Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DERLEME Koklear Nukleusun Elektrofizyolojik, Histolojik ve Nörokimyasal Özellikleri Electrophysiological, Histological and Neurochemical Features of Cochlear Nucleus Mehmet BOÞNAK 1, Ayhan ERALP 2 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji AD 2 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD Özet Koklear nukleus (KN), iþitme sisteminin ilk durak yeridir ve kokleadan alýnan nöral sinyallerin tasnif edilerek sýralanmasýndan sorumludur. KN, daha üstteki iþitme nukleuslarýna iletilmek üzere, akýmlarýn paralel olarak iþlenmesini saðlarlar. Komissural baðlantýlar vasýtasýyla, koklear nukleuslar arasýnda direkt ileti saðlar. Bu þekilde, her iki kulaktan (binaural) alýnan bilgiler, çýkýcý iþitme sinyallerini etkileyebilmektedir. Ayrýca, alýnan bilginin düzenlenmesinde bu baðlantýlardaki nörotransmitterlerinde etkisi büyüktür. Bu araþtýrma, kontralateral KN un akustik ve elektriksel olarak uyarýlmasýyla; elektrofizyolojik olarak alýnan intraselüler ve ekstraselüler kayýtlar aracýlýðýyla KN un üst nöronlara olan etkilerini ve KN ile komissural projeksiyonlarýn elektrofizyolojik, histolojik ve nörokimyasal özelliklerini sýnýrlý bir þekilde açýklamak üzere yazýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler : Koklear Nukleus, Elektrofizyoloji, Histoloji, Nörokimyasal. Abstract The cochlear nucleus (CN), as the first brain centre in the auditory system and is responsible for sorting the neural signals received from the cochlea, into parallel processing streams for transmission to the assorted higher auditory nuclei. A commissural connection formed between cochlear nuclei through direct projections, thereby provides the first site in the central auditory system at which binaural information is able to influence the ascending auditory signal. This restricted review investigates the nature of commissural projections and the impact of their input upon neurons of the CN through intracellular and extracellular electrophysiological recordings together with both acoustic and electrical stimulation of the contralateral KN. It also investigates electrophysiological, histological and neurochemical features of CN and commissural projections. Key Words : Cochlear Nucleus, Electrophysiology, Histology, Neurochemical. GÝRÝÞ Koklear nukleus (KN), iþitme sisteminin ilk durak yeridir (1,2,3) ve kokleadan alýnan nöral sinyallerin tasnif edilerek sýralanmasýndan sorumludur. Burada iþlenen bilgiler daha sonra daha üst merkezlere gönderilirler. Beyindeki merkezi ve periferal iþitme merkezlerinin, çevremizden alýnan konuþma iþitme ile ilgili önemli verileri iþleme ve yorumlama özelliði vardýr (3,4,5,6,7). Bu merkezler, karmaþýk ses basýncý dalgalarýný toplama ve akustik sinyallere dönüþtürme yeteneðine sahiptir. En üstteki iþitme merkezleri tarafýndan iþlenmesi ve tanýmlanabilmesi için; elektriksel spike (dikensi) deþarjlarýnýn uygun bir þekilde ayýrt edilmesi gerekir. Yazýþma Adresi: Dr. Mehmet BOÞNAK Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji AD Adres:Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Þehitkamil/Gaziantep Tel: / Fax: Bu iþlem beyinsapý ve her iki hemisferde yer alan iþitme nukleuslarý ve merkezleri arasýnda yer alan nöral yollarýn karmaþýk entegrasyonunu gerektirir. Koklea da dönüþtürülen ve nöral kodlar haline getirilen bu bilgiler, buradan baþlayan yollarla, merkezi iþitme sistemindeki ilk durak yeri olan KN a gelir. Çeþitli üst merkezlere projekte olmadan önce iþitme sinyallerinin þifreleri, bu nukleuslarda çeþitli özelliklerine göre sýnýflandýrýlarak çözülür. Ayný özelliðe sahip olanlar bir araya getirilerek tanýmlanýr. Çok sayýdaki paralel iþlemlerden sonra temel nöral kodlar þeklinde tasnif edilir ve beyin aracýlýðýyla farklý yollarýn üstlendiði her bir kod; ki bu, tüm iþitme sisteminde çeþitli iþlemler görecek olan ses bilgisidir, esas itibariyle KN tarafýndan düzenlenir. Bununla birlikte KN un bu rolü, basit bir düzenleyici istasyondan çok daha fazladýr. KN un nöronlarý, kokleadan kaynaklanmayan çok sayýda bilgi de alýr; bu bilgiler, nukleusa eksitatör ve inhibitör feedback yollarla temin edilir (8,9,10). Böyle bir eferent giriþ, kontralateral KN aracýlýðýyla ortaya çýkar. Her iki koklear nukleus arasýndaki bu komissural yol, tam olarak anlaþýlamamýþ olmasýna raðmen, iþitme sistemindeki binaural entegrasyon için ilk elveriþli durumu saðlamasý açýsýndan önemlidir. 42

2 Bu durumda beynin kontralateral tarafýndan alýnan akustik bilgi, ipsilateral tarafta seyreden iþitme yollarýnýn iþlemlerini etkileyebilmekte ve böylece, daha üst iþitme merkezlerinin her birisi aracýlýðýyla iþitme iþlemine katkýda bulunabilmektedir (3,11). ÝÞÝTME SÝNÝRÝNÝN FONKSÝYONEL ANATOMÝSÝ Koklea:Ýç kulak, fiziksel uyaranlarýn biyoelektriksel potansiyeller haline dönüþtürülmesini ve aksiyon potansiyelleri (APs) þeklinde iþitme sinirinde iletilmesini saðlar. Akustik uyaranlarýn özellikleri ve frekanslarýnýn ilk analiz edildiði yer olan koklea, tonotopik bir organizasyona (Örneðin; korti organýnýn bazal ve apikal hücrelerinin; sýrasýyla, yüksek veya düþük frekanstaki sesler tarafýndan uyarýlmasý) sahiptir. Ýþitme sinirindeki yüksek frekanslara, esas olarak frekans seçici lifler aracýlýk ederler; oysa düþük frekanslar, iþitme sinirlerinin deþarj hýzýnýn belirli aralýklarla tekrar edilmesi ile kodlanýr (12). Yoðunluk, ya frekans seçici liflerin deþarj hýzý ile; ya da nöral populasyonun büyüklüklerine göre ardýþýk bir þekilde iletime katýlmasýyla iliþkilidir (5). Spiral gangliyon ve koklear sinir :Spiral gangliyon hücreleri, iþitme yolunun ilk nöronlarýnýn gövdesidir. Modiolusun (kokleanýn aksisi) merkezinde yerleþmiþtir ve insanda bin nöron ihtiva eder. Spiral gangliyon, iki farklý nöron tipine sahiptir (13). Büyük çoðunluðu tip I spiral gangliyon hücrelerinden (tüm nöronlarýn %90-95 i) meydana gelir. Çaplarý µm olan büyük hacimli, bipolar hücrelerdir. Bu hücrelerin hücre gövdeleri, miyelinlidir. Tip I spiral gangliyon hücreleri; korti organýnýn iç tüy hücrelerinin kaide kýsmýyla baðlantýlýdýr. Tip II hücreleri (spiral gangliyon nöronlarýnýn %5-10 u), küçük çaplý (8-12 µm) ve miyelinsiz hücrelerdir. Korti organýnýn dýþ tüy hücrelerinin kaide kýsmýyla irtibatlýdýr. Tip I hücrelerinin dendritik uzantýlarý, sadece bir tane iç tüy hücresi ile irtibatlý iken; bir adet iç tüy hücresi, çok sayýda tip I hücresi ile baðlantý kurabilmektedir. Bununla birlikte, tip II spiral gangliyon hücrelerinin dendritleri; adet dýþ tüy hücresi ile baðlantý yapmaktadýr (5,14). Spiral gangliyon hücrelerinin aksonlarý, vestibulo-koklear sinirin koklear dalý aracýlýðýyla, merkezi iþitme yapýlarýna projekte olur. Koklea nýn apikal (düþük frekanslý) ve bazal (yüksek frekanslý) hücrelerinden gelen lifler; sýrasýyla, sinirin merkezi ve periferal kýsýmlarýna yerleþirler. Ýþitme siniri, internal iþitme kanalý aracýlýðýyla ilerler ve iç akustik açýklýktan beyinsapýna girer (5,15). KOKLEAR NUKLEUSUN NÖROKÝMYASI Koklear nukleusun nörokimyasý ile ilgili yapýlan ilk çalýþmalarda; - amino bütirikasit (GABA), glisin, glutamat ve aspartat gibi nörotransmitterlerin daðýlýmý tespit edilmiþtir (16,17). Daha sonra yapýlan farmakolojik çalýþmalarda, çeþitli türlerin koklear nukleuslarýnda ve bunlarýn yollarýnda; GABA, glisin, glutamat ve aspartatýn önemli nörotransmitter maddeler olarak görev yaptýðý (18-22); geri alýným ve salgýlama (23-26); reseptör baðlanma (27,28) mekanizmalarýnýn olduðu tespit edilmiþtir. SÝNAPTÝK TERMÝNALLERDEKÝ VEZÝKÜLLER VE SALGILADIKLARI ARACI MADDELER Ýyonik akýmlarý düzenleyen nörotransmitterlerin oluþturduðu nöronal cevaplar, bir sýra dahilinde düzenlenir. Sinaptik giriþ tarafýndan salgýlatýlan nörotransmitterin tipi, nöronun fizyolojik aktivitesine önemli katkýlarda bulunur. Bu göze çarpan kimyasal paketler, terminal sonlanmalarda yerleþik olan veziküllerdir. Bu veziküller ihtiva ettikleri nörotransmitterin tipine göre çeþitli þekillerde bulunurlar. Sinaptik terminallerin morfolojik analizleri KN da; büyük küresel (BK), küçük küresel (KK), düzleþmiþ (D) ve oval/pleomorfik (O/PL) olmak üzere dört tip vezikülün yaygýn bir þekilde bulunduðunu göstermiþtir (29-32). Küresel (BK ve KK) veziküller, postsinaptik yüzey ile asimetrik bir biçimde temasta olan sinaptik terminallerde bulunur (29, 32, 33) ve eksitatör iletiyle iliþkidir (34). Tersine D ve O/PL veziküller, simetrik görünüþleriyle karakterize olan sinaptik sonlanmalarda yerleþmiþlerdir (32, 35, 36, 37) ve inhibitör nörotransmitterler ihtiva ederler (34). KN DAKÝ EKSÝTATÖR (UYARICI) SÝNAPSLAR BK veziküller yaklaþýk 54 nm çapýndadýrlar ve tipik olarak presinaptik membran yakýnýnda kümelenmiþlerdir (38). BK veziküller, iþitme siniri (ÝS) liflerinin terminalleri içerisinde bulunur ve Held sonlanmalarý; kaliks adýný alýr; bu sonlanmalar küçük aferent ayakçýklar þeklinde düzenlenmiþtir. Kokleanýn ipsilateral olarak çýkarýlmasýyla haraplanan bu sinapslar, sadece BK veziküllerini ihtiva ederler. Bu sinapslardaki terminaller, KN a yegane aferent giriþi saðlayan ve ayak tabaný þeklinde lokalize olmuþ yapýlardýr (29, 33, 39). ÝS terminallerindeki BK veziküllerinin, eksitatör nörotransmitter glutamat ihtiva ettiði bulunmuþtur (17,23,40,41,42). Glutamat ýn yüksek konsantrasyonlarý, onun ön maddesi olan glutamin, metabolik enzim glutaminaz ve aspartat aminotransferaz; spiral gangliyon nöronlarýnda ve ÝS terminallerinde tespit edilmiþtir (41,42). Ayrýca ÝS terminallerinin, hem ekzojen hem de endojen glutamatý salgýladýðý gösterilmiþtir (23). Bu sonuçlar, KN a gelen aferent giriþlerin tümünün glutamaterjik tabiatlý olduðunu göstermektedir. Ýlave olarak, metabotropik glutamat reseptörleri ve iyonotropik reseptörler (AMPA, NMDA ve Kainat) aracýlýðýyla glutamat aktivasyonlu membran depolarizasyonu meydana geldiði (43-47) ve direkt olarak yan yana gelen primer aferent sonlanmalarýn KN boyunca yer aldýðý tespit edilmiþtir (43,45,46). Bununla birlikte KK veziküller (29 50 nm çapýnda), kokleanýn çýkarýlmasýna raðmen varlýklarýný sürdürürler (38, 48). Bu veziküller KN a eksitatör giriþ saðlayan koklea dýþý sinapslarda bulunur; ancak, koklea dýþý sinapslardaki miktarý daha azdýr. Terminal sonlanmalardaki KK veziküllerinin, bol miktarda asetilkolinesteraz (AChE; ACh i parçalayýcý enzim) ve veziküler ACh taþýyýcýsý (ACh transporter) bulunmasýndan dolayý, asetilkolin (ACh) ile iliþkili olduðu düþünülmektedir (48,49). KN un tümünde ACh in mevcudiyeti; AChE ýn lokalizasyonu, veziküler ACh taþýyýcýsý ve kolin asetiltransferaz (ACh sentezleyici enzim) aracýlýyla doðrulanmýþtýr (49,50). 43

3 Buna ilave olarak, muskarinik ve nikotinik ACh reseptörleri, KN un tüm alanlarýna daðýlarak kolinerjik etki gösterirler (51,52). Bununla birlikte, ACh in eksitatör etkisinin KK vezikülleri (53,54) ve inhibisyonun ise; O/PL vezikülleri aracýlýðýyla meydana geldiði doðrulanmýþtýr (48,53). Bu da KN da, ACh in hem eksitatör hem de inhibitör sinaptik iletiye karýþtýðýný göstermektedir. Ýmmünohistokimyasal araþtýrmalar sonucunda koklear nukleusun pek çok yerinde noradrenerjik uyarýlarýn olduðu da tespit edilmiþtir (55-57). Noradrenerjik lifler üzerine yapýlan daha sonraki çalýþmalarda, noradrenalinin baþlangýçta koklear nukleus hücrelerini baskýladýðý, ancak daha sonra uzun süreli bir uyarýcý etkinin ortaya çýktýðý tespit edilmiþtir (56,58). KN DAKÝ ÝNHÝBÝTÖR (DURAKLATICI) SÝNAPSLAR D ve O/PL vezikülleri ihtiva eden sinaptik terminaller, basit ayakçýklar þeklinde sonlanýrlar (30). Ýpsilateral kokleanýn haraplanmasýna raðmen mevcudiyetlerini devam ettirirler. Bu sinaptik sonlanmalar, KN nöronlarýna giriþ yapan tüm koklea dýþý inhibitör sinyallerin kaynaðýdýr. Küçük (1 1.5 m çapýnda), yuvarlak terminallerin ihtiva ettiði O/PL veziküller aksonlarýn ince (0.2 m çapýnda) miyelinsiz kýsýmlarýnda meydana gelir. Bu terminallerdeki O/PL vezikülleri, postsinaptik membranlarla yakýndan iliþkilidir ve genellikle D vezikülleri ile birlikte düzenlenirler (29,33). Bununla birlikte az miktardaki D vezikülleri, daha kalýn aksonlardaki büyük terminallerde (1 5 m çapýnda) yerleþmiþtir ki, bu kýsýmlar miyelinsiz preterminal kýsýmlardýr (29,33,48). Çok sayýdaki çalýþma, O/PL veziküllerinin glisin ve - aminobütirik asit (GABA) ile; D veziküllerinin ise, glisin ve zaman zaman ACh ile iliþkili olduðunu göstermiþtir (37,59-62). KN da glisinin karýþtýðý inhibitör ileti için þu sonuçlar ileri sürülmüþtür: KN, yüksek konsantrasyonlarda diðer beyin alanlarýndan daha fazla glisin ihtiva eder (17, 63);Glisin reseptörleri (GlyR), KN un tümünde bulunur (33,64);Glisinin; salgýlanmasý, sinaptik geri alýmý ve depolanmasý için gerekli mekanizmalar KN da mevcuttur (65,66); Glisinin iyontoforetik olarak uygulanmasý KN aktivitesini azaltýr (19,67); Ýnhibitör potansiyeller, glisin reseptör antagonisti sitrikinin ile bloklanýr (67). KN nöronlarýna yaygýn bir glisinerjik giriþin olduðu, dorsal koklear nukleus (DKN) ve ventral koklear nukleus (VKN) alanlarýndaki nöronlarýn çoðu üzerinde glisin immünoreaktif beneklenmenin mevcudiyeti ile gösterilmiþtir (36,60). Bu bulgu, GlyR nin ve glisine özgü taþýyýcýlarýn daðýlýmý ile doðru orantýlýdýr. Bu moleküller, presinaptik veziküllerin yeniden doldurulmasý ve sinaptik aralýktan glisinin uzaklaþtýrýlmasýndan sorumludur (27,36,60,64,66). Ayrýca reseptör immünoreaktivitesi, ya D ya da O/PL sinaptik vezikülleri ihtiva eden postsinaptik terminallerde sürekli olarak gözlenir (32,36,60). Ayný þekilde, KN daki GABA aktivitesini ispat eden bulgular da þu þekildedir : KN da, GABA ve glutamik asit dekarboksilaz (GAD; GABA nýn biyosentetik enzimi) ýn mevcut olmasý (16,17,35,59,61,68);KN da, GABAA ve GABAB reseptörlerinin tespit edilmesi (22, 28, 69);GABA veya GABAA agonisti muskimol ün iyontoforetik olarak uygulanmasý sonucu hiperpolarizasyonun baþlamasý (67, 70); GABAA antagonisti bikukullin in uygulanmasý ile hiperpolarizasyonun bloklanmasý (67, 70). GABA, glisin ile karþýlaþtýrýldýðýnda, KN da nispeten daha düþük konsantrasyonlarda bulunmasýna raðmen (63); KN daki O/PL vezikülleri ihtiva eden sinapslarda tespit edilmesi, KN içerisindeki sinirsel iletiye karýþtýðýný göstermektedir (32,59,61). Bunun yaný sýra, GABAerjik terminaller, VKN daki GABA ve GAD immünoreaktivitesi ile tanýmlanmýþtýr. Ayrýca GABA nýn; DKN un moleküler ve fusiform tabakalarýnda ve granüler hücre tabakasýnda (GHT) yaygýn bir þekilde bulunduðu ve GABAerjik giriþlerin esas alýcýlarýnýn bu bölgeler olduðu tespit edilmiþtir (59,61,68). Bu; VKN, DKN ve GHT alanlarýndaki GABA reseptörlerinin (GABAA ve GABAB) daðýlýmýyla iliþkilidir (22,27,28,32,69,71). Pek çok çalýþma, KN daki ayný presinaptik terminaller içerisinde, GABA ve glisinin mevcut olduðunu göstermiþtir (37,72); ancak henüz bu birlikte bulunma tam olarak anlaþýlamamýþtýr. Hipotezlerden biri, farklý reseptörlerin kinetikleriyle iliþkili olarak birlikte salýnmasýdýr (73). GABAA ve GlyR ne raðmen, iyonotropik reseptörler; postsinaptik membran üzerinde lokalizedir ve klor aracýlý kanallar üzerinden hiperpolarizasyonu kolaylaþtýrýrlar. GABA aracýlý hiperpolarizasyonun zaman sabitesi (time course), glisinin geçici etkileri ile karþýlaþtýrýldýðýnda sürekli ve daha hýzlýdýr (69,74,75). Böylece, GABA ve glisinin birlikte aktivasyonu, hýzlý ve sürekli hiperpolarizasyona sebep olabilir. Alternatif bir hipotez de ise; metabotropik GABAB reseptörleri, pre ve postsinaptik membranlarýn her ikisinde de bulunduðu ve bir ikinci haberci sistemi üzerinden K+ ve Ca+2 kanallarýnýn kontrolü aracýlýðýyla eksitatör (glutamaterjik) ve inhibitör (glisinerjik ve GABAA aracýlý GABAerjik) sinir iletisini blokladýðý ileri sürülmüþtür (22,76,77). Gerçekten GABAB reseptörlerinin aktivasyonu, trapezoid cisimciðin medial nukleusundaki (MNTB) Held in büyük glutamaterjik sonlanmalarýnda, presinaptik kalsiyum kanallarýnýn G-protein aracýlý düzenlenmesi üzerinden tekrar geri alýnan sinaptik vezikülleri engellediði görülmektedir (78,79). GABAB reseptörleri için benzer bir rol diðer beyin alanlarýnda da öngörülmektedir (80,81,82). Böylece, glisinin ayný terminal sonlanmalarda GABA ile birlikte bulunma durumu, yakýn ÝS sonlanmalarýndaki sinapslarýn inhibitör etkileri ve/veya eksitatör iletilerini düzenlemesini saðlayan mekanizmalarý saðlayabilmektedir (33,28,71). Kontralateral iþitme sinirinin elektriksel olarak uyarýlmasý ile yapýlan hücre içi çalýþmalarda, T stellat ve bushy hücrelerinin kontralateral inhibisyona aracýlýk ettikleri tespit edilmiþtir (83,84). 44

4 Ayrýca, kontralateral KN un uyarýlmasý esnasýnda T stellat nöronlara giriþ yapan komissural baðlantýlarýn monosinaptik tabiatta olduðu da bulunmuþtur (2,6). Bununla birlikte bazý anatomik çalýþmalar, komissural baðlantýlara bushy hücrelerinin de katýlabileceðini göstermiþtir (3,85). FÝZYOLOJÝK AKTÝVÝTELERÝN CEVAP ÖZELLÝKLERÝ Hücrelerin fizyolojik özelliklerini tanýmlamak amacýyla nöral aktivite, saf frekans tonlarýna karþý elde edilen cevaplarýn deþarj ölçümünün ayýrt edici özelliklerine göre kategorize edilmiþtir. Bu plan ilk kez Pfeiffer (86) tarafýndan ortaya atýlmýþ ve kýsa tek frekans sinyallerinin (genellikle 50 ms süreyle) ortaya konmasý sonucunda; sonraki uyaran zamaný (poststimulus time; PST) histogramýnda gösterilmiþ olan ateþleme modelinin temeli üzerinde nöronal aktivite sýnýflandýrýlmýþtýr. Bu PST histogramý; en iyi frekans (BF) aralýðýndaki tonlarýn börstlerinin bulunduðu çoklu (genellikle ) cevaplarýnýn gösterimindeki spike aktivitelerinden elde edilmiþ ve binlerce 0.1 veya 0.2 ms karþýlaþtýrýlmýþtýr. BF den, karakteristik frekans olarak da bahsedilebilir ki, ton eðrisinde ölçülen optimal nöron cevabý olan frekansý ifade eder (87). Cevap modelleri, nöron eþikleriyle iliþkili olarak, genellikle artan yoðunlukla birlikte deðiþir. Bu PST modeli sýnýflama, yaklaþýk 30 db ve yukarýsýndaki aktivite kayýtlarýna dayanmaktadýr. Inter-spike interval (ISI) histogramý, BF cevabý süresince kaydedilir ve ilgili nöronun eksiksiz sýnýflandýrýlmasýný saðlayan kullanýþlý diðer bir sýnýflandýrmadýr. ISI histogramý, birbirini izleyen spike lar arasýndaki intervallerin (aralýk) daðýlýmýndan elde edilen deþarjlarýn düzenliliðini ortaya koyar. Böylece, ISI histogramý içerisindeki aktivitenin ayrýntýlý daðýlýmý; uyarýnýn süresi ile sýnýrlý pik cevaplarýn zamanlamasýný daha tutarlý bir þekilde tanýmlarken, spike aktivitesindeki yüksek deðiþkenliði de birlikte göstermektedir. Düzenliliðin derecesi, varyasyon katsayýsý (CV) nýn (ISI ortalamalarýnýn, standart sapmaya (SD) bölünmesiyle belirlenir) hesaplanmasýyla elde edilebilir (88). CV deðerinin çok düþmesi, tersine, deþarjýn yüksek oranda düzenli olduðunu gösterir. PST ve ISI histogramlarýnda gösterilen cevap modellerine ilave olarak, diðer çok sayýdaki ölçümler; fizyolojik aktivitenin eksiksiz bir sýnýflandýrýlmasýný elde etmek için kullanýlabilir. Bu kapsamlý bir iþlemdir, ancak sýnýrsýz deðildir. Çünkü: Deðer kümesi (dynamic range); BF deki doygunluk ve deþarj eþiði arasýndaki yoðunluk farkýnýn bir ölçümüdür. Frekans seçiciliði (Q10), akort geniþliðinin bir ölçümüdür; 10 db ve daha yukarý eþikteki akort eðrisinin bant geniþliði ile nöronun BF sinin bölümünden hesaplanýr. KOKLEAR NUKLEUSLAR ARASINDAKÝ BAÐLANTILAR DKN nöronlarýnda yapýlan çalýþmalarda, kontralateral ton börstlerini müteakip, nöronlarýn %20 inde spontan ve ipsilateral olarak uyarýlmýþ aktivitenin baskýlandýðý tespit edilmiþtir (89). Binaural ses uygulanmasý süresince bazý nöronlarda küçük farklýlýklarýn tespit edilmesi; kontralateral giriþlerin, DKN nöronlarýndaki ses lokalizasyonuna katýldýðýný göstermektedir. Kontralateral uyarýlmýþ inhibisyonun latensi (8 25 ms), ipsilateral olarak uyarýlmýþ aktiviteninkinden biraz daha uzundur (5 20ms). Bu sonuçlar, kontralateral kulaðýn akustik uyarýlmasý sonucu, spontan cevaplarýn baskýladýðýný göstermektedir. Bu inhibisyon, saf seslerden ziyade geniþ aralýklý gürültülere cevap oluþturmada çok daha fazla etkilidir (90). Kontralateral iþitme sinirinin elektriksel olarak uyarýlmasýyla ilgili olarak yapýlan diðer çalýþmalarda; inhibitör postsinaptik potansiyellerin (IPSPs) tüm KN hücrelerinde ortaya çýktýðý görülmüþtür (83,84). IPSP lerin göstergesi olarak, hiperpolarizasyonun amplitüdleri azaltmasý ve bazý vakalarda membrana akým uygulandýðýnda geri dönmesi þeklinde tespit edilmiþtir (83). Bununla birlikte, anteroventral koklear nukleus (AVKN) daki IPSP lerin glisin reseptör agonisti strikinin uygulandýðýnda bloklanmasý; komissural inhibisyonun glisinerjik olduðunun da bir göstergesidir (84). Spontan aktivitelerin hýzlý ve güçlü bir þekilde baskýlanmasýnýn inhibitör monosinaptik komissural baðlantýlardan kaynaklandýðý ileri sürülmektedir (11,91). Benzer þekilde, in vivo þartlarda VKN nöronlarýndan elde edilen ekstraselüler kayýtlarda spontan aktivitelerin, kontralateral akustik uyaranlar tarafýndan azaltýldýðý da tespit edilmiþtir (92). SONUÇ Bu sýnýrlý araþtýrmada, KN nöronlarýndan alýnan intraselüler veya ekstraselüler kayýtlarlardan elde edilen bilgiler ýþýðýnda; her iki KN arasýndaki komissural baðlantýlarýn tabiatý ve KN nöronlarýnýn elektrofizyolojik, histolojik ve nörokimyasal özellikleri açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Kontralateral iþitme sinirinin akustik ve elektriksel olarak uyarýlmasý sonucu; her iki KN arasýnda esas itibariyle mono ve disinaptik inhibitör baðlantýlar olduðu ortaya konmuþtur. Ayrýca, KN a gelen aferent giriþlerin hemen hemen hepsinin glutamaterjik olduðu; bunun da KN un eksitatör uyarýlarýnýn kaynaðýný teþkil ettiði ifade edilmiþtir. Böylelikle, her iki KN arasýndaki eksitatör ve inhibitör giriþler sayesinde alýnan bilgilerin KN da deðiþtirilip düzenlendiði ve üst merkezlerin iþlemesine uygun nöral kodlar haline getirildiði açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Baþlangýç spike latensi (BSL); entegrasyon zamaný olarak adlandýrýlmýþ olan aksiyon potansiyelinin (AP) oluþumunda yeterli düzeyde bir giriþin toplanabilmesi için nörona gerekli olan zamanýn bir göstergesidir. Evre kenetlenmesi (phase-locking) yeteneði; düþük frekans giriþlerine karþý oluþan cevaplardaki senkronizasyon indeksi veya vektör geriliminin ölçülmesidir. 45

5 KAYNAKLAR 1.Aðar E, Boþnak M, Korkmaz A, Demir Þ, Ayyýldýz M. The effect of ethanol on the number of cells in the cochlear nucleus of the male adult rat : A stereological study. Neurosci Res Com 2001;28(3): Needham K and Paolini AG. Fast inhibition underlies the transmission of auditory information between cochlear nuclei. J Neurolsci 2003;23(15): Needham K and Paolini AG. The commissural pathway and cochlear nucleus bushy neurons : An in vivo intracellular investigation. Brain Res 2007;1134(1): Young ED. Cochlear nucleus. In: The synaptic organization of the brain, (4th ed) (Shepherd GM, ed), New York, Oxford UP 1998: Biacabe B, Chevallier JM, Avan P, Bonfils P. Functional anatomy of auditory brainstem nuclei : application to the anatomical basis of brainstem auditory evoked potentials. Auris Nasus Larynx 2001;28: Needham K and Paolini AG. Neural timing, inhibition and the nature of stellate cell interaction in the ventral cochlear nucleus. Hear Res 2006; : Irvine DR. Anonymous the auditory brainstem, Berlin, Springer Verlag, Schofield BR, Cant NB. Origins and targets of commissural connections between the cochlear nuclei in guinea pigs. J Comp Neurol 1996b;375: Alibardi L. Putative commissural and collicular axo-somatic terminals on neurons of the rat ventral cochlear nucleus. J Submicrosc Cytol Pathol 2000;32: Cant NB, Benson CG. Parallel auditory pathways: projection patterns of the different neuronal populations in the dorsal and ventral cochlear nuclei. Brain Res Bullet 2003;60: Davis KA. Contralateral effects and binaural interactions in dorsal cochlear nucleus. J Assoc Res Otolaryngol 2005;6: Kiang NYS, Watanabe T, Thomas EC, Clark LF. Discharge Patterns of Single Fibers in the Cat s Auditory Nerve. Cambridge, MA: MIT Press Kiang NYS, Liberman MC, Gage JS, Northrop CC, Dodds LW, Oliver ME. Afferent innervation of the mammalian cochlea. In: Bolis L, Keynes RD, Maddrell SHP, editors. Comparative Physiology of Sensory Systems. Cambridge: Cambridge University Press 1984: Kiang NYS, Rho JM, Northrop CC, Liberman MC, Ryugo DK. Hair cell innervation by spiral ganglion cells in adult cat. Science 1982;217: Arnesen AR, Osen KK. The cochlear nerve in the cat: topography, cochleotopy and fiber spectrum. J Comp Neurol. 1978;178: Godfrey DA, Carter JA, Lowry OH, Matschinsky, FM. Distribution of - amino butyric acid, glycine, glutamate and aspartate in the cochlear nucleus of the rat. J Histochem Cytochem 1978;26: Godfrey DA, Farms WB, Godfrey TG, Mikesell NL, Liu J. Amino acid concentrations in rat cochlear nucleus and superior olive. Hear Res 2000;150: Caspary DM, Rybak LP, Faingold CL. The effects of inhibitory and excitatory amino acid neurotransmitters on the response properties of brainstem auditory neurons. In : Drescher DG (ed), Auditory Biochemistry, Charles CT, Springfield 1985: Caspary DM. Electrophysiological studies glycinergic mechanisms in auditory brain stem structures. In : Ottersen OP and Storm- Mathisen J (eds), Glycine Neurotransmission, Wiley, Chichester 1990: Oertel D, Wickesberg RE. Glycinergic inhibition in the cochlear nuclei : evidence for tuberculoventral neurons being glycinergic. In : Merchan MA, Juiz JM, Godfrey DA, Mugnaini E (eds), The Mammalian Cochlear Nuclei: Organization and Function, Plenum, New York 1993: Zhang S, Oertel D. Neuronal circuits associated with the output of the dorsal cochlear nucleus through fusiform cells. J Neurophysiol 1994;71: Lim R, Alvarez FJ, Walmsley B. GABA mediates presynaptic inhibition at glycinergic synapses in a rat auditory brainstem nucleus. J Physiol 2000;525: Wenthold RJ. Release of endogenous glutamic acid, aspartic acid and GABA from cochlear nucleus slices. Brain Res 1979;162: Canzek V, Reubi JC. The effect of cochlear nevre lesion on the release of glutamate, aspartate, and GABA from cat cochlear nucleus, in vitro. Exp Brain Res 1980;38: Potashner SJ, Morest DK, Oliver DL, Jones DR. Identification of glutamatergic and aspartatergic pathways in the auditory system. In : Drescher DG (ed), Auditory Biochemistry, Charles CT, Springfield 1985: Potashner SJ, Benson CG, Ostapoff EM, Lindberg N, Morest DK. Glycine and GABA : transmitter candidates of projections descending to the cochlear nucleus. In : Merchan MA, Juiz JM, Godfrey DA, Mugnaini E (eds), The Mammalian Cochlear Nuclei: Organization and Function, Plenum, New York 1993: Glendenning KK, Baker BN. Neuroanatomical distribution of receptors for three potential inhibitory neurotransmitters in the brain stem auditory nuclei of the cat. J Comp Neurol 1988;275:

6 28.Juiz JM, Albin RL, Helfert RH, Altschuler RA. Distribution of GABAA and GABAB binding sites in the cochlear nucleus of the guinea pig. Brain Res 1994;639: Cant NB, Morest DK. The bushy cells in the anteroventral cochlear nucleus of the cat. A study with the electron microscope. Neurosci 1979b;4: Ostapoff EM, Morest DK. Synaptic organization of globular bushy cells in the ventral cochlear nucleus of the cat: a quantitative study. J Comp Neurol. 1991;314: Cant NB. The cochlear nucleus: neuronal types and their synaptic organization. In: The Mammalian Auditory Pathway: neuroanatomy. Webster DB, Popper AN, Fay RR (eds), New York, Springer Verlag 1992: Altschuler RA, Juiz JM, Shore SE, Bledsoe SC, Jr., Helfert RH, Wenthold RJ. Inhibitory amino acid synapses and pathways in the ventral cochlear nucleus. In: The Mammalian Cochlear Nuclei: Organization and Function. Merchan MA, Juiz JM, Godfrey DA, Mugnaini E (eds), New York, Plenum Press 1993: Tolbert LP, Morest DK. The neuronal architecture of the anteroventral cochlear nucleus of the cat in the region of the cochlear nerve root: electron microscopy. Neurosci 1982a;7: Uchizono K. Characteristics of excitatory and inhibitory synapses in the central nervous system of the cat. Nature 1965;207: Wenthold RJ, Zempel JM, Parakkal MH, Reeks KA, Altschuler RA. Immunocytochemical localization of GABA in the cochlear nucleus of the guinea pig. Brain Res 1986;380: Wenthold RJ, Parakkal MH, Oberdorfer MD, Altschuler RA. Glycine receptor immunoreactivity in the ventral cochlear nucleus of the guinea pig. J Comp Neurol 1988;276: Juiz JM, Helfert RH, Bonneau JM, Wenthold RJ, Altschuler RA. Three classes of inhibitory amino acid terminals in the cochlear nucleus of the guinea pig. J Comp Neurol 1996;373: Josephson EM, Morest D. A quantitative profile of the synapses on the stellate cell body and axon in the cochlear nucleus of the chinchilla. J Neurocytol 1998;27: Cant NB. The fine structure of two types of stellate cells in the anterior division of the anteroventral cochlear nucleus of the cat. Neurosci 1981;6: Oliver DL, Potashner SJ, Jones DR, Morest DK. Selective labeling of spiral ganglion and granule cells with D-aspartate in the auditory system of cat and guinea pig. J Neurosci 1983;3: Altschuler RA, Wenthold RJ, Schwartz AM, Haser WG, Curthoys NP, Parakkal MH, Fex J. Immunocytochemical localization of glutaminase-like immunoreactivity in the auditory nerve. Brain Res 1984;291: Hackney CM, Osen KK, Ottersen OP, Storm-Mathisen J, Manjaly G. Immunocytochemical evidence that glutamate is a neurotransmitter in the cochlear nerve: a quantitative study in the guinea-pig anteroventral cochlear nucleus. Eur J Neurosci 1996;8: Wickesberg RE, Oertel D. Auditory nerve neurotransmitter acts on a kainate receptor: evidence from intracellular recordings in brain slices from mice. Brain Res 1989;486: Ottersen OP, Landsend AS. Organization of glutamate receptors at the synapse. Eur J Neurosci 1997;9: Rubio ME, Wenthold RJ. Glutamate receptors are selectively targeted to postsynaptic sites in neurons. Neuron 1997;18: Gardner SM, Trussell LO, Oertel D. Correlation of AMPA receptor subunit composition with synaptic input in the mammalian cochlear nuclei. J Neurosci 2001;21: Kemmer M, Vater M. Cellular and subcellular distribution of AMPA-type glutamate receptor subunits and metabotropic glutamate receptor 1alpha in the cochlear nucleus of the horseshoe bat (Rhinolophus rouxi). Hear Res 2001;156: McDonald DM, Rasmussen GL. Ultrastructural characteristics of synaptic endings in the cochlear nucleus having acetylcholinesterase activity. Brain Res 1971;28: Yao W, Godfrey DA. Vesicular acetylcholine transporter in the rat cochlear nucleus: an immunohistochemical study. J Histochem Cytochem 1999a;47: Godfrey DA, Beranek KL, Carlson L, Parli JA, Dunn JD, Ross CD. Contribution of centrifugal innervation to choline acetyltransferase activity in the cat cochlear nucleus. Hear Res 1990;49: Yao W, Godfrey DA. Immunohistochemistry of muscarinic acetylcholine receptors in rat cochlear nucleus. Hear Res 1995;89: Yao W, Godfrey DA, Levey AI. Immunolocalization of muscarinic acetylcholine subtype 2 receptors in rat cochlear nucleus. J Comp Neurol 1996;373: Caspary DM, Havey DC, Faingold CL. Effects of acetylcholine on cochlear nucleus neurons. Exp Neurol 1983;82: Chen K, Waller HJ, Godfrey DA. Effects of endogenous acetylcholine on spontaneous activity in rat dorsal cochlear nucleus slices. Brain Res 1998;783:

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? *

An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? * Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):364-374 An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? * Dr. A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU 1 Özet / Abstract Bu gözden geçirmede şizofreni

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):254 280 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical

Detaylı

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377 doi:10.5455/cap.20130524 Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Nil Banu Bahadırlı,

Detaylı

42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr.

Detaylı

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri 65 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 65-72 Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri Saime GÜZEL 1 Nazmiye GÜNEŞ 1 Geliş Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 30.06.2011 Abstract: The pancreatic

Detaylı

Akupunkturun etki mekanizmaları ve klinik uygulamaları

Akupunkturun etki mekanizmaları ve klinik uygulamaları Akupunkturun etki mekanizmaları ve klinik uygulamaları Mehmet Tuğrul Cabıoğlu, Neyhan Ergene Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç: Akupunkturun çeşitli sistem ve

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814 Yaprak Döken Quercus cerris var. cerris ve Herdemyeþil Phillyrea latifolia da SLA ve LMA'nýn Yöne, Mevsime ve Ýklimsel Parametrelere Baðlý Olarak

Detaylı

Anksiyetenin De erlendirilmesinde Güncel Olarak Kullan lan Baz Deneysel Hayvan Modelleri

Anksiyetenin De erlendirilmesinde Güncel Olarak Kullan lan Baz Deneysel Hayvan Modelleri Derlemeler/Reviews Anksiyetenin de erlendirilmesinde güncel olarak kullan lan baz deneysel hayvan modelleri Anksiyetenin De erlendirilmesinde Güncel Olarak Kullan lan Baz Deneysel Hayvan Modelleri Nazan

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Dr. Turan Set*, Dr. E. Melih Þahin** Çaðýmýzda yaþanan hýzlý teknolojik geliþme ve yenilenmeler týp alanýnda bir çok test ve taný aracýnýn geliþtirilmesini

Detaylı

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması

Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 7:5-14 5 Renin inhibisyonu nedir? Etki mekanizması What is renin inhibition? Mechanism of action Dr. Timur Timurkaynak Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

Kanabisin sıtma ve romatizmaya karşı etkili oluşundan

Kanabisin sıtma ve romatizmaya karşı etkili oluşundan Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:1-11 DOI: 10.5350/DAJPN20132601001 Sentetik Kannabinoidler: Son Yılların Krizi Editoryal / Editorial Cüneyt Evren 1, Müge Bozkurt

Detaylı

Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Özet Anahtar Kelimeler

Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Özet Anahtar Kelimeler Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Ömer Karadaş Erzincan Asker Hastanesi Nöroloji Servisi, Erzincan, Türkiye Özet Primer baş ağrılarından

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

"Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý

Þizotipal Kiþilik Özellikleri Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý Suzan ÖZER*, Semra ULUSOY**, Elif KABAKÇI***, Aylin ULUÞAHÝN**** ÖZET Þizofreniden daha hafif bir klinik tablo

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20140907115343 Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Mustafa Arı 1, Musa Şahpolat 1, M. Hanifi Kokaçya 1, Ü. Sertan Çöpoğlu 1 ÖZET: Amotivasyonel

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):276-281 Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Dr. Özgür YORBIK 1, Dr. Abdullah OLGUN 2, P nar KIRMIZIGÜL 3, Dr. Şerif AKMAN 4 ÖZET Amaç:

Detaylı

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014 Cilt/Vol 5 Sayı/Number 20 Aralık/December 2014 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını Medical

Detaylı