Kara kýþ bastýrdý. Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kara kýþ bastýrdý. Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor"

Transkript

1 Kara kýþ bastýrdý Salý günü yaðan ilk kar, Hacýbektaþ ý etkisi altýna almaya baþladý. Dün akþam kar yaðýþý yoðunluðunu arttýrdý. Hacýbektaþ soðuk bir geceyi geride býrakarak güne baþladý. Karla kaplý Hacýbektaþ beyaz tülün altýnda güne merhaba dedi. Gece ayazýnýn etkisiyle, buzlanan sokak ve yollar, yaðan karla kaplanarak, gizli buzlanmaya neden oldu. Bu durumun zaman zaman araçlarýn kaymasýna ve insanlarýn düþmesine neden olduðu gözlendi. Kar ve ayaza baðlý olarak ev ve apartman çatýlarýnda sarkýt buzullaþmalar oluþtu. Ayrýca, soðuk ayaza baðlý olarak, ev ve iþ yerlerinde su borularý dondu. Hacýbektaþ ta seyyar Milli Piyangocu Erol Þimþek le görüþtük Yoksulluk da, þans oyunlarý da arttý YAZISI 2. SAYFADA Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor Enerji kaynaklarýna sahip olma adýna savaþ ve iþgallerin yaþandýðý, tüm yeraltý ve yerüstü zenginliklerinin tüketim ideolojisi uðruna yok edildiði günümüzde ekolojik krizin ulaþtýðý boyut yaþamý tehdit eder hale gelmiþtir. HABERÝ 2. SAYFADA Uzay turizmi için liman Uzay turizmi için liman inþa edilecekýngiliz maceraperest Richard Branson'ýn uzay turizmi için kurduðu 'Virgin Galactic', ABD'nin New Mexico eyaletinde bir uzay limaný inþa edecek. Virgin grubu þirketlerine baðlý Virgin Galactic þirketinin karargahý ve uçuþ kontrol yaklaþýk merkezi 200 milyon dolara mal olacak. HABERÝ 6. SAYFADA Saðlýklý besin seçimi Saðlýklý beslenmek için, doðal ve taze tercih edilmelidir. Fazla miktarda katký maddesi içeren besinlerden acýnýlmalýdýr. Küçük çocuklara mümkün olduðunca katkýlý besinler verilmemelidir. Saflaþtýrýlmýþ ve zenginleþtirilmiþ tahýl ürünleri tercih edilmelidir. HABERÝ 6. SAYFADA ÝÇERÝDE NE VAR! NASIL BÝR GAZETE Aydýn Þimþek in yazýsý 2. sayfada YÝTÝK GENÇLÝK Suavi Cesur un yazýsý 3. sayfada DURUMLAR Korkut Atasoy un yazýsý 4. sayfada CHARLIE CHAPLIN Ölüm Yýldönümünde tanýtým yazýsý 5. sayfada

2 2 HABER 26 Aralýk 2005 Pazartesi Aydýn Þimþek Hacýbektaþ ta seyyar Milli Piyangocu Erol Þimþek le görüþtük Yoksulluk da, þans oyunlarý da arttý NASIL BÝR GAZETE Gazeteyi gerekli kýlan gerekçe lerimize ( 5 madde) baðlý olarak: gazetenin nasýl olmasý gerektiðine iliþkin kiþisel düþünmelerimi paylaþmak istiyorum. Özetle gazete: Hedef kitlesine baðlý olarak, yayýn politikasýný belirleyen, Haberi ve gerçeði önemseyen, yerel ve ülke sorunlarýný gündemine alan, kendi dýþýndaki dünyaya karþý duyarlý olabilen, Motor gücü olan ve sürekli izlenebilecek köþe yazarlarý olan, Her ilde, ilçede, köylerde iliþkileri olan ve herkesin kendi diliyle haber yazmasýný önemseyen, kendi kaynaklarýný ve kendi ajansýný var etmeyi önüne koyan, Sadece kendi çevresi ile kendini sýnýrlamayan geniþ kesimlere ulaþmasýný bilen ve haberleþtiren Bellek tazeleme köþesi olan, Sanatý-Edebiyatý önemseyen, Amatör spor alanlarýný dikkate alan, Anlaþýlýr bir dille kendi gündemini oluþturan ve tartýþtýran, Sol duyuyu elden býrakmayan ama siyasi ve editör yal baðýmsýzlýðý önemseyen, Farklý fikirlere olanak veren ve okurun sorgulamasýna müsaade eden, Ölü doðmamasý için; tanýtým ve reklâm olanaklarýný araþtýran, Saðlýk, Eðitim, Tarým, Hayvancýlýk, Baðcýlýk vb. Sorun alanlarýný gören ve bu alanda iþin ehli arkadaþlardan yerel yazarlarýný çýkarabilen, Yerel ve de bölgesel toplumsal muhalefet hareketlerini önemseyen ve haberleþtiren, Çocuklara seslenebilen ve engellilerin, kadýnlarýn, gençliðin sorunlarýna duyarlý, Düþü, barýþçýl, toplumcu, çevreyle ilgili (Doðaya) ve hayvan haklarýna saygýlý, Düþü, bugün için gerçeklikte var olmasa da toplumsal cinsiyet eþitliðini ve demokrasi yi yaþamýn tümünde savunan, Düþü, kiþisel hayat tercihlerinin farklýlýklarýný tanýyan ve önemseyen, Düþü, sosyal, kültürel alternatifleri olan, ama inanç alanlarýna iliþkin eþit uzaklýkta duran(bu alaný siyasallaþtýrmayan), Beslendiði topraðýn sesi soluðu olan, Resmi ideolojiden ve sermayeden baðýmsýz, patronsuz ama sahipsiz kalmayan bir gazete olmalý. Evet. Ýnsan kaçýnýlmaza karþý çýkmadýkça, kaçýnýlmazýn ne kadar kaçýnýlmaz olduðunu bilemez. Ama kaçýnýlmaz olaný sadece eleþtirmekte yetmiyor. Bugün için yapýlmasý gereken; kaçýnýlmaz olaný deðiþtirebilecek, bilincin ve iþin ortaya konmasýdýr. Daha iþin baþýndayýz. Hepimize kolay gelsin. Kendinizi kýsaca tanýtýr mý sýnýz? Erol Þimþek: 1955 Hacýbektaþ doðumluyum. Banka emeklisiyim. Emekli olduktan sonra Milli piyango seyyar satýcýlýðý yapmaya baþladým. Ýþinizi Kaç yýldýr yapmaktasýnýz? Erol Þimþek: Bu iþe Kuþadasý Akbank þubesinden emekli olduktan sonra baþladým. Beþ yýldýr seyyar bayii olarak bilet satmaktayým. Ýþinizle ilgili ilginç anýlarýnýz var mý? Erol Þimþek: Var. Kuþadasý nda sattýðým bir bilete ( çeyrek) 1 trilyon ikramiye çýktý. Talihli 250 milyar kazandý ama kendisi bulunamadý. Yine ayný þekilde Kuþadasý nda sattýðým biletler sonucu 15 kiþiye teselli ikramiyesi verdik. Yine Kazýkazan oyunundan 3 kiþiye, 2 milyar ikramiye ve Hacýbektaþ ta Süleyman Taþkýran a iki milyar ikramiye sattýðým biletlere çýktý. Bilet satýþlarý nasýl, para kazanabiliyor musunuz? Erol Þimþek: Ben sattýðým biletlerden %10 alýyorum. Yaklaþan yeni yýl nedeniyle bilet satýþlarý iyi. Nasýl iyi olmasýn. Bir ülkede Ekonomi ne kadar kötüye giderse, þans oyunlarýna raðbette kadar artýyor. Umutsuz insanlar geleceðini þans oyunlarýna baðlýyor. Yeni yýl dolayýsýyla Hacýbektaþlýlara söyleyeceðiniz bir þey var mý? Erol Þimþek: Var. Bu yýl Milli piyangonun adet bileti postada kayboldu. Hacýbektaþlýlar beni tanýdýðý için hiç terettüd etmeden bilet alabiliyor. Ama tanýmadýklarý seyyar satýcýlara çok dikkat etmelidirler. Tanýmadýklarý seyyar bayilerden bilet almamaya özen göstermelidirler. Yeni yýl mesajýnýz var mý? Erol Þimþek: Yeni yýlda bilet alan ve þansýný deneyen tüm insanlara bol þans diliyorum. Ayrýca Hacýbektaþ Sulucakarahöyük gazetesi nin Hacýbektaþ ýmýza her konuda katký sunacaðýna yürekten inanýyorum. Bütün çalýþanlara baþarýlar diliyorum, kolay gelsin. Verdiðiniz bilgiler için biz teþekkür ederiz.

3 26 Aralýk 2005 Pazartesi HABER 3 Yitik gençlik Gençliði ve geleceði kaybedilmiþ, düzenin ve sistemin istediði þekilde hareket eden, el etek öpen, el pençe divan duran, kaypak ve çýkarcý bir toplum haline getirildik. Hiç kuþkusuz bu 12 Eylül darbesinin bir sonucudur. Oysa ne çabuk unuttuk, daha dün gibi ülkesine, geleceðine sahip çýkan, soran sorgulayan, bilimden ve insandan yana olan, karþý duran, mücadeleci ve taze bir fidanken inancý ve idealleri uðruna gözünü kýrpmadan ölüme giden gençlerimizi. Ülkesinin baðýmsýzlýðý için mücadele edenleri Emperyalizme karþý duranlarý 6. Filo defol diyenleri Samsundan anýtkabire yürüyenleri Vurulup düþenleri Daraðacýnda boy verenleri Yargýsýz infazlarý Faili mechülleri Balgat katliamlarýný 3 yaþýndan, 70 yaþýna evleri iþaretlenip, katledilenleri Çorum u, Alaca yý, 1977 Taksim katliam ý Ýnsan dýþkýsý yedirenleri Resmi araçla silah ve uyuþturucu taþýyanlarý Ev yakmalarý, köy boþaltmalarý, sürgünleri, kýyýmlarý Açlýða, sefalete terk edilenleri Susurluklarý, çete-mafya iliþkilerini Suavi Cesur Hayata dönüþ operasyonlarýný Hizbullah ýn ölüm evlerini Korku cumhuriyeti yaratanlarý Ateþe tapanlarý ve insanlarý diri yakanlarý Onlarýn avukatlýðýný yapanlarý Kirli bir savaþý Akan kaný ve gözyaþýný Hukuksuzluðu, linç giriþimlerini Alevi-Sünni, Kürt Türk ayrýmý yapanlarý Kendi gibi düþünmeyenleri yok sayanlarý Baskýyý, zulmü, þiddeti, eþitsizliði reva görenleri dert etmeyen... Eline sazý, koluna kýzý/oðlaný- takan, sigara, alkol ve uyuþturucu kullanan bir gençlik yaratýldý. Geleceði, gençliðe emanet edilmiþ ülkemizde, gençlik asmayalým da besleyelim mi mantýðýyla yok edilmiþtir. Adeta istenen dikensiz gül bahçesi yaratýlmýþtýr. Tüm bu olumsuzluklardan ve katmer katmer açýlardan, þimdiye kadar bu ülkeyi idare edenler ve darbeciler sorumludur. Tüm bu olumsuzluklardan özgürlükçü, özyönetimci, cinsiyetçi olmayan, doða insan iliþkisini önemseyen, ezilenlerin dayanýþmasýný temel alan, sýnýrsýz, sömürüsüz, savaþsýz bir baþka dünya var! Ýddiasýnda olanlar asla sorumlu deðildir. Ýklim deðiþikliði yaþamý tehdit ediyor Enerji kaynaklarýna sahip olma adýna savaþ ve iþgallerin yaþandýðý, tüm yeraltý ve yerüstü zenginliklerinin tüketim ideolojisi uðruna yok edildiði günümüzde ekolojik krizin ulaþtýðý boyut yaþamý tehdit eder hale gelmiþtir. Bugün tüm dünyada su, toprak ve havanýn hýzla kirlendiði, canlý türlerinin kitlesel olarak yok olduðu, verimli topraklarýn çölleþtiði, yeni Çernobil tehditlerinin yaný sýra tehlikeli nükleer atýklarýn yýðýldýðý, GDO lu tarýmýn topraðý ve çiftçiyi köleleþtirdiði, tarýmsal alanda yoðun olarak kullanýlan kimyasallar ile gýda ürünlerinin insan saðlýðýný tehdit ettiði, ormanlarýn hýzla yok edildiði, sera gazlarýnýn ozon tabakasýný delmesiyle tüm yaþamýn yok oluþa sürüklendiði, kentlerde yaþanan ulaþým, beslenme ve barýnma sorunlarýnýn büyük bir çoðunluk için katlanýlamaz boyutlara ulaþtýðý bir uygarlýk krizi ile karþý karþýyayýz. Fosil yakýtlar ile yapýlan üretim sera etkisi yaratarak atmosferin hýzla ýsýnmasýna neden oluyor. Bugünlerde Kanada da gerçekleþtirilen BM Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi 11. Taraflar Konferansý nda ele alýnmak üzere 10 Avrupa ülkesinden bir grup bilim insanýnýn hazýrladýðý rapor Güney Kutbu ndaki en derin buz katmanýnda karbondioksit oranýnýn rekor düzeye ulaþtýðýný belgelemekte. Ayný rapora göre ortalama küresel sýcaklýk son 5 yýlda normalden 100 kat hýzlý artýþ göstermiþtir. Ýklim deðiþikliðinin esas nedeni olan sera gazý salýnýmlarýnýn yüzde 80 i OECD ülkelerinden kaynaklanmaktadýr yýllarý arasýnda sera gazý salýnýmlarýnýn 1990 yýlý seviyesinin yüzde 5.2 altýna çekilmesini öngören Kyoto Protokolü tüm bu olumsuz gidiþe raðmen ABD tarafýndan imzalanmamaktadýr.

4 Durumlar Korkut Atasoy Geçen gün gazeteden eve dönünce birden kafama bir þey dank etti. Yahu bizim Dünya Bankalý, neden gazeteyi konuþamadýðý, ama kitaplardan öðrendiði bir dilde çýkarýyor? Okumasýna okuyor, yazmasýna yazýyor ama; iki cümleyi bir araya getirip de söyleyemiyor. Ne kadar anladýðýný ise sadece Tanrý bilir. Bir de kendisi tabii.bu insanlar en azýndan bir 300 yýldýr ingilizce (dilleri TDK.ye inat küçük harfle yazacaðým) konuþurken en azýndan üçte birinin anlamadýðý bir dilde bir gazete için uðraþmak... Sonra, Suva'nýn gecekondularý diyebileceðimiz yerlerde derme çatma evlerde yaþayan insanlarýn çocuklarý, tavuklarý, evlerinin bahçesinde yetiþtirdikleri garip tropik sebzeleri, hatta keçileri koyunlarý; yani türkçede söylendiði gibi alemin üç keçisi beþ koyunu niçin haber yapýlmalý? Dünyanýn bunca çoook önemli derdi, sorunu varken?.. Sonra, Suva'mýzýn onca yerel yöneticisi, polis þefi, valisi diyecebileceðimiz insanlar dururken, neden sokaklarda iki mevsimde de terliklerle dolaþýp, yaðmur yaþ demeden meyvelerden yaptýklarý likörleri habire içenlerle röportajlar yapýlýyor? Her þey bir yana, sýký durun, þu habere ne demeli? "Muhabirimiz Kile, kýrda dolaþýrken çok içli bir ezgi iþitti. Yaklaþtýkça türkünün sözlerini seçmeye baþlamýþtý. Ezgi ise belki bir balinanýn dalmasý kadar süren, çok basit, ama insanýn taa gönlüne iþleyen bir makamdaydý. "Punana ka manu i Haili la,/ ka nu'a lehua i mokaulele la/aia ko ma'i lehua la ea.../he mai no Kunui'akea...[Kuþlar yuva yapýyor Haili'de/ Üst üste yýðýlmýþ lehua çiçekleri Mokaulele'de/ Senin cinsel organlarýn lehua kokuyor.../bir cinsel organ türküsü bu Kunuiakea'ya. Ýngilizce: Dorton 1981/ Türkçe: Arslan 1998.] Sonra türküyü söyleyenin Moi'keha olduðunu gördü. Moi'keha, Kile'yi bahçeye davet etti. Beraberce termostan çay doldurarak içtiler. Ýhtiyar Moi'keha söylediði türkünün sözlerinin çok müstehcen olduðunu, eskiden yaþlýlarýn sebze dikerlerken sebzelerin verimli olmasý için cinsel türküler söylediklerini anlattý..." Bizim Aksaçlý'yý sýkýþtýrdým. "Söyle hadi bu haberi sen uydurdun, di mi?" dedim. Gülmeye baþladý. "Eðer gazeteyi dolduramýyorsanýz, bana söyleyin boþ kalan yerleri hiç olmazsa gerçek haberlerle doldurayým!" Aksaçlý, görmüþ geçirmiþ bir adam. Düþünün bir, Dünya Bankasý protokolüyle karþýlanmýþ birçok ülkede. Gittiði yerlerde ülke yöneticilerini teftiþ ederken sermaye adýna onlarý az titretmemiþ... Kim derdi ki, böyle birisi Suva'da tek renkli kara- bir gazete çýkarýyor. Uyduruk haberler yazýyor. (Burada içimde kapitalizmi seslendiren sesi yuhalýyorum. Benim için Aksaçlý, asýl þimdi insan; halklarýn kanýný emen bir sistemin teftiþedeni olduðu zaman deðil. Ah ünvanlara bayýlan içimizdeki maymunlar!) Sonra bana kýsa bir nutuk attý Ýhtiyar Delikanlý. "Evet, haberi ben uydurdum. Sen ne de olsa bize göre bir hayli Batýlý sayýlýrsýn. Siz yazýdan korkmazsýnýz. Büroya girince hiç dikkat ettin mi? Bu insanlar yazýnýn olduðu yerde niçin baðýrýyorlar; birden bire neden susup kalýyorlar; Tanrýyý görmüþcesine? Korkuyorlar. Korkularýný bastýrmak için, bastýrmaaak! Aslýnda bu korku saygýyla karýþýk... Yazý senin, benim, bizim unutacaðýmýz bir þeyi küçük bir sese kadar saklar. Bu tanrýsal bir güç. Bak þu þiiri dinle ve dörtlüðü tekrar et hadi. Yapamazsýn di mi? Ama yazý yapar.ýþte bundan dolayý sevgili Korkyuut, (Korkut, benim adým Kor-kut!) yazý burada tam 350 yýldýr, ki Kaptan Cook'un geliþiyle kutsal, korkulu, saygý duyulan ve düþmancadýr... Ben onlara hadi gidin haber yazýn. Þunlarý, bunlarý yakalamaya çalýþýn desem, kimse önemsemez. Ama o haberi okuyunca, inan en azýndan 20 kiþi içinde eski türkülerin geçtiði haberle gelecektir..." Peki Aksaçlý'm, muhabir de, türkücü ihtiyar da uydurma deðil mi?" dedim. Güldü yavaþ yavaþ ve uzun bir zaman. Sanki sabrýmý ölçüyor. "Hayýr. Gerçekten buraya haber getiren bir haberci o. Ýkinci isim de onun babasýnýn adý. "Ama gelip sana ne hakla böyle bir rezalet..." "Ýlahi Korkut! Bizi biraz tanýdýðýný sanmýþtým. Yahu bazen senin anlattýðýn Türkiye'de dinsel ve yasaklý bir azýnlýðýn üyesi olarak büyüdüðün hikayesine uydurma diyeceðim geliyor. Çünkü eðer sen azýnlýk bir kültürde büyümüþ olsan, böyle bir durumda o azýnlýk kültüründeki insanýn mutlu olacaðýný tahmin edebilirsin. Kile'yi yazar yapýyorum. Kile'yi yazýyý tanýyan ve kullanan bir insana dönüþtürüyorum. Kutsal, güçlü, ürkütücü yazýyý. Düþman yazýyý kullanan Kile'yi... Eðer bu öykü 3 Kile yaratýrsa bak sen o zaman benim keyfime. Tarihimizi yazýyoruz. Geçmiþe bugünden gidiyoruz. Geleceðe bugünden ve geçmiþten gidiyoruz. Tek saðlam belgemiz de dilimizde kalmýþ sözcükler, türküler, bilmeceler, tekerlemeler, inançsal sözcükler falan filan..." [Burada o azýnlýktan olup da, ama yabancý memurlar hariç bütün yerlilerin Alevibektaþi inancýný taþýdýðý yerleþimlerde yaþayanlarýn bu duyguyu zor anlayacaklarýn, belki de böylesi bir durumu hiç düþünmediklerini belirtelim. "Bekara avrat boþamak kolaydýr" Sünni sözünün anlattýðý gibi... Ramazanda büyük bir kentte de olsa biraz çekinerek sigara içmek gibi... Bunu Kürecik, Hacýbektaþ, Kalan (Tunceli merkez) zor anlar. Ramazanda yemekevleri kapanmýyorsa, bu bir gündelik sýradanlýk olarak fark bile edilmiyorsa...] Efendim. Evde içtiðim bir bardak viskiden mi, yoksa ben satori Zenbudizm'de erme, eriþ- ye mi ulaþtým bilmiyorum ama zihnim aydýnlandý. Sizin haberci arkadaþlarý bilmiyorum ama, ben yarýn için bizim gazeteye yerel bir haber yazacaðým. Bunu önemsiyorum. Çünkü bu gazetebir metropolde daðýtýlmýyor. Suva'da ve de yerlilere, melezlere. Ötekiler? Onlarýn daha profesyonel, dört renkli gazeteleri var ya! Haberim de þöyle baþlayacak: Moha'lia Teyze 82 yaþýna girdiði bu yýlda, keçisi ona iki armaðan sundu. Mo Teyze önce iki oðlaðý emiþtiriyor. artan sütü saðýp, birkaç dalmalýk hatýrasýný yaþarken piþirip sonra ve çoðu zaman sütü taþýrdýðýndan kalan süte hindistancevizi katarak ve bir parça ekmeði süte doðruyarak karnýný doyuruyor. Bu arada geleneklerimiz gereði, yemeye baþlamadan önce bir yudumluk sütü yere dökerek, "gurdun guþun payý olsun," diyor.

5 Charlie Chaplin ( ) Amerikan yapýmý sessiz filmlerde canlandýrdýðý acýnacak halde, ama ayný zamanda komik küçük serseri (Þarlo/Charlot) karakteriyle dünya çapýnda ün kazandý. 1920'lerin sonlarýnda sesli sinemaya geçilmesinden sonra yalnýzca birkaç filmde görünmekle yetinmesine karþýn, ilk dönem filmlerinin sinema klasikleri olarak deðerlendirilmesi ve yeni izleyici kitlelerince de ilgi görmesi nedeniyle ününü hemen hiç yitirmemiþtir. Uzun metrajlý büyük komedi filmleri arasýnda The Kid (1921;Yumurcak), The Gold Rush (1925;Altýna Hücum), City Lights (1931;Þehir Iþýklarý), Modern Times (1936;Asri Zamanlar) ve The Great Dictator (1940;Þarlo Diktatör) sayýlabilir. Ýngiliz sinema oyuncusu ve yönetmeni Charlie Chaplin (asýl adý Charles Spencer Chaplin), 16 Nisan 1889'da Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da dünyaya geldi. 25 Aralýk 1977'de Ýsviçre'de öldü. Her ikisi de müzikhol oyuncusu olan annesi Hannah ve babasý Charles Chaplin'den, daha küçük yaþta þarký söyleyip dans etmesini öðrenmiþti. Ýlk kez sekiz yaþýndayken, bir klog dansý gösterisi olan "Eight Lancashire Lads" (Sekiz Lancashire'lý Delikanlý) ile sahneye çýktý. Babasýnýn bundan kýsa bir süre sonra ölmesi, annesinin de sýk sýk akýl hastanesine girip çýkmasý yüzünden Chaplin'in çocukluk yýllarý, yatýlý okul ve yetimhanelerde sýkýntýyla geçti. Bu dönemde bazen geçici sahne iþleri buldu, bazen de sokaklarda yaþamak zorunda kaldý. Chaplin, melon þapka, dar bir frak ceketi, bol pantolon, büyük ayakkabýlar, býyýk ve bastondan oluþan ünlü görünümünü ikinci filmi olan Kid Auto Races at Venic'te (1914,Venedik'te Ufaklýklar Oto Yarýþlarý) yarattý. Ama bu tipin özellikleri henüz tam anlamýyla oluþmamýþtý. Bununla birlikte, haftada iki film gibi büyük bir hýzla çevrilmesine karþýn, Chaplin komedileri olaðanüstü bir baþarý saðlamýþtý. Kýsa bir süre sonra Chaplin'in kendi filmlerini yönetmesine izin verildi, ücreti de gitgide astronomik rakamlara ulaþtý. Chaplin'in bu hýzlý yükseliþi bir ölçüde, filmlerinin pazarlamasýnda, konularýndan çok filmde oynayanlarýn önemli olduðu yýldýz sisteminin geliþmesinden kaynaklanýyordu. Aslýnda Pickford, Fairbanks ve baþkalarýyla birlikte Chaplin'in perdedeki kiþiliðinin halk tarafýndan büyük bir coþkuyla kabul görmesi de, bu sistemin yerleþmesinde oldukça etkili oldu. Chaplin The Tramp'te (1915;Þarlo Serseri), yarattýðý küçük serseri tipini yalnýzca eðlendirici deðil, ayný zamanda sevimli de kýlabilmek amacýyla, sempatikliðinin de altýný çizmeye baþladý. Kendi filmlerinin hem yýldýzý, hem yönetmeni, hem de yazarý olduðu için, Þarlo karekterinin içerdiði anlamlarý irdelemek için eþsiz bir konumdaydý. Bundan sonra ailesiyle birlikte Ýsviçre'de Vevey yakýnlarýnda Soldan saða: 1) Dikenli otsu bir bitki. 2) Egeyiðidi - El ile gösterme. 3) Kimi yýllar yazýn kuruyan akarsu - Sem 4) El gün - Azeri çalgýsý. 5) Berilyumun simgesi - Eski bir uygarlýk. 6) Kalýcý - Gemi barýnaðý 7) Eþin erkek kardeþi- Mýsýr ýn güneþ tanrýsý. 8) Sahip - (tersi) Yemek - Mecnun. 9) Bahar kokusu yayan bitki - (tersi) Bir çiçek. 10) Yemesi gereken. - Canlý türlerinin zamanla geçirdikleri deðiþim. 11) Muz - Eski dilde yýlan 12) Çok ders çalýþan öðrenci - Olumsuzluk ön eki - Kedinin ilk hecesi. Yukarýdan aþaðýya: 1) Hacýbektaþ ýn en ünlü mesire yeri - Bizmut un simgesi. 2) Lapada - Suda yaþayabilen büyük fare. 3) Anlamsýz bir sözcük - Ýlave - Adet. 4) Sergerde - Beyaz. 5) Boru sesi - Tutma organý - Özay Gönlüm ün son kullandýðý sazý. 6) Kademeli - Kedi cinsi 7) Meyve bahçesi - Taþýnabilir oturmalýk. 8) Bartýn ilinin bir ilçesi - Acý, üzüntü verici. 9) Soru sözü - Alt kademedekini veya küçükleri kötü sözle susturma. 10) Yapraðý salatada kullanýlan bir bitki - Eriþmiþ, kavuþmuþ - Birn nota Corsier-sur-Vevey'de yaþamaya baþladý. 1957'de Londra'da yaptýðý A King in New York (New York'ta Bir Kral), Amerika'ya Karþý Etkinlikleri Soruþturma Komitesi'ne, anlamsýz televizyon reklamlarýna ve Amerikan tarzý yaþamýn baþka yanlarýna yönelik eleþtirilerle dolu bir komediydi. Film, Chaplin'in özellikle reddettiði komünizm yanlýlýðý suçlamalarýnýn artmasýna yol açtý. 1966'da baþrollerini Marlon Brando ve Sophia Loren'in oynadýðý, kendisinin de hem senaryosunu yazdýðý, hem de küçük bir rolde göründüðü A Countess from Hong Kong'u (Hong Konglu Kontes) çekti. 1972'de kendisine verilen özel Oscar ödülünü almak üzere ABD'ye gitti. FÝLMOGRAFÝSÝ "Caught in a Cabaret" (1914 yarým düzine kadar oyunculuk yaptýðý filmden sonraki ilk oynayýp yönettiði film), "Kid Auto Races in Venice" (Ünlü Þarlo kýlýðýný ilk kez taþýdýðý film), "Tillie's Punctured Romance", "The Tramp-Þarlo Serseri", "Easy Street", "The Immigrant-Þarlo Göçmen", "A Dog's Life-Köpek Hayatý", "Shoulder Arms- Þarlo Asker", "Sunnyside-Þarlorda Kýrlarda", "A Day's Pleasure- Keyifli Bir Gün", "Pay Day-Maaþ Günü", "The Kid-Yumurcak", "The Pilgrim- Þarlo Kaçak", "A Woman in Paris-Paris'li Kadýn", "Gold Rush-Altýna Hücum", "The Circus-Sirk", "City Lights-Þehir Iþýklarý", "Modern Times-Modern Zamanlar", "The Great Dictator- Büyük Diktatör", "Monsier Verdoux", "Limelight-Sahne Iþýklarý", "A King in New York- New York'ta Bir Kral", "A Countess from Hong Kong-Hong Kong'lu Kontes" DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan saða: 1) YANARDAÐ 2) ESEF - UR - DE 3) LT - ÝSRAFÝL 4) DAR - SAFARÝ 5) ERTE - REN 6) LT - ALAN 7) ÝM - RAN - BÝN 8) RAHAT - DÝÞÝ 9) MUAF - NO 10) ENF - BA - AYA 11) TARAFLI 12) ÝBADET - ÝLE Yukarýdan Aþaðýya: 1) YELDEÐÝRMENÝ 2) ASTAR - MAUN 3) NE - RTL - HAFTA 4) AFÝ - ETRAF - AD 5) SS - AT - BRE 6) DURAÐAN - NAAT 7) ARAF - DO 8) FARABÝ - ALÝ 9) DÝRENÝÞ - YIL 10) GELÝN - NÝZA Japonya imparatoru Yoþito'nun ölümü üzerine oðlu Hirohito imparator oldu Þark Demiryollarý hükümet tarafýndan satýn alýndý Millet gazetesinde çýkan bir yazýsýndan dolayý yargýlanan Sadýk Aldoðan10 ay, yazý iþleri müdürü Hüsnü Söylemezoðlu1 yýl10 ay hapis cezasýna mahkûm edildi Cumhuriyet gazetesi yazý iþleri müdürü Kayhan Saðlamer, tutuklandý. Gerekçe, gazetede yayýmlanan "Sosyalizm mi, Liberalizm mi?" baþlýklý yazýydý Kýbrýs'ta Kýbrýs Mücadelesi Ulusal Örgütü, EOKA adanýn her yanýnda Türklere karþý saldýrýlar düzenledi. Çok sayýda Kýbrýslý Türk öldü. Türk savaþ uçaklarý Kýbrýs üzerinde uçuþlar yaptý. Ayný gün Ýsmet Ýnönü baðýmsýz milletvekilleriyle yeni bir koalisyon hükümeti kurdu Genelkurmay Baþkaný Cemal Tural "Ýleride biz de Ay'a uçacaðýz" dedi Ankara'da Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu, Dev- Genç üyesi Nail Karaçam ile Mehmet Demir'i ülkü ocaklýlar kurþun yaðmuruna tuttu. Nail Karaçam hastaneye kaldýrýlýrken yolda öldü Habora Yayýnevi sahibi Bülent Habora 7,5 yýl hapse mahkûm oldu. Habora Lev Troçki'nin "Sürekli Devrim" kitabýný yayýmlamaktan yargýlanýyordu Ankara Sýkýyönetim Mahkemesi Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði, TÖB-DER'i kapattý. Savcýlýk, TÖB-DER'in "Marksist-Leninist bir düzeni amaçladýðý" iddia etti Türkiye'nin ilk hayali ihracat davasý sonuçlandý; Yahya Demirel 23 yýl 4 ay hapis cezasýna çarptýrýldý Pýnar Kür'ün "Bitmeyen Aþk" romaný "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatýldý Romanya Devlet Baþkaný Nikolay Çavuþesku ve eþi Elena Çavuþesku idam edildi. Çavuþeþku çifti olaðanüstü bir mahkemede yargýlandýlar. Bugün Doðanlar: Ýngiliz matematikçi ve modern fiziðin kurucusu Isaac Newton Oscar Ödüllü Amerikalý aktör Humphrey Bogart Nobel Barýþ Ödülü sahibi, Pakistan'ýn kurucusu Muhammet Ali Cinnah Mýsýr Cumhurbaþkaný Enver Sedat. Bugün Ölenler: Gazeteci Turhan Tan Türkiye'nin ikinci cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü Charlie Chaplin (Þarlo).

6 Saðlýklý beslenmek için, doðal ve taze tercih edilmelidir. Fazla miktarda katký maddesi içeren besinlerden acýnýlmalýdýr. Küçük çocuklara mümkün olduðunca katkýlý besinler verilmemelidir. Saflaþtýrýlmýþ ve zenginleþtirilmiþ tahýl ürünleri tercih edilmelidir. Bayat ekmek yerine kepekli ve esmer ekmek tercih edilmelidir. Daha az tuz içeren besinler tüketilmelidir. Hazýr meyve sularý, gazoz ve kolalý içecekler yerine besleyici, taze sýkýlmýþ meyve sularý tercih edilmelidir. Etlerde tazelik, et ve yað oraný hemyasýna dikkat edilmelidir. Yumurtada kabuðun taze ve temiz olmasýna, kýrýk olmamasýna dikkat edilmelidir. Kuru baklagillerde küflenme böceklenme, o yýlýn BAÞSAÐLIÐI Çivril Köyü nden AHMET TURAN ÖZKAN Hakka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Hazýrlayan : Suavi Cesur Saðlýklý besin secimi mahsulü olmasý, piþme kalitesi gibi özelliklere dikkat edilmelidir. Sebzelerde tazelik, canlýlýk, Kereviz, Patates, Soðan gibi ürünlerde büyüklük aranýr. Ispanaðýn kýsa saplý bol yapraklý olaný aranýr. Patates te yeþillenmemiþ ve simleþmemiþ olaný tercih edilmeli. Meyvelerde tazelik, büyüklük, çürük olmamasý, tat ve lezzet aranmalýdýr. Süt ve yoðurt kontrolünde tazelik, ekþilik, içinde yabancý madde olup olmadýðý ve bulunduðu kabýn temizliði aranmalýdýr. Yaðlarda acýma olup olmadýðý, lezzet, koku, renk vb. Özellikler incelenmeli. Reçellerde tane oraný, kývamý, þekerlenme durumu, doðal tat ve lezzetine bakýlmalýdýr. Zeytinlerde büyüklük, etli kýsým, lezzet ve tat aranmalý. Herhangi bir sebeple, yýrtýlmýþ bozulmuþ ambalaj bulunduran besinler kesinlikle alýnmamalý. Bir ürün alýnýrken ambalajýn üzerindeki etiket bilginsin incelenmesi gerekir. Son kullanma tarihinin incelenmesi insan saðlýðý son derece önemlidir. Ürün üzerindeki etikette gýdanýn adý, üretici firma adý ve adresi, üretim yerinin yazýlmasýna dikkat edilmeli. Ürünün net gramajýna, hazýrlanma ve kullanma talimatýna, depolama ve saklanma koþullarýna dikkat edilmelidir. Kaynak: Tarým Kredi Kop. Dergisi Uzay turizmi için liman Uzay turizmi için liman inþa edilecekýngiliz maceraperest Richard Branson'ýn uzay turizmi için kurduðu 'Virgin Galactic', ABD'nin New Mexico eyaletinde bir uzay limaný inþa edecek. Virgin grubu þirketlerine baðlý Virgin Galactic þirketinin karargahý ve uçuþ kontrol yaklaþýk merkezi 200 milyon dolara mal olacak. New Mexico'nun güneyinde kurulacak limanýn, yüzde 90'ý yeraltýnda olacak ve 27 hektar geniþliðindeki araziye yayýlacak.uzay limanýndan, Microsoft'un kurucularýndan Paul Allen'ýn þirketi 'Mojave Aerospace Ventures' tarafýndan geliþtirilen dünyanýn ilk özel uzay aracý 'SpaceShipOne', ticari uzay uçuþlarý için fýrlatýlacak.ýlk uçuþ Mojave'den,Virgin Galactic þirketinin ticari uçuþlarýndan birisinde yer almak için 126 ülkeden 38 bin kiþi depozit yatýrýrken, 100 kadar kiþi de uzay bileti için 200 bin dolar para yardýmýnda bulundu.uzay þirketi ilk uzay seferlerini 2008'de Mojave Çölü'nden yapmayý, ardýndan da New Mexico'daki uzay limaný tamamlanýr tamamlanmaz buraya geçmeyi planlýyor. (Sesonline)

7 GAZETEMÝZDE DÜZENLÝ REKLAMINIZ OLSUN Gazetemizde iþyerinizi tanýtýmý için çok ucuz fiyatlý bir reklam tarifesi uygulayacaðýz. Reklamlarýnýzý (kartvizit boyutunda) bir ay boyunca yayýnlayacabileceðiz. Bunun karþýlýðý olarak reklamverenlerin ödeyeceði reklam bedeli 20 YTL (KDV dahil) Yýlbaþý ilanlarý: Ýki hafta sonra yeni yýla giriyoruz. Yeni yýlda gazetemizde Yeni Yýl Kutlama Ýlanlarý yayýnlatmak isteyenler, þimdiden gazetemizle iliþkiye geçmelidirler. Yýlbaþý reklam tarifesi ise þöyle: Tam sayfa: 100 YTL, 1/2 sayfa 60 YTL, 1/4 sayfa 35 YTL, 1/8 ve daha küçük 20 YTL. Bu fiyatlara KDV dahil. Tel:

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Hacý Bektaþ Veli Sevgi Yolu, Karayalçýn Parký Giriþi, Sol Kapý Kat: 1 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Pazar günleri yayýnlanmaz.yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn HAVA DURUMU Az bulutlu En Yüksek 0 C -3 En Düþük 0 C -13 Rüzgar Hýzý 7,65 km/s Rüzgar Yönü D.G.Batý Nem 70 % Çið Noktasý -8 0 C Kýz Meslek Lisesi Masa Tenisi takýmý Suavi Cesur Nevþehir ili düzeyinde her yýl yapýlan çeþitli dallardaki spor müsabakalarýnda yer alan, Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi genç bayanlar takýmý, Atletizm, voleybol ve masa tenisi dallarýnda çok baþarýlýlar. Özellikle, masa tenisi dalýnda süper yetenek olan Hatice, Özlem ve Esma geçen yýl öðretmenleri Nevzat Yavaþ eþliðinde çalýþmýþlardý. Nevzat öðretmenin askerde olmasý nedeniyle, 2006 Mart ýn da baþlayacak karþýlaþmalara Mustafa Yýldýz öðretmenleri eþliðinde çalýþmaktadýrlar. Geçen yýl rakiplerini yenmelerine raðmen, fazla branþlarda oynadýklarý için, rakip takýmýn itirazý sonucu hükmen elenmiþlerdi. Bu yýl, böyle bir hataya düþmeyeceklerini ve mutlaka baþarýya ulaþacaklarýný ve buna inandýklarýný söylediler. Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu öðrencileri Paksitanlý deprem maðduru çocuklar için okul müdürlerine anlamlý bir dilekçe verdiler. Bizde kalsýnlar Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu 4/A sýnýfý öðrencileri, okul müdürlerine verdikleri dilekçe örneðini gazetimize ilettiler. Öðrenciler dilekçelerinde, Pakistan depreminde evsiz barksýz kalan dost ülke çocuklarýný evlerinde konuk etmek istediklerini belirtiyor ve bunun için gereðinin yapýlmasýný istiyorlar.. Kardeþ ülke çocuklarýyla arkadaþ olmayý istediklerini belirten öðrenciler, onlarýn yaþadýklarý acýlara duyarsýz kalmak istemediklerini belirttiler. Hacýbektaþ Veli Ýlköðretim Okulu, 4/A sýnýfý öðrencileri, öðrenci temsilcisi Hava Yýlmaz Ýmzalý dilekçede þöyle dediler: Okulumuz 4/A Sýnýfý öðrencileri olarak, Paksitan depneminde evsiz barksýz kalan dost ülke çocuklarýný soðuk kýþ aylarýnda evlerimizde konuk etmek istiyoruz. Kardeþ ülke çocuklarýyla arkadaþ olmak istiyoruz. Onlarý tanýmak, acýlarýný paylaþmak istiyoruz. Doðal afetlerin bugün onlara ise,yarýn bize olacaðýný biliyoruz. Kardeþlerimizi kýþ geçene kadar evyerimizde misafir etmek bizleri mutlu edrecektir. Bu isteðimizin yerine getirilmesi dileðiyle saygýlar sunarýz.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 284 2 Haziran 2007 1 YTL Nükleer silah deposu Amerikan Üssü ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Ýncirlik Üssü kapatýlmalýdýr. Ýçindeki ABD ye ait

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

TOKÝ kuralarý çekildi

TOKÝ kuralarý çekildi YIL: 1 SAYI: 23 20 YKR 18 OCAK 2006 ÇARÞAMBA TOKÝ kuralarý çekildi TOKÝ nin Hacýbektaþ ta gerçekleþtirdiði toplu konut evlerinin kuralarý çekildi. Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý nýn önderlik ettiði TOKÝ

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk :

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk : sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE MENK POLORYS HAY ENK SAYI: 269 27 Ocak 2007 1 YTL Orhan Pamuk : "301'i savunanlar, Hrant Dink'in ölümünden sorumludur" Onun ölümünden

Detaylı

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA

Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS 4 DE 2 DE 7 DE (Radikal) 8 DE 3 DE 6 DA 5 DE 6 DA Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Gültekin: AK Parti yerine AKP dediðim için bana soruþturma açýldý Özcan ÇÝRÝÞ / BÝTLÝS BÝTLÝS - Eðitim-Sen Bitlis Þube Baþkaný Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne,

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün

...den sonra konuþulmaz! Aman komünist olmasýn da... Ece Temelkuran. Sadri Alýþýk ödülleri daðýtýldý. Ýlköðretim okullarý öðrencilerinin sergisi bugün Kurslar için gerekli makinalar getirildi Hey Tekstil, Hacýbektaþ ta kuracaðý fabrikada çalýþtýracaðý elemanlarý eðitmek için makinalar getirdi. Overlok, dikiþ, kesme ve ütü makinalarýndan oluþan 33 adet

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

Gazetecilere keyfi engelleme *** Sonu kötü olacak *** NE OLMUÞTU? Kaynak:BirGün 20.1.2014 *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki

Gazetecilere keyfi engelleme *** Sonu kötü olacak *** NE OLMUÞTU? Kaynak:BirGün 20.1.2014 *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki 9 Adana da kaçak silah ve mühimmat taþýdýðý ihbarý alan güvenlik güçleri, otoyolda durdurduklarý TIR larda arama yaptý. Jandarma ekipleri silah ve mühimmat taþýdýðý ihbar edilen 3 TIR ý dün öðle saatlerinde

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Kýyak emekliliðe son

Kýyak emekliliðe son YIL: 1 SAYI: 70 20 YKR 14 MART 2006 SALI KESK'e baðlý Eðtim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði hükümetin hazýrladýðý Genel Saðlýk Sigortasý ile ilgili bir açýklama yaptý Sendika ve Meslek Örgütleri referanduma

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı