçla: Aksigorta n n Merkez, Bölge teflkilat ve acentelerinin hesap ve ifllemleri grubun dahili teftifl birimlerince denetlenmektedir y l ndan bu yana Aksigorta n n Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesaplar üçer ayl k dönemler itibariyle ç kar lmaktad r. Aksigorta n n tüm hesaplar ve ifllemleri 1977 y l ndan bu yana ba ms z ve uluslararas nitelikte yabanc denetim kurulufllar taraf ndan denetlenmektedir. Ba ms z Denetçi Kuruluflu DRT nin Türkçe ve ngilizce olarak haz rlad denetim raporu yan nda, y l sonu Bilançosu ile Kâr-Zarar hesaplar üzerine verdi i rapor Umumi Heyet Raporu içinde yay nlanmaktad r.

16 A K S G O RTA n n Faaliyet Sonuçlar Nakliyat %7.1 Yang n %26.1 Mühendislik %4.6 Ziraat %0.1 Hayat % Y l Sonu Prim Da l m Kaza %59.7 Aksigorta n n 2001 y l toplam prim üretimi %45 lik art fl ile 148,436 milyar TL. ye ulaflm flt r. Branfllara göre prim da l m afla daki gibi gerçekleflmifltir: (Milyar TL.) Toplam Toplamdaki Prim Pay (%) Yang n 38, Nakliyat 10, Kaza 88, Mühendislik 6, Ziraat Hayat 3, Toplam 148, Toplam primlerin % 55 lik k sm inhisar, trete ve ihtiyari reasürans anlaflmalar çerçevesinde devredilmifl, % 45 lik k sm olan 66,370 milyar TL.lik prim flirket konservasyonunda tutulmufltur. Aksigorta n n y llar itibariyle toplam prim üretimi ve bu üretilen primden flirket konservasyonuna düflen k sm n geliflimi flöyledir: (Milyar TL.) Toplam Art fl Konservasyon Konservasyon Prim (%) Prim Oran (%) , , , , , , , , , , Aksigorta 2001 y l nda fiilen ve nakden 73,999 milyar TL.lik hasar ödemifltir. Branfllara göre ödenen tazminat da l m afla daki gibidir: (Milyar TL.) Ödenen Toplamdaki Hasarlar Pay (%) Yang n 7, Nakliyat 5, Kaza 49, Mühendislik 4, Ziraat Hayat 5, Toplam 73, Aksigorta n n y llar itibariyle ödedi i toplam tazminat miktar ve bu miktar n toplam prime oran afla daki gibidir: (MilyarTL.) Ödenen Ödenen Hasarlar / Hasarlar Toplam Prim (%) , , , , ,

17 Mühendislik Ziraat %5.2 %0.1 Hayat %0.9 Nakliyat %19.0 Yang n %23.2 Kaza % Y l So nu Teknik Gelir Da l m stihsal edilen prime karfl ödenen hasar, komisyon ve ayr lan teknik riyazi ihtiyatlar ile muallak hasarlar ihtiyat ndan sonra flirketin 2001 y l nda elde etti i teknik gelir 18,850 milyar TL.dir. Branfllara göre teknik gelir da l m flu flekildedir: (Milyar TL.) Teknik Toplamdaki Gelir Pay (%) Yang n 4, Nakliyat 3, Kaza 9, Mühendislik Ziraat Hayat Toplam 18, Aksigorta n n y llar itibariyle teknik gelir da l m ve prime oran afla daki gibidir: (Milyar TL.) Teknik Teknik Gelir / Gelir Toplam Prim (%) , , , , , Aksigorta A.fi y l nda teknik gelir d fl nda 90,003 milyar TL. mali gelir sa lam flt r. Mali gelir da l m afla daki gibi gerçekleflmifltir: (MilyarTL.) Mali Gelirler Hisse Senetleri Geliri 25,112 Faiz Gelirleri 56,326 Gayrimenkul Geliri 251 Di er Gelirler 8,314 Toplam 90,003 Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle mali gelir da l m ve art fl oranlar a fl a d a k i g i b i d i r : (MilyarTL.) Mali Art fl Gelirler (%) , , , , ,

18 Aksigorta A.fi. nin 2001 y l nda 108,853 milyar TL. olan toplam gelirlerinin, %17 sini 18 trilyon 850 milyar TL. ile Teknik Gelirler; %83 ünü ise 90 trilyon 3 milyar TL. ile Mali Gelirler oluflturmaktad r y l iflletme gideri 37 trilyon 33 milyar TL. d r. Sonuç olarak, Aksigorta A.fi y l faaliyetlerini 71,820 milyar TL. kâr ile k a p a t m fl t r. Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle toplam gelirleri, iflletme giderleri ve bilanço kâr da l m afla daki gibidir: (Milyar TL.) Toplam flletme Bilanço Gelirler Giderleri Kâr ,606 5,329 4, ,770 8,759 7, ,479 14,359 23, ,941 19,396 42, ,853 37,033 71,820 Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonu itibariyle özkaynaklar 98,978 milyar TL. ye yükselmifltir. Özkaynaklar n 2001 y l sonu da l m flöyledir (Milyar TL.): Ödenmifl Sermaye : 33,750 Yedek Akçeler : 36,110 Fonlar : 29,118 Toplam : 98,978 Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle toplam özkaynaklar n da l m ve art fl oranlar afla daki gibidir: (Milyar TL.) Toplam Art fl Özkaynaklar (%) , , , , , Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonunda bafll ca yat r mlar n n defter k ymeti üzerinden da l m afla daki gibidir (Milyar TL.): Menkul K ymetler : 49,502 Gayrimenkuller : 13,515 fltirakler : 71,252 Toplam : 134,269 Aksigorta A.fi. nin y llar itibariyle toplam yat r mlar n n da l m ve art fl oranlar afla daki gibidir: (Milyar TL.) Toplam Art fl Yat r mlar (%) , , , , ,

19 Aksigorta fiirketi'nin 2001 y l sonunda defterlerine intikal eden de erler itibar ile (cari borsa de eri bunun çok üzerindedir) toplam 71 trilyon 252 milyar liral k hissesine sahip oldu u ifltirakler ve di er ortakl klar flunlard r: Akbank T.A.fi., Akbank Kurucu, Ak Hayat A.fi., Çimsa, Dönkasan, B.N.P.-Ak-Dresdner Fin. Kira. fiti, Yünsa, Tursa Sabanc Turizm ve Yat r m fll. A.fi., Temsa, Akçansa Çimento, Akyat r m Menkul De erler A.fi. Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonu itibariyle teknik karfl l klar 61,257 milyar TL. dir. Net teknik karfl l klar n y llar itibariyle da l m afla daki gibidir Y l Sonu Teknik Karfl l klar (Milyar TL.) Cari Hayat Muallak Deprem Toplam Art fl Rizikolar Matematik Hasar Hasar Karfl l klar (%) ,916 2, , ,092 6,831 1, , ,221 13,061 3, , ,540 15,570 11, , ,040 21,153 15,951 5,113 61, Aksigorta A.fi. nin 2001 y l sonundaki bafll ca gelir ve giderleri ile kâr n n oluflumu afla daki gibidir: (Milyar TL.) TEKN K GEL R 13,898 18,850 Hayat D fl 13,714 18,685 Hayat GENEL G DERLER 7,015 10,130 Hayat D fl 6,905 9,994 Hayat NET TEKN K GEL R 6,883 8,720 Hayat D fl 6,809 8,691 Hayat MAL GEL R 48,043 90,003 MAL G DER 12,381 26,903 NET MAL GEL R 35,662 63,100 B LANÇO KÂRI 42,545 71,820 Aksigorta A.fi. nin y llar itibari ile kâr da t m tablosu özeti afla dad r: (Milyar TL.) TOPLAM KÂR 42,545 71,820 VERG 6,713 19,239 VERG SONRASI KÂR 35,832 52,581 I.TERT P YEDEK AKÇE 1,792 2,629 DA ITAB L R KÂR 34,040 49,952 II.TERT P YEDEK AKÇE 1,316 1,253 DA ITILAN KÂR 13,500 37,175 NET DA ITILAN KÂR 13,500 37,175 H.SND. BAfiINA DÜfiEN KÂR 400 1,101 DA ITIM ORANI %40.0 %110.1

20 Temettü oranlar, Ç kar lm fl Sermayenin %10 undan fazlas na sahip olan ortaklar: Son dört y lda da t lan temettü oranlar flöyledir (oluflan net kâr n ortaklara da t lan bölümü): 1998 % % % %40.0 Ortakl k sermayesinin %10'undan fazlas na sahip olan orta n ünvan ve pay miktar ile pay n sermayedeki oran flöyledir: Ortaklar n adlar Pay Miktar (Milyon TL.) Sermaye Oran H.Ö. Sabanc Holding 19,371,625.- %57.4 Ç kar lm fl Menkul K ymetler: itibar ile Aksigorta A.fi. nin ç kar lm fl menkul k ymeti mevcud de ildir. dari Faaliyetler: Aksigorta A.fi. nin Yönetim Kadrosu, Genel Müdür Üç Genel Müdür Yard mc s Dört Bölge Müdürü 22 Müdür 23 Müdür Yard mc s olmak üzere 53 kiflilik bir kadrodan oluflmaktad r y l nda flirketin eleman istihdam afla daki geliflmeyi göstermifltir. Dönem Bafl Giren Ç kan Dönem Sonu Personel nsan kaynaklar uygulamalar içerisinde performans yönetimi ve kariyer planlama çal flmalar sürdürülmüfl ve tüm flirket genelinde uygulanm flt r. K dem Tazminat Tavan tarihi itibariyle 978,020,000 - TL d r y l sonu itibariyle kadroda bulunan elemanlardan K - dem Tazminat na hak kazanm fl olanlar n K dem Tazminat Yükü 2,053,028,814,815 -TL. d r. fiirket personeline ayl k ücretlerine ilave olarak brüt 4 maafl tutar nda ikramiye, yemek veya ücreti verilmekte, servis veya yol ücreti (abonman bedeli) karfl lanmakta ve Hayat Grup Sigortas gibi menfaatler sa lanmaktad r. Aksigorta A.fi. kadrolu personeli Akbank T.A.fi. Mensuplar Tekaüt Sand Vakf kapsam nda ek sa l k ve emeklilik program ndan yararlanmaktad r y l içinde bir çal flan n ortalama toplam maliyeti 16,561 milyon lirad r. Bu rakam 2002 y l nda 25,500 milyon liraya yükselecektir.

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

2003 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Ça r Merkezi Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul

2003 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Ça r Merkezi Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Ça r Merkezi 444 27 27 23 Faaliyet

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2003

FAAL YET RAPORU 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 01 05.Ola an Genel Kurul Gündemi 06.Yönetim Kurulu 08.Mesaj 12.Sigortac l a Genel Bak fl 14.fiirketimizdeki Geliflmeler 16.Teknik Sonuçlar 23.Mali Sonuçlar 24.Denetçiler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri le tfa ve Tükenme Payları amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a a ıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 1,450,310 1,077,068 aa) Normal amortisman

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı