Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Serap Teber 1, Figen Doðu 2, Yonca Eðin 1, Aydan Ýkincioðullarý 2, Ýsmail Reisli 2, Emel Babacan 2 1 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý. 2 Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Pediatrik Ýmmunoloji & Allerji Bilim Dalý Özet: Amaç: Eotaksin, CC kemokin ailesinden eozinofil selektif bir kemoatraktandýr.allerjik inflamasyonda temel inflamatuar hücre olduðu düþünülen eozinofillerin hedef dokuda toplanmasýndan eotaksin ve benzeri kemokinlerin sorumlu olduðu düþünülmektedir. Bu çalýþmada atopik ve nonatopik astýmlý çocuklarda ve benzer yaþ grubundan saðlýklý kontrollerde serum eotaxin ve IL-13 düzeyleri ölçülerek astým patogenezine katkýsý araþtýrýldý. Gereç ve yöntem: Çalýþmaya 33 stabil astýmlý olgu alýndý. Olgular atopik ( n:17, 5-13 yaþ, median 10 yaþ) ve nonatopik (n:16, 3-11 yaþ, median 9 yaþ) olarak iki gruba ayrýldý. Kontrol grubu astým ve alerjik hastalýk öyküsü bulunmayan yaþlarý 3-11 yaþ arasýnda deðiþen 10 saðlýklý çocuktan oluþtu. Bulgular: Atopik- nonatopik astýmlýlarda saðlýklý çocuklara göre serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri yüksek olmasýna karþýn, bu farklýlýk istatistiksel olarak anlamlý bulunmadý.eotaksin ve IL-13 düzeyleri arasýnda korelasyon tespit edilemedi.. Sonuç: Sonuç olarak çalýþma klinik olarak stabil hastalarda yapýldýðý için, astýmlý hastalarda kontrollere göre serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri açýsýndan anlamlý bir yükseklik saptanmadý. Eotaksin ve IL-13'ün çocukluk çaðý astýmýnda Yazýþma Adresi: Dr. Serap Teber Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Cebeci/ Ankara Tel: / 6327 GSM: Faks: rolünün belirlenebilmesi için dokuda ve hastalýðýn aktivasyonunda bu mediatörlerin deðerlendirilmesi gerektiði düþünüldü. Anahtar kelimeler: Çocuk, astým, eotaksin, IL-13. Serum levels of eotaxin and IL-13 in childhood asthma Purpose: Eotaxin is a selective chemo-attractant for eosinophils from CC chemokine family. Eotaxin and similar chemokines are responsible from chemotaxis of eosinophils which are basic inflammatory cells in allergic iflammation to the target tissue. In the present study we investigated the serum levels of eotaxin, IL-13 in children with atopic and non atopic asthma and healthy controls in order to investigate ýts' contribution to the pathogenesis of astma. Methods: Thirty three patients with stable asthma were included to the study. The patients were divided into two groups as atopic (n: 17, age range 5-13 years, median 10 years) and non atopic (n:16, age range3-11 years, median 9 years). Ten healthy children aged between 3 and 11 years without a history of asthma and any other allergic diseases served as controls. Results: Atopic and non atopic asthmatic children have higher serum eotaxin and IL-13 levels compared to healthy children, but the difference was not significant. There was no correlation between serum eotaxin and IL-13 levels. Conclusion: As a conclusion, as this study was performed on stable asthma patients, further studies which are conducted on tissue and asthma attack are required in order to determine the roles of eotaxin and IL-13 in childhood asthma. Key words: childhood asthma, eotaxin, IL-13.

2 Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Astým, tekrarlayan öksürük, hýþýltý, nefes darlýðý ataklarý ile karakterize hava yollarýnýn kronik inflamatuar hastalýðýdýr. Astýmda hava yolu inflamasyonunun geliþiminde eozinofil, mast hücre ve T lenfositlerle birlikte kemokin ve sitokinler rol oynar (1). Kemokinler immün sistemde yer alan hücrelerin (dendritik hücreler, Th1 ve Th2 hücreler, eozinofiller, nötrofiller, vs) deðiþik anatomik lokalizasyonlara göçünden sorumlu küçük kemotaktik sitokinlerdir (2-6). Eotaksin CC kemokin ailesinden olup eozinofiller için son derece spesifik ve güçlü bir kemoatraktandýr. Yapýlan son çalýþmalarda eotaksin genindeki polimorfizmlerin (EOT A>G, EOT1+123Ala>Thr) astým geliþimiyle ilgili olabileceði gösterilmiþtir (7). Eotaksin diðer kemokinlerin aksine sadece CCR3 reseptörüne baðlanýr bu reseptör astým geliþiminde birinci derecede öneme sahip olan eozinofiller ve Th2 hücreler üzerinde bulunur (1,8,9). Astýmlý eriþkin hastalarýn bronþ mukozalarýnda; eozinofil sayýsý ve astýmýn ciddiyeti ile uyumlu olarak eotaksin ekspresyonunun arttýðý gösterilmiþtir (10). Ancak dolaþýmdaki eotaksin düzeyi ile ilgili çalýþmalar özellikle çocuklarda son derece azdýr (11). IL-13; havayolu inflamasyonuna, mukus sekresyon artýmýna, subepitelyal fibrozise, havayolu hiperreaktivitesine ve eotaksin üretimine yol açan Th2 kaynaklý bir sitokinidir ve eotaksinin en kuvvetli indükleyicisidir (12,13). IL-13 astýmlý hastalarýn alýnan akciðer biyopsilerinde yüksek seviyede bulunur ve astým geliþiminde kemokinlerle özellikle de eotaksinle birlikte santral bir rol oynar (14,15). Biz bu çalýþmamýzda atopik ve nonatopik astýmlý çocuklarda stabil dönemde ve saðlýklý kontrollerde serum eotaksin ve eotaksin salýnýmýný artýrdýðý bilinen IL-13 düzeylerini ölçerek astýmýn deðiþik formlarýnda patogenezdeki rollerini araþtýrmayý amaçladýk. Gereç ve Yöntem Çalýþmaya Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatrik Ýmmünoloji-Alerji Bilim Dalý'nda Uluslararasý Astým taný ve tedavi rehberleri (GINA 2002) (16) doðrultusunda taný almýþ tedavilerini düzenli kullanan atak dýþý dönemde olan, hafif-orta persistan astýmlý çocuklar ve benzer yaþ grubundaki saðlýklý kontroller alýndý. Hastalar çalýþma öncesindeki son bir ayda enfeksiyon ya da astým ataðý geçirmemiþlerdi. Atopi tanýsý, ailede atopik hastalýk (alerjik astým, atopik dermatit, alerjik rhinokonjonktivit) öyküsünün olmasý, cilt testi ve /veya sýk karþýlaþýlan alerjenlere karþý spesifik IgE pozitifliðinin varlýðý ile konuldu. Non atopik hastalarda ise alerji yönünden pozitif aile öyküsü, cilt testi ve/veya sýk karþýlaþýlan alerjenlere karþý spesifik Ig E pozitifliði yoktu. Astýmlý hastalarýn 17'si atopik, 16'sý non atopikti. Atopik astýmlý hastalarýn 13'ü erkek, 4'ü kýz ve yaþlarý 5-13 (median:10 yýl) arasýnda deðiþiyordu. Nonatopik astýmlý olgularýn 12'si erkek, 4'ü kýz ve yaþlarý 3-11 (median:6.5 yýl ) arasýndaydý. Kontrol grubu, astým ve allerjik hastalýk öyküsü olmayan, yaþlarý 3-11 (median:9) arasýnda deðiþen 5 erkek, 5 kýz olgudan oluþturuldu. Astýmlý hastalarýn ve kontrol grubunun genel özellikleri Tablo 1' de özetlenmiþtir. Atopik astýmlý hastalarýn 12'si ve non atopik astýmlý hastalarýn da 9 tanesi steroid tedavisi almaktaydý. Serum Eotaksin ve IL-13 Düzeyi Ölçümü: Hastalardan alýnan 5'er ml'lik venöz kan örnekleri 2000 rpm'de santrifüj edilip serumlarý ayrýldý ve çalýþma gününe kadar -20 derecede saklandý. Serum örneklerinde eotaksin (Biosource, California, USA) ve IL-13 (Cytimmre, Maryland, USA) düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. Ýstatiksel Deðerlendirme: Çalýþmanýn istatistik analizi SPSS Ýstatistik Paket programý kullanýlarak yapýldý. Eotaksin ve IL-13'ün gruplar arasý karþýlaþtýrýlmasýnda Kruscal Wallis varyans analizi, eotaksin ve IL-13 düzeyleri ile tedavi (steroid) alýp almama ve dozu arasýndaki iliþki Mann Witney U testi ile karþýlaþtýrýldý. Bulgular Astýmlý olgularýn serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri ile kontrol grubunun deðerleri arasýnda anlamlý bir fark tesbit edilmedi (Tablo 2). Atopik astým (AA) ve non atopik astýmlý (NAA) olgularla saðlýklý kontrollerin serum eotaksin düzeyi karþýlaþtýrýldýðýnda non atopik astýmlýlarýn serum eotaksin düzeyi diðer iki gruba göre yüksekti, ancak her üç grup arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir fark yoktu (Tablo 3). Atopik ve nonatopik astýmlý olgularla saðlýklý kontrollerin serum IL-13 düzeyi karþýlaþtýrýldýðýnda atopik astýmlýlarýn serum IL-13 düzeyi diðer iki gruba göre yüksekti, ancak her üç grup arasýnda istatiksel olarak anlamlý farklýlýk yoktu (AA: 48.70±72.24pg/ml, NAA: 52,68±85.92 pg/ml, kontroller: 38.5±29.3 pg/ml p>0.05) (Tablo 3). Tüm gruplarýn serum eotaksin ve serum IL-13 düzeyleri arasýnda anlamlý bir korelasyon tesbit edilmedi (p>0.05). Atopik astým ve non atopik astýmlý hasta grubunda olgularýn steroid tedavisi alýp almamalarý ile serum IL-13 düzeyleri arasýnda bir iliþki saptanmadý, eotaksin ise steroid alanlarda daha düþüktü ancak istatiksel olarak anlamlý fark yoktu (p>0.05) (Tablo 4). Tartýþma 101 Astým prevalansý giderek artan, solunum yollarýnýn kronik inflamatuvar bir hastalýðýdýr. Astýmdaki semptomlardan sorumlu olan bronþ obstriksiyonu ve hiperreaktivitesi, havayolu enflamasyonunun bir sonucudur. Enflamasyonda rol alan eozinofil, Th2 hücreler, mast hücre ve bazofilleri akciðer dokusuna toplayan en önemli medyatörlerden biri kemokinlerdir (4,5,6,8,17,18).

3 102 Teber ve ark Tablo 1. Atopik ve Nonatopik Astýmlý Olgularýn ve Kontrol Grubunun Genel Özellikleri Tablo 2: Astýmlý Olgularýn ve Kontrol Grubunun Serum Eotaksin ve IL-13 Düzeyleri Tablo 3: Atopik ve Nonatopik Astým ile Kontrol Grubunun Serum Eotaksin ve IL-13 Düzeyleri Tablo 4: Astýmlý Hastalarda Steroid tedavisi ile Serum Eotaksin Arasýndaki Ýliþki: Eotaksin eozinofiller için en spesifik kemokindir. Astýmda eotaksin akciðerde fazla miktarda üretilir ve havayolu epitelinde yerleþir. Astýmlý olgularda plazma veya serumda eotaksin düzeylerinin ölçüldüðü çalýþmalarda (1,19,20) hastalar atopik ve nonatopik diye ayrýlmamýþlar ve çalýþmalarýn pek çoðu eriþkin hastalar üzerinde yapýlmýþtýr. Astýmlý hastalarýn bronþ mukozasýnda eotaksin ekspresyonu artmýþtýr ve bu artýþ bronþ dokusundaki eozinofil sayýsý ve hastalýðýn ciddiyeti ile koreledir (1,8,9,10). Bügüne kadar pek çok çalýþmada eriþkin astýmlý hastalarýn bronkoalveolar (BAL) sývýsýnda ve akciðer biyopsi örneklerinde eotaksin ekspresyonu yüksek olarak bulunmuþtur (9, 10, 17, 21).Atopik astýmlý hastalarda allerjen temasýndan sonra BAL eotaksin seviyelerinin arttýðý gösterilmiþtir (22). Plazma eotaksin düzeyi ile ilgili yapýlmýþ ilk çalýþma

4 Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri yýlýnda Nakamura ve ark. (20) tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmanýn sonunda plazma eotaksin düzeyi steroid almayan astýmlý hastalarda kontrollere göre anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur. Ayrýca plazma eotaksin düzeyi akciðer fonksiyonlarýyla ters, total eozinofil sayýsý ile direk olarak iliþkili olduðu saptanmýþtýr. Bizim çalýþmamýzda astýmlý hastalarýn serum eotaksin düzeyleri kontrollere göre yüksek olmakla birlikte istatiksel olarak anlamlý deðildi. Ancak 33 astýmlý hastadan 21 'i steroid tedavisi almaktaydý. Her ne kadar istatiksel olarak anlamlý olmasa da steroid tedavisi alan hastalarýn eotaksin düzeyleri daha düþüktü. Steroidin akciðerde kemokinlerin ekspresyonunu azalttýðý bilinmektedir. Glukokortikoidler alerjenle indüklenen havayolu eozinofilisini ve havayolu hiperreaktivitesini kemokinlerin ekspresyonunu azaltarak engellerler (23). Leung ve arkadaþlarý da steroid alan persistan astýmlý çocuklarda kemokin düzeylerinin baskýlandýðýný göstermiþlerdir (24). Dolayýsýyla astýmlý hastalarýmýzda eotaksin düzeylerini, kontrollere göre anlamlý yüksek bulmayýþýmýzýn sebebi büyük bir kýsmýnýn steroid tedavisi alýyor olmalarýdýr. Lilly ve ark. (1) acil servise astým ataðý ile baþvuran 46 eriþkin hastanýn plazma eotaksin düzeyleriyle 133 stabil astýmlý hastanýn plazma eotaksin düzeyini karþýlaþtýrmýþlardýr. Astým ataðý ile baþvuran hastalarýn plazma eotaksin düzeyleri anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur. Bizim çalýþmamýzda da; plazma eotaksin düzeyini anlamlý yüksek bulamayýþýmýzýn nedeni sadece stabil astýmlý çocuklarý çalýþmaya almamýzdýr. Janz-Ro ve ark.(19) 2000 yýlýnda 19 eriþkin stabil atopik astýmlý ve 10 saðlýklý kontrolde plazma eotaksin ve ECP (eozinofilik katyonik protein) düzeyi çalýþmýþ ve plazma eotaksin düzeyini astýmlý hastalarda kontrollere göre anlamlý yüksek bulmuþlardýr. Stabil astýmlý çocuklarda yapýlan bir çalýþmada nazal lavaj sývýsýnda kemokin düzeyleri ölçülmüþ ve eotaksin düzeyi kontrollere göre yüksek olarak bulunmuþtur (25). Rojas Ramos ve ark.(26) yaþlarý 6-10 arasýnda deðiþen 10 astýmlý çocuðun BAL örneklerinde; RANTES, MCP-3 ve -4, eotaksin-1 ve -2 'nin saðlýklý çocuklarla karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý olarak yüksek olduðunu saptamýþlardýr. Th 2 sitokinleri bronþ epitel hücrelerinde eotaksin üretimini indükler. Bunlardan en önemlileri IL-13, IL-4 ve TNF-alfa'dýr. IL-13 eotaksinin en kuvvetli indükleyicisidir(12,27). Literatürde atopik ve nonatopik astýmlý hastalarla kontrol grubu arasýnda IL-13 seviyesinin karþýlaþtýrýldýðý sadece bir çalýþmaya rastladýk. Humbert ve ark. (28) 1997 yýlýnda yaptýklarý bu çalýþmada eriþkin 10 atopik ve 10 non atopik astýmlý hasta ile 9 atopik ve 8 non atopik kontrol olgunun bronþ biyopsisinde IL-13 m-rna ekspresyonunu karþýlaþtýrmýþlar ve astýmlý hastalarda IL-13 ekspresyonunu atopik ve non atopik kontrollere göre yüksek bulmakla beraber atopik ve nonatopik astýmlý hastalar arasýnda bir fark bulamamýþladýr. Ly ve ark. (29) ailesinde alerji veya astým öyküsü bulunan ve yaþlarý 2-5 arasýnda deðiþen 151 çocuðun periferik kan mononükleer hücrelerinde allerjen ile temastan sonra IL-13 sekresyonunda belirgin artýþ olduðunu göstermiþler ve artmýþ Ig E düzeyi ile iliþkili bulmuþlardýr. Bizim çalýþmamýzda IL-13, astýmda ve atopik astýmda kontrollere ve non atopiklere kýyasla yüksek bulunmuþtur ancak aradaki fark istatiksel olarak anlam taþýmamaktadýr. Bunun sebebi; hastalarýmýzýn klinik olarak stabil dönemde oluþu, eotaxin ve IL-13 düzeyinin steroid tedavisinden etkileniyor olmasý (30) veya çalýþma örneðimizin doku kaynaklý olmayýþý ile açýklanabilir. Sonuç olarak eotaksin ve IL-13'ün astým patogenezindeki rolünü, taný ve takipte kullanýlabilirliðini görmek için daha çok hasta içeren çalýþmalara, akut atakla baþvuran hastalar üzerinde yapýlacak araþtýrmalara ve eðer mümkünse doku düzeyinde yapýlacak çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Kaynaklar 1. Lilly CM, Woodruff PG, Camargo CA et al. Elevated plasma eotaxin levels in patients with acute asthma. J Allergy Clýn Immunol 1999; 104: Nickel R, Beck LA, Stellato C, Schleimer RP. Chemokines and allergic disease. J Allergy Clýn Immunol 1999; 104: Baggiolini M, Loetscher P. Chemokines in inflammation and immünity. Immunology Today 2000; 21: Teran LM. CCL Chemokines and asthma. Immunology Today 2000; 21: Homey B, Zlotnik A. Chemokines in allergy. Current Opinion in Immunology 1999; 11: Charo I.R, Randsohoff R.M. The many roles of chemokines and chemokine receptors in inflammation. N. Eng J Med.2006;354: Hyoung Doo Shýn, Lyoung Hyo, Byung Lae Park et al. Association of Eotaxin gene family with asthma and serum total Ig E. Human Molecular Genetýcs, 2003,12: Lukacs NW, Oliveira SHP, Hogaboam CM. Chemokines and asthma: redundancy of function or a coordinated effort? The Journal of Clinical Investigation 1999; 104: Ying S, Robinson DS, Meng Q. et al. Enhanced expression of eotaxin and CCR3 mrna and protein in atopic asthma. Association with airway hyperresponsiveness and predominant co-localization of eotaxin mrna to bronchial epithelial and endothelial cells. Eur J Immunol 1997; 27: Mattoli S, Stacey MA, Sun G, Bellini A, Marini M. Eotaxin expression and eosinophilic inflammation in asthma. Biochem Biophys Res Commun 1997; 236: Tahan F, Karaaslan C, Aslan A, Kiper N, Kalayci O. The Role Of Chemokines Ýn Exercise Ýnduced Asthma.

5 104 Teber ve ark Ann Allergy Asthma Immunol Jun;96(6): Li L, Xia Y, Nguyen A et al. Effects of Th2 cytokines on chemokine expression in the lung: IL-13 potently induces eotaxin expression by airway epithelial cells. The Journal of Immunology 1999; 162: Zhu Z, Homer RJ, Wang Z et al. Pulmonary expression of interleukin-13 causes inflammation, mucus hypersecretion, subepithelial fibrosis, physiologic abnormalites, and eotaxin production. J Clýn Invest 1999; 103: Zimmerman N, Hershey GK, Foster PS, Rothenberg ME. Chemokines in asthma: cooperative interaction between chemokines and IL-13.J Allergy Clin Immunol.2003; 111(2): Vladich F. D, Brazille SM, Stern D. IL-13 R130Q, a common variant associated with allergy and asthma, enhances effector mechanisms essential for human allergic inflammation. The Journal Of Clinical Ýnvestigation : Global Initiative for Asthma. GINA Workshop Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, April Taha RA, Minshall EM, Miotto D et al. Eotaxin and monocyte chemotactic protein-4 mrna expression in small airways of asthmatic and nonasthmatic individuals. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: Sampson AP. The role of eosinophils and neutrophils in inflammation. Clinical and Experimental Allergy 2000; 30: Jahnz-Ro K, Plusa T, Mierzejewska J. Eotaxin in serum of patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease: relationship with eosinophil cationic protein and lung function. Mediators Inflamm 2000; 9: Nakamura H, Weiss ST, Israel E, Luster AD, Drazen J and Lilly C. Eotaxin and impaired lung function in asthma. Am. J. Respýr. Crýt. Care Med 1999; 160: Zeibecoglou K, Ying S, Yamada T et al. Increased mature and immature CCR3 messenger RNA eosinophils in bone marrow from patients with atopic asthma compared with atopic and nonatopic control subjects. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: Craig M.Lýlly, Hýdetoshi Nakamura, Olga I et al. Eotaxin expression after segmental allergen challenge in subjects with atopic asthma. Am J Respýr Crit Care Med 2001;163: Eum SY, Maghni K, Hamid Q et al. Inhibition of allergic airways inflammation and airway hyperresponsiveness in mice by dexamethasone: role of eozinophils, IL-5, eotaxin and IL-13. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(5): Leung TF, Wong GW, Ko FW, Lam CW, Fok TF.Increased macrophage-derived chemokine in exhaled breath condensate and plasma from children with asthma Clin Exp Allergy May;34(5): Noah TL, Tudor GE, Ivins SS, Murphy PC, Peden DB, Henderson FW.Repeated measurement of nasal lavage fluid chemokines in school-age children with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol Feb;96(2): Rojas-Ramos EAvalos AF, Perez-Fernandez L Role of the chemokines RANTES, monocyte chemotactic proteins-3 and -4, and eotaxins-1 and -2 in childhood asthma Eur Respir J Aug;22(2): Fujisawa T, Kato Y, Atsuta J, Terada A, Iguchi K, Kamiya H, et al. Chemokine production by the BEAS- 2B human bronchial regulation of eotaxin, IL-8, and RANTES by TH2- and TH1- derived cytokines. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: Humbert M, Durham SR, Kimmitt P et al. Elevated expression of mesenger ribonucleic acid encoding IL- 13 in the bronchial mucosa of atopic and nonatopic subjects with asthma. J Allergy Clin Immunol 1997; 99: Ly NP, Li Y, Sredl DL Elevated allergen-induced IL-13 secretion predicts IgE elevation in children ages 2-5 years. J Clin Immunol Jul;25(4): Wang L, Zhang X, Xue YW. Changes of serum interleukin (IL)-12 and IL-13 in asthmatic patients and regulatory effects of glucocorticoids on them Zhonghua Nei Ke Za Zhi Jan;42(1):24-6.

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý The Prevalance of Atopy and Allergic Rhinitis in Asthma Ayþe Bayram M.D. drayse3865@hotmail.com Sema Oymak Assoc. Prof., M.D. fsoymak@erciyes.edu.tr

Detaylı

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Solunum Sistemi Mikrobiyotası Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara NIH Human Microbiome Project (2007) Microbial communities in healthy controls and asthmatic airways

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI GENEL BİLGİ Hücre Kültürü laboratuarı 2007 de Prof.

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara 6 Yaşı şına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler)

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi

Astma ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, C-reaktif protein ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / F. Tülübaş ve ark. Bronsiyal astım ve allerjik rinitte CRP, IgE ve kan parametreleri 2013; 40 (1): 57-61 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0225 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi #

Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Stabil Bronşiyal Astımlı Hastalarda Serum ve Bronkoalveoler Lavaj Eozinofil Katyonik Protein Düzeyinin Solunum Fonksiyon Testleri ile İlişkisi # Akif ÖZGÜL, Figen KADAKAL, Pınar YILDIZ, Murat ACAT, Tuncay

Detaylı

RİNİTLİ HASTALARDA CD4 VE CD8 LENFOSİT SUBGRUPLARI VE IgE İLİŞKİSİ * Rauf TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU, Deniz Tuna EDİZER

RİNİTLİ HASTALARDA CD4 VE CD8 LENFOSİT SUBGRUPLARI VE IgE İLİŞKİSİ * Rauf TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU, Deniz Tuna EDİZER 78 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayı) 36 (2) RİNİTLİ HASTALARDA VE LENFOSİT SUBGRUPLARI VE IgE İLİŞKİSİ * Rauf TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU, Deniz Tuna EDİZER Background and Design.- The level of total

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Periferik Kanda IL-8 Düzeyi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Periferik Kanda IL-8 Düzeyi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Periferik Kanda IL-8 Düzeyi Feza BACAKOĞLU, Alev ATASEVER, Yeşer KARACA, Cemil GÜRGÜN, Mustafa ÖZHAN, Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA IGE, EOZİNOFİL, CRP DÜZEYLERİ VE ATOPİ VARLIĞI* IgE, Eosinophil, CRP Levels and Atopy in the Asthmatic Children

ASTIMLI ÇOCUKLARDA IGE, EOZİNOFİL, CRP DÜZEYLERİ VE ATOPİ VARLIĞI* IgE, Eosinophil, CRP Levels and Atopy in the Asthmatic Children Astımlı çocuklarda IGE, Eozinofil, CRP düzeyleri ARAŞTIRMA ve atopi varlığı (Research Report) ASTIMLI ÇOCUKLARDA IGE, EOZİNOFİL, CRP DÜZEYLERİ VE ATOPİ VARLIĞI* IgE, Eosinophil, CRP Levels and Atopy in

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji Bir veya birden fazla antijene (alerjene) verilen anormal immünolojik cevapla karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Astım fare modelinde deksametazonun antiinflamatuvar etkisinin araştırılması

Astım fare modelinde deksametazonun antiinflamatuvar etkisinin araştırılması Astım fare modelinde deksametazonun antiinflamatuvar etkisinin araştırılması Gamze KIRKIL 1, M. Hamdi MUZ 1, Figen DEVECİ 1, Hakan BULUT 2, Yesari ERÖKSÜZ 3, Necip İLHAN 4, Teyfik TURGUT 1 1 Fırat Üniversitesi

Detaylı

Solunum Yolu Allerjilerinde Eosinofil Katyonik Protein ve Total Ige veya İnterleukin 8 İle İlişkisi

Solunum Yolu Allerjilerinde Eosinofil Katyonik Protein ve Total Ige veya İnterleukin 8 İle İlişkisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Solunum Yolu Allerjilerinde Eosinofil Katyonik Protein ve Total IgE veya înterleukin 8 İle İlişkisi Eosinophil Cationic Protein and its Relation with Total IgE and

Detaylı

AKUT BRONŞIAL ASTMALI HASTALARIN TAKİBİNDE SERUM EOZINOFILIK KATYONIK PROTEİN SEVİYELERİ

AKUT BRONŞIAL ASTMALI HASTALARIN TAKİBİNDE SERUM EOZINOFILIK KATYONIK PROTEİN SEVİYELERİ Ege Tıp Dergisi 39 (3): 187-191, 2000 AKUT BRONŞIAL ASTMALI HASTALARIN TAKİBİNDE SERUM EOZINOFILIK KATYONIK PROTEİN SEVİYELERİ SERUM EOSINOPHIL CATIONIC PROTEIN LEVELS IN MONITORING OF THE PATIENTS WITH

Detaylı

Bronşial Astma Ve İnterlökin-8

Bronşial Astma Ve İnterlökin-8 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bronşial Astma Ve İnterlökin-8 Interleukin-8 And Bronchial Asthma Kamuran KONCA *, Cengiz PATA *, Esen AKBAY *, Aziz YAZAR * ÖZET Amaç: Astma solunum yollarının inflamatuvar

Detaylı

IL-1, IL-6 and TNF Levels in Asthmatic Patients

IL-1, IL-6 and TNF Levels in Asthmatic Patients Türk Klinik Biyokimya Derg 2004; 2(1): 17-21 Araflt rma Ast m Olgular nda IL-1 Düzeyleri*, IL-6 ve TNF IL-1, IL-6 and TNF Levels in Asthmatic Patients Ayfl n fiakar* Ahmet Var** Ece Onur** Yeflim Güvenç**

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

PROF. DR. YONCA NUHOĞLU

PROF. DR. YONCA NUHOĞLU Doğum Tarihi: 20 /06 / 1966 Öğrenim Durumu: PROF. DR. YONCA NUHOĞLU ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİV. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Tıpta

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 GENİ mrna EKSPRESYONUNUN TEDAVİYE CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ Özgü Hançerli*, Aslıhan Kara*, Metin Kaya Gürgöze*, Murat Kara** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi *Çocuk

Detaylı

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1 AJANDA -Allerji -Allerji mekanizması -Allerjenler -Allerji Teşhis ve Tedavisi -Neden İnvitro test -3g Allerji -IMMULITE

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları Allerji ile ilgili kavramların isimlendirilmesi çeşitlilik göstermektedir. Bu önemli konuya açıklık getirmek ve sağlıkla ilgilenenler arasında en iyi iletişimi sağlamak

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Deneysel Astım Modelleri

Deneysel Astım Modelleri Deneysel Astım Modelleri Doç. Dr. Meral KARAMAN DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. DEÜ SBE Laboratuar Hayvanları Bilimi AD. meral.karaman@deu.edu.tr Astımda deneysel hayvan modellerinin kullanım

Detaylı

Dr. Gaye Erten. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 9 Nisan 2011, Marmaris

Dr. Gaye Erten. 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 9 Nisan 2011, Marmaris Dr. Gaye Erten 21. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 9 Nisan 2011, Marmaris Fig 2 Source: Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011; 127:701-721.e70 (DOI:10.1016/j.jaci.2010.11.050 ) Copyright 2011 American

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Erdoğan ÇETİNKAYA*, Figen KADAKAL*, Faruk ALKAN**, Nail YILMAZ***, Günay Aydın TOSUN***, Veysel YILMAZ*, Sema UMUT***

Erdoğan ÇETİNKAYA*, Figen KADAKAL*, Faruk ALKAN**, Nail YILMAZ***, Günay Aydın TOSUN***, Veysel YILMAZ*, Sema UMUT*** Stabil KOAH Olgularında Balgam ve Bronkoalveoler Lavajda İnflamatuvar Hücrelerin Karşılaştırılması ve Bronş Biyopsisinde Patolojik Değişikliklerin İncelenmesi # Erdoğan ÇETİNKAYA*, Figen KADAKAL*, Faruk

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Derleme. Selvinaz DALAKLIOĞLU 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2013, 95-110

Derleme. Selvinaz DALAKLIOĞLU 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2013, 95-110 Derleme Astım Tedavisinde Yeni Bir Tedavi Seçeneği Olarak Monoklonal Antikorlar Ve Klinik Sonuçları MONOCLONAL ANTIBODIES AS A NEW TREATMENT OPTION IN ASTHMA THERAPY AND ITS CLINICAL OUTCOMES Selvinaz

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri

Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri Astım Allerjİ İmmünolojİ Asthma Allergy Immunology doi: 10.21911/aai.348 Asthma Allergy Immunol 2017;15:1-6 ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların

Detaylı

DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Mehmet Melli Ankara Universitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Detaylı

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım

Astım. Özellikle son yıllarda sıklıkla duyduğumuz. Modern Yaşamın Gizli Tehdidi. En Yaygın Tipi Alerjik Astım Özlem İkinci Modern Yaşamın Gizli Tehdidi Astım Sanayileşme ve egzoz gazları dış ortam havasını kirletirken, ev içinde kullanılan parfüm, sprey, deterjan, boya gibi malzemeler de iç ortam havasının kirlenmesine

Detaylı

Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010

Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010 Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010 2007 den beri yayınlanmış 4 büyük kılavuz derlenmiş NAEPP in EPR-3 2008 EAACI nin PRACTALL Consensus report, 2008 ERS task force 2008 GINA

Detaylı

Dizel egzoz partiküllerinin allerjik rinit prevalansı ve patogenezi üzerine etkisi

Dizel egzoz partiküllerinin allerjik rinit prevalansı ve patogenezi üzerine etkisi Asthma Allergy Immunol 2011;9:123-130 DERLEME REVIEW Dizel egzoz partiküllerinin allerjik rinit prevalansı ve patogenezi üzerine etkisi Effects of diesel exhaust particles on allergic rhinitis prevalence

Detaylı

XXV. Avrupa Allergoloji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)* Kongresi 2006 Viyana da Türkiye den En İyi Araştırma Ödülü Alan Çalışmalar

XXV. Avrupa Allergoloji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)* Kongresi 2006 Viyana da Türkiye den En İyi Araştırma Ödülü Alan Çalışmalar XXV. Avrupa Allergoloji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)* Kongresi 6 Viyana da Türkiye den En İyi Araştırma Ödülü Alan Çalışmalar Üç-Altı Yaş Astımlı Çocuklarda Adenozin -Monofosfat (AMP) a Bronşiyal

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen

SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen SIT normalizes the effector immune response to allergens Allergen LC Specific IT Tho x IgE Th1 x inhibition Treg x inhibition Th2 B cell IL-10 TGF- B cell Akdis, Barlan. Allergy 2006 Induction of IgG4,IgGA

Detaylı

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (4-8 Kasım 2006, Antalya) nde Ödül Alan Araştırmalar ve Yayınlar

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (4-8 Kasım 2006, Antalya) nde Ödül Alan Araştırmalar ve Yayınlar Haberler XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (4-8 Kasım 2006, Antalya) nde Ödül Alan Araştırmalar ve Yayınlar 4-8 Kasım 2006 tarihleri arasında Antalya da gerçekleştirilen XIV. Ulusal Allerji

Detaylı

RAPOR FORMATI Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden (al

RAPOR FORMATI Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan Times New Roman stili kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden (al T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU OBESİTE, ATOPİ VE ALLERJİK HASTALIKLAR Proje Yürütücüsünün İsmi: Doç. Dr. Figen Doğu Proje Numarası: 10B3330029 Başlama Tarihi: Ekim 2010

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları Asthma Allergy Immunol 2010;8:13-22 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı

Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı Araştırma Gaziantep te Çocuklarda Solunum Allerjenleri Duyarlılığı E. KÜÇÜKOSMANOĞLU*, Ö. KESKİN* * Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerjisi Bilim Dalı, GAZİANTEP Atopi genellikle çocukluk

Detaylı

Rinit patogenezinde yenilikler

Rinit patogenezinde yenilikler Asthma Allergy Immunol 2013;11:15-22 DERLEME REVIEW Rinit patogenezinde yenilikler Şadan SOYYİĞİT 1, Betül Ayşe SİN 1 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve

Detaylı

Nanopartiküllerin Akciğer, KVS ve Sistemik Etkileri

Nanopartiküllerin Akciğer, KVS ve Sistemik Etkileri Nanopartiküllerin Akciğer, KVS ve Sistemik Etkileri Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı E-posta: bayram@gantep.edu.tr 2. Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun

Dr Mahir İğde. Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Dr Mahir İğde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Ünitesi /Samsun Kronik Öksürük Yakınmalı Bir Hasta: BK, 6y, Kız, Samsun Şik: Öksürük Hikayesi: 3 aylıktan bu yana zaman

Detaylı

Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları

Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları doi: 10.5505/abantmedj.2014.25338 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014 ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014 Astım tedavisinde amaç 1-Normal aktivite Okul devamsızlığı Beden eğitimi ve fizik aktivitelere katılım 2-Uyku bozukluğu 3-Astım semptomları

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Ağırlığı ile C-Reaktif Protein Düzeyi Arasındaki İlişki

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Ağırlığı ile C-Reaktif Protein Düzeyi Arasındaki İlişki doi:10.5/otd.01.103 Araştırma Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Ağırlığı ile C-Reaktif Protein Düzeyi Arasındaki İlişki Aysun Aynacı, Engin Aynacı, Birsen Pınar Yıldız, Gönenç Ortaköylü,

Detaylı

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Sibel ATIŞ*, Candan ÖZTÜRK**, Mukadder ÇALIKOĞLU*, Nuran DELİALİOĞLU**, Minür TÜMKAYA*

Detaylı

Astým ve KOAH'lý hastalar için inhaler seçiminde inspiratuar akým hýzýnýn önemi

Astým ve KOAH'lý hastalar için inhaler seçiminde inspiratuar akým hýzýnýn önemi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (2): 1-6 ARAÞTIRMA Astým ve KOAH'lý hastalar için inhaler seçiminde inspiratuar akým hýzýnýn önemi Cengizhan Sezgi 1, Bülent Özbay 1, Mehmet Kara 2, Ekrem Doðan 3 Ayten

Detaylı

Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü

Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (1): 11-17 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü Ali Ayata 1, Halide Genç 1, Recep Sütçü 2 1

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Rekürren Seröz Otitli Eriþkin Hastalarda Atopi Ýnsidansýnýn Phadiotopla Araþtýrýlmasý

Rekürren Seröz Otitli Eriþkin Hastalarda Atopi Ýnsidansýnýn Phadiotopla Araþtýrýlmasý OTOSCOPE 2004; 99-103 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Rekürren Seröz Otitli Eriþkin Hastalarda Atopi Ýnsidansýnýn Phadiotopla Araþtýrýlmasý Op.Dr. Yezdan FIRAT 1, Uz.Dr. Iþýl OLCAY 2, Op. Dr. Osman Kürþat ARIKAN 1,

Detaylı

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri

5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 21 - ARAÞTIRMA 5-15 Yaþ grubu saðlýklý çocuklarda ekokardiyografiyle hesaplanan pulmoner ve aort kapak alanlarý ile pulmoner arter basýnç deðerleri Mesut Garipardýç

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

Alerjide doğal lenfoid hücreler Doç Dr Duygu Erge Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın

Alerjide doğal lenfoid hücreler Doç Dr Duygu Erge Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın Alerjide doğal lenfoid hücreler Doç Dr Duygu Erge Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Aydın İmmün sistem immün yanıtın hızı ve süresine göre klasik olarak

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastaları ve astımlılarda indükte balgamda MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri

Kronik obstrüktif akciğer hastaları ve astımlılarda indükte balgamda MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri Kronik obstrüktif akciğer hastaları ve astımlılarda indükte balgamda MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri Mukadder ÇALIKOĞLU 1, Ali ÜNLÜ 2, Lülüfer TAMER 2, Eylem ÖZGÜR 1 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

ASTIMLI YETÝÞKÝN HASTALARDA SERUM LEPTÝN, IFN-ã, IL-4, IL-10, NÝTRÝK OKSÝT KONSANTRASYONLARI VE SOLUNUM FONKSÝYONLARI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER

ASTIMLI YETÝÞKÝN HASTALARDA SERUM LEPTÝN, IFN-ã, IL-4, IL-10, NÝTRÝK OKSÝT KONSANTRASYONLARI VE SOLUNUM FONKSÝYONLARI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 013; 14(1) : 3-30 Araþtýrma ASTIMLI YETÝÞKÝN HASTALARDA SERUM LEPTÝN, IFN-ã, IL-4, IL-10, NÝTRÝK OKSÝT KONSANTRASYONLARI VE SOLUNUM FONKSÝYONLARI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER 1 4 3 Mustafa

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ Dr. Dilşad Mungan Tanım Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır, bu inflamatuar süreçte başlıca T lenfositler, eozinofiller ve mast hücreleri olmak üzere birçok

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Astım Tanısında Biomarkırlar

Astım Tanısında Biomarkırlar 164 Derleme Review Astım Tanısında Biomarkırlar Biomarkers in Asthma Diagnosis Dr. Emel KURT Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir ÖZET Astımın hem

Detaylı

As#m ve KOAH da İnhaler Tedavide. Türkiye Deneyimi

As#m ve KOAH da İnhaler Tedavide. Türkiye Deneyimi As#m ve KOAH da İnhaler Tedavide Türkiye Deneyimi A.Fuat Kalyoncu Hace,epe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Türk Farmasö@k Araş#rmacıları Derneği İnhaler Ürünler Üre@mden

Detaylı

Alerjik rinitli hastalarda serum ve nazal eozinofilik katyonik proteinin immünoterapi etkinli inin de erlendirilmesindeki rolü

Alerjik rinitli hastalarda serum ve nazal eozinofilik katyonik proteinin immünoterapi etkinli inin de erlendirilmesindeki rolü Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2006;16(4):155-159 KL N K ÇALIfiMA Alerjik rinitli hastalarda serum ve nazal eozinofilik katyonik proteinin immünoterapi etkinli inin de erlendirilmesindeki rolü The use of

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Obsesif Kompulsif Bozukluðun Belirti Daðýlýmýnýn ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Eriþkinler Arasýnda Karþýlaþtýrýlmasý Tümer TÜRKBAY*, Ali DORUK**, Hakan ERMAN***, Teoman SÖHMEN**** ÖZET Bu çalýþmanýn

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları

Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları Kocaeli İlindeki Pratisyen Hekimlerin Astma Konusundaki Yaklaşımları Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Füsun YILDIZ, Canan ŞENGÜL, Elif ÖZARI Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

KISA BİLDİRİ: KOCAELİ BÖLGESİNDE ATOPİK HASTALIK SEMPTOMLARI İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTALARDA MANTAR ALERJİ PREVALANSI*

KISA BİLDİRİ: KOCAELİ BÖLGESİNDE ATOPİK HASTALIK SEMPTOMLARI İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTALARDA MANTAR ALERJİ PREVALANSI* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 383 387 383 KISA BİLDİRİ: KOCAELİ BÖLGESİNDE ATOPİK HASTALIK SEMPTOMLARI İLE HASTANEYE BAŞVURAN HASTALARDA MANTAR ALERJİ PREVALANSI* SHORT COMMUNICATION:

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında BODE indeksi ile yaşam kalitesi, CRP ve

ÖZGEÇMİŞ. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında BODE indeksi ile yaşam kalitesi, CRP ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURHAN SARIOĞLU Doğum Tarihi: 08-03-1977 Doğum Yeri: Akhisar TC No: 39151828928 Yazışma Adresi: Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Çağış/BALIKESİR Eğitim Bilgileri:

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Astmada Kortikosteroidlerin Yeri

Astmada Kortikosteroidlerin Yeri Astmada Kortikosteroidlerin Yeri Reha CENGÝZLÝER*, Zehra AYCAN** * Uzm.Dr.,SSK Ankara Çocuk Hastalýklarý Eðitim Hastanesi, Pediatrik Allerji Kliniði, ** Asist.Dr.,SSK Ankara Çocuk Hastalýklarý Eðitim Hastanesi,

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri 26 ARAÞTIRMA Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Mahmut Yener, Selami Akkuþ Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD, Isparta

Detaylı

Pre-Treatment Plasma Iron Levels in Children with HBV Infection Could be Used As a Prognostic Factor Related to Outcome of Interferon (IFN) Therapy

Pre-Treatment Plasma Iron Levels in Children with HBV Infection Could be Used As a Prognostic Factor Related to Outcome of Interferon (IFN) Therapy ARAÞTIRMALAR (Research Reports) KRONÝK HBV ENFEKSÝYONLU ÇOCUKLARDA TEDAVÝ ÖNCESÝ PLAZMA DEMÝR DÜZEYLERÝ INTERFERON TEDAVÝSÝNE VERÝLECEK YANIT ÝÇÝN PROGNOSTÝK FAKTÖR OLARAK KULLANILABÝLÝR MÝ? Pre-Treatment

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi

Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi Türk Pediatri Arşivi 24; 39: 71 7 Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi Özgür Nihat Bilgin 1, Çağatay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS NOTLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS NOTLARI DERSİN ADI: Allerjik inflamasyon DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Dilşad Mungan DÖNEM: 4 DERSİN VERİLDİĞİ KLİNİK STAJ: İmmünoloji

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

ALLERJİK VE ALLERJİK OLMAYAN BRONŞ ASTMASINDA LENFOSİT ALTGRUPLARI VE AKTİVASYON BELİRLEYİCİLERİ*

ALLERJİK VE ALLERJİK OLMAYAN BRONŞ ASTMASINDA LENFOSİT ALTGRUPLARI VE AKTİVASYON BELİRLEYİCİLERİ* ALLERJİK VE ALLERJİK OLMAYAN BRONŞ ASTMASINDA LENFOSİT ALTGRUPLARI VE AKTİVASYON BELİRLEYİCİLERİ* Bilun GEMİCİOĞLU, Nurhayat YILDIRIM, Nuray GÜREL, Suzan ADIN, Selim BADUR Background and Design. Peripheral

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Neslihan Çiçek, Harika Alpay, İbrahim Gökce, Serçin Güven, Ali Yaman Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24-27 Kasım 2016, Antalya Giriş Çocuklarda

Detaylı