TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT"

Transkript

1 I MOROĞLU / KENDİGELEN NOTLU-İÇTİHATLI TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT 8. BASI

2 PROF. DR. ERDOĞAN MOROĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ABUZER KENDİGELEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ NOTLU İÇTİHATLI TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT ➋ TÜRK TİCARET KANUNUNUN MER İYET VE TATBİK ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ➌ KOOPERATİFLER KANUNU ➍ SERMAYE PİYASASI KANUNU ➎ ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ➏ KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN ➐ TİCARÎ İŞLETME REHNİ KANUNU ➑ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ➒ TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ ➓ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULU- NACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 8. BASI İSTANBUL 2004

3 IV Yay n No : 1533 Hukuk Dizisi : Bas - Eylül STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço- alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. V ize/kirklarel : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

4 De erli Kardeflim MEHMET EM N fieny T'in ( ) Aziz An s na V

5 VII SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat ın yedinci basısı 2001 yılı başında yayımlanmıştı. Aradan geçen dört yıla yakın süre içinde mevzuatta ve yüksek yargı kararlarında önemli değişiklikler ve gelişmeler oldu. Sekizinci basıda, Ağustos 2004 tarihine kadar gerçekleşen tüm bu değişiklikler ve gelişmeler esere işlenmiştir. Bu baskıda gerçekleşen önemli bir değişiklik de, değerli öğrencim ve meslekdaşım Doç. Dr. Abuzer Kendigelen in eserin yenileştirilmesine önemli katkılarda bulunması ve sonraki baskılarda da gittikçe artan ölçülerde sorumluluk üstlenmeyi kabul etmesidir. Böylece, en az otuzbeş yıllık bir emeğin ürünü olan eserin geleceği de güvence altına alınmaktadır. Mevzuat güncelleştirilirken, bu baskıda da, sadece yapılan değişikliklerin madde metinlerine işlenmesiyle yetinilmemiş; araştırmacılara kolaylık sağlanması amacıyla, maddelerde değişiklik yapan tüm mevzuatın tarihleri ve numaraları da (sadece fıkralarda değişiklik yapılmış ise ilgili fıkranın yanında; maddenin tamamında değişiklik yapılmışsa ilgili maddenin altında köşeli parantez içinde) belirtilmiştir. Eserde yer alan 2500 dolayındaki yüksek yargı kararından her biri ya tarafımdan özetlenerek veya mümkünse orijinal metnindeki ifadeler korunup kısaltılmak (ve tırnak içinde gösterilmek) suretiyle, yani işlenerek alınmıştır. Ayrıca, bu kararların en az 2200 ünün altında, kararın tam metninin bulunduğu kitap veya dergi gösterilmek suretiyle de ilgi duyanlara kararların bütününe ulaşabilme olanağı sağlanmıştır. Eserde kaynağına yollama yapılamayan az sayıdaki karar, uzun yıllar boyunca şahsen temin ettiğim veya meslekdaşlarımın verdikleri, bir bölümü yayımlanmamış, bir bölümünün ise yayımlandığı yer bulunamamış, ancak metinleri herhalde tarafımdan özetlenmiş veya kısaltılmış olan kararlardır. Ayrıca, bu baskıda, daha önceki baskılarda yer almış olan benzer kararlar ayıklanmış ve bunlara muhafaza edilen benzerlerinin altındaki notlarda yollama

6 VIII SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ yapılmakla yetinilmiştir. Böylece ilgi duyanların bu kararlara da kolayca ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Bu baskının gün ışığına çıkmasında emeği geçen herkese, özellikle içten gayret gösteren değerli araştırma görevlisi Alihan Aydın a, bu basıda esere işlenen Yargıtay kararlarının dizgisini yapan sekreterim Naile Polat a, tashihlerde yardımcı olan Av. M. Nail Kocakaya, stajyer Av. Abdülkerim Caferoğlu, stajyer Av. Dilek Demircioğlu ile Derya Demirci ye, basım ve yayımını üstlenen Beta Basım AŞ ile eserin dizgisinde tüm isteklerimizi büyük bir gayret ve özenle yerine getiren Gülgonca Çarpık a teşekkür ederim. Gümüşsuyu, Eylül 2004 Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu

7 IX BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, bilimsel araştırma yapanlara ve özellikle uygulamacılara yardımcı olmak amaç ve düşüncesiyle hazırlanmıştır. Eserde yer alan kanunların Resmî Gazetedeki metinlere uygun olmasına özen gösterilmekle birlikte resmî metinlerde her nasılsa mevcut olan yanlış ifadelerin doğrularına da dipnotlarında yer verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ile Kooperatifler Kanunu maddeleri altına konulan Yargıtay ve Danıştay içtihatlarının ilgili bulundukları kanun maddelerini sadece tekrarlar nitelikte değil, onları açıklar ve yorumlar nitelikte olmalarına özellikle özen gösterilmiştir. Kısaltılarak veya özetlenerek verilen içtihatların yayınlanmış oldukları dergiler her içtihadın altında ayrıca gösterilmek suretiyle okuyucuların gerekli gördükleri durumlarda kararın tam metnini inceleyebilmeleri mümkün kılınmıştır. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın seçiminde uygulamada duyulan ihtiyaçlar gözönünde tutulmuştur. Eserden yararlanmayı kolaylaştırmak için Türk Ticaret Kanunu ile Kooperatifler Kanununu kapsayan bir kavram endeksi hazırlanmıştır. Eseri 20 Eylül 1979 günü çok genç yaşında aramızdan ayrılan Sevgili Kardeşim Mehmet Emin Şenyiğit'in aziz anısına ithaf ediyorum. Ayrıca, eserin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen eşim Av. Nazan Moroğlu'na, Kervan Yayınları arasında çıkmasını sağlayan Sayın Kemal Ilıcak'a, titiz çalışmaları ile eserin günışığına çıkabilmesini sağlamış olan Kervan Kitapçılık AŞ çalışanlarına, özellikle değerli dostum Yönetici Erol Şadi Erdinç Bey ile Elmas Konuşkan Hanıma şükranlarımı sunarım. Prof.Dr. Erdoğan Moroğlu

8 XI İÇİNDEKİLER Sekizinci Basıya Önsöz VII Birinci Basıya Önsöz IX İçindekiler XI Kısaltmalar XIII [1] Türk Ticaret Kanunu [2] Türk Ticaret Kanununun Mer iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun [3] Kooperatifler Kanunu [4] Sermaye Piyasası Kanunu [5] Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun [6] Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun [7] Ticarî İşletme Rehni Kanunu [8] Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname [9] Ticaret Sicili Tüzüğü [10] Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik Sistematik Fihrist Kavram İndeksi

9 XIII KISALTMALAR AAjK AATK AD AktG Akyazan AlmBayK AlmGST AlmGühK AlmSAK AnkBD Arıç 7 sayılı Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 272 nci Maddesinden İstisna Edilmesine Dair Kanun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Adalet Dergisi Aktiengesetz (Alman Pay Senetli Ortaklıklar Kanunu) Akyazan Sıtkı, Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Mevzuat, Ankara Alman Bayrak Kanunu (Gesetz über das Flaggen-recht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenseeschiffe) Alman Gemi Sicili Tüzüğü (Schiffsregisterordnung) Alman Müseccel Gemiler ve İnşa Halindeki Gemiler Üzerinde Haklar Kanunu (Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken) Alman Sigorta Akdi Kanunu Ankara Barosu Dergisi Arıç M. Şahap, Yargıtay İçtihatlarına Göre Haşiyeli Ticaret Kanunu, İstanbul AvK 1136 sayılı Avukatlık Kanunu Ay. Anayasa AyM Anayasa Mahkemesi b. bent BankK 4389 sayılı Bankalar Kanunu BasK 5187 sayılı Basın Kanunu Batider Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BelGK 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu BelK 1580 sayılı Belediye Kanunu BGB Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medeni Kanunu) BİKK 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun Birkaş Birkaş Hasan, Ticaret Şirketleri ve Tatbikatı, 3. Baskı, İstanbul 1970.

10 XIV KISALTMALAR BK 818 sayılı Borçlar Kanunu BKK Bakanlar Kurulu Kararı bkz. bakınız C. Cilt CD Yargıtay Ceza Dairesi CGK Yargıtay Ceza Genel Kurulu CMUK 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu CogİşKHK 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname CUH Yargıtay Ceza Umumi Heyeti ÇekK 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun DCMKK 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun DD Danıştay Dergisi DDUH Dava Daireleri Umumî Heyeti DerK 2908 sayılı Dernekler Kanunu DKD Danıştay Kararları Dergisi DMK 627 sayılı Devlet Memurları Kanunu Dn. Danıştay DUH Danıştay Umumi Heyeti DVK 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu DzİşK 854 sayılı Deniz İş Kanunu DZMK 3894 sayılı Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu E. Esas numarası EAŞK 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat EczK 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun EDÇFK 7462 sayılı Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanunu EKSK 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu EndTasKHK 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Eriş Gönen Eriş, Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, 2. Baskı, Ankara Baskı, Ankara ETK 865 sayılı Eski Ticaret Kanunu f. fıkra FaizK 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

11 KISALTMALAR XV FKK 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu FSEK 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu GBŞNiz Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname GmbHG Gesetz über die Gesellschaften mit beschraenkter Haftung (Alman Limited Ortaklıklar Kanunu) GSNiz Gemi Sicili Nizamnamesi GümK 4458 sayılı Gümrük Kanunu GVK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu HarçK 492 sayılı Harçlar Kanunu HD Yargıtay Hukuk Dairesi HGB Handelsgesetzbuch (Alman Ticaret Kanunu) HGK Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Hirş Hirsch Ernst E., Notlu Ticaret Kanunu, İstanbul 1946 hk. hakkında HTK 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun HSYK Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HUH Yargıtay Hukuk Umumî Heyeti HUMK 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İçtBK Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı İHRÖK 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun İİD Yargıtay İcra İflâs Dairesi İİK 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu İKİD İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi İstBD İstanbul Barosu Dergisi İsvSAK İsviçre Sigorta Akdi Kanunu İsvTST İsviçre Ticaret Sicili Tüzüğü İşK 4857 sayılı İş Kanunu İzmBD İzmir Barosu Dergisi K. Karar numarası KabK 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San at ve Ticaret Hakkında Kanun karş. karşılaştırınız KHK Kanun Hükmünde Kararname KİTKHK 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

12 XVI KISALTMALAR KomY KoopK KTK KVK LimK MadK MarkKHK md. MK Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 618 sayılı Limanlar Kanunu 3213 sayılı Maden Kanunu 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname madde 4721 sayılı Medeni Kanun MKBorKHK 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname MÖHUK 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MSHK 1160 sayılı Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun Mük. Mükerrer NotK 1512 sayılı Noterlik Kanunu Okay Okay Sami, Deniz Ticaret Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları, İstanbul OR Obligationenrecht (İsviçre Borçlar Kanunu) ÖPaKHK 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname PatentKHK 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname RG Resmî Gazete RKD Resmî Kararlar Dergisi RKHK 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun s. sayfa S. Sayı SaSK 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu SchG Scheckgesetz (Alman Çek Kanunu) SMK 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu Sonİçt. Son İçtihatlar Dergisi SoyK 2525 sayılı Soyadı Kanunu SPK 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu SPKurulu Sermaye Piyasası Kurulu

13 KISALTMALAR XVII SSK 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Şimşek Şimşek Edip, Hukukta ve Cezada Ticarî Senetler, Ankara ŞirK 2308 sayılı Şirketlerin Müruruzamana Uğrayan Kupon ve Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun t. tarih TapK 2644 sayılı Tapu Kanunu TasSK 1711 sayılı Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun TatK 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun TBB Türkiye Barolar Birliği TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TCK 765 sayılı Türk Ceza Kanunu TD Yargıtay Ticaret Dairesi TebK 7201 sayılı Tebligat Kanunu TET Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük TGTDT Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük TİK Türkiye İçtihatlar Külliyatı TK/TTK 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu TKHK 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TKKBK 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu TNBD Türkiye Noterler Birliği Dergisi TOBBK 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu TPaK 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun TSGN Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi TST Ticaret Sicili Tüzüğü TŞKBK 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanunu TürkçeK 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun TürkSHK 2007 sayılı Türkiye de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun UBTK 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun UMK 2699 sayılı Umumî Mağazalar Kanunu UMT Umumî Mağazalar Tüzüğü vd. ve devamı VUK 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

14 XVIII KISALTMALAR WG Wechselgesetz (Alman Kambiyo Senetleri Kanunu) Y. Yıl Yarg. Yargıtay YasaHD Yasa Hukuk Dergisi YatHK 86 sayılı Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine Bazı İstisna ve Muaflıklar Verilmesine Dair Kanun YKD Yargıtay Kararları Dergisi ZOK 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu

Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat I Tekinalp / Çamo lu Aç klamal, Notlu ve Karfl laflt rmal Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat 11. Bas Kitaba yapılacak yollamalar için öneri: 1. TK nın her hangi bir maddesine (meselâ, TK. m. 324. f.2

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT ANKARA - 2006

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular I Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular Yabancı Kavramı Yabancıların Türkiye ye Girişi, Türkiye de

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ Dr. MERT NAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3030 Hukuk

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

ESKİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL KURULU

ESKİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL KURULU T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ESKİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ORTAKLIKLARIN GENEL KURULU Yüksek Lisans Tezi Tuğba BORAN Ana Bilim Dalı: Özel

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : 561 1. Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-699 - 4 Cop yright

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu. 2-3 Haziran 2011

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu. 2-3 Haziran 2011 A N K A R A B A R O S U 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 2-3 Haziran 2011 ANKARA, 2011 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı