ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU Mart 2008

2 Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir Mustafa Kemal ATATÜRK - 1 -

3 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER.. 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı 7 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 34 D- Diğer Hususlar 34 II-AMAÇ ve HEDEFLER 35 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri.. 35 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 45 C- Diğer Hususlar 45 III-FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER. 45 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 49 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar. 53 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 53 A- Üstünlükler. 53 B- Zayıflıklar.. 55 C- Değerlendirme 56 V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER. 56 EKLER: Ek 1- Đç Kontrol Güvence Beyanı tıklayınız Ek 2- Üniversite Teşkilat Şeması tıklayınız Ek 3- Mali Tablolar (Say200i sisteminden alındığı için elektronik ortamda mevcut değildir.) Ek 4- Projeler tıklayınız Sayfa - 2 -

4 SUNUŞ 11 Temmuz l992 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 03/07/1992 tarihli ve 3837 sayılı kanunun 25. maddesiyle eklenen Ek Madde 16 ile kurulan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Atatürk ün Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Sözünü ilke edinerek çalışmalarına devam etmektedir. Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin her alanda kendilerini değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığı önemseyen, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olan mali yönetim anlayışı ile kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim-öğretimi de kapsayacak şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu ilkeye bağlı kalarak, 2007 mali yılı bütçemizin ihtiyaçlar doğrultusunda etkin, verimli ve hesap verme sorumluluğu bilinci ile harcanmasına azami düzeyde gayret gösterilmiştir

5 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 inci maddesine dayanarak hazırlanan Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz 2006 Mali Yılı Đdare Faaliyet Raporu hazırlayarak kamuoyuyla paylaşmış ve 2007 yılında da kullanılan kaynakların, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda harcama yetkililerince öncelikle birim faaliyet raporları hazırlanmıştır. Bu raporlar konsolide edilerek idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporu düzenlenmiştir. Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye ilişkin diğer bilgiler değerlendirilmiştir. Đkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2007 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıştır. Üniversitemiz 2007 Yılı Đdare Faaliyet Raporunu kamuoyuna sunarken, raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Prof. Dr. Atilla KILIÇ Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Rektörü - 4 -

6 I- GENEL BĐLGĐLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Batı Karadeniz Bölgesinde bir yandan Đç Anadolu, diğer yandan Marmara Bölgesinin kesiştiği, sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin hızla arttığı bir bölgenin sınırlarında ülke kalkınmasının temellerini oluşturacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi bir görev olarak algılamaktadır. Ayrıca araştırıcı, çözümleyici, daima ilerlemeye ve gelişmeye yönelik düşünce yapısında, çağdaş uygarlık düzeyini izleyen ve bunun üzerine çıkmaya çalışan gençler yetiştirmeyi temel görevleri arasında sayar. Vizyon Abant Đzzet Baysal Üniversitesi zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken insanlar yetiştirmek için çağın bütün eğitim, öğretim ve teknik olanaklarını seferber ederek ülkemizin her bakımdan nitelikli, mensuplarının onur duyarak hizmet ettiği, gençlerin mensubu olmak için birbiriyle yarıştığı çağdaş bir üniversite olmayı kendisine öz görüş olarak seçmiştir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 11 Temmuz l992 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında tarihli ve 3837 sayılı kanunun 25. maddesiyle eklenen Ek Madde 16 ile kurulmuş olan Abant Đzzet Baysal Üniversitesinin görev, yetki ve sorumlulukları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nda düzenlenmiştir. Üniversitemizin Organları Rektör Senato Üniversite Yönetim Kurulu Fakülte Organları Dekan Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Enstitü Organları Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu Enstitü Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Bölüm Bölüm Başkanı Üniversitemiz Đdari Teşkilatı ve Görevleri, 21/11/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının Đdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Genel Sekreterlik Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - 5 -

7 Personel Daire Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (*) (*) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Üniversitemiz tarafından yayımlanarak uygulanan yönetmelik ve yönergeler ise şunlardır: Yönetmelikler: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Đşleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık Đşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav Ve Değerlendirme Esaslarına Đlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Yurt Đdare Ve Đşletme Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUYAM) Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

8 Yönergeler: Üniversitemiz Senatosunun 2002 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama Đlkeleri Hakkında Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/45 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/45 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/47 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Lisans/Önlisans Eğitimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi. C. Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Üniversitemizin yerleşme alanı 263 hektar olup, Gölköy ve Şehir kampüsü olmak üzere iki yerleşke üzerine kurulmuştur. Gölköy Kapsümüzde Rektörlük Binası, 3 Enstitü (Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) 5 fakülte (Tıp, Đktisadi ve Đdari Bilimler, Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Mimarlık), 1 Yüksekokul (Beden Eğitimi ve Spor) 2 Sağlık Yüksekokulu (Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Bolu Sağlık), Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Sosyal Tesis, Kreş, Sosyal Aktivite Merkezi, 7 Blok Lojman, Kültür Merkezi, Kütüphane ve Bilgi Đşlem Merkezi, Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Isı Merkezi, Spor Merkezi ve Spor Salonları, Açık Spor Tesisleri (Tenis Kortu, Futbol Sahası, Basketbol Sahası vb.) mevcuttur. Şehir kampüsümüzde Bolu Meslek Yüksekokulu ve ilçelerde 3 Meslek Yüksekokulumuz (Gerede, Mengen, Mudurnu) bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin turizm merkezlerinden Kartalkaya da da Spor Eğitim Merkezimiz vardır. Üniversitemizin yerleşke verileri aşağıdadır

9 BĐNA ADI KAPALI ALAN (m2) Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat laboratuarları * Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Spor Merkezi * Rektörlük * Öğrenci Yurdu (2 Blok) * Lojmanlar (7 Blok) * Ahşap prefabrik binalar Ahşap çok amaçlı salon ve toplantı binası 120 Personel ve Öğrenci Yemekhanesi * Sosyal Tesis Binası * Kültür Merkezi * Isı Merkezi * 960 Cami * 400 Bilg. ve Dokümantasyon Merkezi Đzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi * Isı Merkezi ve Hayvan laboratuarı * Đzzet Baysal Tıp Fak.Morf.Binası * Sağlık Yüksek Okulu Spor Salonu Sosyal Aktivite Merkezi Đzzet Baysal Mimarlık ve Müh. Fak. * Merkezi Derslik Đ.B. KAMPÜSÜ TOPLAM Şehir Kamp.Fizik Tedavi Binası Bolu Meslek Yüksek Okulu (A Blok) BMYO. Ek Bina (B blok) BMYO. Kafeterya ve Yem. (C Blok) BMYO. Spor Salonu (D Blok) 230 ŞEHĐR KAMPÜSÜ TOPLAM Gerede Meslek Yüksek Okulu GMYO. Uygulama Atölyeleri GEREDE KAMPÜSÜ TOPLAM TOPLAM ALAN (m2) Mengen Meslek Yüksek Okulu Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu Kartalkaya Spor Eğitim Binası TOPLAM YERLEŞĐM ALANI Đşaretli binalar Đzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılmıştır

10 1.1-Eğitim Alanları Derslikler Kapasite Eğitim Alanı 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Toplam Amfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin ve Kafeterya Sayısı: 15 Ad. Kantin ve Kafeterya Alanı : m Yemekhaneler Sayısı (Ad.) Alanı (m2) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı : 1 Ad. Misafirhane Kapasitesi : 114 Kişi Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 3 Yatak Sayısı 4 Yatak Sayısı 5 Yatak Sayısı 6 Yatak Sayısı 8 Oda Sayısı Toplamı Toplam Kapasite Kız Yurdu Erkek Yurdu Toplam Lojmanlar Üniversite Lojman Sayıları Dolu Boş Toplam Kampus Lojmanları Kalıcı Konutlar Lojmanları Zirai Donatım Lojmanları 8-8 Prefabrik Lojmanları Spor Tesisleri Toplam Sayısı (Ad.) Alanı (m2) Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri

11 1.2.7.Toplantı Konferans Salonları Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu Toplam Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları Sayısı : 30 Ad Okul Öncesi Alanları Anaokulu ve Kreş Sayısı: 1 Ad. Toplam Alanı : 250 m2 Kapasitesi : 30 Kişi 1.3- Hizmet Alanları Akademik ve Đdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Akademik Personel Çalışma Odası Đdari Personel Çalışma Odası Ambar Alanları Ambar Sayısı : 28 Ad Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 28 Ad. Arşiv Alanı : 560 m Atölyeler Atölye Sayısı : 3 Ad. Atölye Alanı : 300 m Hastane Alanları

12 Hastane Alanları Birim Adı Alan (m2) Acil Servis 359 Yoğun Bakım 113 Ameliyathane 549 Klinik Laboratuar 114 Radyoloji Merkezi (Röntgen+Tomografi) 666 Eczane 63 Sterilizasyon Alanı 84 Mutfak 168 Çamaşırhane 59 Teknik Servis 80 Yataklı Servisler Đdari Bölümler Teknik Bölümler Yemekhane+Kafeterya Koridor,WC,boş alanlar ve diğer bölümler Toplam Kapalı Alan Makine-Teçhizat 253- Tesis-Makine ve Cihazlar Listesi MAKĐNE VE ALETLER GURUBU MĐKTARI CĐHAZLAR VE ALETLER GRUBU MĐKTARI Tarım ve Ormancılık Mak.ve Aletleri 34 Ad. Yıkama,Temizleme,Ütüleme Cihaz ve Araç. 237 Ad. Tarım ve Ormancılık Mak.ve Aletleri 1 Mt. Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Alet. 430 Ad. Đnşaat Mak. Ve Aletleri 45 Ad. Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Alet. 1 Top Atölye Mak.ve Aletleri 457 Ad. Kurtama Amaçlı Cihaz ve Aletler 3 Ad. Atölye Mak.ve Aletleri 1 Tk. Ölçüm,Tartı,Çizim Cihazları ve Alet. 585 Ad. Đş Mak.ve aletleri 9 Ad. Ölçüm,Tartı,Çizim Cihazları ve Alet. 6 Kg. Güç elektroniği ve Basınçlı Mak.ile Al. 73 Ad. Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kul.Cihaz ve Al. 969 Ad. Posta Makineleri 2 Ad. Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kul.Cihaz ve Al. 238 Set Matbaacılıkta Kullanılan Mak.ve Al. 175 Ad. Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Al. 417 Ad. Tarım ve Ormancılık Mak.ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kul. Cihaz ve Aletler 1 Ad. 74 Ad. 15 Ad Demirbaşlar Listesi DÖŞEME VE MEFRUŞAT GRUBU MĐKTARI DĐĞER DEMĐRBAŞLAR GRUBU MĐKTARI Döşeme Demirbaşları Ad. Yemek Hazırlama Ekipmanı 285 Ad. Temsil ve Tören Demirbaşları 768 Ad. Güzel Sanat Eserleri 14 Ad. Temsil ve Tören Demirbaşları 1 Tk. Kütüphane Mobilyaları 20 Ad. Koruyucu Giysi ve Malzemeler 6 Ad. Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Ad. Seyahat,Muhafaza ve Taşıma Amaçlı D. 53 Ad. Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 438 Ad. Hastanede Kullanılan Demirbaşlar Ad. Doğa Sporlarında Kul. Demirbaşlar 126 Ad. Salon Sporlarında Kul. Demirbaşlar 209 Ad. BÜRO MAKĐNELERĐ GRUBU MĐKTARI Saha Sporlarında Kul. Demirbaşlar 71 Ad. Bilgisayar ve Sunucular Ad. Diğer Spor Amaçlı Kul. Demirbaşlar 65 Ad

13 Bilgisayar ve Sunucular 90 Tk. Güvenlik ve Koruma Amaçlı Araçlar 8 Ad. Bilgisayar Çevre Birimleri 609 Ad. Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 48 Ad. Teksir ve Çoğaltma Makineleri 86 Ad. Yangın Söndürme,Tedbir Cihaz ve Araç. 527 Ad. Haberleşme Cihazları Ad. Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 76 Ad. Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Ad. Demirbaş Niteliğindeki Değ.Eş.Büro Malz. 14 Ad. Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 1 Tk. Seyyar Kulübe,Kabin,Büfe,Sandık ve Kafes 2 Ad. Aydınlatma Cihazları 94 Ad. Seyyar Tanklar ve Tüpler 32 Ad. Diğer Büro Mak. ve Aletleri 290 Ad. Mobilya Grubu Miktarı Büro Mobilyaları 60 - Büro Mobilyaları Ad. Büro Mobilyaları 205 Tk. Misafirhane,Konak.,Barın.Amaç.Mob Ad. Misafirhane,Konak.,Barın.Amaç.Mob. 2 Tk. Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Ad. Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 580 Ad. 1.9-Taşıtlar Taşıtın Cinsi Diferansiyeli Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Binek Otomobil (237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makam Aracı) 4x2 1 Binek Otomobil 4x2 6 Station-Wagon 4x2 1 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 4x2 1 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 1 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4x2 2 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 4x2 2 Đtfaiye Arabası 1 Đş Makinesi 1 Kar kürüme ve iş makinesi 1 Traktör 1 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Arka iki sıra koltuk çıkarılarak ve rampa yaptırılarak engelli minibüsüne dönüştürülmüştür. (BAĞIŞ) 4x Örgüt Yapısı Toplam 19 Teşkilat şemamız ekte sunulmuştur. (Ek-2)

14 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz bilişim-iletişim gereksinimleri Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olup, bu alanda tek bir sistem bulunmamakla birlikte, tüm birimlerimize hizmet veren güçlü bir internet altyapısına ve teknolojik donanıma sahiptir. Akademik ve idari personel ile öğrenciler, eğitim-öğretim ve araştırmaları için gerekli bilgi kaynakları, mevzuat ve duyurulara rahatlıkla ulaşabilmekte ve günübirlik takip edebilmektedir. Eğitim-Öğretim ve araştırma kurumu olan üniversitemize bilişim sistemlerinin katkısı çok büyük olup, kırtasiyeyi azaltmakta ve süreden tasarruf yapmamızı sağlamaktadır. 3.1-Yazılımlar Üniversitemizin web sayfası (www.ibu.edu.tr) bilişim faaliyetlerinin ana kaynağıdır. Bu sitede; Abant Đzzet Baysal Üniversitesinin genel tanıtımı, Yönetim ve birimlerimizin faaliyetleri, Yönetim Kurulu ve senato kararları, Üniversitede yapılacak etkinliklerin duyurulması, Öğrenci bilgi sistemi, webmail servisi, topluluklar, Faydalı bilgiler (Üniversitenin Sesi Gazetesi, telefon rehberi, yemek listesi, ihale ilanları, şartname örnekleri, başvurular vb.) mevcuttur. Yine e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemlerden de faydalanılmaktadır.(say2000i, e-bütçe, kik, on line emekli kesenekleri, resmi gazete, dpt vb.) Ayrıca; Üniversitenin ihtiyacı olan özel yazılımlar da piyasadan satınalma yöntemiyle temin edilip hizmette kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları, Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız için Allplan ve Cinema 4D yazılımları, Hukuk Müşavirliğimiz için profesyonel icra takip programı, Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı için öğrenci ders kayıtları ve bilgileri otomasyon programı, Đdari ve Mail Đşler Daire Başkanlığımız için ayniyat programı, Personel Daire Başkanlığımızca kullanılan maaş ve özlük programı,

15 Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından alınan ve üniversiteye hizmet veren veri tabanları olarak sıralanabilir Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Yılı (Adet) Bilgisayarlar ve Sunucular Yazıcı 621 Tarayıcı 41 Teksir ve Çoğaltma Makineleri (Fotokopi Makinası) 90 Haberleşme Cihazları (Telefon - Faks) Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları (projeksiyon tepegöz slayt mak.) TV 272 Uydu 12 Klima 23 Mikroskop 100 Optik Okuyucu (Barkod Yazıcı) 27 Aydınlatma Cihazları -Masa ve Yer Lambaları 77 -Işıldaklar Kütüphane Kaynakları ANKOS a (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üye olan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Kütüphanesi merkez kütüphane ve şube kütüphanelerinden oluşmaktadır. Kütüphane koleksiyonu basılı, e-kitabın yanı sıra 5862 adet ciltli süreli yayın, 317 adet aboneliği devam eden süreli yayın, 726 adet yüksek lisans-doktora tezi, 9 adet ulusal gazete ve yerel gazeteler ile 263 adet görsel-işitsel materyalden oluşmaktadır. DERME Adet Basılı Kitap : Tez : 726 Ciltli Dergi : Aboneliği Devam Eden Dergi (Basılı) : 317 E-Dergi : Tam Metin Veri Tabanı : 21 Bibliyografik Veri Tabanı : 4 CD-ROM : 408 DVD : 4 Video Kaset : 1 Disket : 89 E-Kitap : Kaset : 6

16 Kütüphane koleksiyonunda yer alan kaynaklar AACR2 (Anglo American Cataloging Rules2) kataloglama kurallarına göre kataloglanıp, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre sınıflandırılarak MARC formatında BLISS Kütüphane Otomasyon Sistemine aktarılmaktadır. ABONE OLUNAN VERĐ TABANLARI 1 Blackwell- Synergy 2 Books In Print 3 Ebrary Academic Complete 4 EBSCO Academic Search Premier 5 EBSCO Business Source Complete 6 EBSCO Medline with full text 7 EBSCO Sport Discus 8 Institute of Physics 9 Jstor 10 OCLC Cat Me 11 Ovid LWW Journals 12 PsycArticles 13 PsycBooks 14 Taylor and Francis 15 Wiley Interscience 16 WORLD BANK World Development Indicators 17 WORLD BANK Global Development Finance 18 WORLD BANK E-Library DENEME VERĐ TABANLARI 1 AccessSurgery 2 Springer ÜCRETSĐZ VERĐ TABANLARI 1 TUBĐTAK-ULAKBĐM Türkçe Veri Tabanları 2 TÜBĐTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (TDPVT) 3 Spormetre 4 Financial Times 5 Gündem Türkiye 6 Cumhuriyet Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu Elektronik Dergi 7 Bor Enstitüsü 8 Müzik Dergisi 9 Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 10 Đstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi 11 Healthy People Library Project' kapsamında 'The Science Inside' serisi 12 Fizik ve Matematik birimlerini birbirine çeviren, Đng. olarak hazırlanmış web sayfası 13 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) 15 Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Kütüphanesi 16 Trip Database 17 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 18 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 19 Galenos Yayıncılık Dergileri 20 Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Tüm bu veritabanlarının erişim adresleri kütüphanemiz internet sayfasında bulunmaktadır

17 4- Đnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Ünvan Yılları Akademik Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğr. Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Yılı Akademik Personel Kadro Durumu Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğr.Planl. Araştırma Görevlisi Uzman

18 Akademik Personelin Üniversitemiz Birimlerine Göre Dağılımı Birimler Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araş. Görev. Uzman Çevirici Toplam Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fak Đktisadi ve Đd.Bil.Fak Tıp Fakültesi Müh.Mim. Fak Beden Eğ. ve S.Y.O Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.Y.O Bolu Sağlık Y.O Bolu Meslek Y.O Gerede Meslek Y.O Mengen Meslek Y.O. 4 4 Mudurnu SA M.Y.O Sosyal Bilimler Ens. 6 6 Fen Bilimleri Ens. 1 1 Sağlık Bilimleri Ens. Rektörlük Toplam Yıllar Akademik ve Đdari Kadroların Yıllara Göre Dağılımı Akademik Personel Sayısı Đdari Personel Sayısı 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Üniversitemizde yabancı uyruklu akademik personel bulunmamaktadır. Toplam Personel Sayısı

19 4.3- Başka Üniversitelerden Kurumumuzda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden kurumumuzda görevlendirilen akademik personel yoktur Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Yaş Durumu Kişi sayısı % Kişi sayısı % Kişi sayısı % Kişi sayısı % yaş yaş yaş yaş yaş üzeri Toplam Yılı Akademik Personel Yaş Dağılımı yaş 19% 51- üzeri 9% yaş 4% yaş 24% yaş yaş yaş yaş yaş 51- üzeri yaş 23% yaş 21%

20 4.5- Đdari Personel Yılları Đdari Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizm Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Yılı Đdari Personel Kadro Durumu Dolu Boş Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizm. Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler

21 Üniversitemiz Birimleri Đdari Personel Dağılımı BĐRĐMLER GĐHS SHS THS Av. EÖ. HS HS DHS YHS Toplam Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat F Đ. Đdari Bilimler F Đzzet Baysal Tıp F. 4 4 Müh. Mimarlık F Beden Eğ. Sp.Y.O K.D.FizikTed.ve Ted.Y.O Bolu Sağlık Y.O Bolu Arş. Ve Uyg. Hst Döner Ser.Đşlt.Müd. 2 2 Bolu Meslek Y.O Gerede Mesl. Y.O Mengen Mes.Y.O Mudurnu Mes.Y.O Sosyal B.Enstitüsü 4 4 Fen Bil.Enstitüsü 3 3 Sağlık B.Enstitüsü 1 1 Rektörlük Toplam Đdari Personelin Eğitim Durumu Yılları Đdari Personelin Eğitim Durumu Eğitim Kişi Kişi Kişi Kişi Durumu sayısı % sayısı % sayısı % sayısı % Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Toplam Yılı Đdari Personel Eğitim Durumu Yüksek Lisans ve Doktora 3% Đlköğretim 11% Lisans 34% Lise 28% Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Ön Lisans 24%

22 4.7- Đdari Personelin Hizmet Süreleri Hizmet Süreleri Yılları Đdari Personelin Hizmet Süreleri Kişi Kişi sayısı % sayısı % Kişi sayısı % Kişi sayısı % 1-3 yıl yıl yıl yıl yıl üzeri Toplam Yılı Đdari Personelin Hizmet Süreleri 21 - üzeri 13% 1-3 yıl 15% yıl 8% 4-6 yıl 17% 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 - üzeri yıl 33% 7-10 yıl 14% 4.8- Sözleşmeli Personel ve Đşçi 2007 Yılı Kadro Durumuna Göre Dolu Boş Toplam Sözleşmeli Personel (4/B) Sürekli Đşçiler 4-4 Geçici Đşçiler

23 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksek Okulları Toplam Öğrenci Kontenjanları 2006/2007 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Fakülteler % 100 Yüksekokullar % 100 Meslek Yüksekokulları % 100 Toplam % Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Fakültelerine Đlk 1000 Đçinde Yerleşen Öğrenci Sayıları FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Fakültelerine Đlk 5000 Đçinde Yerleşen Öğrenci Sayıları FAKÜLTELER Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Kemal Demir Fiz.Ted. ve Reh.YO TOPLAM

24 /2007 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılan Ders Sayısı ve Öğrenci Sayısı Birim Adı Açılan Ders Sayısı Kayıtlı Öğrenci Sayısı Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Đktisadi ve Đd.Bil.Fakültesi Bolu Meslek Y.O Gerede Meslek Y.O Beden Eğitimi ve Spor Y.O TOPLAM Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı (2007) Birimin Adı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Toplam Tezli Tezsiz Sayısı Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplam Sağlık Hizmetleri Üniversitemizde verilen eğitim hizmetinin yanında Đzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi vasıtası ile sağlık hizmeti de sunulmaktadır. Hastanemizde 32 anabilim dalına bağlı olarak poliklinik hizmeti veren 23 adet bölüm vardır. 250 yatak kapasitesine sahip hastanede fiilen 173 yatak kullanılmaktadır. Hastanemizin olanakları ölçüsünde büyük, orta ve küçük birçok ameliyat yapılarak hastalar sağlığına kavuşturulmuştur. Öte yandan, 19 Mart 2007 tarihinde acil servis ünitemiz hizmete açılmıştır

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU BOLU, Mart 2009 Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TARIM MAKĐNALARI BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2009 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2010 Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 10 Altın Öğüt Düşünmeye vakit ayır, düşünce güç için kaynaktır.

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ekim 2009 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESI TARIM EKONOMĐSĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 4 I- GENEL BİLGİLER.. 5 A- Misyon ve Vizyon...5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...15

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler..

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. 5 1-Fiziksel Yapı...... 5 2-Örgüt Yapısı... 9 3-Bilgi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Đdareye

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Faaliyetleri sunulmaktadır. Tarım Ekonomisi tarımın teknik dalları ile ekonomi bilimini

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı