BULUT BİLİŞİM İÇİN YÖNETİM STRATEJİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULUT BİLİŞİM İÇİN YÖNETİM STRATEJİLERİ"

Transkript

1 BULUT BİLİŞİM İÇİN YÖNETİM STRATEJİLERİ

2 BULUT BİLİŞİM İÇİN YÖNETİM STRATEJİLERİ Bulut Biliflim fl Âlemini Nas l Dönüfltürüyor ve Niçin Geride Kalmamal s n z? CHARLES BABCOCK Çeviren Fezal Gülfidan stanbul 2010

3 CLOUD REVOLUTION 2010, Charles Babcock Türkçe yay n haklar Akçal Telif Haklar taraf ndan sa lanm flt r. Yay nc : KoçSistem Bilgi ve letiflim Hizmetleri A.fi. Adres : Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çaml ca fl Merkezi - B3 Blok Üsküdar stanbul Telefon : Faks : Yap m : bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Editör : Cemal Engin Düzelti : Fevzi Gölo lu Düzenleme : Selim Talay Kapak tasar m : O uz Yaflargil Bas m : Aralık 2010 ISBN : Bask ve cilt : Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a/fiiflli- STANBUL Tel:

4 SUNUfi Günümüz ifl dünyas, yeni normalin de flart kofltu u de iflim dalgas yla, ifl yap fl biçimlerinde pazar dinamiklerine uygun de iflimler yapmay sürdürüyor. Di er taraftan, bilgi teknolojilerinin yap s da her on y lda bir gerçekleflen mega dalga ile de ifliyor ve dünyay da de ifltiriyor lar n bafl nda hayat m za giren kiflisel bilgisayarlar ve 2000 lerin bafl ndan bu yana dünyam z renklendiren internet devrimi, bu mega dalgalar n örnekleri aras nda gösterilebilir Pek çok teknoloji düflünürü, flimdiki on y l n star n ise çoktan seçti: Bulut Biliflim, yeni on y l n mega dalgas olarak literatüre girdi. Özellikle, kurumsal bilgi teknolojileri segmentinde son befl y ld r oldukça etkili bir sanallaflt rma ve konsolidasyon dalgas yaflan yor. Bu dalgay çok heyecan verici bulanlar n kemerlerini s k ba lamas n tavsiye ediyoruz. Çünkü, bulut biliflim, sanallaflt rma taraf ndan müjdeleniyor olmakla birlikte, sanallaflt rma ve konsolidasyondan çok daha fazlas n vaat ediyor. En sade tan m yla, elinizin alt ndaki bir bilgi teknolojileri sisteminden bekledi iniz hemen her türlü hizmeti (kesintisiz enerji, bant geniflli i, uygulama, veri saklama, yedekleme, bilgi iflleme, iletiflim) internet üzerinden kiralaman z anlam na gelen ve istenildi i zaman kullan labilen Bulut Biliflim de kullan ld kadar ödeme yap l yor, kaynaklar n kullan m kolayl kla izlenebiliyor ve raporlanabiliyor. Herhangi bir bafllang ç veya yat r m masraf olmayan bu sistem, çok h zl kullan ma al nabiliyor ve h zla de er üretiyor. Bulut biliflimin temel varsay m, bilgi teknolojileri faaliyetlerinin, d fl kaynak kullan m yla süreçleri gelifltirmeye, verimlili i art rmaya ve ifl faaliyetlerini daha çekici, daha h zl ve daha ucuz olacak flekilde yenilefltirmeye imkân vermesidir. Bulut Biliflim mimarisinin ana hatlar,

5 daha az maliyet, daha esnek bir yap ve daha az karmafl k bir sistemdir. Büyük küçük tüm kurulufllar ayn yaz l mlar, ayn veritaban n, ayn altyap y günün her saatinde, internet eriflimi olan her noktadan kullanabilir. Bulut üzerinde ayn çözümü kullananlar, çok genifl bir kullan c a oluflturur ve birbirleriyle do rudan iletiflime geçebilir. Baflta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Japonya, Yeni Zelanda, Çin ve Singapur gibi ülkeler, bulut biliflim alan nda gelifltirdikleri devlet projeleriyle önemli mesafeler al yorlar ve aralar nda Türkiye nin de bulundu u birçok ülke de bu süreci yak ndan izliyor. Bu alan için ayr lmas düflünülen bütçeler ve elde edilecek kazançlara iliflkin hesaplamalar, bulut biliflimin, gelece in vazgeçilmez modeli olaca n gösteriyor un en fazla konuflulan konular aras nda yer alan ve 2011 de de tart fl lmaya devam edecek olan web in bu ikinci büyük dalgas n n, mevcut ifl süreçlerinde önemli de ifliklikler gerektirece ine flüphe yok. Web dünyas n n otoritelerinden InformationWeek editörü Charles Babcock, Bulut Biliflim çin Yönetim Stratejileri kitab nda, bu konudaki erken örnekleri incelemekle kalm yor; bulut biliflimin yarataca de iflimin temel prensiplerini de ortaya koyuyor. Böylesine yal nlaflt r lm fl bir iflletim sisteminin altyap planlamas n ve getirece i f rsatlar ele alan Bulut Biliflim çin Yönetim Stratejileri, bu sürece dahil olmak isteyenlerin k lavuzu olacak bilgiler içeriyor. Dünya sahnesinde beliren her yenili i takip eden ve Türk ifl dünyas yla buluflturan KoçSistem, bir taraftan müflterilerini bulut biliflime haz rlamaya çal fl rken, di er taraftan da onlara kendi özel bulutlar n infla etme imkân sunuyor; kendi bulutunu kiralamak isteyenlere de hayal ettikleri bulut servislerini KoçSistem altyap s üzerinden oluflturuyor ten bu yana, tüm mega dalgalar yaflam fl ve bu dalgalardan baflar yla ç km fl KoflSistem olarak, sizleri ifl dünyas n n son mega dalgas na haz rlamak amac yla, web dünyas n n bu yeni oyuncusunun hem sektörümüze hem de Türk ifl dünyas na ilham vermesini diliyoruz. Sayg lar m zla, KoçSistem Bilgi ve letiflim Hizmetleri A.fi.

6 Ç NDEK LER Teflekkür 9 Girifl 11 Bulut Devrimi 17 fiekilsiz Bulut 35 Sanallaflt rma Her fieyi De ifltiriyor 55 Ufkun Tam Üzerinde Özel Bulutlar 69 Melez Bulut 83 Buluta Karfl Direnci Aflmak 95 Bulut Yeniden Örgütler 113 Tehlike Çok: Bulutta Güvenlik 127 Bulut Stratejiniz: Nas l Bir fiirket stiyorsunuz? 141 Gelece i Hesaplamak 159 Nebula: NASA n n Stratejik Bulutu 177 Ek A Bulut Biliflimin NIST Tan m 187 Ek B InformationWeek Analytics, Haziran Ek C Bulut Bilgiifllemin Tafl nabilirli i Sizi Teslim Al yor: Veri Depolar Büyüdükçe Aktar m Ücretleri Kilitlenmeye Yol Açabilir 195 Terimler Sözlü ü 197

7 TEfiEKKÜR Elektronik postayla, telefon görüflmeleriyle, say s z yüz yüze oturumla ve ara s ra Thirsty Bear ya da 21. Amendment te biralar m z içerken beni e itmeye çal flm fl olan Silikon Vadisi nde ve di er yerlerdeki tüm ola anüstü insanlara sonsuz teflekkür borçluyum. Bu insanlar aras nda; bana disk depolama sistemlerine karfl bellek içi yaz l m n neler yapabilece ini göstermifl olan Terracotta n n CEO su Amit Pandey; Walmart.com da e-ticaretin modernizasyonunu Terracotta n n flimdiki CTO su Ari Zilka yla ortaklafla yöneten ilk Linux savunucusu Mark Towfiq; sanallaflt rman n kilit ö elerini aç klad için VMware den Bogomil Balkansky; da t lm fl yönetim görev ekibinin baflkan (ve VMware de standartlar n flefi) Winston Bumpus; ayr ca sanallaflt rman n kilit ö elerini vurgulad için Citrix Systems, XenSource biriminin CTO su Simon Crosby; sektör trendleri üzerine sat c lar aras bir bak fl aç s için AMD den Margaret Lewis; aç k kayna n nas l iflledi ini izah etti i için VMware in flimdi bir bölümü olan SpringSource un önceki CEO su aç k kaynak lideri Rod Johnson n yan s ra Apache Web sunucusu projesinin ilk üyesi Brian Behlendorf; hafif web sunucular n kavramam sa layan WSO2 nin CEO su Sanjiva Weerawarana; ilk web arama süreçlerine dair görüflleri için Red Hat deki Baflkan Yard mc s Paul Cormier yer al yor. Ayr ca, bir acemiye karmafl k büyük sistem yaz l m nda yol gösteren ve y llar önce, herhangi belirli bir donan m markas ndan ba ms z bir güç olarak yaz l m n yürüyüflünü bafllatmakta etkili olan eski Applied Data Research ün baflkan Mary Goetz e teflekkürler. 9

8 10 TEfiEKKÜR Bu kitaptaki ço u düflünce ilk ifadesini flimdiki iflverenim United Business Media n n bir yay n olan InformationWeek de budanm fl bir flekilde buldu. Bu kitab ortaya ç kar rken bana iki editörün do rudan ve dolayl yollardan deste i oldu. Biri, flimdi InformationWeek Analytics bölümünün editörü ve biliflim teknolojisinin yönü, a ve bulut tart flmalar üzerine istikrarl bir ses olan Art Wittmann; ikincisi, yazarlar n güçlü (ve zay f) yanlar yla çal flmakta nadir bir beceriye sahip olan Chris Murphy dir. Ayr ca bu kitab n ortaya ç kt sürecin yönetilmesine yard mc olan hükümetin CIO su ve InformationWeek.com un Plug into the Cloud bölümünün editörü John Foley e ve kaynaklar n k s tl oldu u bir dönemde yola devam iflaretiyle birlikte cesaret ve ö üt veren genel yay n yönetmeni Rob Preston a teflekkürler. Onlara borçlu oldu umu söylemek kadar, bu kitaptaki herhangi bir yanl fl n tamamen bana ait oldu unu ve hiç kimsenin bundan sorumlu olmad n söylemek de do ru olacakt r.

9 G R fi Bulut biliflim ad insana bir tür gizem hissi verir, çok önemli bir fleyin haz rlanmakta oldu una dair bir his, sanki perdenin arkas ndaki adam büyük bir fleyin üzerindeki örtüyü ve bu kez gerçekten kald racakm fl gibi bir izlenim. San r m, haklar nda sürekli bir fleyler duydu umuz flu büyük veri merkezlerinin, Google, Yahoo!, Microsoft, Amazon, Salesforce.com ve Facebook un yaratt bir izlenim bu. Microsoft eylül ay nda Chicago daki en yeni veri merkezinin kap lar n ard na kadar açt ve beton zemin üzerinde bir kamyon geri geri gelerek sunucu raflar yla dolu bir konteyneri oraya b rakt. Konteyner boflalt lacak yerde bir prize tak ld ve den fazla sunucu bir anda canland. Orada buna benzer 11 konteyner çal flmaktayd ve daha 44 konteyner için yer vard, bu s rada binan n ikinci kat nda, daha geleneksel, yükseltilmifl zeminli veri merkezindeki donan m n v z lt s flimdiden daha az duyulur olmufltu. Microsoft un tesisi sunucu için tasarlanm flt r ve Microsoft un sunucu ve araçlar bölümünün baflkan Bob Muglia ya göre ve onun bildi i kadar yla, buras dünyadaki en büyük veri merkezidir. Microsoft kap lar n açmadan k sa bir süre önce, Google kendi veri merkezlerinin o tarihe kadar gizli olan tasar m yla ilgili bir pencere açm flt. Bir Google kamera ekibi, bindi i bir motosikleti depo alan boyunca h zla sürerek bir sunucu birimine giden muhtemelen liseden yeni mezun, iddias z görünümlü bir teknisyeni göstermiflti. Teknisyen çal flmayan bir sunucuyu raftan ç karm fl ve yerine yakla- 11

10 12 G R fi fl k 8,5 cm kal nl nda, makinenin s üreten bölümlerini daha serin bölümlerinden ay ran metal levhadan bir perdesi olan yeni bir sunucu yerlefltirmiflti. Bir flirket veri merkezinde bu ifli böyle yapmazlar. Google nki eski sistem bir veri merkezi de ildir. Google ve Amazon com. bu kavramlar n öncülü ünü yapt lar, Microsoft ve di erleri bunlar ald ve kendi uyarlamalar n ürettiler. Bunun gibi veri merkezleri temelde PC parçalar olan parçalardan oluflur ve binlerce sunucu bir araya gelerek tek bir sunucu kümesi meydana getirir; bu kümeye çok büyük ölçekli paralel ifllem yaz l m uyguland nda ve yöneten yaz l m görevleri donan m ar zalar n n etraf ndan dolaflt r p yönlendirdi inde, elinizde yeni bir fley, bir bulut veri merkezi vard r. Google n müthifl arama motoruna güç veren, dünyan n de iflik yerlerindeki 12 veya daha fazla veri merkezidir. Ve bu kitap yay na haz rlan rken kullan lan bilgisayarlar çal flt ran kilovatsaat bafl na 11 sentlik enerji yerine, neredeyse kilovatsaat bafl na 2 sentlik hidroelektrik enerjiyle çal flan daha baflkalar da kuruluyordu. Enerji bir veri merkezini çal flt rma masraf n n dörtte birini oluflturur; bulut veri merkezleri düflük maliyetli enerji alanlar ndan yararlan yor. Bir flirket veri merkezi ise genel merkeze veya imalata yak n olmas gerekti i için bunu yapamaz. Evet, kimileri bulut un sadece sonu gelmez teknoloji coflkusu dizilerinin yeni bir çevrimi oldu unu ve bunun ard ndan hayal k r kl - n n gelece ini iddia ediyor. Gartner bulut un, flu anda moda çevriminin en yüksek umutlar n ba land tepe noktas nda bulundu- unu, ama ayn zamanda gelecek y l benimsenmesi kuvvetle muhtemel inovasyonlar listesinin ilk s ras nda yer ald n söylüyor. Böyle bir yak nlaflmaya ender rastlars n z. Son moda çevrimi bize önce nokta-com patlamas n ve hemen ard ndan da dramatik bir fiyaskoyu getirmiflti. Patlama, web trafi i için duyulan ateflli heyecan yans t yordu ve haftada bir milyon ziyaretçi çekece i düflünülen sitelere büyük yat r mlar yap lmas n getirdi; bunu büyük kârlar n izleyece i hayal ediliyordu. Bulut, dot-com patlamas ndan daha gerçektir. Bulut, bilgiifllemdeki, her biri standart bilgisayar gücünün birkaç kat na eflit olan, bir dizi önemli üretkenlik kazan m d r. Bu çarpanlar,

11 G R fi 13 bu yeni tür veri merkezinde iç içe geçiyor. Bu, son kullan c n n bir kere daha güçlendirilmesi anlam na geliyor. Bugün, bilinen bilgiifllem kal plar dünyas n n ötesindeki bir hayaller âlemine geçmeye çok yak n z; bu tür veri merkezlerinin bir ölçüde son kullan c lar n onlar n ham bilgiifllem gücüne ya da orada yarat lacak güçlü hizmetlere karfl koymas n n mümkün olamayaca inanc yla kuruldu u bir alan buras. Ben bu veri merkezlerinin bir noktada birbirlerine ba lanaca - na ve Sun Microsystems n a bilgisayard r sözü sonunda gerçek oluncaya kadar birbirlerini internet üzerinden yedekleyece ine inan - yorum. Kendi kendini güçlendiren bu bilgisayar gücü flebekesi son kullan c lara çok çeflitli öngörülemez yollardan ulaflacak ve sonunda her fleyi sarmalayan bir kucaklay fl haline gelecektir. Son günlerde, caddede yürürken etraf ndaki trafi in fark na varmayacak kadar iphone una veya bir baflka elektronik cihaza dikkatini vermifl birine tesadüf ettiniz mi? Bilin ki bu daha da kötüye gidecek. Buluttan akacak olan dijital hizmetlerin çeflitlili i ve derinli i flu anda var olanlardan çok daha meflgul edici olacakt r. Bir y l içinde, en ilgisiz gözlemci bile, küçük bir dijital cihaz n ekran nda görülen biçimiyle insan kültürünün birincil olaca ve e itim, edebiyat, güzel sanatlar ve film gibi etkilerin ise ikincil kalaca köklü bir de iflimin yolda oldu unu söyleyecek duruma gelecektir. fiüpheciler bile, ço u onaylamasa da, tarihsel boyutlarda bir devrimin gerçekleflmekte oldu unu kabul etmek zorunda kalacakt r. Daha yo un bir dijital kültüre do ru her an her yerde ilerleyen, engellenemez bu de iflim karfl s nda flirketinizi nas l konumland raca- n z bilmek zor olacakt r. Ama bulutun neyle ilgili oldu unu ve nas l bir evrim gösterece ini kavramak, gelmekte olan ça da ayakta kalmak ve ilerlemek için bir strateji oluflturmay mümkün k labilir. Bu kitapta araflt raca m z gibi, bulut özünde son kullan c lar n bilgiifllem uygulamalar n n ana k sm n nas l yapacaklar yla ilgili bir de iflimdir. Bu erken aflamada, daha önce istemciye ba l olan, e- posta, foto raf ve video depolama ve ofis uygulamalar gibi hizmetlerin, Google n önde gelen veri merkezi mühendislerinin haz rlad - bir rapora göre, PC cihaz ndan ayr larak buluta geçece i varsay lmaktad r. Böyle bir de iflimin halihaz rda yol almakta oldu unu gör-

12 14 G R fi mek için sadece MySpace, flickr, YouTube ve Facebook a bakmak yeterlidir. Ancak, son kullan c lar n bilgiifllemlerinin, daha önce Blackberry, netbook, dizüstü bilgisayar veya PC leriyle yapt klar daha ciddi bölümü olan ifl yürütme tarzlar da buluta tafl nacakt r. Eski kal plara yeni bilgiifllem katmanlar eklenecektir. nternet üzerindeki veri merkezleri büyürken bile son kullan c lar n do rudan bilgiifllemlerini yapt klar cihazlar muhtemelen küçülecektir. Bunlar, sonunda bulut devriminin parças olacak do ru konuma gelecekseniz, uzlaflt r lmas gereken iki karfl t e ilimdir. Ama ifl stratejicileri için bulut bundan çok daha fazla anlam tafl r. Sabit durum operasyonlar için ya da bazen ihtiyaç duyulan ani bilgiifllem gücü art fllar için flirket veri merkezi iflletme maliyetinin alt ndaki fiyatlarla internet üzerindeki büyük sunucu kümelerine yaslanabilme yönünde bir de iflim olacakt r. Büyük veya küçük, her türlü flirket daha önce yapamad fleyleri yapma gücüne sahip olacak, bunlar daha h zl yapacak ve do ru hamleleri yaparken müflterilere daha etkin biçimde ulaflacakt r. Müflterileri çekme ve evrensel ifl eriflimi sa lamada yeni bir platform ortaya ç km flt r. Olas müflterilerle etkileflim ve müflterilerle ba lant için pek çok yeni olanak flekillenmektedir. Yar n ulaflabilece iniz insanlar bugün sizin kap lar n zdan girmeyi hayal bile etmeyen kifliler olacakt r. En az ndan, flirketler, dünya sanki onlara aitmifl gibi, canlar nas l çekiyorsa internette öyle gezinen iyi bilgilenmifl müflterilere sat fl yapmakta zorlanacakt r. Bulutun geleneksel flirketler için potansiyel olarak tats z birçok ça r fl m vard r en yüzeysel k rg n müflterilerin öfkeli elefltirileri, kafa kar fl kl klar n milyonlarla paylaflmalar. Ayn zamanda, bulut müflterilerle ba lant kurmak ve öncelikle neden size geldiklerini ve bundan sonra ne isteyebileceklerini anlamak için yeni f rsatlar sunacakt r. Bulut biliflim, Amazon un Esnek Biliflim Bulutu (EC2) gibi en popüler biçiminde, d fl kaynaklar n bugüne dek düflünülmesi zor bir dizi bilgiifllem hizmeti olarak yeniden düzenlenmesidir. Hemen her büyüklükteki bilgiifllem çevrimine istendi inde ba lan labilir. Göreve

13 G R fi 15 ayr lan kaynak miktar da, örne in, müflteri trafi indeki bir yükselifl bunu gerektirdi inde, geniflleyebilir. Ve internet yoluyla eriflilen bu geniflleyebilir veri merkezi, kredi kart n n kart okuyucudan geçirilmesiyle, düflük saat ücretleriyle kullan labilir. Belki de bulutun cazipli i, tüm bu yo unlaflm fl iflletim birimlerinde yapacaklar iflleri olan d flar dakilere, son kullan c lar taraf ndan programl olarak ulafl labilmeyi sa lamas d r. Saat ücretini ödeyebildi i müddetçe, nerede oldu undan ba ms z olarak herkesin bulut hizmetlerine ulaflabilece i flekilde buluta otomatik süreçler yerlefltirilmifltir. Bu, itunes a benzer. Kendinizle ilgili küçük bir enformasyon yüklersiniz ve bir ma azaya gitmeden ve raflar aras nda dolaflmak zorunda kalmadan sevdi iniz flark y indirirsiniz. Ne var ki bulutta, kablo üzerinden d flar giden bir iflletme uygulamas vard r ve geri gelen de bütün o verilerin ifllem sonuçlar d r. Bulutun ortaya ç k fl tek bir teknolojinin sonucu de ildir. Genifl bantl iletiflim, web standartlar, çok çekirdekli sunucular ve büyük bilgisayar gruplar n sanki tek bir makineymifl gibi yönetme yetene i bunlar bulut biliflimin bileflenleridir. Hepsini birbirine kar flt r n, yan na da ifl uygulamalar n hizmetler olarak düzenleme e ilimini koyun; hiçbir fley bir daha asla eskisi gibi olmayacakt r. Bu yeni bilgiifllem gücü flirketlerin ifl yapma tarz n de ifltirecektir. Bugün, bulut biliflim en çok bir d fl bir kaynak, kamusal bir bulut gibi düflünülüyor. Yar n ise kuruluflunuzu, kendi veri merkezini bulut ilkeleri etraf nda yeniden düzenlerken bulacaks n z. E er bu ustal kla yap l rsa, iç bulutunuz önceki veri merkezinden daha küçük ve daha ucuz olacakt r. Çünkü flirketlerin veri merkezleri uzun y llar ölçüsüzce büyük tutuldu. fiimdi ise uygun büyüklükte olacak ve gönderece iniz yüksek genlikli ani yükleri (spikes) emebilen bir d fl bulutla kolayca uyumlu hale gelecektir. Kendi tesisinizi ifl yükü zirve noktalar için de il, yak n sabit durum operasyonlar için haz r tutuyor olacaks n z. Muhasebede çeyrek dönem sonunda ya da y l sonu tatili telafl yla ola anüstü bir talep meydana geldi inde örne in, bunlar d fl buluta göndermeniz mümkün olabilecek. Kulland n z zaman n ücretini ödemeniz gerekecek, ama daha önceleri zorunlu olarak

14 16 G R fi gere inden fazla yap lan yap lanmadan kaç narak çok büyük tasarruf sa layacaks n z. D fl kamusal kaynaklar ve yeniden düzenlenmifl iç kaynaklar n bir karmas olan bu melez bulut ve onun flirketinizin yapabileceklerini nas l etkileyece i bu kitab n konusudur. Böyle melez bulutlar henüz her yönüyle tasarlanm fl de ildir bunun için daha çok erken ama bugünün altyap s içinden giderek gelifliyorlar. Gelecekteki veri merkeziniz asl nda melez bir bulut olacakt r. Bulut biliflim afl r yap lanma sorununa ve veri merkezi bütçelerinin, asl nda yeni sorunlar çözecekleri yerde, bilgisayarlar n sürekli çal fl r halde ve fl klar n aç k olmas na yo un yat r m yapma yatk nl - na çözüm getirecektir. Bulut ayr ca kendi karmafl kl klar n ve yönetim meydan okumalar n da birlikte getirecek ve bunlar n baz lar geçmiflin meydan okumalar na tafl ç karacakt r. Ama hepsinden önemlisi, bulut, fleyleri yapman n yeni yollar n ve yepyeni f rsatlar getirecektir. Bulut Biliflim çin Yönetim Stratejileri geçmiflin zincirlerinden kurtulmakla ve sonuçta ortaya ç kmas muhtemel rekabet ortam yla ilgilidir.

15 1 BULUT DEVR M Ansel Adams n foto raflar ndan kadim Çin ressamlar n n tablolar na kadar, sanat eserlerinde bulutlara s kça somut biçimler verilmifl ve amaçlar yüklenmifltir. Adams n k raç bat s nda, bulutlar ya mur umudunu diri tutarak granit zirvelere fon oluflturur. Çinliler içinse, her fleyi kuflatan bir sis da l k manzaran n içinde baz özel ayr nt lar n belirmesine izin verirken, bazen de göz alabildi ince yamaçlar bulutlarla örtülü da tepeleri görülür bir sonsuzluk yan lsamas. Bulut uzun y llar teknoloji projelerinin mimari çizimlerinde kareler, dikdörtgenler ve dairelerin yan nda daha s radan bir rol oynad, ama mu lâk bir anlam vard. Bulut, veri merkezinin ötesindeki veya a üzerindeki her fley için bir örtmeceydi. Eldeki projeyi etkileyecek olan eylem veri merkezindeydi; bulut o anki sorunla pek ilgisi olmayan uzaktaki ba lant l parçalar n ve a protokollerinin bir karmaflas yd. Sistem mimar sanatsal yönü hiç olmayan biri de olsa, bulutu her zaman temsilen gösterebilirdi plan n n arka zemininde rasgele çizilmifl, k vr ml bir daire. nternetin ifl âleminde kullan m artt kça, bulut mimar n çiziminde bafltan savma bir sembol olmaktan ç k p daha özlü ve özgül bir fley, kredi kontrolleri ve müflteri adres aramalar gibi web site uygulamalar ve web hizmetlerinden beslenen ve flirket veri merkezindeki standart ifl uygulamas faaliyetini yedekleyen, yard mc bilgiifllem haline geldi. Web hizmetleri etraf nda kurulmufl olan Google, Ama- 17

16 18 BULUT B L fi M Ç N YÖNET M STRATEJ LER zon.com ve ebay gibi flirketler daha standart, daha otomatik ve seri üretilen kiflisel bilgisayar parçalar ndan infla edilen yeni bir veri merkezi türü kurdular. Kurucular bir rekabet avantaj elde etmek istedi- i için, bu veri merkezlerine eriflim birkaç y l kapal tutuldu. nternet üzerinde giderek daha güçlü hizmetler sunman n mümkün oldu u fikri öne ç kt kça, bulut biliflim de ister bir tüketici, ister bir flirket bilgiifllem uzman olsun bir son kullan c ile bulut içindeki bu hizmetlerden biri aras ndaki bir etkileflim anlam n kazand. Microsoft, bu yeni bilgiifllem biçimini daha büyük bir iddiayla desteklemeye kararl olarak sahnede belirdi inde, Chicago ve rlanda daki tesislerinden yeni tür bir veri merkezi olarak bahsetmeye bafllad. Bu türü yerlefltirmekte kilit rol oynam fl olan Google, veri merkezlerinin kilit özelliklerini sergilemeye bafllad ve 2008 in sonuna gelindi inde flu aç kl k kazand : Bulut terimi sadece internetteki yenilikçi bilgiifllem hizmetlerinden yararlanmak de il, bazen de internet yoluyla büyük kaynaklara sahip yeni tür güçlü bir veri merkezindeki bilgisayarlara eriflmek anlam na geliyor. Böyle bir veri merkezini kullanman n cazibesi biraz da sadece kulland n z kadar n n ücretini ödüyor olman zd. Bulut, bilgiifllemin bir sonraki dalgas na iliflkin düflüncelerin ön cephesine ve merkezine tafl nm flt. Kaynak belki hâlâ k vr ml bir daireye yerleflik olarak betimlenebilir, ah, ne kaynak ama! Bulut, genifl bir ölçekte müflterilerle ilgilenir ve bunu daha önce görülmedik düzeyde geliflkin bir otomasyon düzeyiyle yapar. Buluttaki mu lak faaliyetler daha fazla önem ve a rl k kazanmaya bafllam fl bulunuyor. Yine de, CEO, COO ve CFO ya flirketinizin bulut bilgiifllemle neler yapabilece ini k saca özetlemek hâlâ zordur. Az önce tarif edilen ilerlemeyi izlemifl olanlar büyük bir fleyin yolda oldu unu hisseder, ama bunun neyle ilgili oldu unu k saca aç klamak güçtür. Daha do rusu, bulutta neler yap labilece ini saptamak amac yla birçok cephede yürütülen büyük ölçekli bir deney halen devam etmektedir. Pek çok insan bulut bilgiifllemin ticari ve kiflisel bilgiifllemde bir sonraki aflama oldu unu kabul ediyor, ama buna neden bulut densin? Terim müphem, daha da kötüsü flekilsizdir. Yirmi befl y ld r,

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz 21 Eylül 9. Seçme Yerleştirme Zirvesi Seçme Yerleştirmede Değişen Yaklaşımlar Paneli Gülven Aytekin Amrop Türkiye / Ortak İletişim çağının yeni normalleri Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz Dünyada

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Proje Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Geribildirim Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Kriz Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı