BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ"

Transkript

1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak öğretim ve sınavlarla ilgili ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında yabancı dil öğretiminde uygulanacak ilkeleri kapsar. Yasal Dayanak Madde 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Nitelikler Tanımlar Madde 4 Bu Yönergede geçen: a) Ara Sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik, çeyrek dönemler içerisinde yapılan sınavı/sınavları, b) Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS): Güz yarıyılı başında, bahar yarıyılı başında ve sonunda, açılması durumunda yaz okulu sonunda öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçmek için yapılan sınavı, c) Final Sınavı: Her çeyrek dönemin sonunda yapılan sınavı, ç) IELTS: The International English Language Testing System sınavını, d) Mazeret Sınavı: Ara ve final sınavlarına giremeyen ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan sınavları, e) Ödev: Öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamı dışında da kullanabilme ve geliştirebilmelerini teşvik edici nitelikteki çalışmaları, f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, g) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu, ğ) Seviye Tespit Sınavı (STS): Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin öğrenim görecekleri yabancı dildeki seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılan sınavı, h) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını, ı) Üniversite (BTÜ): Bursa Teknik Üniversitesini, i) Yazma, Dinleme ve Konuşma Sınavları: Her çeyrek dönem sonunda final sınavı ile birlikte yapılan performans sınavlarını, j) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavını, k) Yönetim Kurulu: BTÜ YDYO Yönetim Kurulunu, l) Yönetmelik: Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini, m) Yüksekokul (YDYO): BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunu, ifade eder. 1

2 Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) Madde 5 (1) BTÜ YDS üç (3) oturumdan oluşur; a) Birinci oturum çoktan seçmeli seksen (80) veya yüz (100) sorudan oluşmaktadır. Bu oturum adayların dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama yeteneklerini ölçen soruları kapsar ve sınav süresi en fazla yüz elli (150) dakikadır. Birinci oturumdan en az 50 puan alan adaylar ikinci ve üçüncü oturumlara katılmaya hak kazanırlar. b) İkinci oturum, Dinleme ve Yazma becerilerini ölçen soruları kapsar. Toplam sınav süresi en fazla doksan (90) dakikadır. i. Dinleme bölümünde adaylardan dinledikleri içerikle ilgili not almaları ve bu notları kullanarak kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları istenir. ii. Yazma bölümünde ise adaylardan kendilerine verilen konu veya konulardan biri ile ilgili kompozisyon yazmaları istenir. c) Üçüncü oturum, Konuşma becerisini ölçen soruları kapsar. Öğrencilerden bireysel olarak hedef dilde kendilerini ifade edebilmeleri, ikili diyaloglarda veya grup içerisinde iletişimi sürdürebilmeleri beklenir. (2) Birinci oturumda elde edilen puanın %50 si, ikinci oturumda elde edilen puanın %35 i [Dinleme (%20) ve (Yazma %15)] ve üçüncü oturumda elde edilen puanın %15 i alınarak BTÜ YDS puanı oluşur. (3) BTÜ YDS nin hazırlık sınıfı için öngörülen başarı ölçütü 70 puandır. Hazırlık Sınıfı eğitiminden muaf olabilmek için BTÜ YDS dışında, YDS den en az altmış beş (65) veya ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre IELTS, TOEFL IBT, TOEFL CBT ve TOEFL PBT sınavlarından bu puana karşılık gelen eşdeğer puanı almak gerekir. (4) YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarından elde edilen puanların geçerlilik süresi üç (3) yıldır. (5) Bu maddenin 3. Fıkrasındaki başarı şartlarını sağlayan öğrenciler istemeleri halinde BTU hazırlık sınıfına ilgili Eğitim-Öğretim yılında misafir öğrenci olarak devam edebilirler. Seviye Tespit Sınavı (STS) Madde 6 - (1) STS, İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin seviyelerine göre uygun gruplara yerleştirilmeleri için yapılan bir sınavdır. BTÜ YDS de veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarda öngörülen başarı ölçütünü sağlamayan öğrencilerin daha sonra yapılan Seviye Tespit Sınavı na girmeleri gerekmektedir. Seviye Tespit Sınavı na girmeyen öğrenci hazırlık sınıfındaki İngilizce eğitimine, Başlangıç - Temel (Elementary) seviyesinden başlar. (2) Seviye Tespit Sınavı, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu ve dinlediğini anlama bölümlerini içeren toplam yüz (100) sorudan oluşmaktadır. Bütünleme Sınavı Madde 7 (1) İki yarıyıllık hazırlık sınıfı eğitimi sonunda, BTÜ YDS ye yönetmeliğe göre hak ettiği halde giremeyenler ile bu sınavda başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğretim ve Sınavlar Akademik Takvim Madde 8 - (1) Hazırlık sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. YDYO Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir; Senato tarafından onaylanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilân edilir. (2) Birinci yıl sonunda BTÜ YDS de veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarda öngörülen başarı ölçütünü sağlayamayan öğrenciler kayıt yaptırmak koşulu ile ikinci yıl güz yarıyılı başında, bahar yarıyılı başında ve bahar yarıyılı sonunda yapılan BTÜ YDS ye girebilirler. Hazırlık Sınıfı Seviye Grupları Madde 9 - (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları STS sonuçlarına göre belirlenir. (2) STS sonuçlarına göre seviye grupları aşağıda belirtilmiştir. a) Başlangıç Temel (Elementary) b) Orta Altı (Pre-Intermediate) c) Orta (Intermediate) ç) Orta Üstü (Upper-Intermediate) (3) Eğitim-öğretim başladıktan sonra bir öğrencinin yarıyıl içindeki başarı durumuna göre bir alt veya bir üst seviye grubuna geçişi, ilgili öğretim elemanlarının önerisi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu nun kararı ile yapılır. (4) Her bir seviye aynı tarihlerde başlar ve biter. Her seviyenin eğitim süresi sekiz (8) haftadır. Bu süre içerisinde ara sınav/sınavlar, ödev, proje vb. performans değerlendirmeleri ve bunların yanı sıra sekizinci hafta içerisinde final sınavları yapılır. Seviye Gruplarının Öğretim Programları Madde 10 - (1) Hazırlık sınıfı dersleri, grupların seviyelerine göre ana ders, okuma, yazma, dinleme-konuşma ve dilbilgisi şeklinde programlanır. Sınıf dışı ödev ve proje çalışmaları yürütülebilir. Her grupta programlanan dersler ve bunların haftalık ders saatleri, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Devam Zorunluluğu Madde 11 - (1) Her seviye için toplam ders saati üzerinden en az %85 oranında devam şartı aranır. Bu oranın altında kalan öğrenciler o seviyeyi tekrar etmek zorundadır. İzinli Ayrılma Madde 12 - (1) Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir. 3

4 Hazırlık Sınıfı Sınavları ve Değerlendirme Madde 13 - (1) Başlangıç - Temel (Elementary) seviyesinde değerlendirme ölçekleri aşağıdaki gibidir: a) Ara Sınav 1 (%20) b) Ara Sınav 2 (%20) c) Ana Ders Ödevleri (%10) ç) Yazma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) d) Yazma Dersi Final Sınavı (%7) e) Konuşma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) f) Konuşma Dersi Final Sınavı (%7) g) Final Sınavı (%20) (2) Orta altı (Pre-intermediate) seviyesinde değerlendirme ölçekleri aşağıdaki gibidir: a) Ara Sınav 1 (%15) b) Ara Sınav 2 (%15) c) Ana Ders Ödevleri (%10) ç) Yazma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) d) Yazma Dersi Final Sınavı (%7) e) Konuşma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) f) Konuşma Dersi Final Sınavı (%7) g) Okuma Dersi Ara Sınav 1 (%5) ğ) Okuma Dersi Ara Sınav 2 (%5) h) Okuma Dersi Final Sınavı (%5) (3) Orta (Intermediate) seviyesinde değerlendirme ölçekleri aşağıdaki gibidir: a) Ara Sınav (%15) b) Yazma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) c) Yazma Dersi Final Sınavı (%7) ç) Konuşma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) d) Konuşma Dersi Final Sınavı (%7) e) Okuma Dersi Ara Sınav 1 (%7) f) Okuma Dersi Ara Sınav 2 (%7) g) Okuma Dersi Performans Değerlendirmesi (%6) ğ) Dinleme Dersi Performans Değerlendirmesi (%10) h) Dinleme Dersi Final Sınavı (%10) (4) Orta Üstü (Upper-Intermediate) seviyesinde ölçme araçlarının başarı ortalamasına katkıları aşağıdaki gibidir; a) Ara Sınav (%15) b) Yazma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) c) Yazma Dersi Final Sınavı (%7) ç) Konuşma Dersi Performans Değerlendirmesi (%8) d) Konuşma Dersi Final Sınavı (%7) e) Okuma Dersi Ara Sınav 1 (%7) f) Okuma Dersi Ara Sınav 2 (%7) g) Okuma Dersi Performans Değerlendirmesi (%6) ğ) Dinleme Dersi Performans Değerlendirmesi (%10) h) Dinleme Dersi Final Sınavı (%10) (5) Sekizinci hafta içerisinde yapılan sınavlar ve o haftaya kadar yapılmış olan diğer değerlendirmeler sonucu yetmiş (70) veya üstü puan alan öğrenciler bir üst seviyeye geçme hakkını kazanır. Başarısız öğrenciler ise o seviyeyi tekrar ederler. 4

5 (6) Ara sınavların tarihleri her çeyrek dönem başında YDYO yönetimi ve YDYO Ölçme ve Değerlendirme Biriminin ortak kararı ile belirlenir. Mazeret Sınavı Madde 14 - (1) Sınav olan günlerde raporlu olan öğrencilerin raporları, öğrencilere çeyrek dönemler içerisinde ve sonunda yapılan sınavlar için mazeret sınavına girme hakkı sağlar. Ancak BTÜ YDS ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vermez. (2) Sağlık raporları ile ilgili hususlar Yönetmeliğin ilgili maddesine göre değerlendirilir. (3) Ödev teslim tarihlerinin sağlık raporunu kapsadığı tarihte denk gelmesi durumlarında ödevler (yazılı ödevler, kitap özetleri, sunumlar) raporun bittiği ilk beş (5) gün içinde teslim edilir. (4) Sağlık raporlarının bir dilekçe ile birlikte Yüksekokul Yönetimine rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç beş (5) gün içerisinde sunulmaları gerekir. İtiraz Madde 15 - (1) Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenci, notların duyurulmasını izleyen üç (3) iş günü içinde yönetime yazılı olarak başvuruda bulunur. İtiraz, Yüksekokul yönetimi tarafından belirlenen komisyonca incelenir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Hazırlık Sınıfı Öğretim Süresi Madde 16 - (1) Hazırlık sınıfı öğretim süresi dört (4) çeyrekten oluşan toplam iki (2) yarıyıldan oluşmaktadır. Hazırlık sınıfında haftalık ders saat yükü minimum 25 den az ve maksimum 35 saatten fazla olamaz. Çeşitli ve Son Hükümler Madde 17 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 18- (1) Bu yönerge akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20- (1) Bu yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.. 5

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğretim

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı