Materyal ve Metot. 1992/. E~er etkili ve kalı c ı önlemler alınmazsa. armut başıa olmak üzere yumuşak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Materyal ve Metot. 1992/. E~er etkili ve kalı c ı önlemler alınmazsa. armut başıa olmak üzere yumuşak"

Transkript

1 Türki ye 3, Biyolojik Mücadele Kongresi. 2S-28 Ocak 1994, İzmi r Bazı epifitik bakterilerin Ateş yanıklığı etmeni Erwinia al1lylovora (Burr.) Wiııslow et al.'ya aııtagoııistik etkileri üzerinde araştırmalar Haıice ÖZAKT AN... Hüseyin TÜRKOSA yu Summary Invesligalions on Ihe An ı :ıgonis tic [((eels or SOffie Ep iphyıic Daeleria ag ain:, ı Erwiııw Qnıylo~orQ,Durr,) Winslow el al. tbe eausal :ıgenl of Fire Bliglıt Fire Slight, eaused by Erwinia amylovura (B IIrT.) Winslow et al. h~s been one of the mosl serious diseases of poııı:ıccous fruiı {(ees. In Ihis project. the possibiliıies of bialagic;ı! control of E. amy lo~'ora were iııvesıig:ıted ıısing Ihe epiphyıic bacleria. naıııraıı)' occııring on peat lrees. Anı:ıgonisıic acti vities of the e piphyıic bactena isolaıed from pear trees againsı E. amy/ovara were evaluated using in viıro antibiosis and iıııınaıure pcar froiı tesıs. At the re sıılt of these tesıs, iı was found Ihal 64 % of E, herbiçola isolates and 57 % fluoresceııı pseudomonads w$re highly effecıive. B aeillııs isolaıes inhihiıe E, amy/qi'ora in vilio were weakly cffeeıive mıtagonisıs in immaıure pear frııi ııesls. Giriş Erwinia amy/ııı' ııra (BUTT.) Winslow ct al)'nın neden olduğu ::ııeş yanıklığı yumuş::ık ç.ekirjekli meyve ağaç l :u-ının en eski ve cn önem li bakteriyel h:.ısıalığıdır (Zwet and Kcil. 1978), Özellikle armuharda çok yoğun y ık ıcılık yapan hası:.ıltk: a y rı ca ::ıyy:! clm:.ı ve yeni dünyanın içindi! bulunduğu yumuşak çekirdekli meyve ağaç l arında (Pomoidae [:ım.) 'd:! Z:lrar yapm.:ıkı:ıd ır (ZwC t aııd Kcil, 1979), E, amylorora Türki yc'de ilk dcfa 1985'Ie Afyon Su ııand ag'd,a sapıanmış ve ıeşhis '" Bu Ara~tırıııa TÜBITAK+TOAG tarafından d esıeklenm cktedir, """ Ege Oniv. Z iraal Fakültesi. Bitki Konıma Bölümü, Bomova, ızmir 231

2 edilmitir (Öktem ve BenlioAlu. 1988). Hasta l ık iik girişinin ardından Türkiye 'nin hemen hemen tüm y umu şak çekirdekıi meyve yetiştiriciıi~ i yapılan bölgelerinde görü lmüş ve özellikle oldukça yaygın yetiştirilen Sanw Maria çeşidi ilc kurulan bahçeler iki y ıl gibi kı.~a hir sürede bu nedenle tamamen yok ulmuşlardır (Demir ve GündoAdu, 1991 : Tokgönül ve çınar : Momol e ı al /. E~er etkili ve kalı c ı önlemler alınmazsa. armut başıa olmak üzere yumuşak çekirdekli meyve ve ndan üreı i mimiz yok olma ıeh l ikesiyle karşı karşı)'a kalacakıır. Hastalıkla savaşımda bakırlı bile şi k ler ve anıibiotikle r önerilmekıedir (Zwcı and Keil. 1979). Ancak bakır lı prepara ıı ar etkili o l duk l arı dozlard;] filotoksik etkileri nedeniyle ilaçlama pro~r:ıınhınnda ruıin olarak kullanıl.unaınakıadır (Iscnbcck and Schulz, 1985). Sı repıomycinin ekonomik o l ma)'ışı ve dayanıklılık sorunu nedeniyle bir çok ülkede o l du~u gibi Türkiye 'de de kullanımına izin verilmerne kı edi r (Lopcr eı al ). Kimyasal savaşımın yeıerince başanlı olmayışı ve beraberinde bir ço sorun geıinnesi nedeniyle. son yıllarda a ltcmatif bir önlem o larak biyolojik savaş olasılıklan araşt ınimakla ve E. omyloı'oro 'ya ka~ı epiciıik bakıerilerin kullanıldı ~ ı çal ı şmalardan elkili sonuç l arın a lındı~ı dikkaıe çekmekıedi r (Beer et al ). E. herbicola ve Pseudomonas jluorescens gibi epifitik bak ıerilerin E. amyloyom 'ya karşı üzerinde en çok çalış ılan biyolojik kontrol ajan l ar ı oldu~u gözlenmektedir (Beer ei al., 1984; Iscnheck and Schulz. 1985; Wodzinski ci al ; Wilson and Lindow, 19(2). Bu ar~ıınnada da bazı epifitik bakterilerin Ateş y.:ınık Jı~ 1 h.:ı st alı ğının biyoloj ik,sav3!j ı mmda kullarıılına olanaıdarı değe rlendirilmiştir. ya pr-.ık. Materyal ve Metot Epifitik Bakterilerin izola'iyonu ve t an ılanma<; ı ızm i r ve çevresinde yeralan sağ lıklı armul h.ıhçelerindek i ağaçlardan alman çiçek ve meyve ömekleri 100 mi M fosfat taroponuna yerleştiri l miş ve dakika süreyle çalkalay ı e ıd:ı tutularak yıkama yapı l mış tı r. Daha sonra King B, SNA (Sakkaroz Nuırienı Br()ıh Agar) v MS (Erwinia'lar iç in sc:.!ktif hesi yeri, Miller Scroth, 1972) ortamı gibi çc.~itli besiyerlerine bu y ıkama so l üsyonlarından ekim yapılmışıır C'dc 48 saatlik inkubasyondan sonra farklı morfolojik glirünümlü hakieri kolonileri NGA besiyeri içeren ı üplcre alınmışıır (Kc.rr CL al ). Elde edilen bakteriyel izolatlann tan ı lanmasında KB. SNA ve MS'dc koloni 232

3 morfolojisi ve pigmentasyon, % 3'lük KOH çözelıisinde Gmm Reaksiyonu gibi genus düzeyinde ayınmı sa~layan bazı rutin testlere başvurulmuştur. Epifitik Bakterilerin E. omylovora 'ya Kar ş ı Etkililiginin Testlenmesi Izole edilen bakterilerin E. amyiovora 'yı engelleyici etkisiin in vitro'da testlenmesi amac ı y l a tesı i zolaılm MS ortnmı içeren 9 cm çaplı petrilere birbirinden eş it uzaklıkta 4 noktaya 3 t ekrarlı olarak ekilip. 25 C'de 72 saat gelişıirilmiştir. Daha sonra bu petriler E.UZ.F. Bahçesindeki hastalıklı amıul planıasyonuııdan izole edilen, kesin tanısı yapılmış. virulenı bir E. amylo~'oro süspansiyonuyla inokule edilmi şti r. Maksimum 72 saatlik bir inkubasyon süresi sonunda ıe s t izolaıım çevresinde oluşan inhibisyon zon l arının çapı ölçülmü tür (Mitchell. 1992). Aynea; antibiosis dışındaki etki mekanizmaları da dikkate alınarak (besiıı ve yer rekabeti gibi). canlı bir doku sisteminde antagonistleri testlerne ola n ağı sağlayan yan in vivo ı esı metodu olan haın armut meyve testi yardı mıyla. epifilik bakterilerin R. omylovora'ya etkililikleri ar.ışıınlmıştrr. 2-3 cm çap lı ham annuı meyveleri (çeşit-banlet l ) önce % 70'!ik alkol ile dezenfekte edilip uzunl:ıma~ ına ikiye kesilmiş ve her bir dilimin dış yan yüzünde mantar delicisiyle aılan 2 çukura 60 ul aııta gonist süspansiyonu verilmiştir ıa! sonra bu çukurlar 40 ul E. amylovora süspansiyonuyla inakule edilmiş tir. Her bir izalat için 2 meyve dilimi kullanılmış ve armut dilim leri nem l enditilmiş steril kurutma ka~ıtlı plastik kaplara yerleştirilerek, 27 C'de. yüksek O. N'de inkubasyona bırakı lmı ştır. (Beer eı al ). Bakterilerin cıki lili~in i karşılaşıınnak amacıyla steril su kontrolü ve streptomyön (100 ppm) uygulamalarına da yer ve r il miştir. Konukçu reaksiyonu. uyg ul;ım adan 6 gün sonra aşa~ıdaki ıskalaya göre değerlendirilmiştir (Goorani and Hassancin ): 0= Hiç simpıoın yok;!= Hafif bakteriyel s ı zıntı veya suda ı s ianmı ş görünüm; i= Daha çok bakteriyel sızıntı ve hafif renk değişikli~i: 3= Siyah lezyanlarla birlikte yoğun bakteriyel sızıntı. Sonuçlar ve Tartışma Sa~lıklı annut yapruk. çiçek ve meyvelerinden 1993 yılı ilkbaharında yap ılan izolasyonlar sonucu: 47'si E. Jı erb i colıı, 7'si nuoreseent Pseudomonas. 23'ü. BacillllS spp. ve 29'u kesin tanısı yapılmamış Gram (+) bakteriler olarak tanım lanan toplam 106 epintik bakteri izolaıı elde edilmiştir. 106 bakteri izolaıı içinde in vitro 'da E. oıııylovora 'ya karşı antagonitsit etki gösterenlerin dağılımı Çizege i 'de yer a1maktadrr. 233

4 Çizel ge 1. In vitro 'da E. amywvora 'ya karşı antagonistik etki gösteren epifitik bakteriler İzole edilen Testlenen In vitro 'da Anıagonistlcrin bak teriııin lzelaı antaganistik engeııeme düzeyine türü s ayısı etki gösteren göre dağılımı izaiat s ayısı Lo n uıı mm mm E. herbicofa S" FI. Pseudoın o nas Bacmus spp t 4 3 Diğer Gram (+) ı bakteriler Toplaın In vitro anıibiozis testi sonucunda, denenen 106 epifitik bakterinin 37'si E. amywvora ya karşı genişliği mm arasında değişe engelleme zonları olu ş turmuştur (Çiıelge I). In vitro 'da E. aıııywvora 'ya karşı etkili bulunan izolatların yaklaşık % 60 ' ını E. herbicolo, % 30'unu Gram (+) bakterilcr ve % lo'unu da fluoresceııt Pseudomonas 'ların oluşturduğu saptanmıştır. Çi7.clgc 2'de ise armut meyve testinde E. amylovora 'ya karşı etkili bulunan epifitik bakteri izolatları görülmektedir. Çi zelge 2'de görüldüğü gibi. steril su+ pmojen bakteri ile uygulama görmüş armut meyvelerinde % 92'lik hastalık şiddetine karşın. tesııenen 106 epifitik bakteriden 43'ü armut testinde E. aıııylovora'ya karşı % 80 IOO'lük bir etki g östermi ş tir. Bu izolatl a rın orijinine baktığımızda, büyük ç oğunl ğ unu E. herbicolo i zo latlarının oluşturduğu (% 70). bunu fluorcsent Pscudomonas ve Gram (+) bakterilerin izlediği görülmektedir. Bu arada. armut testinde etkili lıulunan izolatların % 54'ü (28 izniat) meyvede ha s talık simpotmlarının çıkı ş ını tamamen engelleyerek, araştırmada karş ılaştırma mmeryali olarak kull,"ıılan strcptomisin ile ay nı etkililik düzeyinde bulunmuştur. Meyvelerde simptom çıkı ş ını tamamen engellerneyi başaran bu izolatların yaklaşık % 90'ının E. herbicolo olduğ u da dikkate çekmektedir. Çizelge 2 'de dekkati çeken diğer lıir sonuç ise lıu araştırmada testlenen 106 bakteri izolatından sadece 18'inin hem in vitro ve hem de in vivo 'da E. aıııylovora ' ya karşı antagonistik etki gös terdiğidir. Ancak. arıııut testinde E. amywvora 'ya etkili bulunan 25 bakteri izolatında ise in vitro antibiozise bağlı olmayan bir antnganistik ilişki s3ptanml~t ır. 234

5 Çizelge 2. Annut testinde E. amy/ovora 'ya karş ı etkili bulunan epifitik bakteriler Izolnt Ortalama* Etki** lzolat Ortalama Etki No Has.Şiddet i (%) No H as.şi ddeıi (%) (%) (%) E.herhicola E. herbicola i * * * * * * * FIuoresen' Pseudomonas * * * * ' Bacillus sp ' * * Diğer Gram (+) Bakteriler t Kontrol (+) ' Streptamİsin * Hem in vürü aıııihio z i s hem de armul meyve testinde E. amylo.'ora 'ya etkili olan izolaklar ** Meyvelerde 4 farklı çukurda O 3 ıskalas ına göre elde ed ilen ha!'lal ık şiddeti değerler in i n % or t ala ma sı Çizelge 3'te de in vitro ve armut meyve t es ıı erind e E. amy/ovora 'ya kar ş ı c ıkiji hulunan hakteri izo l a tlarının orijinierine göre sayısal da ğ ılımları görülmektedir. Çizelge 3. In vitro ve armut meyve testinde E. omy/ovoroyo'ya karşı etkili hulunan bakteri izo lnııarının türle rine göre say ı sa l da ğ ılımı. Izole edilen Testlenen hı vitro 'da etkili In vivo d.ı etkili hakterinin izolat hulunan izolnlların hulıınan im l atların lüru say ı sı sayısı sayıs ı E. hcrhicola PI. Pse udoınonas Bacillus spp. 23 R 4 Diğer Gram (+) bakteri ler 23 R 5 Topl:ıın t

6 Çizelge 3'dcn, en yayg ın armut epiftileri oldunu sapınııan K Iı erb ir:qln izolatlannlo in vitro anıibiozise oranla armut tes ıle rind e daha ha Şoı n lı olduk l arı anlaş ı lmaktadır. Fl uorescnt Pscudomonas'lara sayısalolarak a7. ra.~tlanmakfa birlikte etkili e pinııer oldu~u söylenebilir. Bne illus i ıo l a ıı arının ise % 35'i in v iıro 'da etkil i o l masına k arş ın, armut testinde bu oran % l8'e dil şmü ş tür. Benzer şe ki l de diğer Gram (+) bakterilerin de E. omywvoro 'ya karş ı etkisiz ep irıtl er o l du ğ u söylenebilir (Çizel ge 3), E. amyw.'ora 'nın biyolojik kontrolü konusunda ynp ılan çalışmalam bakıldıgında; üzerinde en çok ç alı şılan ve etkili bulunan ep inıl e rin R. llerhico!n a olatian oldu~ u hana a teş yanı klı g ı en feks i yo nlarıili strcpıom i sinle aynı düzeyde engelleyen E. herbicola ao lmlarının bu l unduğ u (Beer ct ai : Isenbcck and Schulz. 1985; Wodzinski et al ) dikkate çekmektedir. Bu ça lı şmaların sonuç l arının bizim bulgulanmı!.ı doğrulay ıc ı nitelikte olduğ u görü lmekte di r. Ayrıca izolasyonlarda az sayı da çıkmasına k arş ın oldukça etkili gö rtılen nuoresen! Pseudomonaslann a t eş ya nıklı ğı nın biyolojik savaş ı mında dikkaı çekici bakteriler o ldu ğunu gösteren araştırnıalar da az değildir (Mc Laughlin ilnd RoberL~, 1992: Wilson and Lindow, 1992), Epilitik bakterilerin etki mek anizmalarının ise, in vitro 'da an tibiyotik üretiminden çok. bitki doku l arın da besinler ve yer ilçısın dan rekabete da Yiln dığ l belirtilmektedir (Bcer et aı : Wod1.inski e ı aı : Varıncs tc e ı al., 1990). Besin rekabetinde azotun roloynadığı : bitkiye verilen urg:u ıik azot ilc :ıntugonistin e tkilili ği nin azaldı ğ ı. böylece öze ll ikle E. h trbicuuı izokıılarının annu( dokulanndaki azotu tüketerek E. a ıııy lovora 'nın geliş imini engdledikleri öne sürülmektedir (Beer ct ili b: Woozinski ct al ). Bul l!! ular ımıi'. hu aç ı d:ın değe rl e n d irildi ğ ind e: armu t testlerinde ba şa rı lı bulunun izo!;ularm ya rıdan fazlasıııda in vilro anlibiozise bağımlı olmayan bir anı:.ıgonistik iliş ki nin :\aptanmış olma.'il ve in vitro da paıojcne kar Ş ı etkili bulunan Bneillus lzolilt!a rının d:ı amıur testlerinde genelde b aşans l 7. bulunması yukarıdaki gö rüşle ri doğrulam aktadı r. Ancilk; id(!.,l antagonistleri belirlemeli.: armul dugmlamaktadır. Ancak: iliea! antagoni.st.!eri belirlemede armul testlerin in ya nı sıra. epi n ılerin in vitro da da cıkili olmalarının aranması sonuçlann güvenirliliğini anı r acaklır (Wod7.in.ski cl al ). Bu çal ı şmada Yilpıla l1 ön testlerden elde edilen sonuçlar: l. Armul ağaçlarının yayg ın bir epin ı i olan E. Iıerbicolo ile ateş yanıklığı h:l~talığıııın biyolojik s a vaşım çal ı şmalunndan ümitvar smıu~ l arın illın;ıbilcceğiıı i: 2. Uygulanan armuı meyve testinin de pratiğe donük çalışmalar için ant a goııist l e rin elenmesinde etkıli ve kolay bir meto( o ld uğunu (Vanneste cı al : Becr et al : Mc Laughlin and Roberts. 1992) gösıcnniş ıi r. 236

7 Özel En.-inio onıy/o l 'ol-ra (Burr.) Winslow c ı al)'nin neden o ld uğu ateş yıımkl ı ğı ymulı!ıak çekirdekli meyve :ığaçlarının en önemli hastalıldanndan birisidir. Bu çalı~mada armut ağaçlarında doğalolarak bulunan epifiıik bakterileri kullanarak biyolojik sav aş olanakları :ır :ı ştınlmıştli. Arnıın ağaçlaondan i1.01c edilen eririlik bakterilerin E. om)'lol'oro ya anl:ıı;olıi~li k ctki,j in "LIfO antihiozisy e ham armut meyve testleriyle dcğcrıcndirjlıni~ıir. Bu tesıle r in sonucunda, E. herbiuıu:ı izolatlarının % M'il ve fl llorescenl P~udoınonllSıarın % 5Tsinin yiiksek etkili olduğu sapııınmıştır. E. onı y lol'o ra 'y ı in "iıto 'da engelleyen One iflıı!> i... II];ılll1rı ise arnlul meyve testlerind\! duşilk eıkili olmuşıur. Literatür Bt.'Cr. S,V" Rundlc. lr.. Norclli. ll Biologica! conırol of fire blight by Erı<'jnia herbico/a. 5 th. In ı. Conf. Planı. Paıh. Bact., Cali- Colombia : Becr. S.V.. Rundk, J.R., Wodzinski. R.S lnlcraction bctwcen Erwirıia anıy/oi'ura and Erwlnia hf'rbko/a in viım. in iınınalurc peru- fmiıı! and in apple blossoıns. Acla t1 urticu1curae. 151 : Demir. G.. Gündoğdu. M Yumuşak çekirdekli meyve ağllfjlannda görülı:n Ateş Y:ınıklığı (ErK,jnin amy/al'ora (8urr.) Winslow eı ai.) H asıalığı ilıerinde ;ını~ıırnwı~r. 6. Türkiye Fiıopaıoloji Kongresi. Izmir-Tilrkiye: 299. Goorani, M.A., Hpssanein, EN The effcı::t of Bacillus subtilis on in vitro growlh and pathogen]ci,y Ilf Ef'I4 ' ;nuı a nıyumlra. J, Phy,opalhology, 133: Isenbcck, M.. Schu l ı. F.A., 19R5. l1iological con lrol of fire blight (Erwinia omylol'uro (8 uit.) Wins\ow eı al.) on omeıııen ı nls. i Control or Ihe paıhogen by anıagıınisıic bacleria. Phylopıılh., Z.. J 13: Kerr. A., fker, S.V" Sdıroı h. M.N. and B3111I1e Biolugical conırol (In: Melhod$ in Plıyıoh.:ıclı'riu](ıgy. Ed. hy Klcıtlcnı cl ai.. Budapcsı): Lopcr. J.E., Hc rıkl"ls. M.D., Rolıcns. R.G.. Grove, G.G" Willeı. MJ.. Sm iıh. T J., 199ı. EvaIuatinn of sıcrepıomycin. ox.yıeıracydi n and ~'Op pcr rcsist:ın~"t' of ErK'iffia amy/onln' isolaıcd fmu ı pc~r orclı ard in Washington Sl~tc. Planı Dis.. 75: 2R7-290, Mc.L~ul!.illin, LU.. Roherls. R.G Latıor:ııory and field a5says for tıiologic:ıl conuol of rire hliı;hl in d'anjou [X'ar. (. ıh ILLI. W ork~hop on rife hlight. AıheılS - Grceı'l":.Hı (Ah~tr.). Miller, T,D.. Sdıroth, M.N., Morıiıoring ıhe cpiphyt ic pı ıpııla tions of ErK'inia anı,ıoı 'oro nil peaı- wilh a ~clecıive riicdiulıı PhytopalıUlI~Y. 62: i 17:ı 1!lı2. Mitche\, V.E Mctalıoliıcs from I'sc'ııdnııııın ad, Ihaı mhint ıhe ı;rn... th uf f; rk ';Iıı'n anı,lo, ora. 6 ıh ını. Work.~hop on Fire Blight. AthellS Crecce :.'5 ( Ahsır.). Moınol, T.. Yeğl'lı. O.. Rasıın, H.. Rudolph. K.. 199:!. IdenhficOlıron of Hrwiffia anı.\'//ii'fjra aııd the occııreııcı: of fire hliı;hl of pear in Wcslcrn MedrteITanC<1l1 Region uf Turkey..I. Turkish Phytopalh., 21 (I): ~1-47. Öktem. Y.E.. B enl i uğlu. K.. IlJH!I. Yuıııııpk ~ck inkkli ıııeyvc ag:ı ~lanntla gı, r iiil'n ;U~'~ y: ııl1klı ğı lı;ısıah~ı (ErK'it/iII anı)'ftlmra (Ilun.) Wrnslo w d al.) i17crıııd~' ~ :ıh~ııı:ıl;ıj. :ı. Tüıkiyl" Fiıop;ııııloji Kongresi. Anıal y;ı. Türki ye: 71

8 TokgönilI. S. ç ın ar. O., Doğu Akdeniz Bölg.::sindc anmıt loırda Aıeş Yarıı k lığ ı H astalığ ı (Erw iıı id amylo ~o,a (BUTT.) Winslow et 111.l'nın tanıs ı 'le yaygınlık durumu Uzennde aı a ~tırm a l a r. 6. Türkiye F iıo p atoloji K ongre.~i, Izmir.T ürkiye Vanneste, ı. L, Smart, L B., Zumoff, C.H., Yu. ı., Beer, S.V Control af rıre blight by Erwlnw herbico14 Eh 252. Role o f antibiotic produc ı ion. Acla H ortic uıı u ra e, 273: Wilson, M. Lindow, S" Internetions between the tıiologicııl agent!> Psr:udomfJll as jluo,euens A 506 and ErwiniD amy /o ı ' artı in pear blossams 6. th [ n ı' Workshop on fı.re blight Aıhe ns Greeee: 50 (Ab:;tr.) Wodzinsk i, W.S., Umholt7_. T.E., and Beer, S.V" A t t.::ınpts LO find the mecanism by wnch E,,,,iniD herbica14 i n hibiıs E""iniD amy1q~o 'a ACla Horticullur ac, 21 7: Wod ıinsk i, V.S. Umholts. T.E.. and Bl'er. S.Y., Meehonism by which the antibintik of E rwiıı id herbic:olij Eh 318 inhibils E,,,,i,,iD amyfoi'ora Ea 273. P l anı Pathogenıe B ac ıe r ia (Ed. by Z. Klemeol), Part A. Proccediogs oc ıe h e 7 th. Int. Conf. on P l a nı Path, B ııc ı eria. Budapes! Wodzinski, V.S" Beer, S.V., ZumofI, C.H., Clardy, LC. Coyal. 5.1., Anıibioıic s produced by strains of E, winid herbico14 ıh at are h ighı}' effectiye in suppressing ftre bl ight, Aeta Hortleullur a e 273: 41 ı -4 ı ı. Zwet, V.D. Kei!, H.L., 979. Fire Blight- A Bat' ı enal Disease of R osacı:o u s Planls. U.S. Dep. of Agriculture, W ashington. pp

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Ateş Yanıklığına Duyarlı Ve Dayanıklı Bazı Armut Çeşitlerinin Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Belirlenmesi

Ateş Yanıklığına Duyarlı Ve Dayanıklı Bazı Armut Çeşitlerinin Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40 (3):65-72 ISSN 1018-8851 Ateş Yanıklığına Duyarlı Ve Dayanıklı Bazı Armut Çeşitlerinin Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Belirlenmesi Yasemin GÜNEN 1 Bülent YAĞMUR

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k "

107 laboratuvarürünleri. T I P A L A R - k a u ç u k 2016 TIPALAR 107 laboratuvarürünleri T I P A L A R - k a u ç u k " > DİN 12871 standardına uygun olarak 40A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan > -25 C ile +70 C arasındaki

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Recep KOTAN Kenan KARAGÖZ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 25240, Erzurum

Recep KOTAN Kenan KARAGÖZ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 25240, Erzurum Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Derg. 40 (1), 1-7, 2009 ISSN : 1300-9036 Erwinia amylovora Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ve Strainlerin Yağ Asidi Metil Esterleri ile Antibiyotiğe Duyarlılıkları

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) ÖZET

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) ÖZET S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 49-58 ATEŞ YANIKLIĞI (Erwinia amylovora (BURR.) WINSLOW et al.) NIN PROHEXADIONE-Ca (BAS 125 10 W) VEBENZOTHIADIAZOLE+METALAXYL (BION MX 44 WG)İLE SAVAŞIMI

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ 206 TARTIM ÜRÜNLERİ laboratuvarürünleri S A A T C A M L A R I - c a m > DİN 234 standartlarına uygun borosilikat 3.3 camdan üretilir. Değişik malzemelerin ve kim yasalların tartım ı için idealdirler. no

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12 B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul Tel/Fax: 0090 216 369 16 95

Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12 B Blok No: 21 Kartal/ Istanbul Tel/Fax: 0090 216 369 16 95 Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12 Address: Kordonboyu Mah, Tekel Cad. Bayındır Sk 12 Nala daki kirlilik sebepleri -İşlenmemiş lağım ve edüstriyel atıklar -Diğer sahalardan gelen tarımsal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile temas edenler hariç ), derişik hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme suları, ilaçlar Tıbbi Ürünler (Serebrospinal

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

F1 Melez Armut Populasyonunun Ateş Yanıklığı Hastalığı Etmeni Erwinia amylovora Karşı Reaksiyonunun Belirlenmesi

F1 Melez Armut Populasyonunun Ateş Yanıklığı Hastalığı Etmeni Erwinia amylovora Karşı Reaksiyonunun Belirlenmesi Güneri ve ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2014, 51 (2):185-190 ISSN 1018 8851 Yasemin EVRENOSOĞLU 1 Adalet MISIRLI 2 Yeşim AYSAN 3 Hikmet SAYGILI 4 Özlem BOZTEPE

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

Armut Ateş Yanıklığı Ve Dayanıklılık Islahı

Armut Ateş Yanıklığı Ve Dayanıklılık Islahı Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40 (3):25-32 ISSN 1018-8851 Armut Ateş Yanıklığı Ve Dayanıklılık Islahı Yasemin GÜNEN 1 Adalet MISIRLI 2 Summary Fire Blight of Pear and Resistance Breeding Fire blight

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri

Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri. Badem Yetişriciliği İklim ve Toprak Özellikleri Ferragnes Badem Çeşidi ve Özellikleri Fransız orijinlidir. Bir Cristomorto X Ai melezlemesinden elde edilmiştir ve atalarının en olumlu özelliklerini almıştır: Ağaçlar çabuk meyveye yatar,hastalıklara

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ Profesyoneller İçin Tertemiz Mekanlar... Cam ve Yer Temizlik Ekipmanları Endüstriyel Temizlik Deterjanları Uluslararası Kalite Azami Verimlilik Güçlü Stok Hızlı Sevkiyat

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN)

Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN) Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN) Hastalık ile ilgili genel açıklamalar Ceviz meyvelerinde uç yanıklığı (AN), Akdeniz zonunda yer alan ülkelerde ceviz üretim

Detaylı

Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları

Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları Antalya İlindeki Beta-Talasemi Gen Mutasyonları, Tek Merkez Sonuçları Ayşegül UĞUR KURTOĞLU, Volkan KARAKUŞ, Özgür ERKAL, Erdal KURTOĞLU Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği,Genetik

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 60-67, 2008 ISSN Recep KOTAN *

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 60-67, 2008 ISSN Recep KOTAN * Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 60-67, 2008 ISSN 1304-9984 Doğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Pseudomonas syringae pv. syringae Strainlerinin

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Laboratuar ortamındaki kullanımı

Laboratuar ortamındaki kullanımı Laboratuar ortamındaki kullanımı İçindekiler Velcorin Laboratuar ortamındaki kullanımı Sayfa 3 5 Giriş Sayfa 3 Güvenlik tedbirleri Sayfa 3 Çalışma metodu (sensorik) Sayfa 4 Çalışma metodu (mikrobiyolojik)

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı