polisin KAMUSAL ilişkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "polisin KAMUSAL ilişkileri"

Transkript

1 polisin KAMUSAL ilişkileri A. Nihat DÜNDAR* GİRİş Önceleri küçük yerleşim merkezlerinde birlikte yaşayan, sorunlarını ve gereksinmelerini o çevreye bağımlı olarak çözmeye çalışan bireyler arasındaki ilişki daha çok yüz yüzeydi. Yerleşim merkezlerinin dağınıklığı ve birbirlerine uzaklığı bireyler arasındaki karşılıklı etkileşimi engellediği gibi, bireylerin birlikte düşünme, karar verme ve hareket etmelerini de zorlaştırmaktaydı. Toplumsal yapıdaki değişme, yaşam ve ilişki biçiminin niteliğinde de değişmeye yol açmış, yeni buluşlar, teknolojiler ve hızla gelişen kitle iletişim araçları uzakları yakın kılmış, bireyleri yalnızca bulundukları çevreye bağımlı olmaktan kurtarmış, aralarındaki ilişkileri sıklaştırıp kolaylaştırmış vc bireylerin birlikte düşünme, karar verme ve hareket etmelerine olanak sağlamıştır. Kuşkusuz, toplumsal ya,pıdaki bu değişme bireylerin oluşturduğu kümeleri yönetime karşı güçlü kılmış, ancak yeni koşullara uyum gereksinmesini de bir sorun olarak birlikte getirmiştir. Devlet, günümüz koşullarında yönetilenlerin denetimini ve aralarındaki çıkar çatışmalarını geleneksel baskıcı yöntemlerle değil, çağdaş yönetim tekniklerini uygulayarak yapmaktadır. çağırnızdaki uygulamasıyla giderck daha da anlam kazanan bu tekniklerden biri de, İngilizcedeki «public relations» sözünün Türkçe karşılığı! olarak kullandığım ız «kamusal ilişkilen>dir. Bazı yazarların İngilizcedeki «public relations» sözünü dilimize «halkla ilişkiler» olarak çevirip kullanmaları, kanımızca, kavram kargaşasına, yanlış anlatım ve anlamalara yol açmıştır. Bilindiği üzere halk, aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu2 olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda «halkla ilişkilen> de, bir örgütün aynı ülkede yaşayan ve aynı uyruk * Dr., Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş ve Denetleme Kurulu Başkanlığı Müşavir Müfettişi ve Polis Enstitüsü Öğretim Görevlisi. İngilizcedeki "public relations» sözünün Türkçe karşılığı olarr,k bazı yazarlarca kullanılan «halkla ilişkiler. sözünün uygun bir karşılık olmadığına, dilimizde «kamusal ilişkiler> sözüyle karşılanması gerektiğine dikkat çeken Cemal Mıhçıoğlu, kanımızca önemli bir çeviri ve anlam hatasını tesbit etmiştir. Bakınız: Cemal Mıhçıoğlu, «Kamusal ılişkiler Nedir?», Kamu Kuruluşıarında Halkla İlişkiler SonmIarı Semineri, MPM Yayınları, An kara, 1976, s Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 1983, S. 496.

2 POLlSİN KAMUSAL İLİşKİLERİ Sl ta olan insan topluluğu ile olan ilişkilerini anlatmaktadır. Oysa çağımızda örgütlerin hizmet götürdüğü alanlar ülke sınırlarını aşmış, uluslararası boyutlar kazanmıştır. Özellikle özel kesim örgütleri, günümüzde «çok uluslu» olarak örgütlenebilmekte, değiş ülkelere ve onların halklarına aynı merkezden hizmet sunabilmektedir. Çağdaş teknolojiden yararlanarak rahatlıkla tek merkezden yönetilebilen bu dev örgütlerin yukarıdaki halk tanımı göz önüne alındığında, ayrı ülkelerde yaşayan ve farklı uyruklarda olan insanlara hizmet götürdüğü için halkla ilişkilerinden değil, halklarla ilişkilerinden bahsedilebilecektir. Oysa, halk sözcüğü ile anlatılmak istenen insan topluluğu, örgütün hizmetlerine ilgi duyan, bu hizmetlerden yararlanan, kimikez de davranışları bu örgütçe düzenlenen birey ya da grupların oluşturduğu bütün anlamındadır. Bu anlam ise, ancak «kamu» sözcüğü kullanılarak verilebilir. Çünkü her örgütün halkı ya da halkları değil, hizmetlerinden yararlanan, ilişki kurduğu, örgütün etkilemeğe ve denetim altında tutmağa çalıştığı kamusu ya da kamuları vardır. İşte bu nedenle, örgütün kamusu ya da kamuları ile kurduğu ilişkilerine «kamusal ilişkiler» diyor ve İngilizcedeki «public relations» sözünün Türkçe karşılığı olarak bu sözü benimsiyoruz. Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle son yıllarda, polisin kamusal ilişkileri demokratikleşme sürecindeki gelişmeye ve ilişkilerdeki değişmeye paralelolarak tartışma konusu yapılmaktadır. Polisin kamusal ilişki biçimi, kamunun temel hak ve özgürlüklerini yeterince kullanabilmeleri açısından önemli olduğu kadar, suç ve suçluluk anlayışının değiştiği, özellikle ideolojik ve kaçakçılıkla ilgili suçlu eylemlerinin uluslararası boyutlar kazandığı, bireysel suçtan örgütlü suça geçildiği, suç işlemede farklı uygulama ve teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüz koşullarında yönetim açısından da önem taşımaktadır. İşte bu çalışma, Türk polisinin kamusal ilişkiler alanını, amacını ve kamuyla ilişki biçimini belirleyen kararları, kamunun destek ve güvenini sağlamak amacıyla polisin gösterdiği çabaları, bu amaçla örgütlediği birimleri ve onların çalışmalarını, polisin kamuya yönelik uygulamalarını ve bu çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı etki ve tepkilere ilişkin süreçleri konu olarak almaktadır. KAMUSAL İLİŞKİLER ARAŞTIRMA VE ETKİLEŞİM MODELİ Kamusal ilişkiler sürecinin evrelerini ve bu evrelerin nasıloluştuğunu araştıran bu model denemesi «sistem» kuramı esas alınarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Tüm evreni «madde ve enerjinin örgütlenmesinden oluşmuş ve birbiri içine girmiş sistemler hiyerarşisi, bir bütün» olarak gören çağdaş örgüt kuramcıları, sistemi «birbiriyle karşılıklı iç bağımlılıkları olan öğelerden meydana gelmiş bir bütün» olarak tanımlamış ve sistemin kendisi gibi ona bağımlı ya da parçaların da ayrı bir sistem olarak alınıp incelenebileceğini

3 82 A.'Vıı,tE İDARESi DERGİSi belirtmişlerdir3. Bu yaklaşımla yönetim örgütü bir sistem olarak ele alınıp incelenebileceği gibi, yönetim ya da onun bir ögesi durumunda olan polisin kamusal ilişkileri de aym yaklaşımla incelenebilir. Sistem kuramına göre, dünyamızdaki bazı «maddi» nesneler, başka «maddi» nesnelere hem bağımlıdırlar, hem de onları etkilerler. Bu nesnelerden birisi sistem olarak incelenmek üzere alınırsa, öteki nesneler bu nesnenin çevresini oluştururlar. Çevre, sisteme sıcaklık, basınç, elektrik akımı, birtakım duygular ve uyarımlar göndererek etkide bulunur. Bunlar sistemin «girdi»leridir. Girdileri alan nesne onları bir dönüşüm sürecinden geçirerek çevreye sıcaklık, manyetik alan, renk, hareket verir. Bunlar sistemin «çıktı»larıdır. Her nesne girdileri aracılığıyla çevrenin eylemini alır ve çıktılar yoluyla da bunları çevreye geçirir. Bu nedenle girdiler çıktıları belirler, yani girdilerle çıktılar arasında bir ilişki vardır". Çözümleyici bir modelolarak sistem kuramı polis örgütüne ve onun kamusal ilişkilerine uygulandığında, polisin kamusunu oluşturan kümeler, örgütte çalışan görevliler, hizmet için gerekli araç, gereç ve çevreden alınan bilgiler polis örgütünün girdilerini oluşturacaktır. Örgüt çevreden aldığı bilgileri değerlendirecek, kamu düzeni, huzur ve güvenliği sağlamak için suç ve suçluiuğu engelleyici, suçluları yakalayıcı bazı tasarımlarda bulunacaktır. Bu amaçla görevlilerini yetiştirecek, birimlerini örgütleyecek, özetle çevreden aldıklarını bir dönüşünı süresinden geçirecektir. Bu çabalar sonucunda polisin suç ve suçlulugu engellemek için devriyeler çıkarması, suç işlendiğinde suçluları yakalaması, suç kanıtlarıyla birlikte ilgili yere teslim etmesi, yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmesi gibi uygulamaları ise, polisin çıktılarını oluşturmaktadır. Bu etkileşim süreklidir. Polisin Kamuya yönelik uygulamaları kamuyu etkiler. Kamu bu etkiler sonucu tepkilerini belli eder. Tepkiler ise yeniden polis örgütüne «girdi» olarak geri dönerler. Bu sistem, yani etkilerin tepkileri belirlemesi ya da polisin etkileriyle kamunun tepkileri arasmda bir ilişkinin bulunması sayesinde polis örgütü denge sağlamayı başarır. Çevredeki dcğişiklikler ya da uygulamadaki sapmalar «geribildirim (feedhack)>> aracılığı ile düzeltilir. Polis örgütü kamunun tepkileri aracılığı ile kamunun istek ve yakınmalarını öğrenir. Polis örgütünü bir sistem olarak tüm işlevleriyle alıp incelediğimizde örgütteki pekçok davranışın açıklanması gerekecektir. Oysa örgütteki sınırlı işlevlerin açıklanmasının konumuz ve amacımız bakımından yeterli olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle «Kamusal İlişkiler Araştırma ve Etkileşim Modeli» içinde (1) Kamusal ilişki biçimini düzenleme (Karar verme). (2) Kamunun Güven ve Desteğini Sağlayıcı Faaliyetlerde Bulunma (Duyur 3 James G. Miller, «Living Systems: Basic Concepts», BehavioraI Science, C. 10. no. 3, July s. 200; Rocco Jr. CClrlO. John N. Yanouzas. Forma! Oı ganizatlon. Irwin-Dorsey, 1967, s. 13 (Aktaran: Oğuz Onaran, Örgütlerde Karar Verme, SBF Yayınları, Ankara 1975, s. 23). 4 Lange, Who!es and Parts, A General Theory of System Behavior adlı yapıtla, Pergaınorı Press, Warszawa, 1965, s. 16.

4 POLİsİN KAMUSAL İLİşKİLERİ 83 ma, açıklama, tanıtma), (3) Kamuyla İlişki Kurma (uygulama), (4) Etki ve Tepkileri Değerlendirme, süreçleri ile polisin Kamuya Etkileri ve bu etkiler sonucu oluşan kamu tepkilerinin incelenmesi yeterli görülmüştür. Çizelge I'de görülen (Bakınız sayfa 84) etkileşim modeline göre yönetimce önce kamusal ilişki biçimini düzenleyen kararlar alınmakta, örgüt, alınan bu kararların uygulanabilmesi için kamunun güven ve desteğini sağlayıcı bazı çalışmalar yapmakta, daha sonra ise alınan kararları uygulamaktadır. Modele göre, örgütün kamuya yönelik uygulamaları kamuyu etkilemekte ve bu etkilere göre de kamunun polise karşı olumlu ya da olumsuz tepkileri oluşmaktadır. Örgüte girdi olarak dönen kamu tepkilerini örgüt kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutmakta ve tüm evrelerde gerektiğinde değişiklik yapmak suretiyle yaşamını dengeli bir biçimde sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu süreç, polisde biçimsel olarak nasıl düzenlenmiştir, nasıl uygulanmaktadır? Şimdi örnek uygulamalanyla bunları görelim: POLİSİN KAMUSAL İLİŞKİ BİÇİMİNİN DÜZENLENMESİ «Türkiye Cumhuriyeti... bir hukuk devletidir». Hukuk devleti yurttaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Bir ülkede hukuk güvenliğinin var olduğunu söyleyebilmek için ise, temel hakların güvence altına alınmış olması, yasalarda anayasa uygunluğunun ve yönetirnde hukuka bağlılığın gerçekleştirilmesi, yargı kuruluşlarının bağımsızlığı ve güvenliğini sağlayacak koşulların ülke yüzeyinde gerçekleştiriimiş olması gerekmektedir. Bunları gerçekleştirmede genellikle başvurulan yöntem, temel hakları kolaylıkla değiştirilmeyen metinlerde ve anayasalarda saymak, bunların düzenlenmesi ve sınırlandırılmasını da yasalarla yapılabilecek bir iş durumuna getirmektir5 Ülkemizde de temel haklar anayasada sayılarak bireylere hukuk güvencesi sağlanmak istenmiş, ayrıntılı düzenlemeler ise yasa, tüzük ve yönetmeliklere bırakılmıştır. Anayasamızda, kamu düzeninin, genel güvenliğin, huzur ve mutluluğun sağlanmasına, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve sınırlandırılmasına ilişkin polisi ve onun kamusal ilişkilerini yakından ilgilendiren, kamuyla ilişki biçimi ve alanını sınırbyan esaslara da yer verilmiştir. Bu nedenle anayasa polisin kamusal ilişkilerinin özünü ve ona aykırı olmayan yasa, tüzük, yönetmelik ve buyruklar ise ilişkilerin ayrıntılarını düzenliyen, belirleyici bir işleve sahiptir. Nitekim yürürlükte olan 1982 Anayasasına göre polis, kamusal ilişkilerinde: - «Hukuk Devleti» ilkesinin doğal sonucu olarak hertürlü eylem ve işlemlerini hukuka dayalı olarak gerçekleştirecek, 5 Mümtaz Soysal, /DO Sonıda Anayasanın Anlamı, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1976, s

5 t i......, "' cı o :.:... :.: v)...,... "' h '" 0 "' <>: '" <LI "'...,... tj>... <LI N' v) '"i... '" lj,....,... ~ "" lo< "" Vl. ::::. ~: ':ı,:ırpuar -:ıa ap T:ıarT~da~ a~ r~~3 ':ı,:ırpuar:ıv ap rur:ı -~rpwur~pn aa ~a~s, ununwp~ -.ıarup T.ıVrew -des aa Jar~~uap '.ıarzr rj aa rnpwprnonn -~rt~rn~rnonn ':ı~r ~s rur:ıprpwup:ı~~p ZTsupn aa r,pp '~,~a u,:ı -arrraa:ı9d ':ıprnonn apw,6,q :ırq,ıno,~n auf)z9 r:ıpp~:ıp~ ':ıqrup~ pnnw~~!w!~au9n aa r~awzr~ FJPr~t6p '.ın.ınnnp TJPr.ır?JPY ':ır!dpfi.ivr"wi:rp,,6 r~rnpr ps!u! D~SvP a~ uaadd ununwp~ ".ITTE? nur:ı~ -n.ıob ununwp~!sg:ju9 JPJPy KAMUNUN OLUMLU t [X.L3 WIRn70 TEPKI f :IYJ.L3NQ,l. ~ YÖNETIME./ TEPKiLERi f ".IT.ı!~ -~a wp~ap rn~wprnonn ~n~~aw uawppj PUTSPwuT~pn ununwpx zaw.ijp -uar:ıa ap!:ıar!~da4 a~ r~~3 zawjtpua[jv ap TUTJ -prpwut~pn aa ~a~s! ununw~x 'zawapauap 'zawarz, r:ı~rt:)tnprnolin a~ rli~wprnonn -r!rn5nn rr~.ir!j.igfi p.iprpw~rri?6 ',TPwnn Z90 I?npw ul?p:ıl?r:ıl?:ıp~ z aw.ı aa r~rnl?r l?s!urf'v::;.s;ıp 2/\ Ui3I\DD ununwe'x '.Irr".IVr:ıp.Ip~ upn -'E'W::;' ISUF'n Du:,lsr:ı.ıpE ununwf?y ZUWUprJ~JPn uapu!.iar -:;;r.u9d ununw[':1'!so:juq JPJP>l t [.YJ,3 ZnSWn70 f OLUMSUZ TEPK! NJWJ.L3NQ,l. KAMU: Kendisini ilgilendiren konu KAMU: ~ndisini ilqilendiren bir larda ve sorulduğunda yöne konudtime ya da yönetimce so görüş ve düşüncelerini rulduğunda görüş ve düşünce açıklar. lerini açıklamaz. Yönetimce alınan kararları Yönetirnce alınan kararları benimser. benimsemez. Ydnctimin duyurularını, a Uygulamayı olumsuz yanlarıljla çıklamalarını ve tanıtma algılar, yönetime gü çalışmalarını, uygulamala vcnmezrını onu desteklemez. ilgiyle izler, karar Yönctimle işbirliğinden ka ve uygulamayı tartışır, ön çınır. Yönetime karşı koyaı yargılarln hareket etmez, Yönetimi engeller. yönetime güveniı. Yönetime karşı eylem plan v.e uygular. Yönetimi destekler, yöneti lame katılır ve yönetimle iş hı.. ı ilti u;ırı;ır

6 POLİstN KAMUSAL İLİŞKİLERİ 85 - H;içbir birey, aile, zümre ve sınıfa ayrıcalık tanımadan ve uygulamalarında dil, ırk, renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeden «kanun önünde eşitlik» ilkesine uygun olarak davranmak, - Tüm bireylerin topluma, ailesine ve başka bireylere karşı ödev ve sorumluluklarını da içeren kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerini kullanabilecekleri.bir ortamı sağlayabilecek, şekilde hareket etmek zorundadır. Polis bu biçimsel çerçeve içinde ve belirlenen esaslara göre kamuyla ilişki kurabilecek, gene anayasadan kaynaklanan yetkiler doğrultusunda, kamu düzenini, genel güvenliği, ülke bütünlüğünü, cumhuriyeti, milli eğemenliği ve milli güvenlğii korumak amacıyla ilgili yasalarda belirlendiği biçimde temel hak ve özgürlüklere gerektiğinde sınırlama getirebilecektir. Polisin, meşru müdafaa durumunda, yetkili ınerdin aldığı yakalama ve tutuklama kararlarını uygularken, bir hükümlü ve tutuklunun kaçmasını önlemeye çalışırken, bir ayaklanma ya da isyanı bastırırken, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği buyrukları uygularken silah kullanması ve bu uygulama sonucu ortaya çıkan öldürme olayları, tüm bireylere tanınan «yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı»nın ihlali olarak görülmemiştir. Anayasamıza göre polis gerektiğinde silah kullanabilecek ve bu şartlarda doğacak istenmeyen sonuçlardan sorumlu olmayacaktır. Polisin yetkili mahkeme ve hakim kararıyla bireyleri yakalaması, tutuklaması, gecikmesinde sakınca olan hallerde ve suçüstü durumlarında ise doğrudan müdahale etmesi, bireylere tanınan kişi güvenliği ve özgürlüğüne aykırı davranışlar olarak görülmemiştir. Ancak, polis, bireye tutuklanma ya da yakalanma nedenini bildirmek, göz altında tutulma süresine ilişkin sınırlamalara uymak zorundadır. Kuşkusuz, polisin kamusal ilişkilerindeki hertürlü eylem ve işlemi, yargı denetimine açık olacak, ancak bu denetim eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlı olacaktır. Yukarıdaki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, T.C. Anayasasının polisin kamusal ilişkilerinin özünü belirleyici bir işlevi vardır. Anayasa, polisin kamusal ilişkilerinin alanını, ilişki nedenini ve biçimini biçimsel ve genelolarak düzenlemiş, ayrıntıları, yasa tüzük ve yönetmeliklere bırakmıştır. Yapılan incelemelere göre günümüzde polise 271 yasa, 51 tüzük, 168 yönetmelik ve 87 kararname görev yetki ve sorumluluk vermekte, polisin kamusal ilişkileri de istisna ve kuraldışı uygulamalar bir yana bırakılacak olursa genelde bu biçimsel çerçeve içinde oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve bunlara aykırı olmayan buyrukların polisin kamusal ilişkilerini düzenliyen kararlar niteliğinde olduğu ve genelde bu kararlara göre polisin kamusal ilişkilerinin gerçekleştiği söylenebilir.

7 86 AMME İDARESI DERGİSİ POLİSİN KAMUYLA İYİ İLİşKİLER KURMA ÇABALARı Tüm dünya ülkelerinde iç barışı, genel güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli örgütler oluşturulmuştur. Ancak gerçek anlamda güvenlik ve barışın, kamunun kendi isteği ve yönetimi desteklemesi ile gerçekleşeceği de tartışmasız kabul edilmektedir. Kamu desteğinden yoksun, kamunun karşısında yer alan bir yönetimin çalışmalarını başarıyla sürdürme olanağı yok denecek kadar azdır. Bu gözlemler kuşkusuz Türk polis örgütü için de geçerlidir. Bu nedenle polis örgütü yönetimince, yönetimin izlediği yöneltiyi kamuya benimsetrnek, kamunun güven ve desteğini sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılmakta, yönetim bu amaçla birimler oluşturmakta ve bazı araçlardan yararlanmaktadır. Bir örgüt öncelikle kendi üyelerine izlediği yöneltiyi benimsetrnek, alınan kararları onlara duyurmak, açıklamak, tanıtmak ve onların güven ve desteğini kazanmak zorundadır. Bu sağlanmadığı sürece, görevlilerin kamuya izlenen yöneitiyi benimsetmesi, kamunun güven ve desteğini sağlaması gerçekçi bir yaklaşımla mümkün görülmemektedir. Genellikle,<İç kamu» olarak tanımlanan örgütte çalışanlar için örgüt yönetimince yayınlanan genelge ve buyruklar, çalışanların kendi görev alanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri öğrenmderine yardımcı olurlar. Bu genellerne polis örgütü için de geçerlidir. Teorik olarak Resmi Gazete'de yayınlandığı gün yürürlüğe giren yasa, tüzük ve yönetmelikler, uygulamada tüm görevlilerin Resmi Gazete'yi izleme olanağı olmadığı gerekçesiyle gerçekte yönetimin yayınladığı açıklayıcı genelgeler aracılığıyla yürürlüğe konulurlar. Genelgeler, gönderildiği birimlerde tüm çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilmesi ve öğretilmesi isteğiyle gönderilir. Bu işleviyle genelge yöntemi, örgüt üyelerine, alınan karar ve bu kararların uygulanmasına ilişkin esasları duyuran, açıklayan ve tanıtan, uygulamada birlik sağlamayı amaçlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Polis örgütünde, hizmet öncesi, hizmet içi ve uzman yetiştirmek için uygulanan eğitim izlenceleri de, dolaylı olarak görevlilerini örgüt amacı doğrultusunda yetiştiren ve örgütün amaç ve yöneltisini benimseten bir araçtır. Bu izlencelerde görevlilerden beklenen davranış biçimleri açıklanmakta, nedenleri anlatılmakta, hizmette kullanılacak araç, gereç ve formlar tanıtılmakta, açıklayıcı bilgiler verilmekte bu amaçla kitaplar, teksir ve broşürler bastmlarak dağıtılmakta, bültenler yayınlanmaktadır. Tüm bu çabalar görevlileri yetiştirmeye yönelik olmakla birlikte, aynı zamanda görevlilere hizmeti açıklama ve tanıtma amacına, onların güven ve desteğini sağlama, örgütün amacı doğrultusunda hareket etme ve örgüte katılmalarını, inanmalarını, isteyerek ve güvenerek çalışmalarını gerçekleştirme amacına da yöneliktir. Kuşkusuz, görevlilerin kendilerine verilen görevleri severek, isteyerek ve inanarak yapmaları örgüte güç kazandırır.

8 polisin ~USAL İLİŞKİLERİ 87 Bilindiği üzere bir örgütün kendi görevlilerine izlediği yöneltiyi be nimsetmesi, onların desteğini sağlaması pek zor birşey değildir. Çünkü bi reyler genellikle hangi nedenle olursa olsun örgüte girerken örgütün genel yöneltisini benimseyerek girerler. Aksine bir davranış, bireye uygulanacak cezai yaptırımlarla karşılanır ve sonunda birey örgütte kalmak ya da ayrılmak seçeneklerinden birisini yeğlemek zorunda kalır. Ancak, kamu için sorun bu kadar basit değildir. Her örgüt kamunun güven ve desteğine muh. taçtır. Bu nedenle örgüt yöneltisinin kamuya benimsetilmesinde, kamunun güven ve desteğinin sağlanmasında daha farklı yöntemler uygulanır. Suç ve suçluluğun önlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması için ka munun herşeyden önce yönetirnce kendisinden ne beklendiğini bilmesi gerekir. Yurttaşlar nelerle yükümlüdür, nerede, nezaman, nasıl davranmalıdır? Bu soruların yanıtlarının verilmesi gerekir. Bilindiği üzere ülkemizde yasaları bilmernek mazeret sayılmamaktadır6. O zaman örgüte düşen görev, izlenen yöneltiyi kamuya benimsetmek için, kamuya ilk ağızdan doğru bil giler vermek, bu yöntemle kamudaki muhtemel yanılgıları önlemek, onla rın güven ve desteğini kazanmak için alınan her kararı, özellikle kamuyu yakından ilgilendirenleri kamuya duyurmak, açıklamak, hizmeti ve uygu lamayı tanıtmak olmaktadır. Emnıyet Genel Müdürlüğü ve taşra birimlerinde bu amaçla görevli bi rimler oluşturulmuştur. Bu amaç bazı araçlardan yararlanılarak gerçekleş. tirilmektedir. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğü bu araçlardan bazılarına sahip bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerince kendi hiz met alanlarına ilişkin konularda yaptıkları basın toplantıları7, ropörtajlar, açık oturum ve benzeri izlencelere katılma, el ilanları bastırarak dağıtmak, aranan kişilerin resimlerini, ad ve eylemlerini belirten duvar ilanlarını ken tin çeşitli yerlerine astırmak, tanıtıcı ve açıklayıcı kitap, broşür, dergi, formlar bastırarak dağıtmak, filmler hazırlayarak okullarda, sinema ve televizyonda yayınlanmasını sağlamak, sergiler açmak, bilimsel toplantılar, yarışmalar düzenlemek, okullarda polisi ilgilendiren konularda ders vermek, hayırsever toplantılara, bağış kampanyalarına katılmak, önemli ope rasyonlara kitle iletişim araçları temsilcilerini çağırarak operasyonu izle melerini ve kamuya duyurmalarını sağlamak, kuruluş günlerinde, bayramlarda gösteriler yapmak, yüz yüze ilişkiler için zaman ayırmak, ziyaretçi kabul etmek, kamunun istek ve yakınmalarını inceleterek sonucundan bilgi verilmesini sağlamak, kamusal ilişkileri yönlendirici, düzenleyici perso~ ne 19örevlendirmek, gazetelere ilanlar vermek, basın bültenleri çıkarmak, spor kulüpleri kurmak ve karşılaşmalara katılmak suretiyle kamuya bilgi verilmekte, kamu aydınlatılmakta, kamunun destek ve güveni kazanılmaya çalışılmaktadır. 6 Türk Ceza Yasası, Madde Basına bilgi ve demeç vermenin il ve ilçelerde mahallin en büyük mülkiye amırının, merkezde ise İçişleri Bakanının iznine tabi olduğu unutulmamalıdır. Bu uygulama, polisin basın ve kamuya doğrudan ve en seri araçlarla bilgi vermesini engellemekte, yetkililerin zamanında açıklama yapmamaları ise kamunun duyduklarına inanmasına yol açmaktadır.

9 88 AMME İDARESt DERGİst Polisin, kamunun güven ve desteğini sağlamak amacıyla oluşturduğu kamusal ilişkileri düzenliyen birimleri kısaca şöyle özetlenebilir: POLİsİN KAMUSAL İLİşKİLERİ DÜZENLİYEN BİRİMLERİ Basın, Protokol ve Halkla İlişkiler Müşavirliği günlü bakan onayı ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu Örgüt şemasında bu isimde bir birime ilk kez yer verilmiş, ancak şema üzerinde kalan bu birim bazı engeller nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Kuşkusuz, artan gereksinme ve değişen koşulların ürünü olan bu birimin, polisin günün her saatinde kamuyla ve kitle iletişim araçlarıyla direk ilişki kurabilmesi, doğru haberlerin kamuya duyurulması, kulaktan duyma haberlerin kamuya yayılmasının önlenmesi açısından kurulmasında ve bu amaç doğrultusunda hizmet vermesinde yarar vardır. Protokol Şube Müdürlüğü Daha çok, iç kamu diye tanımladığımız örgütte çalışanlara yönelik sosyal hizmetleri ve diğer protokol hizmetlerini yürütmek amacıyla örgütlenen bu birimin iç kamunun örgüte güven ve desteğinin sağlanmasında önemli katkıları olmuştur. Radyo. Televizyon Yayın Şube Müdürlüğü Kamuoyunda Türkiye Polis Radyosu ve Ankara Polis Radyosu olarak tanınan radyoların bağlı olduğu bu birim, polisin kamusal ilişkilerine önemli katkıları olan ve 1953 yılından bu yana yaptığı yayınla kamunun beğenisini kazanan bir birimdir. Kamuya polisle ilgili haberleri verme, trafik ve asayiş konularında kamuyu ve sürücüleri eğitme, polisin kamusal ilişkilerini iyileştirme amacıyla örgütlenen bu birim, ülkemizde ilk kez 1964 yılında stereo radyo yayınını da gerçekleştirmiştir. Polis radyoları bilinen kuruluş amaçları dışında, dolaylı olarak başka önemli hizmetlere de aracılık yapmaktadır. Dinleyicilerle yapılan görüşmeler, gözlemler ve alınan mektuplardan çıkarılan sonuçlara göres, dinlemek istediği müziği TRT yayınlarında bulamayan bazı yurttaşlarımız yurt dışından yayın yapan radyolara mektuplar yazarak isteklerde bulunmakta, ülkemiz radyolarından yayınlanmayan isteğini dinlerken pekçok yıkıcı fi kirleri de birlikte almaktadır. Polis radyoları bu nedenle daha çok kamunun istediği ancak TRT izlencelerinde yer verilmeyen müzik izlencelerine de yer vermektedir. Amaç yalnızca müzik yayım yapmak değildir. Görünen amaç, her ınüzik türunün dinletici, ilgi çekici özelliğinden yararlanarak polisin kamusal ilişkilerini iyileştirmek, kamu düzeninin sağlanma 8 Ayrıntılı bilgi için bkz: A. Nihat Dündar, Polisin Kamusal İlişkilerl, Basılmamış Doktora Tezi (Çoğaltma), Ankara 1984, s

10 POLiStN KAMUSAL tltşktlert 89 sında kamunun desteğini sağlamak, bireyleri tehlikelere karşı uyarmak,,polisin görevlerini tanıtarak polise görevinde yardımcı olmak, yurttaşların yasalara uyması, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda hareket,etmesini sağlayıcı izlenceler düzenlemektir. Müzik bu izlenceleri kamuya dinletebilmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Polis radyolarının büyük bir yurttaş kitlesi tarafından sevilerek dinlendiği ve bu birimlere günde ortalama 45 yazılı başvurunun yapıldığı tesbit edilmiştir. Halen, günde 11 saatlik yayın yapan Türkiye Polis Radyosu kısa dalga 47,3 metre, 6340 Khz. ayrıcaçok kısa dalga FM 95,5 Mhz. 3,14 metre üzerinden, tatil günleri 10 saat, diğer günler ise 5 saat yayın yapan Ankara Polis Radyosu (Stereo) ise çok kısa dalga 3,17 metre üzerinden yayın yapmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü Ülkemizde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan yerleşmiş düşünce biçimi «tüm sorunların kısa sürede ve ancak üst yöneticiler tarafından çözülebileceği» inancına dayanmaktadır. Başka nedenleri de olmakla beraber, bu birim aracılığıyla izlenen işlemlerin ilgili birimlerce öncelikle sonuçlandırılması, keza bu birimin aracılık yaparak gönderdiği yurttaşlara birimlerde daha farklı ve özenli davranılması, yönetimin takdir hakkının olabildiğince olumlu yönde kullanılması, gizlilik ve iş izlemenin bu birim aracılık yaptığında belirli bir ölçüde kaldırılması ya da azaltılması yurttaşların doğrudan bu birimlere baş vurmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle özel kalem müdürlüğünün kamusal ilişkilerdeki «sorun çözme, yönlendirme ve süzme» işlevi, polisin kamusal ilişkilerinde de olumlu kamu tepkilerine, iç kamu nun ise olumsuz tepkilerine yol açmaktadır. Basın Bürolan 11 Emniyet müdürlüklerinin birinci şube (siyasi şube) müdürlüklerine bağlı bir birim olan basın büroları, polisin basın ve yayın organları temsilcileri ile ilişkilerini düzenlemek, polisin çalışmalarını duyurmak, basın aracılığıyla iletilen soruları yanıtlamada ilgililere aracılık etmek, basın bülteni ve benzeri duyurma, açıklama ve tanıtma çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak amacıyla oluşturulmuşlardıf. Basın büroları uygulamada, basın yayın organları polis mulıabirlerinin sürekli olarak olayları izlemek üzere bulundukları, polisle iç içe birlikte çalıştıkları polis birimleri görünümündedir. Bu bürolar özellikle polis basın işbirliğinin sağlanmasında önemli hizmetler vermektedir. Polis Haber Merkezleri Polis Haber Merkezleri büyük illerde Telekominika3yon şubeleri bünyesinde, daha küçük illerde ise telsiz büroları içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu merkezler 24 saat sürekli görev yaptıkları ve aynı zamanda ilin şehir içi Ye şehir dışı tclsiz haberleşmesini yürüttükleri için hertürlü olay öncelikle bu birimlere ulaşır. Yurttaşlar arasında «polis imdat» diye

11 90 AMME İDARE Sİ DERG1s1 bilinen ve illerin telefon rehberlerinde de «polis» diye geçen telefonlar bu merkezin telefonlarıdır. Uygulamada, yurttaşlar hertürlü ihbar, yakınma, yardım isteme gibi başvurularını genelolarak bu birime yapar ve bu bi rim aracılığıyla olay yerine ekipler sevk edilir. Kanımızca, polisin kamusal ilişkilerinde önemli bir yeri olan bu merkeze ait telefonların, itfaiye tele fonları gibi kolay hatırlanabilecek numaralardan tahsis edilmesi bu biri min etkenliğini daha da arttıracaktır. Polis Bandosu Polisin farklı hızmet alanlarında ve alışılagelmiş ilişki biçimi dışında tanınmasına yardımcı olan bu birimin iller düzeyinde yaygınlaştırılmasında polisin kamusal ilişkileri açısından yarar görülmektedir. Emniyet Gençlik ve Spor Kulübü 1945 yılında kurulan ve daha çok Ankara ve İstanbul illerinde örgütle nen bu kulüplerden ülkemizi uluslararası pekçok yarışmada temsil eden sporcular yetişmiştir. «Güçlü ve başarılı polis» imajını dolaylı olarak yayan bu tür birimlerin polisin kamusal ilişkilerinin iyileştirilmesine önemli kat kıları olmuş, bu kulüplerden Celal Sandal, Mehmet Kumova, Yeter Sevimli, Hasan Şekerer gibi ünlü boksörler, Gıyasettin Yılmaz, Bekir Ege, Mustafa Civelek gibi güreşçiler ve Sadık Pekünlü gibi halterciler yetişmişlerdir. Trafik Acil Servisi 1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yurttaşların trafik kazaları ve yaralılarına ilişkin acil bilgi gereksinmelerini karşılamak üzere kurulmuş bulunan bu birim, bir yıl sonra çeşitli nedenlerle kapatılmıştır. Yurttaşlara acil durumlarda hizmet götüren bu birimin işlevi, daha sonra tüm ülke sathında oluşturulmuş bulunan EKKM (Emniyet Komu ta Kontrol Merkezi) aracılığıyla yürütülmektedir. Günümüz koşullarında, gizlilik derecesi olmayan hertürlli bilgiyi (Trafik, asayiş ve diğer olaylara ilişkin) Emniyet Genel Müdürlüğündeki AKKM (Ana - Komuta - Kontrol- Merkezi) Daire Başkanlığtndan almak mümkündür. Uygulamada üst yöneticilere ve ilgili birimlere anında haber formatlanyla dağıtılan bilgilerin polisin kamusal ilişkileri ve doğru haberlerin kamuya ilk elden duyurulması açısından basın yayın organlarına da verilmesi yararlı görülmektedir. Küçükleri Koruma 'Şube Müdürlüğü Daha çok Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük kent merkezlerinde kurulmuş bulunan bu birim, özellikle korunmaya muhtaç durumda olup evinden kaçan, annesi, babası ya da kendisine bakacak bir yakını olmayan, ya da yakınları olduğu halde gerektiği gibi korunamayan çocukları suç ve suçluluk ortamından uzak tutmak, yakınlarının ya da devletin koruması altın

12 POLISIN KAMUSAL İLİşKİLERİ 91 da yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacına yönelik olarak kamuya h izmet götürmektedir. Kısıtlı olnakları nedeniyle, günümüzde yalnızca evinden kaçan çocukları evine teslim etme, terkedilen küçükleri ise ilgili kurumlara bakımıarı için yerleştirme biçiminde yürütülen bu hizmetin polisin kamusal ilişkilerinde mevcut haliyle bile ayrı bir yeri ve önemi vardır. Diğer iller düzeyinde yaygınlaştırıldığında ve hizmet verme olanakları arttırıldığında bu birimin işlevi, kuşkusuz daha da önem kazanacaktır. POLİsİN KAMUYLA ZORUNLU İLİşKİLERİ Sosyal düzen var olduğu sürece, bu düzeni bozan, ona ters düşen tutum ve davranışlar da olacak, keza sosyal düzeni bozucu hareketler bir anlamda suç olgusunu doğururken, öte yandan da suçlular ortaya çıkacaktır. İşte suç ve suçluluk gibi onunla mücadele için örgütlenen polis de sosyal düzenin bu görünüm ve işleviyle bir parçasıdır. Görcvi gereği, suç ve suçluluğa engelolmak, suç işlendikten sonra ise suç kanıtlarıyla birlikte suçluları yakalamak zorunda olan polis, günlük yaşamında sürekli olarak kamuyla iç içe ve onunla ilişki içindedir. Özel yaşamlarındaki bu ilişkiler bir yana bırakılacak olursa, polisin kamusal ilişkilerinin, yasalarca verilen görevlerin yerine getirilmesi dolayısıyla görev gereği kurulan zorunlu ilişkilerden oluştuğu söylenebilir. Kuşkusuz, başka biçimsel ilişkiler gibi genelde polisin kamuyla ilişki biçimi de yasalarca belirlenmekte ve ilişki alanı sınırlanmakatdır. Polis, uygulamada genellikle üç ayrı amacı gerçekleştirebilmek için kamuyla ilişki kurmaktadır. Kısaca özetlenecek olursa bunlar: Suç ve Suçluluğa EngelOlma Polisin genel güwnlik önlemleri alma ve suç işlenmesini önleme amacıyla günlük yaşamda giriştiği pek çok uygulama, tüm toplum üyelerini yakından ilgilendirmektedir. Evde, okulda, iş yerinde, eğlence ve pazar yerlerinde, kent içinde, kentler arası kara yollarında, terminallerde, hava ve deniz limanlarında, özetle bireylerin bulunabileceği her yerde polis, ülke koşullarına ve örgütün olanaklarına göre suç ve suçluluğa engelolmak amacıyla örgütlenmiştir. Görevi gereği, temel hak ve özgürlüklerin toplum üyelerince önceden belirlenen kurallara uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamak, varsa engelleri ortadan kaldırmak zorunda olan polis, «nokta ve devriye hizmeti» olarak adlandırılan hizmeti, toplum üyeleriyle her yerde ve hcl' zaman yüz yüze olmak, yardım gerektiğinde yardım etmek ya da hizmete her an hazır oldu!:(u gi5rüntüsünü yaratmak, suç işleme arzusunda ya da suç işleyebilecek nitelikte olanları caydırmak amacıyla yürütmektedir. Günün her satinde bazı önemli noktalarda nöbet tutmak ve suç işlenmesi olası yer ve bölge!cre YClya ve motorlu polis ekipleri göndermek suretiyle uygulanan bu hizmet, yasalara saygılı toplum üyelerinin güvenlik ve huzur duygusu içinde özgürce JavranabiJmekrinc olanak sağlamakta, suç işlemesi ya da suç işlemeye karar vermiş kişilerin de kısa sürede yakala

13 92 AMME İDARES1 DERGlst nacakları endişesiyle bu kararlarından vaz geçmelerinde caydırıcı etki yap. maktadır. Yaptığımız incelemeye göre, ülkemizde özellikle 12 Eylül 1980 sonrası, askeri birliklerin de katılmasıyla yeterli görevli, araç ve gereçle daha etken bir biçimde uygulanan nokta ve devriye hizmetlerinin olumlu sonuçları alınmış, 1979 yılında olan toplam olay sayısı 12 Eylül 1980 öncesinde 'e yükselmiş, daha sonra alınan önlemlerle 1981 yılında toplam olay sayısı 6.066'ya düşürülmüştür. Silahlı saldırı, çatışma, afiş ve pankart asma, bildiri dağıtma, patlayıcı madde atma, gasp, soygun, gösteri ve dreniş olaylarının yanısıra, ölü, şehit güvenlik görevlileri ve yaralı sayısında sayıca görülen azalma, kuşkusuz alınan önlemlerle gerçekleştirilmiş, keza bu önlemler suçluların yakalanma oranında da sayıca artışa yol açmıştır. Suçlulan Yakalama ve Suç KarutIarını Toplama Polis, işlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası,'e başka yasalarla verilen görevleri yapmakla yükümlü tutulmuştur9 Bu nedeme polis adliyeye ilişkin işlemlerde Cumhuriyet Savcısının buyruğundadır ve onun adına hareket ederek suç ve suçluluğa ilişkin her türlü soruşturmayı yürütmektedirlo. Polis yasalarla verilen bu görevleri yerine getirirken sürekli olarak kamuyla ilişki kurar ve kamuya yönelik bir dizi eylem ve işlem yapar. Kuşkusuz polisin bu eylem ve işlemleri, bazı toplum üyelerinin mağduriyetine, bazılarının ise alınan sonuçtan dolayı memnuniyetine neden olur. Bilindiği üzere polisin adliyeye ilişkin görevleri, yasalarca suç sayılan bir eylem ya da işlemin ortaya çıkması ile başlar. Bu aşamada polisin suçluları tesbit ederek yakalaması ve olayı aydınlatması gerekmektedirll. İşte bu nedenle polis, ilgililere yönelik bir dizi eylem ve işlem yapar. ifadeler alır, şüphelileri izler, suç kanıtlarım araştırır, gerekli gördüğü yerlerde usulüne uygun olarak aramalar yapar, suçla ilgili gördüğü eşyalara cl koyar, gerektiğinde zor ve silah kullanır ve ilgilileri göz altına alır. Bu görevlerinin yanısıra polis, İcra memurlarına yardım ederl2, gıyapta yapılan hacizlerde hazır bulunurl 3, vergi borçlarından doğan ve yetkili mahkemece verilen hapis kararlarını yerine getirir ve sanıklara ilişkin zorla getirme (ihzar), yakalama ve tutuklama kararlarını uygular. Kuşkusuz, polisin kamusal ilişkileri açısından önem ta~,;ıyan tüm bu eylem ve işlemlerin yapılması sırasında görevlilerin kamuyla ilişki biçimi, çoğu kez kamunun polisden yakınmasına yol açar sayılı Polis Vazife ve Salahiyetlerl Yasası, Madde Ceza Muhakeıneleri Usulü Yasası, Madde 154. II Aynı Yasa, Madde sayılı İcra ve İflas Yasası, Madde sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa, Madde 78.

14 POL1SİN KAMUSAL İLİŞKİLER! 93 Yardım Etme Polisin, yardım isteyen herkese, yardıma muhtaç olan çocuk, yaşlı ve sakatlara gerekli yardımı yapacağı 2559 sayılı yasanın birinci maddesi ile belirtilmiş ancak bu yardımın içeriği, kapsamı ve biçimi açıklanmamıştır. Uygulamada, polis olanakları ölçüsünde kamuya yardımcı olmakta, kuşkusuz yardım etmenin şekli ve biçimi uygulayıcılara göre değişmektedir.. KAMUSAL ilişkilerde FARKLıLıKLAR VE NEDENLERİ Polisin kamusal ilişki nedeni, biçim ve alanının yasalarla açık bir biçimde belirlenmiş olmasına rağmen uygulamada görevlilerin zaman zaman bu alanın dışına çıktığı, yasalarda belirlenenden daha farklı bir biçimde ve nedenle kamuyla ilişki kurduğu, keza birimlerin kamuya götürdüğü hizmetlerde de farklılıklar görüldüğü bilinmektedir. Genellikle örgütten, görevlilerden ve çevreden kaynaklanan bu uygulamalar polisin kamusal ilişkilerini olumsuz olarak etkilemekte, yurttaşlar arasında polisin farklı kamusal ilişkilerinden söz edilmesine yol açmaktadır. Kamusal ilişkilerde görülen bu farklılıkların nedenleri kısaca şöyle özetlenebilir: Örgütten Kaynaklanan Farklılıklar Günlük yaşamda pek çok kişiyi, bir cinayet duyurusunu haber alan polisin zamanında olay yerine gelmediğinden, bir trafik kazasına karışan sürücünün olay yerinde saatlerce Bilirkişi Ekibini beklediğinden, sokaklarda geceleri eskiden olduğu gibi devriye gezen bekçilerin düdük seslerini artık duyamadıklarından, hava limanlarından yurt dışına çıkarken yapılan denetimlerde valizinin her tarafının polisee karıştırılarak arandığından, aranan kiişlerden olup olmadığını incelemek için polisce saatlerce göz altında tutulduğundan ve bir işe girebilmek için yapılan güvenlik soruşturınalarının giinlerce uzatıldığından yakınırken görebilir ya da dinleyebilirsiniz. İşte bu sorunların çözümü ve hizmetin hızlandırılması için pek çok kişinin yetkililere ya da birimlere yaptıkları baş vurulara genellikle verilen yanıt aynıdır: «efendim cinayet duyurusunu haber aldığımda karakolda yalnızca iki me murum vardı, iki taşıtımız da görevde olduğundan görevlileri olay yerine yaya olarak gönderdim, bu nedenle gecikmiş olabilirler». Başka olaylarda da yanıt genellikle aynıdır. Trafik Müdürü, tüm bilirkişi ekiplerinin görevde olduklarını, karakol amiri yeterli sayıda görevlisi olmadığı için gece devriyesi çıkaramadığını, hava limanındaki görevli Arama Dedektörü olmadığı için zorunlu olarak üst ve eşyaları eliyle aradığını, başka görevli, şüphe üzerine göz altına aldığı kişinin aranan şahıslardan olup olmadığını tesbit için ilgili yerlere yazı yazdığım, teleks ya da benzeri etkin ve hızlı haberleşme araçlarından yoksun olduğunu belirtir ve benzeri sorunları o da yakınır. sıralayarak Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığımız gibi, örgütün görevli sayısı, birimlere dağıtılan araç gereç, birimlerde kullamlan teknoloji ve başka olanaklar gerçekten de polisin kamusal ilişkilerinin biçimini doğrudan etki

15 94 AMME İDARESİ DERGİst lemekte, birimin bunlara sahip olup olmadığına göre kamusal ilişkileri de farklılaşmaktadır. Yaptığımız belirlemelere göre, güvenlik görevlilerinin görev yerlerinin belirlenmesinde, araç gereç ve başka olanakların hizmet yerlerine göre da ğıtılmalarında Emniyet Genel Müdürlüğünce nesnel ölçütlerin göz önüne alınmayışı, keza sık değişen yönetim ve yöneltilere göre uygulamanın sürek li olarak değiştirilmesi, polisin g~jrcv yaptığı kent merkezleri ve birimler arasında, görevli sayısı, araç gereç, kullanılan teknoloji ve başka olanaklar açısından dengesizliğe ve farklılığa yol açmıştır. Başka kent merkezlerinde de durum farklı olmamakla birlikte örnek olarak alınan İsparta ve Van il lerine ait sayısal veriler aşağıdadır. Çizelge 2 İSPARTA VE VAN İLLERİYLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI SAYıSAL VERİLER ISPARTA VAN Toplam Nüfus (Polis Bölgesi) Görevli Polis Sayısı Her polise düşen kişi sayısı Toplam Olay Sayısı Toplam Silah Sayısı Haberleşme Araçları Toplam Sayısı (Telsiz, Teleks, Siren, Megafon) Toplam Taşıt Sayısı Kaynak: Em. Gn. Md. ve Devlet İst. Ens!. Kayıtları. Çizelgedeki veriler karşılaştırıldığında, nüfus açısından birbirine çok ya kın olan bu iki ilin, görevli polis sayısı, her polise o yörede düşen kişi sayısı, silıuı ve haberleşme araçları açısından aralarında önemli farklılık lar olduğu görülecektir. Kuşkusuz, bu farklılıklar kamuya götürülen hizmet biçiminde de farklılığa yol açacaktır. Polisin kamusal ilişkilerine dolaylı olarak yansıyan bu uygulama örgütün kendisinden kaynaklanmıştır. Uygulamada, yeterli sayıda görevliye sahip olmayan birimin kamusal ilişkileri tüm çabalara rağmen gecikmeler nedeniyle bozulurken, tam tersine yeterli görevliye, araca gerece ve diğer teknik olanaklara sahip birimler ise diğerlerine oranla kamuya anında hizmet sunma, olaylara müdahale etme olanağına sahip bulunmaktadır. Sorun'un özündeki önemli nedenlerden birisi budur.

16 POLtsİN KAMUSAL İLtŞKtLERİ 95 Örgüt Görevlilerinden Kaynaklanan Farklılıklar Trafik denetimi yapan ve sürücülerden belgelerini isteyen iki görevliden birisi karşısındaki kişiye neden «Ruhsat ve sürücü belgenizi verirmisiniz?» diye seslenirken, başka bir görevli daha sert bir ses tonu ve kesin bir ifadeyle «Ruhsat ve sürücü belgeni ver» ifadesini kullanıyor? Bir güvenlik birimine başvuranları neden kimi görevliler güler yüzle, kimi görevliler azar larcasına karşılıyor? Kimi görevliler kendilerine başvuranlara görevinin de ötesinde kolaylık, ilgi ve destek gösterirken, kimileri görevli olmalarına karşın neden ve nasıl ilgisiz kalabiliyor? Günlük yaşamımızda sık sık karşılaştığımız ve çoğu kez kamunun yakındığı bu farklı tutum ve davranışların da kuşkusuz doğrudan doğruya bireye özgü nedenleri vardır. Güvenlik görevlilerinin farklı tutum ve davranışlarının kuşkusuz pek çok nedeni vardır. Ancak uygulamadaki gözlemlerimize dayanarak bunla rın çoğunun görevlilerin eğitim ve kültür düzeylerinden, ilişki sırasındaki genel sağlık durumlarından, uykusuzluk, yorgunluk ve benzeri gereksinmelerin yeterince tatmin edilmeyişinden, çalışma süresinin fazlalığı ya da dinlenme süresinin yetersizliğinden, görevlileri görevi başında da etkileyen ekonomik ve benzeri sorunlardan, mesleki tecrübe ve bilgi eksikliğinden kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Polis mesleği açısından, insanları, çevreyi, suç ve suçluiuğu hazırlavan koşulları tanımanın, anayasa ve yasaların getirdiği temel hükümlerle toplumun geleneklerini, din ve ahlak kurallarını öğrenmenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bırakınız başkalarını, yalnızca polise görev veren yasa, tüzük ve yönetmelikleri bile anlayabilmek, doğru biçimde uygulayabilmek ve yo rumlayabilmek için belirli düzeyde bir eğitim ve kültüre gereksinme var dır l4 Keza, polisin günlük yaşamda daha çok toplumun sorunlu bireyleriyle yüz yüze ilişki içinde olduğu ve doğalolarak birbirinden çok farklı olan bu olaylardan da etkilendiği unutulmanıalıdır. Özellikle karakol ve adli hizmet birimlerinde görevli olanlar, ayııı anda öldürme, intihar, trafik kazası, cami avlusunda bulunmuş küçücük bir çocuk, fuhuş, zina, dolandıncıiık, yangın, kumar ve benzeri olaylar ile karşılaşabilmekte vc çoğu kez bu koşullara uyum sağlamakta güçlük çekmekte, tüm olaylara şüpheyle bakmak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelebilmektedir. İşte bireyin sahip olduğu bireysel özellikler bu olaylarda farklı tepkilere, farklı tutum ve davranışlara yol açmakta, bu [arlklık ta dolavh olarak polisin kamusal ilişkilerine yansımaktadır. Hizmetten ve Çevreden Kaynaklanan Farklılıklar İş bölümünün doğal sonucu olarak, farklı hizmet birimlerinde görev yapan güvenlik görevlilerinin kamusal ilişki biçiminde görülen fark daha 14 Güvenlik görcylileriniıı % S.SI'inin YLİksek okul, % 23.S4'ünıin lise, % 68'inin ortaokul, % 2.74'ünün ise ilkokul mezunu oldukları bu değerlendirmede göz önünden uzak lutulmamalıdır.

17 96 AMME İDARESI DERGİSİ çok hizmetin kendisinden ve hizmet nedeniyle farklılaşan çevreden kaynaklanmaktadır. Pasaport şubesiyle asayiş şubesinin hizmetleri de, hizmet götürdükleri çevreleri de farklıdır. Asayiş şubesinin genellikle suçlulardan oluşan bir çevresi, sert ve daha katı olmayı gerektiren şüphed bir hizmet anlayışı varken, pasaport şubesinin tam tersine eğitim ve kültür düzeyi ve hizmet anlayışı farklı bir çevresi vardıl İşte, götlirülen hizmet ve çevreden kaynaklanan bu farklılıklar da polisin kamusal ilişkilerine yansımakta ve farklı kamusal ilişkilere yol açabilmektedir. POLİsİN KAMUSAL İLİŞKİLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ Kamu düzenini, huzur ve iç güvenliği sağlama amacıyla örgütlenen ve kamusal ilişki nedeni, alanı \c biçimi anayasa ve yasalarla biçimsel olarak belirlenen polis, kısaea anlatmaya çalıştığımız gibi, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için bir dizi zorunlu eylem ve işlem yapmakta, demokratik bir ülkede yasal bir örgüt ülmamn doğal sonucu olarak ta ka munun güven ve desteğini sağlamak amacıyla çaba sarfetmektedir. İşte, polisin tüm uygulamalarını içeren bu eylem ve işlemleri kamuyu olumlu ya da olumsuz olarak etkilemekte ve doğalolarak polisin bu eylemleri kamunun olumlu ya da olumsuz tepkilerine yol açmaktadır. Yaptığımız incelemelere göre, polisin, - Karar öncesi kamunun görüşünü alması, - Duyurma, açıklama, 1amtma, kamunun gdven ve desteğini sağlayıcı çabalara yeterince yer vermesi, - Kararları, yasaların belirlediği biçimde uygulaması, - Yöneticilerin uygulamayı sürekli izlemesi, görevlileri denetlemesi ve uygulamadaki sapmaları önlemeleri, - Kamunun istek ve yakmmalarının değerlendirilerek sonucundan ilgililere bilgi vermeleri, oluşan - Polisin kamuya yönelik uygulamalarının, karşılıklı etkileşim sonucu etki ve tepkilerin değerlendirilmesi, Kamuyu olagan koşullarda olumlu olarak etkilemekte ve bu etkiler ise kamuda polise karşı, polise güvenme, polise görevinde yardımcı olma, destek sağlama, polisic işbirliği yapma şeklindeki olumlu kamu tepkilerine yol açmaktadır. Yukarıda belirttiklerimizin tam tersi, polisin, - Kararlar öncesinde kamu görüşünü almaması ya da kamu görüşünü yansıtmayan kararları alması, - Polisin, kamunun güven ve c1esteğine gereksinme duymaması, bu konuda istekli olmaması, bir çaba göstermemesi,

18 POLtstN KAMUSAL İLİşKİLERİ 97 - Kararlardan farklı uygulamaya göz yumulması, uygulamanın yöneticilerce izlenmemesi, görevlilerin denetlenmemesi, - Örgüt yönetimince kamunun istek ve yakınamlarının göz önüne alınmaması, - Kamunun sürekli olarak yakınmasına karşın mevcut uygulamanın ısrarla sürdürülmesi, - Ülkede ya da yörede kamu düzeni ve güvenliğinin bozulması, suç işleme 6ranının giderek artması, suçluların yakalanamaması, biçiminde ortaya çıkan ve kamuya yansıyan polisin eylem ve işlemleri ise kamuyu olumsuz olarak etkileyerek, polise güvenmeme, zorunlu olmadıkça polisle ilişki kurmama, zorunlu koşullarda ise ilişkilerde aracı kullanma, polise görevinde yardımcı olmama, polisi desteklememe, suç işlenmesine göz yumma, polisle iş birliği yapmama ve polise karşı eylem tasarlayıp uygulama biçimindeki olumsuz kamu tepkilerine yol açmaktadır. POLİs ÖRGÜTÜNÜN V ARLIGINI SÜRDÜREBİLMEK VE ÇEVREYE UYUM SAGLAYABİLMEK İçİN ETKİ VE TEPKİLERİ DEGERLENDİRME ÇABALARı Uygulamada, genellikle durum değerlendirmesi olarak adlandırılan ve yapılan çalışmaların sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçlayan Etki ve Tepkileri Değerlendirme uygulaması, aslında örgütlin çevreye uyumunun sağlanması ve yaşamını sürdürebilmesi için yapmak zorunda olduğu bir eylem, kendi kendisini denetleme ve varsa uygulama hatalarını düzeltme aracıdır. Kuşkusuz, polis de başka örgütler gibi çeşitli yol ve yöntemlerle kamusal ilişkileri sonucu oluşan etki ve tepkileri değerlendirmek ve uygulamalarını bu değerlendirme sonuçlarına göre düzenlemek zorundadır. Uygulamada polisde kullanılan etki ve tepkileri değerlendirme yöntem leri kısaca şöyle özetlenebilir: Gazetelerdeki Polisle İlgili Haberleri Değerlendirme ls Kitle iletişim araçlarından birisi olan günlük gazeteler, polisle ilgili haberleri yayınlayarak kamuyu, kamunun tepkilerine yer vererek te polis örgütü yönetimini doğrudan etkileyen bir iletişim ve etkileşim aracıdır. Özellikle kamuoyu oluşturmada önemli bir işlevi olan gazeteler, tüm kamu örgütlerinde olduğu gibi polis örgutünde de ilgili birimlerce hergün izlene rek, haber konuları çoğu kez öncelikle değerlendirilmektedir. Düzenli İstihbarat Toplayarak Değerlendirme Güvenlik görevlilerinin gerçek kimliğini gizleyerek herhangi bir konuda kamuoyunun samimi düşüncelerini öğrenme yöntemi etki ve tepkileri 15 Bu konuda yapılmış bir araştırma için, bkz: A. Nihat Dündar, a.g. teı, s

19 98 AMME İDARESi DERGtsİ değerlendirme yöntemlerinden birisi olarak uygulanmaktadır. Kamuoyunun samimi düşüncelerinin bu yöntemle öğrenilmesinin kamusal ilişkiler açısından son derece önemi vardır. Düzenli olarak toplanan istihbaratdan uygulamada önemli kararların alınmasında ve varsa uygulama hatalarının düzeltilmesinde yararlanılır. Suç Duyurusu, Yakınma ve Başka Yazılı Başvuruları inceleyerek Değerlendirme Suç duyurusu, yakınma ve başka yazılı başvurular, örgüte polisle kamunun karşılıklı etki ve tekpilerinin sonucu olarak yansımaktadır. Bunların değerlendirilmesi örgütün genel durumu hakkında bilgi edinilmesini de sağlar. Kamunun polisle ilgili yakınma konularını tesbit edebilmek amacıyla Ankara ilinde 2142 kişiye uygulanan Anket ve görüşme uygulamasının sonuçları örnek olarak gösterilebilir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, kendisiyle görüşülenlerden 137'si bu konuda görüş belirtmek istemediğini, 1241'i polisden yakınacakları bir konunun bulunmadığını, 764 kişi ise polisden aşağıda belirtilen nedenlerle yakındıklarını belirtmişlerdir. Polisden yakınan 764 kişinin yakınma nedenleri, yakınıcıların cinsiyet Ierine göre şöyle sıralanmaktadır: KAMUNUN POLiSTEN YAKıNMA KONULARI16 KADıN ERKEK TOPLAM --- Disiplinsiz ve kaba davramşlar Darp ve Hakaret Gözaltına alınan yakınları hakkında bilgi vermeme Alkollü olarak olay çıkarma Bilgisizlik, eğitimsizhk, olayları önlemede başarısızlık Adil, eşit ve yansız davranmama Rüşvet, gasp, irtikap, kaçakçılık, sahtekarlık ve benzeri suçlar Görevi ihmal, suistimal 2 2 Zina, sarkıntılık, genel kadınla ilişki kurma İşkence yapma Genel Toplam Görüşme sırasında, görüşülenlerin güvenini sağlamak amacıyla toplanan bilgilerin bilimsel amaçlarla kulbnılacağı, bu nedene kimlik tesbiti bile yapılmadığı ısrarla belirtilmiş olmasına karşın, bazılarının «ıspat edemiyeceğim konuları konuşmam» düşüncesinden ha. reketle bazı yakınma konularında (Ör. Rüşvet) tatmin edici yanıt vermedikleri, düşün ~clcrini gizledikleri görülmüştür.

20 POLİsb-t KAMUSAL İLİşKİLERİ 99 Yüz Yüze İlişkilerdeki izlenimleri Değerlendirme yüz yüze ilişkiler sonucu kamu tepkilerinin öğrenilmesi özellikle yöne. ticilere polisle kamunun karşılıklı etkileşim sonucu oluşan genel kanı hak kında bilgi verir. Bu bilgiler güvenilir kişilerle görüşmeler sonucu elde edilmiş ise yöneticiler açısından daha da değerli ve anlamlıdır. Bu nedenle yüz yüze ilişkilerdeki izlenilmer etki ve tepkileri değerlendirme aracı olarak uygulamada kullanılmaktadır. Suçluların Sorgulanması Sonucu Elde Edilen Bilgileri Değerlendirme Suçluların sorgulanması sonucunda elde edilen bilgiler de etki ve tepkileri değerlendirme yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemle, özellikle polisin suçluiara yönelik olarak uyguladığı eylem ve işlemlerin etkileri ile suç işleyenıerin oluşturduğu kamunun bu eylem ve işlemlere tepkileri değerlendi. rilir Suç ve Suçluluğa İlişkin Sayısal Verileri Değerlendirme Suç ve suçluluğa ilişkin sayısal veriler, hertürlü tasarlama, uygulama eşgüdüm ve denetlemelerde anlamlı sonuçlar çıkarılmasına ve yeniden dü zenlemelere olanak sağlayan bilgi kümesidir. SONUÇ Bu bölüme kadar izah edilmeye çalışılan konulardan anlaşılacağı üzere, sonuç olarak: - Hukuk devleti anlayışının doğal sonucu olarak, başka ilişkiler gibi polisin kamusal ilişkilerinin de ülkemizde, genelolarak özü anayasa, ay. rıntıları yasa, tüzük, yönetmelik ve bunlara aykırı olmayan buyrukların be lirlediği, ilişki alanı, ilişki nedeni ve ilişki biçimi sınırlandırılmış biçimsel bir çerçeve içinde oluştuğunu, - Kamu düzeni ve güvenliğini sağlayabilmek için, kamunun güven, destek ve yardımlarına gereksinme duyan polisin, bu amaçla güven ve destek sağlayıcı birimler oluşturduğunu ve bu birimler aracılığıyla kamuyla ilişkilerini iyileştirebilmek için çeşitli çalışmalar yaptığını, çaba gösterdiğini, - Polise ycrilen ve tüm toplum üyelerini yakından ilgilendiren kamu düzen ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin, polisin kamuyla zorunlu ve sürekli bir ilişki içine girmesine neden olduğunu, bu nedenle polisin kamusal ilişkilerinin zorunlu ilişkilerden oluştuğunu, - Yeterli sayıda araç, gereç ve görevliye sahip olduğu takdirde daha etkin olan polisin, suç ve suçluluğa engel olabilmck ve suçluları yakalayabilmek amacıyla uyguladığı Nokta ve Devriye Hizmetlerinin o yörede.,uç işleme oranında sayıca azalmaya, yakalanan suçlu sayısında ise artmaya yol açtığının belirlendiğini,

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ Kolluğun Amacı: Kamu Düzeni (Gözler s. 578), Kamu Düzeni kavramını Klasik Anlayış ve Modern Anlayış olarak ikiye ayırmıştır. Klasik Anlayış ı o kamu güvenliği,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (05.09.2001 - ANKARA) (25/27 NİSAN 2014 MERKEZ GENEL KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİ) 1 I-GENEL

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır.

İl Temsilcisi :İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına göre atanmış temsilciyi, anlatır. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar) Amaç Madde 1- (1) Talimatın amacı Türkiye Satranç Federasyonuna bağlı Federasyon Bölge ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluşu, görev, yetki ve

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Etik İlkeler ve Kurallar

Etik İlkeler ve Kurallar Ek. 2 PERSONEL YÖNETİMİ DERNEĞİ PERYÖN Etik İlkeler ve Kurallar 1 Amaç Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ Senato:18 Mart 2014 / 323-4-B Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi kültür merkezleri, konferans

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir.

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir. Danıştay 15. Dairesi nin Karar Gerekçeleri Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile muayenehaneler için milat niteliği taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Muayenehanelerde

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KIG126 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 GİRİŞ Bilindiği üzere çalışanlar açısından 2 temel risk söz konusudur;

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı