AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE"

Transkript

1 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile işleyişine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6, 16 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; Bağlı Birim Bağlı Birim Sorumlusu Bakan Bakanlık Başkanlık Daire Başkanı Daire Başkanı Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı ifade eder. :Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Bağlı birimlerini, :Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Bağlı Birimlerin sorumlularını, :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını, :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, :Bilgi işlem Dairesi Başkanlığını, :Bilgi İşlem Dairesi Başkanını, :Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yardımcısını :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarını, :Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısını,

2 İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Görevler Kuruluş MADDE 5- (1) 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 6, 16 ve 28 inci maddesine göre kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığının teşkilatı ekli (1) sayılı cetvel ve (2) sayılı teşkilat şemasında gösterilmiştir. (2) Daire Başkanlığı, bu Yönergenin 1 inci maddesinde yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere, iki (2) Daire Başkanı Yardımcılığı ve dokuz (9) Bağlı Birimden oluşur. Bu Bağlı Birimler şunlardır; a) Yazılım Geliştirme Birimi, b) Ağ Yönetimi Birimi, c) Sistem Yönetimi Birimi, ç) Donanım ve Destek Birimi, d) Bilgi Güvenliği Birimi, e) Teknoloji ve Proje Yönetimi Birimi, f) Uygulama Sunucuları ve Portal Yönetimi Birimi, g) Veritabanı Yönetimi Birimi, ğ) Yönetim Hizmetleri Birimi, (3) Daire Başkanı Yardımcılarının görev alanları ve Daire Başkanlığında görev yapan personelin, hangi Bağlı Birim bünyesinde çalışacağını Daire Başkanı belirler ve gerekli görmesi halinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Daire Başkanlığı bünyesinde takip edilen proje ve diğer ek görevlerin hangi Bağlı Birimin sorumluluğunda yürütüleceğini Daire Başkanı belirler. (4)Daire Başkanı gerektiğinde Bağlı Birimlerde alt birimler oluşturabilir ve Bağlı Birimlerin Daire Başkanı Yardımcılarına dağılımını yeniden düzenleyebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetki, Görev ve Sorumluluklar Daire Başkanlığının görevleri MADDE 6- (1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; a) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, c) Bakanlığın, yönetim, izleme bilgi sistemlerini, web sistemlerini tasarlamak, yazılımını kurmak, işletmek, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak, gerekli hallerde ilgili hizmet alımlarını yönetmek, ç) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem altyapı,

3 donanım ve yazılımlarının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, d) Gelişen bilişim teknolojilerini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak, e) Görev alanına giren konularda mevzuat hazırlıkları yapmak ve Bakanlığa önerilerde bulunmak, f) Bakanlık birimleri tarafından gelen donanım, yazılım ve benzeri bilgi teknoloji taleplerini değerlendirmek, g) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliğinin gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, ğ) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, h) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veritabanları oluşturmak, ı) Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve bilgi güvenliğini sağlamak; bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak, i) Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanının görev ve yetkileri MADDE 7- (1) Daire Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Daire Başkanlığının Yönergede tanımlanan görevlerinin, Bakanlık makamı ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, gerekli önlemleri almak, personelin organizasyonunu sağlamak ve bu işlerden sorumlu olmak, b) Yurtiçi ve yurtdışında Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını temsil etmek, c) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, ç) Bakanlığın bilgi işlem ile ilgili politika ve stratejilerini ilgili birimlerle iş birliği içinde belirlemek ve sonuçlandırmak, d) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek, e) Daire Başkanlığının performans programının, hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak, Daire Başkanı Yardımcılarının görev ve yetkileri MADDE 8- (1) Daire Başkanı Yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır: a) Sorumlu olduğu Bağlı Birimlerin çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; işlerin

4 düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, b) Yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Daire Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumlu olmak, c) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Bağlı Birim Sorumlularının ortak görevleri MADDE 9- (1) Bağlı Birim Sorumlularının ortak görevleri şunlardır: a) Daire Başkanı tarafından ve ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, proje, faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları belirlemek ve birimindeki iş ve işlemlerin bu doğrultuda planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak, b) Personelin bilgi ve yeterliklerini artırıcı faaliyetler yürütmek, c) Sorumluluğundaki projelerin yönetilmesini ve sonuçlandırmasını sağlamak, ç) Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak d) Sorumluluğu altındaki faaliyetleri yönlendirmek, birim çalışanlarının kendi aralarında uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla, görev dağılımını, iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, personeli ve faaliyetleri izlemek ve koordine etmek, e) Başkanlığın, ilgili diğer makam ve kurumların ihtiyaç duyabileceği kendi görev kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek şekilde tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde yazılı ya da sözlü açıklamalar ve sunumlar yapmak üzere hazırlıklı bulunmak, f) Kendisine, işiyle ilgili eposta, elektronik belge yönetim sistemi gibi araçlar üzerinden gönderilen iş ve bilgilerin günlük kontrolünü ve takibini yapmak, g) Daire Başkanlığının çalışma ilke ve düzeni hakkında astlarına bilgi vermek ve yönlendirmek, ğ) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaları kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak, h) Personelin motive olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak, ı) Başkanlık nezdindeki Bilgi Teknolojileri sistemlerinin sürdürebilirliğini sağlamak, i) Gerektiğinde diğer birimlerle iş birliği yapmak, j) Birim çalışmalarının daha etkin ve verimli hâle gelebilmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmak ve/veya iyileştirmeye yönelik tekliflerini Başkanlığa sunmak, k) Ölçme, değerlendirme, yeni sistem geliştirme çalışmalarının yapılmasını desteklemek ve bu çalışmalara katkıda bulunmak, öneriler geliştirmek, l) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik istatistiki verileri toplamak, periyodik raporlar hazırlamak ve sunmak, m) İstenildiğinde, çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlamak, n) Yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri Daire Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara, etik kurallara uygun olarak düzenlemek ve

5 yürütmekten sorumlu olmak, o) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Yazılım Geliştirme Birimi görev ve yetkileri MADDE 10- (1) Yazılım Geliştirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yazılımları hazırlamak veya hazırlatmak, b) Projeler kapsamında hazırlanan dokümanların sürüm değişikliklerini uygun ortamlarda korumak, c) Daire Başkanlığının sorumluluğundaki yazılımlarla ilgili kullanıcılardan gelen hata, istek ve şikayetleri, değişen mevzuatı ve ihtiyaçları incelemek, değerlendirmek, gerekli düzeltme ve / veya eklemeleri yapmak, ç) Tüm yazılım geliştirme süreçlerine ait prosedürlerin ve standartların tarif edildiği dokümanları hazırlamak ve bu dokümanları uygun ortamlarda korumak, d) Yazılım geliştirme sürecinde gereksinim analizi yapmak, ön tasarımı hazırlamak, ayrıntılı tasarımı gerçekleştirmek ve ilgili dokümanlardan yararlanarak kod geliştirmek, e) Mevcut yazılım ve uygulamaların diğer sorumlu birimlerle koordineli olarak kesintisiz işletimini sağlamak, f) Bakanlığın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yazılım güncellemeleri yapmak, g) Yazılım teknolojilerini ve yeni gelişmeleri takip etmek, ğ) Yazılımların Bakanlıkta uygulanabilirliğini araştırmak, gerekiyor ise mevcut yazılımların yeni sürümlerinin temini ile ilgili çalışma yapmak, h) Yazılım yaşam döngüsüne uygun olarak ihtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak, ı) Geliştirilen yazılımların dokümantasyonunun ve uygulama testlerini yapmak, i) Hazırlanan uygulamaların işletimini sağlanmak, uygulamalarla ilgili talepleri alarak gerekli çalışmaları yapmak, j) Kendi sorumluluk alanındaki bilgi güvenliği ile ilgili olarak; tüm cihazların, konfigürasyonlarının, yazılımların ve veri tabanlarının yedeklerini, Bilgi Güvenliği Birimi ile koordineli olarak almak, yedekleme ile ilgili yapılan işlemleri bir tutanağa bağlamak, tutanakların arşivlenmesini ve alınan yedeklerin güvenli bir yerde saklanmasını sağlamak, k) Yönetimin yapıldığı yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemleri almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, l) Sorumluluk alanındaki yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak her türlü erişim, sorgulama ve kayıt değişikliği loglarını (kayıt izleri) tutmak, m) Sorumlulukları altındaki sunucuların yönetimini sağlamak, izlemek, çıkabilecek sorunları ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, performans ayarlarını yapmak, sistem izleme yazılımlarını kurmak ve yönetmek, n) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş o) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Ağ Yönetimi Birimi görev ve yetkileri MADDE 11- (1) Ağ Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WAN bağlantılarının sürekliliğini sağlamak,

6 b) Bilgi Teknolojileri sistemlerinin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime, zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik ağ güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak, c) Kullanılan programlar yardımıyla ağ performans ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek, ç) Kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonunu yapmak, d) Genel IP adres bloklarını dağıtmak, IP adres dağıtımlarını yönetmek ve IP adreslerinin organizasyonunu sağlamak, e) Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olmak, f) Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanmak, geliştirmek ve entegrasyonunu yürütmek, g) Merkezi ağ yönetiminin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısını oluşturmak, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarını tespit etmek ve güncellemek, ğ) İnternet kullanım trafiğini merkezi sistemde sürekli gözlemlemek, hataları analiz edip raporlamak, aktif cihazların performans takibi ile problemli noktalara müdahale yaparak dinamikliği sağlamak, h) Bakanlık bünyesinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurmak, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale etmek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak, ı) Yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişimini sağlamak, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğini optimize etmek, i) Ağ topolojilerini oluşturmak, j) Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapmak, k) Standartlara ve kurallara uygun ağ kullanımı/yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sistemi kurmak, l) Bakanlık bünyesinde kurulu olan geniş alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan yönlendiriciler, anahtarlar, modemler gibi ağ cihazlarının sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, m) Bakanlığın elektronik iletişim araçları ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almak, n) Güncellenebilen antivirüs programının ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ataklarına karşı bilgisayarları güvenli tutmak, o) Kendi sorumluluk alanındaki bilgi güvenliği ile ilgili olarak; tüm cihazların, konfigürasyonlarının, yazılımların ve veri tabanlarının yedeklerini, Bilgi Güvenliği Birimi ile koordineli olarak almak, yedekleme ile ilgili yapılan işlemleri bir tutanağa bağlamak, tutanakların arşivlenmesini ve alınan yedeklerin güvenli bir yerde saklanmasını sağlamak, ö) Sorumluluk alanındaki yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak her türlü erişim, sorgulama ve kayıt değişikliği loglarını (kayıt izleri) tutmak, p) Yönetimi yapılan yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemlerini almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, r) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş s) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

7 Sistem Yönetimi Birimi görev ve yetkileri MADDE 12- (1) Sistem Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Sorumluluğu altındaki sunucuların, disk alanlarının ve yedekleme bileşenlerinin yönetimini kapsayan sistemleri izlemek, çıkabilecek sorunları tespit etmek, donanım ihtiyaçlarını tespit etmek ve performans ayarlamaları yapmak, b) Sorumluluğu altındaki sunucuların ve işletim sistemlerinin güncel ve sürekli hizmete açık olmasını sağlamak, c) Sistemin geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda güncel teknolojileri takip etmek, gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, ç) Sistem yazılımları ile ilgili olarak araştırma yapmak, alternatifler sunmak, eğitim gereksinimlerini belirlemek, d) Sistem yazılımlarına ilişkin olarak kurulum, yaygınlaştırma, işletim ve garanti prensiplerini belirlemeyi de içerecek biçimde sistem yazılımlarıyla ilgili standartları belirlemek, e) Sistem yönetimine yönelik standartların geliştirilmesi ve belirlenen standartların uygulanmasını sağlamak, standartlara uygun olmayan karar ve uygulamaları belirlemek ve raporlamak, f) Diğer birimler tarafından bildirilen Sistem Yönetimi Birimi altındaki sunucuların backup (yedekleme) ve restore (yeniden yükleme) işlemlerini yerine getirmek, işletim sistemleri ve işletimle ilgili veri gruplarının yedeklenmesini sağlamak, g) Kesintisiz bir çalışmanın temini için Sistem Yönetimi Birimi tarafından yönetilen gerekli araç-gereç ve malzemenin gelen talepler doğrultusunda yeterli miktarda bulundurulmasının koordinasyonunu sağlamak, ğ) Sistem emniyeti ve kontrol kurallarını belirlemek ve uygulamak, h) Elektronik posta hizmetlerini kurmak ve yürütmek, ı) LDAP altyapısını kurmak ve yönetmek, i) Sanallaştırma altyapısını kurmak ve yönetmek, j) Başkanlığımızca işletilen domain, eposta ve diğer uygulamaların kullanıcı adı ile şifresinin oluşturulması, güncellenmesi ve iptal edilmesi işlemlerini yapmak, k) Sorumluluğundaki sistemlerin izleme yazılımlarını kurmak ve yönetmek, l) Kendi sorumluluk alanındaki bilgi güvenliği ile ilgili olarak; tüm cihazların, konfigürasyonlarının, yazılımların ve veri tabanlarının yedeklerini, Bilgi Güvenliği Birimi ile koordineli olarak almak, yedekleme ile ilgili yapılan işlemleri bir tutanağa bağlamak, tutanakların arşivlenmesini ve alınan yedeklerin güvenli bir yerde saklanmasını sağlamak, m) Yönetimin yapıldığı yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, Bilgi Güvenliği Birimi ile koordineli olarak yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemleri almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, n) Sorumluluk alanındaki yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak her türlü erişim, sorgulama ve kayıt değişikliği loglarını (kayıt izleri) tutmak, o) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş ö) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

8 Donanım ve Destek Birimi görev ve yetkileri MADDE 13- (1) Donanım ve Destek Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Bakanlık bilgisayarlarında meydana gelen arızaları gidermek ve oluşan arızaların istatistiksel verilerini toplamak, b) Sıkça meydana gelen basit arızaları, kullanıcının kendisinin giderebilmesine yardımcı olacak bilgi ve kılavuz hazırlamak, c) Bakanlık demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını yapmak, ç) İhale veya bağış yoluyla alınan bilgisayarların ilk kurulumlarını standartlara uygun olarak yapmak, d) Bakanlık bünyesindeki bilgisayarlarda lisanslı programların kullanımını sağlamak, e) Sistem odalarının elektrik, UPS, Jeneratör altyapısının ve klimaların çalışır durumda olmalarını sağlamak ve takibini yapmak, f) Yönetimin yapıldığı yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemleri almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, g) Sorumluluk alanındaki yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak her türlü erişim, sorgulama ve kayıt değişikliği loglarını (kayıt izleri) tutmak, ğ) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş h) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Bilgi Güvenliği Birimi görev ve yetkileri MADDE 14- (1) Bilgi Güvenliği Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Bakanlık bilgi güvenliğini sağlamak, bilgi güvenliği politikalarını oluşturmak, geliştirmek ve Bakanlık çalışanlarına bunları duyurmak, b) Güvenlik politika ve standartlarını uygulamak, uygulatmak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak, c) Başkanlığın sorumluluğundaki Bilişim Sistemleri üzerinde uygulanacak güvenlik kontrollerinin planlanmasına, hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları koordine etmek, uygulanmasını sağlamak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak, ç) Başkanlığın sorumluluğundaki Bilişim Sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapmak, d) Güncellenebilen anti virüs programlarının ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ve diğer ataklara karşı bilgisayar ve sistemleri güvenli tutmak, e) Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, f) Başkanlığın sorumluluğundaki sistemler içerisinde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerine veya bilgisayar güvenlik olaylarına ilişkin delilleri toplamak, analizini yapmak ve rapor hazırlamak, g) Sistemlerin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, ğ) Bilgi güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, h) Daire Başkanlığı tarafından sağlanan bilgi teknolojileri servislerinin ve alt bileşenlerinin sürekliliğini ve performansını izlemek, verilen servislerle ilgili problem oluşması durumunda ilgili birimleri bilgilendirmek,

9 ı) İstenildiğinde, çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlamak, i) Birim çalışmalarının daha etkin ve verimli hale gelebilmesi için iyileştirmeye yönelik tekliflerini bağlı olduğu Başkan Yardımcısına veya Daire Başkanına sunmak, j) Daire Başkanlığı sorumluluğundaki mevcut sistemlerde değişiklik yapılması veya yeni sistemler eklenmesi durumunda izleme sisteminde gerekli güncellemeleri yapmak, k) Kendi sorumluluk alanındaki bilgi güvenliği ile ilgili olarak; tüm cihazların, konfigürasyonlarının, yazılımların ve veri tabanlarının yedeklerini, ilgili birimler ile koordineli olarak almak, yedekleme ile ilgili yapılan işlemleri bir tutanağa bağlamak, tutanakların arşivlenmesini ve alınan yedeklerin güvenli bir yerde saklanmasını sağlamak, l) Birim tarafından yönetimi yapılan yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemlerini almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, m) Yönetimin yapıldığı yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemleri almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, n) Sorumluluk alanındaki yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak her türlü erişim, sorgulama ve kayıt değişikliği loglarını (kayıt izleri) tutmak, o) 5651 Sayılı Kanun kapsamında Erişim Sağlayıcı olmanın getirdiği yükümlülük dolayısıyla, tüm internet trafiği kayıtlarını zaman damgası ile imzalayarak yasal zorunluluk halinde incelenmek üzere en az 6 ay, en çok 2 yıl boyunca saklanmasını sağlamak, ö) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş p) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Teknoloji ve Proje Yönetimi Birimi görev ve yetkileri MADDE 15- (1) Teknoloji ve Proje Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Başkanlığın politika, stratejik plan, iç kontrol ve iş süreçlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak, b) Başkanlığın kısa, orta ve uzun vadeli Bilgi Teknolojisi Stratejisini birimlerden sağlanan veriler ve yönetimsel kararlar ışığında oluşturmak/oluşturulmasını koordine etmek, c) Bilgi Teknolojileri Yönetişimi konusunda stratejik rehberlik sağlamak, ç) Belirlenen stratejilere göre eylem planlarını ve sorumlu olduğu projelerin iş süreçlerini denetlemek, d) Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, yeni ve gelişmekte olan bilgi teknolojileri ve standartları ile ilgili Başkanlığa teknolojik vizyon sağlamak, e) Bilgi Teknolojileri politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesinde koordinasyonu sağlamak, f) Başkanlıkta yürütülen projelerin standartlara uygun hazırlanan proje yönetim araçları kullanılarak yürütülmesinde destek olmak, g) Sorumlu olduğu projelerin iş planı ve zaman takvimini, projelerin ilerleme verilerine göre denetlemek, ğ) Proje yönetim yöntem bilimini kullanarak sorumluluğundaki projeleri takip ve koordine etmek, h) Başkanlıkça yürütülen projelerde, ilgili birimlerle birlikte belirlenen proje altyapı standartlarının uygulanmasını koordine etmek, ı) Ulusal ve uluslararası proje ve programların desteklerini araştırmak, bunlara başvurmak,

10 proje dosyalarını hazırlamak, projelerin yönetimini sağlamak, i) Sorumlu olduğu projelerin her aşamasında proje ilerleme raporlarını denetlemek, j) Bakanlığın diğer birimlerine bilişim projelerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde gerektiğinde, gerekli yardımı sağlamak ve koordine etmek, k) Başkanlık iç kontrol ve hizmet kalitesi kapsamında, sorumlu olduğu projelerin iş süreçlerini hazırlamak, yazılı duruma getirmek ve uygulamak, l) Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerin kalitesini arttırmak için yeni Yönetim Sistemleri araştırmak, öneride bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde kurulması ve belgelendirme çalışmalarını yürütmek, m) Teknolojik incelemeler yaparak Bakanlığa katkı sağlayacak ve farkındalık oluşturacak yararlı teknik çalışmaları takip etmek, yurtiçi ve yurtdışında; fuarlara, kongrelere, sempozyumlara, eğitimlere ve çalıştaylara katılmak, bunlarla ilgili rapor hazırlamak, Bakanlık için iyileştirme önerileri sunmak, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yapmak/yaptırmak, n) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş o) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Uygulama Sunucuları ve Portal Yönetimi Birimi görev ve yetkileri MADDE 16- (1) Uygulama Sunucuları ve Portal Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Uygulama sunucularının yönetimini sağlamak, işletimini izlemek, sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak, b) Uygulama sunucularının gerekli istatistiklerini ve başarımını izlemek, varsa sorunları ve yetersizlikleri belirlemek ve gerekli her türlü önlemi almak, c) Gerektiğinde uygulama sunucularının kurulumlarını ve tasarımını yapmak, ç) Uygulama sunucularında mevcut ya da geliştirilecek yazılımların çalıştırılabilmesi için gerekli konfigürasyonu sağlamak, d) Bakanlık internet sitesinden Bakanlık adına yapılacak duyurular, Bakanlık merkez birimlerinin ilgili duyuruları ile birimlerimizin genelini ilgilendiren duyuruları yayınlamak ve süresi dolanları arşivlemek, e) Uygulama sunucularının performansını artırıcı tedbirleri almak, sorunsuz çalışmasını sağlamak için politikalar geliştirmek, f) Bakanlığımız ve bağlı genel müdürlüklerin web sayfalarını hazırlamak ve düzenli olarak güncellemek, g) Bakanlığımız ve genel müdürlük birimlerinin etkinlik ve organizasyonlarına yönelik oluşturulan web sayfalarının yayınlanabilmesi için web alanı açma ve açılan bu alanlarının kullanımının sorunsuz yürütülebilmesi için teknik hizmetlerin verilmesini sağlamak, ğ) Bakanlığımızda yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlamak, h) Web sayfası için gerekli grafik ve dinamik altyapı yazılımlarını yapmak ya da yaptırmak, ı) Sorun oluşması durumunda yedeklerden güvenli veriye dönüş yapılmasını sağlamak, i) Mevcut verilerin yedeklenmesi hususunda Sistem Birimi içerisinde yer alan yedekleme departmanıyla koordine sağlamak, j) Kendi sorumluluk alanındaki bilgi güvenliği ile ilgili olarak; tüm cihazların,

11 konfigürasyonlarının, yazılımların ve veri tabanlarının yedeklerini, Bilgi Güvenliği Birimi ile koordineli olarak almak, yedekleme ile ilgili yapılan işlemleri bir tutanağa bağlamak, tutanakların arşivlenmesi ve alınan yedeklerin güvenli bir yerde saklanmasını sağlamak, k) Yönetimin yapıldığı yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemleri almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, l) Sorumluluk alanındaki yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak her türlü erişim, sorgulama ve kayıt değişikliği loglarını (kayıt izleri) tutmak, m) Sorumlulukları altındaki sunucuların yönetimini sağlamak, izlemek, çıkabilecek sorunları ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, performans ayarlarını yapmak, sistem izleme yazılımlarını kurmak ve yönetmek, n) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş o) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Veritabanı Yönetimi Birimi görev ve yetkileri MADDE 17- (1) Veritabanı Yönetimi Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) İhtiyaç duyulan veritabanı yönetim sistemlerini kurmak, b) Mevcut veritabanı yönetim sistemleri üzerinde ilgili tasarıma göre veritabanları oluşturmak, c) Veritabanlarına ilişkin tüm sistemleri gerektiğinde başlatmak veya durdurmak, ç) Veritabanı kullanıcılarını eklemek, silmek ve yetkilendirmek, d) Veritabanlarını yedeklemek, yedekten geri dönmek ve yedeklerin çalıştığını periyodik olarak test etmek, e) Veritabanı performans ayarlarını yapmak ve sürekli olarak performans değerleri takip etmek, f) Veritabanı alanındaki tasarımları incelemek ve iyileştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek, g) Veri bütünlüğünün, tutarlılığının ve güvenilirliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak, ğ) Veritabanı hatalarını takip etmek ve soruna ilişkin ilgili koordinasyonu sağlayıp gidermek, h) Veritabanı erişimlerine yönelik olarak güvenlik önlemlerini yerine getirmek, ı) Veri ambarı ve iş zekâsı sistemleri kurmak ve geliştirmek, i) Standartlara ve kurallara uygun kullanım/yönetim dokümantasyonlarını oluşturmak, j) Kullanılan veri tabanlarının tasarım, kurulum ve güncellemelerini yaparak standartlar doğrultusunda yönetmek, k) Bilgi sisteminde veri tabanlarının fiziksel oluşumlarını sağlamak, bakımını yapmak ve güvenliğini sağlamak, l) Uygulamalarla ve veritabanı ile ilgili backup (yedekleme) ve restore (yeniden yükleme) işlemlerini yerine getirmek, tüm verilerin yedeklenmesini sağlamak, m) Veritabanı yönetim sisteminde kullanıcılar ve kullanıcılara ait yetkileri tanımlamak, değiştirmek ve kaldırmak, n) Veritabanları arasında karşılıklı veri transferi işlemlerini yapmak, sunucular üzerinde replikasyon tanımlarını yapmak, o) Veritabanında depolanan bilginin güvenli bir şekilde korunması ve yedeklenmesi için gereken önlemleri almak ve denetlemek,

12 ö) Veritabanı sunucularının performans ayarlamalarını yapmak, p) İhtiyaç halinde kullanabilmek için yedek veritabanları oluşturmak, r) Test sistemi olarak kullanılan veritabanının işletimini izlemek, veritabanının sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak, s) Veritabanı kullanım istatistiklerini ve veritabanı başarımını izlemek, varsa sorunları ve yetersizlikleri belirlemek ve gerekli her türlü önlemi almak, ş) Veritabanı versiyonuna ait bug analizlerini yapmak, gerektiğinde bugın giderilmesi için patch uygulamak, t) Veritabanı üzerindeki darboğazları, disk üzerindeki fiziksel alan taleplerini ve diğer gereksinimleri tespit etmek, veritabanının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak ve önermek, u) Veritabanı işletim sistemi, sistem yönetimi, güvenlik ve sair konularda sistem yazılımları için mevcut durum analizi yapmak, mevcut ve gelecekteki sistem yazılımı gereksinimlerini belirlemek ve çıkabilecek sorunları çözmek, ü) Felaket Kurtarma Merkezinde bulunan veritabanı servislerinin bakım ve idamesini yapmak, gerçek ortam veritabanı ile senkron tutulmasını sağlamak, v) Kendi sorumluluk alanındaki bilgi güvenliği ile ilgili olarak; tüm cihazların, konfigürasyonlarının, yazılımların ve veritabanlarının yedeklerini, Bilgi Güvenliği Birimi ile koordineli olarak almak, yedekleme ile ilgili yapılan işlemleri bir tutanağa bağlamak, tutanakların arşivlenmesi ve alınan yedeklerin güvenli bir yerde saklanmasını sağlamak, y) Sorumluluk alanındaki yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak her türlü erişim, sorgulama ve kayıt değişikliği loglarını (kayıt izleri) tutmak, z) Yönetimin yapıldığı yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak, yetkisiz erişimler konusunda gerekli güvenlik önlemleri almak ve felaket kurtarma planları hazırlamak, aa) Sorumlulukları altındaki sunucuların yönetimini sağlamak, izlemek, çıkabilecek sorunları ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, performans ayarlarını yapmak, sistem izleme yazılımlarını kurmak ve yönetmek, bb) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş cc) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Yönetim Hizmetleri Birimi görev ve yetkileri MADDE 18- (1) Yönetim Hizmetleri Biriminin görev ve yetkileri şunlardır: a) Başkanlığın insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerini Bakanlık Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek, b) Başkanlığın bütçe ve mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek, c) Hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, ödeneklerin planlama ve dağıtımını sağlamak, aktarma ve tenkis talep işlemlerini izlemek ve gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak, ç) Başkanlığın hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı ile kiralama, bakım, onarım ve benzeri işleri Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,

13 d) Başkanlığın taşınırlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, e) Taşınırların etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yapmak, f) Başkanlığın evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek g) Başkanlığın SGK mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken işlemleri yürütmek, ğ) Başkanlığın yönetim hizmetlerinin yürütülmesine yönelik iş ve işlemler için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, h) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek, ı) Başkanlık bünyesinde kullanılan, büro makineleri, bilgisayar ve telefon, faks ve benzeri demirbaşların bakım sözleşmeleriyle onarımlarını yaptırmak, giderlerini karşılamak, i) Sayıştay incelemeleri, emanet işleri, banka işlemleri, kredi işlemleri ve benzeri hizmetleri yürütmek, j) Başkanlığın toplantı yönetim sistemini koordine etmek, toplantı sonuçlarını raporlama iş ve işlemlerini yürütmek, k) Başkanlığın görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve raporlamak, l) Başkanlığa gelen bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri takip ve koordine etmek, m) Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımlarını, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak, n) Satın alma hizmetlerinin yürütülmesinde ihale dokümanının kabul işlemlerini ilgili birimlerle birlikte koordine etmek, o) Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine kapsamında yerine getirmek, ö) Alımı yapılan Mal ve Hizmet alımlarının, Muayene ve Kabul işlemleri için ilgili komisyonları kurmak ve bu komisyonların Mal ve Hizmet alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği çerçevesinde çalışmasını koordine etmek, p) Alımı yapılan Mal ve Hizmet alımlarının, ödeme ilgili hazırlanacak ödeme evraklarını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlayarak Bakanlık Saymanlık Müdürlüğüne iletmek, r) Başkanlıkla ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelere görüş s) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Daire Başkanının sorumlulukları MADDE 19- (1) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Daire Başkanı yetkilidir. (2) Daire Başkanı, Daire Başkanlığı çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev

14 yerlerinin değiştirilmesinde yetkilidir. Çalışma usulleri MADDE 20- (1) Bağlı Birimler birbirleri ile işbirliği içerisinde çalışır. Gerekli hallerde, Bağlı Birimlerde müşterek çalışma grupları kurulabileceği gibi, Bakanlığın diğer birim ve kuruluşlarından uzman nitelikli personel de geçici olarak istihdam edilebilir. (2) Bağlı Birim Sorumluları, bu Yönergede verilen görevlerin yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur. (3) Bağlı Birimlerde istihdam edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Şube Müdürleri, meslek elemanları ile teknik ve diğer personel, bu Yönergede belirtilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasından Başkanlığa karşı sorumludur. Yetki devri MADDE 21- (1) Daire Başkanı, Daire Başkanı Yardımcıları ve Bağlı Birim Sorumluları, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri yetki devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. Daire Başkanına vekâlet MADDE 22- (1) Daire Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Daire Başkanı Yardımcılarından birine ya da bunun mümkün olmaması halinde uygun görülen birim sorumlulardan birine gerekli onay ile vekâlet görevi verilir. Yürürlük MADDE 23- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24- (1) Bu Yönerge hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. OLUR / /2015 Doç.Dr. Ayşenur İSLAM Bakan

15 EK: (1) CETVEL T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Daire Başkanı Daire Başkanı Daire Başkanı Yardımcısı Daire Başkanı Yardımcısı Bağlı Birimler a) Yazılım Geliştirme Birimi, b) Ağ Yönetimi Birimi c) Sistem Yönetimi Birimi, d) Donanım ve Destek Birimi, e) Bilgi Güvenliği Birimi, f) Teknoloji ve Proje Yönetimi Birimi, g) Uygulama Sunucuları ve Portal Yönetimi Birimi, h) Veritabanı Yönetimi Birimi, i) Yönetim Hizmetleri Birimi,

16 EK: (2) TEŞKİLAT ŞEMASI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU Görevi : Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Genel Sekreter / Rektör Başkanlığımızın temsilcisi olan Daire Başkanı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51 ve 52. maddeleri gereğince

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi işlem alt yapısını oluşturmak, güncelleştirmeleri takip Bederek uygulamak suretiyle üniversitemiz akademisyenleri, araştırmacıları,

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı