MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI"

Transkript

1 Birleşim Sayısı: (2) Oturum Sayısı: (1) Dönem Sayısı : (1) Karar Tarihi : 18/ Karar Sayısı : 290 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI Büyükşehir Belediye Meclisi 18/07/2014 Cuma Günü Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ başkanlığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Toplantı Salonunda toplandı. Gündem maddesi gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisi 'nin 14/07/2014 tarih ve 263 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması doğrultusunda oluşturulan daire başkanlıklarına ait Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelikleri" ile ilgili; ı7/07/2014 tarihli komisyon raporu katip üye tarafından okundu. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASı SONUNDA Mersin Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması doğrultusunda oluşturulan Daire Başkanlıklarına ait Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelikleri ile ilgili teklifien, Sivil Savunma Uzmanlığı ile Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklarn Yönetmeliklerinin çıkartılarak teklifin kabulüne, Komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir. Yapılan oylarna neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi. Ergün "-AL.JVJc.uo'.1 Meclis

2 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ işlem DAİRE BAŞKANLIGI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı' nın teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. (2) Bu yönetmelik Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır Kapsam ~. MADDE 2- (l) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerinin işlevlerinin belirlenerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak. Ortak veri tabanının kurulması ve işletilmesi, şehrimizin bilgisayar ortamında üretilmekte olan haritalarını (halihazır, içme suyu, kanalizasyon, kadastro, imar, doğalgaz v.b.) ilgili metinsel (mülkiyet, arazi kullanımı, doğal ve tarihi taşınmaz kültür ve tabiat değerleri, yeşil alan verileri, mezarlık bilgileri, ulaşım, nüfus v.b.) verilerle ilişkilendirerek, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının sorumluğunda olan, kente ait altyapı ve üstyapı yatınmlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve koordinasyonuna imkan sağlamak. Altyapı planlamasında iyileştirmeler, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, tapu ve kadastro bilgilerinin kolay ve doğru kullanılır hale getirilmesi, su ve kanalizasyon sistemlerinin daha iyi işletilmesi, Coğrafi Bilgi Sisteminde ve E- Belediye uygulamalarında kullanılan programların eğitiminin verilmesi, yönetici durumundaki karar mercilerinin mevcut durumu en kapsamlı şekilde izleyebilmelerine ve sağlıklı kararlar vermelerine temel oluşturarak zamanın ve alışılmışın ilerisinde bilginin yönetime katılımını sağlayarak belediyenin daha iyi, daha çağdaş ve daha ekonomik yönetilmesini, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda yapılacak tüm çalışmaların ve bu çalışmaları i yapacak servisleri ve birimleri belirlemek, yapılan işleri i d netlemek, servisler arasında koordinasyonu sağlamak dahil esas ve usulleri kapsar.' \ \. ~' \J

3 Dayanak MADDE 3- (1) 27 Kasım 2011 tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Norm Kadro Kanun'unda yapılan değişiklik ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun'u gereğince, tarihli ve 116 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'u, 4734 sayılı Kamu İhale Kanun'u, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'u, 4857 sayılı İş Kanun'u, 2886 sayılı Devlet İhale, 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri ve 5070 sayılı Elekronik İmza ~, Kanun'u hükümlerine Tanımlar MADDE 4- a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) dayanılarak hazırlanmıştır. (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; Başkan: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını, Belediye/Büyükşehir CBS: Coğrafi Bilgi Sistemlerini, Belediyesi: Mersin Büyükşehir Belediyesini, Daire Başkanı: Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanını, E-Belediye: Belediye hizmetlerinin vatandaşın hizmetine sunulmasını, LAN: Yerel alan ağı (local area network), güncel teknolojiye dayalı bir biçimde Şube Müdürü: Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlerini, Şef: Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına/müdürlüklere bağlı şefleri, Personel: Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm personeli, Teknik Personel: Şube Müdürlüğü Teknik personeli, Üst Yönetim: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını, 1) YBS: Yönetim Bilgi Sistemini, m) WAN: Geniş alan bilgisayar ağını (wide area network),! n) WEB: İnternet üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve/h reketli, görüntülerden oluşan dokümanları uzaktaki bilgisayarlara ifade eder. ileten servisi, i i ;.: i :/1 i i \ L

4 İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Yönetim ve Bağlılık Teşkilat MADDE 5- (1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Ve Donanım Şube Müdürlüğü, Yazılım Ve Yönetim Şube Müdürlüğü, Kent Bilgi Bankası Şube Müdürlüklerinden oluşur. (2) Sistem Ve Donanım Şube Müdürlüğü aşağıda belirtilen şefliklerden oluşur; a) Sistem Ve Donanım Hizmetleri Şefliği b) Teknik Destek Hizmetleri Şefliği (3) Yazılım Ve Yönetim Şube Müdürlüğü, aşağıda belirtilen şefliklerden oluşur; a) Yazılım Hizmetleri Şefliği b) Web Servis Hizmetleri Şefliği (4) Kent Bilgi Bankası Şube Müdürlüğü, aşağıda belirtilen şefliklerden oluşur; a) Teknik Altyapı Hizmetleri Şefliği b) Veritabanı Hizmetleri Şefliği, Yönetim MADDE 6- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetler; Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bağlılık MADDE 7- (1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına bağlıdır. ~\\ ~. f J

5 ÜÇÜNCÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Görevleri : MADDE 8- BÖLÜM Görev.Yetki ve Sorumluluklar (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aşağıda yazılı olan grevleri yerine getirir. a) Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idari konulardaüeriler geliştirmek. gereken iş ve b) İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla geçekleştirilençahşmalan izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum hnyesinde ve sektr nezdinde yapılması gerekençalışmaları koordine etmek. c) Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik ama; ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması i;infaaliyet ve projelerin kurulmasına destek vermek. d) Belediyenin mülkü olan taşınmazlara ait envanterlerin CBS ortamında yayınlamak, tapu kayıtlarını gncellemek, yayınlamak ve bilgisayar ortamında kayıtlarının tutmak. e) Kurumun görevalanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına )Ö1elik dizenlerneler yapmak. f) İntemetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak. g) Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek, h) Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamaküzere her turlu tedbiri almak, i) Kurum i;i ve Kurum dışı verileri toplamak, mekansal analiz ve istatistikleri oluşturmak, j) Büyükşehir Belediyesi 'nin hizmet konuları ile ilgili harita, uydu görüntüsü ve diğer verileri sağlamak, yayımlamak. k) E- Belediye, YBS ve CBS kapsamında kurulacak entegras on çalışmaları çin gerekli çidşmalan gerçekleştirmek. i, j 1) Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri lapm~. m) Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Siste güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağla uymak ve bu sistemin k

6 Daire Başkanının Yetkileri : MADDE 9- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı aşağıdaki yetkilere sahiptir. a) Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar. b) Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunma ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlama yetkisine sahiptir. c) Başkanlık ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir. d) Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir. e) Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirildiği konularda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nı temsil eder. f) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir. g) Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir. h) Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir. i) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekalet etmek üzere belirleme ve makarnın onayına sunma yetkisine sahiptir. j) Bağlı birimlerindeki tüm personele görev dağılımını yapar. k) Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir. 1) Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. m) Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı'nı ilgilendiren konularda görev alır. n) Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirle.n ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur. o) Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini inde ~fi, taltif ve yer değj ikliği öner lerini amirine sunar. ~ {/

7 p) Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir. q) Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandınlmasını sağlar. Daire Başkanının Sorumlulukları MADDE 10- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanı aşağıdaki sorumluluklara sahiptir. a) Makamca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer alır, rapor veya projeler hazırlar ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirir. b) Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlar. Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Teknik personel ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir. c) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur. d) Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlar, evrakın özelliğine göre havalesini yapar. e) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelinin uyumlu çalışmasını sağlar. f) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptınr. g) Müşteri mernnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptınr. h) Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder. i) Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapar ve ilgili birimlere sevk eder. j) Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandınp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırır. k) Gerektiğinde personelini hizmet içi eğitimden geçirilmesini sağlar, konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı konferans, kurs ve seminerlere gönderilmesini teklif eder. 1) Şube müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar, Daire Başkanlığı ın yıllık çalışma raporunun hazırlatarak, onaylar ve üst yönetime sunar. m) Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları d program geliştirir, 5 18 Sayılı Kamu Mali YÖ timi ve Kont \ - ltusunda plan ve ıkanun\f:nce

8 sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır, bütçe hazırlar ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlar. n) Onaylanan Stratejik plan, performans programı ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlar. o) İç ve dış denetimlerde en ıyı sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmalan yönlendirir. p) Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecine katkı koyar, belirlenmiş odak alanlarında Müdürlüklerinin hedeflerinin belirlenmesini sağlar. q) Bağlı Şube Müdürlüklerinin Yönergelerini yayınlar. r) Personel hareketlerini planlar, denetler, bilgilendirme yapar. s) İzinleri denetler ve koordine eder. t) Daire Başkanlığını maiyetindeki personele karşı temsil eder. u) Görevalanına giren konulardaki yayınları ve mevzuatı izler, konuyla ilgili olarak personelini uyarır ve görevlendirir. v) Daire Başkanlığını iç ve dış müşteriye karşı temsil eder. w) Görevlendirilmesi halinde Dairesini ve Kurumunu temsil eder. x) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur. Sistem Ve Donanım Şube Müdürlüğü MADDE 11- (1) Görev Ve Sorumlulukları a) Sistemlerin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak. b) Sistem geliştirme ve kurma çalışmaları yaparak yönlendirmede bulurırnak. c) Bilginin optimum denetimini ve güvenliğini; kaynakların en ıyı biçimde kullanılmasını sağlayacak sistem akışını ve yöntemlerini tasarlamak ve uygulamak. d) Sistemleri, gereksinimleri karşılığında belirlemek için denemeler yapmak. e) Tam, doğru ve verimli bilgisayar sistemlerinin kurulumunu geliştirmek. f) Bilgisayar işletim yöntemleri ve işletim standartları konularında güncel bilgi sahibi olmak. g) Ağ işletim sistemleri ve standartları hakkında güncel bilgi salı' i olmak. h) Ağ gereçlerini kullanarak potansiyel ve gerçe ak. i) Girişteki hataları belirlemek ve işleme girm d /

9 j) Network hizmetlerinin ve donanımların güncelolarak yapılandırılması ve yürütülmesini sağlamak. k) Ağ işletim sistemlerinin güncellenmesini ve donanımsalolarak güvenliklerini sağlamak. 1) Belediye birimlerine ait Bilgisayar ve donanımlarına ait cihazların alımı için teknik şartname hazırlamak. m) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler gerçekleştirmek. n) Her türlü sistem ve donanım temin etmek, ettirmek veya yaptırmak. o) Daire Başkanı tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek. Sistem Ve Donanım Hizmetleri Şefliği MADDE 12- (1) Görev ve Sorumlulukları a) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak, b) Müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak, c) Terminal bağlantılarını yapmak, bilgisayar hatlarını çekmek veya çektirmek, d) Sistemlerin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak, e) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, f) Belediye birimlerini bilgisayar ortamına geçirmek, g) Sistem odasının ve malzemelerinin terniz ve düzenliliğini sağlamak, h) Bilgi güvenliği içirı her türlü yatırımı yapmalı, i) e-belediyecilikle ilgili her türlü projeyi yapmalı veya yaptırmalı, j) Belediye birimlerinin talepleri doğrultusunda sistem güvenliği ıçın gerekli analiz çalışmasını yapmak ve bu doğrultuda teknik destek sağlamak, k) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, 1) Verİ güvenliğini sağlamak ve uygulamak, m) Birimlerin internet bağlantılarında karşılaşabilecekleri dış tehditlere karşı yazılım ve donanım çözümlerini almak veya aldırmak, n) Sistem açıklarına karşı test işlemlerini yapmak veya yaptırmak, o) Kullanıma sunulan programlarla ilgili olarak zam içinde çıkan problemleri gidermek veya sorunun çözümü için ilgili birimleri bilgi ndirmek, p) Amiri taraf an verilen iş ve işlemleri yerin \ getirme tı ~

10 Teknik Destek Hizmetleri Şefliği MADDE 13- (1) Görev ve Sorumlulukları Belediyede mevcut olan müdürlüklerin donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destek sağlamak, a) Sistemleri sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyurnluluğunu sağlamak, b) Kullanıma sunulan programlarla ilgili olarak zaman içinde çıkan problemleri gidermek veya sorunun çözümü için ilgili birimleri bilgilendirmek, c) Sistemlerin teknoloj ik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak, d) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, e) Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek. Yazılım ve Yönetim Şube Müdürlüğü MADDE 14- (1) Görev ve Sorumlulukları a) Veri tabanının yapısını ve kullanım standartlarını tanımlamak. b) Yeterli koruma altında gerekli bilgiye ekonomik ve verimli bir biçimde erişilebilmesini sağlamak. c) Programlamanın tam ve doğru çalışmaları için gerekli denemeleri yapmak. d) Tam, doğru ve verimli bilgisayar programları geliştirmek ya da temini yoluna gitmek, e) Kaynak kodları olan yazılımlarda birimlerce ihtiyaç duyulan ve talep edilen eklemeleri yapmak. f) Geçerli program dilleri program yazma ve işletme yöntemleri konularında güncel gelişmeleri izlemek ve bilgi edinmek. g) Yazılımla ilgili lisansları almak ve geliştirerek güncel tutmak. h) Yazılım ve veritabanı güvenliğini sağlamak ve virüslere karşı korumak için gerekli önlemleri almak. i) Belediyemiz internet hizmetlerini yürütmek, web sayfalarının tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak ya da yaptırmak, web uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit ve teminle hizmetin sağlıklı yürümesini sağlamak. j) Tüm belediye birimlerine ait İnternet Servis Sağlama Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. k) Kurumda kullanılan yazılımların geliştirilmesini ve ihtiyaca düzenlenmesini sağlamak, 1) Belediye birimlerine ait Bilgisayar, ;.azılım, Oto ve Lis~sı.arına ait alımı için teknik şartname hazırlam \ j t \

11 m) Belediyebirimlerinde kurulu sistemlerin, birimlerce veritabanı yedeklerinin almasında talep edilmesi halinde gerekli desteği sağlamak. n) Her türlü Yazılım, otomasyon projeleri ve Lisansları temin etmek, ettirmek veya yaptırmak. o) Daire Başkanı tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek. Yazılım Hizmetleri Şefliği MADDE 15- (1) Görev ve Sorumlulukları a) Belediyede mevcut olan müdürlüklerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek; otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek. b) Sistem yazılımları ile ilgili sorunları çözmek. c) Sistem yöneticilerinin ve operatörlerinin işlerini kolaylaştıracak ve teknoloj isini süreklilik kazanmasını sağlayacak programları yazmak veya yazdırmak. d) Mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak. e) Analiz çalışmaları tamamlanan işlerin bilgisayar programlarını yazmak veya yazdırmak. f) Bilginin yedeklenmesi ile ilgili programlar yazmak veya yazdırmak. g) e-belediyecilikle ilgili her türlü projeler için analiz, yazılım, lisans ve hizmet alımı yapmalı veya yaptırmalı. h) Belediye birimlerine ait verilerin korunması, saklanması, bir veri tabanında toplanarak tutulması, yönetilmesi ve gerekli analizlerin yapılması veya yaptırılması. i) Programları gerçek verilerle test etmek ve işletime sunmak. j) Veri tabanı oluşturmak ve sorunsuz olarak kullanılmasını sağlamak. k) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak. I) Belediye birimlerine ait Bilgisayar, Yazılım, Otomasyon projesi ve Lisanslarına ait alımı için teknik şartname hazırlamak. m) Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine gee ek. (~/~~~

12 Web Servis Hizmetleri Şefliği MADDE 16- (1) Görev ve Sorumlulukları a) Belediyenin web sitesini güncelleyerek çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, b) Belediyenin ve ilgili müdürlük faaliyetlerinin tanıtımını web sitesi üzerinden yapmak, c) İhale duyumlarını ve belediye ile ilgili haberleri yayınlamak, d) Güncel hal fiyat bilgilerini ve istatistiki bilgilerini internet ortamına aktarmak, e) Vatandaştan farklı ortamlardan alınan verileri elektronik ortamda oluşturmak ve standardını sağlamak, f) Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediye hizmetlerinin daha verimli ve daha hızlı yapılmasını sağlamak, g) Belediyemiz internet hizmetlerini yürütmek, web sayfalarının tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak ya da yaptırmak, web uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit ve temini e hizmetin sağlıklı yürümesini sağlamak, h) Tüm belediye birimlerine ait İnternet Servis Sağlama Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, i) Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek. Kent Bilgi Bankası Şube Müdürlüğü MADDE 17- (1) Görev ve Sorumlulukları a) Belediyenin imar, ulaşım, altyapı, inşaat, proje vb. işlerinde gerekli olabilecek coğrafi ve kent bilgi sistemlerini Belediye bünyesinde oluşturmak, e-devlet projesine uyumu sağlamak, b) Kent Bilgi Sistemi işlevlerinin belirlenmesi ve veritabanının oluşturulmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek, c) Kent Bilgi Sistemi kapsamındaki birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili analiz ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek, d) Kent Bilgi Bankası Sistemine ilgili birimlerin katılımını sağlamak, e) Kent Bilgi Bankasının oluşturulmasına ilişkin olarak gerekli olan her türlü bilginin araştırılması, derlenmesi ve bu hizmetlerle ilgili koordinasyonun sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak, f) Mersin genelinde Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bil~i Sistemnç ışmalarına yönelik veritabanının oluşturulması, işletilmesi, yönetilmesi, lveriıerinify aşılması ve sürekli güneellenmesine yönelik iş e işlemleri,~apmak. \ 1\ / ~

13 Teknik Altyapı Hizmetleri Şefliği MADDE 18- (1) Görev ve Sorumlulukları a) Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli olan her türlü araç, gereç, yazılım vb. ihtiyaçların tespit edilerek eksiklilerin giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve amirine sunmak, b) Sistemin işleyişinde, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapmak ve amirine sunmak, c) Müdürlüğün görevalanı ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale şartnamelerini hazırlamak, hak edişlerini yapmak, alınan mal ve/veya hizmetlerin şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek, Veritabanı Hizmetleri Şefliğinin MADDE 19- (1) Görev ve Sorumlulukları a) Belediyenin imar, ulaşım, altyapı, inşaat, proje vb. işlerinde gerekli olabilecek coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin Belediye bünyesinde oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak, b) Kent Bilgi Sistemi işlevlerinin belirlenmesi ve veritabanının oluşturulmasına yönelik iş ve işlemleri hazırlamak, c) Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarına yönelik veritabanının oluşturulması, işletilmesi, yönetilmesi, verilerin paylaşılması ve sürekli güneellenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak, d) Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsamındaki birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak. /

14 DÖRDÜNCÜBÖLÜM Çalışma Esasları ve Son Hükümler Görevin Planlanması MADDE 20- (1) Daire Başkanı, yapılacak bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Kanunlar, yönetmelik ve yönergeleri dikkate alarak bir plan hazırlar. Şube Müdürleri, Şefler, Memur, İşçi, Sözleşmeli personel vb. tüm personel bu plana uygun olarak görevlerini tam ve zamanında yerine getirirler. Görevin Yürütülmesi MADDE 21- (1) Görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda iş planları, iş süreleri ve performans programlarına uyarak, gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Koordinasyon MADDE 22- (1) Daire Başkanlığındaki yazışmalar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının aralarında yada Gerçek ve Tüzel kişiler ile iletişimlerini sağlamak amacı ile yazışmalarda şekil ve içerikle ilgili kurallar Bakanlar Kurulu 'nun 18/10/2004 tarih ve sayılı kararı ile yürürlüğe konulan resmi yazışmalarda uyulması geren kurallar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe göre yürütülür. Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem MADDE 23- (1) Yazışmalar sınıflandırılarak Standart Dosya planına göre dosyalanır ve arşivlenir. Daire Başkanlığına gelen evrak Daire Başkanı tarafından ilgili müdürlüklere havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Gelen- giden evraklar elektronik ortama aktarılacaktır. Bilgi Verme Yasağı MADDE 24- (1) Daire Başkanlığında çalışan personeller, evrak iş ve işlemlerle ilgili olarak, Daire Başkanı ve Şube Müdürünün talimatı dışında hiçbir şekilde bilgi veremezler. Aksine hareket edilmesi halinde yasal işlem yapılır. Yürürlük MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kabulü ve yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Büyükşehir! lediye Başkanı yürütür. MADDE 27-(1) gün ve 16 sayılı Meclis Kararı; i yürürlüğe giren Daire Başkanlığım~çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetme' ik yürü ü ten~mıştır.

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü nün

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

KARTAL BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARTAL BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARTAL BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Emlak ve İstimlak Müdürü İmar Uygulama Harita Emlak ve İstimlak Kentsel Dönüşüm İdari İşler KARS BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 1.AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER...

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 06.08.2010 Karar No 134 Özü: Basın Yayın ve

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı