Materyal ve Metot. 1992/. E~er etkili ve kalı c ı önlemler alınmazsa. armut başıa olmak üzere yumuşak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Materyal ve Metot. 1992/. E~er etkili ve kalı c ı önlemler alınmazsa. armut başıa olmak üzere yumuşak"

Transkript

1 Türki ye 3, Biyolojik Mücadele Kongresi. 2S-28 Ocak 1994, İzmi r Bazı epifitik bakterilerin Ateş yanıklığı etmeni Erwinia al1lylovora (Burr.) Wiııslow et al.'ya aııtagoııistik etkileri üzerinde araştırmalar Haıice ÖZAKT AN... Hüseyin TÜRKOSA yu Summary Invesligalions on Ihe An ı :ıgonis tic [((eels or SOffie Ep iphyıic Daeleria ag ain:, ı Erwiııw Qnıylo~orQ,Durr,) Winslow el al. tbe eausal :ıgenl of Fire Bliglıt Fire Slight, eaused by Erwinia amylovura (B IIrT.) Winslow et al. h~s been one of the mosl serious diseases of poııı:ıccous fruiı {(ees. In Ihis project. the possibiliıies of bialagic;ı! control of E. amy lo~'ora were iııvesıig:ıted ıısing Ihe epiphyıic bacleria. naıııraıı)' occııring on peat lrees. Anı:ıgonisıic acti vities of the e piphyıic bactena isolaıed from pear trees againsı E. amy/ovara were evaluated using in viıro antibiosis and iıııınaıure pcar froiı tesıs. At the re sıılt of these tesıs, iı was found Ihal 64 % of E, herbiçola isolates and 57 % fluoresceııı pseudomonads w$re highly effecıive. B aeillııs isolaıes inhihiıe E, amy/qi'ora in vilio were weakly cffeeıive mıtagonisıs in immaıure pear frııi ııesls. Giriş Erwinia amy/ııı' ııra (BUTT.) Winslow ct al)'nın neden olduğu ::ııeş yanıklığı yumuş::ık ç.ekirjekli meyve ağaç l :u-ının en eski ve cn önem li bakteriyel h:.ısıalığıdır (Zwet and Kcil. 1978), Özellikle armuharda çok yoğun y ık ıcılık yapan hası:.ıltk: a y rı ca ::ıyy:! clm:.ı ve yeni dünyanın içindi! bulunduğu yumuşak çekirdekli meyve ağaç l arında (Pomoidae [:ım.) 'd:! Z:lrar yapm.:ıkı:ıd ır (ZwC t aııd Kcil, 1979), E, amylorora Türki yc'de ilk dcfa 1985'Ie Afyon Su ııand ag'd,a sapıanmış ve ıeşhis '" Bu Ara~tırıııa TÜBITAK+TOAG tarafından d esıeklenm cktedir, """ Ege Oniv. Z iraal Fakültesi. Bitki Konıma Bölümü, Bomova, ızmir 231

2 edilmitir (Öktem ve BenlioAlu. 1988). Hasta l ık iik girişinin ardından Türkiye 'nin hemen hemen tüm y umu şak çekirdekıi meyve yetiştiriciıi~ i yapılan bölgelerinde görü lmüş ve özellikle oldukça yaygın yetiştirilen Sanw Maria çeşidi ilc kurulan bahçeler iki y ıl gibi kı.~a hir sürede bu nedenle tamamen yok ulmuşlardır (Demir ve GündoAdu, 1991 : Tokgönül ve çınar : Momol e ı al /. E~er etkili ve kalı c ı önlemler alınmazsa. armut başıa olmak üzere yumuşak çekirdekli meyve ve ndan üreı i mimiz yok olma ıeh l ikesiyle karşı karşı)'a kalacakıır. Hastalıkla savaşımda bakırlı bile şi k ler ve anıibiotikle r önerilmekıedir (Zwcı and Keil. 1979). Ancak bakır lı prepara ıı ar etkili o l duk l arı dozlard;] filotoksik etkileri nedeniyle ilaçlama pro~r:ıınhınnda ruıin olarak kullanıl.unaınakıadır (Iscnbcck and Schulz, 1985). Sı repıomycinin ekonomik o l ma)'ışı ve dayanıklılık sorunu nedeniyle bir çok ülkede o l du~u gibi Türkiye 'de de kullanımına izin verilmerne kı edi r (Lopcr eı al ). Kimyasal savaşımın yeıerince başanlı olmayışı ve beraberinde bir ço sorun geıinnesi nedeniyle. son yıllarda a ltcmatif bir önlem o larak biyolojik savaş olasılıklan araşt ınimakla ve E. omyloı'oro 'ya ka~ı epiciıik bakıerilerin kullanıldı ~ ı çal ı şmalardan elkili sonuç l arın a lındı~ı dikkaıe çekmekıedi r (Beer et al ). E. herbicola ve Pseudomonas jluorescens gibi epifitik bak ıerilerin E. amyloyom 'ya karşı üzerinde en çok çalış ılan biyolojik kontrol ajan l ar ı oldu~u gözlenmektedir (Beer ei al., 1984; Iscnheck and Schulz. 1985; Wodzinski ci al ; Wilson and Lindow, 19(2). Bu ar~ıınnada da bazı epifitik bakterilerin Ateş y.:ınık Jı~ 1 h.:ı st alı ğının biyoloj ik,sav3!j ı mmda kullarıılına olanaıdarı değe rlendirilmiştir. ya pr-.ık. Materyal ve Metot Epifitik Bakterilerin izola'iyonu ve t an ılanma<; ı ızm i r ve çevresinde yeralan sağ lıklı armul h.ıhçelerindek i ağaçlardan alman çiçek ve meyve ömekleri 100 mi M fosfat taroponuna yerleştiri l miş ve dakika süreyle çalkalay ı e ıd:ı tutularak yıkama yapı l mış tı r. Daha sonra King B, SNA (Sakkaroz Nuırienı Br()ıh Agar) v MS (Erwinia'lar iç in sc:.!ktif hesi yeri, Miller Scroth, 1972) ortamı gibi çc.~itli besiyerlerine bu y ıkama so l üsyonlarından ekim yapılmışıır C'dc 48 saatlik inkubasyondan sonra farklı morfolojik glirünümlü hakieri kolonileri NGA besiyeri içeren ı üplcre alınmışıır (Kc.rr CL al ). Elde edilen bakteriyel izolatlann tan ı lanmasında KB. SNA ve MS'dc koloni 232

3 morfolojisi ve pigmentasyon, % 3'lük KOH çözelıisinde Gmm Reaksiyonu gibi genus düzeyinde ayınmı sa~layan bazı rutin testlere başvurulmuştur. Epifitik Bakterilerin E. omylovora 'ya Kar ş ı Etkililiginin Testlenmesi Izole edilen bakterilerin E. amyiovora 'yı engelleyici etkisiin in vitro'da testlenmesi amac ı y l a tesı i zolaılm MS ortnmı içeren 9 cm çaplı petrilere birbirinden eş it uzaklıkta 4 noktaya 3 t ekrarlı olarak ekilip. 25 C'de 72 saat gelişıirilmiştir. Daha sonra bu petriler E.UZ.F. Bahçesindeki hastalıklı amıul planıasyonuııdan izole edilen, kesin tanısı yapılmış. virulenı bir E. amylo~'oro süspansiyonuyla inokule edilmi şti r. Maksimum 72 saatlik bir inkubasyon süresi sonunda ıe s t izolaıım çevresinde oluşan inhibisyon zon l arının çapı ölçülmü tür (Mitchell. 1992). Aynea; antibiosis dışındaki etki mekanizmaları da dikkate alınarak (besiıı ve yer rekabeti gibi). canlı bir doku sisteminde antagonistleri testlerne ola n ağı sağlayan yan in vivo ı esı metodu olan haın armut meyve testi yardı mıyla. epifilik bakterilerin R. omylovora'ya etkililikleri ar.ışıınlmıştrr. 2-3 cm çap lı ham annuı meyveleri (çeşit-banlet l ) önce % 70'!ik alkol ile dezenfekte edilip uzunl:ıma~ ına ikiye kesilmiş ve her bir dilimin dış yan yüzünde mantar delicisiyle aılan 2 çukura 60 ul aııta gonist süspansiyonu verilmiştir ıa! sonra bu çukurlar 40 ul E. amylovora süspansiyonuyla inakule edilmiş tir. Her bir izalat için 2 meyve dilimi kullanılmış ve armut dilim leri nem l enditilmiş steril kurutma ka~ıtlı plastik kaplara yerleştirilerek, 27 C'de. yüksek O. N'de inkubasyona bırakı lmı ştır. (Beer eı al ). Bakterilerin cıki lili~in i karşılaşıınnak amacıyla steril su kontrolü ve streptomyön (100 ppm) uygulamalarına da yer ve r il miştir. Konukçu reaksiyonu. uyg ul;ım adan 6 gün sonra aşa~ıdaki ıskalaya göre değerlendirilmiştir (Goorani and Hassancin ): 0= Hiç simpıoın yok;!= Hafif bakteriyel s ı zıntı veya suda ı s ianmı ş görünüm; i= Daha çok bakteriyel sızıntı ve hafif renk değişikli~i: 3= Siyah lezyanlarla birlikte yoğun bakteriyel sızıntı. Sonuçlar ve Tartışma Sa~lıklı annut yapruk. çiçek ve meyvelerinden 1993 yılı ilkbaharında yap ılan izolasyonlar sonucu: 47'si E. Jı erb i colıı, 7'si nuoreseent Pseudomonas. 23'ü. BacillllS spp. ve 29'u kesin tanısı yapılmamış Gram (+) bakteriler olarak tanım lanan toplam 106 epintik bakteri izolaıı elde edilmiştir. 106 bakteri izolaıı içinde in vitro 'da E. oıııylovora 'ya karşı antagonitsit etki gösterenlerin dağılımı Çizege i 'de yer a1maktadrr. 233

4 Çizel ge 1. In vitro 'da E. amywvora 'ya karşı antagonistik etki gösteren epifitik bakteriler İzole edilen Testlenen In vitro 'da Anıagonistlcrin bak teriııin lzelaı antaganistik engeııeme düzeyine türü s ayısı etki gösteren göre dağılımı izaiat s ayısı Lo n uıı mm mm E. herbicofa S" FI. Pseudoın o nas Bacmus spp t 4 3 Diğer Gram (+) ı bakteriler Toplaın In vitro anıibiozis testi sonucunda, denenen 106 epifitik bakterinin 37'si E. amywvora ya karşı genişliği mm arasında değişe engelleme zonları olu ş turmuştur (Çiıelge I). In vitro 'da E. aıııywvora 'ya karşı etkili bulunan izolatların yaklaşık % 60 ' ını E. herbicolo, % 30'unu Gram (+) bakterilcr ve % lo'unu da fluoresceııt Pseudomonas 'ların oluşturduğu saptanmıştır. Çi7.clgc 2'de ise armut meyve testinde E. amylovora 'ya karşı etkili bulunan epifitik bakteri izolatları görülmektedir. Çi zelge 2'de görüldüğü gibi. steril su+ pmojen bakteri ile uygulama görmüş armut meyvelerinde % 92'lik hastalık şiddetine karşın. tesııenen 106 epifitik bakteriden 43'ü armut testinde E. aıııylovora'ya karşı % 80 IOO'lük bir etki g östermi ş tir. Bu izolatl a rın orijinine baktığımızda, büyük ç oğunl ğ unu E. herbicolo i zo latlarının oluşturduğu (% 70). bunu fluorcsent Pscudomonas ve Gram (+) bakterilerin izlediği görülmektedir. Bu arada. armut testinde etkili lıulunan izolatların % 54'ü (28 izniat) meyvede ha s talık simpotmlarının çıkı ş ını tamamen engelleyerek, araştırmada karş ılaştırma mmeryali olarak kull,"ıılan strcptomisin ile ay nı etkililik düzeyinde bulunmuştur. Meyvelerde simptom çıkı ş ını tamamen engellerneyi başaran bu izolatların yaklaşık % 90'ının E. herbicolo olduğ u da dikkate çekmektedir. Çizelge 2 'de dekkati çeken diğer lıir sonuç ise lıu araştırmada testlenen 106 bakteri izolatından sadece 18'inin hem in vitro ve hem de in vivo 'da E. aıııylovora ' ya karşı antagonistik etki gös terdiğidir. Ancak. arıııut testinde E. amywvora 'ya etkili bulunan 25 bakteri izolatında ise in vitro antibiozise bağlı olmayan bir antnganistik ilişki s3ptanml~t ır. 234

5 Çizelge 2. Annut testinde E. amy/ovora 'ya karş ı etkili bulunan epifitik bakteriler Izolnt Ortalama* Etki** lzolat Ortalama Etki No Has.Şiddet i (%) No H as.şi ddeıi (%) (%) (%) E.herhicola E. herbicola i * * * * * * * FIuoresen' Pseudomonas * * * * ' Bacillus sp ' * * Diğer Gram (+) Bakteriler t Kontrol (+) ' Streptamİsin * Hem in vürü aıııihio z i s hem de armul meyve testinde E. amylo.'ora 'ya etkili olan izolaklar ** Meyvelerde 4 farklı çukurda O 3 ıskalas ına göre elde ed ilen ha!'lal ık şiddeti değerler in i n % or t ala ma sı Çizelge 3'te de in vitro ve armut meyve t es ıı erind e E. amy/ovora 'ya kar ş ı c ıkiji hulunan hakteri izo l a tlarının orijinierine göre sayısal da ğ ılımları görülmektedir. Çizelge 3. In vitro ve armut meyve testinde E. omy/ovoroyo'ya karşı etkili hulunan bakteri izo lnııarının türle rine göre say ı sa l da ğ ılımı. Izole edilen Testlenen hı vitro 'da etkili In vivo d.ı etkili hakterinin izolat hulunan izolnlların hulıınan im l atların lüru say ı sı sayısı sayıs ı E. hcrhicola PI. Pse udoınonas Bacillus spp. 23 R 4 Diğer Gram (+) bakteri ler 23 R 5 Topl:ıın t

6 Çizelge 3'dcn, en yayg ın armut epiftileri oldunu sapınııan K Iı erb ir:qln izolatlannlo in vitro anıibiozise oranla armut tes ıle rind e daha ha Şoı n lı olduk l arı anlaş ı lmaktadır. Fl uorescnt Pscudomonas'lara sayısalolarak a7. ra.~tlanmakfa birlikte etkili e pinııer oldu~u söylenebilir. Bne illus i ıo l a ıı arının ise % 35'i in v iıro 'da etkil i o l masına k arş ın, armut testinde bu oran % l8'e dil şmü ş tür. Benzer şe ki l de diğer Gram (+) bakterilerin de E. omywvoro 'ya karş ı etkisiz ep irıtl er o l du ğ u söylenebilir (Çizel ge 3), E. amyw.'ora 'nın biyolojik kontrolü konusunda ynp ılan çalışmalam bakıldıgında; üzerinde en çok ç alı şılan ve etkili bulunan ep inıl e rin R. llerhico!n a olatian oldu~ u hana a teş yanı klı g ı en feks i yo nlarıili strcpıom i sinle aynı düzeyde engelleyen E. herbicola ao lmlarının bu l unduğ u (Beer ct ai : Isenbcck and Schulz. 1985; Wodzinski et al ) dikkate çekmektedir. Bu ça lı şmaların sonuç l arının bizim bulgulanmı!.ı doğrulay ıc ı nitelikte olduğ u görü lmekte di r. Ayrıca izolasyonlarda az sayı da çıkmasına k arş ın oldukça etkili gö rtılen nuoresen! Pseudomonaslann a t eş ya nıklı ğı nın biyolojik savaş ı mında dikkaı çekici bakteriler o ldu ğunu gösteren araştırnıalar da az değildir (Mc Laughlin ilnd RoberL~, 1992: Wilson and Lindow, 1992), Epilitik bakterilerin etki mek anizmalarının ise, in vitro 'da an tibiyotik üretiminden çok. bitki doku l arın da besinler ve yer ilçısın dan rekabete da Yiln dığ l belirtilmektedir (Bcer et aı : Wod1.inski e ı aı : Varıncs tc e ı al., 1990). Besin rekabetinde azotun roloynadığı : bitkiye verilen urg:u ıik azot ilc :ıntugonistin e tkilili ği nin azaldı ğ ı. böylece öze ll ikle E. h trbicuuı izokıılarının annu( dokulanndaki azotu tüketerek E. a ıııy lovora 'nın geliş imini engdledikleri öne sürülmektedir (Beer ct ili b: Woozinski ct al ). Bul l!! ular ımıi'. hu aç ı d:ın değe rl e n d irildi ğ ind e: armu t testlerinde ba şa rı lı bulunun izo!;ularm ya rıdan fazlasıııda in vilro anlibiozise bağımlı olmayan bir anı:.ıgonistik iliş ki nin :\aptanmış olma.'il ve in vitro da paıojcne kar Ş ı etkili bulunan Bneillus lzolilt!a rının d:ı amıur testlerinde genelde b aşans l 7. bulunması yukarıdaki gö rüşle ri doğrulam aktadı r. Ancilk; id(!.,l antagonistleri belirlemeli.: armul dugmlamaktadır. Ancak: iliea! antagoni.st.!eri belirlemede armul testlerin in ya nı sıra. epi n ılerin in vitro da da cıkili olmalarının aranması sonuçlann güvenirliliğini anı r acaklır (Wod7.in.ski cl al ). Bu çal ı şmada Yilpıla l1 ön testlerden elde edilen sonuçlar: l. Armul ağaçlarının yayg ın bir epin ı i olan E. Iıerbicolo ile ateş yanıklığı h:l~talığıııın biyolojik s a vaşım çal ı şmalunndan ümitvar smıu~ l arın illın;ıbilcceğiıı i: 2. Uygulanan armuı meyve testinin de pratiğe donük çalışmalar için ant a goııist l e rin elenmesinde etkıli ve kolay bir meto( o ld uğunu (Vanneste cı al : Becr et al : Mc Laughlin and Roberts. 1992) gösıcnniş ıi r. 236

7 Özel En.-inio onıy/o l 'ol-ra (Burr.) Winslow c ı al)'nin neden o ld uğu ateş yıımkl ı ğı ymulı!ıak çekirdekli meyve :ığaçlarının en önemli hastalıldanndan birisidir. Bu çalı~mada armut ağaçlarında doğalolarak bulunan epifiıik bakterileri kullanarak biyolojik sav aş olanakları :ır :ı ştınlmıştli. Arnıın ağaçlaondan i1.01c edilen eririlik bakterilerin E. om)'lol'oro ya anl:ıı;olıi~li k ctki,j in "LIfO antihiozisy e ham armut meyve testleriyle dcğcrıcndirjlıni~ıir. Bu tesıle r in sonucunda, E. herbiuıu:ı izolatlarının % M'il ve fl llorescenl P~udoınonllSıarın % 5Tsinin yiiksek etkili olduğu sapııınmıştır. E. onı y lol'o ra 'y ı in "iıto 'da engelleyen One iflıı!> i... II];ılll1rı ise arnlul meyve testlerind\! duşilk eıkili olmuşıur. Literatür Bt.'Cr. S,V" Rundlc. lr.. Norclli. ll Biologica! conırol of fire blight by Erı<'jnia herbico/a. 5 th. In ı. Conf. Planı. Paıh. Bact., Cali- Colombia : Becr. S.V.. Rundk, J.R., Wodzinski. R.S lnlcraction bctwcen Erwirıia anıy/oi'ura and Erwlnia hf'rbko/a in viım. in iınınalurc peru- fmiıı! and in apple blossoıns. Acla t1 urticu1curae. 151 : Demir. G.. Gündoğdu. M Yumuşak çekirdekli meyve ağllfjlannda görülı:n Ateş Y:ınıklığı (ErK,jnin amy/al'ora (8urr.) Winslow eı ai.) H asıalığı ilıerinde ;ını~ıırnwı~r. 6. Türkiye Fiıopaıoloji Kongresi. Izmir-Tilrkiye: 299. Goorani, M.A., Hpssanein, EN The effcı::t of Bacillus subtilis on in vitro growlh and pathogen]ci,y Ilf Ef'I4 ' ;nuı a nıyumlra. J, Phy,opalhology, 133: Isenbcck, M.. Schu l ı. F.A., 19R5. l1iological con lrol of fire blight (Erwinia omylol'uro (8 uit.) Wins\ow eı al.) on omeıııen ı nls. i Control or Ihe paıhogen by anıagıınisıic bacleria. Phylopıılh., Z.. J 13: Kerr. A., fker, S.V" Sdıroı h. M.N. and B3111I1e Biolugical conırol (In: Melhod$ in Plıyıoh.:ıclı'riu](ıgy. Ed. hy Klcıtlcnı cl ai.. Budapcsı): Lopcr. J.E., Hc rıkl"ls. M.D., Rolıcns. R.G.. Grove, G.G" Willeı. MJ.. Sm iıh. T J., 199ı. EvaIuatinn of sıcrepıomycin. ox.yıeıracydi n and ~'Op pcr rcsist:ın~"t' of ErK'iffia amy/onln' isolaıcd fmu ı pc~r orclı ard in Washington Sl~tc. Planı Dis.. 75: 2R7-290, Mc.L~ul!.illin, LU.. Roherls. R.G Latıor:ııory and field a5says for tıiologic:ıl conuol of rire hliı;hl in d'anjou [X'ar. (. ıh ILLI. W ork~hop on rife hlight. AıheılS - Grceı'l":.Hı (Ah~tr.). Miller, T,D.. Sdıroth, M.N., Morıiıoring ıhe cpiphyt ic pı ıpııla tions of ErK'inia anı,ıoı 'oro nil peaı- wilh a ~clecıive riicdiulıı PhytopalıUlI~Y. 62: i 17:ı 1!lı2. Mitche\, V.E Mctalıoliıcs from I'sc'ııdnııııın ad, Ihaı mhint ıhe ı;rn... th uf f; rk ';Iıı'n anı,lo, ora. 6 ıh ını. Work.~hop on Fire Blight. AthellS Crecce :.'5 ( Ahsır.). Moınol, T.. Yeğl'lı. O.. Rasıın, H.. Rudolph. K.. 199:!. IdenhficOlıron of Hrwiffia anı.\'//ii'fjra aııd the occııreııcı: of fire hliı;hl of pear in Wcslcrn MedrteITanC<1l1 Region uf Turkey..I. Turkish Phytopalh., 21 (I): ~1-47. Öktem. Y.E.. B enl i uğlu. K.. IlJH!I. Yuıııııpk ~ck inkkli ıııeyvc ag:ı ~lanntla gı, r iiil'n ;U~'~ y: ııl1klı ğı lı;ısıah~ı (ErK'it/iII anı)'ftlmra (Ilun.) Wrnslo w d al.) i17crıııd~' ~ :ıh~ııı:ıl;ıj. :ı. Tüıkiyl" Fiıop;ııııloji Kongresi. Anıal y;ı. Türki ye: 71

8 TokgönilI. S. ç ın ar. O., Doğu Akdeniz Bölg.::sindc anmıt loırda Aıeş Yarıı k lığ ı H astalığ ı (Erw iıı id amylo ~o,a (BUTT.) Winslow et 111.l'nın tanıs ı 'le yaygınlık durumu Uzennde aı a ~tırm a l a r. 6. Türkiye F iıo p atoloji K ongre.~i, Izmir.T ürkiye Vanneste, ı. L, Smart, L B., Zumoff, C.H., Yu. ı., Beer, S.V Control af rıre blight by Erwlnw herbico14 Eh 252. Role o f antibiotic produc ı ion. Acla H ortic uıı u ra e, 273: Wilson, M. Lindow, S" Internetions between the tıiologicııl agent!> Psr:udomfJll as jluo,euens A 506 and ErwiniD amy /o ı ' artı in pear blossams 6. th [ n ı' Workshop on fı.re blight Aıhe ns Greeee: 50 (Ab:;tr.) Wodzinsk i, W.S., Umholt7_. T.E., and Beer, S.V" A t t.::ınpts LO find the mecanism by wnch E,,,,iniD herbica14 i n hibiıs E""iniD amy1q~o 'a ACla Horticullur ac, 21 7: Wod ıinsk i, V.S. Umholts. T.E.. and Bl'er. S.Y., Meehonism by which the antibintik of E rwiıı id herbic:olij Eh 318 inhibils E,,,,i,,iD amyfoi'ora Ea 273. P l anı Pathogenıe B ac ıe r ia (Ed. by Z. Klemeol), Part A. Proccediogs oc ıe h e 7 th. Int. Conf. on P l a nı Path, B ııc ı eria. Budapes! Wodzinski, V.S" Beer, S.V., ZumofI, C.H., Clardy, LC. Coyal. 5.1., Anıibioıic s produced by strains of E, winid herbico14 ıh at are h ighı}' effectiye in suppressing ftre bl ight, Aeta Hortleullur a e 273: 41 ı -4 ı ı. Zwet, V.D. Kei!, H.L., 979. Fire Blight- A Bat' ı enal Disease of R osacı:o u s Planls. U.S. Dep. of Agriculture, W ashington. pp

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN)

Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN) Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN) Hastalık ile ilgili genel açıklamalar Ceviz meyvelerinde uç yanıklığı (AN), Akdeniz zonunda yer alan ülkelerde ceviz üretim

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı