Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar"

Transkript

1 4 çindekiler Aysberg Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim Anlay fl : Entegre Risk Yönetimi ve Raroc Dr. Cüneyt Sezgin Türkiye nin Geliflmekte Olan Piyasalarla Rekabet Gücü Aç s ndan Risk Yönetimi Ayraç Ahmet Ery lmaz Bu Kimin Hayat? Perçin Çetin Özbek CIA (Certified Internal Auditor) S nav Çizgi Ötesi Tom Teixeria Risk Yönetimi ve IT Tanol Türko lu Sanal Dünya: Sanal Risk Parmak zi Michael Rion-Robert K. Gebing Do ru Olan Yapmak Jim Roth Soyut Kontrollerin ç Denetime Etkisi Yak n Plan Dünyada ve Türkiye de Meslek Organizasyonlar Mühür Kurt F. Reding-Craig H. Barber-Kristine K. Digirolamo Faaliyet Riski Envanteri Oluflturmak Dr. Tamer Saka ç Denetim Mesle i, Bankac l k ve Risk Yönetimi Ataç Ajandam z Pano Yans ma V. Türkiye ç Denetim Kongresi nden... E-R SK & E-DENET M Dikkenar Türkiye ç Denetim Enstitüsü ad na mtiyaz Sahibi: Ali Kamil UZUN Genel Yay n Yönetmeni: Mehtap NUMANO LU Yaz flleri Müdürü: Filiz YÜCESOY Yay n Kurulu: Ahmet ERYILMAZ Ali Kamil UZUN Beflir ÖZMEN Cüneyt SEZG N Filiz YÜCESOY Günseli ÖZEN OCAKO LU Mehtap NUMANO LU Yay n Dan flma Kurulu Ayflen TOPAY Ahmet EROL Bülent TARHAN Bülent fienver Cansen BAfiARAN Prof. Dr.Ersin GÜRED N Fatih DURAL Giovanni GROSSI Hüseyin ÖZER Jean-Pierre GARITTE Kaya TURHANO LU Mustafa ÖZYÜREK Prof. Dr. Nejat BOZKURT Neil COWAN Tanol TÜRKO LU Dr. U ur TANDO AN Veysi SEV Adnan NAS Willam G. BISHOP Zafer KARAKULAK Doç. Dr. Suat TEKER Dr. Melih ERDO AN LET fi M ADRES Hüsrev Gerede Cad. No: 21 Yusuf Bey Apt. Kat:1 D:2 TEfiV K YE Tel: 0212/ Faks: E-posta : Reklam ve Abonelik Sevilay ÇALIfiKAN Y ll k Abone Bedeli: TL dir. YAPIM-BASKI Rota Yay n Yap m Tan t m Ticaret Ltd. fiti. Tel: Faks: E-Posta: (The Institute of Internal Auditors Chairman s Special Recognition Award) (The Institute of Internal Auditors Membership Competition)

2 3 Merhaba Tanr bir gün melekleri yan na ça rarak "art k bilimsel çal flaca z" der. Melekler flaflk n, bu sözün ne anlama geldi ini Tanr ya sorarlar. Tanr, insanlar n ölürken söyledikleri son söz ile ahirette söyledikleri ilk sözlere bakarak, istatistik bir çal flma bafllatacaklar n aç klar. Bunun üzerine melekler bafllarlar Tanr n n söyledi i gibi istatistik tutmaya. Bir gün Tanr, meleklerden bu istatistikleri de erlendirmelerini ister. Melekler de istatistikleri de erlendirdi inde; ngilizlerin, "Good bye my darling" Almanlar n, "Ich liebe dich", Frans zlar n, ise "O la la" sözlerini son ve ilk sözler olarak kulland klar n, Türklerin de "Bana bir fley olmaz a abey" dediklerini rapor olarak Tanr ya sunarlar. fiimdi içinde bulundu umuz koflullara bakt - m zda, bize bir fleyler oldu u ve Cumhuriyet tarihinin en ciddi krizini yaflad m z görüyoruz. Büyük umutlarla girdi imiz 21. yüzy l n ilk y llar ülkemiz için yolsuzluklar ve kriz y llar na dönüfltü. Son 20 y lda üretti inden çok fazlas n tüketen bir toplum olarak ekonomide, siyasette ve sosyal yaflamda çok ciddi bir bedel öder hale geldik. Bu bedel de "Bize bir fley olmaz a abey" yaklafl m n n bir sonucudur. Bu anlay flla; fay hatt nda binalar yapt k, çarp k kentlefltik, ifl bitirici olduk, köfleleri döndük, "Kural d fl davranmak yi itli in(!) flan ndand r" dedik. "Biz yapt k oldu" yaklafl m ile iflimizi yürüttük. Özensiz, düzensiz ve yolsuz bir yaflam sürdük. Çünkü bize bir fley olmazd (!) Önce do a, sonra ekonominin kurallar bize neler olabilece ini gösterdi. Geride b rakt m z y llarda; "H zl yafla, genç öl, cesedin yak fl kl olsun" yaflam felsefesi ile "yak fl ks zl " temiz kalmaya tercih etmifl olduk. Bize bir fley olmazl n önlenemez çöküflünün yafland böyle bir dönemde sizlere dergimizle "merhaba" diyoruz. Krizler de iflim için f rsatlar yarat yorsa, her karanl n ard ndan günefl yeniden do uyorsa, temiz çal flan, temiz ifl ve temiz kurum için "merhaba" demenin tam zaman oldu unu düflündük. Yaflad klar m zda yönetim ve denetim bütünselli ini sa layamam fl olmam z n da büyük rolü oldu unu gördü ümüzden "Kurumsal yönetim güvencesi için ç Denetim" mottas yla bundan böyle sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Dergimiz; Aysberg, denetçinin alameti farikas Yeflil Kalem, Çizgi Ötesi, Parmak zi, Mühür, Perçin, Ayraç, Yak n Plan gibi disiplin bafll klar ile denetim dünyas ndaki de iflimi, geliflmeleri, trendleri, e itim olanaklar n ve haberleri sizlere ulaflt ran mesleki iletiflim ve paylafl m platformu olacakt r. lk say m zda Aysberg de yer alan dosya konumuzu "Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar " olarak belirledik. ki temel nedenden ötürü "Risk Yönetimi" ilk say m z n konusunu oluflturdu. Birincisi, bize bir fley olmazl - n ulusal karakterimiz haline dönüfltü ü, riski görmek istemeyen ve bu nedenle risk alan bir anlay fl n sonucu ülke çap nda yaflanan krizdi. kincisi ise, ekonominin can damar olan ve flu an krizin göbe indeki bankac l k sektöründe Risk Yönetimi ve ç Denetim konusunda bafllat lm fl olan mevzuat düzenlemeleri. Biz Türkiye ç Denetim Enstitüsü olarak, ç Denetim" dergisini yay n hayat na kazand rarak mesle imiz ad na sorumlulu umuzun gereklerini yerine getirdi imizi; sizlerin de yaz lar n zla, görüfllerinizle, abonelik deste inizle katk sa layaca n za inan yoruz. Çünkü " ç Denetim" sizin derginiz; ve bir dergi ancak okuyucular sahiplenirse yaflar. Düne kadar bize bir fley olmuyordu. Bugün durum çok farkl. Yar n ise hiç de eskisi gibi olmayacak. K sacas, art k birey olarak bize de bir fleyler oluyor, ülke olarak bizde de bir fleyler oluyor. Tanr n n meleklerine istatistik kay tlar nda "Bunlara da ne oldu?" dedirtmek için " ç Denetim"e sahip ç kal m. Yaz m z kaleme al rken süper güç, dünya devi ABD, kalbi ve beyni say lacak bölgelerinden vuruldu. nan lmas zor ve tüm dünyay flok eden bu olay, bir baflka aç dan "bize bir fley olmazl a" çarp c örnek oldu. Yaflanan bu ac olay, gücünüz ne olursa olsun riskin her zaman sizin d fl n zda varl n sürdürdü- ünü ve kendini ifade etmek için f rsat arad n bizlere bir kere daha gösterdi. Dünya devi ABD nin de, ulaflt süper güce ra men riski göz ard etme lüksü olmad na hep birlikte tan k olduk. ste imiz, devletlerin, kurum ve kurulufllar n, ac ve pahal deneyimlere gerek kalmadan, mevcut ve olas risklerine karfl kontrol sistemlerini gözden geçirme ve iyilefltirme için "denetimi" yönetimin stratejik bir parças olarak görmeleridir. Bir sonraki say da tekrar buluflmak dile iyle... Sevgi ve sayg lar mla, Ali Kamil UZUN Türkiye ç Denetim Enstitüsü Baflkan

3 6 AYSBERG Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Cüneyt Sezgin: Öncelikle, ç Denetim Dergisi nin ilk say s nda yay mlanacak olmas dolay - s yla ayr bir anlam tafl yan "Yuvarlak Masa Toplant s "na kat ld n z için hepinize çok teflekkür ederim. lk olarak, dünyada risk yönetimi konusundaki geliflmeler ve bu geliflmelerin Türkiye ye yans malar konusunda bir perspektif çizelim isterseniz. Behzat Y ld r mer: Genel bir özet yapmaya çal flay m: Dünyaya bakt m zda, 1980 lerin sonunda risk yönetimi konseptinin geliflmeye bafllad n görüyoruz lerde mali piyasalardaki enstrümanlar n yo unlu u ve teknolojinin geliflmesine, organizasyona ve deregülasyona ba l olarak riskler yo unlaflt lerin sonunda riskler, bankalar n sermayeleri ile iliflkilendirildi. BIS, 1988 y l nda Cooke Rasyosu nu hayata geçirdi. Bu çok ham bir rasyoydu, o dönemin flartlar içinde ele al n p de erlendirilmiflti. Risk katsay lar, flu andaki mali sektöre göre anlams z kal yordu. Devam eden y llarda ismiyle müsemma türevler türemeye bafllad, türedikçe türedi. Türevlerin mali sektöre girifline bakt - m z zaman yöneticiler bunlar fazla bilmiyorlard. Teknik aç dan de ifliktiler, yöneticiler yanl fllar yapt lar. Dealer lar bunlar iyi biliyorken, yöneticiler bilmiyordu. Sonunda yönetici, onay ve kontrol mekanizmas n ciddi oranda b - rakt ve 90 lar n bafl nda bafllayan süreçte, o gün için çok konuflulan zararlar oluflmaya bafllad. Dünyada Riskmetrics le bafllayan süreçte risk yönetimi mali terminolojiye girdi. Türkiye ye gelifli 1999 un sonundan itibaren oldu. Hal böyle olunca, bu kez riskle sermayeyi iliflkilendirerek, Cooke Rasyosu güncel hale getirilmeye çal fl ld. Cüneyt Sezgin: Risk yönetiminin bundan sonraki etkileri ne olacak? Özellikle son dönem içerisinde yaflanan krizler dikkate al nd nda, neden risk yönetimi bankac l k sektörü için "olmazsa olmaz" bir konuma geldi. Bundan sonra neler olur? Reha Yolalan: Son dönemde yaflanan gerek öncü Kas m 2000, gerekse artç fiubat 2001 finansal krizleri sayesinde; maalesef ders kitaplar nda okutulan bankac l k risklerinin her türünü birlikte yaflad k. Faizlerdeki s çramalar, faiz-fiyat ve piyasa risklerinin ne ölçüde büyük zararlara yol açabilece ini gösterdi. Kurlardaki art fl ise; daha önce döviz pozisyonunu açarak kur riski üstle-

4 7 AYSBERG nen bankalar zarara u ratt. Piyasada hem TL hem döviz talebinin had safhaya ulaflt ve faizlerin dört basamakl rakamlara ulaflt günlerde likidite riski alman n bedeli çok pahal ya ödendi. Ayr ca, önümüzdeki dönemlerde kredilerde sorun yaflama olas l artt. Al nan birçok riskin yaratt zararlardan dolay özkaynaklar - n kaybeden bankalar, ald klar riskin bedelini TMSF ye devrolarak ödediler. Di er taraftan, ülke riski Türk bankalar n n yurtd fl piyasalardan uygun flartlarla kaynak bulmalar n s n rlad. Son artç krizin tetikleyicisi olan politik kriz, politik riskin nas l baflka riskleri de art rabilece ini ve büyük zararlara yol açabilece ini olabildi- ince belirgin bir flekilde gösterdi. Ayn flekilde, kamu bankalar n n üstlenmifl oldu u görev zararlar ile TMSF ye devrolmak zorunda kalan bankalar n finansal yap lar Türk bankac l k sisteminde önemli bir sistemik risk kayna n n varl n da ortaya ç kard. Son on y ll k zaman diliminde, bankac l k risklerinin her türlüsüyle karfl karfl ya kalm fl ve tats z kriz deneyimleri yaflam fl olan bankac lar - m z n art k etkin bir risk yönetim ve iç denetim bilincinin kurumsal kültürün bir parças haline gelmesinin, sizin deyiminizle "olmazsa olmaz" bir flart oldu u ve bu konuda ivedilikle daha duyarl olunmas gere inin art k herkes taraf ndan Bankac l k risklerinin tümüyle karfl karfl ya kalan ve tats z krizler yaflayan bankac lar m z n art k risk yönetimi ve iç denetimin olmazsa olmaz bir flart oldu unu kavramas gerekiyor. Sn. Cüneyt Sezgin, Osmanl Bankas. kavrand düflüncesindeyim. Önümüzdeki dönemde ayn sorunlar n yaflanmamas için yasal düzenlemelerin de eflli inde bankalar m z n entegre risk yönetim sistemlerini gelifltirmekte büyük bir ivmeyle çal flmalar n sürdürece i inanc nday m. Behzat Y ld r mer: Türkiye gibi volatilitesi yüksek bir ülkede risk yönetimi için birtak m flartlar gerekir. fiu anda çalkant lar var. Ekonomi için bu kadar önemli olan bir sektörün sa l kl yönetilmesi ve sa l kl denetlenmesi gerek. Bu ortamda, risk yönetimi sa l kl bir yap ya kavuflamayacak. Bankalar n flu anki durumu sa l ks zl klar ndan kaynaklan yor. Sektör sa l kl olursa ekonomik büyüme de olur. Cüneyt Sezgin: Ben burada bir saptama yapmak istiyorum. Risk yönetimi deyince bir süreçten bahsetmek gerek. Modellerin oluflturulmas ve kurulmas, riskin yönetilmesi aflamalar var. Bunlar maalesef ülkemizde bafllat lmam flt. Ayr ca, flu ana kadar de inmedi imiz bir konuya de inelim isterseniz; operasyonel risk. Bankalar n kontrol sistemlerinin kurulmas ve denetlenmesi de gerekiyor. Bütün bu çerçevede denetimi nereye oturtuyorsunuz? Hüseyin Gürer: Küçük veya büyük, özel ya da kamu bankalar olmak üzere tüm sektörü ilgilendiren bir konu. Bankac l k sektörü bu konuyla ilgili olarak oldukça yo un bir çal flma içerisinde. Bu konunun uygulamaya geçmesiyle beraber bankac l k sektörü, riski, olmas gereken flartlar içerisinde bilerek yönetecek. Tamamen risk alarak çal flmalar na devam eden bankalar ; özellikle kendi gruplar na aktar m amac yla birtak m operasyonlar yapan bankalar bu boyutta tart flmamak gerekir. Özellikle dürüst bir ortamda birtak m uygulamalar varsa denetim yap labilir. Aksi takdirde dürüst olmayan bir ortamda denetim etkin ve verimli olamaz. ç denetim konusuna gelince, dünyada teftiflin fonksiyonu bizim sistemimizdeki yap dan biraz daha farkl d r. Teftifl kurullar n n denetimlerde çok verimli olamad klar n, denetimlerin yönetimle birlikte yaflayarak yap lmad n görüyoruz. Yeni tan mlamalarla ilerideki zamanlarda dene-

5 8 AYSBERG tim kontrol a rl kl olmayacak, yönetimle birlikte yaflayan ve paralel giden bir yap da olacak. ç denetçi olan kiflilerin sadece, üniversitelerin flletme ve Ekonomi Bölümleri nden mezun olan kifliler olmayaca n, "multi disciplinary" dedi imiz nitelikte insanlar n iç denetim fonksiyonunu oluflturaca n görüyoruz. Dünyadaki iç kontrol ve iç denetim standartlar, uluslararas normlar Türkiye de de uygulanmal. Risk kapsam nda önemli oldu unu düflündü ümüz finansal risk, enformasyon riski gibi konular da var. Genellikle Türkiye de hep karfl taraf yan ltma amac vard r. Finansal tablolarda da di er yönetim raporlar nda da bunu görmek mümkün. Dolay s yla iç denetim ve risk yönetimi mutlaka paralel çal flmak zorundad r. Risk yönetimi ile ilgili belirlenecek prosedürlere uygun olarak iç denetimin kontroller yapmas gerekir. ç denetimin sadece teoride de il, pratikte de Denetim Komitesi ne hesap veren, ba l olan bir yap da olmas gerekir. Behzat Y ld r mer: Peki burada Yönetim Kurulu nun fonksiyonu ne olacak? Hüseyin Gürer: Yönetim Kurulu üzerinde büyük sorumluluklar vard r. Yönetim Kurulu içerisindeki profesyonellerden biri, denetimden sorumlu olmal d r. Riskli noktalar n Yönetim Kurulu ndan birine ya da teknik bir yöneticiye bildirilmesi ve düzeltilmesi sa lanmal d r. Cüneyt Sezgin: Risk yönetimi aç s ndan neler yap lmas gerekiyor? Risk yönetiminden neler bekliyoruz? Dilerseniz, flu anki durumla karfl laflt ral m. Tu rul Belli: Risk yönetiminin bir kültür ve felsefe olarak benimsenmesi laz m. Türk Bankac l k sektörü bunu oluflturmak zorunda. Türkiye nereye gidiyor? ona da bakmak gerekiyor. Risk yönetiminin önemi kavranmal. Türkiye de 3-4 y ld r çal flmalar yap l yordu. Ancak bu çal flmalar n ka t üzerinde kalmamas ve benimsenmesi gerekiyor. Behzat Y ld r mer: 3-4 senedir var m? 1999 sonunda kanuna girdi, 2000 de mevzuat çal flmalar bafllad. Tu rul Belli: Öyle bir döneme girdik ki; risk yönetiminin önemi ortaya ç kt, risk yönetimi olmay nca olanlar gördük. Birçok kimse risk yönetimine kuflkuyla yaklaflabiliyordu. fiekil flart n n ötesinde olmas gerekli. Böyle bir ak md denebilirdi, ama bir anda zorunluluk hissettik. Fona devrolan bankalar n örne inde bunun önemini gördük. Risk yönetimi ciddi bir flekilde ele al nm fl olsayd, Fona devrolan bankalarda farkl geliflmeler yaflanabilirdi. Risk yönetimi yap lm fl olsayd o bankalar n bilanço durumlar farkl olurdu san r m. Konu oraya geliyor. Önümüzdeki dönemde risk yönetiminin önemi artacak. Yasal düzenlemelerin risk yönetimini etkilemesi, bankalar n bilanço sistemine yans yacak. Dalgal kur sistemine geçiflle, aç k pozisyon dedi imiz fleye Sn. Hüseyin Gürer, Deloitte & Touche risk yönetimi kapsam nda daha da dikkat edilmesi gerekiyor. Çok ciddi zararlar edilebilir. Dezenflasyon sürecinden enflasyon sürecine girilecek, daha da bir belirsizlik var. Bankalar kârl l klar n reel baza çekecek, rekabet artacak. Bütün bunlar bizi risk yönetimine götüren konular. Geçen dönemde, enflasyonda yap lacak olan devalüasyona göre ayarlamalar oluyordu. Cüneyt Sezgin: Dalgal kur sistemi, bankalar için önümüzdeki dönemde, risk yönetimi aç s ndan önemli bir belirleyici unsur olacak. Baflka bir konuya geçecek olursak, sistemik risk bankalar nas l etkiler? Reha Yolalan: Son dönemlerde yaflanan dünya deneyimleri gösterdi ki sistemik risk, bankalar sistematik kriz yoluyla oldukça kötü bir flekilde etkileyebiliyor ve bileflik kaplar misali finansal sistemde ard fl k çöküfllere neden olabiliyor. Türk Bankac l k Sektörü ndeki son on y ll k piyasa yap s na bakt m zda, birbirine benzemeyen çok say da bankadan oluflan heterojen bir yap oldu- unu görüyoruz. Ancak, Türkiye flu anda önemli bir yap sal dönüflümün efli inde. Baz bankalar TMSF nin flemsiyesi alt nda. Önümüzdeki dönemde, birleflme ve devralmalar önem kazanacak. Makroekonomik program n n iflleyifli risk yönetiminin önemini daha fazla art racak. Bu ba lamda, sistemik riske karfl risk yönetiminin koruyucu bir özelli i olacak.

6 9 AYSBERG Yönetmelikte de olan bir nokta, risk yönetiminin sa l kl olarak uygulanabilmesinde iç denetimin vazgeçilmez bir yeri oldu udur. Cüneyt Sezgin: Maliyet yönetiminin, kârl l k analizlerinin, verimlili in çok önem kazand bir ortamda risk yönetiminin yarataca katma de er ne olmal? Reha Yolalan: Dünyadaki geliflmelere bak ld nda, genellikle, verimsiz bankalar n verimsizliklerini ört-bas etmek için daha fazla risk üstlenme ve daha az sermaye ile çal flma e iliminde olduklar gözlemleniyor. Ancak, verimlilik bilincine sahip kurumlarda maliyet yönetimi ve kârl l k analizleri gibi etkin risk yönetimi de bafll bafl na bir katma de erdir. Behzat Y ld r mer: Her dönemin moda meslek gruplar vard lerde Citibank n piyasaya girmesini müteakip pazarlama ve operasyon fonksiyonlar ayr ld, pazarlamac lar n y ld z parlad. "Pazarlamac lara araba bile veriyorlarm fl" denmeye baflland lerin sonunda mali piyasalar hareketlenmeye bafllad, sermaye piyasalar örgütlenmeye bafllad, Hazineciler ön plana ç kt. Bankalara yeni al nan MT lere sordu- unuzda, "Hazine ve Fon Yönetimi"nde çal flmak istediklerini söylüyorlard lar n bafl nda dealer lar en çok aranan insanlar oldular. Derken bafl m za bir tafl düfltü ve 1994 krizini yaflad k. Uluslararas fonlar azald, fon s k nt s na düfltük ve mevduat önem kazand, bireysel bankac l k ön plana ç kt y l nda ise risk yönetimi ön plana ç kt. Önümüzdeki dönem risk yönetimi dönemi, varsa yoksa risk yönetimi! Çünkü, bankac l k bir risk yönetim iflidir. Cüneyt Sezgin: Sermaye ve getiriyi iliflkilendiren risk yönetimi sistemi hakk nda bir fley söylemek ister misiniz? Behzat Y ld r mer: Bu krizler yaflanmam fl bile olsa, özü itibariyle, Türk bankalar n n birleflmesi gerekiyordu. Dünya bankac l na bakt n zda, iflletme giderlerinin toplam aktiflere oran n n % 2 oldu unu, Türkiye bankac l nda 1999 sonu itibariyle % 5 e yak n bir rakam ç kt n görüyoruz. Dünya birleflmeye giderken biz ayr flmaya gittik. Bir sürü banka ortaya ç kt. Son on seneye bakt m zda, banka say lar ndaki bu art fl n nedenlerinin aç k pozisyon, bono portföyü ve patronlar n holdinglerini fonlamak için küçük bankalar kurduklar n görüyoruz. Bu dönemin bitmesi gerekiyordu, bitmeye do ru gidiyordu. flletme giderlerinin toplam aktiflere oran, uluslararas standartlarda olmak zorundayd. Bunun yap labilmesi için de tek flart birleflmeydi. Cüneyt Sezgin: Risk yönetimi, sadece riskleri kontrol etmek de il, ayn zamanda risk yönetiminde bir araç olarak kullan lan RAROC gibi sistemlerle risk, getiri ve sermaye aras ndaki iliflkiyi incelemektir. Çünkü sizin de söyledi iniz gibi, getiri bankac l k sektöründe düflük, sermaye k - s tl d r ve riskler ölçülmemekte, takip edilmemektedir. Risk yönetimi, bu üçüne birden cevap veren bir sistemdir. Türk bankac l k sektörünün risk yönetimine ihtiyac n söylerken, ben bunlar vurgulamak istedim. Hüseyin Bey, siz bu konuda bir de erlendirme yapmak ister misiniz? Hüseyin Gürer: Bankac l k sektöründe yavafl yavafl gerçekler ortaya ç kt kça bugünkü ortamda boyutlar ölçülmeye baflland. Di er bir deyiflle bugün bankalarda art k "activity based costing" kitaplar n n kar flt r ld n, "finansal kesimde bunlar n uygulamalar n n ne oldu u" gibi birtak m sorular n geldi ini görüyoruz. Bunlar, bizim taraf m zdan da pek uygulanmad ve test edilmedi i için çok fazla bilgi sahibi de iliz ama, uzman getirterek ya da di er ofislerimizi arayarak bilgi vermeye çal fl yoruz. Burada art k de iflik bir kavram n banka yöneticilerinde olufltu unu görüyoruz. Verimsiz fonksiyonlar, verimsiz personeli, zaman, kullan lan yeri, kifli baz nda maliyeti, bunlar test edebilecek araçlar ve ortamlar bulmaya çal flt klar n görüyoruz. Kan mca, risk yönetimi standart olmayacak, her

7 10 AYSBERG Sn. Reha Yolalan, Yap Kredi Bankas. bankaya özel bir yap da olacakt r. Çünkü birinin riski di erinin avantaj olabilir. Belki minimum zorunluluklar belirlenebilir, ama her finansal kurum bunu kendisine adapte edecektir. Tabii krizlerin de çeflitleri vard r. Her kriz çeflidine göre bu metodolojinin farkl olmas, zaman zaman test edilebilir olmas, hatta belki devlet taraf ndan ya da bu konularda uzmanlaflm fl özel denetçiler taraf ndan bu prosedürlerin, bu metodolojilerin test edilmesi, kavramlar ve birtak m kontrol noktalar n oluflturacakt r. Reha Yolalan: "Risk Yönetimi ve ç Denetim" Tebli i, Türk bankac l k sisteminin tümünde art k risk yönetimi ve iç denetim kültürünün ve bilincinin yerleflmesi yönünde zamana karfl bir hedef koyuyor. Bunu yerlefltiremedi imiz sürece de fon bulma maliyetlerinin yüksek olaca sonucu aç kça ortaya ç k yor. Tabii, bir baflka nokta daha var: BIS in kurallar nda, daha öncekilere nazaran geliflmifl detay noktalar getiriliyor. O detaylar n Türkiye de geliflmesi için de, makroekonomik dengelerin oturmas gerekiyor. Cüneyt Sezgin: Evet, makroekonomik dengelerin oturmas gerekiyor. Bankac l k sistemi ne yaparsa yaps n, yine baz fleylerin de oluflmas gerekiyor. Ben son geliflmelere geçmeden önce, Hüseyin Bey in de BIS deki son geliflmeler ve Türkiye yi nas l etkileyece i konusundaki görüfllerini almay diliyorum. Hüseyin Gürer: BIS deki son geliflmeler, Türkiye ye ne kadar adapte edilebilecek, bu biraz merak konusu diye düflünüyorum. Çünkü maalesef bizim ülkemizde bir de "politika riski" var. Bu riski nas l bertaraf ederler, bunu bilmek biraz zor. Bir baflka konu da: Türkiye deki reel sektör acaba buna haz r m? Bütün bu ç kart lacak olan standartlara, kurallara, yeniliklere biz hemen adapte olabilecek miyiz? Çünkü ülke riski içerisinde bütün sistemler, belki ayn anda belirli bir düzen içerisine girerse, o zaman sadece bankac l k kesimi de il, reel sektör veya Türkiye deki bütün flirketler belli bir düzenlemeye girecektir. Bu da profesyonel yöneticilerin de riskini azaltacak, bankalar n özellikle finansal kesiminin riskini de ölçülebilir bir boyuta getirecektir. O konuda benim ciddi tereddütlerim var. Ümit ederim bu durum k sa sürede halledilebilir. Cüneyt Sezgin: Peki "operasyonel risk" konusunda ne diyorsunuz? Bilindi i gibi, operasyonel riskin rakamsallaflt r lmas kolay bir fley de il. Aç kças Amerikan bankalar n n bile bir bölümü rakamsallaflt r lsa bile, kalan k sm nda daha çok önlenmesi ya da giderilmesi konusunda denetim çal flmalar na yer veriliyor. Hüseyin Gürer: Do ru. Denetimin gerek dünyada gerekse Türkiye de -özellikle Türkiye de- hiç olmad kadar önemli" olaca na inan yoruz. Tabii, art k bundan sonra riske girerken herkes ayn riski paylaflacak. Bankalar, kredi açarken belki de gerçekten iyi denetlenmifl flirketlerin mali tablolar üzerinden kredi vermeye gidecek. Bir aksilik olmas durumunda ba ms z denetçiler, bu konuda yurtd fl nda oldu u gibi gerçek anlamda bir pay alacak. Bu, belki riskin ölçülmesi veya karfl lanmas nda bir araç olabilir. Türkiye de unutulmamas gereken gerçek; ifltirak olay. Bankac l k kesiminin sadece mali kurulufllar de il, mali sistemin d fl nda da fazlas yla ifltiraki oldu unu görüyoruz. Bunlar n bir k sm gerçekten planlanm fl, istekli, gelecekte "katma de er"i olacak flirketlere yat r m fleklinde. Bu durumda risk ölçülebilir bir risk olabilir fakat, bunun d fl nda istem d fl veya zorunluluk sebebiyle elde edilmifl olan ifltirak portföyleri de var. Bu konu operasyonda önemli bir yer teflkil ediyor. Nas l ölçülebilece i ya da bu konu üzerinde ne tür kararlar n verilece i ileride belirlenecek. Behzat Y ld r mer: Yanl fl bilmiyorsam, bankalar n operasyonel risklerini gelir ve gider ile iliflkilendirmeye çal fl yorlar. Cüneyt Sezgin: Bu bir yöntem. Evet, operasyonel riskin ölçümünde kullan labilecek yöntemlerin bir tanesinde brüt geliri gösterge olarak alabiliyorlar. "Temel Gösterge Yöntemi" diye an lan yöntemde "brüt gelir" var, o da bir örnek olarak verilmifl. Baflka yöntemler de var. Bankalar n fonksiyonlar karmafl klaflt kça en basit olan "Temel Gösterge Yöntemi"nden daha karmafl k yön-

8 11 AYSBERG temlere do ru bir gidifl var. Orada tüm aktivitelerin s ralanmas ve onlara göre her tür ay r m n yap lmas gerekiyor. Behzat Y ld r mer: fiimdi X bankas n n Kozyata flubesinde yang n ç kmas operasyonel bir risktir. Bankan z n geliri ile bu nas l rakamsal rab taya ba lan r merak ediyorum. Ben operasyonel risk konusunda çok sa l kl bir rakamsal veriye ulafl - labilece ini düflünmüyorum. Burada "olsa olsa"lar ya da gelir gider göstergesinde oldu u gibi bankan n bir fleyi esas al narak, ona at fta bulunup bir katsay belirlenecek diye tahmin ediyorum. Cüneyt Sezgin: Ben de kat l yorum ama, konunun önemi flu: Bankalar sermayelerini ay r rken her fleyi piyasa riskine ve kredi riskine ay ramayacaklar, bir de operasyonel riski göze almalar gerekiyor. Tu rul Belli: Tabii orada baflka bir yaklafl m ise, operasyonel riskleri cover eden blanket insurance policy ler. Buradan fluna da ç k labilir. Baz riskler, paketlenip banka d fl na da transfer edilebilir. Bunlardan biri mesela operasyonel risk. Kredi riskininin de, baz fleylerin paketlenip banka d fl na seküritizasyon yoluyla ç kar lmas da asl nda bir anlamda modern tekniklerden biri diye düflünüyorum. Cüneyt Sezgin: Evet, yaln z orada flöyle bir sorun var. Her fleyi devretti iniz zaman bunu alan taraf n ortaya koyaca maliyet cayd r c olabilir, onun da bir riski var. fiu anda Amerika da tart fl - lan bir konu. Operasyonel risk asl nda o kadar büyük ki, onu verece iniz sigorta flirketinin verece i maliyet de büyük olur. San yorum bu gerçekten önemli, Behzat Bey in dedi i de öyle. Bunlar n kar fl m bir yola gidilecek gibi gözüküyor. Henüz çok belli de il. Bu arada, BIS in yeni düzenlemelerindeki seküritizasyonlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle bundan sonra cazibelerini yitirecekleri konusunda endifleler var. Çünkü yeni düzenlemeler bankalara, riski azaltmas konusunda bir avantaj sa lam yor. Belki burada alt çizilmesi gereken bir baflka nokta, maalesef Türk bankac l k sisteminin hâlâ kendini çok derinden etkileyecek bu konularda yeterli ilgiye ve bilgiye sahip olmamas. Halbuki bu olaylar 2004 y l ndan itibaren de il, 2002, en geç 2003 te Türk bankac l k sistemini etkilemeye bafllayacak. Niye derseniz, Türkiye ye üç y l vadeli kredi veren bir banka 2004 te bunu rasyosuna yüksek bir maliyetle yans taca için 2002 y - l ndan itibaren verece i kredilerde buna göre hareket etmeye bafllayacak. Onun için herkes daha 2004 e çok var diye düflünüyor ama bence atlanan bir boyutu var. Behzat Y ld r mer: Bilgisiz demeyelim ama ilgisiz diyelim, çünkü bugünlerde ilgi baflka fleylere kayd. Cüneyt Sezgin: Bugünlerden önce de ilgi alan buraya kaym yordu bir türlü. Ama tabii hakl s n z flu an daha acil konular var. Behzat Y ld r mer: lgi alan kesin kaym yor. Bizim bu konuyla ilgili görüfltü ümüz bankalar n büyük bir bölümü, banka yöneticilerinin hatta sahip ve patronlar n n önemli bir bölümü, risk yönetimine yat r m, ne kazanaca z ile ba daflt rmaya gayret ediyorlar. Olay n flimdi böyle olmad sektörce san r m biliniyor; Reha Bey in de demin çok güzel iflaret etti i birkaç konuyla birlikte. Maalesef Türk bankac l k sistemi, hâlâ kendini çok derinden etkileyecek bu konularda yeterli ilgiye ve bilgiye sahip de il. Cüneyt Sezgin: Evet, Reha Bey demin önemli bir noktaya temas etmiflti. Makroekonomik koflullar n da yerli yerinde olmas ve baz fleylerin uygulanmas için mali sistemde de baz koflullar n örne in, tam rekabet unsurlar n n olmas gerekiyor bence. Bu çerçevede olmas gereken yerde miyiz, daha neler olmas laz m onu irdeleyelim. kincisi de; art k biraz daha somuta indirgeyip son ç kan mevzuat ve ondaki eksikliklerin üzerinde dural m: Tamam, bu haliyle önemli bir ad md r. Ama daha neler olmal yd, bundan sonra neler olmal? Biraz da spesifik olarak konular inceleyebilirsek sevinirim. sterseniz bir ekonomist olarak Tu rul Bey le bafllayal m. Tu rul Belli: Asl nda ben makroekonomik flartlardan bahsettim, normalleflme sürecine girmemiz zaten çok önemli. Yaln z tabii, bir de flu konu var; risk yönetimi getiri-risk sermaye aras ndaki iliflkiyi s k laflt r yor ve bankay ister istemez o perspektiften düflünmeye ve o perspektiften yönetmeye do ru itiyor. Bakt n zda Türkiye de bankac l k sistemi üzerinde son on, yirmi senedir yeterli denetim ve gözetim maalesef uygulanma-

9 12 AYSBERG Risk yönetimi sistemi bir anlamda yabanc bankalar n Türkiye ye gelmesini h zland racakt r. d. Asl nda kanunen her türlü flart müsaitti, sadece birçok fleye göz yumuldu veya göz kapat ld. Bunun da makroekonomik sebeplerine gelirsek, özellikle Türkiye 1990 l y llarda tamamen bir bütçe aç ile kamu aç üzerine kurulu bir sisteme döndü. Ondan da önce devlet borçlanmas vard l y llarda o ifl de bir anlamda özel sektöre devredildi. Özel sektör üzerinden borçlanma olunca da özel sektör bankalar n n birçok zay f taraf kamu otoritesi taraf ndan göz ard edildi ve bugünlere gelindi. Onun için demek istedi im fley, bundan sonra kamu otoritesinin biz bu düzenlemeleri koyuyoruz, yap yoruz demesi gerekiyor. Ama uygulama çok önemli. Uygulamada da kamu otoritesinin bu duyarl l göstermesi gerekiyor. Yani bugüne kadar gösterilmifl olsayd Türk bankac l k sistemi buraya gelmezdi. Risk yönetimi sistemi bu model anlay flta olmamas na ra men, geleneksel risk yönetimi sisteminin bizim bankac l k sektörünü belirli flekilde terbiye edici bir taraf vard. Fakat uygulanmad, es geçildi, bugünden sonra bu anlay fl n olamayaca n bir kere düflünmemiz gerekiyor. Tabii özel sektör bankalar n konufluyoruz, kamu bankalar ayr bir durum, onlar çok inceleyemeyiz zaten, bakt n zda ben hâlâ ciddi bir sermaye eksikli i görüyorum. Bu risk yönetimi sistemi ciddi bir flekilde uygulan rsa, bankalar n ya ciddi boyutlarda sermaye koymalar gerekecek ya da küçülmeleri gerekecek, bunun baflka bir alternatifi yok. Bunca sene buna göz yumuldu, bankalar büyütüldü. 90 l y llardaki bu sistem asl nda yürüyebilirdi, yani devletin bankalara bu rahatl sa lamas ama niye yürümedi? Çünkü bankalar hiç bir zaman sadece finans n içerisinde bankac l k yapan kurulufllar olmad lar. Kendilerine verilen bu kaynaklar verimli flekilde kullanmad lar. Kendi flirketlerine kulland lar. Bence, bu kaynaklar tamamen banka içinde kalm fl olsayd, bugün sermayeleri tamam olmufl olacakt, yeterli olacakt. Ama, bugün için görüyoruz ki öyle bir durum söz konusu de il. O zaman ya küçülecekler ya da sermaye art racaklar. Ben çok az grubun gerçek anlamda, nakit olarak bu sermayeleri ç kartabilece ini düflünüyorum, o zaman nereye gidecek bu bankac l k? Aç kças, bu bankac l k, büyük ihtimalle uzun zamand r bahsetti imiz yabanc lar n piyasaya girmesine do ru gidecektir diye düflünüyorum. Solcu söylemde IMF programlar komprador ve kapitalistlerin ifline yar - yorsa, bu program da, yani risk yönetimi uygulamalar da belki bir anlamda yabanc bankalar n Türkiye ye gelmesini h zland racakt r. Bu uygulamalar gerçekleflti inde bankalar ya küçülecek ya da sermaye art racak. Sermaye art rman n bir yolu da; yabanc larla birleflmeye girmektir. Ama flunu da görüyoruz ki yabanc lar bu ifllerde joint venture olarak pek kalmak istemiyorlar, tam olarak anlad m kadar yla da girmek istiyorlar. Onun için de, yerli banka sermayedarlar bu iflten yavafl yavafl çekilme durumunda kalacaklar gibi bir senaryoyu ortaya at yorum. Behzat Y ld r mer: "Bankalar ya küçülmeli, ya sermaye art rmal " diyorsunuz, ama bence ekonomik misyonu devam edecekse, bankalar küçülmemeli. Ekonomik misyonlar gere i bankalar kredi vermeye, mevduat almaya devam etmeliler, sa l kl flekilde büyümeliler ki bizim GSMH m zdan daha büyük olsunlar. Geçen sene sonu itibariyle bakt n z zaman 200 milyar dolar civar nda bir GSMH, 145 milyar dolar civar nda bir bankac l k büyüklü ünü görüyoruz. Bat daki örneklere bakt n z zaman Avrupa Birli i Bankalar nda, bankalar n bilanço büyüklü ünün GSMH rakam n n çok ötesinde oldu unu görüyoruz. Para çarpan denilen hadise de bu zaten. Bankalar n böyle çal flmas laz m. Bizim gibi ülkelere bakt n z zaman bankalar n bilanço büyüklü ü GSMH nin gerisinde. fiimdi ekonomik büyüklü ümüz de %30 a düfltü, bankac l k sistemi de düfltü. Böyle bakarsan z ekonomik misyonun devam aç s ndan sa l kl mali sistemin sa l kl ekonomiyi aktive ettirebilmesi için bankalar büyümeye devam etmek zorunda. Sermaye de olacak; içeriden kuvvetli sermaye gruplar olacak, BDDK n n yeni getirdi i banka al m flartlar ndan bir tanesi de buna dayan yor ve art mutlaka d flar dan bir tak m gruplar gelecek. Tu rul Belli: Anl yorum ama yüz, ikiyüz, beflyüz milyon dolardan bahsediyorum. Behzat Y ld r mer: fiimdi as l konuya gelirsek. Çok temel fleyler var de il mi? Bizde volatilite çok yüksek, geçmifl verilerimiz noksan, tam reka-

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı