Kara kýþ bastýrdý. Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kara kýþ bastýrdý. Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor"

Transkript

1 Kara kýþ bastýrdý Salý günü yaðan ilk kar, Hacýbektaþ ý etkisi altýna almaya baþladý. Dün akþam kar yaðýþý yoðunluðunu arttýrdý. Hacýbektaþ soðuk bir geceyi geride býrakarak güne baþladý. Karla kaplý Hacýbektaþ beyaz tülün altýnda güne merhaba dedi. Gece ayazýnýn etkisiyle, buzlanan sokak ve yollar, yaðan karla kaplanarak, gizli buzlanmaya neden oldu. Bu durumun zaman zaman araçlarýn kaymasýna ve insanlarýn düþmesine neden olduðu gözlendi. Kar ve ayaza baðlý olarak ev ve apartman çatýlarýnda sarkýt buzullaþmalar oluþtu. Ayrýca, soðuk ayaza baðlý olarak, ev ve iþ yerlerinde su borularý dondu. Hacýbektaþ ta seyyar Milli Piyangocu Erol Þimþek le görüþtük Yoksulluk da, þans oyunlarý da arttý YAZISI 2. SAYFADA Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor Enerji kaynaklarýna sahip olma adýna savaþ ve iþgallerin yaþandýðý, tüm yeraltý ve yerüstü zenginliklerinin tüketim ideolojisi uðruna yok edildiði günümüzde ekolojik krizin ulaþtýðý boyut yaþamý tehdit eder hale gelmiþtir. HABERÝ 2. SAYFADA Uzay turizmi için liman Uzay turizmi için liman inþa edilecekýngiliz maceraperest Richard Branson'ýn uzay turizmi için kurduðu 'Virgin Galactic', ABD'nin New Mexico eyaletinde bir uzay limaný inþa edecek. Virgin grubu þirketlerine baðlý Virgin Galactic þirketinin karargahý ve uçuþ kontrol yaklaþýk merkezi 200 milyon dolara mal olacak. HABERÝ 6. SAYFADA Saðlýklý besin seçimi Saðlýklý beslenmek için, doðal ve taze tercih edilmelidir. Fazla miktarda katký maddesi içeren besinlerden acýnýlmalýdýr. Küçük çocuklara mümkün olduðunca katkýlý besinler verilmemelidir. Saflaþtýrýlmýþ ve zenginleþtirilmiþ tahýl ürünleri tercih edilmelidir. HABERÝ 6. SAYFADA ÝÇERÝDE NE VAR! NASIL BÝR GAZETE Aydýn Þimþek in yazýsý 2. sayfada YÝTÝK GENÇLÝK Suavi Cesur un yazýsý 3. sayfada DURUMLAR Korkut Atasoy un yazýsý 4. sayfada CHARLIE CHAPLIN Ölüm Yýldönümünde tanýtým yazýsý 5. sayfada

2 2 HABER 26 Aralýk 2005 Pazartesi Aydýn Þimþek Hacýbektaþ ta seyyar Milli Piyangocu Erol Þimþek le görüþtük Yoksulluk da, þans oyunlarý da arttý NASIL BÝR GAZETE Gazeteyi gerekli kýlan gerekçe lerimize ( 5 madde) baðlý olarak: gazetenin nasýl olmasý gerektiðine iliþkin kiþisel düþünmelerimi paylaþmak istiyorum. Özetle gazete: Hedef kitlesine baðlý olarak, yayýn politikasýný belirleyen, Haberi ve gerçeði önemseyen, yerel ve ülke sorunlarýný gündemine alan, kendi dýþýndaki dünyaya karþý duyarlý olabilen, Motor gücü olan ve sürekli izlenebilecek köþe yazarlarý olan, Her ilde, ilçede, köylerde iliþkileri olan ve herkesin kendi diliyle haber yazmasýný önemseyen, kendi kaynaklarýný ve kendi ajansýný var etmeyi önüne koyan, Sadece kendi çevresi ile kendini sýnýrlamayan geniþ kesimlere ulaþmasýný bilen ve haberleþtiren Bellek tazeleme köþesi olan, Sanatý-Edebiyatý önemseyen, Amatör spor alanlarýný dikkate alan, Anlaþýlýr bir dille kendi gündemini oluþturan ve tartýþtýran, Sol duyuyu elden býrakmayan ama siyasi ve editör yal baðýmsýzlýðý önemseyen, Farklý fikirlere olanak veren ve okurun sorgulamasýna müsaade eden, Ölü doðmamasý için; tanýtým ve reklâm olanaklarýný araþtýran, Saðlýk, Eðitim, Tarým, Hayvancýlýk, Baðcýlýk vb. Sorun alanlarýný gören ve bu alanda iþin ehli arkadaþlardan yerel yazarlarýný çýkarabilen, Yerel ve de bölgesel toplumsal muhalefet hareketlerini önemseyen ve haberleþtiren, Çocuklara seslenebilen ve engellilerin, kadýnlarýn, gençliðin sorunlarýna duyarlý, Düþü, barýþçýl, toplumcu, çevreyle ilgili (Doðaya) ve hayvan haklarýna saygýlý, Düþü, bugün için gerçeklikte var olmasa da toplumsal cinsiyet eþitliðini ve demokrasi yi yaþamýn tümünde savunan, Düþü, kiþisel hayat tercihlerinin farklýlýklarýný tanýyan ve önemseyen, Düþü, sosyal, kültürel alternatifleri olan, ama inanç alanlarýna iliþkin eþit uzaklýkta duran(bu alaný siyasallaþtýrmayan), Beslendiði topraðýn sesi soluðu olan, Resmi ideolojiden ve sermayeden baðýmsýz, patronsuz ama sahipsiz kalmayan bir gazete olmalý. Evet. Ýnsan kaçýnýlmaza karþý çýkmadýkça, kaçýnýlmazýn ne kadar kaçýnýlmaz olduðunu bilemez. Ama kaçýnýlmaz olaný sadece eleþtirmekte yetmiyor. Bugün için yapýlmasý gereken; kaçýnýlmaz olaný deðiþtirebilecek, bilincin ve iþin ortaya konmasýdýr. Daha iþin baþýndayýz. Hepimize kolay gelsin. Kendinizi kýsaca tanýtýr mý sýnýz? Erol Þimþek: 1955 Hacýbektaþ doðumluyum. Banka emeklisiyim. Emekli olduktan sonra Milli piyango seyyar satýcýlýðý yapmaya baþladým. Ýþinizi Kaç yýldýr yapmaktasýnýz? Erol Þimþek: Bu iþe Kuþadasý Akbank þubesinden emekli olduktan sonra baþladým. Beþ yýldýr seyyar bayii olarak bilet satmaktayým. Ýþinizle ilgili ilginç anýlarýnýz var mý? Erol Þimþek: Var. Kuþadasý nda sattýðým bir bilete ( çeyrek) 1 trilyon ikramiye çýktý. Talihli 250 milyar kazandý ama kendisi bulunamadý. Yine ayný þekilde Kuþadasý nda sattýðým biletler sonucu 15 kiþiye teselli ikramiyesi verdik. Yine Kazýkazan oyunundan 3 kiþiye, 2 milyar ikramiye ve Hacýbektaþ ta Süleyman Taþkýran a iki milyar ikramiye sattýðým biletlere çýktý. Bilet satýþlarý nasýl, para kazanabiliyor musunuz? Erol Þimþek: Ben sattýðým biletlerden %10 alýyorum. Yaklaþan yeni yýl nedeniyle bilet satýþlarý iyi. Nasýl iyi olmasýn. Bir ülkede Ekonomi ne kadar kötüye giderse, þans oyunlarýna raðbette kadar artýyor. Umutsuz insanlar geleceðini þans oyunlarýna baðlýyor. Yeni yýl dolayýsýyla Hacýbektaþlýlara söyleyeceðiniz bir þey var mý? Erol Þimþek: Var. Bu yýl Milli piyangonun adet bileti postada kayboldu. Hacýbektaþlýlar beni tanýdýðý için hiç terettüd etmeden bilet alabiliyor. Ama tanýmadýklarý seyyar satýcýlara çok dikkat etmelidirler. Tanýmadýklarý seyyar bayilerden bilet almamaya özen göstermelidirler. Yeni yýl mesajýnýz var mý? Erol Þimþek: Yeni yýlda bilet alan ve þansýný deneyen tüm insanlara bol þans diliyorum. Ayrýca Hacýbektaþ Sulucakarahöyük gazetesi nin Hacýbektaþ ýmýza her konuda katký sunacaðýna yürekten inanýyorum. Bütün çalýþanlara baþarýlar diliyorum, kolay gelsin. Verdiðiniz bilgiler için biz teþekkür ederiz.

3 26 Aralýk 2005 Pazartesi HABER 3 Yitik gençlik Gençliði ve geleceði kaybedilmiþ, düzenin ve sistemin istediði þekilde hareket eden, el etek öpen, el pençe divan duran, kaypak ve çýkarcý bir toplum haline getirildik. Hiç kuþkusuz bu 12 Eylül darbesinin bir sonucudur. Oysa ne çabuk unuttuk, daha dün gibi ülkesine, geleceðine sahip çýkan, soran sorgulayan, bilimden ve insandan yana olan, karþý duran, mücadeleci ve taze bir fidanken inancý ve idealleri uðruna gözünü kýrpmadan ölüme giden gençlerimizi. Ülkesinin baðýmsýzlýðý için mücadele edenleri Emperyalizme karþý duranlarý 6. Filo defol diyenleri Samsundan anýtkabire yürüyenleri Vurulup düþenleri Daraðacýnda boy verenleri Yargýsýz infazlarý Faili mechülleri Balgat katliamlarýný 3 yaþýndan, 70 yaþýna evleri iþaretlenip, katledilenleri Çorum u, Alaca yý, 1977 Taksim katliam ý Ýnsan dýþkýsý yedirenleri Resmi araçla silah ve uyuþturucu taþýyanlarý Ev yakmalarý, köy boþaltmalarý, sürgünleri, kýyýmlarý Açlýða, sefalete terk edilenleri Susurluklarý, çete-mafya iliþkilerini Suavi Cesur Hayata dönüþ operasyonlarýný Hizbullah ýn ölüm evlerini Korku cumhuriyeti yaratanlarý Ateþe tapanlarý ve insanlarý diri yakanlarý Onlarýn avukatlýðýný yapanlarý Kirli bir savaþý Akan kaný ve gözyaþýný Hukuksuzluðu, linç giriþimlerini Alevi-Sünni, Kürt Türk ayrýmý yapanlarý Kendi gibi düþünmeyenleri yok sayanlarý Baskýyý, zulmü, þiddeti, eþitsizliði reva görenleri dert etmeyen... Eline sazý, koluna kýzý/oðlaný- takan, sigara, alkol ve uyuþturucu kullanan bir gençlik yaratýldý. Geleceði, gençliðe emanet edilmiþ ülkemizde, gençlik asmayalým da besleyelim mi mantýðýyla yok edilmiþtir. Adeta istenen dikensiz gül bahçesi yaratýlmýþtýr. Tüm bu olumsuzluklardan ve katmer katmer açýlardan, þimdiye kadar bu ülkeyi idare edenler ve darbeciler sorumludur. Tüm bu olumsuzluklardan özgürlükçü, özyönetimci, cinsiyetçi olmayan, doða insan iliþkisini önemseyen, ezilenlerin dayanýþmasýný temel alan, sýnýrsýz, sömürüsüz, savaþsýz bir baþka dünya var! Ýddiasýnda olanlar asla sorumlu deðildir. Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor Enerji kaynaklarýna sahip olma adýna savaþ ve iþgallerin yaþandýðý, tüm yeraltý ve yerüstü zenginliklerinin tüketim ideolojisi uðruna yok edildiði günümüzde ekolojik krizin ulaþtýðý boyut yaþamý tehdit eder hale gelmiþtir. Bugün tüm dünyada su, toprak ve havanýn hýzla kirlendiði, canlý türlerinin kitlesel olarak yok olduðu, verimli topraklarýn çölleþtiði, yeni Çernobil tehditlerinin yaný sýra tehlikeli nükleer atýklarýn yýðýldýðý, GDO lu tarýmýn topraðý ve çiftçiyi köleleþtirdiði, tarýmsal alanda yoðun olarak kullanýlan kimyasallar ile gýda ürünlerinin insan saðlýðýný tehdit ettiði, ormanlarýn hýzla yok edildiði, sera gazlarýnýn ozon tabakasýný delmesiyle tüm yaþamýn yok oluþa sürüklendiði, kentlerde yaþanan ulaþým, beslenme ve barýnma sorunlarýnýn büyük bir çoðunluk için katlanýlamaz boyutlara ulaþtýðý bir uygarlýk krizi ile karþý karþýyayýz. Fosil yakýtlar ile yapýlan üretim sera etkisi yaratarak atmosferin hýzla ýsýnmasýna neden oluyor. Bugünlerde Kanada da gerçekleþtirilen BM Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi 11. Taraflar Konferansý nda ele alýnmak üzere 10 Avrupa ülkesinden bir grup bilim insanýnýn hazýrladýðý rapor Güney Kutbu ndaki en derin buz katmanýnda karbondioksit oranýnýn rekor düzeye ulaþtýðýný belgelemekte. Ayný rapora göre ortalama küresel sýcaklýk son 5 yýlda normalden 100 kat hýzlý artýþ göstermiþtir. Ýklim deðiþikliðinin esas nedeni olan sera gazý salýnýmlarýnýn yüzde 80 i OECD ülkelerinden kaynaklanmaktadýr yýllarý arasýnda sera gazý salýnýmlarýnýn 1990 yýlý seviyesinin yüzde 5.2 altýna çekilmesini öngören Kyoto Protokolü tüm bu olumsuz gidiþe raðmen ABD tarafýndan imzalanmamaktadýr.

4 Durumlar Korkut Atasoy Geçen gün gazeteden eve dönünce birden kafama bir þey dank etti. Yahu bizim Dünya Bankalý, neden gazeteyi konuþamadýðý, ama kitaplardan öðrendiði bir dilde çýkarýyor? Okumasýna okuyor, yazmasýna yazýyor ama; iki cümleyi bir araya getirip de söyleyemiyor. Ne kadar anladýðýný ise sadece Tanrý bilir. Bir de kendisi tabii.bu insanlar en azýndan bir 300 yýldýr ingilizce (dilleri TDK.ye inat küçük harfle yazacaðým) konuþurken en azýndan üçte birinin anlamadýðý bir dilde bir gazete için uðraþmak... Sonra, Suva'nýn gecekondularý diyebileceðimiz yerlerde derme çatma evlerde yaþayan insanlarýn çocuklarý, tavuklarý, evlerinin bahçesinde yetiþtirdikleri garip tropik sebzeleri, hatta keçileri koyunlarý; yani türkçede söylendiði gibi alemin üç keçisi beþ koyunu niçin haber yapýlmalý? Dünyanýn bunca çoook önemli derdi, sorunu varken?.. Sonra, Suva'mýzýn onca yerel yöneticisi, polis þefi, valisi diyecebileceðimiz insanlar dururken, neden sokaklarda iki mevsimde de terliklerle dolaþýp, yaðmur yaþ demeden meyvelerden yaptýklarý likörleri habire içenlerle röportajlar yapýlýyor? Her þey bir yana, sýký durun, þu habere ne demeli? "Muhabirimiz Kile, kýrda dolaþýrken çok içli bir ezgi iþitti. Yaklaþtýkça türkünün sözlerini seçmeye baþlamýþtý. Ezgi ise belki bir balinanýn dalmasý kadar süren, çok basit, ama insanýn taa gönlüne iþleyen bir makamdaydý. "Punana ka manu i Haili la,/ ka nu'a lehua i mokaulele la/aia ko ma'i lehua la ea.../he mai no Kunui'akea...[Kuþlar yuva yapýyor Haili'de/ Üst üste yýðýlmýþ lehua çiçekleri Mokaulele'de/ Senin cinsel organlarýn lehua kokuyor.../bir cinsel organ türküsü bu Kunuiakea'ya. Ýngilizce: Dorton 1981/ Türkçe: Arslan 1998.] Sonra türküyü söyleyenin Moi'keha olduðunu gördü. Moi'keha, Kile'yi bahçeye davet etti. Beraberce termostan çay doldurarak içtiler. Ýhtiyar Moi'keha söylediði türkünün sözlerinin çok müstehcen olduðunu, eskiden yaþlýlarýn sebze dikerlerken sebzelerin verimli olmasý için cinsel türküler söylediklerini anlattý..." Bizim Aksaçlý'yý sýkýþtýrdým. "Söyle hadi bu haberi sen uydurdun, di mi?" dedim. Gülmeye baþladý. "Eðer gazeteyi dolduramýyorsanýz, bana söyleyin boþ kalan yerleri hiç olmazsa gerçek haberlerle doldurayým!" Aksaçlý, görmüþ geçirmiþ bir adam. Düþünün bir, Dünya Bankasý protokolüyle karþýlanmýþ birçok ülkede. Gittiði yerlerde ülke yöneticilerini teftiþ ederken sermaye adýna onlarý az titretmemiþ... Kim derdi ki, böyle birisi Suva'da tek renkli kara- bir gazete çýkarýyor. Uyduruk haberler yazýyor. (Burada içimde kapitalizmi seslendiren sesi yuhalýyorum. Benim için Aksaçlý, asýl þimdi insan; halklarýn kanýný emen bir sistemin teftiþedeni olduðu zaman deðil. Ah ünvanlara bayýlan içimizdeki maymunlar!) Sonra bana kýsa bir nutuk attý Ýhtiyar Delikanlý. "Evet, haberi ben uydurdum. Sen ne de olsa bize göre bir hayli Batýlý sayýlýrsýn. Siz yazýdan korkmazsýnýz. Büroya girince hiç dikkat ettin mi? Bu insanlar yazýnýn olduðu yerde niçin baðýrýyorlar; birden bire neden susup kalýyorlar; Tanrýyý görmüþcesine? Korkuyorlar. Korkularýný bastýrmak için, bastýrmaaak! Aslýnda bu korku saygýyla karýþýk... Yazý senin, benim, bizim unutacaðýmýz bir þeyi küçük bir sese kadar saklar. Bu tanrýsal bir güç. Bak þu þiiri dinle ve dörtlüðü tekrar et hadi. Yapamazsýn di mi? Ama yazý yapar.ýþte bundan dolayý sevgili Korkyuut, (Korkut, benim adým Kor-kut!) yazý burada tam 350 yýldýr, ki Kaptan Cook'un geliþiyle kutsal, korkulu, saygý duyulan ve düþmancadýr... Ben onlara hadi gidin haber yazýn. Þunlarý, bunlarý yakalamaya çalýþýn desem, kimse önemsemez. Ama o haberi okuyunca, inan en azýndan 20 kiþi içinde eski türkülerin geçtiði haberle gelecektir..." Peki Aksaçlý'm, muhabir de, türkücü ihtiyar da uydurma deðil mi?" dedim. Güldü yavaþ yavaþ ve uzun bir zaman. Sanki sabrýmý ölçüyor. "Hayýr. Gerçekten buraya haber getiren bir haberci o. Ýkinci isim de onun babasýnýn adý. "Ama gelip sana ne hakla böyle bir rezalet..." "Ýlahi Korkut! Bizi biraz tanýdýðýný sanmýþtým. Yahu bazen senin anlattýðýn Türkiye'de dinsel ve yasaklý bir azýnlýðýn üyesi olarak büyüdüðün hikayesine uydurma diyeceðim geliyor. Çünkü eðer sen azýnlýk bir kültürde büyümüþ olsan, böyle bir durumda o azýnlýk kültüründeki insanýn mutlu olacaðýný tahmin edebilirsin. Kile'yi yazar yapýyorum. Kile'yi yazýyý tanýyan ve kullanan bir insana dönüþtürüyorum. Kutsal, güçlü, ürkütücü yazýyý. Düþman yazýyý kullanan Kile'yi... Eðer bu öykü 3 Kile yaratýrsa bak sen o zaman benim keyfime. Tarihimizi yazýyoruz. Geçmiþe bugünden gidiyoruz. Geleceðe bugünden ve geçmiþten gidiyoruz. Tek saðlam belgemiz de dilimizde kalmýþ sözcükler, türküler, bilmeceler, tekerlemeler, inançsal sözcükler falan filan..." [Burada o azýnlýktan olup da, ama yabancý memurlar hariç bütün yerlilerin Alevibektaþi inancýný taþýdýðý yerleþimlerde yaþayanlarýn bu duyguyu zor anlayacaklarýn, belki de böylesi bir durumu hiç düþünmediklerini belirtelim. "Bekara avrat boþamak kolaydýr" Sünni sözünün anlattýðý gibi... Ramazanda büyük bir kentte de olsa biraz çekinerek sigara içmek gibi... Bunu Kürecik, Hacýbektaþ, Kalan (Tunceli merkez) zor anlar. Ramazanda yemekevleri kapanmýyorsa, bu bir gündelik sýradanlýk olarak fark bile edilmiyorsa...] Efendim. Evde içtiðim bir bardak viskiden mi, yoksa ben satori Zenbudizm'de erme, eriþ- ye mi ulaþtým bilmiyorum ama zihnim aydýnlandý. Sizin haberci arkadaþlarý bilmiyorum ama, ben yarýn için bizim gazeteye yerel bir haber yazacaðým. Bunu önemsiyorum. Çünkü bu gazetebir metropolde daðýtýlmýyor. Suva'da ve de yerlilere, melezlere. Ötekiler? Onlarýn daha profesyonel, dört renkli gazeteleri var ya! Haberim de þöyle baþlayacak: Moha'lia Teyze 82 yaþýna girdiði bu yýlda, keçisi ona iki armaðan sundu. Mo Teyze önce iki oðlaðý emiþtiriyor. artan sütü saðýp, birkaç dalmalýk hatýrasýný yaþarken piþirip sonra ve çoðu zaman sütü taþýrdýðýndan kalan süte hindistancevizi katarak ve bir parça ekmeði süte doðruyarak karnýný doyuruyor. Bu arada geleneklerimiz gereði, yemeye baþlamadan önce bir yudumluk sütü yere dökerek, "gurdun guþun payý olsun," diyor.

5 Charlie Chaplin ( ) Amerikan yapýmý sessiz filmlerde canlandýrdýðý acýnacak halde, ama ayný zamanda komik küçük serseri (Þarlo/Charlot) karakteriyle dünya çapýnda ün kazandý. 1920'lerin sonlarýnda sesli sinemaya geçilmesinden sonra yalnýzca birkaç filmde görünmekle yetinmesine karþýn, ilk dönem filmlerinin sinema klasikleri olarak deðerlendirilmesi ve yeni izleyici kitlelerince de ilgi görmesi nedeniyle ününü hemen hiç yitirmemiþtir. Uzun metrajlý büyük komedi filmleri arasýnda The Kid (1921;Yumurcak), The Gold Rush (1925;Altýna Hücum), City Lights (1931;Þehir Iþýklarý), Modern Times (1936;Asri Zamanlar) ve The Great Dictator (1940;Þarlo Diktatör) sayýlabilir. Ýngiliz sinema oyuncusu ve yönetmeni Charlie Chaplin (asýl adý Charles Spencer Chaplin), 16 Nisan 1889'da Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da dünyaya geldi. 25 Aralýk 1977'de Ýsviçre'de öldü. Her ikisi de müzikhol oyuncusu olan annesi Hannah ve babasý Charles Chaplin'den, daha küçük yaþta þarký söyleyip dans etmesini öðrenmiþti. Ýlk kez sekiz yaþýndayken, bir klog dansý gösterisi olan "Eight Lancashire Lads" (Sekiz Lancashire'lý Delikanlý) ile sahneye çýktý. Babasýnýn bundan kýsa bir süre sonra ölmesi, annesinin de sýk sýk akýl hastanesine girip çýkmasý yüzünden Chaplin'in çocukluk yýllarý, yatýlý okul ve yetimhanelerde sýkýntýyla geçti. Bu dönemde bazen geçici sahne iþleri buldu, bazen de sokaklarda yaþamak zorunda kaldý. Chaplin, melon þapka, dar bir frak ceketi, bol pantolon, büyük ayakkabýlar, býyýk ve bastondan oluþan ünlü görünümünü ikinci filmi olan Kid Auto Races at Venic'te (1914,Venedik'te Ufaklýklar Oto Yarýþlarý) yarattý. Ama bu tipin özellikleri henüz tam anlamýyla oluþmamýþtý. Bununla birlikte, haftada iki film gibi büyük bir hýzla çevrilmesine karþýn, Chaplin komedileri olaðanüstü bir baþarý saðlamýþtý. Kýsa bir süre sonra Chaplin'in kendi filmlerini yönetmesine izin verildi, ücreti de gitgide astronomik rakamlara ulaþtý. Chaplin'in bu hýzlý yükseliþi bir ölçüde, filmlerinin pazarlamasýnda, konularýndan çok filmde oynayanlarýn önemli olduðu yýldýz sisteminin geliþmesinden kaynaklanýyordu. Aslýnda Pickford, Fairbanks ve baþkalarýyla birlikte Chaplin'in perdedeki kiþiliðinin halk tarafýndan büyük bir coþkuyla kabul görmesi de, bu sistemin yerleþmesinde oldukça etkili oldu. Chaplin The Tramp'te (1915;Þarlo Serseri), yarattýðý küçük serseri tipini yalnýzca eðlendirici deðil, ayný zamanda sevimli de kýlabilmek amacýyla, sempatikliðinin de altýný çizmeye baþladý. Kendi filmlerinin hem yýldýzý, hem yönetmeni, hem de yazarý olduðu için, Þarlo karekterinin içerdiði anlamlarý irdelemek için eþsiz bir konumdaydý. Bundan sonra ailesiyle birlikte Ýsviçre'de Vevey yakýnlarýnda Soldan saða: 1) Dikenli otsu bir bitki. 2) Egeyiðidi - El ile gösterme. 3) Kimi yýllar yazýn kuruyan akarsu - Sem 4) El gün - Azeri çalgýsý. 5) Berilyumun simgesi - Eski bir uygarlýk. 6) Kalýcý - Gemi barýnaðý 7) Eþin erkek kardeþi- Mýsýr ýn güneþ tanrýsý. 8) Sahip - (tersi) Yemek - Mecnun. 9) Bahar kokusu yayan bitki - (tersi) Bir çiçek. 10) Yemesi gereken. - Canlý türlerinin zamanla geçirdikleri deðiþim. 11) Muz - Eski dilde yýlan 12) Çok ders çalýþan öðrenci - Olumsuzluk ön eki - Kedinin ilk hecesi. Yukarýdan aþaðýya: 1) Hacýbektaþ ýn en ünlü mesire yeri - Bizmut un simgesi. 2) Lapada - Suda yaþayabilen büyük fare. 3) Anlamsýz bir sözcük - Ýlave - Adet. 4) Sergerde - Beyaz. 5) Boru sesi - Tutma organý - Özay Gönlüm ün son kullandýðý sazý. 6) Kademeli - Kedi cinsi 7) Meyve bahçesi - Taþýnabilir oturmalýk. 8) Bartýn ilinin bir ilçesi - Acý, üzüntü verici. 9) Soru sözü - Alt kademedekini veya küçükleri kötü sözle susturma. 10) Yapraðý salatada kullanýlan bir bitki - Eriþmiþ, kavuþmuþ - Birn nota Corsier-sur-Vevey'de yaþamaya baþladý. 1957'de Londra'da yaptýðý A King in New York (New York'ta Bir Kral), Amerika'ya Karþý Etkinlikleri Soruþturma Komitesi'ne, anlamsýz televizyon reklamlarýna ve Amerikan tarzý yaþamýn baþka yanlarýna yönelik eleþtirilerle dolu bir komediydi. Film, Chaplin'in özellikle reddettiði komünizm yanlýlýðý suçlamalarýnýn artmasýna yol açtý. 1966'da baþrollerini Marlon Brando ve Sophia Loren'in oynadýðý, kendisinin de hem senaryosunu yazdýðý, hem de küçük bir rolde göründüðü A Countess from Hong Kong'u (Hong Konglu Kontes) çekti. 1972'de kendisine verilen özel Oscar ödülünü almak üzere ABD'ye gitti. FÝLMOGRAFÝSÝ "Caught in a Cabaret" (1914 yarým düzine kadar oyunculuk yaptýðý filmden sonraki ilk oynayýp yönettiði film), "Kid Auto Races in Venice" (Ünlü Þarlo kýlýðýný ilk kez taþýdýðý film), "Tillie's Punctured Romance", "The Tramp-Þarlo Serseri", "Easy Street", "The Immigrant-Þarlo Göçmen", "A Dog's Life-Köpek Hayatý", "Shoulder Arms- Þarlo Asker", "Sunnyside-Þarlorda Kýrlarda", "A Day's Pleasure- Keyifli Bir Gün", "Pay Day-Maaþ Günü", "The Kid-Yumurcak", "The Pilgrim- Þarlo Kaçak", "A Woman in Paris-Paris'li Kadýn", "Gold Rush-Altýna Hücum", "The Circus-Sirk", "City Lights-Þehir Iþýklarý", "Modern Times-Modern Zamanlar", "The Great Dictator- Büyük Diktatör", "Monsier Verdoux", "Limelight-Sahne Iþýklarý", "A King in New York- New York'ta Bir Kral", "A Countess from Hong Kong-Hong Kong'lu Kontes" DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan saða: 1) YANARDAÐ 2) ESEF - UR - DE 3) LT - ÝSRAFÝL 4) DAR - SAFARÝ 5) ERTE - REN 6) LT - ALAN 7) ÝM - RAN - BÝN 8) RAHAT - DÝÞÝ 9) MUAF - NO 10) ENF - BA - AYA 11) TARAFLI 12) ÝBADET - ÝLE Yukarýdan Aþaðýya: 1) YELDEÐÝRMENÝ 2) ASTAR - MAUN 3) NE - RTL - HAFTA 4) AFÝ - ETRAF - AD 5) SS - AT - BRE 6) DURAÐAN - NAAT 7) ARAF - DO 8) FARABÝ - ALÝ 9) DÝRENÝÞ - YIL 10) GELÝN - NÝZA Japonya imparatoru Yoþito'nun ölümü üzerine oðlu Hirohito imparator oldu Þark Demiryollarý hükümet tarafýndan satýn alýndý Millet gazetesinde çýkan bir yazýsýndan dolayý yargýlanan Sadýk Aldoðan10 ay, yazý iþleri müdürü Hüsnü Söylemezoðlu1 yýl10 ay hapis cezasýna mahkûm edildi Cumhuriyet gazetesi yazý iþleri müdürü Kayhan Saðlamer, tutuklandý. Gerekçe, gazetede yayýmlanan "Sosyalizm mi, Liberalizm mi?" baþlýklý yazýydý Kýbrýs'ta Kýbrýs Mücadelesi Ulusal Örgütü, EOKA adanýn her yanýnda Türklere karþý saldýrýlar düzenledi. Çok sayýda Kýbrýslý Türk öldü. Türk savaþ uçaklarý Kýbrýs üzerinde uçuþlar yaptý. Ayný gün Ýsmet Ýnönü baðýmsýz milletvekilleriyle yeni bir koalisyon hükümeti kurdu Genelkurmay Baþkaný Cemal Tural "Ýleride biz de Ay'a uçacaðýz" dedi Ankara'da Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu, Dev- Genç üyesi Nail Karaçam ile Mehmet Demir'i ülkü ocaklýlar kurþun yaðmuruna tuttu. Nail Karaçam hastaneye kaldýrýlýrken yolda öldü Habora Yayýnevi sahibi Bülent Habora 7,5 yýl hapse mahkûm oldu. Habora Lev Troçki'nin "Sürekli Devrim" kitabýný yayýmlamaktan yargýlanýyordu Ankara Sýkýyönetim Mahkemesi Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði, TÖB-DER'i kapattý. Savcýlýk, TÖB-DER'in "Marksist-Leninist bir düzeni amaçladýðý" iddia etti Türkiye'nin ilk hayali ihracat davasý sonuçlandý; Yahya Demirel 23 yýl 4 ay hapis cezasýna çarptýrýldý Pýnar Kür'ün "Bitmeyen Aþk" romaný "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatýldý Romanya Devlet Baþkaný Nikolay Çavuþesku ve eþi Elena Çavuþesku idam edildi. Çavuþeþku çifti olaðanüstü bir mahkemede yargýlandýlar. Bugün Doðanlar: Ýngiliz matematikçi ve modern fiziðin kurucusu Isaac Newton Oscar Ödüllü Amerikalý aktör Humphrey Bogart Nobel Barýþ Ödülü sahibi, Pakistan'ýn kurucusu Muhammet Ali Cinnah Mýsýr Cumhurbaþkaný Enver Sedat. Bugün Ölenler: Gazeteci Turhan Tan Türkiye'nin ikinci cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü Charlie Chaplin (Þarlo).

6 Saðlýklý beslenmek için, doðal ve taze tercih edilmelidir. Fazla miktarda katký maddesi içeren besinlerden acýnýlmalýdýr. Küçük çocuklara mümkün olduðunca katkýlý besinler verilmemelidir. Saflaþtýrýlmýþ ve zenginleþtirilmiþ tahýl ürünleri tercih edilmelidir. Bayat ekmek yerine kepekli ve esmer ekmek tercih edilmelidir. Daha az tuz içeren besinler tüketilmelidir. Hazýr meyve sularý, gazoz ve kolalý içecekler yerine besleyici, taze sýkýlmýþ meyve sularý tercih edilmelidir. Etlerde tazelik, et ve yað oraný hemyasýna dikkat edilmelidir. Yumurtada kabuðun taze ve temiz olmasýna, kýrýk olmamasýna dikkat edilmelidir. Kuru baklagillerde küflenme böceklenme, o yýlýn BAÞSAÐLIÐI Çivril Köyü nden AHMET TURAN ÖZKAN Hakka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Hazýrlayan : Suavi Cesur Saðlýklý besin secimi mahsulü olmasý, piþme kalitesi gibi özelliklere dikkat edilmelidir. Sebzelerde tazelik, canlýlýk, Kereviz, Patates, Soðan gibi ürünlerde büyüklük aranýr. Ispanaðýn kýsa saplý bol yapraklý olaný aranýr. Patates te yeþillenmemiþ ve simleþmemiþ olaný tercih edilmeli. Meyvelerde tazelik, büyüklük, çürük olmamasý, tat ve lezzet aranmalýdýr. Süt ve yoðurt kontrolünde tazelik, ekþilik, içinde yabancý madde olup olmadýðý ve bulunduðu kabýn temizliði aranmalýdýr. Yaðlarda acýma olup olmadýðý, lezzet, koku, renk vb. Özellikler incelenmeli. Reçellerde tane oraný, kývamý, þekerlenme durumu, doðal tat ve lezzetine bakýlmalýdýr. Zeytinlerde büyüklük, etli kýsým, lezzet ve tat aranmalý. Herhangi bir sebeple, yýrtýlmýþ bozulmuþ ambalaj bulunduran besinler kesinlikle alýnmamalý. Bir ürün alýnýrken ambalajýn üzerindeki etiket bilginsin incelenmesi gerekir. Son kullanma tarihinin incelenmesi insan saðlýðý son derece önemlidir. Ürün üzerindeki etikette gýdanýn adý, üretici firma adý ve adresi, üretim yerinin yazýlmasýna dikkat edilmeli. Ürünün net gramajýna, hazýrlanma ve kullanma talimatýna, depolama ve saklanma koþullarýna dikkat edilmelidir. Kaynak: Tarým Kredi Kop. Dergisi Uzay turizmi için liman Uzay turizmi için liman inþa edilecekýngiliz maceraperest Richard Branson'ýn uzay turizmi için kurduðu 'Virgin Galactic', ABD'nin New Mexico eyaletinde bir uzay limaný inþa edecek. Virgin grubu þirketlerine baðlý Virgin Galactic þirketinin karargahý ve uçuþ kontrol yaklaþýk merkezi 200 milyon dolara mal olacak. New Mexico'nun güneyinde kurulacak limanýn, yüzde 90'ý yeraltýnda olacak ve 27 hektar geniþliðindeki araziye yayýlacak.uzay limanýndan, Microsoft'un kurucularýndan Paul Allen'ýn þirketi 'Mojave Aerospace Ventures' tarafýndan geliþtirilen dünyanýn ilk özel uzay aracý 'SpaceShipOne', ticari uzay uçuþlarý için fýrlatýlacak.ýlk uçuþ Mojave'den,Virgin Galactic þirketinin ticari uçuþlarýndan birisinde yer almak için 126 ülkeden 38 bin kiþi depozit yatýrýrken, 100 kadar kiþi de uzay bileti için 200 bin dolar para yardýmýnda bulundu.uzay þirketi ilk uzay seferlerini 2008'de Mojave Çölü'nden yapmayý, ardýndan da New Mexico'daki uzay limaný tamamlanýr tamamlanmaz buraya geçmeyi planlýyor. (Sesonline)

7 GAZETEMÝZDE DÜZENLÝ REKLAMINIZ OLSUN Gazetemizde iþyerinizi tanýtýmý için çok ucuz fiyatlý bir reklam tarifesi uygulayacaðýz. Reklamlarýnýzý (kartvizit boyutunda) bir ay boyunca yayýnlayacabileceðiz. Bunun karþýlýðý olarak reklamverenlerin ödeyeceði reklam bedeli 20 YTL (KDV dahil) Yýlbaþý ilanlarý: Ýki hafta sonra yeni yýla giriyoruz. Yeni yýlda gazetemizde Yeni Yýl Kutlama Ýlanlarý yayýnlatmak isteyenler, þimdiden gazetemizle iliþkiye geçmelidirler. Yýlbaþý reklam tarifesi ise þöyle: Tam sayfa: 100 YTL, 1/2 sayfa 60 YTL, 1/4 sayfa 35 YTL, 1/8 ve daha küçük 20 YTL. Bu fiyatlara KDV dahil. Tel:

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Hacý Bektaþ Veli Sevgi Yolu, Karayalçýn Parký Giriþi, Sol Kapý Kat: 1 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Pazar günleri yayýnlanmaz.yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn HAVA DURUMU Az bulutlu En Yüksek 0 C -3 En Düþük 0 C -13 Rüzgar Hýzý 7,65 km/s Rüzgar Yönü D.G.Batý Nem 70 % Çið Noktasý -8 0 C Kýz Meslek Lisesi Masa Tenisi takýmý Suavi Cesur Nevþehir ili düzeyinde her yýl yapýlan çeþitli dallardaki spor müsabakalarýnda yer alan, Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi genç bayanlar takýmý, Atletizm, voleybol ve masa tenisi dallarýnda çok baþarýlýlar. Özellikle, masa tenisi dalýnda süper yetenek olan Hatice, Özlem ve Esma geçen yýl öðretmenleri Nevzat Yavaþ eþliðinde çalýþmýþlardý. Nevzat öðretmenin askerde olmasý nedeniyle, 2006 Mart ýn da baþlayacak karþýlaþmalara Mustafa Yýldýz öðretmenleri eþliðinde çalýþmaktadýrlar. Geçen yýl rakiplerini yenmelerine raðmen, fazla branþlarda oynadýklarý için, rakip takýmýn itirazý sonucu hükmen elenmiþlerdi. Bu yýl, böyle bir hataya düþmeyeceklerini ve mutlaka baþarýya ulaþacaklarýný ve buna inandýklarýný söylediler. Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu öðrencileri Paksitanlý deprem maðduru çocuklar için okul müdürlerine anlamlý bir dilekçe verdiler. Bizde kalsýnlar Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu 4/A sýnýfý öðrencileri, okul müdürlerine verdikleri dilekçe örneðini gazetimize ilettiler. Öðrenciler dilekçelerinde, Pakistan depreminde evsiz barksýz kalan dost ülke çocuklarýný evlerinde konuk etmek istediklerini belirtiyor ve bunun için gereðinin yapýlmasýný istiyorlar.. Kardeþ ülke çocuklarýyla arkadaþ olmayý istediklerini belirten öðrenciler, onlarýn yaþadýklarý acýlara duyarsýz kalmak istemediklerini belirttiler. Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu, 4/A sýnýfý öðrencileri, öðrenci temsilcisi Hava Yýlmaz Ýmzalý dilekçede þöyle dediler: Okulumuz 4/A Sýnýfý öðrencileri olarak, Paksitan depneminde evsiz barksýz kalan dost ülke çocuklarýný soðuk kýþ aylarýnda evlerimizde konuk etmek istiyoruz. Kardeþ ülke çocuklarýyla arkadaþ olmak istiyoruz. Onlarý tanýmak, acýlarýný paylaþmak istiyoruz. Doðal afetlerin bugün onlara ise,yarýn bize olacaðýný biliyoruz. Kardeþlerimizi kýþ geçene kadar evyerimizde misafir etmek bizleri mutlu edrecektir. Bu isteðimizin yerine getirilmesi dileðiyle saygýlar sunarýz.

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı