polisin KAMUSAL ilişkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "polisin KAMUSAL ilişkileri"

Transkript

1 polisin KAMUSAL ilişkileri A. Nihat DÜNDAR* GİRİş Önceleri küçük yerleşim merkezlerinde birlikte yaşayan, sorunlarını ve gereksinmelerini o çevreye bağımlı olarak çözmeye çalışan bireyler arasındaki ilişki daha çok yüz yüzeydi. Yerleşim merkezlerinin dağınıklığı ve birbirlerine uzaklığı bireyler arasındaki karşılıklı etkileşimi engellediği gibi, bireylerin birlikte düşünme, karar verme ve hareket etmelerini de zorlaştırmaktaydı. Toplumsal yapıdaki değişme, yaşam ve ilişki biçiminin niteliğinde de değişmeye yol açmış, yeni buluşlar, teknolojiler ve hızla gelişen kitle iletişim araçları uzakları yakın kılmış, bireyleri yalnızca bulundukları çevreye bağımlı olmaktan kurtarmış, aralarındaki ilişkileri sıklaştırıp kolaylaştırmış vc bireylerin birlikte düşünme, karar verme ve hareket etmelerine olanak sağlamıştır. Kuşkusuz, toplumsal ya,pıdaki bu değişme bireylerin oluşturduğu kümeleri yönetime karşı güçlü kılmış, ancak yeni koşullara uyum gereksinmesini de bir sorun olarak birlikte getirmiştir. Devlet, günümüz koşullarında yönetilenlerin denetimini ve aralarındaki çıkar çatışmalarını geleneksel baskıcı yöntemlerle değil, çağdaş yönetim tekniklerini uygulayarak yapmaktadır. çağırnızdaki uygulamasıyla giderck daha da anlam kazanan bu tekniklerden biri de, İngilizcedeki «public relations» sözünün Türkçe karşılığı! olarak kullandığım ız «kamusal ilişkilen>dir. Bazı yazarların İngilizcedeki «public relations» sözünü dilimize «halkla ilişkiler» olarak çevirip kullanmaları, kanımızca, kavram kargaşasına, yanlış anlatım ve anlamalara yol açmıştır. Bilindiği üzere halk, aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu2 olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda «halkla ilişkilen> de, bir örgütün aynı ülkede yaşayan ve aynı uyruk * Dr., Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş ve Denetleme Kurulu Başkanlığı Müşavir Müfettişi ve Polis Enstitüsü Öğretim Görevlisi. İngilizcedeki "public relations» sözünün Türkçe karşılığı olarr,k bazı yazarlarca kullanılan «halkla ilişkiler. sözünün uygun bir karşılık olmadığına, dilimizde «kamusal ilişkiler> sözüyle karşılanması gerektiğine dikkat çeken Cemal Mıhçıoğlu, kanımızca önemli bir çeviri ve anlam hatasını tesbit etmiştir. Bakınız: Cemal Mıhçıoğlu, «Kamusal ılişkiler Nedir?», Kamu Kuruluşıarında Halkla İlişkiler SonmIarı Semineri, MPM Yayınları, An kara, 1976, s Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 1983, S. 496.

2 POLlSİN KAMUSAL İLİşKİLERİ Sl ta olan insan topluluğu ile olan ilişkilerini anlatmaktadır. Oysa çağımızda örgütlerin hizmet götürdüğü alanlar ülke sınırlarını aşmış, uluslararası boyutlar kazanmıştır. Özellikle özel kesim örgütleri, günümüzde «çok uluslu» olarak örgütlenebilmekte, değiş ülkelere ve onların halklarına aynı merkezden hizmet sunabilmektedir. Çağdaş teknolojiden yararlanarak rahatlıkla tek merkezden yönetilebilen bu dev örgütlerin yukarıdaki halk tanımı göz önüne alındığında, ayrı ülkelerde yaşayan ve farklı uyruklarda olan insanlara hizmet götürdüğü için halkla ilişkilerinden değil, halklarla ilişkilerinden bahsedilebilecektir. Oysa, halk sözcüğü ile anlatılmak istenen insan topluluğu, örgütün hizmetlerine ilgi duyan, bu hizmetlerden yararlanan, kimikez de davranışları bu örgütçe düzenlenen birey ya da grupların oluşturduğu bütün anlamındadır. Bu anlam ise, ancak «kamu» sözcüğü kullanılarak verilebilir. Çünkü her örgütün halkı ya da halkları değil, hizmetlerinden yararlanan, ilişki kurduğu, örgütün etkilemeğe ve denetim altında tutmağa çalıştığı kamusu ya da kamuları vardır. İşte bu nedenle, örgütün kamusu ya da kamuları ile kurduğu ilişkilerine «kamusal ilişkiler» diyor ve İngilizcedeki «public relations» sözünün Türkçe karşılığı olarak bu sözü benimsiyoruz. Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle son yıllarda, polisin kamusal ilişkileri demokratikleşme sürecindeki gelişmeye ve ilişkilerdeki değişmeye paralelolarak tartışma konusu yapılmaktadır. Polisin kamusal ilişki biçimi, kamunun temel hak ve özgürlüklerini yeterince kullanabilmeleri açısından önemli olduğu kadar, suç ve suçluluk anlayışının değiştiği, özellikle ideolojik ve kaçakçılıkla ilgili suçlu eylemlerinin uluslararası boyutlar kazandığı, bireysel suçtan örgütlü suça geçildiği, suç işlemede farklı uygulama ve teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüz koşullarında yönetim açısından da önem taşımaktadır. İşte bu çalışma, Türk polisinin kamusal ilişkiler alanını, amacını ve kamuyla ilişki biçimini belirleyen kararları, kamunun destek ve güvenini sağlamak amacıyla polisin gösterdiği çabaları, bu amaçla örgütlediği birimleri ve onların çalışmalarını, polisin kamuya yönelik uygulamalarını ve bu çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı etki ve tepkilere ilişkin süreçleri konu olarak almaktadır. KAMUSAL İLİŞKİLER ARAŞTIRMA VE ETKİLEŞİM MODELİ Kamusal ilişkiler sürecinin evrelerini ve bu evrelerin nasıloluştuğunu araştıran bu model denemesi «sistem» kuramı esas alınarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Tüm evreni «madde ve enerjinin örgütlenmesinden oluşmuş ve birbiri içine girmiş sistemler hiyerarşisi, bir bütün» olarak gören çağdaş örgüt kuramcıları, sistemi «birbiriyle karşılıklı iç bağımlılıkları olan öğelerden meydana gelmiş bir bütün» olarak tanımlamış ve sistemin kendisi gibi ona bağımlı ya da parçaların da ayrı bir sistem olarak alınıp incelenebileceğini

3 82 A.'Vıı,tE İDARESi DERGİSi belirtmişlerdir3. Bu yaklaşımla yönetim örgütü bir sistem olarak ele alınıp incelenebileceği gibi, yönetim ya da onun bir ögesi durumunda olan polisin kamusal ilişkileri de aym yaklaşımla incelenebilir. Sistem kuramına göre, dünyamızdaki bazı «maddi» nesneler, başka «maddi» nesnelere hem bağımlıdırlar, hem de onları etkilerler. Bu nesnelerden birisi sistem olarak incelenmek üzere alınırsa, öteki nesneler bu nesnenin çevresini oluştururlar. Çevre, sisteme sıcaklık, basınç, elektrik akımı, birtakım duygular ve uyarımlar göndererek etkide bulunur. Bunlar sistemin «girdi»leridir. Girdileri alan nesne onları bir dönüşüm sürecinden geçirerek çevreye sıcaklık, manyetik alan, renk, hareket verir. Bunlar sistemin «çıktı»larıdır. Her nesne girdileri aracılığıyla çevrenin eylemini alır ve çıktılar yoluyla da bunları çevreye geçirir. Bu nedenle girdiler çıktıları belirler, yani girdilerle çıktılar arasında bir ilişki vardır". Çözümleyici bir modelolarak sistem kuramı polis örgütüne ve onun kamusal ilişkilerine uygulandığında, polisin kamusunu oluşturan kümeler, örgütte çalışan görevliler, hizmet için gerekli araç, gereç ve çevreden alınan bilgiler polis örgütünün girdilerini oluşturacaktır. Örgüt çevreden aldığı bilgileri değerlendirecek, kamu düzeni, huzur ve güvenliği sağlamak için suç ve suçluiuğu engelleyici, suçluları yakalayıcı bazı tasarımlarda bulunacaktır. Bu amaçla görevlilerini yetiştirecek, birimlerini örgütleyecek, özetle çevreden aldıklarını bir dönüşünı süresinden geçirecektir. Bu çabalar sonucunda polisin suç ve suçlulugu engellemek için devriyeler çıkarması, suç işlendiğinde suçluları yakalaması, suç kanıtlarıyla birlikte ilgili yere teslim etmesi, yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmesi gibi uygulamaları ise, polisin çıktılarını oluşturmaktadır. Bu etkileşim süreklidir. Polisin Kamuya yönelik uygulamaları kamuyu etkiler. Kamu bu etkiler sonucu tepkilerini belli eder. Tepkiler ise yeniden polis örgütüne «girdi» olarak geri dönerler. Bu sistem, yani etkilerin tepkileri belirlemesi ya da polisin etkileriyle kamunun tepkileri arasmda bir ilişkinin bulunması sayesinde polis örgütü denge sağlamayı başarır. Çevredeki dcğişiklikler ya da uygulamadaki sapmalar «geribildirim (feedhack)>> aracılığı ile düzeltilir. Polis örgütü kamunun tepkileri aracılığı ile kamunun istek ve yakınmalarını öğrenir. Polis örgütünü bir sistem olarak tüm işlevleriyle alıp incelediğimizde örgütteki pekçok davranışın açıklanması gerekecektir. Oysa örgütteki sınırlı işlevlerin açıklanmasının konumuz ve amacımız bakımından yeterli olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle «Kamusal İlişkiler Araştırma ve Etkileşim Modeli» içinde (1) Kamusal ilişki biçimini düzenleme (Karar verme). (2) Kamunun Güven ve Desteğini Sağlayıcı Faaliyetlerde Bulunma (Duyur 3 James G. Miller, «Living Systems: Basic Concepts», BehavioraI Science, C. 10. no. 3, July s. 200; Rocco Jr. CClrlO. John N. Yanouzas. Forma! Oı ganizatlon. Irwin-Dorsey, 1967, s. 13 (Aktaran: Oğuz Onaran, Örgütlerde Karar Verme, SBF Yayınları, Ankara 1975, s. 23). 4 Lange, Who!es and Parts, A General Theory of System Behavior adlı yapıtla, Pergaınorı Press, Warszawa, 1965, s. 16.

4 POLİsİN KAMUSAL İLİşKİLERİ 83 ma, açıklama, tanıtma), (3) Kamuyla İlişki Kurma (uygulama), (4) Etki ve Tepkileri Değerlendirme, süreçleri ile polisin Kamuya Etkileri ve bu etkiler sonucu oluşan kamu tepkilerinin incelenmesi yeterli görülmüştür. Çizelge I'de görülen (Bakınız sayfa 84) etkileşim modeline göre yönetimce önce kamusal ilişki biçimini düzenleyen kararlar alınmakta, örgüt, alınan bu kararların uygulanabilmesi için kamunun güven ve desteğini sağlayıcı bazı çalışmalar yapmakta, daha sonra ise alınan kararları uygulamaktadır. Modele göre, örgütün kamuya yönelik uygulamaları kamuyu etkilemekte ve bu etkilere göre de kamunun polise karşı olumlu ya da olumsuz tepkileri oluşmaktadır. Örgüte girdi olarak dönen kamu tepkilerini örgüt kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutmakta ve tüm evrelerde gerektiğinde değişiklik yapmak suretiyle yaşamını dengeli bir biçimde sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu süreç, polisde biçimsel olarak nasıl düzenlenmiştir, nasıl uygulanmaktadır? Şimdi örnek uygulamalanyla bunları görelim: POLİSİN KAMUSAL İLİŞKİ BİÇİMİNİN DÜZENLENMESİ «Türkiye Cumhuriyeti... bir hukuk devletidir». Hukuk devleti yurttaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Bir ülkede hukuk güvenliğinin var olduğunu söyleyebilmek için ise, temel hakların güvence altına alınmış olması, yasalarda anayasa uygunluğunun ve yönetirnde hukuka bağlılığın gerçekleştirilmesi, yargı kuruluşlarının bağımsızlığı ve güvenliğini sağlayacak koşulların ülke yüzeyinde gerçekleştiriimiş olması gerekmektedir. Bunları gerçekleştirmede genellikle başvurulan yöntem, temel hakları kolaylıkla değiştirilmeyen metinlerde ve anayasalarda saymak, bunların düzenlenmesi ve sınırlandırılmasını da yasalarla yapılabilecek bir iş durumuna getirmektir5 Ülkemizde de temel haklar anayasada sayılarak bireylere hukuk güvencesi sağlanmak istenmiş, ayrıntılı düzenlemeler ise yasa, tüzük ve yönetmeliklere bırakılmıştır. Anayasamızda, kamu düzeninin, genel güvenliğin, huzur ve mutluluğun sağlanmasına, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve sınırlandırılmasına ilişkin polisi ve onun kamusal ilişkilerini yakından ilgilendiren, kamuyla ilişki biçimi ve alanını sınırbyan esaslara da yer verilmiştir. Bu nedenle anayasa polisin kamusal ilişkilerinin özünü ve ona aykırı olmayan yasa, tüzük, yönetmelik ve buyruklar ise ilişkilerin ayrıntılarını düzenliyen, belirleyici bir işleve sahiptir. Nitekim yürürlükte olan 1982 Anayasasına göre polis, kamusal ilişkilerinde: - «Hukuk Devleti» ilkesinin doğal sonucu olarak hertürlü eylem ve işlemlerini hukuka dayalı olarak gerçekleştirecek, 5 Mümtaz Soysal, /DO Sonıda Anayasanın Anlamı, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1976, s

5 t i......, "' cı o :.:... :.: v)...,... "' h '" 0 "' <>: '" <LI "'...,... tj>... <LI N' v) '"i... '" lj,....,... ~ "" lo< "" Vl. ::::. ~: ':ı,:ırpuar -:ıa ap T:ıarT~da~ a~ r~~3 ':ı,:ırpuar:ıv ap rur:ı -~rpwur~pn aa ~a~s, ununwp~ -.ıarup T.ıVrew -des aa Jar~~uap '.ıarzr rj aa rnpwprnonn -~rt~rn~rnonn ':ı~r ~s rur:ıprpwup:ı~~p ZTsupn aa r,pp '~,~a u,:ı -arrraa:ı9d ':ıprnonn apw,6,q :ırq,ıno,~n auf)z9 r:ıpp~:ıp~ ':ıqrup~ pnnw~~!w!~au9n aa r~awzr~ FJPr~t6p '.ın.ınnnp TJPr.ır?JPY ':ır!dpfi.ivr"wi:rp,,6 r~rnpr ps!u! D~SvP a~ uaadd ununwp~ ".ITTE? nur:ı~ -n.ıob ununwp~!sg:ju9 JPJPy KAMUNUN OLUMLU t [X.L3 WIRn70 TEPKI f :IYJ.L3NQ,l. ~ YÖNETIME./ TEPKiLERi f ".IT.ı!~ -~a wp~ap rn~wprnonn ~n~~aw uawppj PUTSPwuT~pn ununwpx zaw.ijp -uar:ıa ap!:ıar!~da4 a~ r~~3 zawjtpua[jv ap TUTJ -prpwut~pn aa ~a~s! ununw~x 'zawapauap 'zawarz, r:ı~rt:)tnprnolin a~ rli~wprnonn -r!rn5nn rr~.ir!j.igfi p.iprpw~rri?6 ',TPwnn Z90 I?npw ul?p:ıl?r:ıl?:ıp~ z aw.ı aa r~rnl?r l?s!urf'v::;.s;ıp 2/\ Ui3I\DD ununwe'x '.Irr".IVr:ıp.Ip~ upn -'E'W::;' ISUF'n Du:,lsr:ı.ıpE ununwf?y ZUWUprJ~JPn uapu!.iar -:;;r.u9d ununw[':1'!so:juq JPJP>l t [.YJ,3 ZnSWn70 f OLUMSUZ TEPK! NJWJ.L3NQ,l. KAMU: Kendisini ilgilendiren konu KAMU: ~ndisini ilqilendiren bir larda ve sorulduğunda yöne konudtime ya da yönetimce so görüş ve düşüncelerini rulduğunda görüş ve düşünce açıklar. lerini açıklamaz. Yönetimce alınan kararları Yönetirnce alınan kararları benimser. benimsemez. Ydnctimin duyurularını, a Uygulamayı olumsuz yanlarıljla çıklamalarını ve tanıtma algılar, yönetime gü çalışmalarını, uygulamala vcnmezrını onu desteklemez. ilgiyle izler, karar Yönctimle işbirliğinden ka ve uygulamayı tartışır, ön çınır. Yönetime karşı koyaı yargılarln hareket etmez, Yönetimi engeller. yönetime güveniı. Yönetime karşı eylem plan v.e uygular. Yönetimi destekler, yöneti lame katılır ve yönetimle iş hı.. ı ilti u;ırı;ır

6 POLİstN KAMUSAL İLİŞKİLERİ 85 - H;içbir birey, aile, zümre ve sınıfa ayrıcalık tanımadan ve uygulamalarında dil, ırk, renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeden «kanun önünde eşitlik» ilkesine uygun olarak davranmak, - Tüm bireylerin topluma, ailesine ve başka bireylere karşı ödev ve sorumluluklarını da içeren kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerini kullanabilecekleri.bir ortamı sağlayabilecek, şekilde hareket etmek zorundadır. Polis bu biçimsel çerçeve içinde ve belirlenen esaslara göre kamuyla ilişki kurabilecek, gene anayasadan kaynaklanan yetkiler doğrultusunda, kamu düzenini, genel güvenliği, ülke bütünlüğünü, cumhuriyeti, milli eğemenliği ve milli güvenlğii korumak amacıyla ilgili yasalarda belirlendiği biçimde temel hak ve özgürlüklere gerektiğinde sınırlama getirebilecektir. Polisin, meşru müdafaa durumunda, yetkili ınerdin aldığı yakalama ve tutuklama kararlarını uygularken, bir hükümlü ve tutuklunun kaçmasını önlemeye çalışırken, bir ayaklanma ya da isyanı bastırırken, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği buyrukları uygularken silah kullanması ve bu uygulama sonucu ortaya çıkan öldürme olayları, tüm bireylere tanınan «yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı»nın ihlali olarak görülmemiştir. Anayasamıza göre polis gerektiğinde silah kullanabilecek ve bu şartlarda doğacak istenmeyen sonuçlardan sorumlu olmayacaktır. Polisin yetkili mahkeme ve hakim kararıyla bireyleri yakalaması, tutuklaması, gecikmesinde sakınca olan hallerde ve suçüstü durumlarında ise doğrudan müdahale etmesi, bireylere tanınan kişi güvenliği ve özgürlüğüne aykırı davranışlar olarak görülmemiştir. Ancak, polis, bireye tutuklanma ya da yakalanma nedenini bildirmek, göz altında tutulma süresine ilişkin sınırlamalara uymak zorundadır. Kuşkusuz, polisin kamusal ilişkilerindeki hertürlü eylem ve işlemi, yargı denetimine açık olacak, ancak bu denetim eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlı olacaktır. Yukarıdaki kısa açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, T.C. Anayasasının polisin kamusal ilişkilerinin özünü belirleyici bir işlevi vardır. Anayasa, polisin kamusal ilişkilerinin alanını, ilişki nedenini ve biçimini biçimsel ve genelolarak düzenlemiş, ayrıntıları, yasa tüzük ve yönetmeliklere bırakmıştır. Yapılan incelemelere göre günümüzde polise 271 yasa, 51 tüzük, 168 yönetmelik ve 87 kararname görev yetki ve sorumluluk vermekte, polisin kamusal ilişkileri de istisna ve kuraldışı uygulamalar bir yana bırakılacak olursa genelde bu biçimsel çerçeve içinde oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve bunlara aykırı olmayan buyrukların polisin kamusal ilişkilerini düzenliyen kararlar niteliğinde olduğu ve genelde bu kararlara göre polisin kamusal ilişkilerinin gerçekleştiği söylenebilir.

7 86 AMME İDARESI DERGİSİ POLİSİN KAMUYLA İYİ İLİşKİLER KURMA ÇABALARı Tüm dünya ülkelerinde iç barışı, genel güvenlik ve düzeni sağlamakla görevli örgütler oluşturulmuştur. Ancak gerçek anlamda güvenlik ve barışın, kamunun kendi isteği ve yönetimi desteklemesi ile gerçekleşeceği de tartışmasız kabul edilmektedir. Kamu desteğinden yoksun, kamunun karşısında yer alan bir yönetimin çalışmalarını başarıyla sürdürme olanağı yok denecek kadar azdır. Bu gözlemler kuşkusuz Türk polis örgütü için de geçerlidir. Bu nedenle polis örgütü yönetimince, yönetimin izlediği yöneltiyi kamuya benimsetrnek, kamunun güven ve desteğini sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılmakta, yönetim bu amaçla birimler oluşturmakta ve bazı araçlardan yararlanmaktadır. Bir örgüt öncelikle kendi üyelerine izlediği yöneltiyi benimsetrnek, alınan kararları onlara duyurmak, açıklamak, tanıtmak ve onların güven ve desteğini kazanmak zorundadır. Bu sağlanmadığı sürece, görevlilerin kamuya izlenen yöneitiyi benimsetmesi, kamunun güven ve desteğini sağlaması gerçekçi bir yaklaşımla mümkün görülmemektedir. Genellikle,<İç kamu» olarak tanımlanan örgütte çalışanlar için örgüt yönetimince yayınlanan genelge ve buyruklar, çalışanların kendi görev alanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri öğrenmderine yardımcı olurlar. Bu genellerne polis örgütü için de geçerlidir. Teorik olarak Resmi Gazete'de yayınlandığı gün yürürlüğe giren yasa, tüzük ve yönetmelikler, uygulamada tüm görevlilerin Resmi Gazete'yi izleme olanağı olmadığı gerekçesiyle gerçekte yönetimin yayınladığı açıklayıcı genelgeler aracılığıyla yürürlüğe konulurlar. Genelgeler, gönderildiği birimlerde tüm çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilmesi ve öğretilmesi isteğiyle gönderilir. Bu işleviyle genelge yöntemi, örgüt üyelerine, alınan karar ve bu kararların uygulanmasına ilişkin esasları duyuran, açıklayan ve tanıtan, uygulamada birlik sağlamayı amaçlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Polis örgütünde, hizmet öncesi, hizmet içi ve uzman yetiştirmek için uygulanan eğitim izlenceleri de, dolaylı olarak görevlilerini örgüt amacı doğrultusunda yetiştiren ve örgütün amaç ve yöneltisini benimseten bir araçtır. Bu izlencelerde görevlilerden beklenen davranış biçimleri açıklanmakta, nedenleri anlatılmakta, hizmette kullanılacak araç, gereç ve formlar tanıtılmakta, açıklayıcı bilgiler verilmekte bu amaçla kitaplar, teksir ve broşürler bastmlarak dağıtılmakta, bültenler yayınlanmaktadır. Tüm bu çabalar görevlileri yetiştirmeye yönelik olmakla birlikte, aynı zamanda görevlilere hizmeti açıklama ve tanıtma amacına, onların güven ve desteğini sağlama, örgütün amacı doğrultusunda hareket etme ve örgüte katılmalarını, inanmalarını, isteyerek ve güvenerek çalışmalarını gerçekleştirme amacına da yöneliktir. Kuşkusuz, görevlilerin kendilerine verilen görevleri severek, isteyerek ve inanarak yapmaları örgüte güç kazandırır.

8 polisin ~USAL İLİŞKİLERİ 87 Bilindiği üzere bir örgütün kendi görevlilerine izlediği yöneltiyi be nimsetmesi, onların desteğini sağlaması pek zor birşey değildir. Çünkü bi reyler genellikle hangi nedenle olursa olsun örgüte girerken örgütün genel yöneltisini benimseyerek girerler. Aksine bir davranış, bireye uygulanacak cezai yaptırımlarla karşılanır ve sonunda birey örgütte kalmak ya da ayrılmak seçeneklerinden birisini yeğlemek zorunda kalır. Ancak, kamu için sorun bu kadar basit değildir. Her örgüt kamunun güven ve desteğine muh. taçtır. Bu nedenle örgüt yöneltisinin kamuya benimsetilmesinde, kamunun güven ve desteğinin sağlanmasında daha farklı yöntemler uygulanır. Suç ve suçluluğun önlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması için ka munun herşeyden önce yönetirnce kendisinden ne beklendiğini bilmesi gerekir. Yurttaşlar nelerle yükümlüdür, nerede, nezaman, nasıl davranmalıdır? Bu soruların yanıtlarının verilmesi gerekir. Bilindiği üzere ülkemizde yasaları bilmernek mazeret sayılmamaktadır6. O zaman örgüte düşen görev, izlenen yöneltiyi kamuya benimsetmek için, kamuya ilk ağızdan doğru bil giler vermek, bu yöntemle kamudaki muhtemel yanılgıları önlemek, onla rın güven ve desteğini kazanmak için alınan her kararı, özellikle kamuyu yakından ilgilendirenleri kamuya duyurmak, açıklamak, hizmeti ve uygu lamayı tanıtmak olmaktadır. Emnıyet Genel Müdürlüğü ve taşra birimlerinde bu amaçla görevli bi rimler oluşturulmuştur. Bu amaç bazı araçlardan yararlanılarak gerçekleş. tirilmektedir. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğü bu araçlardan bazılarına sahip bulunmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerince kendi hiz met alanlarına ilişkin konularda yaptıkları basın toplantıları7, ropörtajlar, açık oturum ve benzeri izlencelere katılma, el ilanları bastırarak dağıtmak, aranan kişilerin resimlerini, ad ve eylemlerini belirten duvar ilanlarını ken tin çeşitli yerlerine astırmak, tanıtıcı ve açıklayıcı kitap, broşür, dergi, formlar bastırarak dağıtmak, filmler hazırlayarak okullarda, sinema ve televizyonda yayınlanmasını sağlamak, sergiler açmak, bilimsel toplantılar, yarışmalar düzenlemek, okullarda polisi ilgilendiren konularda ders vermek, hayırsever toplantılara, bağış kampanyalarına katılmak, önemli ope rasyonlara kitle iletişim araçları temsilcilerini çağırarak operasyonu izle melerini ve kamuya duyurmalarını sağlamak, kuruluş günlerinde, bayramlarda gösteriler yapmak, yüz yüze ilişkiler için zaman ayırmak, ziyaretçi kabul etmek, kamunun istek ve yakınmalarını inceleterek sonucundan bilgi verilmesini sağlamak, kamusal ilişkileri yönlendirici, düzenleyici perso~ ne 19örevlendirmek, gazetelere ilanlar vermek, basın bültenleri çıkarmak, spor kulüpleri kurmak ve karşılaşmalara katılmak suretiyle kamuya bilgi verilmekte, kamu aydınlatılmakta, kamunun destek ve güveni kazanılmaya çalışılmaktadır. 6 Türk Ceza Yasası, Madde Basına bilgi ve demeç vermenin il ve ilçelerde mahallin en büyük mülkiye amırının, merkezde ise İçişleri Bakanının iznine tabi olduğu unutulmamalıdır. Bu uygulama, polisin basın ve kamuya doğrudan ve en seri araçlarla bilgi vermesini engellemekte, yetkililerin zamanında açıklama yapmamaları ise kamunun duyduklarına inanmasına yol açmaktadır.

9 88 AMME İDARESt DERGİst Polisin, kamunun güven ve desteğini sağlamak amacıyla oluşturduğu kamusal ilişkileri düzenliyen birimleri kısaca şöyle özetlenebilir: POLİsİN KAMUSAL İLİşKİLERİ DÜZENLİYEN BİRİMLERİ Basın, Protokol ve Halkla İlişkiler Müşavirliği günlü bakan onayı ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu Örgüt şemasında bu isimde bir birime ilk kez yer verilmiş, ancak şema üzerinde kalan bu birim bazı engeller nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Kuşkusuz, artan gereksinme ve değişen koşulların ürünü olan bu birimin, polisin günün her saatinde kamuyla ve kitle iletişim araçlarıyla direk ilişki kurabilmesi, doğru haberlerin kamuya duyurulması, kulaktan duyma haberlerin kamuya yayılmasının önlenmesi açısından kurulmasında ve bu amaç doğrultusunda hizmet vermesinde yarar vardır. Protokol Şube Müdürlüğü Daha çok, iç kamu diye tanımladığımız örgütte çalışanlara yönelik sosyal hizmetleri ve diğer protokol hizmetlerini yürütmek amacıyla örgütlenen bu birimin iç kamunun örgüte güven ve desteğinin sağlanmasında önemli katkıları olmuştur. Radyo. Televizyon Yayın Şube Müdürlüğü Kamuoyunda Türkiye Polis Radyosu ve Ankara Polis Radyosu olarak tanınan radyoların bağlı olduğu bu birim, polisin kamusal ilişkilerine önemli katkıları olan ve 1953 yılından bu yana yaptığı yayınla kamunun beğenisini kazanan bir birimdir. Kamuya polisle ilgili haberleri verme, trafik ve asayiş konularında kamuyu ve sürücüleri eğitme, polisin kamusal ilişkilerini iyileştirme amacıyla örgütlenen bu birim, ülkemizde ilk kez 1964 yılında stereo radyo yayınını da gerçekleştirmiştir. Polis radyoları bilinen kuruluş amaçları dışında, dolaylı olarak başka önemli hizmetlere de aracılık yapmaktadır. Dinleyicilerle yapılan görüşmeler, gözlemler ve alınan mektuplardan çıkarılan sonuçlara göres, dinlemek istediği müziği TRT yayınlarında bulamayan bazı yurttaşlarımız yurt dışından yayın yapan radyolara mektuplar yazarak isteklerde bulunmakta, ülkemiz radyolarından yayınlanmayan isteğini dinlerken pekçok yıkıcı fi kirleri de birlikte almaktadır. Polis radyoları bu nedenle daha çok kamunun istediği ancak TRT izlencelerinde yer verilmeyen müzik izlencelerine de yer vermektedir. Amaç yalnızca müzik yayım yapmak değildir. Görünen amaç, her ınüzik türunün dinletici, ilgi çekici özelliğinden yararlanarak polisin kamusal ilişkilerini iyileştirmek, kamu düzeninin sağlanma 8 Ayrıntılı bilgi için bkz: A. Nihat Dündar, Polisin Kamusal İlişkilerl, Basılmamış Doktora Tezi (Çoğaltma), Ankara 1984, s

10 POLiStN KAMUSAL tltşktlert 89 sında kamunun desteğini sağlamak, bireyleri tehlikelere karşı uyarmak,,polisin görevlerini tanıtarak polise görevinde yardımcı olmak, yurttaşların yasalara uyması, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda hareket,etmesini sağlayıcı izlenceler düzenlemektir. Müzik bu izlenceleri kamuya dinletebilmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Polis radyolarının büyük bir yurttaş kitlesi tarafından sevilerek dinlendiği ve bu birimlere günde ortalama 45 yazılı başvurunun yapıldığı tesbit edilmiştir. Halen, günde 11 saatlik yayın yapan Türkiye Polis Radyosu kısa dalga 47,3 metre, 6340 Khz. ayrıcaçok kısa dalga FM 95,5 Mhz. 3,14 metre üzerinden, tatil günleri 10 saat, diğer günler ise 5 saat yayın yapan Ankara Polis Radyosu (Stereo) ise çok kısa dalga 3,17 metre üzerinden yayın yapmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü Ülkemizde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan yerleşmiş düşünce biçimi «tüm sorunların kısa sürede ve ancak üst yöneticiler tarafından çözülebileceği» inancına dayanmaktadır. Başka nedenleri de olmakla beraber, bu birim aracılığıyla izlenen işlemlerin ilgili birimlerce öncelikle sonuçlandırılması, keza bu birimin aracılık yaparak gönderdiği yurttaşlara birimlerde daha farklı ve özenli davranılması, yönetimin takdir hakkının olabildiğince olumlu yönde kullanılması, gizlilik ve iş izlemenin bu birim aracılık yaptığında belirli bir ölçüde kaldırılması ya da azaltılması yurttaşların doğrudan bu birimlere baş vurmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle özel kalem müdürlüğünün kamusal ilişkilerdeki «sorun çözme, yönlendirme ve süzme» işlevi, polisin kamusal ilişkilerinde de olumlu kamu tepkilerine, iç kamu nun ise olumsuz tepkilerine yol açmaktadır. Basın Bürolan 11 Emniyet müdürlüklerinin birinci şube (siyasi şube) müdürlüklerine bağlı bir birim olan basın büroları, polisin basın ve yayın organları temsilcileri ile ilişkilerini düzenlemek, polisin çalışmalarını duyurmak, basın aracılığıyla iletilen soruları yanıtlamada ilgililere aracılık etmek, basın bülteni ve benzeri duyurma, açıklama ve tanıtma çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak amacıyla oluşturulmuşlardıf. Basın büroları uygulamada, basın yayın organları polis mulıabirlerinin sürekli olarak olayları izlemek üzere bulundukları, polisle iç içe birlikte çalıştıkları polis birimleri görünümündedir. Bu bürolar özellikle polis basın işbirliğinin sağlanmasında önemli hizmetler vermektedir. Polis Haber Merkezleri Polis Haber Merkezleri büyük illerde Telekominika3yon şubeleri bünyesinde, daha küçük illerde ise telsiz büroları içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu merkezler 24 saat sürekli görev yaptıkları ve aynı zamanda ilin şehir içi Ye şehir dışı tclsiz haberleşmesini yürüttükleri için hertürlü olay öncelikle bu birimlere ulaşır. Yurttaşlar arasında «polis imdat» diye

11 90 AMME İDARE Sİ DERG1s1 bilinen ve illerin telefon rehberlerinde de «polis» diye geçen telefonlar bu merkezin telefonlarıdır. Uygulamada, yurttaşlar hertürlü ihbar, yakınma, yardım isteme gibi başvurularını genelolarak bu birime yapar ve bu bi rim aracılığıyla olay yerine ekipler sevk edilir. Kanımızca, polisin kamusal ilişkilerinde önemli bir yeri olan bu merkeze ait telefonların, itfaiye tele fonları gibi kolay hatırlanabilecek numaralardan tahsis edilmesi bu biri min etkenliğini daha da arttıracaktır. Polis Bandosu Polisin farklı hızmet alanlarında ve alışılagelmiş ilişki biçimi dışında tanınmasına yardımcı olan bu birimin iller düzeyinde yaygınlaştırılmasında polisin kamusal ilişkileri açısından yarar görülmektedir. Emniyet Gençlik ve Spor Kulübü 1945 yılında kurulan ve daha çok Ankara ve İstanbul illerinde örgütle nen bu kulüplerden ülkemizi uluslararası pekçok yarışmada temsil eden sporcular yetişmiştir. «Güçlü ve başarılı polis» imajını dolaylı olarak yayan bu tür birimlerin polisin kamusal ilişkilerinin iyileştirilmesine önemli kat kıları olmuş, bu kulüplerden Celal Sandal, Mehmet Kumova, Yeter Sevimli, Hasan Şekerer gibi ünlü boksörler, Gıyasettin Yılmaz, Bekir Ege, Mustafa Civelek gibi güreşçiler ve Sadık Pekünlü gibi halterciler yetişmişlerdir. Trafik Acil Servisi 1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yurttaşların trafik kazaları ve yaralılarına ilişkin acil bilgi gereksinmelerini karşılamak üzere kurulmuş bulunan bu birim, bir yıl sonra çeşitli nedenlerle kapatılmıştır. Yurttaşlara acil durumlarda hizmet götüren bu birimin işlevi, daha sonra tüm ülke sathında oluşturulmuş bulunan EKKM (Emniyet Komu ta Kontrol Merkezi) aracılığıyla yürütülmektedir. Günümüz koşullarında, gizlilik derecesi olmayan hertürlli bilgiyi (Trafik, asayiş ve diğer olaylara ilişkin) Emniyet Genel Müdürlüğündeki AKKM (Ana - Komuta - Kontrol- Merkezi) Daire Başkanlığtndan almak mümkündür. Uygulamada üst yöneticilere ve ilgili birimlere anında haber formatlanyla dağıtılan bilgilerin polisin kamusal ilişkileri ve doğru haberlerin kamuya ilk elden duyurulması açısından basın yayın organlarına da verilmesi yararlı görülmektedir. Küçükleri Koruma 'Şube Müdürlüğü Daha çok Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük kent merkezlerinde kurulmuş bulunan bu birim, özellikle korunmaya muhtaç durumda olup evinden kaçan, annesi, babası ya da kendisine bakacak bir yakını olmayan, ya da yakınları olduğu halde gerektiği gibi korunamayan çocukları suç ve suçluluk ortamından uzak tutmak, yakınlarının ya da devletin koruması altın

12 POLISIN KAMUSAL İLİşKİLERİ 91 da yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacına yönelik olarak kamuya h izmet götürmektedir. Kısıtlı olnakları nedeniyle, günümüzde yalnızca evinden kaçan çocukları evine teslim etme, terkedilen küçükleri ise ilgili kurumlara bakımıarı için yerleştirme biçiminde yürütülen bu hizmetin polisin kamusal ilişkilerinde mevcut haliyle bile ayrı bir yeri ve önemi vardır. Diğer iller düzeyinde yaygınlaştırıldığında ve hizmet verme olanakları arttırıldığında bu birimin işlevi, kuşkusuz daha da önem kazanacaktır. POLİsİN KAMUYLA ZORUNLU İLİşKİLERİ Sosyal düzen var olduğu sürece, bu düzeni bozan, ona ters düşen tutum ve davranışlar da olacak, keza sosyal düzeni bozucu hareketler bir anlamda suç olgusunu doğururken, öte yandan da suçlular ortaya çıkacaktır. İşte suç ve suçluluk gibi onunla mücadele için örgütlenen polis de sosyal düzenin bu görünüm ve işleviyle bir parçasıdır. Görcvi gereği, suç ve suçluluğa engelolmak, suç işlendikten sonra ise suç kanıtlarıyla birlikte suçluları yakalamak zorunda olan polis, günlük yaşamında sürekli olarak kamuyla iç içe ve onunla ilişki içindedir. Özel yaşamlarındaki bu ilişkiler bir yana bırakılacak olursa, polisin kamusal ilişkilerinin, yasalarca verilen görevlerin yerine getirilmesi dolayısıyla görev gereği kurulan zorunlu ilişkilerden oluştuğu söylenebilir. Kuşkusuz, başka biçimsel ilişkiler gibi genelde polisin kamuyla ilişki biçimi de yasalarca belirlenmekte ve ilişki alanı sınırlanmakatdır. Polis, uygulamada genellikle üç ayrı amacı gerçekleştirebilmek için kamuyla ilişki kurmaktadır. Kısaca özetlenecek olursa bunlar: Suç ve Suçluluğa EngelOlma Polisin genel güwnlik önlemleri alma ve suç işlenmesini önleme amacıyla günlük yaşamda giriştiği pek çok uygulama, tüm toplum üyelerini yakından ilgilendirmektedir. Evde, okulda, iş yerinde, eğlence ve pazar yerlerinde, kent içinde, kentler arası kara yollarında, terminallerde, hava ve deniz limanlarında, özetle bireylerin bulunabileceği her yerde polis, ülke koşullarına ve örgütün olanaklarına göre suç ve suçluluğa engelolmak amacıyla örgütlenmiştir. Görevi gereği, temel hak ve özgürlüklerin toplum üyelerince önceden belirlenen kurallara uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamak, varsa engelleri ortadan kaldırmak zorunda olan polis, «nokta ve devriye hizmeti» olarak adlandırılan hizmeti, toplum üyeleriyle her yerde ve hcl' zaman yüz yüze olmak, yardım gerektiğinde yardım etmek ya da hizmete her an hazır oldu!:(u gi5rüntüsünü yaratmak, suç işleme arzusunda ya da suç işleyebilecek nitelikte olanları caydırmak amacıyla yürütmektedir. Günün her satinde bazı önemli noktalarda nöbet tutmak ve suç işlenmesi olası yer ve bölge!cre YClya ve motorlu polis ekipleri göndermek suretiyle uygulanan bu hizmet, yasalara saygılı toplum üyelerinin güvenlik ve huzur duygusu içinde özgürce JavranabiJmekrinc olanak sağlamakta, suç işlemesi ya da suç işlemeye karar vermiş kişilerin de kısa sürede yakala

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006. Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26261 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Düzce Belediye Başkanlığı'nda görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve ileri

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2.

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2. Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta

Detaylı