M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO TELEVİZYON KARAKTER MODELLEMESİ ANKARA 2007

2 Millî Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlğn tarih ve 269 sayl Kararile onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöğrenme materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacyla öğrenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak amaçlanan yeterliği kazandrmak koulu ile eğitim öğretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasönerilen değiiklikler Bakanlk ta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygn eğitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaabilirler. Baslm modüller, eğitim kurumlarnda öğrencilere ücretsiz olarak dağtlr. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlğnda satlamaz.

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ BAŞLANGIÇ MALZEMESİNİN OLUŞTURULMASI Kutunun Editable e Dönütürülmesi Sub-Object Modelleme Poligonlara Eriim Ve Poligonlarn Seçimi Poligonlara Ekstrüzyon Uygulanmas Poligon Değiim Değerleri Extrude Bevel Slice...12 UYGULAMA FAALİYETİ...15 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...16 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...17 ÖĞRENME FAALİYETİ KOL VE BACAKLARIN GÖVDEDEN OLUŞTURULMASI Kol Poligonlarn Seçimi Kollarn Şekillendirilmesi Bacak Poligonlarn Seçimi BacaklarŞekillendirmek BağlantNoktalarile Şekillendirme Yapmak Pürüzsüzletirme Komutlar...25 UYGULAMA FAALİYETİ...29 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...31 ÖĞRENME FAALİYETİ PARMAK AYRINTILARINI OLUŞTURMAK Poligonlarla ParmaklarOluturmak ParmaklarAyrmak Bölümleri Birbirine Eklemlemek Sol Eli Ayrmak ve Kopyalamak Bileği Eklemek Giysi Kvrmlar Giysinin KollarOluturma Bel ve Omuz AyrmlarBelirleme Çorap AyrmlarOluturma Giysi KaplamasYapma...40 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...43 i

4 MODÜL DEĞERLENDİRME...44 CEVAP ANAHTARLARI...45 ÖNERİLEN KAYNAKLAR...46 KAYNAKÇA...47 ii

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR 213GIM111 Radyo Televizyon Grafik Animasyon Karakter Modellemesi 3D sahnesinde bir karakterin gövdesini canlandrabilmek ile ilgili öğrenme materyalidir. 40/32 Temel Modelleme Komutlarmodülünü almolmak. 3D sahnesinde konunun gerektirdiği bir karakterin gövdesini canlandrabilecek yöntem ve teknikleri kullanmak. Genel Amaç Gerekli ortam sağlandğnda 3D sahnesine bir karakteri canlandrabileceksiniz. Amaçlar 1. Karakterin gövdesini oluturabileceksiniz. 2. Karakterde kol ve bacaklaroluturabileceksiniz. 3. El modellemesi yapabileceksiniz. Bilgisayar kurgu (NLE) ortam, 3D animasyon program, monitörler. Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili değerlendirme sorularile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme arac(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamalar ile kazandğz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iii

6

7 GİRİŞ Sevgili Öğrenci, GİRİŞ Çevremize bir göz attğmzda çeitli türde ve biçimde yaratlmcanllargörürüz. Bu canllar, bulunduklar ortamn ekolojik dengesinin korunmasna katkda bulunurlar. Dünyadaki her ortam canllarla hareket bulur. 3D sahnesinde cansz varlklar gibi canlvarlklarda modellemek mümkündür. Bir canlymodellemek üç boyutlu programlarda en zor ksmdr. Bir karakterin modellemesi için o karakterin tüm özelliklerinin bilinmesi gerekir. Karakterin fiziksel yaoluturan çeitli organ veya organellerin yaps, çalmasve çalrken birbirleriyle olan ilikisini iyi gözlemlemek gerekir. Bir canlvarlğn dgörünüü kadar duygusal yada yanstmak gerekir. Biyoloji dersinden hatrladğmz kadaryla vücudumuz ba, gövde, kollar ve bacaklar olmak üzere üç ksmdan oluur. 3D sahnesinde oluturacağmz karakterlerimiz gerçek yaamdan örnek alnabileceği gibi, gerçekte var olmayan hayal gücümüzün ürünü de olabilir. Hangi ekilde olursa olsun, oluturmaya çaltğmz bir karakterin gövdesi, kollar, bacaklar, kafas, elleri ve parmaklarolacaktr. Gerçek canllarmodellemek kolaydr. Ancak kendi hayal gücümüzle oluturduğumuz bir karakteri 3D sahnesinde oluturabilmek için önce kâğt üzerinde eskiz çalmalarn yaplmas, karakterin resim olarak çizilmesi gerekir. Daha sonra ise 3D program özelliklerini kullanarak onu üç boyutlu hâle getirmek gerekir. Oluturduğumuz bir sahnenin en önemli özelliklerinden biri olan karakterlerin gövdesinin oluturulmasile ilgili bilgileri bu modül içinde bulacaksz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Karakterin gövdesini oluturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmaz gereken öncelikli aratrmalar unlardr: 1.Çevrenizdeki canlvarlklarn vücut yaplarhakknda bilgi toplayz. 2. İnsanlarn gövde yaplarhakknda bilgi toplayz. İnternet ortamnda çeitli grafik animasyon programlarinceleyiniz. Üç boyutlu animasyon filmlerini; bu filmlerde kullalan kar, yağmur, sis, ategibi etkilere ve akkan maddelerin animasyonlarna dikkat ederek izleyiniz. 1. BAŞLANGIÇ MALZEMESİNİN OLUŞTURULMASI Modellemeye balamadan önce oluturmak istediğiniz karakterin referans çizimlerini veya fotoğraflarelde etmek gerekir. Bir karakterin gövdesini oluturmaybir örnek ile adm adm gerçekletirelim; 1. 3D sahnesinin front ksmnda bir plane nesnesi oluturalm (bk. Temel Modelleme KomutlarModülü). Plan nesnesinin ayarlar; Length = 410 Height = 380 Length Segs= 1 Width Segs = 1 Sahnedeki viewport (front) üzerine fare ile sağ tkladğzda gelen seçenekten smooth+highlights i tklay 2. Kaplama panelinde (material editör) ile seçtiğimiz kaplama malzemesini Assign Material to Selection ile nesneye atayn (bk.nesne Biçimlendirmesi Modülü). 3

10 3. Shader Basic Parameters de 2 sided seçeneğini iaretleyerek resmin düzlemin her iki yanda görünmesini sağlay 4. Blinn Basic Parameters alanda self illumunation altndaki color değerini 100 olarak değitiri Böylece resmin klandrma miktar ve yönünden etkilenmeden sahnede görünmesi sağlar.. 5. Sahnelerdeki zgaray(grid) kapatmak için çalacağmz pencereye gelip klavyeden G tuuna bas Böylece resmin daha net görünmesi sağlar. Sahnedeki front viewport etiketi tklanarak edges faces seçilerek oluturulacak kutunun segmentlerinin görünmesi sağlar. 6. Top sahnesinde bir kutu oluturu Kutunun parametreleri u ekilde ayarlansn: Lenght = 70 Width = 90 Height = 125 Length Segs = 3 Width Segs = 3 Height Segs = 4 7. Top penceresinde kutuyu düzlemin önüne gelecek ekilde ayarlay 4

11 8. Front penceresinden de kutunun üstünün referans resminin omuzlarna gelecek biçimde ayarlay Görünüaağdaki gibi olmaldr Kutunun Editable e Dönütürülmesi Modelleme sürecine balamadan önce kutuyu editable poly veya editable mesh e dönütürmek gerekir. (bk. Nesne Biçimlendirmesi Modülü) Bu dönüüm ile kutunun ekli değimez; ancak kutu biçimlendirmeye uygun hâle gelir. Karakteri oluturmak için bu düzenleme becerilerine sahip olmak gerekir. Editable poly ile editable mesh çoğu araçlarnda benzerlik göstermekle beraber aralarnda bazfarklar vardr. Bir kutuyu editable poly e dönütürmek için; 1. Kutu seçiliyken modify paneline gidi Bu ksm modifier listesini görüntüler. Daha sonra box seçili iken mouse a sağtklayp açlan menüden editable polly i seçi Kutu editable hâline dönütükten sonra artk gerçek parametrelerine eriilemez. 5

12 2. Nesnenin adbox olarak değitiri Sahneyi bir isimle kaydedi Modelleme srasnda çalmaysk sk kaydetmek gerekir Sub-Object Modelleme Sub-Object herhangi bir nesneyi oluturan alt parçalardr. Yukarda oluturduğumuz kutuya vertex düzeyinde indiğimiz zaman, dikkatli bakldğnda kutunun köelerinde mavi noktalar görülür. Bunlara vertex (nokta) denir. Noktalar birleip kenarlarve yüzeyleri oluturur. Üç nokta birleirse bir yüzey ( face) oluur. Daha fazla nokta aydüzlemde ise bu ekle de polygon (çokgen) oluur. Bu noktalarn ve yüzeylerin üzerinde düzenleme yaparak yeni cisimler elde edebiliriz. Yukardaki örnekte anlatldğgibi kutu nesnemize vertex düzeyinde ulaabilmek için editable poly seçeneğini tklamak gerekir. Böylece cisim kutu olmaktan çkyor ve düzenlenebilir hâle geliyor. Noktalarn ve yüzeylerin yerini değitirmek veya yüzeyleri 6

13 bölmek için istediğimiz alt seçeneği seçiyoruz. Örneğin noktalardan birini haraket ettirmek istediğimizde Vertex moduna geçip daha sonra fareyi perspektif görünümüne götürüp noktayistediğimiz gibi haraket ettiriyoruz. Düzenleme ilemi bittikten sonra baka kutularla ilem yapacaksaz. Sub-Object modunu kapatmalsz. Bunun için sağ taraftan tüm parçalarn üstündeki yazy seçmelisiniz. Klavyeden F3 tuuna basarak olaytel çerçeve eklinde görebiliriz. Bu ekilde noktalarn yerini amacmza göre değitirebiliriz. Yer değitirebilmek için Move ( ) düğmesine basmak gerekir. Yüzeyleri bölmek isterseniz kenar veya yüzey modunda iken ( Face veya Edge) sağ alttaki seçeneklerden cut düğmesine basp fareyi kenarlar üzerinde tklamaydeneyi ( Alt moda geçtikten sonra klavyeden Alt-X ile kesme ilemi yapabilirsiniz.) 7

14 1.2. Poligonlara Eriim Ve Poligonlarn Seçimi Yüzeylerde ilem yapmak istediğimiz zaman kutu nesnesine Polygon düzeyinde ulamak gerekir. Böylece ksa sürede farklekiller elde etmek mümkündür. İlkel nesneler bir editable poly e dönütürüldüğünde ilk adm, ana kutunun kol ve bacaklarbiçimlendirmek olacaktr. Kutu modelleme yöntemiyle orijinal kutudan yeni poligonlardardoğru çekerek kol ve bacaklarbiçimlendirmek mümkündür. Bu sürece ekstrüzyon (extruding) adverilir. Poligon alt düzeyine iki yoldan ulalabilir: 1. Modifier listesi üzerinde editable poly girdisinin yandaki + iaretini tklayarak gelen listeden polygon seçeneğini iaretleyi 8

15 2. Selection alandaki polygon düğmesini tklay Poligonlaratadktan sonra sra istenilen poligonu seçmeye gelir. Herhangi bir poligonu tkladğzda poligonun seçili olduğunu göstermek için etrafndaki kenarlar krmzya dönüür. Seçili poligonlara yeni poligonlar eklemek için ctrl tuu basltutularak istenen poligonlar tklar. Alt tuuyla da seçim iptal edilebilir. Bir seferde birden fazla poligon seçmek ve birkaçn seçimini kaldrmak için seçim imlecini sürüklemek yeterlidir Poligonlara Ekstrüzyon Uygulanmas Poligonlarseçtikten sonra gövdeden kol ve bacaklarçkarabilmek için gövdeye ekstrüzyon uygulamasyapmak gerekir. Bir kutu nesnesi oluturarak editable poly hâline dönütürelim. Edit polygons ala üzerinde extrude parametresinin yandaki setting kutusuna tklayarak değiik değerler üzerinde denemeler yap İstediğiniz sonucu elde ettiğinizde apply tuuna basarak menüden çk Yaplan değiikliğin kalcolmasiçin bu ilemin yaplmasgerekir. 9

16 1.4. Poligon Değiim Değerleri Extrude 1. Top sahnesinde bir kutu oluturu Kutunun parametreleri u ekilde ayarlansn: Lenght = 70 Width = 90 Height = 125 Length Segs = 3 Width Segs = 3 Height Segs = 4 2. Kutuyu editable poly e çevirdikten sonra modify panelinden polygon alt nesnesine ula 3. Edit polygons alanda extrude komutunun yandaki settings düğmesini tklay 4. Extrusion Height parametresini değitirin ve geçici sonucu görebilmek için enter tuuna bas 5. Apply düğmesine tklandktan sonra ekstrüzyon kalcolarak poligonlara uygular. 6. Herhangi bir görünüm penceresinde farklbir poligon kümesini seçi Poligonlar seçtikçe ayextrusion height değerinin geçici olarak uygulandğgöreceksiniz. 10

17 Bevel 1. Yukarda oluturduğumuz kutu ile bevel çalmasna devam edelim. 2. Bevel komutunun yandaki setting düğmesini tklayp, Bevel Polygons iletiim kutusunu aç 3. Seçili poligonlara hem ekstrüzyon uygulamak, hem de onlarölçeklemek için height değerini 20 ye ve outline amount değerini de -8 olarak ayarlay 4. Aplly düğmesine tklayarak poligon ayarn kalcolmassağlay 11

18 5. Poligonlarn uçlarn geniletilmesini sağlamak için outline amount değerinin pozitif bir sayolmasgerekir Slice Slice aracbir poligonu bölerek düzenleyebileceğimiz yeni kenarlar ve bağlant noktalaroluturur. Bir slice çalmasyapalm; 1. Top görünüm penceresinde bir silindir oluturu 2. Modify panelinden silindir nesnesini tklayarak convert to editable poly komutunu atay 3. Front ve perspektif pencerelerini smooth+highlights ve edges faces seçeneklerini aktifletiri 4. Poligon alt nesne düzeyine ulaarak silindirin merkezindeki poligonlarseçi 12

19 5. Edit Geometry alandaki slice plane düğmesine tklay Sahnede büyük sarbir düzlem görüntülenir. Bu düzleme dilimleme düzlemi (slice plane) denir. 5. Front görünüm penceresinde seçili poligonlar boyunca poligonlarkesmek istediğiniz yere kadar dilimleme düzlemini tayn ya da döndürü Dilimleme düzlemini tadkça perspektif görünümüne bakarak kesme ilemini nerede gerçekletirebileceğinizi görebilirsiniz. Dilimleme düzlemini tadkça, yeni kenarlarn konumu da değiir. 13

20 6. Dilimleme düzlemini 90 derece döndürmeyi kolaylatrmak için araç çubuğundaki angle snap toggle döndürmeyi sağlar. seçeneğini aç Bu seçenek nesneyi 5 derecelik açlarla 14

21 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ lem Basamaklar Ana malzemeyi olu turmak Nesne alt düzeyine eri mek Ekstrüzyon arac kullanarak nesneyi biçimlendirmek Bevel arac kullanarak nesneyi biçimlendirmek Slice arac kullanarak poligonlar kesmek Öneriler Canl largözlemleyi İ nsan anatomisi hakk nda inceleme yap Konularla ilgili bol al t rma yap Çal malar zda titiz olu 15

22 DEĞERLENDİ RME ÖLÇÜTLERİ Değerlendirme Ölçütleri 1 Ana malzemeyi olu turdunuz mu? 2 Nesne alt düzeyine eri tiniz mi? 3 Ekstrüzyon arac kullanarak nesneyi biçimlendirdiniz mi? 4 Bevel arac kullanarak nesneyi biçimlendirdiniz mi? 5 Slice arac kullanrak poligonlarkestiniz mi? Evet Hay r DEĞERLENDİ RME Uygulama faaliyetinde yapm olduğ unuz çal may kontrol listesine göre değ erlendiriniz. Yapm olduğ unuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili konuyu tekrarlay z. 16

23 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME A. OBJEKTİ F TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Gövde modellemesinde ba lang ç malzemesi olarak kutu (box) seçilir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 2. Sub-Object herhangi bir nesneyi olu turan alt parçalard r. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 3. Vertex ile nesne yüzey düzeyinde seçilir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 4. Ekstrüzyon ile nesnelerde girinti ve ç k nt lar olu turulur. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 5. Poligonlarkesmek mümkün değildir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ Cevaplar zcevap anahtarile kar la t r z. DEĞERLENDİ RME Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar z(değ erlendirme ölçütleri) kar la t r z, cevaplar z doğ ru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili ki iler ile ileti im kurunuz. Yanl cevap verdiyseniz modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Tüm sorulara doğ ru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 17

24 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 AMAÇ Sahnenin gerektirdiği yard mcmalzemeleri kullanabileceksiniz. ARAŞTIRMA 1. Canl lardaki kollar n konumunu ve yap s inceleyiniz. 2. Canl lardaki bacaklar n konumunu ve yap s inceleyiniz. 3. İ nsan ve hayvanlardaki kol ve bacak hareketlerinin koordinasyonunu inceleyiniz. İ nternet ortam nda çe itli grafik animasyon programlar inceleyiniz. Üç boyutlu animasyon filmlerini; bu filmlerde kulla lan kamera ölçeklerine ve çekim aç lar na dikkat ederek izleyiniz. 2. KOL VE BACAKLARIN GÖVDEDEN OLUŞTURULMASI 2.1. Kol Poligonlar n Seçimi Kol ve bacaklarkutu nesnesinden olu turabilmek için Birinci Öğ renme Faaliyeti nde haz rlam olduğ umuz referans nesnesi ile kutu nesnesinin bulunduğ u dosyaytekrar açal m. 1. Referans düzlemini seçip viewport u sağt klay p Quad menüsünden properties seçeneğ ini i aretleyi 2. Object properties ileti im kutusunun display properties grubuna show frozen in gray kutusundaki i areti kald r 18

25 3. Aktif pencereyi sağt klay p freeze selection komutunu seçi Bu ekilde referans olarak haz rlad ğ m z plane nesnesi görünür olduğ u hâlde seçilemeyecektir. Referans düzlemini tekrar seçmek gerektiğinde yine ay ekilde görünüm penceresinden aç lan menüden unfreeze all komutunu t klamak yeterli olacakt r. 4. Seçili poligonlar k rm zgörüntülemek için F2 tu una basmak gerekir. 5. Poligon alt nesne düzeyinden kutunun bir taraf nda bulunan üst orta poligonu seçi Poligon seçildiğinde rengi k rm z ya dönecektir. 19

26 6. Görünüm menüsünde kutuyu diğ er tarafa döndürmek için Arc rotate arac kulla l r. Kutunun diğ er ya ndaki poligon da seçilir. Böylece kutunun her iki ya nda yer alan poligon seçilmiolur. Bundan sonraki a ama kollarolu turmak için kollara ekstrüzyon uygulamakt r Kollar n Şekillendirilmesi Daha kolay ve h zlbir çal ma ak sağ lad ğ ndan kollard ardoğ ru uzatmak için Bevel arac kullanmak uygun olur. Bu a amada gövdenin kabaca ekillendirmesi gerçekle tirilir. 1. Bevel arac n ya ndaki Settings düğmesini t klayarak bevel polygons ileti im kutusunu aç 2. Height değerini 40 a ve outline amount değ erini de 7 ye ayarlay Apply düğmesi ile verilen değ erleri kal châle getiri Böylece üst kollarolu turu D aruzat lan kollar n referans resmiyle ayolmasgerekmez. Bu resmi yal zca rehber olarak kulla yoruz. 20

27 3. Bevel polygons ileti im kutusuna a ağ daki değ erleri girerek kollartam olarak olu turu Gövdenin Bölümü Height Outline amount Dirsek 16 2 Alt kol 45-5 Elin taba 9 5 Avuç içi Boyun için kutunun üst noktas ndaki boyun poligonunu seçip height değ erini 30 outline amount değ erini -4 olarak ayarlay Kahrama m z n kollarve boynu art k haz rd r. Sahneyi yeni bir isimle kaydedi 2.3. Bacak Poligonlar n Seçimi Kollartamamlad ktan sonra s ra bacaklarolu turmaya geldi. Bacaklarolu turmak için de yine bevel komutundan yararla l r. 1. Aktif olarak kullanacağ m z sahneyi bacaklarolu turacağ m z k smgörünceye kadar aktif rotae selected aracile çeviri 21

28 2. Kollar n alt na kar l k gelen dipteki iki poligonu seçi 3. Bevel düğmesini t klay Front görünüm penceresinden resimdeki ortun alt na eri inceye kadar seçili poligonlarsürükleyi Poligonlar n ucunu yeniden t klay n ve yükseklik ve d kal nl ğ ayarlay 2.4.Bacaklar Şekillendirmek Bacaklarolu turmak için, gövdenin alt k sm nda bulunan k sa kenarlarda yanda ortada bulunan iki poligonu seçerek ekstrüzyon uygulamaya devam edi Bacak, diz kapağ gibi ayak k vr mlar olu turmak için gerekli yükseklik ve kal nl k değerlerini giri Ayaklara ula t ğ zda sadece bir bilek ve ayak gövdesi olu turu 22

29 Modeliniz istediğiniz gibi olduysa kaydederek yeni bir a amaya geçelim Bağ lant Noktalar ile Ş ekillendirme Yapmak Poligonlar n ekstrüzyonu ve ana hatlar n olu turulmas, kutu modellemesini ana hatlar yla gerçekle tirir. Daha ayr nt l modelleme yapabilmek için bağlantnoktalarile çal mak gerekir. Bağ lantnoktalarile çal mak için önce vertex alt nesne düzeyine ula mak gerekir. Bunun için modifier menüsünden vertex seçeneğ ini i aretleyebilir veya selection alaüstündeki vertex düğ mesini t klayabilirsiniz. Karakterler, kutu gibi kö eli hatlar yerine genellikle daha yuvarlak hatlara sahiptirler. Bu nedenle öncelikle keskin hatlar n yumu at lmasgerekir. Daha sonra referans resmine en yak n duruma getirmek için gövde, kollar ve bacaklar ekillendirmeye geçilebilir. Bağ lantnoktalar(vertex ) düzeyinde çal mak için bir görünüm penceresinde mümkün olduğ u kadar yak n ölçeklendirme yapmak gerekir. Doğ ru bağ lantnoktalar n seçildiğinden emin olmak için birden fazla görünüm penceresinden kontrol yap lmal d r. En iyi sonuçlarelde etmek bak m ndan bağlantnoktalar nda çal l rken; top, front, left görünüm pencerelerini tercih etmek uygun olur. Bağlantnoktalar n yanl yerlere ta nmas, modelin buru uk veya parçalgörünmesine yol açabilir. Şimdi konuyu aç klamak için örneğimize devam edelim; 1. Daha önce haz rlad ğ m z modelin gövdesini seçerek vertex alt düzeyine geçi 23

30 2. Top görünüm penceresinde kutunun dört d kö esindeki bağlantnoktalar seçmek için bir seçim bölgesi kulla 3. Karakterin gövdesini daha yuvarlak hâle getirmek için seçili bağlantnoktalar XY düzleminde içe doğru ölçekleyi 4. Boyun ç k nt s n taba ndaki bağ lantnoktalar seçin ve bir omuz ala olu turmak üzere yukardoğru ta y 24

31 5. Uyluklar n üst k sm n ortas ndaki (kutunun alt taraf ndaki) bağlantnoktalar seçin ve bir kas k alaolu turmak için a ağ doğ ru ta y 6. Her bir kolun etraf ndaki kollar n omuzla birle tiğ i yerdeki bağ lantnoktalar seçin ve gövdeden kollara geçi i yumu atmak için bu bağ lantnoktalar koldan uzağa doğru ölçekleyi 7. A ağ daki modele benzeyinceye kadar bağ lant noktalarile uğra 2.6. Pürüzsüzle tirme Komutlar Az poligonlu modelleme ile çabuk ve etkin ekilde pürüzsüzle tirme gerçekle tirilebilir. Pürüzsüzle tirme, keskin kenarlaryumu atmaygerçekle tiren bir komuttur. Özellikle modelin biçimini kontrol etmek veya sahnenin render edilmesinde oldukça kulla l d r. 25

32 Modelimize dönecek olursak; kutu ile ba lad ğ m z nesne art k bir karaktere dönü meye ba lad. Kutuyu pürüzsüzle tirerek nas l ekillendiğine bakmam z gerekir. Editable poly leri pürüzsüzle tirmek için subdivision surface ala ndaki NURMS subdivision onay kutusunu kullanarak bu i i gerçekle tirebiliriz. Pürüzsüzle tirme komutu istediğ imiz zaman aktifle tirip, istediğ imiz zaman kapatabilmemiz için bir ba ka yolu kullanmak gerekir. Bunun için ana menüde bulunan TurboSmooth modifier seçeriz. Konuyu örneğimiz üzerinde aç klayal m: 26

33 1. Editable poly nesnesine TurboSmooth modifier uygulay 2. Subdivision amount ala nda Iterations değ erini 1 veya 2 olarak ayarlay Karakteri daha pürüzsüz hâle getirmek için iterations değ erini yüksek ayarlamak mümkündür. Ancak bu sistemin çok yavaçal mas na yol açar. 3. Local control ala nda bulunan Isoline Display onay kutusunun i aretini kald r p yeniden ekleyerek değ i iklikleri gözlemleyi Isoline display seçeneğ inin kapat lmasnesne üzerindeki as l poligonlar için kenarlar gösterir. Bu seçenekle aç k durumda çal mak daha uygundur. seçeneğini aç n, bu ekilde modifier n 4. Show end result on/off toggle sonucunu görebilirsiniz. 27

34 5. Editale Poly nesnesinin vertex alt nesnesine ula Bu, pürüzsüzle tirilmisonucu görmeye devam ederken nesnenin bağ lantnoktalarüzerinde değ i iklik yapmam za olanak verir. 6. TurboSmooth modifier u an için kapatmak üzere ya ndaki ampul simgesini t klay Çal malarkontrol etmek için daha sonra bu ampüle t klayarak yeniden açabiliriz. 28

35 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ lem Basamaklar Öneriler Kollarolu turu Bacaklarolu turu Poligonlarla ekillendirme yap Modele pürüzsüzle tirme i lemini uygulay Çevrenizdeki canl largözlemleyi Hareketteki kol ve bacak koordinasyonunu gözlemleyi Çal malar zda titiz olu Konularla ilgili bol al t rma yap 29

36 DEĞERLENDİ RME ÖLÇÜTLERİ Değ erlendirme Ölçütleri 1 Kollar olu turdunuz mu? 2 Bacaklar olu turdunuz mu? 3 Poligonlarla ekillendirme yapt z m? 4 Modele pürüzsüzle tirme i lemini uygulad z m? Evet Hay r DEĞERLENDİ RME Uygulama faaliyetinde yapm olduğ unuz çal may kontrol listesine göre değ erlendiriniz. Yapm olduğ unuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili konuyu tekrarlay z. 30

37 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME A.OBJEKTİ F TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Modellemeye ba lamadan önce olu turmak istediğ iniz karakterin referans çizimlerini veya fotoğraflar elde etmek gerekir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 2. Sub-Object herhangi bir nesneyi olu turan alt parçalard r. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 3. Noktalar birle ip kenarlar ve yüzeyleri olu turur. Bunlara vertex denir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 4.Nesneye ekstrüzyon uygulamak için doğrudan kutu (box) seçeneğ ine t klamam z yeterlidir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 5.Ayr nt l modelleme için bağ lant noktalarile çal mak gerekir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 6. Ayr nt lmodellemede perspektif görünüm penceresini tercih etmek gerekir. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 7. Pürüzsüzle tirme modelleme yaparken keskin kenarlaryumu at r. ( )DOĞRU ( )YANLIŞ 31

38 ÖĞRENME FAALİ YETİ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİ YETİ 3 El modellemesi yapabileceksiniz ARAŞTIRMA Sevgili öğ renci, bu faaliyet öncesinde yapma z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r: Ellerin anatomik yap shakk nda bilgi toplay z. Parmaklar n anatomik yap shakk nda bilgi toplay z. El ve parmaklar n iskelet yap s inceleyiniz. El ve parmak hareketlerinin koordinasyonu hakk nda bilgi toplay z. İ nternet ortam nda çe itli grafik animasyon programlar inceleyiniz. Üç boyutlu animasyon filmlerini; bu filmlerde kulla lan kar, yağ mur, sis, ategibi etkilere ve ak kan maddelerin animasyonlar na dikkat ederek izleyiniz. 3. PARMAK AYRINTILARINI OLUŞTURMAK 3.1. Poligonlarla Parmaklar Olu turmak Çizgi filmlerde ellerde beparmak yerine üç parmak yer al r. Bu gelenek Mickey Mause ile ba lam ve modern zamanlar n çizgi filmlerinde de devam etmi tir. Ama istendiğ i takdirde beparmaklel olu turmak için ayteknik kulla labilir. El ekillendirmesini anlatmak için birinci öğ renme faaliyetinden bu yana ba lad ğ m z modelimiz üzerinde çal maya devam edeceğiz. Bu nedenle öncelikle File menüsünden kaydettiğ imiz karakterimizin bulunduğ u dosyay aç yoruz. 1. Poligon alt nesne düzeyine ula yoruz. 32

39 2. Sol el üzerinde ba parmak poligonunu seçi Bevel komutunun ya ndaki settings düğmesini t klay Bevel poligons ileti im kutusunda height değ erini 7 ve outline amount 2 ye ayarlayarak apply düğ mesini t klay 3. Outline amount değerini -1,5 olarak ayarlay 4. Vertex alt düzeyine eri i Top görünüm penceresinde ba parmağ modele uygun ekilde ayarlay 33

40 3.2. ParmaklarAy rmak Avuçiçi bir parmağ bar nd racak kadar genideğildir. Bu sorunu çözmek için poligonu ölçekleyerek dilimlemek gerekir. Buradaki bir ba ka sorun da parmaklaruzatmak için bir poligona sahip olmakt r. Bizim üç parmağ a daha ihtiyac m z olduğ undan slice arac kullanarak yeni poligonlar olu turmak gerekecektir. 1. Vertex veya polygon alt nesne düzeyini kullanarak sol eli ekillendiri 2. Polygon alt nesne düzeyinde elin sonundaki poligonu seçi 3. Left görünüm etiketini sağt klat p menüden views right komutunu seçi 4. Slice arac seçi 5. Dilimleme düzlemini, elin sonundan yakla k 1/3 kadar uzakl kta kesene kadar döndürün veya ta y 6. Slice düğmesini t klay 7. Dilimleme düzlemini elin sonundan 20/3 lük uzakl ğa gelene kadar ta y Slice düğmesini tekrar t klay 8. Kapatma için slice plane seçeneğini t klay Art k elin sonunda üç poligonumuz olu tu. Birden fazla say da parmak poligonumuz olu tu. Art k bu parmaklaruzatabiliriz. Ancak parmaklaruzatmadan önce parmak bağ lantnoktalar biraz d a doğ ru ta mak gerekir. Bu çal ma, parmaklar n birbirlerine göre belirli bir aç yla uzat lmas sağ lar. Parmaklar n ekstrüziyonu için art k haz r z. Bunun için polygon alt nesne düzeyine eri mek için uç parmak poligonlar seçmek ve d a doğ ru uzatmak gerekir. 3. Left görünüm menüsündeki etiketi sağt klayarak menüden views right komutunu seçin 34

41 3.3. Bölümleri Birbirine Eklemlemek Parmaklar için dilimleme yapt k. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var; parmaklar ayrayrdeğ il, bütün hâlinde uzamaktad r. Bu da doğal görünüme uygun değil. Bu durumda editable poly nin avantajlar ndan yararla l r. Editable poly nin bir özelliğ i birden fazla poligonu tek bir y ğ n yerine ayrayruzatabilmesidir. Parmaklarbiçimlendirmek için öncelikle yapmam z gereken parmak bağlant noktalar biraz d ardoğ ru ta makt r. Böylece parmaklar n birbirlerine göre belirli bir aç yla uzat lmas sağlar. Parmak ekstrüzyonunu gerçekle tirmek için polygon alt nesne düzeyine eri mek gerekir. Daha sonra uç parmak poligonlarseçilerek d ardoğ ru uzat l r. 1. Ortadaki el bağ lantnoktalar d ardoğru ta mak ve parmak ekstrüzyonuna haz rlamak için vertex alt nesne düzeyini kulla 2. Poligon alt nesne düzeyine eri i Sol el üzerindeki üç parmağ n poligonlar seçi 3. Bevel settings düğmesini t klayarak bevel poligon ileti im kutusunu aç n bevel type olarak By polygon u seçi Bu seçenek, poligonlar n ayrayruzamas sağ layacakt r. 4. Birinci ekstrüzyonu olu turmak için height değerini 7 outline amount değ erini -0,3 olarak ayarlay 35

42 3.4. Sol Eli Ay rmak ve Kopyalamak Yine modelimizde çal maya devam edelim. 1. Poligon alt düzeyine ula arak sol eli olu turan tüm poligonlar seçi 2. Edit geometry ala nda detach düğmesini t klay Detach ileti im kutusu görüntülenecektir. 3. Detach ileti im kutusunda detach as clone seçeneğ ini i aretleyi Nesne ad olarak sağel yaz n ve tamam düğmesine t klay Sol el karaktere bağ lkal r ve sahnede yeni bir nesne olarak görünür. Ayr lan eli yans tmak için nesnenin editable poly düzeyine dönü Sağel nesnesini seçi Front görünüm penceresini seçi Ana araç çubuğ unda mirror seçeneğ ini t klay Aç lan ileti im kutusundan X eksenini seçi 36

43 Gövdenin sağtaraf nda, sağelin kökünü olu turan birkaç poligon vard r. Yeni eli bileğ e ekleyebilmek için bu poligonlarsilmek gerekir. Bunun için, Gövdeyi seçi Poligon alt nesne düzeyine ula Gövde üzerinde sağelin kökünü olu turan poligonlarseçi Klavyeden delete tu una bas İ zole edilmibağ lantnoktalar silmek isteyip istemediğimizi sorduğunda evet düğmesine bas 3.5. Bileğ i Eklemek Haz rlanan bileğ i gövdeye eklemek için kaynak yapmak gerekir. Bunun için, 1.Vertex alt nesne düzeyine ula l r. 2. Kolun sonundaki bilek bağ lantnoktalar, elin bilek bağlantnoktalar na hizalanacak ekilde ta y Bu çal malar top ve front görünüm pencerelerinde yap 3. Edit geometry ala nda, gövdenin bilek bağ lantnoktalarseçiliyken attach düğmesini ve sonra da yeni sağeli t klay 37

44 4. Bilekteki tüm bağ lantnoktalar seçip weld komutunu t klay Buna ait ileti im kutusunda number of vertices alt ndaki after değ erini before değerinden tam olarak 4 birim olarak giri 5. Bağ lantnoktalar kaynak yapmak için apply düğ mesine t klayarak onaylay Çal ma sonunda her iki taraftaki eller birbirine e itlenecektir Giysi K vr mlar Giysinin Kollar Olu turma 1. Editable poly nesnesinin vertex alt nesne düzeyine ula 2. Dirsekteki ti ort koluna en yak n bağ lantnoktalar seçi 3. Bu bağ lantnoktalar gövdeye doğ ru ve ti ort kolunun d kenar geçecek ekilde ta y Bağ lantnoktalar diğer bağ lantnoktalar n üstünü değ il, kom ular geçecek ekilde ta maya dikkat edi Bağlantnoktalar diğerlerinin üstüne ta rsa z daha sonra seçilmesi zorla r. 4. TurboSmooth modifier aktif hâle getiri 5. Pürüzsüzle tirilmimodeli kontrol edi Kollartam anlam yla ekillendirmek için seçili bağ lantnoktalar içe doğ ru daha fazla ta mam z gerekebilir. 6. Ayi lemi diğer kola da uygulay 7. Front görünüm penceresinden ti ort kollar kontrol edi Kollartam anlam yla ekillendirmek için seçili bağlantnoktalar içe doğ ru daha fazla ta mak gerekebilir. 8. Çal ma zkaydedi 38

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARIZA GİDERME 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m?

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m? 3D Studio Max 3D Studio Max dünyada en çok kullan lan üç boyutlu grafik ve animasyon program d r. Üç boyutlu programlar ile filmlerde ve reklamlarda gördü ünüz birçok görsel efekt yap labilir. Bu alandaki

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİTEMELLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİGELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON NESNE HAREKETİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON NESNE HAREKETİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RADYO-TELEVİZYON NESNE HAREKETİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çraklk ve Yaygn Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değiim ile

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ TAŞIMA VE BOŞTOPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan geliştirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİKURULUM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller;

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIGI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİBELGELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PORTLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PORTLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PORTLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME 3 ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ SU SPORLARI ANKARA 2007 i İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER İÇİNEKİLER...i AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3

T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV MOTOR MEKANİĞİ- 3 ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SUNU HAZIRLAMA Ankara 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 Ankara, 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1... 3 1. RAPORLAR... 3 1.1. Raporun Bölümleri... 4 1.2. Denetimler...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ VEKTÖREL(ÇİZİM) TABANLI TASARIM PROGRAMI 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ - 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HACCP (Kritik Kontrol Noktalarnda Risk Analizi) ANKARA

Detaylı