polisin KAMUSAL ilişkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "polisin KAMUSAL ilişkileri"

Transkript

1 polisin KAMUSAL ilişkileri A. Nihat DÜNDAR* GİRİş Önceleri küçük yerleşim merkezlerinde birlikte yaşayan, sorunlarını ve gereksinmelerini o çevreye bağımlı olarak çözmeye çalışan bireyler arasındaki ilişki daha çok yüz yüzeydi. Yerleşim merkezlerinin dağınıklığı ve birbirlerine uzaklığı bireyler arasındaki karşılıklı etkileşimi engellediği gibi, bireylerin birlikte düşünme, karar verme ve hareket etmelerini de zorlaştırmaktaydı. Toplumsal yapıdaki değişme, yaşam ve ilişki biçiminin niteliğinde de değişmeye yol açmış, yeni buluşlar, teknolojiler ve hızla gelişen kitle iletişim araçları uzakları yakın kılmış, bireyleri yalnızca bulundukları çevreye bağımlı olmaktan kurtarmış, aralarındaki ilişkileri sıklaştırıp kolaylaştırmış vc bireylerin birlikte düşünme, karar verme ve hareket etmelerine olanak sağlamıştır. Kuşkusuz, toplumsal ya,pıdaki bu değişme bireylerin oluşturduğu kümeleri yönetime karşı güçlü kılmış, ancak yeni koşullara uyum gereksinmesini de bir sorun olarak birlikte getirmiştir. Devlet, günümüz koşullarında yönetilenlerin denetimini ve aralarındaki çıkar çatışmalarını geleneksel baskıcı yöntemlerle değil, çağdaş yönetim tekniklerini uygulayarak yapmaktadır. çağırnızdaki uygulamasıyla giderck daha da anlam kazanan bu tekniklerden biri de, İngilizcedeki «public relations» sözünün Türkçe karşılığı! olarak kullandığım ız «kamusal ilişkilen>dir. Bazı yazarların İngilizcedeki «public relations» sözünü dilimize «halkla ilişkiler» olarak çevirip kullanmaları, kanımızca, kavram kargaşasına, yanlış anlatım ve anlamalara yol açmıştır. Bilindiği üzere halk, aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu2 olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda «halkla ilişkilen> de, bir örgütün aynı ülkede yaşayan ve aynı uyruk * Dr., Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş ve Denetleme Kurulu Başkanlığı Müşavir Müfettişi ve Polis Enstitüsü Öğretim Görevlisi. İngilizcedeki "public relations» sözünün Türkçe karşılığı olarr,k bazı yazarlarca kullanılan «halkla ilişkiler. sözünün uygun bir karşılık olmadığına, dilimizde «kamusal ilişkiler> sözüyle karşılanması gerektiğine dikkat çeken Cemal Mıhçıoğlu, kanımızca önemli bir çeviri ve anlam hatasını tesbit etmiştir. Bakınız: Cemal Mıhçıoğlu, «Kamusal ılişkiler Nedir?», Kamu Kuruluşıarında Halkla İlişkiler SonmIarı Semineri, MPM Yayınları, An kara, 1976, s Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 1983, S. 496.

2 POLlSİN KAMUSAL İLİşKİLERİ Sl ta olan insan topluluğu ile olan ilişkilerini anlatmaktadır. Oysa çağımızda örgütlerin hizmet götürdüğü alanlar ülke sınırlarını aşmış, uluslararası boyutlar kazanmıştır. Özellikle özel kesim örgütleri, günümüzde «çok uluslu» olarak örgütlenebilmekte, değiş ülkelere ve onların halklarına aynı merkezden hizmet sunabilmektedir. Çağdaş teknolojiden yararlanarak rahatlıkla tek merkezden yönetilebilen bu dev örgütlerin yukarıdaki halk tanımı göz önüne alındığında, ayrı ülkelerde yaşayan ve farklı uyruklarda olan insanlara hizmet götürdüğü için halkla ilişkilerinden değil, halklarla ilişkilerinden bahsedilebilecektir. Oysa, halk sözcüğü ile anlatılmak istenen insan topluluğu, örgütün hizmetlerine ilgi duyan, bu hizmetlerden yararlanan, kimikez de davranışları bu örgütçe düzenlenen birey ya da grupların oluşturduğu bütün anlamındadır. Bu anlam ise, ancak «kamu» sözcüğü kullanılarak verilebilir. Çünkü her örgütün halkı ya da halkları değil, hizmetlerinden yararlanan, ilişki kurduğu, örgütün etkilemeğe ve denetim altında tutmağa çalıştığı kamusu ya da kamuları vardır. İşte bu nedenle, örgütün kamusu ya da kamuları ile kurduğu ilişkilerine «kamusal ilişkiler» diyor ve İngilizcedeki «public relations» sözünün Türkçe karşılığı olarak bu sözü benimsiyoruz. Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle son yıllarda, polisin kamusal ilişkileri demokratikleşme sürecindeki gelişmeye ve ilişkilerdeki değişmeye paralelolarak tartışma konusu yapılmaktadır. Polisin kamusal ilişki biçimi, kamunun temel hak ve özgürlüklerini yeterince kullanabilmeleri açısından önemli olduğu kadar, suç ve suçluluk anlayışının değiştiği, özellikle ideolojik ve kaçakçılıkla ilgili suçlu eylemlerinin uluslararası boyutlar kazandığı, bireysel suçtan örgütlü suça geçildiği, suç işlemede farklı uygulama ve teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüz koşullarında yönetim açısından da önem taşımaktadır. İşte bu çalışma, Türk polisinin kamusal ilişkiler alanını, amacını ve kamuyla ilişki biçimini belirleyen kararları, kamunun destek ve güvenini sağlamak amacıyla polisin gösterdiği çabaları, bu amaçla örgütlediği birimleri ve onların çalışmalarını, polisin kamuya yönelik uygulamalarını ve bu çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı etki ve tepkilere ilişkin süreçleri konu olarak almaktadır. KAMUSAL İLİŞKİLER ARAŞTIRMA VE ETKİLEŞİM MODELİ Kamusal ilişkiler sürecinin evrelerini ve bu evrelerin nasıloluştuğunu araştıran bu model denemesi «sistem» kuramı esas alınarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Tüm evreni «madde ve enerjinin örgütlenmesinden oluşmuş ve birbiri içine girmiş sistemler hiyerarşisi, bir bütün» olarak gören çağdaş örgüt kuramcıları, sistemi «birbiriyle karşılıklı iç bağımlılıkları olan öğelerden meydana gelmiş bir bütün» olarak tanımlamış ve sistemin kendisi gibi ona bağımlı ya da parçaların da ayrı bir sistem olarak alınıp incelenebileceğini

3 82 A.'Vıı,tE İDARESi DERGİSi belirtmişlerdir3. Bu yaklaşımla yönetim örgütü bir sistem olarak ele alınıp incelenebileceği gibi, yönetim ya da onun bir ögesi durumunda olan polisin kamusal ilişkileri de aym yaklaşımla incelenebilir. Sistem kuramına göre, dünyamızdaki bazı «maddi» nesneler, başka «maddi» nesnelere hem bağımlıdırlar, hem de onları etkilerler. Bu nesnelerden birisi sistem olarak incelenmek üzere alınırsa, öteki nesneler bu nesnenin çevresini oluştururlar. Çevre, sisteme sıcaklık, basınç, elektrik akımı, birtakım duygular ve uyarımlar göndererek etkide bulunur. Bunlar sistemin «girdi»leridir. Girdileri alan nesne onları bir dönüşüm sürecinden geçirerek çevreye sıcaklık, manyetik alan, renk, hareket verir. Bunlar sistemin «çıktı»larıdır. Her nesne girdileri aracılığıyla çevrenin eylemini alır ve çıktılar yoluyla da bunları çevreye geçirir. Bu nedenle girdiler çıktıları belirler, yani girdilerle çıktılar arasında bir ilişki vardır". Çözümleyici bir modelolarak sistem kuramı polis örgütüne ve onun kamusal ilişkilerine uygulandığında, polisin kamusunu oluşturan kümeler, örgütte çalışan görevliler, hizmet için gerekli araç, gereç ve çevreden alınan bilgiler polis örgütünün girdilerini oluşturacaktır. Örgüt çevreden aldığı bilgileri değerlendirecek, kamu düzeni, huzur ve güvenliği sağlamak için suç ve suçluiuğu engelleyici, suçluları yakalayıcı bazı tasarımlarda bulunacaktır. Bu amaçla görevlilerini yetiştirecek, birimlerini örgütleyecek, özetle çevreden aldıklarını bir dönüşünı süresinden geçirecektir. Bu çabalar sonucunda polisin suç ve suçlulugu engellemek için devriyeler çıkarması, suç işlendiğinde suçluları yakalaması, suç kanıtlarıyla birlikte ilgili yere teslim etmesi, yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmesi gibi uygulamaları ise, polisin çıktılarını oluşturmaktadır. Bu etkileşim süreklidir. Polisin Kamuya yönelik uygulamaları kamuyu etkiler. Kamu bu etkiler sonucu tepkilerini belli eder. Tepkiler ise yeniden polis örgütüne «girdi» olarak geri dönerler. Bu sistem, yani etkilerin tepkileri belirlemesi ya da polisin etkileriyle kamunun tepkileri arasmda bir ilişkinin bulunması sayesinde polis örgütü denge sağlamayı başarır. Çevredeki dcğişiklikler ya da uygulamadaki sapmalar «geribildirim (feedhack)>> aracılığı ile düzeltilir. Polis örgütü kamunun tepkileri aracılığı ile kamunun istek ve yakınmalarını öğrenir. Polis örgütünü bir sistem olarak tüm işlevleriyle alıp incelediğimizde örgütteki pekçok davranışın açıklanması gerekecektir. Oysa örgütteki sınırlı işlevlerin açıklanmasının konumuz ve amacımız bakımından yeterli olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle «Kamusal İlişkiler Araştırma ve Etkileşim Modeli» içinde (1) Kamusal ilişki biçimini düzenleme (Karar verme). (2) Kamunun Güven ve Desteğini Sağlayıcı Faaliyetlerde Bulunma (Duyur 3 James G. Miller, «Living Systems: Basic Concepts», BehavioraI Science, C. 10. no. 3, July s. 200; Rocco Jr. CClrlO. John N. Yanouzas. Forma! Oı ganizatlon. Irwin-Dorsey, 1967, s. 13 (Aktaran: Oğuz Onaran, Örgütlerde Karar Verme, SBF Yayınları, Ankara 1975, s. 23). 4 Lange, Who!es and Parts, A General Theory of System Behavior adlı yapıtla, Pergaınorı Press, Warszawa, 1965, s. 16.

4 POLİsİN KAMUSAL İLİşKİLERİ 83 ma, açıklama, tanıtma), (3) Kamuyla İlişki Kurma (uygulama), (4) Etki ve Tepkileri Değerlendirme, süreçleri ile polisin Kamuya Etkileri ve bu etkiler sonucu oluşan kamu tepkilerinin incelenmesi yeterli görülmüştür. Çizelge I'de görülen (Bakınız sayfa 84) etkileşim modeline göre yönetimce önce kamusal ilişki biçimini düzenleyen kararlar alınmakta, örgüt, alınan bu kararların uygulanabilmesi için kamunun güven ve desteğini sağlayıcı bazı çalışmalar yapmakta, daha sonra ise alınan kararları uygulamaktadır. Modele göre, örgütün kamuya yönelik uygulamaları kamuyu etkilemekte ve bu etkilere göre de kamunun polise karşı olumlu ya da olumsuz tepkileri oluşmaktadır. Örgüte girdi olarak dönen kamu tepkilerini örgüt kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutmakta ve tüm evrelerde gerektiğinde değişiklik yapmak suretiyle yaşamını dengeli bir biçimde sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu süreç, polisde biçimsel olarak nasıl düzenlenmiştir, nasıl uygulanmaktadır? Şimdi örnek uygulamalanyla bunları görelim: POLİSİN KAMUSAL İLİŞKİ BİÇİMİNİN DÜZENLENMESİ «Türkiye Cumhuriyeti... bir hukuk devletidir». Hukuk devleti yurttaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Bir ülkede hukuk güvenliğinin var olduğunu söyleyebilmek için ise, temel hakların güvence altına alınmış olması, yasalarda anayasa uygunluğunun ve yönetirnde hukuka bağlılığın gerçekleştirilmesi, yargı kuruluşlarının bağımsızlığı ve güvenliğini sağlayacak koşulların ülke yüzeyinde gerçekleştiriimiş olması gerekmektedir. Bunları gerçekleştirmede genellikle başvurulan yöntem, temel hakları kolaylıkla değiştirilmeyen metinlerde ve anayasalarda saymak, bunların düzenlenmesi ve sınırlandırılmasını da yasalarla yapılabilecek bir iş durumuna getirmektir5 Ülkemizde de temel haklar anayasada sayılarak bireylere hukuk güvencesi sağlanmak istenmiş, ayrıntılı düzenlemeler ise yasa, tüzük ve yönetmeliklere bırakılmıştır. Anayasamızda, kamu düzeninin, genel güvenliğin, huzur ve mutluluğun sağlanmasına, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve sınırlandırılmasına ilişkin polisi ve onun kamusal ilişkilerini yakından ilgilendiren, kamuyla ilişki biçimi ve alanını sınırbyan esaslara da yer verilmiştir. Bu nedenle anayasa polisin kamusal ilişkilerinin özünü ve ona aykırı olmayan yasa, tüzük, yönetmelik ve buyruklar ise ilişkilerin ayrıntılarını düzenliyen, belirleyici bir işleve sahiptir. Nitekim yürürlükte olan 1982 Anayasasına göre polis, kamusal ilişkilerinde: - «Hukuk Devleti» ilkesinin doğal sonucu olarak hertürlü eylem ve işlemlerini hukuka dayalı olarak gerçekleştirecek, 5 Mümtaz Soysal, /DO Sonıda Anayasanın Anlamı, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1976, s

5 t i......, "' cı o :.:... :.: v)...,... "' h '" 0 "' <>: '" <LI "'...,... tj>... <LI N' v) '"i... '" lj,....,... ~ "" lo< "" Vl. ::::. ~: ':ı,:ırpuar -:ıa ap T:ıarT~da~ a~ r~~3 ':ı,:ırpuar:ıv ap rur:ı -~rpwur~pn aa ~a~s, ununwp~ -.ıarup T.ıVrew -des aa Jar~~uap '.ıarzr rj aa rnpwprnonn -~rt~rn~rnonn ':ı~r ~s rur:ıprpwup:ı~~p ZTsupn aa r,pp '~,~a u,:ı -arrraa:ı9d ':ıprnonn apw,6,q :ırq,ıno,~n auf)z9 r:ıpp~:ıp~ ':ıqrup~ pnnw~~!w!~au9n aa r~awzr~ FJPr~t6p '.ın.ınnnp TJPr.ır?JPY ':ır!dpfi.ivr"wi:rp,,6 r~rnpr ps!u! D~SvP a~ uaadd ununwp~ ".ITTE? nur:ı~ -n.ıob ununwp~!sg:ju9 JPJPy KAMUNUN OLUMLU t [X.L3 WIRn70 TEPKI f :IYJ.L3NQ,l. ~ YÖNETIME./ TEPKiLERi f ".IT.ı!~ -~a wp~ap rn~wprnonn ~n~~aw uawppj PUTSPwuT~pn ununwpx zaw.ijp -uar:ıa ap!:ıar!~da4 a~ r~~3 zawjtpua[jv ap TUTJ -prpwut~pn aa ~a~s! ununw~x 'zawapauap 'zawarz, r:ı~rt:)tnprnolin a~ rli~wprnonn -r!rn5nn rr~.ir!j.igfi p.iprpw~rri?6 ',TPwnn Z90 I?npw ul?p:ıl?r:ıl?:ıp~ z aw.ı aa r~rnl?r l?s!urf'v::;.s;ıp 2/\ Ui3I\DD ununwe'x '.Irr".IVr:ıp.Ip~ upn -'E'W::;' ISUF'n Du:,lsr:ı.ıpE ununwf?y ZUWUprJ~JPn uapu!.iar -:;;r.u9d ununw[':1'!so:juq JPJP>l t [.YJ,3 ZnSWn70 f OLUMSUZ TEPK! NJWJ.L3NQ,l. KAMU: Kendisini ilgilendiren konu KAMU: ~ndisini ilqilendiren bir larda ve sorulduğunda yöne konudtime ya da yönetimce so görüş ve düşüncelerini rulduğunda görüş ve düşünce açıklar. lerini açıklamaz. Yönetimce alınan kararları Yönetirnce alınan kararları benimser. benimsemez. Ydnctimin duyurularını, a Uygulamayı olumsuz yanlarıljla çıklamalarını ve tanıtma algılar, yönetime gü çalışmalarını, uygulamala vcnmezrını onu desteklemez. ilgiyle izler, karar Yönctimle işbirliğinden ka ve uygulamayı tartışır, ön çınır. Yönetime karşı koyaı yargılarln hareket etmez, Yönetimi engeller. yönetime güveniı. Yönetime karşı eylem plan v.e uygular. Yönetimi destekler, yöneti lame katılır ve yönetimle iş hı.. ı ilti u;ırı;ır

6 POLİstN KAMUSAL İLİŞKİLERİ 85 - H;içbir birey, aile, zümre ve sınıfa ayrıcalık tanımadan ve uygulamalarında dil, ırk, renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeden «kanun önünde eşitlik» ilkesine uygun olarak davranmak, - Tüm bireylerin topluma, ailesine ve başka bireylere karşı ödev ve sorumluluklarını da içeren kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerini kullanabilecekleri.bir ortamı sağlayabilecek, şekilde hareket etmek zorundadır. Polis bu biçimsel çerçeve içinde ve belirlenen esaslara göre kamuyla ilişki kurabilecek, gene anayasadan kaynaklanan yetkiler doğrultusunda, kamu düzenini, genel güvenliği, ülke bütünlüğünü, cumhuriyeti, milli eğemenliği ve milli güvenlğii korumak amacıyla ilgili yasalarda belirlendiği biçimde temel hak ve özgürlüklere gerektiğinde sınırlama getirebilecektir. Polisin, meşru müdafaa durumunda, yetkili ınerdin aldığı yakalama ve tutuklama kararlarını uygularken, bir hükümlü ve tutuklunun kaçmasını önlemeye çalışırken, bir ayaklanma ya da isyanı bastırırken, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği buyrukları uygularken silah kullanması ve bu uygulama sonucu ortaya çıkan öldürme olayları, tüm bireylere tanınan «yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı»nın ihlali olarak görülmemiştir. Anayasamıza göre polis gerektiğinde silah kullanabilecek ve bu şartlarda doğacak istenmeyen sonuçlardan sorumlu olmayacaktır. Polisin yetkili mahkeme ve hakim kararıyla bireyleri yakalaması, tutuklaması, gecikmesinde sakınca olan hallerde ve suçüstü durumlarında ise doğrudan müdahale etmesi, bireylere tanınan kişi güvenliği ve özgürlüğüne aykırı davranışlar olarak görülmemiştir. Ancak, polis, bireye tutuklanma ya da yakalanma nedenini bildirmek, göz altında tutulma süresine ilişkin sınırlamalara uymak zorundadır. Kuşkusuz, polisin kamusal ilişkilerindeki hertürlü eylem ve işlemi, yargı denetimine açık olacak, ancak bu denetim eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlı olacaktır. Yukarıdaki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, T.C. Anayasasının polisin kamusal ilişkilerinin özünü belirleyici bir işlevi vardır. Anayasa, polisin kamusal ilişkilerinin alanını, ilişki nedenini ve biçimini biçimsel ve genelolarak düzenlemiş, ayrıntıları, yasa tüzük ve yönetmeliklere bırakmıştır. Yapılan incelemelere göre günümüzde polise 271 yasa, 51 tüzük, 168 yönetmelik ve 87 kararname görev yetki ve sorumluluk vermekte, polisin kamusal ilişkileri de istisna ve kuraldışı uygulamalar bir yana bırakılacak olursa genelde bu biçimsel çerçeve içinde oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve bunlara aykırı olmayan buyrukların polisin kamusal ilişkilerini düzenliyen kararlar niteliğinde olduğu ve genelde bu kararlara göre polisin kamusal ilişkilerinin gerçekleştiği söylenebilir.

7 86 AMME İDARESI DERGİSİ POLİSİN KAMUYLA İYİ İLİşKİLER KURMA ÇABALARı Tüm dünya ülkelerinde iç barışı, genel güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli örgütler oluşturulmuştur. Ancak gerçek anlamda güvenlik ve barışın, kamunun kendi isteği ve yönetimi desteklemesi ile gerçekleşeceği de tartışmasız kabul edilmektedir. Kamu desteğinden yoksun, kamunun karşısında yer alan bir yönetimin çalışmalarını başarıyla sürdürme olanağı yok denecek kadar azdır. Bu gözlemler kuşkusuz Türk polis örgütü için de geçerlidir. Bu nedenle polis örgütü yönetimince, yönetimin izlediği yöneltiyi kamuya benimsetrnek, kamunun güven ve desteğini sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılmakta, yönetim bu amaçla birimler oluşturmakta ve bazı araçlardan yararlanmaktadır. Bir örgüt öncelikle kendi üyelerine izlediği yöneltiyi benimsetrnek, alınan kararları onlara duyurmak, açıklamak, tanıtmak ve onların güven ve desteğini kazanmak zorundadır. Bu sağlanmadığı sürece, görevlilerin kamuya izlenen yöneitiyi benimsetmesi, kamunun güven ve desteğini sağlaması gerçekçi bir yaklaşımla mümkün görülmemektedir. Genellikle,<İç kamu» olarak tanımlanan örgütte çalışanlar için örgüt yönetimince yayınlanan genelge ve buyruklar, çalışanların kendi görev alanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri öğrenmderine yardımcı olurlar. Bu genellerne polis örgütü için de geçerlidir. Teorik olarak Resmi Gazete'de yayınlandığı gün yürürlüğe giren yasa, tüzük ve yönetmelikler, uygulamada tüm görevlilerin Resmi Gazete'yi izleme olanağı olmadığı gerekçesiyle gerçekte yönetimin yayınladığı açıklayıcı genelgeler aracılığıyla yürürlüğe konulurlar. Genelgeler, gönderildiği birimlerde tüm çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilmesi ve öğretilmesi isteğiyle gönderilir. Bu işleviyle genelge yöntemi, örgüt üyelerine, alınan karar ve bu kararların uygulanmasına ilişkin esasları duyuran, açıklayan ve tanıtan, uygulamada birlik sağlamayı amaçlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Polis örgütünde, hizmet öncesi, hizmet içi ve uzman yetiştirmek için uygulanan eğitim izlenceleri de, dolaylı olarak görevlilerini örgüt amacı doğrultusunda yetiştiren ve örgütün amaç ve yöneltisini benimseten bir araçtır. Bu izlencelerde görevlilerden beklenen davranış biçimleri açıklanmakta, nedenleri anlatılmakta, hizmette kullanılacak araç, gereç ve formlar tanıtılmakta, açıklayıcı bilgiler verilmekte bu amaçla kitaplar, teksir ve broşürler bastmlarak dağıtılmakta, bültenler yayınlanmaktadır. Tüm bu çabalar görevlileri yetiştirmeye yönelik olmakla birlikte, aynı zamanda görevlilere hizmeti açıklama ve tanıtma amacına, onların güven ve desteğini sağlama, örgütün amacı doğrultusunda hareket etme ve örgüte katılmalarını, inanmalarını, isteyerek ve güvenerek çalışmalarını gerçekleştirme amacına da yöneliktir. Kuşkusuz, görevlilerin kendilerine verilen görevleri severek, isteyerek ve inanarak yapmaları örgüte güç kazandırır.

8 polisin ~USAL İLİŞKİLERİ 87 Bilindiği üzere bir örgütün kendi görevlilerine izlediği yöneltiyi be nimsetmesi, onların desteğini sağlaması pek zor birşey değildir. Çünkü bi reyler genellikle hangi nedenle olursa olsun örgüte girerken örgütün genel yöneltisini benimseyerek girerler. Aksine bir davranış, bireye uygulanacak cezai yaptırımlarla karşılanır ve sonunda birey örgütte kalmak ya da ayrılmak seçeneklerinden birisini yeğlemek zorunda kalır. Ancak, kamu için sorun bu kadar basit değildir. Her örgüt kamunun güven ve desteğine muh. taçtır. Bu nedenle örgüt yöneltisinin kamuya benimsetilmesinde, kamunun güven ve desteğinin sağlanmasında daha farklı yöntemler uygulanır. Suç ve suçluluğun önlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması için ka munun herşeyden önce yönetirnce kendisinden ne beklendiğini bilmesi gerekir. Yurttaşlar nelerle yükümlüdür, nerede, nezaman, nasıl davranmalıdır? Bu soruların yanıtlarının verilmesi gerekir. Bilindiği üzere ülkemizde yasaları bilmernek mazeret sayılmamaktadır6. O zaman örgüte düşen görev, izlenen yöneltiyi kamuya benimsetmek için, kamuya ilk ağızdan doğru bil giler vermek, bu yöntemle kamudaki muhtemel yanılgıları önlemek, onla rın güven ve desteğini kazanmak için alınan her kararı, özellikle kamuyu yakından ilgilendirenleri kamuya duyurmak, açıklamak, hizmeti ve uygu lamayı tanıtmak olmaktadır. Emnıyet Genel Müdürlüğü ve taşra birimlerinde bu amaçla görevli bi rimler oluşturulmuştur. Bu amaç bazı araçlardan yararlanılarak gerçekleş. tirilmektedir. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğü bu araçlardan bazılarına sahip bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerince kendi hiz met alanlarına ilişkin konularda yaptıkları basın toplantıları7, ropörtajlar, açık oturum ve benzeri izlencelere katılma, el ilanları bastırarak dağıtmak, aranan kişilerin resimlerini, ad ve eylemlerini belirten duvar ilanlarını ken tin çeşitli yerlerine astırmak, tanıtıcı ve açıklayıcı kitap, broşür, dergi, formlar bastırarak dağıtmak, filmler hazırlayarak okullarda, sinema ve televizyonda yayınlanmasını sağlamak, sergiler açmak, bilimsel toplantılar, yarışmalar düzenlemek, okullarda polisi ilgilendiren konularda ders vermek, hayırsever toplantılara, bağış kampanyalarına katılmak, önemli ope rasyonlara kitle iletişim araçları temsilcilerini çağırarak operasyonu izle melerini ve kamuya duyurmalarını sağlamak, kuruluş günlerinde, bayramlarda gösteriler yapmak, yüz yüze ilişkiler için zaman ayırmak, ziyaretçi kabul etmek, kamunun istek ve yakınmalarını inceleterek sonucundan bilgi verilmesini sağlamak, kamusal ilişkileri yönlendirici, düzenleyici perso~ ne 19örevlendirmek, gazetelere ilanlar vermek, basın bültenleri çıkarmak, spor kulüpleri kurmak ve karşılaşmalara katılmak suretiyle kamuya bilgi verilmekte, kamu aydınlatılmakta, kamunun destek ve güveni kazanılmaya çalışılmaktadır. 6 Türk Ceza Yasası, Madde Basına bilgi ve demeç vermenin il ve ilçelerde mahallin en büyük mülkiye amırının, merkezde ise İçişleri Bakanının iznine tabi olduğu unutulmamalıdır. Bu uygulama, polisin basın ve kamuya doğrudan ve en seri araçlarla bilgi vermesini engellemekte, yetkililerin zamanında açıklama yapmamaları ise kamunun duyduklarına inanmasına yol açmaktadır.

9 88 AMME İDARESt DERGİst Polisin, kamunun güven ve desteğini sağlamak amacıyla oluşturduğu kamusal ilişkileri düzenliyen birimleri kısaca şöyle özetlenebilir: POLİsİN KAMUSAL İLİşKİLERİ DÜZENLİYEN BİRİMLERİ Basın, Protokol ve Halkla İlişkiler Müşavirliği günlü bakan onayı ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu Örgüt şemasında bu isimde bir birime ilk kez yer verilmiş, ancak şema üzerinde kalan bu birim bazı engeller nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Kuşkusuz, artan gereksinme ve değişen koşulların ürünü olan bu birimin, polisin günün her saatinde kamuyla ve kitle iletişim araçlarıyla direk ilişki kurabilmesi, doğru haberlerin kamuya duyurulması, kulaktan duyma haberlerin kamuya yayılmasının önlenmesi açısından kurulmasında ve bu amaç doğrultusunda hizmet vermesinde yarar vardır. Protokol Şube Müdürlüğü Daha çok, iç kamu diye tanımladığımız örgütte çalışanlara yönelik sosyal hizmetleri ve diğer protokol hizmetlerini yürütmek amacıyla örgütlenen bu birimin iç kamunun örgüte güven ve desteğinin sağlanmasında önemli katkıları olmuştur. Radyo. Televizyon Yayın Şube Müdürlüğü Kamuoyunda Türkiye Polis Radyosu ve Ankara Polis Radyosu olarak tanınan radyoların bağlı olduğu bu birim, polisin kamusal ilişkilerine önemli katkıları olan ve 1953 yılından bu yana yaptığı yayınla kamunun beğenisini kazanan bir birimdir. Kamuya polisle ilgili haberleri verme, trafik ve asayiş konularında kamuyu ve sürücüleri eğitme, polisin kamusal ilişkilerini iyileştirme amacıyla örgütlenen bu birim, ülkemizde ilk kez 1964 yılında stereo radyo yayınını da gerçekleştirmiştir. Polis radyoları bilinen kuruluş amaçları dışında, dolaylı olarak başka önemli hizmetlere de aracılık yapmaktadır. Dinleyicilerle yapılan görüşmeler, gözlemler ve alınan mektuplardan çıkarılan sonuçlara göres, dinlemek istediği müziği TRT yayınlarında bulamayan bazı yurttaşlarımız yurt dışından yayın yapan radyolara mektuplar yazarak isteklerde bulunmakta, ülkemiz radyolarından yayınlanmayan isteğini dinlerken pekçok yıkıcı fi kirleri de birlikte almaktadır. Polis radyoları bu nedenle daha çok kamunun istediği ancak TRT izlencelerinde yer verilmeyen müzik izlencelerine de yer vermektedir. Amaç yalnızca müzik yayım yapmak değildir. Görünen amaç, her ınüzik türunün dinletici, ilgi çekici özelliğinden yararlanarak polisin kamusal ilişkilerini iyileştirmek, kamu düzeninin sağlanma 8 Ayrıntılı bilgi için bkz: A. Nihat Dündar, Polisin Kamusal İlişkilerl, Basılmamış Doktora Tezi (Çoğaltma), Ankara 1984, s

10 POLiStN KAMUSAL tltşktlert 89 sında kamunun desteğini sağlamak, bireyleri tehlikelere karşı uyarmak,,polisin görevlerini tanıtarak polise görevinde yardımcı olmak, yurttaşların yasalara uyması, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda hareket,etmesini sağlayıcı izlenceler düzenlemektir. Müzik bu izlenceleri kamuya dinletebilmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Polis radyolarının büyük bir yurttaş kitlesi tarafından sevilerek dinlendiği ve bu birimlere günde ortalama 45 yazılı başvurunun yapıldığı tesbit edilmiştir. Halen, günde 11 saatlik yayın yapan Türkiye Polis Radyosu kısa dalga 47,3 metre, 6340 Khz. ayrıcaçok kısa dalga FM 95,5 Mhz. 3,14 metre üzerinden, tatil günleri 10 saat, diğer günler ise 5 saat yayın yapan Ankara Polis Radyosu (Stereo) ise çok kısa dalga 3,17 metre üzerinden yayın yapmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü Ülkemizde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan yerleşmiş düşünce biçimi «tüm sorunların kısa sürede ve ancak üst yöneticiler tarafından çözülebileceği» inancına dayanmaktadır. Başka nedenleri de olmakla beraber, bu birim aracılığıyla izlenen işlemlerin ilgili birimlerce öncelikle sonuçlandırılması, keza bu birimin aracılık yaparak gönderdiği yurttaşlara birimlerde daha farklı ve özenli davranılması, yönetimin takdir hakkının olabildiğince olumlu yönde kullanılması, gizlilik ve iş izlemenin bu birim aracılık yaptığında belirli bir ölçüde kaldırılması ya da azaltılması yurttaşların doğrudan bu birimlere baş vurmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle özel kalem müdürlüğünün kamusal ilişkilerdeki «sorun çözme, yönlendirme ve süzme» işlevi, polisin kamusal ilişkilerinde de olumlu kamu tepkilerine, iç kamu nun ise olumsuz tepkilerine yol açmaktadır. Basın Bürolan 11 Emniyet müdürlüklerinin birinci şube (siyasi şube) müdürlüklerine bağlı bir birim olan basın büroları, polisin basın ve yayın organları temsilcileri ile ilişkilerini düzenlemek, polisin çalışmalarını duyurmak, basın aracılığıyla iletilen soruları yanıtlamada ilgililere aracılık etmek, basın bülteni ve benzeri duyurma, açıklama ve tanıtma çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak amacıyla oluşturulmuşlardıf. Basın büroları uygulamada, basın yayın organları polis mulıabirlerinin sürekli olarak olayları izlemek üzere bulundukları, polisle iç içe birlikte çalıştıkları polis birimleri görünümündedir. Bu bürolar özellikle polis basın işbirliğinin sağlanmasında önemli hizmetler vermektedir. Polis Haber Merkezleri Polis Haber Merkezleri büyük illerde Telekominika3yon şubeleri bünyesinde, daha küçük illerde ise telsiz büroları içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu merkezler 24 saat sürekli görev yaptıkları ve aynı zamanda ilin şehir içi Ye şehir dışı tclsiz haberleşmesini yürüttükleri için hertürlü olay öncelikle bu birimlere ulaşır. Yurttaşlar arasında «polis imdat» diye

11 90 AMME İDARE Sİ DERG1s1 bilinen ve illerin telefon rehberlerinde de «polis» diye geçen telefonlar bu merkezin telefonlarıdır. Uygulamada, yurttaşlar hertürlü ihbar, yakınma, yardım isteme gibi başvurularını genelolarak bu birime yapar ve bu bi rim aracılığıyla olay yerine ekipler sevk edilir. Kanımızca, polisin kamusal ilişkilerinde önemli bir yeri olan bu merkeze ait telefonların, itfaiye tele fonları gibi kolay hatırlanabilecek numaralardan tahsis edilmesi bu biri min etkenliğini daha da arttıracaktır. Polis Bandosu Polisin farklı hızmet alanlarında ve alışılagelmiş ilişki biçimi dışında tanınmasına yardımcı olan bu birimin iller düzeyinde yaygınlaştırılmasında polisin kamusal ilişkileri açısından yarar görülmektedir. Emniyet Gençlik ve Spor Kulübü 1945 yılında kurulan ve daha çok Ankara ve İstanbul illerinde örgütle nen bu kulüplerden ülkemizi uluslararası pekçok yarışmada temsil eden sporcular yetişmiştir. «Güçlü ve başarılı polis» imajını dolaylı olarak yayan bu tür birimlerin polisin kamusal ilişkilerinin iyileştirilmesine önemli kat kıları olmuş, bu kulüplerden Celal Sandal, Mehmet Kumova, Yeter Sevimli, Hasan Şekerer gibi ünlü boksörler, Gıyasettin Yılmaz, Bekir Ege, Mustafa Civelek gibi güreşçiler ve Sadık Pekünlü gibi halterciler yetişmişlerdir. Trafik Acil Servisi 1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yurttaşların trafik kazaları ve yaralılarına ilişkin acil bilgi gereksinmelerini karşılamak üzere kurulmuş bulunan bu birim, bir yıl sonra çeşitli nedenlerle kapatılmıştır. Yurttaşlara acil durumlarda hizmet götüren bu birimin işlevi, daha sonra tüm ülke sathında oluşturulmuş bulunan EKKM (Emniyet Komu ta Kontrol Merkezi) aracılığıyla yürütülmektedir. Günümüz koşullarında, gizlilik derecesi olmayan hertürlli bilgiyi (Trafik, asayiş ve diğer olaylara ilişkin) Emniyet Genel Müdürlüğündeki AKKM (Ana - Komuta - Kontrol- Merkezi) Daire Başkanlığtndan almak mümkündür. Uygulamada üst yöneticilere ve ilgili birimlere anında haber formatlanyla dağıtılan bilgilerin polisin kamusal ilişkileri ve doğru haberlerin kamuya ilk elden duyurulması açısından basın yayın organlarına da verilmesi yararlı görülmektedir. Küçükleri Koruma 'Şube Müdürlüğü Daha çok Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük kent merkezlerinde kurulmuş bulunan bu birim, özellikle korunmaya muhtaç durumda olup evinden kaçan, annesi, babası ya da kendisine bakacak bir yakını olmayan, ya da yakınları olduğu halde gerektiği gibi korunamayan çocukları suç ve suçluluk ortamından uzak tutmak, yakınlarının ya da devletin koruması altın

12 POLISIN KAMUSAL İLİşKİLERİ 91 da yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacına yönelik olarak kamuya h izmet götürmektedir. Kısıtlı olnakları nedeniyle, günümüzde yalnızca evinden kaçan çocukları evine teslim etme, terkedilen küçükleri ise ilgili kurumlara bakımıarı için yerleştirme biçiminde yürütülen bu hizmetin polisin kamusal ilişkilerinde mevcut haliyle bile ayrı bir yeri ve önemi vardır. Diğer iller düzeyinde yaygınlaştırıldığında ve hizmet verme olanakları arttırıldığında bu birimin işlevi, kuşkusuz daha da önem kazanacaktır. POLİsİN KAMUYLA ZORUNLU İLİşKİLERİ Sosyal düzen var olduğu sürece, bu düzeni bozan, ona ters düşen tutum ve davranışlar da olacak, keza sosyal düzeni bozucu hareketler bir anlamda suç olgusunu doğururken, öte yandan da suçlular ortaya çıkacaktır. İşte suç ve suçluluk gibi onunla mücadele için örgütlenen polis de sosyal düzenin bu görünüm ve işleviyle bir parçasıdır. Görcvi gereği, suç ve suçluluğa engelolmak, suç işlendikten sonra ise suç kanıtlarıyla birlikte suçluları yakalamak zorunda olan polis, günlük yaşamında sürekli olarak kamuyla iç içe ve onunla ilişki içindedir. Özel yaşamlarındaki bu ilişkiler bir yana bırakılacak olursa, polisin kamusal ilişkilerinin, yasalarca verilen görevlerin yerine getirilmesi dolayısıyla görev gereği kurulan zorunlu ilişkilerden oluştuğu söylenebilir. Kuşkusuz, başka biçimsel ilişkiler gibi genelde polisin kamuyla ilişki biçimi de yasalarca belirlenmekte ve ilişki alanı sınırlanmakatdır. Polis, uygulamada genellikle üç ayrı amacı gerçekleştirebilmek için kamuyla ilişki kurmaktadır. Kısaca özetlenecek olursa bunlar: Suç ve Suçluluğa EngelOlma Polisin genel güwnlik önlemleri alma ve suç işlenmesini önleme amacıyla günlük yaşamda giriştiği pek çok uygulama, tüm toplum üyelerini yakından ilgilendirmektedir. Evde, okulda, iş yerinde, eğlence ve pazar yerlerinde, kent içinde, kentler arası kara yollarında, terminallerde, hava ve deniz limanlarında, özetle bireylerin bulunabileceği her yerde polis, ülke koşullarına ve örgütün olanaklarına göre suç ve suçluluğa engelolmak amacıyla örgütlenmiştir. Görevi gereği, temel hak ve özgürlüklerin toplum üyelerince önceden belirlenen kurallara uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamak, varsa engelleri ortadan kaldırmak zorunda olan polis, «nokta ve devriye hizmeti» olarak adlandırılan hizmeti, toplum üyeleriyle her yerde ve hcl' zaman yüz yüze olmak, yardım gerektiğinde yardım etmek ya da hizmete her an hazır oldu!:(u gi5rüntüsünü yaratmak, suç işleme arzusunda ya da suç işleyebilecek nitelikte olanları caydırmak amacıyla yürütmektedir. Günün her satinde bazı önemli noktalarda nöbet tutmak ve suç işlenmesi olası yer ve bölge!cre YClya ve motorlu polis ekipleri göndermek suretiyle uygulanan bu hizmet, yasalara saygılı toplum üyelerinin güvenlik ve huzur duygusu içinde özgürce JavranabiJmekrinc olanak sağlamakta, suç işlemesi ya da suç işlemeye karar vermiş kişilerin de kısa sürede yakala

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI

MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI MÜKELLEF HİZMETLERİ TEMEL TEKNİKLERİ KATILIMCI DERS KİTABI AĞUSTOS 2007 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın no: 40 www.gib.gov.tr Her hakkı Gelir İdaresi Başkanlığı na aittir.

Detaylı

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul Yayımlayan: Redaksiyon: Sorumlu: Çeviri: Tasarım: Baskı: Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sk. No:12 D:5 34353 Beşiktaş / İstanbul Tel +90 212 310 82 37

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

Temel Hak ve Hürriyetler

Temel Hak ve Hürriyetler Temel Hak ve Hürriyetler ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Temel hak ve hürriyetler ile bunların sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olacak, Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, kullanılmasının

Detaylı

Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED)

Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU Muğla Üniversitesi,

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI Yayıma Hazırlayanlar

Detaylı

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME Ergün Yazıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Derya Alimanoğlu Yemişci Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Klasik devletten

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halka Dönük Yönetim

Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halka Dönük Yönetim Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halka Dönük Yönetim Murat SEZGİN * ÖZET 21. yüzyılda yıldızı yükselen belediyeler aynı zamanda merkezi hükümete karşı bir fren ve denge unsuru olarak da görülmektedir.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU I. GİRİŞ Komisyonumuzun 5 Kasım 2009 tarihli 33. toplantısında aldığı kararla, Çocuk ve Gençlerin Kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarında

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ EL KİTABI Gazetecisi EKONOMİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİSİ EL KİTABI

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR hakemli makaleler Ahu KARAKURT SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR Ahu KARAKURT GİRİŞ Sermaye piyasalarının istikrar ve güven içinde çalışması, ekonomik kamu düzeninin sağlanması ve korunması

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 255-272, ELAZIĞ-2004 POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI The

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DENETİM ETİĞİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DENETİM ETİĞİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DENETİM ETİĞİ Seyit KOÇBERBER GİRİŞ Denetim mekanizmalarının yeterince gelişmediği veya etkin kullanılmadığı sistemlerde, yönetimlerin genellikle düzgün çalışmadığı bilinen bir gerçektir.

Detaylı