YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitimöğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı, b) Düzey belirleme sınavı: Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı, c) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, ç) IELTS: International English Language TestingSystem Sınavını, d) İlgili kurul: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu, e) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİngilizce yeterlik sınavlarını, f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, g) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü, ğ) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünü, h) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

2 ı) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını, i) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini, j) Yabancı dil hazırlık öğrencileri: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa kaydını yaptıran ve yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan veya bu sınava katılmayan öğrenciler ile isteğe bağlı olarak hazırlık eğitimi alan öğrencileri, k) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, l) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİBÖLÜM Hazırlık Sınıfında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar Eğitim-öğretim esasları MADDE 5 (1) Yüksekokulda yürütülen hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim esasları aşağıda belirtilmiştir: a) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerden, İngilizce yeterlik sınavından (İYS) 70 ve üzeri puan alamayan veya yabancı dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar Hazırlık Sınıfına zorunlu olarak alınır. Öğrencilerinİngilizce öğrenimlerine hangi düzeyde başlayacakları, YDYO tarafından yapılan düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Düzey belirleme sınavı veya İngilizce yeterlik sınavı sonucu öğrenciler; başlangıç, orta-öncesi, orta veya ileri düzey programlarına yerleştirilir. b) Yabancı dil hazırlık programlarının eğitim-öğretim süresi iki yarıyıldır. c) Üniversitede eğitim-öğretimin yıllık program esasına göre düzenlendiği birimlerin öğrencileri için hazırlık programları tüm düzeylerde yıllık olarak düzenlenir ve uygulanır. ç) Yabancı dil hazırlık programını daha önce alıp başarısız olanlardan, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, yeni kayıt yaptıran öğrenciler statüsünde değerlendirilir. d) Tamamen veya asgari % 30 oranında yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrencilerden, hazırlık eğitiminde başarısız olanlara bir yıl süreli ilave hazırlık eğitimi hakkı daha verilir. Bu süre sonunda da başarısız olan öğrenciler için derslere devam etmeden yeterlik sınavlarına girme hakkı verilir. Öğrenciler; bu sınav haklarını, güz ve bahar yeterlik sınavlarıile her akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavlarında arka arkaya veya aralıklı olarak kullanabilir. Bu sınavlardan veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavların birinden Senato tarafından kabul edilen düzeyde puan alarak başarılı olan öğrenciler, ilgili programlarına kayıt yaptırır. Adayın; ikinci yıl verilen ilave hazırlık eğitim hakkından yararlanabilmesi ve daha sonraki yeterlik sınavlarına

3 katılabilmesi için, her dönem başındaki öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmesi gerekir. e) Tamamen veya asgari % 30 oranında yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfında başarılı olanların, lisans programlarına kayıtları güz dönemi başında gerçekleştirilir. f) Tamamen veya asgari % 30 oranında yabancı dille eğitim-öğretim yapılan lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfında başarılıolanların, lisansüstü programlarına kayıtları takip eden ilk eğitim döneminde gerçekleştirilir. g) Yeni kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen Hazırlık Sınıfı öğrencisinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. ğ) Hazırlık Sınıfında okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri ile akademik takvim, YDYO ca önerilir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. h) Hazırlık Sınıfına dinleyici öğrenci kabul edilmez. (2) Aşağıda belirtilen öğrenciler hazırlık sınıfından ve/veya zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar: a) İngilizce dilinin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan; TOEFL ve IELTS ve eşdeğeri sınavların birinden Senatoca belirlenen puanla başarılı olanlar. b) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Dil (ÜDS) Sınavlarının birinden, 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar. c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler. (3) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan yabancıdil sınavından muaf tutulacaklar şunlardır: a) Herhangi bir lisansüstü programına, Üniversitede tamamen bir yabancı dille eğitim yapılan lisans programından mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvurmuş olanlar, b) Üniversitede tamamen bir yabancı dille eğitim yapılan yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuranlar, c) Üniversitede tamamen bir yabancı dille eğitim yapılan yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, iki akademik yıl içinde bir doktora programına başvuranlar. (4) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren sınavlardan alınan puanlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıllık bir süreyle geçerli olur.

4 Eğitim-öğretim süresi MADDE 6 (1) Hazırlık öğretimi her biri en az ondört haftadan oluşan iki yarıyıldan oluşur. Zorunlu hallerde ilgili birimin önerisi ve Rektörlük onayı ile hafta sonunda da ders ve sınav yapılabilir. Sınavlar MADDE 7 (1) Yüksekokuldaki sınavlara ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Yeterlik ve düzey belirleme sınavları: Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri her akademik yıl başında Senato tarafından ilan edilen tarihlerde yapılan yeterlik ve düzey belirleme sınavlarıile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu en az 70 (BB) dir. Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıtlı öğrencilerden, yeterlik sınavında başarılı olanlar ile Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan yine Senato tarafından kabul edilen düzeyde puan almışolanlar, bağlı oldukları programların birinci yarıyılına/yılına kayıt yaptırırlar. Son üç yılda alınmış olması koşulu ile eşdeğer kabul edilecek belgelerin akademik takvimde belirlenen ders alma-ders bırakma tarihleri bitimine kadar Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanmasıgerekir. Bu koşulları sağlayamayan veya yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programlarına devam eder. Yeterlik sınavlarında başarılıolan öğrencilere istemeleri durumunda başarı belgeleri, Senato tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan gerekli notu alan öğrencilere de muafiyet belgeleri verilir. b) Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bir programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, düzey belirleme sınavına girer ve ilgili kurulun belirlediği puanı alanlar İngilizce yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterli puanı alamayanlar ise kendi düzeylerine uygun hazırlık sınıflarına yerleştirilir. Herhangi bir nedenle düzey belirleme sınavına girmeyen öğrencileringilizce Hazırlık Sınıfına başlangıç düzeyindeki bir sınıfa yerleştirilirler. Tamamen veya asgari % 30 oranında yabancı dille eğitim-öğretim yapılan bir programa kayıtlı olup daha önce hazırlık programına iki yıl devam ederek başarısız olan öğrenciler ise, her dönem başında katkı payı veya öğrenim harcını yatırmakşartıyla, yalnızca ilgili yabancı dilden yeterlik sınavına girer. c) Güz yeterlik sınavı: Bu sınava hazırlık programlarına ikinci kez devam eden ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği başarı koşullarınısağlayan öğrenciler ile bölümlerinde tamamen veya asgari % 30 oranında yabancıdille eğitim yapılan öğrencilerden daha önce hazırlık programına devam ederek başarısızlık nedeniyle derslere devam etme hakkı olmayan öğrenciler girer. ç) Bahar yeterlik sınavı: Bu sınava hazırlık programlarına devam eden ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği başarı koşullarınısağlayan öğrenciler ile bölümlerinde tamamen veya asgari % 30 oranında yabancıdille eğitim yapılan öğrencilerden daha önce hazırlık programına devam ederek başarısızlık nedeniyle derslere devam etme hakkı olmayan öğrenciler girer. d) Ara sınav: Hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde ilgili birimlerin uygun gördüğü sayıda ara

5 sınav yapılır. Ancak her yarıyıldaki ara sınav sayısı ikiden az olamaz. Ara sınavlar dışında önceden tarihi belirtilmeden kısa süreli sınavlar da yapılabilir. e) Mazeret sınavı: Öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen, belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle yarıyıl içinde katılamadıklarısınavlar yerine yapılır. Yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. f) Yaz okulu yeterlik sınavı: Bu sınava bir yıllık hazırlık eğitimi programına devam etmiş, ancak bahar İngilizce yeterlik sınavında başarısız olarak isteğe bağlı yaz okuluna devam etmiş öğrenciler girer. (2) Üniversitenin herhangi bir birimine önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrenci de yeterlik sınavlarına girebilir. Bu durumdaki öğrencinin, ilan edilen sınav tarihinden en az bir hafta önce Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurması gerekir. (3) Yeterlik sınavları, en az üç öğretim elemanından oluşan bir komisyonca yürütülür. (4) Yeterlik sınavı; dil bilgisi, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve yazılı anlatım becerilerini ölçen bölümlerden oluşan bir sınavdır. Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 alarak başarı gösteren öğrenci Hazırlık Sınıfından muaf tutulur. Başarı ve değerlendirme esasları MADDE 8 (1) Öğrenci başarısı aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir: a) Yabancı dil hazırlık programına ilk defa devam eden öğrencilerin genel başarı durumları; ara sınavlar, yıl içi diğer sınavlar, ödevlerden alınan puanlar ve öğretmen kanaatlerinin İlgili Kurulca belirlenen oranlarla hesaplanan ortalamasının %50 si ile bahar yeterlik sınavı notunun %50 sinin toplamı hesaplanarak belirlenir. Belirlenen genel başarı puanının 100 puan üzerinden en az 70 puan (BB) olması gerekir. Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan koşullar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. b) Bahar yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavına Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girebilir. c) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayılar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir: Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı Pekiyi AA İyi-Pekiyi BA İyi BB Orta-İyi CB Orta CC Zayıf-Orta DC Zayıf DD Başarısız FF ve aşağı Devamsız DZ Sınava Girmeme GR

6 ç) Yukarıda belirtilen harf notlarından; 1) DZ: Devamsızlık nedeniyle yeterlik sınavına girme hakkı yok, başarısız, 2) GR: Yeterlik sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız, olarak tanımlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devam,İlişik Kesme, Mazeret ve İzin Devam durumu MADDE 9 (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %80 den az olmamak üzere devam etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır. (2) Bir akademik yıl sonunda başarısız olup tekrar bir akademik yıl İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim görme hakkı olan, ancak İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmek istemeyerek kendi imkanları ile yeterlik sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrencilere; sorumlu oldukları katkı payı/öğrenim ücretlerini her dönem başında yatırmaları şartı ile Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile izin verilebilir. Öğrencinin derslere devam etmek istemediğini YDYO tarafından ilan edilecek süre içerisinde yazılı olarak İlgili Kurula bildirmesi gerekir. Belirtilen sürede başvurmayan öğrenci bu devamsızlık hakkından yararlanamaz. Ġlişik kesme MADDE 10 (1)İlişik kesme aşağıdaki esaslara göre uygulanır: a) Tamamen veya asgari % 30 oranında yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrencilerden hazırlık eğitim-öğretimini, normal süresi içinde başarıyla tamamlayamamış olanlara, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uygulanır. b) Tamamen veya asgari % 30 oranında yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler talepleri halinde, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. (2) Öğrencilerin ilişik kesme ile ilgili işlemleri kayıtlıoldukları fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından yürütülür. Yıl tekrarınıgerektirecek mazeretleri ve izinli sayılmalarıyla, disiplin, eğitim-öğretim ve tüm diğer konulara ait işlemler de Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve yürütülür. Mazeretler, izinler

7 MADDE 11 (1) Öğrencilerin mazeret ve izinleri ile ilgili işlemlerde; 30/6/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Öğrencinin mazeretli ve izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Yönetim Kurulunca karar verilir. (2) Herhangi bir nedenle düzey belirleme ve İngilizce yeterlik sınavına girmeyenlere telafi hakkı verilmez. Yatay ve dikey geçişler MADDE 12 (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler; zorunlu hazırlık sınıfı öngören lisans ve lisansüstü bölümlere başvurdukları zaman, durumları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara uyanlar veya YDYO nun yaptığı yeterlik sınavında başarılı olanlar hazırlık sınıfından muaf tutulur. Başka bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimi almış öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulmak için İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadır. Yabancı dil yeterlik belgesi olmayan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihte yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Bu öğrenciler, başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde iki yarıyıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi görür. Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata MADDE 13 (1) Sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata ile ilgili işlemlerde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesine göre işlem yapılır. Yaz dönemi eğitimi MADDE 14 (1) Yaz dönemi eğitimi, akademik yıl boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş tüm düzey öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri ücretli bir programdır. Bu programda güz ve bahar dönemlerinde olduğu gibi asgari % 80 devam zorunluluğu vardır. Program sonunda yaz okulu İngilizce yeterlik sınavı yapılır, 70 ve üstü puan alan aday Üniversitede kazanmış olduğu önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerine kaydını yaptırmaya hak kazanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

8 MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı