ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 ABANT ĐZZET BAYSAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU Mart 2008

2 Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir Mustafa Kemal ATATÜRK - 1 -

3 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER.. 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı 7 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 34 D- Diğer Hususlar 34 II-AMAÇ ve HEDEFLER 35 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri.. 35 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 45 C- Diğer Hususlar 45 III-FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER. 45 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 49 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar. 53 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 53 A- Üstünlükler. 53 B- Zayıflıklar.. 55 C- Değerlendirme 56 V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER. 56 EKLER: Ek 1- Đç Kontrol Güvence Beyanı tıklayınız Ek 2- Üniversite Teşkilat Şeması tıklayınız Ek 3- Mali Tablolar (Say200i sisteminden alındığı için elektronik ortamda mevcut değildir.) Ek 4- Projeler tıklayınız Sayfa - 2 -

4 SUNUŞ 11 Temmuz l992 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 03/07/1992 tarihli ve 3837 sayılı kanunun 25. maddesiyle eklenen Ek Madde 16 ile kurulan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Atatürk ün Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Sözünü ilke edinerek çalışmalarına devam etmektedir. Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin her alanda kendilerini değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığı önemseyen, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olan mali yönetim anlayışı ile kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim-öğretimi de kapsayacak şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu ilkeye bağlı kalarak, 2007 mali yılı bütçemizin ihtiyaçlar doğrultusunda etkin, verimli ve hesap verme sorumluluğu bilinci ile harcanmasına azami düzeyde gayret gösterilmiştir

5 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 inci maddesine dayanarak hazırlanan Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz 2006 Mali Yılı Đdare Faaliyet Raporu hazırlayarak kamuoyuyla paylaşmış ve 2007 yılında da kullanılan kaynakların, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda harcama yetkililerince öncelikle birim faaliyet raporları hazırlanmıştır. Bu raporlar konsolide edilerek idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporu düzenlenmiştir. Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye ilişkin diğer bilgiler değerlendirilmiştir. Đkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2007 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıştır. Üniversitemiz 2007 Yılı Đdare Faaliyet Raporunu kamuoyuna sunarken, raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Prof. Dr. Atilla KILIÇ Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Rektörü - 4 -

6 I- GENEL BĐLGĐLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Batı Karadeniz Bölgesinde bir yandan Đç Anadolu, diğer yandan Marmara Bölgesinin kesiştiği, sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin hızla arttığı bir bölgenin sınırlarında ülke kalkınmasının temellerini oluşturacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi bir görev olarak algılamaktadır. Ayrıca araştırıcı, çözümleyici, daima ilerlemeye ve gelişmeye yönelik düşünce yapısında, çağdaş uygarlık düzeyini izleyen ve bunun üzerine çıkmaya çalışan gençler yetiştirmeyi temel görevleri arasında sayar. Vizyon Abant Đzzet Baysal Üniversitesi zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken insanlar yetiştirmek için çağın bütün eğitim, öğretim ve teknik olanaklarını seferber ederek ülkemizin her bakımdan nitelikli, mensuplarının onur duyarak hizmet ettiği, gençlerin mensubu olmak için birbiriyle yarıştığı çağdaş bir üniversite olmayı kendisine öz görüş olarak seçmiştir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 11 Temmuz l992 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında tarihli ve 3837 sayılı kanunun 25. maddesiyle eklenen Ek Madde 16 ile kurulmuş olan Abant Đzzet Baysal Üniversitesinin görev, yetki ve sorumlulukları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nda düzenlenmiştir. Üniversitemizin Organları Rektör Senato Üniversite Yönetim Kurulu Fakülte Organları Dekan Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Enstitü Organları Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu Enstitü Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Bölüm Bölüm Başkanı Üniversitemiz Đdari Teşkilatı ve Görevleri, 21/11/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının Đdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Genel Sekreterlik Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - 5 -

7 Personel Daire Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (*) (*) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Üniversitemiz tarafından yayımlanarak uygulanan yönetmelik ve yönergeler ise şunlardır: Yönetmelikler: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Đşleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık Đşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav Ve Değerlendirme Esaslarına Đlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Yurt Đdare Ve Đşletme Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUYAM) Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

8 Yönergeler: Üniversitemiz Senatosunun 2002 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama Đlkeleri Hakkında Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/45 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/45 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi. Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2004/47 sayılı kararı ile kabul edilen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Lisans/Önlisans Eğitimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi. C. Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Üniversitemizin yerleşme alanı 263 hektar olup, Gölköy ve Şehir kampüsü olmak üzere iki yerleşke üzerine kurulmuştur. Gölköy Kapsümüzde Rektörlük Binası, 3 Enstitü (Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) 5 fakülte (Tıp, Đktisadi ve Đdari Bilimler, Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Mimarlık), 1 Yüksekokul (Beden Eğitimi ve Spor) 2 Sağlık Yüksekokulu (Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Bolu Sağlık), Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Sosyal Tesis, Kreş, Sosyal Aktivite Merkezi, 7 Blok Lojman, Kültür Merkezi, Kütüphane ve Bilgi Đşlem Merkezi, Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Isı Merkezi, Spor Merkezi ve Spor Salonları, Açık Spor Tesisleri (Tenis Kortu, Futbol Sahası, Basketbol Sahası vb.) mevcuttur. Şehir kampüsümüzde Bolu Meslek Yüksekokulu ve ilçelerde 3 Meslek Yüksekokulumuz (Gerede, Mengen, Mudurnu) bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin turizm merkezlerinden Kartalkaya da da Spor Eğitim Merkezimiz vardır. Üniversitemizin yerleşke verileri aşağıdadır

9 BĐNA ADI KAPALI ALAN (m2) Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat laboratuarları * Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Spor Merkezi * Rektörlük * Öğrenci Yurdu (2 Blok) * Lojmanlar (7 Blok) * Ahşap prefabrik binalar Ahşap çok amaçlı salon ve toplantı binası 120 Personel ve Öğrenci Yemekhanesi * Sosyal Tesis Binası * Kültür Merkezi * Isı Merkezi * 960 Cami * 400 Bilg. ve Dokümantasyon Merkezi Đzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi * Isı Merkezi ve Hayvan laboratuarı * Đzzet Baysal Tıp Fak.Morf.Binası * Sağlık Yüksek Okulu Spor Salonu Sosyal Aktivite Merkezi Đzzet Baysal Mimarlık ve Müh. Fak. * Merkezi Derslik Đ.B. KAMPÜSÜ TOPLAM Şehir Kamp.Fizik Tedavi Binası Bolu Meslek Yüksek Okulu (A Blok) BMYO. Ek Bina (B blok) BMYO. Kafeterya ve Yem. (C Blok) BMYO. Spor Salonu (D Blok) 230 ŞEHĐR KAMPÜSÜ TOPLAM Gerede Meslek Yüksek Okulu GMYO. Uygulama Atölyeleri GEREDE KAMPÜSÜ TOPLAM TOPLAM ALAN (m2) Mengen Meslek Yüksek Okulu Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu Kartalkaya Spor Eğitim Binası TOPLAM YERLEŞĐM ALANI Đşaretli binalar Đzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılmıştır

10 1.1-Eğitim Alanları Derslikler Kapasite Eğitim Alanı 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Toplam Amfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin ve Kafeterya Sayısı: 15 Ad. Kantin ve Kafeterya Alanı : m Yemekhaneler Sayısı (Ad.) Alanı (m2) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı : 1 Ad. Misafirhane Kapasitesi : 114 Kişi Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 3 Yatak Sayısı 4 Yatak Sayısı 5 Yatak Sayısı 6 Yatak Sayısı 8 Oda Sayısı Toplamı Toplam Kapasite Kız Yurdu Erkek Yurdu Toplam Lojmanlar Üniversite Lojman Sayıları Dolu Boş Toplam Kampus Lojmanları Kalıcı Konutlar Lojmanları Zirai Donatım Lojmanları 8-8 Prefabrik Lojmanları Spor Tesisleri Toplam Sayısı (Ad.) Alanı (m2) Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri

11 1.2.7.Toplantı Konferans Salonları Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu Toplam Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları Sayısı : 30 Ad Okul Öncesi Alanları Anaokulu ve Kreş Sayısı: 1 Ad. Toplam Alanı : 250 m2 Kapasitesi : 30 Kişi 1.3- Hizmet Alanları Akademik ve Đdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Akademik Personel Çalışma Odası Đdari Personel Çalışma Odası Ambar Alanları Ambar Sayısı : 28 Ad Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 28 Ad. Arşiv Alanı : 560 m Atölyeler Atölye Sayısı : 3 Ad. Atölye Alanı : 300 m Hastane Alanları

12 Hastane Alanları Birim Adı Alan (m2) Acil Servis 359 Yoğun Bakım 113 Ameliyathane 549 Klinik Laboratuar 114 Radyoloji Merkezi (Röntgen+Tomografi) 666 Eczane 63 Sterilizasyon Alanı 84 Mutfak 168 Çamaşırhane 59 Teknik Servis 80 Yataklı Servisler Đdari Bölümler Teknik Bölümler Yemekhane+Kafeterya Koridor,WC,boş alanlar ve diğer bölümler Toplam Kapalı Alan Makine-Teçhizat 253- Tesis-Makine ve Cihazlar Listesi MAKĐNE VE ALETLER GURUBU MĐKTARI CĐHAZLAR VE ALETLER GRUBU MĐKTARI Tarım ve Ormancılık Mak.ve Aletleri 34 Ad. Yıkama,Temizleme,Ütüleme Cihaz ve Araç. 237 Ad. Tarım ve Ormancılık Mak.ve Aletleri 1 Mt. Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Alet. 430 Ad. Đnşaat Mak. Ve Aletleri 45 Ad. Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Alet. 1 Top Atölye Mak.ve Aletleri 457 Ad. Kurtama Amaçlı Cihaz ve Aletler 3 Ad. Atölye Mak.ve Aletleri 1 Tk. Ölçüm,Tartı,Çizim Cihazları ve Alet. 585 Ad. Đş Mak.ve aletleri 9 Ad. Ölçüm,Tartı,Çizim Cihazları ve Alet. 6 Kg. Güç elektroniği ve Basınçlı Mak.ile Al. 73 Ad. Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kul.Cihaz ve Al. 969 Ad. Posta Makineleri 2 Ad. Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kul.Cihaz ve Al. 238 Set Matbaacılıkta Kullanılan Mak.ve Al. 175 Ad. Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Al. 417 Ad. Tarım ve Ormancılık Mak.ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kul. Cihaz ve Aletler 1 Ad. 74 Ad. 15 Ad Demirbaşlar Listesi DÖŞEME VE MEFRUŞAT GRUBU MĐKTARI DĐĞER DEMĐRBAŞLAR GRUBU MĐKTARI Döşeme Demirbaşları Ad. Yemek Hazırlama Ekipmanı 285 Ad. Temsil ve Tören Demirbaşları 768 Ad. Güzel Sanat Eserleri 14 Ad. Temsil ve Tören Demirbaşları 1 Tk. Kütüphane Mobilyaları 20 Ad. Koruyucu Giysi ve Malzemeler 6 Ad. Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Ad. Seyahat,Muhafaza ve Taşıma Amaçlı D. 53 Ad. Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 438 Ad. Hastanede Kullanılan Demirbaşlar Ad. Doğa Sporlarında Kul. Demirbaşlar 126 Ad. Salon Sporlarında Kul. Demirbaşlar 209 Ad. BÜRO MAKĐNELERĐ GRUBU MĐKTARI Saha Sporlarında Kul. Demirbaşlar 71 Ad. Bilgisayar ve Sunucular Ad. Diğer Spor Amaçlı Kul. Demirbaşlar 65 Ad

13 Bilgisayar ve Sunucular 90 Tk. Güvenlik ve Koruma Amaçlı Araçlar 8 Ad. Bilgisayar Çevre Birimleri 609 Ad. Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 48 Ad. Teksir ve Çoğaltma Makineleri 86 Ad. Yangın Söndürme,Tedbir Cihaz ve Araç. 527 Ad. Haberleşme Cihazları Ad. Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 76 Ad. Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Ad. Demirbaş Niteliğindeki Değ.Eş.Büro Malz. 14 Ad. Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 1 Tk. Seyyar Kulübe,Kabin,Büfe,Sandık ve Kafes 2 Ad. Aydınlatma Cihazları 94 Ad. Seyyar Tanklar ve Tüpler 32 Ad. Diğer Büro Mak. ve Aletleri 290 Ad. Mobilya Grubu Miktarı Büro Mobilyaları 60 - Büro Mobilyaları Ad. Büro Mobilyaları 205 Tk. Misafirhane,Konak.,Barın.Amaç.Mob Ad. Misafirhane,Konak.,Barın.Amaç.Mob. 2 Tk. Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Ad. Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 580 Ad. 1.9-Taşıtlar Taşıtın Cinsi Diferansiyeli Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Binek Otomobil (237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makam Aracı) 4x2 1 Binek Otomobil 4x2 6 Station-Wagon 4x2 1 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 4x2 1 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 1 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4x2 2 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 4x2 2 Đtfaiye Arabası 1 Đş Makinesi 1 Kar kürüme ve iş makinesi 1 Traktör 1 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Arka iki sıra koltuk çıkarılarak ve rampa yaptırılarak engelli minibüsüne dönüştürülmüştür. (BAĞIŞ) 4x Örgüt Yapısı Toplam 19 Teşkilat şemamız ekte sunulmuştur. (Ek-2)

14 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz bilişim-iletişim gereksinimleri Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olup, bu alanda tek bir sistem bulunmamakla birlikte, tüm birimlerimize hizmet veren güçlü bir internet altyapısına ve teknolojik donanıma sahiptir. Akademik ve idari personel ile öğrenciler, eğitim-öğretim ve araştırmaları için gerekli bilgi kaynakları, mevzuat ve duyurulara rahatlıkla ulaşabilmekte ve günübirlik takip edebilmektedir. Eğitim-Öğretim ve araştırma kurumu olan üniversitemize bilişim sistemlerinin katkısı çok büyük olup, kırtasiyeyi azaltmakta ve süreden tasarruf yapmamızı sağlamaktadır. 3.1-Yazılımlar Üniversitemizin web sayfası (www.ibu.edu.tr) bilişim faaliyetlerinin ana kaynağıdır. Bu sitede; Abant Đzzet Baysal Üniversitesinin genel tanıtımı, Yönetim ve birimlerimizin faaliyetleri, Yönetim Kurulu ve senato kararları, Üniversitede yapılacak etkinliklerin duyurulması, Öğrenci bilgi sistemi, webmail servisi, topluluklar, Faydalı bilgiler (Üniversitenin Sesi Gazetesi, telefon rehberi, yemek listesi, ihale ilanları, şartname örnekleri, başvurular vb.) mevcuttur. Yine e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemlerden de faydalanılmaktadır.(say2000i, e-bütçe, kik, on line emekli kesenekleri, resmi gazete, dpt vb.) Ayrıca; Üniversitenin ihtiyacı olan özel yazılımlar da piyasadan satınalma yöntemiyle temin edilip hizmette kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları, Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız için Allplan ve Cinema 4D yazılımları, Hukuk Müşavirliğimiz için profesyonel icra takip programı, Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı için öğrenci ders kayıtları ve bilgileri otomasyon programı, Đdari ve Mail Đşler Daire Başkanlığımız için ayniyat programı, Personel Daire Başkanlığımızca kullanılan maaş ve özlük programı,

15 Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından alınan ve üniversiteye hizmet veren veri tabanları olarak sıralanabilir Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Yılı (Adet) Bilgisayarlar ve Sunucular Yazıcı 621 Tarayıcı 41 Teksir ve Çoğaltma Makineleri (Fotokopi Makinası) 90 Haberleşme Cihazları (Telefon - Faks) Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları (projeksiyon tepegöz slayt mak.) TV 272 Uydu 12 Klima 23 Mikroskop 100 Optik Okuyucu (Barkod Yazıcı) 27 Aydınlatma Cihazları -Masa ve Yer Lambaları 77 -Işıldaklar Kütüphane Kaynakları ANKOS a (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üye olan Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Kütüphanesi merkez kütüphane ve şube kütüphanelerinden oluşmaktadır. Kütüphane koleksiyonu basılı, e-kitabın yanı sıra 5862 adet ciltli süreli yayın, 317 adet aboneliği devam eden süreli yayın, 726 adet yüksek lisans-doktora tezi, 9 adet ulusal gazete ve yerel gazeteler ile 263 adet görsel-işitsel materyalden oluşmaktadır. DERME Adet Basılı Kitap : Tez : 726 Ciltli Dergi : Aboneliği Devam Eden Dergi (Basılı) : 317 E-Dergi : Tam Metin Veri Tabanı : 21 Bibliyografik Veri Tabanı : 4 CD-ROM : 408 DVD : 4 Video Kaset : 1 Disket : 89 E-Kitap : Kaset : 6

16 Kütüphane koleksiyonunda yer alan kaynaklar AACR2 (Anglo American Cataloging Rules2) kataloglama kurallarına göre kataloglanıp, Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre sınıflandırılarak MARC formatında BLISS Kütüphane Otomasyon Sistemine aktarılmaktadır. ABONE OLUNAN VERĐ TABANLARI 1 Blackwell- Synergy 2 Books In Print 3 Ebrary Academic Complete 4 EBSCO Academic Search Premier 5 EBSCO Business Source Complete 6 EBSCO Medline with full text 7 EBSCO Sport Discus 8 Institute of Physics 9 Jstor 10 OCLC Cat Me 11 Ovid LWW Journals 12 PsycArticles 13 PsycBooks 14 Taylor and Francis 15 Wiley Interscience 16 WORLD BANK World Development Indicators 17 WORLD BANK Global Development Finance 18 WORLD BANK E-Library DENEME VERĐ TABANLARI 1 AccessSurgery 2 Springer ÜCRETSĐZ VERĐ TABANLARI 1 TUBĐTAK-ULAKBĐM Türkçe Veri Tabanları 2 TÜBĐTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (TDPVT) 3 Spormetre 4 Financial Times 5 Gündem Türkiye 6 Cumhuriyet Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu Elektronik Dergi 7 Bor Enstitüsü 8 Müzik Dergisi 9 Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 10 Đstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi 11 Healthy People Library Project' kapsamında 'The Science Inside' serisi 12 Fizik ve Matematik birimlerini birbirine çeviren, Đng. olarak hazırlanmış web sayfası 13 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) 15 Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Kütüphanesi 16 Trip Database 17 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 18 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 19 Galenos Yayıncılık Dergileri 20 Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Tüm bu veritabanlarının erişim adresleri kütüphanemiz internet sayfasında bulunmaktadır

17 4- Đnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Ünvan Yılları Akademik Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğr. Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Yılı Akademik Personel Kadro Durumu Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğr.Planl. Araştırma Görevlisi Uzman

18 Akademik Personelin Üniversitemiz Birimlerine Göre Dağılımı Birimler Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araş. Görev. Uzman Çevirici Toplam Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fak Đktisadi ve Đd.Bil.Fak Tıp Fakültesi Müh.Mim. Fak Beden Eğ. ve S.Y.O Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.Y.O Bolu Sağlık Y.O Bolu Meslek Y.O Gerede Meslek Y.O Mengen Meslek Y.O. 4 4 Mudurnu SA M.Y.O Sosyal Bilimler Ens. 6 6 Fen Bilimleri Ens. 1 1 Sağlık Bilimleri Ens. Rektörlük Toplam Yıllar Akademik ve Đdari Kadroların Yıllara Göre Dağılımı Akademik Personel Sayısı Đdari Personel Sayısı 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Üniversitemizde yabancı uyruklu akademik personel bulunmamaktadır. Toplam Personel Sayısı

19 4.3- Başka Üniversitelerden Kurumumuzda Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden kurumumuzda görevlendirilen akademik personel yoktur Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Yaş Durumu Kişi sayısı % Kişi sayısı % Kişi sayısı % Kişi sayısı % yaş yaş yaş yaş yaş üzeri Toplam Yılı Akademik Personel Yaş Dağılımı yaş 19% 51- üzeri 9% yaş 4% yaş 24% yaş yaş yaş yaş yaş 51- üzeri yaş 23% yaş 21%

20 4.5- Đdari Personel Yılları Đdari Personelin Dolu-Boş Kadro Durumu Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizm Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Yılı Đdari Personel Kadro Durumu Dolu Boş Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Teknik Hizmetler Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizm. Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler

21 Üniversitemiz Birimleri Đdari Personel Dağılımı BĐRĐMLER GĐHS SHS THS Av. EÖ. HS HS DHS YHS Toplam Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat F Đ. Đdari Bilimler F Đzzet Baysal Tıp F. 4 4 Müh. Mimarlık F Beden Eğ. Sp.Y.O K.D.FizikTed.ve Ted.Y.O Bolu Sağlık Y.O Bolu Arş. Ve Uyg. Hst Döner Ser.Đşlt.Müd. 2 2 Bolu Meslek Y.O Gerede Mesl. Y.O Mengen Mes.Y.O Mudurnu Mes.Y.O Sosyal B.Enstitüsü 4 4 Fen Bil.Enstitüsü 3 3 Sağlık B.Enstitüsü 1 1 Rektörlük Toplam Đdari Personelin Eğitim Durumu Yılları Đdari Personelin Eğitim Durumu Eğitim Kişi Kişi Kişi Kişi Durumu sayısı % sayısı % sayısı % sayısı % Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Toplam Yılı Đdari Personel Eğitim Durumu Yüksek Lisans ve Doktora 3% Đlköğretim 11% Lisans 34% Lise 28% Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Ön Lisans 24%

22 4.7- Đdari Personelin Hizmet Süreleri Hizmet Süreleri Yılları Đdari Personelin Hizmet Süreleri Kişi Kişi sayısı % sayısı % Kişi sayısı % Kişi sayısı % 1-3 yıl yıl yıl yıl yıl üzeri Toplam Yılı Đdari Personelin Hizmet Süreleri 21 - üzeri 13% 1-3 yıl 15% yıl 8% 4-6 yıl 17% 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 - üzeri yıl 33% 7-10 yıl 14% 4.8- Sözleşmeli Personel ve Đşçi 2007 Yılı Kadro Durumuna Göre Dolu Boş Toplam Sözleşmeli Personel (4/B) Sürekli Đşçiler 4-4 Geçici Đşçiler

23 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksek Okulları Toplam Öğrenci Kontenjanları 2006/2007 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Fakülteler % 100 Yüksekokullar % 100 Meslek Yüksekokulları % 100 Toplam % Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Fakültelerine Đlk 1000 Đçinde Yerleşen Öğrenci Sayıları FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Fakültelerine Đlk 5000 Đçinde Yerleşen Öğrenci Sayıları FAKÜLTELER Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Kemal Demir Fiz.Ted. ve Reh.YO TOPLAM

24 /2007 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılan Ders Sayısı ve Öğrenci Sayısı Birim Adı Açılan Ders Sayısı Kayıtlı Öğrenci Sayısı Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Đktisadi ve Đd.Bil.Fakültesi Bolu Meslek Y.O Gerede Meslek Y.O Beden Eğitimi ve Spor Y.O TOPLAM Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı (2007) Birimin Adı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Toplam Tezli Tezsiz Sayısı Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplam Sağlık Hizmetleri Üniversitemizde verilen eğitim hizmetinin yanında Đzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi vasıtası ile sağlık hizmeti de sunulmaktadır. Hastanemizde 32 anabilim dalına bağlı olarak poliklinik hizmeti veren 23 adet bölüm vardır. 250 yatak kapasitesine sahip hastanede fiilen 173 yatak kullanılmaktadır. Hastanemizin olanakları ölçüsünde büyük, orta ve küçük birçok ameliyat yapılarak hastalar sağlığına kavuşturulmuştur. Öte yandan, 19 Mart 2007 tarihinde acil servis ünitemiz hizmete açılmıştır

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Faaliyet Raporu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Faaliyet Raporu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2012 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2011 Yılı Faaliyet Raporu

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2014 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Şubat 2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN-2009 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN 2010 0 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Elazığ 2007 Fırat Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ

PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU SUNUŞ... 6 I GENEL BĐLGĐLER... 8 A - Misyon ve Vizyon... 8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 10 C - Đdareye Đlişkin Bilgiler... 11 1 - Fiziksel Yapı...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma ve uygulama merkezi

Detaylı

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 Misyon:... 3 Vizyon:... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:... 8 C- Teşkilat

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU 08

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU 08 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU 08 I "Büyük işler, mühim teşebbüsler, ancak müşterek mesai ile mümkündür!" II T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Baskı Tarihi Nisan 2012 Baskı Adıyaman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0416) 223 25 00 Fax: (0416) 223 38 30 E-Posta: sgdb@adiyaman.edu.tr www.adiyaman.edu.tr Adıyaman, 2012 Eğitimdir

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922)

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922) Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. (Gazi Mustafa

Detaylı