ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4312 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BÝR TATÝL OLSA DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4312 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BÝR TATÝL OLSA DA"

Transkript

1 Rum tarafý ya çözüme yanaþýr, ya da bedelini öder ne demek? Ne yapacaksýnýz? Trabzonspor'un bundan sonra doðrudan Larnaka'ya geliþini mi engelleyeceksiniz? Cimbom KKTC'ye gelip maç mý yapacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: Ekim Pazartesi YIL: SAYI: FÝYATI:. TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YENÝCAMÝ'DE BÝR ÖÐLE VAKTÝ. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KEMERALTI DERGÝSÝ VE BÝR DEMET ANI Ali Osman Barýþ duasý Erdoðan Baybars AH BÝR TATÝL OLSA DA UYUSAM Dolgun Dalgýçoðlu KALEMÝ ÖKSÜZ KALDI Mehmet Levent Baþbakan ve Program Özgün Kutalmýþ Vakýflar Ýdaresi dönüm kadar olan Neyzan Çiftliði'ni parsel sahiplerine danýþmadan ihale yoluyla yasadýþý olarak kiralýyor... Bu baþka vurgun Deðirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balýkesir, Cihangir, Gökhan köyleri arasýnda bulunan ve Neyzan Çiftliði olarak bilinen araziyi Vakýflar Ýdaresi yýldýr ihaleyle icarlýyor, parayý kasasýna atýyor, mal sahiplerine ise tek kuruþ ödeme yapmýyor... Yaman Mehmet Pekin isimli hak sahibi vatandaþýmýzýn 999 yýlýnda Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde KKTC Ýçiþleri Bakanlýðý ile diðer yetkili makamlar aleyhine açtýðý davada, ve. parsellerin Saadettinzade Ahmet Efendi Hasan Vakfý'na ait olduðu tescil edildi... Bu parseller üzerine inþaat da yapan Yaman Mehmet Pekin, arazisinin etrafýný da telledi... Pekin, diðer hak sahiplerine de haklarýna sahip çýkmalarý yönünde çaðrýda bulundu... Gazetemize konuþan Pekin, "Vakýflar amme nifaký yapýyor... Malýn sahibi ile icarcý arasýnda vuruþmaya kadar giden belirsiz bir durum yaratýyor" dedi.... sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Kurbanlara Bayram yok! Herkes bayram yapmaya, kurbanlýklar da kesilmeye hazýrlanýyor... Bu yýlki kurbanlarýn fiyatý ile 7 TL arasýnda deðiþiyor.... sayfada Lefkoþa-Girne anayolunda ölümlü kaza... 8 yaþýndaki Bright hayatýný kaybetti. sayfada FEDERAL DEVLET MÝ, YOKSA NE? Selma Bolayýr TAVUK SEVER BAÞKAN Ali Kiþmir EZAN Sezan Artun Yalçýn Okut 6. sayfada 8. sayfada 6. sayfada TUNCEL KURTÝZ ÝLE ÇAY VE VÝSKÝ.... sayfada Akmazsa damlar Rumlar kuzeyde 6 yýlda milyon bin 6 Euro harcadýlar. sayfada

2 AKOVA'DA ELEKTRÝK TELLERÝ KISA DEVRE YAPAN ARAÇTA YANGIN ÇIKTI Akova'da, önceki gün, Sezai Azizoðlu'na ait evin avlusundaki otomobilde, elektrik tellerinin kýsa devre yapmasý sonucu yangýn çýktý. Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu, aracýn ön gabosu, çamurluðu ve elektrik kablolarý ile ayný avlu içerisindeki adet tahta yandý. BOÐAZ'DAKÝ YANGINDA 7 ÇAM FÝDANI KISMEN YANDI Boðaz'da Dokuzevler Kocatepe mevkiinde, önceki gün çýkan yangýnda, dönüm arazi içerisinde ekili 7 adet çeþitli boylardaki çam fidaný kýsmen yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnýn nedeninin tespit edilemediði ifade edildi. Polisin olaylarla ilgili soruþturmasý sürüyor. ARAÇTAN GÜNEÞ GÖZLÜÐÜ ÇALDI Polisten yapýlan açýklamada, Lapta'da Ekkehard Atzpodien'in sorumluluðunda, bir park yerinde park halinde bulunan kilitli durumdaki van aracý açarak adet güneþ gözlüðü çaldýklarý tepsit edilen Ç.D. (E-7), T.K. (E-) ve M.A. (E-)'nýn tutuklandýðý belirtildi. Öte yandan önceki gün Akdoðan'da "Adrilay" isimli iþ yerinden alýþ veriþ yapmakta olan Meryem Kansel'in masa üzerine býrakýlan el cüzdaný içerisinden, adet cep telefonu, 8 TL nakit para ve adet kredi kartý çalýndýðý ifade edildi. AKIM HIRSIZLIÐI Gazimaðusa'da M.Þ'nin (E- 6) evinde yapýlan kontrolde, Aðustos- Ekim tarihleri arasýnda bin 66.8 TL deðerinde elektrik akýmý çaldýðýnýn tespit edildiði ve söz konusu kiþinin aranmakta olduðu kaydedildi. FUHUÞTAN KÝÞÝ TUTUKLANDI Geçitköy'de faaliyet gösteren "Titanic" isimli gece kulübünde önceki gün polis tarafýndan yapýlan kontrolde, üç kiþi tutuklandý. Polis, söz konusu kiþilerin, fuhuþa teþvik ve fuhuþ yolu ile kazanç temin etmek suçunu iþlediklerinin tespit edildiðini belirtti. LAÜ ULUSLARARASI PROJE YÖNETÝMÝ KONFERANSI NA KATILDI Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ) Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Balkýz Yapýcýoðlu, Hýrvatistan'da yer alan 6'ncý Uluslararasý Proje Yönetimi Konferansý'na katýldý. LAÜ'den verilen bilgiye göre, 9 Eylül- Ekim arasýnda yer alan konferansta Yapýcýoðlu KKTC'deki sosyo-politik ortamdan dolayý proje yönetiminin kendine özgü bir yapýya büründüðünü anlattý. Yapýcýoðlu, KKTC'deki proje yönetiminin dünyada önerilen yöntemlerden bir eksiklikten öte endemik bir yapýyý temsil ettiðini söyledi. Hakeri son yolculuðuna uðurlandý Kýbrýslý Türk Gazeteci, Araþtýrmacý, Tarihçi, Þair ve Yazar, Bener Hakký Hakeri dün topraða verildi. Hakeri, Lefkoþa Mezarlýðý'nda Ýsmail Safa Cami'inde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gömüldü. Cenaze törenine ailesi ve yakýnlarýnýn yanýsýra bazý milletvekilleri ve çok sayýda meslektaþý da katýldý. Hakeri, Kaymaklý bölgesinde alýþveriþten evine dönerken rahatsýzlanarak hayatýný kaybetmiþti. Hakeri 77 yaþýndaydý. Hakeri, geriye, aralarýnda þiir ve Kýbrýs tarihi ile ilgili kitaplarýn da yer aldýðý pek çok eser býraktý. OTOPSÝ Bener Hakký Hakeri'nin kesin ölüm nedenini belirlemek amacýyla dün otopsi yapýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan TAK'a yapýlan açýklamaya göre, kesin ölüm sebebini belirlemek amacýyla doku örneði alýndý. Yapýlacak incelemenin ardýndan Hakeri'nin kesin ölüm nedeni belirlenecek. YAZARLAR BÝRLÝÐÝ Kýbrýs Türk Yazarlar Birliði Baþkaný Ali Nesim, dün topraða verilen Bener Hakký Hakeri'nin eserlerinin rehber olacak nitelikte olduðunu belirtti. Ali Nesim, Hakeri'nin vefatý dolayýsyla yaptýðý yazýlý açýklamada, "Hakeri hocamýz öyküleri, þiirleri, sanat üzerine felsefi yazýlarýyla kültürümüze ve yazýn sanatýmýza deðerli eserler kazandýrmýþtýr" dedi. Hakeri'nin Kýbrýs Türkü'nün kültürel deðerlerini ve yaþadýðý olaylarý sanat yeteneðini kullanarak oluþturduðu eserleriyle gelecek kuþaklara devrettiðini kaydeden Nesim, "Edebiyat ve kültür alanýnda ilkleri baþlatan ve de baþaran bir yazardý Bener hoca. Onun öðrettikleri ve býraktýðý eserler, eli kalem tutan ve tutacak olan herkese rehber olacak niteliktedir" dedi. Hakeri'nin "çok deðerli bir kültür adamý" olduðunu kaydeden Nesim, "Yeri doldurulamayacak bir kültür hazinemizdi; ona olan saygýmýzý ancak ayný yolu izleyerek, araþtýrarak ve yazarak yerine getirebileceðiz" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YENÝCAMÝ'DE BÝR ÖÐLE VAKTÝ Her köþesi buram buram hatýra kokan Lefkoþa surlariçinde sevgili Hasan Hastürer'le bir komþudan iki hasýr sandalye alarak sokaðýn tam ortasýna oturduk... Yolun baþýna... Güneþin hala yaktýðý bir sonbahar... Öðle vakti... Arkamýzda Ayluga... Karþýmýzda Yenicami minaresi... Ýki yanýmýzdan tanýmadýðýmýz insanlar geçip gitti... Ve bir de Kýbrýslý... Mustafa dayý... Geçerken seslendik ona... -Gel sen de birþeyler söyle, dedik... Kýrmadý bizi... Yaklaþtý... Konsere baþlamadan konsantre olan bir saz ustasý gibi durdu, düþündü ve þöyle dedi sonra: -Adamýn karnýna vururlar, ah arkam, der... Bizim ahali böyle iþte... Üç Kýbrýslý aile kalmýþlar burada... -Özlüyor musun eski günleri, diye sordu Hasan ona... -Kim zengin olduysa býrakýp gitti, dedi... Dýþarýdan gelenler bizi kovdu demedi... Nüfusun deðiþmesinden de þikayet etmedi... -Kurtardýlar mý bizi, kurtarýldýk mý, diye dürttüm... Duymazlýktan geldi... -Bir horoz o tarafta, bir horoz bu tarafta öter, biz de arada yem oluruz, diye özetledi Kýbrýs hakkýndaki fikrini... Aðýr aðýr yürüyüp gitti... -Adam haklý, dedim Hasan'a, bir horoz orda, bir horoz burda... Ama ben alinaya bakarým... Horozlarla uðraþacak vaktim yok... Alinanýn bizi idare ettiðini, burada kýrk bin askeri olduðunu ve elçi diye hepimize yutturduðu valisinin emirleri altýnda yaþadýðýmýzý görmezlikten gelenler bu tiyatroya bayýlýrlar... Kýrk yýl figüranlýk yaptýlar, kýrk yýl daha yapsalar yine usanmazlar... Valiyi elçi, seçimleri demokratik ve uluslararasý hukuk dýþýna itilen korsan devleti hukuk devleti sayarlar... Ve bu oyuna katýlmayý reddettiðimiz için bize de sorarlar: -Eroðlu'na niçin yazý yazman? Figüran olmaya bir davet... Tiyatroya bedava bir bilet... Uzun yýllar yaþadýðým Sovyetler'den ben bunun için mi döndüm bu adaya? Bu tiyatroya dahil olmak için mi? Dünyayý sarsan günlerin içinden çýkýp geldim ben Moskova'dan... Yetmiþ yýllýk koskoca sosyalist imparatorluk çöktü... O büyük devrimcilerin bronz heykelleri boyunlarýna geçirilen kalýn halatlarla, vinçlerle yerlerinden söküldü... Ýki büyük darbe gördüm ardarda o þehirde... Afganistan'dan kolsuz bacaksýz geri dönen ve metrolarda avuç açarak dilenen gazileri gördüm... Ve korkunç, çok kanlý bir savaþý... Çeçen savaþýný... Bir dünya yýkýldý, baþka bir dünya kuruldu... Moskova'dan bakarken gördüðüm Kýbrýs da baþka bir Kýbrýs'tý... Asýl Kýbrýs'ý ordan, o olaylarýn içinden bakarken gördüm... Ve gidip ben de kendi yurdumda birþeyler yapayým dedim... Yýllardýr korktuðumuz için yapmadýklarýmýzý... Söylenmeyenleri söyleyim... Yazýlmayanlarý yazayým... Tiyatroya dahil olmayým... Tiyatroyu yýkayým... Tabularý, putlarý kýrayým... Ben bu memlekete Eroðlu'na yazý yazayým diye mi döndüm? O koca dünyadan çýk gel ve maskaralýklarla uðraþ! UBP CTP... UBP CTP... Dön babam dön... Deliler gibi... Kuklacýklarla oyna... Kuklacýklara þut at... Ankara'yý mankarayý býrak! Oyunu bozma! Oturdu mu dört hasýr sandalyede birden oturur Kýbrýslý milleti... Ben dört dedim... Hasan altý dedi... Mustafa dayý, -Karnýna vururlar, ah arkam der adam, dedi... Bir ömür böyle geçti... Tanýyamadý bizi Yenicami...

3 AFRÝKA dan mektup... VAKIFLAR ÝDARESÝ'NDEN AÇIKLAMA BEKLÝYORUZ Bilirsiniz... Bu memlekette bir de mülhak mal meselesi var... Türk tarafý kapalý Maraþ için de zaten bunu sürer öne... Ne der? "Mal Abdullah Paþa Vakfý'na ait"... Rum tarafý bunu reddetti tabii... Adanýn baþka yerlerinde de böyle mallar var... Ne var ki buradaki devlet de sahipsizmiþ gibi el koyar bu mallara... Ýþte böyle bir arazi de Lefkoþa civarýnda... dönüm... Neyzan Çiftliði... Deðirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balýkesir, Cihangir ve Gökhan köyleri arasýnda... Dünua kadar parsel... Ve bu parsellerin de ayrý ayrý sahipleri var... Ancak Vakýflar Ýdaresi yýldýr bu parselleri sahiplerine danýþmadan ihale yoluyla yasadýþý olarak kiralýyor... Parayý kasasýna atýyor. Mal sahiplerine ise tek kuruþ ödeme yapmýyor... * Minareliköy sakinlerinden Yaman Mehmet Pekin isimli vatandaþýmýz (bölgenin saygýn üreticilerinden) hak sahibi olarak 999 yýlýnda Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne baþvurdu... KKTC Ýçiþleri Bakanlýðý ile diðer yetkili makamlarý dava etti... Bu davada söz konusu parsellerden ve. parsellerin Saadettinzade Ahmet Efendi Hasan Vakfý'na ait olduðu tescil edildi. Vatandaþýmýz Vakýf ve Din Ýþleri Dairesi'nden, ayrýca kaymakamlýktan izin alarak bu parseller üzerine bir ev yaptý... Parsellerin etrafýný da telledi... * Gazetemizi ziyaret ederek bu konu hakkýnda bilgi veren Yaman Mehmet Pekin diðer hak sahiplerine de haklarýna yasal yollarla sahip çýkmalarý için çaðrýda bulundu... Pekin þöyle dedi: "Vakýflar amme nifaký yapýyor. Malýn sahibi ile icracý arasýnda vuruþmaya kadar varan belirsiz bir durum yaratýyor. Bu, KKTC Baþsavcýlýðý'na bir suç duyurusudur. Bu mallarýn kayýtlarý tapuda kiþiler üzerinedir. Tapu araþtýrma belgesiyle ispatý var. Yüksek Ýdare Mahkemesi kararýna göre, bu parsellerin tasarrufunu elinde tutanlar var. Ancak Evkaf buna uymuyor. Mal sahiplerine inþaat izni vermiyor. Lefkoþa Kaymakamlýðý da bu konuda Evkaf'la danýþýklý döðüþ içinde... Bütün amaç bu malý mal sahiplerinin elinden almak. Bu malýn idaresi ayný kan baðýndan gelene aittir. Evkaf bu malda vekaleten geçici idareci olarak býrakýldý. Yani anlaþmazlýkta mal sahipleri arasýnda arabuluculuk yapsýn diye... Ve bu 'büyük ölü'ye yýlda bir kere mevlit okutsun." * Vakýflar Ýdaresi'nden bu konuda açýklama bekliyoruz... Umarýz bizi de, mal sahiplerini de aydýnlatýrlar... Gerçi bugün arife, yarýn bayram... Herkes tatile çýkmýþ þimdiden... Bayram sonrasýna kalmýþ herþey... Zararý yok... Bekleriz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Rumlarýn kumar tutkusunun, ödemeleri gereken borçlar olmasý ve yemek yemeye para bulamamalarýnýn bile önüne geçtiði ve geçiþ kapýlarýndaki Rum polisinin, Güney Kýbrýs'ýn ekonomik krizin göbeðinde olduðu ve iþsizliðin tavan yaptýðý bir sýrada, çok sayýda Rum'un kumar oynamak için KKTC'ye geçmesi nedeniyle "hayretler içerisinde kaldýðý" bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Kumarhaneye Para Var, Yemeðe Yok" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Metehan Sýnýr Kapýsý'nda görev yapan bir polisin, özellikle saat 8:-8:'dan sonra Rumlarýn KKTC'ye geçmeye baþladýklarýný; geçenlerden çoðunun Girne'deki kumarhanelere gittiðini; "acelesi olanlarýn" Lefkoþa'dakilerde kumar oynadýðýný, bir kýsmýnýn da Bafra otellerine giderek, burada konakladýklarýný iddia ettiðini yazdý. 'den fazla Rum'un geceleri, KKTC'ye yalnýzca kumar oynamak için geçtiklerini öne süren gazete, son yýlda Ercan Havalimaný aracýlýðýyla Ýstanbul'a seyahat eden Rum sayýsýnda da artýþ kaydedildiðini ve bunun, gerek bilet fiyatlarýnýn daha ucuz olmasý, gerekse Atina üzerinden Ýstanbul'a gitmektense, Ercan Havalimaný aracýlýðýyla doðrudan Ýstanbul'a gitmeyi tercih etmelerinden kaynaklandýðýný iddia etti. Gazete, KKTC'deki kumarhane sahiplerinin en çok 8 yýlýnda kazanç elde ettikleri; Rumlar tarafýndan bu yýlda, kredi kartlarýyla rulet, Black TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Rumlarýn KKTC ve Türkiye'deki kredi kartý harcamalarý "Kumarhaneye para var, yemeðe yok" Rumlar 6 yýlda milyon bin 6 Euro harcadýlar Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, koalisyon hükümetinin, ekonomik paket konusunda "Ankara'ya baþka, Kýbrýs Türk halkýna baþka konuþtuðunu" iddia etti. Özyiðit tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn halka dönük söylemlerde "Özelleþtirme gündemimizde yok" dedikleri, ancak diðer yandan da ekonomik programýn uygulanacaðýna dair Ankara'ya sözlü ve yazýlý taahhüt verdikleri ileri sürüldü. "Ekonomik program, özelleþtirmeleri öngörmektedir. Dolayýsý ile ya Ankara'ya, ya da halka doðru söylenmemektedir" diyen Özyiðit, Baþbakan Yorgancýoðlu'na seslenerek, "Sn. Yorgancýoðlu her fýrsatta dilinizden düþürmediðiniz þeffaflýk, ekonomik paket konusunda nerede kaldý?" diye sordu. Özyiðit, þunlarý söyledi: "Özellikle CTP'li yetkililer seçimler öncesinde keskin bir tavýrla 'paketi mutlaka revize edeceðiz' dedi. Ancak, hükümete geldikten sonra söylemleri hem yumuþadý hem de deðiþti. Halk CTP'ye, UBP ile benzer icraatlarý yapsýn diye onay vermedi" Özyiðit, 8 Temmuz seçimlerinin ardýndan göreve gelen CTP/BG-DP/UG hükümetinin, ilk icraat olarak zamlara baþvurduðunu iddia ederek, Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kýbrýs sorunuyla ilgili AKP ve Kýbrýs Türk tarafýnýn bir adým önde olma oyunu oynadýðýný iddia ederek, "Amaç bu sürecin sonunda ayrýlýkçý yapýyý kalýcýlaþtýrmaksa, BKP bunun karþýsýnda duracaktýr" dedi. Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, "Görüþmelerin hangi zeminde baþlayacaðý dahi belli olmadan, 'deki gibi halkýmýza umut pompalanmasýný ve sürecin sonunda ayrýlýkçý yapýnýn devamýný savunan bir çizgiye ulaþýlmasýný kabul edemeyiz" dedi. Korkmazhan, bugüne kadar üzerinde anlaþmaya varýlan konularýn kabul edilip edilmediði, müzakerelerin ne zaman ve hangi zeminde baþlayacaðý konularýnda taraflar arasýnda görüþ ayrýlýklarý bulunduðunu savundu. Müzakerelerin zamaný ve içeriði konusunun netleþmemesine raðmen " ayda çözümden bahsetmek" veya "Mart 'de referanduma gidilecek" yönünde açýklamalarda bulunmanýn gerçekçi bir yaklaþým olmadýðýný iddia eden Korkmazhan, Jack ve diðer þans oyunlarý için milyon bin Euro harcadýklarý, yýlýndan sonra ise bu rakamlarýn düþtüðü iddiasýnda bulundu. Her ne kadar rakamlar düþüþ gösterse de, Rumlarýn kumar tutkusunun, alýþkanlýðýnýn ve bir gün kazanacaklarý umudunun, cepleri boþ dahi olsa KKTC'ye geçerek kumar oynamaya yönlendirdiðini belirten gazete, bu yýl, kumarhaneler için milyon Euro'yu, KKTC'deki otellerde kalmak için ve Türkiye'ye uçak bileti almak için de yaklaþýk milyon Euro'yu "havaya savurduklarýný" yazdý. Gazete, ilginç olanýn, Rumlarýn kendi devletine borcu varken, KKTC'den hizmet alýmý için parayý nereden bulduklarý olduðunu; Rum polisinin de bu Özyiðit: Hükümet Türkiye'de baþka, KKTC'de baþka konuþuyor "UBP'nin kötü icraatlarýna aynen devam edecekseniz, UBP'den ne farkýnýz kalýr" dedi. Açýklamasýnda Cypfruvex ve Kooperatif Merkez Bankasý gibi kurumlarýn yönetimlerinin özerk bir yapýya kavuþmasý yönündeki görüþünü de yineleyen Özyiðit, bu kurumlarýn yönetim þekillerinin deðiþmesi ve yönetimin artýk iþçilere, üreticilere devredilmesi gerektiðini söyledi. Kooperatif Merkez Bankasýnýn Yönetim Kurulundaki yedi kiþiden altýsýnýn istifa etmesinin bir fýrsat olduðunu söyleyen Özyiðit, "Genel Kurul yapýlarak gerçek sahibi olan köylüye, kooperatiflere devredilmelidir. Ayný þekilde, Cypruvex'in yönetimi de üretici birliklerine devredilmelidir. Siyasiler sadece bunun kontrolünü yapmalýdýr" dedi. Korkmazhan: Türk tarafý bir adým önde oyunu oynuyor "Çözüm ister görünmek uðruna gerçekçi olmayan yaklaþýmlar ile toplumun umutlarýný bir kez daha kýrmak çözüm sürecini berhava eder. Süreç konusunda kamuoyuna karþý dürüst ve þeffaf olunmalý" dedi. Müzakerelere kaldýðý yerden ve Kýbrýs'ý yeniden birleþtirecek federal çözüm zemini temelinde bir an önce baþlamalarý için taraflara çaðrýda bulunan Korkmazhan, erken çözümün tüm Kýbrýslýlarýn tek çýkýþ yolu olduðunu söyledi. "trajikomik durumu" durdurmak için geçiþ kapýlarýnda denetimlere baþladýðýný kaydetti. Lefkoþa Rum Polis Müdürü Kipros Mihailidis, gazeteye yaptýðý açýklamada, geçiþ kapýlarýnda, dua etme veya köylerini ziyaret etme saatleri dýþýnda KKTC'ye geçen Rumlarýn arasýnda, devlete borcu bulunanlar olup olmadýðýný kontrol etmek için denetimlere baþlandýðýný söyledi. SON 6 YILDA YALNIZCA KUMARHANELER ÝÇÝN MÝLYON EURO HARCADILAR Gazete, JCC þirketinin verilerine dayanarak, Rumlarýn son 6 yýlda, KKTC'deki kumarhanelerde milyon bin 76 Euro harcadýklarýný, buna Türkiye'de benzer yerlerde harcadýklarý bin 66 Euro da eklendiðinde, bu rakamýn, milyon Euro'ya ulaþtýðýný yazdý. Yine ayný verilerin, Rumlarýn KKTC'deki otellerde kalmak için 8 milyon 87 bin Euro ödediðini gösterdiðini belirten gazete, Türkiye'deki oteller için de milyon 6 bin 68 Euro harcandýðýný kaydetti. Gazete, Rumlarýn KKTC'deki seyahat acentelerinde ise milyon 8 bin 6 Euro, Türkiye'den aldýklarý biletler için de milyon bin 9 Euro harcadýklarýný yazdý. Haberde, Rumlarýn KKTC ve Türkiye'de son 6 yýlda yaptýklarý kredi kartý harcamalarýnýn toplam milyon bin 6 Euro olduðu belirtildi. Lefkoþa-Girne anayolunda ölümlü kaza... 8 yaþýndaki Bright hayatýný kaybetti Lefkoþa-Girne anayolunda dün sabahýn erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasýnda, Okereke Onyebuchý Bright (E- 8) hayatýný kaybetti, Gamze Çetin (K-) yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Bright, ZMD plakalý otomobil ile Lefkoþa'ya doðru giderken, "aþýrý sürat ve dikkatsizliði" sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu ikiye ayýran orta refüj taþlarýna çarptý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan otomobil, refüj içerisinde bulunan aydýnlatma direðine çarpýp karþý þerit içerisinde ters vaziyette sürüklenerek durdu. Kaza sonucu sürücü Bright, olay yerinde yaþamýný yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Gamze Çetin Lefkoþa Devlet Hastanesine kaldýrýlarak gözetim altýna alýndý. Polisin olayla ilgili soruþturmasý sürüyor. Yedikonuk sahilinde çürümüþ ceset bulundu! Yedikonuk sahilinde - yaþlarý arasýnda olduðu tahmin edilen çürümüþ bir erkek cesedi bulundu! Olayla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. ÜRDÜN YAÞINDA ÖLDÜ, GERÝDE 7 ÇOCUK VE TORUN BIRAKTI Dünyanýn en yaþlý insanlarýndan Ürdünlü Þeyh Yusuf Mahmud Ömer el-attum, yaþýnda hayatýný kaybetti. Attum'un oðlu Kemal el-attum, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, babasýnýn çocuk ve torun sayýsýnýn yaklaþýk 7 olduðunu söyledi. Babasýnýn Suriye'de ve Mýsýr Ezher Üniversitesi'nde Ýslam hukuku üzerine eðitim gördüðünü, ayný zamanda hafýz ve dört mezhebin fýkhýna göre fetva verebilecek ilme haiz olduðunu belirten Attum, "Babam çoðu hayvan sýrtýnda 9 kere kutsal topraklara yolculuk yaptý" dedi.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Bir yaprak daha düþtü edebiyat çýnarýndan Yaþama veda etmiþ Bener Hakký Hakeri Sessiz bir gemi gibi demir alýp kýyýsýndan Yaþayacak geride býraktýðý eserleri Kalay AKP'NÝN YENÝ ÝMAJI ÝÇÝN ULUSAL MUTABAKAT MI? Siyaset sahnemizden gelen son fotoðraflara ve oradaki muhabbete bakýlýrsa, çember giderek daralýyor. CTP ile UBP eskiden aralarýnda Kýbrýs Sorunu'nun çözümünde anlaþmazlýk varmýþ gibi gösterirler, aralarýndaki özellikle de seçim zamanlarýnda taze tutarlardý. CTP, seçimlerde en çok "çözüm"ü kullanýrdý, çünkü "çözüm" ancak CTP ile mümkündü vesaire Talat geçen haftaya kadar "çözümün önündeki engel" olarak gördüðü Eroðlu ile ayný yerde buluþtuðuna göre, "ulusal bir mutabakat"a varýldý demektir bu da Muhtemelen AKP'nin yeni bir imaja ihtiyacý olmuþtur Ka l a y c ý AliOSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KALEMÝ ÖKSÜZ KALDI KEMERALTI DERGÝSÝ VE BÝR DEMET ANI Cumartesi öðrendim Bener Hakký Hakeri'nin ölümünü Ýçimden bir þeyler koptu sanki Ölümler tanýdýksa, en azýndan bir merhabamýz varsa ölenle, böyle olurum iþte Hüzün basar beni Bener Hakký Hakeri'yle 97 yýlýnda tanýþtým O güne kadar hiç gitmediðim Leymosun'a onun sayesinde gittim Lise'de yýl sonu dergisi çýkardý ya Bu dergiye ben de þiir yazardým Senede bir tane yani! O günlerde köylüm, arkadaþým Cansever M. Raik bir þiir kitabý çýkarmaya çalýþýyordu Kitabýn adý da "Dost Eli" Leymosun'da yayýnlanan Kemeraltý dergisine birer mektup gönderdik Bener Hakeri bu derginin iki sahibinden birisiydi Cansever kitabýný çýkarabilmesi için destek istedi, ben de dergiye þiir gönderebilir miyim, diye yazdým. Ýkimizin mektubuna da cevap geldi. Ve bir hafta sonu tam olarak hatýrlamýyorum ama KEM otobüsleriyleydi sanýrým, Leymosun'a gittik Sora sora bulduk Bener Hoca'yý Ben yazdýðým bir þiiri de götürmüþtüm "Köy kanunu" isimli bir þiirdi.. Beðendi ve "Kemeraltý" dergisinin bir sonraki sayýsýnda yayýnladý Cansever'in kitabýný çýkarmasýna da yardýmcý oldu Adresimizi aldý Öðrenci olduðumuzu hesaba katarak Kemeraltý dergisinin her çýkan sayýsýný bizlere gönderdi. Derginin iç sayfalarý saman kaðýdýndandý ve teksir makinesinde çoðaltýlýrdý Bugün sanat ve edebiyat alanýnda kalem oynatan, çizen, çiziktiren birçok þair, yazar, ressam Kemeraltý dergisine yazýlar, þiirler, öyküler yazýyorlardý Ýsimlerini dergide gördüðüm bu dostlarla tanýþmak da yýllar sonrasýna rastladý Yaþanan 97 savaþý sonrasýnda herkes bir taraflara savruldu Bener Hoca'nýn izini 97 sonrasý kaybettim 9'lý yýllardý O günlerde CTP milletvekili olan Mehmet Civa aradý beni "Þiirini çok beðendim" dedi Hangi þiirimi, dedim "Yahu Bener Hakký Hakeri bir zamanlar Kemeraltý dergisine þiir, öykü yazan genç kalemlerden söz etti. Senin de ismini verdi ve þiirini yayýnladý Gazeteyi al oku" dedi Hangi gazetede olduðunu þimdi hatýrlayamýyorum, ama okumuþtum... Hoca þiirimi yayýnlamýþ ve yazýsýnýn son satýrýnda "Ali Osman þimdi nerelerde?" diye sormuþtu Hayatýn girdaplarýna kapýldýk bir kere Yurtiçi gitgeller Yurtdýþýna göç.. Tekrar geri dönüþ ve yerleþme telaþý Yaþam kavgasý, çoluk çocuk derken Kýbrýslýlara ait o dost sohbetleri, tanýdýklarý arama, ilgilenme kültürümüzün de elimizden yavaþ yavaþ gittiðini fark edemedik Ama buna tembelliðimizin etkisi de katmak zorundayýz Arayýp soramadýk Hoca'yý Cumartesi öldüðünü duydum Söyleyecek söz yok Anýlardan baþka Düzenin kanununa istemeden biz de uyduk Hocam, kusuruma bakma Iþýklar içinde yat Küçükbaþ hayvan çalmakla suçlanýyorlar Gamze BAYKUR - Akdoðan ve Gaziköy'de bulunan mandýralardan küçükbaþ hayvan sirkat ettikleri gerekçesiyle Hasan Yeþilbaþ ve Cemal Yeþilbaþ isimli kardeþler gözaltýna alýndý. "Hayvan sirkati" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Hasan Yeþilbaþ ve Cemal Yeþilbaþ tahkikat maksatlarý bakýmýndan gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar. Bölgede birçok hayvan sirkati meselesi meydana geldi Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Halil Seven, zanlý Hasan Yeþilbaþ ile Cemal Yeþilbaþ'ýn Ekim ile Ekim tarihlerinde Akdoðan'da meydana gelen hayvan sirkati meselesi ile ilgili olarak tutuklandýklarýný açýkladý. Yürütülen soruþturmada zanlýlarýn ayni gün Gaziköy'de bulunan bir mandýradan da hayvan sirkat ettiklerinin tespit edildiðini belirten Seven, zanlýlarýn Turunçlu köyündeki aðýllarýnda sirkat edilen kuzulardan tanesinin bulunduðunu açýkladý. Meselenin çok yönlü araþtýrýldýðýný belirten Seven, yakýn zamanda bölgede birçok hayvan sirkati meselesinin yaþandýðýný ve zanlýlarýn bu olaylarla baðlantýsýnýn olup olmadýðýnýn araþtýrýlacaðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Seven, zanlýlarýn gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, zanlý Hasan Yeþilbaþ ile Cemal Yeþilbaþ'ýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Acý haber yüreðimizi vuran þok dalgalarý gibi yayýldý ekranlardan. "KKTC edebiyat dünyasý yasta. Bener Hakký Hakeri yaþamýný yitirdi." Kýbrýslýtürk edebiyatý, kendisine çeþitli alanlarda çok deðerli eserler armaðan etmiþ bir sanatçýsýný daha yitirmenin tarifsiz kederini yaþýyor. Kýbrýslýtürk basýný da, yorulmak nedir bilmeyen bir emekçisini yýllýk yaþamý boyunca kalemi elinden düþmedi. Bir elinde kalemi, bir elinde sigarasý oldu hep. Ne o kalemini býraktý... Ne kalemi onu... Þiirler, öyküler yazdý... Dergiler çýkardý... Kýbrýs tarihinin çeþitli dönemlerini araþtýrýp kitaplaþtýrdý. 99 yýlýnda yayýnladýðý Kýbrýs Türk Ansiklopedisi, kendi alanýnda bir ilk oldu. Kýsacasý... Yorulmak nedir bilmeyen bir kalem... Dolu dolu geçen bir yazýn yaþamý yýllýk ömründe hiç elinden býrakmadýðý o tükenmeyen kalem þimdi öksüz... O, edebiyat dünyamýzýn bir yýldýzý olarak birdenbire kayýp giderken... Hayatý boyunca elinden düþürmediði kalemi de, parmaklarý arasýndan kayýp, ulu çýnarýn gölgesine düþüverdi. Marketten alýþveriþ yapmýþ. Yürüyerek evine dönerken bir sokakta birdenbire fenalaþarak yolun kenarýna yýðýlývermiþ. Eve gelmesi gecikince telâþlanan ailesinin yardým istemesi üzerine aramaya çýkan polis, yol kenarýndaki otlar arasýnda cansýz bedenini bulmuþ. Dün ailesinin verdiði ölüm ilâný çýktý bir gazetede. Bir de þirini koymuþlar ilânýn içine... Ölüme dair. Baþlýðý da "Ölüm" zaten. Kýbrýslýtürk yazýnýnýn son ana kadar kalemini eliþnden düþürmeyen yorgun emekçisi, sanki kendi ölümünü anlatmýþ bu þiirinde. Etkileyici, yürek burkan dizeler... ÖLÜM Nasýl, nerede, ne zaman Gelecektir ölüm Hiç çýkmýyor usumdan Ölüm Demokles'in kýlýncý gibi Ölümsüz bakmakta Kimisine sinsi sinsi Sokulmakta, bir su gibi akmakta KURBANLIKLAR HAZIR... Bugün arife, yarýn bayramýn ilk günü. Müslümanlýk dünyasýnýn iki dini bayramýndan birisi olan Kurban Bayramý hafta sonuyla birlikte altý güne çýktý. Vatandaþlarýn bir kýsmý bunu tatil olarak deðerlendirirken bir kýsým vatandaþ da dini vecibelerini yerine getirmeyi tercih ettiler. Satýn aldýklarý kurbanlarý þimdiden kesenler bile var. Bir kurbanlýðýn fiyatý bu yýl 7 TL arasýnda deðiþiyor. Maddi gücü olmayan bir kýsým vatandaþlarýn ortaklaþa kurbanlýk aldýklarý da gözlerden kaçmýyor. (Mustafa ERKAN) Ölüm hiç bitmeyen bir þiir Yeniden varolmak teselli En iyisi düþünmemektir Ve yýrtýp atmaktýr bu þiiri Þair'in Demokles'in kýlýcýna benzettiði ölüm, ona da sinsi sinsi yaklaþtý ve bir anda yapacaðýný yaptý... Týpký yatakta deðil, ayakta ölen bir çýnar gibi... Onu kaleminden, kalemini ondan ayýrdý. Sonbahar rüzgârlarýnda bir ulu çýnar yapraðý daha savrulup gitti. Sevenlerinin ve edebiyat dünyamýzýn baþý saðolsun... Iþýklar içinde uyu sevgili Bener Hakeri...

5 Ekim Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Lambalarýnýzý yakabileceðiniz kadar yakýn Elektriðe, aydýnlýða doyun. Bayramdan sonra zam var, bilmiþ olun... Barýþ duasý MÝÞ-MIÞLAR * EL-SEN Kasým sonunda karanlýkta kalabileceðimizi açýklamýþ. - Kalýrýz anasýný satayým Mum ile de yaþarýz Maksat minarelerimizden ezan sesi eksilmesin. * Baþbakan Yorgancýoðlu, Kýbrýs sorununun çözümünden umutlu olduðunu söylemiþ. - Özdil Nami ile konuþmuþ olmalý yine! Bayram sonrasý referandum çalýþmalarýna bile baþlayabilirler. * Eþcinselliðin suç olmaktan çýkarýlmasý istenmiþ. - Ayýp olmaktan çýktý ya, varsýn suç olmaktan da çýkarýlsýn.. * Bugün meclis toplantýsý yokmuþ. - Çok görmeyin Muhterem milletvekillerimiz çok yoruldu ya, biraz dinlenmeyi hak etmiþlerdir. * Özgürgün UBP'yi gösterip "Bu eser hepimizindir" demiþ. - Sesi ne kadar acýklý ve gözleri ne kadar üzgündü görmeliydiniz. * Elektriðe yüzde elli zam yapýlacaðý iddialarý yalanmýþ. - Yalan deðil de bir aldatmaca diyelim. ile gözümüzü korkutup, 'e razý edecekler. * Kýbrýs'ý futbolla birleþtireceklermiþ. - Ýmkansýz Çünkü futbolda mutlaka iki kale ister ve mutlaka karþý kaleye gol atman gerekir. Nasýl birleþme olabilir ki bu durumda? *Yarýn bayrammýþ. - Bize de mi? (Bir akýllý) Bener Hakký Hakeri de göçüp gitti Kaðýt üzgün, kalem üzgün Nur içinde yatsýn. Maðusa'da, Maraþ'ýn bitiþiðinde; "Maðusa Kapýlarýný Dünyaya Açsýn - Kýbrýs'ta Barýþ Süreci Hemen Þimdi Baþlasýn" etkinliði düzenlendi. Çok iddialý bir söylem "Hemen Þimdi" denince, daha bir önem kazanýyor gibi geldi bana. Ve insan merak ediyor ister istemez. Hayýrdýr? Ne var da böyle acil bir barýþ çaðrýsýna gerek duyuldu birden?! Etkinliðe, kadar barýþsever katýlýrken; 'ye yakýn kalbur üstü sivil toplum örgütü de uzaktan destek gönderdi.. Eðlenceli, hoþ bir etkinlik oldu. Konserler verildi, þarkýlar söylendi, oyunlar oynandý. "Maðusa'ya ve Kýbrýs'a barýþ gelene kadar", mücadeleye devam edileceði açýklandý. Sonra bekleme süreci baþladý Beklediler Beklediler Beklediler Ama hemen þimdi acil olarak gelmesi istenen "barýþ" ne yazýk ki gelmedi, görünmedi Hatta Geleceðine dair bir belirti de vermeyince, katýlýmcýlar sessizce Ama umutlu bir þekilde daðýldýlar. Hani kurak mevsimlerde yaðmur duasýna çýkýlýr ya Bu yapýlan da acaba bir çeþit "Barýþ Dua"sý sayýlabilir mi acaba? Ne dersiniz? BÝR GEZÝ PARKIMIZ OLSUN BELÇA bir marketler zinciridir. Ticaret yapar, kâr eder ve aralarýnda bölüþürler Þubelerinden bir tanesinin arazisi, ayar külçe altýn deðerinde. Ne var ki, arazi bir baþkasýnýn. Devlet bu araziyi birilerine vermiþ. Yeni mal sahibi araziyi istiyor, BELÇA da vermemek için direniyor. Bu demektir ki; önümüzdeki bir yýl içinde bu arazi yüzünden çoooooooook tartýþmalar izleyeceðiz.. Bir taraf "benimdir" diyecek, öteki itiraz edecek "hayýr benimdir" diyecek, arada bir baþkasý ortaya atýlacak "nerde buldunuz be siz, mal benimdir" diyecek ve bir curcunadýr yaþanacak. Anlayacaðýnýz tipik bir "Rum Malýný Kapuþari" kavgasý izleyeceðiz. Benim önerim þu: Ne ona, ne ona Lefkoþa'nýn bir GEZÝ PARKI'na ihtiyacý var. GEZÝ PARKI yapýlsýn, kavga bitsin. Alýþveriþ merkezi yerine park istiyordunuz ya, alýn size park iþte. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun EZAN GÜNLÜK yýllarý arasýnda Lefkoþa'da, mücahitlik yapýyorduk. Gecenin çeþitli saatlerinde nöbetlerimiz olurdu. Son nöbet, sabah -6 veya -7 arasý idi. Yani saat 'te nöbette olurdunuz. Bu saat da sabah ezanýnýn okunduðu saate denk düþerdi. Sabahýn o sessizliðinde Selimiye Camii'nden ezan sesi yükselirdi Kimse rahatsýz olmazdý. Çünkü inadýna dinletilen bir ezan deðildi. Kulaða en güzel müzik parçasý gibi gelir ve dinleyene bir huzur verirdi. Camiye gidilmese, namaza kalkýlmasa da ezan sesi, kulaklarda tatlý bir naðme idi. Ezan, ibadete çaðýran bir araçtý. Doðrudan Selma Bolayýr Hiç düþünmeden, ezberlenmiþ sözcükler izlenimini veren... Biraz da; belli kesimlerce duyulmak isteneni tekrarlayan, "Devletimizi sonsuza kadar yaþatacaðýz", "Amacýmýz devletimizi yaþatmaktýr" Gibi kliþeleþmiþ sözler kullanan biri, özellikle de politikacý. Önce; onlarca senedir "neden devleti tanýtamadýðýmýz" sorusunu gerçekçi ve tarafsýz olarak yanýtlamalý... Fazla uzaða gitmeden de KKTC yi tanýtmakta ýsrarcý olmakla... Toplum geneli için "iyi olaný" yapmadýðýnýn bilincine vararak Devletin var oluþunun hangi nedenlere dayandýðý sorusuna mantýksal ve bilimsel yanýt verebilmelidir. Devletin amacýnýn ne olduðu.. Adýna "devlet" denen varlýðýn, neden; olmak ve yaþamak zorunda olduðunun yanýtýný da vermek zorundadýr. "Açýk ve þeffaf "bir þekilde hem de... Devleti yaþatmanýn mantýksal bir nedene dayandýrýlýp dayandýrýlmadýðýnýn anlaþýlmasý için bu gereklidir... Özellikle de, ne ada insanýný, ne de kültürünü önemsemeyen Türkiyeli politikacýlarýn anlamalarý açýsýndan.. Ayrýca bu ada yarýsýnda politik kararlarýn kim veya kimler tarafýndan alýndýðý... Alýnan kararlarýn kimin yararýna hizmet ettiði de iyice deðerlendirilmelidir.. Çünkü siyasi kararlarý kimin aldýðý.. Ve alýnan kararlarýn kime hizmet ettiði.. Nasýl bir demokrasi ile yönetildiðimizin ölçütleridir.. Bir milliyetçi, bir liberal veya muhafazakar... Veya baðnaz bir dinci ile faþistin, "Devlet" derken anladýklarý farklý þeylerdir... Örneðin, etnik milliyetçilik, ýrkçýlýk... Devletin bireyler üzerinde bir otoritesi olmasýný savunur... Dinciler; dini temele dayalý bir devleti murad ederler.. Erdoðan örneðindeki gibi.. Bu dünyadaki deðil, öte Hem, ibadet etmek isteyen, ille de ezaný beklemezdi. Hoparlörlerin, hocalarýn, müezzinlerin bulunmadýðý köy yaþamlarýnda, ibadet etmek isteyen bunlardan yoksun olarak da ibadetini yapardý. Cami-ezan-ilahiyat kolejleri-kuran kurslarý gündemin en önemli maddeleri arasýnda olmaya devam ediyor Kuzey Kýbrýs'ta. Teknolojik geliþmelerden nasibini alan ezan Her cami minaresinden ayrý okutulmuyor. Her caminin ezan okuyan bir müezzini yok. Merkezi bir sistemde, buna baðlý tüm hoparlörlerden ortak yayýn yapýlýyor. Camisi, minaresi, hocasý, müezzini FEDERAL DEVLET MÝ, YOKSA NE? dünyadaki yaþamdýr onlar için önemli olan.. Modern devletin seküler olmasý gerekirken... Dincinin, faþistin, aþýrý milliyetçinin devlet anlayýþlarý bellidir.. Kimse de onlarda farklý bir þey beklemez. Kiþi ne ise odur... Bir sosyal demokratsa devletin var oluþ nedenini insan ve insanýn mutluluðu üzerine temellendirir... Farklýlýklarý ile birlikte, beraber yaþamalarýný öngörür.. Farklý devlet anlayýþlarýný benimseyen koalisyon ortaklarýnýn (DP/CTP) bu barýþ sürecinde ciddiyetlerini ortaya koymak... Halký da olasý deðiþimlere hazýrlanmak için, en azýnda devletin, federal bir devlet olacaðý konusunda konsensüse varmalarý gerekirdi... Ki bu BM tarafýndan kabul edilmiþtir. Konuþmalarýnda federal devleti kabul ettiðini söyleyen dýþ iþleri bakanýnýn.. Satýr aralarýnda devletimizi yaþatmaktan söz etmesi, kapýlar arkasýnda oynanan oyunlarýn habercisi gibidir... "Devletin doðasýnýn temelini insan doðasý oluþturur " Kaç tür devlet varsa, o kadar sayýda da insan karakteri olduðu söylenir... Ýlter Türkmen'in deyiþiyle "Karþý çýkmalarýma ve yasal (96 Antlaþmalarýna göre) olmamasýna raðmen, R.R. Denktaþ'ýn görev süresini uzatmak için kuruldu KKTC..." Temeli, böyle bir olay üstüne atýlan devlet, kendi kiþisel çýkarlarý için, seçilmek uðruna, kiþilere çýkarlar saðlayan bir kurum olmaktan öteye gidebildi mi? Halbuki; insanýn kendi amacýna, kendi iyisine ve mutluluða ancak toplum ve devlet düzeni içinde eriþebildiði söylenir.. Devletin var oluþ amacý da insanýn mutluluðundan baþka bir þey deðildir... Bunca yaþanmýþlýk ve deneyimden sonra CTP adalýlara mutluluk getirmeye hazýr mý? Tüm açýklýk ve þeffaflýðý ile bu sürecin neresinde olduðunu halka açýklamakla yükümlüdür... En önemlisi cemaati olmayan camilerde ve yerleþim birimlerinde bile bu ezanlar ayni tonda okutulmaktadýr. Namaza gidecek cemaat yoksa bu þiddette ezan okutulmasýnýn tek bir amacý vardýr. Bu amaç, dini bir amaç deðildir. Düþünülen rejime ulaþmaya bir adýmdýr. Türkiye'de AKP iktidarý dini, günlük hayatýn, daha da zorunlu bir parçasý haline getirmeye çalýþmaktadýr. Kendi ifadesi ile "on yýl sabrettikten sonra" Siyasal dine sembol olmuþ kýyafetleri, "Özgürlük" adý altýnda Kullaným alanlarýný geniþleterek, þimdilik, modern ve çaðdaþ giyimle harmanlamaya çalýþýyor. Adým adým, Cumhuriyet öncesi kara çarþaflarýna dönülmektedir. Birçok aydýn ve yazar, bunu "karþý devrim" olarak ifade ediyor. Kýbrýs'ýn kuzeyinde de iktidarlar, bu geliþmelere ayak uydurarak, AKP iktidarýna yaranmak gayretine girdi. Özgürlük adý altýnda, insanýn beyninden baþlayarak günlük yaþamýna sýnýrlamalar getiren AKP iktidarý, kuzeyde de þekillendirmelerine ezan ve külliyeler ile devam ediyor. Okullara, saðlýk kurumlarýna yapýlan yatýrýmlardan fazlasý, camilere, külliyelere yapýlmaktadýr. Ezanýn, "ibadete davet" amacý dýþýnda kullanýlmakta olduðu yönündeki genel inanç, huzursuzluk ve sorunlar yaratmaktadýr. Küçük çocuklarý, hasta ve yaþýlýsý olanlar sürekli rahatsýzlýklarýný gizlemiyorlar. Mahkemelere yansýyan olaylar da yaþandý. Günümüzde, ezanlarýn, ibadete çaðýrmak amaçlý okunduðuna inanýlmýyor. Türkiye'deki iktidarýn Kuzey Kýbrýs'ta yaratmaya çalýþtýðý Dini inanca dayalý yaþam türünü yerleþtirmeye yönelik, psikolojik baský aracý olarak kullanýlýyor. Kuzey'deki günlük gündemin bir maddesi muhakkak, ya Kuran kurslarýdýr, ya ilahiyat okullarýdýr, ya dini külliyelerdir, ya camilerdir ya da ezandýr. Türkiye'den taþýnan nüfusun dini inanç-ibadet ve yaþam þeklinde rahatsýzlýk yaratmýyor büyük oranda. Ancak Kýbrýslýtürkler açýsýndan gerekliliði tartýþýlmaktadýr. Olur olamaz yerde ve kontrolsuz þiddette okunan ezan, dini amacýnýn dýþýna çýkmaktadýr. Ezan olayý öyle bir keþmekeþ yaratmýþtýr ki Mahallesindeki elektrik direðine, keyfince, miyafon yerleþtirip ezan okutan da olmuþtur. Müslümanlýk, gürültülü bir ezan ve baþýn secdeden kaldýrýlmamasý olarak algýlamaktadýr. Ýnsan inancýnda hürdür. Ýstediðine inanýr ve istediði þekilde ve sýklýkta ibadet eder. Kimsenin diyeceði bir þey yok. Yeter ki böyle düþünmeyenlerin yaþam tarzýna müdahale edilmesin, rahatsýzlýk yaratýlmasýn. Kiþi yanýnda, devlet de, belirlediði bir inanç ve ibadet þeklini, halkýn bir kesimine empoze edemez. Zaten dinlerde zorlama mevhumu yok. Ama o da sözde olan bir iddia görüldüðü kadarý ile. Gerçekte, zorlamanýn en þiddetlisi ve acýmasýzý, din adýna yapýlmaktadýr. Ýnsanlýk en büyük acýlarýný, "din" adýna yapýlan Ancak dinde yeri almayan iþkence, baský, savaþ ve zorlamalar sonucu yaþamýþtýr ve yaþamaktadýr. Ýnançlarý nedeni ile yakýlan, dýþlanan, yaþam haklarý ellerinden alýnan nice örnekler var insanlýk tarihinde. Dini korumak veya yaymak için yapýlan savaþlarda ölenlerin haddi hesabý yok. Dinde, baský ve zorlama yokmuþ! Ya, bir de olsa idi, hal nice olurdu!.. ANAOKULLARA DA DÝN DERSÝ GELÝYOR Türkiye süratle Ýslam Cumhuriyeti'ne dönüþtürülüyor. AKP iktidarýnýn bir elinde türban varsa, öbür elinde de Kuran var. Baksanýza neler oluyor Yozgat'ta düzenlenen "Seçmeli Din Eðitimi Dersleri Çalýþtayý"nda Milli Eðitim Bakanlýðý'na müfredattaki aðýrlýðý hali hazýrda oldukça yoðun olan din derslerine ek yapýlmasý önerildi. Bakanlýða sunulan planda, seçmeli din eðitiminde önerilen dersler arasýnda Kuran'ý Kerim'in Arapçasý da var. Üstelik sadece Ýmam Hatip Liseleri ile dindar ve kindar bir nesil yetiþtirilemeyeceðini anlamýþ olmalýlar ki, anaokulu ve ilkokul öðrencilerine de din eðitim verilmesini öneriyorlar. Milli Eðitim Bakanlýðý'na sunulan raporda "Din eðitimi temellerinin saðlam olmasý için imam hatip ilkokulu açýlmalýdýr. Din eðitiminin okul öncesinden baþlayarak verilmesi uygundur" deniliyor. "Kýbrýs'ta olmaz" demeyin Sendikalarýmýz Ýmam Hatip Lisesi'ne atadýklarý gibi, Ýmam Hatip Ýlkokulu'na da öðretmen atayacaklardýr mutlaka HASAN HASTÜRER Yayýnlandýðý günden beri 'Havadis' gazetesinde yazýlar yazan Hasan Hastürer'in iki gündür yazýsýný göremedik köþesinde... Bir yazýsý sansür edilmiþ, o da bu yazýyý facebook'ta yayýnlamýþ... Hastürer basýnýn ve ekranlarýn gözdesi... Neler oluyor? Ayrýlýk mevsimi mi? KIYAMET KOPMAZ YA... Ah Serhat'ým ah... Sen de þu Tayyip'in iyi bir yanýný keþfettin mi, giriyorsun havaya... Bir kerecik olsun, onun da beðenmediðin birþeyini söyle yahu... Kýyamet kopmaz ya... ANLARLARSA... Hükümet Türkiye'de baþka, burada baþka konuþuyor, deðil mi sevgili Cemal... O halde hatýrlat onlara: Ya göründüðün gibi ol, ya olduðun gibi görün! Anlarlarsa tabii... BEDEL Rum tarafý ya çözüme yanaþýr, ya da bedelini öder ne demek? Ne yapacaksýnýz? Trabzonspor'un bundan sonra doðrudan Larnaka'ya geliþini mi engelleyeceksiniz? Cimbom KKTC'ye gelip maç mý yapacak? Týrnak... "Bu yasa yani Pazartesi günkü tantana, bir ve belki bundan dolayý birkaç 'býyýklý devrimci yoldaþýmýz' için yapýldý!!! Eleþtirmeyelim mi? Yazmayalým mý? Sormayalým mý? 'UBP'den ve rahmetli Denktaþ döneminden ne farkýnýz var sizin' demeyelim mi? 'Neredesin sevgili Tufan Erhürman hocam?' diye çýðlýk atmayalým mý? Neymiþ?" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Sahi müzakerelerin arifesinde bütün bunlar yaþanýrken CTP nerededir? Kýbrýs sorununun neresindedir? Müzakerelerin iki ayda biteceðini mi düþünüyor? Yoksa en kýsa sürede çözüm bulunmazsa Ahmet Davutoðlu, Derviþ Eroðlu, Egemen Baðýþ ve Özdil Nami'nin açýkladýðý gibi KKTC'nin tanýnmasý veya iki devletli çözüm formüllerinin gündeme getirilmesini mi benimsiyor? Partinin Kýbrýs sorunu konusunda söyleyecek bir sözü yok mu? Varlýðýný barýþ partisi olmaya borçlu olan CTP bu kritik aþamada sessizliðini ne zaman bozacak?" Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) "UBP'nin yýllardýr vazgeçemediði partizanlýk anlayýþýný, CTP-BG'lerin bir milletvekili de sarf ettiði sözlerle destekler konuma gelirse, buyurun siz bana aradaki farký anlatýn." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU UBP'nin kuruluþ yýldönümünde en mutlu gecelerinden birini yaþadý Derviþ Eroðlu... Kurultayda salona resmi bile asýlmazken ve hatta partiden ihracý tartýþýlýrken, birdenbire yeniden partinin yýldýzý oldu. Gecede büyük bir sevgi ve coþkuyla karþýlandý. Bir de konuþma yaptý... Ýrsen Küçük'ten partide eser kalmadý. Zaten geceye de katýlmadý. Daha üç-beþ ay öncesine kadar tam bir diktatör edasýyla partide kükreyen Küçük kendi köþesine çekildi. Unutuldu... UBP'nin gecesinde Meral Eroðlu da yoktu... Neden acaba? Kýrgýn mý hala?

7 Ekim Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AH BÝR TATÝL OLSA DA UYUSAM (Ýstanbul)- Ne zaman çalýþýp tutunacaklar. Ne zaman iþe yoðunlaþýp yeni bir buluþ yapacaklar Ne zaman buluþ yapýp, "buldum" diye dýþarý fýrlayacaklar? Zaman önemli ama zamaný boþ geçirmek de o kadar kötü Hani deriz ya, doyasýya uyusam. Kalkmasam uzun süre. Yatsam. Kalsam yorganýn altýnda hareketsiz. Dýþarýda yaðmur yaðsa, ben uyumaya devam etsem, dinlensem. Düþen damlacýklarý dinlerken uykuya ve rüyalara yeniden dalsam. Sulu, þelaleli, dereli bir bölgeye gitsem. Dalsam bir yerlere. Atsam kendimi dere kenarýna, balýk avlasam, keyif yapsam. Mangalý yaksam orada, piþirsem tuttuklarýmý, kokularý savrulsa... Düþünmesem mesaiyi... Patron matron výz gelse. Açsam Keo biramý, içsem, içsem, bir daha içsem. Sarhoþ olsam. Ayakta duramasam. Tenekeleri savursam ormana Uyusam kaba gölgeli aðaç altýnda... Dere sesi ile tekrar dalsam rüyalara. Kuþlarýn sesi ile uyansam bir sonraki sabaha. Gitsem bir ormana Dinlesem sessizliði. Doysam yalnýzlýða. Bir dostu arasam sonra Özlesem sevdiklerimi. Cep telefonum olmasa. Arabam da olmasa Yürüsem hayat boyu... Ve düþünmesem kimseyi... Hep özlemiþizdir sabah uykularýný. Ýþ vakti geldiðinde kalkmamýz zor gelmiþtir. Ýlkokula giden çocuklara üzülmüþüzdür, neden bu kadar erken diyerek. Ama kendimize de bunu layýk gördük. Oysa mesaileri geç baþlatmak elimizde. Desek ki mesai saat.' de baþlayacak. Herkes uyusun. Akþam da dilediðimiz saate kadar çalýþsak. Ne olacak ki iþler kalsa? Kalsa birkaç parça bir sonraki güne, ne çýkar? Bugün için Yorgancýoðlu, "Öyla tatil matil yok" dese de tatil. Bakýn yollara. Bakýn iþ yerlerine. Yollar boþ, dükkânlar kapalý. Herkes kaçmýþ. Herkes koþmuþ adý kurban olsa da Müslümanlarýn koyduklarý bu uzun tatile. Yarýn tatil bugün arifeyse ve dün de Pazar ise kafalarda çalýþmak hevesi kalmaz. Çoðu yurtdýþýna uçmuþtur bile. Ve bu tür tatillerden çok önce beklentiler baþlar, iþler durur. Ne zaman çalýþýp tutunacaklar. Ne zaman iþe yoðunlaþýp yeni bir buluþ yapacaklar Ne zaman buluþ yapýp, "buldum" diye dýþarý fýrlayacaklar? Müslüman ülkelerin bir baltaya sap olamamalarý bu kadar tatilden olabilir mi? Çok düþündüm. Ah bir tatil olsa da uyusam Ah... YDÜ Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Suiçmez'den kurban uyarýsý Yakýn Doðu Üniversitesi(YDÜ) Ýlahiyat Fakültesi Kurucu Dekaný Prof. Dr. Yusuf Suiçmez, kuranýn esas amacýnýn yanlýþlardan korunma olduðuna iþaret etti. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada Suiçmez, kurbanýn, dinî bir ibadet olarak yerine getirilme yanýnda birtakým beklentilerin gerçekleþmesi, gerçekleþme sonrasý minnettarlýk ifadesi veya korkulan olaylarý önleme gibi nedenlerden dolayý uygulandýðýný söyledi. Suiçmez, "kurban ibadetini dönemin þartlarý içerisinde düþündüðümüzde, insanýn onurunu ve hayatýný korumaya yönelik bir ibadet olarak deðerlendirebiliriz" dedi. Ýkinci halife olan Hz. Ömer'in Müslümanlarýn kurban kesme konusunda aþýrýya gitmeleri sebebiyle, tepki olarak kurban Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Kýbrýs sorununun çözümünün mümkün olduðuna inandýðýný belirtti. Talat, zamanlamaya ihtiyaç duyulduðunu; bu zamanlamayý "sonrasýnda herkes yoluna" gibi bir söylemle harcamamak gerektiðini kaydetti. Zamanlama veya takvimlemenin çözüm için programlanmasý gerektiðini söyleyen Talat, iki seçenek olduðunu, birinin çözüm, diðerinin de þimdiki ortam olduðunu ifade etti. Ofisi'nden yapýlan açýklamaya göre, Talat, katýldýðý bir televizyon programýnda çeþitli konularý deðerlendirdi. Talat, bir soru üzerine, nüfusun azlýðý da dikkate alýnarak, ilgili yasada yapýlacak deðiþikliklerle Tek Seçim Bölgesine geçmenin uygun olacaðýný kaydetti. Milletvekillerinin baþka iþ yapmamalarý gerektiðini söyleten Talat, "Milletvekili saat halkýn vekili olmalý. Ýþi, icraatý denetlemek ve yasa yapmak olmalý" dedi. "ANASTASÝADÝS'ÝN SEÇÝLMESÝ BATI'YI SEVÝNDÝRDÝ" Talat, Kýbrýs sorununa deðinerek, Rum tarafýndaki seçim sürecinden sonra yeni bir liderin seçildiðini, yeni politika arayýþlarý ve yapýlan açýklamalarla kaotik bir ortamýn doðduðuna dikkat çekti. Talat, yeni liderin "Helenizm'in zararýna" verilen tavizlerin geri çekileceðini söylediðini hatýrlatarak "her gelen yeni liderle yeni baþtan mý kesmediðini kaydeden Suiçmez, "Kuran, kurban kesmenin amacýnýn kan akýtmak ya da et yemek olmadýðýný; esas amacýn "takva: Yanlýþlardan korunma bilinci" olduðunu belirtir. Ýncil'de de kesilen hayvanlarýn kanlarýnýn günahlarý silemeyeceði, Tevrat'ta ise günahkârlarýn kurban kesmelerinin hoþ olmayacaðýný belirtilerek, kurban kesmenin esas amacýnýn sosyal yaþamý sürdürmek ve insani duygularý geliþtirmek olduðuna iþaret etmiþtir" ifadelerini kullandý. Prof. Dr. Suiçmez, kurban ibadetinin insanýn onurunun korunmasý, sosyal dayanýþmanýn geliþtirilmesi için Allah rýzasýna uygun yapýlmasý gerekmekte olduðunu belirtti ve bilinçsiz olarak yapýlan ibadetlerin, insana ve topluma zarar verilebileceðini söyledi. Talat: Çözümün mümkün olduðuna inanýyorum baþlanacak?" diye sordu. Hristofyas'ýn Batý, Amerika ve NATO karþýtlýðýnýn Batý'yý rahatsýz ettiðini ve kendisine karþý belirli bir rahatsýzlýk olduðunu kaydeden Talat, ancak Anastasiadis'in seçilmesi ile Batý'nýn buna sevindiðini, nitekim BM Genel Kurulu açýlýþý için bulunduðu Amerika'da en üst düzeyde karþýlandýðýný, ABD Baþkan Yardýmcýsýyla görüþüp Obama ve eþi ile ailevi pozlar verdiðini belirtti. Bunun son yýllarda kimseye yapýlmadýðýný, Papadopulos'un ABD Dýþiþleri Bakaný ile bile görüþemediðini söyleyen Talat, "Anastasiadis'in çok yukarýlara çýkarýldýðýný, puanýnýn yüksek olduðunu, ancak bir test aþamasýnda olduðunu" dile getirdi. "...DAHA UMUTLU BÝR ORTAM" Kuzeyde de, CTP/BG'nin hükümete geldiðini belirten. Cumhurbaþkaný, bu çerçevede Kýbrýs sorunu için, geçmiþe göre daha umutlu bir ortam doðduðunu kaydetti. Bunlardan hareketle çözümün mümkün olduðuna inandýðýný belirten Talat, ancak bir zamanlamaya ihtiyaç duyulduðunu; bu zamanlamayý "sonrasýnda herkes yoluna" gibi bir söylemle harcamamak gerektiðini; zamanlama veya takvimlemenin çözüm için programlanmasý gerektiðini belirtti ve "önümüzde iki seçenek var: biri çözüm, diðeri de þimdiki ortam" dedi. GELÝRÝ KADINLAR DERNEÐÝNE BAÐIÞLANACAK Yaðmuralan Derneði (Vroiþa) Baþkaný Esat Mustafa ilk kitabý olan "Kýbrýs Tarihinde Yaðmuralan" isimli kitabýnýn tanýtýmý için Cuma günü Lefke ve Çevresi Öncü Kadýnlar Derneði Lokali'nde Dernek Baþkaný Suziye Zafer ve dernek üyeleri ile biraraya geldi. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, bölge halký ile esnafýn da katýldýðý tanýtým kokteylinde Esat Mustafa katýlýmcýlara kitabýný imzaladý. Mustafa'nýn, kitabýn satýþýndan elde edilecek gelirin Lefke ve Çevresi Öncü Kadýnlar Derneði'ne baðýþlanacaðýný söylediði belirtildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Polis teþkilatý gerçekten kime baðlýysa sözüm onadýr! Gazetemize mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý emekli bir polis vatandaþýmýz, mektubunun polisten sorumlu olan kimse veya kimlerse onlara yazýldýðýný belirtti. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben bir polis emeklisiyim. Mücahitlik hizmetimin hemen arkasýndan polis yazýldým. Siyasi düþünmcelerimi de inkar edecek pozisyonda deðilim. CTP'liyim. Ama bunu görevli olduðum dönemde hiç kullanmadým. Ben bu teþkilattan emekli olduktan sonra dýþarýdan olaylarý daha objektif olarak görmeye baþladým. Benim de hizmet verdiðim teþkilattaki görünüm, bir insanýn aðzýndaki diþin çürüyüp sallanmasýna benziyor. Eskiden bir disiplin vardý. Bu kadar baský, polisi toplumdan koparacak hareketler yapýlmýyordu. Sevecendi polis... Halkýn sempatisi çok olmasa da hatýrý sayýlýr düzeydeydi. Son zamanlarda terfi ve tayinler konusu teþkilatý darmaduman etti. Geçenlerde yapýlan terfilerde terfi alanlara rütbeleri takýldý ancak baþbakan kendisine danýþýlmadýðýný söyledi ve törene de katýlmadý. Eskiden konular hem bu kadar büyük deðil, hem de kendi bünyesinde çözülürdü. Þimdi tüm halk bir dizi film izler gibi bunlarý izlemekte ve huzursuz olmaktadýr. Polis teþkilatý askere baðlý mý, baþbakanlýða baðlý mý? Yoksa bunlarýn da dýþýnda baþka güçler mi vardýr? Polisteki iþkencelerin diz boyunu geçmesi bir yana, ta Amerika'da bile duyulan baþka olaylar var teþkilatýmýzda... Eski çalýþan olarak, emek verdiðim, uykusuz kaldýðým teþkilata dýþtan baktýðýmýzda geldiði durum içler acýsýdýr. Polislerimizin birçoðu tefecilerin eline düþmüþ durumda. Kumarhanelere ve gece kulüplerine yapýlan baskýnlarýn arkasýnda da baþka iþler yatmaktadýr. Polisteki görevli arkadaþlarýmýzý bazan izlemeye çalýþýyorum, hal ve hareketleri, kýlýk ve kýyafetleri hiç yakýþýk almýyor. Araþtýrýlýrsa poliste görevli olan birçok arkadaþýmýzýn yeraltý dünyasýndaki kiþilerle, kumarhane sahipleri ve gece kulübü sahipleriyle iliþkileri ortaya çýkar. Çok basittir bunu yapmak... Telefonlarýnýn dökümleri incelensin yeter... Terfilerdeki durum da tartýþýlýr. Adam karýsýna veya oðluna terfi veriyor... Þikayet edenler muhatap bulamýyor. Ekonomik krize bir de güvenlik sýkýntýsý eklendi... Yetmeyen polis maaþlarý nedeniyle çift iþ yapan meslektaþlarýmýz vardýr. Teþkilat akademisyenler ve normal polisler olarak ikiye ayrýlmýþ durumda. Akademisyenler diðerlerine üstünlük kurmaya çalýþmaktadýrlar. Polisteki iþkencelerin nedeni de aslýnda Türkiye'de Polis Akademisi'nde eðitim gören polis meslektaþlarýmýzdan kaynaklanmaktadýr. Orada iþkence öðretilmektedir çünkü... Her neyse, polisin bir an önce toparlanmasý lazýmdýr. Halkýn polise kalmayan güveni fiiliyata dönüþürse önüne kimse geçemez. Polis Genel Müdürlüðü terfi daðýtýr, tören yapar, baþbakan bundan haberi olmadýðýný söyler... Balýðýn baþtan kokmasý demek deðil midir bu? Avukatlardan tutun da toplumun hemen hemen her kesimi bu konuyu konuþmakta... Poliste yapýlanlarýn mahkemelere taþýnmasý demek, teþkilatta adaletli iþlerin yapýlmadýðýnýn iþareti demektir. Bu da çok kötü bir durumdur. Ben bu mektubu kiþisel veya kurumsal olarak kimseye hitaben yazmadým... Ben bu mektubu polis teþkilatýndan sorumlu kimse onun üzerine almasý için yazdým. Sözüm, þikayetim polis teþkilatý kime baðlýysa onadýr..." BÝZÝM DUVAR KURBANA BAYRAM OLMAZ Bizim Mandra Kýbrýslýtürk edebiyatýnýn üretken ve yorgun emekçisi, þair, öykücü, araþtýrmacý ve gazeteci Bener Hakký Hakeri'nin ani ölümü, baþta yazýn camiasý olmak üzere, mandrada büyük üzüntü yaratýr. Kýbrýslýtürk edebiyatýna çeþitli alanlarda deðerli eserler armaðan etmiþ olan sanatçý, sevenlerinin katýldýðý hazin bir törenle, ebedi yolculuðuna uðurlanýrken, sokaktaki adam "Toplum büyük bir deðerini daha yitirdi" diyerek üzüntüsünü dile getirir.

8 8 Ekim Pazartesi Baðýmsýz Köþe Arada Bir Ali Kiþmir Özgün Kutalmýþ TAVUK SEVER BAÞKAN Baþbakan ve Program CTP'li Baþbakan Yorgancýoðlu, bir kabulünde, her ülkenin bir ekonomik program uyguladýðýný, ve programsýz ekonominin düþünülemeyeceðini, söyledi. Doðrudur. Sadece ekonomiler deðil, programsýz hiçbir kurum ve kuruluþ sürekli olarak ileriye gidemez. Kaynaklarýn çarçur olmasý bir yana, kaostan kurtulmak mümkün olmaz. Ancak Yorgancýoðlu'nun gözlerden saklamak istediði þey, her ülkenin ekonomik programýný, ülke þartlarýný da göz önüne alarak kendilerinin hazýrladýðý gerçeðidir. Baþka bir ülkenin kendi gerçek ve doðrularýna göre hazýrladýðý hiçbir ekonomik program, diðer bir ülkede baþarýlý olamaz. Kaldý ki Ankara'da hazýrlanan ve Kýbrýs Türkünün yok oluþ plâný olan ve Yorgancýoðlu Hükümeti tarafýndan harfiyen uygulanacaðý garantisi verilen - sözde "Sürdürülebilir Ekonomik Programý" Kýbrýs Türküne katký saðlamak bir yana onlarý üretimden koparýp yok oluþa sürükleyecek bir programdýr. - sözde "Sürdürülebilir Ekonomi Programý", KKTC gerçekleri göz ardý edilerek Ankara'da TC'li bürokratlarca hazýrlanmýþ bir programdýr. Ben ekonomik demiyorum, çünkü bu programýn hedefi Kýbrýs Türkünün refahý veya kalkýnmasý deðildir. Bu yüzden ekonomik deðil, yok ediþ programýdýr. Geçmiþ programlarda olduðu gibi bu programda da öngörülen, sýký mali politikalarla bütçe dengesinin saðlanmasýdýr. Nüfusunu bilmeyen ve sürekli göç alan bir ülkede bütçe dengesi nasýl saðlanacaktýr? Geçmiþte bu hususta ne kadar baþarýlý olunduysa, - programýnda da baþarýlý olunacak! TC halâ daha geniþletici mali politikalar uygularken, dayattýðý paketle bizi adeta bir cendereye sýkýþtýrmýþtýr. Bugün Kýbrýs Türkünün yakýcý üç sorunu vardýr. Ýþsizlik, pahalýlýk ve gelir daðýlýmýnýn mutlu bir azýnlýðýn lehine bozulmasý. TC'nin dayattýðý programda bu üç sorunun çözümü yönünde herhangi bir politika yoktur. Üretimle ilgili birþey de yoktur. Mersin kapýsýnýn Kýbrýs Türk ürünlerine açýlacaðýyla ilgili de birþey yoktur. Bu sözde programda Kýbrýs Türkünün refahýnýn nasýl artýrýlacaðý ve yaþam kalitesinin nasýl yükseltileceði de yoktur. Bilâkis son geçirilen Göç Yasasý ile Kýbrýs Türkünün daha da fakirleþtirilmesi vardýr. Bu programýn ruhunda, týpký Ercan Ýhalesinde olduðu gibi sözde özelleþtirmelerle Kýbrýs Türk varlýklarýnýn TC sermayesine peþkeþ çekilerek tekeller yaratýlmasý vardýr. Tüm bu gerçeklere karþýn, ömründe ekonomik program görmeyen CTP'li Baþbakan Yorgancýoðlu, "Programsýz Ekonomi Düþünülemez" diye buyuruyor ve þartsýz, dayatýlan programý uygulamak için taahhütte bulunuyor. Yorgancýoðlu ekonomik programlarýn nasýl olmasý gerektiðini görmek isterse TC'nin kýsa, orta ve uzun vadeli ekonomik programlarýna ve o programlarda öngörülen hedeflere ulaþmak için nelerin yapýlacaðýna bir baksýn. Adaçay'daki arýtma tesisi, su sýkýntýsýný kýsmen giderecek Adaçay'da yapýlmakta olan arýtma tesisi sayesinde Erenköy, Sipahi ve Adaçay'ýn kýsmen su sýkýntýsýndan kurtulacaðý bildirildi. Yenierenköy Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Özay Öykün, TC Yardým Heyeti katkýlarýyla yapýlan çalýþmaya belediyenin de katký koyduðunu söyledi. Adaçay'da arýtma sistemi kurulacak olan binanýn yapýmýna baþlandýðýný ve neredeyse tamamlandýðýný belirten Öykün, buradan köylere su aktarýlmasýný saðlayacak borularýn da döþendiðini dile getirdi. Öykün, Adaçay köyünde eskiden kullanýlan kuyuda su bulunduðunu, Su Ýþleri Dairesi ve Jeoloji Maden Dairesi iþbirliði içinde gerekli tahliller yapýldýktan sonra o suyun kullanýlabilmesi için arýtma tesisi kurulmasý gerektiðinin tespit edildiði aktardý. Arýtma tesisi ve depolara kadar olan su borularýnýn TC Yardým Heyetinin katkýlarýyla döþendiðini kaydeden Öykün, Erenköy, Sipahi ve Adaçay köylerinin su sýkýntýsýnýn kýsmen giderileceðini söyledi. Öykün, mevcut su þebekesine ek olarak saatte en az ton su verileceðini, geriye kalan köyün su sýkýntýsýnýn da ortadan kalkmasý için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini dile getirdi. Çað-Sen: Davayý LTB kazanýrsa Belça çalýþanlarý iþsiz kalýr Kýbrýs Türk Devlet Çalýþanlarý Sendikasý (ÇAÐSEN) Baþkaný Ayþe Davulcu, bayramlarýn toplumlarýn iç barýþýný saðlamada önemli günler olduðunu belirterek, bayram vesilesiyle doðacak barýþçýl havanýn, çýkar hýrsýyla gerilen ortamýn yumuþamasýna ve insani düþüncelerin öne geçmesine neden olmasý dileðinde bulundu. Davulcu, Kurban Bayramý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, bayrama girerken belediyelerde çalýþan insanlarýn çoðunun maaþlarýný alamadýðýnýn, özel sektörde çalýþanlarýn sendikasýz olduðunun ve bunlarýn önemli bir bölümünün sosyal güvenceden yoksun çalýþtýrýldýðýnýn unutulmamasý gerektiðini ifade etti. Açýklamada, "Partizan amaçlarla kamuya istihdam edilen insanlarýmýz yarýn iþten atýlmak endiþesindedir. Ve bayrama girerken bilmeliyiz ki, bayramýn ertesi günü görülecek tahliye davasýný Kadri Fellahoðlu baþkanlýðýndaki Lefkoþa Türk Belediyesi kazanmasý halinde Belça çalýþanlarý iþsiz kalacaktýr" denildi. Davulcu, "Siyasetçilerin seçim bildirgelerine, hükümetlerin programlarýna baðlý kalacaklarý günlere ulaþmamýza katký koymasý beklentimizle, halkýmýzýn Kurban Bayramýný kutlar, barýþçýl duygularýn yükselmesine vesile olmasýný temenni ederiz" dedi. ATALAY, FELLAHOÐLU'NU ZÝYARET ETTÝ Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'ýn, geçen gün Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nu ziyaret ettiði bildirildi. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Kurban Bayramý nedeniyle bayramlaþma ziyaretlerine baþlayan Atalay, ziyaretini bu kapsamda gerçekleþtirdi. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu Atalay'ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek çalýþmalarý hakkýnda Atalay'a bilgi verdi. Bir tilki düþününüz! Tavuk dolu bir kümese karþý hisleri nasýl olur diye Kalp atýþlarý hýzlanýr ve kafasýnda en mükemmel planý hazýrlamaya baþlar Adý üstünde "tilki"! Kafasý en iyi kurnazlýða iþler Ve en mükemmel planý ile operasyonu gerçekleþtirir Kimi zaman baþarýlý olur, kimi zaman ise baþarýsýz Ancak kesin olan bir þey varsa, o da tilkiler hiçbir zaman hakký ile bir þeyler kazanmaz, kazanamaz Aksi bir durum doðaya aykýrý olur Hayvanlar aleminde tilkilerin yapacaklarý ve olanaklarý belli Ancak insanlar alemindeki tilkilerin öyle deðil Tüm olanaklarý önlerine sunsanýz, hatta dünyalarý onlara verseniz bile dayanamazlar Çünkü huylu huyundan asla vazgeçmez En uygun ortamý bekler ve ataða geçerler Aslýnda suç tilkide deðil, onu tavuk kümesine koyanlardadýr Uzun zamandýr yakýndan takip ettiðim ve bugüne kadar iddialarýn kanýtlanmasýný beklediðim bir olay var Konumuz, Dikmen Kalkýnma Kooperatifi Yani kümesimiz Kahramanlarýmýz ise Dikmen Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Yani tilkilerimiz Dikmen'de uzun bir süredir sorunlar var Özellikle geçmiþ yýldaki yönetim hakkýndaki iddialar yenilir, yutulur gibi deðildi Bu konu önüme - kez geldiðinde, "yok da o kadar" demiþtim Ancak gelinen süreçte karþýlaþtýklarým karþýsýnda, "evet tam da o kadar" diyorum Geçen hafta elime bir kamera kaydý geçti Heyecanlanmayýn! Öyle cinsel içerikli bir kayýt deðil Tilkinin tavuða karþý aþkýný anlatan duygusal bir kamera görüntüsü Üstelik tilkimiz de öyle genç falan deðil! Yaþýný baþýný almýþ ama hala kendini kurnazlýk yapabilecek yaþta gören bir amcamýz Kaydýn ilk bölümünde ihtiyar tilkimiz kameralara yakalanmadan buzluktaki donmuþ tavuklarý "nasýl götürürüm" derdinde Bir ileri, iki geri derken, elini daldýrýyor buzluða ve alabildiði kadar tavuðu koyuyor poþete Ve dönüp kendisini çeken kameraya bakýp, "ne bakýyorsun arkadaþ" der gibi bakýþ atýyor Daha sonra diðer aldýðý malzemeleri ödemek için kasaya gidiyor Kasiyer alýnan malzemeleri hesaplarken ihtiyar tilkimiz tekrar marketin içine doðru yöneliyor Tam o anda tesadüfen genç bir kiþi kasiyerden bir þeyler istiyor Bunun üzerine kasiyer, gence yardým etmek için kasadan uzaklaþýyor ve onun istediði iþlemi yapmaya baþlýyor Ýhtiyar tilki ise fýrsat bu fýrsat diyerek yürüttüðü tavuklarý alýþveriþ arabasýna koyup üstünü tuvalet kaðýtlarý ile kamufle ediyor Görüntülere göre kasiyer bunu fark ediyor ve kameralarýn çekmesi için tuvalet kaðýdýný tavuklarýn üstünden kaldýrýyor O anda suratý pancar gibi kýzaran ihtiyar tilkimiz ise, market çalýþanýna "tuvalet kaðýdýmý geri getir" diye sitemde bulunuyor Yani hem suçlu, hem de güçlü Market Dikmen Kalkýnma Kooperatifine baðlý Ýhtiyar tilkimiz de yönetim kurulu üyesi ya, daðlarý kendisinin yarattýðýný zannediyor Bu kiþi þu an hala yönetim kurulu üyesi Ve hiçbir þey olmamýþ gibi görevine devam ediyor Bu kiþi kendini çok iyi biliyor Kamera görüntüleri de bizlere onun nasýl bir insan olduðunu öðretiyor Marketin kamera kayýtlarý orada duruyor Dileyen yetkililer gidip bu yüz kýzartýcý olayý kendi gözleri ile görebilirler Belki giden tavuklar geri gelmez ama en azýndan gecikmiþ adalet yerini bulur

9 9 Ekim Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ERDOÐAN'IN DEVASIZ DERTLERÝ Uzun yýllardan beri Türkiye hakkýnda sorulan baþlýca soru, kendini Orta Doðu'da evinde mi hissedeceði, yoksa Avrupa istikametinde adým atmaya devam edip etmeyeceðiydi. Þimdi ortada yeni bir cevap var: ikisi de deðil. Zira Türkiye'nin iki tarafla da iliþkileri kötü. Türkiye'nin frenlenemeyen baþbakaný Tayyip Erdoðan BM koridorlarýnda yýlýnda yürüdüðünde, Mýsýr, Tunus ve Libya'da kendisine sevgi gösterilerinde bulunulmuþtu. Ama o zamandan bu yana çok þey deðiþti. Orta Doðu artýk Erdoðan için devasýz dertlerle dolu. Suriye düþman. Ýran ve Irak onun ardýndan geliyor. Lübnan yasak bölge ilan edildi. Türkiye'nin dýþ siyaset olarak bir kenara atamayacaðý bölgesel sorunlarý bitmek bilmiyor. Türkiye yarým milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliði yaparken savaþ 9 kilometrelik sýnýrdan taþýyor. Erdoðan'ýn ABD'nin kendisini yüzüstü býraktýðýný hissetmesine þaþmamalý. DANIEL DOMBEY (Financial Times) TARÝH EYLÜL Derviþ Eroðlu'nun defterini dürmek için faaliyetlerini hýzlandýran Ýrsen Küçük Eroðlu'na yakýnlýðý ile bilinen görevlileri de temizleme operasyonu baþlattý. Eroðlu'na yakýnlýðý ile tanýnan Özer Kanlý'nýn BRT Müdürlüðü görevinden alýnmasý an meselesi... Gözden kaçmayanlar... KONUÞULMAYAN KONU Talat'tan çok dinledik müzakerelerde Hristofyas ile aldýklarý yolu. Þu kadar madde üzerinde anlaþtýlardý, bu kadar madde için þu kadar kaðýt hazýrladýlardý. Bir kere daha seçseydiniz Talat'ý, þimdiye sorun çözülmüþ olurdu Seçmediniz Þimdi ayný müzakere þarkýsýný Eroðlu'ndan dinliyoruz. Derviþ beye kalýrsa, "Konuþulmayan konu kalmýþ, biri garantiler konusu, diðeri de toprak konusuymuþ " E Garantiler ve toprak konusu konuþulmadýysa, hiçbirþey konuþulmadý demektir yahu Dalga geçersiniz ama??? DÝPNOT AB Organize Suçlarla Mücadele, Kara Para Aklama ve Yolsuzluklarla Mücadele Komitesi'nin raporuna göre, AB sýnýrlarý içinde 88 bin insan köle gibi çalýþtýrýlýyor. Bunlarýn 7 bini cinsel istismara uðramýþ. Bir kitap okudum, hayatým deðiþti... Balyoz'da bütün mesele "hayatýn olaðan akýþý"na uygun olmak veya olmamak Yargýtayýn Balyoz kararý gerekçesinde defalarca bu kavram kullanýlmýþ: Hayatýn olaðan akýþý! Ýddia ve savunmalarý bazen "hayatýn olaðan akýþýna uygun" bulmuþ, bazen "hayatýn olaðan akýþýna uygun olmadýðý" sonucuna varmýþ Yargýtayýmýz. Ama her iki halde de, tespitler sanýklar aleyhine olmuþ. Genelkurmay Baþkanlarýnýn tutuklandýðý, kozmik odalara girildiði bir dönemde, "istihbarat sýnýfýndan yetiþmiþ ve bu tür manipülasyonlara karþý tecrübeli kimseler" olan sanýklarýn, aleyhlerine olan delilleri imha etmeyip, aylarca saklamalarý hayatýn olaðan akýþýna uygun görülmüþ. Savunmalar hayatýn olaðan akýþýna uygun bulunmazken, kendisi hayatýn olaðan akýþýnýn dýþýnda olan, cami bombalama, stadyumlar dolusu gözaltý gibi "çýlgýn projeler" hayatýn olaðan akýþýna uygun bulunmuþ olacak ki, cezalar onaylandý. ( ) "Davanýn itibarsýzlaþtýrýlmasý" gibi ucube bir kavram üzerinden, hak ihlallerini dile getirenleri susturan köþe yazarlarý, Balyoz davasýnda, KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Partiler arasýnda görüþ farký olsa da ulusal davalarda iþbirliði yapýlmasý gerekir." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... REFERANDUM GEVELEMELERÝ Yine çözüm çanlarý çalmaya baþladýlar, Kýbrýs sorunu ha çözüldü, ha çözülecek Fal bakar gibi bir halleri var, 'ten sonra denizyolundan müjdeli haberler veriyorlar. Annan Planý dönemindeki havalarýna henüz girmediler, ona daha var. Azar azar referandum gevelemelerine baþladýlar. "Dileriz iki taraftan da evet çýkar" temennileri uçuþuyor havada. Berbat bir filmde bir kere "figüran" olursunuz, iki kere olursunuz "Figüranlýða" ömür boyu devam ederseniz PRESTÝJ BAHANE, DÝYANELLOS ÞAHANE "Görüþ farklarý olsa da partilerin bazý hayati konularda iþbirliði içerisinde hareket etmesi gerekir, bu, sadece iktidara deðil tüm meclise prestij kazandýracak." Mehmet Ali TALAT (.Cumhurbaþkaný) tutuklamalara itirazý inceleyen mahkemenin baþkaný Þeref Akçay'ý adeta linç etmiþlerdi. "Özel yetkili meslektaþlarý" hakaretler etmiþlerdi. Baþkanýn tutuksuz yargýlanma yönündeki gerekçesini hatýrlayalým: "Sanýklarýn yýlýndan sonra ihtilal yapma iradeleri devam etmiyor. Sanýklarýn isteyerek veya ellerinde olmayan baþka nedenlerle bu düþüncelerinden, bu eylemlerinden vazgeçtiðini söylemek gerek. Bu yüzden sanýklar cezalandýrýlamaz. Bu tartýþma yapýlana kadar sanýklarýn tutuklanmasý deðil serbest olarak yargýlanmasýnýn asýl olmasý gerekir." Ve Yargýtayýn 6 sanýk hakkýnda verdiði beraat kararý: "... soruþturma baþlamadan önce ittifaktan çekilmiþ olarak kabul edilmesi gereken sanýklar hakkýnda 'ceza verilmesine yer olmadýðýna' karar verilmesi " Hakim Þeref Akçay'ýn gerekçesi ile ayný. Bu 6 kiþiye Yargýtayýn delil yetersizliðinden beraat kararý verdiði kiþiyi ve beraatlerini onadýðý 6 kiþiyi ekleyin. Acaba, birileri hâlâ "davanýn itibarsýzlaþtýrýlmasýndan" falan bahsedecek mi? Yargýtay hakimlerini eleþtirmeyin kararý eleþtirin derken, Þeref Akçay ve hayatý karartýlan hakimleri hatýrlayacaklar mý? Þeref Akçay'dan özür dileyecekler mi? Tabii ki olmayacak bunlar. Hayatýmýz olaðan akýþýyla devam edecek. Hukuk fakültelerimiz susacak, gencecik çocuklarýmýz Ergene Nehri'ndeki kirliliði protesto ettikleri için tutuklu yargýlanacaklar; biz izlemeye devam edeceðiz, dünyanýn "tutuklu en genç gazetecisi" 9 aylýk tutukluluk sonrasý salýverildi diye sevineceðiz, hükümet adýna konuþan bir bakan "dekolte kontrolünden" arta kalan zamanýnda; "PKK silah býrakýrsa KCK'lýlarý serbest býrakabiliriz" diyecek, Van'da elektrikleri kesilen depremzedeler açlýk grevinin 6. gününü dolduracak, barýþýyoruz deyip savaþ tezkereleri çýkaracaðýz Ve iþte bu kadar "olaðan" olan hayatýmýzýn akýþý, Balyoz'un mahkumiyetine gerekçe olacak. Hayýrlý akýþlar... (Bu yazý ÝLHAN CÝHANER'in "sol"da yayýmlanan "Hayatýn olaðan akýþý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 Ekim Pazartesi GÜNEYDEN... ALTIN HIRSIZLARINA SINIR KAPILARINDA ÖNLEM Güney Kýbrýs'ta Perþembe günü gerçekleþen kurumcu soygununun faillerinin yakalanmasý için, KKTC'ye geçiþ kapýlýrý da dahil yurt dýþýna çýkýþ noktalarýnda önlem alýndý. Fileleftheros gazetesi, Perþembe günü gerçekleþen soygunda bir kuyumcudan yaklaþýk yarým milyon Euro deðerinde altýn ve deðerli taþ çalýndýðýný, soyguncularýn uluslararasý bir çetenin üyeleri olduklarýna inanýldýðýný belirtti. RASMUSSEN KIBRIS'IN BARIÞ ÝÇÝN ORTAKLIK ÖRGÜTÜNE BAÞVURU NÝYETÝNDEN MEMNUN HAYVAN BARINAÐINA MAMA BAÐIÞI YAPTILAR Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde eðitim veren Amerikan Koleji Anaokulu öðrencileri hayvanlarý koruma haftasý nedeniyle Girne Hayvan Barýnaðýna kedi ve köpek mamasý baðýþý yaptý. GAÜ'den verilen bilgiye göre, çocuklara doða ve çevreye karþý duyarlýlýk kazandýrmak maksadýyla hayvan barýnaðýna düzenlenen ziyarette, öðrenciler beraberlerinde getirdiði yiyecekleri barýnak yetkililerine teslim etti. RUSYA OTOBÜS KAZASINDA ÖLÜ Rusya'da meydana gelen kazada kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Rusya Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpýþmasý sonucu kiþinin öldüðü, kiþinin yaralandýðý kaydedildi. Kazanýn otobüsün ön lastiðinin patlamasý sonucu meydana geldiði ve ardýndan otobüsün tamamen yandýðý bildirildi. Rusya'da her yýl yaklaþýk 8 bin kiþi trafik kazalarýnda hayatýný kaybediyor veya yaralanýyor. HÝNDÝSTAN KÖPRÜDE ÝZDÝHAM: 6 ÖLÜ Hindistan'ýn Madya Pradeþ eyaletindeki köprüde yaþanan izdiham nedeniyle 6 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Dini festivallerini kutlamak amacýyla binlerce Hintli hacý, ülkenin orta bölgesindeki eyalete baðlý Datia kentine 6 kilometre uzaklýktaki Ratangarh tapýnaðýnda toplandý. Tapýnaðýn yanýndaki Sindh nehri üzerindeki köprüden karþýya geçmeye çalýþan çok sayýda kiþi, köprünün çökeceði söylentileri üzerine izdihama neden oldu. Köprüde yaþanan panik nedeniyle 6 kiþinin nehre düþerek veya ezilerek can verdiði, çok sayýda kiþinin de yaralandýðý veya ezilme tehlikesi geçirdiði bildirildi. MALÝ GÖÇMEN ÖLÜ Mali'nin orta kesiminde yolcu teknesinin alabora olmasý sonucu ölenlerin sayýsýnýn 'a yükseldiði bildirildi. Tekne þirketinin temsilcisi Yaya Tikambo, Mopti'den Timbuktu'nun kuzeyine yolculuk ederken Nijer Nehri'nde batan teknede devam eden arama kurtarma çalýþmalarýnda hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn yükseldiðini belirtti. Teknedeki yolculardan yaklaþýk 6'ýnýn kayýp olduðu, kayýplar arasýnda 9 yaþýndaki hamile bir kadýnýn da olabileceði kaydedildi. Timbuktu'da öðrenim gören çok sayýda öðrencinin de bulunduðu teknede en az yolcunun olduðunun sanýldýðý, ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiði ifade edildi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Güney Kýbrýs'ýn, NATO'nun bekleme salonu sayýlan Barýþ Ýçin Ortaklýk (BÝO) örgütüne üyelik baþvurusu yapma niyetinden duyduðu memnuniyeti dile getirirken, baþvurunun akýbetinin ise Kýbrýs sorunu sebebiyle "belirsiz olduðunu" vurguladý. Kathimerini gazetesine verdiði demeçte Rasmussen, Güney Kýbrýs'ýn "yeni baþkanýndan (Nikos Anastasiadis) ve hükümetinin bakanlarýndan, Barýþ Ýçin Ortaklýk örgütüne üyelik konusunda aldýðý sinyalleri memnunlukla karþýladýklarýný" belirterek bu niyetin "Kýbrýs'ýn güvenlik politikasýnda yeni bir çizgi teþkil ettiðini, bundan memnuniyet duyduðunu" ifade etti. LÝMASOL LÝMANI'NI GENÝÞLETME ANLAÞMASI ÝMZALANDI Limasol limaný rýhtýmýnýn geniþletilmesine iliþkin anlaþmanýn dün imzalandýðý; limanýn güney rýhtýmýnýn metre geniþletilmesinin öngörüldüðü bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, milyon Euro'ya mal olacak geniþletme çalýþmalarýnýn yýl sonunda baþlayýp 7 ayda tamamlanmasý bekleniyor. GÜNEY KIBRIS'IN GSYÝH'SÝ 7 YIL GERÝDEN GELÝYOR Güney Kýbrýs'ýn Gayrý Safi Yurt Ýçi Hasýla'sýnýn (GSYÝH), olmasý gerekenden 7 yýl geride olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi, yýlý için öngörülen GSYÝH'nin,,9 milyon Euro olduðunu ve bu rakamýn, 7'deki rakamlarla (,8 milyon Euro) neredeyse ayný olduðunu yazdý. Haberde, bütçe açýðýnýn da yýlý için yüzde 7 olarak öngörüldüðü belirtildi. Gazete, Güney Kýbrýs'ýn kalkýnma hýzýnýn ise gelecek yýl için yüzde eksi,9 olarak öngörüldüðünü ve bunun da, bu yýlki yüzde eksi 8,9'luk daralmadan kaynaklandýðýný; bununla birlikte kamu borcunun, yýlý için, GSYÝH'nin yüzde 'ü olarak hesaplandýðýný yazdý. Öte yandan Alithia gazetesi de, yýlý bütçesinin, bu yýlýn bütçesine göre yüzde, daha az olacaðýný, yani 6 milyon milyon Euro olacaðýný yazdý. "BALIKÇILIK RAPORU MEB ÝLANIYLA ÝLGÝLÝ SÝLAH TEÞKÝL EDÝYOR" Mahi gazetesinde yer alan haberde, Akdeniz ve Karadeniz sularýndaki balýkçýlýk ve yargý konularýyla ilgili "çok önemli bir raporun", Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafýndan onaylandýðý haber verildi. Raporun, balýkçýlýk boyutuyla birlikte, Yunanistan'ýn "Münhasýr Ekonomik Bölge" ve bunun olasý ilanýyla ilgili "cephaneliðini" güçlendirmekte olduðunu kaydeden gazete, bu adýmýn atýlmasý halinde, bunun, Rum kesiminin çýkarlarýna da hizmet edeceðini ifade etti. Gazete "Kýbrýs-Ýsrail-Yunanistan MEB'lerinin Birleþtirilmesi" ara baþlýklý haberinde ise, Yunanistan, Rum kesimi ve Ýsrail'in, Türkiye'nin savurduðu ileri sürülen tehditlerine, MEB'lerin havadan denetimi ve korunmasýyla ilgili olarak, FIR hatlarý ve MEB'lerin birleþtirilmesiyle yanýt vermekte olduðunu kaydetti.

11 Ekim Pazartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ýþte Türkiye'nin planý n "Türkiye, çýkmazýn ertesi günü uygulamaya koyacaðý B planý hazýrlýyor" n "Türk Evrimsel Çözüm Paketi"ne göre Türkiye Kýbrýs ve KKTC nihai anlaþmadan önce birbirini tanýyacak, garantiler ve doðal gaz konusunda ön anlaþma yapýlacak " Murat Belge: Askeri vesayet kalktý, Müslüman vesayeti geliyor... Murat Belge, Tayyip Erdoðan için þöyle dedi: Bir sürü þey iyi giderken kalkýp 'Öcalan'ý asmayan sensin' gibi iðrenç bir laf etti. O laf benim 'Ben artýk bu adama güvenemem' dediðim andýr Gezi Parký direniþinde ortaya konan tavýr nedeniyle Akil Ýnsanlar Heyeti'nden istifa eden, Taraf gazetesi yazarý Prof. Dr. Murat Belge, AKP iktidarýný deðerlendirerek, "Askeri vesayet dediðimiz þey ortadan kalktý, yerine baþbakanýn da zihnindeki Müslüman vesayeti geliyor" dedi. Belge, demokratikleþme paketini ve AKP hükümetinin politikasýný deðerlendirdi. "HELAL OLSUN DÝYECEK HALÝMÝZ YOK" Belge, demokratikleþme paketi hakkýnda, "Cengiz Çandar yazdý: Süryanilere birinin gasp ettiði kiliseleri geri vermiþiz, bunun adý da demokrasi paketi oluyor. Kürtlerle ilgili birtakým þeyler yarým aðýzla geçiþtiriliyor. Üç tane harfle özgürlük geliyor. Ertuðrul Özkök yazmýþ- o da son zamanlarda hakþinas olmaya baþladý: 'Güleceðim ama gülemiyorum, çünkü geçmiþte birileri bu komikliði ciddi ciddi kanunlara koymuþ.' Bu demokratikleþme deðil eziyetten kurtulmak. Ama öyle bir ortamda yaþýyoruz ki eziyet devam ettiði için bundan kurtulmak da önemli bir þey oluyor. Ha bire eþeðini kaybedip bulan bir toplum halindeyiz. 'Bunlarý yaptýlar helal olsun" diyecek halimiz yok' dedi. "ÝSLAM DEMOKRATÝK ÝLKELER ÝÇERMÝYOR" Belge sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýslamiyet kendi içinde demokratik ilkeler içeren bir din deðil. Genellikle dinler zaten böyle þeyleri içermez. Ýçeremez. Çünkü din Allah'ýn kelamýný buyurur, Allah'ýn kelamý demokratik olacak diye bir þey yok. Türkiye'de bütün toplum demokratik kültürü yalayýp yutmadýðý gibi, Müslümanlar da yutmadý. Onlar da köþelerinde kendilerine yapýlanlardan þikayetçi oldu, baþkalarýna yapýlandan þikayetçi olmadý. Yani þu iktidar deðiþikliðinde, askeri vesayet dediðimiz þey ortadan kalktý, yerine baþbakanýn da zihnindeki Müslüman vesayeti geliyor. 'Þu Türkiye'de bütün kadýnlar kafalarýný baðlasa' diye akýllarýndan geçiregeldikleri þeyleri 'þimdi biraz yapalým' der gibi bir halleri var" ifadelerini kullandý. "BEN BU ADAMA GÜVENEMEM" Bir yazýsýnda "Erdoðan'ýn defterinde de demokrasi yok" ifadelerini kullanan Belge, "Ýktidarý barutu tükenmiþ gibi görüyorum. Baþýndan beri tam istikrar görmedim ben zaten. Bir sürü þey iyi giderken kalkýp 'Öcalan'ý asmayan sensin' gibi iðrenç bir laf etti. O laf benim 'Ben artýk bu adama güvenemem' dediðim andýr" dedi. (T) Fransýz filozof Alain Badiou: "Gezi dünyaya yeni bir Türkiye gösterdi" Ýstanbul'da Bakýrköy Belediyesi'nin düzenlediði "Küreselleþme ve Yeni Sol Konferansý"nda konuþan Fransýz filozof Alain Badiou, Gezi Parký direniþinin Fransa'ya da ýþýk yaydýðýný söyledi. Badiou, "Genelde halk devletten korkar ama Gezi'de siz, devleti korkuttunuz. Gezi direniþi dünyaya umut verdi" dedi. Taraf'ta yer alan habere göre silahsýz bir direniþ olan Gezi eylemlerinin toplumun her kesimini içine aldýðýný ve dünyada ses getirdiðini ifade eden Badiou, "Siyasi partiler iþin içinde olsaydý direniþ baþarýsýz olurdu" ifadelerini kullandý. Badiou, þöyle devam etti: "Gezi dünyaya yeni bir Türkiye göstermiþtir. Ve gelecek bu yeni Türkiye'nin olacaktýr. Gezi direniþi toplumun bütün kesimlerinden insaný bir araya getirmiþtir. Gençler, yaþlýlar, Türkler, Kürtler, kadýnlar, erkekler, yoksullar, zenginler, sanatçýlar... Daha önce imkânsýz görülen birliktelikleri ortaya koydular. Gezi, silah olmadan da direniþ yapýlabileceðini tüm dünyaya göstermiþtir. Programlanmýþ þiddet yoktu. Siyasi partiler iþin içinde olsaydý direniþ baþarýsýz olurdu." (T) Rum basýnýnda, "Türkiye'nin, Kýbrýs sorununda baþlamasý beklenen yeni çözüm çabasýnýn çýkmaza girmesi durumunda uygulamaya koyacaðý bir B planý hazýrlamakta olduðu" haberleri yer aldý. Fileleftheros "Prosedür Daha Baþlamadan Baþarýsýzlýða Hazýrlanýyor ve Sahte Devletin Yükseltilmesini Döþüyorlar... Ankara ve Uluslararasý Oyuncular Anlaþma Olsun veya Olmasýn Her þeyi Marta Kadar Bitirmeyi Ýstiyor" baþlýklý haberinde, Türk tarafýnýn, yeni tur müzakerelerin baþlanmasý görüþmelerine katýlmakla birlikte, bir çýkmazýn ertesi günü uygulamaya konulmak üzere, KKTC'nin siyasi açýdan yükseltilmesi ve tedricen tanýnmasýný hedefleyen bir B planý hazýrlamakta olduðunu yazdý. Bu hedefe, KKTC Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami ile Ankara'da görüþmesinin ardýndan birlikte düzenledikleri basýn toplantýsýnda TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun da atýfta bulunduðunu belirten gazete, özetle þunlarý yazdý: "Türk tarafýnýn bu tavrý, Baþkan Anastasiadis ile iþgal lideri Derviþ Eroðlu'nun ilk görüþmelerinin ardýndan yapacaðý ortak açýklamanýn þekilendirilmesiyle ilgili görüþmelere de damgasýný vurdu. Öðrendiðimize göre, ortak açýklamayla ilgili görüþmelerde, Türklerin bir anlaþmayla ortaya çýkacak yeni durumun Kýbrýs Cumhuriyeti'nin dönüþümü olacaðýný kabul etmediði açýkça görülüyor. Egemenlik konularýnda da itirazlarý var ve her türlü net açýklamaya hile katma yönünde sistemli çabalarý var. Takvim konusunda, ilk baþta ortak açýklamada bir atýf olmasýnda ýsrar etmiþ olsalar da daha sonra bu tutumu -diðer baþka atýflarýyla ima etmelerine karþýn- terk ettiler. Türk yetkililer görüþmelerinde 'bir çýkmazdan sonra iki tarafýn pozisyonunun ne olacaðýnýn þimdiden görüþülmesi gerektiðinde de ýsrar ediyorlar. Bununla temelde, çaba baþarýsýzlýða uðrarsa 'sahte devletin pozisyonunun ne olacaðýný' kastediyorlar ki bu da bir B planýna göndermede bulunuyor. Ankara ve iþgal rejiminin, Erdoðan'ýn malum 'Kýbrýslý Rumlardan bir adým önde olunduðu' doktrinini uygulama isteðiyle, paralel bir iletiþim oyunu oynadýklarý ortadadýr. Bunun için, daha mutabakat saðlanmadan müzakerelerin baþlama tarihini (Davutoðlu, Kasým) ilan ediyor ve Kýbrýs Rum tarafýna baský yapmak için takvim (ocakta çözüm planý, martta referandum) tayin ediyorlar. Yabancý diplomatik çevrelerdeki kanaat, prosedürün er veya geç baþlayacaðý ve zorluklarýn aþýlacaðý yönündedir. Bu durumda, Türk tarafý yine anlaþma olsun veya olmasýn, mart ayýna kadar görüntüyü netleþtirme hedefiyle hareket edecek. Bu, yabancý unsurlarýn da kastettiði takvimdir. Ayný zamanda, Kýbrýs sorununun özü açýsýndan Ankara, ana ekseni toprak baðlamýnda Maraþ olacak, geriye kalan meseleler açýsýndan da Annan planý unsurlarýný taþýyacak muhtemel bir anlaþmayý görüþüyor görünüyor. Lefkoþa ortak açýklamanýn içeriðini kritik buluyor, bu nedenle de ifadelerde ýsrar ediyor. 'Yapýcý belirsizliklerden' ve prosedürde kendisini kovalayacak terimlerden kaçýnmak istiyor. Müzakerelerin zemininin, çözümün þeklini ve devamýnda devleti belirleyecek þekilde net olmasýný istiyor." TÜRK EVRÝMSEL ÇÖZÜM PAKETÝ Simerini "Türk Evrimsel Çözüm Paketi... Nihai Çözümü Kendi Þartlarýyla Hükme Baðlýyor" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde Türklerin, nihai çözümü baðlamak için Kýbrýs sorununda ara çözüm inþa ettiklerini, bunu da Maraþ'ýn Rumlara verilmesini kapsamlý bir "evrimsel çözüm paketine" baðlayarak yaptýklarýný öne sürdü. Çeþitli ön anlaþmalarla oluþtuðunu öne sürdüðü "evrimsel çözüm paketinin" bölümlerinin Brüksel'de de bilindiðini yazan gazete sözünü ettiði ön anlaþmalarý þöyle aktardý: "-Timbu (Ercan) Havaalaný'nýn açýlmasý, - Yalnýz Timbu'nun deðil, 8 Türk müzakere baþlýðýnýn da açýlmasý karþýlýðýnda Türkiye'nin bazý hava ve deniz limanlarýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti uçak ve gemilerine açýlmasý. Ankara'nýn hedefi Güven yaratýcý Önlemlerin, Türk tarafýnýn ayrý egemenlik anlamýna da gelen FIR da istediði mantýðýyla, iþgal bölgelerindeki ayrý varlýðýn kabulü ve nihai çözümün hükme baðlanmasýdýr. TÜRKÝYE GÜNEY KIBRIS VE KKTC NÝHAÝ ANLAÞMADAN ÖNCE BÝRBÝRÝNÝ TANIYACAK Türkler paketleri ile þunlarý savunuyorlar. - Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ni þimdiki sýnýrlarýyla, aslýnda Kýbrýs Rum Ýdaresi olarak tanýmasý, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin de Türkiye'yi tanýmasý Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iþgal bölgelerindeki varlýðýný kendi açýsýndan, sahte devletin de özgür bölgeleri iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde ortaya çýkacak iki oluþturucu devletin yeni ortaklýðý mantýðýnda kabul etmesi. Aslýnda, tam tanýmalarýn önceki adýmýný teþkil edecek üçlü bir karþýlýklý tanýma söz konusu olacak. Kýbrýs sorunu pratikte kapalý olacak ve tasmim niteliði nihai çözümün imzalanmasýndan önce olacak. Kýbrýs hükümeti bir sonraki adýmlarýn, yani Güven Yaratýcý Önlemler kapanýnda olacaðýndan kýrýlgan bir müzakerecilik konumuna girecek çünkü geri dönüþ olmayacak. Çözüm federasyon zemininde olduðundan Türk formülü yabancýlar tarafýndan doðru istikamet olarak algýlanabilir. Böyle bir prosedür baþlarsa, daha sonra Kýbrýs hükümetinin geri çekilmesinin AB'ye ve BM'ye izahý zor olacak çünkü Kýbrýs Rum tarafý sorumlu görülecek. Daha da kötüsü, karþýlýklý kabuller mantýðýnda tanýnmalar þu veya bu þekilde olacak. GARANTÝLER VE DOÐAL GAZ KONUSUNDA ÖN ANLAÞMA Türkler söylemsel düzeyde nihai çözüm müzakeresini, yani çoklu konferansý dünden istiyorlar. Ancak gizli diplomasi çerçevesinde potansiyel çözüm paketinde þunlarý istiyorlar: a- Güvenlik meselelerinde ön anlaþma ki Ýngilizler de bu çerçevede ayrý garantiler, yani her ana vatanýn kendi soydaþlarýnýn oluþturucu devletçiðinin garantörü olmasý formülünü ileri götürüyor. Bu þekilde güvenlik meseleleriyle ilgili bir uluslararasý konferanstan olumlu sonuçlar çýkmasý kolaylaþacak. b- Doðal gaz konusunda ön anlaþma ki bu, Münhasýr Ekonomik Bölgelerin yeniden belirlenmesi ve sahte devletin Türk Petrolleri Anonim Þirketi ile Kýbrýs'ýn kuzey bölümünde denizde ve karada hidrokarbon istifadesi konusunda yaptýðý yasadýþý anlaþmalarýn meþruiyet kazanmasý anlamýna geliyor. Türk paketinde var olan önceki güven yaratýcý önlemlerle birlikte bunlarýn (ön anlaþmalar) hedefi güven yaratýcý önlemlerin iþgal bölgelerinde ayrý varlýðýn kabulüne baðlanmasý ve nihai çözümü peþinen hükme baðlamaktýr." Öte yandan haftalýk Kathimerini "Davutoðlu Eroðlu'na Baský Yapýyor... Mavroyannis ve Ertuð Ortak Açýklamada Çözümün Zeminine Ýskele Kurdu" baþlýklý haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn Ada'yý her ziyaretinde alýþkanlýk haline getirdiði AB'nin Güney Kýbrýs'taki büyükelçilerini bilgilendirmekle, Atina üzerinden Rum yönetimine aktarýlacaðýný bildiði çeþitli mesajlar verdiðini yazdý.

12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Aramýzda Kalsýn Tanrý Var John C. Lennox UFUK KÝTAPLARI Yayýn Yýlý: 9 sayfa Emine Hür Evlada verdin emek Destek verdin severek Kýymetin bilinmezse Sen artýk bittin demek Ekim Pazartesi ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Kitapsýz yaþamak, kör, saðýr, dilsiz yaþamaktýr." Seneca Nasýl, nerde, ne zaman Gelecektir ölüm. Hiç çýkmýyor usumdan Ölüm Demokles'in kýlýncý gibi Ölümsüz bakmakta Kimisine sinsi sinsi Sokulmakta, bir su gibi akmakta Bener H. Hakeri "Ölüm" adlý þiirinden Jane Fonda'ya yaþam boyu baþarý ödülü Amerikan Film Enstitüsü (AFI),. Yaþam Boyu Baþarý Ödülü'nü 7 yaþýndaki Amerikalý oyuncu Jane Fonda'ya veriyor. AFI Baþkaný Howard Stringer, yaptýðý açýklamada, "Dünyanýn, önce Henry Fonda'nýn kýzý olarak tanýdýðý parlak bir ýþýk" diye nitelediði Jane Fonda'nýn daha sonra kendi sesini bulduðunu ve kendi yolunu çizdiðini belirtti. Ödülünü Haziran 'te düzenlenecek törende teslim alacak Fonda, ilerleyen yaþýna raðmen çalýþmalarýný yoðun olarak sürdürüyor. Fonda'nýn son dönemde rol aldýðý yapýmlar arasýnda "Lee Daniels' The Butler" ile "The Newsroom" bulunuyor. Ödülünü Gezi ruhuna adadý Bu yýlki Fransa Akdeniz Roman Ödülü'nü Fransýzcaya 'L'Ange Rouge' adýyla çevrilen ve Seuil Yayýnevi tarafýndan yayýmlanan 'Þeytan, Melek ve Komünist'le kazanan Nedim Gürsel'e ödülü önceki gün Fransa'nýn Perpignan kentindeki büyük kongre salonunda yapýlan törenle verildi. Ödülü belediye baþkanýndan alan Nedim Gürsel, yaptýðý konuþmada Türkiye'de düþünce ve yaratma özgürlüðünün giderek kýsýtlandýðýna dikkat çekti. Ülkesinin daha fazla demokrasiyi hak ettiðini söyleyen yazar, ödülünü Gezi Ruhu'na adadýðýný da açýkladý. "Rahmetliden Özür Dile" kitabý tanýtýldý Erkek nü'ler Dünyanýn en prestijli müzelerinden Paris'teki Orsay Müzesi, bir ilke imza atarak, erkek nü sergisine ev sahipliði yapmaya karar verdi. 'Masculin/Masculin' adýndaki sergide 8 yýlýndan bu yana ressamlarýn çalýþtýklarý erkek nü eserleri bir araya getirilmiþ. Resim, heykel, desen ve fotoðraf olmak üzere toplam heykelin sergilendiði sergi, dünyada ilk olma niteliði taþýyor. Sergide Bacon, Delville, Rodin, Schiele, Cézanne, Mueck, Avedon, Picasso, David, hatta Pierre et Gilles'in de aralarýnda bulunduðu pek çok farklý tarz ve çaðýn sanatçýsý yan yana getirilmiþ. John Cocteau'nun 'Metresler' eseri ile Amerkialý sanatçý Paul Cadmus'un 'Banyo' eseri, 'Jean Louis David'in 'Erkekler Akademisi' ile Pierre et Gilles'in üç ayrý ýrkta üç erkek sporcuyu gösteren 'Yaþasýn Fransa' ve pembe fondaki 'Aþil' eserleri yan yana sergileniyor. Gezenlerin birbirinden farklý tepki gösterdiði sergiyi 'çok baþarýlý' ya da 'fazla utangaç' bulanlar da var. Ýlk tepkileri deðerlendiren sergi sorumlusu Ophelie Ferlier, "Sergimiz hiç de öyle söylendiði gibi þok yaratmýyor. Uslu bir sergi. Hatta fazla utangaç seçim yaptýðýmýzý söyleyenler bile oldu" diyor. Le Monde gazetesi de müzenin 'Eþcinsellik konusunu iþleme cesaretini gösterememesini' eleþtiriyor. Fransa'nýn tartýþtýðý sergi Þubat tarihine kadar gezilebilecek. (Mustafa ERKAN)- Cuma akþamý Girne Hotel Pia Bella'nýn konuðu sanatçý ve yazar Yýlmaz Hakký Hakeri idi. Hakeri 'nin "Rahmetliden Özür Dile" adlý kitabýnýn tanýtýmý yapýldý. Kurgu Kültür Merkezi Yayýnlarý'nýn sayfadan oluþan kitabýna, KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Eski Girne Limanýný ve Çevresini Koruma Derneði, Limasollular Derneði katký ve dayanýþmada bulundu. Hakeri yaptýðý tanýtým konuþmasýnda, "Yýllar sonra bazý arkadaþlarýmla öðrencilerimle karþýlaþmak büyük mutluluk. - yýldan sonra herkesi bir arada görmekten çok mutluluk duydum. Hepinize gerek sanat yaþantýnýzda, gerekse aile yaþantýnýzda ve tüm iliþkilerinizde baþarýlar mutluluklar dilerim" dedi. Hakeri konþmasýnýn sonunda deðiþen ve bozulan dünya düzenine karþý yeni bir sanat politikasý oluþturma gerekliliðine de vurgu yaptý.

13 Ekim Pazartesi

14 Ekim Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad. No:7/B Binbir () Çeþit Maðazalarý Yaný Tel:77 Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:7 Tel:8896 Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No: Tel:68 Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarý Girne Haval Market Karþýsý Tel:89 Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No: Tel:779 BULMACA Soldan Saða: Dünün çözümü Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Ekim Cumartesi muhteþem bir güne hazýr mýsýnýz? Jumbo alýþveriþ / Solomun Bahçelerinde kahve ve gezi / Pirga / Ayanna / Vuda Türk köyleri / Hala Sultan / Larnaka Ücret TL. Müracaat: 8687 Yonca kavþaðý yaný, LefkoþaMaðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: 88 SATILIK KURBANLIKLAR Kurban bayramýna özel, doðal yetiþtirilmiþ kurbanlýk kuzu ve oðlaklar. Tel: ARANIYOR Derinlik: metre, saatte ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak Türkmen aile aranýyor. Tel: 88 Tel:86669 SATILIK ARAZÝ ARANIYOR Kýrný da 8 dönüm evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü bin Stg. Küçükbaþ hayvan bakýcýlýðý için Türkmen aile aranýyor. 87 / 87 Tel: 887 Yukarýdan Aþaðýya: -Kiþilik. Hayret bildirir. -Bir konuda direnme, ayak direme. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. -Aldýrmaz, ilgisiz, umursamaz, kayýtsýz. Beyaz cila boya. -Bir gýda maddesi. Uyma. -Bir þeyin tabaný ile en yüksek noktasý arasýndaki uzaklýk. Alfabenin 7 ve. harfleri. Arýnýn yaptýðý. 6-Ýz, belirti. Niþan alýnacak yer. 7-Aralarýnda evlilik baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel iliþki. Gümüþ'ün kýsaltmasý. Göçebelerin konak yeri. 8-Dini tören. Türkiye'ye komþu müslüman bir ülke. 9-Gerçeði iyi gören ve ona göre davranan, akýllý. Kemiklerin toparlak ucu. Lityum'un kýsaltmasý. -Binek hayvaný. Osmanlý padiþahlarýnýn adlarýnýn sonuna getirilen unvan. Bir kimsenin dinin buyruklarýný yerine getirmek için yaptýklarý. -Bir konutun, bir mülkün veya taþýt gibi herhangi bir þeyin belli bir bedel karþýlýðýnda, bir süre için sahibi tarafýndan baþkasýna verilmesi, icar. Bir kýta. GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR EMÝNE OTOBÜS TURU SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Hazýrlayan: Osman Levent -Gecelik, gömlek, peçete yapýmýnda kullanýlan bir tür ince, yýkanabilir pamuklu kumaþ (iki kelime). Beyaz. Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný ve organlarýnýn birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. Gelecek. 6 Tanrýnýn adlarýndan 7 biri. Yüzün göz, kulak ve burun 8 arasýndaki bölümü. -Bir günlük 9 gazetemiz. Güzel koku. -Yeniden, bir daha, gene. Beraber. 6-Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatýlan eþya. En kýsa zaman. Sodyum'un kýsaltmasý. 7-Bir gýda maddesi. Civa'nýn kýsaltmasý. 8-Öðrenci. Bayýndýr duruma getirme, geliþtirme. 9Boða güreþçisi. Vurgusuz soru eki. -Yenicami futbol kulübünün kýsa yazýlýþý. Eski dilde "Aðzýna kadar dolmuþ olarak, silme". -Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Genellikle ince pamuk ipliðinden dokunmuþ, ten üzerine giyilen iç çamaþýrý. KÝRALIK MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý evlek 6 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta + sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk Yenikent'te + full eþyalý daire * Gönyeli'de + full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da + full eþyalý daire * Göçmenköy'de + full eþyalý daire * Hamitköy'de +. kat daire * Kermiya'da +. kat yeni eþyalý daire Satýlýk K. Kaymaklý'da + zemin kat daire Türk malý * Ortaköy'de + zemin kat daire Türk malý * Yaman bölgesi + metrekare. kat daire Türk malý * Kermiya sosyal konutlarýnda + zemin kat daire * Çaðlayan'da + asansörlü metrekare daire Türk malý * Çatalköy'de dönüm evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer Ýlanlarýnýz için 7 8 i arayabilirsiniz

15 Ekim Pazartesi Kalem TUNCEL KURTÝZ ÝLE ÇAY VE VÝSKÝ... Yalçýn Okut diðerine Fukara lakabý takýlmýþtý. Ýsmet Abi nin ( Ýsmet Demir) baþýnda bulunduðu Yapý Ýþçileri Sendikasý (YÝS), Konya da, Doðu Anadolu da, Ege bölgesinde ve birçok yerdeki çok büyük baraj ve yol inþaatý gibi þantiyelerde çok büyük grevler gerçekleþtirmiþti. O grevlerle Türkiye halk kitlelerini sarsmýþ, uyanýn diye silkelemiþlerdi Her konuda deðil, ama bazý konularda kendimi þanslý sayýyorum. 967 den itibaren Ýstanbul da olmak, 68 i ve izleyen yýllarý orada yaþamak gibi... Türkiye devrimci hareketlerinin içinde olmak gibi Filo Defol! eylemine, Þanlý -6 Haziran eylemine, iþgallere ve daha birçok eyleme katýlmak gibi... Türkiye Ýþçi Partisi liderlerini, Dr. Hikmet Kývýlcýmlý yý, Mihri Belli yi, Vedat Abi yi (Türkali), Denizleri, Yýlmaz Güney i vb vb tanýmak gibi... Ve tabii, geçenlerde yitirdiðimiz Tuncel Kurtiz Abi ye evimde çay ikram etmek vb çok büyük þanslar deðil miydi?.. O deneyimleri yaþamak az þey miydi, az þey midir?.. BAÐIMSIZLIK, YEDÝVEREN GÜLÜ... Henüz daha biz Türkiye ye gitmeden önce, 7 Mayýs Devrimi ve 6 Anayasasýnýn getirdiði -nisbi de olsa- özgürlükler ortamýnda sendikal ve sosyalist faaliyetler yediveren gülleri gibi hergün her taraftan fýþkýrýyordu. Hasan Hüseyin Kokmazgil, Kavel adlý þiirini, Kavel kablo fabrikasý iþçilerinin grevi üzerine yazmýþtý. 6 Anayasasý askerler tarafýndan Hukuk Hocalarýna yazdýrýlmýþ, fakat henüz Çalýþma Yasasý çýkmamýþtý. Ýsmet Ýnönü Paþa Baþbakan, Bülent Ecevit de Çalýþma Bakaný idi. Kavel kablo fabrikasý iþçileri henüz daha grev hakký ve toplu sözleþme yasasý çýkmadan önce greve çýkmýþlar ve Türkiye de bir tabuyu daha kýrarak çýðýr açmýþlardý. Ünlü þair Hasan Hüseyin Korkmazgil in o þiirine esin kaynaðý Kavel iþçilerinin grevi idi. Bir diðer koca þair Fazýl Hünü Daðlarca, hergün haykýrýlan Baðýmsýz Türkiye sloganý üzerine, baðýmsýzlýðý: Baðýmsýzlýk, yediveren gülü diye dillendirmiþti dizelerinde BAÞSAÐLIÐI Eserleri ve çalýþmalarýyla Kýbrýslýtürk edebiyatý ile basýnýna damgasýný vurmuþ sevgili dost BENER HAKKI HAKERÝ'yi kaybettik. Acýmýz büyük. Sevenlerinin ve Kýbrýslýtürk edebiyatýnýn baþý saðolsun. YALINAYAK ÝSMET, FUKARA TAHÝR... O yýllarda, Türk-Ýþ ve DÝSK gibi iki büyük konfederasyonun dýþýnda iki büyük sendika daha örgütlenmiþti.. O iki sendikadan birinin baþýnda Ýsmet Abi (Yalýnayak Ýsmet), diðerinin baþýnda da Fukara Tahir vardý. O iki sendika lideri, iþçi sýnýfý davasýna öyle yürekten inanýp baðlanmýþlardý ki, iþçilerle ayný çadýrlarda yatýyorlar, iþçiler ne yer ne içerse onlar da ayný çorba ve katýðý paylaþýyorlardý. Diðer sendika aðalarýndan farklý olarak hiç ceplerini düþünmüyorlardý. O nedenle, birine Yalýnayak, YÝS SENDÝKASI MERKEZÝNDE EN ESKÝ VE EN YENÝ DEVRÝMCÝ KUÞAKLARIN BULUÞMASI... YÝS in genel merkezi Çaðaloðlu nda eski bir apartmanýn. katýnda kýtipiyoz bir daire idi. Fakat o kýtipiyoz apartman dairesi, sosyalizme sonuna kadar inanmýþ baþkan Yalýnayak Ýsmet sayesinde Dev-Gençlilere kollarýný açmýþ ve devrimci gençlik ile iþçi sýnýfýnýn birbirleriyle orada buluþmalarýný saðlamýþtý. O tarihi buluþma orada gerçekleþmiþti. Sadece devrimci gençlerle iþçi sýnýfýnýn buluþmasýný saðlamak da deðildi Ýsmet Abi nin Türkiye sosyalist hareketine yaptýðý katký... Ayný zamanda, en eski sosyalist kuþaktan Doktor Hikmet Kývýlcýmlý ile devrimci gençlerin buluþmasý da o kýtipiyoz apartman dairesinde gerçekleþmiþti. Sadece o da deðil. Bizim Fuat (Fegan) da, Dr. Hikmet Kývýlcýmlý ile orada tanýþmýþtý. Maalesef yine yerimiz doldu. Yarýn: Nasýl Doktorcu olduk ve Tuncel Kurtiz Abi yi evimde aðýrlama...

16 6 Ekim Pazartesi

17 Ekim Pazartesi 7

18 8 Ekim Pazartesi

19 9 Ekim Pazartesi TOPLU SONUÇLAR: K-Pet Süper Lig'de Çetinkaya - Y. Boðaziçi:... - B. Baðcýl - Cihangir:... - Lefke - K.Kaymaklý:... - Doðan Türk Birliði - Hamitköy:... - Maðusa Türk Gücü - Gençlik Gücü:.. - Yalova - Yenicami:... - Mormenekþe - Serdarlý:... - K-Pet 'inci Lig'de Düzkaya - Esentepe:... - Dumlupýnar - Türk Ocaðý L.:... - Gönyeli - Türkmenköy:... - Ozanköy - Binatlý:... - Baf Ülkü Yurdu - Akýncýlar:... - Göçmenköy - Lapta:... - Deðirmenlik - L. Gençler B.:... - K-Pet 'nci Lig'de Tatlýsu - Mehmetçik:... - Denizli - Girne Halk Evi: Çayönü - Çanakkale:... - Vadili - Zümrütköy:... - Ortaköy - Gaziköy:... - Geçitkale - Görneç:... - Dipkarpaz - Karþýyaka:... - K-PET Süper ligi üçüncü hafta maçýnda Doðan T.Birliði ile Hamitköy yeniþemedi... Girne de sevinen olmadý n Doðan Türk Birliði konuk ettiði Hamitköy karþýsýnda Jose nin golü ile öne geçmesine raðmen Kingsley in golüne engel olamayýnca karþýlaþma - berabere sonuçlandý... YER: Temmuz Stadý HAKEMLER: Mehmet Malek, Sertan Alkýn, Necmi Bulut DTB: Ozan, M.Kýlýç, Koral, Mehmet(Selim), Onurcan, Bayram(Emin), Aydýn(A.Çaðer), A.Saygý, Jose, Thierry, Kenan HAMÝTKÖY: Özgür, Hasan, M.Özkasnak, Hamza, Kenan(H.Uçar), Yaðýþ(M.Tatlý), Serkan, Hamdi, Zeka(H.Ýbrahim), Kingsley, Allen GOLLER: dk. Dk. Jose (DTB); dk. 6 Kingsley (Hamitköy) Doðan Türk Birliði ile Hamitköy arasýnda Girne Temmuz Stadýnda oynanan karþýlaþmada her iki takým da attýklarý gol kadar puan aldý. Karþýlýklý ataklarla geçen 9 dakikanýn sonunda skor - olarak belirlendi.. dakikada organize geliþen bir DTB ataðýnda Aydýn sað kanattan ortaladý gelen topu Jose yarým vole vuruþla aðlara göndererek takýmýný - öne geçirdi. 6. dakikada sol kanattan çalýmlarla rakip ceza alanýna giren Allen topu müsait pozisyondaki Kingsley e çýkardý, bu futbolcu da topu boþ kaleye göndererek skoru - yaptý. 8. dakikada hýzlý geliþen Hamitköy ataðýnda önce M.Yýldýz dan sýyrýldý sonra da þutunu attý ancak top az farkla dýþarýya gitti. Kalan sürede karþýlaþmada baþka gol olmayýnca takýmlar - lik skorla er puanýn sahibi oldu. Maðusa T.Gücü Gençlik Gücü nü maðlup ederek puanýn sahibi oldu... MTG, GG yi devirdi (-) n Ýskele de oynanan Maðusa T.Gücü Gençlik Gücü maçýný Emrah ýn kendi kalesine ve Osman ýn attýðý gollerle Maðusa T.Gücü - kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldý... YER: Ýskele Cumhuriyet Stadý HAKEMLER: Serkan Durmaz, Hakký Emir, Hüseyin Eyyüpler MTG: Fikri, Kadir, Erol(Cemal), Sami, Mike, Reþat, M.Göktaþ, Nurettin, Uður(H.Göray), Osman(Hakan), Conteh GG: Zihni, H.Göksun(Tuðra), Emre, Çaðýn, Ahmet, Hakan, Zokou, Aþkýn(Erkan), Boris, Özgür(Derviþ), M.Ayker GOLLER: dk. 7(kk) Emrah, dk. 8 Sami (MTG) K-Pet 'inci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR.Gönyeli.G.Birliði.Düzkaya.Binatlý.Baf ÜY 6.Dumlupýnar 7.Göçmenköy 8.Ozanköy 9.Deðirmenlik.T.Ocaðý.Esentepe.Akýncýlar.Lapta.Türkmenköy O G B M A Y P Y P K-Pet 'nci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR.Görneç.Vadili.Gaziköy.Tatlýsu.Çanakkale 6.Dipkarpaz 7.Girne HE 8.Denizli 9.Geçitkale.Karþýyaka.Mehmetçik.Zümrütköy.Ortaköy.Çayönü O G B M A Maðusa Türk Gücü nün geçen sezondan kalan maçlýk cezasý nedeniyle Ýskele de oynanan karþýlaþmada ev sahibi ekip konuk ettiði Gençlik Gücü nü - maðlup ederek bu sezon ilk kez puanýn sahibi oldu.. dakikada Uður un ceza alaný dýþýndan attýðý çok sert þutu kaleci Zihni iki hamlede önledi.. dakikada Osman sað kanattan çok güzel girerek topu ceza alanýna gönderdi, gelen bu topla boþ pozisyonda buluþan Uður yakýn mesafeden kafa ile topu dýþarýya gönderdi. 6. dakikada atýlan ara pasýnda topla buluþan Zokou kötü bir vuruþ yaparak topu yandan dýþarýya gönderdi. 7. dakikada MTG nin kullandýðý serbest atýþtan gelen topu Nurettin kale içerisine gönderdi, gelen bu topa Emrah ters bir vuruþ yaparak topu kendi aðlarýna gönderdi ve MTG - öne geçti. 8. dakikada Hakan ýn sað kanattan son çizgi yakýnýna kadar inerek yaptýðý ortaya Sami çok sert bir vuruþ yaparak skoru - yaptý. 87. dakikada Hakan Eminoðlu nun sað kanattan ceza alanýna gönderdiði topa Zokou vurdu fakat top MTG yan kale direðine vurarak gol olmadý. Kalan sürede takýmlarýn çabalarý gol getirmeyince MTG sahadan - lýk skorla galip ayrýlan taraf oldu Mormenekþe Cemil ile Serdarlý'yý bitirdi (-) YER: Maðusa Dr. Fazýl Küçük Stadý HAKEMLER: Ecvet Kanatlý, Ali Orçan, Turgay Misk MORMENEKÞE: Devrim, Yusuf, A.Arýtaþ, Pedro, H.Mani, Kaan, Cemil(Serhan), Sami(M.Fuat), Fevzi, H.Ankaralý, A.Demir(Burak) SERDARLI: Çaðatay, Ý.Faye, Kaan, Latif, H.Mercan(Ý.Kabore), Serdar(M.Yorgancý), Ümit, M.Arnavut, Efe, Salih, Rifat(Ýlkay) GOLLER: dk. 6, 7 Cemil (Mormenekþe) KIRMIZI K: dk. 8 M.Yorgancý (Serdarlý) K-PET Süper Ligi 'üncü hafta karþýlaþmasýnda Mormenekþe'nin cezasý nedeniyle Maðusa Dr. Fazýl Küçük Stadýnda oynanan karþýlaþmada Mormenekþe Serdarlý'yý - maðlup etmeyi baþardý. Bu karþýlaþmada Mormenekþe'nin golcü futbolcusu Cemil Avvad attýðý iki golle karþýlaþmanýn da yýldýzý oldu. 6. dakikada A.Demir'in düþürüldüðü pozisyonda topun baþýna geçen Cemil çapraz pozisyonda topu direkt aðlara göndererek Mormenekþe'yi - öne geçirdi. 7. dakikada Cemil kendi gayreti ile rakip ceza alaný çizgisi üzerþne geldiði anda düzgün bir vuruþla topu aðlara göndererek Mormenekþe'yi - öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede baþka gol olmayýnca karþýlaþmayý Mormenekþe - kazanarak puanýný 6'ya yükseltti. KURAL Fevzi BEYAR Yanlýþý düzeltti, ipten döndü Hedefi farklý iki takýmýn mücadelesinde ölüp ölüp dirilen, þampiyonluða oynayan Yenicami oldu. Ýki kez yenik duruma düþen Siyah beyazlýlar, hakem takdiri bir tarafa, yanlýþlýklarýný düzelterek yengiye ulaþabildi Süper Lige yýldýr hasret olan Yalovalýlar, iyi bir takým yaratmak bir yana olumlu deðiþimlere de imza attýlar. Birincisi Fikri Karayel Stadýnýn çehresi olumlu yönde deðiþim uðramýþ, çevre görkemli temellerle donatýlmýþ durumda. Takýma enjekte edilen gençlik aþýsý tutmuþ; yarýnlara ýþýk tutuyor. Taraftarlar, eskisi kadar coþkulu ancak kendilerini kontrol etmesini biliyor görünümündeler. Yalova takýmý, Yenicami karþýsýna savunma hattýný güçlendirerek hem alan hem de adam markajý yaparak oynadý. Bölgesinde çoðaldýktan sonra ani kontrataklarla gole gitmeyi amaçlýyorlar. Bu düþüncesini iki kez gerçekleþtirerek iki gole ulaþmayý bildiler. Ne var ki müsabakayý o dakikaya kadar baþarýyla yöneten hakem Savaþ Tilki, Peter'in düþüþünü yanlýþ bir deðerlendirerek Sarý lacivertli genç futbolcularýn moralini negatife çevirdi, ibrenin ters dönmesine neden oldu. Ýþte bu an oyunun kýrýlma noktasý oldu ve üç gol ardý ardýna geliverdi Ülkemizin kalburüstü futbolcularýna sahip Yenicami'nin teknik adamlarý, rakibin oyun planýný yanlýþ deðerlendirerek ilk yarý boyunca kanatsýz oynamayý yeðledi! Peter ile Kenneth'i ileri ikilide kalabalýk defan arasýnda oynatarak kaybolmalarýna ve kilit altýnda kalmalarýna olanak tanýdýlar. Sýkýntýlý oluþunu yedek kulübesinde yarým paket sigara içerek açýða vuran Turan Altay,. Yarýda yanlýþýndan döndü. Tansel'i ileriye alarak kilidi açmak için Peter'i sað, Kenneth'i de sol kulvarda oynatarak oyunun kaderini deðiþtirdi. Buna bir de hakem'in takdir hakký eklenince iþler kolaya döndü Siyah beyazlýlar liderlik yolu açýlýverdi! Yalova'nýn konumu, maddi durumu göz önüne alýndýðýnda yapabileceklerinin en iyisini yaptýklarý yalýn bir gerçek! Gençlere önem vererek yarýnlarýný garanti altýna almak istiyorlar. Bu yýl hedeflerine vardýklarý takdirde eski þaþaalý günlerine kavuþurlar. Ben o azmi dün Bostancý'da gördüm. Þampiyonluk hedefleyen Yenicami, daha sakin, rakiplerin oyun anlayýþýný iyi analiz ederek daha akýlcý bir kadroyla sahada mücadele etmelidir. Oyunu gidiþatýný rakipler deðil, kendileri belirlemelidir. Kontrataða fýrsat vermeden rakibi açmanýn yollarýný bulmak zorundalar.

20 Fildiþi Drogba ile güldü Galatasaray'ýn golcüsü Didier Drogba ile Fenerbahçe'nin yýldýzý Sow'u karþý karþýya getiren maçta gülen Drogba'lý Fildiþi oldu. Mücadelede Fildiþi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri. dakikada penaltýdan Drogba,. dakikada Gervinho ve 9. dakikada Salomon Kalou kaydetti. Senegal'in tek golü ise 9. dakikada Papiss Cisse'den geldi. Maçýn rövanþý, 6 kasým günü Senegal'de oynanacak. Kartal, Yalova'dan lider döndü Yenicami deplasmanda Yalovayý maðlup etmeyi baþardý. Þampiyonlukta iddialý Yenicami iki kez geriye düþtüðü karþýlaþmada Yalova yý - maðlup ederek puanýn sahibi oldu ve. haftada liderliði yakaladý... YER: Fikri Karayel Stadý HAKEMLER: Savaþ Tilki, Özal Çaðlayan, Hakan Gök YALOVA: Mustafa, Azmi, B.Baðlaþ, Amadou, Azat, Muammer(Ahmet), Gürbay, Yusuf, B.Koçar(Zekai), Jumaan, Eruð(A.Karayel) YENÝCAMÝ: Ali, Neval(Çaðdaþ), Erbay, Serkan, Behiç, Serhan, Ý.Çýdamlý(Erdoð), Peter, Ünal, Uður(Tansel), Kenneth GOLLER: dk. B.Koçar, dk. Jumaan (Yalova); dk., 9+ Kenneth, dk. 6(p) Tansel, dk. 77 Peter (Yenicami) K-PET Süper Liginin üncü haftasýnda Yalova ya konuk olan þampiyonluðun iddialý takýmý Yenicami kez maðlup duruma düþtüðü karþýlaþmadan - galip ayrýlmasýný bildi. Yenicami çok kötü oynadýðý ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýda özellikle Tansel in oyuna girmesi üzerine oyundaki üstünlüðü ele aldý ve ard arda bulduðu gollerle de haftayý puanla kapatmasýný bildi.. dakikada Jumaaan ýn çok güzel pasýnda kaelci ile karþý karþýya kalan B.Koçar topu aðlara göndererek Yalova yý - öne geçirdi.. dakikada Tansel in pasýnda Kenneth topu önce göðsü ile kontrol etti sonra da güzel bir vuruþla aðlara göndererek skoru - yaptý..dakikada Ertuð un pasýna hareketlenen Jumaan kaleci Ali ile Karþý karþýya kaldýðý anda þutunu attý, kaleci Ali ye çarpan top aðlara gidince Yalova - öne geçmiþ oldu. 6. dakikada Gürbey kendi ceza alaný içerisinde Peter i yere indirince hakem penaltý kararý verdi. Atýþý kullanan Tansel skoru - yapan golü kaydetti. 77. dakikada taç atýþýndan gelen topa Tansel vurdu top Yalova üst direðinden döndü bu topu tamamlayan Peter topu aðlara göndererek skoru - yaptý. 9. dakikada atýlan uzun topta Tansel bir anda kaleci ile karþý karþýya kaldý fakat vuruþunda Mustafa topu dýþarýya gönderdi. 9+. dakikada Kennet Peter den aldýðý pasla rakip ceza alanýna girerek maçýn skorunu belirleyen golü Yalova aðlarýna gönderdi. Yalova Yenicami.. K-Pet Süper Lig TAKIMLAR O G B M A Y P.Yenicami 9 7.Çetinkaya 7.K. Kaymaklý 7 6.Mormenekþe 6 6.B.Baðcýl 6.Maðusa TG 7.Doðan TB Lefke - 9.G.Gücü.Cihangir.Hamitköy.Yalova.Serdarlý.Y.Boðaziçi 6 Trabzon taraftarý TFF binasýný bastý Trabzonsporlu taraftarlar, "Temiz Lig" eylemi için geldikleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ýstinye'deki binasýna taþlarla saldýrdý. Bordo-mavili taraftarlar, TFF binasý önündeki direklerde asýlý olan UEFA ve TFF bayraklarýný indirerek yerlerine Trabzonspor Bayraklarý'ný çektiler. Ayrýca, bayrak direklerine "- Sezonu Þampiyonu Trabzonspor" yazýlý ve Þenol Güneþ'in fotoðrafýnýn yer aldýðý pankart asýldý. Taraftarlarýn, bayrak direklerinden birine piknik tüpü asmasý da dikkat çekti. Olaylar sýrasýnda atýlan taþlar nedeniyle bir polis müdürü burnundan yaralandý. Binlerce taraftar, federasyon ve Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulunurken, muhtemel bir taþkýnlýða karþý polis federasyon binasý önünde TOMA'larý da hazýr tuttu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan bordo-mavili taraftarlar, daðýldý.. Haftanýn Programý 8 Ekim Cuma Yenicami-Çetinkaya 9 Ekim Cumartesi Y.Boðaziçi-Mormenekþe K.Kaymaklý-B.Baðcýl Cihangir-Yalova Lefke-Doðan TB Ekim Pazar G.Gücü-Hamitköy Serdarlý-Maðusa TG ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:9, Daire Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: 78 Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı